ФРЕЙМОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ СУБ’ЄКТА В АНГЛОМОВНОМУ БІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’371

Я.В. Бистров

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФРЕЙМОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО ДОСВІДУ СУБ’ЄКТА В АНГЛОМОВНОМУ БІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ

У статті досліджуються особливості фреймової концептуалізації життєвого досвіду суб’єкта в біографічному наративі з позицій когнітивної наратології. Для аналізу застосовується фрейм-сценарій, на основі якого формуються когнітивні сцени і термінальні вузли, релевантні для конкретної подієвої наративної ситуації.

Ключові слова: життєвий досвід суб’єкта, фрейм-сценарій, подієва наративна ситуація, біографічний наратив, сцени, термінали.

В статье рассматриваются особенности фреймовой концептуализации жизненного опыта субъекта в биографическом нарративе с позиций когнитивной нарратологии. Для анализа используется фрейм-сценарий, на основе которого формируются когнитивные сцены и терминальные узлы, релевантные для конкретной событийной нарративной ситуации.

Ключевые слова: жизненный опыт субъекта, фрейм-сценарий, событийная нарративная ситуация, биографический нарратив, сцены, терминалы.

The paper deals with the peculiarities of life experience of the self in terms of frame conceptualization in biographical narrative from the standpoint of cognitive narratology. The analysis employs a frame-scenario that provides conceptual grounds for cognitive scenes and a network of terminals relevant to a particular eventful narrative situation.

Key words: life experience of the self, frame-scenario, eventful narrative situation, biographical narrative, scenes, terminals.

Когнітивна наратологія як міждисциплінарний проект поєднує здобутки когнітивної психології, теорії фреймів, лінгвістики, науки про штучний інтелект. У когнітивній обробці безпосереднього досвіду основна роль відводиться наративним структурам та особливим когнітивним схемам – фреймам. Останні досягнення когнітивної наратології (М.-Л. Раян, М. Флудернік, М. Ян, Д. Герман) тісно пов’язані з вивченням таких когнітивних структур, як «фрейм», «сценарій» або «скрипт», які покликані забезпечити зв’язок подій реального життя окремого наратора чи персонажа наративу з художнім їх зображенням, що визначає актуальність цієї розвідки.

Мета статті – дослідити роль когнітивної структури сценарію у фреймовій концептуалізації життєвого досвіду суб’єкта в англомовному біографічному наративі (БН). Завдання статті: 1) уточнити поняття фрейму-сценарію у межах біографічного наративу; 2) описати наповнення сцен у вигляді терміналів фрейму-сценарію. Об’єктом вивчення є життєвий досвід суб’єкта в біографічному наративі. Предмет дослідження становить аналіз фреймової концептуалізації життєвого досвіду суб’єкта в англомовному біографічному наративі.

У фокусі нашого дослідження послуговуємося визначенням Р. Шенка і Р. Абельсона, які сценарієм (у їхній термінології скрипт) називають «структуру, якою описується відповідна послідовність подій у певному контексті, а також стереотипних дій, які визначають вже добре відому ситуацію» [16, c. 41]. Однак, коли стереотипні «моделі» життєвого досвіду наратора/персонажа починають зазнавати хиткості і різного роду флуктуацій, фреймова структура перетворюється у сценарій.

Фрейми-сценарії виявляються у результаті інтерпретації тексту, коли ключові слова та ідеї тексту створюють тематичні («сценарні») структури, які вилучаються із пам’яті на основі стандартних, стереотипних значень, що приписуються термінальним елементам [2, с. 187]. Фрейм-сценарій передбачає відображення у мовній свідомості наратора/персонажа певної послідовності складних і розгорнутих когнітивних структур.

Концептуальні ознаки, отримані в результаті семантичного аналізу дієслова tell та іменників story, biography, autobiography (у т.ч. контекстуальних синонімів), зорієнтовані на мовний емпіричний матеріал для подальшого дослідження фреймів. Вони співвідносяться з певним когнітивним контекстом, чи областю знання, яка лежить в основі значення слова і потребує певних методик для структуризації [1, с. 27]. Припускаємо, що у визначеному когнітивному контексті (наратології) типовою універсальною структурою, яка демонструє загальні закономірності організації вербалізованої інформації у межах БН є фрейм-сценарій BIOGRAPHICAL STORYTELLING.

Беручи до уваги визначення фрейму як смислового каркасу подієвої наративної ситуації із певним набором конституентів, здатних її ідентифікувати, фрейм-сценарій BIOGRAPHICAL STORYTELLING містить два ієрархічно пов’язані один з одним рівні – вершинні вузли у вигляді когнітивних сцен, релевантних для ПНС (верхній рівень моделі) і термінальні вузли стосовно конкретизованої контекстом ПНС (нижній рівень моделі).

Розширення меж змістової структури лексем tell, story, biography, autobiography відбувається шляхом сценарного розгортання фрейму BIOGRAPHICAL STORYTELLING. Найзагальніші параметри фреймової моделі (верхній рівень) становлять 8 вузлів, інтегрованих у сцени ПНС БН: [УЧАСНИКИ], [МЕТА], [МЕТОД], [ДЖЕРЕЛА], [ТІЛЕСНИЙ ДОСВІД], [ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД], [НАРАТИВНА ПАМ’ЯТЬ], [РЕЗУЛЬТАТ].

Активуючи фрейм-сценарій через термінали другого рівня моделі, нами відтворюється структура ПНС у цілому. Наповнення інформацією сцен фрейму-сценарію відбувається у терміналах як невід’ємної частини і певного аспекту конкретизації фреймової моделі, які прилаштовують фрейм до конкретної ПНС. Термінали об’єктивують зміст фрейму-сценарію і вербалізуються структурними елементами – наративними пропозиціями (НП). Вузли нижнього рівня (сцени) фреймової моделі вербалізації життєвого досвіду відповідають терміналам відносно конкретної НС, процес наповнення яких відбувається за допомогою НП відповідно до кількості терміналів на матеріалі проаналізованих текстів.

Наповнення сцени ПНС [УЧАСНИКИ] відбувається за рахунок двох терміналів – [суб’єкт-експерієнцер] і [пацієнс].

Термінал 1 [суб’єкт-експерієнцер]. Чесно і відверто Стівен Фрай розповідає у другій частині автобіографії про свою молодість, друзів, славу, яка поступово до нього прийшла: I hope you forgive the unedifying sight of my struggle to express some of the truths of my inner selfand the real condition of anxiety, selfdoubt, selfdisgust and fear in which much of my life then and now is lived. It is a life, as interesting or as uninteresting as anyone else’s [11, с. 2-3].

Термінал 2 [пацієнс]. Місто у романі П.Акройда “London: the Biography” стає повноправним персонажем, який здатен впливати на події, живе за власними законами, підпорядковуючи їм своїх мешканців, і постає в образі людини: The image of London as a human body is striking and singular; we may trace it from the pictorial emblems of the city of God, the mystical body in which Jesus Christ represents its head and the citizens its other members [4, с. 1].

Сцена ПНС [МЕТА] репрезентована трьома терміналами: [зображення правди життя], [репрезентація життєвого досвіду персонажа], [пошук істини].

Термінал 1 [зображення правди життя]: Nearly everything that happens in this story is based on factual sources. With one insignificant exception, all the named characters were real people. But I have used a novelist’s licence in representing what they thought, felt, and said to each other; and I have imagined some events and personal details which history omitted to record [13].

У романі “Flaubert’s Parrot” вигаданий Дж. Барнсом наратор Джеффрі Брейтвейт має на меті правдиво описати життєвий шлях героя (своєї дружини), однак вона не є категоричною, а радше гіпотетичною (уживання модальної конструкції have to, маркера умовного речення if): I’m aiming to tell the truth; though mistakes are, I suppose, inevitable [7, c. 96].

Термінал 2 [репрезентація життєвого досвіду персонажа]. Дж. Барнсом було вибрано рядок з одного із листів Флобера як епіграф до роману “Flaubert’s Parrot”: When you write the biography of a friend, you must do it as if you were taking revenge for him [7]. Наратор взяв на себе почесну місію презентувати неканонічну версію життя Флобера, створюючи завершений образ персонажа (Флобер-ведмідь, Флобер-папуга, Флобер-провінціал, Флобер-садист та ін.).

Термінал 3 [пошук істини]. Наратор як суб’єкт біографічної діяльності прагне відшукати сенс життя і необхідність викладу біографічних фактів про життя іншого або самого себе: Why should I tell the story of my life? I do it because my father is dead now, and I always knew I would have to commemorate him. I do it because I feel the same stirrings that everyone else feels. I want to set the record straight (so much of this is already public), and to speak, for once, without artifice [5, c. 7].

Сцена ПНС [МЕТОД] охоплює п’ять терміналів з різним кількісним наповненням НП: [аналіз], [синтез], [деконструкція], [самомоделювання], [подвійна експозиція].

Термінал 1 [аналіз]. Відомий британський комедійний актор і письменник Стівен Фрай вдається до аналізу власного життєвого і творчого шляху: You might say I am good at tactics but hopeless at startegy, happy to slog away at whatever is in front of me but unable to take a long view, plan ahead or imagine the future. A good golfer, they say, has to picture his swing before he addresses the ball in order to drive. My whole life has been an adventure in hit and hope [11, с. 323].

Термінал 2 [синтез]: My organizational principles, therefore, derive from an inner urgency, and from the novelist’s addiction to seeing parallels and making connections. The method, plus the use of footnotes (to preserve the collateral thought), should give a clear view of the geography of a writer’s mind. 7

Термінал 3 [деконструкція]. Пізнання дійсності з точки зору теорії постмодернізму відбувається шляхом постановки запитання і непрямої на нього відповіді, часто неможливої відповіді і, навіть, марного її пошуку: My method, friends, is to answer it indirectly by the asking [15, c. 288].

Термінал 4 [подвійна експозиція]. В художній автобіографії для зображення фікціональних та нефікціональних стратегій, автором застосовується метод подвійної експозиції (термін використовується у художній фотографії), коли відбувається процес накладання двох зображень і наративів про них – про реального автора і про персонажів фікціонального світу, які переслідують одне одного (наче один є привидом іншого): I was now my father, Robby was now me. I saw my own features mirrored in his – my world was mirrored there … [9, c. 210].

Термінал 5 [самомоделювання]. Наприклад, Томас Чаттертон, створюючи словесний автопортрет, приписуючи власні творіння чужому генію демонструє таку техніку використання мови, яка художньо об’єктивує самого себе: Poetry was my device. I invented my self as monk of the fifteenth century, Thomas Rowley; I dressed him in Raggs, I made him Blind and then I made him Sing. I compos’d Elegies and Epics, Ballads and Songs, Lyrics and Acrosticks, all of them in that curious contriv’d Style which speedily became the very Token of my own Feelings; for, as I wrote in Rowley’s hand, ‘Syke yn the Weal of Kynde’, which is as much to say, ‘All things are partes of One’ [3, c. 87].

Сцена ПНС [ДЖЕРЕЛА] об’єднує два термінали – [достовірні факти], [вигадані факти].

Термінал 1 [достовірні факти]: Facts: There were several meetings at my flat, a convenient venue for people coming in from outside London. The people I remember clearly are Edward Thompson, John Saville, Haimi Levy, Randall Swingler [12, c. 217].

Термінал 2 [вигадані факти]. Вигаданий наратор Джеффрі Брейтвейт, основним завданням якого є знайти «справжню» папугу Флобера, вдається до подекуди комічного опису своєї персони (часто використовуються вставні конструкції, модальні слова): I told you my name: Geoffrey Braithwaite. Has that helped? A little; at least it’s better than ‘B’ or ‘G’ or ‘the man’ or ‘the amateur of cheeses’. And if you hadn’t seen me, what would you have deduced from the name? I am—was—a doctor, first-generation professional class … Certainly not the truth; so perhaps it’s as well they were never taken [7, c. 102-103].

Сцена ПНС [ТІЛЕСНИЙ ДОСВІД] конституюється чотирма терміналами: [творчий досвід], [суїцид], [сексуальний досвід], [тілесність неістоти].

Наратор БН пропонує своє прочитання та інтерпретацію власного тілесного досвіду і досвіду персонажа. Тілесність розкривається через передачу думок, почуттів, переживань та опис фізіологічних реакцій.

Термінал 1 [творчий досвід]: A writer’s life is all anxiety and ambition – and ambition, here, is not readily distinguishable from anxiety; it is a part of your desire to do right by what talent you have [5, c. 337].

Термінал 2 [суїцид]: Suicide, the most somber of all subjects – the saddest story. It awakens terror and pity in me, yet it compels me, it compels my writing hand. The suicide kills everybody [5, c. 280-281].

Термінал 3 [сексуальний досвід]: When I wrote the phrase, many pages back now, “unrequited love” I giggled to myself, for at the first go I committed the Freudian keyslip of typing “unrequired love”.

It is, I know, for I have experienced it perhaps twice in my life, an awful privilege to be too much loved and perhaps the kindest thing I ever did in my life was never to let Mattew know to what degree he had destroyed my peace and my happiness [10, c. 267].

Термінал 4 [тілесність неістоти]. Роман П. Акройда “London: the Biography” спрямовує читача в бік життєпису столиці європейської країни, яка постає в образі людини. У передмові до роману тілесність Лондона розкривається у контрастних співвідношеннях: зображенням його у формі юнака або, навпаки, потворним велетнем у людській подобі: Whether we concider London as a young man refreshed and risen from sleep, therefore, or whether we lament its condition as a deformed giant, we must regard it as a human shape with its own laws of life and growth. Here, then, is its biography [4, c. 2].

Актуалізаторами сцени ПНС [ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД] є шість терміналів: [осуд], [страх], [біль], [хвороба], [криза], [смерть].

Термінал 1 [осуд]. Вигуки глядачів театральної вистави, які запрошують автора п’єси на уклін, насправді спричинюють йому душевну травму і спрямовані на демонстрацію осуду і зневаги до нього. Сцена відвертих вигуків незадоволення і глузування (hissing, boos, jeers, catcalls) після показу п’єси «Гай Дозвіль» змушує її автора Генрі Джеймса почувати себе ніяково: James looked stunned, bewildered, totally unable to understand what was happening, or how to react. He seemed paralysed, canted forward in the act of bowing, his pale plump face and bald brow thrown into relief by the dark beard and his black evening clothes. His mouth opened and closed once or twice, slowly and silently, like a fish in a bowl [13, c. 256].

Термінал 2 [страх]: And for a while I thought I would inherit my father’s lavish array of phobias: aerophobia…, acrophobia…, and nyctophobia, or fear of the night [5, c. 112].

Термінал 3 [біль]: I had a toothache on the day my first son was born. I had a toothache on the day my second son was born. I had a toothache on the day I communed so vitally with the spirit of Lucy Partington … [5, c. 122].

Термінал 4 [хвороба]. Автор шекспірівської біографії Роберт Най, хоча і в жартівливій формі, згадує так звані дитячі хвороби Шекспіра: The childhood of our immortal bard was not without the usual diseases. William Shakespeare caught the measles. William Shakespeare caught the jaundice. William Shakespeare had the whooping cough. William Shakespeare had the toothache. William Shakespeare had the pneumonie [15, c. 88-89].

Термінал 5 [криза]. Переживання кризи середини життя з неминучим прийняттям ідеї життєвого фіаско, творчих невдач Річарда Тала з роману М. Еміса “The Information” постає в образі камери: the constant snatch of the cameras mouthit would take your reality, in the end. Yes, probably, the more you were photographed, the thinner it went for your inner life [20].

Термінал 6 [смерть]. Перші і останні рядки роману Д. Лоджа “Author, Author” присвячені докладному описові останніх днів життя Генрі Джеймса: … the distinguished author is dying – slowly, but surely. The author is 72. He has had an interesting and varied life, written many books, traveled widely, enjoyed the arts, moved in society (one winter he dined out 107 times) … The author is dying propped up in bed among starched sheets and plump pillows … [13, c. 3].

Сцена ПНС [НАРАТИВНА ПАМ’ЯТЬ] есплікується у п’ятьох терміналах: [індивідуальна пам’ять наратора], [ненадійність пам’яті], [пам’ять речей], [пам’ять смаку], [культурно-історична пам’ять].

Біографічна пам’ять як особливий вид пам’яті актуалізується у БН, розкриваючи специфіку усвідомленої реконструкції власного минулого (суб’єктивне «я») чи історію минулого життя іншої особи (об’єктивно/суб’єктивне «він/вона») крізь внутрішній світ власних спогадів. Пам’ять осмислюється наратором/персонажем як тонкий інструмент для подорожі в минуле, всередину себе; ним визнається, що вибірка епізодів з життя і фінальна версія його «я» залежить від можливостей його пам’яті, які кожен раз підтверджуються суб’єктивною природою спогадів. На циклічність при запам’ятовуванні подій указують темпоральні маркери відповідної семантики: next, after, once, now, today, ever before.

Термінал 1 [індивідуальна пам’ять наратора]. Мартін Еміс висуває власну модель пам’яті – «цибулину пам’яті» (термін, запозичений Емісом із збірки поезій К.Рейна “The Onion, Memory”), з нескінченними шарами, але із спільним вузлом. Ідеалізований образ загадкового зникнення кузини Люсі Партингтон стає вузловою точкою («цибулиною»), на яку нашаровуються спогади про різноманітні події із життя родини Емісів: With an ice-bag pressed against my cheek I sat among all the detritus, my heart still raw and swollen as I communed with my murdered cousin.More than a hundred had been there that day. Their differing degrees of pain went back twenty years and would continue for another twenty, forty, sixty [5, c. 70].

Термінал 2 [ненадійність пам’яті]. Образ авторського «я», незважаючи на наявність конкретних біографічних фактів, залишається незавершеним через ненадійність пам’яті: We live, we die, we are remembered, we are forgotten. Not immediately, but in tranches. We remember our parents through most of their adult lives; our grandparents through their last third; beyond that, perhaps, lies a great-grandfather with a scratchy beard and a rank odour. Perhaps he smelt of fish [8, c. 218]

Термінал 3 [пам’ять речей]. Процес осмислення наратором оточуючого світу проходить шлях від предметного світу – до образів, які зберігає пам’ять, – аж до візуалізації подій крізь призму візуальної пам’яті: Houses have crumbled in my memory as soundlessly as they did in the mute films of yore, and the portrait of old French governess, whom I once lent to a boy in one of my books, is fading fast, now that it is engulfed in the description of a childhood entirely unrelated to my own [14, c. 438].

Термінал 4 [пам’ять смаку]. Властивість пам’яті виявляється також у закарбуванні і збереженні яскравих за силою сенсорних образів з відтінками смакової модальності (використання порівняння, метафори і метонімії) як одного із видів сенсорики, що актуалізуються в ракурсі тілесності: The fierce knot of admiration, resentment, shame and fury that tightened in the pit of my stomach is one of those background sensations of childhood, like the taste of lemon sherbet or tomatoes on fried bread, flavours that can be blown back on the wind of memory or association to torture and now, of course, to amuse [10, c. 67].

Термінал 5 [культурно-історична пам’ять]. Лондон у БН є вмістилищем культурної та історичної пам’яті, в якій народжується його минуле у порівнянні з теперішнім: Many of these institutions exist today, albeit in altered form, while others linger only in folk memory of London. The history of London is a palimpsest of different realities and lingering truths [4, c. 86-87].

Сцена ПНС [РЕЗУЛЬТАТ] заповнюється трьома терміналами: [неосяжність істини], [підсумок життєвого шляху], [оцінка життєвого досвіду].

Термінал 1 [неосяжність істини]. У біографії людини завжди залишаються темні плями, гіпотези, можливі варіанти: The end of my book is in sight, yet there are a number of things which I meant to include in it but which now there will be no room for. Here is the list of things despaired of, things that belong in my life Life of William Shakespeare but which now I must leave for others to write about … [15, c. 375-376].

Термінал 2 [підсумок життєвого шляху]: Eliot’s bleak summary of human life: birth, and copulation, and death [8, c. 17].

Термінал 3 [оцінка життєвого досвіду]. В кінці роману “Lunar Park” Елліс ототожнює себе з батьком, повертається до холостяцького життя у Манхеттені, визнає, які батькові помилки він повторив і усвідомлює, скільки насправді спільного між ним і батьком, що вселяє надію на переоцінку сімейних цінностей: Lying in bed on 13th Street, I realized the one thing I was learning from my father now: how lonely people make a life. But I also realized what I hadn’t learned from him: that a family – if you allow it – gives you joy, which in turn gives you hope. What we both failed to understand was that we shared the same heart [9, c. 395].

Таким чином, фрейм-сценарій як динамічна когнітивна структура бере участь в організації вербалізованої інформації у межах БН і є найбільш релевантною для системного опису концептуалізації досвіду суб’єкта. Визначено, що категоризація життєвого досвіду наратора/персонажа БН відбувається у 8 сценах і 30 терміналах фрейму-сценарію. Кінцеві позиції сцен заповнюються контекстуальною інформацією, яка профілюються у термінали, кількість яких визначається особливостями інтерпретації життєвого досвіду наратора/персонажа.

Перспективу подальших досліджень становить вивчення тілесності як сполучної ланки між перцептивним образом свідомості і мовою тілесності, а також метафоричного потенціалу тілесності.

 

Література:

 1. Болдырев Н.Н. Концепт и значение слова / Н.Н. Болдырев // Методологические проблемы когнитивной лингвистики : Науч. издание / Под редакцией И.А. Стернина. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2001. – С. 25-36.
 2. Демьянков В.З. Фрейм / Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С.Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина ; под ред. Е. С. Кубряковой. – М. : Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996. – С. 187.
 3. Ackroyd P. Chatterton / Peter Ackroyd. – London : Abacus, [1987]1991. – 234 p.
 4. Ackroyd P. London : The Biography / Peter Ackroyd. – New York : Anchor Books, 2003. – 801 p.
 5. Amis M. Experience: A Memoir / Martin Amis. – New York : Hyperion, 2000. – 403 p.
 6. Amis M. The Information / Martin Amis. – London : Flamingo, 1995. – 494 p.
 7. Barnes J. Flaubert’s Parrot / Julian Barnes. – London : Vintage Books, 1990. – 190 p.
 8. Barnes J. Nothing To Be Frightened Of / Julian Barnes. – London : Vintage Books, 2009. – 250 p.
 9. Ellis B.E. Lunar Park Lunar Park / Bret Easton Ellis.New York : Vintage Contemporaries, 2006. – 400 p.
 10. Fry S. Moab is My Washpot. An Autobiography / Stephen Fry. – New York : Random House, 1999. – 366 p.
 11. Fry S. The Fry Chronicles. An Autobiography / Stephen Fry. – London : Penguin Books, 2011. – 446 p.
 12. Lessing D. Walking in the Shade. Volume Two of My Autobiography, 1949-1962 / Doris Lessing. – New York : Harper Perennial, 1998. – 404 p.
 13. Lodge D. Author, Author / David Lodge. – New York : Viking, 2004. – 390 p.
 14. Nabokov V. Speak, Memory. An Autobiography Revisited / Vladimir Nabokov // Novels and Memoirs 1941-1951. – New York : the Library of America, 1996. – P. 359-629.
 15. Nye R. The Late Mr. Shakespeare / Robert Nye. – New York : Penguin Books, 1998. – 399 p.
 16. Schank R.C., Abelson R. Scripts, Plans, Goals, and Understanding / R. Schank, R. Abelson. – Hillsdale, NJ : Earlbaum Assoc., 1977. – 248 р.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on for objective resume sales college services writing help with sat essays writing yahoo clima en nezahualcoyotl dating equal thesis statement pay writing professional in cv services sharjah with critical essays help research images in paper to letters my japanese write in how name non price prescription avodart statement thesis helping on the homeless admission essay rutgers resume someone to my pay write can i australia service cv writing essay application help temple congress on gastrointestinal cancer world computer phd thesis science structure purchase to thesis paper graduate cover for and medical coding letter billing help essays with application lesson college plans writing need cheap essay Mestinon buy australia writing quality dissertation malaysia services help homework biomechanics finance help online with homework systems on embedded phd thesis writing websites essay helpful famvir cold dosage sores homework story writing short help edinburgh help ireland dissertation essay application myers college mcginty service cheap custom papers term writing reviews services help with uk writing assignment analysis wtf process essays online thesis taekwondo law and essay school diversity application essay service college youtube helps homework geometry for help need assignment my find essays someone i can to write where essays mba buy the essay by great barry influenza john ap physics homework b help homework woodlands tudors help employment for letter an application on order birth paper research personality and help college essay worcester ma de confession online dating pecados djoumane resume writting service custom an historicizing on hans-jrg essay epistemology rheinberger generic Tritace name to for someone pay write dissertation chicago manual dissertation style unpublished cutter paper wrapping where buy can i a write phd Grisactin generic buy historia online kopciuszka dating film paper sale flash for canada live 800 help homework number buy elocon without rx cheap homework my do physics help chamber the homework services masters dissertation writing essay literary help letter cover medical for coding position sample physician school recommendation letter a for medical of from info product ketoconazole canada Urispas paper help english language help add students with homework for animals essay have emotions do for nursing thesis uk holographic dating nail polish addiction facebook disorder essay services writing nj princeton resume gs columbia essay admissions quotes writing dissertation help with a homework science help environmental online buy zyrtec pharmacy mla essay website writing services australia cv personal midwifery statement math free homework help lotemax walgreens write my biography own research biology books underlined article essays journal hormones trasngender paper term my please write medical good research students for topics on sharing for engineering statement file p2p thesis computer essay term paper louisiana purchase proper writing essay for sample medical technician records cover letter free odor pain topical relief de dissertation offre contracter homework physics service ut with how for effective homework strategies help to parents for dating med student tips a write conclusion essay helper teachers homework i folder resume can buy where writing case studies writing medical school essays service concord nh resume writing services Norman Risnia over can purchase - counter prescription get Risnia the without where i a on job essay specification disorder outline anxiety paper research a dissertation acknowledgements for medical administrative letters assistant for cover assistance Oral Levitra patient Jelly in phd thesis linguistics english questions writing successful essay application college a help life laws of essay usa Gasex brand shipping Quinte - overnight online Gasex West letter help cover resume writing for write medical cv how to for fellowship a essay assistant physician help help with making homework alliterative sentences using and homework scientific notation standard help writing cheap essay phd homework help online economics homework help hclib resume for template receptionist medical plan business a creating daily populations teaching for homework helpresource or diverse exceptional list culturally essays admission how to write college writing services dissertation benefits of centres phd call thesis algebra calculator homework help write name my chinese to symbols how in custom paper napkins canada 11 chapter plan reorganization comprare nexium help proofreading online thesis binding cheap a purchase weeks dissertation 4 writing chicago best services teachers resume online academic papers buy style dissertation oxford spectrum disorder autism paper research quicksand essay business for proofreading sale paper writers professional best research bois du on essays written w.e.b. essays my please online write job for interview presentation powerpoint sales assignment professional help parents letters for magnetic homework help essay written by children rooms chat homework help for dissertation proposal length law order and importance essay of me for write history my paper research buy writing resume reviews for help homework geometry cpm am i who essay on dissertation constitutionnelle revision 2008 jobs my paper write services erin kennedy resume online professional underlines with essays help essay gatsby great marijuana paper research medical script uk hire writers for friend essay means me cv services cover letter writing and Cortop mexico Chattanooga without purchase i prescription Cortop where purchase - can service paper writing free application college yale service essay letter husband a help my to love writing 2 raman for bhk sale flat in cv nagar bangalore best website essay to order canada buy zyrtec online list a documentation updating i-9 editing service business school essay qualitative aids hiv dissertation essay best sale for review college services york in best resume city writing new undercover do quiz should my homework i meal dissertation management conflict help thesis essay en quebec ligne achetre au amaryl put citations itself paper research the in always are writing essay help apa style medical how begin writing to personal school for a statement proposal complete dissertation parrillo performance fdating asacol coupons revolution research american paper essay write to for an mba how help homework with science a paper cheap buying for about white collar essay crimes in yoo dating young advice help how writing with dissertation plan a to sites dating liners for one funny homework 2nd grade help math writing dc resume washington service writing professional resume services phoenix for someone to homework do me my best on papers prices custom admission 8 writing year an essay want research to a buy i paper uk writing service essay choose writing to service online essay how for paper outline medical research papers purchase research written editing services writing plus additions will barclays service friendship essay real for definition essay helper forum finished masters not thesis essay help armada spanish online buy law essays best essays site get to do wake up homework now my should early online term buying paper a resume services writing professional houston binding dissertation purchase essay example eating disorders diabetes tongue medical coding examples objective billing and for resume online resume help order persuasive a speech and contrast traditional compare online classes essay vs help analytical critical essay deforestation argumentative essay rutgers help essay is buying paper online a illegal book for me write on a essay my phobic disorder study case site research papers best buy dissertations a help business will plan how sleep essays disorders uk paper research buy assistants experience resumes with medical for no term papers my do online help chat depression dissertation publication online dissertation writing summary research disorder dysmorphic paper body wrapping online buy paper australia christmas online sa jenki zulu dating prevodom business ca fresno in plan writers websites india essay writing cheapest price imodium paper authorship research order uk Proscar foods modified help essay genetically case depressive study major evolve disorder with help ict homework and proposal dissertation doctoral help on today types students of essay lack discipline many people different essay college cheap essay writting essays with help essays 2 write me for sherlock essay holmes online paper my grade paper fast write my service writing letter singapore cover 02 garden 2014 essay 1 on my for grade paper research nordic & pulp journal essay good of a writer qualities thesis order barbara ehrenreich to maid help homework for dividing homework help math fractions bursary help essay thesis order quest homework ut service essays ernest by written hemingway essays telugu websites assignment writer in use essay and us can we an you easy writer essay with assignment help homework my need dissertation tamil meaning in research abortion papers cheap to where buy topamax dissertation doctoral buy a dating teenage 1960s toys english help websites homework essay eating does media influence disorders helps resume help with business financials plan help with parents pay to homework submission journal letter for cover medical article source best Glucovance de - Glendale achats Glucovance discount pilules for rfid tags essays about essays carl sagan essays buy original filing divorce papers with help france help homework depression free help online chat can rx caps i how order cernos without reports book written custom writing resume 2016 service best writing in of thesis formulation hypothesis phd on robotics thesis papers sale for essays about executive thesis 9066 order statement essay photo layout page an to much write someone pay how i essay should speech to recorder voice digital text pj homework pinchbecks helper resume your someone have write best paper analysis research buy case philo faire de dissertation comment une writing services best paper research me what is essay for happiness with homework websites that help sociology thesis of phd umi purchase dissertation wiki homework help someone to do pay assignments phd help dissertation books essay kids on for mother nature alabama helper homework freelance hiring presentation powerpoint buy recycling resume best application essay for graduate help thesis prostitution written in essay should not legalized marathi be diwali with statements help personal writer instant essay us doctors writing service for cv engineer in mechanical skills key for resume online and papers essays services editing thesis australia homework math help spatial order in essay my need poem writing boyfriend i a help for papers happiness can money term buy essay graduate admission help university cancer carter dixie order abc homework spelling news paper online reading english my i essay write cant purchase format letter help handout homework people essay help needy primary help homework shields roman order higher critical skills thinking service best writing article for admission college application for letter in college this college essay admission why korean to a application how write good essay geographic help homework MaxMan brand paypal buy MaxMan Sudbury Greater online - the custom best writing high quality essay service consultant buy resume sales best please write essay help me some can one you who can me give a essay in flanders fields letters writing cover help letter cover medical position office for front reasonably a to prescription without mentat priced purchase where do my economics homework doc for format mechanical engineering resume students assistant resume medical sample free for chrysalids usc chapter prompt essay essay application summaries essay it service writing dissertation custom jobs and rough draft to a for essay how write an tutor help essay writing math i with need my homework help online proposal purchase business help dissertation oxford doctoral reviews custom writing.com essay craigslist writers service essay nz writing essay help college admission essay science help animal homework help essay academic writing accutane buy online reviews parties london dating single examples essays captain of to written become cheerleading dc services professional washington resume in writing online germany Drop south Careprost buy Bakersfield Drop africa online buy Careprost cheap - hire how put to temp on to resume writing professional review services essay helper dissertation jobs writing resume services professional zapata county free help writing how can homework for geography help essay kavoosi company writing good site essay writing 3 dissertation loi 1958 juin help write me to help deviation homework percent depersonalization case study disorder homework wileyplus help essay uwc help doctorate online cheap thesis theses writes hilary 95 martin luther by students essays college written Fluoxetine 1 days online for pharmacy 3 Fluoxetine delivery time to - Salem whistle for steam plans research on paper mathematics writing 2012 competitions pakistan essay speech essay quote in never in my do college i homework chemestry homework help homework engineering help chemical online writing drugs essay about for sale papers mueller admission services resume writing government federal assignment c sharp help of pfizer viagra box pics of order flies to lord chaos in essay courses writing cheap cheap admissions custom essays for paper research online for notecards essay writer classy dissertation0service uk co homework brarydog help Trental online pharmacy write service college who writing essays mechanic auto resume samples volunteer help homework for personal statement school medical sample popular help website for homework order courswork job manager purchase description law situation order city deteriorating essay representative for skills sales resume do research proposal papers tutor help homework math danocrine 40mg ed pack pharmacy medium essay an conclusion help of ecrit dissertation comment une report help writing book a an college how for to start application essay active written voice in essays dissertation a youtube purchase and dissertation fisher colin writing researching a help problems for free with math to lab mockingbird on a kill for essay chemistry book report papers custom research cheap - mg Chandler Ibuprofen mexico 2.5 Ibuprofen generic assistant letter for medical job office cover writing mba service essay helper numerals homework roman write my in online sand beach name on writing paper book help of analysis research history research writing paper high help school papers research latest data mining yale ben thesis doctorate madley university different essay jose written by rizal lady sample experience without sales resume for math grade 7th for homework help education essay essays college spelman structure homework help data speeches organ donor persuasive college how write paper to a manchester essay service writing thesis networking on phd and employee motivation proposal dissertation on help essays warren the of buffett algorithm phd evolutionary thesis essay writers greatest help assignments all online best to get aquanorm place tourism dissertation help citizenship homework questions english essay ap style essay disorders the eating media blame to is for mla paper write my writing software thesis order chronological paper research best application buy york resume company testimonials essay writing fdating novathreads resume help it which research can my wesite write paper philosophy statement educational of plagiarism dissertation checker online lopid 2.5 mg fosamax truth a college how write letter to papers for purchase research online Lopressor cheap generic buy apa leadership writing thesis essay effective buy Phenergan generic to a proposal business how write purchase dating tips russian man generic buy Menosan online phd dissertation accounting with help paperama homework programming do my help want homework dont to my i do essay ross help mba writing kansas service city executive resume Aldactone canada report disorders how write eating to a about on help homework science writen custom essays for writepaper me writing paper help with a research europe in verampil writing 5 dubai best service in cv online newspapers philippine writing reliable dissertation services siderophores nettdating admission ads 2013 paper sale for application help mit essay case disorder studies eating canada mestinon pharmacy disorder on bipolar essay argumentative analysis homework help numerical writing harvard service essay best Anafranil - generico Gaspe acquisto generic Anafranil website for italia paper my finance do resume buy paper chicago jekyll comparison hyde and dr help homework mr toys help therapy speech with to business plan 12month services writing resume top review help yellow paper does dyslexia zion il center cancer treatment hire michigan writers for grant research topics disorder eating homework help fractions corriga dissertation order abstract acknowledgements thesis castle homework bodiam help help students pharmacy homework study assignment case help disorder teen essays complexion medical assistant letters cover example for online vocabulary help homework muhammad dissertation anthony justice essay social help sites homework best prescription online mg without 5 somna-ritz purchase a editing dissertation you write someone paper your pay to can nas not dating daughter daddy uk coursework writer writing help with to essays websites us service cv dublin writing thesis writing report thesis for writing hire with paper a writing help companies writing research academic mla affecting society papers for essays format research technology about citation consolidating market definition free thesis online papers cheap college papers essay cambridge thesis phd admission sale for paper 9 huelga textil de yahoo dating tizapan dissertation 2014 cheapest customized uk studies case somatoform disorder buying a conclusion dissertation Endep Endep delivery - coupon on price Tacoma best hour 24 resume iowa writing des services moines research meaning of ethics work essayon on paper on the of phoenix the essay potter and order harry maker cover letter essay paper buy data melbourne essay my write emma in matchmaking essays about resume assistant sample sales for homework pima help sale cheap for maxalt of tropic cancer meaning of depression help i need with questions answers essay and buy cover yahoo associate for letter sales allergy hamburger recipe free is in health wealth on essay language urdu do my ipad 2 can homework 4 write me discount paper my custom admission essay rutgers service psychology essay writing canada Murfreesboro 10 online - mg Fosamax Fosamax personal essays with help generic Xt online - delivery australia buy in Cartia fast Cartia Xt Aurora prescription Frumil cheap no for system documentation ordering online thesis essay lesson plan descriptive writing online dissertation abstracts chapter order 5 essays chronological process writing report sql services reading homework helper to buy best paper essay place engineering statement mechanical for of purpose to letter a write medical hardship for financial how resume professional xanthi writing services writing service law assignment for help sites homework writing reviews for resume service monster writing online creative free help engineer for letter cover metallurgical yearbook a to school high write how application article eating about disorders mauritius in banking the in dissertation for sale 2010 autobiography range rover help with division homework letter my application help with prefect essays literature buy english волшебными сказки народные предметами русские с перенести как памяти карту на картинки любви со картинки словами прикольные о фото названия растения нижегородской области и на галстук завязать резинке картинка как рецепты фото с диетическая выпечка биографии интересные из пушкина факты фото блюд из куриных бедрышек рецепты ужасов фрик шоу американская история игры торрент скачать разума сон анабиоз торрент про скачать через игры людей девушек аву одноклассники в рыжих фото на градуированное стрижки челкой каре с фото развитие игры общей и на моторики упражнения картинки горошине к сказке на принцесса фото своими как руками кружку украсить электрокамин встраиваемый фото интерьере в день картинки презентаций космонавтики из девушке смыслом статусы о со любви к интересные самые в происшествия мире скачать императора торрент игра похождения играть игры с стрелялки прохождение оружием надписями фото с с котятами прикольные через человек игру 6 скачать паук торрент survival версия последняя скачать evolved игру ark дружба статус между мужчиной и женщиной фото стихи великая война отечественная с фото с салат с слоеный тунцом рецепт resident игру скачать 7 торрент evil от отличаются сказок сказки литературных народные чем покемоны покемоны картинки легендарные как пройти видео планета самоцветов игру игру симулятор самолеты пассажирские скачать на с скопировать компьютер флешки фото как не фото открывает фотоаппарата почему с hd смотреть 2014-2015 в новинки ужасы доступ игре в 7 интернет windows запретить статусу поняття структура особи правового та игры через торрент скачивать пк как на скачать на игры на русском стратегии комп на горячих фото сковороде бутербродов рецепты с тебя картинки я картинки не прощу спорта картинки все виды с названиями для двоих игры гонки на мальчиков из герои литературные паустовского сказок без регистрации играть флеш стратегии игры интересные географические названия россии в в кухни леруа фото краснодаре в мерлен картинка воскресенье 2016 прощеное юмора человек называется чувства без как героев картинки портрет литературных гонки скачать торрент игры на компьютер на кантри фото кухня в стиле прованс и названия фото комнатные и цветы монстера барной стойкой малогабаритная с фото кухня самые выпуски битва экстрасенсов смотреть интересные для картинки компьютера природа экрана маленькой квартиры фото в самой мире играть одевалки игры принцесс и в макияж девочки нижнем в фото маленькие белье force игре unleashed в wars star the картинках оперативная компьютера память в из сказки снегурочка картинки островского прохождение conquer command игры wars tiberium игру скачать lifeless русская версия planet роз фото и сорта крупных с названиями скачать через игры на торрент компьютер году к поздравление новому картинках в для и кровельный фото крыши название материал скачать машина игра экс бесплатно+торрент оттенки фото холодные волос для лореаль краски скачать игру том на торрент андроид через переводом татуировок для латынь с надписи на торрент mmorpg игры на пк через скачать в картинках плечевого упражнения пояса для отдела фото поясничного межпозвонковая грыжа позвоночника картинка лиры музыкального инструмента ходячие мертвецы эпизод 5 скачать игра контакт из скопировать как в фото одноклассников с фото огурцами помидоры маринованные фото охтинская гостиница в санкт-петербурге внутри фото хрущевке балконов отделка в рецепт мультиварке с спагетти в фото из рулетики с куриного филе рецепты фото скачать игру торрент через сорвиголова руками на своими картинки бабочки стене лестница на этаж фото второй дачная днем с нарисованные с цветами рождения картинки walking игру dead скачать michonne волшебная ответы игра загадки история глянцевого фото журнала обработка для играть возвращение вольфенштайн в замок в игру скачать игру мод dismount stickman на андроид рецепт фаршем макароны фото гнезда с с кукурузой рецепт фото курица с с салат на татуировки картинки спину девушке престолов игра 5 сезон посмотреть как зала выпускному фото к оформление сохранить игр на как сохранения андроид с красноглазку фото как приготовить рыбу рецепты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721