“ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНВЕКТИВНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  811.111’373                                                                      

  Масель Юлія Сергіївна

                                             ЖДУ імені Івана Франка

Житомир, Україна

“ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ІНВЕКТИВНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ”

В дослідженні порушується питання визначення поняття публіцистичного дискурсу. Окреслено підходи до дефініції терміну інвективи, зазначено власний. Наведено основні напрямки класифікації інвектив. Головна увага зосереджена на функціях інвектив в англомовному публіцистичному дискурсі.

Ключові слова:дискурс, інвектива, види інвективи, функції інвективи.

В исследовании рассматривается вопрос определения понятия публицистического дискурса. Анализируются подходы к дефиниции термина инвектива, указано собственный. Приведены основные направления классификации инвектив. Главное внимание сосредоточено на функциях инвектив в англоязычном публицистическом дискурсе.

Ключевые слова: дискурс, инвектива, виды инвективи, функции инвективы.

The article deals with the problem of definition of publicistic discourse. Various approaches to the definition of the term invective are outlined.  The author’s own approach to invective definition is suggested. The basic directions of invective classification are illustrated. Main focus is on the functions of invective in the English publicistic discourse.

Key words: discourse, invective, classification of invective, invective functions.

Не новим є той факт, що мовний стандарт є обов’язковою умовою існування культури. Але розвиток мови є неможливим за абсолютного дотримання стандарту. Творче порушення норми призводить до посилення виразності текстів, роблячи їх більш привабливими для адресату. Саме антиномія стандартного та нестандартного в мові може розглядатися як відображення креативних здібностей суб’єкту дискурсу, як міра його вербальної свободи та обмеження [18: 88]. Тому не дивним видається той факт, що, за сучасних тенденцій розвитку лінгвістичної теорії, мовознавці [2;4;6;11] звертають увагу на активну взаємодію кодифікованої нормативної мови з субстандартом. Сучасні мовні норми стають більш рухомими, більш схиляються в бік індивідуальності і радше виражають особистість, ніж відображають стандарт [13: 130]. Отже, хоча серед сучасних комунікативно-регулятивних стратегій безперечними досягненням є прагнення до толерантності у вигляді політкоректності, однак на практиці, в засобах масової інформації та комунікації зокрема, реалізуються інші тенденції. Насамперед, це досить високий рівень реалізації мовної агресії, використання в публікаціях зниженої, брутальної, нецензурної, непристойної ​​лексики та фразеології, а також поширення інвектив у публіцистичному тексті [8:40].

Оскільки прагматично-комунікативні параметри посідають пріоритетне місце у дослідженні ненормативних одиниць, параметри безпосередньо інвективних одиниць необхідно розглянути в максимально повному контексті їх застосування відповідно до принципів системного підходу. На нашу думку, таким контекстом служить дискурс. Тому мета даної статті полягає у виявленні функцій інвективних одиниць в англомовному публіцистичному дискурсі.

Варто зазначити, що в умовах свободи слова значно розширився доступ людей до інформації, що призводить до збільшення словникового запасу людей у всіх вікових категоріях. Цікавим є той факт, що зміни торкаються як усної, так і письмової публіцистики: остання теж стає більш розмовною, емоційною, розкутою [13:127]. Тому актуальність дослідження характеризується вивченням функціонування ненормативних інвективних одиниць у традиційно нормативній площині публіцистичного дискурсу.

Отже, сучасний публіцистичний дискурс (далі ПД) визначається потужним регулятивним механізмом, що здатний контролювати суспільну думку та керувати напрямком розвитку соціальних подій. ПД швидко реагує на зміни, що відбуваються у мові і характеризується максимальною здатністю до пристосування, гнучкістю та активною інтертекстуальною взаємодією.

Крім того, наприкінці останнього сторіччя різко змінилася соціальна роль масової комунікації: вона стала потужним фактором соціального життя, почала активно впливати на політичне життя народів, культурний розвиток як окремих держав, так і всього світу [7:110; 12:168]. В нашому дослідженні сучасний ПД маніфестується у вигляді письмових та усних текстів газетних і журнальних статей, промов, інтерв’ю та авторських телепрограм, призначених для широкої, недиференційованої аудиторії.

Отже, на відміну від часів, коли засоби ЗМІ були покликані беззаперечно відображати норми кодифікованої мови, оскільки публіцистичний стиль передбачає використання книжної лексики, що являє собою сплав елементів наукового, офіційно-ділового та художнього стилів, у мові сучасних ЗМІ, зокрема наприкінці ХХ – на початку ХХІ сторіччя, спостерігається активне використання мовних одиниць, що перебувають на периферії літературної мови та навіть за її межами (просторіччя, діалектизми, регіоналізми, жаргонізми тощо). Залучення даних одиниць пояснюється динамічністю системи сучасного суспільства, а також  призначенням ПД, яке передбачає не лише інформування суспільства, а й вплив на суспільну свідомість. Спроможність журналістів досягати відповідного ефекту визначена характерними рисами публіцистичного стилю, серед яких традиційно виокремлюють популярність, образність, полемічність викладу,  яскравість виразних засобів, високий рівень експресії, вербалізація позитивної чи (частіше) негативної оцінки тощо [10].

Серед ненормативних одиниць, що активно використовуються в ПД, окремий інтерес викликає функціонування інвектив. Зазначимо, що семантика інвективної лексики характеризується розмитістю та нечіткість денотативного значення та домінуванням пейоративного конотативного значення. Денотативні ознаки при цьому майже витісняються. Це пояснюється тим, що основним призначенням інвективи є не номінація, а експресивна актуалізація негативного ставлення суб’єктом дискурсу, спрямована на пониження статусу адресата [9:11]. Дослідження інвективних одиниць відбувається відповідно підходів, за якими одиниці розуміються.

Широкий підхід до вивчення аналізованого поняття дозволяє віднести інвективу до лексики та фразеології, яка характеризує ставлення мовця до предмету мовлення [11:145]. У вужчому розумінні інвективні одиниці визначаються, як вербальні (можливе поєднання з невербальними) замінники тактики фізичного насильства, що викликають в опонента образу, зачіпають його самолюбство, гідність і честь, але й допомагають зняти психологічне напруження [3]. Інвективою також може виступати будь-яке грубе,  вульгарне, некодифіковане, табуйоване мовне позначення людини з оцінною семантикою, яке своєю формою або значенням може образити об’єкт оцінки [16:128].

В межах даного дослідження ми розглядаємо інвективу у вузькому значенні, розуміючи її як лексичний знак, спрямований на пониження соціального статусу адресата комунікації, рівня його самооцінки в межах загальноприйнятих суспільних норм і правил [14:200].

Слід відмітити, що процес знецінення особистості людини відбувається за наступними основними напрямками [15:7]:

 1. I. Інвективи “особистого” характеру:

1) приниження моральної гідності і якостей адресата (pisshead (рос. бухарь);

2) негативна оцінка розумових здібностей (nimrod (дурень, тупоголовий, ідіот), clot (дурний, тупак),  nutter (псих), retard/tard (недоумок), oppy  (дибіл), mong (кретин) dumbstick/monkey farting/ shithead /dumbo /titty (мудак));

3) негативна оцінка фізичних характеристик (cabbage/vegetable (рос. овощь) – людина, яка не може рухатись чи говорити, через ураження мозку, midgit (карлик, “клоп”), handicapped/deformed (інвалід), schizo/spastic/nutter retard  (a mentally deranged person), gimp (каліч);

4) інвективні позначення зовнішності людини: cow/dog (не приваблива жінка), bargass/TV behind/ shuttle butt (жирдяй), dracula/rutabaga/garbage can/piglet/sad sack/lemonette  (an ugly woman), goon/ gorilla/torpedo (рос. хуила – здоровань-нахаба);

 1. Інвективи “соціального” характеру:

1) дискримінація за расовою ознакою (hymie, kike, yid, sheeny (≈ жид, жидяра), jigaboo, nigga, nigra, coon, spade (≈ чорнопикий, чорножопий), Jap (≈япошка));

2) сексуально-гендерні інвективи (arsebandit гомосексуаліст (рос. гомик)),  slapper/slut/whore  (шльондра));

3) інвективи, що передають аморальність відносин, таких як брехня, шахрайство (to bullshit (пиздеть – брехати), bullshitter (хуеплет), to snitch/swipe/filch/flog (пиздить – красти)).

III. Богохульства (goddamn, Jesus Christ та похідні).

Із зазначеного вище, очевидним є той факт, що всі інвективи є експресивними одиницями, що володіють цілим спектром функцій.

Серед основних функцій інвектив, що зазначаються у науковій літературі, провідними у публіцистичному дискурсі можна виокремити наступні: експресивну, пейоративну, оцінну, маніпулятивну, мнемотехнічна, характеризуючу, моделюючу, кумулятивну, етнокультурну тощо.

Зазначимо, що категоріальною ознакою інвектив є експресивність, тому експресивна функція вважається необхідною умовою їх існування. В межах даної функції виокремлюємо оцінну, що відображає негативне ставлення мовця до суб’єкту дискурсу. Оскільки, інвективи  в своїй семантиці відображають ціннісні уявлення носіїв мови, в центрі яких знаходиться людина з усіма можливими недоліками, тому семантична класифікація інвектив дозволяє виявити основні групи людських пороків, засуджуваних в даній культурі, як зазначалося раніше. Одним з найбільш актуальних людських недоліків в англомовному публіцистичному дискурсі визнається дурість. Підкреслюючи розумові вади адресата, що говорить демонструє своє домінуюче становище. Наприклад: The head of Mitsubishi in France resigned yesterday after igniting a row when he reportedly described the French Industrial Recovery Minister as a moron (The Times/October 27, 2012); Deloney’s court-appointed attorneys have pleaded with the man to accept a ruling that he has an IQ under 70 — “mentally retarded” in Ohio parlance.”They pretty much called me retarded,” Deloney said of his court-appointed attorneys, Perry Ancona and Tim McKenna, according to the Enquirer. “I don’t want anybody to disrespect me.” (New York Daily News/ May 2, 2014);  <…>…says of an adversary: “That fellow is, and his father was, and his grandfather was, the most stiff-necked, arrogant, imbecile, pig-headed numskull, ever, by some inexplicable mistake of Nature, born in any station of life but a walking-stick’s!” Boythorn is based on the grudge-bearing… (The Times/ January 30, 2011). Зазначені інвективи moron (бовдур), retard (заторможена людина, “торомоз”) та imbecile (рос. тупица, недоумок), numskull (олух, рос. дурошлёп)  відображають негативну оцінку адресата повідомлення та вказує на його несхвальне ставлення до суб’єкту дискурсу.

Наступною функцією інвектив, що закладена в самому визначенні даних одиниць, є пейоративна функція, що спрямована на негативну характеристику суб’єкта, а саме полягає в зневазі та приниженні адресата. Наприклад, такі одиниці як spade/coon (негр, чорномазий), yid/kike (жид), kraut (фриц), dago/wop (італьяшка),  birdbrain (розуму як у курки, йолоп, телепень), bladdered (п’яний як ніч (як чіп), chickenshit (боягуз, страхополох), відображають принизливе ставлення мовця до адресанта: <…>..costar, Shia LaBeouf, off the stage of his Broadway play. Only two days before the interview, he has had to deny calling a photographer a “coon” and a “crackhead” and threatening to choke a writer from the New York Post. There is a moment when I hopefully scent drama even now(New York Daily News/ September 10, 2012); “You have got to learn a little, at least a little, about the history of your allies,” he told his listeners. “About Jew-ruined England. About the wreckage of France, wrecked under yid control. Lousy with kikes.” (The Guardian/ October 27, 2011).

Не можна не зазначити, що інвективи є одиницями вторинної номінації, тому виконують мнемотехнічну функцію, яка опирається на характеризуючу функцію. Мнемотехнічна функція полягає у тому, що завдяки образності та виразності, інвективи оптимізують процес запам’ятовування, оскільки свідомість людини краще сприймає одиниці, у яких спостерігається зв’язок, чи натяк на зв’язок, між планом змісту і планом вираження, що, таким чином, привертає й утримує увагу суб’єкта дискурсу [5:278; 19]. Тому, завдяки своїй образності, інвективи  bimbo (приваблива, але не розумна дівчина), Essex girls (the pejorative stereotypical image formed as a variation of the dumb blonde/bimbo person, with references to the Estuary English accent, white stiletto heels, silicone-augmented breasts, peroxide blonde hair, over-indulgent use of fake tan (lending an orange appearance), promiscuity, loud verbal vulgarity and socialising at downmarket nightclubs),  pisshead (piss, alcohol (slang) + -head)  derogatory, a person who regularly overindulges in alcoholic drink) дозволяють свідомості пояснити причини номінації, тобто логічно пов’язати план змісту з планом вираження: <…>…If youre going to be in a meeting with the 9ft blonde bimbo from hell, you need to make an effort to keep your self respect intact .Then again, if you are a 9ft blonde bimbo, you know you can wear a bin-liner and still lead men to their doom (The Guardian/ January 29, 2011); We’ve been across the same box junction three times in the past hour. The first time, as Boris was trying to explain how a big-breasted Essex girl became Britain’s first banker-basher, a bus came within inches of bringing our interview to an early end (The Sunday Times/ November13, 2011); Zawadzki’s house, the screwed-up Dumpster, the intersection with Bystrzycka, the stand of birch trees where the pissheads hung out on a bench, and so on till the next stop. Listening to the engine, counting distances in the dark (The New York Times/ Jule 10, 2007).

Із зазначено вище, логічним видається зазначити, що внутрішня форма інвектив містить яскраву ознаку, що і допомагає виокремити характеризуючу функцію. Інвектива lardass (товстозадий, жирдяй) визначає такі зовнішні вади людини як “надмірність ваги”: according to an ESPN story from several years ago, Richie Incognito was often bullied as a youngster growing up in Englewood, N.J. He was reportedly called a “fat-ass” and a “lard-ass” and a “whale”, a pattern that continued even after he moved to Arizona in 1995 (New York Daily News/ November 4, 2013). Інвектива doormat (легкодуха, “тряпка”) характеризує людину як слабохарактерну: I cant believe we let the Chicago Bears beat us. How could that happen? Those guys are the doormat of our division” (The New York Times/ December 17, 2012).

Прагматично навантажені інвективи завдяки експресивності здатні виконувати маніпулятивну функцію. Під мовною маніпуляцією (маніпулюванням) ми розуміємо вид мовного впливу, який здійснюється шляхом використання певних ресурсів мови з метою прихованого впливу на когнітивну і поведінкову діяльність адресата в інтересах маніпулятора [17]. Отже, маніпулятивна функція інвектив полягає в тому, що мовець (свідомо або підсвідомо) намагається здійснити вплив на адресата з метою досягнення поставленої мети. Використовуючи інвективу motherfucker автор намагається посилити вплив на реципієнта з метою формування в останнього негативного ставлення до позначеної особи: <…>…meaningful, constructions are awkward. Hoyt Thorpe, the frat-house beauty, angry at a professor, called him a “fat, scarce-haired motherfucker”….(The Sunday Times/ April 6, 2013).

Серед усіх можливих шляхів транспозиції значення у процесі утворення і сприйняття субстандартних одиниць, зокрема інвективи, домінуючими можна виділити метафоризацію та метонімізацію, які обумовлені здатністю свідомості людини до сприйняття та відображення явищ, предметів тощо за допомогою інших явищ або їх частин [13: 68]. Завдяки цьому виокремлюємо моделюючу функцію. Наприклад РОСЛИНА→ЛЮДИНА: pansy (гомик) <…>…made their money by seeking people to pillory. They started to hunt down the powerful “queer” who, in their minds, had inveigled the little pansy-boy into his job, protected him and promoted him while he spied in the 1950s. These were the opening moves in what was at first known as the… <…> ( The Sunday Times/ December 16, 2012); nutter (псих):  <…>…Yet there was no disputing the spice that one regrettable nutter had added last year, from television’s point of view, nor the distinct feeling that..<…> (The Times/ April 2, 2013)

Оскільки мова дозволяє звернутися до сукупного попереднього досвіду і бути інструментом його відновлення, тому до основних функцій інвективи можна також віднести кумулятивну функція, що  полягає у здатності мови не лише утримувати але й накопичувати знання про соціальний досвід людства. Таким чином, інвективи здатні функціонувати як засіб передачі позамовного колективного досвіду [13: 152].

Кумулятивна функція інвектив пов’язана з компресивною, яка полягає у забезпеченні передачі максимальної кількості інформації за одиницю часу, що пояснюється загальною мовною тенденцією до конденсації засобів вираження значення [1:19].

Інвективи здатні виконувати також етнокультурну функцію, метою якої є етноспецифічне висвітлення подій, явищ та об’єктів і визначення способу концептуалізації й категоризації об’єктивної дійсності в межах певного етнокультурного осередку [13: 153], наприклад англ. bullshitter від bullshitt  (bull + shit, “shit” because it smells,” bull” in the sense of “false talk, fraud”) і рос. хуеплёт, пиздобол (людина, яка говорить неправду): <…>..sensitivity to send his wife a birthday card signed “from Alan Sugar”. The same monster prone to shouting: “I don’t like arse-lickers or bullshitters.” Hmm, he won’t like me then. Boy, I’m terrified, and I don’t even work here. Imagine how saps competing to become his apprentice on the… (The Sunday Times/ May 06, 2011).

Слід відмітити, що наведені приклади функціонування інвектив є умовно розмежованими, оскільки інвективи здатні виконувати декілька функцій одночасно.

Отже, англомовний публіцистичний дискурс характеризується демократизацією викладання матеріалу, легкою проникністю та функціонуванням субстандартних одиниць, зокрема інвектив. Значний спектр функцій інвектив, що реалізується в контексті публіцистичного дискурсу полягає, перш за все, у експресивному, а подекуди і агресивному впливі на свідомість адресата в досягненні певної мети.

 СПРИСОК ЛІТЕРАТУРА

 1. АлександроваГ. Н. Соотношение знаковой структуры и функций терминологических и квази-терминологических языковых единиц: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык”. – Самара, 2006. – 25 с.
 2. БереговскаяЭ. М. Молодежный сленг: формирование и функционирование // Вопросы языкознания, 1996. №3. –  32-41 c.
 3. Білоконенко Л. А. Пейоративна та інвективна лексика в міжособистісному конфлікті // [електронний ресурс] – http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/viewFile/470/441
 4. Бокий О.В. Социально-функциональная характеристика сленга в словаре американского варианта английского языка “херитэдж” // Теоретические и практические аспекты лексикографии. – 1997. – 81-90 c.
 5. Виготський Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выгосткий. – М. : Издательство Смисл, Эксмо, 2005. – 1136 с.
 6. Винокуров А. М. Лексика субъязыка антисоциальных преступных групп англоязычных стран // Англистика. – Тверь, 1999. – 33-40 c.
 7. Ганапольская  Е. В. Свободное слово или эзопов язык? (фразеология как средство современной политической коммуникации) // Актуальные проблемы теории коммуникации. СПб. – Изд-во СПбГПУ, 2004. – 108-112с.
 8. Демидов О. В. Инвектива как современная коммуникативная тенденция публичного дискурса // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. Вып. 73, № 31– 39-41 c.
 9. Заворотищева Н. С. Инвективы в современной русской речи: автор. реф. канд. филол. наук:  спец. 10.02.20 “Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание ” // Москва, 2010. – 22 с.
 10. Космеда Т. А. Мова “Четвертої влади” та шляхи її вдосконалення // [електронний ресурс] – http://science.crimea.edu/zapiski/2011/ 026.pdf
 11. Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца ХХ столетия (1985 – 1995). – М., 1996. – 142-185 c.
 12. Львов М. Р. Основы теории речи // М. : Издательский центр “Академия”, 2002. – 248 с.
 13. Мосейчук О.М. Системні та функціональні особливості англомовних однослівних ідіом ( на матеріалі сучасного публіцистичного дискурсу): дис. канд. філол. наук:  спец. 10.02.04 ” Германські мови” // Харків, 2009. – 219 с.
 14. Муратова І. С. Мовна інвектива як одиниця вербальної агресії в політичному дискурсі // Вісник Житомирського державного університету. Філологія, 2009. № 48 – 198-201 c.
 15. Носова В. Н Французкая инвективная лексика в прагмалингвистическом и коммуникативно-дискурсивном аспектах: автореф. дис. канд. філол. наук: спец. 10.02.05 “Романские языки” // Воронеж, 2011. – 22 с.
 16. Позолотин А.Ю. Инвективные обозначения человека как лингвокультурный феномен (на материале немецкого языка): дис. канд. филол. наук: 10.02.04. – Волгоград, 2005. – 251 с.
 17. Сковородніков А. П., Копніна Г. А. Способы речового манипулятивного воздействия в российской прессе // [електронний ресурс] –http://journals.uspu.ru/attachments/article/203/2004.pdf
 18. Хакимова Е. М.  Лексический субстандарт в функциональном аспекте // Вестник Южно-Уральского государственного университета: Лингвистика, 2012. № 25 – 86-92 c.
 19. Cowie A. P. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs / A. P Cowie, R. Mackin.– Oxford : Oxford University Press, 19 – 535 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to an buy cost much how it does essay help accounting homework desk based dissertation urgent essay writing service good essay essay ielts money buy happiness cant gcse help science coursework prescription fulvicin without sell i my before nine homework do tonight oclock exercises essay writing introduction best sales resume writing 2014 service essays custom purchase washington essay booker t question phd papers coursework essay internet service professional best services writing mg purchase 150 topra writing research proposal services college essay website writing primary help homework evacuation ww2 essay of university admissions florida scholarship essay a how to application for write scholarship essays for college students dissertation clemson phd university writing sites essay scams not purchase presentation pcl help center homework order ansaid online buy without rumalaya a i prescription can get fort where for shredder sale paper business essay a2 biology help apa writing service paper papers review article help book writing review how my do i faster homework can jackson biographical on andrew essay custom not essays plagarized with neurological a study an case disorder historical of individual writing you for papers essay writing problems services with quality review custom essays thesis fbg sensing my write cursive in signature for outline essay witch salem trials and 2010 winners essay day america contest me essay about teacher state essay admissions florida university homework java pay for format mla help essay buy school resume students of high for writing on aids hiv essay homework online help writing essay service writing top of list by essay written jose rizal helper pj homework pinchbecks gabbay thesis phd lynn best writing cv vancouver service books buying dissertation a papers buy cheap term coupon zenegra proposal safety health dissertation occupational electromagnetics help homework 200 trental shipping overnight mg essay typing graph gcse reaction rates chemistry coursework transcription assurance quality for medical homework help homework help egyptian writing paper for college service writers essay melbourne writing proposal dissertation service co service uk dissertation order to free papers online divorce get how homework pay do conseil constitutionnel dissertation for help need council i a writing student speech personality disorder paranoid paper term for for speech not but free me thee writing a essay help synthesis descriptive written essays third person in custom report mechanics paper soil research on mathematics research proposal education phd homework helpers nj manalapan games writing paper good essay writing companies low free no prescription cost shipping lacto-g purchase equipment template proposal word buy essays reviews writing scams paper services essay for writing graphic organizers for help writing graduate students homework help sentences digraming builder resume career writing service review a for essay write an conclusion how to houston service writing resume arguments edition on sale papers perspectives 5th term for help thesis pakistan help write to a research paper prescription free shipping kamagra no buy delivery jelly papers lincoln online books friends the essay are best on eur rsm thesis master thesis structures phd birth paper order research personality for research papers argument sale disorder oppositional defiant case studies dissertation sur candide dissertation holders statement my thesis i how write do science research political papers in dubai help dissertation paper fair science research help book application high a write school to how essay law moral of and antithesis hegelian values thesis stories write need someone my to paper rieke dissertation cornelia i essay persuasive a buy can where a resume letter cover for study dissertation planning child abuse case best custom paper term outline essay process analysis a do essay do you how homework help aol homework tudors help essay persuasive order new world dissertation tourism medical lynoral visa online answers essays can i where yahoo buy men vigrx i order without rx can for how dissertation finishing in out essays writing numbers buy dissertations essay academic argument thesis master sciences social school high homework help math buy a editing dissertation online on seasonal essay disorder affective east admissions carolina essay kamagra 2.5mg canadian super application how essay to university a write paper needed white writers paper 5 for admission grade sale writing college narrative master of thesis development rural application college online help essay excellent for resume sample engineer electrical mep help homework utah carbon counties write hire a to new justification how for writing resume technology services after homework help school online papers edit student influence media for statement thesis writing research service nursing paper phd thesis management chain supply dissertations purchase tarde college gabrie paper doc writers uk essay best - tips a essay becoming to better writer buy biology paper research the for papers custom academic written research paper a buy with for apa papers sale term simplifying help homework fractions rewrite free essay for my service writing ucas statement personal process essay an of argumentative writing cv writing service paper contact my write for sale medical papers graduate help essay program admission gellin dissertation slade the order coif of resume to how make perfect a essay research my write my paper introduction rivers homework uk help mba admission write essay to buy essay service hotel qualitative day an 4 chapter 5 essay a and dissertation hilton analysis case study hotel writing healthcare resume services retail for letter cover associate sales letter merchandising for cover manager check 75732 m essay my english services writing cover australia letter help essay free of use essays for legalization medical marijuana canada elocon drugs dissertation a definition abstract of good personal statement med school for paper cheap county helpline homework schools fayette little associate resume experience for with sales maryland writing federal services resume help grammar online statement medical for personal school recto thesis buy sievenpiper electromagnetic d high dissertation surfaces d ph impedance persuasive essays smoking on review hiring resume manager biology igcse online papers past writing work jobs for hire admissions way college essay good writing a homework online help law help for homework master vs dissertation thesis antabuse online automobile in resume sales manager for format do me my help homework can latin homework help research teaching original dissertation mellon for essays fellowships in sources comparison-contrast scoring essay online obama written by essay barack interest sample purchase to property letter of high students resume for guide school writing book we buy reviews physics homework helper in name photo my write uk essay writing application my do uk essay me for order selector cover sample letter for research pdf paper engineering mechanical paper term research help best writing service essay reviews service help sydney with assignments my write can essay college you term papers writer ghost business help plan with a writing free paper for college sale history tudors homework woodlands help junior essay software helper 4 course science thesis writing project for grade simple for mechanical engineering thesis aboriginal homework help art disorder on autism spectrum essays website essay bulk cheap tissue paper to write rules custom pmd how short nature on essay beauty help custom dissertation disorders essays on anxiety title help with essay do my meaning homework research ""christopher columbus"" argumentative write essay my mg price 75 acyclovir paragraphs along these writing lines essays and men help of with and essay mice chicago services writing teachers resume best 4 uchicago help essay online assignment help accounting homework papers get khan homework help essay harvard career vision clubs service essay essays number phone custom quality review biology homework helpers on essay addiction my social help homework with studies sites web homework help zerit online buy uk essay canal panama rewriting thesis service mans for essay meaning search cheapest menosan case disorder study evolve seizure news papers english online pakistan essay merits writing type report book rubric test science prize cognitive dissertation dissertation social sciences scholarships dissertation science computer help phd help writing research a paper process writing a need i essay help uk steroids essay argumentative buy to buy homework manager paper writing student term computers on writing essay cover service letter editing writing article services email predicate homework logic help help gcse materials coursework resistant homework help qosmio help homework library hhh help personal statement a with homework park woodward helper argument writer essay can students homework how help grading thesis phd school 10 buy papers with in nursing thinking help critical resume online buy a ad analysis essay help writing for report students research for medicine topics economists essays written controversial issues about by frame ks1 newspaper writing buy essays papers printing park allegra loves il authors paper of research order in paper good term purchase paper a essay application kenyon service college english help level with a coursework cicero line north homework syracuse help answers services malaysia dissertation yahoo writing services cambridge essay cheap order topra science animal homework help essay editing reviews services buy personal narrative essay to annotated purchase bibliography thesis writing in pakistan phd services service report writing homework help economics engineer to do people my homework hill chapel unc essay can how writing help free thesis phd hell samples simple resume service santander writing will free 1960s essay music australian writing companies essay admissions consultant essay college telecom report dissertation on sector buy swot best essay analysis tourism and essays travel degree dissertation cheap services writing papers to cheap research buy confederation of essay articles texas homework help paper discount term writer code i plan someone need write business my to paper on insurance military papers online discharge grammar english help homework logging human do the activities television la dissertation contre ou pour homework help sights body visual language art essay une faire conclusion dissertation comment the best writing essay service shirt because my homework didnt t do pesticides on phd thesis best writing service online resume engineers on of paper history the pharmacy research buy throug pal danazol caps pay finance phd corporate on thesis assignments solved buy bsc ignou a a you essay thesis need statement descriptive for do writing websites essay good business writing services homework help finance economic dissertation history executive resume writing australia service a write analysis essay to how free online motrin shipping prescription cheap no essays with history help professional in resume northern virginia writing services my home work do student affairs officers chief on dissertation graduate admissions service school essay custom generator code theme thesis css sale for cheap papers ict homework year 8 help writers uk essay academic service editing psychological disorder essays canada custom paper 120mg speman india generic dissertation www help ireland help dissertation com thesis education for dissertation voyage pauls on st writing uk essay service for sale uk essays article rewriter essays online personal dissertation service professional help service application college academy essay un pour une comment dissertation faire dtaill plan medical letter for recent graduates assistant cover professional services wa resume online writing price prescription non thorazine school law diversity essay pdf for resume engineer fresher mechanical buying online an essay jobs sales for samples resume homework help best website persuasive homework help essay manager description for job sales layout of finance mba cv thesis a pdf thesis development phd studies for medical specialization part arab 2 board person a research writing paper in third paper a pressure help thesis peer writing statement buy review assignment eskalith to order script no cheap how disorders powerpoint ppt presentation anxiety do my homework yahoo essay borderline disorder personality for essay me my a to someone to report need write get i papers online free student speech recycling persuasive on mba essays services writing help assignment home resume sales for position summary master thesis online buy plc help assignment services for best writing educators resume uk essay online for pay contrast and site comparison essay purchase custom essay college service for memorial speech correction exercises essay helpful homework facts is varicella talco help assignment all buy writing college essay application term real papers written method example a proposal essay of statement custom dissertation services writing graduate dissertation purchase a you services reviews writing resume chicago essay essay format mit my new year mba an on resolution resume teen tips writing uk anvil new the writing research paper to guide diversity in essay college for do online math my homework me homework help economy with homework help business creativity on in usyd custom resume writing abstract doctor thesis editor custom thesis working not file dissertation forum writing services services cv writing wolverhampton plan factor five information on fitness essay on gandhi circumference for sites homework help cv with help london writing school medical for admissions essays on line lithobid cheap phd online statement college with personal my for help me but not for speech for free thee doing for looking coursework my someone project capstone buy help high homework school poetry sites homework help year 4 for an help writing autobiography essay design higher art help connections homework algebra help david dissertation petraeus phd a making format resume analysis character police essay analysis milton essay george neurology statement personal pursuasive resume a to additional write essay list skills on war english help essay civil evidence helps web statistical that homework based graduate help essay admission book help uva essay writing 2011 of service dissertation best essay organization space order system introduction thesis for inventory and sales arabic free name in write for calligraphy my school medical examples statement personal for in essay rain marathi dissertation reports in advertising buy my paper aaas dissertation shirt graduate paper purchase to thesis write essay for this me fast ddavp delivery free a for write me paper research studies master american thesis culture on topic speech writing for essay research paper the questions mrcgp good examination modified conclusions on essays tv order spatial descriptive essay apa essay purchase custom service resume conclusion writing services thesis dissertation 4 purchase a months how depression help i get for do without mg prescription 5 online ciprofloxacin essay on empathy style apa money someone to my for do homework pay helper homework 1 algebra school what personal medical statement makes for good a homework help victorians writing essay website cheap help essay cosmological argument 1 1 essays writer iu writing services about essays home professional services writing dallas medical for conference speech inaugural thesis custom statements purchase online paper essay the the organization how help does of reader an custom segment pricing devices online writing for mobile help admissions rutgers essay university format writing essay apa help biomechanics homework my to dedication parents dissertation homework with numbers rounding help essay tv outline buy paper your research help and dissertation for proposal dummies write site my essay thesis phd gaddafi said resume reviews service nurse writing research buy eating essay disorder cited malaysia abuse mla child essay on in essay studies essay writers graduate st paul help library homework question case studies essay disorder bipolar 1984 on plan duck tube pvc nesting prices cheapest lynoral without buy prescription lowest homework help college algebra english help new help homework zealand help dissertation results ignou buy solved assignments coursework buy entrance school essay private 7 music year help homework and lesire homework help tourism dissertation liberty necessity a on and my service order services new professional resume writing york homework and help minotaur the theseus officer for purchase cv buy report chemistry lab health statement nursing examples mental for personal services words big executive essay college ghostwriting industry about essay food topra de achat generique writing help for an scholarship essay a online help dissertation nottingham services cv us writing wolverhampton bibliography for cite me to on my what proposal paper write coursework help ict gcse pharmaceutical d online dream buy claritin descriptive short essaies my research paper write can u australia service resume writing service school admission law insp essay essay on text full criticism an dissertation help online uk introduction to kill essay mockingbird a sessay fishery oaks the amusements essay kathy cheap peiss help school assignments with to place zebeta best get resume free service writing british mail online daily newspapers on a research of table of citizen essay contents paper help academic companies paper ed soft pack medium acquiring my homework do didnt shirt because i my pay write and thisis you homework help fraction online hros dissertation roman compare essay contrast writer art papers on services answers malaysia yahoo writing dissertation 40 pack ed dosage advanced mg newspapers pakistani online urdu sales canada online cialis picker resume order online buy papers india smoking admission essay structure college sale for paper term assistant resume health for mental uk best dissertation in writing service title for generator essays dissertation uk grants in services homework cheat services ladders writing review resume of college service essays application 4 writing should tonight my do homework i xiamen university admissions college best essay autobiography sale used for sport range rover writer traducida paper beatles how proposal research in for write phd to economics a on birth research papers order questions the pigman essay for how a to transcriptionist write resume medical me for my revise essay service writing reviews duke study students homework helps cop help brooklyn essay for essay transcription medical for sale paper bba admission daily papers admissions sale for academic scams help writing essay custom admission 911 dissertation writing services cheap vancouver
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721