Функціонування моделі СПОЛУЧУВАНОСТІ NprpN У ТЕКСТАХ БЕЛЕТРИСТИЧНОГО ТА НАУКОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   811.111’367.4                  

Т. О. Мизин

                                                      Київський національний університет

                                                      імені Тараса Шевченка

 

Функціонування моделі СПОЛУЧУВАНОСТІ NprpN У ТЕКСТАХ БЕЛЕТРИСТИЧНОГО

ТА НАУКОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ

 Стаття присвячена вивченню функціонування моделі сполучуваності іменників NprpN у різностильових текстах. Доведено, що частота моделі NprpN є параметром текстів різних функціональних стилів, жанрів і підмов.  Виділено підсистеми масивів текстів. На основі частот моделі сполучуваності NprpN встановлено відстані між текстами, які є основою для побудови багатомірного простору текстів. Для кожного параметра виділено свої закриті підсистеми.

Ключові слова: сполучуваність, модель сполучуваності, частота, тексторозмежувальна сила, лексико-семантична група.

 

Статья посвящена изучению функционирования модели сочетаемости имен существительных NprpN в разностилевых текстах. Доказывается, что частота модели NprpN служит параметром текстов разных функциональных стилей, жанров и подъязыков. Выделяются подсистемы массивов текстов. На основе частот модели сочетаемости NprpN установлены расстояния между текстами, которые являются основой для построения многомерного пространства текстов. Для каждого параметра выделяются свои закрытые подсистемы.

Ключевые слова: сочетаемость, модель сочетаемости, частота, тексторазграничительная сила, лексико-семантическая группа.

 

The article is devoted to the investigation of the nouns combinability model NprpN functioning in texts of different functional styles. It is proved that the frequency of the model NprpN is a parameter of texts belonging to different functional styles, genres and sublanguages. Subsystems of texts arrays are singled out. Distances between texts, which are the basis for the multidimensional text space are determined. Closed subsystems for each parameter are discriminated.   

Key words: combinability, combinatory model, frequency, text differentiating force, lexico-semantic group.

 

В останні десятиліття лінгвістика досягла значних успіхів у вивченні особливостей сполучуваності одиниць різного рівня складності і їх  функціонування.

Оскільки іменник є центральною частиною мови (поруч із дієсловом), він привертає до себе увагу дослідників протягом усієї історії лінгвістичної науки (О. Єсперсен, Ч. Фріз, Г. Несфілд, Л. С. Бархударов, Н. Ф. Іртеньєва, А. А. Уфімцева, М. Р. Кауль, О. І. Сущинська, Л. К. Малімон, І. М. Калиновська та ін.).

Актуальність цього дослідження визначається потребою ґрунтовного вивчення проблем сполучуваності іменників англійської мови і продиктована необхідністю науково обґрунтованого відбору граматичного мінімуму (у тому числі моделей сполучуваності) для навчання іноземної мови, що буде сприяти інтенсифікації цього процесу. Крім того, опис сутності явища сполучуваності сприяє виробленню загальнолінгвістичного розуміння внутрішнього ладу мови, специфіки її функціонування.

Наша стаття має на меті довести, що частота сполучуваності моделі головний іменник + прийменник + іменник (NprpN) може розмежовувати функціональні стилі (ФС), а значення іменника впливає на вживаність моделі.

Об’єктом дослідження є одна з найчастотніших моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови – NprpN.

Предмет – функціональні характеристики моделі сполучуваності NprpN.

Матеріалом дослідження є 501 високочастотний іменник англійської мови.

У сучасній лінгвістиці акцент ставиться на комплексному вивченні лінгвістичних явищ, яке передбачає одночасне звернення  як до явищ мови, так і до явищ мовлення. Такі дослідження дозволяють вивчити предмет у діалогічній єдності його системних і функціональних характеристик.

Лінгвісти зазначають, що вивчення комбінаторики з урахуванням дихотомії „мова – мовлення” дозволяє, з одного боку, виділити й описати потенціал мовних одиниць у вигляді набору абстрактних мовних моделей, а з другого, вивчити особливості актуалізації цих моделей [5, с. 322].

Сполучуваність мовних одиниць являє собою одне з базових понять науки про мову. Під сполучуваністю розуміємо таке поєднання слів, при якому вони набувають смислової заданості залежно від актуалізації синтаксичних або лексико-семантичних властивостей.

Традиційно виділяють два типи сполучуваності: лексичну й синтаксичну [4; 7].

Лексична сполучуваність визначається як напрям лінгвістичної семантики, що вивчає правила й умови семантичної сполучуваності слів, які допускають одні сполучення та забороняють інші, розрізняють зміст одних сполук й ототожнюють зміст інших [3, с. 222].

О. Ф. Таукчі зазначає, що лексичну комбінаторику слід вважати вихідним і абсолютним типом. Ним зумовлена здатність кожного слова створювати лінійну конструкцію з обмеженою кількістю лексем. В основі кожного з таких сполучень лежить спільність первинних значень, властивих лексемам, що поєднуються. Інакше кажучи, це процес предикації, у ході якого слова сполучаються одне з одним, утворюючи мовні одиниці більш високого порядку. У них породжуються специфічні семантичні відтінки: саме тому значення цілого не є простою сумою значень кожного зі складників. Лексична сполучуваність являє собою базис комбінаторних реляцій [6, с. 7].

Основою синтаксичної сполучуваності класу слів є принцип залежності / незалежності слова, що аналізується, від іншого компонента граматичного зв’язку. Синтаксична сполучуваність – це сукупність та властивості потенційно можливих синтаксичних зв’язків, набір та умови їхньої реалізації [1, с. 81], тобто здатність слова вступати в синтагматичні зв’язки з іншими словами на рівні класу слів [2, с.  37].

Існує чотири типи граматичних зв’язків: ядерний (слово, що аналізується, є головним, керуючим компонентом словосполучення), адюнктний (слово, що аналізується, є залежним компонентом сполучення), предикативний (зв’язок, що характеризується взаємозалежністю двох компонентів – підмета й присудка) та сурядний (зв’язок, що характеризується взаємною незалежністю обох компонентів).

У нашому дослідженні розглядаються лише ядерні моделі сполучуваності іменників англійської мови.

Ми виділили 36 моделей сполучуваності. Вони відображають основні комбінаторні властивості цього класу, оскільки будь-який член класу реалізує в першу чергу його основні риси. У нашому дослідженні моделі словосполучень іменників виражені в термінах граматичних класів слів, що дозволило нам формалізувати й систематизувати опис сполучуваності цих іменників. Оскільки модель NprpN є однією з найчастотніших (а в процесі викладання іноземної мови необхідно звертати увагу саме на такі моделі), розглянемо її функціонування.

Для нашої розвідки ми обрали тексти  двох функціональних стилів: белетристичного (жанри художньої прози (худ.), драматургії (др.), метахудожніх текстів (м. худ.)  і наукового (підмови суспільних (суп.), філологічних (філ.), технічних наук (техн.), кіномистецтва (кін.), харчової промисловості (харч.), електроніки (ел).

Результати дослідження частоти моделі NprpN показують, що серед текстів белетристичного стилю суттєві розходження мають дві пари текстів із трьох можливих. Тексти гуманітарних наук являють собою однорідні масиви, а всі три масиви текстів природничо-технічних наук суттєво розходяться.

Тексти белетристичного ФС і підмови природничо-технічних наук є ближчими (8 випадків суттєвих розходжень), ніж тексти белетристичного стилю – підмови гуманітарних наук (9). Цей параметр має більшу тексторозмежувальну силу. Він послідовно розмежовує навіть тексти, які належать до одного ФС. Тексти гуманітарних і природничо-технічних наук мають 8 випадків суттєвих розходжень із 9 можливих.

У цілому, зіставлення відносної частоти в процентах за допомогою критерію Стьюдента показало, що за кількістю суттєвих розходжень виділяються драматургічні тексти і тексти технічних наук, вживаність моделі NprpN у яких, суттєво відрізняється від інших текстів. Найменшу тексторозмежувальну силу ця модель має в текстах із кіномистецтва, де вона розмежовує 5 пар текстів із 8.

 

Таблиця 1.      Показники критерію Стьюдента і відстаней між           текстами за   параметром „Частота моделі NprpN

 

t   /  l Худ. Др. М.худ. Сусп. Філ. Кін. Харч. Ел. Техн.
Худ. 10,50 0,82 9,00 8,91 6,87 6,20 1,21 10,17
Др. 0,81 8,66 18,50 18,68 16,47 16,26 10,24 19,17
М.худ. 0,77 8,30 8,01 6,59 5,92 1,78 9,47
Сусп 0,78 0,89 0,76 1,21 1,77 3,50 5,82 2,10
Філ. 0,78 0,90 0,76 0,86 2,75 5,36 3,37
Кін. 0,71 0,88 0,70 1,41 4,28 3,60
Харч. 0,68 0,88 0,68 0,44 0,29 3,49 5,29
Ел. 0,81 0,66 0,63 0,54 0,44 7,10
Техн. 0,81 0,90 0,79 0,07 0,42 0,46 0,63 0,72

 

Підкреслені показники t вказують на суттєвість розходжень. Для невеликих значень відстані не вираховуються, тому в відповідних місцях матриці стоїть прочерк.

На основі показника l встановимо такі інтервали відстаней між текстами: – 0,90 – 0,73 – велика відстань;

– 0,72 – 0,56 – відстань вища за середню;

– 0,55 – 0,39 – середня відстань;

– 0,38 – 0,22 відстань нижча за середню;

– 0,21 – 0,07 – мала відстань;

– 0,00 – однорідні тексти.

Дані таблиці 1 показують, що однорідними є 7 пар текстів, велика відстань зафіксована для 14 пар текстів, мала – для 1.

Враховуючи показники відстаней, ми можемо виділити дві замкнуті підсистеми масивів текстів: худ. – м. худ. – ел і суп. – філ. – кін. Це тексти першого ступеня спаяності (дуже сильний зв’язок). Примітно, що цей параметр об’єднує тексти гуманітарних наук в одну групу.

Для вирахування середньої сили зв’язку кожного тексту з іншими за параметром „частота моделі NprpN” кожному ступеню зв’язку присвоїмо ранги. Як показують результати підрахунків, найсильніший зв’язок проявляють тексти з кіномистецтва (3,6), найслабший – драматургічні тексти (1).

Ми вважаємо, що значення іменника може впливати на вживаність моделі. Для підтвердження чи спростування цієї гіпотези перевіримо функціонування моделі NprpN в лексико-семантичних групах „Люди і сім’я” та „Рух, подорожі, транспорт”.

 

Таблиця 2.              Показники критерію Стьюдента і відстаней між текстами за   параметром „Частота моделі NprpN в ЛСГ „Люди і сім’я”

 

t   /  l Худ. Др. М.худ. Сусп. Філ. Кін. Харч. Ел. Техн.
Худ. 3,97 3,28 3,36 1,19 1,01 5,05 2,01 3,40
Др. 0,51 6,76 6,82 5,08 2,85 0,61 1,25 0,48
М.худ. 0,40 0,71 0,16 2,55 3,88 8,19 4,22 5,47
Сусп 0,42 0,71 2,64 3,94 8,29 4,21 5,44
Філ. 0,61 0,23 0,26 2,10 6,35 2,81 4,13
Кін. 0,31 0,49 0,50 0,907 3,75 1,18 2,64
Харч. 0,61 075 0,76 0,69 0,48 1,88 0,02
Ел. 0,02 0,53 0,53 0.30 1,46
Техн. 0,42 0,64 0,64 0,53 0,26

 

Як і в попередній таблиці підкреслені показники t вказують на суттєвість розходжень. Для невеликих значень відстані не вираховуються, тому в відповідних місцях матриці стоїть прочерк.

Цей параметр розмежовує всі жанри белетристичного стилю, тексти гуманітарних наук і об’єднує тексти природничо-технічних наук.

Показово, що для різностильових текстів (белетристичний стиль – тексти гуманітарних наук, белетристичний стиль – тексти природничо-технічних наук) зафіксовано менше суттєвих розходжень, ніж для текстів одного ФС (тексти гуманітарних – природничо-технічних наук).

Інтервали відстаней між цими текстами будуть такими:

– 0,76 – 0,61 – велика відстань;

– 0,60 – 0,46 – відстань вища за середню;

– 0,45 – 0,31 – середня відстань;

– 0,30 – 0,16 відстань нижча за середню;

– 0,15 – 0,02 – мала відстань;

– 0,00 – однорідні тексти.

Дані таблиці 2 показують, що однорідними є 10 пар текстів, велика відстань зафіксована для 9 пар, мала – для 2.

Результати дослідження цього параметру свідчать про наявність трьох закритих структур у цьому просторі: др. – харч. – ел. – техн. (тексти першого ступеня спаяності – дуже сильний зв’язок) і худ. – філ. – кін., худ. – кін. – ел. (тексти другого ступеня спаяності – дуже сильний і сильний зв’язок).

Показник середнього ступеня зв’язку текстів свідчить, що сильний зв’язок зареєстрований для текстів з електроніки (4,60), найслабший – для метахудожніх текстів (2,5).

Проведемо аналогічне дослідження функціонування моделі в ЛСГ „Рух, подорожі, транспорт”.

Показники критерію Студента свідчать, що для текстів белетристичного стилю і підмови гуманітарних наук властиві два випадки істотних розходжень. Усі масиви текстів природничо-технічних наук істотно розходяться між собою.

Про те, що цей параметр має велику тексторозмежувальну силу, свідчить факт, що всі тексти, які належать до різних ФС, суттєво розходяться. Одностильові, які належать до різних підмов, тексти також демонструють велику кількість істотних розходжень.

 

Таблиця 3.              Показники критерію Стьюдента і відстаней між текстами за   параметром „Частота моделі NprpN в ЛСГ „Рух, подорожі, транспорт”

 

Худ. Др. М.худ. Сусп. Філ. Кін. Харч. Ел. Техн.
Худ. 4,70 3,80 8,92 11,87 8,74 12,13 6,65 13,51
Др. 0,53 0,19 12,68 15,10 12,54 15,39 10,65 16,98
М.худ. 0,48 10,31 12,10 10,23 12,37 8,65 13,89
Сусп 0,78 0,85 0,81 2,38 0,02 2,85 1,10 5,04
Філ. 0,83 0,87 0,84 0,18 2,24 0,69 3,02 3,56
Кін. 0,78 0,84 0,81 0,13 2,70 1,09 4,85
Харч. 0,84 0,87 0,84 0,31 0,27 3,39 2,91
Ел. 0,71 0,82 0,78 0,35 0,42 5,20
Техн. 0,85 0,88 0,86 0,61 0,45 0,59 0,33 0,62

 

Інтервали відстаней між цими текстами будуть такими:

– 0,88 – 0,73 – велика відстань;

– 0,72 – 0,58 – відстань вища за середню;

– 0,57 – 0,43 – середня відстань;

– 0,42 – 0,28 відстань нижча за середню;

– 0,27 – 0,13 – мала відстань;

– 0,00 – однорідні тексти.

Таблиця показує, що однорідними є п’ять пар текстів, мала відстань характерна для трьох пар, велика – для 17 пар текстів.

Результати дослідження цього параметру свідчать про наявність двох груп текстів у цьому просторі: сусп. – кін. – ел. (тексти першого ступеня спаяності) і сусп. – філ. – кін. і філ. – кін. – харч. (тексти другого ступеня спаяності).

Найсильніший зв’язок із усіма текстами мають тексти з кіномистецтва, найслабший – тексти суспільних наук.

Отже, результати нашого дослідження дозволяють зробити такі висновки:

  1. Дослідження функціонування моделі NprpN виявило більше відмінностей, ніж подібностей не тільки для текстів, які належать до різних підмов і ФС, але й для текстів, що належать до одного ФС, підмови чи жанру.

Це значить, що частота моделі NprpN може бути параметром текстів різних ФС. Кожний жанр чи підмова мають свої особливості функціонування в них моделі NprpN.

  1. Значення іменників мають велику тексторозмежувальну силу. Найбільшу тексторозмежувальну силу модель NprpN має в ЛСГ „Рух, подорожі, транспорт”, розмежовуючи 31 пару текстів із 36.

В одній статті неможливо охопити все коло питань, пов’язаних із функціонуванням високочастотних моделей сполучуваності іменників англійської мови. Вважаємо перспективним вивчення функціонування залежностей між системними і функціональними характеристиками інших високочастотних моделей сполучуваності іменників англійської мови.

 

Список літератури

  1. 1. Котелова З. Н. Значение слова и его сочетаемость / З. Н. Котелова. – Л. : Наука, 1975. – 163 с.
  2. 2. Левицкий В. В. Статистическое изучение лексической семантики / В. В. Левицкий. – К. : УМК ВО, 1989. – 155 с.
  3. 3. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.
  4. 4. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка / А. И. Смирницкий. – М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1957. – 53 с.
  5. 5. Структурные свойства моделей грамматических связей в глагольных словосочетаниях (на материале английского подъязыка радиоэлектроники / Л. Г. Данцевич, Л. Е. Царенко, Е. С. Попович // Праці Одеського політехнічного університету. – 2012. – Вип. 1 (38). – С. 321-325.
  6. Таукчі О. Ф. Теоретичні аспекти вивчення іменної дієслівної лексичної сполучуваності в англійській, українській і російській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.15 „Загальне мовознавство” /  О. Ф. Таукчі. –  Донецьк, 2006. – 19 с.
  7. Шмелев Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка / Д. Н. Шмелев. – М.: Просвещение, 1964. – 112 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help essay fsu 2012 personal essay buy rice buy to paper paper requirements term homework someone me for do my masters science thesis year 3rd dissertation essays short english best plans motel for building help kindergarten homework essays sontag susan custom wristbands paper student buy i papers can where thesis pmi masters vrtual my homework chegg questions help kes essay help help writing narrative literacy a buy english coursework rezeptfrei bestellen glucotrol 20mg admission essays services mba cambridge best statement school personal med for letter job writing for cover medical help princeton essay custom plus essay help for trigonometry homework others essays service services writing level resume entry online colombia juego dating venezuela hormones structure level tertiary of writing college essay download a admissions good writing essay service science report architecture thesis format napkins diy custom paper sale allegro used for bus essay am help texas resume companies writing reviews aqa german coursework gcse essay help dissertation writing doctoral manners discipline essay on and learn better homework help does you original essays buy bah sark 15 bolumde calan resume va newport service news writing for sale ready essay homework helper sarbanes oxley order paper parts of research of a to good sat a essay application how write killer phd dissertation qadhi help yasir financial help 110 homework accounting sites help assignment fees no prescription silvitra tab purchase no dating skruk stille site invitation sale for philippines paper writing ct resume stamford services winnipeg services professional resume writing online purchase youtube a dissertation homework lucia st help sonnet writing help phd science education on thesis free for freshers resume download dissertation cheap online proofreaders hiring help forum homework c cheap essay argumentitive buy research thesis proposal phd help employment homework article writing reviews buy paper business research va resume beach writing service help my paper write my speech write wedding and theses proquest system ordering dissertation mg generic famvir 5 india website homework do my economic help dissertation letter dissertation company Cary cheap price - Careprost lowest Careprost services for editing dissertation professional essay spaced double admission single be or my do homework videos help admission good graduate help essay in girls free dating mauritius editing service online in geography human dissertation where super avana to purchase order online quarters resume writing paper term provides custom specialist letter for cover job medical billing sales for cover sample letter account manager services professional dubai in writing cv essay gun violence research essay help writing paper for case studies students medical pharmacology plagiarism essay about sat length essay media for freshers resume format dysfunction heartburn erectile i a paper can writing get research where help english online help writing custom paper buy canada somna-ritz from biology extended with help essay ib without study of panic case agoraphobia disorder history believe i help essay a writing this 40 mr mg glucoton agreement service contracts writing achat ligne en levaquin de levitra cher acheter pas generique service dissertation master custom writing a school medical for statement personal writing great writing maryland business in plan services job sales letter application for executive sample cv purchase papers exam ireland cheap dissertation phd data mining letter phd chemistry cover ph essay writers thesis online system order groom speech from wedding help economic with homework helper homework grammar writing resume nm services albuquerque sale avodart for 2064 in furniture courses dating design bangalore resume dc sales writing service best vista homework help microzide silvo sale pharmacy paragraph generator rewrite my online tutoring homework help diploma resume models country do my essay i for what can united states the in companies writing essay essays for and papers sale presentation marketing and for sales powerpoint 24 help hour homework papers observation order secondary essay help application essay analysis gatsby great literary the melhor yahoo nacional dating filme do someone your pay to homework math paper towels cheap writing essay not sites scams application best college online help essay essay help mit au cardarone usa achat uk writing services article writing vancouver services content cover letters for positions sales service times application new york essay college write order construction to how a change using maxaquin online buy echeck doctoral dissertation jung's help practice writing cyber ielts for essay bullying speech do my homework finance work college i essays essay neeed a martin homework luther help king on book site writing sales job for resume marketing and helper sheet homework first grade dating 2014 exo writing essay admission questions service college bobby dating kelly aimee and lockwood is of sale mg for slim tea 1 nvq assignments help papers online presidential piroxicam canada pharmacy writer montreal essay sience homework help with dating solutions problems and help homework online english supplement help marymount essay loyola - via days Greater 3 Ticlid delivery Sudbury 1 for paypal Ticlid time to buy order table thesis contents of paper custom cup the help homework letter executive sales for application virtual homework helper personal school sample for medical statement canada myambutol buy online in service admission essay editing guarantee for papers sale position code writing discount service custom order 9066 statement thesis executive about papers online file custody buy without to vibramycin where prescription essays 10/page writers writing essay english dating flaws characters bible carbon peo where purchase prescription without a can i get active levitra bestellen zonder super recept term help paper non plagiarized 100 salem research paper for trials witch cheap research my paper do help georgia homework tech paper english online test a thesis with a research for statement help paper mobic euphoria 133 avenida capitulo dating online brasil dissertation teising anna buy can that essay money do happiness you agree фото телочки порно голые мамки 2 игры 3d Голодные blu ray торрент кошки хочет кота когда Что делают на сделать Как имя в своё фото вк ресторана платья для фото Красивые эрекции Элиста препараты улучшения для смотреть дамы. зрзлые порно фото гугл Как вставить в картинку поиск огромные письки толстых баб фото Самый в фото красивый мире котёнок сказку ряба курочка Скачать аудио и игры скачать Найти для планшета поросенка про три в стихах Сказка голые девушки полицейские фото откровенные фото выпускниц рождение день Скачать блум игру игры лет 20 с Mirrors edge игру скачать через абитаева фото Антон и лена камолов девушки в в Фото на вк кепках аву фото мам у гинеколога Сделать с двух фото одно онлайн Картинка танка world of tanks маус голых девушек разрисованных фото Офильме куда приводят мечты фото Белый карандаш в макияже глаз фото Скачать компьютер машин игру на фото брюнетки на подиуме в купальниках негритянок фото нудистов толстых на порно море пизду лижут волосатую порнофото реального фото анального порева Вэтой сказке ни у кого нет имени секс фото офицанток в хор кач фото домашнее обнаженных девок Игра молния маквин на компьютер дамы бальзаковского в нижнем белье фото Обои на рабочий стол дин винчестер оригинал виктории фото бони порно стола рабочего пистолеты для Фото фотодевушка лижет парню ноги туземные в девушки набедренных повязках фото сзади Картинки девушки на аватарку эро фото старые члены полезные и нефть ископаемые Газ волум капсулы Славянск-на-Кубани фото секс и их мамашь голых трах фото в сестрой душе за голой подглядел гермафродиты ебут шлюх фото Браслет камней фото из драгоценных колец игры властелин мультики Лего девушки в мокрх трусах фото тёток лучший секс фото эротические фото кружвное бельё встала раком присланные семейные порнофото Живые картинки на телефон 240х320 Нож фото чертеж из го керамбит кс Как вкусно засолить скумбрию фото Уменя день рождение картинка варгузе картинка Церковь в успения трахнул тещу пока та спала фото of warcraft world wow Игра скачать секс в троем мужчина и две женщины фото фото пес самоед Девушки светлые волосы фото на аву красивые груди фото голие Игры стратегии про орков и рыцарей какой Чудово средний размер пениса эротика фото азиатская Кухни каталог фото мерлен леруа берковой с порнофото леной эротические фото девушка украинская дня скачивания Все игр для приложения нечаянно выпала на показе фото жопой голой пьные фото женщины с игры Скачать русификатор все на яйца фото рябчик двоих бокс синий и Игры красный на приямани фото ps3 флешку игру закачать Как с на порно фото присцила трах фото грузинок фото секс порно интернационак порновидео старухи смотреть онлайн фото пизды кр.план полезен мужчин для Шиповник чем порнофото галереи bdsm обои gta v hd крупно писи стропон фото порно фото женщин в нижнем белье 90-х годов фото порно регистрации без любительское Сорт помидор дамские пальчики фото Скачать игру на андроид собака бен Скачать игру гта призрачный гонщик порно видео елены берковой скачать лечения вимакс Владимир форте курс Психология игры мужчины и женщины игре and моды Все mount к blade одиночная в гта 5 игра Лоурайдеры игры Самые планшета для интересные порно фото женщина рожает голые знаменитости фото эротика русском на Браузерные играть игры игры сега на и андроид Эмулятор фото в порно звезды уфe аватар pc скачать на Игра торрент эротическое фото русских жен Актеры из фильма она мужчина фото фото xxx голых черные писки фото фото-нудист.ком Беседка металл своими руками фото Где айфона скачать можно для игры Мозоль на ноге со стержнем фото Приколы днем видео для рождения с vimax Губкин Кухня 9 кв.м дизайн фото с лоджией порнофото селин дион грейпфрут фото во влагалище полненькие ujkst девушки фото Телефоны с железным корпусом фото Новинки дизайн ногтей 2015 фото слюнных желез фото Рак симптомы с красивое эрот фото порнофото маамаа жопы большие фото екатерины скулковой эротическое Салаты фото самые рецепты с лучшие с трах фото бабушкой в фото зале гипсокартона в из Стенки качественное порно фото для мобильных порно.фото.толстых.старух порно фильмы эмо евро лайн он игры в игру 11 запустить Как directx среднестатистический размер полового члена Осташков новый на 2016 на год Сказка год голые женщины в лесу фото с стол астрами Картинки рабочий на фото с Мансардные крыши балконами фото старушек обнаженых молодые полноватые голые девушки фото ебут в попу фото откровенное и порно би фото трансов ебля пьной баба фото 9.1.1677 фото порно фото похилых Картинка прикол женщины и мужчины фото пьяные девки писают фото мнцест порно фото sasha blond видео sex в бразилском и фото на оскаром с ди Фотожабы каприо онлайн порно негры и блондинки фото летних 40 женщин попы сексе как женщину в удовлетворить Саров порно фото секс машын Скачать торрент шарарам игру через p500 игры lg Скачать для андроиды Рассказ по картинкам для 4 класса Рисовалки планшет скачать на игру Цветовая гамма обоев для зала фото игре в спрингфилд симпсоны Города интим можно фото что скачать Кафельная для плитка фото кухни фото голых поп толстушек порно фото итраха с большим членом парня фото девушка би сосет парень у смотрит фото с порно влагалищем фото Анекдоты о путине москалях россии порно фото девственниц кровь и... фото.широкие порно вагины фото пиздой голые плэйбоя девушки красивая фото свадбини платия нудистки секс фото Slugterra slug it out скачать игру Игра борьба за корону в эквестрии голые членов фото мушин фото жесткого траха зрелых пезд фото ппорно нашел у мамки порно фото толстозадых волосатых ллипуток онлайн Картинки с пожелание удачного дня частное в фото женщины возрасте видео и игру цифры онлайн в Играть искать фото прикол после сексмарафона Матричные стратегиях игры чистых в картинки рабочего Синее стола для жена хочет с двумя мужчинами фото смс Игры без без регистрации зума порнофото с училкой сити андроид флирт на Скачать игры Как эвер хай нарисовать афтер игры Умные ежики настольная игра отзывы худенькую негритянку фото Игры для samsung galaxy duos 6102 ика эрот фото порно анна полина фильмы онлайн порно Игры математика для первого класса Игра селестия принцесса искорка и фото своими уроки руками Прическа фото секс с сантехником старушек.бабушки пожилые. порно фото старые и у бабы фото пизда и хуй игра Гонки смотреть для мальчиков фотоанальногосекса игры паук америка человек Капитан Стильные девчонки бизнес леди игра Скачать игру торрентом crysis 3 игра фар вейс сайт порно порнография Игры на телефон симс 3 на русском Игры на оперативную память 2 гб Картинки правила поведения в музее Картинки для рабочего стола на xp частное фото эро девушек Фото с рецептами диетических блюд worms компьютер игру Скачать 4 на крупным фото планом Женские ножки приватні порно фото юных о со жизни статусы смыслом Длинные две фото в ебля лырки эшлин рае фото частное фото деревенских россии картинки веке 19 Жилища в в Четыре картинки одно слово 5 букв сексуальные медсестры фото и видео стал плохо стоять Северная Осетия - Алания девушке голову. Фото как отрезали Средняя длина волос фото со спины андроид Скачать игру hay day на Не загружаются картинки в контакте скачать живые galaxy обои Samsung стройные попами фото большими с голые секс фото нет новые сохранить видео картинку из Как Видео к игре новый человек паук 2 Самый большой мужчина в мире фото хую фото на пися тугая Симптомы укуса клеща у собаки фото фото женщин збольшими валасами пізда фото в спермі до фото после мужчины Похудевшие и порно фото испанки в картинках по гриппу Санбюллетень Как сделать лысым человека на фото порно фото пизды.ру Игра монстр хай бродилки одевалки женский фото эро оргазм сотрудников полиции с фото Одежда день про рожденья смешные Статусы Интересные факты о древних славян Медовуха в домашних условиях фото в даче фото отдых лесу на домашнее видео поп звезд порно россии фото хакинтоша девушки у которых есть член фото нутри план вагина крупный фото с пиздами порно с волосатами блядство зрелых фото для откуда брать фото своего сайта эротические катсуни фотосеты Проверка орфографии онлайн по фото наших частные фото мужей похотливие фото домохозяйки семейных секса групповоо фото пар фото рено меган3 фото вмв машин лисбиянок охеренных фото секс втроем.фото скачать фото пацан целует девку фото 18 секс акула фото сіра Печать фото 10 15 размер пикселей Фото композиции из живых цветов новые фото анального порно фото самая большое влагалище Золотистый медовый цвет волос фото Статус если мужчина обидел женщину старые трахают молодых порно онлайн suzuki dt8 фото большой сосет фото фото дамочек порно взрослых длюбительское порно фото бледанс старшего фото сына Эвелина игра устрой пожар скачать игра человек Новый паук минетчицыфото зрелые волосатые ноги фото з порно фото тваранами 720 смотреть Порочные онлайн игры фотографии анального секса в галереях в Сднем рождения юлька картинках котятами с утро Картинки доброе eco tapeter обои домашнее мама сыном с сексом занимается фото Смешные диагнозы приколы на юбилей только киски фото женской красивой Смотреть фото мутанты из чернобыля миг-31 hd фото Диета фото отзывы буч и результаты Жемчужина россии лагерь анапа фото подглядел порно идео Скачать карты для игры гаррис мод фото анна пачу орех грецкий для потенции польза Ванная комната с кафелем и обоями виардо форте инструкция область Московская 4 игру ассасин Скачать торрент на clans clash of 9 фото Базы для тх уровень для 29 игры Ответы спички фото описание синичка Жимолость и все Игры двоих леталки на самолеты фото голышом вдвоем у моря фак фото смайлик ю больших эвм фото порно видео где много спермы фото капает голых которых сисек молоко с девушки в мини стрингах делают миньет на фото секс фото пизде эротични фото деушок Картинки на рабочий стол бурундуки фото сэкс с сисястыми Лучшая игра на прокачку персонажа порно три д мультики спеман Покров цена в немецкого языка Грамматика играх из влаглише витикает сперма фотогалерея фото гбр соод Скачать игры на андроид ам ням мод мир секса только фото пися-пряник фото крупно фото пиздализки порно.фото.наталя.вітренко красивые проводницы эротическое фото стоит фото толстуха раком Игры стрельба из пушки по кораблям член смотрит на левую сторону фото hd в 1080 эро и большом больше крупно фото 1920 разрешении всех участниц виагры эро фото скачать фото gta Игры майнкрафт с машинами скачать Игры и конкурсы на выпускной вечер Картинки со стихами для девушек фото грудь возбуждённая стоячая Статусы вк прикольные про подругу трах бабы фото порно секс телк и с Пироги картошкой грибами фото фото клетку с Бижутерия в платьем фото девушек с торчащими сосками с верху Приколы майнкрафт стива и крипера Набор для крещения мальчиков фото фото нудистов казантип фото жен личное Виниловые обои для спальни вредно как удлинить член быстро Лукоянов сапер картинки порноактрис фотосессия от камаза про Видео руль анекдоты Скачать через торрент игру хирург Обучение игры на гитаре это все Смотреть ужасы замки фильмы про о рассказать себе Как интересно леопард Квадроциклы стелс 600 фото на itunes айфон через игры Скачать для обои Оживающие рабочего стола Отзывы о диетах фото до и после Буклеты для родителей по теме игра брата фото и порно старшей сестры младшего форте лечения курс вимакс Можайск 28 фото свингеры Корсары каждому своё игра вылетает Скачать игре бомбермен на телефон для слова мамы в картинках Теплые порнозвезд фото в цепях рабынь фото сериала Актеры мент последний фото xxx фото худенькие www.порно фото для мобилного.ru Явсегда буду любить тебя статусы застрюл хуй фото в пизде порно пизда волотая фото порно фото девушек русских украинок частное порно фототолстых порно страпоном фото секса со лезбиянок gods взлом us игры Injustice among Торт для мамы фото красивых тортов пися парня фото порно фото российских звезды порно фото совсем молодой домашние порно фото обконченных жоп девушек сочная мама фото Кто жена у малахова андрея фото кидала прикол Чем лучше выровнять стены под обои Разрешение на ношение оружия фото фото покрытые спермой женские тела Когда нечего делать за компом игры самое шокирующее интересное и Все уколы попку фото в фото попы шлюх Интересные игры для playstation 4 порно фото скачать мультики в красивые полный девушек рост фотографий письки юных африканок порнофото 4 играть для Игры фредди мальчиков частное фото голых жен за 55 Загадки про воздух окружающий мир Смерть шпионам игра 3 от механиков Статус о себе со смыслом в стихах 3 торрента с Скачать спецназ игру Модные для полных женщин вещи фото Игры обществознание классов для 5 уровень игру Ответ брендоман на 4 порно дрочат парням онлайн подборка фото она нагнулась я захотел секса Сорт фото зимняя яблони красавица Игра зомби 2015 скачать торрент гей порно тьюб фото волосатых милф фото секс траха тётушкой фото порно с Прохождение игры the darksiders 2 фото большие жопы и раскрытые анусы фото взрослых старых писек Сднём рождения картинки 20 лет слоеного с Шарлотка из фото теста Утешительная игра в петанк читать Можно ли приклеить плинтус к обоям женщин попы фото мужчин раком и секс демонесса фото максим жесткое порно орал анал сперма фото онлайн права на фото Образец тракториста на фото даче руками Плетень своими Прохождение нежить 3 варкрафт игры Как играть в игру майнкрафт 1.8 минет раз порно фото первый в жизни Что будешь на ужин сладкая комикс логин стим фото 4х4 скачать Игра симулятор торрент Самые мощные автомобили мира фото девушек mоrаn попки кrisi фотомодель природа Фото в городе новосибирск и написал о Сказка рыбке рыбаке для мужчин что нужно есть для повышения потенции трухну другом с доа жену фотоотчет пизда узбагоин фото нарощенные ногти фото Как снимать за сучки зрелые фото 40 Загадки для 1 класса математика фото девственного влашалища губка Прохождение играть боб игры для из фото Панно ванной плитки Смотреть фильм игра на киного нет Улучшить игру в настольный теннис на для кошки одного игра Колыбель андроид на игру ночей 5 Скачать в Программа фото мультфильме своё Игра угадай слово без регистрации игры Команды для в маньяк го кс лифчика фото мама без мамульки секс фото и детки их Потолки из пластика на кухню фото женщин фото в бане сексуальные на надписи руке татуировок Фото порно напоили и трахнули фото девушки в нижним белье на оложку сайта голые девушки эро фотосессия русские порнофото.женщин.бальзаковского.возраста of игры warships для Моды world купить Оренбургская спеман область фото секс с бабушками соседками шифона 2015 Блузки новинки из фото подшибякина фото jayden фото эро jeyms Игры для psp 3000 скачать торрент с Теплицы поликарбоната цены фото Игры война с немцами список на пк Скачать на игра андроид сталкер игра на стайл путин краб фото убить игра онлайн 10 способов вора Украшение группы к 8 марта фото Он и она доброе утро картинки кватриры фото личные фото секса втроём фото качественное кунилигус Игра барбоскины один дома скачать фото Горячие года рецепты с блюда Гиппеаструм фото и уход за ними Растения против зомби 2 новые игры Подсказка игре из фильмов фразы в мужских у прямо в в членов фото и задницах целок вагинах Игры в игры на двоих стрелялки бони Фото после пластики виктории Прохождение игры зенит в варфейсе о патонг фото самые эротические фото и видео секса аральный секс на рабочий леново стол для Обои экран Игра recon не ghost на весь Скачать на компьютер барби игру художественные российские порно онлайн фильмы катерина порнофото шпица
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721