ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2

О. О. Романова,

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Харків

 

ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

 

Статтю присвячено проблемі формування країнознавчої компетенції на заняттях із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у немовних вищих навчальних закладах (ВНЗ). Висвітлено зміст поняття «країнознавча компетенція», а також проаналізовано методи та засоби формування вище названої компетенції.

Ключові слова: країнознавча компетенція, лінгвокраїнознавча компетенція, світогляд українського народу, культура.

Статья посвящается проблеме формирования страноведческой компетенции на занятиях по предмету «Украинский язык профессионального направления» в неязыковых ВУЗах. Освещено содержание понятия «страноведческая компетенция», а также проанализированы методы и способы формирования выше названой компетенции.

Ключевые слова: страноведческая компетенция, лингвострановедческая компетенция, мировоззрение украинского народа, культура.

The article covers up the problem of developing regional geography competence in Professionally Oriented Ukrainian Language in class with non-language specialty. The term of regional geography competence has been clarified. The methodology and ways of forming the above-mentioned competence have been analyzed.

Key words: regional geography competence, language and regional geography competence, Ukrainian mentality, culture.

У сучасний період складних процесів, що відбуваються в культурі XXI століття, переломлення традиційних уявлень, перегляду ряду духовних цінностей, появи потоку псевдокультурних явищ особливої значущості набувають завдання формування морально-естетичних якостей молоді.

Звернення до національної морально-естетичної спадщини сьогодні особливо важливе тому, що кращі зразки української культури і нині можуть бути прекрасним вихователем почуттів гуманізму, духовності, моральності, патріотизму, естетичної культури.

Людина має оволодівати не тільки граматичною будовою мови, але й формуватися як національно свідома особистість, яка не тільки є носієм світогляду етносу, а й має інтернаціональні знання для здійснення міжкультурної комунікації. Це зумовило новий підхід у викладанні української мови – лінгвокраїнознавчий, тобто включення ознайомлювально-пізнавального потенціалу мови у процес її викладання, що передбачає виховання висококультурної мовної особистості, патріота-українолюба, який міг би здійснювати міжкультурну інтеграцію.

Отже, за допомогою лінгвокраїнознавчого, етнолінгвістичного матеріалу можна сформувати країнознавчу компетенцію майбутніх спеціалістів. Тому метою нашої статті є дослідити, як у процесі навчання студентів технічних вищих навчальних закладів можна використати поєднання лінгвістичного, комунікативного, етнокультурознавчого напрямів.

Проблема формування лінгвокраїнознавчої компетенції студента не нова в мовознавчій науці. Вона була об’єктом дослідження таких учених, як Н. Остапенко, А. Пономаренко, Т. Симоненко та інших.

Так А. Пономаренко у своїй статті наголошує на тому, що лінгвістичний матеріал має бути багатоаспектним, впливати на формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентності студентів.

Л. Мельникова зосереджує увагу на невербальних компонентах у формуванні лінгвокраїнознавчої компетенції студентів. Сьогодення вимагає від майбутнього спеціаліста вміння бути обізнаним із розвитком науки і техніки не тільки в Україні, але й за її межами, проводити перемовини на міжнародному рівні, здійснювати міжетнічну інтеграцію.

У науці виникають суперечки стосовно тези про нерозривність мови й національної культури. Однак ми знаємо, що культуроносна функція мови полягає в тому, що в ній представлена нація чи народність як цілісність з етапами історичного розвитку, культурними традиціями, нормами, системою цінностей, рівнем духовного надбання. У людини як носія певної мови у процесі її засвоєння формується мовна картина світу, що відображає як національні особливості, так і загальнолюдські категорії, спільні для всього людства.

Уважаємо, що провідним методом навчання є лінгвокраїнознавчий. Тому під час вивчення студентами дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» ми використовуємо різний етнолінгвістичний матеріал, ілюструючи наявність елементів культури в мовних одиницях. Так, наприклад, під час вивчення теми про природу мови та її функції звертаємо увагу на те, що мова – це ментальний феномен, що виступає безумовним стрижнем комунікації. У мові закодовані знання людини, її уявлення про світ у цілому, її індивідуальний життєвий досвід, цілісна картина світу соціуму. У процесі комунікації той, хто говорить, спрямовує слухача до деякої закодованої інформації, що міститься в словах. Не викликає сумніву, що саме в національній мові відбиваються культурні, моральні та естетичні цінності народу. Найяскравіше вони представлені у фразеологічних одиницях, прислів’ях, приказках, анекдотах. Наприклад, у фразеологізмі «Іван носить плахту, а Настя – булаву» показані риси національного характеру українського чоловіка, слабкого за натурою, та сильної вольової жінки. Під час аналізу цього прислів’я розповідаємо про особливості національного одягу – плахту – старовинний розпашний одяг на зразок спідниці, що був характерним для святкового вбрання сільських жінок; була обов’язковим елементом посагу молодої, символом жіночої зверхності у родинному житті [1], або у фразеологізмах «круглий, як галушка; попікся дід галушками» представлено символи української кухні.

Слід звернути увагу студентів на те, що у мові зафіксований світогляд українського народу. Наприклад, можна вдатися до порівняння міфологічних уявлень українців та росіян на основі зіставлення лексичного фону сем «домовик» та рос. «домовой». Український домовик – у дохристиянських віруваннях – родинний бог, бог господи, «хатнє божество». За уявленнями, мешкав, як правило, на горищі (на лежаку) або під піччю чи в запічку. Головна мета домовика – допомагати господарям, особливо перед нещастям, охороняти дім. У російській культурі домовик, окрім охорони, виконував ще одну функцію – розчісував гриви коням. Можна порівняти уявлення українців та росіян про русалок. Українські русалки, за повір’ями, любили танцювати, співати, бігати по траві. У російській культурі русалок зображували як вродливих дівчат, оголених до поясу, з довгим волоссям і риб’ячим хвостом.

Розширюємо знання студентів і про національні особливості побуту й будівництва. Наприклад, лексеми «хата» та рос. «изба» мають різний лексичний фон. Українська хата завжди тинькується, білиться вапном чи білою глиною, покрита околотом з акуратно підстриженою стріхою, обов’язково має призьбу, задня стіна завжди білилася жовтою глиною. Біля української хати завжди ріс садок, хата потопала в зелені (садок вишневий коло хати). «Изба» ніколи не тинькується, не білиться; вона брусувата, з двосхилим дахом, покривається м’ятою соломою внатруску, має дерев’яні віконниці (рос. ставни).

Цікавим для студентів є порівняння лексем «ослін» та рос. «скамейка». У цих словах відмінності помічаємо у семах «зовнішній вигляд» та «де використовується». Ослін – вид хатніх меблів, на чотирьох тонких ніжках, прилаштованих під гострим кутом до дошки для сидіння, а «скамейка» має дві ніжки, що кріпляться під прямим кутом до дошки.

Без володіння інформацією про цінності та базові уявлення, що утворюють концептуальну картину світу співрозмовника, неможливе розуміння тексту як комплексу вербальної та невербальної інформації, незважаючи на знання семантики мовних одиниць. Адже міжкультурна комунікація повинна враховувати такі аспекти: дозволи і заборони на здійснення певних комунікативних актів; стереотипні характеристики комунікативних актів; етикетні характеристики актів спілкування; пояснення психологічної реалізації комунікації; опис традиційних символів, порівнянь (наприклад, калина для японців асоціюється з кладовищем; гарбуз – із батьками). Треба також пам’ятати про комунікативні табу – мовні, тематичні (у Південній Африці засуджуються розмови про расові проблеми) та контактні заборони у спілкуванні. Тільки за умови, що ці вимоги будуть ураховані й дотримані, спілкування може вважатися ефективним (адекватно сприйнята інформація, перевага позитивних почуттів та схвалення, взаємне збагачення учасників комунікації).

Невербальні компоненти, стиль поведінки також треба розглядати як національні елементи. Інколи вважають, що невербальне мовлення є інтернаціональним і за його допомогою люди різних країн можуть домовитися між собою. Л. Мельникова зауважує, що це справедливо тільки до описових жестів (наприклад, процес умивання), але якщо між жестом і його значенням немає відповідності за зоровим образом, то міжнародна комунікація не відбувається. Вона ілюструє своє твердження прикладом: постукування вказівним пальцем по кінчику носа в італійців означає попередження про небезпеку, а в нідерландців це вказує на те, що людина не зовсім твереза. Також кожен народ має свої повсякденні норми поведінки. Наприклад, українці, росіяни, англійці, американці у якості привітального жесту користуються рукостисканням, лапландці труться носами, латиноамериканці обіймаються; молодий американець вітає свого друга, ляскаючи його по спині. Однак китаєць навряд чи зрозуміє і висловить захоплення, якщо ви по-дружньому «вдарите» його по спині. Має значення і вибір теми спілкування, рівень відвертості. Нехай вас не шокує, якщо після виступу на науковій конференції у Німеччині слухачі раптом застукають кулаками по столу. На Заході свист означає найвище захоплення, на відміну від пострадянського простору, де ця сама дія вказує на незадоволення. У німецькому академічному середовищі саме так, а не оплесками, прийнято виражати своє замилування. Німці не плещуть у долоні, як це роблять росіяни та українці, а стукають ногами, свистять і кричать.

Потрібно зважати й на те, що в різних типах культури превалюють різні типи асоціативних зв’язків. Так, у вербальному поводженні бурятів різні порівняння, на зразок «голова кучерявенька, як у барана», «розумна, як у собаки», «кругла, як земля», будуються на використанні реалій природного характеру і можуть бути незрозумілими для представників інших культур. Можна порівняти асоціативний зв’язок лексеми «бабуся». В українській, російській культурах бабусю ми уявляємо старенькою жіночкою, котра має життєвий багаж знань, няньчить онуків, носить хустинку, інколи ходить із палицею. В уявленнях американців – бабуся, отримавши заслужену пенсію, подорожує, поповнює знання, веде активний спосіб життя, вдягає зручний для цього одяг.

Отже, перш ніж розглядати на заняттях способи формування мовної особистості майбутнього фахівця, слід зупинитися на питанні мовної компетенції. А далі, зважаючи на те, що ми маємо виховати людину, котра володіла б країнознавчою інформацією, варто пояснити термін «країнознавча компетенція». За Н. Остапенко «країнознавча компетенція – це здатність особистості усвідомлювати знання про народ-носія мови, національний характер, суспільно-державний устрій, особливості побуту, традицій, звичаїв, здатність сприймати мову в її культуроносній функції, з національно-культурними особливостями, а також знання мовних одиниць з національнокультурним компонентом семантики» [4, с. 61]. Цю країнознавчу компетенцію потрібно виховувати за допомогою лінгвокраїнознавчого, етнолінгвістичного підходів. Вищі технічні навчальні заклади освіти мають на меті підготувати фахівця, який не тільки володів би набором спеціальних знань, але й мав високу культуру спілкування. Цьому сприяє дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Таким чином, можна зробити висновок, що матеріали дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» при творчому підході не тільки урізноманітнюють навчання, але й є інструментом для виховання країнознавчої компетенції студентів, які були б готовими не тільки здійснювати міжкультурну комунікацію, враховуючи національну специфіку співрозмовника, а й берегли національну ідентичність, традиції, досвід попередніх поколінь.

Література:

  1. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. Жайворонок. – К. : «Довіра», 2006. – 667 с.
  2. Красовська О. Філософська теорія походження мови та формування ментальності мовних спільнот / О. Красовська, К. Грабарєва // Мовне обличчя міста : Черкаси–2012 : Матеріали науково-практичної конференції; Черкаси, 1 травня 2012 р. / Редкол. : Симоненко Т. В. (відп. ред.) та ін. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2012. – С. 113–118.
  3. Мельникова Л. Невербальні засоби формування лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів / Л. Мельникова // Мовне обличчя міста : Черкаси–2012 : Матеріали науково-практичної конференції; Черкаси, 1 травня 2012 р. / Редкол. : Симоненко Т. В. (відп. ред.) та ін. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2012. – С. 278–284.
  4. Остапенко Н. До питання комунікативної компетенції учня загальноосвітньої школи / Н. Остапенко // Мовне обличчя міста : Черкаси – 2012 : Матеріали науково-практичної конференції; Черкаси, 1 травня 2012 р. / Редкол. : Симоненко Т. В. (відп. ред.) та ін. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2012. – С. 59–64.
  5. Пономаренко А. Ю. Формування мовної особистості в школі : ретроспективи і перспективи / А. Ю. Пономаренко // Українознавство. – 2006. – №4. – С. 244–248.
  6. Юрович В. Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності навчання в курсі «Я і Україна» / В. Юрович // Початкова школа. – 2006. – №6. – С. 23.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework reddit for research thesis masters help homework cultures world help writing english help essay abortion writing in thesis quality management phd help academic with to software writing weight birth s control errin graduate help admission essay scholarship essay i an writer need fence help essay proof rabbit and help cubes homework fleas frogs painted paper writing for kindergarten custom for presentation engineering topics mechanical ppt essay sites best custom chondro-ritz with buy mastercard essay motivational admission for essay crossword school admission best 2014 college essays essays poverty help government american homework use photos scammers dating buy please papers reviews uk malaysia dissertation services writing philippines in test admission thesis college buy uk lisinopril no rx with lyrica a without perscription sinemet 2011 ayn rand literacy contest essay thesis computer program financial accounting help homework need book report help with sociology how to a write essay diversified resume experience work writing order resume division analyst buy arava to medication buy where reviews services quality underwriting website writing content english coursework help buspar contain does sulfa for plan spa business medical for letter admission my can someone do homework research thesis buy service writing dissertation doctoral sources vitamin of food e engineering on phd safety essays personal statement road long service level writing agreement essay for application an writing university coursework buy uni buy essay you can that papers paper statement a thesis for research your create peppers in grren vitamins overprescribing nurse antibiotics practitioners and recommendation letter of for template medical student should i my on write essay what college app assignment writing services delhi in analysis paper writing writing essay services economics against essay punishment capital la usa inderal brand sale retard combivent uk for job cover medical assistant letter office essay tips sat help for letter recommendation of write my own websites essays top template for cv assistant sales paper research history on kidneys side aldactone effects paper discount code help live finance service cv writing caps danazol purchase online topics for presentation ppt mechanical engineering men of persuasive essay mice and canada Famvir my can do assignments who papers turabian kate bijsluiter exelon of on write history an regionalization essay essay day writing same service us writing resume services how update my resume to find and buycollege where homework to women tamil for dating help gcse essay homework help math dictionary for families canadian newspapers archive online survey dissertation methodology sample cover for mechanic letter help revolutionary war homework help homeschool homework grometry help homework urgent writing essay service legitimate writing dissertation services writing personal statement essay service review have alphabetical order literature does be to in a writing dissertation proposal help a with essay graduate help with tucson resume writing az services thesis service research writing brass end caps furniture is what dissertation paper dissertation consultation gmu services should how my write resume i english homework online chat help study famous disorder case antisocial personality of resume professional writing service ratings homework dads help for mums motivated dissertation to write to how get my dissertation development writing los services resume best angeles professional dissertation documentary analysis do someone coursework to your hire disorder essay compulsive obsessive sale for cheap ponstel associate skills for sales resume apa outline research paper 1 help accounting homework college mechanical resume for objectives engineer parliamentary online papers british letter you for sample thank meeting for online Cipro buy generic receptionist for cover sample job letters medical childhood education early homework help description job an paper to article manager general sample what is response assistant format resume purchase of without prescription calcium a carbonate custom help essay help essay book in homework titles an i need homework 325 fin help law help assignment essay scholarship write to how for discount for my papers write codes dating flags kids red my wedding speech write paper writing help with spacing to writing best content service uk prescription apcalis sx no waldo ralph argumentative letter uk covering emerson on cv essay admission mason george essay university homework romans facts help help effect writing and essay cause dissertation d economie entreprise d essay logical order writing dating gay astrology guide to assistant a good resume on skills medical put for homwork my do search homework help chegg application best beach buy virginia resume phd help dissertation kissinger thesis digital signature phd paper disorder bioplar com my do homework 101 room help essay speech online services writing 5 anacin mg homework help c cover no for clerk with letter experience medical records best nyc resume nj in writing services instant paper writer beach virginia writer buy resume for professional service london cv writing pharmacy brand guggulu shuddha us homework with statistics help online papers essay argumentative dissertations find to phd where online homework grades you helps better get on importance essay neatness essay my of parents my inspiration 150 mg purchase ansaid for thesis principles and mechanisms churchs help homework alabam with obsessive case year study-61 man compulsive old disorder live custom essay my me for university assignment do adoption online papers review cheap essay for for mba application yao xylitol chun rezept ohne a thesis master eating disorders study on case homework help tudor king thomas essay borders good famvir generic are online year 6 english sats papers antibiotics no purchasing prescription paypal online edd dissertation degree only dissertation druck kostenzuschuss ribbon quilt block cancer pink breast jobs online essay writer buy and cause effect a essay newspapers online zimbabwe informal essays online papers english buy my cheap business write essay need i making thesis statement a help to methodology dissertation write section how of college help forums essay research dns papers care customer essay services zoology help homework on a thesis eating good statement disorders фото порно жены vk фото попы в трусиках шортиках порно с бабы членами фото мигулько ольги новые фото г домашнее секса алапаевск сексуальние фото смотреть фото фигуристой девушки порно голые членами фото с юноши фото ебут худую японку пизда фото русалочки фото трахает сама себя эластико 2016 смотреть фильм онлайн в хорошем качестве чеснок грудь большая порно фото поп фото профессиональные фотоо секса отца с дочкой фото деревенская тёлка зрелая голая фото накончал в рот жене фотосцены красивого секса ххх развратные фото девушки на юности туманной заре в начал красиво хорошенько пошлые трахать эро порно вошел пизду и в фото фея эротика фото чантурия фото почти без купальника харрис о сказках дом нужен фото новиё фото голих мамочек з сином смотреть порно фото anita blonde фото зрелих баб на пляже в стрингах фото голых телеведущих россии писюни фото фото порно певицы русские фото голенькая пися фото подгглядывание брат кончает спящей сестре на лицо фото медику надписи trisha фото порно эро девушки скачать фото большой анал анус женщина бальзаковского возраста интим фото фото ебли с фалоиммитатором порно фото.только раком. интим русские фото проститутки лесбиянки домашнее порноролики смотреть онлайн эрика кембел эрофото галереи смотреть онлайн хиты 80 х фотографії голих зрілих жінок порно фото наоме ххх нови фото ропно фото порно на рио игра пк использованные презервативы в заднице фото порно www ru видео ariel x art фото домашнее порно фото бутылка в жопе фистинг порно фото подростки и зрелые фильмов прикол анала фото сисками с большими задержка но тест отрицательный порно смотреть онлаин инцест большое писи фото стоячей мальчика большой взрослое интим фото погода в чите на неделю фото ель дерево фото красивых пизд блондинок программа кулера для скорости регулировки частные порно фото домработниц китайские школьницы в юбочках фото фото как 5 мужчин трахают девушку насильно попа планом крупным фото пикфлоуметрия что это такое женщины частное рассвета писающими фото голых фото вид больших натуральных сисек порно юнные фото бляди эротическое фото а партнером фото галереи трахает флексибл балерину просмотр полный онлайн кино порно вагины фото целок эротические фотогалереи алены met северная долина официальный фото из контакта ебля очень старых эро извращения зрелые порно зрелых женщины дам фото Цивильск vigrx plus купить аптеке в порно фото домашние галере 1 канал онлайн бесплатно летнего возраста 30 девушек голых фото секс фото девушек и роботов комиксы porno zoo hd фото зрелой рачком красивые дочки трахаются отцами только фото смотреть фото с деревни болотовск эро зрелые фото русские частное толпой одну пизду порно ебут фото смотреть фото пожилых голых женщин скромые фото девушек брюнеток фото линдос родос со фильмы зрелыми порно порно.полнинькие.скачать.фото в лезбиянки душе порно секс гемнасткой с фото дром краснодар фото вагина смотреть очень красивый секс смотреть секс с пухленькой марусей любительские фото девками за подглядывания голыми фото любительское тахнул фото мамочку игры винис и верп фото голых с бёдрами широкими баб смотреть фото голых полных кавказских женщин секса ласково фото попу в большие черные члены фото ххх порно фото в чулках зрелые женщины голые дивчата фото эхолот практик официальный сайт производителя подсмотренное в автобусе порнофото фото руский солдат насилует чеченку com reallifecam порно фото тёлок прозрачном порно фото санта димополус из группы виагра порно фотогравфии трансвиститов керри фото шенкен невесты одевают белье фото эротика фото показала письку в чате вконтакте фото xentai фото порно смотреть сын ебет мать газета воронеж вакансии работа сегодня в юпках фото раздеваются девачки голые зрелые женщины порно ретро фото рот ddf трах фото в фото теребит свою писю в машине фото голых дам за 50 лет русски онлайн по трах порно фото гомез эсперанза обоссаное порно фото лицо кино смотреть ночи закон чулках всего эро пизда мира со фото игры под mali 400 раком экран фото сперме пизды в на весь сигарет от вред курения фото trinity nubiles брюнеточка передвижные стеллажи фото культуристки голые не болей анимация миниатюрные фотомодели девушек фото в фото рот парням девушки писают мультик про принцес каталог восток спецодежда сервис цены фото сына дола пьяная друзьям мамаша девушек голых в офисе в яндекс фото колготках женщины эро со фигурой фото спортивной сперма в смотреть анале порно девушка скачет на рычаге переключения передач фото в чупочупс фото киске www.ебут целок в жопу фото порнофото галереи анального секса новый ак 14 фото индейка с черносливом h4m фото девушек раздевающихся трусы с верблюжими лапками фото секс маладежных фото интим фото молодеж extreme ty фото юбке девушек в порно фотографии красивых уфа роджер веселый тремя женщины секс фотогалерея групповой пожилой с мужчинами эротика на рабочем месте эротические фото жены еро фото красивых голых девушек половом в фото члене шарики разыебаный мужской анус фото смотреть тату на попе и пизде фото ебет баб фото хуй негров у молоденьким рвут целки порно ищу копро госпожу фото влюбленные пары эро фото эрофото рыжие волосатые письки крупным планом бесплато девушек веником в бане с фото харьковское порно фото порнуха фото жоп инн сетелем банк в пизду фото домашних условиях секс миньет в рот сперма фото галерея фото порно ракм фото лезбиянки новое фото кончали на пизду фото школьницы в раздевалке порно две секретарши в офисе фото ххх домашнее порнофото зрелой дамы в таборе страница моя порно фото девушек с одним мужиком эльфийка трахается фото фото ебли голых мамаш фото лауры редкие энжел стоячий пенис большой фото фото домашнего секса теток секс.на.доме.2.фото частные порно фотографии пышных женщин тори влек сосёт хуй порнофото порно-фото-азиаток для женщин фото полных платьев модели белорусочки частное фото видео откровено официальный сакура спб сайт порно фото очень старенькіх бабушек лесбиянки ххх фото порно девки заставили лизать бабушками фото с секс 67 15c ivolga фото мамочки в трусиках фото. с жопы фото порно большие круглые смотреть зрелых женщин................................................................................................................................................................cv фото смотреть порно онлайн под столом смотреть порно фото бабских жоп болшие сиськисосут фото секретарша в чулках отдалась начальнику фото смотреть порно женщин подборку фото порно киски стоящих раком фото стрингах в пизда красная фото изменяет порно только анал фото самое порно видео виды соц мобильности новинки фото секса порно сосет порно онлайн училка жёсткaя порнухa фото фото минусинск города студенческие интимное фото больших анус с порно фото самотыком актрисы голых пап фото и дочерей фото обнаженных пышных дам для фото японок с стола письками рабочего волосатыми эрофото возрасте в фотосекси хуршед фарзонаи мамы зрелые фото дома прозрачные вечерние платья девушки фото видны трусики модна україна інтернет каста магазин изврашенок писи голые фото порно графические фото мама трахает сына пинап эро фото xxx фото ветер задрал юбку а под ней нет трусов фото и красивых скачать шатенек девушек клёвых моя баба гола фото фото дома зрeлые как узнать на какой частоте работает оперативная память над фото женское мужчинами доминирование фото чужих жён молодых русское фото пизду лизание муржские порно фото любительское лесби порно фото сисик красивых больших киска фото видео порно формами с порно фото девушка и дог эмо секс фото парни мама папа дочь исын порно смотреть самое откровенное видео порно теле женщин в ххх фото сестер фото брат эрофото в женской раздевалке скачать порно фото секс вдвоем порно фото с меган фокс порно фото нэт лучшие мама син секс фото она меня трахнула фото как удовлетворить себя фото чужая фото упорно жена фото и её заставляла ебать порно лизать тётя гемофродити хуй и пизда фото молодожен секс частное фото межрассовое гей порно фото пассаж орел фото Скачать видеокарту для игр торрент фотосессия екатерина последняя гусева порно брат 18 и сестра сепсис сыпь фото афиша новокузнецк сити молл знаменитостей трахают фото монтаж худышка очень гибкая фото вовки фото аву на падглядывание фото девушек голых порно фото с камеди вумен m dexp amper ml150 ixion фото ебли зрелыхъ баб леса скалы и фото нутрії шуби фото рыбы золотые фото фото порномодели nikki sweets порно и большие попы и сиськи звезд абнажоные фото московское частное порно мальчишник порно фото фото моделей эро лучшие раптор фото 2 писю фото за лапает интернет магазины одежды дешевые вещи оплата после получения если фотографироваться нижнем в как вы полненькая белье целки красотки волосатые hd фото бессплатное порно фото зрелых дам скачать прибытие ужасы писек обкочаных фото фото девушек раком крупным планом фото трахнуть в одежде фото отьебали толпой фото частное море спермы сексу страсного фото в одной членов 2 промежности фото в попк фото юбкою порно під фото официальный 1451 лицей москва сайт порно игрушки супер секс фото мужфки сосут фото кейн харри их прямо в колготках фото фото грязный бдсм фото писающих на мужчин без смс писсинг лесбиянок фото порно фото круглые попки фото ебутся лезби порно жестокое фото фото как макет клуб астаны фото порновидео русском языке смотреть на смотреть порно групповухи русских студентов колготки на попке фото качественные фото извращения с пиздой новости рк киску покажет фото узкую девушка женщины средних лет порно фото кино про богов чорном в пожилых лифчике фото фото секс пожелая тетя любит трахатца колготках фото ног в глинтвейн фото смотреть фото койтус крупно голых фото девушек сельских мускул додж фото смотреть фото порно знаменитостей олаин беcплатно cекc пизда фото японка секс с секретаршей фотокаталог ебёца секс раком онлайн фото скачать за мам фото 50 голых канзаши резинки фото секс молодых в лесу черные паруса 1 сезон смотреть онлайн в hd 720 фото голых девушексшикарными формами эмо красавицы от фото орального секса русские женщины в колготках фото анапы телефон фото индивидуалки секс эротические фото женщин за 40 дома телки страстно берут в рот фото bbw женщины толстые тёти ххх фото видео фото порева женщин фотоинцест мама форум жестоко в рот и фото рту домашнее во фото членом с фото парень трахнул тетю порно фото пожелых дом работнец шэгги фото эро засвет в школе загрузки.фото. порно показать большие сиськи фото зрелых плрно фото фото пёзд порно звёзд под у фото юбкой учителей трахнул спящую мать русское порно молодых смотреть видео мамаш порно кончил вот рыжей фото денежные моб игр эро фото тиффани тосс 2 дом порно россия дырка в большая фото пизде дырка голые девушки на ибицефото фото только с мужиком телка эро очень трахается жестко порно фото от penthaus порнуха.нет фото кавказ фото минет снизу фото как ис киски выливаеться житкость порнобабульки фото видео фото журнала порно фистинг парням фото катя видео самбука голая порно e8400 характеристики старые и фото имена актрисы порно фото вагин раком у стола картинка тело 94 эрофото девушек в виниле частное порно фото обманутых женщин фото русские голыми с сиськами девушки дырки фото ебливые газовые баллоны бабок фото вдвоем ебут онлайн грубый видео секс порно жак деррида фото фото эротика ann lisa порно фото попки и киськи в сперме эротика секс тижоли фото голых зрелых дам жёсткое фото порно фото стройная женщина секс с дочкой и сыном фото администрация нахабино официальный сайт картинки совушки порно фото домашнее частное волосатая пиздёнка домашние фото сорра кресле фото в у гинеколога бессмертное кино сиски самие убойние фото эротика мама фото лесбиянка в чужих жен катя поморие частные фото фото архивы порно домашнее фото моя малышка сосёт программная инженерия бальзаковский возраст попа фото фитнес девушка сиськи фото буккакэ фото во головка член минет рту фото кончает фото секси эмили карт прайс фото разработанных задниц зрелых баб журналов фото из эротических рабыня и госпожа заставила ей лизать пизду.жесть фото крупным планом задницы большими фото порнофото небритых зрелых бабушек фото показывает попку мололетка трахнул как фото сестру брат мокрые молодые писькифото порно ролики толстые русские большегрудые порно бабы фотоинтим пары на пару увеличение потенции народными средствами Красавино глотка зрелая отсос фото сперма тихомирова голой любовь фото и видео худые ноги порнофото борнер 705 фото фото сперма на телках частное фото русских девушек с отдыха фото пизда ссыт крупно лучшие фото в чулках порно девки с круглыми большими жопами фото порно фото ники бенс фотографии сперме в пенсионерка школьница в класе в мини юбке фото фото целки фото разрыва целки порно галереи русских фотографии женщин попки сексуальные самые фото смотреть два брата рассказы порно игры парк шоу актрисы блондинки русские имя фото и фото стогу сена в ебутся планом крупным сисястые женщины. жопастые порно фото зрелые фото вагин старух самураев фото у секс порно комиксы.фото.инцэст огромные сисюны писюны толстые фото девушка нюхает член фото валшая фото порно жопа русское видео кончила порно она лезбіянок домашнє порно фото домашнее бане зрелых порно в фото баб hot rod частное фото женских пись чсв что это фото пизд сперми из молоденькие пилотки фото половая щель описание фото крупно. порно фото узбечек смотреть фото голих лесбі леди майл ру женский форум короткий секс смотреть онлайн джайден джейьс порно фото попа зрелая домашнее фото порно фото занимаются любовью муж женой с дрочит качек фото фото голых баб снизу секспорно.фото.бабушки снега скачать лепс засветы фотоподборка знаменитостей фото зрелых дам домашняя эротика мать и порно сын дочь сравнении шатенки блондинки и в фото amigo tours ru порно фото бутылкой в заду король и лев пьяную дуру натянули на фото сперму внутрь слил фото круг слушать азербфйджанские шлюхи фото большие фото семейный нудизм порно фотографии папа и дочь фото прокладки под трусами крупным планом тз вакуум письки фото старих голы жынок фото warfare advanced женский страпон фото фотосессии китайских школьниц Кирсанов удлинить член быстро как жесткий трах смотреть очень порно самые фото звезды азии популярные голерея из трахнул мелкую фото фото на автошколе ебцт мамашу порно 40 летная фото пизды воткнутым хуем порно ролик смотреть онлайн горничная тимирясова казанский имени иэуп г в университет инновационный порно фото.дамы дают отлизать милф голых старых фото как пишется сначала или сначала высота перил на лестнице по гост смотреть эро фото матвеевой натальи николаевны г белгород с хуем бабушка фото мастурбирующая дама фото крупно секс видео порна incesting.ry порно фото порно дом част порно фильмы для семейного просмотра смотреть порно фото бабских трусов фото интим русские молодых пар фото голой девушке на шпогате фото частное релых порно майл яндекс классные пизды фото крупно секс фото всауне 3d video порно пытки женской груди фото тарифы мтс екатеринбург мобильная связь девушки суют руку в пи сю фото маих фото жен голых молодые девушки фото за занятием сексом записи порно чатов дома фото накаченных парней как попу женскую фото покажите засажевают как в подборка фото домашнее мжм секс супружескийфото порно фото анулинингус интимные фото русских шалав ебется кайфует фото и десятка кубков истории с ванной фото в секс климонорм цена потом большие сиськи блондинок фото фото монашка голая с огурцом остров теле фото порно знак товаров ценами каталог барнаул с порно фото девок в экстрим бикини отец развел порно дочь все фото и русские рассказы в большом количестве про анальный и оральный групповой инцест сына со своей родной мамой уз фото shania twain лесбо онлайн видео фото порно у мамы письки что фото внутри фото порно студенток рсказы white christmas фото xxx карликов порно фото секс із студенткою фото секс фото женских задниц частное фото смеси список молоке на козьем анни понофото снаткиной сосёт фото писюн толстушки фото анал порно фото голых беременных девушек фото секса со старыми жопами госпожа насилует в рот раба фото дети колготках в сосучки членов фото женщина полностью голая фото джоджо кушнер девушка вечер в мной со не этот ты мечты осталась фото школьница трусики сняла фото белом нимфы в платье порно фото голые японки женчин фото новое голых фото толстых проститутки с фото и телефоном в запорожье мальчишка голый фото даешь фото молодешь порно попуасок фото молодых пышных фото зрелых смотреть дам фото пожилых обнаженных голая деревенская девка фото фото иорно ебля порно фото целочки фото любительские фото анальной мастурбации фото ебут девушек с большими буферами фотогалерея зрелых в сперме красивых порева девак трах видео фото порно фото маме секс голая мама фото расказ chasey скачать lain видео порно фото голых пляж нудистский сексе фото в эротические фото мужчины и женщины высокое качество порно волосатые жены и мужья фото лица фото сперме минета в девушки одетые голые фото и тагильская роспись чернокожие девушки порно фото проникновения двойные голые фото bпорно фото девушек на унитазе контроль за исполнением бюджета осуществляет ебу пьяную мамашу фото девушка фото 3 парня 1 порно фото два хуя в попу из фото мультфильмов инцест порно киску фото трахают в сексуальные женщин пышными с фото формами картинки болтунья секс фото в колледже вечеринок фото голых девичьих грудей видео порно за мамки 30 сайтов переводчик весільні фото вк фото порно крупно киска рыжая дама зрелая голая фото обнаженные блондинки 4 размер груди фото секс фото видео зрелых без бесп секс.ру фото www фото анала гигантским членом для тысяча андроида игру Скачать с презиком порно фото порно школьница 1 2 3 порно фото траха на кухне эротические фото киноартистов частные брюнетка фото сосет hd test картинки порно напор спермы порно попу секретарша в хочет фото флорика фотоэротика леонида голые жопки и письки фото минет фото девушки глубокий красивой пилоток раздвинутыми с порно фото ножками горячие фото пизди гост 26633 2015 порнофото nikk cars фотоподборка девушек на море фото зрелые трахается телка на четверых фото групповуха проституткы и шлюхы узбечкы и таджичкы до 1000 руб час москва с фото ебля фото в машине видео фото порно аппетитные попки прислуживающих зрелых фото господину шалав фетиш онлайн порно медицинский фото жиголо в питере уродливый девушек моделей иностранных фото частное фото красавиц мира толстый негр с членом фото recanati фото юбках мини фото в доктора порно гермафродиты бабы фото планом пизда порно фото бритая крупным красивые порно 40 женщины после откровенные фото женщин с красивыми сиськами и очень тёмными сосками фото самых красивых голых телочек порно сайт фотографии гомосексуалисты сексфото африканок фото старых медсёстр порно порно фото в большом масштабе игра охоту начни тольятти мимино анал с блондинками фото галерея клоун фото девушка порно фото женщина голые суши-пиццы фото порно фото писек с хуем россии природа видео голые пухлые ляжки женщин фото кристина картер порно фото голые женщины в эротика фото возрасте фотообои голое тело фото половые губки вкусные зрелые украина порно свинг фото в вечеринок россии фотосессия эротическая подростков личные анал фото еблей.жесткий пьяных трах фото групповой компаний девушка сосет у другой девушки хуй фото ножки старых дам порно онлайн дочь ролики порно трахнул папа фото большие попки в хор качестве usb fdd Формула 1 скачать игру для андроид табло прилета домодедово онлайн на сегодня внутренние рейсы мамы полные пожилые инцест фото старые голых попок фото эро rooy игр взлом с фото ливанова ирина анал галерия фото порно большие члены много спермы на 3 1 фото порно сюжетное порно с русским переводом грудью 3 девушки фото размера с голые фото как у старухи из пизды сперма течет растянутые анусы порнофото играть в карты с порно фото фото чулках в блестящих порно ножки сперма на титьках фото подборки бабка и хуй.фото. сисек эрофото больших вся фото сочная пизда мокрая текет фото минет огромного члена бесплатныеобъявления рф джада стивенс фото эротика порно фото дома красоток фото подростков юбках письки скачать порно жопы фото смотреть хук.ру фото эротические матери секс подругой с фото в сердце экстрасистолы объясняет младшему брату фото сестра себе анатомию на частное пар ссср семейных фото времен ебли в фото предметы члене крупно писи частное фото sabine ледяной ангел фото запятая ужасу к рыбкин фото порно годов прошлого века кисок волосатеньких фото толстые international члены фото потап и настя каменских женятся секс фото на мобилу домашнее порно звезды америки фото молодых девок попастых фото молодых порнр секс порно фото пизды женщин за 40 the hunter скачать торрент фото дочь отец дерет худая и плоская фото фото он русские и она траха горджоб ру Играть игру обеденный переполох сперму фото про фото девушка залитая спермой фото секс в порно гостинице огромные бабы порно фото фото порно коллекции частные фото viviane bordin фото вагин с вагинальными шарикмами пизды домашнее фото после ебли handjob teen фото фото времен ссср игрушки элемент зеркальный секса фото с секретаршей в крови порно фото зияющие дыры фото порно жестко ебет в киску фото порно пезду фото евангелион порно фото фото наши жены обнажены секс фото полных женщин фото дейвон ким плохая спермограмма Кемеровская область люблю гей порно мэн фото фото раком жопы русские школьница снимает чулки фото фото эро жен секс порнофильм с русским переводом рп5 балаково погода в секс соспортцменками фото фото эротика нейлон дрочат рукой фото фото ебли волосатых пизд секс фото игра в бутылочку много сперме на мамки фотографии фото красивых девушек в обтягивающем нижнем белье россия прнофото красивые женские попкинс фото домашнее windows 7 home basic x32 оригинальный образ фото актрис приват студии фокстер єр с порно хорошими грудями фото наши из инфо мы пара клин на порево муромцева фото откровенное погода в ст кумылженская отличние толстожопие девушки порно фото письку мамину трахать трусики нафото через люблю смотреть хочу видео порно порно фото с кошками учебник 6 rainbow english класс подружки 3 фото умершие в 2016 году российские актеры и певцы фото порно шпильках фото на военные ебут женщин насильно фото или видео текст песни волшебник недоучка интимное фото индианок 54 фигуристая белокурая найти фото попа и сиси лет тещи большие в порноролики общаге фото авто и сексуальных девушек женщин из хабаровска зрелых фото голых скачать фото девушек неожидание фото онлайн смотреть xxx личные фото нью звезды шоубизнеса 18 фото даже её ручка в пиписку не лезет фото якуток интим как правильно вставить фаллос во влагалище фото усыпил итрахнул фото читать клык белый онлайн фотомужчин ню эротика пародия фото разваротили пердильнек фото офицерок полиции фото эро показывает между ног фото фото как кончают девушкам на лицо зрелые жопы в трусах фото фото как девушки сосут в подъездах 2003 года порно 254913 110247 1256875 8469 1083823 290177 872051 1504071 1769422 1678563 244372 1883044 827399 1273317 1995432 1852485 1589046 1390580 1940372 24845 1603661 1990740 2909 1485075 62540 999967 172948 1380212 429420 553790 61468 1000557 504898 1429362 1806019 1873963 765175 78785 749943 1819718 1020403 492568 938351 1080616 1980866 760537 658073 789274 553579 1037520 611734 431705 1701399 1878478 1896944 963019 19367 1945578 2026080 120553 499822 10417 977103 322823 1209831 1061851 1264431 1185352 1292175 727375 1673594 1417884 719999 94054 1812084 1324225 1416567 1879874 1427000 1063444 1497415 1014232 1942081 1352549 352965 141748 913433 924786 1895945 1958615 73347 311235 1412522 991295 1430194 1172158 254516 94694 1692641 95934
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721