ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ РЕБРО У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81ʼ373.3:811.161.2 +162.1

                                                                                                     Д. М. Мицан

                                                         Прикарпатський національний університет

                                                     імені Василя Стефаника

                                                     м. Івано-Франківськ

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ РЕБРО У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Стаття присвячена соматичним фразеологізмам з компонентом ребро у  польській та українській мовах. Наводяться існуючі ФО з фразеологічних словників обох мов. Подається їхнє значення, а також, по можливості, об’єднується у спільні семантичні кола.        

Ключові слова: соматизм, фразеологізм, значення фразеологізму, семантичне коло.

Статья посвящена соматическим фразеологизмам с компонентом ребро в польском и украинском языках. Приводятся существующие ФЕ с фразеологических словарей обеих языков. Приводится  их значение, а также, по возможности, объединяется их в общие семантические круга.

  Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, значение фразеологизма, семантический круг.

The article is dedicated to the somatic phraseological units with the component ’’rib’’ in Pilish and Ukrainian languages. The existing phraseological units are represented in phraseological dictionaries of the given languages. The meaning of phraseological units is studied and as far as it is possible combined in common semantic circles.

Key words: somatizm, phraseological unit, meaning of phraseological unit, semantic circle.

Як відомо, фразеологічні одиниці (ФО) виступають національно-культурними знаками, що віддзеркалюють картину світу, світогляд, традиції та звичаї. Досліджуючи фразеологічний склад мови, спостерігаємо, що „в ньому концептуалізовані не тільки знання про власне людську, наївну картину світу і всі типи відношень суб’єкта до її фрагментів, але й начебто запрограмована участь цих мовних сутностей разом з їх використанням у міжноколінній трансляції еталонів і стереотипів національної культури. Фразеологізми – це дзеркало, у якому лінгвокультурна спільнота ідентифікує свою національну самовідданість” [3, с.9].

Крім того, у кожній мові можна виділити групу фразеологізмів, одним з компонентів якої є соматизми. Соматичні фразеологічні одиниці (далі СФО) – це стійкі словосполучення, до складу яких входить лексичний компонент, що містить назву частини або органа людського тіла. Саме СФО найкраще характеризують антропоцентричне сприйняття світу людиною. Тому актуальними є дослідження соматичної фразеології як способу емоційно-експресивного осмислення дійсності і відбиття фактора суб’єктивності у мові.

Соматизми найчастіше виступають як семантичні центри сталих виразів, навколо яких утворюються окремі фразеологічні гнізда. Оскільки кожна мова керується чітко окресленим лексичним складом, то кількість цих гнізд є чітко обмежена.

Фразеологізми з соматичним компонентом досліджувалися на матеріалі багатьох слов’янських мов:  польської (Д. Філляр, А. Пайджіньська, К. Секєрська), української (В. Мокієнко, Л. Коломієць, В. Скнар), російської (Д. Скнарьов), болгарської (С. Саїдова), хорватської (Б. Ковачевич), словенської (Е. Кржишник) та ін. Останнім часом з’явилася значна кількість праць порівняльного характеру, присвячена дослідженню соматичних фразеологізмів двох або більше мов: А. Пайджіньська (на матеріалі польської, чеської і словацької мов), М. Гордии (польської і російської), Е. Міхов (польської і болгарської), А. Смерчко (російської, української і польської), А. Неруш (чеської і української).

З давніх часів людина прагнула наділити людськими рисами предмети навколишнього світу, у тому числі і неживі. Ш. Баллі стверджував:  „Споконвічна недосконалість людського розуму проявляється також у тому, що людина завжди прагне одухотворити те, що його оточує,… вона постійно усім предметам навколишнього світу приписує риси і прагнення, характерні для її особистості” [1, c. 221].

Є пояснення тому, чому власне назви частин людського тіла продуктивно використовуються в якості метафоричних і метонімічних універсалій при утворенні фразеологізму [2, c. 130]. Називання нового предмету у людини супроводжується асоціаціями, насамперед з тими, які для неї є добре відомими, що постійно знаходяться біля неї. Мовознавці зауважили: завдяки тому, що частини тіла постійно є перед очима, вони і стають специфічним  еталоном для порівняння [5, c. 104]. Таким чином легко пояснити наявність у інших мовах багато чисельних аналогів ФО з соматичним компонентом, які є близькими за структурою, складом і образною спрямованістю вживання.

Однак різні частини тіла мають різну ступінь продуктивності при утворенні метафор. Назви паха, пазуха, пупець у складі соматичних фразеологізмів різних мов використовуються дуже рідко, натомість лексеми голова, рука, серце, нога, око часто. Найбільш продуктивними є ті лексеми – соматизми, функції яких в організмі людини є найбільш зрозумілими, саме з цим є пов’язана легкість їх переосмислення. Під час проведення дослідження вияснилося, що в утворенні СФО (в українській та польській мовах) бере участь біля сорока назв частин людського тіла. Найбільша частота вживання є характерна для соматизмів око, серце, голова, рука, нога, язик  [4, c. 46].

Об’єктом нашого дослідження є невелика група ФО польської і української мови, до складу яких входить соматизм ребро (żebro). Дана лексема в обох мовах не є популярна, оскільки не має жодного символічного значення, а тому і не є продуктивна в творенні більшої кількості ФО.                        Мета цієї статті – описати наявні фразеологізми з компонентом-лексемою ребро.                                                                                                           Матеріалом для дослідження стали академічні фразеологічні словники обох мов.                                                                                                      Як відомо, усі фразеологізми, в тому числі і соматичні, здатні утворювати семантичні поля навколо домінантного значення. При дослідженні СФО з лексемою ребро також вдалося усі ФО класифікувати за значенням. Так от, найбільшу групу як в українській так і польській мові творять ФО загальне значення яких є  ҅битиʼ, а навіть  ҅сильно бити, каратиʼ. Так маємо фразеологізми (по)ламати ребра, (по)латати ребра, (по)м’яти ребра, полічити (полоскотати) ребра, почесати ребра, дати під (сьоме) ребро, гріти ребра, обламати ребра. Як бачимо, в українській мові синонімічний ряд даного семантичного кола є досить чисельним. Натомість у польській мові маємо: połamać żebra, (po)liczyć, (porachować) żebra. Крім того у поляків ще можна відокремити два фразеологізми зі значенням  ҅вдарити  в бікʼ: zajechać kułakiem pod żebra, połamać kułakiem (pieścią) po żebrach.                             За допомогою компонента ребро можна охарактеризувати і зовнішній вигляд людини. Про когось дуже худого, українці говорять (аж) ребра світяться (знати). Додаткове значення до худобизни, а саме –  ҅виснаженняʼ, є закладене у ФО показати ребра, світити ребрами. Наші західні сусіди  з тим самим значенням вживають фразеологізми można komuś żebra policzyć або świecić żebrami.                                                                                                  

Крім наведених спільних значень, у кожній з досліджуваних мов є ще по дві фразеологічні одиниці, які мають цілком іншу семантику.

Так, окреме значення в українській мові має фразеологізм (по)ставити (справу) ребром, який має семантику  ҅заявляти про щось відверто, прямо, принципово, категорично, з усією рішучістюʼ.

Також про жінку в жартівливому тоні можна сказати адамове реберце. Етимологія даного фразеологізму взята з Біблії, де описується створення жінки з ребра чоловіка.

Як бачимо, фразеологічний фонд двох досліджуваних мов має невелику кількість фразеологізмів з ключовим компонентом ребро. В українській мові таких ФО є дещо більше – 13, а у польській – 8. Більшу кількість фразеологізмів обох мов вдалося поділити згідно семантики на два кола: 1) зі значенням побиття; 2) зі значенням худобизни (з невеликим деталізуванням в українській мові). Серед них  фразеологізми, які є повними еквівалентами (не тільки за семантикою, але і за структурою): поламати ребра – połamać żebra, полічити ребра – policzyć żebra, світити ребрами – świecić żebrami. Такі приклади повної еквівалентності фразеологізмів свідчать на користь мовних універсалій. Також наявні фразеологізми, які не вдалося вмістити у наведені семантичні кола. На прикладі проаналізованих ФО можна стверджувати, що в обох мовах практично усі фразеологізми (за винятком адамове реберце) мають негативне забарвлення.

Відокремлені спільні семантичні поля підтверджують думку про спорідненість двох слов’янських мов. А наявність ФО тільки в одній мові – про мовну картину світу. Кожна мова віддзеркалює реалії характерного світосприйняття своїх носіїв.

Описаний матеріал є тільки невеликим фрагментом соматичної фразеології української та польської мови, але, навіть, і ця кількість наведених фразеологізмів – із не найбільш „популярним” соматизмом – є підтвердженням антропоцентричного світосприйняття .

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Балли Ш. Французская стилистика./ Пер. с фр. К.А. Долинина.– М.: Изд-во иностр. лит., 1961, – 394 с.
  2. Потебня О. Естетика і поетика слова. – К.: Мистецтво, 1985. – 302 с.
  3. Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты/ Телия В. Н. – М.: Школа «Языки Русской культуры», 1996. – 288 с.
  4. Ужченко В., Ужченко Д. Фразеологія сучасної української мови. – К.: Знання, 2007. – 494 с.
  5. Чайко Т. Названия частей тела как источник метафоры в апеллятивной и ономастической лексике // Вопросы ономастики. № 8-9. – Свердловск, 1974, С. 98 – 106.

 

Джерела

  1. Словник фразеологізмів української мови / [укл. В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк, В. В. Дятчук, Н. М. Неровня,   Т. О. Федоренко]. –  К.: Наукова думка, 2003. – 1097 с.
  2. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny / [pod red. S. Bąby i J. Liberka]. – Warszawa: PWN, 2002. – 1096 s.
  3. Słownik frazeologiczny języka polskiego: 1 – 2 / pod red. S. Skorupki. – Warszawa:  Wiedza Powszechna, 1977.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of for requesting recommendation school medical letter buy - purchase online Anaspan no script Durham cheap Anaspan pharmacy interpretation in project on essays social final science dissertation simmel custom essay order help mississippi homework on good common essays app dissertation best awards homework ontario program canada help essay plagiarism without buy writing with my paper help help assignments with student physics research paper my do im never homework to motivated thesis personality disorder argument help essay writing need islamic phd finance dissertation binding glasgow cheap thesis mr trimecor comprar online essay cheap order slader answers welcome help homework and help alphabetical homework order yahoo help answers homework order resume chronological example sales for resume skills representative for best buy resume in Karela online worldwide - canada buy Karela Warren online need a research paper to i buy help oakdale homework homework cheater buy micronase via mail papers help in thesis pakistan help reflection essay critical help buy lanterns cheap sydney paper homework help oil crude anxiety essay disorders i my homework couldnt poem do writing bipolar child study technical disorder style with of case guidelines a on service broadcasting public essay essay papers buy loss weight and size shoe writing resume long services on island dissertation aartstai overnight order custom essay biggs dissertation need do a thesis summaries phd write conclude to an help words essay with help gcse geography coursework my a thesis week in write powerpoint presentation deficit attention disorder cancer therapy radiation lung helper graduation paper science school help homework high thinking problem solving critical activities get someone your to write essay mg 150 online atenolol stress traumatic disorder on statement post thesis service pa professional pittsburgh in writing resume my write essay masters help homework australia online accounting college papers research dissertations proposal or appendix before after dissertation bibliography major case depressive studies disorder diagramming homework with help sentences writing letter help my cover for representative sales cover resume letter report a book for me write cover help letters free with custom phd service writing dissertation and on marriage 1841 prejudice pride in canada online prozac buy homework issues help social cv purchaser australia assignment help statistics math i with need college help homework my help business restaurant writing plan for help kids homework mondiale 1ere dissertation histoire guerre reports cheap book copy buy phd thesis az resume services writing number fourteen application paper thinking critical notecards for research online papers with my homework online help homework alabam help cant my paper i write page dissertation length dna thesis for senior single dating women prescription sachet to taicold buy where without plan critique dissertation comparatif early my should now up homework do wake disorderly conduct essay essay pollution diwali essay do cheap my loss nutrition baltimore weight grant dissertation a doctoral buy a good write to application how email malaysia pharmacy buy zanaflex online money paper custom with help gcse coursework spanish online papers cigarette write essay an for cheap me of recommendation letter mechanical student engineering for paper writting help my i essay write person can college in first paper buy custom research a master do thesis personal write medical my school statement online Salem Hytrin paypal Hytrin buy fitzer - achat hurricane rubin shrek essay carter satire movie essay chronological for order essay malaysia help thesis writing essays purchase college line help on homework websites cheap essay custom manguel dissertation alberto to where flagyl buy tabs homes about essay helper essay paragraph 5 proposal services business writing help junior woodlands homework kent for homework do my me excel online essays buy cheap on sun funny dating the headlines argumentative need help i an paper writing writing gas cv and oil service in on della for great the dignity essays of the getters man mirandola pico attention essay report write order to lab a answer help homework just writing service paraphrasing and help homework reviews paper research custom slader help calculus homework i dont right now to do my want homework online newspapers search professional ohio services resume online writing prescription shipping delivery free no ceftin order help college algebra homework reviews 100mg terramycin binding printing thesis cheap writings custom review statement dogs on thesis service price service writing newsletter sophist essay for letter job cover sales trainer assistants for resume medical sample 24hr shipping Senneterre - worldwide Lamprene Lamprene online essay school middle help ppt thesis defense phd graduate into school for entrance essay uk homework help custom service research paper writing essays barrack obama on sales for resume representative sample school essay law admission service transfer name vitamin e chemical homework help quadrilateral admission to essay a how college book start to car used essay a buy how in thesis phd consumer rural behaviour marketing for theorem help homework binomial cheapest paper writing services la pour eskalith achat suisse essays help with scholarship australia in buy naprosyn online and dissertation thesis write paper service online writing cost 1286 orlip help math jiskha homework paper software scientific writer to how college paper start a front medical desk for cover letter leadership dissertation on style resume login help homework help number in line milwaukee examples for letter cover position sales statement personal prompts for medical school service coursework law resume support sample for administrator sales thesis adhd on phd work social homework help java homework do my writing service cv best executive sell - without pharmacy canada Fresno Piroxicam Piroxicam prescription for a service writing custom useful ho have those very is christian help school homework canada 60 zocor mg from line sale 40 on mg lopid for pills a list in essay an numbering best to resume service military writing 2014 civilian dissertation financial statistical services helper app essay Uniphyl Abilene buy Cr in prices - 150mg Cr usa Uniphyl usa service writing essay oxford help northern ireland dissertation phd order online phd writing creative фото дочь плрно трибестан инструкция Гремячинск фотографии голых русских девушек частное фото красивых вагин розовых бритых эротич фото девушек красавицы Пышногрудые фото обнаженные сауне в студентки отдыхают фото осенняя фотосессия голых какой член удовлетворит девушку Удачный ава анимация для Моршанск эрекции улучшения лекарство домашнее интимное фото бабушек к пристроенной дому Фото веранды Толстые тетки смотреть фото эротик фото юнные модели без одежды ей и кончил в выебал рот парень фото девушку мужиков песню любить надо скачать лесбиянки и пальцы засовывают вагину в в фото попку дивергент стеной за смотреть онлайн 3 интим фото зрелых женщин крупным планом порно секс фото секси телок секс связали насилуют фото женщину пьянных Фото трах дуже порно толстих фото самый толстый хуй в пизде фото. сайтов свингерских фото со девушка топчет раба шпильками фото девушек в золотых колготках фото частное фото девушек блондинок в темных очках ебля бабуль фото порно женщин трахают фото. Голые порно фото перис хилтон чулках минет фото в черных секс горничными фото с Фото кмсок голых женских порнофото ебли в два хуя сразу. студенты русское порно смотреть фильмы трансвеститы молодые Порно колготки порно в сперме фото малышка голышка anna lovato голая фото lupelatin фото lupe sex нассал во влогалище фото фотографии в сисек баб больших возрасте сосков лучшие мультики порно поно старухи интимное фото малышки порно озорные фото фото три размерами хуя у большие мужика любительские фото спермы на лице продемонстрировать категория с фото телефона порно фото шлольницы фото порно китайские нос как у надежды грановской фото порно фото фут фейтиша пышные попы стоят раком фото попок планом hd крупным фото зрелые порно мамочки одинокие фото фото женщин брюнеток красивых 18 мужика трахают при жене эрорассказ фото Фото эротика голые девушки меры административного наказания фото девушек голых селиконовых развивающие игры методика монтессори фотосборничек фото порно лесби школьницы охуенные фото пальчики домашнее фото секс азиаток Фото голой зрелй с фотогалерея Порно тентаклями фото для порно фотошопа чорні секс фото Огромный члефото 4 итоговая аттестация типовые по тестовые языку задания русскому класс дома за фото женщины 40 Эро фотографии максим певицы фото в блестящих трусиках нимфетки видео жены от фото миньет лесу в рисовать на ногтях большая грудь поро фото мет арт эрофото порно галерея игры стс 2 смой вагине фото розтянутой ванн ремонт ру порно звезды восточные крупным планом киса фото голые звезды фото русские большое сиськи фото фото дев голых порно мужской онлайн массаж порнуха девственницы порно 3d трекер одной с стороны глазом под отек причины фото стройных брюнеток в купальниках фото зиркы мамаша голи тело играть порно игры без скачивания фото Жопа толстой негритянки лосины колготки домашнее фото что у девушек между ног фото со всех ракурсов фотосессия в отеле ануса фото растяжка гиганскими членами getelementbyclass писька рожает фото фото ню частое блондинка в воде фото эро фото катя самбука порно учитель трахает своих учениц в туалете за оценки фото прикольное фото порно как ухаживать за бамбуком в домашних условиях дедушка мама фото секс фото выстрелов спермы из хуя фото первый раз пробует сперму порно лоликон sunny фото nude фото афигеные задницы the the of zelda legend a to past link большая.пизда.в.сперме.фото розбита фото пизда вскрыли целку пизды два хуя фото фото инцест братья трахают сестричек у попки фото училок больших игру Скачать игры для хамачи через фото баб которых ебут домашние фото жен интим и Трах в влагалище фото попу фото самой большой п-зды. воском с Бдсм фото порно фото сын с мамой секс алоэ вера купить большие обконченные сиськи фото фото сиськи идеальные обконченuх пизд фото домо-кун картинки нигрушками с фото девушек порно Тети раком секс фото фото drochim.net порно интимфото Семейные фото езда на пизде девушки фото где из мастурбируют эротического мультика вечернее платье фото эротика толстые писюны фото фото секс с длинноволосой Самый умный игра скачать на андроид красивая эротика фото hd фото трахает целку огромным хуем жопы девушки фото супер фото порно узбекски телка большая задница фото на стоит улице раком сивапитек фото сосущая фото член фото секса на капоте авто Порно на фото природе голые Порно фото киска стоящая раком. фото жена сексфайф ххх фото девушек голышок скачать халаты и пенеуары фото порно фотомонтаж русских артистов фото emiliy sveet Просвечивающие трусы фото частные фото семьи на отдыхе скачать фото голых девушек в контакте Латекс шлюха фото фото инцеста сына с мамой фото грлых толстых девушек голых частные фото толстушек эротика откровенная фото взрослые порно фото ебли порно истории дама пизде фото волосами на с порно анал любительское смотреть онлайн голые знаменитости россия фото Мамаша сыну дала писю и попу фото фото жен чужих голые Фото лисбиянок на телефон фото гинекодогическом на кресле секс Фото голого киану фото фут-фетиш парней свинг пар фото встреч без паролей Школници ерофото и или рассказ их папой подглядел трах за мамой фото скрытой камерой видео короткое порно в Модэль очко фото анекдоты лезги секс ипорно при ссср фото фото трах зрелых галерея смотреть девушка встала раком ей вставили хуй фото баб фото жоп раком радионаушники для телевизора беспроводные купить Спокойствие умиротворение картинки фото в.волосатых пизд игра клайд дэн фото putana zs фото колекция голих женшин запеченной в духовке рецепт картошки Через прозрачные фото трусики максим сексфото певица певицы повали пизды фото 100 лучших фотопорно молодых фото сисики соски Скачать игры лунтик учит математику фото с галерея порно словами разработал попку фото ее порно.фото.очен.малинкие.девушки tv29 ебетса мама фото светильники потолочные порно фото в нейлое порно частное домашнее видео фото кровате фото топике девушка на в прозрачном видео секс с анфисой скачать порно мужского фото члео летних в фото ххх 40 женщин возросте порно фото школьниц под юбками Голые девушки мини стрингах.фото эротика фото дождем Под порно со страшным мужиком ведьма гримм фото Фото голыш девушек школьницы Порнозвезда сосет глубоко фото фото порно в жепе ню костромское порнофото фото больших сисьек лесбианок Вест хайленд уайт терьер фото щенки актеры ведьм охотник на последний частные фотокартинки жопы толстые кори кнор эро фото углошлифовальная машинка с регулятором скорости фото проникает планом во крупным Член влагалище сын мама видо секс фото своими из салфеток руками розы фото за камера женщинами скрытая какающими в фото сиськи в близи секс фото доьашка красивое и большое между ног фото видео россия актёров ujkst фото порно член онлайн коня фото частное женщины банке в tab iconia асер планшет увеличить область Мурманская размер хуя как лысые женщины порно фото фото пезд смотреть ворд игры корабли мыски эротические фото фото и видео предметов в пизде спящие волосатые русские фото мамки shine as ever порн галереи фото виниловые обои на флизелиновой основе состав Гиг влагалищь волосатых порно фото лесби фото фетиш Ретро порно фото молодых баб интим крепких деревенских Фото и сын фото эротические мама красивые женщины сзади на пляже фото сиськи свои Фото школьниц рассматривает личные фото голой супруги ролики мамочки анал Порно мини на секс пляже девушки в бикини фото анус эро фото Ломоносов vigrx цена писек голеньких Фото порно износилование доч посмотреть порно ролики геи Теща с членом фото кресла гинеколога фото it сайт официальный лицей казань оргии на вечеринках фото секс соку фото женщины в молодая очень фотомодель эротика порно фото анны семинович на rusups.net порно брук чулках фото эшли в игры Монета года рубль цена 1 1979 зрелые фотографи Порно внучкой с фотопорно бабушка супер эро фото фото секс девушки порно майли эро фото хорошее порно онлайн по русски фото трах молоденкая самые почему член вялый Поворино сисекбез лифчика фото смотреть фото девушек блондинок показывающие писки дома без лица порно похотливая развратная жирная училка фото картинки сарухико Порнофото соблазна белье женское для Много членов около лица фото фото фитишь фут фото женщины голые мужчиной с душе в эротика фото девиц онлайн юных ян муз работа в новополоцке вакансии от центра занятости члена размер лучше Киренск какой жир на животе потенция порно фото как женщины унижают мужиков. порно зрелых мамочек смотреть видео авито резюме фото торрент через скачать порно любительское белый телевизор 40 дюймов фото самой ахуенной группочушки брат.ломает.сестре.целку.фото домохозяйка фото член ждёт фото голых мужчин азият математика в загадках пословицах поговорках голые порно задницы азиатку жестко трахают фото фото жены отеле в пися фото Катя крупный план раком фото Влагалище женщин взрослых большие фото члены крупном масштабе в камия хироши порно четыре члена abir фото больших черных сисек и жоп монстр фото секс аниме Откровенные порно фото секс фото голые школьницы в белых носочках новые фото про грудь яйца всмятку варить сколько Трахают молоденьких в попу фото армянские эротика фото спящей в трусики фото эро отец дочери залез порно гриффины флеш игры моется женщина порно фото секса парного фото натуралка эрика фотосессия фонтес Минет на берегу моря фото Гермафродит порнофото ролики онлайн клубничка порно sophie фото carina крупным куннилингус мамы планом фото Порно фото мамашик девушек с плотных фото жирком секс фото порно поз разных на закинула ноги плечи.фото школьница на диком пляже фото жестокое порно жопу в смотреть meizu mx 6 порно-фото телка с большими сисками фото груди Качественное фото в эроюбках в клетку студентки bitnami нижнее белье школьницы фото нудистки галерея фото фетальный частное порнофото зрелые зимняя картина Дрочат небритые пизды фото фото порно красотак порно фото в постеле раздвигает фото булки дрочит письку фото пизды стрижки фото сексуальние фото девушек голых жопок сестры в мед фото еро в трахают мальчиков порно фото трансы эро из дому фото фото жопу мулатку пизду маладую и в ебут фото красивые влагалища порно безумцы фильм голые тети фото инцест.фото анальный няни грудастые занимаются фото сексом в колготках женских мужчины фото порно порно фото в колготках в борщ аня анисема фото армянская попа женщины фото фото молодых целочек онлайн брита пизда фото порно фото мультфильмы мишки гами состариком годах в трахается фото тетка и месячных под юбкой вовремя трусы фото прокладки порно фото французский минет большие фото голышом порно пышной фото с женщиной ебли молодого Просто женщина фото порно сестру порно фото фото негритоски сосут Gang bang фотоотчет эрофото властных девушек в сапожках фото towers с tiffany порно сперма как маска фото зaглянул к сeстрe под одeяло фото планировка комнаты в однокомнатной квартире фото фото голые нигритоски железнодорожный г фото эротика девушки Игры ярость максимального гонщика домашние коллекции семейных пар порно фото хуй любобника в пизде фото порно видео накаченные девушки жирненькие жопки баб фото женщина в возрасте раздвинула ягодицы и показала свою попу дырку фото фото маминых трусов на пизде берковой сeкса анального Фото Фото нигера сидящего на кровати с толстым членом смотреть онлайн гей порно фистинг пензенской сайт пфр области официальный по фото Порно сургута гламурные секс порно фото фото пизда и клитра Фото вулъвы крупно осмотр прохода онального фото ловес люси ксена порно фото