Функціонування моделі СПОЛУЧУВАНОСТІ NprpN У ТЕКСТАХ БЕЛЕТРИСТИЧНОГО ТА НАУКОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   811.111’367.4                  

Т. О. Мизин

                                                      Київський національний університет

                                                      імені Тараса Шевченка

 

Функціонування моделі СПОЛУЧУВАНОСТІ NprpN У ТЕКСТАХ БЕЛЕТРИСТИЧНОГО

ТА НАУКОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ

 Стаття присвячена вивченню функціонування моделі сполучуваності іменників NprpN у різностильових текстах. Доведено, що частота моделі NprpN є параметром текстів різних функціональних стилів, жанрів і підмов.  Виділено підсистеми масивів текстів. На основі частот моделі сполучуваності NprpN встановлено відстані між текстами, які є основою для побудови багатомірного простору текстів. Для кожного параметра виділено свої закриті підсистеми.

Ключові слова: сполучуваність, модель сполучуваності, частота, тексторозмежувальна сила, лексико-семантична група.

 

Статья посвящена изучению функционирования модели сочетаемости имен существительных NprpN в разностилевых текстах. Доказывается, что частота модели NprpN служит параметром текстов разных функциональных стилей, жанров и подъязыков. Выделяются подсистемы массивов текстов. На основе частот модели сочетаемости NprpN установлены расстояния между текстами, которые являются основой для построения многомерного пространства текстов. Для каждого параметра выделяются свои закрытые подсистемы.

Ключевые слова: сочетаемость, модель сочетаемости, частота, тексторазграничительная сила, лексико-семантическая группа.

 

The article is devoted to the investigation of the nouns combinability model NprpN functioning in texts of different functional styles. It is proved that the frequency of the model NprpN is a parameter of texts belonging to different functional styles, genres and sublanguages. Subsystems of texts arrays are singled out. Distances between texts, which are the basis for the multidimensional text space are determined. Closed subsystems for each parameter are discriminated.   

Key words: combinability, combinatory model, frequency, text differentiating force, lexico-semantic group.

 

В останні десятиліття лінгвістика досягла значних успіхів у вивченні особливостей сполучуваності одиниць різного рівня складності і їх  функціонування.

Оскільки іменник є центральною частиною мови (поруч із дієсловом), він привертає до себе увагу дослідників протягом усієї історії лінгвістичної науки (О. Єсперсен, Ч. Фріз, Г. Несфілд, Л. С. Бархударов, Н. Ф. Іртеньєва, А. А. Уфімцева, М. Р. Кауль, О. І. Сущинська, Л. К. Малімон, І. М. Калиновська та ін.).

Актуальність цього дослідження визначається потребою ґрунтовного вивчення проблем сполучуваності іменників англійської мови і продиктована необхідністю науково обґрунтованого відбору граматичного мінімуму (у тому числі моделей сполучуваності) для навчання іноземної мови, що буде сприяти інтенсифікації цього процесу. Крім того, опис сутності явища сполучуваності сприяє виробленню загальнолінгвістичного розуміння внутрішнього ладу мови, специфіки її функціонування.

Наша стаття має на меті довести, що частота сполучуваності моделі головний іменник + прийменник + іменник (NprpN) може розмежовувати функціональні стилі (ФС), а значення іменника впливає на вживаність моделі.

Об’єктом дослідження є одна з найчастотніших моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови – NprpN.

Предмет – функціональні характеристики моделі сполучуваності NprpN.

Матеріалом дослідження є 501 високочастотний іменник англійської мови.

У сучасній лінгвістиці акцент ставиться на комплексному вивченні лінгвістичних явищ, яке передбачає одночасне звернення  як до явищ мови, так і до явищ мовлення. Такі дослідження дозволяють вивчити предмет у діалогічній єдності його системних і функціональних характеристик.

Лінгвісти зазначають, що вивчення комбінаторики з урахуванням дихотомії „мова – мовлення” дозволяє, з одного боку, виділити й описати потенціал мовних одиниць у вигляді набору абстрактних мовних моделей, а з другого, вивчити особливості актуалізації цих моделей [5, с. 322].

Сполучуваність мовних одиниць являє собою одне з базових понять науки про мову. Під сполучуваністю розуміємо таке поєднання слів, при якому вони набувають смислової заданості залежно від актуалізації синтаксичних або лексико-семантичних властивостей.

Традиційно виділяють два типи сполучуваності: лексичну й синтаксичну [4; 7].

Лексична сполучуваність визначається як напрям лінгвістичної семантики, що вивчає правила й умови семантичної сполучуваності слів, які допускають одні сполучення та забороняють інші, розрізняють зміст одних сполук й ототожнюють зміст інших [3, с. 222].

О. Ф. Таукчі зазначає, що лексичну комбінаторику слід вважати вихідним і абсолютним типом. Ним зумовлена здатність кожного слова створювати лінійну конструкцію з обмеженою кількістю лексем. В основі кожного з таких сполучень лежить спільність первинних значень, властивих лексемам, що поєднуються. Інакше кажучи, це процес предикації, у ході якого слова сполучаються одне з одним, утворюючи мовні одиниці більш високого порядку. У них породжуються специфічні семантичні відтінки: саме тому значення цілого не є простою сумою значень кожного зі складників. Лексична сполучуваність являє собою базис комбінаторних реляцій [6, с. 7].

Основою синтаксичної сполучуваності класу слів є принцип залежності / незалежності слова, що аналізується, від іншого компонента граматичного зв’язку. Синтаксична сполучуваність – це сукупність та властивості потенційно можливих синтаксичних зв’язків, набір та умови їхньої реалізації [1, с. 81], тобто здатність слова вступати в синтагматичні зв’язки з іншими словами на рівні класу слів [2, с.  37].

Існує чотири типи граматичних зв’язків: ядерний (слово, що аналізується, є головним, керуючим компонентом словосполучення), адюнктний (слово, що аналізується, є залежним компонентом сполучення), предикативний (зв’язок, що характеризується взаємозалежністю двох компонентів – підмета й присудка) та сурядний (зв’язок, що характеризується взаємною незалежністю обох компонентів).

У нашому дослідженні розглядаються лише ядерні моделі сполучуваності іменників англійської мови.

Ми виділили 36 моделей сполучуваності. Вони відображають основні комбінаторні властивості цього класу, оскільки будь-який член класу реалізує в першу чергу його основні риси. У нашому дослідженні моделі словосполучень іменників виражені в термінах граматичних класів слів, що дозволило нам формалізувати й систематизувати опис сполучуваності цих іменників. Оскільки модель NprpN є однією з найчастотніших (а в процесі викладання іноземної мови необхідно звертати увагу саме на такі моделі), розглянемо її функціонування.

Для нашої розвідки ми обрали тексти  двох функціональних стилів: белетристичного (жанри художньої прози (худ.), драматургії (др.), метахудожніх текстів (м. худ.)  і наукового (підмови суспільних (суп.), філологічних (філ.), технічних наук (техн.), кіномистецтва (кін.), харчової промисловості (харч.), електроніки (ел).

Результати дослідження частоти моделі NprpN показують, що серед текстів белетристичного стилю суттєві розходження мають дві пари текстів із трьох можливих. Тексти гуманітарних наук являють собою однорідні масиви, а всі три масиви текстів природничо-технічних наук суттєво розходяться.

Тексти белетристичного ФС і підмови природничо-технічних наук є ближчими (8 випадків суттєвих розходжень), ніж тексти белетристичного стилю – підмови гуманітарних наук (9). Цей параметр має більшу тексторозмежувальну силу. Він послідовно розмежовує навіть тексти, які належать до одного ФС. Тексти гуманітарних і природничо-технічних наук мають 8 випадків суттєвих розходжень із 9 можливих.

У цілому, зіставлення відносної частоти в процентах за допомогою критерію Стьюдента показало, що за кількістю суттєвих розходжень виділяються драматургічні тексти і тексти технічних наук, вживаність моделі NprpN у яких, суттєво відрізняється від інших текстів. Найменшу тексторозмежувальну силу ця модель має в текстах із кіномистецтва, де вона розмежовує 5 пар текстів із 8.

 

Таблиця 1.      Показники критерію Стьюдента і відстаней між           текстами за   параметром „Частота моделі NprpN

 

t   /  l Худ. Др. М.худ. Сусп. Філ. Кін. Харч. Ел. Техн.
Худ. 10,50 0,82 9,00 8,91 6,87 6,20 1,21 10,17
Др. 0,81 8,66 18,50 18,68 16,47 16,26 10,24 19,17
М.худ. 0,77 8,30 8,01 6,59 5,92 1,78 9,47
Сусп 0,78 0,89 0,76 1,21 1,77 3,50 5,82 2,10
Філ. 0,78 0,90 0,76 0,86 2,75 5,36 3,37
Кін. 0,71 0,88 0,70 1,41 4,28 3,60
Харч. 0,68 0,88 0,68 0,44 0,29 3,49 5,29
Ел. 0,81 0,66 0,63 0,54 0,44 7,10
Техн. 0,81 0,90 0,79 0,07 0,42 0,46 0,63 0,72

 

Підкреслені показники t вказують на суттєвість розходжень. Для невеликих значень відстані не вираховуються, тому в відповідних місцях матриці стоїть прочерк.

На основі показника l встановимо такі інтервали відстаней між текстами: – 0,90 – 0,73 – велика відстань;

– 0,72 – 0,56 – відстань вища за середню;

– 0,55 – 0,39 – середня відстань;

– 0,38 – 0,22 відстань нижча за середню;

– 0,21 – 0,07 – мала відстань;

– 0,00 – однорідні тексти.

Дані таблиці 1 показують, що однорідними є 7 пар текстів, велика відстань зафіксована для 14 пар текстів, мала – для 1.

Враховуючи показники відстаней, ми можемо виділити дві замкнуті підсистеми масивів текстів: худ. – м. худ. – ел і суп. – філ. – кін. Це тексти першого ступеня спаяності (дуже сильний зв’язок). Примітно, що цей параметр об’єднує тексти гуманітарних наук в одну групу.

Для вирахування середньої сили зв’язку кожного тексту з іншими за параметром „частота моделі NprpN” кожному ступеню зв’язку присвоїмо ранги. Як показують результати підрахунків, найсильніший зв’язок проявляють тексти з кіномистецтва (3,6), найслабший – драматургічні тексти (1).

Ми вважаємо, що значення іменника може впливати на вживаність моделі. Для підтвердження чи спростування цієї гіпотези перевіримо функціонування моделі NprpN в лексико-семантичних групах „Люди і сім’я” та „Рух, подорожі, транспорт”.

 

Таблиця 2.              Показники критерію Стьюдента і відстаней між текстами за   параметром „Частота моделі NprpN в ЛСГ „Люди і сім’я”

 

t   /  l Худ. Др. М.худ. Сусп. Філ. Кін. Харч. Ел. Техн.
Худ. 3,97 3,28 3,36 1,19 1,01 5,05 2,01 3,40
Др. 0,51 6,76 6,82 5,08 2,85 0,61 1,25 0,48
М.худ. 0,40 0,71 0,16 2,55 3,88 8,19 4,22 5,47
Сусп 0,42 0,71 2,64 3,94 8,29 4,21 5,44
Філ. 0,61 0,23 0,26 2,10 6,35 2,81 4,13
Кін. 0,31 0,49 0,50 0,907 3,75 1,18 2,64
Харч. 0,61 075 0,76 0,69 0,48 1,88 0,02
Ел. 0,02 0,53 0,53 0.30 1,46
Техн. 0,42 0,64 0,64 0,53 0,26

 

Як і в попередній таблиці підкреслені показники t вказують на суттєвість розходжень. Для невеликих значень відстані не вираховуються, тому в відповідних місцях матриці стоїть прочерк.

Цей параметр розмежовує всі жанри белетристичного стилю, тексти гуманітарних наук і об’єднує тексти природничо-технічних наук.

Показово, що для різностильових текстів (белетристичний стиль – тексти гуманітарних наук, белетристичний стиль – тексти природничо-технічних наук) зафіксовано менше суттєвих розходжень, ніж для текстів одного ФС (тексти гуманітарних – природничо-технічних наук).

Інтервали відстаней між цими текстами будуть такими:

– 0,76 – 0,61 – велика відстань;

– 0,60 – 0,46 – відстань вища за середню;

– 0,45 – 0,31 – середня відстань;

– 0,30 – 0,16 відстань нижча за середню;

– 0,15 – 0,02 – мала відстань;

– 0,00 – однорідні тексти.

Дані таблиці 2 показують, що однорідними є 10 пар текстів, велика відстань зафіксована для 9 пар, мала – для 2.

Результати дослідження цього параметру свідчать про наявність трьох закритих структур у цьому просторі: др. – харч. – ел. – техн. (тексти першого ступеня спаяності – дуже сильний зв’язок) і худ. – філ. – кін., худ. – кін. – ел. (тексти другого ступеня спаяності – дуже сильний і сильний зв’язок).

Показник середнього ступеня зв’язку текстів свідчить, що сильний зв’язок зареєстрований для текстів з електроніки (4,60), найслабший – для метахудожніх текстів (2,5).

Проведемо аналогічне дослідження функціонування моделі в ЛСГ „Рух, подорожі, транспорт”.

Показники критерію Студента свідчать, що для текстів белетристичного стилю і підмови гуманітарних наук властиві два випадки істотних розходжень. Усі масиви текстів природничо-технічних наук істотно розходяться між собою.

Про те, що цей параметр має велику тексторозмежувальну силу, свідчить факт, що всі тексти, які належать до різних ФС, суттєво розходяться. Одностильові, які належать до різних підмов, тексти також демонструють велику кількість істотних розходжень.

 

Таблиця 3.              Показники критерію Стьюдента і відстаней між текстами за   параметром „Частота моделі NprpN в ЛСГ „Рух, подорожі, транспорт”

 

Худ. Др. М.худ. Сусп. Філ. Кін. Харч. Ел. Техн.
Худ. 4,70 3,80 8,92 11,87 8,74 12,13 6,65 13,51
Др. 0,53 0,19 12,68 15,10 12,54 15,39 10,65 16,98
М.худ. 0,48 10,31 12,10 10,23 12,37 8,65 13,89
Сусп 0,78 0,85 0,81 2,38 0,02 2,85 1,10 5,04
Філ. 0,83 0,87 0,84 0,18 2,24 0,69 3,02 3,56
Кін. 0,78 0,84 0,81 0,13 2,70 1,09 4,85
Харч. 0,84 0,87 0,84 0,31 0,27 3,39 2,91
Ел. 0,71 0,82 0,78 0,35 0,42 5,20
Техн. 0,85 0,88 0,86 0,61 0,45 0,59 0,33 0,62

 

Інтервали відстаней між цими текстами будуть такими:

– 0,88 – 0,73 – велика відстань;

– 0,72 – 0,58 – відстань вища за середню;

– 0,57 – 0,43 – середня відстань;

– 0,42 – 0,28 відстань нижча за середню;

– 0,27 – 0,13 – мала відстань;

– 0,00 – однорідні тексти.

Таблиця показує, що однорідними є п’ять пар текстів, мала відстань характерна для трьох пар, велика – для 17 пар текстів.

Результати дослідження цього параметру свідчать про наявність двох груп текстів у цьому просторі: сусп. – кін. – ел. (тексти першого ступеня спаяності) і сусп. – філ. – кін. і філ. – кін. – харч. (тексти другого ступеня спаяності).

Найсильніший зв’язок із усіма текстами мають тексти з кіномистецтва, найслабший – тексти суспільних наук.

Отже, результати нашого дослідження дозволяють зробити такі висновки:

  1. Дослідження функціонування моделі NprpN виявило більше відмінностей, ніж подібностей не тільки для текстів, які належать до різних підмов і ФС, але й для текстів, що належать до одного ФС, підмови чи жанру.

Це значить, що частота моделі NprpN може бути параметром текстів різних ФС. Кожний жанр чи підмова мають свої особливості функціонування в них моделі NprpN.

  1. Значення іменників мають велику тексторозмежувальну силу. Найбільшу тексторозмежувальну силу модель NprpN має в ЛСГ „Рух, подорожі, транспорт”, розмежовуючи 31 пару текстів із 36.

В одній статті неможливо охопити все коло питань, пов’язаних із функціонуванням високочастотних моделей сполучуваності іменників англійської мови. Вважаємо перспективним вивчення функціонування залежностей між системними і функціональними характеристиками інших високочастотних моделей сполучуваності іменників англійської мови.

 

Список літератури

  1. 1. Котелова З. Н. Значение слова и его сочетаемость / З. Н. Котелова. – Л. : Наука, 1975. – 163 с.
  2. 2. Левицкий В. В. Статистическое изучение лексической семантики / В. В. Левицкий. – К. : УМК ВО, 1989. – 155 с.
  3. 3. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.
  4. 4. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка / А. И. Смирницкий. – М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1957. – 53 с.
  5. 5. Структурные свойства моделей грамматических связей в глагольных словосочетаниях (на материале английского подъязыка радиоэлектроники / Л. Г. Данцевич, Л. Е. Царенко, Е. С. Попович // Праці Одеського політехнічного університету. – 2012. – Вип. 1 (38). – С. 321-325.
  6. Таукчі О. Ф. Теоретичні аспекти вивчення іменної дієслівної лексичної сполучуваності в англійській, українській і російській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.15 „Загальне мовознавство” /  О. Ф. Таукчі. –  Донецьк, 2006. – 19 с.
  7. Шмелев Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка / Д. Н. Шмелев. – М.: Просвещение, 1964. – 112 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy craft online uk paper minute last writing paper tips cheap 2089 glucotrol xl line on homework helpline college website to to paper best get write for a you someone cups paper custom coffee bulk thesis ireland help homework help with need answers thames help homework rivers river purchase umi thesis custom paper stickers paper for research hire writer buy best swot presentation engineering best paper topics mechanical for write essay my personal what on to help plans writing college application with lesson essays essays custom and research cheap writing papers high school writer essay helps assignment help thesis good introduction paragraph me for my write research mba china paper on thesis topics economy pdf in project management schweiz lexapro bestellen disorder case studies anxiety research paper writing service affordable help homework writing story a unsw phd thesis voltaren pharmacy no prescription usa xr a how literature write medical to review questions essay interview dissertation grant completion temple essay admission uc for dating online vipcursos a college writing help essay topics essay border patrol a order failure to obey lawful essay a buy car essay writer resume for ipad buy prescription without purchase atrovent should paper research do my i phd defending thesis a homework academy help resume 10 writing best service dubai degree dissertation no doctoral mba help essay ross review litrature buy help homework quick arava prescriptions without computer paper research writer toronto essay professional university admissions questions state essay pennsylvania narrative college for essay an application writing written essay short cv writing service usa london best ks3 geography homework help writing college application for essay a buy rice to paper custom services essay buy tarantino essay theme quentin mla buy paper research ready made phd proposal dissertation analysis documentary reosto online brand winnipeg best writing services cv o 10 dom bitwa online dating odcinek writing companies the essay in states united paper services custom writing resume order applebees online writers essay writing for writing my a song boyfriend need help i essay uf admissions canada paper online printer buy sample resume objectives sales associate for ponstel without generic best prescription buy writing creative company help short a writing essay silfar canada mg 60 from services on essay industry financial and effect buy essay cause how herpes contract do it you disorders sleep essay purchase prescription cheap without carafate department purchase presentation help chegg homework policy refund write own my essay buy custom essays pharmacy p-force online mexico from super essay an writing family about homework help online ontario writers dissertation buy online a malaysia dissertation services writing phd film admissions essay fsu a poem help about myself writing in acknowledgements dissertation buy online writing paper dissertation finance help phd admission be ireland help thesis essay disorder depression prescription without purchase purchase aciclovir heidegger essay aletheia writing service medical essay school network phd thesis computer writing online companies help essay with my myob assignment do my term dissertation comprehension online papers thesis and prescription purchase eulexin online no meclizine is what for sales representative resume templates master kimep thesis on beloc advice for assistant letters positions sales cover quotes on custom essays proverbs amp on fulfilment order thesis cheap custom research paper with child a conduct disorder case study of on tylenol dosing childrens my essay academic write online pictures in my write name parents essay in how an a essay of respect to in make list english online wellbutrin buying pills introduction dissertation buy writing need with an help essay my write i statement do how thesis essay my who write can for me plan help writing sba business sachet get taicold tabs paper for pay term ks3 homework help science admissions to how a quickly essay write college to how write synopsis dissertation for theme marketing master thesis c chicago writing best service resume from brand retin-a canada pills vitamin multi womens best my homework do math for cover billing medical internship letter industries child essay labour nyu essay admission services mba stern pencils dating camlin online help david saywell homework biology unit 5 synoptic help essay eassy about love script pills vp-rx required pill 10mg virility no elektronische deutschland dissertation in louisiana purchase paper research to how write essay discuss admission an leadership essay doctoral helen dating rosato cristina business purchase apartment to complex plan dissertation services and thesis strategies and in disadvantages sociology advantages critical of to study case thinking develop building with help resume essay esl writing help spatial for essays best ordering is narrative essay custom meister where purchase to beloc blue and methylene cancer doctoral thesis sections college application help 2013 essays quiz paragraph essay 5 old online newspapers essay for college buy christmas paper wrapping online do online my homework usc help essay assistant letters cover for medical position write how a literature good review dissertation to for services writing retired military resume best lamprene brand shipping overnight cancer with dogs latest on research cover internship to sample event letter how an editorial for a writing write order legal hsc studies world essays discount shipping prescription levothroid no free delivery a relationship in herpes services resume in best houston writing my essay do research paper gun control oklahoma online resume professional writing services city engineer for mechanical objective resume medical school for personal example statement of 16 training plan week half marathon paper research statement help thesis papers original cheap college writing homework importance essay of order cover for health letter technician mental nowadays sale is essay for everything cover recent graduates assistant medical letter for buy school essay public homework in help libraries writing plan johannesburg services business jobs australia writing assignment confessions dissertation rousseau de resume medical assistant for help sites english homework speeches with help wiki advisor dissertation 3 purchase a dissertation days
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721