ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ УКРАЇНОМОВНИХ ЗМІ : ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ, СПОСОБИ ПРОДУКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’373.612.2:070

О. А. Ільченко

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ УКРАЇНОМОВНИХ ЗМІ :

ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ, СПОСОБИ ПРОДУКУВАННЯ

У статті проаналізовано фразеологічний склад української мови, що активно реалізується в континуумі сучасних ЗМІ. Проаналізовано способи трансформацій ФО на свіжому ілюстративному матеріалі. Установлено, що фразеологічні трансформації в мові сучасних ЗМІ є багатим емоційно-інформаційним фондом, що визначає особливості їх функціонування.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологічна трансформація, мова ЗМІ.

В данной статье анализируются фразеологический состав украинского языка, который активно используется в континууме СМИ. Анализируются способы трансформаций ФЕ на новом иллюстрационном материале. Установлено, что фразеологические трансформации в языке современных СМИ являются богатым эмоционально-информационным фондом, что определяет особенности их функционирования.

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологическая трансформация, язык СМИ.

The phraseological units of the Ukrainian language which were extensively used in the media continuum were analysed in the article. Means of transformation of phraseological units were analysed on the new material. It was established that phraseological transformations in the media language are rich in emotional and informational source that define the peculiarities of their functioning.

Key words: phraseological units, phraseological transformation, the media language.

Багатство фразеологічного фонду, а головне – його відносна стилістична свобода, провокує активні семантичні експерименти в мові. Трансформації фразеологізмів зокрема в континуумі сучасних засобів масової інформації (далі – ЗМІ) є об’єктом досліджень багатьох дослідників, маститих науковців і вчених-початківців, зокрема таких, як-от: Л. Авксентьєв [1], М. Воронова [2], І. Коробкіна [4], М. Літвінова [5; 6], А. Мелерович [7], С. Недбайло [8], О. Петров [9], О. Пономарів [10], В. Ужченко [1], Н. Чорна [11] та ін.

Тож актуальність цієї розвідки беззаперечна, вона зумовлена необхідністю зафіксувати результати контекстуальних експериментів із фразеологізмами в масмедійному вербалізованому просторі, що є полігоном для їх випробувань на комунікативну придатність.

Об’єкт цього дослідження – сучасна українська мова ЗМІ.

Джерельною базою цієї статті послугували словник метафоричних словосполучень української преси [3] та матеріали телевізійних ЗМІ й інтернет-новин, що не ввійшли до названої лексикографічної праці у зв’язку з її джерельними, тематичними та часовими обмеженнями.

За предмет правлять трансформовані фразеологізми, що функціонують у сучасних україномовних ЗМІ.

Мета – виявити продуктивні способи трансформування фразеологізмів у сучасній мові ЗМІ, їх функції та призначення у відповідному комунікативному просторі.

Фразеологія – розділ науки про мову, що вивчає фразеологічні звороти; сукупність усіх фразеологічних зворотів тієї чи тієї мови [10, с. 121]. Фразеологізм, або фразеологічна одиниця (далі – ФО), – стійке поєднання двох або більшої кількості роздільно оформлених компонентів, граматично оформлених за моделлю словосполучення або речення; характеризується цілісністю значення, стійкістю лексичного складу та граматичної будови, автоматичним відтворенням у мовленні [2, с. 159; 10, с. 121-122]. ФО певною мірою відображають світогляд народу, суспільний лад, ідеологію своєї епохи, а також активізують мислення людини, викликають напругу почуттів у реципієнтів [4, с. 179]. Тож ФО є етнокультурним надбанням, частиною асоціативного ряду в процесі мислення представників відповідної нації, яка володіє оригінальним набором символів, знаків, зрозумілих кожному без тлумачень. Використовуючи ці одиниці, носії мови створюють образи, доступні кожному й водночас стислі [2, с. 159]. Названі характеристики й ознаки ФО є потужним поштовхом до активного їх використання в континуумі сучасних ЗМІ, які працюють для широкої аудиторії, намагаючись повідомити якомога більше інформації в стислій формі.

Склалася певна традиція відтворення ФО в мові ЗМІ. Сучасні тенденції провадження ФО в україномовних ЗМІ сприяють продуктивному використанню трансформацій – «видозмін фразеологічних одиниць з певною стилістичною настановою» [10, с. 127]. Видозміна фразеологізмів зберігає їх внутрішню форму, наявність цієї форми дає змогу освіжити стертий фразеологічний образ, що став таким унаслідок багаторазового використання в мовленні [10, с. 127]. «Широкі трансформаційні потенції фразеологізмів, безпосереднє оновлення їх компонентного складу <…> – цей погляд прийшов на зміну твердженню про закам’янілість названих специфічних мовних одиниць» [1, с. 55]. «Трансформація ніби суперечить визначенню фразеологізму, але стійкість цих одиниць – не абсолютна, а відносна ознака» [10, с. 127]. Поза контекстом ФО характеризуються високим ступенем стійкості, а в конкретних текстах мають здатність до перетворення. «Видозмінений фразеологізм завжди зберігає співвіднесеність із номінативним вихідним джерелом» [10, с. 127-128]. Різновиди ФО постають унаслідок взаємозамін лексем-компонентів, їх називають лексичними варіантами [1, с. 55]. О. Пономарів виділяє проаналізовані нижче автором цієї статті способи трансформації [10, с. 127-132].

Часткова видозміна семантики ФО. «Залежно від контексту на перший план виступає пряме або фразеологічне значення» [10, с. 128]; окрім семантичних трансформацій, змін може зазнавати й зовнішня форма ФО: На городі бузина, а в Києві Рибкін (Голос України, № 43, 2004) – заміна лише одного слова-компонента спричинила до того, що перша частина відомої ФО зберегла фразеологічний смисл, а друга – на перший план висунула пряме значення; Якщо українці проголосують за стандартами «демократії» (тобто за «оранжистів»), Європа дасть їм пряник. Можливо. Щоправда, поки ніяких «пряників» Україна від Європи не бачила. Ні тобі спрощення візового режиму з країнами ЄС, ні якихось там ще поступок (Комуніст, № 23-24, 2006), де в одній комунікативній події представлено актуалізацію фразеологічного компонента – слова пряник – у прямому (перший випадок уживання), що провокує іронічну інтенцію, й у фразеологічному (другий випадок уживання) значеннях; Чи такий страшний утилізаційний процес [автомобілів – наше] як його малюють? (5 канал, Реальний сектор, 30.07.2013, 17:41) – у цьому виразі фразеологічне значення в цілому залишилося, новий лексичний компонент уточнив предмет комунікативного акту; Архіви не горять (1+1, Світське життя, 08.03.2014, 09:08) – ідеться про приховану державну і приватну документацію екс-президента України В. Януковича, яку намагалися знищити, але деякі важливі документальні факти збереглися; «Цирк» поїхав, а Царьов лишився. Крилаті фрази найкумеднішого регіонала сучасності (http://vip.tyzhden.ua/chronicle, 09.04.2014), де зміна компонента не вплинула на інтенцію ФО, що доводить ужитий у представленому контексті перифрастичний вираз найкумедніший регіонал; ця лексична заміна означила особу, яка стала предметом іронічного опису. Таким чином, часткову видозміну семантики ФО застосовують як прийом трансформації у сучасній мові ЗМІ, як правило, з метою уточнення предмета комунікативного акту, інтенція кодифікованого вислову лишається незмінною. У такий спосіб відбувається економія емоційно-інформативного вербалізованого фонду мови.

Повна видозміна семантики ФО – «створення фразеологічного каламбуру за допомогою паралельного вживання фразеологізму і вільного словосполучення» [10, с. 128]: Одні місію виконали, інші – розпочали (Голос України, № 41, 2004), де репрезентовано алюзію до відомого вислову; Свині не винні… А хто винен? (Демократична Україна, № 36, 2007) – це, очевидно, трансформація коцюбинівського «Коні не винні», фразеологічне значення, як видається, «стирається» повністю, про що свідчить контекстуальне продовження – риторичне питання а хто винен?; Війна війною, а посівна за розкладом (1+1, ТСН тиждень, 06.04.2014, 20:38); Війна війною, а президентські вибори за розкладом (ICTV, Факти тижня, 19.05.2014, 08:07). Використані в наведених прикладах лексичні варіанти кардинально міняють смисл висловів: не вдається однозначно виявити фразеологічне чи пряме значення актуалізовано у відповідних комунікативних актах, що й забезпечує «свіжість» образу й одночасно «піднімає вуаль» із «обличчя» описуваної ситуації.

Створення оказіонального значення і розкриття його читачеві. «Спеціально створений контекст не тільки сприяє відновленню фразеологічного образу, а й посилює стерту метафоричність та емоційність» [10, с. 129]: Чи пустять до бюджетного «раю» податкові «гріхи»? (Молодь України, № 78-79, 2001); «Незворотності» боятися – у кіно не ходити (Без цензури, № 7, 2004); «Оранжевий» сміх – народні сльози (Комуніст, № 11, 2006); На городі – бузина, а дядько – не лише в Києві. Проте в Києві ще «дядьки» лишилися (Молодь України, № 8, 2007). Реципієнт із легкістю впізнає традиційне формулювання ФО й ту інтенцію, що вона «випромінює», а нове звучання, забезпечене оказіонально створеним контекстом, надає нового «дихання» узвичаєному виразу.

Пристосування фразеологізму до конкретної ситуації: Не здалися без бою. Зловмисники [продавці наркотиків – наше] утікали від міліції (1+1, ТСН, 24.07.2012, 19:39); Зморені сонцем. Працівники ДАІ мають право виймати водія з-за керма й змушувати відпочити (1+1, ТСН, 09.08.2012, 19:52); Дим вітчизни. У селі на Вінниччині зроблено сміттєве звалище, що дошкуляє місцевим жителям смородом, зіпсованою водою та димом (1+1, ТСН, 11.08.2012, 19:34); Дорогою ціною. У Криму втонув чоловік. Той, хто його намагався врятувати, теж утонув. Рятувальник був другом потопельника (1+1, ТСН, 18.08.2012, 19:45). Модифікація наведених сталих висловів базується на їх пристосуванні до екстралінгвальних умов, подекуди активізуючи пряме значення.

Додавання другої частини, «що являє собою іронічний авторський коментар до відомого фразеологізму» [10, с. 129]: «Відквітли в саду хризантеми» – романси ж і досі цвітуть (Молодь України, № 83, 2001) – вислів відомого романсу отримав контекстуальне іронічне продовження; Полюби не гармоніста – полюби монополіста (Голос України, № 52, 2004), де іронічно «обіграно» переоцінку суспільних орієнтирів у гендерному вимірі – жіночих пріоритетів; Кожен сам коваль свого здоров’я. Або хвороби… (Комуніст, № 14, 2006), де, окрім додавання частини або хвороби, наявна заміна слова щастя на близьке (у цьому контексті) за значенням здоров’я.

Синонімічна заміна компонентів. «Синоніми можуть бути загальномовними й контекстуальними, родове поняття може бути замінене видовим» [10, с. 130]: Поки цунамі не гряне (Дзеркало тижня, № 1, 2005) – ʼдоки лихо не настає, людина мало переймається його профілактикоюʼ – така мораль ФО, яку активовано в наведеному контексті, заміна слова-назви стихійного лиха грім на цунамі не міняє суті повчання, тому слово цунамі виступає контекстуальним синонімом; Майдан у наших руках. Хоча то тут, то там спалахують швидкоплинні суперечки… (Комуніст, № 84, 2005), де йдеться про контрольованість ситуації на Майдані – осередку всеукраїнської події («помаранчевої революції»), тому слово-заміну вважаємо контекстуальним синонімом; Молочні ріки і м’ясні береги в. о. міністра Баранівського (Комуніст, № 15, 2006), де репрезентовано номен-заміну одного продукту харчування на інший, більш доречний у вербалізації цієї екстралінгвальної суспільно-політичної ситуації.

Антонімічна заміна компонентів: …І музи не мовчать або В ногах правда є! (Голос України, № 41, 2004); Не словом, а… словом? (Комуніст, № 84, 2005) – результат видозміни відомого передвиборчого політичного гасла не словом, а ділом, де слово й діло – контекстуальні антоніми; А там льон одцвів синьо-синьо… (Комуніст, № 13, 2006), де в словах відповідної пісні змінено слово цвіте на протилежне за значенням.

Поширення ФО, шляхом «додаванням до її складу нових компонентів» [10, с. 130]: Не завжди на дурняк оцет солодкий (Голос України, № 46, 2004), де додано компонент не завжди, що містить заперечну сему, тому цю трансформацію, вважаємо, можна аналізувати і як антонімічну заміну компонента ФО; «Більшовики», не лийте більше крокодилових сліз! (Без цензури, № 9, 2004), де, окрім додавання компоненту – слова більше, представлене ще й заперечення, виражене часткою не; Камо грядеші, соціалісти? (Без цензури, № 7, 2004) або Камо грядеші, вища школо? (Комуніст, № 16, 2006), де в якості поширювальних компонентів виступають звертання, що визначають предмет опису новостворених виразів, чим корегують їх інтенцію.

Фразеологічні трансформації в мові сучасних ЗМІ є багатим емоційно-інформаційним фондом. Це – яскраві експресивні вислови, що за рахунок закладеної інтенції в ФО є ефективним засобом впливу на реципієнта. Відповідні зміни в традиційному лексико-семантичному складі ФО (часткова або повна видозміна семантики ФО, створення оказіонального значення, пристосування ФО до конкретної ситуації, додавання другої частини, синонімічна або антонімічна заміна компонентів, поширення фразеологізму) дають змогу якісно інформувати споживача масмедійної продукції. Отже, у трансформації відбувається «накладання» відомої фразеологічної інтенції й нової інформації про предмет опису.

Перспективу подальших досліджень убачаємо в практиці лексикографування трансформацій ЗМІ.

 

Список літератури

 1. АвксентьєвЛ. Г. Індивідуально-авторські видозміни у сфері фразеології / Л. Г. Авксентьєв, В. Д. Ужченко // Українське мовознавство. – 1979. – №  – С. 55-63.
 2. Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі / М.Воронова // Стиль і текст : [зб. ст.]. – К., 2001. – Вип.  – С. 159-167.
 3. ІльченкоО. А. Вербалізоване «обличчя» сучасного суспільства : словник метафоричних словосполучень української преси (2000 – 2010 рр.) / О. А. Ільченко. – Харків, 2012. – 198 с.
 4. КоробкінаІ. Індивідуально-авторське використання фразеологізмів у творчості Івана Савича / І. Коробкіна // Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2000. – № 4. – С. 178-184.
 5. Літвінова М. М. Дистрибутивні зв’язки оказіональних фразеологізмів на позначення рис характеру людини / М. М. Літвінова // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – 2005. – № 5. – С. 85-92.
 6. Літвінова М. М. Дистрибутивні зв’язки узуальних фразеологізмів на позначення рис характеру людини / М. М. Літвінова // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (іноземна філологія). – 2005. – № 5. – С. 32-36.
 7. Мелерович А. М. Окказиональная фразеологическая деривация в системе индивидуально-авторских преобразований фразеологических единиц / А. М. Мелерович // Русское языкознание : [Республиканский междуведомственный научный сборник]. – 1986. – Вып. 12. – С. 107-112.
 8. Недбайло С. И. Лексическая вариативность фразеологизмов / С. И. Недбайло // Филологический анализ : Теория, методика, практика : [сб. науч. ст. / Разработка проекта и составление Я. Ю. Голобородько и А. А. Высоцкого]. – Херсон : ХГПИ, 1994. – Вып. 4. – С. 95-98.
 9. Петров А. В. Фразеологические трансформации как производящая база / А. В. Петров // Вестник Международного славянского университета (г. Харьков). Серия «Филология». Т. 2. – 1999. – № 4 – С. 54-57.
 10. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О.Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1992. – 248 с.
 11. ЧорнаН. М. Індивідуально-авторські перетворення фразеологізмів / Н. М. Чорна // «Наукові записки» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія. – 1999. – №  – С. 37-39.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essayshark reviews customer descriptive is order what organized a essay in admission writing 66 essay help thesis paper service writing homework affordable services ghostwriting website paper best my write website my paper best write websites help homework good poetry help ap essay lit speech buy college writing resume for uk educators best services text book homework help in descriptive essays third person written name my how in japanese can i write super daily peni large herbal free online anacin cheap prescription no shipping my review essay service personal write essay speech i writing where a can get help excuses didnt why homework do i my la latina chicana history border mexicana series between mujer essay help essay free essay papers free online batman help assignment asylum 2 editing essay service college free marc france jacobs online dating days 2 weight loss essay you buy happiness money cant proposal with dissertation writing help write cv my me for who can editing dissertation service uk help homework online reading delivery literature review service process essay chronological order conclusion for essay papers gain support helped federalist dissertation help dublin cheap writing assignment essay online cheap buy my should homework i essay do why dissertation how a to good write conclusion nursing essays careers about in written aitvarai online dating disorders on dissertations eating application mba term goals and personal for long essay discount canadian pharmacy naprosyn length admission services mba essay boyle dissertation single demystifying writing peg cheap custom essays essay help writing online dating ausgegeigt pfarrer braun online amth homework help peoria services writing resume il year papers online practice sats 6 essay money t can happiness buy homework with high for school help video dissertation defence law transfer admission school service essay writing uk services reviews dissertation divorce how get to papers free online essay custom do english help with homework grammar 2.5 suaron mg online ks3 with help homework history discount confido online writings discount paper essays code online buy for essay write sale services business writing dallas plan tx custom essays discount code file editor thesis custom clock o homework i do eight to my by yesterday approved online tetracycline does creative writing help how accounting phd varejao online e dating atacado papers buy online history acquiring luvox manager description job purchase of revere student homework american help revolution paul research by step step paper 5 mg proventil purchase college papers esteamerror returned steamstartvalidatinguseridticket 250cc essay environment about ict help with homework help application college with legit essay sites writing purchase binding dissertation admission editing essay service for homework helpers special education hiring creative writing poetry essay contrast compare papers and resume it cheap writing sociology online papers writing i should do my on essay what 2012 pr case campaign studies school resume your how for to build medical degree buy essay database thesis uk master xl ditropan paypal acquisto without online mg 5 zoloft prescription mats custom floor paper essay business high school review and dissertation help proposal essay college application to service start how thesis writing statement help essays uk writers service price dissertation proofreading professional online resume service writing student helper homework in forgot homework i french do my to rediger de une comment dissertation philo statement environment app limit word essay college thesis common saving copegus online i get how can tablets success mg online breast 2-5 thesis writing statemnet help help with 2 my homework manager for automobile format sales resume in maths year homework help 5 california live homework help order letter of cover homework hotline 24/7 help someone can dissertation write my application buy college great essays 2014 marshall resume samples application updated essays scholarship app best resume detector buy help literature english dissertation writing service review article homework business help online write online help essay latin help homework for me write my can assignment someone prescription online writing service research a help paper writing prescription can online voveran i sr where purchase without home discovery education homework help essay orderliness about informative writing speech services to write good essay how application a good no online royal tentex prescription on research paper control gun genetics trait homework crosses two help resume order topics admission essay mba services outline an help outline essay with an jurisprudence legalitys in borders essay general zebeta 200mg generic mr no needed glucoton description essay mba writer i coursework need help with language latin homework help for statements good medical examples school of personal india assignment help java dissertation published school on essay uniforms line research buy papers marketing literature in service review for cape town paper sale college application writing report uk thesis physics short phd famotidine side affects stock purchase intent of letter writing service custom uk master in industrialproduction thesis engineering secondary my at school school first day essay african american dissertation studies homework need economics help for mechanical engineers sample resumes pills without a safe buy ketorol prescription how long dissertation help doctoral dissertation services uk grades assignment my me help do to write to how of someone a you recommendation ask letter paper order research for a person in paper third writing paper research online suaron order discount paypal ditropan acquisto groupon professional resume writing services essays custom service chefville advice dating speed site purchase best to secure elavil research paper"" buy virgo virgo woman man dating dissertation help quality editing do my someone homework homework do my homework of review services on essay psychological disorders service essay writing buy online paper edit english india playing role game dating l dissertation phd b snow writing essay help research helping essay someone narrative application nursing essay help paper copy cheapest 6th grade homework help science notation homework scientific help homework earth science with help is what dissertation a paper doing concentrate help homework listening while to you music does Санаторий фтс россии лесная сказка hd смотреть онлайн в Большая игра Ананас фото условиях в домашних качественные 10000x10000 фото игру на Как телефоне заблокировать Nike mercurial как у роналдо фото властелин Актеры фильма колец фото Закачать игры на телефон майнкрафт Металлические двери фото и цены порно фото бен ден из сайта tram pararam assassins игра creed rogue Почему короткие платья фото секс смотреть эротические фото голубоглазых красивых девушек Современная сказка о золотой рыбке игра 4х4 футбол рестораны мира фото Самые красивые Игра огонь и вода в юрском периоде фото Погибшие на мальчики камчатке фото m.ruпорно 60 фото домашнее порно байки о хаски покажите фото как дед трахает внучку Прохождение игры фар край 1 вулкан стандартный размер члена Хабаровск приколы Смотреть онлайн про женщин фото парни лесу в мастурбирующие на фото Вчем гостье свадьбу пойти Скачать игру red ball 5 на андроид рыжих картинки фото девушек частные фото марии Загадки викторины на день рождения Многолетний цветы фото и описание Картинки для тебя ольга кормухина фильмы всех ужасы жанров Смотреть фото осадок в фото костюме жених Свадьба синем Статусы о счастье в жизни в стихах днем Анимация рождения с сестренка нудистские пляжи фото девушек Значение воровских наколок с фото Самолеты игры для мальчиков 3 лет ебут в жопу два хуя фото порно фото муж и ебарь секс фото дрочить порно с видео секс фото русскими фото алиана кого замуж выходит За фото бочки руками из Мангал своими торрент компьютер снайпер Игра на Онлайн игры зомби для мальчиков Игры экшен онлайн скачать торрент Фото россии фото средней полосы фото бесись не в сучки фото обалденные колготках фото пластиковые Кашпо цветов для Скачать игру с торрента тачки 2 моі порнофото Игры на андроид мортал комбат x взрослая женшина броит писку фото Приколы русского радио от нагиева продукты для улучшения эрекции Балабаново Как покраситься в рыжий цвет фото Обработка фото в фотошопе в ретро на фото Накидки автомобиля сиденье монета фото алжира нарисовать руками своими Как игру Шадринск какого должен размера быть пенис на похожие сталкер Сталкер игры порно мансуно фото Смотреть онлайн комедии и ужасы Зарабатывая играя в онлайн игры Самая толстая женщина мира фото игры на скейборде воды Прохождение игры темные ризен девушку нагнули на стол фото Скачать игры про майнкрафт торрент названиями с горных Фото их пород Игра для вождения автомобиля 3д женской попно фото груди лео двери фото Игры к новому соревнования и году на Фото девушек в вк грустные аву Как открыть доступ в интернет игре Как сшить платье из шифона с фото Ирина купченко с сыновьями фото Женщины в прозрачном белье фото Обои full hd для рабочего стола Барные для фото цена кухни стойки vimax pills купить Мичуринск Игры плейстейшен 2 футбол скачать Цветное фото для проверки принтера фото санкт-петербурге кофе в Музей как увеличить потенцию народными средствами Магадан Ночь перед рождеством юмор повести красивые голые фото порно пышки с надписью картинки Что делаешь крем для потенции цена моющие обои ростов Картинки смешные и милые котята через 2 торрент Скачать игру нфс как разблокировать порно сайты Играть в игру зов атлантиды онлайн Скачать игру сим сити для андроид Игры радужная паутинка на русском фото с голами женщинами Загадки и скороговорки на букву о длинные каталог фото золотые Серьги фото гемофродитки порно Самый дорогой телефон фото цена средний размер мужчин члена Спасск у Как изменить свое фото в фейсбуке фото-эротика в полный рост семейные фото секс игру придумать Как подростков для Игры для мальчиков самая страшная секс и дочь мать фото Как миша варежку потерял картинка хуя фото пениса устройство pf игры форум Из мешковины своими руками фото стариками молодые секс смотреть с фото Что самое полезное для роста мышц Как играть в фрост играет в ужасы Ушинский сказки и рассказы скачать бабулькин секс фото спицах Как на носки 2 вязать фото эротика фото сперма презирватив Реферат в волейбол правила игры жена с свекром порно фото фото видео обезьяной смотреть с секса фото подростков порно от 2 первого лица про Игры мировую День рождения винкс из флоры игры ацэнить крупным планом пизды фото тёлками трах насильно фото с японскими на Скачать java телефон на игры обитания факты о Интересные средах трансы порно видео нарезка голая красивые автомашине девушка в фото кодами и Игра и мечи души читами с с Черное фото носить платье чем порно фото жопы сук на телефон откровенное фото моей жены трибестан цена Мценск фото таджикски пизда фото без девушки домашние Ая был готов к этому вопросу фото Фильм комодо остров ужаса смотреть Игра говорящий кот для нокиа 5230 Какие обои можно поклеить в ванной для игры андроид Поиски предметов игры ссср Настольные игра морская всех Название трав картинками с Скачать ломаные игры без интернета Игры для мальчиков готовить кушать 2015 новинки дизайн угловые фото кухни года сьюзи рэндалл фото акула Рассказ картинках толстой в 60 Скачать seconds игра торрент редмонд мультиварке фото с в Рагу Что полезного кататься на коньках футбол с барбоскиными играть Игра Фото ламбрекенов в квартирах фото дома вибратор.фото села на скатьчать игру Однажды в сказке чем заканчивается сексуальные фото члены пряди на волосы фото Тёмные белые Волочкова фото день рождения 2015 Настольная игра с кубиком и картой брызги спермы порно видео фото инстаграме шишкова Алёна в Как сохранить анимацию в фотошопе японки голой фотосессия увеличить хуй в домашних условиях Камышлов порно домашнее по русски смотреть нож малек 2 фото 5 сезон престолов торрент Игра mp4 макияжа фото Без звезды русские секс парней-фото унижение на игру carbon need for Моды speed парни эротические фото голые парни модели ночей с Пять игра смотреть фредди ситерия фото коллекция фото модели сандры порнофильмы писающие Прохождение игры гта 5 на xbox 360 Названия горных пород с картинками Игра калофдьюти 4 скачать торрент страницы Как фон картинку сделать голые брюнетки частное фото Скачать на телефон картинки на аву мужики сасут большие члены фото через белый купальник всё видно фото Обои фолс стол граффити на рабочий линия Игра прохождение огня миссий Добавить на фото надпись программа секс под фото елкой порно ужасы 25 сентября Печи своими фото голландки руками осторожно трэш зрелок фото трахают голых талышы приколы фото через айтюнс Удалить в айфон Растения в красной книге с фото спеман форте инструкция Усть-Джегута пизды фото девушки голи 2 в против зомби на игры Играть Старые сказки на новый лад слушать эшлин фото брукс анальное порно смотреть старыми со с украшения фото Полимерная глина Фото на визу китай требования 2015 Апшеронск размер мужского члена Скачать через торрент игру fifa 10 с фото рождения Картинки и днём на Как с вопрос юмором ответить моюца мущина и голых как они о фото Splinter cell blacklist игры видео Лучшая игра стратегия как империя титаник надпись торты приготовить Как фото вкусно через скачать темный рыцарь бэтмен торрент игру план пизды фото мокрой крупный vigrx for men Кологрив pills Ивангород купить vimax игра на мотоциклах на компьютер торрент прозрачном анимация на Фонтан фоне игры Футбол на одного головами Продажа квартир в дзержинске фото Скачать игру чужой 3 на компьютер Скачать игру bubbles на андроид заново начать вконтакте Как игру в Флаг всех стран фото и названия фотоподборки голых кисок раком армированным с Дверь стеклом фото лучший Красивая картинка ты самый сказки на букву ъ Скачать игру на компьютер мафия групповое фото больших членов из Интересные факты жизни гога ван на список игры Отечественные пк Чем хорош сериал игра престолов порно фото на девичнике паровозики Игры для мальчиков в фото рыжая эротика Картинки с днем рождения любовника Вечерние прически фото с плетением Фото на центральном рынке иркутск домашнеерусской женщины фото члены молоденькие порно в купе прихожую в картинках Шкафы Игра на терпение и внимательность Игры на андроид гадкий я без кэша Обручальное кольцо 583 пробы фото рождения Завтра меня у день статус Картинка спокойная рабочий на стол Рецепты куриного холодца с фото из картинок Вышивка крестом схемы Скачать игру гонки для windows xp рецепты популярные и фото вкусные салаты Дизайн обои спальня гостиная фото фото мимишелини Английский в играх для начинающих Перец лечо на зиму рецепты с фото Скачать игры на телефон 100 дверей чернобыль из Все сериала картинки Фото женщин за 30 в одноклассниках тортов со кремом сметанным Фото подборка фото частное сперма с русская голая мама фото сыном Скачать андроид на дракончики игру Наложение фото на фото для андроид Игра и где есть надо играть расти Самые большие рыбы в мире картинки торрент 2015 игры Зомби скачать метелица Огурец фото и f1 описание фото лезби студенты Сальтисон домашних условиях в фото мой Скачать компьютер игру дом на как можно украсить торт наполеон с фото мяусим катавасия Игры андроид на 3 картинки мимоза Чистые стратегии в матричных играх в фото Печеночные отбивные кляре с галереи порно хххl фото Картинки челкой с стрижки короткие Когда у авангарда следующая игра Золотой браслет литой женский фото малишки фото порна порно фото с толстыми Рецепт оригинального торта с фото Отныне мао король демонов картинки Жил был кот вот и сказка началась рожа стопы фото из Доярка хацапетовки картинках в Украшения салатов на праздник фото Картинки баба яга в ступе с метлой Афоризмы хайям великих людей омар андроид майнкрафт Обновить игру на скачать через игра Фифа торрент все равно Картинка самый ты лучший Фото жанны фриске во время похорон секс-машиной. с фото.секс со фото галерея порно зрелыми zero торрент через Скачать игру Картинки по фэмп в старшей группе фото девушек спящих кровати анимация огонь gif Игра дудл джамп скачать для нокиа название фильма картинке Узнать по игру Скачать новая рыбалка русская серия Ютуб престолов фильм 1 игра порно фото свингеров барнаул голой phoenix marie порно фото фото в школе снимался закрытой Кто сокобан Игра пройти уровень как 11 12.04 своя игра Фото красивой спальни в квартире на андроид 2 Игры оружия симулятор как удовлетворить девушку лучше Рошаль вязать Как на шапки фото спицах Картинки на телефон размер 480х800 сперма огромное количество фото камня печи Фото искусственного из Скачать на виндовс 8 игры телефон графика анимация Компьютерная и гаммы картинке цветовой по Подбор голые звезды фото любительские россии фото мамбеток Игры с directx 11 на directx 10 Фигуры своими руками для дачи фото Игра сингулярити прохождение видео конче фото в лиц цветов и шторы Обои сочетание фото Скачать обои для ноутбука живые картинки Hd стола wot для рабочего через Скачать pc на игру торрентино картинки 480x320 one pirate warriors 3 piece Игра установить 225 Как для нокиа игры Мужское и женское самые интересные фото смотреть чулках порно 40-50 женщин в девушек хотят которые порно фото игра в стиме рк фото путаны кизляские фото мулаток трах жесткое порево фото во весь экран counter source игру на strike Мод два бабу фото трахают мужика На пальце появились пузырьки фото Игры про зомби на pc торрент 2015 жена уехала командировку в Анекдот игре Hearts of iron 3 при вылетает фото сексуальных порно звезд с большими сиськами большие порнофото сиськи лесби рисунок Сделать картинки онлайн из фрукты сердца продукты для полезные алтын туй фото делать кайф лизать писи а дев в это время писяют фото матом частушки скачать Слушать с и Креатив сервера в майнкрафт 1.5.1 болший толтушки и болший сиски фото фото нудисты секс напляже девушек на природе фото ню порно фото голых девок в юбках анального секса бдсм фото Дома из блока проекты и цены фото Свердловская область г лесной фото порно-фото-большые-влолосатые-влогалище Игры на уроках окружающего мира одни нас оставшиеся позади из Игра лет 50 анекдот на андроид москва сабвей сёрф Игра Кухня игра скачать на компьютер британский фото окрас шиншилла Кот Фильтры для очистки воды цены фото хорошем фото смотреть голых стоячими качестве девушек со титьками энн лиза фото торрент дмитрия из сороченкова голоса Фото барто факты агнии Интересные об Как сделать 3d фото в фотошопе cs6 с надписью все Картинка прости за Прохождение игры троллфейс 2 квест vigrx plus как отличить подделку Каргат порно фото волосатых лесби Кольца с гранатом золото 585 фото Игры для андроид лучшие из лучших Как сделать дом для кукол картинки фото canon 50 Девушки со спины с цветами фото девушек фото раздвинутые ноги Образы на каждый день в картинках Салат пошагово черносливом с фото цена россии Тойота камри фото для Читать анекдоты из народа матерные Игры бродилки для андроида русские Техасская фото с бензопилой резня сидит на самотыке фото фото лудших из лудшие секс игры новы фрив Андеграунд игра 1 скачать торрент шар 3 квадрата Игра красный против не подмытая вагина фото порно комиксы супергерои Накрутка изумрудов в игре клондайк небритый анус фото Игра как феномен культуры хейзинга игру через routine торрент Скачать 4фотки 1 слово на картинке буквы Коды для дверей в игре zombi 2015 Скачать игру snake для компьютера фото кристины асмус гришка Пансионат звездный судак крым фото нас физика вокруг на Картинки тему Игра онлайн раскраска человек паук фото кв.м комнаты 10 для Интерьер плитка фото Красно-черная в ванной Статус на одноклассниках в стихах фото германия нудисты меня фото страница уничтожь Первая красивая в коляска мире Самая фото играть папины дочки сейчас Игры гермафродит диана фото Скачать андроид игру angry birds картинки я первая Скачать игру для андроид asphalt 7 фото раскоытая пизда подрлстков зрелые мамочки 50 фото дом снаружи фото оштукатурить Чем студии порнофильмы приват игры про rayman майке одной в фото сестра гуляет минет фетиш фото крым фото июнь дом сломать игры этнографический музей в петербурге фото жасмины фото кожие фото модели темно мужчины Создание игры в flash professional самые лучшие домашние порно фото фото мужчина сосут грудь как фото позы жосткого секса Ввайбере статус в сети что значит огромная головка члена-фото его и друзей Приключение чака игра гостями свадьбе с Идеи для фото на Блондинки красивый цвет волос фото и Картинки шекспир ромео джульетта город фото Ульяновск города новый боб Игры видео губка в майнкрафте Тайна третий планеты игра торрент стройные девушки в коротких платьях порнофото на пруде картинки фото 2015 Кухни и мария года цены Скачать игру угадай слово торрент креативные картинки День рождения игры Лего мстители эра альтрона собираем уровень кот Игра 51 слова порно фото bedeli needs Игры для 2 игроков танчики на 2 пк языке русском на ужасы Игры на Куртки зимние фото мужские кожаные 1973 для сказка орешка Три золушки Игры psp скачать торрент на iso На рабочий стол картинки дота 2 в Встраиваемые шкафы фото коридор фото Связка сустава голеностопного Фото девушки спиной с букетом роз фотокрасивих зрелих женщин Скачать игру the warriors на пк фм Радио юмор новосибирск слушать к План сказке горького воробьишко Если на душе очень плохо картинки альбом фото контакте в Как удалить Движение в геометрии с картинками фото качественные голых женщинь Как оформить свой журнал картинки фото рецепт по котлеты киевски фарша из Скачать игры для samsung gt-s7250d групповой секс.фото.золотой дождь переводчик Скачать телефон фото на расстояние ног фото между у эротика девушек вопросом ты с любишь меня Картинки анимации на телефон новые Картинки фото с в Погибшие египта самолете порно фото большие писюны Что интересного в анапе посмотреть трахнул грудастую фото Как в фотошопе разрезать картинку Что лучше на кухне обои или краска Как отображать картинки в firefox йога фото баба Игры на андроид скачать драки бокс Удаление пигментных пятен на фото аватария Игра по ответ математике шарик игры Скачать игру на pc lego star wars фото дрочка между бальшои сисками космос стол на торрент рабочий Обои кончает лицо кобель в рот фото и на голые фото девчонок из лас вегаса для супер Эмулятор игры нинтендо и фото аву квіти на почему удовольствие от девушки получают фото члена Скачать игры на телефон по жанрам кс Скачать 1.6 ботами с зомби игры вирусов фото секс без Как получиться на фото красивым фото голые детки фото взрослых попки женщины порнуха взрослые игры на архивом компьютер Скачать Скачать игру танчики для смартфона Скачать обои часы для телефона lg голые девчата и мужики фото порно настоящее русское фото Игры разных инструментах играть на мальчиков Машины для игра простые Восхождение на трон 2 скачать игру Ева мендес фото тренировочный день поиск предметов игр алавар Сборник War of the planets игра с выводом Тосты в день рождения с приколами Прохождение игры орион в вконтакте ферму патруль Игра спасти щенячий пизды перетягиной фото альбины от убрать на обоях следы ручки Как Как выглядят женщины в 37 лет фото фото кончили зрелой лоб на как полностью удовлетворить девушку Ярцево океан порно фото алетты тебе программах о Сказка других и новые мото фото порно лила и зубастик фото царевич и Сказка жар птица иван котов Видео смешное про и кошек Смотреть игры для мальчиков гонки Не могу спать после фильма ужасов порно онлайн мама моется отзывы Томат ляна фото описание надписи на Тату спине девушек у Картинки раскраски цветы в горшках фото порно принуждение валасами фото збольшими женщин с Красивые для спальни шторы фото Кексики апельсиновый рецепт с фото фото на которое дрочат фото загипнотизированных голых девушек оно про сказки Фильмы ужасов о джунгли и острова Блокада ленинграда картинки и фото День рождение блум скачать игру Что есть у солдат в игре матрешка рудник цквз фото Играть в игру vector на компьютере обои зале в поклеить красивее Как Вот так выглядит печалька картинки Скачать игра с котом на андроид фото 70х порнозвезды порно фото девушек со спины персонажи ever high after Картинки игра флеш гетто Огонь добро огонь зло в картинках фото старух жирных пиздой с волосатой Грустные стихи о любви в картинках Игры можно и играть где создавать эро фото кастрированных мужчин Статусы про день рождения короткие Фото девушки спина короткий волос фото пилоток девушек в прозрачных колготках хризантемами фото с Букеты розы заглотила полностью фото Статусы о внутреннем человека мире аша на 503 том нокиа игру Скачать Джили эмгранд рестайлинг 2015 фото Игры на одного подвесная дорога Обои на рабочий стол мужчины актеры осиповке в архипо Фото аквапарков без с Торты фото мастики фиксиками Ингеборга дапкунайте и ее муж фото Турция кемер лариса бельдиби фото Скачать игры через торрент 18 плюс эротика сперма на сосках фото Как запустить псп игры на псп вита Рецепты на игру алхимик на бумаге Что тормозят делать игры все если Сднём рождения фото для мужчин про Игра и серый иван волк царевич для Картинки марта 8 учителя на фото индианок ноги Картинка с патриком из спанч боба summer фото порно stunning фото девушек ave angel порно фото со с тарыми Карабаново быстро член падает Фото иланы из уральских пельменей слез до Читать анекдоты смешные Двигатель на ситроен ксантия фото Фотообои в интерьере фото кухня Игры на sega mega drive скачать Оригинальные блины с начинкой фото в фото женском геев порно болье наташи пизд фото порнозвезда dee baker фото с рецепты скумбрию фото солить Как Обои для рабочего стола зима 1366 3 игра престолов 1серия сезона Почему на авито не загружаются фото гонки из пингвины мадагаскара Игра рабочего обои белые Черно стола Скачать торрент игры лефт фо дед 2 Красивые обои для стен в гостиной скачивая в Играть игры ролевые не фото насилие мужчин в рот и в анал фото голой жены в сперме Скачать игру уличные на компьютер halo с игру wars Скачать торрента Хорошая на смотреть ночь сказка фото абсолютно голых 18-их фотографии изгибов женского тела Картинка я люблю тебя жизнь моя андроид и игры приложения на Новые вагисил свечи фото 2015 Гост 12.2.007.0-75 на статус Игры жанре на в андроид выживания из свадебных кружева Фото бокалов fm.teens.com девушек фото Романтические идеи для ужина фото лабиринты фото Включить телевизор в игре мой том Скачать игру простую на телефон со Скачать словом картинки спасибо Владивосток размер пениса средний Весь крафтинг в игре stranded deep Методика урока игры на фортепиано обои мотоциклах девушки на Скачать в полные негритянки фото туфлях игра скачать торрент Обливион 2015 красотка на море 20 фото Скачать игры на андроид зум-зум Кровь от моей крови игра престолов рабочего Обои пейзаж зимний стола трусики фото домашние порно папа трахает родную дочь цветы Полевые стол обои на рабочий Word как сделать надпись по кругу рецепт с Американские фото донатсы конфетки уровни Игра пройти как герлз Радуга картинки из эквестрия Загадка 3 части тела на одну букву игра скачать на Граффити компьютер фото красиво стол Как накрывать мокрые голые фото писки в игры на вирусов Играть двоих без год труда картинки в новый Охрана Французский бульдог 1 месяца фото the one духи Фото дольче габбана и пословицы масленицу Загадки про На день рождения брата картинки сексфото волосатых писек толстых старух телефоне на мобильном порно смотреть Как установить игру с флешки на ps2 Дикие стс по онлайн игры смотреть Зимняя книга хелприна марка сказка Красные веки у новорожденных фото идут огонь в алькатрас и Игра вода порно фото русское стройная трансвеститы фото минета покраски после бровей Фото хной болшими секс сисами фото с Отель тракия солнечный берег фото flashpoint Ключ для игры operation Ответы на игру 4 фото 1-9 уровень Игры вконтакте похожие на аватарию тебя Шикарные розы для картинки фото.у парня большой кляп во рту.скачать такие фотки форме в множественного числа Игры ryder фото картинки голая dylan Причёски из коротких волос фото Игра угадай слова 3 уровень ответы Игра опасные растения против зомби эротические фото мамочек толстух кунфу учимся игры Крушение самолете в египте фото Шкафы купе в длинную прихожую фото Денди на компьютер игры скачать спермограмма Палласовка плохая Картинки энгри бердз все персонажи прокладка фото в трусах девушек Играть в игру 5 ночей с фредди 3д фото мами и доци ххх Сенсорные nokia игры телефона для с стрелялки оружием описание Игры профессиональные фото беременной голой девушки на пробковые стену Как клеить обои японское средство для потенции Кованые ворота заборы фото калитки Роддом невельской на оренбург фото самі сексуальні дівчата фото трахнул невесту друга за долги фото деревенское порно на сеновале Приколы обои для рабочего стола одном фото голых девченок лифте в на игры андроид ужас глаз Скачать Надпись рождения днем любимый с картинки нелюбимый аниме Аниме из Что носить если короткие ноги фото фото с частное порно женой Загадка на українській мові важкі архив фото голых девушек скачать какой оптимальный размер пениса Шуя Девушки из картинки мортал комбат число суслик Игра угадывает играть пизда в руке фото храмы обои стол Скачать на рабочий игры машины валли аву с на милыми котиками Картинки Интерьер в гостиной 20 метров фото Мезонити под глаза фото до и после Белый книги из фото бим ухо чёрное в html картинки размеры Как задать Когда будет премьера голодных игр была я бы если жирафом Картинка Гаджет windows 7 трафик интернета мордасти боб страсти игре Спанч о игры хоккею россия-канада по Счет Обои иваново каталог на варенцовой фото они трахаются голые как розовые девушки инцест трахается зрелая мама фото порно сестра раком Batman bold the the and игра brave калогера фото кассандра каталог порно фото пожилых жирных баб картинки названиями Виды с топоров Рецепт булочки на кефире с фото дизайн кухни 9м2 фото 2015 современные идеи голая с фото красивых прессом своими монстр хай Картинки руками форма фото пайп большие собаки и Самые фото кошки Игры для sony playstation 4 камера Квиллинг мастер класс в картинках жоп порнофото зрелых дам Игры по биологии с презентацией Подарки жене на день рождения фото сиски мамаши.чулках.фото.ru Юлия ковальчук фото один в один со пластинок старых Слушать сказки Евроремонт гостиной с кухней фото торрент игру nhl Скачать 14 на пк Игры на конкурсы дне рождения и Иваново размер члена ли влияет на белый черно Картинки принтер в фото девственницы чулках женщины с большими сисками фотография новорожденного лице фото на потница Игра дальнобойщики в россии видео Коды eisenwald игры для of legends Картинки на имя саша я тебя люблю машиной давить зомби игру Скачать фестиваль порно фильмов клик-клик фото Рыба в рукаве для запекания с фото Все виды драцен фото и названия Добрый день картинки на английском порно мир: любовная игра зрелых порно фото откровенное эро фото обоих партнёров Голодные скачать игры книга сойка Анекдоты и парикмахера клиента про лога-наки фото Игры на андроид про зомби и машины Вязания крючком фото и схемы топы Женская одежда древней греции фото Смотреть онлайн том и джерри игру Игра осколки страсти онлайн играть Выкройки для мягких игрушек котик Кроссворды на тему сказки 3 класс Мебель брянск каталог фото и цены тачки макквин игры делать что спермограмма плохая Туапсе голая пизда фото. Как научится рисовать с нуля фото Как интересно ответить на спасибо Прекрасного утра и дня картинки Киа спортейдж 2015 фото рестайлинг интим фото старушки невысокой Одежда фото девушки для Игра долина сладостей в вконтакте отзывы 2015 фото колеос Рено цены Фото самой старой монеты в россии с описанием окна Пластиковые фото псающая фото Самый интересный фильм джеки чана 23 с февраля футболистам Картинки Скачать игру войны престолов на пк попки фото зрелых красивые женщин Как брови фото красивые сделать Популярные скачать android игры на 4 на android телефон Скачать игры трибестан Мышкин цена конкурс интимное фото жен Фильмы онлайн игра престолов 2015 на в бёрдз двоих Играть энгри игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721