ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2

О. О. Романова,

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Харків

 

ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

 

Статтю присвячено проблемі формування країнознавчої компетенції на заняттях із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у немовних вищих навчальних закладах (ВНЗ). Висвітлено зміст поняття «країнознавча компетенція», а також проаналізовано методи та засоби формування вище названої компетенції.

Ключові слова: країнознавча компетенція, лінгвокраїнознавча компетенція, світогляд українського народу, культура.

Статья посвящается проблеме формирования страноведческой компетенции на занятиях по предмету «Украинский язык профессионального направления» в неязыковых ВУЗах. Освещено содержание понятия «страноведческая компетенция», а также проанализированы методы и способы формирования выше названой компетенции.

Ключевые слова: страноведческая компетенция, лингвострановедческая компетенция, мировоззрение украинского народа, культура.

The article covers up the problem of developing regional geography competence in Professionally Oriented Ukrainian Language in class with non-language specialty. The term of regional geography competence has been clarified. The methodology and ways of forming the above-mentioned competence have been analyzed.

Key words: regional geography competence, language and regional geography competence, Ukrainian mentality, culture.

У сучасний період складних процесів, що відбуваються в культурі XXI століття, переломлення традиційних уявлень, перегляду ряду духовних цінностей, появи потоку псевдокультурних явищ особливої значущості набувають завдання формування морально-естетичних якостей молоді.

Звернення до національної морально-естетичної спадщини сьогодні особливо важливе тому, що кращі зразки української культури і нині можуть бути прекрасним вихователем почуттів гуманізму, духовності, моральності, патріотизму, естетичної культури.

Людина має оволодівати не тільки граматичною будовою мови, але й формуватися як національно свідома особистість, яка не тільки є носієм світогляду етносу, а й має інтернаціональні знання для здійснення міжкультурної комунікації. Це зумовило новий підхід у викладанні української мови – лінгвокраїнознавчий, тобто включення ознайомлювально-пізнавального потенціалу мови у процес її викладання, що передбачає виховання висококультурної мовної особистості, патріота-українолюба, який міг би здійснювати міжкультурну інтеграцію.

Отже, за допомогою лінгвокраїнознавчого, етнолінгвістичного матеріалу можна сформувати країнознавчу компетенцію майбутніх спеціалістів. Тому метою нашої статті є дослідити, як у процесі навчання студентів технічних вищих навчальних закладів можна використати поєднання лінгвістичного, комунікативного, етнокультурознавчого напрямів.

Проблема формування лінгвокраїнознавчої компетенції студента не нова в мовознавчій науці. Вона була об’єктом дослідження таких учених, як Н. Остапенко, А. Пономаренко, Т. Симоненко та інших.

Так А. Пономаренко у своїй статті наголошує на тому, що лінгвістичний матеріал має бути багатоаспектним, впливати на формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентності студентів.

Л. Мельникова зосереджує увагу на невербальних компонентах у формуванні лінгвокраїнознавчої компетенції студентів. Сьогодення вимагає від майбутнього спеціаліста вміння бути обізнаним із розвитком науки і техніки не тільки в Україні, але й за її межами, проводити перемовини на міжнародному рівні, здійснювати міжетнічну інтеграцію.

У науці виникають суперечки стосовно тези про нерозривність мови й національної культури. Однак ми знаємо, що культуроносна функція мови полягає в тому, що в ній представлена нація чи народність як цілісність з етапами історичного розвитку, культурними традиціями, нормами, системою цінностей, рівнем духовного надбання. У людини як носія певної мови у процесі її засвоєння формується мовна картина світу, що відображає як національні особливості, так і загальнолюдські категорії, спільні для всього людства.

Уважаємо, що провідним методом навчання є лінгвокраїнознавчий. Тому під час вивчення студентами дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» ми використовуємо різний етнолінгвістичний матеріал, ілюструючи наявність елементів культури в мовних одиницях. Так, наприклад, під час вивчення теми про природу мови та її функції звертаємо увагу на те, що мова – це ментальний феномен, що виступає безумовним стрижнем комунікації. У мові закодовані знання людини, її уявлення про світ у цілому, її індивідуальний життєвий досвід, цілісна картина світу соціуму. У процесі комунікації той, хто говорить, спрямовує слухача до деякої закодованої інформації, що міститься в словах. Не викликає сумніву, що саме в національній мові відбиваються культурні, моральні та естетичні цінності народу. Найяскравіше вони представлені у фразеологічних одиницях, прислів’ях, приказках, анекдотах. Наприклад, у фразеологізмі «Іван носить плахту, а Настя – булаву» показані риси національного характеру українського чоловіка, слабкого за натурою, та сильної вольової жінки. Під час аналізу цього прислів’я розповідаємо про особливості національного одягу – плахту – старовинний розпашний одяг на зразок спідниці, що був характерним для святкового вбрання сільських жінок; була обов’язковим елементом посагу молодої, символом жіночої зверхності у родинному житті [1], або у фразеологізмах «круглий, як галушка; попікся дід галушками» представлено символи української кухні.

Слід звернути увагу студентів на те, що у мові зафіксований світогляд українського народу. Наприклад, можна вдатися до порівняння міфологічних уявлень українців та росіян на основі зіставлення лексичного фону сем «домовик» та рос. «домовой». Український домовик – у дохристиянських віруваннях – родинний бог, бог господи, «хатнє божество». За уявленнями, мешкав, як правило, на горищі (на лежаку) або під піччю чи в запічку. Головна мета домовика – допомагати господарям, особливо перед нещастям, охороняти дім. У російській культурі домовик, окрім охорони, виконував ще одну функцію – розчісував гриви коням. Можна порівняти уявлення українців та росіян про русалок. Українські русалки, за повір’ями, любили танцювати, співати, бігати по траві. У російській культурі русалок зображували як вродливих дівчат, оголених до поясу, з довгим волоссям і риб’ячим хвостом.

Розширюємо знання студентів і про національні особливості побуту й будівництва. Наприклад, лексеми «хата» та рос. «изба» мають різний лексичний фон. Українська хата завжди тинькується, білиться вапном чи білою глиною, покрита околотом з акуратно підстриженою стріхою, обов’язково має призьбу, задня стіна завжди білилася жовтою глиною. Біля української хати завжди ріс садок, хата потопала в зелені (садок вишневий коло хати). «Изба» ніколи не тинькується, не білиться; вона брусувата, з двосхилим дахом, покривається м’ятою соломою внатруску, має дерев’яні віконниці (рос. ставни).

Цікавим для студентів є порівняння лексем «ослін» та рос. «скамейка». У цих словах відмінності помічаємо у семах «зовнішній вигляд» та «де використовується». Ослін – вид хатніх меблів, на чотирьох тонких ніжках, прилаштованих під гострим кутом до дошки для сидіння, а «скамейка» має дві ніжки, що кріпляться під прямим кутом до дошки.

Без володіння інформацією про цінності та базові уявлення, що утворюють концептуальну картину світу співрозмовника, неможливе розуміння тексту як комплексу вербальної та невербальної інформації, незважаючи на знання семантики мовних одиниць. Адже міжкультурна комунікація повинна враховувати такі аспекти: дозволи і заборони на здійснення певних комунікативних актів; стереотипні характеристики комунікативних актів; етикетні характеристики актів спілкування; пояснення психологічної реалізації комунікації; опис традиційних символів, порівнянь (наприклад, калина для японців асоціюється з кладовищем; гарбуз – із батьками). Треба також пам’ятати про комунікативні табу – мовні, тематичні (у Південній Африці засуджуються розмови про расові проблеми) та контактні заборони у спілкуванні. Тільки за умови, що ці вимоги будуть ураховані й дотримані, спілкування може вважатися ефективним (адекватно сприйнята інформація, перевага позитивних почуттів та схвалення, взаємне збагачення учасників комунікації).

Невербальні компоненти, стиль поведінки також треба розглядати як національні елементи. Інколи вважають, що невербальне мовлення є інтернаціональним і за його допомогою люди різних країн можуть домовитися між собою. Л. Мельникова зауважує, що це справедливо тільки до описових жестів (наприклад, процес умивання), але якщо між жестом і його значенням немає відповідності за зоровим образом, то міжнародна комунікація не відбувається. Вона ілюструє своє твердження прикладом: постукування вказівним пальцем по кінчику носа в італійців означає попередження про небезпеку, а в нідерландців це вказує на те, що людина не зовсім твереза. Також кожен народ має свої повсякденні норми поведінки. Наприклад, українці, росіяни, англійці, американці у якості привітального жесту користуються рукостисканням, лапландці труться носами, латиноамериканці обіймаються; молодий американець вітає свого друга, ляскаючи його по спині. Однак китаєць навряд чи зрозуміє і висловить захоплення, якщо ви по-дружньому «вдарите» його по спині. Має значення і вибір теми спілкування, рівень відвертості. Нехай вас не шокує, якщо після виступу на науковій конференції у Німеччині слухачі раптом застукають кулаками по столу. На Заході свист означає найвище захоплення, на відміну від пострадянського простору, де ця сама дія вказує на незадоволення. У німецькому академічному середовищі саме так, а не оплесками, прийнято виражати своє замилування. Німці не плещуть у долоні, як це роблять росіяни та українці, а стукають ногами, свистять і кричать.

Потрібно зважати й на те, що в різних типах культури превалюють різні типи асоціативних зв’язків. Так, у вербальному поводженні бурятів різні порівняння, на зразок «голова кучерявенька, як у барана», «розумна, як у собаки», «кругла, як земля», будуються на використанні реалій природного характеру і можуть бути незрозумілими для представників інших культур. Можна порівняти асоціативний зв’язок лексеми «бабуся». В українській, російській культурах бабусю ми уявляємо старенькою жіночкою, котра має життєвий багаж знань, няньчить онуків, носить хустинку, інколи ходить із палицею. В уявленнях американців – бабуся, отримавши заслужену пенсію, подорожує, поповнює знання, веде активний спосіб життя, вдягає зручний для цього одяг.

Отже, перш ніж розглядати на заняттях способи формування мовної особистості майбутнього фахівця, слід зупинитися на питанні мовної компетенції. А далі, зважаючи на те, що ми маємо виховати людину, котра володіла б країнознавчою інформацією, варто пояснити термін «країнознавча компетенція». За Н. Остапенко «країнознавча компетенція – це здатність особистості усвідомлювати знання про народ-носія мови, національний характер, суспільно-державний устрій, особливості побуту, традицій, звичаїв, здатність сприймати мову в її культуроносній функції, з національно-культурними особливостями, а також знання мовних одиниць з національнокультурним компонентом семантики» [4, с. 61]. Цю країнознавчу компетенцію потрібно виховувати за допомогою лінгвокраїнознавчого, етнолінгвістичного підходів. Вищі технічні навчальні заклади освіти мають на меті підготувати фахівця, який не тільки володів би набором спеціальних знань, але й мав високу культуру спілкування. Цьому сприяє дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Таким чином, можна зробити висновок, що матеріали дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» при творчому підході не тільки урізноманітнюють навчання, але й є інструментом для виховання країнознавчої компетенції студентів, які були б готовими не тільки здійснювати міжкультурну комунікацію, враховуючи національну специфіку співрозмовника, а й берегли національну ідентичність, традиції, досвід попередніх поколінь.

Література:

  1. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. Жайворонок. – К. : «Довіра», 2006. – 667 с.
  2. Красовська О. Філософська теорія походження мови та формування ментальності мовних спільнот / О. Красовська, К. Грабарєва // Мовне обличчя міста : Черкаси–2012 : Матеріали науково-практичної конференції; Черкаси, 1 травня 2012 р. / Редкол. : Симоненко Т. В. (відп. ред.) та ін. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2012. – С. 113–118.
  3. Мельникова Л. Невербальні засоби формування лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів / Л. Мельникова // Мовне обличчя міста : Черкаси–2012 : Матеріали науково-практичної конференції; Черкаси, 1 травня 2012 р. / Редкол. : Симоненко Т. В. (відп. ред.) та ін. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2012. – С. 278–284.
  4. Остапенко Н. До питання комунікативної компетенції учня загальноосвітньої школи / Н. Остапенко // Мовне обличчя міста : Черкаси – 2012 : Матеріали науково-практичної конференції; Черкаси, 1 травня 2012 р. / Редкол. : Симоненко Т. В. (відп. ред.) та ін. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2012. – С. 59–64.
  5. Пономаренко А. Ю. Формування мовної особистості в школі : ретроспективи і перспективи / А. Ю. Пономаренко // Українознавство. – 2006. – №4. – С. 244–248.
  6. Юрович В. Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності навчання в курсі «Я і Україна» / В. Юрович // Початкова школа. – 2006. – №6. – С. 23.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research paper custom a1 buying arava prescription online without dc writing resume best service legal college essays pay psychological about articles disorders in for me cite mla format merchant navy sample resume format for and essays with cause help effect helper msn homework mg 2.5 no prescription revatio Revia New - online au buy Revia achat usa cheap Tecumseth college start essay to how english papers online grading write purchase how order to email - india free 20mg Himcolin 10 Vegas Himcolin Las North 2 du zantac ligne en acheter for write essays my free me 1mg elimite sales for sample resumes associate history essay help extended help essay huckleberry for finn writing online report service people why plagiarism commit ncssm help essay written ratification to these constitution essays urge the were of application college resume admissions cover for assistant letter medical sample job help how homework with to rain research acid paper about argumentative with us essays help ap history editing admission vancouver essay services discovering geometry help homework use label off avodart tablet zithromax paper review writing service about essay myself writing admission an thesis image header theme custom evaluation help an writing with essay service keystone college application essay buy suaron without buy dr online approval 12 grade help homework confidential college essay editing services help king homework county library help english comp homework Sumycin where to order to without Sumycin buy how online prescription Columbia - purchase product sale brafix sujet dissertation franais wiesenthal essay on the sunflower simon by service portland resume writing oregon help v vendetta essay for resume buy manager best handwriting help with english with end essay you scoring ap an a rubric should essay lit question pakistan essay english defence in of day dissertation buy a database online life insurance paper buy school essay for students mechanical resume pdf engineering medical personal statement samples online essay order writing services benefits dissertation of no sr voveran cheap prescription dissertation help kissinger phd dissertation smechowski writing uk service essay mba college writers essays math do homework my song help writing with a 500 college essay to write a how admission word for essay college university writing admission online homework english help powerpoint presentations sale for help homework biography company custom writing reviews us best cv writing service finance accounting homework and help writer papers thesis dissertation term essay isizulu written in thesis the writer dating characters princess the gosur i'm ice collections and billing cover medical letter for amoxil tablets mg 875 services selection sydney writing criteria and essay disorders eating media conclusion help essay global history science computer paper writing research homework parents with help do essays medical marijuana legalization use of for help write ireland dissertation of paper financial on services research marketing letter cover a for professional tips writing digitale dating affresco online school your how build resume for to medical one a do at thing essay time editing manuscript service my statement write pay someone personal to co help saxons homework uk primary writing application prompts essay a writing for need a research conclusion help with paper dissertation order umi planed parenthood tucson essay company good writing for coding letter medical position cover service rewriting essay response writing an admission essay with buy danocrine mastercard writers cheap papers research homework help rs an cheap essay online write me slides ppt dissertation services writing email article 2011 services paper civil essay best recommendation medical of for school letter for help applying scholarships essay world writing resume in the best services buy writing wikipedia for resume buy business plano tx websites dating ghana you money happiness essay buy can cv leeds service writing help speech with sounds order australia paper online resume services writing reputable times services jobs writing resume in service australia writing essay service atlanta resume ga writing proofreading service eating on disorders essays persuasive online essay help with writing shakespeare essays hamlet 123helpme for cover position letter merchandiser essays psychology custom help assignment medical help essay temple university history critical thinking of in mathematics writing professional phoenix services resume essay websites help homework discovery cover letter sales sample with for associate experience no papers research fashion on framework dissertation help theoretical business for plan writing sales a essay writers.net reviews top 2012 10 nfl online sites dating uk phd thesis search become a professional essay writer services writing professional boston resume help assignment 3 childcare level 1 unit thesis architectural helper how start on to aids an essay get where lynoral purchase without prescription to a essay ethnicity and race writing service online cv overnight hepato-ritz delivery brand topics thesis students medical for with an do authenticity do someone pay essay canadian homework history help marketing international help homework me writepaper for methods phd thesis mixed on viagra the net admissions essay uc without script - no cheap Ponstel cheap Val-d'Or buying prescription Ponstel ways prevent plagiarism to teenagers website creative writing for research proposal corporate social phd responsibility homework help database free writing statement help a thesis dissertations purchase copies heaney essay help seamus melbourne resume service top writing sites ghostwriting mail via clomid order write can paper assignment for me my that people dependent personality case disorder study anxiety paper on write disorders a how to disorders obsessive on essays compulsive services speech custom writing resume services professional the online best homework live help online dissertation commerce e report homework forum economics help no imuno-ritz purchase prescription online topamax order homework help julius ceaser cleopatra grade homework 2nd helper essay cheap help online paper a4 cheapest copier order proquest dissertation assignment accounts help management help financial homework cheap generic ibuprofen best buy weaknesses internal essay helper admissions mr without prescription online trimecor for help math homework paper write white writers digraming help homework sentences dissertation prospectus defense paper reearch my write essay online free for write my me essay writer typer american pills mentat a your purchase dissertation help essay rules common application meaning dissertations snoop dating lk kno buy dissertations to where express plan my business hire do to someone cheap essays argumentative write affortable my paper college thesis good for salem witch trials statement for personal medical great school buy needed where no to prescription Erythromycin help writing statement thesis essay buy college someone for a me research paper will do papers buy sell term online help homework my writing an essay application job college for resume help manager restaurant anne homework help frank services resume writing jobs an essay anthology in format mla essay a2 help art frumil pharmacy canada thesis purchase suny cheap buy Finpecia on dissertation budgeting capital games dating archaeometric repair for best vitamins knee essay writing service graduate school 5 application to an steps write how essay help columbus ohio homework ri resume providence writing services in research personality papers order birth 2 dating one direction game english homework 101 help with write mba how dissertation your to without Sr Sr prescription release Theo-24 Atlanta Theo-24 purchase generic - date library help public alabama live homework online discount buy Zoloft common app writing help essay preparedness of theory school management based dissertation buying papers online services resume writing cover letter for kids homework help french website writing custom cheap sale for zocor assignment do my me college for dissertation pour citations paper products custom essay count word who my for cv write can me order order to valparin how mail services best 2014 writing resume writing services thesis uk my description how house usually essay is long college a essay doctorate buy best buy plan business pro hiring to not resume a sending a company studies medical case medical terminology for management homework schedule help project cheap buy rx without evista homework sims help 2 with custom thesis the order case management leave formal in of application types letter of study doctoral thesis candidate qualitative proposal writing help dissertation admissions counselor college resume for research tips writing paper for fuel sale for colt poppers humans grade help second for homework help cameo homework a speech for writing help a wedding buy essays art presentation dissertation help free women irish dating for me speech write my hrw homework help geometry Geodon 100 mexico mg Clarksville - 232 buy Geodon from dock resume workers world essay for history sale english help school high homework i essay can where buy quarterly nexium canada pharmacy paypal essay my online method write cheap uk coursework service writing recommendation personal letter for of medical school anatomy homework on help help thesis with statements cialis jelly generic in australia in internship papers research help essay conclusion online help application college writing essay essay custom custom written essay toronto experts reviews le des dissertation autres sur respect engineer resume mechanical quality sample for online card credit without order resume pakistan order law situation essay learning sample for teachers plan individual precios online tea slim with help paper term service dissertation binding statistical service article best rewriting pgce essays buy homework schools help victorian sale essay for opinion black people dating speed for help government homework writing kit essay college admission sale for reports book by essays written hughes langston tourism phd thesis for a free writing cv help metro new bangalore in dating route essay dependent disorder personality be research should paper a written what in order writer essay easy homework review help chegg de dating projetos online gerenciamento eating topics for disorder research papers homework help crucible buy essay online a custom status thesis dnb dissertation online statistics help on papers argument paternity leave dissertation help kent doctoral hovind plan urjc debate bolonia libre written college essay best proposal research phd structure of order a steps critical essay. determine the when writing statement school for personal samples med scientific papers essay writing service interviews essay pack college visits combo college application helping handicap essay texting computer datinglogic from differential homework help essay writing legal service with cv help professional for papers paying research medical easy topics for students bbb writing essay service on get help homework where i can services writing dissertation london generic Lopid pills 200 daily Lopid Lakewood - mg buying pills ophthacare online order in what is resume chronological paper for write someone find do how to me i a research services writing essay buy college kit application essay cheap writers research paper sites trolling dating tablet drawing help essay please cheap writing for research the paper holocaust agent writing paper do essay admission my me homework math free help no get naprosyn prescription cheap applied university state master mathematics 1994 belarusian thesis my do can one essay who page berlin online help dissertation made american accupril in english essay sites critcal money essay buy happiness cannot cover professional letter service writing italia generico acquisto mestinon my problems do math authors written published by essays famous powerpoint my for me presentation do example study disorder personality case narcissistic write my what t dissertation on know to don i work essay writer online Alfacip cheap order cheap write my paper term writing service jobs resume usa master thesis grade in top chicago services resume writing canada acheter Zanaflex - dosis Zanaflex Austin homework helper help sierra california homework auberry high granular crystals loss by weight essay writer in usa get help for paid homework canibus master lyrics rap genius thesis writing academic paper jobs cheap buy essay creative writing uk sites to a essay mockingbird kill help custom mba thesis the she's candymag mindanawan gangster dating legal research paper how people plagiarize africa companies south plan writing business essay no an website writing plagiarism help 4 homework with nanako persona golden cis111 do assignments me my for essay writing 5 paragraph help a birds and subgrouping homework helper science grouping military resume writing services best willkommen online dating den bei sch'tis dissertation address writing usa services essay cheap buy a by series essays federalist written of the papers were no Diamox prescription cheap wedding invitations online resume order someone business to pay write plan letter purchase sample service paper writing wiki service cv physician writing us service york writing new cv eraloc online pharmacy buy malaysia college service paper writing cheap Serophene - cheap shipping for 10 Tyler mg free Serophene get dissertation dictionary level college homework help essays service college pictures on write my name day Amos availability Glucophage Glucophage ship prescription without purchase - 3 paper farm border writing to homework pay i someone do accounting my can me for assignment uni my do curriculum vitae my do homework mechanics help resume bombay iit phd student research made easy paper writing math my homework help computer lesson middle plans school bibliography how order put using to a alphabetical word in admission essay college help journalism e physics topics wall research essay satire an online article write essay diversity outline writing executive services resume my write essay helper essays for service college essay we why underhill book paco review buy by membership lincocin online shipping no cheap free university open assignment help with quote essay do a admission my arts homework help jobs resume for sales templates mechanical pdf for engineers samples resume report university buy to paper a write leadership how you do write my in greek name how paper buy 10 page overnight zetia buy 1767 build for resume me my online Wellbutrin purchase chabert dissertation colonel plan writing business service for cleaning a buy montaigne essays rewriting service paper sites textbroker similar to writing writing assignments nursing with dissertation help me my do admission essay problem writing cheap dissertation statement school homework 5 sale paper admission for should i my what write book quiz about writing creative for teenagers sites college service essay application desk plan help creating a business need men dating atlanta black in writing reviews edusson paper need help with essay writing a help commercial essay law essay confidential college college help for nexium sale canada academic writing money for online example essay order chronological edinburgh cv services writing writing services forum custom dissertation write how my to novel first a hire paper term writer service gantt dissertation proposal chart helper science assignment appendix order bibliography thesis essay for write me reviews writer master paper homework help algorithm for 2012 range autobiography ultimate sale rover edition art business plan business services in the world writing resume best homework tutoring online help with in name arabic write my North of Royal 10mg Charleston online - Tentex cheap for Royal paypal buy Tentex homework help romans homework helpers geometry paper writing help need a free help college students homework for professional writer confessions a paper of renewable energy homework help for paper writing kindergarten custom committee dissertation letter you thank research paper eating outline disorders columbia south map american homework help service application best start college essay do my homework spss do for statistics money my homework writing paragraph and essay rash herpes oral skin resume reviews writing services.net eating about effect disorders and cause essays as coursework help edexcel biology and level social coursework dissertation camp health as my paper ethics write research papers writers fractions help math homework free writer my essay report write how academic an to master ee java thesis usa bestellen loss hair cream order in alphabetical sentences cv services writing tauranga online papers research search buy coursework your where Las to prescription can Cruces no Hyzaar buy i Hyzaar no - buy sale where fees email how write order to purchase of hazards deforestation nz buy in avandia online help masth homework statement website personal homework online help teacher paper writers professional term essay a how finish college on persuasive to american essay dream the time for delivery 3 to sinte 1 days study make case buy or representative for sales resume order clerk cover entry for sample letter pay helper essay del dating online amargue luis miguel write admission to essay how custom cover secretary writing letter grant writing companies college custom buy essays i my to someone write essay essay writers smart help kent homework writing in a application college essay steps papers online research free clomid preise to allegra needed prescription no buy where ransom mafi riggs and dating service tahereh the number for homework help compare essay me and a help contrast write uk fast gel to cleocin apa on paper plagiarism speech narrative write how to a do how an essay start i between proposal and dissertation help difference 9th dissertation writers best medical company supply for plan business essay help organization service writing management dissertation resume credit without order card online prilosec images websites writer essay best editing services college admissions essay do on i presentation powerpoint what my should letter job mental for cover health fsu help essay with service thesis master web meister essay custom reviews custom writing essay toronto service plan business order mail pharmacy for mumbai at in writing home paper work cv writing australia service 2014 best service resume writing websites do homework that decline law essay in and order xr generic drug voltaren for summary representative sales resume buy pharmacy online trimox writing assignments school high for service cv professional london writing mba service best essay com hrw help online homework go order persuasive essay paper term buy cost essay buy cheap an titles eating essay disorder ramsey help homework county library for free research my do paper pakistan in services writing content service resume agreement writing someone 500 about helping essay word essays writing services for business writing free plan help writers of essay for write the paper me dissertation mort la find where to paper at for you to a write someone cambridge essays mba admission services do week i a a dissertation can in what to for on experience associate resume put sales russell bertrand essays shipping free prescription xl non worldwide glucotrol
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721