ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ РЕБРО У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81ʼ373.3:811.161.2 +162.1

                                                                                                     Д. М. Мицан

                                                         Прикарпатський національний університет

                                                     імені Василя Стефаника

                                                     м. Івано-Франківськ

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З КОМПОНЕНТОМ РЕБРО У ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Стаття присвячена соматичним фразеологізмам з компонентом ребро у  польській та українській мовах. Наводяться існуючі ФО з фразеологічних словників обох мов. Подається їхнє значення, а також, по можливості, об’єднується у спільні семантичні кола.        

Ключові слова: соматизм, фразеологізм, значення фразеологізму, семантичне коло.

Статья посвящена соматическим фразеологизмам с компонентом ребро в польском и украинском языках. Приводятся существующие ФЕ с фразеологических словарей обеих языков. Приводится  их значение, а также, по возможности, объединяется их в общие семантические круга.

  Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, значение фразеологизма, семантический круг.

The article is dedicated to the somatic phraseological units with the component ’’rib’’ in Pilish and Ukrainian languages. The existing phraseological units are represented in phraseological dictionaries of the given languages. The meaning of phraseological units is studied and as far as it is possible combined in common semantic circles.

Key words: somatizm, phraseological unit, meaning of phraseological unit, semantic circle.

Як відомо, фразеологічні одиниці (ФО) виступають національно-культурними знаками, що віддзеркалюють картину світу, світогляд, традиції та звичаї. Досліджуючи фразеологічний склад мови, спостерігаємо, що „в ньому концептуалізовані не тільки знання про власне людську, наївну картину світу і всі типи відношень суб’єкта до її фрагментів, але й начебто запрограмована участь цих мовних сутностей разом з їх використанням у міжноколінній трансляції еталонів і стереотипів національної культури. Фразеологізми – це дзеркало, у якому лінгвокультурна спільнота ідентифікує свою національну самовідданість” [3, с.9].

Крім того, у кожній мові можна виділити групу фразеологізмів, одним з компонентів якої є соматизми. Соматичні фразеологічні одиниці (далі СФО) – це стійкі словосполучення, до складу яких входить лексичний компонент, що містить назву частини або органа людського тіла. Саме СФО найкраще характеризують антропоцентричне сприйняття світу людиною. Тому актуальними є дослідження соматичної фразеології як способу емоційно-експресивного осмислення дійсності і відбиття фактора суб’єктивності у мові.

Соматизми найчастіше виступають як семантичні центри сталих виразів, навколо яких утворюються окремі фразеологічні гнізда. Оскільки кожна мова керується чітко окресленим лексичним складом, то кількість цих гнізд є чітко обмежена.

Фразеологізми з соматичним компонентом досліджувалися на матеріалі багатьох слов’янських мов:  польської (Д. Філляр, А. Пайджіньська, К. Секєрська), української (В. Мокієнко, Л. Коломієць, В. Скнар), російської (Д. Скнарьов), болгарської (С. Саїдова), хорватської (Б. Ковачевич), словенської (Е. Кржишник) та ін. Останнім часом з’явилася значна кількість праць порівняльного характеру, присвячена дослідженню соматичних фразеологізмів двох або більше мов: А. Пайджіньська (на матеріалі польської, чеської і словацької мов), М. Гордии (польської і російської), Е. Міхов (польської і болгарської), А. Смерчко (російської, української і польської), А. Неруш (чеської і української).

З давніх часів людина прагнула наділити людськими рисами предмети навколишнього світу, у тому числі і неживі. Ш. Баллі стверджував:  „Споконвічна недосконалість людського розуму проявляється також у тому, що людина завжди прагне одухотворити те, що його оточує,… вона постійно усім предметам навколишнього світу приписує риси і прагнення, характерні для її особистості” [1, c. 221].

Є пояснення тому, чому власне назви частин людського тіла продуктивно використовуються в якості метафоричних і метонімічних універсалій при утворенні фразеологізму [2, c. 130]. Називання нового предмету у людини супроводжується асоціаціями, насамперед з тими, які для неї є добре відомими, що постійно знаходяться біля неї. Мовознавці зауважили: завдяки тому, що частини тіла постійно є перед очима, вони і стають специфічним  еталоном для порівняння [5, c. 104]. Таким чином легко пояснити наявність у інших мовах багато чисельних аналогів ФО з соматичним компонентом, які є близькими за структурою, складом і образною спрямованістю вживання.

Однак різні частини тіла мають різну ступінь продуктивності при утворенні метафор. Назви паха, пазуха, пупець у складі соматичних фразеологізмів різних мов використовуються дуже рідко, натомість лексеми голова, рука, серце, нога, око часто. Найбільш продуктивними є ті лексеми – соматизми, функції яких в організмі людини є найбільш зрозумілими, саме з цим є пов’язана легкість їх переосмислення. Під час проведення дослідження вияснилося, що в утворенні СФО (в українській та польській мовах) бере участь біля сорока назв частин людського тіла. Найбільша частота вживання є характерна для соматизмів око, серце, голова, рука, нога, язик  [4, c. 46].

Об’єктом нашого дослідження є невелика група ФО польської і української мови, до складу яких входить соматизм ребро (żebro). Дана лексема в обох мовах не є популярна, оскільки не має жодного символічного значення, а тому і не є продуктивна в творенні більшої кількості ФО.                        Мета цієї статті – описати наявні фразеологізми з компонентом-лексемою ребро.                                                                                                           Матеріалом для дослідження стали академічні фразеологічні словники обох мов.                                                                                                      Як відомо, усі фразеологізми, в тому числі і соматичні, здатні утворювати семантичні поля навколо домінантного значення. При дослідженні СФО з лексемою ребро також вдалося усі ФО класифікувати за значенням. Так от, найбільшу групу як в українській так і польській мові творять ФО загальне значення яких є  ҅битиʼ, а навіть  ҅сильно бити, каратиʼ. Так маємо фразеологізми (по)ламати ребра, (по)латати ребра, (по)м’яти ребра, полічити (полоскотати) ребра, почесати ребра, дати під (сьоме) ребро, гріти ребра, обламати ребра. Як бачимо, в українській мові синонімічний ряд даного семантичного кола є досить чисельним. Натомість у польській мові маємо: połamać żebra, (po)liczyć, (porachować) żebra. Крім того у поляків ще можна відокремити два фразеологізми зі значенням  ҅вдарити  в бікʼ: zajechać kułakiem pod żebra, połamać kułakiem (pieścią) po żebrach.                             За допомогою компонента ребро можна охарактеризувати і зовнішній вигляд людини. Про когось дуже худого, українці говорять (аж) ребра світяться (знати). Додаткове значення до худобизни, а саме –  ҅виснаженняʼ, є закладене у ФО показати ребра, світити ребрами. Наші західні сусіди  з тим самим значенням вживають фразеологізми można komuś żebra policzyć або świecić żebrami.                                                                                                  

Крім наведених спільних значень, у кожній з досліджуваних мов є ще по дві фразеологічні одиниці, які мають цілком іншу семантику.

Так, окреме значення в українській мові має фразеологізм (по)ставити (справу) ребром, який має семантику  ҅заявляти про щось відверто, прямо, принципово, категорично, з усією рішучістюʼ.

Також про жінку в жартівливому тоні можна сказати адамове реберце. Етимологія даного фразеологізму взята з Біблії, де описується створення жінки з ребра чоловіка.

Як бачимо, фразеологічний фонд двох досліджуваних мов має невелику кількість фразеологізмів з ключовим компонентом ребро. В українській мові таких ФО є дещо більше – 13, а у польській – 8. Більшу кількість фразеологізмів обох мов вдалося поділити згідно семантики на два кола: 1) зі значенням побиття; 2) зі значенням худобизни (з невеликим деталізуванням в українській мові). Серед них  фразеологізми, які є повними еквівалентами (не тільки за семантикою, але і за структурою): поламати ребра – połamać żebra, полічити ребра – policzyć żebra, світити ребрами – świecić żebrami. Такі приклади повної еквівалентності фразеологізмів свідчать на користь мовних універсалій. Також наявні фразеологізми, які не вдалося вмістити у наведені семантичні кола. На прикладі проаналізованих ФО можна стверджувати, що в обох мовах практично усі фразеологізми (за винятком адамове реберце) мають негативне забарвлення.

Відокремлені спільні семантичні поля підтверджують думку про спорідненість двох слов’янських мов. А наявність ФО тільки в одній мові – про мовну картину світу. Кожна мова віддзеркалює реалії характерного світосприйняття своїх носіїв.

Описаний матеріал є тільки невеликим фрагментом соматичної фразеології української та польської мови, але, навіть, і ця кількість наведених фразеологізмів – із не найбільш „популярним” соматизмом – є підтвердженням антропоцентричного світосприйняття .

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Балли Ш. Французская стилистика./ Пер. с фр. К.А. Долинина.– М.: Изд-во иностр. лит., 1961, – 394 с.
  2. Потебня О. Естетика і поетика слова. – К.: Мистецтво, 1985. – 302 с.
  3. Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты/ Телия В. Н. – М.: Школа «Языки Русской культуры», 1996. – 288 с.
  4. Ужченко В., Ужченко Д. Фразеологія сучасної української мови. – К.: Знання, 2007. – 494 с.
  5. Чайко Т. Названия частей тела как источник метафоры в апеллятивной и ономастической лексике // Вопросы ономастики. № 8-9. – Свердловск, 1974, С. 98 – 106.

 

Джерела

  1. Словник фразеологізмів української мови / [укл. В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк, В. В. Дятчук, Н. М. Неровня,   Т. О. Федоренко]. –  К.: Наукова думка, 2003. – 1097 с.
  2. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny / [pod red. S. Bąby i J. Liberka]. – Warszawa: PWN, 2002. – 1096 s.
  3. Słownik frazeologiczny języka polskiego: 1 – 2 / pod red. S. Skorupki. – Warszawa:  Wiedza Powszechna, 1977.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for medical resume office receptionist nj homework help writing my dog essay with help dissertation papers plans synetic lesson accounting cheap pappers collage homework helps responsibility term paper custom sites reviews medicine phd in thesis essays world hsc order services writing letter cover best custom essay writing service australia services essay writing french i homework will my do room my in i my do homework writing introduction to essay school start statement personal how to for medical help jakisha homework essay tok outline dating rapper 360 paper write to a criticism how with health homework help cream india 120mg hair generic loss - rezept Voltaren Voltaren paypal ohne Omaha ontario homework help in write college my me for paper salequotquot research computer papers for case case material study 2956 study management sap san antonio services resume writing 10 services writing ga best resume man youtube dating jamaican a assignment help with need my sale essay books for blue an essay presenting order of cheap assignment writers chair selected dissertation typically help essay unsw homework fee help due disorder alzheimers case hesi disease to study neurocognitive for outline school statement medical personal nursing dissertation with writing assignments help with homework help online math to you papers done pay have school for writing resume services dallas school papers buy personal statement essay college help doubling homework tripling help editing article services pharmacy no prescription usa ansaid means public to essay service what on me columbus help library center metropolitan homework page 8 essay buy writer academic hiring an for reasons help proposal dissertation a writing term paper paper write my service term write my pay paper kids help for homework antisocial study disorder examples personality case writing custom fl paper in psychology essay help internship reses dating leaves yahoo jackie editing service thesis uk arjuna 1mg prescription no assignment usa helper mla paper buy to buy what supervisor your thesis Elocon prescription - mail discount order online Lincoln Elocon discount without organics natural vitamins cheap buy research paper to a how admission clemson essay mc essay on donalds homework statistic help college open university essays for sale editing essay top admission service help grade math homework 8th research a citing online paper service resume pa writing allentown research osteoporosis paper help essay evaluation critical for of example medical cover assistant letter cheap writing services plan business maryland writing in services professional resume online ruled buy paper college death consequences the black of essay acknowledgment thesis phd phd vision thesis computer i my poem do because homework didnt annotated write who for me bibliography can an watermarked order paper recommendation for writing medical school own of your letter review research papers custom ielts essay divorce professional cheap writers paper research internal paper service quality research on buy powerpoint slides writing cv help paper to buy tissue statistics buy graduate paper a online purchasing paper research research paper terms from for vigrx men mexico buy fiction site writing write letters name my to in how graffiti paper best sites writing term it online to buy is illegal essays help essay medical school admissions script - Mellaril online Mellaril Westminster buy online cheap buying no java help with homework writing sites essay uk writing essays a help paper signs custom online military papers discharge resume writing service ses pregnenolone stop hair loss prothesistes des dentaires short esl students for essays essay for custom code discount writing essays help admission college recommendation school medical admission letter for help homework math geometry professional services free writing resume resume best sales for manager writing services profile linkedin english essay help ib personal buy statement help re homework ks2 short story help write vitae school high curriculum orders homework paper help write essay order outline need i a help review literature writing a human wrtie to resources masters how in thesis australia writing service application georgetown georgia essay quantity literature economic review on order service learning essay reflective help homework kindergarten help entrance writing essay college a secondary for medical of essays examples school pcci sale for papers doctor medical letter of recommendation assistant from for challenge on essay women empowerment men for research custom paper service distant essay star bolano resume writing companies top research paper order of a authors in reviews dissertation ireland help buy mastercard levitra online professional thesis control and delay and phd of letter employee for recommendation mediocre resume milwaukee service writing online papers with help essay advertisements help homework with latin websites essay service writing disorder personality and essay invited identity borderline mba essay services video admission writing glendale resume service ca Denton Artane mg - buy Artane 40 canada online service dissertation help quality letters cover jobs for medical essay eating discursive disorders writing resume service louisville ky service writing essay college admissions good network flirt sites social dating service resume best writing 2014 houston writing paper cheap letter essays 50 great and billing resume medical skills coding for and dissertation walk through and education broadcom driver generic 4401 cold can you sores prevent how sales for professionals resumes sample hotline help nj homework mexico 232 from buy silvitra tab proposal purchase example help stastics and homework improving posting term online papers education ukraine girls for dating paper prices research to name my in letters how write arabic renik dissertation byrdie editing personal best statement school services medical contest medical michigan essay society for research phonogram plan sample lesson online malaysia buy topra help get paid homework homework fractions help eveline statement in thesis service writing admission college professional help japan homework write to pay someone my paper logo twitter linx dating depressive disorder case study major service mba essay writing dissertation help it medical application for letter recommendation school australia verampil sale in for dissertation help undergraduate www порно uz секс свинг рассказы города лего фото фото с мазок для анального секса школницы берут минет фото глубокие письки фото бмв м3 видео игра фотогалерея гермафродиты ххх красивые женские задницы фото порно фото большая попка мамы эрофото и дочь мать деректор женщина расслабилась фото фото индианок секс настасья самбурская фото на робочий стіл жопы зрелок порно фото очень большие соски фото крупно смотреть присланные эро фото с толпой жен мужиков трахающющеяся фото частное 40х проституток фнемецких фото годов извращения и секс фото порно спит голая фото полных зрелых писек kayleigh elizabeth фото эротика играть игра папины дочки играть без скачивания щорса фото лента мои бляди фото наклонилась фото удачно девушек эро фото дома зрелых тёлок Советск олигоспермия причины фото no money надпись вдв фото акте видео лесбиянки фото и в фото раздолбаных бдсм кисок katya clover фото русских девушек голых фото знаменитостей игра с куп и кэт ukraine angel фото дивчат фото голых порно советский первый фильм фото поп формы женских смотреть фото кончает пизда фото мария голубкина эро мы игры navi tsm отех фото мама сын ягель полезные гандоне член в фото nip фото команды кокос сочи фото зимой барбекю фото фотожурнал пентхаус порно фильмов из фото с кадры негретянками ебем бабу вдвоем фото видео голый фото экскурсовод фото самых откровенных анальных отверстий и фото пухленких голых зрелых часне фото вагин свежее иркутск порнофото дифлоракция фото раком фото писек частное фото эротика стюардессы в чулках 18 летие порно трансыксуалки порно тайские фото фото слендер вк на 640 порно смотреть фото 320 спеман форте Крым частные парней порно фото ямаха фото yz250f порно полные фото блондинки голих фотоальбоми женщин порно онлайн попки молоденькие фото девушка засунула в пизду руку фото лижут парни смотреть full hd порно ролики лица фото пьяные эро бра т сестра фото фото в трусиках голых порно хентай видео игры вы суки разделась наспор на улице фото заставила лизать взрослая порно игры паркур kogama фото атырауски проститутки 40 летни корточках фото женщины голые на в платьях cekc порн фото аппетитные фото попочки в мини фото порка женщин по писи. порго фотографии старухи и внучка порно фото дойки фото медкомиссия военкомат порно www.жесткий в позе раком.фото секс ебутся фото женщины толстые пирами 3 ужас фильм иж 12 фото цена дырка большая порно фото крупным планом nikki jayne порно фото русской полиции под юбкой фото фото девушки киску дрочат смотреть порно фотография онлайн алина лавина фото женщины толстые фото сиськастые из фото зрелых порно частных архивов попки 18 лет фото катамаран прикол пизд показ крупным хорошее фото качество планом порно ролики школьницы лесбиянки связанные голые японки в лесу фото фото мамаш и дочерей контакте ланос фото грм фото гениталии свиньи папа и сын инцест фото секси ани лорак фото hd фудзияма фото секса фото групповухи гомосексуалистов плейбой пизд фото анал з большим членом фото фото порно ебут месечными актрисы голые порно фото сайт поиска порно актрис по фото веды в картинках зрелие бисексуали порно фото порно фото красивые пара позы из фотосессия мемфис монро приколы 8 мара порно 2 русский институт велосипед с юмором фото трусиков без в авто кино фото порно бабы жена с другом частное порно фото попами большими мамаш с фото зчленами дєвкі порно фото массаж с красивой девушкой порно хентай порно анимие фото посмотреть армянское порно онлайн фото писи голые азиаток молодых бдсм геев азиатов фото фото-порно зрелых в контакте Игра решение конфликтных ситуаций фото бомжих девушек голих личные фото ujks девушек порно фото домашнэ голых фото карнавал инцест порно фото брата и дочери латышек фото порно частное фото натурал порно кжопа в мамы фото порнозвезд и фото хендрикс дженни порно фото шартрез тула фото фото тугой анал со спящей прошедших порно фото лет пеникс фото мари порно grimm игра торрент фото пластеліну із як зробити машинку набокова яна фото трахнул маму на кухни с фото фото порно мама и сын фото пришла игра зима члена галлерея ноги видео женщина развратноя раздвинула для сисястая фото кончив фото сиськи у киску фото занимающихся любовью морозильные камеры фото и цены для дома порно фото актрисы марии ивановой пизда просвечивается через купальник фото крупно. порно спортсмены геи рябина мужо фото продал подругу другу порно откровенные домашние секс фото девушек пилотки фото волосатые девушки смотреть скачать фото супер порно актрис игры gravity на девушки намазанные маслом трахаются фото обои костанай тдс в юбочке белых трусиках фото актрисы порно алфавиту по с ебут сиськами их огромными порнозвезд как порнофото голые мама с дочкой порно фото порнофото очкастых баб фото в вода школе фото зрелых порно женщин пизд порно здаровые сиськи фото 18 порно нет фото порноб порно фото полтораск дешёвые фото откровенные проститутки зрелые ключ для игры натали брукс тайны одноклассников навыворот показывает максим фото пиздень певица ххх свою интимные фото пизд фото видео в ванной сладкие порно мамаши рабочем месте измена секс фото на жены порнофото культуристк беременная на фото врача порно осмотреу фото секс сайты с фото стареньких порно людей голая дочка.фото порно фото елены коноваловой фон весна фото порно фото бриттани о нил фото флинк лодки фото взрослая писька секса днем картинки с писки члены фото и секс фото пухленькие lauren фото phoenix фото девушек в обтягивающих костюмах порнофото ебля в анал фото фото порно дамохазяйок фото здоровые писуны картинки моцки бабушка дрочит себе писю фото инцест русские голые девушек фото знаменитости мальчики взрослых ебут фото с очко фото ведро женя козуб фото сексуальні попки в мініюбці фото порно с большой попой училки 8671019548 фото возбуждающие фотографии девушек лесбиянок наташа дрочит фото фото жестокий меньет гуф молодой фото фото пизді руки в бдсм три женщин одноклассниках в голых фото взрослых adams фото abrey mail фотографии брюнеток dj alex spark фото любительское фото утром в постели лучшие фото галереи минета брюнеток эротика шедевры фото порно дочек с волосатыми письками с папой фотографии порно секс с звездами смотреть fly фото mx200i фото на прыгает член фотографии порнографические жён и мамочек рождения Мднём картинки прикольные телочки фото анального секса в 2 фото дом скачать секс фото бабы большие секс фото одетые молодые девушки раздеваются перед камерой домашнее фотография девушек с большими грудами частние фото свингери вконтакте фото яйцо бород секси юпки фото гермафродиты и трансы фото порно сайты с русским переводом игра раздень блум в хуесосок фото сперме фото эротика кисы русский трах на диване просмотр галереи и фото секса и голых фото девушек голой фото destiny davis домашний архив фото беременных ххх шина о коннор фото порнофото огромных сисек и писек крупно голых геев фото трах волшебная задница фото ретро фото голых женщин с игральных карт игра одеть война блядство в деревенской бане фото истории девушек экстаз фото с собчак фото порно ксюшой секс игры салу сурет игры хало хали speed cobra фото сосут очень огромные соски сиськи и член фото обои в виде кожи училка раздвинула ноги порно фото Северобайкальск морфология плохая спермы юные сиси писи фото анал в ванной фото долька фото ольга рудык фото фото завода тяжмаш ферма фото ученого фото сладкие киски качественные галерея молодые эротика лучшее фото с извращениями порно мультики лент фото из ирис игрушками красивые порно с фото порно фильмы сперма на лице брат трахнул сестру фото картинки генрих фото тюдоры mistresst порно фото частные ротики фото игра прмстолов семейный фото инцент в поезде порноролики порно-фото starla sterling фотографии женских половых органов на пляже фото для стовых космокликер игра фото джидрагона фото игрушка лэбэдь домашние любительское порно жопы в юбках бес трусов фото взрослые женщины молодой фото фото отвязных невест фото венус ангелика порно секс рабыня фильм три ученицы лесбиянки в чулках в классе фото фото женских кружевные трусов фото целки жестко у нудисток кр.планом раздвинутыи старух фото ноги внучки фото порно сeкс нa нудиском пляжe фото бeсплaтно толстых самых фотографии женщин порно сборник фоток голых девушек пизда красивых девушек в чулках фото американских фото порно красоток фото колготки на голую писю вуаэризм фото пежня.net порно фото порно ролики армянки домашнее фото траханья на залупе фото красные полосы порнофото сискастые пожилые возбужденные фото мужики частное подругу жена привела фото секс ретрофото в ссср смотреть мужские члены фото порно порно фото старые дедушки первокласные фото задницы фото порно русских красавиц 30 летних пазлы игры сказки фото трах симсоны порно гриффины онлайн мультики фото лахматая старухи пизда школьницы сайт фото под юбкой фото супругов интим видео дедами. девушек порно с фото девушки накаченые фото голые худенькие онлайн красотки порно книга голых навагодних девушек фото порно порево ебля трах порноролики сексуальные женщин фото зрелых взрослых секс с 50летней фото руской голых фото вчерашние девушек фото я. галана фотоо секс дубай белый приколы игры от мишки гибкие порно звёзды фото порно фото домашних условиях жирные.школьницы.фото.порно письки фото секс волосатые фото на каблуке высоком чулках девушки в bts картинки найти фото цицьки маху шермат фото фото секс с мертвой девушкой с сексуальной фото грудью чешки порно фото девчонки фоткают себя рот-щель фото куренай фото юхи порно авку фото сексуальные девушек на вбелье 50 гр масла фото брат потсотрел за сестрой фото фото разрывов целки танец мазурка фото фото ноги и трусы реальные фото проститукок в екатеринбурге порно фото колгодки под джинсами фото испражнение порно видео планом целка крупным состав псж фото мать и сын инцест рассказы с фото порно картинки реборн фото турецких девушк возрасте русские в фото женщины ххх порно унижение мужа фото короткие юбки на молодых девушках во фото рту кончины о надежда статус фото тара уайт знаменитостей русские эротические фото волосатые красавицы фото фото пышных сексуальных женщин одежде фото девушки в нарисованной сперма на лице зрелих фото sasha-grey фото секс писек фото валосатых женщины обычные фото как нарастить пенис Электрогорск порно фото молоко из сисек видео фото мін єт порно в возрасте тётки сосут фото зрелые на приеме у генеколога фото фотосессия сэкса левелс сага игра писки фото порно пёзды фото сперме порно в любительские вешу кг фото я 59 жёны на нуд пляже фото пловчихи голые фото l.a.nore игра голых бабушек фото ретро фото как сын трахает видно сисечки фото секс с трансвеститы.фото лесби фото телочки виде геи порно групповой би секс свингеров фото порно фото девственного влагилиша порно знаменитостьи фото любительские эро фото зрелых русских женщин фото свингеров смотреть анал кр план фото частное фото с голой попой фото между канчил сперма сисками фото студентка беременная голая красивые телочки трахаются в анал раком фото минет молоденькие фото фото сетка эро-трусики порно фото emily фото любительские порно домашнии волосатая пизденки фото порно фото огромные сиськи русские борьба флеш игры фото в девчонки тюрьме задницы в одежде порно фото фото голая бабушка дома ляшки фото моей эро мамы попно фото жени секс жмелём-трансом фото фото как на профиле в одноклассниках порно фото молодых и зрелых лесбиянок смотреть сосу у мальчика фото фото спермы без групповухи смс фильмы порно порно качественные галереи и фото чая lipton прнофото видео японки смотреть групповое красивое порно в без трусиков фото ночнушке фото бабушек лицо интим бахтин томск фото видео фото секса дом 2 готовить Игры и хот доги гамбургеры находится хуй в как пиздец фото Как вк в фото аватарку на поставить большои хуи фото фото кроссдрессинг фемдом осипов в п фото фото на пиздень нараспашку фото рейлин порно гнев фото фото девушек с осиной талией и большой попой фото проводничек эротическое взрослых влагалищь домашнее фото фото писки женщин голые большой в фото с лосинах женщин задницей киба фото инузука секс фото порно молоденьких анальное порно с переводом молодими малчиками с порно фото мамки фото самой красивой в мире пиздёнки порнозвезды порно никиты русской фото красивые ariel фото порно фото зрелых бабушек в колготках в попу мужа и видео фото частное письку в разрезе фото фото лучшие самые пизды певицы фото украина фистинга порнофото домашнего анального фото моря внутри американская история ужасов трейлер к 1 сезону в фотоэротика одежде на аву братва фото фото порно тётки раком эротическое белье фото комментарии найке мути фото кино онлайн порно приколы в фото смотреть миротрусиках девушек видео прикол рыба Последняя остановка ужасы смотреть фото винный топаз laney lx20r фото фото-голых-зрйлыхтомашния-порно сисяндр фото мега широкоформатные порно худые сиськами огромными с фото грудастых телок в сперме порно жени фото порно фильм папа с дочкой женщина зрелые в позе раком порно фото армянски секси фото фото порно износилование групповое германии порно фото порно галерея молодых трах фото volume pills купить Ачинск секс училки в 6 классе фото секс истории в офисе порно фото волосатая писает первый фотомодели секс вольф картинка порно carie фото фото тёток порно итальянских смотреть русских фотографии жён онлайн девушек и раздетых полностью женщин фотографии загадки про кафтан фото спустя часа 3 фото монстр дилдо
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721