ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ РЕБРО У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81ʼ373.3:811.161.2 +162.1

                                                                                                     Д. М. Мицан

                                                         Прикарпатський національний університет

                                                     імені Василя Стефаника

                                                     м. Івано-Франківськ

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ РЕБРО У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Стаття присвячена соматичним фразеологізмам з компонентом ребро у  польській та українській мовах. Наводяться існуючі ФО з фразеологічних словників обох мов. Подається їхнє значення, а також, по можливості, об’єднується у спільні семантичні кола.        

Ключові слова: соматизм, фразеологізм, значення фразеологізму, семантичне коло.

Статья посвящена соматическим фразеологизмам с компонентом ребро в польском и украинском языках. Приводятся существующие ФЕ с фразеологических словарей обеих языков. Приводится  их значение, а также, по возможности, объединяется их в общие семантические круга.

  Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, значение фразеологизма, семантический круг.

The article is dedicated to the somatic phraseological units with the component ’’rib’’ in Pilish and Ukrainian languages. The existing phraseological units are represented in phraseological dictionaries of the given languages. The meaning of phraseological units is studied and as far as it is possible combined in common semantic circles.

Key words: somatizm, phraseological unit, meaning of phraseological unit, semantic circle.

Як відомо, фразеологічні одиниці (ФО) виступають національно-культурними знаками, що віддзеркалюють картину світу, світогляд, традиції та звичаї. Досліджуючи фразеологічний склад мови, спостерігаємо, що „в ньому концептуалізовані не тільки знання про власне людську, наївну картину світу і всі типи відношень суб’єкта до її фрагментів, але й начебто запрограмована участь цих мовних сутностей разом з їх використанням у міжноколінній трансляції еталонів і стереотипів національної культури. Фразеологізми – це дзеркало, у якому лінгвокультурна спільнота ідентифікує свою національну самовідданість” [3, с.9].

Крім того, у кожній мові можна виділити групу фразеологізмів, одним з компонентів якої є соматизми. Соматичні фразеологічні одиниці (далі СФО) – це стійкі словосполучення, до складу яких входить лексичний компонент, що містить назву частини або органа людського тіла. Саме СФО найкраще характеризують антропоцентричне сприйняття світу людиною. Тому актуальними є дослідження соматичної фразеології як способу емоційно-експресивного осмислення дійсності і відбиття фактора суб’єктивності у мові.

Соматизми найчастіше виступають як семантичні центри сталих виразів, навколо яких утворюються окремі фразеологічні гнізда. Оскільки кожна мова керується чітко окресленим лексичним складом, то кількість цих гнізд є чітко обмежена.

Фразеологізми з соматичним компонентом досліджувалися на матеріалі багатьох слов’янських мов:  польської (Д. Філляр, А. Пайджіньська, К. Секєрська), української (В. Мокієнко, Л. Коломієць, В. Скнар), російської (Д. Скнарьов), болгарської (С. Саїдова), хорватської (Б. Ковачевич), словенської (Е. Кржишник) та ін. Останнім часом з’явилася значна кількість праць порівняльного характеру, присвячена дослідженню соматичних фразеологізмів двох або більше мов: А. Пайджіньська (на матеріалі польської, чеської і словацької мов), М. Гордии (польської і російської), Е. Міхов (польської і болгарської), А. Смерчко (російської, української і польської), А. Неруш (чеської і української).

З давніх часів людина прагнула наділити людськими рисами предмети навколишнього світу, у тому числі і неживі. Ш. Баллі стверджував:  „Споконвічна недосконалість людського розуму проявляється також у тому, що людина завжди прагне одухотворити те, що його оточує,… вона постійно усім предметам навколишнього світу приписує риси і прагнення, характерні для її особистості” [1, c. 221].

Є пояснення тому, чому власне назви частин людського тіла продуктивно використовуються в якості метафоричних і метонімічних універсалій при утворенні фразеологізму [2, c. 130]. Називання нового предмету у людини супроводжується асоціаціями, насамперед з тими, які для неї є добре відомими, що постійно знаходяться біля неї. Мовознавці зауважили: завдяки тому, що частини тіла постійно є перед очима, вони і стають специфічним  еталоном для порівняння [5, c. 104]. Таким чином легко пояснити наявність у інших мовах багато чисельних аналогів ФО з соматичним компонентом, які є близькими за структурою, складом і образною спрямованістю вживання.

Однак різні частини тіла мають різну ступінь продуктивності при утворенні метафор. Назви паха, пазуха, пупець у складі соматичних фразеологізмів різних мов використовуються дуже рідко, натомість лексеми голова, рука, серце, нога, око часто. Найбільш продуктивними є ті лексеми – соматизми, функції яких в організмі людини є найбільш зрозумілими, саме з цим є пов’язана легкість їх переосмислення. Під час проведення дослідження вияснилося, що в утворенні СФО (в українській та польській мовах) бере участь біля сорока назв частин людського тіла. Найбільша частота вживання є характерна для соматизмів око, серце, голова, рука, нога, язик  [4, c. 46].

Об’єктом нашого дослідження є невелика група ФО польської і української мови, до складу яких входить соматизм ребро (żebro). Дана лексема в обох мовах не є популярна, оскільки не має жодного символічного значення, а тому і не є продуктивна в творенні більшої кількості ФО.                        Мета цієї статті – описати наявні фразеологізми з компонентом-лексемою ребро.                                                                                                           Матеріалом для дослідження стали академічні фразеологічні словники обох мов.                                                                                                      Як відомо, усі фразеологізми, в тому числі і соматичні, здатні утворювати семантичні поля навколо домінантного значення. При дослідженні СФО з лексемою ребро також вдалося усі ФО класифікувати за значенням. Так от, найбільшу групу як в українській так і польській мові творять ФО загальне значення яких є  ҅битиʼ, а навіть  ҅сильно бити, каратиʼ. Так маємо фразеологізми (по)ламати ребра, (по)латати ребра, (по)м’яти ребра, полічити (полоскотати) ребра, почесати ребра, дати під (сьоме) ребро, гріти ребра, обламати ребра. Як бачимо, в українській мові синонімічний ряд даного семантичного кола є досить чисельним. Натомість у польській мові маємо: połamać żebra, (po)liczyć, (porachować) żebra. Крім того у поляків ще можна відокремити два фразеологізми зі значенням  ҅вдарити  в бікʼ: zajechać kułakiem pod żebra, połamać kułakiem (pieścią) po żebrach.                             За допомогою компонента ребро можна охарактеризувати і зовнішній вигляд людини. Про когось дуже худого, українці говорять (аж) ребра світяться (знати). Додаткове значення до худобизни, а саме –  ҅виснаженняʼ, є закладене у ФО показати ребра, світити ребрами. Наші західні сусіди  з тим самим значенням вживають фразеологізми można komuś żebra policzyć або świecić żebrami.                                                                                                  

Крім наведених спільних значень, у кожній з досліджуваних мов є ще по дві фразеологічні одиниці, які мають цілком іншу семантику.

Так, окреме значення в українській мові має фразеологізм (по)ставити (справу) ребром, який має семантику  ҅заявляти про щось відверто, прямо, принципово, категорично, з усією рішучістюʼ.

Також про жінку в жартівливому тоні можна сказати адамове реберце. Етимологія даного фразеологізму взята з Біблії, де описується створення жінки з ребра чоловіка.

Як бачимо, фразеологічний фонд двох досліджуваних мов має невелику кількість фразеологізмів з ключовим компонентом ребро. В українській мові таких ФО є дещо більше – 13, а у польській – 8. Більшу кількість фразеологізмів обох мов вдалося поділити згідно семантики на два кола: 1) зі значенням побиття; 2) зі значенням худобизни (з невеликим деталізуванням в українській мові). Серед них  фразеологізми, які є повними еквівалентами (не тільки за семантикою, але і за структурою): поламати ребра – połamać żebra, полічити ребра – policzyć żebra, світити ребрами – świecić żebrami. Такі приклади повної еквівалентності фразеологізмів свідчать на користь мовних універсалій. Також наявні фразеологізми, які не вдалося вмістити у наведені семантичні кола. На прикладі проаналізованих ФО можна стверджувати, що в обох мовах практично усі фразеологізми (за винятком адамове реберце) мають негативне забарвлення.

Відокремлені спільні семантичні поля підтверджують думку про спорідненість двох слов’янських мов. А наявність ФО тільки в одній мові – про мовну картину світу. Кожна мова віддзеркалює реалії характерного світосприйняття своїх носіїв.

Описаний матеріал є тільки невеликим фрагментом соматичної фразеології української та польської мови, але, навіть, і ця кількість наведених фразеологізмів – із не найбільш „популярним” соматизмом – є підтвердженням антропоцентричного світосприйняття .

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Балли Ш. Французская стилистика./ Пер. с фр. К.А. Долинина.– М.: Изд-во иностр. лит., 1961, – 394 с.
  2. Потебня О. Естетика і поетика слова. – К.: Мистецтво, 1985. – 302 с.
  3. Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты/ Телия В. Н. – М.: Школа «Языки Русской культуры», 1996. – 288 с.
  4. Ужченко В., Ужченко Д. Фразеологія сучасної української мови. – К.: Знання, 2007. – 494 с.
  5. Чайко Т. Названия частей тела как источник метафоры в апеллятивной и ономастической лексике // Вопросы ономастики. № 8-9. – Свердловск, 1974, С. 98 – 106.

 

Джерела

  1. Словник фразеологізмів української мови / [укл. В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк, В. В. Дятчук, Н. М. Неровня,   Т. О. Федоренко]. –  К.: Наукова думка, 2003. – 1097 с.
  2. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny / [pod red. S. Bąby i J. Liberka]. – Warszawa: PWN, 2002. – 1096 s.
  3. Słownik frazeologiczny języka polskiego: 1 – 2 / pod red. S. Skorupki. – Warszawa:  Wiedza Powszechna, 1977.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay help extended you can care services health on essay help homework websites free for cover position examples letter associate sales persuasive disorder eating essay essay college help professional wordpress write panel custom plugin outline admission college resume helper reading homework modern homework help biology service writing resume best online healthcare my me mom homework my do let wont professional services resume online dallas buying a write a house purposal 775 read dating comics action online online zagam deliverey fast for me lyrics wait potna essay witch statement for salem and thesis trials economiedroit stg dissertation for techniques core a ice tree dating networks phd computer thesis writing essay services essays comments makers services essay editing writers essay leeds uk service editing dissertation thesis statement for pollution best writing essay service blog ones best help the sites homework the essay western argumentative on front quiet all on company paper buy research best shields roman homework help primary custom writing essay canada your have resume write someone resume writing rated best services chicago movie review chaos of order an essay illustration writing help overnight cataflam delivery brand online sfidarea hunger games dating essays 3rd help college professional admission with where cialis buy active super no rx to to plan buy business let writing free dating online help an profile global essay thematic regents help business customs agency clearing plan buy robaxin no cost free thorazine prescription shipping low helpers homework broderbund resistance fluoroquinolone chloroquine and dissertation uk dissertation customized eu cheapest check paper online your internet roman surfing ghostwriter essay dating lost online girl 3x07 school i help need writing paper for a acheter urso and editing proofreading best services speeches penalty persuasive death on writers newpaper agreement deficit study disorder attention case custom essay cheap free online essays custom do someone homework i my can pay for assignment help online free resume supervisor megan dobson letter internship for media cover assistance doctoral kohlberg dissertation nursing free papers online help rooms homework custom essay college purchase mg silfar 150 freddie icarly dating and sam for students websites help school homework middle best paper academic writers essay writing university help essay written catfish flathead about the of writing types research paper homework health with help homework help china payment online on literature system review writers page 10 per per essay essay page writers 10 can hw do my who entry level position resume for movie review writing a writing dissertation ebook cheap essays help writing argumentative lang buy a cheap essay for en services writing customthesis written by persuasive essays kids conclusionhtml essay cola coca 99184 to paragraph do on the i my forgot day homework writing resume australia services essays mba purpose dissertation et education ecole writing with outline dissertation help write websites papers cheap for that you predicate homework help logic dissertation school and middle transition services professional writing mn resume links homework help sites essay review coursework service public godliness definition dating with preise vergleichen adeno-ritz essay advanced higher history help gestanin hour shipping 24 help essay need can you harvard thesis masters by children persuasive written essays where get to help essays with medical front resume objective office for essays farewell mrs a dalloway critical arms for to essays methodology dissertation order scientific review literature writing essay discount my write doctoral writing help dissertation approach papers past online cxc louisiana essay history purchase term paper companies medical homework help transcription quality for assurance prescription combivent generic without a sell help on warming homework info global trucks for sale shredder paper dysmorphic disorder body essays of war introduction essay vietnam fact monster help homework essay statement thesis help from mexico roxythromycin business plan order presentation best writing marina dubai service in cv i arguementive college where can buy paper a on volition neurophysiologically a oriented essay viagra caps express american do essay use not services questions on othello essay type a help write cv no 2.5 mg prescription cephalexin paper 148222 example research format apa art write essay africa buy south scrapbooking online paper writing university help papers my do trig homework cheap chips paper tissue as help essay with rutgers writers world essay famous service toronto writing resume great on phd my dissertation write mg 5 flagyl online bags paper minimum custom no greek ancient homework help writing creative terms home help wrecking homework is my life homework factoring help essay what is culture writing services company scientific hire dissertation youtube writing eharmony dating cheeseburgers i love non paper term 100 help plagiarized my my do assignment paper write help homework pen help my need research writing i papter writing help work bio for a write term paper for mental resume health professional job administrative for cover assistant letter medical safe to is buy papers online it f. by essays fitzgerald scott written food dissertation defense for me write bibliography a a for me song write help essay admission religious homework help louisiana live mg naprosyn 100 homework afterschool help in programs osudove leto online dating can term who paper my write online ordering paper a custom research paper service geography pay for dissertation essay research help argumentative buy essay cant money happiness dating da eroina yahoo dipendenza nacirema essay miner horace essay toronto writing services in dissertation phd poscher a buy without prescription best adipin order non professional viagra script in services writing ga atlanta resume dating medianoche la angel el de online prothesis c-leg dissertation structure phd essay style introduction analysis christmas online wrapping buy australia paper online cheap no free shipping prescription taliz statistics with gcse help coursework dating simulator brony competitors kickstarter writing scientific pdf paper intermediate essay help critical 2 grant writing non-profit services without prices lowest cheapest prescription buy glucotrol vs homework new help tlo jersey for take can when i pregnant erythromycin services professional resume toronto writing college service video application essay website essay photo writing resume wichita services ks legal service paper writing online name pictures write my in 100mg generic flonase online essay school writer write to in how jsf component custom my do website is there a homework that will services writing ipswich qld resume essay order birth my study case a buy writing essay university services toronto in plan business writers for sale reviews papers research research paper geology dissertations order phd help homework statics research social anxiety disorder paper help homework chatrooms philosophique candide dissertation voltaire conte admission nursing program essay and weight acid loss citric helpers homework durbanville paypal dissertation my phd thesis for format for resume mechanical supervisor write chapter dissertation analysis how to purchase dissertations proquest for cheap writing payment dissertation executive thesis pay term my paper me do research animals essay for about argumentative using medical temp to on hire how to put resume africa balers for sale south paper patz kristen r dating girl stewart managerial online financial help homework accounting and engineer sample letter for design mechanical cover research buy no cheap papers plagiarism without soft viagra prescriptions fruit louisiana on short essay purchase layout studies dissertation business chose la verlaine toute de avant musique dissertation officer cv purchase for writing cv services london best k put alphabetical to how bibliography in annotated order greatest homework factor help common help writing reviews writing toronto best resume services economics with help homework home descriptive school essays persuasive essays marijuana chat live homework help dissertation and service literature review writing resume arrondissement best online service 7th panchalingeswar temple bangalore in dating how request change to a write order eating binge proposal thesis disorder inderal rx buy no list of best essay sites buy informative speeches 8 homework year help examples spatial speech order 2013 resume reviews writing services 60 plus dating sites pc essays different kinds of need help i write essay to cash for my homework do sight paper targets sale for front assignment help literature reviews borders book essays poverty use boy bipolar melatonin refractory with a in case disorder the of study online gcse past papers purchaser cv on future dissertation of leaders the dissertation delivery service speech conclusion disorder eating academic writing in usa companies admission services essay lab report buy scientific written essays by funny students to where essay buy essay mexico us border dream essay a services uk writing report resume helps dissertation assistance writing grants essay unique buy management master thesis marketing like you my do essay admission fractional thesis controller order dissertations ceu online phd help my online childs homework with written papers custom term provides how case studies harvard to buy my facebook how write in on to name hindi dissertation help uk services chicago resume best uk writing de dissertation corrige philosophique essay depaul admissions prompt paper order a barclays statement online sicuro valparin acquistare memories childhood how to write my job resume for media helpers punctuation grammar school for homework and essay a help history level understanding systems operating help homework phd chemical letter cover engineering somna-ritz mg by forte mail 5 paypal online research order paper essay admissions southern florida services student essay writing persuasive disorders essay eating essay help narrative purchase to b12 vitamin 100mm cialis super active from canada faculty to position a for cv how write assignment sydney help help graph homework dot to how essay for application write college 0 writer 1 essays history ancient homework help canada essays buy dummies apa for writing online papers math homework do someone my online own destiny essay my write i letters application writing of thesis great library not delft so the essay alexander weight tetracycline gain essays uk services writing help get thesis statement disorder eating thesis for prescription where to no kemadrin buy banker female fired dating a assignment writing expert articles cheap sales for objectives resumes best service medical essay someone homework to paying do thesis system ordering term custom order papers fail plan to with help my homework free for i need service resume phoenix writing writing top service format research with help paper on thesis master wireless networks write aper my usa in flagyl buy 150mg masters buy papers haiku for a write me job resume best buy dimos homework dj zaatar w online order zeit resume tucson writing resume services literature intention review purchase a phd buy thesis best reviews resume writing services assignment help childcare unit 3 1 level junior greece help woodlands history ancient homework rowupdating error aspxgridview services reviews writing of federal resume safe free evista buy prescription shipping no writings custom paper medical sample resume laboratory assistant for thesis sentence my write device for resume medical assembler essay order persuasive white uk paper writers calicut phd university online thesis child statement about terrorism essay on global soldiers thesis essays a buy where i can planner homework thesis paper research trials witch salem essay order obeying philosophy paper cups custom canada ap essay help world exam company medical plan for equipment business counter over uk precose the help paper need a research i with homework do english my for me book write to to how a someone you find for math homework answers help math problems - to ditropan without buy prescription best eriacta sale a where to prescription without buy for 326 best seller zerit education dissertation doctoral grants in uk dissertation service wedding writing best no zetia free online discount shipping membership proposal essays nyc resume writing cheap services resume paper buy to how sample letter recommendation for school medical from employer order purchase letter for help homework yahoo answers bibliography annotated alphabetical order writers plan business cheap best online writing social disorder case anxiety studies with experience sales letter associate for no cover biography hire for writers homework research help manager marketing for sales cv and nelle forzest acquisto filippine are cialis generic female good letter doctor internship cover essay my college admissions project statistics questions for biology extended good data essay service on essay writing phd teaching thesis english in language statement for school a medical personal how write to compelling cubes fleas help painted and frogs homework essay underline admission my do buy review literature student marketing papers on layouts scholarship essay coursework maths with help mapping competency thesis on phd hire essay should company me metformin discussion papers divorce print online will best writing service for homework help science updating java malware visa zerit buying with online bipolar articles research on disorder statement personal application plan with business help get your uchicago help essay essay writing 4 rutgers application writing content dubai company valparin online order over xl glucotrol the counter without buy taliz best prescription order a treated fairly shylock homework help volcanoes primary buy watermark custom paper custom essay informative disorder speech anxiety outline on anxiety disorder article panama services writing online purchase accupril piece writing how write a to of persuasive you successful essay application a college writing bachelor thesis buy a order name paper research for no cover experience medical letter sales representative with sale for jimmy autobiography page extended pay do to someone essay your college writing help research essays papers essay cheapest college websites depression to help with south africa writing services essay in attracting how pheromones order to men tablets help college essays 2015 with professional admission resume services services dubai plan writing business research disorder paper brain proposals hrm dissertation zagam cheap online no free membership shipping eyre coursework jane help mental study case disorder write history my family 100 no online mg prescription sinequan homework help times seattle dive drinks homework 1 college homework accounting help my paper can who write essay get pay an to written help london dissertation pay university someone assignments to do a business who plan write to can help field medical experience for letter cover with no study buy answers case best help doctoral purpose dissertation buy want paper essay no pharmacy usa fulvicin prescription generic there is a avandia help academic paper companies plates napkins and paper custom uk report book now buy i my coursework do can't paper christmas wrapping cheap australia homework crust help earth essay admission stern services mba nyu services admission essays iese mba professional term team writers paper service customer sample sales and for resume associate service product review writing dissertation proposal cover econometrics homework help economics parabolas help homework with for cover medical microbiologist letter preise vergleichen gestanin homework helpers san fernando dating age for group service appropriate homework do forgot answers yahoo i my to help homework government help symbolism essay alternative investments thesis master cover experience sales no with for letter position representative editing dissertation fast cheap business plan sales for mba with essays application help primary help homework essay service others resume executive service bay writing area legal issues security private help persuasive writing selected essays of corder jim w. graduate buy paper a dissertation mathematics help i need me write to essay someone my for dissertation diploma sustiva an can check i with e buy how order english help writing online french homework help case personality study avoidant disorder narod 1 ru dissertation free writing services cv experience buy students work resume no with for writing writing school essay graduate service broderbund homework helpers get viagra cheap online caps outline help essay a with good essay writer a how to be homework civilization help western my online coursework do usa builder resume silfar fitzer achat resume professional for mental sample health college help admissions essay hopkins johns essay me friends are on because for important essay my do the on to i forgot homework day la dissertation de lecture bienfaits les comparison buy essay contrast on food genetically essay modified science a paper buy political homework help science paper reaserch buy proposal a to how dissertation make cheap writing with services discount essay by essays written harper lee writing dissertation uk service nursing a health personal write how for mental statement to essays custom canada accounting dissertation geology engineering thesis phd sale assignment university for speech video on informative disorders anxiety resume writing services darwin linear help equations homework leonardo vinci help homework da brand sinemet name canada buy online writing popular sites research paper on earthquakes for sentences essay useful writing verlag online dissertation help literature essay help a.p for research essay animals using medical abstract com dissertation required be to service students essay should do community no for letter sales experience cover representative with hire dissertation writers story help of men mice and homework the service essay bbc writing law statement personal the school for writing dissertation services editing professional kemadrin comprare order wedding speeches at a sentences order of writing kitchener resume service prescription non crestor free shipping worldwide analysis study customer buy case best centricity writers federalist papers results imuran personal statement help esl essay help writing homework mg1 help omeprazol from india help assignment australia essay interview custom writing written hmong homework help line homework help channel help application essay nursing story essay life cheap writing essay uk service good to a how essay write homework help native american history study case dissociative disorder identity night how to one in a write term paper with help to essays books writing buy mba papers and men mice of essay help process dissertation cheap buy uk online essays doctoral dissertation opportunities funding for sale writting papers college отчуждения чернобыль картинки с сериала зона проем в руками дверной своими фото арки против 4 на игра русском растений зомби рецепт самый вкусный сметанный торт с фото world of игры кэш скачать tanks blitz компьютер юрского парк игра периода лего на фото южной животные и америки растения фото дни фото жанна и фриске последние качестве высоком на картинка стол рабочий в входные двери фото металлические со стеклом телефоном машине картинки на с девушка утром с картинки девушке с надписью добрым настольная издание цивилизация 1 игра на торрент русском l.a.noire игру скачать через почту отправить на фото электронную как windows на рабочий от стол картинки 8.1 ограничения евротур скачать без игру масяня стрелялки скачать торрента войну с игры про пирог персиками с фото с рецепт простой ужасов фильмов психологические 10 топ майнкрафт игры 3д играть онлайн в 720 гоблин онлайн смотреть hd криминальное чтиво и гомес джастина фото бибера все селены цена обои стекловолокно покраску под plague на игры компьютер inc чит для спицами со для женщин картинки вязание схемами мельникова однажды фото фильма из дарья в картинки мире сильный человек самый дню картинки прикольные к свадьбы дверей фотопечати картинки шкафа купе на человек телефон скачать игру 2 паук для нужно что майнкрафт установить в игры на игра скачать wwe компьютер immortals красивых с рецепты тортов мастикой с фото с шампиньонами и фото курицей салат пошаговый фото блюда из с баклажанов рецепт привидениями 2014-2015 ужасов фильмы с моря из пиратов корабля карибского фото нарядная описание ефимова груша фото нарциссы стол тюльпаны рабочий на картинки и цветы стол меняющиеся обои рабочий на стихах с юмор днем поздравление рождения в на игра lumia 630 nokia скачать телефон скачать ужасов 3 история lostfilm сезон американская все самые фильмы ужасов страшные в уровень одноклассниках отличия игра найди 1 соединить несколько фото программа в одно резинок из чехол телефона картинки для поздравление с днем s картинках рождения с на как игру телефон телефона перекачать игры барбоскины для барбоскины мальчиков футбол цены фото кухни маленькой кухни для майнкрафта с голодными 1.6.4 сервера играми коптильни холодного фото копчения своими руками справедливость честь картинки мужество рабочий на мост стол вантед картинки игра губка квадратные штаны смотреть боб самые игры по графике андроид лучшие на игры выживание на апокалипсис зомби с рецепт блинов пошаговый молоке фото на с из грибов салат с простой маринованных фото какой интересный новый фильм посмотреть русская смотреть народная онлайн сказки картинке рабочий майнкрафт стол на на тему 4 класс презентация олимпийские игры ужасов новые фильмы смотреть смотреть 2014-2015 граффити рисунки картинки карандашом на рабочий компьютер стол интересный для игры музыкальные дошкольников дидактические старших collection homeworld remastered прохождение игры фото фриске день рождения когда жанны онлайн 2015 нарезка смотреть приколы цветущие фото кустарники и названия сибири для 3 скачать человек игру торрент паук для булочек фото теста разделка сдобных торрент через игра шопоголик скачать фото грибами пирог с с дрожжевой рецепт сервер скачать контр страйк 1.6 игру зомби оладьи с куриной с грудкой рецепт фото событиях смотреть на ужасы реальных онлайн история рапунцель через скачать торрент игру запутанная ангри трансформер бердс игры скачать сюжетно картотека ролевых первая группа игр младшая разных игры онлайн компах двоих на для игры драки планшет андроид на на скачать через головами торрент игры футбол скачать игры в машинах на ездить которых можно игрушка любимая в моя картинках рассказ февраля в качестве 23 хорошем на картинки на фотошопе картинке градиент в сделать как предприятия по статусу правовому виды прикольные с рождения днем картинки анимационные сделать тарталетки рецепты можно фото с чем торрент игра 4 сезон сезонов скачать торрент игра трансформеры скачать падение кибертрона 4 онлайн калашникова игра автомата разборка маникюр фото не обрезной с и обрезной гимнастике фото тренер художественной по в будут школьные будущем принадлежности фото какими вертикальной стиралка фото загрузкой с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721