ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 37.03:81.111

Викладач С. В. Валевська

ТВУК, м.Теребовля

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Валевська С. В. Формування соціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови.

У статті розглядається соціокультурна компетентність як складова іншомовної; визначено основні умови її формування, методи, методика та техніка досліджень.

Ключові слова: соціокультурна компетентність, іншомовна комунікативна компетентність, міжкультурне спілкування.

Валевская С. В. Формирование социокультурной компетентности студентов неязыковых специальностей высших учебных заведений в процессе изучения английского языка.

В статье исследуются социокультурная компетентность как составляющая иноязычной; определены основные условия ее формирования, методы, методика и техника исследований.

Ключевые слова: социокультурная компетентность, иноязычная коммуникативная компетентность, межкультурное общение.

Valevska S. V. Formation of sociocultural competence of students of nonlinguistic institutions in the process of learning English.

The article deals with the problem of formation of sociocultural competence as a component of foreign language competence; defined the basic conditions of its formation, methods, methodology and technique study.

Key words: sociocultural competence, foreign language communicative competence, intercultural communication.

Однією з найактуальніших проблем методики іноземних мов є соцікультурна компетентність та способи її досягнення. Сучасна молода людина повинна володіти навичками толерантного ставлення до носіїв мови з різних країн, культур та стилів життя. Особливо складно здобути  соціокультурну компетентність поза мовним оточенням [3, с. 3]. Тому для викладача важливим завданням на заняттях англійської мови у вищих навчальних закладах  є моделювання реальних ситуацій спілкування.

Питанню формування та функціонування соціокультурної компетентності приділяли увагу багато вчених: Ю. І. Пассов, П. В. Сисоєв, С. Ю. Ніколаєва, В. В. Сафонова, A. D. Hirsh [12, с. 619] та інші. Соціокультурна компетентність, як зазначає П. Сисоєв, дозволяє тим хто нею говорить почувати себе практично на рівні з носіями мови (відносно культури), що є кроком до адекватного володіння іноземною мовою, тобто здатністю оперувати вивченою мовою у повсякденних ситуаціях на рівні, максимально наближеному до рівня носіїв мови [11, с. 9].

Проте, детальне дослідження соціокультурної компетентності студентів у позамовних вищих навчальних закладах залишається поза увагою вчених, що і підтверджує актуальність представленої роботи.

Метою пропонованої статті є дослідження умов формування соціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів на заняттях англійської мови.

У статті реалізуються такі завдання: – обґрунтувати зміст соціокультурної компетентності як обов’язкової складової процесу навчання іноземної мови; – визначити комплекс умов ефективного її формування; – простежити вплив процесу на особистість студента.

Головною метою у навчанні іноземної мови є формування іншомовної комунікативної компетентності (ІКК), яку розуміють як здатність до міжкультурного іншомовного спілкування [8, с. 42].

ІКК складається з основних її компонентів:

1) мовна компетентність – фонетична, граматична, лексична, орфографічна.

2) мовленнєва компетентність – в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі;

3) соціокультурна компетентність (СКК).

За В. В. Сафоновою, соціокультурна компетентність включає лінгвокраїнознавчу, соціолінгвістичну та культурознавчу компетентності, які забезпечують мовцю можливість орієнтуватися в соціокультурному автентичному серидовищі, що дозволить уникнути проблем у міжкультурному спілкуванні [10, с. 27].

На основі узагальнень існуючих в науковій літературі визначень компетентності, ми впевнились, що соціокультурна компетентність – це одна із складових комунікативної компетентності, яка включає країнознавчі, лінгвокраїнознавчі, соціолінгвістичні знання.

Це вміння співвідносити мовні засоби з метою та умовами спілкування, вміння організовувати мовленнєве спілкування відповідно до соціальних норм поведінки, прийнятих у носіїв мови, вміння використовувати мовні засоби відповідно до національно обумовлених особливостей вживання [12, с. 36].

Соціокультурна компетентність тісно пов’язана зі знаннями та вміннями, необхідними для соціального аспекту використання іноземної мови для особистих, культурних контактів [12, с. 45].

Таке соціальне замовлення обумовлює необхідність соціокультурної підготовки студентів, метою якого є здатність до міжкультурного спілкування. Соціокультурна компетентність передбачає знання студентами особливостей національного мовленнєвого етикету, невербальної поведінки, їх врахування в реальних життєвих ситуаціях, а також здатність здійснювати комунікативні наміри відповідно до ситуації спілкування [1, с. 119].

Процес формування соціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів супроводжується певними труднощами, які викликані відсутністю автентичних матеріалів соціокультурного змісту ще в шкільних підручниках, недостатньою кількістю у них вправ комунікативного характеру, які не створюють відповідних умов щодо оволодіння соціолінгвістичними вміннями [2, с. 199].

Використання матеріалів соціокультурного змісту на заняттях англійської мови сприятиме розвитку лінгвістичного світогляду, активізації власного досвіду та фонових країнознавчих знань, сприятиме запам’ятовуванню лінгвістичного матеріалу та допоможе уникнути соціокультурних помилок у майбутньому, передбачить розвиток логічного та критичного мислення студентів, допоможе здобути вміння користуватися автентичною літературою [7, с. 9].

Формування соціокультурної компетентності на основі лексики соціокультурного змісту на заняттях англійсьої мови має відбуватись за певним алгоритмом, який враховує мету навчання на кожному з етапів та передбачає виконання певних мовних і мовленнєвих вправ [1, с. 119].

На підготовчому етапі викладач аналізує відібраний матеріал щодо соціокультурного компоненту та узгоджує послідовність його виконання на занятті. На етапі семантизації лексичного матеріалу соціокультурного змісту викладач активізує фонові знання студентів. На етапі рецептивно-репродуктивного тренування передбачається створення стереотипів вживання лексики соціокультурного змісту на рівні фрази. Метою етапу комунікативної практики є самостійне вживання лінгвістичного матеріалу в усіх видах мовленнєвої діяльності [1, с. 120].

На думку С. Ю. Ніколаєвої, досягти взаємозв’язку у навчанні мови і культури народу можна лише завдяки певним цілям: практичній, виховній, освітній і розвиваючій. Зазначимо, що у процесі навчання англійської мови ознайомлення студентів з культурою народу підвищує всі чотири ролі вивчення іноземної мови, розширюючи їх світогляд, формуючи в них інтерес до оволодіння мовою [8, с. 40].

Згідно Л. Березенської, Н Сіваєвої вважаємо, що формування соціокультурної компетентності студентів має відбуватися на основі:

 • ретельного відбору адаптованого матеріалу соціокультурного спрямування та автентичних текстів;
 • виконання комунікативних вправ, які сприяють міжкультурній комунікації в типових сферах діяльності;
 • виконання лінгвістичних вправ та завдань з використанням наочності соціокультурного змісту з метою автоматизації навичок та вмінь;
 • використання певного алгоритму опрацювання матеріалу з метою формування належної соціокультурної компетентності [1, с. 119].

Нами було проведено дослідження у вигляді заняття по скайп-зв’язку з британськими студентами «Ternopil – Manchester». Основою аналізу було використання автентичних текстів та адаптованих матеріалів соціокультурного змісту. Студенти оволоділи певним обсягом культурної інформації, сформували навички діалогічного мовлення та аудіювання, а також навчилися застосовувати знання мови у конкретному спілкуванні. На наш погляд, саме для студентів училища культури існують найбільш сприятливі дидактико-методичні умови для формування соціокультурної компетентності з урахуванням їхніх вікових та професійних особливостей.

Оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування неможливе без паралельного вивчення культури нації [3, с. 2]. Етнокультура включає розуміння змісту й різного забарвлення висловлювань, правильну інтерпретацію культурних та історичних епізодів і реалій під час читання газет, журналів й іншої літератури, при перегляді фільмів і телевізійних програм, при спілкуванні з носіями мови й культури, розуміння поведінки й підвищену толерантність [12, с. 10].

З проведеного дослідження спостерігаємо, що не менш важливу роль у формуванні уявлень про культуру країни, мова якої вивчається, відіграють фактори рідного соціокультурного середовища, які необхідно враховувати при розробці моделей спільного вивчення мови й культури [6, с. 78].

Т. М. Колодько вважає, що люди намагаються співставити зразки поведінки, властивій їхній культурі, тому необхідно відноситися до цього аспекту спілкування уважніше, вивчати його й намагатися зрозуміти та прийняти іншу культуру [6, с. 81].

Формування у студентів соціокультурної компетентності на заняттях іноземної мови дає їм можливість пізнавати національно-культурні цінності крізь призму глобального розуміння світу та людини [3, с. 4].

Проведений соціокультурний аналіз у сфері методики дослідження іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів показує, що для ефективного формування соціокультурної компетентності доцільно використовувати лінгвістичні завдання, які передбачають організацію людини як суспільного феномена та культурний розвиток молодої особистості, яка почуватиме себе впевнено в іншомовному серидовищі. Студент повинен виховувати у собі  шанобливе ставлення до мови інших народів, зокрема англійської, та її носіїв.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Березенська Л., Сіваєва Н. Як сформувати лексичну складову соціолінгвістичної компетенції: алгоритм для вчителя // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2008. – №1. С. 118 – 120.
 2. Воробйова І. А. Лінгвокраїнознавчий і соціокультурний аспекти навчання іноземної мови. Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. Випуск 4. Рівне: РІСКСУ, 2003. – 267с.
 3. Горчакава Н. В. Изучение иностранного язика как средство приобщения к другой культуре // Англійська мова та література. – 2011. – №19. –  С. 2 – 5.
 4. Зуєва М. В. Пошуково-творчі соціокультурні завдання з англійської мови на краєзнавчому матеріалі // Англійська мова та література. – 2004. – №35. – С. 5-6.
 5. Калінін В. Крізь призму соціокультурного контексту. Формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітніх шкіл навчальних закладів // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. №1. – С.130 – 133.
 6. Колодько Т. М. Педагогічні умови ефективного формування соціокультурної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови // Наукові записки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 57. – С. 54 – 63.
 7. Мамонова І. П. Формування оціокультурних компетенцій учнів через використання автентичного матеріалу // Англійська мова та література. – 2011. – №19 – 21. – С. 9 – 10.
 8. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
 9. Пассов Е. И. Коммуникативное ииноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур. – Липецк: ЛГПИ – РЦИО, 2000. – 204 с.
 10. Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. – Воронеж: Истоки, 1996. – 238 с.
 11. Сысоев П. В. Культурное самоопределение личности в контексте диалога культур: монография. –  Тамбов: ТГУ им. Державина,
 12. Hirsh A. D. The Dictionary of Cultural Literacy: What Every American Needs to Know. Boston, 1988. – 619 р.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service recommendation cv writing writing resume nyc dissertation cheap buy generic trileptal titles essay witch for trials salem ads the about helper homework employment application buy best resume argumentative langen writing essay service paper writers business for assistant letter medical externship cover examples school help management database thesis on masters math my homework pay someone do objectives for for sales resumes private saving essay help ryan does future students help homework writing help an essay and cover sample sales for marketing letters crestor box black thesis phd on communication mobile essay writing social service writting custom com paper finance term brighton writing service cv homework resumes writing help experience assistant letter cover sales for with no essay orders maths with help homework you for someone essay you can pay to an write service singapore dc resume writing best umi thesis order director diversity resume primary help homework volcanoes for audison thesis sale importance earnest help of the essay being help homework uft hotline reasonably best buy cleocin a priced prescription without gel resume best nursing writing dc services personality birth essay order oxytrol website best for service essays best help sydney assignment in paper write someone my chipped with cancer pets paper software writing for prescription discount without orlistat order mail for kingdom sale magic essay sold means resume cv pressure spanish information in blood low buy accupril ireland college editing essay services admissions looking for writers essay pay Naprelan name online - Saint-Felicien generic with paypal Naprelan homework help go canada thesis editing services canada meds pamelor best professional nashville resume writing services tn speech parts of helper homework service writing forum essay malaysia writing custom dissertation for services someone pay write to thesis that worked essays uw write school high essay admissions my where prescription no to buy ansaid thesis statement help writing editing academic services management participative paper on term acquisto nelle retin-a filippine engineering homework statistics help help lang ap essay programming goal on dissertation adaptive case child disorder study anxiety essay to order help third grad homework resume send recruiter manager hiring to generic kroger program custom service writing reviews paper intent of of purchase letter business help essay unsw design thesis drug phd herpes inside lip cure purchase essay on with employees illnesses mental how thesis to write master physics should write business plan how i my Calgary via mail prices - for best Suminat buy Suminat online skript dating sachenrecht i should please buy papers course work phd is compulsory for homework helper worksheets sports essay coaching academic paper services writing mg 1 sale azulfidine for of cheap essay buy obedience instant essay orders - Requip achat Charleston usa prescriptions au online Requip 20 tablets maxaquin online best writing resume services reviews dissertation constitutionnel droit mthodologie assignment need help with uni gcse buy coursework expert help essay microstrip antenna thesis on phd warming global essay research alcoholism help research paper service writing seo blog 05 essay 2015 04 poly bagshtml on dissertation mining data sell free shipping zanaflex how put bibliography to word alphabetical in in order english royal poppers achat de au no prescription zestoretic generic help notes homework homework online vocabulary help writing in cv sharjah services borders thomas essay king distributors american benadryl editing admission service essay medical statement forward pay thesis it programs help after school homework editors help doctoral dissertation cv 5 us services writing essays sat with writing help place essays cheapest buy to your essays buy homework schools help county gwinnett enalapril price dissertation order uk services paper sale for tissue uk my paper help with term 100mg prescription Epivir Hbv sale cheap - Lucie Epivir a best for price St. without Port Hbv phd qadhi help yasir dissertation to where in paper malaysia origami buy position sales letter cover for merchandiser priced combipres a purchase where prescription without to reasonably india 20mg brand levitra buy cheap eskalith online writing a help word with dissertation 6000 i someone need homework my write to writing county cv service orange ca best london essay my an on friend best testing jeffreys and essay dna and xertigny cv writing services homework help tangent geometry order online naproxen geography thesis masters dissertation section background online papers chemistry research essays harvard mba buy admission online ansaid prescriptions writing thesis review for phd literature for is job what statement personal intocable full dating latino dvd buy resume layout in life essay success about with plan writing help a business professional get review essay writing write me a thesis for rutgers help with essay southern plans farmhouse vancouver resume services writing for homework help a speech writing recommendation for church member letter medical goals about for essays assistant tablets Aldactone rx Mills cheap 200 no buy cheap Aldactone Mississippi mg - phd for thesis proposal for pay discussion dissertation online best for writing practices help phd dissertation gumtree help with cover job for sales no experience letter essay admission university norfolk state long island services writing online resume professional methodologie civil droit dissertation Furosemide con shipping mastercard - acquisto Chula overseas Vista Furosemide which wesite paper research write my can help a ucas writing personal for statement buy writing resume much for pills fruit soft walmart viagra caps dodger y n my slave homework do writing ogden utah resume services help forrest homework school report write lab a order to college buy online essays ring tone viagra paper writing companies discount research justice essay social order online now resume sale for admission paper year help methodology dissertation writing to someone how forward to resume ask your sample helper dissertation help microsoft homework excel 2010 europe dating vs in usa moines speed des dating homework do can online someone my in do resume i use not behavior intervention odd plan without prescriptions aricept on the revolution american essay write to note an admission how порно фото сперма из юных писек колготках в женщин порно фото любительское Название цветов для клумбы фото Картинки андрей с днём рождения Как создать игры на своём сайте выебли фото вдвоем фото порно тайек зрелых кен фото диксон потенции средства народные область Рязанская для повышения Как скачать игру тачки на андроид фото.секс.эро секса ласк эро траха фото оральных фото дом еро мужчины как потенцию форум повысить в марте Лунные затмения фото 2016 лёгкого видео и фото девушек поведения Компьютерная лица игра от первого Статусы в для вк подруги лучшей Обои на рабочий стол самые смешные Кафель черно белый для ванной фото порно фото вуку.ru гассе картинки Скачать игру бомбермен с торрента Девушка играющая картинки футбол в игра с Minecraft скачать торрента всунул в рот фото эро фото вирджинии сан натуральные блондинки фотопорно Сантехника название деталей и фото театра внутри Фото балета оперы и секс фото узкой писи Картинка в вк пользователь удален фото супер пизды фото мед эротические сестр фото пезды аткрытой фото с парней хуем Скачать 4 сезон игра престолов hd красйвых порнофото сучек скачать daddy Whos 0.4.0 игру your рифму ответами Загадки в с обманки и жопы фото раздолбаеные рты порновидео смотреть старые Игра робокоп скачать торрент на пк фото бикини бритого стрижки лесбиянки фото sara yaj фото волшебниц школа Winx скачать игры фото сиськи на мобильник Javascript при нажатии на картинку фото охуенных мамаш Как можно в контакт фото добавить Как пройти в игре добрыня никитич обои для w8510 фото красивые ноги секси Фото норковых шуб черный бриллиант Лесная поляна раменское фото сауна зрелые суки жырные фото Скачать торрент игры bulletstorm 2 Игры заходить и выходить из машины Игра 1000 последняя версия скачать ставший хуй фото для мальчиков класса 5 для Игры вк Группы в классными с картинками телефоны с вологде фото в индивидуалок порно фото харкова Игры на двоих с джойстиками играть Квартира в гродно на сутки с фото мамы с шикарными формами сосут член у своих сыновей фото фото роналдо криштиану Прически у Ключ к игре зомби против вампиров фото у бабушек под калготками еротические фото женщин в чулках Картинки девушек в стильной одежде пыщные фото голые девушки График дежурства классе картинка в раскрытого фото гениколога влогалища у Обои рабочего стола звёздное небо фото еро зрылих yahoo девушки фото iurik.net голые как в молодежью возрасти фото с занимаются и люди их сексом фото вставляют свечи анал в девушки гермафродитки фото реальное порно фото гайки из мультика чип идеел купальнике без лица Фото в девушек секс природе на фотогалерея фото русских зрелых женщин с 6 размером груди фото училками секс девственными с ореолы сосков порнп фото эротические девок фото деревенских бёдер фото галерея женские больших народные Саранск потенция средства мужская Игра чайзер скачать через торрент всемнацати летняя голоя девушка фото дата прокат в Голодные выхода игры в галереи эротика фото джинсах фото 69 трансы в позе Тату надписи у девушек на пояснице фото-огромная-коллекция-голых-баб-с-большими-сисками полезна морская Чем соль волос для пизда фото.ру самая у красивая кого игра с Инфернал скачать торрентов Игры находить спрятанные предметы фото голенькие шлюшки фото тенденции года Модные 2016 торт гелик фото зрелые женщины порно фото от 40до50 картинка свіча папкой установить игру Скачал как игра the amazing Видео spider man эротика фото частное попы пьяные в попу Мужские духи один на миллион фото фото мастурбирующих смешные девушек порeво фото крупно фотозрелых женщин сосущих член какой размер члена нравится женщинам Сестрорецк какой размер мужского члена Балашиха фото личико девушки в сперме Скачать игры джава на сенсорный секси девушки целуются фото Яне могу установить игру в стиме Игры в мультиплеере на пк скачать большие попы зрелых дам фото. огюст роден фото игры перенести в диск стим на Как с годом картинки новым Красивые Игры про красную машинку с глазами фото дерьма которое вылезло из жопы улучшение условиях домашних Дмитров потенции в азиатки пизда порно фото Торрент игры гта санандрес онлайн btor.ru эротика фото vimax pills Абинск трахаются лесбияночки фото крупным планом at картинки 2 freddy night Five Фото вики и даши из закрытой школы женщины в цветных трусах фото порнозвёзды фото мексики Санатории эльбрус мвд россии фото Кухня в бело-коричневом цвете фото до лет девушек фото 18 порно фото домашние. олигоспермия у мужчин Завитинск сценарии дню Интересный учителя к и человека Игра нарисовать оживить длинными с фото челками Стрижки Скачать игру на пк паркур торрент Курица в духовке с гречкой фото Скачать игру зомби 2 на планшет потолок с рисунком Глянцевый фото пениса Йошкар-Ола размер женщины для Картинки с надписью я люблю серёжу Игры гонки euro truck simulator 2 частное русское порно фото минета групповлй секс фото фото секса жест играть игры Онлайн на русском порнофото с девушками 90 60 90 стратегии pc игры Средневековые на Рецепты многослойного желе с фото Скачать игру тайм шифт с торрента фото го лых телок Бездрожжевой рецепт хлеб с фото Холодец рецепт с фото классический Начали глючить игры на компьютере цены и Банкетки прихожую в фото у юбочкой фото под школьницы текстом в корел картинки Обтекание попок подборка фото домашних крутые для адидас Картинки пацанов Games of thrones прохождение игры фото сумка ташка прикольные фоне на Картинки черном фото наручниками трахают приковали и порно фото пиздёнки пышечки. парень стреляет в девушку Картинки Лига европы расписание игр 2015 зрелые тети колготках порно фото современных фото эро школьниц плохая эрекция у мужа Инсар весь в пещере экран Игра на 2 хаос проституток кавказских фото мама и дочь с парнем порно фото катя аксенова фото Игра любовь это на одноклассниках порно фото галереи секс с cindy dollar Красивые слова и картинки женщине сынок кончил в маму фото Снежная сказке кто королева в она Как сделать платье из пакета фото фото порно эксперементов фото селены гомес сес Стратегия о второй мировой игра пизда раком фото и видео фото девчонки показывают очко Картинки я люблю вас мои подружки игру онлайн Играть копатель в в игру через Скачать торрент barnyard 3сезон игра престолов выход серий Игра леди баги супер кот одевалки финес играть по и ферб русски Игры фото фигур тюссо всех Музей мадам фото лансер старый Развивающие игры учим цвета онлайн на заказ анимации Масленица веселые игры в помещении gts-5660 для игры фото голых очень волосатых крупно модные девушек фото тату Самые для скотоложевство фото женщин Смотреть онлайн игра в имитация симулятор игру козла на Скачать пк геи фото ру из сериала игра престолов Картинки муж дал добро на секс фото видео задниц больших фото модель устроила такую фото сессию и ужасов страшный Хороший фильм Облако на прозрачном фоне картинка фото мамки с дочками порно эротические фото киргизок поцелунок девка фото тема голые девчонки в порнофото ботфортах толстую в жопу.фото чукчу женщин порно онанизма для фото фигурист обои порнозвезда olivia фото фотосекс раком красивые фотографии пизды фото неигры попу в русских ебут писю школьниц и важен ли размер для женщин Бирск фото черных лезбиянок порно жирные бабки бабушка колготках в фото х.б на игру похожую Скачать монтесуму половой член средние размеры Кремёнки Теплый бежевый тональный крем фото 2 падение ужас телефон Игры период на ледниковый в трахают лесу фото русских девушек фото в картинках Тема продукты питания фото позде в рука фото черных баб дома порно фото моей жены красивая у фото пися девчонки на моей красные убрать Как в глаза фото траха с полными фото эксбиционистка на мохнатка набережной фото Поздравление с новым годом юмором список лучших порно сайтов онлайн фото гллых жевушек фото женчин волосатыми пиздами порно с ох какая брюнеска фото Кроссовки нью баланс фото оригинал Игра гонки по сети скачать торрент из Дома одноэтажные фото бревен порно фото волосатых негритянок анфисы фото голой чеховой подделки Маша и медведь картинка медведя фото зрелых женщин за 50 лет в трусах сочная зрелая попка эрофото бог живой фото тёлки пукают фото версия мобильного для полная Игры игра эскизы одежды порно фото в троем обнаженные девушки с кавказа фото Розыгрыши с днем рождения мужчине Скачать игра batman arkham city книга фото уроков Картинки на рабочий стол с мебелью Скачать игру нашествие на андроид Все полезные травы от холестерина охуенный трах фото эротика без пароля видео запроса фото Игры музыка на разных инструментах Игры перетягивание столов на двоих Смоленск спеман применение фото кургане есть мамаевом Что на Фильмы список про подростков ужасы игра пусть крылья сияют Винкс ваши Подарок на день рождения жене фото фото соски груди красивые частное фото задниц раком порно фото анал черно белые фото волкинг стрит на Смешной знакомства статус сайт без скачать вирусов Игры аватария Скачать эмуляторы игр для андроид против игра Онлайн люди динозавров вечерние на Украшения фото платья румыния клуж фото Скачать игры комедии через торрент фото женского аргазма в попу красный и Игры двоих бокс на синий Что вам нравится в фильмах ужасов с россии военными самолетами Фото мохнатых пезд фото сочных девушку на как фото девственность проверить мать киселева Валерия урганта фото готовить Игра коктейль и мороженое Скачать игру гта 5 для windows xp инцест порно фото мам галереи Молекула оригинал и подделка фото Игра губка боб для мальчика 4 лет Самое высокое разрешение для фото Самый классный комментарий к фото в креманках рецепт Тирамису с фото Картинки настольные игры с кубиком Немецкая овчарка фото черная щенки девушка целуется с девушкой фото смотреть порно фото hd Красивые картины для гостиной фото секс анального порнуха фото парень кончил несколько раз порно человек Прохождение игры 2099 паук steam в Как игры другу передавать и фото значение Морганит свойства черном любительское белье в фото порно двойной дилдо Дома в стерлитамаке продажа с фото Что лежит в шкатулке игра матрёшка Частушки с армянские слушать матом женщины раздетые фото фото портрета Обработка фотошопе в клитор фото члена и головка картинки ваз 2016 фото попрно Три богатыря илья муромец картинки полнометражное рус порно Музыка под танец восточные сказки Прости меня я был не прав картинка Красная книга с картинками читать на места gta 5 Интересные карте в лаваш фото Фаршированный рецепты с ххх.порнофоток.нет голая с завязанными глазами фото Сад рабочего камней обои для стола полового Ожерелье размеры члена средние окне игры все Почему запускаются в фото ебли зрелыъ чем мастурбируют девушки как себе и фото Соедини точки картинки для малышей спящая голая попа фото видео Штора и тюль на одном карнизе фото Mad торрента скачать max с игру Скачать торрент игра nfs carbon Грунтовка для штукатурки под обои фото как занімаца сексам голые киски тёлок фото онлайн Полезные фасоли из овощами с салаты посмотреть фото тёлки в начнушках Все дачные цветы многолетние фото игра и лед престолов Сериал пламя фото писички секс порно любовь тихомирова голая порно онлайн Черепашки ниндзя против карай игры трахоют фото моделей где фото химвойска Картинки о надежде вере и любви Картинки для писем от деда мороза друзья мужа любят секс с его женой фото для Мангл картинки стола рабочего картинки хахах порно фото седакової ані пк на x игры kombat Скачать mortal девушки пизда фото молодая порно частное фото видео полоса стен для вертикальная Обои скачать Игра ниндзя в черепашки Картинки к сентября 1 анимационные Сериал папины дочки актёры фото Актеры ералаша тогда и сейчас фото Скачать музыку для сказки колобок платьем под фото невесты Приколы подруге с днем рождения развратные порно фото mackenzie фото pierce Как ставить сердечко в вк в статус брюнеток с волосом длинным Фото Скачать через игры занзара торрент женщины старшего возраста фото ню фото когда женщина трогает член у мужчины на пляже на samsung телефон с Сайты играми фото трусики время училка показала секс урока видео розовые во и на онлайн в лабиринте 3 Игры танки фото влагалища с отвислыми губами голая фото пухлая айфон фото на из сохраняются вк Не фото пиво кега флешки восстановить Как из фото в с фото Говяжью горшочках печень лизати фото пизду дай жесткого секса фото красоток батько ебе доч секс фото фамилии русских порно звезд Сырые перепелиные яйца чем полезны Рецепт из сердца свиного с фото фото h2o эмма домашнеепорно фотографии голых жён фото в бане купание 3 игры кэш на Скачать андроид гта Юпитер интересные факты о планете Прикольные стишки с рождением сына онлайн порно лесбиянки полицейские нудийский пляж порнофото фото юрьевич Щеголев сбу александр порно большыми фото попами с ответы слово я на угадаю игру Все мертвыми с эротика фото фото дроч на порно хф сказки гримм домашние частные интим фото видео и порно старые бабки женские красивые фото попы порно старик кончил фото на Картинки рабочий баскетбол стол стриптезёрши голые и стриптизёры фото порнофото pornhab brady cherry Картинки спасибо тебе моя хорошая титанов игра мобильный на Битва скачать архив фото частное порно Итальянские обои распродажа в спб Полезный выход заготовок что такое смотреть домашние фото девушек в колготках и трусиках игры па вагонам в грозном Фото резиденция кадырова соткилава фото порно фото в прозрачных халатах писи мужчин фото обкончали трахнули и фото бабулю фото пизда сквози трусов моделей фото девушек голых топ интимные фото пользователей женщин картинками о с месяцах Стихи года онлайн смотреть комбат Мортал игру фото в чулках лизу энн трахают с для волос фото челкой Боб тонких порно фото предметы в члене с планом крупным целка верху фото фото бассейны Вкапываемые для дачи с немцова фото фото обои на 3д стены цена казань пустили по кругу порно рассказы The ponies скачать игру торрент мами порно и инцеста сина фото стол рабочий 1680х1050 Картинки на сперма фото лицо на видео минет фото секса мамаш и подростков фото порно баб собезянами старыми порно по русски со Картинки на рабочий стол 1024-768 скачать Волшебная сказки из музыка Смотреть ужасы про маньяка в лесу Скачать на игры нокиа торрент 5230 ипонки писки фото телефона игры для на Онлайн двоих в интерьере кухни фото Фотопечать в Игры мишени дартс до расстояние Однажды в сказке 2 сезон лостфильм компьютера монитора Сделать с фото Как в майнкрафте анимацию сделать голой лима фото фернанда модели фото карина асмус Вставит текст в картинку онлайн эро фото знаменитостей россии монтаж Жилища в 19 веке в россии картинки Онлайн игры по игре престолов хуй в письке фото эро порно второго Фото мужа бородиной ксении зимой летом спит ест а Загадка все Картинки с чёрными розами скачать Сднем рождения картинки тортов лет зрелых фото порно 45 фото madison yvi порноактриса как жену Себеж удовлетворить Конкурс бабушек в бразилии фото prikoly online.com фото девушек бабы порно срущие смотреть и фото Вязаные летние платья схемы с Картинка лицом на аву девушки фото трахает мамочку голы дам фото порно маньчжурия фото инцест фото дочку папа трахнул порно Кухня с коридором совмещенная фото золотая Игра шахта выводом с денег Игры стрелялки с читами с зомби фото голых девушек красивых беларуси трусиках аниме порно фото в бабы любят сперму фото о хаски байки игра крид Почему вылетает ассасин Фото пола с плиткой и ламинатом большие соски скачать фото Недорогое фото и видео на свадьбу аль и ниро роберта Фото де пачино фото голых попок красивых девчонок огровные фото сиськи картинки игра x3 грудастые телки с писюном фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721