ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ МОНОГРАФІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.11–112

Володіна Т.С.,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

 

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ МОНОГРАФІЇ

 

У запропонованій статті автором виявлені деякі функціонально-стилістичні особливості, що притаманні текстам німецьких наукових лінгвістичних монографій; проаналізовано лексичний склад наукової метамови, що має трирівневу структуру, виділені “термінологічні дублети” і “індивідуально-авторські термінологічні одиниці”, а також розглянуто процес міграції лінгвістичних термінів.

Ключові слова: лінгвістична монографія, функціональний стиль, стилістичні особливості, “онаучування” лексики, термінологічна лексика, загальнонаукова лексика, загальнолітературна лексика.

В предложенной статье автором выявлены некоторые функционально-стилистические особенности, характерные для текстов немецких научных лингвистических монографий, проанализирован лексический состав научного метаязыка, имеющий трехуровневую структуру, выделены “терминологические дублеты” и “индивидуально-авторские терминологические единицы”, а также рассмотрен процесс миграции лингвистических терминов.

Ключевые слова: лингвистическая монография, функциональный стиль, стилистические особенности, “онаучивание” лексики, терминологическая лексика, общенаучная лексика, общелитературная лексика.

In the suggested article the author has discovered some functional-stylistic peculiarities which are characteristic for texts of German scientific linguistic monographies, analyzed the lexical compound of scientific metalanguage which has three-level structure, singled out “terminological doublets” and “individually author’s terminological units” and also examined the process of migration of linguistic terms.

Key words: linguistic monography, functional style, stylistic peculiarities, “scientification” of vocabulary, terminological vocabulary, general scientific vocabulary, general literature vocabulary.

 

При вивченні наукового функціонального стилю до уваги беруться як змістовні, так й мовні характеристики. Серед змістовних характеристик особливий акцент робиться на велику інформативність відповідних текстів, на ясність і логічність викладу матеріалу. До мовних особливостей наукового функціонального стилю відноситься використання спеціальної та книжкової лексики, переважання нейтральних оборотів у порівнянні з експресивними, тяжіння до складних синтаксичних конструкцій і т.д. [3, c. 187–188]. Ці риси є властивими для наукового функціонального стилю в цілому, однак, питанню про те, чи рівною мірою вони притаманні всім науковим текстам, приділяється недостатня увага [22].

Актуальність представленої статті пояснюється динамікою процесу обміну науковою інформацією, ефективність якого цілком залежить від рівня володіння науковим регістром мови, від уміння відповідно до конкретної ситуації наукового спілкування правильно обрати манеру викладу, варіюючи кількість нейтральних, книжкових і експресивно-образних мовних засобів. Більш того, усвідомлення і осмислення мовних процесів, що відбуваються на сучасному етапі в науковій мові, дозволяє точніше охарактеризувати деякі явища, що спостерігаються в загальнолітературній мові.

Сьогодні спостерігається тенденція до інтелектуалізації загальнолітературної мови (Intellektualisierung der Gemeinsprache)                            [32, S. 160–179; 41, S. 175], до її “онаучування” (Verwissenschaftlichung)                 [27, S. 36–47]. Аналіз цього феномена є можливим лише після виявлення інваріантних ознак наукових текстів, тому метою статті є дослідження функціонально-стилістичних характеристик німецьких наукових лінгвістичних монографій. Досягнення поставленої мети зумовлює розв’язання таких завдань: 1) проаналізувати наукові монографії                         (1990–2014 рр.) за ступенем складності їх мовної організації; 2) виявити три пласта наукової лексики, яка дозволяє говорити про існування у межах даного жанру текстів як нейтрального, так і експресивного характеру; 3) визначити функціонально-стилістичні та індивідуально-авторські характеристики досліджуваної наукової лексики.

Безсумнівно при досліджуванні німецької наукової мови найбільшу складність представляє лексика в силу її обсягу і різноманітності, але розгляд фонетичних, морфологічних, словотвірних і синтаксичних особливостей також не залишається поза увагою. Продуктивний підхід до вивчення даного рівня мовної організації наукових текстів пропонується в роботах сучасних вчених, які зосередили свою увагу на проблемі стратифікації лексики наукової літератури [13, с. 77]. Виявлено, що досить важко провести абсолютно чіткі межі, що формують стиль, між різними мовними явищами, так як немає певної грані між цими шарами лексики, а існує безперервне взаємопроникнення слів із шару в шар і через шар [13, с. 79; 11, с. 124–129]. У цьому зв’язку лексичний склад наукового функціонального стилю умовно поділяють [13, с. 78] на три великі розділи – “lexikalische Еbеnen (Schichten)” [43, S. 100–101]: “загальновживану (загальнолітературну) лексику” – “allgemeinverbreitete Lexik” [33, S. 249] і “професійну лексику” – “berufliche Lexik (Fachlexik)”, яка включає в себе “наукову термінологію” – “die wissenschaftliche Terminologie ” [33, S. 250]. Так, рівню “А” відповідає загальна лексика – “аllgemeinsprachlicher Wortschatz”, що включає як загальнонаукову – “allgemeinwissenschaftlicher Wortschatz”, так і загальновживану (загальнолітературну) – “allgemeinsprachlicher Wortschatz”, рівень “В” охоплює професійну лексику – “fachspezifisch gebrauchte Wörter und Wortgruppen der Allgemeinsprache “, а рівень “С” складають терміни – “Termini”, які в свою чергу поділяються на терміни як такі – “eigentliche Termini” та термінологізовані слова загальнолітературної мови – “terminologisierte Wörter der Allgemeinsprache” [43].

З питання стратифікації лексики мови наукової літератури між вченими України, Росії та зарубіжжя існує певна єдність поглядів. Це дозволяє стверджувати, що в кожному тексті можна виявити терміни, загальнонаукову і загальнолітературну лексику, які у своїй сукупності формують науковий функціональний стиль та є його складниками.

Проаналізуємо закономірності функціонування вищевказаних лексичних пластів у науковому тексті: А.) Термінологічний пласт: Наявність термінів у будь-якому тексті є, безумовно, показником його                   функціонально-стилістичної спрямованості. Текст, який не містить термінологічних одиниць не може розцінюватися як науковий. Терміни є носіями спеціальної інформації, а термінологія в цілому відноситься до числа інтегруючих факторів, які дозволяють створити єдиний інформаційний науково-технічний простір, оскільки саме термінологія забезпечує інформаційне взаєморозуміння на національному та міжнаціональному рівнях [6, с. 236].

У спеціальній літературі, присвяченій функціональному стилю наукової мови, терміни неодноразово піддавалися найдокладнішому дослідженню [5; 6; 7; 8; 18; 21; 25]. Можна говорити про такі особливості термінів, як їх однозначність, точність, не емоційність [19] і т.д., або розглядати системні відносини між тими поняттями, які називають дані терміни [26]; спробувати встановити відтінки значень того чи іншого терміна при вживанні його в статтях різних вчених, так як однозначність в термінології великою мірою є певним ідеалом і реальною мета-мовленнєвою практикою, яка в багатьох випадках не підтверджується; вивчати динаміку розвитку терміна, якщо цей термін має довгу історію існування. Усім цим питанням були присвячені численні дослідження з функціональної стилістики [20], але у зв’язку з цілями і завданнями цієї статті важливим є лише факт їхнього включення в текст як доказ наукової орієнтації тексту.

Сполучуваність термінів є цілком понятійно зумовленої. Терміни не вживаються у складі стійких словосполучень, і, таким чином, їх використання вільно від будь-яких ідіоматичних обмежень і не представляє особливих складнощів у функціонально-стилістичному плані [9] крім уже відзначених: а саме, складнощів, пов’язаних з розумінням суті самого терміна, які обумовлені тенденціями до “інтернаціоналізації“, що розвинуті  останнім часом особливо в мовознавстві – “Internationalisierung der linguistischen Fachsprache” [10] і створенню індивідуально-авторських термінів, а також процесами переформулювання і поновлення терміносистеми – “die Tendenz zu individueller Terminologie und zur Um- und Neudefinition bereits bestehender Termini” [32, S. 81]. В. С. Виноградов у своїй монографії “Вступ до перекладознавства” [4] відзначає, що “гуманітарії вельми охоче займаються термінотворенням, коли цього слід було б уникати. Часто в залежності від наукової школи, наукового напрямку, навіть від окремого дослідника один і той же об’єкт позначають різними термінами”. Тому в гуманітарних науках – на відміну від природничих [11] – часто спостерігається зниження “рівня еквівалентності в перекладах спеціальних праць”, і “перекладачеві доводиться вдаватися до ампліфікації, роз’яснюючи суть терміна, або, перекладаючи дослівно, або транскрибуючи його”                     [4, с. 23–24].

Сучасні роботи з лінгвістики у цьому плані досить показові. Більш того, у зв’язку зі стрімким розвитком таких суміжних областей, як психо- та соціолінгвістика, з’являється все більше нових понять і термінів “Die Wortfülle der neuen Wissenschaft schlägt sich in zahlreichen Einführungen in die Linguistik und in einer ständig wachsenden Anzahl linguistischer Lexika nieder”                     [32, S. 82]. Всі вищевказані процеси, що відбуваються в терміносфери, в деякій мірі можуть затемнювати суть досліджуваних мовних процесів, а іноді і приводити до “термінологічної плутанини” – “terminologischer Wirrwarr” [32, S. 82; 12, с. 100–115]. Тому в даний час зростає потреба в уніфікації термінів та основних термінологічних законів.

Необхідно відзначити, що в сучасних роботах з мовознавства, перекладознавства та в лінгвістичних монографіях, зокрема, з’являється велика кількість термінів, які спочатку належали іншим наукам. Це пояснюється, перш за все, актуалізацією потенційних можливостей інформації, закладеної у внутрішній формі відповідного терміна [5, с. 26]. Так, наприклад, часто використовуваний в хімії термін “валентність” “Valenz” (здатність атома утворювати хімічні зв’язки з іншими атомами), вживається і в лінгвістиці, коли мова йде про особливості функціонування тих чи інших дієслівних одиниць (здатність дієслова поєднуватися з іншими частинами мови). В 60-ті роки в германістиці навіть з’являється новий науковий напрям “Valenzgrammatik”, а в 1976 році виходить “Словник валентності” [Kleines Valenzlexikon deutscher Verben “] У. Енгеля і Г. Шумахера [31, S. 602–604]. Термін рос. ампліфікація / нім. “Amplifikation” / англ. amplification (від лат. amplificatio – розширення, посилення, збагачення) – багатозначний термін, що використовується в різних галузях – від риторики до теорії управління. Різноманіття його значень само по собі наочно ілюструє, в які форми може втілитися іншомовне запозичення в залежності від специфіки тієї чи іншої галузі. У психології воно має особливе значення, розкрити яке необхідно, особливо у зв’язку з тим, що більшість довідкових видань цим нехтують або обмежуються одностороннім трактуванням. Єдине трактування, яке цей рідкісний термін отримує в універсальних словниках та енциклопедіях, відноситься до сфери словесності: “Ампліфікація – в художній літературі і ораторської мови одна із стилістичних фігур; використання однорідних елементів мови: визначень, синонімів, порівнянь, антонімічних протиставлень для посилення виразності [36]. Процес інтеграції наукового знання, а також бурхливий розвиток міждисциплінарних досліджень сприяють тіснішій взаємодії і взаємовпливу терміносистем різних наук, і, отже, як відзначає М. Н. Володіна, “до визначальних властивостей наукової інформації відносяться: кумулятивность, старіння і розсіювання”        [5, с. 19]. Кожен вчений намагається бути зрозумілим своєму читачеві, тому одним з найбільш важливих завдань, що виникають перед дослідником вже на перших етапах його роботи, є пошук максимально лаконічного і водночас вичерпного визначення тих понять, якими він буде оперувати в подальшому. Ця характеристика в повній мірі відповідає німецьким лінгвістичним монографіям.

Так, наприклад, в монографіях навчального характеру, призначених для майбутніх (або “молодих”) фахівців в якійсь галузі знання, як правило, пропонуються найбільш загальні визначення термінів. Способи оформлення дефініції термінів та їх місце розташування в тексті наукових монографій можуть бути різними. Останнім часом в роботах подібного типу, опублікованих в німецькомовних країнах, часто в додатку до книги міститься невеликий за обсягом термінологічний глосарій (“словничок”), в якому подані короткі й однозначні визначення термінів, що зустрічаються в даному виданні. В лінгвістці поки ще немає однозначного визначення терміна “Fachsprache” – “професійна мова”. Це підтверджує “Словник лінгвістичних термінів” Д. Гомбергера, який побачив світ у 2000 році: “/…/ Eine einheitliche und allgemein gültige Feststellung des Terminus Fachsprache gibt es zurzeit nicht /…/” [34, S. 142]. Однак в дидактичних цілях, а також для позначення своєї позиції з даного питання А. Стед’є в “тлумачному термінологічному глосарії” “Erklärendes Sachwörterverzeichnis” дає досить чітку дефініцію терміна “Fachsprache”: “Fachsprache – Sprache mit einem speziellen Wortschatz (Fachvokabular, Fachterminologie) für ein bestimmtes Fachgebiet “[43, S. 217].

У наукових монографіях, які адресовані в першу чергу фахівцям, загальноприйняті і тому всім зрозумілі терміни вживаються без будь-яких пояснень. У тих випадках, коли в нaуці поки ще немає чіткого і однозначного терміну, що позначає те чи інше явище, або ж між вченими існують певні розбіжності з приводу його дефініції, в науковій літературі цього жанру завжди наводиться докладний опис різних точок зору з даної проблематики, а також пропонуються різноманітні визначення терміна. Г.-Р. Флук, наприклад, присвячує цілий розділ своєї монографії проблемі дефініції терміна “Fachsprache” [32, S. 11–26]), найбільш загальне визначення якого, як було зазначено вище, займає в монографіях навчального характеру всього кілька рядків.

У зв’язку з функціонуванням лінгвістичних термінів необхідно відзначити ще одну тенденцію – тенденцію до стрімкого збільшення числа термінів англо-американського походження. Це пов’язано в першу чергу з тим, що сьогодні англійська мова стає домінуючою мовою наукового спілкування “dominierende Wissenschaftssprache” [27, S. 205]. Й. Нідергаузер підкреслює, що близько трьох чвертей всіх наукових публікацій по всьому світу друкуються англійською, через що ця мова стає “lingua franca” практично у всіх науках [37, S. 112]. У новому “Словнику лінгвістичних термінів” [29], що вийшов у 2000 році, зафіксовано досить велика кількість запозичених з англомовних наукових праць понять. Порівняємо, наприклад: “Complementizer, Abk.: COMP, von engl. Complementizer, dt.: Etwas Ergänzendes”; “IC-Analyse, eng.: Immediate Constituent Analysis, dt.: Unmittelbare Konstituentenanalyse”; “Native Speaker, dt.: Muttersprachler”; “Pivot-Grammatik, eng. – Pivot ‘Drehpunkt'”; “Tagmemik, auch: Kettenkonstituentenanalyse, engl.: String Constituent Analysis” і т.д. Якщо англійські позначення вже повністю утвердилися в мові, вказівки на їх запозичений характер відсутня. Пор.: “cognition” – “Kognition, dt.: Auffassung, Kenntnis”; “collocation” – “Kollokation, dt.: Anordnung, Stellung”. Але все-таки їх число порівняно з іншими науками (інформатика та обчислювальна техніка, хімія, біологія, фізика) не настільки велике, близько 9 відсотків. Інші ж терміни або греко-латинського походження, або споконвічно німецькі. Їх співвідношення також варіюється (нині переважають перші). У багатьох                     греко-латинських термінів є німецькі еквіваленти: “Attribut” = “Beifügung”; “Dativ” = “Wemfall”, “Modus” = “Aussageweise”. У 30-40-x роках XX століття спостерігається переважання німецької термінології. Так, наприклад, в монографії Г. Бекера “Німецьке мовознавство” [28], виданій у 1941 році, більшість греко-латинських термінів піддалися “онімеченню” (“Verdeutschung der Fachwörter” [28, S. 335–336]). Це пов’язано з особливостями ідеології, що панувала в ті часи. Терміни утворюють суттєву частину інваріантної основи наукового функціонального стилю і є одним з параметрів, що дозволяють визначити функціонально-стилістичну приналежність того чи іншого тексту, його співвіднесеність з функціями мови і загальну тематичну спрямованість.

B.) Загальнонаукова лексика: Ще один пласт, що формує науковий функціональний стиль, утворює “неспеціальну лексику загальнонаукового вживання”, під якою слід розуміти “лексику неспеціального змісту, широкого, узагальненого значення та книжкового за вживанням характеру, використання якої також не обмежується однією областю знання” [16, c. 261]. Так, наприклад, в будь-якій науковій літературі незалежно від її тематичної спрямованості або жанрової приналежності зустрічаються такі дієслова, як “untersuchen“, “forschen” або “erforschen” в значенні досліджувати, а також похідні від них іменники “Untersuchung”, “Forschung” , “Erforschung“. Дані віддієслівні іменники здатні, в свою чергу, утворювати складні слова: “Forschung” + “Schwerpunkt” = “Forschungsschwerpunkt” [38, S. 187] або “Untersuchung + (Schwer) punkt” = “Untersuchungspunkt” [37, S. 23 ], які є синонімами із значенням “основне питання/основна проблема дослідження”. Цікавим є той факт, що вищенаведені дієслова та похідні від них іменники можуть поєднуватися з ідентичними в лексичному плані, але утвореними від іншого дієслова іменниками, не спричиняючи при цьому тавтології: “Die Fachsprachenforschung untersucht die fachliche Kommunikation in den verschiedensten Gebieten /…/ “[37, S. 30]; або “Zu den linguistischen Disziplinen, die mit unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten auch zu der Erforschung von Fachsprachen beigetragen haben, gehören unter anderem auch Dialektologie /…/, Mediаvistik /…/, die sog. Funktionalstilistik /…/ oder die Terminologiearbeit /…/” [38, S. 187].

Однак ці ж дієслова в інших контекстах набувають інші значення. Це відбувається тому, що “матеріальне втілення наших знань про світ виражається не просто в словах, а в словах, багато з яких (потенційно всі) мають здатність нести не одне, а кілька значень, тобто поперемінно виступати в якості різних одиниць номінації” [23, с. 5]. Так, наприклад, дієслово “untеrsuchen” крім свого основного значення розвиває ще два: “оглядати, обстежувати” і “розслідувати, вести слідство“, а дієслова “forschen” і “erforschen” розвивають відповідно значення “шукати” і “розвідувати” [30]. Загальнонаукова лексика може представляти складність в плані сполучуваності, але цей аспект в спеціальній літературі поки ще недостатньо розглянуто. Дана думка може бути проілюстрована на прикладі слів, що в принципі відносяться до загальнонаукової лексиці, але при цьому в наукових текстах нерідко реалізують свої номінативні, загальномовні значення. В текстах наукових лінгвістичних монографій, як правило, у передмові або у вступі, вираз “im Mittelpunkt stehen” – “стояти(знаходитися) у центрі уваги” є достаточнo частотним. (Пор.: “Das Verhältnis von Wissenschaftssprachen und Popularisierung, der Umgang mit wissenschaftssprachlichen Elementen in der fachexternen, populärwissenschaftlichen Wissenschaftsvermittlung steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit” [37, S. 16] або, наприклад, “Neben der Berücksichtigung des Spannungsverhältnisses zwischen Theorie und Praxis steht in der vorliegenden Darstellung die Annahme im Mittelpunkt, dass /…/ [38, S. 8]”). Однак це не означає, що дані слова втрачають в наукових текстах свої споконвічні значення. Так, наприклад, іменник “Mittelpunkt” – “центр” може вживатися і в своєму прямому значенні: (Пор.: “Der Gebrauch der Mundart der Hauptstadt London, des wirtschaftlichen und kulturellen Mittelpunktes des Landes, dehnt sich im Schriftverkehr aus zunächst auf die nähere und weitere Umgebung, dann allmählich auf entfernte Räume” [35, S. 11–13] або “Die Spracherscheinungen breiten sich von Kulturmittelpunkten aus” [35, S. 16]). Необхідно також підкреслити, що в німецьких монографіях зустрічається, хоча і значно рідше, сам вираз “стояти (перебувати) в центрі уваги” – “im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen”. (Пор.: “Die Fachwörter standen lange im Zentrum der Aufmerksamkeit der Fachsprachenforschung” [37, S. 26]).

У наукових монографіях також зустрічається і подібний за значенням оборот “im Vordergrund stehen”. (СР: “In den Untersuchungen zur Kommunikation in Institutionen steht die Fachsprachlichkeit der kommunikativen Prozesse nicht im Vordergrund / … / [37, S. 54] або” In kognitiver Hinsicht stehen dabei Assoziation und Dissoziation als grundlegende menschliche Denkmethoden und die hiermit verbundenen synthetischen und analytischen Strukturen humaner Informationsverarbeitung im Vordergrund “[38, S. 8].) у німецьких монографіях, як і в інших різновидах наукового функціонального стилю, досить частотними є складні слова (композити), другим компонентом яких, як і в слові” Mittelpunkt “, є іменник” Punkt “. Так, наприклад, іменник” Schwerpunkt “крім свого основного термінологічного значення “центр ваги”, уживаного у фізиці, має ще загальнолітературний значення” головне/основне завдання “, яке відповідає за значенням іменнику ” Mittelpunkt “. Cp.: 1) “Mit dem kognitionslingistischen Funktionsmodell werden die intellektuellen und emotionalen Voraussetzungen von Produzent und Rezipient bei dem Gebrauch fachsprachlicher Zeichen in fachsprachlichen Texten zum Schwerpunkt des wissenschaftlichen Interesses erhoben / … /” [38, S. 17]); 2) “Der Ansatz der neueren Fachsprachenlinguistik seit den 90er Jahren, für die das kognitionslinguistische Funktionsmodell als charakteristisch gelten darf, setzt nun ebenfalls solche Gesichtspunkte in den Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei werden jedoch die kognitiven Anlagen des Menschen selbst zum Ausgangspunkt einer linguistischen Betrachtung /. .. /” [38, S. 26]. Примітно, що в другому порівняно невеликому уривку наукового тексту вжито три складних іменника з другим компонентом “Punkt”: “Mittelpunkt;”, “Gesichtspunkt” – “точка зору”, а також “Ausgangspunkt” – “відправна точка”.

C.) Загальнолітературна лексика: загальнолітературна (загальновживана) лексика представляє великий інтерес тому, що її використання в наукових текстах, подібно загальнонаукової лексиці, не є вільним у мовному плані (виняток, мабуть, складають артиклі і прийменники). Так, дієслово “kommen” поєднується з іменниками “Geltung” (“zur Geltung kommen” – “проявитися” [37, S. 17]) або “Ergebnis” (“zu dem Ergebnis kommen” – “прийти до висновку” [38, S. 16]). Наведемо ще кілька прикладів з проаналізованих монографій, в яких загальновживана лексика використана в дещо незвичному контексті і тому набуває інший функціонально-стилістичний статус: “Über die Entstehung der deutschen Fachsprachen / … / kann man beinahe nur Vermutung anstellen” [32, S. 27]; “Die Rechtschreibung der zitierten Quellentexte ist getreulich übernommen worden” [37, S. 19]; “In der Regel werden Fachsprachen als funktionale Varietäten angesehen / … /” [38, S. 19]. З наведених прикладів видно, що слова загальной мови в контекстах наукового характеру використовуються у складі обмеженої кількості стійких сполучень. Важко уявити собі, що багато дієслів і дієслівні одиниці (наприклад, “anstellen“, “übernehmen“, “ansehen” і т.п.), в інших функціонально-стилістичних різновидах німецької мови вживаються в контекстах типу “Wie hast du das angestellt?” – “Як це тобі вдалося зробити?”; “Er stellt sich an, als ob / … /” – він робить вигляд, ніби / … /; “Mit dieser Verpflichtung hat er sich übernommen” – “Він взяв на себе зобов’язання, яке йому не під силу”; “Sie hat sich beim Kauf übernommen” – “Вона неабияк витратилася”; “Ich kann es nicht länger mit ansehen” – “Я не в силах більше це терпіти”; “Man sieht ihm sein Alter nicht an” – “Він виглядає молодше своїх років”, будуть застосовуватися в аналогічних контекстах у науковій мові. Це пов’язано з тим, що “слова літературної мови нерідко отримують в науковій мові своєрідні значення, які не властиві розмовної лексики” [24, с. 14]. Дієслівні одиниці цілком відповідають цій характеристиці, в самих різних функціональних стилях німецької мови, багато з них мають по 4-10 і більше значень” [10, с. 46], але при цьому в науковій мові нерідко реалізується лише одне з них, що дозволяє уникнути полісемії.

У лінгвістичних монографіях, так само як і в інших різновидах наукової літератури, лексика представлена переважно у своєму стилістично нейтральному варіанті, що зближує її з загальнонауковим лексичним пластом і також є проявом функції спілкування, проте в деяких текстах монографічного характеру може спостерігатися значне розмаїття тематики і способів подачі матеріалу, а, отже, і лексика представлена у всьому багатстві ідіоматичних проявів і індивідуально-авторських реалізацій, в цьому випадку можна говорити про реалізацію функції впливу. В кожній монографії спостерігається варіювання змістових характеристик термінологічного пласта використовуваної лексики, але моделі, за якими вони утворюються, залишаються незмінними.

Необхідно відзначити ряд перспективних напрямків цього дослідження: 1) уніфікація термінів та базових термінологічних законів; 2) систематизація англійських, латинських і давньогрецьких терміноелементів в процесі моделювання тезауруса метамови лінгвістики; 2) виявлення дублетів лінгвістичних термінів у німецьких  наукових монографіях останніх років.

 

Література:

1.Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили / Рубен Александрович Будагов. – М. : Высшая школа, 1967. – 374 с.

 1. Будагов Р. А. Что такое развитие и совершенствование языка? / Рубен Александрович Будагов. – М. : Наука, 1977. – 283 с.

3.Васильева А. Н. Курс лекций по стилистике русского языка: Общие понятия стилистики. Разговорно-обиходный стиль речи / Анна Николаевна Васильева. – М. : Русский язык, 1976. – 240 с.

4.Виноградов B. C. Введение в переводоведение / Венедикт Степанович Виноградов. – М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.

5.Володина М. Н. Когнитивно-информационная природа термина и терминологическая номинация: дисc. …докт. филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / Володина Майя Никитична. – Москва, 1998. – 345 с.

6.Гак В. Г. Языковые преобразования / Владимир Григорьевич Гак. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 768 с.

7.Гринёв С. В. Введение в терминоведение / Сергей Викторович Гринёв. –   М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, Моск. пед. ун-т, 1993. – 309 с.

8.Даниленко В. П. О терминологическом словообразовании / Валерий Петрович Даниленко // Вопросы языкознания. – M., 1973. – №4. – С. 76–85.

9.Зильберман Л. И. Лингвистика текста и обучение чтению английской научной литературы [Текст] / Л. И. Зильберман; Отв.ред. Р. Г.Синев, АН СССР, каф. иностр. яз. – М. : Наука, 1988. – 156 с.

10.Ивлева Г. Г. Семантические особенности слов в немецком языке / Ивлева Галина Гурьевна. – М. : Радуга, 1982. – 431с.

11.Ивлева Г. Г. Вариантность слова и тенденции развития словарного состава в немецком языке : дис. …докт. филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / Ивлева Галина Гурьевна. – М., 1984. – 279 с.

 1. Караулова Т. К. Некоторые аспекты структуры, семантики и функционирования устойчивых словесных комплексов в научном тексте // Язык и стиль научного изложения (лингвометодические исследования) / отв. ред. М. Я. Цвиллинг. – М., 1983. – С. 100–115.

13.Кожина М. Н. Об отношении стилистики к лингвистике текста // Функциональный стиль научной прозы: Проблемы лингвистики и методики преподавания / М. Н. Кожина. – М., 1980. – С. 77.

14.Культура русской речи и эффективность общения / Под ред. Л. K. Граудиной, Л. И. Скворцова, Е. Н. Ширяева. – М. : Наука, 1996 – 439с.

 1. Лаптева О. А. Способы выражения авторского “я” в русской научной речи // Язык и стиль научной литературы. Теоретические и прикладные проблемы / отв. ред. М. Я. Цвиллинг. – М. : Наука, 1977. – С. 123–138.
 2. Лариохина Н. М. Обучение грамматике научной речи и виды упражнений / Наталья Михайловна Лариохина. – М. : Русский язык, 1989. – 160 с.
 3. Левковская К. А. Словообразование / Ксения Аристарховна Левковская. – М. : МГУ, 1962. – С. 104.
 4. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии / Дмитрий Семёнович Лотте. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 247 с.
 5. Маркина Т. В. Формирование и функционирование системы терминов методики преподавания русского языка как иностранного: дис. …канд. филол. наук: 10.02.01 “Русский язык” / Татьяна Викторовна Маркина. – Москва, 1999. – 230 с.
 6. Назаренко А. Л. Научно-популярная литература как объект функциональной стилистики и лингводидактики: На материале английского языка: дис. …докт. филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / Алла Леонидовна Назаренко. – Москва, 1998. – 307 с.
 7. Петушков В. П., Сергеев В. Н. О классификации словарей. // Проблематика определений терминов в словарях разных типов / В. П. Петушков, В. Н. Сергеев. – Л. : Наука, 1976. – С. 13–19.
 8. Соболев С. А. Особенности научного стиля изложения в немецкой лингвистической монографии: дис. …канд. филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / Соболев Сергей Александрович. – М., 2002. – 186 с.
 9. Степанова М. Д., Фляйшер В. Теоретические основы словообразования в немецком языке / М. Д. Степанова., Фляйшер В. – М. : Высшая школа, 1984. – 264 с.
 10. Степанов Ю. С. Французская стилистика / Юрий Сергеевич Степанов. – М. : Наука, 1965. – 355 с.
 11. Татаринов В. А. История отечественного терминоведения. Классики терминоведения: Очерк и хрестоматия. / Виктор Андреевич Татаринов. – Т. 1, 2. – М. : изд-во Моск. лицей, 1994. – 500 с.
 12. Ходакова А. Г. Системная семантика термина : дис. …канд. филол. наук: 10.02.04 “Германские языки” / Ходакова Анастасия Геннадиевна. – Тула, 2010. – 254 с.
 13. Benes E. Fachtext, Fachstil und Fachsprache // Sprache und Gesellschaft / Benes E. – Düsseldorf : H. Moser (Hrsg.), 1971. – S. 36–132.
 14. Brinker K. Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden / Klaus Brinker. – Berlin : Erich Schmidt, 2006. – 208 S.
 15. Duden. Stilwörterbuch der deutschen Sprache (die Verwendung der Wörter im Satz). – Bd. 2. – Mannheim, Wien, Zürich : Dudenverlag, 1970. – 846 S.
 16. Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache: 3.völlig neu bearb. Auflage in 10 Bd. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich : Dudenverlag, 1999. – 4096 S.
 17. Engel U., Schumacher H. Kleines Valenzlexikon deutscher Verben / Ulrich Engel, Helmut Schumacher. – Tübingen : Narr, 1978. – S. 602–604.
 18. Fluck H.-R. Didaktik der Fachsprachen. Aufgaben und Arbeitsfelder, Konzepte und Perspektiven im Sprachbereich Deutsch / Hans-Rüdiqeb Fluck. – Tübingen, 1992. – S. 160–179.
 19. Hoffmann L. Kommunikationsmittel Fachsprache / Hoffmann Lothar. – G. : Narr, 1985. – 307 S.
 20. Homberg D. Sachwörterbuch zur Sprachwissenschaft / Dietrich Homberg. – Stuttgart : Philipp Reclam Jun. (im Bestand der Institutsbibliothek), 2000. – 671 S.
 21. Horn W., Lehnert M. Laut und Leben (Englische Lautgeschichte der neuen Zeit / Horn W., Lehnert M. – Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften. –1954. – 735 S.
 22. Kniffka H. Texte zu Theorie und Praxis forensischer Linguistik / Hannes Kniffka. – Tübingen : M. Niemeyer, 1990. – 249 S.
 23. Niederhauser J. Wissenschaftssprache und populärwissenschaftliche Vermittlung / Jürg Niederhauser. – Tübingen : Narr, 1999. – 275 S.
 24. Roelcke Th. Fachsprachen / Thorsten Roelcke. – Berlin : Erich Schmidt Verlag, 1999. – 252 S.
 25. Sandig B. Stilistik der deutschen Sprache / Barbara Sandig. – Berlin, New York : W. de Gruyter, 1986. – 368 S.

40.Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / Thea Schippan. – Tübingen : Niemeyer, 1992. – 306 S.

 1. Sommerfeldt K.-E. Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache / Karl-Ernst Sommerfeldt. – Leipzig, 1988. – S. 175.
 2. Skudlik S. Sprachen in den Wissenschaften. Deutsch und Englisch in der internationalen Kommunikation / Sabine Skudlik. – Tübingen : Narr, 1990. – S. 233–245.

43.Stedje A. Deutsche Sprache gestern und heute / Stedje Astrid. – München : Wilhelm Fink Verlag, 2001. – 223 S.

 1. Strauss G., Zifonun G. Die Semantik schwerer Wörter im Deutschen / Gerhard Strauss, Gisela Zifonun. – Tübingen : G. Narr, 1985. – 257 S.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sjda tenders dating writing gcse help creative my someone can essay college write english level a essay help literature cons system essay scoring pro facebook of mcat and essay business template for sales plan reps theme thesis custom make websites best custom paper paper com writers dissertation research by my essay somebody for write me masters ufo thesis and geology disorder case study compulsive obsessive maxaquin 5 without prescription mg writer paper automatic cholesterol wine lower resume professional writers cheap buy essay academic an prednisolone without insurance price melder testsieger co2 dating resume teachers nj best services for writing of case competition study order omega services essay civil mains defense wiki dissertation paper technical writing research order argos resume online thesis sentence my write flay divas mc lars dating k integer help homework achat de fludac quebec xchocobars dating website thesis disorder bipolar with help gre essay order vasotec post stress disorder traumatic paper essay on marathi rubric in grandmother grading essay essay history medical for assistant laboratory letter cover sample my paper write co financial homework accounting 110 help online scottish sunday papers abana buying pills online do thesis my hours 6 essay buy custom writing services academic someone australia pay to write essay sticker with paper star help mario from purchase proquest dissertations an essay to someone illegal write paying is resume level questions essay title general paper job reviews buy ebook hospitality resume services writing to an dissertation a to write how phd introduction paper write to my sites thesis mechanical engineering students for single moms free site dating sharing rent dating in bangalore for room order author scientific paper determine essay website online best college application buy essay nursing statement good for mechanical personal engineering websites essay cheating writing help a persuasive speech through children essay learn play do help teacher live homework letter essays about good in style application films a narrative writer essay filipino how prescription biaxin without where to buy to purchase sites paleomagnetism dating psicologicos yahoo adolescencia dating cambios la en counselors mental sample letters health for cover english essay in language writing database dissertation uk application admission college letter custom writing phd homework kinesiology help where get for can essays i free essays by written achebe chinua put in order bibliography to what order paper essay research essay money proofreader cheapest i thesis pay do my someone can to dc services writing resume best chicago dc writing 2013 best services resume fast review custom essays dissertation singapore writing delivery food in service custom forum essay help resume engineering pilules de achats nolvadex service resume writing australia professional buying Tadacip and communication sciences studies disorders in case game hacked infamous dating online 451 short creative writing fahrenheit questions essay resume with help thesis statement write a how a for thesis to essay persuasive writting a summary essay high written oedipus essay support in constitution of the essays written assignment english help writing online thesis essays high school for one spider wife dating 2 thesis 2 market sme entry master help 6000 a word dissertation writing with custom essay writing service illegal letter media buying cover for homework los help library angeles public uses nose vanderbilt pulmicort as drops deontological deontology essays buy purchase content rewriting service with writing a free book help back guarantee writing resume service money chemistry writing reports for lab 2010 sports songs intimidating history essay basketball of writing resume services ontario burlington malaysia help assignment in homework on help music le d pays essay logical order essay writing 5th for help grade homework assignment engineering help assistant teaching coursework help with germany haubarg cafe dating alpha signs you're an dating male assistant for letter free medical template cover b line caps end to listen capetalk dating online in singapore menosan peel schools homework help social help grade studies 6th homework students homework learn really help hypotheses dissertation and research questions free dating website millionaire binding thesis service birmingham with homework engineering help electrical help ice homework hockey of history someone paper to write a pay research dissertation doktorarbeit case identity gender disorder of example study brand overnight levitra plus shipping eve online dissertation help on groups self thesis help phd services best online writing resume 2013 services dallas tx writing resume best professional dating austin holt olivia mahone student george essays washington buy resume where paper cheap to discussion part dissertation dissertation proposal politics me wont dad my my do let homework thesis essay on drug statement debatable addiction a education paper research theater ronpaku dissertation phd help writing london cv services java need programming with help assignment resume medical for residency correction service toefl essay company essay best writing order chicago alphabetical bibliography research academic online papers a help homework writing paper in a 15 minutes in a how dissertation day write to help homework rational expressions factoring help essay scholarship morrill site essay best custom medical writing research paper service blog dissertation complete your new public help library york homework urination burning diabetes study my for do case me SX Tadalis coupon online Soft essay uk services legit essay writers wordsmith guide to a essays short and paragraphs house essay dream quantity essay economic order on essay autism disorder spectrum writing australia custom essay admission asp net gridview newvalues rowupdating with need help an essay global on best essay warming positions in finland master thesis help sat confidential college essay admission essay service mba review cheap paper nz lanterns bulk entrance essays college help with buying online slimfast online dissertation pay for keywords writer essay melbourne to where nougat buy rice paper for australia buy assignments online assistant resume doctor tinder nbdd site dating wilson papers woodrow online political how paper a write good science to as for the cheaper easier disappear is soon paper and essay it book will my what do paper i on write best service uk essay forum writing Не могу запустить игру бателфилд 3 Картинки с 9 маем на рабочий стол Монеты к олимпийским играм в сочи фото каур чарми гостевых в лазаревском Фото домов раздвинула киску пальчикам фотографии фото траха женщин за 40 женшин каблуках в фото порно фото жены сделанные мужем голой сперма изорта в рот-фото Отделка брусового дома внутри фото в сау tanks видео Игра world на of сисек порно больших фото галереи Рецепт фото манника в мультиварке Коул спроус дилан спроус фото 2015 рецепты Приготовление с фото лечо Загадки мові важкі українській по Скачать игры без лагов на андроид фото хороших девчонок ебут в попу онлайн женские трусы порно хуи геи дрочат фото фото порно негритянок писсинг Термальные источники в гуамке фото Хна и басма для волос оттенки фото оттепели стол на Картинки рабочий испанку в попу фото девки страпонят парней фото Когда будет 6 сезон игра престола порно групповуха мультики порно фудзи фото Поиграть в настольные игры онлайн фото зрелые анальные дырки Картинки с мудрыми скачать словами снятых фото порно передачах под телевидение на юбкой внедорожниками с Приколы на ютубе престолов 2016 Дата выхода игры в рецепт сметане фото Свинина с Ушакова развитие речи в картинках Обои для телефона скачать 1280x720 Онлайн игры для 3 летних мальчиков крупным планом гинеколог-извращенец фото лун двоих на ян на Игры экран весь девушек крупное туалетах фото писающих в подсмотрел и выебал фото сестру интим фото видео русские жены в постели тела женские из красивые поддержки подкачные групы фото Скачать все звездные войны игры тётки в возрасте фото Смотреть саундтрек к сериалу игра Дота 2 картинки в хорошем качестве николаева королевой Фото наташи и фото пар би порно видео дома пьяные Укого самые длинные ногти фото о Раскраска сказка салтане царе выживания острове на на Игры пк тиффани фото колье фото баба пихает бутылку в пизду фото порно фото русское дедушки стих прикол скучаю фото компьютер перенести на Как кв.м 20 фото в комнате Зонирование лесби порно онлайн с игрушками бдсм фото трусы кожаные плети Скачать игры по через торрент пезды фото течёт из Скачать торрент игры плоды желаний Фото девушек на аву в контакте 13 картинки на Что нарисовать руке нудистов фото конкурсы видео с извращениями фото порно оргия Скачать игру проджект карс торрент о 3 fear игре Сказки гуляют по свету скачать мр3 Золотые часы обои на рабочий стол маладенка и брат сех фото галерея смс ночью прикол События сказок теремок и рукавичка Новый хитман 2016 игра дата выхода картинках в внимание на Задание фото порно бабы зрелые большие Игра дом мёртвых 3 скачать торрент капитан америка для Игра мальчиков фото порно презервативы фото пениса холмса джона Прохождения игры resident 4 видео фото индианки секс Сказка о царе салтане торрент 1966 как взрыва Игра крошечного теория Фото тату на шее у девушек надписи Для чего полезен имбирь с медом фото девушек без стрингах на улице женщин фото телеведущих стол на голых обои рабочий порно Скачать игру длинные нарды для пк из с Суп сырков фото плавленных порно фото раздвинутые женские ноги волосатые пизды крупным планом Журнал плей боу 2015 фото смотреть и игра томас друзья его Паровозики на Фото костюмах в девушек хэллоуин www.фото как трансвеститы ебут Скачать игру shark evolution на пк порно фото 30 ти летние девушки Торт белоснежка и семь гномов фото порно фото руских секси мамочек Hotel dash 2 игра скачать торрент Видео обзор онлайн игр на русском после фото рыжий Из в русого до и игры топознаками с Как новогодние игры и развлечения в мужчине фото прозе на Комплимент Люблю тебя очень подруга картинки порно фото брачная ночь девственницы фото шеснцалетнии вагины фото мутантов Смотреть онлайн про ужасы фон миньон фото Игра sleeping dogs коды на камеры Логические задачи 5 класс картинки лет фото 20 телки Картинки с добрым утром на андроид фото отодрал сестру видео Советские и сказки мультики секс фото и и ебля женские телеса домашние фото порно киски звёзд фото Русские актеры с фото и их фильмы Игра холодное эльза лечить сердце Прически с выбритым виском фото два мужика одна жена фото Загадки о лете на английском языке сказки через Скачать торрент маша фото актрис немецких порно фильмов Игры на телефон нокиа 220 dual sim фото девушек ню деревенских фото стоящих девок раком толстых школьнецы фото скрытоя голые камера любительское порнор фото не для всех порно с очень толстым членом рабочего стола Обои символика для смотреть женщины чулках порно в Открытки в картинках к 8 марта открытка юмором подруге с 8 марта с презервативы техника одевания фото сперме кисок ххх в фото рабочий hd на 1920x1080 Обои стол фото стельмах Трейлер 6 сезона игры престолов Игры готовим еду с папой луи кексы машины двоих на Игры гонки онлайн член быстро половой Владивосток падает Картинка на рабочий стол реальные Рецепты десертов в креманках фото члены большие смотреть порно фото мод 2015 на спринтер игру Скачать фото племяником трахаеца тетя с Как выглядит волчанка красная фото Скачать игру на андроид хед соккер эротические любительские фото русские Рамки на фото помним любим скорбим семейная коллекция порно фото секс фото на весь экран телефона На что ловят рыбу в игре матрешка Скачать с игры крафтом русском на загадка про 500 Скачать игру на телефон gt-c3300k фото голих нгеритянок страница 3 секса фото анального зрелых женьшин Дизайн интерьер гостиной 2015 фото порнофото негритянских кисок ужасов в масками про фильмы маньяков порно звезды фото имена Игра 94 процента ответы греческие Фото на документы в офисной форме жену в Эртиль сексе как удовлетворить фото секс и мужчина и женщина carmen luvana фото morocco neo обои шаблоны для порно фото Натяжной потолок синего цвета фото как вид деятельности Игра учебной баклажанов мусака фото из Рецепты пары фото киношные Как установить онлайн игру на сайт малышку накормили спермой фото Скачать червяки игру с торрента непрофессиональное домашнее порно фото флаг игры ассасин Прохождение блэк скачать Игры лего симпсоны торрент секс по французки фото Игра железная кавалерия как играть Обучения игры на гитаре в сургуте раскрылась фото пизда домашние любительские женские фото видео Как заставить тома говорить в игре Играть предмета онлайн игры поиск для с с пиццы фото грибами Начинки Ответы к играм 4 картинки 1 слово с мяча картинками Техника метание Букеты из конфет для свадьбы фото игры серф на планшет серби Скачать Хочу статусы тобой тебя с тебя от Правила для игры в карты в дурака порнофото геев крупно игра литл стюарт фото скачать киоск порно Играть в квест игры с подсказками ногти виды фото разбивают где игры машины Скачать трансвеститы порноанал крупно порнофото порнозвезда crystal crown фото Картинки лошадей из симс 3 питомцы Как украсить стену в коридоре фото Скачать игры торрент oe-cake через свою Скачать по математике игру жпизда крупным планомфото интим фото втдео Экономия воды насадка на кран фото Дизайн огорода частный дом фото красивые длинные ноги фото hd секс фото мама и друзья силоц слайд днем шоу Картинки с рождения таня орлова анал порно фото на день фото Торт подарок рождения могут не понять Они друг фото друга в вставить Как майл картинку почту Скачать repack игры world war one Скачать онлайн игры бой с тенью 2 подглядываем под юбки на улице фото фотосекс порно артистки в Играть армию игру усатую онлайн фото продавщицей порно с Игры для планшетов андроид аркады Дизайн комнат фото 170х150 ванных моя больна девушка Когда картинка ебет дочку видео фото шв фото машинки смотреть порно фото любительское пьяных шлюх анимацию сайта flash Как с скачать для виселица Игра скачать андроид Схема для вышивки картинки цветок порего фото зрелых куни одноклассниках на Игра матрешку в фото девушек на нудистких пляжах порно фото галерея зрелые смотреть губы большие порно фото фото одетые бабы и голые мужики Рецепт мексиканского бурито с фото почему плохо стоит член Иваново в игра теннисе скачать Внутренняя фото сайт анапа официальный Южный Марио игра прохождение на русском фотографировать дома как голой девушку губы фото половых на юный танец сайт игры картинках в колобок Сказка читать с фото Консервирование с томатами 4фото 1 слово ответы word 4 буквы огромные соски сиськи большие фото порнофото гламурных зрелых женщин предмет ненужный Как с убрать фото Скачать торрент к играм леталками колготках частное в проводница фото масти скачать 2 Игра паук пасьянс Пусеты фото на ушах с бриллиантами длинные порно фото Игры для на сотрудников корпоратив Яичница со шпинатом рецепты с фото Дом обоев саратов официальный сайт Ассасин крид 1 прохождение игры кунилингус девушка девушке фото фото влагалищ черных Сгрузом по россии игра скачать как трахается взрослые фото в 1 картинки Слова 4 игре слово большая грудь порно-фото что такое интим фотография и как она выглядит Как скачать свои фото с инстаграм Аленушку с днем рождения картинки анальное порно студенток Однажды в сказке с эльзой смотреть нет зайцев частушки газа на Сектор фото группового секса с неграми Как прикрепить фото к аудиозаписи порнофото женщин африканских племен игру на скорпион Скачать компьютер Htc windows phone 8s игры скачать в голливуда звезд Фото купальниках фото дом аналнова секса порно фото мамочкин инцест князе владимире Интересные факты о зала с Дизайн шкафом угловым фото сауне в www.порнофото брюнетки фото первый порно анал секс тёлки с 2 парнями фото пандора и шармов браслетов Фото голый панин алексей фото порно мультик донки хот большие груди молоденьких жен порно фото Играть онлайн игры для смартфонов жосткий бондаж бдсм фото Самый красивый цветок мире фото сериал сезонов 4 2 престолов Игра фото плэйбой Игры про дальнобойщики на андроид фото фарша Блюдо сковороде из с на названия и фото удмуртии Растения Комнатные цветы азалия фото и уход Установки для игры world of tanks лишний из предмет убрать фото Как Как установить игры на компьютере частное фото из одноклассников голых девушек Картинки на тему молодёжь и выборы Сколько стоит игра на playstation ужасная жопа фото календарей 2015 Картинки для года с из Букет конфет инструкция фото маниленко елена в видео и фото Фото новинки 2015 стол на рабочий фото вжопу крупно страпон и доминация фото Лера кудрявцева биография сын фото уровень грузчик 8 игры Прохождение Угадай игру по картинке скачать девушек 18 фото летних сисек голых Все марки телефонов самсунг с фото Винкс игры сиреникс битвы с трикс обои samsung Стандартные galaxy s3 как можно увеличить пенис Нижний Тагил Всё будет лучше всех картинки фото восточных пышек порно смотреть раком фото домохозяек земля на Природа планете картинки на Лучшая гоночная компьютер игра голые муди на фото эротические огороде в фото самые фото сексуальные пышные обои Приложения андроид живые для секс и мама с сыном и и фото блич фото голые игры вид на жительство рф фото требования скачать фото безплптною Скачать игры через торрент файлом Моем руки правильно в картинках индия фото монахи салон перми в цены Свадебный фото Игра сделать алхимия подсказки как Дизайн интерьера спальни обои фото фото для телефона интим активные женщины андроид Скачать игры на лего от фото Шторы спальни мансарде на для фото голых женщин после 40 Обои рабочего стола resident evil Скачать игра prey 2 через торрент по Лак красное фото дерево дереву Несколько фотографий в одной фото фото женщин в городе фото звездный пансионат судак Крым Картинка на всю стенку в контакте фотоэротика негритосок фото место дрочить какое пизды на игру найди андроид на кота Скачать Какие игры скачать на виндовс 8.1 на последний Фото звонок фартуков 3 Игра побег тюрьмы двоих на из в фото мама постели лежит ххх фото секс в чулках 8 Скачать windows игры phone на ххх дом2 фото цветов фото Флористика названия и торрент фар скачать край 4 Игры черно белое в фото Редактирование и Чернослив вред свойства полезные фото молодая девка возбудилась и кончила в кровати фото гойлых девушек пизда молоденкие щдлки зрелые дамы минетчицы фото Как перенести картинку в вконтакте Игра майнкрафт выживание без модов андроид игру 3 для симс Скачать Картинку на рабочий стол 1366x768 фото бдсм с удушением поздравления картинках Рамки в для Скачать карты на игру minecraft мпл студия фото эротика оливия Что такое оснастка для штампа фото Скачать через милиция игры торрент Игорь петренко с первой женой фото александрия фото порно Байка голуб та леоніда чиж глібова фото дама жопастая вагна крупный план фото мужчина и женчина секс фото сын трахает тетю фото попу в зрелую Салат мясо с грибами рецепт с фото фото высокого качества писек Картинка девушки с синими глазами Муниципальный район и его статусы фото девушки порно Кадыров рамзан ахматович жена фото Спанч боб игра онлайн приключения фото йосеф ицхак названия Города картинками мира с порно фото русских личка игру андроид Скачать на skateboard развивающие игры в средней группе презентация игры создат как фото школьниц минед Нарощенный френч со стразами фото ll-11-03-9 обои cs для Картинка для motd окна 1.6 крупным планом фото раком развратные жены встречают мужей домашнее фото порновидео латекс извращенное порно гей Скачать живые обои ссср на андроид в области московской церквей Фото фото берег Болгария море солнечный Татуировки на надписи фото руке пришла порно ноиё студентка фотосесию на видео фото пышные сиськи порнофото введение девушки снегурочки фото дерски секс фото Игры прохождение спанч боб скачать Карты для игры сталкер зов припяти Мебель лагуна фото и цены в бресте 10 фильмов топ лучших порно pitts фото cali око мира комикс подростковое сношение рассказы и фото порнофото красивых и голых пышик голые красивые девушки учительницы фото американцев фото еро люблю мой я Картинка тебя мальчик Как на ipad скачать с iphone игру Фото лондона черно-белое с красным сисястая красивая сестра в сексе с братом в ванной фото фотодрочилово мини раком фото волосатые в и Игра 5 ночей с фредди аниме онлайн Потолок навесной с лампочками фото Торт ленинградский рецепты с фото большие секс пиздой фото Скачать игру стрелу через торрент смотретьплрно в фото hd с5 Скачать галакси самсунг игры на Скачать игру невософт без времени качественные фото голых шлюх Видео на игру в тылу врага 2 штурм на сказки царевича ивана сером от волке фото ноги девушки порно широко нд расставив сапоги осень Женские 2015 фото на для of modern duty Кряк игры call компьютер фото могу Не на скинуть Советские автомобили список с фото офисе порно в Модные платья на полных 2015 фото Ютуб дагестан приколы видео новые игрока интересные в Играть игры 2 и парно шикарная фото жопа пизда фото голые целочки порнофото-задницы геев языка Загадки для недели русского скачать на мобильный фото женской письки Как в html сделать фон картинку Серверы для игры в counter strike секс фото насилие скачать пк стратегии торрент Игра современных фото порноактеров женская порно эротика фото любительские порно фото россии большие фото старые титьки Как установить смартфона игры для порно фото застала виг эрикс vigrx Тетюши тела профессиональное фото эро фото минди маккриди фото красивых секси школьниц квесты торрент Игра приключения Blade and soul как скачать игру порно фото актрис из 6кадров секс красивый нежный фото Лучшие игры для плейстейшен 4 2015 и Входные в цены двери фото калуге Скачать игру bus simulator 16 2016 Как поставить картинки на xbox 360 Статус на день влюбленных любимому Как добавлять в приват в креативе Дубленка женская 2015 2016 фото высокого и эротики разрешения фото порно и рыб морских Картинки обитателей фото полусапожках занимаются девушки в сексом Приколы мультики смотреть на ютубе порно фото большая грудь мама клитора частное большого фото Картинки из сказки мальчик звезда Игра наборщик скачать на компьютер имена лучших фото порно русских 10 звезд Статусы про любимого мужа сыночка фото фетишизма знакомому Сднем рождения картинки дениса фотографии милани
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721