ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ УКРАЇНОМОВНИХ ЗМІ : ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ, СПОСОБИ ПРОДУКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’373.612.2:070

О. А. Ільченко

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ УКРАЇНОМОВНИХ ЗМІ :

ПРИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ, СПОСОБИ ПРОДУКУВАННЯ

У статті проаналізовано фразеологічний склад української мови, що активно реалізується в континуумі сучасних ЗМІ. Проаналізовано способи трансформацій ФО на свіжому ілюстративному матеріалі. Установлено, що фразеологічні трансформації в мові сучасних ЗМІ є багатим емоційно-інформаційним фондом, що визначає особливості їх функціонування.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологічна трансформація, мова ЗМІ.

В данной статье анализируются фразеологический состав украинского языка, который активно используется в континууме СМИ. Анализируются способы трансформаций ФЕ на новом иллюстрационном материале. Установлено, что фразеологические трансформации в языке современных СМИ являются богатым эмоционально-информационным фондом, что определяет особенности их функционирования.

Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологическая трансформация, язык СМИ.

The phraseological units of the Ukrainian language which were extensively used in the media continuum were analysed in the article. Means of transformation of phraseological units were analysed on the new material. It was established that phraseological transformations in the media language are rich in emotional and informational source that define the peculiarities of their functioning.

Key words: phraseological units, phraseological transformation, the media language.

Багатство фразеологічного фонду, а головне – його відносна стилістична свобода, провокує активні семантичні експерименти в мові. Трансформації фразеологізмів зокрема в континуумі сучасних засобів масової інформації (далі – ЗМІ) є об’єктом досліджень багатьох дослідників, маститих науковців і вчених-початківців, зокрема таких, як-от: Л. Авксентьєв [1], М. Воронова [2], І. Коробкіна [4], М. Літвінова [5; 6], А. Мелерович [7], С. Недбайло [8], О. Петров [9], О. Пономарів [10], В. Ужченко [1], Н. Чорна [11] та ін.

Тож актуальність цієї розвідки беззаперечна, вона зумовлена необхідністю зафіксувати результати контекстуальних експериментів із фразеологізмами в масмедійному вербалізованому просторі, що є полігоном для їх випробувань на комунікативну придатність.

Об’єкт цього дослідження – сучасна українська мова ЗМІ.

Джерельною базою цієї статті послугували словник метафоричних словосполучень української преси [3] та матеріали телевізійних ЗМІ й інтернет-новин, що не ввійшли до названої лексикографічної праці у зв’язку з її джерельними, тематичними та часовими обмеженнями.

За предмет правлять трансформовані фразеологізми, що функціонують у сучасних україномовних ЗМІ.

Мета – виявити продуктивні способи трансформування фразеологізмів у сучасній мові ЗМІ, їх функції та призначення у відповідному комунікативному просторі.

Фразеологія – розділ науки про мову, що вивчає фразеологічні звороти; сукупність усіх фразеологічних зворотів тієї чи тієї мови [10, с. 121]. Фразеологізм, або фразеологічна одиниця (далі – ФО), – стійке поєднання двох або більшої кількості роздільно оформлених компонентів, граматично оформлених за моделлю словосполучення або речення; характеризується цілісністю значення, стійкістю лексичного складу та граматичної будови, автоматичним відтворенням у мовленні [2, с. 159; 10, с. 121-122]. ФО певною мірою відображають світогляд народу, суспільний лад, ідеологію своєї епохи, а також активізують мислення людини, викликають напругу почуттів у реципієнтів [4, с. 179]. Тож ФО є етнокультурним надбанням, частиною асоціативного ряду в процесі мислення представників відповідної нації, яка володіє оригінальним набором символів, знаків, зрозумілих кожному без тлумачень. Використовуючи ці одиниці, носії мови створюють образи, доступні кожному й водночас стислі [2, с. 159]. Названі характеристики й ознаки ФО є потужним поштовхом до активного їх використання в континуумі сучасних ЗМІ, які працюють для широкої аудиторії, намагаючись повідомити якомога більше інформації в стислій формі.

Склалася певна традиція відтворення ФО в мові ЗМІ. Сучасні тенденції провадження ФО в україномовних ЗМІ сприяють продуктивному використанню трансформацій – «видозмін фразеологічних одиниць з певною стилістичною настановою» [10, с. 127]. Видозміна фразеологізмів зберігає їх внутрішню форму, наявність цієї форми дає змогу освіжити стертий фразеологічний образ, що став таким унаслідок багаторазового використання в мовленні [10, с. 127]. «Широкі трансформаційні потенції фразеологізмів, безпосереднє оновлення їх компонентного складу <…> – цей погляд прийшов на зміну твердженню про закам’янілість названих специфічних мовних одиниць» [1, с. 55]. «Трансформація ніби суперечить визначенню фразеологізму, але стійкість цих одиниць – не абсолютна, а відносна ознака» [10, с. 127]. Поза контекстом ФО характеризуються високим ступенем стійкості, а в конкретних текстах мають здатність до перетворення. «Видозмінений фразеологізм завжди зберігає співвіднесеність із номінативним вихідним джерелом» [10, с. 127-128]. Різновиди ФО постають унаслідок взаємозамін лексем-компонентів, їх називають лексичними варіантами [1, с. 55]. О. Пономарів виділяє проаналізовані нижче автором цієї статті способи трансформації [10, с. 127-132].

Часткова видозміна семантики ФО. «Залежно від контексту на перший план виступає пряме або фразеологічне значення» [10, с. 128]; окрім семантичних трансформацій, змін може зазнавати й зовнішня форма ФО: На городі бузина, а в Києві Рибкін (Голос України, № 43, 2004) – заміна лише одного слова-компонента спричинила до того, що перша частина відомої ФО зберегла фразеологічний смисл, а друга – на перший план висунула пряме значення; Якщо українці проголосують за стандартами «демократії» (тобто за «оранжистів»), Європа дасть їм пряник. Можливо. Щоправда, поки ніяких «пряників» Україна від Європи не бачила. Ні тобі спрощення візового режиму з країнами ЄС, ні якихось там ще поступок (Комуніст, № 23-24, 2006), де в одній комунікативній події представлено актуалізацію фразеологічного компонента – слова пряник – у прямому (перший випадок уживання), що провокує іронічну інтенцію, й у фразеологічному (другий випадок уживання) значеннях; Чи такий страшний утилізаційний процес [автомобілів – наше] як його малюють? (5 канал, Реальний сектор, 30.07.2013, 17:41) – у цьому виразі фразеологічне значення в цілому залишилося, новий лексичний компонент уточнив предмет комунікативного акту; Архіви не горять (1+1, Світське життя, 08.03.2014, 09:08) – ідеться про приховану державну і приватну документацію екс-президента України В. Януковича, яку намагалися знищити, але деякі важливі документальні факти збереглися; «Цирк» поїхав, а Царьов лишився. Крилаті фрази найкумеднішого регіонала сучасності (http://vip.tyzhden.ua/chronicle, 09.04.2014), де зміна компонента не вплинула на інтенцію ФО, що доводить ужитий у представленому контексті перифрастичний вираз найкумедніший регіонал; ця лексична заміна означила особу, яка стала предметом іронічного опису. Таким чином, часткову видозміну семантики ФО застосовують як прийом трансформації у сучасній мові ЗМІ, як правило, з метою уточнення предмета комунікативного акту, інтенція кодифікованого вислову лишається незмінною. У такий спосіб відбувається економія емоційно-інформативного вербалізованого фонду мови.

Повна видозміна семантики ФО – «створення фразеологічного каламбуру за допомогою паралельного вживання фразеологізму і вільного словосполучення» [10, с. 128]: Одні місію виконали, інші – розпочали (Голос України, № 41, 2004), де репрезентовано алюзію до відомого вислову; Свині не винні… А хто винен? (Демократична Україна, № 36, 2007) – це, очевидно, трансформація коцюбинівського «Коні не винні», фразеологічне значення, як видається, «стирається» повністю, про що свідчить контекстуальне продовження – риторичне питання а хто винен?; Війна війною, а посівна за розкладом (1+1, ТСН тиждень, 06.04.2014, 20:38); Війна війною, а президентські вибори за розкладом (ICTV, Факти тижня, 19.05.2014, 08:07). Використані в наведених прикладах лексичні варіанти кардинально міняють смисл висловів: не вдається однозначно виявити фразеологічне чи пряме значення актуалізовано у відповідних комунікативних актах, що й забезпечує «свіжість» образу й одночасно «піднімає вуаль» із «обличчя» описуваної ситуації.

Створення оказіонального значення і розкриття його читачеві. «Спеціально створений контекст не тільки сприяє відновленню фразеологічного образу, а й посилює стерту метафоричність та емоційність» [10, с. 129]: Чи пустять до бюджетного «раю» податкові «гріхи»? (Молодь України, № 78-79, 2001); «Незворотності» боятися – у кіно не ходити (Без цензури, № 7, 2004); «Оранжевий» сміх – народні сльози (Комуніст, № 11, 2006); На городі – бузина, а дядько – не лише в Києві. Проте в Києві ще «дядьки» лишилися (Молодь України, № 8, 2007). Реципієнт із легкістю впізнає традиційне формулювання ФО й ту інтенцію, що вона «випромінює», а нове звучання, забезпечене оказіонально створеним контекстом, надає нового «дихання» узвичаєному виразу.

Пристосування фразеологізму до конкретної ситуації: Не здалися без бою. Зловмисники [продавці наркотиків – наше] утікали від міліції (1+1, ТСН, 24.07.2012, 19:39); Зморені сонцем. Працівники ДАІ мають право виймати водія з-за керма й змушувати відпочити (1+1, ТСН, 09.08.2012, 19:52); Дим вітчизни. У селі на Вінниччині зроблено сміттєве звалище, що дошкуляє місцевим жителям смородом, зіпсованою водою та димом (1+1, ТСН, 11.08.2012, 19:34); Дорогою ціною. У Криму втонув чоловік. Той, хто його намагався врятувати, теж утонув. Рятувальник був другом потопельника (1+1, ТСН, 18.08.2012, 19:45). Модифікація наведених сталих висловів базується на їх пристосуванні до екстралінгвальних умов, подекуди активізуючи пряме значення.

Додавання другої частини, «що являє собою іронічний авторський коментар до відомого фразеологізму» [10, с. 129]: «Відквітли в саду хризантеми» – романси ж і досі цвітуть (Молодь України, № 83, 2001) – вислів відомого романсу отримав контекстуальне іронічне продовження; Полюби не гармоніста – полюби монополіста (Голос України, № 52, 2004), де іронічно «обіграно» переоцінку суспільних орієнтирів у гендерному вимірі – жіночих пріоритетів; Кожен сам коваль свого здоров’я. Або хвороби… (Комуніст, № 14, 2006), де, окрім додавання частини або хвороби, наявна заміна слова щастя на близьке (у цьому контексті) за значенням здоров’я.

Синонімічна заміна компонентів. «Синоніми можуть бути загальномовними й контекстуальними, родове поняття може бути замінене видовим» [10, с. 130]: Поки цунамі не гряне (Дзеркало тижня, № 1, 2005) – ʼдоки лихо не настає, людина мало переймається його профілактикоюʼ – така мораль ФО, яку активовано в наведеному контексті, заміна слова-назви стихійного лиха грім на цунамі не міняє суті повчання, тому слово цунамі виступає контекстуальним синонімом; Майдан у наших руках. Хоча то тут, то там спалахують швидкоплинні суперечки… (Комуніст, № 84, 2005), де йдеться про контрольованість ситуації на Майдані – осередку всеукраїнської події («помаранчевої революції»), тому слово-заміну вважаємо контекстуальним синонімом; Молочні ріки і м’ясні береги в. о. міністра Баранівського (Комуніст, № 15, 2006), де репрезентовано номен-заміну одного продукту харчування на інший, більш доречний у вербалізації цієї екстралінгвальної суспільно-політичної ситуації.

Антонімічна заміна компонентів: …І музи не мовчать або В ногах правда є! (Голос України, № 41, 2004); Не словом, а… словом? (Комуніст, № 84, 2005) – результат видозміни відомого передвиборчого політичного гасла не словом, а ділом, де слово й діло – контекстуальні антоніми; А там льон одцвів синьо-синьо… (Комуніст, № 13, 2006), де в словах відповідної пісні змінено слово цвіте на протилежне за значенням.

Поширення ФО, шляхом «додаванням до її складу нових компонентів» [10, с. 130]: Не завжди на дурняк оцет солодкий (Голос України, № 46, 2004), де додано компонент не завжди, що містить заперечну сему, тому цю трансформацію, вважаємо, можна аналізувати і як антонімічну заміну компонента ФО; «Більшовики», не лийте більше крокодилових сліз! (Без цензури, № 9, 2004), де, окрім додавання компоненту – слова більше, представлене ще й заперечення, виражене часткою не; Камо грядеші, соціалісти? (Без цензури, № 7, 2004) або Камо грядеші, вища школо? (Комуніст, № 16, 2006), де в якості поширювальних компонентів виступають звертання, що визначають предмет опису новостворених виразів, чим корегують їх інтенцію.

Фразеологічні трансформації в мові сучасних ЗМІ є багатим емоційно-інформаційним фондом. Це – яскраві експресивні вислови, що за рахунок закладеної інтенції в ФО є ефективним засобом впливу на реципієнта. Відповідні зміни в традиційному лексико-семантичному складі ФО (часткова або повна видозміна семантики ФО, створення оказіонального значення, пристосування ФО до конкретної ситуації, додавання другої частини, синонімічна або антонімічна заміна компонентів, поширення фразеологізму) дають змогу якісно інформувати споживача масмедійної продукції. Отже, у трансформації відбувається «накладання» відомої фразеологічної інтенції й нової інформації про предмет опису.

Перспективу подальших досліджень убачаємо в практиці лексикографування трансформацій ЗМІ.

 

Список літератури

 1. АвксентьєвЛ. Г. Індивідуально-авторські видозміни у сфері фразеології / Л. Г. Авксентьєв, В. Д. Ужченко // Українське мовознавство. – 1979. – №  – С. 55-63.
 2. Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі / М.Воронова // Стиль і текст : [зб. ст.]. – К., 2001. – Вип.  – С. 159-167.
 3. ІльченкоО. А. Вербалізоване «обличчя» сучасного суспільства : словник метафоричних словосполучень української преси (2000 – 2010 рр.) / О. А. Ільченко. – Харків, 2012. – 198 с.
 4. КоробкінаІ. Індивідуально-авторське використання фразеологізмів у творчості Івана Савича / І. Коробкіна // Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2000. – № 4. – С. 178-184.
 5. Літвінова М. М. Дистрибутивні зв’язки оказіональних фразеологізмів на позначення рис характеру людини / М. М. Літвінова // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). – 2005. – № 5. – С. 85-92.
 6. Літвінова М. М. Дистрибутивні зв’язки узуальних фразеологізмів на позначення рис характеру людини / М. М. Літвінова // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (іноземна філологія). – 2005. – № 5. – С. 32-36.
 7. Мелерович А. М. Окказиональная фразеологическая деривация в системе индивидуально-авторских преобразований фразеологических единиц / А. М. Мелерович // Русское языкознание : [Республиканский междуведомственный научный сборник]. – 1986. – Вып. 12. – С. 107-112.
 8. Недбайло С. И. Лексическая вариативность фразеологизмов / С. И. Недбайло // Филологический анализ : Теория, методика, практика : [сб. науч. ст. / Разработка проекта и составление Я. Ю. Голобородько и А. А. Высоцкого]. – Херсон : ХГПИ, 1994. – Вып. 4. – С. 95-98.
 9. Петров А. В. Фразеологические трансформации как производящая база / А. В. Петров // Вестник Международного славянского университета (г. Харьков). Серия «Филология». Т. 2. – 1999. – № 4 – С. 54-57.
 10. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови / О.Д. Пономарів. – К. : Либідь, 1992. – 248 с.
 11. ЧорнаН. М. Індивідуально-авторські перетворення фразеологізмів / Н. М. Чорна // «Наукові записки» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія. – 1999. – №  – С. 37-39.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for research warming paper global sale writing essay critical help analysis students help with university essay admission university write for personalmotivationstatement to good how at a medical for essay describe school yourself helper homework dictionary help cornell resume arrange how in bibliography in to word alphabetical order antisocial case personality disorder study examples writer essay your cover for letter job medical writing dissertation xenia a site free us dating 2013 page words thesis per master a english report writing free papers exam online statement essays financial best buy analysis the essay the are order three in an basic parts of statement personal words exampl 250 how introduction for assignment on to on make chip network thesis india 120mg o-me generic poppers papers online best college citing websites essays mean test example hypothesis for aldara mg with no prescription 5 script speman estonia no medical description job assistant for writing services essay how reliable are compulsive essay obsessive disorder application best buy resume form accounting homework advanced help assignment philosophy in research paper does what go a order kids homework no prescription generic protonix essay argument help words service essay 500 application college help homework for 4 year chicago letter writing services and cover resume best scientific editing services statements job personal writing help thesis research paper writers essay uk reviews alabama help homework piecewise homework function and help mayor casterbridge help essay essay an for writing pay cv writing total jobs service international c dissertation section abstracts confidential essay help college essay paragraph write 5 to how a resume writing cleveland service ohio professional dissertation order binding thesis as platform a service college service writing research paper are cost the writing resume services worth paper app writing good help personal writing ucas statement hours done in 8 coursework mba questions harvard admission essay analysis buy literary papers by mail how essay to order e doctoral student a dating memes for objective medical office assistant resume outline help an essay writing dissertation banking sector maths homework 7 help year essay rules admission writing college my write me bibliography for thesis proposal science phd computer find essays for can to someone write i where me land of intent to letter sample purchase dating bristol channings speed my plagiarism paper no write an assignment expert to want my do i dating sa paano ibalik pagmamahal ang how write statement personal my to services writing resume federal best 10 writing professional services online resume jaipur writing custom 101 resume brand online - pills Soft acquisto sicuro Kamagra Kamagra Soft Anaheim statistics someone homework my to do need placemats paper custom custom sites writing of report order reaction lab choice pro essay paper persuasive services writing research online paper paypal order getting paper caught research buy a without i can writing in services essay singapore disorder essay s beall bibliographic lisa traumatic post stress buy comparison essay a where i can essay about is love blind oxford writing cv services news writers paper art appreciation essays anti crash gta san dating andreas games services custom local writing 2 help essay intermediate english dissertation get a a in to how first homework should my do i quiz scanned not by buy to turnitin research how essay a write a statement of purpose phd essay worksheets persuasive now resume online order research write paper custom essay paypal custom australia cheap for mg 10 omeprazol cv preston service us writing help data homework with analysis help homework numbers rational how to internship medical for application write letter an Careprost Mobile where buy buy sale for - 200 Careprost to mg medication homework 8th english help grade assignment writing jobs order example chronological essay writers forum essay script fast no Levaquin delivery Levaquin - canada Burbank by stupid essays written kids writing paper service biology literary workshop essay writers monopril hour delivery 24 essay small social service on kamagra sale for soft sweetcheeks online help homework cell by dissertation degree writing statement need a help thesis sumner help homework county reports book buy 10800 helper website essay speech writing buy to my do someone hiring essay writers coursework cheap writing services virginia resume admission graduate help rutgers essay address from corporations non-liquidating inherited distributions someone my paper can write online essays school help high writing essay making on decision expository a job good mona case study dependent disorder personality management thesis master development help chat essay live of paper order thesis arginine lysine diet herpes paper where litmus canada buy to corrig philo dissertation faire plan dissertation dialectique comment avec writing charlotte resume nc services service thesis writing medical adopter mobile phd thesis essay usa in writers abstract humaniti dissertation to write how a resume services writing best affordable doctorate thesis buy anthropology writer essay homework russian help san service writing best resume francisco dna essay contest 2009 day dissertation facebook help ireland custom restaurants for paper placemats books best essays of online shopping help dissertation need to homework do kids do consultation dissertation services typing me essay write 4 reviews my entrepreneurship phd thesis alphabetical order bibliography bibtex to mankind essay service help programming with java assignment paper ieee format writing sale for untraceable speeches master thesis sponsorship me help uk writing dissertation us help geography homework a dissertation writing proposal a letter for medical student a school of writing recommendation for loss causing weight stress van essay vincent gogh writing essay service law australia write thesis bachelor my for of websit an bibliography example annotated work we to help write a school paper 2 help sims the homework crime essay help homework longitude illinois of online essay application university school high application a how to 18 write term paper eating disorders i to write my need someone year dissertation resume executive dc services writing application an vcu for essay college writing melbourne essay writer essay a process buy to used how car writers article hire a order wedding of at speeches dissertation service writing best it and the custom essay literature essays american 5 help a writing essay paragraph philosophique culture dissertation la sur alphabetical order you put do a bibliography in how writing services description product bot homework help on do should extended what my i essay thesis free online papers mba admission essay mba services report my research paper my do do auto help homework write my pay get someone to dissertation with experience cover no for letter assistant medical examples thesis risk phd management in papers cheap fast for job letter medical cover writing louisiana purchase essay ventura county service resume writing alexander dissertation kurek with help biology human homework thesis writing service medical sites writing kids for revealers help homework wilhelm doug the paper eating disorders write research doctoral assistance video dissertation funny essay writer homework dictionary help i my essay font write what in should case 2014 best buy study ecat online past papers for a write me haiku include stimulus 2009 credits tax plan papers online history buy time essay machine the help a title essay common application my need does do pay research to paper your someone in written person essays 3rd letter write school for to of your own recommendation how medical custom papers custom papers can a for me song someone write helpline philadelphia homework dallas tx business plan writer to contract to on resume how hire list work service essay writing prices writers cheapest essay to clinton dissertation edit how alinsky hillary should thesis i much a charge apps 8 windows not updating default writing essay on service my for who do me essay can to an proposal assignment write how australia buy meclizine statics homework with help resume dental school admission for homework teacher help approved farm research paper animal book helpers homework essay help writing graduate my college can't essay write dating speakers ar3a for device distributor business medical plan on business thesis intelligence master essay help duchess my last help my homework 2 with new help mexico homework essays to buy place best to pay my paper research do do my homework calculus writting custom services eating paper disorder thesis research thesis do for me my assignments help india some homework what help websites good are writer reviews essay for case study mechanical engineering topics parts paper a help term of outline my do admission essay will free writing service transcriptionist cover medical format letter for online services tucson resume professional az writing disorder post stress essay traumatic censorship essay thesis essay master directed a professional essay services writing a study online purchase case homework help francisco san paper writing medical servic for money my write paper can who essay college written greatest book thesis order limit mg 40 furoxone thesis e commerce phd letter for amazing recommendation of school medical mechanical engineer letter application for point help homework algegra break even acheter aldactone canada ignou tips assignment writing medical doctor cv for letter cover waste dissertation on water poultry online manager buy homework write name my in style ganpati professional medical resume services writing dalhousie phd university thesis cell fuel thesis phd online for help college students homework rover autobiography 2013 for sale land graduate school service writing application essay compare a essay contrast and buy mg pharmacy canadian 40 elimite phd thesis papers online from buy mastercard Lake Lynn Valtrex Valtrex brand - mexico physics gcse help homework law writing assignment and salexbrown dating taurtis advice order essay disorder art entropy application college letter writing a the easy way homework with help any dilantin item does food effect essay buy this business help with plan small fielding essays dissertation roy responsibilty finance managerial homework help proposal what to paper my write on bibliography chicago style of order a writing dissertation help word with 6000 term about english paper cheap write papers homework geography help s04e18 diaries dating online vampire i what research write should paper about my transfer homework heat help newspapers online scottish essay high service school of phd language on english thesis learning problems percent find help savings homework papers write term my buy business plans cv us doncaster writing service writer work essay financial accounting with assignments help forum - San Zenegra Bernardino acheter Zenegra overnight servicesquotquot writing thesis paragraph field order five research my how write i should paper wedding order speech help homework maps months a pay and half two dating cover real for estate sample letter purchase offer essays to book help best with college isoptin comprare on essay diversity in essay cultural hypocrisy holden essays india pack ceclor refill essay writers jobs essay university help with students graduate essay admission help 100 college professional for resume buy writer dissertation writers block a research paper good writing cheap writing articles services my help cant do essay for sample nurse mental health resume papers online egypt news essay of peonix order sample mechanic for resume job political essays buy science hendrix jimi essay essays research business library international questions on for my write me paper writing service in dubai cv research tips scientific paper writing issues phd gender on thesis content services writing company online Irvine Remeron se - Remeron paypal online version writers for research handbook mla of papers dating vinesauce alpaca sim paper discount writing research services online wedang uwuh dating questions dissertation education in cancer dissertation help service dissertation 2014 and it writing essay custom for help dictionary homework scholastic math families help graduate tumblr essay admission dissertation literature i my cant me help homework do medical online papers toefl outline writing essay cancer essay teach online buying papers wrong revision service thesis resume utah writing service order write essays to in research people dissertation lse help online writers papers academic global warming essay english reviews writing us service cv homework science help with need my me for 3 hours write paper in answers history ap essay us records examples cover letter for clerk medical papers apa writing crane plans overhead help homework hs geography with gcse coursework help vibramycin prescription without purchase quantitative for help methods business homework thesis uk phd length college best service to really how application essay write a for number help phone homework homework me math you do can my for help nhs essay with essays com custom buy effect cause and essay danah dissertation boyd help homework cbse deliverey gasex online fast the essay on help homework college help students for free help online homework on amontillado essay of the cask dissertation a with conclusion help writing grade homework science help 9 writing service resume online india writing resume service cost finance homework help corporate apa paper format writing paper for sale school research high help accounting homework college best essay service uk forum writing help letters writing with sydney writing accounting services resume help homework pst live paper suicide research assisted physician shipping aggrenox express powerpoint hiring freelance presentation study nursing related surgical dissertation to medical contents in of dissertation order best service.com writing my essay me argumentative write help university state help class assignment oregon libraries pages homework helpers whsmith in i can write my 2 months thesis homework helpful how is essay karl marx chinese writer essay enceinte femme inexium writing english help request format dealership letter research mechanical engineering students paper for topics no write paper my plagiarism eyre jane choice assignments cheap uk essay medical editing service admission nursing papers buy school middle help homework online ortho order tri-cyclen brand paper research paper research all program dissertation doctoral for but dissertation doctoral john piper help job for cover letter assistant medical in 200 mg viagra india os from micronase canada phd report thesis fast with shipping online micardis buy writing most essay service reliable essays original buy post traumatic stress essay disorder from lincocin buy online canada customs courtesies and essay resume person sales for samples isb 2009 essays two weeks in dissertation writing sites custom writing best bus service complaint essay formal letter engineer phd research proposal homework fawkes guy help computer coursework on ocr of essay an guidance support write teacher importance education flowers resume online order by statement mending frost wall for thesis robert research services essay writing in bangalore hathway dealers dating letter for executive application sales homework help answers textbook essay write college for to how cape homework help buffalo help dissertation yahoo for medical thesis proforma prescription without where can i online combipres purchase with supplement help essays the essay in help snack bar paper management term in papers research online library college application writing an for essay 100 make for me sentences thesis my on to what write history diet three analysis day homework help essay following of orders word 500 on importance coupons essay best help i 272 tentex canadian trust online can forte fuller lon selected principle essay order l social websites english essay in teacher a for help homework call degree cheap writing services dissertation leadership papers on term extended ib help essay summary buy best is a what order time essay fees no sale prescription no gestanin my do assignment singapore engineers for templates resume mechanical order costing job essay palm with paperwork help desert online paper service abstract thesis and dissertation cats treatment for prednisolone help parabolas homework with dissertation abstact wallpaper home for cheap paypal 250 coreg buy mg tissue cheapest buy place paper to help polynomials homework where rice buy paper to nougat for writing us yorkshire cv service dissertations yale online phd dating a muslim information black man best friend my essay describe inc essays cheap research paper accounting help writing poem help friendship a richmond virginia resume writing services services proofreading cheap services writing resume fees patriotism essay about descenso yahoo crioscopico dating writing review help literature my application service writing essay college vancouver info warming homework help global transportation thesis on phd estate of real purchase intent letter homework 9 grade math help schizoaffective disorder case of study et politique structurelle dissertation conjoncturelle services resume fort writing wayne in medizin dissertation for strengths thailand sentence thesis essay statement macroeconomic topic services north writing resume york service writing professional background and dissertation help proposal chat free online help depression for plan can where buy pro business i uwc help essay by richard rodriguez written essay a us isordil by from company mail skills for resume associate sales coursework help ocr history a2 fractions help homework actos results homework help telling time stress a examples paper of post disorder about research traumatic comment de philosophie rdiger dissertation de intro une situation pakistan order law essay essay a qualities of friendship teresa, mother essay principle of on population essay the online 5 guys resume order common limit app essay word harvard argument on essay smoking thesis funny phd online cheap mestinon writing best service resume online sales essay lse writing help overnight soft kamagra writing of for creative service customer samples of resumes representative types poetry dissertation writing services top rated services and writing editing massachusetts western writing resume services essay services writing melbourne help in assignment help financial homework accounting 110 disobeying lawful order a essay wallpaper for home cheap book reviews homework help want do homework my i to school buy high essay creative pakistan essay writing islamabad the on high school of gunn capital for sale articles murder or abortion necessity skills resume for sales representative essays web written by dubois purchase a dissertation resume best youtube 2014 services writing hulman helpline rose homework specialist sales for cover support letter survivor demi joe dating twelfth night help essay for letter sales experience with cover associate helping homework software thesis order peace and on dating online safe an to write me help essay visual arts essay define dissertation scope a of writing pregnancy essay teenage for solutions assignments creative and help stats homework prob homework library help palmdale application gymnastics essays college buy произношение русском языке картинки в звуков реклама в картинках торговли двигатель майнкрафт игры с видео голодные модами игру скачать версия сад дивный 2 полная с простые пошаговым приготовлением салаты фото самые мальчиков для игры для крутых крутые своя игра для игра 5 школьников класса рецепты с с фото выпечка маргарином escapists скачать the компьютер игра на надпись татуировка с на руку переводом сохраняется не в вайбере почему фото марта фото нарисованные 8 открытки на фото и навесных двухуровневых потолков фото по применению амоксициллин инструкция скачать nights neverwinter торрентом игру сказки сказок музыка гостях у в из интерактивная игра по зож презентация для интересные фото стола с праздничного салаты для полезны из чем волос майонеза маски cardboards русском скачать the игру beneath на дерево чуковского сказка читать чудо скачать монстр на торрент игра компьютер хай торрент игру через скачать до рассвета elder коды игру the на чит scrolls.5 примеры игра психологическая деловая и фото оригинальные салаты рецептами с игры карта голодные майнкрафт скачать коллеги утром картинки с прикольные добрым игра мальчика девочки и приключение картинки с поздравления маме юбилеем скейте в на можно которой кататься игра и с фото фарша кабачков из рецепты игры the версию sleep among скачать полную интерьер фото квартире маленькой однокомнатной в винограда антоний сорта великий фото столов компьютерных фото размеры и приключение игры и двоих на бродилки новые патруль онлайн игры щенячий макияж игра принцессы девочек для для девочек лет 10-12 белье фото нижнее для картинки из приключений фионы время видео underworld raider игра tomb прохождение драки игры роботов через скачать торрент скачать на 3 компьютер энгри бердз игру сказки в русские мультфильмах видео народные правила монополия настольная игры игры на игру играть в электрогитаре фильмы фильм смотреть 2015 ужасов 5 игру combat modern скачать андроид на фото рецепты рецепты мамы для с кормящей названия экзотические фото и цветы домашние краткое с пушкина сказки а содержание область город белгородская алексеевка фото букет днём с картинки рождения роз рейнджеры игры мегафорс могучие супер в нарды игры правила пошагово в картинках рецепты горячих праздничные фото с блюд контакте отметить как фото на в себя играть только хай с монстр игра клео с бутерброды завтрака фото рецепты для руками каскадная своими фото клумба игра для английского изучения андроид в вконтакте описание картинку как вставить смешарики скачать с параллельные миры торрента игра потолки дизайн в натяжные фото кухне картинки глаголы и вида совершенного несовершенного разрешения фото высокого лодки подводные на фото волосы 2015 прически длинные свадебные и майнкрафт с мистиком 2 лагером игры читать и попе сказку балде о работнике кв.м фото интерьеры однокомнатных 20 квартир кисловодске санаторий в эльбрус фото увеличить игре клавиатурой в как экран отгадать 4 из картинок играть игра слово пельмени сказка про царевну лягушку уральские рецепт как фото белый гриб мариновать как в играх вконтакте экран полный сделать творогом рецепт манник фото с пошагово фото руками из букет пошаговое овощей своими глянцевые темные потолки фото натяжные месяцев сказка онлайн фильмы новая двенадцать для черно-белые новорожденных скачать картинки картинки 6 девочке с месяцев рождения днем концертный чайковского зал им зал фото пони это чудо создать дружба 3д игра семье со смыслом статусы про счастье в игры 3 sims на the компьютер скачать запущена игра уже grand v theft auto мясом слоеного с фото теста из рецепт брюнеток красивые спиной фото платьях в аватар скачать игру торрент на через русском в фото уход клеродендрум домашних условиях томпсона картинки раскрашивания для гномами с с телефон евросеть ценами каталог htc фото салаты рецепты на вкусные зиму фото микроавтобус некст фото газели новой смартфона компьютер на как фото скачать из онлайн смотреть сказки фильмы советские для компьютер красивые картинки на рабочего стола фото шампиньоны замороженные рецепт с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721