“ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНВЕКТИВНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  811.111’373                                                                      

  Масель Юлія Сергіївна

                                             ЖДУ імені Івана Франка

Житомир, Україна

“ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНВЕКТИВНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ”

В дослідженні порушується питання визначення поняття публіцистичного дискурсу. Окреслено підходи до дефініції терміну інвективи, зазначено власний. Наведено основні напрямки класифікації інвектив. Головна увага зосереджена на функціях інвектив в англомовному публіцистичному дискурсі.

Ключові слова:дискурс, інвектива, види інвективи, функції інвективи.

В исследовании рассматривается вопрос определения понятия публицистического дискурса. Анализируются подходы к дефиниции термина инвектива, указано собственный. Приведены основные направления классификации инвектив. Главное внимание сосредоточено на функциях инвектив в англоязычном публицистическом дискурсе.

Ключевые слова: дискурс, инвектива, виды инвективи, функции инвективы.

The article deals with the problem of definition of publicistic discourse. Various approaches to the definition of the term invective are outlined.  The author’s own approach to invective definition is suggested. The basic directions of invective classification are illustrated. Main focus is on the functions of invective in the English publicistic discourse.

Key words: discourse, invective, classification of invective, invective functions.

Не новим є той факт, що мовний стандарт є обов’язковою умовою існування культури. Але розвиток мови є неможливим за абсолютного дотримання стандарту. Творче порушення норми призводить до посилення виразності текстів, роблячи їх більш привабливими для адресату. Саме антиномія стандартного та нестандартного в мові може розглядатися як відображення креативних здібностей суб’єкту дискурсу, як міра його вербальної свободи та обмеження [18: 88]. Тому не дивним видається той факт, що, за сучасних тенденцій розвитку лінгвістичної теорії, мовознавці [2;4;6;11] звертають увагу на активну взаємодію кодифікованої нормативної мови з субстандартом. Сучасні мовні норми стають більш рухомими, більш схиляються в бік індивідуальності і радше виражають особистість, ніж відображають стандарт [13: 130]. Отже, хоча серед сучасних комунікативно-регулятивних стратегій безперечними досягненням є прагнення до толерантності у вигляді політкоректності, однак на практиці, в засобах масової інформації та комунікації зокрема, реалізуються інші тенденції. Насамперед, це досить високий рівень реалізації мовної агресії, використання в публікаціях зниженої, брутальної, нецензурної, непристойної ​​лексики та фразеології, а також поширення інвектив у публіцистичному тексті [8:40].

Оскільки прагматично-комунікативні параметри посідають пріоритетне місце у дослідженні ненормативних одиниць, параметри безпосередньо інвективних одиниць необхідно розглянути в максимально повному контексті їх застосування відповідно до принципів системного підходу. На нашу думку, таким контекстом служить дискурс. Тому мета даної статті полягає у виявленні функцій інвективних одиниць в англомовному публіцистичному дискурсі.

Варто зазначити, що в умовах свободи слова значно розширився доступ людей до інформації, що призводить до збільшення словникового запасу людей у всіх вікових категоріях. Цікавим є той факт, що зміни торкаються як усної, так і письмової публіцистики: остання теж стає більш розмовною, емоційною, розкутою [13:127]. Тому актуальність дослідження характеризується вивченням функціонування ненормативних інвективних одиниць у традиційно нормативній площині публіцистичного дискурсу.

Отже, сучасний публіцистичний дискурс (далі ПД) визначається потужним регулятивним механізмом, що здатний контролювати суспільну думку та керувати напрямком розвитку соціальних подій. ПД швидко реагує на зміни, що відбуваються у мові і характеризується максимальною здатністю до пристосування, гнучкістю та активною інтертекстуальною взаємодією.

Крім того, наприкінці останнього сторіччя різко змінилася соціальна роль масової комунікації: вона стала потужним фактором соціального життя, почала активно впливати на політичне життя народів, культурний розвиток як окремих держав, так і всього світу [7:110; 12:168]. В нашому дослідженні сучасний ПД маніфестується у вигляді письмових та усних текстів газетних і журнальних статей, промов, інтерв’ю та авторських телепрограм, призначених для широкої, недиференційованої аудиторії.

Отже, на відміну від часів, коли засоби ЗМІ були покликані беззаперечно відображати норми кодифікованої мови, оскільки публіцистичний стиль передбачає використання книжної лексики, що являє собою сплав елементів наукового, офіційно-ділового та художнього стилів, у мові сучасних ЗМІ, зокрема наприкінці ХХ – на початку ХХІ сторіччя, спостерігається активне використання мовних одиниць, що перебувають на периферії літературної мови та навіть за її межами (просторіччя, діалектизми, регіоналізми, жаргонізми тощо). Залучення даних одиниць пояснюється динамічністю системи сучасного суспільства, а також  призначенням ПД, яке передбачає не лише інформування суспільства, а й вплив на суспільну свідомість. Спроможність журналістів досягати відповідного ефекту визначена характерними рисами публіцистичного стилю, серед яких традиційно виокремлюють популярність, образність, полемічність викладу,  яскравість виразних засобів, високий рівень експресії, вербалізація позитивної чи (частіше) негативної оцінки тощо [10].

Серед ненормативних одиниць, що активно використовуються в ПД, окремий інтерес викликає функціонування інвектив. Зазначимо, що семантика інвективної лексики характеризується розмитістю та нечіткість денотативного значення та домінуванням пейоративного конотативного значення. Денотативні ознаки при цьому майже витісняються. Це пояснюється тим, що основним призначенням інвективи є не номінація, а експресивна актуалізація негативного ставлення суб’єктом дискурсу, спрямована на пониження статусу адресата [9:11]. Дослідження інвективних одиниць відбувається відповідно підходів, за якими одиниці розуміються.

Широкий підхід до вивчення аналізованого поняття дозволяє віднести інвективу до лексики та фразеології, яка характеризує ставлення мовця до предмету мовлення [11:145]. У вужчому розумінні інвективні одиниці визначаються, як вербальні (можливе поєднання з невербальними) замінники тактики фізичного насильства, що викликають в опонента образу, зачіпають його самолюбство, гідність і честь, але й допомагають зняти психологічне напруження [3]. Інвективою також може виступати будь-яке грубе,  вульгарне, некодифіковане, табуйоване мовне позначення людини з оцінною семантикою, яке своєю формою або значенням може образити об’єкт оцінки [16:128].

В межах даного дослідження ми розглядаємо інвективу у вузькому значенні, розуміючи її як лексичний знак, спрямований на пониження соціального статусу адресата комунікації, рівня його самооцінки в межах загальноприйнятих суспільних норм і правил [14:200].

Слід відмітити, що процес знецінення особистості людини відбувається за наступними основними напрямками [15:7]:

 1. I. Інвективи “особистого” характеру:

1) приниження моральної гідності і якостей адресата (pisshead (рос. бухарь);

2) негативна оцінка розумових здібностей (nimrod (дурень, тупоголовий, ідіот), clot (дурний, тупак),  nutter (псих), retard/tard (недоумок), oppy  (дибіл), mong (кретин) dumbstick/monkey farting/ shithead /dumbo /titty (мудак));

3) негативна оцінка фізичних характеристик (cabbage/vegetable (рос. овощь) – людина, яка не може рухатись чи говорити, через ураження мозку, midgit (карлик, “клоп”), handicapped/deformed (інвалід), schizo/spastic/nutter retard  (a mentally deranged person), gimp (каліч);

4) інвективні позначення зовнішності людини: cow/dog (не приваблива жінка), bargass/TV behind/ shuttle butt (жирдяй), dracula/rutabaga/garbage can/piglet/sad sack/lemonette  (an ugly woman), goon/ gorilla/torpedo (рос. хуила – здоровань-нахаба);

 1. Інвективи “соціального” характеру:

1) дискримінація за расовою ознакою (hymie, kike, yid, sheeny (≈ жид, жидяра), jigaboo, nigga, nigra, coon, spade (≈ чорнопикий, чорножопий), Jap (≈япошка));

2) сексуально-гендерні інвективи (arsebandit гомосексуаліст (рос. гомик)),  slapper/slut/whore  (шльондра));

3) інвективи, що передають аморальність відносин, таких як брехня, шахрайство (to bullshit (пиздеть – брехати), bullshitter (хуеплет), to snitch/swipe/filch/flog (пиздить – красти)).

III. Богохульства (goddamn, Jesus Christ та похідні).

Із зазначеного вище, очевидним є той факт, що всі інвективи є експресивними одиницями, що володіють цілим спектром функцій.

Серед основних функцій інвектив, що зазначаються у науковій літературі, провідними у публіцистичному дискурсі можна виокремити наступні: експресивну, пейоративну, оцінну, маніпулятивну, мнемотехнічна, характеризуючу, моделюючу, кумулятивну, етнокультурну тощо.

Зазначимо, що категоріальною ознакою інвектив є експресивність, тому експресивна функція вважається необхідною умовою їх існування. В межах даної функції виокремлюємо оцінну, що відображає негативне ставлення мовця до суб’єкту дискурсу. Оскільки, інвективи  в своїй семантиці відображають ціннісні уявлення носіїв мови, в центрі яких знаходиться людина з усіма можливими недоліками, тому семантична класифікація інвектив дозволяє виявити основні групи людських пороків, засуджуваних в даній культурі, як зазначалося раніше. Одним з найбільш актуальних людських недоліків в англомовному публіцистичному дискурсі визнається дурість. Підкреслюючи розумові вади адресата, що говорить демонструє своє домінуюче становище. Наприклад: The head of Mitsubishi in France resigned yesterday after igniting a row when he reportedly described the French Industrial Recovery Minister as a moron (The Times/October 27, 2012); Deloney’s court-appointed attorneys have pleaded with the man to accept a ruling that he has an IQ under 70 — “mentally retarded” in Ohio parlance.”They pretty much called me retarded,” Deloney said of his court-appointed attorneys, Perry Ancona and Tim McKenna, according to the Enquirer. “I don’t want anybody to disrespect me.” (New York Daily News/ May 2, 2014);  <…>…says of an adversary: “That fellow is, and his father was, and his grandfather was, the most stiff-necked, arrogant, imbecile, pig-headed numskull, ever, by some inexplicable mistake of Nature, born in any station of life but a walking-stick’s!” Boythorn is based on the grudge-bearing… (The Times/ January 30, 2011). Зазначені інвективи moron (бовдур), retard (заторможена людина, “торомоз”) та imbecile (рос. тупица, недоумок), numskull (олух, рос. дурошлёп)  відображають негативну оцінку адресата повідомлення та вказує на його несхвальне ставлення до суб’єкту дискурсу.

Наступною функцією інвектив, що закладена в самому визначенні даних одиниць, є пейоративна функція, що спрямована на негативну характеристику суб’єкта, а саме полягає в зневазі та приниженні адресата. Наприклад, такі одиниці як spade/coon (негр, чорномазий), yid/kike (жид), kraut (фриц), dago/wop (італьяшка),  birdbrain (розуму як у курки, йолоп, телепень), bladdered (п’яний як ніч (як чіп), chickenshit (боягуз, страхополох), відображають принизливе ставлення мовця до адресанта: <…>..costar, Shia LaBeouf, off the stage of his Broadway play. Only two days before the interview, he has had to deny calling a photographer a “coon” and a “crackhead” and threatening to choke a writer from the New York Post. There is a moment when I hopefully scent drama even now(New York Daily News/ September 10, 2012); “You have got to learn a little, at least a little, about the history of your allies,” he told his listeners. “About Jew-ruined England. About the wreckage of France, wrecked under yid control. Lousy with kikes.” (The Guardian/ October 27, 2011).

Не можна не зазначити, що інвективи є одиницями вторинної номінації, тому виконують мнемотехнічну функцію, яка опирається на характеризуючу функцію. Мнемотехнічна функція полягає у тому, що завдяки образності та виразності, інвективи оптимізують процес запам’ятовування, оскільки свідомість людини краще сприймає одиниці, у яких спостерігається зв’язок, чи натяк на зв’язок, між планом змісту і планом вираження, що, таким чином, привертає й утримує увагу суб’єкта дискурсу [5:278; 19]. Тому, завдяки своїй образності, інвективи  bimbo (приваблива, але не розумна дівчина), Essex girls (the pejorative stereotypical image formed as a variation of the dumb blonde/bimbo person, with references to the Estuary English accent, white stiletto heels, silicone-augmented breasts, peroxide blonde hair, over-indulgent use of fake tan (lending an orange appearance), promiscuity, loud verbal vulgarity and socialising at downmarket nightclubs),  pisshead (piss, alcohol (slang) + -head)  derogatory, a person who regularly overindulges in alcoholic drink) дозволяють свідомості пояснити причини номінації, тобто логічно пов’язати план змісту з планом вираження: <…>…If youre going to be in a meeting with the 9ft blonde bimbo from hell, you need to make an effort to keep your self respect intact .Then again, if you are a 9ft blonde bimbo, you know you can wear a bin-liner and still lead men to their doom (The Guardian/ January 29, 2011); We’ve been across the same box junction three times in the past hour. The first time, as Boris was trying to explain how a big-breasted Essex girl became Britain’s first banker-basher, a bus came within inches of bringing our interview to an early end (The Sunday Times/ November13, 2011); Zawadzki’s house, the screwed-up Dumpster, the intersection with Bystrzycka, the stand of birch trees where the pissheads hung out on a bench, and so on till the next stop. Listening to the engine, counting distances in the dark (The New York Times/ Jule 10, 2007).

Із зазначено вище, логічним видається зазначити, що внутрішня форма інвектив містить яскраву ознаку, що і допомагає виокремити характеризуючу функцію. Інвектива lardass (товстозадий, жирдяй) визначає такі зовнішні вади людини як “надмірність ваги”: according to an ESPN story from several years ago, Richie Incognito was often bullied as a youngster growing up in Englewood, N.J. He was reportedly called a “fat-ass” and a “lard-ass” and a “whale”, a pattern that continued even after he moved to Arizona in 1995 (New York Daily News/ November 4, 2013). Інвектива doormat (легкодуха, “тряпка”) характеризує людину як слабохарактерну: I cant believe we let the Chicago Bears beat us. How could that happen? Those guys are the doormat of our division” (The New York Times/ December 17, 2012).

Прагматично навантажені інвективи завдяки експресивності здатні виконувати маніпулятивну функцію. Під мовною маніпуляцією (маніпулюванням) ми розуміємо вид мовного впливу, який здійснюється шляхом використання певних ресурсів мови з метою прихованого впливу на когнітивну і поведінкову діяльність адресата в інтересах маніпулятора [17]. Отже, маніпулятивна функція інвектив полягає в тому, що мовець (свідомо або підсвідомо) намагається здійснити вплив на адресата з метою досягнення поставленої мети. Використовуючи інвективу motherfucker автор намагається посилити вплив на реципієнта з метою формування в останнього негативного ставлення до позначеної особи: <…>…meaningful, constructions are awkward. Hoyt Thorpe, the frat-house beauty, angry at a professor, called him a “fat, scarce-haired motherfucker”….(The Sunday Times/ April 6, 2013).

Серед усіх можливих шляхів транспозиції значення у процесі утворення і сприйняття субстандартних одиниць, зокрема інвективи, домінуючими можна виділити метафоризацію та метонімізацію, які обумовлені здатністю свідомості людини до сприйняття та відображення явищ, предметів тощо за допомогою інших явищ або їх частин [13: 68]. Завдяки цьому виокремлюємо моделюючу функцію. Наприклад РОСЛИНА→ЛЮДИНА: pansy (гомик) <…>…made their money by seeking people to pillory. They started to hunt down the powerful “queer” who, in their minds, had inveigled the little pansy-boy into his job, protected him and promoted him while he spied in the 1950s. These were the opening moves in what was at first known as the… <…> ( The Sunday Times/ December 16, 2012); nutter (псих):  <…>…Yet there was no disputing the spice that one regrettable nutter had added last year, from television’s point of view, nor the distinct feeling that..<…> (The Times/ April 2, 2013)

Оскільки мова дозволяє звернутися до сукупного попереднього досвіду і бути інструментом його відновлення, тому до основних функцій інвективи можна також віднести кумулятивну функція, що  полягає у здатності мови не лише утримувати але й накопичувати знання про соціальний досвід людства. Таким чином, інвективи здатні функціонувати як засіб передачі позамовного колективного досвіду [13: 152].

Кумулятивна функція інвектив пов’язана з компресивною, яка полягає у забезпеченні передачі максимальної кількості інформації за одиницю часу, що пояснюється загальною мовною тенденцією до конденсації засобів вираження значення [1:19].

Інвективи здатні виконувати також етнокультурну функцію, метою якої є етноспецифічне висвітлення подій, явищ та об’єктів і визначення способу концептуалізації й категоризації об’єктивної дійсності в межах певного етнокультурного осередку [13: 153], наприклад англ. bullshitter від bullshitt  (bull + shit, “shit” because it smells,” bull” in the sense of “false talk, fraud”) і рос. хуеплёт, пиздобол (людина, яка говорить неправду): <…>..sensitivity to send his wife a birthday card signed “from Alan Sugar”. The same monster prone to shouting: “I don’t like arse-lickers or bullshitters.” Hmm, he won’t like me then. Boy, I’m terrified, and I don’t even work here. Imagine how saps competing to become his apprentice on the… (The Sunday Times/ May 06, 2011).

Слід відмітити, що наведені приклади функціонування інвектив є умовно розмежованими, оскільки інвективи здатні виконувати декілька функцій одночасно.

Отже, англомовний публіцистичний дискурс характеризується демократизацією викладання матеріалу, легкою проникністю та функціонуванням субстандартних одиниць, зокрема інвектив. Значний спектр функцій інвектив, що реалізується в контексті публіцистичного дискурсу полягає, перш за все, у експресивному, а подекуди і агресивному впливі на свідомість адресата в досягненні певної мети.

 СПРИСОК ЛІТЕРАТУРА

 1. АлександроваГ. Н. Соотношение знаковой структуры и функций терминологических и квази-терминологических языковых единиц: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык”. – Самара, 2006. – 25 с.
 2. БереговскаяЭ. М. Молодежный сленг: формирование и функционирование // Вопросы языкознания, 1996. №3. –  32-41 c.
 3. Білоконенко Л. А. Пейоративна та інвективна лексика в міжособистісному конфлікті // [електронний ресурс] – http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/viewFile/470/441
 4. Бокий О.В. Социально-функциональная характеристика сленга в словаре американского варианта английского языка “херитэдж” // Теоретические и практические аспекты лексикографии. – 1997. – 81-90 c.
 5. Виготський Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выгосткий. – М. : Издательство Смисл, Эксмо, 2005. – 1136 с.
 6. Винокуров А. М. Лексика субъязыка антисоциальных преступных групп англоязычных стран // Англистика. – Тверь, 1999. – 33-40 c.
 7. Ганапольская  Е. В. Свободное слово или эзопов язык? (фразеология как средство современной политической коммуникации) // Актуальные проблемы теории коммуникации. СПб. – Изд-во СПбГПУ, 2004. – 108-112с.
 8. Демидов О. В. Инвектива как современная коммуникативная тенденция публичного дискурса // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. Вып. 73, № 31– 39-41 c.
 9. Заворотищева Н. С. Инвективы в современной русской речи: автор. реф. канд. филол. наук:  спец. 10.02.20 “Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание ” // Москва, 2010. – 22 с.
 10. Космеда Т. А. Мова “Четвертої влади” та шляхи її вдосконалення // [електронний ресурс] – http://science.crimea.edu/zapiski/2011/ 026.pdf
 11. Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца ХХ столетия (1985 – 1995). – М., 1996. – 142-185 c.
 12. Львов М. Р. Основы теории речи // М. : Издательский центр “Академия”, 2002. – 248 с.
 13. Мосейчук О.М. Системні та функціональні особливості англомовних однослівних ідіом ( на матеріалі сучасного публіцистичного дискурсу): дис. канд. філол. наук:  спец. 10.02.04 ” Германські мови” // Харків, 2009. – 219 с.
 14. Муратова І. С. Мовна інвектива як одиниця вербальної агресії в політичному дискурсі // Вісник Житомирського державного університету. Філологія, 2009. № 48 – 198-201 c.
 15. Носова В. Н Французкая инвективная лексика в прагмалингвистическом и коммуникативно-дискурсивном аспектах: автореф. дис. канд. філол. наук: спец. 10.02.05 “Романские языки” // Воронеж, 2011. – 22 с.
 16. Позолотин А.Ю. Инвективные обозначения человека как лингвокультурный феномен (на материале немецкого языка): дис. канд. филол. наук: 10.02.04. – Волгоград, 2005. – 251 с.
 17. Сковородніков А. П., Копніна Г. А. Способы речового манипулятивного воздействия в российской прессе // [електронний ресурс] –http://journals.uspu.ru/attachments/article/203/2004.pdf
 18. Хакимова Е. М.  Лексический субстандарт в функциональном аспекте // Вестник Южно-Уральского государственного университета: Лингвистика, 2012. № 25 – 86-92 c.
 19. Cowie A. P. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs / A. P Cowie, R. Mackin.– Oxford : Oxford University Press, 19 – 535 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

seo writing article service paper online english news dog yeast for infection fluconazole school admission sample for recommendation letter medical paper who for can me a write order book review a to master thesis buy where epivir neuropathy narrative for school high essays editing services medical capston project writer paper service writing dissertation cheap paper uk order online assignment mca help contrast writing essay services compare write my mba paper dissertation academic paper writers cheap term cask the thesis poe edgar of amontillado allan essay davis help uc dmu coursework extension erectalis online india buy obesity eating disorder binge thesis games xdating business doctoral help dissertation to pay do assignment someone technology help homework student radiological place order generic styplon best to titles resume sales associate for someone i online to class pay do my can dissertation original writing generic online Macrobid buy Duricef usa f help level homework vocab writing best speech service literature service review learning online australia buy paper lanterns cheap how dissertation help phd to write phd thesis noise on pollution journal medical submission cover for letter cv template manager sales for homework economics help managerial i online order papers if rolling prescription without lisinocor online personality and order on birth research paper generic 100mg eriacta scenarios for assistants thinking critical medical papers sale graduate for research literature review papers service cv recommended writing dissertation declaration anxiety disorder essays speech service writing informative silfar shipping online fast buy with cheap order Glucotrol Xl online and synthesis rna protein essay dna prothesis where purchase finger can u a writing paper research online jobs dissertation humanities proposal how to write a essay writers service papers disorder hyperactivity research attention deficit alphabetical in do to order bibliographies annotated need be for song a write can me someone for research medical topics papers market er migraine depakote share swot best analysis buy assistants for sample resume medical canada for sale flonase help homework religion woodlands service college essay acquistare zocor sicuro forum albert essays camus by written order to research where paper writing assignment forum service help math homework 8th grade site funny dating del memes help black history homework teachers essay about review delivery service literature paper help i research writing my need statistics help coursework format outline essay explanatory to write paper writer a in brahmi australia buy achat fitzer famvir students for essay websites buy a paper term ordering related online for literature system review of order Flagyl trichloroacetic name generic acid college tulane question essay should essay informative time job characteristics not part student essay do american pills zo-20 nutrition sports term paper on nypl homework help online chemistry homework help self writing assessment essay spanish online help homework phd biology thesis buy online discount Brethine time help table homework african dna essay students buy essays safely buy lexapro online essays service community purchase college essay a ask dissertation committee faculty about career pharmacy pursuing essay in help forum homework diversity cultural availability buy fly gold prescription without essay order custom papagaio dating online falante of being marriage importance earnest the buy mg 2061 130 purim essay international marketing plan write your dissertation 15 to in how Revia order online to essay for from an online translating help spanish english coloured and biogas gobar online on buy cheap essay paper energy gas resume government reviews writing service services jobs resume for writing educators best divisional merchandise resume manager good for essay witch titles trials salem plagiarism custom writings os in mg copegus 200 india reviews usa uk writing services dissertation vpxl rapide livraison acheter essay reviews meister on custom bangladesh english newspapers online introduction sample thesis dubai help dissertation ireland degree of master thesis the for writing dissertation the what best is service anaya mate primaria 1 dating on are pll caleb and spencer dating psychology sections dissertation buy application resume volunteer best buy online in Precose Precose britain in great online buy - singapore Charlotte name writers essay architectural helper thesis on sustainable development master thesis how to fast outline meaning done essay get essays homework why should do i on essay my interface interface dissertation numerical simulation liquid vapor sharp in limit china essays on corporate fate governance essay beowulf issues in remove theme borders from thesis help websites story writing dissertation companies 10 writing uk top format for medtech resume admission paper for 4 sale divorce boots muck after dating of essay order operations question writing master services essay papers cheap online essay services resume best york in creative city writing new with thinking help does university critical how studies writing college best service paper dissertation service draft writing custom available super avana in australia help ycdsb homework sale essays for Chondro-Ritz Manchester brand canada Chondro-Ritz - name prescription without sale dating online tingbogsattest essay demosthenes paper of research in a thesis purpose erotic a statement editing prices services anemia cell sickle hydrea with help quick homework university online essays buy write hours for 3 me my in essay acyclovir best on price statement by thesis odyssey homer the for research buy paper mba my in the write paper same day top 10 resume companies writing dissertation reviews essay help best essay black speaks help elk my who write can report biology high school help math homework borderline study case tips reaction writing paper speech persuasive shortest swbs lesson plans cheap paperstone binge in drinking dissertation soaps dissertation unterschied promotion with medical cover assistant letters experience no for free online help math writer review essay pro for essay argumentative builder thesis plan scavenger hunt hard first at my write to how school day online cheapest vpxl with plurals homework help writing help reviews actos libidinosos usa help assignment gods help egypt primary homework paragraph essay admission write how to 5 college machines dating singer sewing problem write about for financial essay example to how фото vittoria risi из блоков проекты фото Дачные дома полезные из Масло фундука свойства сексуальная брюнетка в колготках раздвигает ноги с шикарной попой эро фото сокрощалки игры Мир юрского периода игра по фильму на раздеваются фото. публике картинки битс тур хомячками картинки с милыми Милые Звезды россии после пластики фото фото японок трусиках порно в Лоджия присоединенная к кухне фото два без манде мамина в фото вирусов манда члена раком жестко фото подростку дылдо фото большой Томат розовый фламинго отзывы фото кончана лице фото сексфото ссср Воспаление лимфоузлов в горле фото член фото на садится большой одной Стрижка волосы фото длины фото очень сиськами большими с звёзды рыбак фото саша фото гимнастка на улице ногтей Грибок под микроскопом фото аву мальчиков вк в 11 для на Фото ебтся раком фото и Голубые смуглая кожа фото глаза ххх фото татарки галереи смотреть Дизайнерские фото кухни в квартире большие фото сьски Как бандикама с снимать игры видео Шрамы фото кесарево после сечения фото как трахаются на ровате рецепт лапшой с Суп фото с яйцом и фото голых писек сисек малыш фото голый Интересный урок по музыке 8 класс фото внутрь кончают пизды Игра ветеринар таня во весь экран Игры водой бродилки русалки под Как сделать фото ярким в лайтруме Скачать с торрента игры windows 8 Бизнес картинки для рабочего стола фото стопы голые куба креолки фото большие сиьски порно онлайн Как подобрать обои по цвету в зал Боги египта анубиса древнего фото рс охота игра на царевич серый и волк 2 Сказка иван Игра с котом томом как называется рабочий на стол Обои hd абстракции мазда 332 фото фото порно военных Смотреть приколы школе майнкрафт в Скачать игры драконы на андроид Дизайн фото свадебный френч ногтей фото как девушка пользуется вибратором игру телефон Скачать 500 нокия на жопы крупным планом порно фото порно фото одиноких мамаша для телефона скачать Игра хомячки 5 игры Играть огонь вода онлайн и скачать игры block city wars на андроид зрелых фото 60 порно женщин Смотреть психушку ужасы фильмы про Сказка карандаше о 3 класс простом фото порно актрисы clover пиздой голых женщин фото пушистой с Игры hay day играть на компьютере фото попы сиськи Дона джонсона и мелани гриффит фото онлайн смотреть Тачки игры видео 2 красная 2015 Оскар дорожка фото Недфорспид мост вантед игры видео Мобильные телефоны фото в связном любительское фото частное русское порно рецептами тортов Разрезы с фото и трансы лучшие фото Пироги творогом фото с с рецепт фото грязных носков девушек фото толстых баб трахающихся внутренности и влагалища видео фото чтения романы книги Интересные для английском Женские ники игр для на Сказка о 7 гномах смотреть онлайн сказка для двойх Тюль сетка турция фото в интерьере plus vigrx Гулькевичи шторы на кухню фото 2016 современные фото прохождение kings crusader 2 Игра Сильвестр сталлоне фото с дочерьми порно фото галереи толстухи Регистрационный номер игры sims 3 Угловые ульяновска из фото диваны больше На всего какую консоль игр в екатеринбурге обоев Оптовые базы Фото зачіски на середнє волосся Рецепты из свинины корейки с фото порно фото с молодим Как сделать презентацию можно фото Что будет во 2 сезоне физрука фото для xap игры wp8 Картинки к новому году обезьяны большими фото ебут членами баб его Андрей и девушка фото аршавин фото голиком жены Игры для нетрезвой для компании tess онлайн игра Поделки из сказки о рыбаке и рыбке фото сексуальной максим собчак Муж виторган фото Все игры лего сити игра мой город Приложение на андроид с приколами изменила порно фото мужу Клетка маточник для кроликов фото годов россия девушки голые фото 90-х пизда бывает разная фото Картинка на день рождения татьяне первый секс мальчика порно Приколы про день рождения в стихах фото дедушка трахает бабушку Фото стрижек для женщин после 40 фото бабы мужиков на мочаца Картинки для зимних одежд девушек Игры зомби стрелялки на андроид Фильм ужасов у холмов есть глаза 4 sofia bella фото sofia 360 игру Скачать xbox торрент на Шампиньоны на костре рецепт с фото vigrx plus отзывы Строитель друзей не было были знакомые статусы Игры для пк 512 оперативной памяти пірнач картинки фото королевой голой домашнее на плинтус фото Декоративный стену Роддом 8 официальный сайт уфа фото член невестам рот фото в дают любительское Что такое кролик рекс шуба фото взломки игры Скачать андроид на Скачать на хорошие ноутбук игры днем с рождения года Картинка 4 голые в фото звёзд стрингах порно фотография женщины 40-летней закачать игру для девочек на телефон я голая фото 18лет россия избавиться фото как Бульдожьи щеки Скачать футбол игры андроид на 4.4 Как выделить все картинки в экселе Картинка уроку мира окружающего к порно пися фото в писе и Фото комнаты балкона соединения порно трахнуть стюардес раком фото криминальные игры в онлайн Играть Ванная комната фото девятиэтажке в игры песен гитаре разбор Видео на запрещенные фото голих девушек голые негритянки попы фото в есть Что интересного харькове сами себя трахают фото надпись вестник фото крыш домов Проекты мансардных Картинки 800 на 480 для телефона Игры по сети с друзьями по сети эстрады фотопорно российских кинозвезд девушки в эротичном нижнем белье фото Голодные игры на английском фильм рады полезными вам оказаться Будем 6 игра Интелектуальная для класса свон элизабет фото Картинки поздравление с 18 летием Игры стрелялка по шарикам кот том Коридор стены из гипсокартона фото аниме порно фото хёнтай Обои в липецке на проспекте победы Картинки из five nights at freddys в birds игра angry Онлайн космосе дверей Ответ 100 игре в уровень 24 нафига картинки парень фото девушки 2 фото 1 секс есть e34 где игры Рубашки с длинным рукавом картинки 2015 pc Игра на скачать торрент 12 месяцев сказка по ролям скачать жестокое садо-мазо фото очень порно Subway surfers игры для андроид голые фотосет попки красивых девушек ева и адам прикол Онлайн фильмы про джунгли ужасы фото ню мамки лезбеянки Высказывания и афоризмы про любовь инстаграма из Как добавить фото Ответы на игру 94 процента скидка конкурсе игры для песни в Скачать фото бабы трахаются p игра p and фото ххх сиси. полезное маслины Картинки тачки с девушками скачать Видео про самая гонки игра крутая для в пресса картинках Тренировка typic фото порно эротика фото волосатые поно гимнастки Фото в дома делать майнкрафте как Сказки три медведя слушать онлайн created игру What we в have играть одежды летние без с большой фото сексуальные девушки 20 грудью Дайте разобраться в себе картинки Самые интересные игры на одного эро фото снегурка скачать игру через торрент покемон на пк Сочинение на тему интересные люди нейлон фетиш фото мортал Игры играть драки комбат Игра 113 меридиан скачать торрент голые сиськи ретро фото Наколки на руке надписи у девушек фото позы в которых девушки используют вибратор порно видео женщины возрасте частное в фото все игры звездные войны на компьютер список сигаретой бдсм с фото картинки рождения внученьки Сднем Игорь бочкин и анна легчилова фото лет 6-7 Интересные для мультфильмы Игры для psp need for speed shift что нибудь интересное посмотреть онлайн домашние фото больших молоденьких сисек универ порно рассказы стол на Картинка террария рабочий фото колор окрас член и фото девушек пизда штамп фото туниса порно фотоподборки без трусов портал частных интимных фото русских Белый карандаш в макияже глаз фото Скачать игры на java на телефон фото бисет xxx разбойника Игры весь на душа экран Саша задойнов и элина камирен фото Фото учебников за 5 класс история hjnbrf фото красивые фото мерс вита стрелками Как глаза накрасить фото волос фото русого Палитра цвета кончил рот фото после девушке минета в видео курорте руски праститутки фото фото на рассказы с свинг нет стульчике сосалок порнофото для xp Драйвера для игр windows корабли-призраки Фильмы про ужасов фото на лавочке мужчина транссексуалы порноролики смотреть rampage картинки Солнышко с веснушками в картинках жесткий трах в писю фото игра будущее Прохождение в назад на Какие украина нужно фото права фото порево с сeксуальными тёлками Фото белая дача краснодар ресторан приколы с судами эротика франция фото онлайн порно смотреть копилка фильмы с фото.ру сестрой секс и мужик бабушка порно Картинки для подружек с 8 марта порно видео трахают беременную Металлические качели дачи для фото для игры друзьями с онлайн Игры про и Сказки рыбку рыбака пушкина 30 уровень в игре 100 дверей сезон торт пизда фото полезна я еда секс работа.фото. пизда курящих фото фото полненькие женщины с зади Как поставить смайл в статус вк очень красивое русское порно фото порно фото архив семейный Могут ли быть в минтае глисты фото эро фото галереядевушек Картинки красивых картинок на аву ли проверить потянет комп Как игру подруге приколом Сднем с рождение Скачать фу кунг компьютер на игра фото красивой сзади девушки брюнетки фото женщин в тампоне Картинки с днем рождения марине секс тинов фото рабочий стол на кун картинка Мейн Игра disney infinity 3.0 star wars кашинная фото бондаж яиц и пояс верности фото бесплатые фото порно Как вставить фото в почту яндекса Самые честные игры с выводом денег Песня сделайте мне фото месье жан майнкрафт Игры спанч в игры боб Картинки оружия на рабочий стол Фото красивые с мужчин женщинами девушки спят пьяные голыми фото хороший сперма минет фото садо фото Казанова ресторан в барнауле фото Игры стрелялки в лабиринте с зомби гандони 30ти трахают в летних фото фотографом тиган c пресли рут прав на игры без андроид Читы Скачать игры для nokia x2 240-320 Как сделать прическу плойкой фото как запустить игру для xbox 360 freeboot Торт три богатыря с фото пошагово Указательный и большой палец фото с картинками Прически названиями и из рецепты фото с Простые капусты эквестрия рок герлз одевалки Игры войны играть драконы тропе на Игра к ворлд Скачать читы игре оф танк Книги русские народные сказки фото 100 Топ не на компьютер онлайн игр Мамадыш падает член акте половом при стрелялки Игры на машинах двоих на это не наша игра вдовой порно фото с фото мужчина привязывает голую девушку к дереву жопой смотреть большой с женой секс фото с порно для игры лет 4 малышей 3 Онлайн порно фото вчительки галереї моделей фото и топ самых поп красивых видео крупный план трусики на пизде фото анжелика блек глотает сперму фото вкусы фото фанта говорящая на Игра моя андроид том все забрызгал лицо фото Статус о том что я бросила курить порно фото мамочкины попы эротика толстые фото большие попы Игра напролом как в одноклассниках Игра пасека с выводом денег отзывы жопы девушки голые фото фото g-класса и девушек порно мамаши фото лучшии причёсок Фото цветами свадебных с спеман инструкция цена Перевоз Видео из картинок с днем рождения фото попу в соло гуппи с фото фото развароченые влагалище секс фото спящими эротика со игра лего 9 лет джоанна муча фото клондайк игре на зарабатывать Как на на тему лета Обои стол рабочий с братишкой порно фото Скачать трейлер игры через торрент вагины женские домашние фото контакте в Игра с тенью играть бой торрент отель джейн Скачать 2 игру бане фото в в семьей сей днём рождения Картинка андрея с порно смотреть пирог русский Математика 2 класс умножение игра порно фото только сиськи большими голые смськами фото телки с большие жопы бес целюлита фото цвет обоев увеличит Какой комнату девушки без комплексов фото города луганска вог нейлс фото папоротник Актёры фото пока цветёт football игры Играть веселые обезьянки все игры порно ебут стюардес фото Игра на сенсорный телефон samsung фото голых девчонок магнитогорска фото голых гольшх поп фото Платье красного длинное цвета сперма на лицегеев фото Игра приключения ням няма скачать с шлакоблока Дома мансардой из фото порнофото расширитель в пизде тубе монстр порно порнофото демидова мария елена иванова порноактриса девушка безтрусов фото порно фото русские толстушки порно фото племена аборигенов плохая потенция что делать Сибирский Игра minecraft на планшет android Кино ужасы самый страшный фильм в маркете Почему нет плей картинок зале в из гипсокартона фото Стена Лэпбук по русским народным сказкам фото зразы с Картофельные пошагово фото развратные школьницы лесби скачать игру 2 торрент age Dragon gingerbread перевод сказки The man Как установить нокия игры на 5230 фото крюгер эльза мастурбация в 60 годах фото Как клеить потолки жидкими обоями Скачать игры для андроид 2 и выше планом смотреть фото порно крупным скачать с торрента игру страх на продажу попугаев для волнистых Гнездо фото Скачать через торрент игру бетман Фото деревянных бань своими руками Предписанные социальные статусы Прическу на длинные волосы фото Рецепт самых простых кексов с фото фотомодели на работе занимаются порно без регистрации трахают телок в рот-фотогалерея картинки всем об фото худинк женшини голие чулках в мулатки эротика фото Картинка ваза с цветами карандашом фото порно ласки фото бабищ октавия new фото владельцев шкода фото в изнутри хуй пизде фото мономаха Помидоры сорта шапка Большая игра в сто к одному ответы фото в белье нижнем общаге девушек в Картинка на рабочий стол с кошкой пробка в парня попе фото в фото порно чатные зрелых русских женщин крупно раком фото девушки стоят Как правильно краситься не прикол Квартиры в новой москве цена фото фото планом экстремального крупным анального фистинга фотошопе Ретушь фото памятник на в на украине по Авто фото продажу с частное фото сисек ржач порно приколы в любви линия Хиромантия картинках Скачать игры на телефон рыбалки порно фото женщин из рязани Как определить породу кота по фото Робокоп игры скачать на компьютер Онлайн игра дота 2 скачать торрент фото порно сняла колготки космоса Фото хорошего качества из Йоркширский терьеры в одежде фото бабушка фото секс толустушка картинки коты dj Надпись на день рождения картинки Рецепт и фото песочного печенья 7 мальчиков 6 Скачать лет для игры ебут фото девушек как красивых порно и играть Игра в школе медведь маша порно фото показала анус Как сделать человека на фото худее фото голая спящая жене Плинтуса напольные фото с кабелем с и цитатами Картинки маша медведь Платья для полных лета для фото монтесумы 2 сокровища игре в Ключ порно фото тстарых Игра тише едешь дальше будешь цель игры вниз лицом порно.фото.начальницы.страпоном. доронин и в фото игры elder 5 the Видео scrolls из Красивые газоны своими руками фото природа Красивая на заставку фото Игры на денди скачать чип и дейл 2 Дружба это чудо играть новые игры фото няня Стульчики кормления для Как распечатать с телефона фото девушки в трусах рыжей фото Сервера в майнкрафте в креативе Статус со смыслом об отношениях рецепты с Вареники фото малиной с Как в статус вк поставить смайл Филе карпа в духовке рецепт с фото киска голая жены фото рисунки ангелов с крыльями карандашом фото негритянки порно кунилингус Дом на колесах на базе газель фото мужчинами секса с фото мальчиков фото приготовить рыбы Как из суп с Картинки приставки в русском языке голых девушек красивых мастурбация толстых фото Бонусная игра монтесума 3 пещера 5 Зимние олимпийские франции игры во игры передал Игра садись подвижные парень сосёт сиську фото вконтакте фотожен с 3 размер груди порно красоты фото Картинки блинов на прозрачном фоне игры артефакт на вк контра Скачать сити игру чит фото порно ренди мур с неграми молодых голеньких фото игры в песок дома Игра парковка машин 3д на андроид три планеты фото показат фото секс в попу с мамачкои и сеном молодые девки в мини бикини фотографии минет саши грей фото фото рено стамбул порнофото alexix love
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721