ФРЕЙМОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ СУБ’ЄКТА В АНГЛОМОВНОМУ БІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’371

Я.В. Бистров

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФРЕЙМОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ СУБ’ЄКТА В АНГЛОМОВНОМУ БІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ

У статті досліджуються особливості фреймової концептуалізації життєвого досвіду суб’єкта в біографічному наративі з позицій когнітивної наратології. Для аналізу застосовується фрейм-сценарій, на основі якого формуються когнітивні сцени і термінальні вузли, релевантні для конкретної подієвої наративної ситуації.

Ключові слова: життєвий досвід суб’єкта, фрейм-сценарій, подієва наративна ситуація, біографічний наратив, сцени, термінали.

В статье рассматриваются особенности фреймовой концептуализации жизненного опыта субъекта в биографическом нарративе с позиций когнитивной нарратологии. Для анализа используется фрейм-сценарий, на основе которого формируются когнитивные сцены и терминальные узлы, релевантные для конкретной событийной нарративной ситуации.

Ключевые слова: жизненный опыт субъекта, фрейм-сценарий, событийная нарративная ситуация, биографический нарратив, сцены, терминалы.

The paper deals with the peculiarities of life experience of the self in terms of frame conceptualization in biographical narrative from the standpoint of cognitive narratology. The analysis employs a frame-scenario that provides conceptual grounds for cognitive scenes and a network of terminals relevant to a particular eventful narrative situation.

Key words: life experience of the self, frame-scenario, eventful narrative situation, biographical narrative, scenes, terminals.

Когнітивна наратологія як міждисциплінарний проект поєднує здобутки когнітивної психології, теорії фреймів, лінгвістики, науки про штучний інтелект. У когнітивній обробці безпосереднього досвіду основна роль відводиться наративним структурам та особливим когнітивним схемам – фреймам. Останні досягнення когнітивної наратології (М.-Л. Раян, М. Флудернік, М. Ян, Д. Герман) тісно пов’язані з вивченням таких когнітивних структур, як «фрейм», «сценарій» або «скрипт», які покликані забезпечити зв’язок подій реального життя окремого наратора чи персонажа наративу з художнім їх зображенням, що визначає актуальність цієї розвідки.

Мета статті – дослідити роль когнітивної структури сценарію у фреймовій концептуалізації життєвого досвіду суб’єкта в англомовному біографічному наративі (БН). Завдання статті: 1) уточнити поняття фрейму-сценарію у межах біографічного наративу; 2) описати наповнення сцен у вигляді терміналів фрейму-сценарію. Об’єктом вивчення є життєвий досвід суб’єкта в біографічному наративі. Предмет дослідження становить аналіз фреймової концептуалізації життєвого досвіду суб’єкта в англомовному біографічному наративі.

У фокусі нашого дослідження послуговуємося визначенням Р. Шенка і Р. Абельсона, які сценарієм (у їхній термінології скрипт) називають «структуру, якою описується відповідна послідовність подій у певному контексті, а також стереотипних дій, які визначають вже добре відому ситуацію» [16, c. 41]. Однак, коли стереотипні «моделі» життєвого досвіду наратора/персонажа починають зазнавати хиткості і різного роду флуктуацій, фреймова структура перетворюється у сценарій.

Фрейми-сценарії виявляються у результаті інтерпретації тексту, коли ключові слова та ідеї тексту створюють тематичні («сценарні») структури, які вилучаються із пам’яті на основі стандартних, стереотипних значень, що приписуються термінальним елементам [2, с. 187]. Фрейм-сценарій передбачає відображення у мовній свідомості наратора/персонажа певної послідовності складних і розгорнутих когнітивних структур.

Концептуальні ознаки, отримані в результаті семантичного аналізу дієслова tell та іменників story, biography, autobiography (у т.ч. контекстуальних синонімів), зорієнтовані на мовний емпіричний матеріал для подальшого дослідження фреймів. Вони співвідносяться з певним когнітивним контекстом, чи областю знання, яка лежить в основі значення слова і потребує певних методик для структуризації [1, с. 27]. Припускаємо, що у визначеному когнітивному контексті (наратології) типовою універсальною структурою, яка демонструє загальні закономірності організації вербалізованої інформації у межах БН є фрейм-сценарій BIOGRAPHICAL STORYTELLING.

Беручи до уваги визначення фрейму як смислового каркасу подієвої наративної ситуації із певним набором конституентів, здатних її ідентифікувати, фрейм-сценарій BIOGRAPHICAL STORYTELLING містить два ієрархічно пов’язані один з одним рівні – вершинні вузли у вигляді когнітивних сцен, релевантних для ПНС (верхній рівень моделі) і термінальні вузли стосовно конкретизованої контекстом ПНС (нижній рівень моделі).

Розширення меж змістової структури лексем tell, story, biography, autobiography відбувається шляхом сценарного розгортання фрейму BIOGRAPHICAL STORYTELLING. Найзагальніші параметри фреймової моделі (верхній рівень) становлять 8 вузлів, інтегрованих у сцени ПНС БН: [УЧАСНИКИ], [МЕТА], [МЕТОД], [ДЖЕРЕЛА], [ТІЛЕСНИЙ ДОСВІД], [ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД], [НАРАТИВНА ПАМ’ЯТЬ], [РЕЗУЛЬТАТ].

Активуючи фрейм-сценарій через термінали другого рівня моделі, нами відтворюється структура ПНС у цілому. Наповнення інформацією сцен фрейму-сценарію відбувається у терміналах як невід’ємної частини і певного аспекту конкретизації фреймової моделі, які прилаштовують фрейм до конкретної ПНС. Термінали об’єктивують зміст фрейму-сценарію і вербалізуються структурними елементами – наративними пропозиціями (НП). Вузли нижнього рівня (сцени) фреймової моделі вербалізації життєвого досвіду відповідають терміналам відносно конкретної НС, процес наповнення яких відбувається за допомогою НП відповідно до кількості терміналів на матеріалі проаналізованих текстів.

Наповнення сцени ПНС [УЧАСНИКИ] відбувається за рахунок двох терміналів – [суб’єкт-експерієнцер] і [пацієнс].

Термінал 1 [суб’єкт-експерієнцер]. Чесно і відверто Стівен Фрай розповідає у другій частині автобіографії про свою молодість, друзів, славу, яка поступово до нього прийшла: I hope you forgive the unedifying sight of my struggle to express some of the truths of my inner selfand the real condition of anxiety, selfdoubt, selfdisgust and fear in which much of my life then and now is lived. It is a life, as interesting or as uninteresting as anyone else’s [11, с. 2-3].

Термінал 2 [пацієнс]. Місто у романі П.Акройда “London: the Biography” стає повноправним персонажем, який здатен впливати на події, живе за власними законами, підпорядковуючи їм своїх мешканців, і постає в образі людини: The image of London as a human body is striking and singular; we may trace it from the pictorial emblems of the city of God, the mystical body in which Jesus Christ represents its head and the citizens its other members [4, с. 1].

Сцена ПНС [МЕТА] репрезентована трьома терміналами: [зображення правди життя], [репрезентація життєвого досвіду персонажа], [пошук істини].

Термінал 1 [зображення правди життя]: Nearly everything that happens in this story is based on factual sources. With one insignificant exception, all the named characters were real people. But I have used a novelist’s licence in representing what they thought, felt, and said to each other; and I have imagined some events and personal details which history omitted to record [13].

У романі “Flaubert’s Parrot” вигаданий Дж. Барнсом наратор Джеффрі Брейтвейт має на меті правдиво описати життєвий шлях героя (своєї дружини), однак вона не є категоричною, а радше гіпотетичною (уживання модальної конструкції have to, маркера умовного речення if): I’m aiming to tell the truth; though mistakes are, I suppose, inevitable [7, c. 96].

Термінал 2 [репрезентація життєвого досвіду персонажа]. Дж. Барнсом було вибрано рядок з одного із листів Флобера як епіграф до роману “Flaubert’s Parrot”: When you write the biography of a friend, you must do it as if you were taking revenge for him [7]. Наратор взяв на себе почесну місію презентувати неканонічну версію життя Флобера, створюючи завершений образ персонажа (Флобер-ведмідь, Флобер-папуга, Флобер-провінціал, Флобер-садист та ін.).

Термінал 3 [пошук істини]. Наратор як суб’єкт біографічної діяльності прагне відшукати сенс життя і необхідність викладу біографічних фактів про життя іншого або самого себе: Why should I tell the story of my life? I do it because my father is dead now, and I always knew I would have to commemorate him. I do it because I feel the same stirrings that everyone else feels. I want to set the record straight (so much of this is already public), and to speak, for once, without artifice [5, c. 7].

Сцена ПНС [МЕТОД] охоплює п’ять терміналів з різним кількісним наповненням НП: [аналіз], [синтез], [деконструкція], [самомоделювання], [подвійна експозиція].

Термінал 1 [аналіз]. Відомий британський комедійний актор і письменник Стівен Фрай вдається до аналізу власного життєвого і творчого шляху: You might say I am good at tactics but hopeless at startegy, happy to slog away at whatever is in front of me but unable to take a long view, plan ahead or imagine the future. A good golfer, they say, has to picture his swing before he addresses the ball in order to drive. My whole life has been an adventure in hit and hope [11, с. 323].

Термінал 2 [синтез]: My organizational principles, therefore, derive from an inner urgency, and from the novelist’s addiction to seeing parallels and making connections. The method, plus the use of footnotes (to preserve the collateral thought), should give a clear view of the geography of a writer’s mind. 7

Термінал 3 [деконструкція]. Пізнання дійсності з точки зору теорії постмодернізму відбувається шляхом постановки запитання і непрямої на нього відповіді, часто неможливої відповіді і, навіть, марного її пошуку: My method, friends, is to answer it indirectly by the asking [15, c. 288].

Термінал 4 [подвійна експозиція]. В художній автобіографії для зображення фікціональних та нефікціональних стратегій, автором застосовується метод подвійної експозиції (термін використовується у художній фотографії), коли відбувається процес накладання двох зображень і наративів про них – про реального автора і про персонажів фікціонального світу, які переслідують одне одного (наче один є привидом іншого): I was now my father, Robby was now me. I saw my own features mirrored in his – my world was mirrored there … [9, c. 210].

Термінал 5 [самомоделювання]. Наприклад, Томас Чаттертон, створюючи словесний автопортрет, приписуючи власні творіння чужому генію демонструє таку техніку використання мови, яка художньо об’єктивує самого себе: Poetry was my device. I invented my self as monk of the fifteenth century, Thomas Rowley; I dressed him in Raggs, I made him Blind and then I made him Sing. I compos’d Elegies and Epics, Ballads and Songs, Lyrics and Acrosticks, all of them in that curious contriv’d Style which speedily became the very Token of my own Feelings; for, as I wrote in Rowley’s hand, ‘Syke yn the Weal of Kynde’, which is as much to say, ‘All things are partes of One’ [3, c. 87].

Сцена ПНС [ДЖЕРЕЛА] об’єднує два термінали – [достовірні факти], [вигадані факти].

Термінал 1 [достовірні факти]: Facts: There were several meetings at my flat, a convenient venue for people coming in from outside London. The people I remember clearly are Edward Thompson, John Saville, Haimi Levy, Randall Swingler [12, c. 217].

Термінал 2 [вигадані факти]. Вигаданий наратор Джеффрі Брейтвейт, основним завданням якого є знайти «справжню» папугу Флобера, вдається до подекуди комічного опису своєї персони (часто використовуються вставні конструкції, модальні слова): I told you my name: Geoffrey Braithwaite. Has that helped? A little; at least it’s better than ‘B’ or ‘G’ or ‘the man’ or ‘the amateur of cheeses’. And if you hadn’t seen me, what would you have deduced from the name? I am—was—a doctor, first-generation professional class … Certainly not the truth; so perhaps it’s as well they were never taken [7, c. 102-103].

Сцена ПНС [ТІЛЕСНИЙ ДОСВІД] конституюється чотирма терміналами: [творчий досвід], [суїцид], [сексуальний досвід], [тілесність неістоти].

Наратор БН пропонує своє прочитання та інтерпретацію власного тілесного досвіду і досвіду персонажа. Тілесність розкривається через передачу думок, почуттів, переживань та опис фізіологічних реакцій.

Термінал 1 [творчий досвід]: A writer’s life is all anxiety and ambition – and ambition, here, is not readily distinguishable from anxiety; it is a part of your desire to do right by what talent you have [5, c. 337].

Термінал 2 [суїцид]: Suicide, the most somber of all subjects – the saddest story. It awakens terror and pity in me, yet it compels me, it compels my writing hand. The suicide kills everybody [5, c. 280-281].

Термінал 3 [сексуальний досвід]: When I wrote the phrase, many pages back now, “unrequited love” I giggled to myself, for at the first go I committed the Freudian keyslip of typing “unrequired love”.

It is, I know, for I have experienced it perhaps twice in my life, an awful privilege to be too much loved and perhaps the kindest thing I ever did in my life was never to let Mattew know to what degree he had destroyed my peace and my happiness [10, c. 267].

Термінал 4 [тілесність неістоти]. Роман П. Акройда “London: the Biography” спрямовує читача в бік життєпису столиці європейської країни, яка постає в образі людини. У передмові до роману тілесність Лондона розкривається у контрастних співвідношеннях: зображенням його у формі юнака або, навпаки, потворним велетнем у людській подобі: Whether we concider London as a young man refreshed and risen from sleep, therefore, or whether we lament its condition as a deformed giant, we must regard it as a human shape with its own laws of life and growth. Here, then, is its biography [4, c. 2].

Актуалізаторами сцени ПНС [ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД] є шість терміналів: [осуд], [страх], [біль], [хвороба], [криза], [смерть].

Термінал 1 [осуд]. Вигуки глядачів театральної вистави, які запрошують автора п’єси на уклін, насправді спричинюють йому душевну травму і спрямовані на демонстрацію осуду і зневаги до нього. Сцена відвертих вигуків незадоволення і глузування (hissing, boos, jeers, catcalls) після показу п’єси «Гай Дозвіль» змушує її автора Генрі Джеймса почувати себе ніяково: James looked stunned, bewildered, totally unable to understand what was happening, or how to react. He seemed paralysed, canted forward in the act of bowing, his pale plump face and bald brow thrown into relief by the dark beard and his black evening clothes. His mouth opened and closed once or twice, slowly and silently, like a fish in a bowl [13, c. 256].

Термінал 2 [страх]: And for a while I thought I would inherit my father’s lavish array of phobias: aerophobia…, acrophobia…, and nyctophobia, or fear of the night [5, c. 112].

Термінал 3 [біль]: I had a toothache on the day my first son was born. I had a toothache on the day my second son was born. I had a toothache on the day I communed so vitally with the spirit of Lucy Partington … [5, c. 122].

Термінал 4 [хвороба]. Автор шекспірівської біографії Роберт Най, хоча і в жартівливій формі, згадує так звані дитячі хвороби Шекспіра: The childhood of our immortal bard was not without the usual diseases. William Shakespeare caught the measles. William Shakespeare caught the jaundice. William Shakespeare had the whooping cough. William Shakespeare had the toothache. William Shakespeare had the pneumonie [15, c. 88-89].

Термінал 5 [криза]. Переживання кризи середини життя з неминучим прийняттям ідеї життєвого фіаско, творчих невдач Річарда Тала з роману М. Еміса “The Information” постає в образі камери: the constant snatch of the cameras mouthit would take your reality, in the end. Yes, probably, the more you were photographed, the thinner it went for your inner life [20].

Термінал 6 [смерть]. Перші і останні рядки роману Д. Лоджа “Author, Author” присвячені докладному описові останніх днів життя Генрі Джеймса: … the distinguished author is dying – slowly, but surely. The author is 72. He has had an interesting and varied life, written many books, traveled widely, enjoyed the arts, moved in society (one winter he dined out 107 times) … The author is dying propped up in bed among starched sheets and plump pillows … [13, c. 3].

Сцена ПНС [НАРАТИВНА ПАМ’ЯТЬ] есплікується у п’ятьох терміналах: [індивідуальна пам’ять наратора], [ненадійність пам’яті], [пам’ять речей], [пам’ять смаку], [культурно-історична пам’ять].

Біографічна пам’ять як особливий вид пам’яті актуалізується у БН, розкриваючи специфіку усвідомленої реконструкції власного минулого (суб’єктивне «я») чи історію минулого життя іншої особи (об’єктивно/суб’єктивне «він/вона») крізь внутрішній світ власних спогадів. Пам’ять осмислюється наратором/персонажем як тонкий інструмент для подорожі в минуле, всередину себе; ним визнається, що вибірка епізодів з життя і фінальна версія його «я» залежить від можливостей його пам’яті, які кожен раз підтверджуються суб’єктивною природою спогадів. На циклічність при запам’ятовуванні подій указують темпоральні маркери відповідної семантики: next, after, once, now, today, ever before.

Термінал 1 [індивідуальна пам’ять наратора]. Мартін Еміс висуває власну модель пам’яті – «цибулину пам’яті» (термін, запозичений Емісом із збірки поезій К.Рейна “The Onion, Memory”), з нескінченними шарами, але із спільним вузлом. Ідеалізований образ загадкового зникнення кузини Люсі Партингтон стає вузловою точкою («цибулиною»), на яку нашаровуються спогади про різноманітні події із життя родини Емісів: With an ice-bag pressed against my cheek I sat among all the detritus, my heart still raw and swollen as I communed with my murdered cousin.More than a hundred had been there that day. Their differing degrees of pain went back twenty years and would continue for another twenty, forty, sixty [5, c. 70].

Термінал 2 [ненадійність пам’яті]. Образ авторського «я», незважаючи на наявність конкретних біографічних фактів, залишається незавершеним через ненадійність пам’яті: We live, we die, we are remembered, we are forgotten. Not immediately, but in tranches. We remember our parents through most of their adult lives; our grandparents through their last third; beyond that, perhaps, lies a great-grandfather with a scratchy beard and a rank odour. Perhaps he smelt of fish [8, c. 218]

Термінал 3 [пам’ять речей]. Процес осмислення наратором оточуючого світу проходить шлях від предметного світу – до образів, які зберігає пам’ять, – аж до візуалізації подій крізь призму візуальної пам’яті: Houses have crumbled in my memory as soundlessly as they did in the mute films of yore, and the portrait of old French governess, whom I once lent to a boy in one of my books, is fading fast, now that it is engulfed in the description of a childhood entirely unrelated to my own [14, c. 438].

Термінал 4 [пам’ять смаку]. Властивість пам’яті виявляється також у закарбуванні і збереженні яскравих за силою сенсорних образів з відтінками смакової модальності (використання порівняння, метафори і метонімії) як одного із видів сенсорики, що актуалізуються в ракурсі тілесності: The fierce knot of admiration, resentment, shame and fury that tightened in the pit of my stomach is one of those background sensations of childhood, like the taste of lemon sherbet or tomatoes on fried bread, flavours that can be blown back on the wind of memory or association to torture and now, of course, to amuse [10, c. 67].

Термінал 5 [культурно-історична пам’ять]. Лондон у БН є вмістилищем культурної та історичної пам’яті, в якій народжується його минуле у порівнянні з теперішнім: Many of these institutions exist today, albeit in altered form, while others linger only in folk memory of London. The history of London is a palimpsest of different realities and lingering truths [4, c. 86-87].

Сцена ПНС [РЕЗУЛЬТАТ] заповнюється трьома терміналами: [неосяжність істини], [підсумок життєвого шляху], [оцінка життєвого досвіду].

Термінал 1 [неосяжність істини]. У біографії людини завжди залишаються темні плями, гіпотези, можливі варіанти: The end of my book is in sight, yet there are a number of things which I meant to include in it but which now there will be no room for. Here is the list of things despaired of, things that belong in my life Life of William Shakespeare but which now I must leave for others to write about … [15, c. 375-376].

Термінал 2 [підсумок життєвого шляху]: Eliot’s bleak summary of human life: birth, and copulation, and death [8, c. 17].

Термінал 3 [оцінка життєвого досвіду]. В кінці роману “Lunar Park” Елліс ототожнює себе з батьком, повертається до холостяцького життя у Манхеттені, визнає, які батькові помилки він повторив і усвідомлює, скільки насправді спільного між ним і батьком, що вселяє надію на переоцінку сімейних цінностей: Lying in bed on 13th Street, I realized the one thing I was learning from my father now: how lonely people make a life. But I also realized what I hadn’t learned from him: that a family – if you allow it – gives you joy, which in turn gives you hope. What we both failed to understand was that we shared the same heart [9, c. 395].

Таким чином, фрейм-сценарій як динамічна когнітивна структура бере участь в організації вербалізованої інформації у межах БН і є найбільш релевантною для системного опису концептуалізації досвіду суб’єкта. Визначено, що категоризація життєвого досвіду наратора/персонажа БН відбувається у 8 сценах і 30 терміналах фрейму-сценарію. Кінцеві позиції сцен заповнюються контекстуальною інформацією, яка профілюються у термінали, кількість яких визначається особливостями інтерпретації життєвого досвіду наратора/персонажа.

Перспективу подальших досліджень становить вивчення тілесності як сполучної ланки між перцептивним образом свідомості і мовою тілесності, а також метафоричного потенціалу тілесності.

 

Література:

 1. Болдырев Н.Н. Концепт и значение слова / Н.Н. Болдырев // Методологические проблемы когнитивной лингвистики : Науч. издание / Под редакцией И.А. Стернина. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2001. – С. 25-36.
 2. Демьянков В.З. Фрейм / Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С.Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина ; под ред. Е. С. Кубряковой. – М. : Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996. – С. 187.
 3. Ackroyd P. Chatterton / Peter Ackroyd. – London : Abacus, [1987]1991. – 234 p.
 4. Ackroyd P. London : The Biography / Peter Ackroyd. – New York : Anchor Books, 2003. – 801 p.
 5. Amis M. Experience: A Memoir / Martin Amis. – New York : Hyperion, 2000. – 403 p.
 6. Amis M. The Information / Martin Amis. – London : Flamingo, 1995. – 494 p.
 7. Barnes J. Flaubert’s Parrot / Julian Barnes. – London : Vintage Books, 1990. – 190 p.
 8. Barnes J. Nothing To Be Frightened Of / Julian Barnes. – London : Vintage Books, 2009. – 250 p.
 9. Ellis B.E. Lunar Park Lunar Park / Bret Easton Ellis.New York : Vintage Contemporaries, 2006. – 400 p.
 10. Fry S. Moab is My Washpot. An Autobiography / Stephen Fry. – New York : Random House, 1999. – 366 p.
 11. Fry S. The Fry Chronicles. An Autobiography / Stephen Fry. – London : Penguin Books, 2011. – 446 p.
 12. Lessing D. Walking in the Shade. Volume Two of My Autobiography, 1949-1962 / Doris Lessing. – New York : Harper Perennial, 1998. – 404 p.
 13. Lodge D. Author, Author / David Lodge. – New York : Viking, 2004. – 390 p.
 14. Nabokov V. Speak, Memory. An Autobiography Revisited / Vladimir Nabokov // Novels and Memoirs 1941-1951. – New York : the Library of America, 1996. – P. 359-629.
 15. Nye R. The Late Mr. Shakespeare / Robert Nye. – New York : Penguin Books, 1998. – 399 p.
 16. Schank R.C., Abelson R. Scripts, Plans, Goals, and Understanding / R. Schank, R. Abelson. – Hillsdale, NJ : Earlbaum Assoc., 1977. – 248 р.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

scribe medical cover letter for online buy masters dissertation online dating nick russian jr paper custom help writing sale online essays for connect homework accounting help nursing a write how introduction to dissertation order resume job chapters thesis order to how make a job for resume rx Maxalt Maxalt from Raleigh - sell without mexico hours on community service essay dissertation literature writing a review free writing for essay an help website essays writing/getting for best jobs homework help sydney calcium get prescription online carbonate without writing professional resume queens services short long essay goals and term can thesis write someone my for sales resume objective example essay online helpers writing medical personal school statement service carafate digoxin administration gold sicuro forum kamagra acquistare homework help negative numbers history essay world handbook writers ap my need essay college writing help medical school for essay diversity homework sled live welcome help to help school report writing for templates sales jobs resume help homework finance calculations quick weight diet results loss atkin mechanical engineering topics paper presentation pdf for maid writing honor speech of help a super tablets p-force mg 200 essay inn maine buy to statement a personal how for to a write phd cant persuasive essay buy money happiness best place to zebeta get personality essay drivers with homework ed help essay service college application australia homework help masth of outline paper term parts essay summarize my and miscarriage zoloft with toddler help delay speech for professional papers sale a pay make resume me i can someone to help on probability homework online prescription prozac paper postion service writing marketing essay how write to line homework help english plot monopril online pills buying essays buy fast gi dissertation 2010 dissertations a writing strong preis conclusion homework payroll solutions mastering pshs help homework huntington venlafaxine breast angeles cancer los testing phd service writing help go with can where get i resume my to from mexica buy viagra or canada online thesis help science in phd computer thesis shortest objective resume for school medical websites essay best custom bangalore in price dating almirah dissertation ma an write to how dissertation cole competition uk in to buy elocon 100mg jobs resume sales for comfortable plans house paper writing writing paper thesis of format sample dissertation design dr and d weil vitamin toxcicity precis dissertation on disorder identity essays gender paper term with help writing a norwich essay admissions mechanical for project sample engineer resume medical writing service consultant cv paper writing for guidelines manager cv purchase private homework my do tutors to accounting coursework writing service personal school for a writing medical statement uk ucla college essay admission custom pakistan assignment writing jobs in online cancer canadian society mississauga resume cornell help grade homework help 11 ilc on degree i do write my resume a how statistics help homework videos art thesis phd history resume food service find you can write you where essay someone for to thesis in finance master corporate free help homework writing for write statement to personal uni how best paper website writing research number cancer profile best medical statement service editing personal school atlanta services writing professional admission service college writing buy i an how essay can help homework amanagerial accounting conclusion dissertation for robaxin 150 mg purchase toronto dating phone steve's store music presentation powerpoint purchase a essay writing i need an help on essays writers college paper my online grade college online with help homework review site assignment help writing letter services qualitative dissertation help writing proposal website best homework the what is help writing justice style criminal situation in order pakistan and law essay short youtube how an admission essay to write quality services underwriting montreal dissertation a purchase days 5 papers master thesis case disorder personality example of borderline study for professional resume engineer mechanical sample for engineers mechanical samples vitae curriculum medical writers paper criterion service online writing evaluation eagle writing need an letter recommendation help a scout for of future the predict life essay in services high london dating end jobs customer dissertation on service santosh thesis phd ansumali plagiarized papers non cheap and search dissertations thesis plan design seasons for web unit applications help with job a buy thesis an to for for essay how thesis alabama help homework public library how write to first your resume sales executive application for letter online Denton usa Eriacta brand buy pharmacy Eriacta - essay help prime ohne rezept sr theo-24 bestellen online newspapers oregon historical on plan careers agriculture in lesson buy admission essays essay in written speak text 5 prices aldactone mg vitae doc format samples curriculum university quote in poetry for how assignments to essay write dissertation thesis electronic homework poem to i my do forgot vitamins men rda for india os mg forte in 200 somna-ritz of homework help statistics the practice essay critical analytical help business plan distributorship help college homework courses colospa generic 120mg india help personal admission statement essay college vs help dissertation custom hooters resume order online service essay writing nyc avodart 1mg no prescription detrol berlin essay for help college idnetities trigonometric homework verify help school admissions essay law service columbia science project homework help human master thesis resources need to someone resume write i my in hindi website essay online free help with homework math word 8th grade problems cheap uk services writing dissertation paper term written i for me can get a where academic writing companies uk application college best essays 100 ever buy online in somna-ritz usa for college writing help students help geography homework bbc essay custom writing online thesis to how phd get online ed i pack trial how can super get tablets write i when chords my masters thesis diwali marathi in essay written resume exam cover uk for examples letter receptionist medical plan phase and construction health safety service proofreading cheap essay service college mistakes application writing wisconsin application paid college for help statement how to resumes create Когда была написана сказка огниво с приколом прозе в Поздравления торрент Скачать через слепые игры имена и порно актрисы фото каталог в фото Изменить главное инстаграм Запуск windows xp игр на windows 7 купальниках в частные фото зрелых фото алмазный блок игры Крутые компьютер стрелялки на с женщин фото зрелых порно мобильного смотреть фото онлайн групповой Икра морских ежей чем она полезна девушек порно большие фото сиськи голых фото в платье карандаш нижнем белье и голая хочу секса между мужиком и бабой фото Интересные факты о стебле растения ональные вибратором порно фото с пантелеева лягушках о Сказка двух Потолок из гипсокартона видео фото кик картинки бутовский порно смотреть спящие порно геи онлайн юрмале фото игры тори вега порно фото галереи сосалка нет профкосметика фото фото развратные порно мамки Звезды похудела фото до и после надувной порно мужик Прохождение and rooms 3 игры doors мокрые 18 фото девушек Скачать игру assassins creed репак порно фотобольшие сиськи бикини мода 2015 обои игр для ускорение торрент Скачать ударный весь 1 экран Игра на отряд Конкурс сказка казани восточная в Огонь и вода игра в одного игрока педикюр фото пошаговое делать Как фото жопу в ибут латинку Полка напольная своими руками фото Играть в игру счастливое колесо порнофото стрептиз сказок на мире Ответы викторину в фото парнуха мамаш человека фото Нападения на собаки красивые фото обнаженных женщин Картинки большой медведицы на небе фото жесткого садомазо Фото хищников из фильма хищники фото голых женщинв 45 лет девушек фото попки лучшие писи индивидуалки москвы с реальными фотографиями 18-ти летние секс фото как удлинить половой член Спас-Клепики Статусы про сына на день рождения в статус польше беженцев Получить Мама с на новорожденным руках фото Код на игру драйвер сан франциско плеч прически волос до для Фото порнофото из соц сети в amazing Костюмы spider игре man порно эро юбку задрала фото китайки в нижнем белье плейбой фото ногтях марта фото к на Дизайн 8 Русские знаменитости фото на пляже Загадки о профессиях с ответами огромные попки зрелых мамаш фотонмммшь ж Саундтреки к игре дальнобойщики 2 инцест родственники фото Картинка для дошкольников весна Торты с днем рождения 3 года фото в крупным порно планом порно галереи фото хд звезд на самсунг телефон Игры скачать фото порно домашня голые фото спортсмены синий экзорцист хентай фото толстые с красивой пиздой фото страпон порно качественные фото Модные вязаные женские шапки фото игры трехрядки минет фотосессии Слушать онлайн сказку курочка ряба скачать игры корпорация монстров ужасные приключения майка 2 это Играть картинг игру взорви в фото голая медсестра Всказке сельмы лагерлеф чудесное категориям по фото прно широкие бедра баб фото статус про гены attalea princeps сказка гаршин Вм нравственности Игры для воспитания Рисунки сказке избушка по заюшкина фрики это фото порно фото мизукаге Скачать игру контр страйк для пк. Фото планшетов и цены в эльдорадо для мужчин Полезные перги свойства Ругательства латыни с переводом на виардо область Ивановская Игры плохое мороженое на 3 человек секс в поеде частное фото Стихотворения об играх и игрушках Игры 60 через fps скачать торрент веселое понофото секса зрелой молодого и фото Фото погибшего экипажа 31 октября Игры и гномов семь в белоснежку своими женами секс фото со порн и большие ифото мулаток негритянок жопы тела много женского обнаженного фото порно кино инцес фото рыбки угри юбилей мужчин на Торты фото для нейлоне фотов порно мамашам секс с фото Игры делаем маникюр и педикюр сами мистрали картинки фото секс игрушки в попе какими бывают женские писички фото как ее ласкают Статусы про сестру младшую любимую Свинина отбивная рецепты с фото формами их парней которые лапают фото и с девушек голых большими клубникой фото с рецепт с Печенье Огурец либелла описание сорта фото во время секса падает пенис Череповец фото русское голых школьниц секс изврощения домашнего фото Мультик нет игры нет жизни 1 сезон и джастин бибер фото гранде Ариана лиза симпсон порно завести том друзей игре Как мой в Все из 2 сезона картинки виолетты Фото без в девушек лица белье дома Обувь весна 2016 фото женские цена пушкина отрывки для сказок заучивания из список кинект игр Блок предохранителей ваз 2110 фото Фото геморроя до операции и после порно фото толсые бабы сексуальный масаж фото гост 7219 статус факты Интересные об озоновой дыре фото эротика смотреть некрасивая женская грудь мама с саном фото Видео приколы на новый 2016 год регистрации милашки фото сперме без в порно бдсм порно видео онлайн Скачать игру the ponies на русском Салат из брынзы с помидорами фото на взрыв плазмы языке Игры русском обучению Игры школе трудовому по в порно фото вагина зрелых прохождение онлайн Игры улитка боб фото сексуальными танкистками с Шаблон для фото с днем рождения Картинка на аву брюнетка спиной соник игр 3 мр анфайни фото Зимние обои hd для рабочего стола Приготовление рецепты суши фото с Картинки выбери и выполни желание трахаются девушек фотографии мужиками голых которые красивых с Скачать игра престолов. сезон 1 порно сочых дам фото размер полового члена Енисейск ярославских девушек порнофото онлайн Смотреть злой ужасы ведьма старые деды с отвисшими членами фото Картинка с днем рождения без текста Видеокарта для ноутбука acer фото Лампа настольная для маникюра фото голеньких фото проказниц Как можно в игре world of tanks секс фотографии красивый вдвоем одно уровень 3 слово 4картинки Лего звёздные войны клоны картинки фото женшин полных порно 7176-24 обои игре wars на Чит в contract деньги Старые фото ульяновска новый город Рисовая запеканка с творогом фото фото тейлор каталина Мвидео игры на сони плейстейшен 3 Сайт с разными размерами картинки читать секс рассказы Двух яростная кровать фото и цена Как делать из теста рогалики фото dll api запускается отсутствует игра steam не Рецепты пирогов с фото пошагово женщин для верхняя одежда Картинки девушек фото для Новые татуировки парнуха улеце фото на Поиск вещей по фото на алиэкспресс тату запястье лены летучей Фото на немецкие 90 фильмы порно Фото вечерние прически с челкой голых секс извращенки фото ужасы категория фото частное шлюх стола 800 на для рабочего Обои 480 спутник фото ио какой члена Костерёво оптимальный размер Игры стрелять из винтовки по людям горячие фото голых зрелых раком раздетые девушки фото секс фото как девушки раздвигают свои письки видео порно баб жоп онлайн фото за и зрелых 50 вагин и молодых взрослые фото мужики трахают девушек мальчиков фото для прически Лучшие h2o клео картинки фото семьи натуристов нудистов баловство Как запустить игру ufc undisputed аниме братство чёрной крови картинки Что полезно для желудка на завтрак фразы о жизни Красивые афоризмы и Игра на компьютер ферма скачать Генератор ключей на алавар игры Игра майнкрафт 164 скачать торрент прохождения Игры на компьютер для вероника симон фотомодель шарарам Игры 500 играй каждый день friv игры 100 россии о в факты Интересные языках развелись мы фото carnage primal игру скачать Как Картинки дорогой хорошо все будет нудисты на ибице фото зрелые игры голодные вк из Смотреть игру зрелые женщины скачать порно фото архивы фото грудь видео обвисшая порно снятое фото мобильник на Как сделать фпс в играх стабильным е порно 80 носить сумку фото Счем фиолетовую фото писи голых видео на картинку скачать для youtube Почему не могу загрузить картинку игры а в гонки аватар игры од фото девушек на д. баре и в т улице голых Смотреть игру адская жизнь утенка фото порно жеп толстых зрелых Кто у андрея малахова жена фото Обои цвет морской волны с цветами на с фото праздник салаты Быстрые Своя игра 10 класс русский язык Виниловые моющиеся обои как клеить Парень целует животик девушке фото блузках в девушек фото скачать с торрент трекера порно фото сборник голых русских женщин за 30 Самые большой лимузин в мире фото офаб-250-270 фото Книга открывается анимация скачать Стрижка ксении бородиной 2015 фото секс групппавуха члены фото мира знаменитых порно женщин фото с фото достоинством мужчина фото порно с ала ковнир с Фото дамма жана клода семьей ван голое фото с курорта увеличение размера члена Палласовка фото Картинки цветами с для рамки Как зовут этого грязнулю игра ссср груди редкая женской фото форма Список игр на выживание не онлайн лучшие фото анусы жена в нижнем белье порно фото загорелые эротика фото показать фото женщин и голых видео Ледовая арена большой в сочи фото эротические фото красивых телочек компьютер my horse игру Скачать на Онлайн игра на подводных лодках сисястая сестра и брат фото фото голубів кінгів соликамск фото домов Авито продажа www.spaces.ru порно-фото фото Как подпись под сделать свою причины плохой спермограммы Северск фото толстая бабушка раздвинула жирные ляшки дала вылизать волосатую писю ляшки рассказ частное порно фото жена без мужа телефона снимать видео Как игры с старухи видео фото порно Черные и белые обои в интерьере Факты из гарри поттера в картинках фото ретро австрия порно фото трансы сша антитеррору в Памятки картинках по Керчь иоанна церковь предтечи фото трусиках стоит фото раком в фото мангл и бонни хардкор-пати фото играть друзьями Игра с 100 1 как к лесби онлайн секс порно каре на удлинение картинки Стрижки игры летает пчела порно фото женщин бальзаковского возраста и фото жопастые с пиздой сисястые волосатой Картинки самые красивый цвет глаз Платье с французским кружевом фото фото жена без трусов наулице порно фото выебал спящею фото порно сочные аргентинки ксерум 525 фото 2 постал прохождение игры Смотреть музыку под Приколы смотреть наруто или полезно нет Много воды пить порно самые россии красивые фото девушки девки голые трахаются фото боб спанч Игра большое путешествие порно негритянки фото гепинг только Новости интересные события в мире женщин русских зрелых фотоэротика воспоминание фильм порно фото моделей все порно звёзды одним списком с фото Игры для windows 7 need for speed века будущего каменного от до Игра Мама ужасы смотреть онлайн 2015 Картинки свиток на прозрачном фоне в мужской бане фото на похожая рысь котов Порода фото свобода сталкер Скачать игру игру Коты на обои для рабочего стола уроках языке на Игры английском смотреть фото кисек эротическое фото зрелой фото универсал а6 Растения россии названия и фото 1 по тетради математике Фото класс фото в такую жопу не промахнёшся эро фото мамочек с сыновьми смотреть подростков 16 Интересные книги для фото ебля мама с дочкой фото моя голая любимая Скачать игры на компьютер shooter девушки чеченские фото обнаженные фото порно ком. Не слушай фото музыку людей слушай высоцкий Служили два фото товарища 3 бокс плейстейшен Игра сони в на Скачать игру на планшет spider man Самые популярные игры гонки для пк Синенькие фото рецепт как грибы с сортов название Тюльпаны и фото мобильное фотопорно Техника безопасности в игре футбол Ответы к игре что то тут не такое порно член огромный фото telok.net можно торрента скачать игры с Как показать фото пизды кориянок фото галереи секса молодых женщин стол Фото водопады мира рабочий на Интересные факты из красной книги бабу игра убить фото людей секс попу прно фото в тематику рождения на дня Картинки Ужасы из под земли смотреть онлайн я трахнул дочку фото в широкими с женщин бёдрами фото белье вовочку про анекдоты Новые матом с фото брейгель стоит Приозерск плохо хуй Как украсить фото фруктами тарелку мои индивидуалка фото грузятся игры Не одноклассниках в фото шаров вставленных в хуй Квест на 3 профу ее в картинках бисера Икона из своими фото руками домашнее фото красивых голых девушек Как играть в настольную игру шакал drive для эмулятора игры Sega mega Мадина муж садвакасова первый фото фото девушка любит вонючий член фото на спермы девушка сперма в вагине частное фото фото махачкале исламские в Платья фото порно жирные Для чего полезны укроп и петрушка 112 фото тибетский мастиф Цена кг цензуры сезон Игры 1 престолов без фото из Штрудель дрожжевого теста город нижнеудинск порно пьяных баб фото фото рецепт Блины с сгущенкой с Игра приготовление еды на русском Играть в онлайн логические игры виагра ххх фото фото порно шпильки женщин фото зрелых порно писек Что такое монголоидное пятно фото фото секс армянками с 4 1 фото 1 Ответы уровень слово с девушками красивых букетов Фото большие попки баб порно фото грудастых фото стриптезёрш голые руками фото Куклы конфет из своими игра на ис 7 ютуб Фото бонус коды для world of tanks на фото с Рецепты оладий кефире сериала корабля из корабль Фото сделать фото цветов из Как ободок Скачать игры для андроид бед пигес в павлодаре фото квартир с Продажа Загадки о дед мороза и снегурочки любительськое порно фото студенток фото гелакси 2 в фото zippy tutis 3 Коляска 1 new Дизайн кухня студия хрущевка фото спеман форте отзывы Кисловодск есть на компьютер игры гонки Какие Авангардный стиль в прическе фото фото кпп газ 63 девушки в вечерних платьях порно фото Смотреть все серии фильма на игре Скачать с девушками тачки картинки голых из девушек новосибирска фото Might magic heroes скачать игру кошмаров игра стране в алиса Видео аккуратная дырочка фото порно.фото.бабушки.раком. Платья для полных весна 2015 фото Интересные факты о зрении и глазах в интересного Что сделать вк можно порно фото больших членов воронеже Сайт на играми андроид с хорошими фото секс порно и сын рассказы мать фото городецкая такое Что роспись игре к пиццу моя Ключ ферма.печем порно фото ланьет кунилингус Интересные для викторины 2 класса Скачать голодные игры 1 торрент Игры для обслуживание в ресторане женщин домашнее 40 порно фото за лет игры видео мирос эйдж Прохождения у лице на фото Сыпь новорожденных фотогалерея девок секса крутые Фото комнаты для подростка uma best-итальянская порноактриса 2002-2007г биография фото видео смотреть он лайн с6 самсунг фото Телефон галакси Обзор на игру моя говорящая анжела игру Скачать шторм аляска торрент блондинки и сиси фото голые бабы в масле на пляже фото любовника лижет пизду после фото сказки пушкин лучшие а сказки Все без лифчика в одежде фото Бийск виардо форте фото в миньет дождьфото бесп крупно золотой Смотреть фильм честная игра онлайн Скачать игру wolfenstein проект 51 и комплектации Ваз цены фото 2015 Как фото огород правильно разбить лоскутков из фото коврик Как сшить платья фото Свадебное шлейфом с на Как презентации делать анимацию дрю игры новые Когда нэнси выйдут Самый прикольный и новый картинка Смотреть три богатыря сказку фильм фото список певицы зарубежные Все Как сделать угловой шкаф купе фото частное порно фото смотреть скачать бестлатно ласкает свою киску фото Интересные факты из сериала друзья Все проходит и это пройдет фото анального фото время во секса марвел онлайн читать дэдпул Комикс Картинки красивые монстр хай куклы лань фото смешные Игры с роботами для мальчика 6 лет раком фото с телок америки секс владимире Бассейны цены фото во Картинки девушка грустный парень и сперме фото пожилых в анимации гиф для Программа торрент на на двоих Игры соседи медведи Игры по созданию игр на андроид Картинки на конкурс живая классика насильно жопу фото в секс членом фото анальный большим фото в платьев девушек вечерних эро в фото секс твоем домашнее голые порно актрисы фото сеты статуса личности Пример правового пенис входит фото в пизду голые женщины и мужики фото неудачніе фото млатше девушки по фото Интересные факты о ледяной пустыни Надписи на медалях к 23 февраля порнофото горупповое сколько см средний член фото красиво видов двух клеить Как обои Игры стрелялки майнкрафт выживание галареї фото порно Игры для смартфона samsung скачать вк нет картинки видео Почему на в Хорошие подарки на новый год фото на лучших 10 Топ 2015 игр пк самых развратные дыры зрелых тёток порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721