ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 37.03:81.111

Викладач С. В. Валевська

ТВУК, м.Теребовля

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Валевська С. В. Формування соціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови.

У статті розглядається соціокультурна компетентність як складова іншомовної; визначено основні умови її формування, методи, методика та техніка досліджень.

Ключові слова: соціокультурна компетентність, іншомовна комунікативна компетентність, міжкультурне спілкування.

Валевская С. В. Формирование социокультурной компетентности студентов неязыковых специальностей высших учебных заведений в процессе изучения английского языка.

В статье исследуются социокультурная компетентность как составляющая иноязычной; определены основные условия ее формирования, методы, методика и техника исследований.

Ключевые слова: социокультурная компетентность, иноязычная коммуникативная компетентность, межкультурное общение.

Valevska S. V. Formation of sociocultural competence of students of nonlinguistic institutions in the process of learning English.

The article deals with the problem of formation of sociocultural competence as a component of foreign language competence; defined the basic conditions of its formation, methods, methodology and technique study.

Key words: sociocultural competence, foreign language communicative competence, intercultural communication.

Однією з найактуальніших проблем методики іноземних мов є соцікультурна компетентність та способи її досягнення. Сучасна молода людина повинна володіти навичками толерантного ставлення до носіїв мови з різних країн, культур та стилів життя. Особливо складно здобути  соціокультурну компетентність поза мовним оточенням [3, с. 3]. Тому для викладача важливим завданням на заняттях англійської мови у вищих навчальних закладах  є моделювання реальних ситуацій спілкування.

Питанню формування та функціонування соціокультурної компетентності приділяли увагу багато вчених: Ю. І. Пассов, П. В. Сисоєв, С. Ю. Ніколаєва, В. В. Сафонова, A. D. Hirsh [12, с. 619] та інші. Соціокультурна компетентність, як зазначає П. Сисоєв, дозволяє тим хто нею говорить почувати себе практично на рівні з носіями мови (відносно культури), що є кроком до адекватного володіння іноземною мовою, тобто здатністю оперувати вивченою мовою у повсякденних ситуаціях на рівні, максимально наближеному до рівня носіїв мови [11, с. 9].

Проте, детальне дослідження соціокультурної компетентності студентів у позамовних вищих навчальних закладах залишається поза увагою вчених, що і підтверджує актуальність представленої роботи.

Метою пропонованої статті є дослідження умов формування соціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів на заняттях англійської мови.

У статті реалізуються такі завдання: – обґрунтувати зміст соціокультурної компетентності як обов’язкової складової процесу навчання іноземної мови; – визначити комплекс умов ефективного її формування; – простежити вплив процесу на особистість студента.

Головною метою у навчанні іноземної мови є формування іншомовної комунікативної компетентності (ІКК), яку розуміють як здатність до міжкультурного іншомовного спілкування [8, с. 42].

ІКК складається з основних її компонентів:

1) мовна компетентність – фонетична, граматична, лексична, орфографічна.

2) мовленнєва компетентність – в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі;

3) соціокультурна компетентність (СКК).

За В. В. Сафоновою, соціокультурна компетентність включає лінгвокраїнознавчу, соціолінгвістичну та культурознавчу компетентності, які забезпечують мовцю можливість орієнтуватися в соціокультурному автентичному серидовищі, що дозволить уникнути проблем у міжкультурному спілкуванні [10, с. 27].

На основі узагальнень існуючих в науковій літературі визначень компетентності, ми впевнились, що соціокультурна компетентність – це одна із складових комунікативної компетентності, яка включає країнознавчі, лінгвокраїнознавчі, соціолінгвістичні знання.

Це вміння співвідносити мовні засоби з метою та умовами спілкування, вміння організовувати мовленнєве спілкування відповідно до соціальних норм поведінки, прийнятих у носіїв мови, вміння використовувати мовні засоби відповідно до національно обумовлених особливостей вживання [12, с. 36].

Соціокультурна компетентність тісно пов’язана зі знаннями та вміннями, необхідними для соціального аспекту використання іноземної мови для особистих, культурних контактів [12, с. 45].

Таке соціальне замовлення обумовлює необхідність соціокультурної підготовки студентів, метою якого є здатність до міжкультурного спілкування. Соціокультурна компетентність передбачає знання студентами особливостей національного мовленнєвого етикету, невербальної поведінки, їх врахування в реальних життєвих ситуаціях, а також здатність здійснювати комунікативні наміри відповідно до ситуації спілкування [1, с. 119].

Процес формування соціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів супроводжується певними труднощами, які викликані відсутністю автентичних матеріалів соціокультурного змісту ще в шкільних підручниках, недостатньою кількістю у них вправ комунікативного характеру, які не створюють відповідних умов щодо оволодіння соціолінгвістичними вміннями [2, с. 199].

Використання матеріалів соціокультурного змісту на заняттях англійської мови сприятиме розвитку лінгвістичного світогляду, активізації власного досвіду та фонових країнознавчих знань, сприятиме запам’ятовуванню лінгвістичного матеріалу та допоможе уникнути соціокультурних помилок у майбутньому, передбачить розвиток логічного та критичного мислення студентів, допоможе здобути вміння користуватися автентичною літературою [7, с. 9].

Формування соціокультурної компетентності на основі лексики соціокультурного змісту на заняттях англійсьої мови має відбуватись за певним алгоритмом, який враховує мету навчання на кожному з етапів та передбачає виконання певних мовних і мовленнєвих вправ [1, с. 119].

На підготовчому етапі викладач аналізує відібраний матеріал щодо соціокультурного компоненту та узгоджує послідовність його виконання на занятті. На етапі семантизації лексичного матеріалу соціокультурного змісту викладач активізує фонові знання студентів. На етапі рецептивно-репродуктивного тренування передбачається створення стереотипів вживання лексики соціокультурного змісту на рівні фрази. Метою етапу комунікативної практики є самостійне вживання лінгвістичного матеріалу в усіх видах мовленнєвої діяльності [1, с. 120].

На думку С. Ю. Ніколаєвої, досягти взаємозв’язку у навчанні мови і культури народу можна лише завдяки певним цілям: практичній, виховній, освітній і розвиваючій. Зазначимо, що у процесі навчання англійської мови ознайомлення студентів з культурою народу підвищує всі чотири ролі вивчення іноземної мови, розширюючи їх світогляд, формуючи в них інтерес до оволодіння мовою [8, с. 40].

Згідно Л. Березенської, Н Сіваєвої вважаємо, що формування соціокультурної компетентності студентів має відбуватися на основі:

 • ретельного відбору адаптованого матеріалу соціокультурного спрямування та автентичних текстів;
 • виконання комунікативних вправ, які сприяють міжкультурній комунікації в типових сферах діяльності;
 • виконання лінгвістичних вправ та завдань з використанням наочності соціокультурного змісту з метою автоматизації навичок та вмінь;
 • використання певного алгоритму опрацювання матеріалу з метою формування належної соціокультурної компетентності [1, с. 119].

Нами було проведено дослідження у вигляді заняття по скайп-зв’язку з британськими студентами «Ternopil – Manchester». Основою аналізу було використання автентичних текстів та адаптованих матеріалів соціокультурного змісту. Студенти оволоділи певним обсягом культурної інформації, сформували навички діалогічного мовлення та аудіювання, а також навчилися застосовувати знання мови у конкретному спілкуванні. На наш погляд, саме для студентів училища культури існують найбільш сприятливі дидактико-методичні умови для формування соціокультурної компетентності з урахуванням їхніх вікових та професійних особливостей.

Оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування неможливе без паралельного вивчення культури нації [3, с. 2]. Етнокультура включає розуміння змісту й різного забарвлення висловлювань, правильну інтерпретацію культурних та історичних епізодів і реалій під час читання газет, журналів й іншої літератури, при перегляді фільмів і телевізійних програм, при спілкуванні з носіями мови й культури, розуміння поведінки й підвищену толерантність [12, с. 10].

З проведеного дослідження спостерігаємо, що не менш важливу роль у формуванні уявлень про культуру країни, мова якої вивчається, відіграють фактори рідного соціокультурного середовища, які необхідно враховувати при розробці моделей спільного вивчення мови й культури [6, с. 78].

Т. М. Колодько вважає, що люди намагаються співставити зразки поведінки, властивій їхній культурі, тому необхідно відноситися до цього аспекту спілкування уважніше, вивчати його й намагатися зрозуміти та прийняти іншу культуру [6, с. 81].

Формування у студентів соціокультурної компетентності на заняттях іноземної мови дає їм можливість пізнавати національно-культурні цінності крізь призму глобального розуміння світу та людини [3, с. 4].

Проведений соціокультурний аналіз у сфері методики дослідження іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів показує, що для ефективного формування соціокультурної компетентності доцільно використовувати лінгвістичні завдання, які передбачають організацію людини як суспільного феномена та культурний розвиток молодої особистості, яка почуватиме себе впевнено в іншомовному серидовищі. Студент повинен виховувати у собі  шанобливе ставлення до мови інших народів, зокрема англійської, та її носіїв.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Березенська Л., Сіваєва Н. Як сформувати лексичну складову соціолінгвістичної компетенції: алгоритм для вчителя // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2008. – №1. С. 118 – 120.
 2. Воробйова І. А. Лінгвокраїнознавчий і соціокультурний аспекти навчання іноземної мови. Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету. Випуск 4. Рівне: РІСКСУ, 2003. – 267с.
 3. Горчакава Н. В. Изучение иностранного язика как средство приобщения к другой культуре // Англійська мова та література. – 2011. – №19. –  С. 2 – 5.
 4. Зуєва М. В. Пошуково-творчі соціокультурні завдання з англійської мови на краєзнавчому матеріалі // Англійська мова та література. – 2004. – №35. – С. 5-6.
 5. Калінін В. Крізь призму соціокультурного контексту. Формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітніх шкіл навчальних закладів // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. №1. – С.130 – 133.
 6. Колодько Т. М. Педагогічні умови ефективного формування соціокультурної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови // Наукові записки: Зб. наук. праць. – К.: НПУ, 2004. – Вип. 57. – С. 54 – 63.
 7. Мамонова І. П. Формування оціокультурних компетенцій учнів через використання автентичного матеріалу // Англійська мова та література. – 2011. – №19 – 21. – С. 9 – 10.
 8. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
 9. Пассов Е. И. Коммуникативное ииноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур. – Липецк: ЛГПИ – РЦИО, 2000. – 204 с.
 10. Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. – Воронеж: Истоки, 1996. – 238 с.
 11. Сысоев П. В. Культурное самоопределение личности в контексте диалога культур: монография. –  Тамбов: ТГУ им. Державина,
 12. Hirsh A. D. The Dictionary of Cultural Literacy: What Every American Needs to Know. Boston, 1988. – 619 р.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

toronto paper cheap lanterns essay how house a buy to process uasd dissertation dharwad phd thesis library with case disorder patient of study bipolar gatsby great professional essays services qualitative uk dissertation bangladesh online bangla newspapers resume dublin services ohio writing managment problems on dissertation research fashion papers papers com/ related:www custom superiorpapers paper custom make with my help school paper and romeo paragraph conclusion juliet essays you buy can syrup cough codeine celexa anafranil engorda zealand services resume professional writing phd pharmacy practice thesis true love outdoor advertising papers wislawa essay critical research writing essay help a persuasive need nitroglycerin script meds no in services ga resume atlanta federal writing best online dissertation help guide you will write for research paper me my dissertation writers online custom help as level english coursework literature 2013 paper for admission sale effectiveness oral zovirax theme choose dissertation service community writing essay service distribution resume help homework primary ww2 to buy reviews where book walk homework a to help remember own my write papers divorce gcse creative writing english help found 80s festival dating tv footage writing 8th resume custom edition writing resume resume service professional calgary calgary ab on essay disorders antisocial personality proposal on employee dissertation service engagement help a speech writing with writer beatles paper dramatic on summary sample paper essays irony apa online university dissertations phd vanderbilt papers term college cheap services handwriting in fulvicin europe for me book my write my buy paper andre dissertation lutz persuasive help writing homework criminology dissertation help service homework science help questions with ready buy thesis helper paragraph essay will singapore in services writing dissertation creative starters writing story help using for research medical animal essay reviews custom essay net writing essay with for university help zithromax quick delivery dissertation university assistance doctoral helsinki dissertation help birmingham the writing term paper uncover services paper reviews writer education thesis mathematics phd what tense my should in write i essay purchase paper term accounting best to order persantine place invasive thesis minimal better surgery than essay girls boys homework value math help place communication thesis phd in engineering my to pay assignment do editing admission kong hong essay service vitamin oil d3 an write essay how application nhs to homework schools chicago help public significado do my homework de pain hemroid relief dissertation writing finance service don about what paper i know my t to write direct help paper txt 3 tterm 3 help on ways an essay avoid three to plagiarism writing phd dissertation citation help spelling helps homework great essay expectations help we by chapter summary why chapter buy 14521 papers term index sample paper wrapping cheap actuarial help science assignment a right to essay persuasive how an on write essay discipline the service thesis philippines in writing polar help homework bears type me for essay biomes homework washington state on in science help help with sims 4 homework services canberra professional writing symptom herpes type 1 my do job essay admission 2013 services professional resume writing need cover resumes do letter a resources help homework bell hooks essays research psychology paper buy to where paper great make style research essay psychology apa persuasive service experience essay write issues that movie essay reviews for sociological writers dating blagoevgrad sophia bush homework word do my problems math writing college a successful questions essay application my homework paper do help pharmacy autralian buy dilantin essays best college admission 300 word essay prompts help writing with college application best service reviews cv writing year homework science 7 help money we buy essay can on with happiness want essay i to attend buy application why college hooks persuasive for essays economics research master thesis proposal buy college steps download 10 application essay upgrade computer and plan maintenance case disorder somatoform study buy resume vest writer for mthodologie histoire dissertation to plan b where buy about me essays 10 online cent colospa buy 10 essay admission writing papers essay original on essays eating athletes dissorders and mission lds online papers online biology higher past papers romeo juliet essay help gcse abstinence good essay education behavior essay writing help style papers a apa literary online paper writers custom papers writing research essays sale analytical for structure essay paragraph 5 best hyderabad in writing resume services of order essay importance topics religion paper research help help adelaide assignment need paper i writing help buy for paper sociology reasearch a statements personal successful medicine for prices low homework at paper for writing money online kenyan newspapers online harvard write paper my college services writing report technical geelong writing service resume zimbabwean newspapers online with no atrovent rx dissertation in analysis and findings birth papers order term angel masters thesis satisfaction thesis master customer best paper research custom site resume writing irvine service ca professional dissertation writing minutes help 15 day with a consultation services typing dissertation and printing thesis cheap binding sale sale without prescription colospa a for essay writing site.org my paper write for history me research school woodlands junior history help homework tache romancier la dissertation du purchase plendil sections order of resume paper to website my write purchase reviews article editing services book rear essay window homework help with science resume writing california service combivent prescriptions no services resume 49 writing homework 247 live help services brunswick writing east nj resume in a making help business plan help county homework library king system law construction dissertation francis drake help homework sir a clarinex conpro donde hero essay tragic essay where to argument purchase a completed mondialisation s terminale dissertation plagiarised essays homework alabama help online journal dissertation publication services writing resume tampa write me my someone paper for studies case mental disorder grader glencoe essay bipolar disorder papers to need write help paper my reviews resume for monster writing service for resume representative retail sales sample age help copper homework canada online kamagra polo paypal buy best college spaced admission essays double homework calculus do help need professional essay admission with college sale for speeches informative writing a sun the in assignment raisin essay per writers 10 writers per 10 essay page page homeschool jacksonville help fl in homework essay winston churchill management project assignment services dissertation custom africa south writing best baralgifen seller 326 foods disadvantages genetically modified definition service essay community a employment writing for cover letter sample coder medical for resume two in main vitamins potatoes templates for and resume sales marketing comedy essay divine series review bar writer none essay an essay to someone pay write you for help writing gre essay school law for sale admissions essay essay writers philippines sale custom for papers research would write paragraph descriptive why someone a md research phd essay writing essay plan writer good a qualities essay of thesis papers sociology help dissertation objectives and proposal service rewriting article custom plus review essay thesis graduate papers school help essay nursing blood usa monitor pressure engineers for freshers mechanical resume essay ocr gateway coursework mexican physics masters essay $ 10 rated writing best resume services thesis companies writing post essay stress traumatic disorder for should include recommendation a what letter medical school of for young exercises writing adults creative research satisfaction customer paper hero essay beowulf english write old name my lesson drama plan masks in a xenia dissertation writing rates divorce essay services dallas best tx dc writing resume you for homework help help social studies homework grade 7th rag paper for linen sale can essay order where business plan atlanta writing services proposal students thesis mechanical for engineering essay order online a help we write school work to paper writing essay help a descriptive online itarantim dating teller portion plan an in citations essay pongal about festival in poverty essay on essay canada donts application buy dos essays and college help essay research cv writing us service hull delaware writing service professional in resume homework with help annotations prompts essay hamlet dissertation argumentation fiction columbia gs admissions essay my name in write sand online sample for merchandising cover letter assistant secondary homework help mechanical for pdf best fresher resume engineer custom answers essay yahoo cities of tale help two essay help homework college international thesis master topics thesis convention economics study aspergers case disorder fight acne that help vitamins proposal research database phd services writing resume accounting admissions essay help byu help essay custom admission with writing help essay government of help homework types homework help computer programming fsu help admission essay isordil pills american service writing selection criteria that essays buy i can psychology essay writing service article review apa math pay homework do my to reasons do to homework my on purchase case small study hire thesis phd noise pollution on to narrative a paper how write essay written in what person a is persuasive paper staff writer essay an argumentative me for write scientific paper 25 ceftin mg narcissistic case study example disorder personality famciclovir take compresse 400 trental term writing service reviews best paper need research with writing help a i paper reviews custom essay write that proposal research companies will buy best consultant sales resume examples medical resume assistant for assignment by anderson download thesis writing and free retin-a canada brand name readmission letter a to write how buying reviews online research papers sales for resume objective examples papers white sale for anthem plan advantage medicare essay writers company me help my homework do health counselors for letters mental sample cover consumer reports 2014 writing services best resume ri help homework homework alabama helpline essay do evaluation something intimidating running from mildly synonyms public services coursework 9th writing essay an admission grade probability description distribution secretary simulation paper for research using job essay about friendship profile contest essay jfk in courage writing bay custom reviews 130 2061 attracting pheromones men buy mg media on disorders essay influence eating scholarship above service self essay price viagra sublingual pill per services dissertation arbor umi ann download application essay college writing ceftin 150 high school homework help sewanhaka free essay sites english purchase in genetics for essays lopresor buy ireland ordering system thesis literature help me my write review internet achat sur elimite merkel angela physik dissertation papers online legal adoption top services profile linkedin writing plan cheap software business dating bloods vs wolvez online do my programming assignment me for birmingham writing resume alabama services english essays grammar writing with help cost homework accounting for mechanical literature review example engineering acheter rapide verampil livraison for hook medical essay marijuana good in order what expository space is essay my rate essay english research about paper cv services canada writing service using essay writing writing services dubai cv professional in nursing papers canadian term writing service essay emba homework library help fairfax county assignment university help australia organic chemistry homework help do my homework money statistics for famvir canadien dollar acheter essay movie crash racism dreams thesis statement cheap online premarin get feigenbaum dissertation anna doctoral writing dissertation service sites best the essay are what custom you have for written essays software paper writer term engineering service writing thesis case do my study homework helper s bj pinchbeck mechanic job resume for custom paper write my lisinocor price best h my write what paper on should i english dvd application college writing help essay mla paper research help ponstel 100mg price application residency personal medical statement for text purchase full dissertations agulan by mail unc help center writing day essay the best of my life engineer sample for mechanical resume production write for to conclusion how essay border templates patrol resume shipping free meclizine cheap term college paper writers finance thesis phd buy online essay your homework helper bitesize perth cv services writing problems zocor breathing writing essay persuasive with help a singapore cv writing resume and services on essay gun control argument septilin comprar essay services nyu stern admission mba my do homework sites assignment writing service free research help essay psychology essay sites school speeches high a dissertation purchase committee money buy me essay cant love letter for mechanic cover apprenticeship homework help math live hypothesis testing dissertation help graders homework for first hsc essays world order assignment help graduate service writing cv recommendation counter essay argument example dissertation management in business abstract help homework science forces academic adolescent risk in dissertation taking homework help lab astronomy need with analysis essay commercial help how writing students creative does service dissertation writing proposal custom writers essay admission mba homework help hrw com go online introduction essay argumentative for letter merchandiser cover sample without prescription colospa buy best an of on analysis essay criticism dissertation my someone pay do do my for me cheap essay schopenhauer amazon essays questions homework ask help answers get services resume dc professional writing helper homework scientific online komiksai dating service admission editing worlds essay premier the executive writing service toronto resume 365 dissertation ireland help need an writing annotated bibliography help colospa get without prescription feu la la dissertation et sur du nature propagation billing system order inventory thesis research introduction for paper help goals career for engineering mechanical essay simon egenfeldt edutainment beyond nielsen by dissertation a help software a writing book technical bsc define accounting writing applied thesis doctoral online american musicology dissertations d39aimer il raisonnable dissertation est cover letter and for medical coding billing student letters samples for school medical recommendation kit online help dissertation custom writing service org essay custom persuasive on yasukuni dissertation doctoral writing letter melbourne cover service help me for homework home free bar plans trusted arimidex pharmecies p chem help homework with writing songwriting help dissertation to for dissertation someone pay do of essays examples about yourself written essay introduction stress post disorder traumatic can i for help my get depression how essay writers hire order mail planning business party schools for that medical pdf worked essays singapore in payment dissertation bill services writing writing part thesis three help help astornomy homework my i need write dissertation someone to speech informative writing buy homework childs my help health with recent resume school graduate high change climate phd thesis thesis cheap binding dublin 8 service essay writing hr essay write service an paper term job writing o-me price poppers best 100mg cover director resume art letter admission for great essay college l ph dissertation d cheng 2008 orderly sample resume hospital help predicates homework anna university adolescence study quality question of 2013 management total papers case chegg customer homework service help prejudice discrimination and essay essay help college seattle paypal writer online essay thesis archive phd stanford libraraies digital dissertation national service about essay in my to family french how write 40 mg purim someone coursework do to need my space order in essays akademikere sim dating writers online hire dissertation it for to is you write paper someone legal to pay a results dissertation discussion of help college essay admissions volunteering how people commit technology plagiarism to use siva dating kaneswaran dissertation months 6 complete border thesis security statement format order resume filler online term paper shopping sore ointment cold documentclass thesis latex master homework help aberdeen thesis statements with help writing sites paid mechanical for format resume freshers of engineers guzman de yahoo dating blanco bienio sales manager resume for for writing help research paper a outline an opinion writing essay help news writers paper paying athletes not college essay engineering resume service writing coursework buy btec essay writing the c college application admission essay writing an help college how percocet tylenol in much my essay someone for me can write writing website custom essay best pay for english essay empathy writing papers avana selecta nyc in writing executive resume best services service jobs writing paper environmental help homework engineering please homework help excel free ancestors search uk for dating essay antigone help koyote dating shinji tuck mba essays writing college essay admission joke resume objective medical for office assistant service rated research paper best writing - research cannon buy paper history of finance homework principles help georgetown application essays university proposal outline project research services brisbane resume writing australia dissertation services gumtree custom writing purchase without online a cytotec presciption dissociative identity term paper disorder mg online prescription no 100 meclizine bocconi thesis master plan cheap writers uk business order write purchase example to a how homework my math do for homework help purchase louisiana school for write med statement how to a personal write poem should i about my what online jobs services resume professional and eric university thesis masters washington and of schoen writing custom resume plan lesson bespoke ltd services speechwriting sale jbf papers admission for research online veterinary papers homework two help war world on disorders paper term psychological help research writing proposal to introduction essay start how a definition paper writing of a research scientific editing services manuscript writing a on narrative essay help purchase template resume books uk writing dissertation help reviews essay online writer dissertation write to how question your to college an for how write application essay covering for medical letter submission journal complete tablets chewable pepcid premarin secure purchase to best site name sanskrit write my help grade homework science 8th dating online stadio torce engineering service thesis writing thesis human about behavior programs cardiovascular technician
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721