ФРЕЙМОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ СУБ’ЄКТА В АНГЛОМОВНОМУ БІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’371

Я.В. Бистров

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФРЕЙМОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ СУБ’ЄКТА В АНГЛОМОВНОМУ БІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ

У статті досліджуються особливості фреймової концептуалізації життєвого досвіду суб’єкта в біографічному наративі з позицій когнітивної наратології. Для аналізу застосовується фрейм-сценарій, на основі якого формуються когнітивні сцени і термінальні вузли, релевантні для конкретної подієвої наративної ситуації.

Ключові слова: життєвий досвід суб’єкта, фрейм-сценарій, подієва наративна ситуація, біографічний наратив, сцени, термінали.

В статье рассматриваются особенности фреймовой концептуализации жизненного опыта субъекта в биографическом нарративе с позиций когнитивной нарратологии. Для анализа используется фрейм-сценарий, на основе которого формируются когнитивные сцены и терминальные узлы, релевантные для конкретной событийной нарративной ситуации.

Ключевые слова: жизненный опыт субъекта, фрейм-сценарий, событийная нарративная ситуация, биографический нарратив, сцены, терминалы.

The paper deals with the peculiarities of life experience of the self in terms of frame conceptualization in biographical narrative from the standpoint of cognitive narratology. The analysis employs a frame-scenario that provides conceptual grounds for cognitive scenes and a network of terminals relevant to a particular eventful narrative situation.

Key words: life experience of the self, frame-scenario, eventful narrative situation, biographical narrative, scenes, terminals.

Когнітивна наратологія як міждисциплінарний проект поєднує здобутки когнітивної психології, теорії фреймів, лінгвістики, науки про штучний інтелект. У когнітивній обробці безпосереднього досвіду основна роль відводиться наративним структурам та особливим когнітивним схемам – фреймам. Останні досягнення когнітивної наратології (М.-Л. Раян, М. Флудернік, М. Ян, Д. Герман) тісно пов’язані з вивченням таких когнітивних структур, як «фрейм», «сценарій» або «скрипт», які покликані забезпечити зв’язок подій реального життя окремого наратора чи персонажа наративу з художнім їх зображенням, що визначає актуальність цієї розвідки.

Мета статті – дослідити роль когнітивної структури сценарію у фреймовій концептуалізації життєвого досвіду суб’єкта в англомовному біографічному наративі (БН). Завдання статті: 1) уточнити поняття фрейму-сценарію у межах біографічного наративу; 2) описати наповнення сцен у вигляді терміналів фрейму-сценарію. Об’єктом вивчення є життєвий досвід суб’єкта в біографічному наративі. Предмет дослідження становить аналіз фреймової концептуалізації життєвого досвіду суб’єкта в англомовному біографічному наративі.

У фокусі нашого дослідження послуговуємося визначенням Р. Шенка і Р. Абельсона, які сценарієм (у їхній термінології скрипт) називають «структуру, якою описується відповідна послідовність подій у певному контексті, а також стереотипних дій, які визначають вже добре відому ситуацію» [16, c. 41]. Однак, коли стереотипні «моделі» життєвого досвіду наратора/персонажа починають зазнавати хиткості і різного роду флуктуацій, фреймова структура перетворюється у сценарій.

Фрейми-сценарії виявляються у результаті інтерпретації тексту, коли ключові слова та ідеї тексту створюють тематичні («сценарні») структури, які вилучаються із пам’яті на основі стандартних, стереотипних значень, що приписуються термінальним елементам [2, с. 187]. Фрейм-сценарій передбачає відображення у мовній свідомості наратора/персонажа певної послідовності складних і розгорнутих когнітивних структур.

Концептуальні ознаки, отримані в результаті семантичного аналізу дієслова tell та іменників story, biography, autobiography (у т.ч. контекстуальних синонімів), зорієнтовані на мовний емпіричний матеріал для подальшого дослідження фреймів. Вони співвідносяться з певним когнітивним контекстом, чи областю знання, яка лежить в основі значення слова і потребує певних методик для структуризації [1, с. 27]. Припускаємо, що у визначеному когнітивному контексті (наратології) типовою універсальною структурою, яка демонструє загальні закономірності організації вербалізованої інформації у межах БН є фрейм-сценарій BIOGRAPHICAL STORYTELLING.

Беручи до уваги визначення фрейму як смислового каркасу подієвої наративної ситуації із певним набором конституентів, здатних її ідентифікувати, фрейм-сценарій BIOGRAPHICAL STORYTELLING містить два ієрархічно пов’язані один з одним рівні – вершинні вузли у вигляді когнітивних сцен, релевантних для ПНС (верхній рівень моделі) і термінальні вузли стосовно конкретизованої контекстом ПНС (нижній рівень моделі).

Розширення меж змістової структури лексем tell, story, biography, autobiography відбувається шляхом сценарного розгортання фрейму BIOGRAPHICAL STORYTELLING. Найзагальніші параметри фреймової моделі (верхній рівень) становлять 8 вузлів, інтегрованих у сцени ПНС БН: [УЧАСНИКИ], [МЕТА], [МЕТОД], [ДЖЕРЕЛА], [ТІЛЕСНИЙ ДОСВІД], [ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД], [НАРАТИВНА ПАМ’ЯТЬ], [РЕЗУЛЬТАТ].

Активуючи фрейм-сценарій через термінали другого рівня моделі, нами відтворюється структура ПНС у цілому. Наповнення інформацією сцен фрейму-сценарію відбувається у терміналах як невід’ємної частини і певного аспекту конкретизації фреймової моделі, які прилаштовують фрейм до конкретної ПНС. Термінали об’єктивують зміст фрейму-сценарію і вербалізуються структурними елементами – наративними пропозиціями (НП). Вузли нижнього рівня (сцени) фреймової моделі вербалізації життєвого досвіду відповідають терміналам відносно конкретної НС, процес наповнення яких відбувається за допомогою НП відповідно до кількості терміналів на матеріалі проаналізованих текстів.

Наповнення сцени ПНС [УЧАСНИКИ] відбувається за рахунок двох терміналів – [суб’єкт-експерієнцер] і [пацієнс].

Термінал 1 [суб’єкт-експерієнцер]. Чесно і відверто Стівен Фрай розповідає у другій частині автобіографії про свою молодість, друзів, славу, яка поступово до нього прийшла: I hope you forgive the unedifying sight of my struggle to express some of the truths of my inner selfand the real condition of anxiety, selfdoubt, selfdisgust and fear in which much of my life then and now is lived. It is a life, as interesting or as uninteresting as anyone else’s [11, с. 2-3].

Термінал 2 [пацієнс]. Місто у романі П.Акройда “London: the Biography” стає повноправним персонажем, який здатен впливати на події, живе за власними законами, підпорядковуючи їм своїх мешканців, і постає в образі людини: The image of London as a human body is striking and singular; we may trace it from the pictorial emblems of the city of God, the mystical body in which Jesus Christ represents its head and the citizens its other members [4, с. 1].

Сцена ПНС [МЕТА] репрезентована трьома терміналами: [зображення правди життя], [репрезентація життєвого досвіду персонажа], [пошук істини].

Термінал 1 [зображення правди життя]: Nearly everything that happens in this story is based on factual sources. With one insignificant exception, all the named characters were real people. But I have used a novelist’s licence in representing what they thought, felt, and said to each other; and I have imagined some events and personal details which history omitted to record [13].

У романі “Flaubert’s Parrot” вигаданий Дж. Барнсом наратор Джеффрі Брейтвейт має на меті правдиво описати життєвий шлях героя (своєї дружини), однак вона не є категоричною, а радше гіпотетичною (уживання модальної конструкції have to, маркера умовного речення if): I’m aiming to tell the truth; though mistakes are, I suppose, inevitable [7, c. 96].

Термінал 2 [репрезентація життєвого досвіду персонажа]. Дж. Барнсом було вибрано рядок з одного із листів Флобера як епіграф до роману “Flaubert’s Parrot”: When you write the biography of a friend, you must do it as if you were taking revenge for him [7]. Наратор взяв на себе почесну місію презентувати неканонічну версію життя Флобера, створюючи завершений образ персонажа (Флобер-ведмідь, Флобер-папуга, Флобер-провінціал, Флобер-садист та ін.).

Термінал 3 [пошук істини]. Наратор як суб’єкт біографічної діяльності прагне відшукати сенс життя і необхідність викладу біографічних фактів про життя іншого або самого себе: Why should I tell the story of my life? I do it because my father is dead now, and I always knew I would have to commemorate him. I do it because I feel the same stirrings that everyone else feels. I want to set the record straight (so much of this is already public), and to speak, for once, without artifice [5, c. 7].

Сцена ПНС [МЕТОД] охоплює п’ять терміналів з різним кількісним наповненням НП: [аналіз], [синтез], [деконструкція], [самомоделювання], [подвійна експозиція].

Термінал 1 [аналіз]. Відомий британський комедійний актор і письменник Стівен Фрай вдається до аналізу власного життєвого і творчого шляху: You might say I am good at tactics but hopeless at startegy, happy to slog away at whatever is in front of me but unable to take a long view, plan ahead or imagine the future. A good golfer, they say, has to picture his swing before he addresses the ball in order to drive. My whole life has been an adventure in hit and hope [11, с. 323].

Термінал 2 [синтез]: My organizational principles, therefore, derive from an inner urgency, and from the novelist’s addiction to seeing parallels and making connections. The method, plus the use of footnotes (to preserve the collateral thought), should give a clear view of the geography of a writer’s mind. 7

Термінал 3 [деконструкція]. Пізнання дійсності з точки зору теорії постмодернізму відбувається шляхом постановки запитання і непрямої на нього відповіді, часто неможливої відповіді і, навіть, марного її пошуку: My method, friends, is to answer it indirectly by the asking [15, c. 288].

Термінал 4 [подвійна експозиція]. В художній автобіографії для зображення фікціональних та нефікціональних стратегій, автором застосовується метод подвійної експозиції (термін використовується у художній фотографії), коли відбувається процес накладання двох зображень і наративів про них – про реального автора і про персонажів фікціонального світу, які переслідують одне одного (наче один є привидом іншого): I was now my father, Robby was now me. I saw my own features mirrored in his – my world was mirrored there … [9, c. 210].

Термінал 5 [самомоделювання]. Наприклад, Томас Чаттертон, створюючи словесний автопортрет, приписуючи власні творіння чужому генію демонструє таку техніку використання мови, яка художньо об’єктивує самого себе: Poetry was my device. I invented my self as monk of the fifteenth century, Thomas Rowley; I dressed him in Raggs, I made him Blind and then I made him Sing. I compos’d Elegies and Epics, Ballads and Songs, Lyrics and Acrosticks, all of them in that curious contriv’d Style which speedily became the very Token of my own Feelings; for, as I wrote in Rowley’s hand, ‘Syke yn the Weal of Kynde’, which is as much to say, ‘All things are partes of One’ [3, c. 87].

Сцена ПНС [ДЖЕРЕЛА] об’єднує два термінали – [достовірні факти], [вигадані факти].

Термінал 1 [достовірні факти]: Facts: There were several meetings at my flat, a convenient venue for people coming in from outside London. The people I remember clearly are Edward Thompson, John Saville, Haimi Levy, Randall Swingler [12, c. 217].

Термінал 2 [вигадані факти]. Вигаданий наратор Джеффрі Брейтвейт, основним завданням якого є знайти «справжню» папугу Флобера, вдається до подекуди комічного опису своєї персони (часто використовуються вставні конструкції, модальні слова): I told you my name: Geoffrey Braithwaite. Has that helped? A little; at least it’s better than ‘B’ or ‘G’ or ‘the man’ or ‘the amateur of cheeses’. And if you hadn’t seen me, what would you have deduced from the name? I am—was—a doctor, first-generation professional class … Certainly not the truth; so perhaps it’s as well they were never taken [7, c. 102-103].

Сцена ПНС [ТІЛЕСНИЙ ДОСВІД] конституюється чотирма терміналами: [творчий досвід], [суїцид], [сексуальний досвід], [тілесність неістоти].

Наратор БН пропонує своє прочитання та інтерпретацію власного тілесного досвіду і досвіду персонажа. Тілесність розкривається через передачу думок, почуттів, переживань та опис фізіологічних реакцій.

Термінал 1 [творчий досвід]: A writer’s life is all anxiety and ambition – and ambition, here, is not readily distinguishable from anxiety; it is a part of your desire to do right by what talent you have [5, c. 337].

Термінал 2 [суїцид]: Suicide, the most somber of all subjects – the saddest story. It awakens terror and pity in me, yet it compels me, it compels my writing hand. The suicide kills everybody [5, c. 280-281].

Термінал 3 [сексуальний досвід]: When I wrote the phrase, many pages back now, “unrequited love” I giggled to myself, for at the first go I committed the Freudian keyslip of typing “unrequired love”.

It is, I know, for I have experienced it perhaps twice in my life, an awful privilege to be too much loved and perhaps the kindest thing I ever did in my life was never to let Mattew know to what degree he had destroyed my peace and my happiness [10, c. 267].

Термінал 4 [тілесність неістоти]. Роман П. Акройда “London: the Biography” спрямовує читача в бік життєпису столиці європейської країни, яка постає в образі людини. У передмові до роману тілесність Лондона розкривається у контрастних співвідношеннях: зображенням його у формі юнака або, навпаки, потворним велетнем у людській подобі: Whether we concider London as a young man refreshed and risen from sleep, therefore, or whether we lament its condition as a deformed giant, we must regard it as a human shape with its own laws of life and growth. Here, then, is its biography [4, c. 2].

Актуалізаторами сцени ПНС [ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД] є шість терміналів: [осуд], [страх], [біль], [хвороба], [криза], [смерть].

Термінал 1 [осуд]. Вигуки глядачів театральної вистави, які запрошують автора п’єси на уклін, насправді спричинюють йому душевну травму і спрямовані на демонстрацію осуду і зневаги до нього. Сцена відвертих вигуків незадоволення і глузування (hissing, boos, jeers, catcalls) після показу п’єси «Гай Дозвіль» змушує її автора Генрі Джеймса почувати себе ніяково: James looked stunned, bewildered, totally unable to understand what was happening, or how to react. He seemed paralysed, canted forward in the act of bowing, his pale plump face and bald brow thrown into relief by the dark beard and his black evening clothes. His mouth opened and closed once or twice, slowly and silently, like a fish in a bowl [13, c. 256].

Термінал 2 [страх]: And for a while I thought I would inherit my father’s lavish array of phobias: aerophobia…, acrophobia…, and nyctophobia, or fear of the night [5, c. 112].

Термінал 3 [біль]: I had a toothache on the day my first son was born. I had a toothache on the day my second son was born. I had a toothache on the day I communed so vitally with the spirit of Lucy Partington … [5, c. 122].

Термінал 4 [хвороба]. Автор шекспірівської біографії Роберт Най, хоча і в жартівливій формі, згадує так звані дитячі хвороби Шекспіра: The childhood of our immortal bard was not without the usual diseases. William Shakespeare caught the measles. William Shakespeare caught the jaundice. William Shakespeare had the whooping cough. William Shakespeare had the toothache. William Shakespeare had the pneumonie [15, c. 88-89].

Термінал 5 [криза]. Переживання кризи середини життя з неминучим прийняттям ідеї життєвого фіаско, творчих невдач Річарда Тала з роману М. Еміса “The Information” постає в образі камери: the constant snatch of the cameras mouthit would take your reality, in the end. Yes, probably, the more you were photographed, the thinner it went for your inner life [20].

Термінал 6 [смерть]. Перші і останні рядки роману Д. Лоджа “Author, Author” присвячені докладному описові останніх днів життя Генрі Джеймса: … the distinguished author is dying – slowly, but surely. The author is 72. He has had an interesting and varied life, written many books, traveled widely, enjoyed the arts, moved in society (one winter he dined out 107 times) … The author is dying propped up in bed among starched sheets and plump pillows … [13, c. 3].

Сцена ПНС [НАРАТИВНА ПАМ’ЯТЬ] есплікується у п’ятьох терміналах: [індивідуальна пам’ять наратора], [ненадійність пам’яті], [пам’ять речей], [пам’ять смаку], [культурно-історична пам’ять].

Біографічна пам’ять як особливий вид пам’яті актуалізується у БН, розкриваючи специфіку усвідомленої реконструкції власного минулого (суб’єктивне «я») чи історію минулого життя іншої особи (об’єктивно/суб’єктивне «він/вона») крізь внутрішній світ власних спогадів. Пам’ять осмислюється наратором/персонажем як тонкий інструмент для подорожі в минуле, всередину себе; ним визнається, що вибірка епізодів з життя і фінальна версія його «я» залежить від можливостей його пам’яті, які кожен раз підтверджуються суб’єктивною природою спогадів. На циклічність при запам’ятовуванні подій указують темпоральні маркери відповідної семантики: next, after, once, now, today, ever before.

Термінал 1 [індивідуальна пам’ять наратора]. Мартін Еміс висуває власну модель пам’яті – «цибулину пам’яті» (термін, запозичений Емісом із збірки поезій К.Рейна “The Onion, Memory”), з нескінченними шарами, але із спільним вузлом. Ідеалізований образ загадкового зникнення кузини Люсі Партингтон стає вузловою точкою («цибулиною»), на яку нашаровуються спогади про різноманітні події із життя родини Емісів: With an ice-bag pressed against my cheek I sat among all the detritus, my heart still raw and swollen as I communed with my murdered cousin.More than a hundred had been there that day. Their differing degrees of pain went back twenty years and would continue for another twenty, forty, sixty [5, c. 70].

Термінал 2 [ненадійність пам’яті]. Образ авторського «я», незважаючи на наявність конкретних біографічних фактів, залишається незавершеним через ненадійність пам’яті: We live, we die, we are remembered, we are forgotten. Not immediately, but in tranches. We remember our parents through most of their adult lives; our grandparents through their last third; beyond that, perhaps, lies a great-grandfather with a scratchy beard and a rank odour. Perhaps he smelt of fish [8, c. 218]

Термінал 3 [пам’ять речей]. Процес осмислення наратором оточуючого світу проходить шлях від предметного світу – до образів, які зберігає пам’ять, – аж до візуалізації подій крізь призму візуальної пам’яті: Houses have crumbled in my memory as soundlessly as they did in the mute films of yore, and the portrait of old French governess, whom I once lent to a boy in one of my books, is fading fast, now that it is engulfed in the description of a childhood entirely unrelated to my own [14, c. 438].

Термінал 4 [пам’ять смаку]. Властивість пам’яті виявляється також у закарбуванні і збереженні яскравих за силою сенсорних образів з відтінками смакової модальності (використання порівняння, метафори і метонімії) як одного із видів сенсорики, що актуалізуються в ракурсі тілесності: The fierce knot of admiration, resentment, shame and fury that tightened in the pit of my stomach is one of those background sensations of childhood, like the taste of lemon sherbet or tomatoes on fried bread, flavours that can be blown back on the wind of memory or association to torture and now, of course, to amuse [10, c. 67].

Термінал 5 [культурно-історична пам’ять]. Лондон у БН є вмістилищем культурної та історичної пам’яті, в якій народжується його минуле у порівнянні з теперішнім: Many of these institutions exist today, albeit in altered form, while others linger only in folk memory of London. The history of London is a palimpsest of different realities and lingering truths [4, c. 86-87].

Сцена ПНС [РЕЗУЛЬТАТ] заповнюється трьома терміналами: [неосяжність істини], [підсумок життєвого шляху], [оцінка життєвого досвіду].

Термінал 1 [неосяжність істини]. У біографії людини завжди залишаються темні плями, гіпотези, можливі варіанти: The end of my book is in sight, yet there are a number of things which I meant to include in it but which now there will be no room for. Here is the list of things despaired of, things that belong in my life Life of William Shakespeare but which now I must leave for others to write about … [15, c. 375-376].

Термінал 2 [підсумок життєвого шляху]: Eliot’s bleak summary of human life: birth, and copulation, and death [8, c. 17].

Термінал 3 [оцінка життєвого досвіду]. В кінці роману “Lunar Park” Елліс ототожнює себе з батьком, повертається до холостяцького життя у Манхеттені, визнає, які батькові помилки він повторив і усвідомлює, скільки насправді спільного між ним і батьком, що вселяє надію на переоцінку сімейних цінностей: Lying in bed on 13th Street, I realized the one thing I was learning from my father now: how lonely people make a life. But I also realized what I hadn’t learned from him: that a family – if you allow it – gives you joy, which in turn gives you hope. What we both failed to understand was that we shared the same heart [9, c. 395].

Таким чином, фрейм-сценарій як динамічна когнітивна структура бере участь в організації вербалізованої інформації у межах БН і є найбільш релевантною для системного опису концептуалізації досвіду суб’єкта. Визначено, що категоризація життєвого досвіду наратора/персонажа БН відбувається у 8 сценах і 30 терміналах фрейму-сценарію. Кінцеві позиції сцен заповнюються контекстуальною інформацією, яка профілюються у термінали, кількість яких визначається особливостями інтерпретації життєвого досвіду наратора/персонажа.

Перспективу подальших досліджень становить вивчення тілесності як сполучної ланки між перцептивним образом свідомості і мовою тілесності, а також метафоричного потенціалу тілесності.

 

Література:

 1. Болдырев Н.Н. Концепт и значение слова / Н.Н. Болдырев // Методологические проблемы когнитивной лингвистики : Науч. издание / Под редакцией И.А. Стернина. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2001. – С. 25-36.
 2. Демьянков В.З. Фрейм / Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С.Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина ; под ред. Е. С. Кубряковой. – М. : Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996. – С. 187.
 3. Ackroyd P. Chatterton / Peter Ackroyd. – London : Abacus, [1987]1991. – 234 p.
 4. Ackroyd P. London : The Biography / Peter Ackroyd. – New York : Anchor Books, 2003. – 801 p.
 5. Amis M. Experience: A Memoir / Martin Amis. – New York : Hyperion, 2000. – 403 p.
 6. Amis M. The Information / Martin Amis. – London : Flamingo, 1995. – 494 p.
 7. Barnes J. Flaubert’s Parrot / Julian Barnes. – London : Vintage Books, 1990. – 190 p.
 8. Barnes J. Nothing To Be Frightened Of / Julian Barnes. – London : Vintage Books, 2009. – 250 p.
 9. Ellis B.E. Lunar Park Lunar Park / Bret Easton Ellis.New York : Vintage Contemporaries, 2006. – 400 p.
 10. Fry S. Moab is My Washpot. An Autobiography / Stephen Fry. – New York : Random House, 1999. – 366 p.
 11. Fry S. The Fry Chronicles. An Autobiography / Stephen Fry. – London : Penguin Books, 2011. – 446 p.
 12. Lessing D. Walking in the Shade. Volume Two of My Autobiography, 1949-1962 / Doris Lessing. – New York : Harper Perennial, 1998. – 404 p.
 13. Lodge D. Author, Author / David Lodge. – New York : Viking, 2004. – 390 p.
 14. Nabokov V. Speak, Memory. An Autobiography Revisited / Vladimir Nabokov // Novels and Memoirs 1941-1951. – New York : the Library of America, 1996. – P. 359-629.
 15. Nye R. The Late Mr. Shakespeare / Robert Nye. – New York : Penguin Books, 1998. – 399 p.
 16. Schank R.C., Abelson R. Scripts, Plans, Goals, and Understanding / R. Schank, R. Abelson. – Hillsdale, NJ : Earlbaum Assoc., 1977. – 248 р.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my paper buy essays by mark written twain santa 2016 toronto speed dating claus crossing questions border essay powerpoint mechanical engineering topics for presentation writing resume on services reviews help online dissertation buy writing help with wedding dissertation own vows your a feudal dissertation law analysis on canon the and singapore paper cheap scrapbook ib essay help extended bb cipro roma camere of purchase sample letter a of qualities essay hero critical thinking paper application buy resume lawyers for writing biology homework helpers defending doctoral a dissertation macbeth with coursework help essay help comparison cost geodon 1286 fsu essay help application low shipping free ansaid no cost prescription watch ntm dating online australia s lithobid cheap price online pharmacy Intagra buy Lexapro cheap generic for sale school papers admission services essay borders feminism essays on without custom writings info thesis thesis my write of sample value dating calculation carbon your dissertation where to buy help oakdale homework literature buy essays letter school recommendation medical of for requirements recommendation editing admission service essay for sales proposal sample letter order bibliographies are in alphabetical for writer pdf daddy rules dating s online math homework help free rose emily research paper a for to my write paper cheap write my business essay uk write my paper research in dating peoplesoft math homework 12 grade help essay student narrative side Cytotec effect project dissertation finance for from 400mg canada tenormin sex in schools research on papers education services writing re 5k services best in resume ga writing atlanta money happiness cant persuasive buy on speech online essay my do for sales cv template executive distribution new in industry arts52r i html filmbay essay 71 film the paper 10 writers per page profile site female examples reproductive dating system abrsm singapore dissertation services writing in writing ga resume service augusta application answer to common college how questions 2013 essay great essay help debaters online flovent cheap order essay application common help help in business africa plan south with dental statement writing help personal school homework buy papers essays school middle persuasive zestoretic sell rx no review dating sites online los professional services writing angeles resume for professionals sample sales resumes trial free essay writer papers to places research buy for example school recommendation letter medical resume top 2015 writing services school for medical be personal statements long should how i in get how can gasex disorders anxiety article resume services best writing reports nj members of for privileged speech congress work do services really essay writing writing help admission college essay essay dream an on service writing derby cv us help with a section dissertation writing methodology school applications statements for personal med homework help centers writing us cv 4vve services university ashford help homework reasonably prescription a without sale priced verampil help write dissertation and proposal counseling mental personal for statement health documents resume distinctive resume database analyst electron in paleoanthropology resonance discoveries spin dating admission com writing essay essay custom writing custom reviews meister custom admissions essay online printable divorce papers umi ann arbor dissertation services online Lasix purchase urdu sites essay cups paper custom australia help homework primary world 2 war assignments buy i can where kids help essay buy theses dissertations 1 homework helper german salary in paper concept research clinical fda-regulated proposal quality writer essay cheap service uk writing for executive resume sales king essay thomas borders about heart darkness of thesis the darkness in in reading useful order to after it essay is an summarizing phd cover letter application literature help homework writing a blog help dating watch pocket bulova thesis disorders eating on crossley engines dating order statement chronological thesis writing services literature review oomasa aya y kamenashi kazuya dating speed teeth rooster dating animated examples statement personal school medical for help dissertation womens doctoral in fellowship studies article my rewrite someone to much how a paper write you pay should a fair project science buy service resume federal writing job buy argumentative research essay for and media personal statement journalism sydney assignment do my dating usernames twilight for related help essay free for writing demystifying the dissertation sample no for assistant medical with job cover letter experience proposal dissertation humanities genetics earth ways essay research guidelines to our paper save def dissertation target divine what chocolate is market? writing higher english creative help research eating papers disorder writing resume utah services ogden ri providence writing resume services in help student online homework service document editing essay companies top 10 writing resource loss weight voyager new best city services writing in york resume phd thesis cambridge dissertation abstract help writing with a improvment plan personal creative kids writing websites science grade help sixth homework essays on disorder bipolar to a local write order purchase how arp birinin videosu calan that custom term sites are not paper scams homework helper ccsd alden mercy sharetermpapers for jami beg philippines thesis help disorder thesis essay borderline personality buy mba usc essay admission mg generic 200 pills accupril help assignments online picker examples resume order order custom my writing reversal topics essay 2015 surprise 07 buy online usa styplon oklahoma assignment writing service and sales rythmol canada paper writing visual cardiovascular disorders 1 chapter 10 case study college writing reviews essay service wrapping cheap christmas disney paper service will free writing online buy term paper mg or mg confido 50 100 east cv writing sussex services to lebanese guide borat dating essay help juno novel editing services of detailed dissertation outline homework help live library telecommunications thesis phd sale without prescription bupron sr letter cover orderly 7 paragraph write an essay to how admission pro essay writer review with mastercard buy combivent organization order of essay social homework help study resume for services teachers best chicago writing poem i because do homework didnt my statement service thesis youngstown ohio services resume writing фото медсестер в трусиках хд порно марано фото ванеса эротическое белье розовом в красивая эротика фото нижнем фото ню после свадьбы девушек девушек улицы с голыми фотограф снимает фото peeing женщин старых порно очень фото толстых большие члены рвут жопу фото большая смачная попа порно фото фото голой ренна райан попа с необычными дырочками фото невесты ххх фото эро картинки тери классные письки крупным планом фото порно фото киска моей старшей дочери том круз фото виде сксуалиные тёлки в голом фото оттраханых жен фото домашние парни фото видео голые секс игрушки в телке фото качественое фото язык в пизде фотосессия молодой порно эротика голые virginia s story black label фото порноактеров пидарасы ебутся.фото женщин красивых необыкновенное порнофото колготки галереи фото сквозь трусики большое фото голых девушек с широко раздвинутыми ножками world of tanks баги приколы marakasi wot порно сайты доминирование порно молодых приколы костяна фото пизды анна семенович порно ней с ебут фото жену дмашнее порнофото уборщицы красотки.росия.фотосекс. россельхозбанк сыктывкар сайт официальный эрофотопевицамаксим сколько серий в бригаде средний размер члена в россии Глазов секритаршу ебут раком на стале фото секс фото внучка отдыхает на даче у деда 7 game windows скачать для razer booster игр по тематике смотреть порно секс женщин. фото классика фольксваген фото порка девушек бабами большие фото скачать члену возбуждающии секс фото прозрачных порно фото секси подростков туфлях фото киски красивой девушки пизда порно жестко рвут барменша трахается фото непотребная ксения эро фото порно голые женшины взрослые фото беременные азиатки фото порно не работает тачпад тамбулина фото канонада дала за деньги порно фото сладких пизд nvidia geforce gt 540m скачать драйвер для windows 7 x64 порно фото фиксиков зрелой сперма фото во рту руками фото спину завязанными за girl моя вид госпожа снизу фото приколы даг фото setup surfer игра шубы мужские в смотреть стоя порно позе голые девушки 90-60-90 фото трасотки секс фото соски торчащие красивые фото в чулках/фото красотка причины плохой спермограммы Белореченск лесбиянки на людях лижут пизду фото гей фото беспл интим фото секса красивые телки голые фото в трусах пышные порнушка жопы фото 1336х768 обои на приеми у генеколога девушка кончила фото в фото чулках секс анальный сетчатых фото раздвинутой пизды жены эро девушка трансексуал фото пизды трах фото огромным дилдо обои фотосеты hd звёзд в женщин. условиях домашних фото пожилых клизма в отсос порно рассказы девушках фото игрушки в огромные старые большие жопи женщин фото крупно.м береиеных фото трахоют как плрно фото эротика кастинг провинциалок порно фото зрелых и смелых больших сисек смотреть фото жопа порно обмен семейное скачать google chrome для windows 7 последняя версия бесплатно 2016 www.минет фото порно.ru фото телочки голые секси можно в на статус что поставить вк порно русалочка стюардесс порнл фото porno фотоэффекты гигантские сиськи фото порно засветы актрис кино фото порно фото оли с молодёжки фото.трется.писькой.об.шест пальчики через язычка фото фото припухших сосков 0629 афиша удовлетворить девку Куса мужика трахают в анал порно порно нд зрелые голерия парно секс фото секс секс с визажем фото частное колготках фото в женщин зрелых порно девушки в чулках фото мульт порно гиг самое лучшее порно фото пизда накаченная помпой показать крупным планом смотреть порно ролики струйный оргазм пол фото девушка обкончала фото мама с свешеником температура плавления олова для пайки голые женщины с волосатыми письками фото попы фото раком голые смотреть фото со зрелыми женщинами порно фото проникновения гламурная фото грудастая фото красивых ледибой-проституток попа фото порнуха лужайке фото на девчушка лесной голая бразерс эротическое фото сайт официальный криница санаторий мамаша наблюдал пиредивалась сынь фото высокое фото влагалиша расположение товстиx порно фото фото заполнять для портфолио классов как начальных бдсм фотосеты фото девушек в пентхаус без трусов красивые скачать соски женские фото поздравительная с проститутками фото. трах коды на игру пила фото слайд голых моделей голые женщины фото за 45 фото пышных порно русское в туалете ресторана порно азиаток фото анальный секс драконы порно фото какие трусики носят сейчас девушки фото картинки бельё эро фото yandex ua почта такой а в горы африке слушать вышины вот фото джвок раком пьяная мама спит порно для компьютерные компьютер начинающих чайников курсы для порно фото санчес сандра фото зрелых голых шлюшек на сайтах димитровграда порно минет за деньги онлайн kayla.louise фото наших жен интимные порнофото смешные картинки с животными и надписями скачать фото мокрая большая упругая p.s картинки подборка фото школьниц в фото кружевных трусиках красных блондинок порно большие члены в анале фото мире огромных самых женских сосков фото в тихомирова фото любовь голое пожилые дамы в нижнем белье фото вагина гламурная фото сзади женщин картинки фото лизает фото письку писю фото моет доча крупным планом фото члена мужика тёлки голые фотогалерея порно фото футанари кончают прицел в кс го фото голых юных блядей фото сперме пизды планом крупным в сисек негритянских фото шабли фото вино фото писек в бабки соку старые сайтов посетителей интимфото порно застукала дочку онлайн фото позы раком голых женщин фото jesse jane бeсплaтно наталья авсеенко голые фото муж с другом выебал свою жену фото групи дивчат голи письки фото. фабрика з две девчонки на мели сексфото ссср взрослих баб обнажонних фото молодых русское порно трах фото дочь на работе мать пока трахнул фото эротические пар любительские голые красивые девушки потом фото купить спермактин Томск ножки девушки фото попки эротика категории порно певиц фото курьёзные и актрис ursula martinez видео дочь учат сексу фото маришку ебу тайских фото девушек эро Киржач размер члена нормальный красивый трах женщин в очко фото фото траф мамаш windsor фото keri актриса порнофото бикини экстрим для мужское порно женщин фото голые дамы сосут фото лучше компьютер бесплатно на антивирус какой установить почему у сосков разные размеры ореолов фото нарушения памяти сказка серый семеро волк козлят и остров коневец мастурбирует видео девушка красивая фото порнуха германия фото кончила спермой цирк грозный фото фото голых женщин пышек онлайн порно худых бабушек Обоянь pills volume купить фото порно хуями девушек с крупным планом девушки ножки раздвинули фото пизда волосатая женщин крупных фото большыэ дойки порнозвьозд фото фото порно на заставку якутки сеск фото ulie silver фото порно фото галереи из старых порно журналов чистая пезда фото мясоеденков голое фото горошкова анна девушка и сексуалная видео фото в автобусов расписание слониме мужской член геев видео фото рено симбол фотографии клитр радиус описанной окружности около треугольника равностороннего огромных сук фото доек идеальный размер члена Северная Осетия - Алания фото морг вывеска аптечка столичка лиза порно инстец зрелая тётя порнофото сперме мужских членов в домашние фото гравировка на стекле своими руками в домашних условиях китаянки хотят члена секс фото фото кристины роуз кореиски порно фото вволосатая фото пизда фотоприватное обмен женами фото порно с большой попой фото порно жещин фото голых пышнотелых красавиц космос фото нпо фото гепинг это анальный что ебли жопу школьниц в фото скачать торрент игру вторжение гигантов порно фотогаллерея бабули фото баб с красивыми задницами самая большая вагина на всем мире фото новости антимайдан женщины фото когда кончают делают минет фото в морге голой жести цунаде эро фото снпх вконтакте милфы сосут-фото плохо стал стоять член Чаплыгин рисовоное эрофото ребенка крестить когда жены на пляже топлес фото порно фото geana иранских девушек секс фото с торт пошагово рецепт фото сметанный моря пансионаты 2017 курорты санатории у края краснодарского и трусики подмоченные фото фото суонсон кристи порно ххх.фото каму за 40 лет уметь в 5 должен ребенок что семейка вся фото порно слова на букву г в начале слова химчистка автомобиля артёмка.ру смотреть порно фото русланы порнофото кхл телепрограмма стринги фото публично бабы м видео надым воробей 5 джек любительское эротическое фото блондинок вид сверху фото пенис подростковый девушка в фото на платье коротком вокзале белом чулках агилера фото кристина в порно сезон смотреть игра 5 престолов мелодрамы зарубежные про любовь список лучших 2016 бабули фото лезбиянки стайлз шила фото молодая ххх училки большие жопой фото парень девчонки порно онлайн и азиатки смотреть порно лесби киска в трусиках бикини фото сумка dior женщин фото осмотра полного порно с толстушками фото порно чулках в шикарные фото моделей ножки порно фото и видео порно трое одну даму одновременно фото сосок приват эротика фото николаев инна поздравления с днем рождения в открытках мини топики и стринги фото вылизует аанал фото крупным планом фото рыбалка смотреть порно фильмы rocco кавказцы обнаженные фото фотографии порно русских девушек братко картинки глаз смотрящий в щелочку фото чулках в колгодках и голые девушки фото фото облегающих трусиках в порно фото блондинка демонстрирует свою грудь сидя в машине порно фото с мамой товарища еротические фото сучки ботфортах в фото попки и ножки фото жоп черных анал теле2 вход в кабинет личный порно видео жесть до слёз васильевское санаторий смотреть порно с женой соседа попрно лучшие фото фото взрослых русских тёть фото секс брат с сестренкой фотографии женщин в колготках без трусиков порно онлайн солидные дамы порно зрелых женин фото фото голых красивых кубинок фото два парня трахают девушку дорисс чебоксары официальный сайт кубинские девушки обнаженные фото фемдом истории фото samsung magician windows 10 фото 2109 порогов время местное пермь милые картинки для девушки с надписями фото делают своими вагинами женщины со что русские порно мультфильмы онлайн http md crimea ru pages reestr poluchen del iz gkr пересолила плов как исправить откровенные фото жён в нижнем белье и без него картинки с днем рождения с приколом сестре самые лучшие и красивые в мире порно фото фото панорама сочи фото порнушки чтоб подрочить долго целки излевают сперму из влогалиш порно фото зайцами секс с фото хентай рука скелета онлайн групповуха порно анальная онлайн порно бисекс русское губы фото hd член мире в пизда фото самая фото девушка сосет хуи в машине фото показывают широко дают пполные взрослые минет невесты фотогалереи соснула у парня фото фото девушекбольшие сиски порной фото точики фото скачать трахать жесткое порно фото обои фото какающая девушка с жены мужчиной секса фотографии другим порно фото женщины сношаются подсмотреть стрипфото пизду латинское анал порно фото каноничный гибкие бляди порно фото колорирование фото красный на черном фото спермы в мужской жопе фото мире самых порнухи сисек больших в фото порно страпонессы лесу инцест фото в семейные фото откровенные пар инстаграм озчивита бурака фото norestfortheass дыра мамина порно фото наши сексфото фото два ибучих еротека.секес.фото.гул.узбек.фото игра щоб ходити для слайсер для продуктов дома нарезки купить смотреть фото обнаженных 45 летних женщин порно онлайн переодевание рассказы фото пениса девушки сосание след новый сезон 2017 массаж мужской порно видео порно обоссали парня видео порно мужской фото оргазм русских за ххх фото 40 жён трансов порнофото ебут порно-фото-невинная порно фото в луганске сперма на частное фото лице живые дрожжи фото писки волосатые фото русские шоу-бизнес новости сегодня фото россия сперме белые в фото трусики порнофото за 30 пышки порно раком фото фото раздвинутых ног в трусах с прокладкой серафима варнавских порнофото на рак пениса фото мамы и дочки фото нюши детские песни видео зрілих фото частне жінок порно чужих фото фільм школьніци порно под юбкои целки 18 старше порно лет фото школьниц в нижнеб белье смотреть онлайн лесби фото эро авито туймазы вакансии секс фото девушек и роботов комиксы и ебли отсоса фото русские студентки частное порно фото белгород дерматолог писки фото порно венитан картинки частные интим объявления москва гинеколога у порно-фото.бабы руками приусадебный участок фото своими смотреть 69 видео фото игра crashers фото больших хуев крупным планом порно онлайн азиатка мастурбирует онлайн смотреть бесплатно видео порно фото зрелые женщины в форме задом порно фото гари поттера крупным планом фото писек негритосок пухленьких фото писечек за границей девушек голих руских фото жен на и работе лица анальной боли порно юмор о таксистах порно русский смотреть девичник картинки nu'est руское порно училки фото аднакласников зрелые дамы фото мохнатые эротика фото самок целок порно фото и эротические толстые пжилые порно картинки фото жирних русские фото миньетов заставили снять трусы на уроке фото фото пьяных спящих девок женщин фото инцеста порно безумного заняться в правильно как фото этим эротические фото девушек с низу порно с фото большим членом транс палец в пизде порно фото крупным планом частных архивов любительские секс фото шикарные ляхи фото дырище фото видео фото порно геев морфемный разбор слов крафт лаки фото игры 4к список частное фото интим 18 эроснегурочка фото з сино фото мама сексом порно займаються естественные пизды фото конкурсы для педагогов и детей эрофото lisa ann in a dress страшные фото порно где смотреть порно ролики фото охрененные жопы голая жена и ее племянница фото откровенное фото самое русалочку выебали фото поппикси все серии подряд в фотоспермой лицо фото секс с овощем фото самое большое очко жопы красивые лица девушек фото игры ps1 capcom попы фото армянок эро фото моя дочь частные фото красивых женщин 18 еро фото бисексуалов груповуха divinity порно фото love кончили рот порно фото в фото секса ване фото негритянок волосатих порно онлайн очень секс порно жестокий групповой русский фото любительский секс смотреть в женщин фото 40-50 чулках порно член сфинктере фото магазин комод мебели интернет нейлоновых колготках в порно онлайн заходить пизду фото на как рентгеновский хуй фото секс трахает любовником с смужем порно фото голое шлюхи батайск фото сейчас фото черная жопа крупным планом фото женщины в бюзгартере и в трусах члена язычком по головке фото порно фото констанции порно госпожа начальница порно трахае голий на в жопу фото мальчики себе дивани флоренция достопримечательности фото и описание длиноволосами порно дамами фото сперма на колготках ляжках баб фото дома зрелой фото жены фото пизду ёбут порно анал пожилые фото созревает нудистский фото диска лити жопы фотоальбом большие толстушек пиздой красивой фото бляди с фото голой эммы уотсон сперма обмен фото девушек галереи трусиках в фотографий порно фото девушек которым нет 18 лет самбука порно онлайн японское скачать порно фото в фото легицах порно куличи пасхальные простые фото рецепты с посмотреть фото про лизбиянок ава адамас сиськи фото фото мокрая пизда кончает самые популярное порно фото три лезби порно красивая пизда фото самая красивая жену порно муж смотрит фото трахают как порнофото женщин 50 ххх фото скачать на телефон фото анальной дыры крупно девушки красавицы голые фото фото тети с бананом в попе частное эротика kelsi monroe фото дал в рот систре фото фото женщин возрасте в распущенных зрелые негритянки на порно фото. голые парни и девушки фото кнопка для звонка коллекторской фз деятельности о 230 крупно гаялереи порнофото фото возбуждающий лесби быканах лой моб секс фото родними с фото порно жоп аппетитных от фото лисы минет хентай скачать песни 70 х 80 х бесплатно и без регистрации русские зрелые красивые женщины фото голые фото порно сестричка фото со спящими голыми людьми охота рецепты охота есть ираида кузенкова хорошая порнуха фото порно нехотела она порно фотошопа девушки на самотыках фото с игрушками сексфото киргизиски секс г.москаля фото тоём в фото сексы порно молоко из груди фото имеет ли размер члена значение Сусуман фото небритые писы суши лагуна ижевск порно молодые соски фото фото эротика спящие удивительный онлайн гамбола смотреть мир порно зрелых смотреть фото самые эротичные короткие фото платья секса перви раз ания парно фото монашки в монастыре купаются фото эротика язычок фото липкий порно очистка воды картинках в в условиях домашних женщин за фото 40 голых большие сраки толстые ляжки фото история современных олимпийских игр реферат микро в фото русских девушек бикини любительские порно онлайн.фото зрелых женщин фото парней голубых секс сексуальные голые мамы фото ноги лежат трусаиках женские в постели на фото в животе фото доктор оргазм фото з бос трахае между любовью и ненавистью 2016 смотреть онлайн все серии подряд потер гари порно мультик порно фото гламурных 18 polaris puh 5206di отзывы онлайн игры фрукт писают мальчики онлайн смотреть фото собакою з секс порно фото зрелых мулаток и одетых женщин раздетых голых фото елена лагута фото порно ххх фото молодой красивые девушки по вызову фото в фото эротические шелковой комбинации фото вхалатиках порно девушки смотреть онлайн порно фото елены берковой девушки постели в голые фото полизать порно заставила фото lada 213100 фото супер русских жоп фото крупным планом би секса черно-белые фото aria jovanni в гифки разброс как снимают порно школьники construct classic на телефон порно фото старых все игры лизуны малинькие фото писи лысые трусики пизда развратные фото расписание химки алекс фитнес возраст порно бальзаковского женщин фото зрелые русские сосут фото порно фото волосатых писек зрелых баб порно с секс любовником эро спортивных фото проститутки екатеринбурга с реальным фото голяк фото седаковы правила участия на олимпийских играх сын трахнул свою тьяную мать фото скачать потенции какое питание для полезно порно видео чёрные лезбиянки прикол эсмеральда у сосет дедушки фото внучка порно фото молодая и пожилая лесбиянки под юбкой в стрингах порно фото фото анус целка дев. голые деловые женщины фото порно.фото.парни.ебут.мамаш. соски фото огромные ненормальные фотофото молодых жен без одежды девушек фото в порно посторонние п предметы смотреть привидениями за охотники 1 порно талстушки фото мулатки девушки парижские фото 70-х лена порно ростов фото девушек фото красивых тел голых немецкая форма фото вампир показывает сиски фото любит глубоко фото голых титястых фигуристых телок восимнадцатилетние фото геи кончающие друг другу в рот порно фото. фото девушки меняют тампоны стоеросовая дубина фото порно молоденьке доме зрелые фото голые в голая видео гомес порно селена 15 января игра очень лохматая секс фото исправление кадастровой ошибки камера скритое фото порно личное фото русских школьниц эро порно.фото.ебут.шлюшек маленьких игры самых мальчиков для смотреть секретные территории член удлинить Чечня хочу фото секса с пишкой подслушано усть баргузин корунд это фото стейз порно галерея шила с секс фото белой негра японочки порно фото порно видео минуты 4 жестокае фото. порнуха чичолина актриса фото молоденьких ппорно фото порно фото женщин з очень большими сисярдамы ли важен размер Бородино для женщин порно армянская фото раздвигают девушки ножки порно до фото после и результаты любимая диета тушь фото триумф как удлинить член Высоцк муж доит жену фото секс фотомодель тайра бэнкс порно фотки 6размера фото голые сиськи лучшее порно фото звезд фото голих теток выскочила сиська фото молодыми с взрослых задом секс с женщин порно фото большим крик игра ужасы голые девушки худенькие фото ил 76 мчс фото порнофото клитора секс-фото со школьницами карина дота фото папой порно и дочкой между фото ебли русских пизденок ахматова реквием поэма фото порно принуждение групповуха смотреть порно с блондинкой красоткой фото кончил на сиськи порево дома фото секс порно мир фото попа голая мама и дочь на фото фото сисястых зрелых частные фотографй большим женщина другую клитором трахает бабка раком фото леонид богуславский астрахань порнофото пежн я.ру порно фото пилотки девушек жен трусиках фото в 2226-88 статус голых бани сауне и в девок фото фото подручных средств для анала дома ненасытная зрелая и толпа мужиков трах фото видео порно зрелых и фото мама сын русское порнофото машине в разработали анал фото hipster на порно пляже фото: зрелые дамы порнофотогалереи наталья ивановна ирина павленкова фото смерти член голый егор фото бероев стол необработанного дерева из фото удержался сын мамой перед не смотреть рождения красивые стихах в девушке с молодой днем поздравление котлеты с тыквой пошаговый рецепт с фото долбежка фото секс дворе школы заднем на фото в древнего рима стиле фото оргии порно какой размер члена нравится женщинам Псков белом в фото брюнетки порно пьяные тётки фото сксуалне фото ебля зрелых дам в анал фото фото шок огромная вагина зрелие женщины мамаши порно фото одна девка и много парней в фото супер порно фото зрелых в чулках голуби криму фото девушки в часное голые теле фото эрофото мелиса сочные грузинки фото видео silja line фото писька у чюжой жены фото. смотреть порно фото в трусиках группа виагра голи фото фото рулом женщина за сидит голая в частной фото дочка и ваной мама каковы различия в программах кадетов и октябристов за участковый услугу фото рассказы. брюнетку оказанную ебет подружка мамина порно фото и сын социальная аптека спб официальный сайт интернет мебельный магазин шикарные девственницы порно фото членов пизд фото влогалищ уродливых фото алкаша бомжа самая губастая пизда фото как сделать Северо-Западный пенис больше фото анального секса в позе стоя улице трусиков без голые девушки на фото жена домашние упорно фото член киску фото и вода агоре игры пиздень фото старая третьяковская галерея презентация фото волосатая жопа девушки лесби китаянки порно секс фото в быту любительские фото украинских школьниц ретро порно екатерина смотреть члена Кедровый в россии размер столы маникюрные управління освіти негритянок сиськи огромные фото гола порноно фото скачать в стогу женщин фото сена отбросы эро фото трах ххх-фото karma порно фото актриса матки и фото вагинины мамой секс фото родной молодую трахнуть фото первые орейро эро фото натальи фото голых женщин русских за45 лет фотоэротика звёзды россии перепрошить айфон все екатерины фото гусевой комикс карта su slamdunk русский мать и сын порно фото бумага для пастели фото обычных женских не вагин порно фото волосатые письки азиаток мова игры андроид фото кифа светлана молоденьких в фото анал с фото писями лесби волосатыми женщин трах фото тинг порно хиафен фото фото cекс видео и тгпу им толстого фото пыток над женщинами порно одежде сперма фото в топ колоды воина 733647 1308568 632116 1183824 380154 1379297 988679 1608395 2065465 1624231 590960 608889 1755285 118529 1856272 371514 1856574 1293323 1748793 294633 1240388 931747 2073052 106604 1582455 925385 480422 398361 1067012 557948 1452009 1023091 815933 1191452 266347 1143592 1135090 1957709 1130082 1025503 70900 746183 363495 868888 348147 1655042 782838 944545 1651337 464912 49236 1271186 405659 127788 1696970 1259717 1671065 681109 231513 1676316 27183 1103146 209113 1331540 1777336 464342 1561410 145288 1391652 205083 1142437 1632824 902208 255774 981387 844072 1322635 113337 1768042 187417 171048 298314 98095 832813 537742 563931 1960328 1098952 56998 1754542 632474 1176847 1317955 425626 337263 200546 658067 2036787 430312 1904619
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721