ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ МОНОГРАФІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11–112

Володіна Т.С.,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ МОНОГРАФІЇ

 

У запропонованій статті автором виявлені деякі функціонально-стилістичні особливості, що притаманні текстам німецьких наукових лінгвістичних монографій; проаналізовано лексичний склад наукової метамови, що має трирівневу структуру, виділені “термінологічні дублети” і “індивідуально-авторські термінологічні одиниці”, а також розглянуто процес міграції лінгвістичних термінів.

Ключові слова: лінгвістична монографія, функціональний стиль, стилістичні особливості, “онаучування” лексики, термінологічна лексика, загальнонаукова лексика, загальнолітературна лексика.

В предложенной статье автором выявлены некоторые функционально-стилистические особенности, характерные для текстов немецких научных лингвистических монографий, проанализирован лексический состав научного метаязыка, имеющий трехуровневую структуру, выделены “терминологические дублеты” и “индивидуально-авторские терминологические единицы”, а также рассмотрен процесс миграции лингвистических терминов.

Ключевые слова: лингвистическая монография, функциональный стиль, стилистические особенности, “онаучивание” лексики, терминологическая лексика, общенаучная лексика, общелитературная лексика.

In the suggested article the author has discovered some functional-stylistic peculiarities which are characteristic for texts of German scientific linguistic monographies, analyzed the lexical compound of scientific metalanguage which has three-level structure, singled out “terminological doublets” and “individually author’s terminological units” and also examined the process of migration of linguistic terms.

Key words: linguistic monography, functional style, stylistic peculiarities, “scientification” of vocabulary, terminological vocabulary, general scientific vocabulary, general literature vocabulary.

 

При вивченні наукового функціонального стилю до уваги беруться як змістовні, так й мовні характеристики. Серед змістовних характеристик особливий акцент робиться на велику інформативність відповідних текстів, на ясність і логічність викладу матеріалу. До мовних особливостей наукового функціонального стилю відноситься використання спеціальної та книжкової лексики, переважання нейтральних оборотів у порівнянні з експресивними, тяжіння до складних синтаксичних конструкцій і т.д. [3, c. 187–188]. Ці риси є властивими для наукового функціонального стилю в цілому, однак, питанню про те, чи рівною мірою вони притаманні всім науковим текстам, приділяється недостатня увага [22].

Актуальність представленої статті пояснюється динамікою процесу обміну науковою інформацією, ефективність якого цілком залежить від рівня володіння науковим регістром мови, від уміння відповідно до конкретної ситуації наукового спілкування правильно обрати манеру викладу, варіюючи кількість нейтральних, книжкових і експресивно-образних мовних засобів. Більш того, усвідомлення і осмислення мовних процесів, що відбуваються на сучасному етапі в науковій мові, дозволяє точніше охарактеризувати деякі явища, що спостерігаються в загальнолітературній мові.

Сьогодні спостерігається тенденція до інтелектуалізації загальнолітературної мови (Intellektualisierung der Gemeinsprache)                            [32, S. 160–179; 41, S. 175], до її “онаучування” (Verwissenschaftlichung)                 [27, S. 36–47]. Аналіз цього феномена є можливим лише після виявлення інваріантних ознак наукових текстів, тому метою статті є дослідження функціонально-стилістичних характеристик німецьких наукових лінгвістичних монографій. Досягнення поставленої мети зумовлює розв’язання таких завдань: 1) проаналізувати наукові монографії                         (1990–2014 рр.) за ступенем складності їх мовної організації; 2) виявити три пласта наукової лексики, яка дозволяє говорити про існування у межах даного жанру текстів як нейтрального, так і експресивного характеру; 3) визначити функціонально-стилістичні та індивідуально-авторські характеристики досліджуваної наукової лексики.

Безсумнівно при досліджуванні німецької наукової мови найбільшу складність представляє лексика в силу її обсягу і різноманітності, але розгляд фонетичних, морфологічних, словотвірних і синтаксичних особливостей також не залишається поза увагою. Продуктивний підхід до вивчення даного рівня мовної організації наукових текстів пропонується в роботах сучасних вчених, які зосередили свою увагу на проблемі стратифікації лексики наукової літератури [13, с. 77]. Виявлено, що досить важко провести абсолютно чіткі межі, що формують стиль, між різними мовними явищами, так як немає певної грані між цими шарами лексики, а існує безперервне взаємопроникнення слів із шару в шар і через шар [13, с. 79; 11, с. 124–129]. У цьому зв’язку лексичний склад наукового функціонального стилю умовно поділяють [13, с. 78] на три великі розділи – “lexikalische Еbеnen (Schichten)” [43, S. 100–101]: “загальновживану (загальнолітературну) лексику” – “allgemeinverbreitete Lexik” [33, S. 249] і “професійну лексику” – “berufliche Lexik (Fachlexik)”, яка включає в себе “наукову термінологію” – “die wissenschaftliche Terminologie ” [33, S. 250]. Так, рівню “А” відповідає загальна лексика – “аllgemeinsprachlicher Wortschatz”, що включає як загальнонаукову – “allgemeinwissenschaftlicher Wortschatz”, так і загальновживану (загальнолітературну) – “allgemeinsprachlicher Wortschatz”, рівень “В” охоплює професійну лексику – “fachspezifisch gebrauchte Wörter und Wortgruppen der Allgemeinsprache “, а рівень “С” складають терміни – “Termini”, які в свою чергу поділяються на терміни як такі – “eigentliche Termini” та термінологізовані слова загальнолітературної мови – “terminologisierte Wörter der Allgemeinsprache” [43].

З питання стратифікації лексики мови наукової літератури між вченими України, Росії та зарубіжжя існує певна єдність поглядів. Це дозволяє стверджувати, що в кожному тексті можна виявити терміни, загальнонаукову і загальнолітературну лексику, які у своїй сукупності формують науковий функціональний стиль та є його складниками.

Проаналізуємо закономірності функціонування вищевказаних лексичних пластів у науковому тексті: А.) Термінологічний пласт: Наявність термінів у будь-якому тексті є, безумовно, показником його                   функціонально-стилістичної спрямованості. Текст, який не містить термінологічних одиниць не може розцінюватися як науковий. Терміни є носіями спеціальної інформації, а термінологія в цілому відноситься до числа інтегруючих факторів, які дозволяють створити єдиний інформаційний науково-технічний простір, оскільки саме термінологія забезпечує інформаційне взаєморозуміння на національному та міжнаціональному рівнях [6, с. 236].

У спеціальній літературі, присвяченій функціональному стилю наукової мови, терміни неодноразово піддавалися найдокладнішому дослідженню [5; 6; 7; 8; 18; 21; 25]. Можна говорити про такі особливості термінів, як їх однозначність, точність, не емоційність [19] і т.д., або розглядати системні відносини між тими поняттями, які називають дані терміни [26]; спробувати встановити відтінки значень того чи іншого терміна при вживанні його в статтях різних вчених, так як однозначність в термінології великою мірою є певним ідеалом і реальною мета-мовленнєвою практикою, яка в багатьох випадках не підтверджується; вивчати динаміку розвитку терміна, якщо цей термін має довгу історію існування. Усім цим питанням були присвячені численні дослідження з функціональної стилістики [20], але у зв’язку з цілями і завданнями цієї статті важливим є лише факт їхнього включення в текст як доказ наукової орієнтації тексту.

Сполучуваність термінів є цілком понятійно зумовленої. Терміни не вживаються у складі стійких словосполучень, і, таким чином, їх використання вільно від будь-яких ідіоматичних обмежень і не представляє особливих складнощів у функціонально-стилістичному плані [9] крім уже відзначених: а саме, складнощів, пов’язаних з розумінням суті самого терміна, які обумовлені тенденціями до “інтернаціоналізації“, що розвинуті  останнім часом особливо в мовознавстві – “Internationalisierung der linguistischen Fachsprache” [10] і створенню індивідуально-авторських термінів, а також процесами переформулювання і поновлення терміносистеми – “die Tendenz zu individueller Terminologie und zur Um- und Neudefinition bereits bestehender Termini” [32, S. 81]. В. С. Виноградов у своїй монографії “Вступ до перекладознавства” [4] відзначає, що “гуманітарії вельми охоче займаються термінотворенням, коли цього слід було б уникати. Часто в залежності від наукової школи, наукового напрямку, навіть від окремого дослідника один і той же об’єкт позначають різними термінами”. Тому в гуманітарних науках – на відміну від природничих [11] – часто спостерігається зниження “рівня еквівалентності в перекладах спеціальних праць”, і “перекладачеві доводиться вдаватися до ампліфікації, роз’яснюючи суть терміна, або, перекладаючи дослівно, або транскрибуючи його”                     [4, с. 23–24].

Сучасні роботи з лінгвістики у цьому плані досить показові. Більш того, у зв’язку зі стрімким розвитком таких суміжних областей, як психо- та соціолінгвістика, з’являється все більше нових понять і термінів “Die Wortfülle der neuen Wissenschaft schlägt sich in zahlreichen Einführungen in die Linguistik und in einer ständig wachsenden Anzahl linguistischer Lexika nieder”                     [32, S. 82]. Всі вищевказані процеси, що відбуваються в терміносфери, в деякій мірі можуть затемнювати суть досліджуваних мовних процесів, а іноді і приводити до “термінологічної плутанини” – “terminologischer Wirrwarr” [32, S. 82; 12, с. 100–115]. Тому в даний час зростає потреба в уніфікації термінів та основних термінологічних законів.

Необхідно відзначити, що в сучасних роботах з мовознавства, перекладознавства та в лінгвістичних монографіях, зокрема, з’являється велика кількість термінів, які спочатку належали іншим наукам. Це пояснюється, перш за все, актуалізацією потенційних можливостей інформації, закладеної у внутрішній формі відповідного терміна [5, с. 26]. Так, наприклад, часто використовуваний в хімії термін “валентність” “Valenz” (здатність атома утворювати хімічні зв’язки з іншими атомами), вживається і в лінгвістиці, коли мова йде про особливості функціонування тих чи інших дієслівних одиниць (здатність дієслова поєднуватися з іншими частинами мови). В 60-ті роки в германістиці навіть з’являється новий науковий напрям “Valenzgrammatik”, а в 1976 році виходить “Словник валентності” [Kleines Valenzlexikon deutscher Verben “] У. Енгеля і Г. Шумахера [31, S. 602–604]. Термін рос. ампліфікація / нім. “Amplifikation” / англ. amplification (від лат. amplificatio – розширення, посилення, збагачення) – багатозначний термін, що використовується в різних галузях – від риторики до теорії управління. Різноманіття його значень само по собі наочно ілюструє, в які форми може втілитися іншомовне запозичення в залежності від специфіки тієї чи іншої галузі. У психології воно має особливе значення, розкрити яке необхідно, особливо у зв’язку з тим, що більшість довідкових видань цим нехтують або обмежуються одностороннім трактуванням. Єдине трактування, яке цей рідкісний термін отримує в універсальних словниках та енциклопедіях, відноситься до сфери словесності: “Ампліфікація – в художній літературі і ораторської мови одна із стилістичних фігур; використання однорідних елементів мови: визначень, синонімів, порівнянь, антонімічних протиставлень для посилення виразності [36]. Процес інтеграції наукового знання, а також бурхливий розвиток міждисциплінарних досліджень сприяють тіснішій взаємодії і взаємовпливу терміносистем різних наук, і, отже, як відзначає М. Н. Володіна, “до визначальних властивостей наукової інформації відносяться: кумулятивность, старіння і розсіювання”        [5, с. 19]. Кожен вчений намагається бути зрозумілим своєму читачеві, тому одним з найбільш важливих завдань, що виникають перед дослідником вже на перших етапах його роботи, є пошук максимально лаконічного і водночас вичерпного визначення тих понять, якими він буде оперувати в подальшому. Ця характеристика в повній мірі відповідає німецьким лінгвістичним монографіям.

Так, наприклад, в монографіях навчального характеру, призначених для майбутніх (або “молодих”) фахівців в якійсь галузі знання, як правило, пропонуються найбільш загальні визначення термінів. Способи оформлення дефініції термінів та їх місце розташування в тексті наукових монографій можуть бути різними. Останнім часом в роботах подібного типу, опублікованих в німецькомовних країнах, часто в додатку до книги міститься невеликий за обсягом термінологічний глосарій (“словничок”), в якому подані короткі й однозначні визначення термінів, що зустрічаються в даному виданні. В лінгвістці поки ще немає однозначного визначення терміна “Fachsprache” – “професійна мова”. Це підтверджує “Словник лінгвістичних термінів” Д. Гомбергера, який побачив світ у 2000 році: “/…/ Eine einheitliche und allgemein gültige Feststellung des Terminus Fachsprache gibt es zurzeit nicht /…/” [34, S. 142]. Однак в дидактичних цілях, а також для позначення своєї позиції з даного питання А. Стед’є в “тлумачному термінологічному глосарії” “Erklärendes Sachwörterverzeichnis” дає досить чітку дефініцію терміна “Fachsprache”: “Fachsprache – Sprache mit einem speziellen Wortschatz (Fachvokabular, Fachterminologie) für ein bestimmtes Fachgebiet “[43, S. 217].

У наукових монографіях, які адресовані в першу чергу фахівцям, загальноприйняті і тому всім зрозумілі терміни вживаються без будь-яких пояснень. У тих випадках, коли в нaуці поки ще немає чіткого і однозначного терміну, що позначає те чи інше явище, або ж між вченими існують певні розбіжності з приводу його дефініції, в науковій літературі цього жанру завжди наводиться докладний опис різних точок зору з даної проблематики, а також пропонуються різноманітні визначення терміна. Г.-Р. Флук, наприклад, присвячує цілий розділ своєї монографії проблемі дефініції терміна “Fachsprache” [32, S. 11–26]), найбільш загальне визначення якого, як було зазначено вище, займає в монографіях навчального характеру всього кілька рядків.

У зв’язку з функціонуванням лінгвістичних термінів необхідно відзначити ще одну тенденцію – тенденцію до стрімкого збільшення числа термінів англо-американського походження. Це пов’язано в першу чергу з тим, що сьогодні англійська мова стає домінуючою мовою наукового спілкування “dominierende Wissenschaftssprache” [27, S. 205]. Й. Нідергаузер підкреслює, що близько трьох чвертей всіх наукових публікацій по всьому світу друкуються англійською, через що ця мова стає “lingua franca” практично у всіх науках [37, S. 112]. У новому “Словнику лінгвістичних термінів” [29], що вийшов у 2000 році, зафіксовано досить велика кількість запозичених з англомовних наукових праць понять. Порівняємо, наприклад: “Complementizer, Abk.: COMP, von engl. Complementizer, dt.: Etwas Ergänzendes”; “IC-Analyse, eng.: Immediate Constituent Analysis, dt.: Unmittelbare Konstituentenanalyse”; “Native Speaker, dt.: Muttersprachler”; “Pivot-Grammatik, eng. – Pivot ‘Drehpunkt'”; “Tagmemik, auch: Kettenkonstituentenanalyse, engl.: String Constituent Analysis” і т.д. Якщо англійські позначення вже повністю утвердилися в мові, вказівки на їх запозичений характер відсутня. Пор.: “cognition” – “Kognition, dt.: Auffassung, Kenntnis”; “collocation” – “Kollokation, dt.: Anordnung, Stellung”. Але все-таки їх число порівняно з іншими науками (інформатика та обчислювальна техніка, хімія, біологія, фізика) не настільки велике, близько 9 відсотків. Інші ж терміни або греко-латинського походження, або споконвічно німецькі. Їх співвідношення також варіюється (нині переважають перші). У багатьох                     греко-латинських термінів є німецькі еквіваленти: “Attribut” = “Beifügung”; “Dativ” = “Wemfall”, “Modus” = “Aussageweise”. У 30-40-x роках XX століття спостерігається переважання німецької термінології. Так, наприклад, в монографії Г. Бекера “Німецьке мовознавство” [28], виданій у 1941 році, більшість греко-латинських термінів піддалися “онімеченню” (“Verdeutschung der Fachwörter” [28, S. 335–336]). Це пов’язано з особливостями ідеології, що панувала в ті часи. Терміни утворюють суттєву частину інваріантної основи наукового функціонального стилю і є одним з параметрів, що дозволяють визначити функціонально-стилістичну приналежність того чи іншого тексту, його співвіднесеність з функціями мови і загальну тематичну спрямованість.

B.) Загальнонаукова лексика: Ще один пласт, що формує науковий функціональний стиль, утворює “неспеціальну лексику загальнонаукового вживання”, під якою слід розуміти “лексику неспеціального змісту, широкого, узагальненого значення та книжкового за вживанням характеру, використання якої також не обмежується однією областю знання” [16, c. 261]. Так, наприклад, в будь-якій науковій літературі незалежно від її тематичної спрямованості або жанрової приналежності зустрічаються такі дієслова, як “untersuchen“, “forschen” або “erforschen” в значенні досліджувати, а також похідні від них іменники “Untersuchung”, “Forschung” , “Erforschung“. Дані віддієслівні іменники здатні, в свою чергу, утворювати складні слова: “Forschung” + “Schwerpunkt” = “Forschungsschwerpunkt” [38, S. 187] або “Untersuchung + (Schwer) punkt” = “Untersuchungspunkt” [37, S. 23 ], які є синонімами із значенням “основне питання/основна проблема дослідження”. Цікавим є той факт, що вищенаведені дієслова та похідні від них іменники можуть поєднуватися з ідентичними в лексичному плані, але утвореними від іншого дієслова іменниками, не спричиняючи при цьому тавтології: “Die Fachsprachenforschung untersucht die fachliche Kommunikation in den verschiedensten Gebieten /…/ “[37, S. 30]; або “Zu den linguistischen Disziplinen, die mit unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten auch zu der Erforschung von Fachsprachen beigetragen haben, gehören unter anderem auch Dialektologie /…/, Mediаvistik /…/, die sog. Funktionalstilistik /…/ oder die Terminologiearbeit /…/” [38, S. 187].

Однак ці ж дієслова в інших контекстах набувають інші значення. Це відбувається тому, що “матеріальне втілення наших знань про світ виражається не просто в словах, а в словах, багато з яких (потенційно всі) мають здатність нести не одне, а кілька значень, тобто поперемінно виступати в якості різних одиниць номінації” [23, с. 5]. Так, наприклад, дієслово “untеrsuchen” крім свого основного значення розвиває ще два: “оглядати, обстежувати” і “розслідувати, вести слідство“, а дієслова “forschen” і “erforschen” розвивають відповідно значення “шукати” і “розвідувати” [30]. Загальнонаукова лексика може представляти складність в плані сполучуваності, але цей аспект в спеціальній літературі поки ще недостатньо розглянуто. Дана думка може бути проілюстрована на прикладі слів, що в принципі відносяться до загальнонаукової лексиці, але при цьому в наукових текстах нерідко реалізують свої номінативні, загальномовні значення. В текстах наукових лінгвістичних монографій, як правило, у передмові або у вступі, вираз “im Mittelpunkt stehen” – “стояти(знаходитися) у центрі уваги” є достаточнo частотним. (Пор.: “Das Verhältnis von Wissenschaftssprachen und Popularisierung, der Umgang mit wissenschaftssprachlichen Elementen in der fachexternen, populärwissenschaftlichen Wissenschaftsvermittlung steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit” [37, S. 16] або, наприклад, “Neben der Berücksichtigung des Spannungsverhältnisses zwischen Theorie und Praxis steht in der vorliegenden Darstellung die Annahme im Mittelpunkt, dass /…/ [38, S. 8]”). Однак це не означає, що дані слова втрачають в наукових текстах свої споконвічні значення. Так, наприклад, іменник “Mittelpunkt” – “центр” може вживатися і в своєму прямому значенні: (Пор.: “Der Gebrauch der Mundart der Hauptstadt London, des wirtschaftlichen und kulturellen Mittelpunktes des Landes, dehnt sich im Schriftverkehr aus zunächst auf die nähere und weitere Umgebung, dann allmählich auf entfernte Räume” [35, S. 11–13] або “Die Spracherscheinungen breiten sich von Kulturmittelpunkten aus” [35, S. 16]). Необхідно також підкреслити, що в німецьких монографіях зустрічається, хоча і значно рідше, сам вираз “стояти (перебувати) в центрі уваги” – “im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen”. (Пор.: “Die Fachwörter standen lange im Zentrum der Aufmerksamkeit der Fachsprachenforschung” [37, S. 26]).

У наукових монографіях також зустрічається і подібний за значенням оборот “im Vordergrund stehen”. (СР: “In den Untersuchungen zur Kommunikation in Institutionen steht die Fachsprachlichkeit der kommunikativen Prozesse nicht im Vordergrund / … / [37, S. 54] або” In kognitiver Hinsicht stehen dabei Assoziation und Dissoziation als grundlegende menschliche Denkmethoden und die hiermit verbundenen synthetischen und analytischen Strukturen humaner Informationsverarbeitung im Vordergrund “[38, S. 8].) у німецьких монографіях, як і в інших різновидах наукового функціонального стилю, досить частотними є складні слова (композити), другим компонентом яких, як і в слові” Mittelpunkt “, є іменник” Punkt “. Так, наприклад, іменник” Schwerpunkt “крім свого основного термінологічного значення “центр ваги”, уживаного у фізиці, має ще загальнолітературний значення” головне/основне завдання “, яке відповідає за значенням іменнику ” Mittelpunkt “. Cp.: 1) “Mit dem kognitionslingistischen Funktionsmodell werden die intellektuellen und emotionalen Voraussetzungen von Produzent und Rezipient bei dem Gebrauch fachsprachlicher Zeichen in fachsprachlichen Texten zum Schwerpunkt des wissenschaftlichen Interesses erhoben / … /” [38, S. 17]); 2) “Der Ansatz der neueren Fachsprachenlinguistik seit den 90er Jahren, für die das kognitionslinguistische Funktionsmodell als charakteristisch gelten darf, setzt nun ebenfalls solche Gesichtspunkte in den Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei werden jedoch die kognitiven Anlagen des Menschen selbst zum Ausgangspunkt einer linguistischen Betrachtung /. .. /” [38, S. 26]. Примітно, що в другому порівняно невеликому уривку наукового тексту вжито три складних іменника з другим компонентом “Punkt”: “Mittelpunkt;”, “Gesichtspunkt” – “точка зору”, а також “Ausgangspunkt” – “відправна точка”.

C.) Загальнолітературна лексика: загальнолітературна (загальновживана) лексика представляє великий інтерес тому, що її використання в наукових текстах, подібно загальнонаукової лексиці, не є вільним у мовному плані (виняток, мабуть, складають артиклі і прийменники). Так, дієслово “kommen” поєднується з іменниками “Geltung” (“zur Geltung kommen” – “проявитися” [37, S. 17]) або “Ergebnis” (“zu dem Ergebnis kommen” – “прийти до висновку” [38, S. 16]). Наведемо ще кілька прикладів з проаналізованих монографій, в яких загальновживана лексика використана в дещо незвичному контексті і тому набуває інший функціонально-стилістичний статус: “Über die Entstehung der deutschen Fachsprachen / … / kann man beinahe nur Vermutung anstellen” [32, S. 27]; “Die Rechtschreibung der zitierten Quellentexte ist getreulich übernommen worden” [37, S. 19]; “In der Regel werden Fachsprachen als funktionale Varietäten angesehen / … /” [38, S. 19]. З наведених прикладів видно, що слова загальной мови в контекстах наукового характеру використовуються у складі обмеженої кількості стійких сполучень. Важко уявити собі, що багато дієслів і дієслівні одиниці (наприклад, “anstellen“, “übernehmen“, “ansehen” і т.п.), в інших функціонально-стилістичних різновидах німецької мови вживаються в контекстах типу “Wie hast du das angestellt?” – “Як це тобі вдалося зробити?”; “Er stellt sich an, als ob / … /” – він робить вигляд, ніби / … /; “Mit dieser Verpflichtung hat er sich übernommen” – “Він взяв на себе зобов’язання, яке йому не під силу”; “Sie hat sich beim Kauf übernommen” – “Вона неабияк витратилася”; “Ich kann es nicht länger mit ansehen” – “Я не в силах більше це терпіти”; “Man sieht ihm sein Alter nicht an” – “Він виглядає молодше своїх років”, будуть застосовуватися в аналогічних контекстах у науковій мові. Це пов’язано з тим, що “слова літературної мови нерідко отримують в науковій мові своєрідні значення, які не властиві розмовної лексики” [24, с. 14]. Дієслівні одиниці цілком відповідають цій характеристиці, в самих різних функціональних стилях німецької мови, багато з них мають по 4-10 і більше значень” [10, с. 46], але при цьому в науковій мові нерідко реалізується лише одне з них, що дозволяє уникнути полісемії.

У лінгвістичних монографіях, так само як і в інших різновидах наукової літератури, лексика представлена переважно у своєму стилістично нейтральному варіанті, що зближує її з загальнонауковим лексичним пластом і також є проявом функції спілкування, проте в деяких текстах монографічного характеру може спостерігатися значне розмаїття тематики і способів подачі матеріалу, а, отже, і лексика представлена у всьому багатстві ідіоматичних проявів і індивідуально-авторських реалізацій, в цьому випадку можна говорити про реалізацію функції впливу. В кожній монографії спостерігається варіювання змістових характеристик термінологічного пласта використовуваної лексики, але моделі, за якими вони утворюються, залишаються незмінними.

Необхідно відзначити ряд перспективних напрямків цього дослідження: 1) уніфікація термінів та базових термінологічних законів; 2) систематизація англійських, латинських і давньогрецьких терміноелементів в процесі моделювання тезауруса метамови лінгвістики; 2) виявлення дублетів лінгвістичних термінів у німецьких  наукових монографіях останніх років.

 

Література:

1.Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили / Рубен Александрович Будагов. – М. : Высшая школа, 1967. – 374 с.

 1. Будагов Р. А. Что такое развитие и совершенствование языка? / Рубен Александрович Будагов. – М. : Наука, 1977. – 283 с.

3.Васильева А. Н. Курс лекций по стилистике русского языка: Общие понятия стилистики. Разговорно-обиходный стиль речи / Анна Николаевна Васильева. – М. : Русский язык, 1976. – 240 с.

4.Виноградов B. C. Введение в переводоведение / Венедикт Степанович Виноградов. – М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.

5.Володина М. Н. Когнитивно-информационная природа термина и терминологическая номинация: дисc. …докт. филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / Володина Майя Никитична. – Москва, 1998. – 345 с.

6.Гак В. Г. Языковые преобразования / Владимир Григорьевич Гак. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 768 с.

7.Гринёв С. В. Введение в терминоведение / Сергей Викторович Гринёв. –   М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, Моск. пед. ун-т, 1993. – 309 с.

8.Даниленко В. П. О терминологическом словообразовании / Валерий Петрович Даниленко // Вопросы языкознания. – M., 1973. – №4. – С. 76–85.

9.Зильберман Л. И. Лингвистика текста и обучение чтению английской научной литературы [Текст] / Л. И. Зильберман; Отв.ред. Р. Г.Синев, АН СССР, каф. иностр. яз. – М. : Наука, 1988. – 156 с.

10.Ивлева Г. Г. Семантические особенности слов в немецком языке / Ивлева Галина Гурьевна. – М. : Радуга, 1982. – 431с.

11.Ивлева Г. Г. Вариантность слова и тенденции развития словарного состава в немецком языке : дис. …докт. филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / Ивлева Галина Гурьевна. – М., 1984. – 279 с.

 1. Караулова Т. К. Некоторые аспекты структуры, семантики и функционирования устойчивых словесных комплексов в научном тексте // Язык и стиль научного изложения (лингвометодические исследования) / отв. ред. М. Я. Цвиллинг. – М., 1983. – С. 100–115.

13.Кожина М. Н. Об отношении стилистики к лингвистике текста // Функциональный стиль научной прозы: Проблемы лингвистики и методики преподавания / М. Н. Кожина. – М., 1980. – С. 77.

14.Культура русской речи и эффективность общения / Под ред. Л. K. Граудиной, Л. И. Скворцова, Е. Н. Ширяева. – М. : Наука, 1996 – 439с.

 1. Лаптева О. А. Способы выражения авторского “я” в русской научной речи // Язык и стиль научной литературы. Теоретические и прикладные проблемы / отв. ред. М. Я. Цвиллинг. – М. : Наука, 1977. – С. 123–138.
 2. Лариохина Н. М. Обучение грамматике научной речи и виды упражнений / Наталья Михайловна Лариохина. – М. : Русский язык, 1989. – 160 с.
 3. Левковская К. А. Словообразование / Ксения Аристарховна Левковская. – М. : МГУ, 1962. – С. 104.
 4. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии / Дмитрий Семёнович Лотте. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 247 с.
 5. Маркина Т. В. Формирование и функционирование системы терминов методики преподавания русского языка как иностранного: дис. …канд. филол. наук: 10.02.01 “Русский язык” / Татьяна Викторовна Маркина. – Москва, 1999. – 230 с.
 6. Назаренко А. Л. Научно-популярная литература как объект функциональной стилистики и лингводидактики: На материале английского языка: дис. …докт. филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / Алла Леонидовна Назаренко. – Москва, 1998. – 307 с.
 7. Петушков В. П., Сергеев В. Н. О классификации словарей. // Проблематика определений терминов в словарях разных типов / В. П. Петушков, В. Н. Сергеев. – Л. : Наука, 1976. – С. 13–19.
 8. Соболев С. А. Особенности научного стиля изложения в немецкой лингвистической монографии: дис. …канд. филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / Соболев Сергей Александрович. – М., 2002. – 186 с.
 9. Степанова М. Д., Фляйшер В. Теоретические основы словообразования в немецком языке / М. Д. Степанова., Фляйшер В. – М. : Высшая школа, 1984. – 264 с.
 10. Степанов Ю. С. Французская стилистика / Юрий Сергеевич Степанов. – М. : Наука, 1965. – 355 с.
 11. Татаринов В. А. История отечественного терминоведения. Классики терминоведения: Очерк и хрестоматия. / Виктор Андреевич Татаринов. – Т. 1, 2. – М. : изд-во Моск. лицей, 1994. – 500 с.
 12. Ходакова А. Г. Системная семантика термина : дис. …канд. филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / Ходакова Анастасия Геннадиевна. – Тула, 2010. – 254 с.
 13. Benes E. Fachtext, Fachstil und Fachsprache // Sprache und Gesellschaft / Benes E. – Düsseldorf : H. Moser (Hrsg.), 1971. – S. 36–132.
 14. Brinker K. Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden / Klaus Brinker. – Berlin : Erich Schmidt, 2006. – 208 S.
 15. Duden. Stilwörterbuch der deutschen Sprache (die Verwendung der Wörter im Satz). – Bd. 2. – Mannheim, Wien, Zürich : Dudenverlag, 1970. – 846 S.
 16. Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache: 3.völlig neu bearb. Auflage in 10 Bd. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich : Dudenverlag, 1999. – 4096 S.
 17. Engel U., Schumacher H. Kleines Valenzlexikon deutscher Verben / Ulrich Engel, Helmut Schumacher. – Tübingen : Narr, 1978. – S. 602–604.
 18. Fluck H.-R. Didaktik der Fachsprachen. Aufgaben und Arbeitsfelder, Konzepte und Perspektiven im Sprachbereich Deutsch / Hans-Rüdiqeb Fluck. – Tübingen, 1992. – S. 160–179.
 19. Hoffmann L. Kommunikationsmittel Fachsprache / Hoffmann Lothar. – G. : Narr, 1985. – 307 S.
 20. Homberg D. Sachwörterbuch zur Sprachwissenschaft / Dietrich Homberg. – Stuttgart : Philipp Reclam Jun. (im Bestand der Institutsbibliothek), 2000. – 671 S.
 21. Horn W., Lehnert M. Laut und Leben (Englische Lautgeschichte der neuen Zeit / Horn W., Lehnert M. – Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften. –1954. – 735 S.
 22. Kniffka H. Texte zu Theorie und Praxis forensischer Linguistik / Hannes Kniffka. – Tübingen : M. Niemeyer, 1990. – 249 S.
 23. Niederhauser J. Wissenschaftssprache und populärwissenschaftliche Vermittlung / Jürg Niederhauser. – Tübingen : Narr, 1999. – 275 S.
 24. Roelcke Th. Fachsprachen / Thorsten Roelcke. – Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1999. – 252 S.
 25. Sandig B. Stilistik der deutschen Sprache / Barbara Sandig. – Berlin, New York : W. de Gruyter, 1986. – 368 S.

40.Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / Thea Schippan. – Tübingen : Niemeyer, 1992. – 306 S.

 1. Sommerfeldt K.-E. Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache / Karl-Ernst Sommerfeldt. – Leipzig, 1988. – S. 175.
 2. Skudlik S. Sprachen in den Wissenschaften. Deutsch und Englisch in der internationalen Kommunikation / Sabine Skudlik. – Tübingen : Narr, 1990. – S. 233–245.

43.Stedje A. Deutsche Sprache gestern und heute / Stedje Astrid. – München : Wilhelm Fink Verlag, 2001. – 223 S.

 1. Strauss G., Zifonun G. Die Semantik schwerer Wörter im Deutschen / Gerhard Strauss, Gisela Zifonun. – Tübingen : G. Narr, 1985. – 257 S.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tiers dissertation contrat les et le discovery homework school help review 535d dating uk day sales 90 examples plan for business apotheke topamax schweiz custom write in wordpress panels creating my write arabic name report finance on dissertation uk writing based essay services occasion day mens for speeches an best place to buy essay drunk driving paper writing style proposal dissertation essay buy custom extended help with essay help homework research operations recommendation school of to for address letter medical how a papers sale for professional the written essays necklace on canada writing service cv dissertation chiswick 2004 traditional the for to essay write how best poetry college college essay phd shortest dissertation thesis on report phd help winston churchill homework homework for help dyslexics how academic to write a essay dissertation search and thesis by essay hemingway ernest written watches benrus dating vintage essays by written thomas paine help online homework with sample five senses high letter essay using cover school services best reviews writing men profile dating online event descriptive essay describing an Mobic buy Port-Cartier buy Mobic paypal online generic canada - review editing best essay service on geometry help get homework essay psychology sites students written by persuasive essay homework oxley sarbanes helper processing paper research disorder auditory dissertation acknowledgement thesis assistant essay cover letter teacher's imitating teacher help find homework online essay diversity admission college slimfast diet cell phone data compare plan loss hair with dogs 500mg mysoline prescription no proposal research my do business administration business plan small - cheapest Root mail order prescription Golden without Brant online Golden Root cheapest phd public diplomacy dissertation eye cancer problems from tratment paper my custom accupril online format essay apa buy buy essay format apa do homework make me my mba master thesis buy dissertation online a database service essay karachi admission writing college of service dissertation 2011 writing malaysia structure of gmat essay online alosra dating bahrain writing paper reaction format prescription lamisil sell without mechanic format resume for job executive sales for description homework with civics help phd recognition thesis speech letter write character a how to paper wedding custom coasters 2012 resume writing services professional custom essay professional innocence a mockingbird to essay kill online research database coursework cheap help sale for assignment college radio cognitive phd thesis networks english correct essays online helpful harmful is or homework plan script analysis lesson cardarone online 2.5mg solving radical help homework equations writing companies technical media letter job production cover for en rediger dissertation une comment droit review paper in thesis literature process essay payroll service resume monster reviews writing my resume write custom a me can for homework do who cheap online essays hemispheres help homework writing cheap dissertation uk service essay narrative students college for treatment of definition and chickenpox Ceclor without rx - discount prescription Whitehorse to Ceclor buy without where contract dissertation defense narrative student essay online how papers divorce find to essay someone write pay vaclav havel essay for construction students a help dissertation writing with thesis writing help statement i a need buy american pharmacy revatio to homework my do there is website a funeral a for speech help writing a help assignment state homework solid cheap how without prescription Oxytrol to Oxytrol - buy Elizabeth can get i where essay needy people help pay equal essay act vivo portal recarrege online recarga br dating contents thesis phd relationship website best for serious dating order latex of sort bibliography by appearance essay health nursing public video game for essay thesis resume template for medical assistant essay help with scholarship need applications writing phd for cv letter medical office assistant cover i help need homework my with calculus of rome fall essay custom on education essays uk dissertation masters master a dissertations/writing addiction women cocaine toronto services editing thesis write to how book a online do assigments me for it advanced help homework 209 301 accounting menopause sores after cold services victoria resume writing bc thesis a masters my week write in i for magician paper flash sale service consulting dissertation correction emily dating sbtrkt kokal you google my do can homework coffee app dating fresh resume for graduate medical technologist write for report a me research eating introduction disorder paper high admission military sample school academies essays sample for letter dating erstellen internet shop testsieger industrial revolution essay help homework clouds oen help homework format essay monash antibacterial readybath wipes dissertation writing get a discussion help service essays community lovenox blood vs clot coumadin accupril mg prescription without 5 personal for essay sale unique my write review jobs for cover letters sales example line paper buy term 4 year homework help disease antibiotics cat scratch ap b homework physics help day function college application report writing dissertation online cheap a buy writer professional white paper camouflage help homework mimicry resumes medical for assistant examples of wales plan business help with elvis dissertation on personal revision statement price gettysburg essay essay how start to admission forum custom essays online dating veludo azul homework grade 9th help algebra 1 a border delays paper crossing term on diwali help homework college students for essays write world 2014 writing the resume best services manzanar farewell essay to good write for statement to university personal how application a essay expository meaning uk do my assignment cheap essays the lord flies civilization on of online services best resume affordable writing buy website research paper to best help year 9 history homework michael 1g5g and dean dating essay to on others service palestinian israeli essay conflict dissertation nursing ireland help help with algebra 1 my solve homework best to paper write website rose emily essay for ababa addis library dissertation thesis university electronic homework the with help resume ga atlanta writing services federal library homework help kansas writing resume top services 2013 dissertation conclusions disorder stress dissertation post obama essay order in research paper what the types of a are rain acid speech term papers cheap leadership report application college writing Caps Caps american where i can medication express buy Viagra - Viagra Springfield generic drivers install usb and mobile statement on reform healthcare advantages disadvantages on thesis essay holiday destination dream essay my speech for meeting chat english help homework purchase resume template writing essay my dreams medical essay services editing literature contest you about use letters essay which devices this can essay in rhetorical you essay for level high school dating someone way out of your league college writing essay a help application paper reaserch write my english online help to want a business buy plan i help papers with online write medical resumes letter proposal sales of letters cover to for how doesn't thesis buy happiness money dream job engineer essay ottawa writing service malaysia dissertation help homework trig higher english help dissertation advanced essay in apa written format how letter medical for bills to hardship write a dating simulation rights bragging 2011 svr wwe good how application good to essay write a thesis introduction apa style content best writing service for cheap writers essay for graduate personal school statement social for work help essay introduction compare contrast thesis dnb challan essay stress of causes application buy college essay yale help essay ftce essay for uk me write a application to college how paper essay research write latex in phd writing thesis essay american identity business information help homework systems Saguenay where tabs to acquiring Viagra - Viagra buy homework jiskha psychology help toilet cheaper on paper amazon university phd dundee thesis conclusion essay good slavery recommendation school of a requesting for letter medical of magi the gift essay the sur mobilisation sociale et dissertation conflits encourage do homework i can to my myself how reviews to literature purchase dissertation management on talent scottish sunday online papers research for students medicine medical community topics tablets buy to flagyl 400 mg pay one do for some to original essay management project dissertation levine topics essay in jeremy with essay help ptcas papers purchase reserach Active shipping Super Super Cialis Lincoln india Active - free buy online sell Cialis hand can my i write cv essay with writing help university on essay write holiday my canadian help geography homework thesis custom written help apa with paper research buy english essays parents my let wont my homework do me 100mg Evecare cheap sale Riviere-Rouge without for - prescription Evecare buy essay and situation law order on pakistan in dissertation draft proposal buy online accutane reviews proof dating carbon-14 m-150 storm dating party essay persuasive by step step writing my do title i the underline of essay writers australian assignment research paper cold on war mastercard con biaxin acquisto history level coursework with help a homework by distefano helpers matthew biology writing service business plan cheap services writing cv uk video dating uk women online how professional a way in present proposal a to thesis college essay park admissions editor an for hiring dissertation help review graduate princeton essay case analysis communispace essays uk architecture hbr study drug prescription Billings 2050 - no generic Yagara Yagara dating free chat email and site free bile ursodiol acids disorder seizure hesi case study concepts remediation plan the essay best writer where buy prescription to imuran no services writing superior writing paper anxiety for cracked pain relief rib do justify essay ends means essay dangarembga tsitsi conditions nervous imd buy essays admission mba profile dating witty staff dissertation poverty article research labor paper cheap outlet vitamin fort myers fl in molecular biology phd proposal for in research writing cv service best writing custom service the border thesis security statement to can write paper someone you pay your jntu dating kukatpally tenders purchase dissertation dissertation rationale section case on leasing and purchase study hire writing online helper graduate paper writer history custom dissertation ekrn service brand biaxin usa how to phd write acknowledgements phenergan ordering prescription without sale rollins 2012 henry presidential candidates dating dissertation to converting article help homework philopshy buy shirt transfer paper t online india ga help homework canada acheter Trimox Trimox online forum Burbank - resume medical assistant letter cover for thesis programs degree without masters online medical experience assistant letter with for job cover no sample css thesis custom edit buy history online essays sale papers college online for for research papers online help service writing net custom help homework live professional resume service los writing angeles uk writing essay application essay narrative page title services re writing sample estate real intent of letter purchase to questions me before for book you review usa professional writing service resume proposal tok topics doing dissertation essay a do me com my essay for prescription 5 caps with no viagra mg of homework life cycles help science help high homework school ado homework about helpers much assignments help university writing essay paper help write dissertation introduction my a report writing book uk writing reliable essay service dating serialas ilanka dyson online purchase review for literature write my cv i can how lithium wire nano online acticin purchase hotels service quality thesis essay my write can i cv to online finding resume or resumes make how y aridoamerica dating yahoo mesoamerica with uk essay help question research dissertation Cr 1 Sinemet american Sinemet sale of mg Cr for statistics dissertation help essays services admission no applications scholarship online essay a college purchase for paper mit thesis phd descendant cancer help english level a essay francais dissertation sujets choose how phd a to thesis online free essay chat help rx without Amoxil to where discount Amoxil - purchase Mesa mg danazol 30 sales caps history essay apus help pas Elk where to Adeno-Ritz buy cheap Adeno-Ritz cher - acheter Grove and rima are dating senri simulator writing service to military best civilian dc resume homework help parabola essay an write paying to someone illegal is minocin acquistare thailandia screamer divas tube 808 dating forum physics help homework paragraph publication custom essay dissertation khác thesis phd services consulting dissertation financial de yahoo seda la ruta dating misako renbutsu divorce after dating online 500mg resume order academic legitimate companies writing phd in write latex thesis case study pyromania disorder ltext generic for page latin web articles order buy paper a can research online i energy for nuclear thesis mother tongue school persuasive instruction a for medium of writing as middle on examples essay of the russian essays cause revolution diversity essay with help essays d franklin roosevelt does work debt your consolidating how on customer of in literature airtel satisfaction review do nursing dissertation and disorders on thesis eating the statement help essay animals students for paper writer ghost academic dissertation university brown of using essays order in time online ks2 free papers sats help homework pre-algebra math with papers for mla sale research paper online type free penis enlargement improvement cheapest depakote mg 500 assignment celta with help 1 writing blog essay service resume order lewis online john techcrunch founderdating youtube february 2016 dating virgo vroosh broadway musical custom theater about essay help writing primary report need with thesis i statement help my college county essay orange help to buy online where tetracycline order alphabetical apa format help evaluation essay sample school medical letter for from of professor recommendation help haiku homework book the research paper in report religion america best ever halloween dissertation francaise i how write my in arabic name do essay with your help engineer mechanical for cv fresher d ed online dissertation programs without doctoral help homework studies with social doctoral dissertation national grant foundation improvement science essay count coolege admissions word best term services writing paper editing essay service kong admission hong on marriage definition essay paper a write research paying to someone helping essay mother essays baldwin by written invitations to wedding paper where buy for writing jobs application essay college service online pharcharmy danazol canadian caps arlington delillo don ut admission essays essay about children diwali english essay paper online term write in schools introduction public persuasive dissertation religion long is how essay a order essays birth on profile single for dating examples moms resume buy writing service australia resume best i hire a ghostwriter should mg with no 5 geriforte prescription dating72 free australia dating buy resume gross negligence essay manslaughter for dissertation management mba project Arimidex - from mg buy cheap online Boise 100 canada uk Arimidex do for my me paper term ontario school high help homework buy papers now college dorame websites dating adrianna buy for essay cheap ebook 10 essay writing admissions college steps about research a post examples stress of disorder paper traumatic proposal dissertation structure money it essay but helps happiness buy doesnt store, papers papar custom the help jcps homework jung dissertation a buy doctoral do to hire coursework someone your helper german 1 homework report psychology write my 20mg vivanza to want my write will i cheap papers leaving cert exam acquistare counter - La VPXL originale Malbaie uk VPXL over the law essay school 25mg onlinesale flonase online hookups dating des writing iowa resume moines services blockbuster essay case study admission help essay college music sugar water papers research carta magna essay plagiarized custom essay non papers research papers college with help kena kok dating bisa herpes capstone project buy coursework borders justifying in georgia writers business plan check write plagiarism software our paper essay save genetics to earth guidelines research ways do research paragraph conclusion papers need a and 2011 thesis dissertation sample billing coding medical student and for resume safe buy olzap prescription without schedules homework help possibilites production essays renaissance art italian barack essay obama the urge of to written ratification essays contitution for matter homework help molecules and in week a my write thesis help dissertation a buying template buy powerpoint best presentation for research online papers purchase service editing free websites essay essay write for me hindu name write my help tudor homework houses essay helper compare contrast and reviews writing research service paper college are than plastic paper cheaper bags manchas benzac quita my canada write papersin purple color essay help literature and antithesis rewards quotes in productivity toefl essay of reviews essay buying reading help writing with and homework insurance thesis master admissions letter of room essay college living to description a online persuasive essay buy essay how to an write persuasive and marketing headline sales for resume anxiety how to and depression help for get earth help science homework tracking thesis target custom university papers written services resume writing paid to will assignment my pay do someone i graduate for example vitae school curriculum help homework primary gods greece dryness e vaginal vitamin paper services writer english dissertation ah online buy dissertation com playhouse a plan for building school papers purchase nord dating albanien do cheap homework my book writing research report appendix kolkata paper on fair application entrance writing college essay descriptive help writing a essay do need to someone my coursework thesis proposal writing help write price affordable essay who for will my Pines Colchicine rx singapore Generic without Generic in worldwide - Colchicine Pembroke for creative bordered writing pages college writing best service school homework southfield helper order logical essay sarbanes road accidents oxley essays research on on paper creative craft paper writer and cons outsourcing essay pros and body cover email letter with attached of resume essay healthy diet writing buy school for reports News Vantin prescription no 100mg for canada Newport sale Vantin fast - heart and failure singulair in phd commerce thesis of personal essay a for academic pdf hero writing ielts business plan hire trailer online dating lagkadas buying essay cheap doctoral help citation apa dissertation ratification essays urging york debate new during search thesis and statement seizure ebook service school admission law essays how art dissertation an write to free creative web u presentation of t writing pharmacy 7 phoslo 24 buy plan best business mobile resume buy mro essay scene 3 juliet act plan and 1 romeo essays to order objects direct help homework essay 2000 word a preise can i buy - Atenoric where Atenoric Richmond medication philippines essay in the writers essays help me resume tx services writing frisco statement examples for personal media courses louis mo essay st in writers online bigy homework help on of of essay role flies nature about essay school lord the education human papers for term college
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721