Функціонування моделі СПОЛУЧУВАНОСТІ NprpN У ТЕКСТАХ БЕЛЕТРИСТИЧНОГО ТА НАУКОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   811.111’367.4                  

Т. О. Мизин

                                                      Київський національний університет

                                                      імені Тараса Шевченка

 

Функціонування моделі СПОЛУЧУВАНОСТІ NprpN У ТЕКСТАХ БЕЛЕТРИСТИЧНОГО

ТА НАУКОВОГО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ

 Стаття присвячена вивченню функціонування моделі сполучуваності іменників NprpN у різностильових текстах. Доведено, що частота моделі NprpN є параметром текстів різних функціональних стилів, жанрів і підмов.  Виділено підсистеми масивів текстів. На основі частот моделі сполучуваності NprpN встановлено відстані між текстами, які є основою для побудови багатомірного простору текстів. Для кожного параметра виділено свої закриті підсистеми.

Ключові слова: сполучуваність, модель сполучуваності, частота, тексторозмежувальна сила, лексико-семантична група.

 

Статья посвящена изучению функционирования модели сочетаемости имен существительных NprpN в разностилевых текстах. Доказывается, что частота модели NprpN служит параметром текстов разных функциональных стилей, жанров и подъязыков. Выделяются подсистемы массивов текстов. На основе частот модели сочетаемости NprpN установлены расстояния между текстами, которые являются основой для построения многомерного пространства текстов. Для каждого параметра выделяются свои закрытые подсистемы.

Ключевые слова: сочетаемость, модель сочетаемости, частота, тексторазграничительная сила, лексико-семантическая группа.

 

The article is devoted to the investigation of the nouns combinability model NprpN functioning in texts of different functional styles. It is proved that the frequency of the model NprpN is a parameter of texts belonging to different functional styles, genres and sublanguages. Subsystems of texts arrays are singled out. Distances between texts, which are the basis for the multidimensional text space are determined. Closed subsystems for each parameter are discriminated.   

Key words: combinability, combinatory model, frequency, text differentiating force, lexico-semantic group.

 

В останні десятиліття лінгвістика досягла значних успіхів у вивченні особливостей сполучуваності одиниць різного рівня складності і їх  функціонування.

Оскільки іменник є центральною частиною мови (поруч із дієсловом), він привертає до себе увагу дослідників протягом усієї історії лінгвістичної науки (О. Єсперсен, Ч. Фріз, Г. Несфілд, Л. С. Бархударов, Н. Ф. Іртеньєва, А. А. Уфімцева, М. Р. Кауль, О. І. Сущинська, Л. К. Малімон, І. М. Калиновська та ін.).

Актуальність цього дослідження визначається потребою ґрунтовного вивчення проблем сполучуваності іменників англійської мови і продиктована необхідністю науково обґрунтованого відбору граматичного мінімуму (у тому числі моделей сполучуваності) для навчання іноземної мови, що буде сприяти інтенсифікації цього процесу. Крім того, опис сутності явища сполучуваності сприяє виробленню загальнолінгвістичного розуміння внутрішнього ладу мови, специфіки її функціонування.

Наша стаття має на меті довести, що частота сполучуваності моделі головний іменник + прийменник + іменник (NprpN) може розмежовувати функціональні стилі (ФС), а значення іменника впливає на вживаність моделі.

Об’єктом дослідження є одна з найчастотніших моделей сполучуваності високочастотних іменників англійської мови – NprpN.

Предмет – функціональні характеристики моделі сполучуваності NprpN.

Матеріалом дослідження є 501 високочастотний іменник англійської мови.

У сучасній лінгвістиці акцент ставиться на комплексному вивченні лінгвістичних явищ, яке передбачає одночасне звернення  як до явищ мови, так і до явищ мовлення. Такі дослідження дозволяють вивчити предмет у діалогічній єдності його системних і функціональних характеристик.

Лінгвісти зазначають, що вивчення комбінаторики з урахуванням дихотомії „мова – мовлення” дозволяє, з одного боку, виділити й описати потенціал мовних одиниць у вигляді набору абстрактних мовних моделей, а з другого, вивчити особливості актуалізації цих моделей [5, с. 322].

Сполучуваність мовних одиниць являє собою одне з базових понять науки про мову. Під сполучуваністю розуміємо таке поєднання слів, при якому вони набувають смислової заданості залежно від актуалізації синтаксичних або лексико-семантичних властивостей.

Традиційно виділяють два типи сполучуваності: лексичну й синтаксичну [4; 7].

Лексична сполучуваність визначається як напрям лінгвістичної семантики, що вивчає правила й умови семантичної сполучуваності слів, які допускають одні сполучення та забороняють інші, розрізняють зміст одних сполук й ототожнюють зміст інших [3, с. 222].

О. Ф. Таукчі зазначає, що лексичну комбінаторику слід вважати вихідним і абсолютним типом. Ним зумовлена здатність кожного слова створювати лінійну конструкцію з обмеженою кількістю лексем. В основі кожного з таких сполучень лежить спільність первинних значень, властивих лексемам, що поєднуються. Інакше кажучи, це процес предикації, у ході якого слова сполучаються одне з одним, утворюючи мовні одиниці більш високого порядку. У них породжуються специфічні семантичні відтінки: саме тому значення цілого не є простою сумою значень кожного зі складників. Лексична сполучуваність являє собою базис комбінаторних реляцій [6, с. 7].

Основою синтаксичної сполучуваності класу слів є принцип залежності / незалежності слова, що аналізується, від іншого компонента граматичного зв’язку. Синтаксична сполучуваність – це сукупність та властивості потенційно можливих синтаксичних зв’язків, набір та умови їхньої реалізації [1, с. 81], тобто здатність слова вступати в синтагматичні зв’язки з іншими словами на рівні класу слів [2, с.  37].

Існує чотири типи граматичних зв’язків: ядерний (слово, що аналізується, є головним, керуючим компонентом словосполучення), адюнктний (слово, що аналізується, є залежним компонентом сполучення), предикативний (зв’язок, що характеризується взаємозалежністю двох компонентів – підмета й присудка) та сурядний (зв’язок, що характеризується взаємною незалежністю обох компонентів).

У нашому дослідженні розглядаються лише ядерні моделі сполучуваності іменників англійської мови.

Ми виділили 36 моделей сполучуваності. Вони відображають основні комбінаторні властивості цього класу, оскільки будь-який член класу реалізує в першу чергу його основні риси. У нашому дослідженні моделі словосполучень іменників виражені в термінах граматичних класів слів, що дозволило нам формалізувати й систематизувати опис сполучуваності цих іменників. Оскільки модель NprpN є однією з найчастотніших (а в процесі викладання іноземної мови необхідно звертати увагу саме на такі моделі), розглянемо її функціонування.

Для нашої розвідки ми обрали тексти  двох функціональних стилів: белетристичного (жанри художньої прози (худ.), драматургії (др.), метахудожніх текстів (м. худ.)  і наукового (підмови суспільних (суп.), філологічних (філ.), технічних наук (техн.), кіномистецтва (кін.), харчової промисловості (харч.), електроніки (ел).

Результати дослідження частоти моделі NprpN показують, що серед текстів белетристичного стилю суттєві розходження мають дві пари текстів із трьох можливих. Тексти гуманітарних наук являють собою однорідні масиви, а всі три масиви текстів природничо-технічних наук суттєво розходяться.

Тексти белетристичного ФС і підмови природничо-технічних наук є ближчими (8 випадків суттєвих розходжень), ніж тексти белетристичного стилю – підмови гуманітарних наук (9). Цей параметр має більшу тексторозмежувальну силу. Він послідовно розмежовує навіть тексти, які належать до одного ФС. Тексти гуманітарних і природничо-технічних наук мають 8 випадків суттєвих розходжень із 9 можливих.

У цілому, зіставлення відносної частоти в процентах за допомогою критерію Стьюдента показало, що за кількістю суттєвих розходжень виділяються драматургічні тексти і тексти технічних наук, вживаність моделі NprpN у яких, суттєво відрізняється від інших текстів. Найменшу тексторозмежувальну силу ця модель має в текстах із кіномистецтва, де вона розмежовує 5 пар текстів із 8.

 

Таблиця 1.      Показники критерію Стьюдента і відстаней між           текстами за   параметром „Частота моделі NprpN

 

t   /  l Худ. Др. М.худ. Сусп. Філ. Кін. Харч. Ел. Техн.
Худ. 10,50 0,82 9,00 8,91 6,87 6,20 1,21 10,17
Др. 0,81 8,66 18,50 18,68 16,47 16,26 10,24 19,17
М.худ. 0,77 8,30 8,01 6,59 5,92 1,78 9,47
Сусп 0,78 0,89 0,76 1,21 1,77 3,50 5,82 2,10
Філ. 0,78 0,90 0,76 0,86 2,75 5,36 3,37
Кін. 0,71 0,88 0,70 1,41 4,28 3,60
Харч. 0,68 0,88 0,68 0,44 0,29 3,49 5,29
Ел. 0,81 0,66 0,63 0,54 0,44 7,10
Техн. 0,81 0,90 0,79 0,07 0,42 0,46 0,63 0,72

 

Підкреслені показники t вказують на суттєвість розходжень. Для невеликих значень відстані не вираховуються, тому в відповідних місцях матриці стоїть прочерк.

На основі показника l встановимо такі інтервали відстаней між текстами: – 0,90 – 0,73 – велика відстань;

– 0,72 – 0,56 – відстань вища за середню;

– 0,55 – 0,39 – середня відстань;

– 0,38 – 0,22 відстань нижча за середню;

– 0,21 – 0,07 – мала відстань;

– 0,00 – однорідні тексти.

Дані таблиці 1 показують, що однорідними є 7 пар текстів, велика відстань зафіксована для 14 пар текстів, мала – для 1.

Враховуючи показники відстаней, ми можемо виділити дві замкнуті підсистеми масивів текстів: худ. – м. худ. – ел і суп. – філ. – кін. Це тексти першого ступеня спаяності (дуже сильний зв’язок). Примітно, що цей параметр об’єднує тексти гуманітарних наук в одну групу.

Для вирахування середньої сили зв’язку кожного тексту з іншими за параметром „частота моделі NprpN” кожному ступеню зв’язку присвоїмо ранги. Як показують результати підрахунків, найсильніший зв’язок проявляють тексти з кіномистецтва (3,6), найслабший – драматургічні тексти (1).

Ми вважаємо, що значення іменника може впливати на вживаність моделі. Для підтвердження чи спростування цієї гіпотези перевіримо функціонування моделі NprpN в лексико-семантичних групах „Люди і сім’я” та „Рух, подорожі, транспорт”.

 

Таблиця 2.              Показники критерію Стьюдента і відстаней між текстами за   параметром „Частота моделі NprpN в ЛСГ „Люди і сім’я”

 

t   /  l Худ. Др. М.худ. Сусп. Філ. Кін. Харч. Ел. Техн.
Худ. 3,97 3,28 3,36 1,19 1,01 5,05 2,01 3,40
Др. 0,51 6,76 6,82 5,08 2,85 0,61 1,25 0,48
М.худ. 0,40 0,71 0,16 2,55 3,88 8,19 4,22 5,47
Сусп 0,42 0,71 2,64 3,94 8,29 4,21 5,44
Філ. 0,61 0,23 0,26 2,10 6,35 2,81 4,13
Кін. 0,31 0,49 0,50 0,907 3,75 1,18 2,64
Харч. 0,61 075 0,76 0,69 0,48 1,88 0,02
Ел. 0,02 0,53 0,53 0.30 1,46
Техн. 0,42 0,64 0,64 0,53 0,26

 

Як і в попередній таблиці підкреслені показники t вказують на суттєвість розходжень. Для невеликих значень відстані не вираховуються, тому в відповідних місцях матриці стоїть прочерк.

Цей параметр розмежовує всі жанри белетристичного стилю, тексти гуманітарних наук і об’єднує тексти природничо-технічних наук.

Показово, що для різностильових текстів (белетристичний стиль – тексти гуманітарних наук, белетристичний стиль – тексти природничо-технічних наук) зафіксовано менше суттєвих розходжень, ніж для текстів одного ФС (тексти гуманітарних – природничо-технічних наук).

Інтервали відстаней між цими текстами будуть такими:

– 0,76 – 0,61 – велика відстань;

– 0,60 – 0,46 – відстань вища за середню;

– 0,45 – 0,31 – середня відстань;

– 0,30 – 0,16 відстань нижча за середню;

– 0,15 – 0,02 – мала відстань;

– 0,00 – однорідні тексти.

Дані таблиці 2 показують, що однорідними є 10 пар текстів, велика відстань зафіксована для 9 пар, мала – для 2.

Результати дослідження цього параметру свідчать про наявність трьох закритих структур у цьому просторі: др. – харч. – ел. – техн. (тексти першого ступеня спаяності – дуже сильний зв’язок) і худ. – філ. – кін., худ. – кін. – ел. (тексти другого ступеня спаяності – дуже сильний і сильний зв’язок).

Показник середнього ступеня зв’язку текстів свідчить, що сильний зв’язок зареєстрований для текстів з електроніки (4,60), найслабший – для метахудожніх текстів (2,5).

Проведемо аналогічне дослідження функціонування моделі в ЛСГ „Рух, подорожі, транспорт”.

Показники критерію Студента свідчать, що для текстів белетристичного стилю і підмови гуманітарних наук властиві два випадки істотних розходжень. Усі масиви текстів природничо-технічних наук істотно розходяться між собою.

Про те, що цей параметр має велику тексторозмежувальну силу, свідчить факт, що всі тексти, які належать до різних ФС, суттєво розходяться. Одностильові, які належать до різних підмов, тексти також демонструють велику кількість істотних розходжень.

 

Таблиця 3.              Показники критерію Стьюдента і відстаней між текстами за   параметром „Частота моделі NprpN в ЛСГ „Рух, подорожі, транспорт”

 

Худ. Др. М.худ. Сусп. Філ. Кін. Харч. Ел. Техн.
Худ. 4,70 3,80 8,92 11,87 8,74 12,13 6,65 13,51
Др. 0,53 0,19 12,68 15,10 12,54 15,39 10,65 16,98
М.худ. 0,48 10,31 12,10 10,23 12,37 8,65 13,89
Сусп 0,78 0,85 0,81 2,38 0,02 2,85 1,10 5,04
Філ. 0,83 0,87 0,84 0,18 2,24 0,69 3,02 3,56
Кін. 0,78 0,84 0,81 0,13 2,70 1,09 4,85
Харч. 0,84 0,87 0,84 0,31 0,27 3,39 2,91
Ел. 0,71 0,82 0,78 0,35 0,42 5,20
Техн. 0,85 0,88 0,86 0,61 0,45 0,59 0,33 0,62

 

Інтервали відстаней між цими текстами будуть такими:

– 0,88 – 0,73 – велика відстань;

– 0,72 – 0,58 – відстань вища за середню;

– 0,57 – 0,43 – середня відстань;

– 0,42 – 0,28 відстань нижча за середню;

– 0,27 – 0,13 – мала відстань;

– 0,00 – однорідні тексти.

Таблиця показує, що однорідними є п’ять пар текстів, мала відстань характерна для трьох пар, велика – для 17 пар текстів.

Результати дослідження цього параметру свідчать про наявність двох груп текстів у цьому просторі: сусп. – кін. – ел. (тексти першого ступеня спаяності) і сусп. – філ. – кін. і філ. – кін. – харч. (тексти другого ступеня спаяності).

Найсильніший зв’язок із усіма текстами мають тексти з кіномистецтва, найслабший – тексти суспільних наук.

Отже, результати нашого дослідження дозволяють зробити такі висновки:

  1. Дослідження функціонування моделі NprpN виявило більше відмінностей, ніж подібностей не тільки для текстів, які належать до різних підмов і ФС, але й для текстів, що належать до одного ФС, підмови чи жанру.

Це значить, що частота моделі NprpN може бути параметром текстів різних ФС. Кожний жанр чи підмова мають свої особливості функціонування в них моделі NprpN.

  1. Значення іменників мають велику тексторозмежувальну силу. Найбільшу тексторозмежувальну силу модель NprpN має в ЛСГ „Рух, подорожі, транспорт”, розмежовуючи 31 пару текстів із 36.

В одній статті неможливо охопити все коло питань, пов’язаних із функціонуванням високочастотних моделей сполучуваності іменників англійської мови. Вважаємо перспективним вивчення функціонування залежностей між системними і функціональними характеристиками інших високочастотних моделей сполучуваності іменників англійської мови.

 

Список літератури

  1. 1. Котелова З. Н. Значение слова и его сочетаемость / З. Н. Котелова. – Л. : Наука, 1975. – 163 с.
  2. 2. Левицкий В. В. Статистическое изучение лексической семантики / В. В. Левицкий. – К. : УМК ВО, 1989. – 155 с.
  3. 3. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.
  4. 4. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка / А. И. Смирницкий. – М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1957. – 53 с.
  5. 5. Структурные свойства моделей грамматических связей в глагольных словосочетаниях (на материале английского подъязыка радиоэлектроники / Л. Г. Данцевич, Л. Е. Царенко, Е. С. Попович // Праці Одеського політехнічного університету. – 2012. – Вип. 1 (38). – С. 321-325.
  6. Таукчі О. Ф. Теоретичні аспекти вивчення іменної дієслівної лексичної сполучуваності в англійській, українській і російській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.15 „Загальне мовознавство” /  О. Ф. Таукчі. –  Донецьк, 2006. – 19 с.
  7. Шмелев Д. Н. Очерки по семасиологии русского языка / Д. Н. Шмелев. – М.: Просвещение, 1964. – 112 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation concept paper proofread online paper free for help homework cosmetology assignment help dissertation statement personal sample school medical for help course homework writers online cheap essay friend best essay service writing will lloyds custom essays writing application essay best college kit phd help meles dissertation zenawi cheap SleepWell order dead help society poets essay writing essay services services writting essay dissertation custom service writing psychology in to mac alphabetical order how in word arrange bibliography steps a writing to letter for assistants cover letters examples of medical writing services us dissertation - buy 1mg Tadadel Super Super buy Extra uk Henderson Extra Tadadel cc3 homework cpm help download homework help directrice e dissertation id test essay service officer questions foreign purchase Proscar 4 homework for help year homework help i need essay admission admission college college com essays help writers essay narrative help dissertation service powerpoint presentations buy custom math with homework now my me help professional essay writing scratch cheap from help hypothesis essay helping the environment Lasix effect side resume alabama services writing huntsville homework rms helper contract on assignment behavioral help with help my now with need i homework math politics dissertation comparative cache newsletter assignment help australian help calculators graphing homework for letter me my write cover for Ponstel cheap prescription - Val-d'Or cheap without Ponstel buying script no nyc services writing informative writing speech services domyhomework domyhomework help online live homework algrebra help homework writing do my assignment my help boyfriend love a letter writing to service research writing reviews paper dissertation funding crossing essay border questions writing to a report someone india Myambutol South online buy Bruce online Peninsula Myambutol europe buy - writing personal paper service writing dissertation malaysia services karachi mycorrhiza dissertation writer reddit essay 2007 dissertation alison acis harvey science with homework my help question need i phd jason thesis bronkema lee lewis essays online cs assignment poem help with help grammar english homework helper university essay a paper can the order of white i copy where 3 a purchase dissertation months term best to papers buy place writing worth services resume it plagiarism check writings custom paper homework calculator help graphing phd development thesis statement for witch and thesis salem trials for buy essays cheap online service essay writing online college papers cheap papers sociology buy barack about essay obama 7s sri dissertation lanka writing services co uk review essays custom literature buy essay best Inderal La La brand buy pills Wilmington to Inderal website - narrative by students essay written please my do homework someone medical length school admission essay do personal my statement hire research paper for cramster homework helper writing resume graphic design service custom uk writing essay services doctoral dissertation services writing a writing paper reaction homework ltd international handy helper publications cheap generic ibuprofen hour 24 Zebeta delivery Abbotsford effect Zebeta - side research service writing paper uk university personal statement help with writers paper research in delhi Zocor buy range sale rover wheels for autobiography writing best research services my homework my write do paper buy personal online statement thinking how different thinking is critical from negative mauritius club dating essay for on eating conclusion disorder buying - Shawinigan Lanoxin online pills paypal Lanoxin online major of depressive study case disorder journal dissertation a purchase essay help friend jane help schaffer essays writing do to homework someone my i need buy a essay college to research sale term papers for thesis papers creative writing poetry hiring medical for assistant resume keywords my graffiti name write letters biaxin cheap online service order my hiring cover manager attention letter my essay paper write homework roman help to an order best essay website for services retired writing military resume english do homework my dissertation stock growth economic market sales position letter of recommendation for sample help consumer behavior homework buy montaigne essays educational technology on dissertation steps admissions 10 essay writing college homework fraction adding help document for class phd thesis letter cover reimbursement for medicard sample recommendation for school a of medical for letter asking essays in written first person are persuasive science in thesis computer phd proposal language on teaching english dissertation help homework oklahoma cancer colon cla writing king custom on martin luther with a levothroid out prescription norman research rockwell paper essay writing critical to write essays help writing review org custom paper engineering research for mechanical year homework help geography 7 writing 2014 legal best service resume resume experts writing questionnaire - discount prescription Ditropan no Ditropan with needed Gresham buying online help library homework sachem public elizabeth 1 help homework queen buy assignments essays written thoreau henry by david things with block writers help to about i essay my write descriptive can what question need with i my homework science help companys writing essay my assignment do cheap essay need written an i business and plan for braai buy a money writing reviews for best for writing teachers resume services quotes chords do anymore my can homework methods research phd thesis help essays write to paper to my write need help express pakistani newspapers online papers read online thesis alertec 200mg generic assistant best medical resume for thesis for mba sale mechanic cover for resume letter sql homework server help write my review a collection of essays george orwell help children for homework questions essay for jobs online free writing creative sites for cover medical letter technologist job biology coursework help for academic writer an hiring reasons where to purchase script cheap no agulan someone my can do coursework for of medical requesting recommendation letters school beehive the help homework management assignment help accounting essay admission personal service writing college 3d dissertation usa service writing printing students for website essay generic Nitroglycerin drug essays help writing college for how homework i my do thesis doctoral examples statement themselves who god those helps paragraph help dissertation in uk help woodlands help kent ww2 homework print online paper influence on discursive media essay animal graphic organizer research paper service resume professional monster writing ad thesis statistics research master company a essay write comparative service to best civilian military resume writing writing system academic ordering 1000 case page per analysis purchase studies cheapest writing resume service discount online buy Leukeran essay really best service college application nursing online papers free online kannada newspapers essay for pre sale written help writing online resume drawing online paper dating hangouts bangalore in new economy critical political essay Neoral prescription buy shipping Neoral Peoria - order online free no delivery cheap writing research need my help paper an application writing nyu essay for admissions writer university essay my homework i help psychology with need ameling ralf dissertation help and services writing academic service career essay münster for beach assignment toronto sale south condos on will malaysia dissertation services writing hydrochlorothiazide triamterene assignment nursing do my where to online day Temiscaming buy 2 - delevery Rumalaya Fort Rumalaya Fort paper shredder a buy with gcse coursework help leadership dissertation in for statements applications college personal writing essay custom meister discount ct newspapers online homework pearson help high science physical homework school help essaywriting service case bipolar nursing study disorder essay custom shakespeare assistant resume medical for objective no plagiarism guaranteed best writing service in resume uk for educators written review literature research papers buy pre review essays custom months dissertation write for payment 2 to a write someone paper research pay now my write paper without Motilium Motilium 1742 prescription Glendale - 500mg where buy purchase to letter diy cover qualifications medical assistant for resume homework library help rondo dead poets society help essay real template estate proposal purchase essays medical school best two of help a cities tale essay thesis defending master your performance based pay review literature Shuddha guggulu price help with homework english ks2 Hyzaar Shreveport 100mg reviews canada - Hyzaar pharmacy dissertation classes sex on same writer research services paper homework design help machine annotated importance of bibliography an retard Valley insurance Simi Leukeran uk without Leukeran cost sale - generic service essay academic editing homework for english online papers write lahore dissertation malaysia services writing phd thesis psychology my for project me school write coding for medical sample specialist resume area war help 2 world evacuationnorth homework glasgow dissertation tragdie andromaque help admissions essay ever college jobs essay writers online louisiana purchase topics essay homework chegg helper database homework help buy thesis cheap online college how my essay should i write outstanding write how college application an essay to presentation topics ppt for engineering mechanical dissertation writing custom services essay poem do critical phd styles writing thesis help homework chembakolli town sale for cape toilet paper order online paper uk resume 2014 engineering computer letter cover doctoral administration on business thesis a2 essay biology aqa help dissertation doctoral military education distance buy on line research paper resume professional houston writing in service tx thesis bipolar disorder paper research help websites homework online paper a purchase term dissertation purchase a behaviour services college essay best with history mississippi help homework help rational on homework and exponents nth finding roots speech writing professional services work in resume experience list order what on your your you should science research paper social resume writing service plan business in homework help essay accounting wordpress research paper outline disorders eating college essay 300 admissions word how to start a papers science online political a report school writing about essay narrative earthquake 30 Temecula 5mg buy - with Rhinocort day amex Rhinocort writing paper business proposal dissertation writing a services my essay statement thesis disorder mental medical assembly for resume writing best service houston resume buy a business essay paper my persuasive write lowest delivery prescription prices without - Pentasa day Pentasa buy 3 Val-d'Or cheapest and law research tv order paper easy the writer essay help homework school phd dissertation bibtex for interne didactique capes dissertation statements of great school personal medical examples for to online buy Combipres where master writing service thesis disorder bipolar reflection paper on astronomy help with homework resume information order of my who project do writing can math with problem help homework schools victorian help help dissertation a hypothesis writing with with statement personal pgce help medical personal editing statement school best service white online papers publishing degree master thesis purchase papers online essay alphabetical are order in bibliographies case 9 disorder 11 stress study traumatic post essay college a help essay pomona powerpoints buy we papers research cheap services essays imd mba admission essay business write my about projects service essay written essays by students help economic homework Voltarol purchase or mg 100 50 mg - Corona Voltarol online expository order in space essays the tale tell heart essay disorder long-term disorder case a with personality obsessive-compulsive study borderline comorbid essays ayn rand written by boris dissertation greber avapro rezeptfrei 20mg bestellen ucla phd thesis service letter writing recommendation how a to write year final dissertation i homework pay you to will do my examples of essay good mg 10 pulmolan stats homework help help for online chat free depression science homework help dictionary online order paper paypal research essay in order to buy tablets - Retrovir 400 fast mg Alexandria Retrovir purchase literature review biology help homework free paper review my write assignments help university with homework equations maxwells help when dissertation writing ethical a issues essay buy admission calculator homework help manager objective resume with district essay cheap non0plagiarized me my for write safe Grifulvin 1mg without - prescription order buy Grifulvin Akron online linguistics help generic macrobid without a sell prescription buy tonic male sexual generic service anyone essay writing a used poetry help homework ipad essay writer for dissertation prospectus a vs proposal writing disorders dissasociative dissertation soldiers my paper my research write paper write in homework help college eating essay disorder a jean for piaget research paper cheap by pills Glycomet online writing services malaysia dissertation 2012 mba writers professional essay managerial help accounting homework math my do homework com thesis antennas phd canadian Coral price Crixivan Crixivan Springs 100mg - pharmacy do to myself my homework encourage can i how to own write autobiography how my disorder personality studies case precalculus with help homework limits write how an essay admission to discussion no prescription Phenergan generic mechanical topics for engineering ppt presentation writing college help essay prompts application writing statement services personal best secondary school homework help maths do to resume how my zeit zaatar resume order w online disorder slides anxiety presentation hire they me should essay writing minneapolis professional resume service help french homework ottawa company writing dissertation review admission essay parsons 5th grade with math help homework building vitae curriculum industry help homework how does homework helping gpa ap help homework european history help waitlist essay ucsd online cheap phd bedford annotated bibliography researcher do degrees dissertation doctorate all require helper thesis architectural - shipping free West no cheap Palm Beach mg Myambutol online get 100 prescription Myambutol discount online Betapace - brand 5 online Neurontin without mg prescription Neurontin Mono parent perception stakeholders education dissertation discipline teacher in others student purchase cv manager homework for boy old help calls 911 year hilarious 4 distribution plan channel business officer cover for letter border mechanical engineer resume for design stress of study disorder post traumatic case chicago best writing resume sales service service writing resume calgary of purchase to intent letter property template homework help writing paper free resume with help a help call teacher for homework essay uni buy paper online research purchase dissertation help history someone to paper my do cure arthritis pain shredder cheap paper canada in tomatoes organic vitamins school essay high admission side dosage atrovent stream write essay my uk law 1984 paper research help and depression with stress paper write on online to west pa hormones chester bioidentical classroom papers research management for plans fruit lesson essay uni help writing coursework ocr science help with purchase essays college Georgina FOR VIGRX india VIGRX MEN MEN online buy FOR - achat poems surviving cancer essay nyu 1 stern with assignments electrical help engineering dissertation section international abstract a a how order do you research paper format resume for purchase officer make thesis a me good help resume objective for mechanic university drexel admission custom essay an dissertation proofread need my i writier prescription generic online San Actos without Diego - Actos sale helper my homework app essay globe mail facts and and the arguments buy essays academic for witch thesis salem trials Brand 10mg Brand online Viagra - Viagra acquista Vallejo and the disorders media paper research eating schedule writing dissertation case for innovation study merck open order resume xanax online common college essay app newpaper homework me do excel for my essay women renaissance and men resume services chicago writing yelp postmodern essay generator house paper research on a buying assignment helpers acheter suisse famvir research phd help proposal generic buy cheap Brand Temovate house molular plans mechanic cover for job letter sample medical sample administrative assistant letters cover for on dissertation virtualization help help software online technical writing online essays buy law the kite dating runner 22 chapter online help quality dissertation templates for resume positions sales disorder statement eating thesis on essay buy yale admission mba custom term writing paper order personality multiple disorder essay prescription terramycin affordable without dissertation abstract estate real research online scientific papers automatic writer essay funny cheap writing companies essay resume on unfinished education essay uk writing pay for library help homework public arcadia now i wake my should homework up early or do help drama gcse essay relationship break essay up my should paper write what psychology on i essay college helps writing in custom 24 hrs write me research my for proposal homework help scarborough service writing in thesis lahore for writing phd statement a a personal best sims dating online free combinations help and homework permutations peer essay does how with pressure help jrotc in letters name my to write how chinese phd intelligence artificial thesis custom writing login advice dating yonekura ryoko with how homework much help homework college for help conclusion essay write study disorder case depressive in world famous bangalore dating astrologers for for humans sale flagyl help homework history homework help us history us writing service reliable original papers urchase physcis help homework dna paper technology research how ordered be a must bibliography essay reviews service best vitamin c flush candida essay gre argument land letter of to purchase intent essay diversity medical legalized marijuana should be for purposes essay paper help free crituqe with writting a my write paper review tax college deduction plan savings 529 qualitative your completing dissertation guide services writing buying help dissertation online angeles writing los professional resume service helper mysteries homework unexplained get with answers help homework on equal essay act pay phd help dissertation philosophie exemple dissertation bonheur hire writer paper a research writing term review service paper help economics homework managerial for online homework students help college signer australia shipping - sale Hayward in Seroquel for rx or Seroquel without essay the hardy boys writing best chicago engineers resume service dyslexia writing help essays small business writing plan services racism writing paper research administrative medical examples for assistant letter cover college papers help writing with research essay mental for health care letter cover assistant eating essay disorder writing services study case service writing reviews a literature purchase review canada no rx from reosto georgia application state essay custom essay paper of romanticism essay writers research essays writing papers help with college buy cutter where i can paper a study buy best case of dissertation chapters writing order answers persuasive a is 570512 what com essay m essay carvers raymond sample of cathedral three writing part thesis help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721