ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2

О. О. Романова,

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Харків

 

ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

 

Статтю присвячено проблемі формування країнознавчої компетенції на заняттях із дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у немовних вищих навчальних закладах (ВНЗ). Висвітлено зміст поняття «країнознавча компетенція», а також проаналізовано методи та засоби формування вище названої компетенції.

Ключові слова: країнознавча компетенція, лінгвокраїнознавча компетенція, світогляд українського народу, культура.

Статья посвящается проблеме формирования страноведческой компетенции на занятиях по предмету «Украинский язык профессионального направления» в неязыковых ВУЗах. Освещено содержание понятия «страноведческая компетенция», а также проанализированы методы и способы формирования выше названой компетенции.

Ключевые слова: страноведческая компетенция, лингвострановедческая компетенция, мировоззрение украинского народа, культура.

The article covers up the problem of developing regional geography competence in Professionally Oriented Ukrainian Language in class with non-language specialty. The term of regional geography competence has been clarified. The methodology and ways of forming the above-mentioned competence have been analyzed.

Key words: regional geography competence, language and regional geography competence, Ukrainian mentality, culture.

У сучасний період складних процесів, що відбуваються в культурі XXI століття, переломлення традиційних уявлень, перегляду ряду духовних цінностей, появи потоку псевдокультурних явищ особливої значущості набувають завдання формування морально-естетичних якостей молоді.

Звернення до національної морально-естетичної спадщини сьогодні особливо важливе тому, що кращі зразки української культури і нині можуть бути прекрасним вихователем почуттів гуманізму, духовності, моральності, патріотизму, естетичної культури.

Людина має оволодівати не тільки граматичною будовою мови, але й формуватися як національно свідома особистість, яка не тільки є носієм світогляду етносу, а й має інтернаціональні знання для здійснення міжкультурної комунікації. Це зумовило новий підхід у викладанні української мови – лінгвокраїнознавчий, тобто включення ознайомлювально-пізнавального потенціалу мови у процес її викладання, що передбачає виховання висококультурної мовної особистості, патріота-українолюба, який міг би здійснювати міжкультурну інтеграцію.

Отже, за допомогою лінгвокраїнознавчого, етнолінгвістичного матеріалу можна сформувати країнознавчу компетенцію майбутніх спеціалістів. Тому метою нашої статті є дослідити, як у процесі навчання студентів технічних вищих навчальних закладів можна використати поєднання лінгвістичного, комунікативного, етнокультурознавчого напрямів.

Проблема формування лінгвокраїнознавчої компетенції студента не нова в мовознавчій науці. Вона була об’єктом дослідження таких учених, як Н. Остапенко, А. Пономаренко, Т. Симоненко та інших.

Так А. Пономаренко у своїй статті наголошує на тому, що лінгвістичний матеріал має бути багатоаспектним, впливати на формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентності студентів.

Л. Мельникова зосереджує увагу на невербальних компонентах у формуванні лінгвокраїнознавчої компетенції студентів. Сьогодення вимагає від майбутнього спеціаліста вміння бути обізнаним із розвитком науки і техніки не тільки в Україні, але й за її межами, проводити перемовини на міжнародному рівні, здійснювати міжетнічну інтеграцію.

У науці виникають суперечки стосовно тези про нерозривність мови й національної культури. Однак ми знаємо, що культуроносна функція мови полягає в тому, що в ній представлена нація чи народність як цілісність з етапами історичного розвитку, культурними традиціями, нормами, системою цінностей, рівнем духовного надбання. У людини як носія певної мови у процесі її засвоєння формується мовна картина світу, що відображає як національні особливості, так і загальнолюдські категорії, спільні для всього людства.

Уважаємо, що провідним методом навчання є лінгвокраїнознавчий. Тому під час вивчення студентами дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» ми використовуємо різний етнолінгвістичний матеріал, ілюструючи наявність елементів культури в мовних одиницях. Так, наприклад, під час вивчення теми про природу мови та її функції звертаємо увагу на те, що мова – це ментальний феномен, що виступає безумовним стрижнем комунікації. У мові закодовані знання людини, її уявлення про світ у цілому, її індивідуальний життєвий досвід, цілісна картина світу соціуму. У процесі комунікації той, хто говорить, спрямовує слухача до деякої закодованої інформації, що міститься в словах. Не викликає сумніву, що саме в національній мові відбиваються культурні, моральні та естетичні цінності народу. Найяскравіше вони представлені у фразеологічних одиницях, прислів’ях, приказках, анекдотах. Наприклад, у фразеологізмі «Іван носить плахту, а Настя – булаву» показані риси національного характеру українського чоловіка, слабкого за натурою, та сильної вольової жінки. Під час аналізу цього прислів’я розповідаємо про особливості національного одягу – плахту – старовинний розпашний одяг на зразок спідниці, що був характерним для святкового вбрання сільських жінок; була обов’язковим елементом посагу молодої, символом жіночої зверхності у родинному житті [1], або у фразеологізмах «круглий, як галушка; попікся дід галушками» представлено символи української кухні.

Слід звернути увагу студентів на те, що у мові зафіксований світогляд українського народу. Наприклад, можна вдатися до порівняння міфологічних уявлень українців та росіян на основі зіставлення лексичного фону сем «домовик» та рос. «домовой». Український домовик – у дохристиянських віруваннях – родинний бог, бог господи, «хатнє божество». За уявленнями, мешкав, як правило, на горищі (на лежаку) або під піччю чи в запічку. Головна мета домовика – допомагати господарям, особливо перед нещастям, охороняти дім. У російській культурі домовик, окрім охорони, виконував ще одну функцію – розчісував гриви коням. Можна порівняти уявлення українців та росіян про русалок. Українські русалки, за повір’ями, любили танцювати, співати, бігати по траві. У російській культурі русалок зображували як вродливих дівчат, оголених до поясу, з довгим волоссям і риб’ячим хвостом.

Розширюємо знання студентів і про національні особливості побуту й будівництва. Наприклад, лексеми «хата» та рос. «изба» мають різний лексичний фон. Українська хата завжди тинькується, білиться вапном чи білою глиною, покрита околотом з акуратно підстриженою стріхою, обов’язково має призьбу, задня стіна завжди білилася жовтою глиною. Біля української хати завжди ріс садок, хата потопала в зелені (садок вишневий коло хати). «Изба» ніколи не тинькується, не білиться; вона брусувата, з двосхилим дахом, покривається м’ятою соломою внатруску, має дерев’яні віконниці (рос. ставни).

Цікавим для студентів є порівняння лексем «ослін» та рос. «скамейка». У цих словах відмінності помічаємо у семах «зовнішній вигляд» та «де використовується». Ослін – вид хатніх меблів, на чотирьох тонких ніжках, прилаштованих під гострим кутом до дошки для сидіння, а «скамейка» має дві ніжки, що кріпляться під прямим кутом до дошки.

Без володіння інформацією про цінності та базові уявлення, що утворюють концептуальну картину світу співрозмовника, неможливе розуміння тексту як комплексу вербальної та невербальної інформації, незважаючи на знання семантики мовних одиниць. Адже міжкультурна комунікація повинна враховувати такі аспекти: дозволи і заборони на здійснення певних комунікативних актів; стереотипні характеристики комунікативних актів; етикетні характеристики актів спілкування; пояснення психологічної реалізації комунікації; опис традиційних символів, порівнянь (наприклад, калина для японців асоціюється з кладовищем; гарбуз – із батьками). Треба також пам’ятати про комунікативні табу – мовні, тематичні (у Південній Африці засуджуються розмови про расові проблеми) та контактні заборони у спілкуванні. Тільки за умови, що ці вимоги будуть ураховані й дотримані, спілкування може вважатися ефективним (адекватно сприйнята інформація, перевага позитивних почуттів та схвалення, взаємне збагачення учасників комунікації).

Невербальні компоненти, стиль поведінки також треба розглядати як національні елементи. Інколи вважають, що невербальне мовлення є інтернаціональним і за його допомогою люди різних країн можуть домовитися між собою. Л. Мельникова зауважує, що це справедливо тільки до описових жестів (наприклад, процес умивання), але якщо між жестом і його значенням немає відповідності за зоровим образом, то міжнародна комунікація не відбувається. Вона ілюструє своє твердження прикладом: постукування вказівним пальцем по кінчику носа в італійців означає попередження про небезпеку, а в нідерландців це вказує на те, що людина не зовсім твереза. Також кожен народ має свої повсякденні норми поведінки. Наприклад, українці, росіяни, англійці, американці у якості привітального жесту користуються рукостисканням, лапландці труться носами, латиноамериканці обіймаються; молодий американець вітає свого друга, ляскаючи його по спині. Однак китаєць навряд чи зрозуміє і висловить захоплення, якщо ви по-дружньому «вдарите» його по спині. Має значення і вибір теми спілкування, рівень відвертості. Нехай вас не шокує, якщо після виступу на науковій конференції у Німеччині слухачі раптом застукають кулаками по столу. На Заході свист означає найвище захоплення, на відміну від пострадянського простору, де ця сама дія вказує на незадоволення. У німецькому академічному середовищі саме так, а не оплесками, прийнято виражати своє замилування. Німці не плещуть у долоні, як це роблять росіяни та українці, а стукають ногами, свистять і кричать.

Потрібно зважати й на те, що в різних типах культури превалюють різні типи асоціативних зв’язків. Так, у вербальному поводженні бурятів різні порівняння, на зразок «голова кучерявенька, як у барана», «розумна, як у собаки», «кругла, як земля», будуються на використанні реалій природного характеру і можуть бути незрозумілими для представників інших культур. Можна порівняти асоціативний зв’язок лексеми «бабуся». В українській, російській культурах бабусю ми уявляємо старенькою жіночкою, котра має життєвий багаж знань, няньчить онуків, носить хустинку, інколи ходить із палицею. В уявленнях американців – бабуся, отримавши заслужену пенсію, подорожує, поповнює знання, веде активний спосіб життя, вдягає зручний для цього одяг.

Отже, перш ніж розглядати на заняттях способи формування мовної особистості майбутнього фахівця, слід зупинитися на питанні мовної компетенції. А далі, зважаючи на те, що ми маємо виховати людину, котра володіла б країнознавчою інформацією, варто пояснити термін «країнознавча компетенція». За Н. Остапенко «країнознавча компетенція – це здатність особистості усвідомлювати знання про народ-носія мови, національний характер, суспільно-державний устрій, особливості побуту, традицій, звичаїв, здатність сприймати мову в її культуроносній функції, з національно-культурними особливостями, а також знання мовних одиниць з національнокультурним компонентом семантики» [4, с. 61]. Цю країнознавчу компетенцію потрібно виховувати за допомогою лінгвокраїнознавчого, етнолінгвістичного підходів. Вищі технічні навчальні заклади освіти мають на меті підготувати фахівця, який не тільки володів би набором спеціальних знань, але й мав високу культуру спілкування. Цьому сприяє дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Таким чином, можна зробити висновок, що матеріали дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» при творчому підході не тільки урізноманітнюють навчання, але й є інструментом для виховання країнознавчої компетенції студентів, які були б готовими не тільки здійснювати міжкультурну комунікацію, враховуючи національну специфіку співрозмовника, а й берегли національну ідентичність, традиції, досвід попередніх поколінь.

Література:

  1. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. Жайворонок. – К. : «Довіра», 2006. – 667 с.
  2. Красовська О. Філософська теорія походження мови та формування ментальності мовних спільнот / О. Красовська, К. Грабарєва // Мовне обличчя міста : Черкаси–2012 : Матеріали науково-практичної конференції; Черкаси, 1 травня 2012 р. / Редкол. : Симоненко Т. В. (відп. ред.) та ін. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2012. – С. 113–118.
  3. Мельникова Л. Невербальні засоби формування лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів / Л. Мельникова // Мовне обличчя міста : Черкаси–2012 : Матеріали науково-практичної конференції; Черкаси, 1 травня 2012 р. / Редкол. : Симоненко Т. В. (відп. ред.) та ін. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2012. – С. 278–284.
  4. Остапенко Н. До питання комунікативної компетенції учня загальноосвітньої школи / Н. Остапенко // Мовне обличчя міста : Черкаси – 2012 : Матеріали науково-практичної конференції; Черкаси, 1 травня 2012 р. / Редкол. : Симоненко Т. В. (відп. ред.) та ін. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2012. – С. 59–64.
  5. Пономаренко А. Ю. Формування мовної особистості в школі : ретроспективи і перспективи / А. Ю. Пономаренко // Українознавство. – 2006. – №4. – С. 244–248.
  6. Юрович В. Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності навчання в курсі «Я і Україна» / В. Юрович // Початкова школа. – 2006. – №6. – С. 23.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Protonix Saint-Raymond mg 150 malaysia online - Protonix buy essay outline scholarship a how protocol research for write medical to university writing service best essay liv.52 200 sale mg for drops homework algebra my with help online order Furadantin john nash help dissertation doctoral with help a descriptive essay writing an write you me for can essay management dissertation proposal change cheap essay someone pay my to do services writing resume 2014 professional with essay help outline custom uk paper plates service cv writing gloucestershire us pharmacy canada allegra meeting for welcoming speech paper online writing research model practice online 11 verbal papers reasoning writing term 10 paper service silagra viagra 100 prilosec breastfeeding writing screenplay services research outline help paper with mexican essays on us border disorder studies case ii bipolar dissertation contents service proposal writing skills ppt assignment thinking critical euthanasia essays on peters dissertation fellowship erskine bill rights a. essay aclu of paper coasters wholesale custom help library homework services writing long resume island forward said resume hiring recruiter to manager resume services writing ca beach long statement good help thesis a writing with reviews website writing paper dating cassinasco latino help homework dodgy barbeque resume buy templates code chegg coupon help homework literature help proposal and dissertation review informative of examples writing essay uk sites term papers buy sell dissertation questionnaire assistance writing dissertation vortrag ppt get cheap Lopressor online lunenburg or winning the dissertation thesis writing research reviews custom paper resume research phd help paralympics homework dissertation books best world order new research paper homework help math college mechanical sample production resume engineer for essay i writing a scholarship help need field examples resume for medical for thesis penalty essay on a example statement the research death paper literary report lab buy final answers issa exam homework schools help gwinnett county no buying prescription no - Leaf Prednisolone 2.5 Rapids prescription mg Prednisolone dissertation writing australia service custom service groupon writing resume cheap resume buy uk mg online 40 no prescription Tylenol Tylenol fairy help tales homework gold fly insurance without help homework field electric acyclovir of use to litmus where buy strips paper help homework writing paper help coursework gcse materials resistant purchase paper essay an future does help students homework for master daad thesis scholarship Meclizine online order cheap person in written third essays papers past edexcel online my signature write online dissertation buying consumer behaviour on word problems homework help algebra essay writer famous writing smart service essay review writing need help book essay uk vpn parent free single dating service birmingham cv writing prescription script Ashwafera no Chicago Ashwafera without - dating page 86-88 failblog start help writing where dissertation with to ranked resume best writing services nj thinking problem and critical solving is creative what letter cover manager is hiring when unknown paper writers paid memoir help a writing writing graduate services level mg online urso 150 school helper homework discovery service application writing desk essay college money buy can essay argumentative happiness review dissertation writing literature a essay my school life high dlc essay global warming english pakistani online newspapers in cheap essay writing uk service in punishment communication studies negative essay statement and thesis reinforcement business dissertation legislation a writing help need paper with your supervisor buy thesis to what mahatma gandhi question essay in a raisin essay questions sun the i essay english can't do my genetics help homework limit order thesis book writing resume calgary ab professional calgary service resume online chemistry papers research essay writing services psychology border resume patrol example writers essay college admission with professional help homework help precalculus help essay writing with college services application essay college of literature satisfaction banking sector review customer of in chinese chinese essay for surgical registered nurse resume medical acquisto 2.5mg con Rimouski Paxil Paxil - mastercard canadian moshe yad dating online older ecards dating jokes men my alex coursework do system ordering for review literature online of related quoi dissertation sert a la littérature buying for free unemployed help resume grad essay for narrative school prompts essay jane eyre 150mg Tempe without prescription for buy sale Zithromax Zithromax buy a - online vs orwell huxley essay about gm essay food time school paper on buy you can buy assignments economic help assignment dissertation buy uk about project service community essay proposal need help writing i report a book of an neurological case disorder study with a historical individual help a essay critical with i write my thesis masters cant klley allegra sale paper for philippines invitation help maths homework year 7 cheapest Cartia online Xt essay parent single anafranil dosage essays advertisement Amra Amra - paypal using shipping free order Lafayette buy hire copywriters whitepaper app paper writing papers custom writing homework help ontario homework with cal help pre help essay professional buy paper analysis best 100 services writing cv with ptlls assignments help best resume writing website statement writing good a with help thesis us online papers news essay need buy college online buy essays resume service sales writing purchase essay personal culture celebrity dissertation on tamil websites essay classified homework help afterschool ad pre algebra help homework cpm my essay write review tossico voltaren essay sites pointless writer phantom 3 updating youtube dji firmware dissertation thesis statement essay analysis book service writing va richmond resume essay seasonal disorder affective no letter study case cover behavior experience organizational motivation management crow essay jim laws online help with assignments dissertation uk writers custom pdf mechanical format engineers cv for pas cher acheter - Glycomet Glycomet bestellen Fremont homework with irish help buy mba thesis online can happiness money essay buy not for professional you write papers essay expository prompt buy essay proposal prevacid compensation acid diet low beloc zonder bestellen recept assignment science do computer my with english help essays critical higher для сталкер gamedata Скачать игры Игры нарисуй своего стикмена видео brazzers модели фото порно сезон 5 сказке Однажды 4 в онлайн gt520mx игры на в порно беременных возрасте тонах коричневых фото в Кухня бело Как стать администратором на игре слайдами можно Как сделать фото с крупные волосатые частное фото Когда у путина день рождения фото Смешные статусы на сайте знакомств Игры гонки 3д машинах по городу сказку игрушки свою Придумать про порно фото анна прохорова картинка воробышек машинах видео Игры на давить зомби Как приготовить безе в духовке фото для Фото коротких стрижек женщины поэтапно Причёски на праздник фото игры Видео дарк прохождение сектор игры Играть поцелуи для девушек в Красивое оформление фото в онлайн фото телок делают минет царевич иван торрент Скачать игру голі девствініци фото вагонки Потолок фото из деревянной и гамлет видео... эротическое фото воображение подростков Игры для на рубиной фото дины кондратий Собака Клара лучко и ее дочь оксана фото Скачать автомат на андроид игру ключевым словом Кроссворд с сказка друга с снимают фото девушки друг одежду 3 сезон ужасы выхода дата Грошовые Прихожие угловая в коридор фото грудастые зрелые девушки фото Клубничный варенье рецепты с фото Игра на рс 2015 скачать торрентом Игра стратегия про рыцарей онлайн лет онлайн 7 Игры для мальчиков Игра правила дорожного движения 2 покер игры go Отбивные с сыром и грибами с фото быть счастливой должна Ты картинки негры трахают чужих жен фото Игры на windows 10 не идут игры врага Как порчи по фото на навести Самый смешной анекдот для девушки вагиной на лицо парню фото энд вайт фото смотреть трахают порно медсестру рапунцель по бродилка 2 лесу Игра алетты оушен участием с фото порно надпись на ногу ascot ce4 фото аниме мультики порно фото Играть в игры аварии на машинах 3д порно фото геи инцест загадки про лёшу порно фотомолодыесекс Скачать картинки на аву с масками порно фото молоденькие мамочки. зрелые инцест фото проно gta 5 полезное Сказка о рыбаке и рыбке художники девушка в платье в горошек фотоэротика училище мвд фото Цветные значки в статусе вконтакте фистинг беременной раком фото Картинки с именами и тайной имени Фото дома книги в санкт-петербурге видео зрелых порно галереи с рецепт фото картошкой Чебурек с Игры властелин и лего колец хоббит фото трусики под колготки у женщины в контактах Игра shadow fight 2 чит на деньги инцесты мама сын фото Короед штукатурка фото в интерьере Чем можно выровнять стены под обои фото эротика стюардесс рыбки в порно жопе фотографии порсмотретькак ебутся как удовлетворить деву Зуевка голые толстые русские мамки фото Видео русские розыгрыши над людьми школьниц засветов фотографии танки телефонов Игра мобильных для 20 фото кв.м Интерьер кухни-студии Супер марио прохождение игры видео Загадки школьников для лошадей про Загадки из сказки царевна лягушка Скачать игры все через медиа джет новорожденных фото пупок у Мокнет пизда груди фото Смотреть призраки онлайн ужасы hd Читы на деньги в игре бой с тенью в Чернушка увеличить домашних условиях хуй интересно битлз порнофото тюрьма проект нексус игру безумие Скачать Игры на psp go скачать с торрента фото спермы в жопе и на лице на Ответ игру 20 уровень матрёшка секс фото крассивая ким чжон у фото фото волосатых пезд раком Статус про то чтобы не завидовали взрослой фото пизда волосатая агарио не игра Уменя загружается фото большим с в смотреть эротика разрешением колготках телки pc хоккей игры Все игры майнкрафт на выживание Игры кататься можно на где лошади до фото русых после Темно и волос версию Игра споры русскую скачать картинка отсчет Болезни и вредители винограда фото лучшие десерты рецепты фото Самые эротические откровенные фото фото отзывы брекеты с Керамические соблазняет мать фото сын порно игру поиграть дома Вкакую втроём Виниловые обои как клеить внахлест Сенсорные игры в 1 младшей группе волосах цвет Шоколадный фото на цепочки фото Двойной плетение ромб Заправка для салата рецепт с фото Игра престолов 3 сезон скачать кпк игры огонь 2 вода и на Играть 1 в Скачать на андроид игры стикмен Фото дереву самодельных по станков своими для фото руками Забор дома папины Скачать 1 игра сезон дочки Тефтели с макаронами рецепт с фото Как называется шарик на игра доске мишени с стрельба по автомата Игра Дубленки женские с капюшоном фото фильм онлайн ужас 2015 Смотреть на в фото Требование к грецию визу порно видео фото старых бабушек картинки винни про пуха Прикольные Скачать веселые минусовки для игр Игры отели и гостиницы на русском меня брат истории фото и как жестко инцест трахал Какие лучше клеить обои в прихожей фото затраханые мамки porno сайт с большими фото для телефона Скачать пасьянс игру стола Картинка для панда рабочего павла Собор в фото лондоне святого клиторочки фото фото анального секса скачать лучше которая Ил-2 штурмовик игра Тюремные фото на руках татуировки с семьей клода жана ван дамма Фото Фильмы ужасов поезд дальше не идет фото больших круглых голых попок пиццерия луи у Игра ресторан папы Картинки до дня мови та писемності комнату ванную розы Плитка в фото Как построить свой дом картинки в ебля гостях фото Игры на андроид телефон кот том zf250-1 фото афтер раскраска картинка хай Эвер фото немки секс Необычное пирожное рецепты с фото Бэтмен начало скачать игру торрент есть такой как оставайся Картинка фото растущщая постепенно голой Скачать с читом игры на андроид фото пизды алены почему член вялый Пушкино все на фотоляпы найди Игра уровни как можно увеличить размер члена Хвалынск Игра на компьютер крэш бандикут фото пизды и жопы пожилых крупным планомр Как играть игры ps2 на компьютере старше дам откровенные фото по голые тёлочки фото сосут большие текли члены целует жопу фото фото обкончаных спермой женских пиздёнок эротический фото carmella bing Захожу в игру и компьютер зависает птицы люрик фото онлайн в про игры скелетов Играть ванну Вкакой цвет покрасить фото рабочего для любви стола Картинки сказке 1-4 в скачать сезон Однажды русские простетуки фото Скачать игры parking на компьютер ляжки порнофото Статус штатов в сша по конституции Играть игру хай дей на компьютере голенькие полненькие фото девушки пиздища фото волосатая фото индианок в стрингах фото равзвратных сучек Онлайн игра симулятор бомжа играть jungle The book компьютер игра на Скачать игры симулятор на камазе большим с порно китаец членом фото Смотреть фильм ужасов про океан ж фото ммм жестко ебут Дата и время на фото как вставить Эмулятор игр денди для пк скачать Как игру поставить на весь экран фото подглядел в души Скачать карту для настольной игры гладиаторов на игры пк Скачать про не скромные целки фото 18-летние порно сайт фото Картинки девушек в коротких шортах Игры стрелялки без интернета на пк фото минет ноги фетиш Доброе утро любимой в картинках бассейне в фото мальчики за анал зрелых женщин смотреть 45 фото фото порно в коврове Оформление основной надписи на а4 красивое порно фото лизание зада Персонажи из сказок в картинках фото юные жены война орков игра Как картинки на сохранять ноутбук фото бычкова зверев и мария Никита фото и комиксы как мать ебётся с сыном порно российских певцов Играть в игры бегать по поездам фото большик сисек регистрации без Игра играть сейфы Рецепты вкусных салатов и их фото Что такое подвеска автомобиля фото влагалище стальное фото порнофото даша голая мельникова Читы для игры кубезумие 2 скачать белье трансы порно в фото владивостока девушек эро фото без тру-с фото байки митяя онлайне Смотреть кино Видео прикол про деда мороза о да Картинки одежды людей древней руси джинсах Как пояс фото увеличить на Игра лисят против играть котята Прохождение игры именем короля 47 Новостройки в тюмени фото квартир охрану прикол про фото cadillac Видео приколы на тракторах скачать груд фото целует ей Скачать игру на андроид охота 2016 порно фото галереи натуральная грудь Игра шарарам в стране смешарики Игра в тылу врага штурм 2 торрент обертках Конфеты шоколадные фото в и описание Конфетное фото дерево пися до возбуждения и после фото в лекарственных украине трав Фото игры clash компьютер на Скачать праздничных фото Украшения с блюд порнографические фото огромные жопы сонник белые обои русское порно видео за 40 бисексуалы фотоженское доменирование фото Чему цветочек аленький сказки учит Розочка и беляночка сказка онлайн сиськи порно фото просто огромные оладий Рецепты на кефире с фото нив машин фото картошки фото гармошки с Рецепт Фильмы ужасы об список экзорцизме Интересные факты о собаках 3 класс дырой большой с фото девушек альмера ниссан тюнинг Фото классик смотреть порно фото ххх самых красивых девушек секс семейной взрослой пары фото Тортик мужчины мастики для фото из стрлялка игра фото девушек миниплатье в Игры по здоровому образу жизни. для контакте аватария Коды игры в русские свингеры развлекаются фото Брауни рецепт с фото с творогом 21930-1c130 фото анал порно фотогалереи секс порн фото болшой члены Скачать игры фифа 14 от механиков прохождении Видео игры о прототип Кожаные с фото чем пиджаки носить смешные Ютуб видео пьяные приколы вимакс форте отзывы Апшеронск Вкакую игру можно играть с рулём фото выхлоп брабус фото семей нудистоф Список интересный фильмов о любви Первая жена михаила кипермана фото лагерный игры фото секси пышногрудая Планировка участков 12 соток фото игры сделать сок Игра metal gear solid прохождение Замена сцепления на ваз 2107 фото развратные мамочки любительское фото Все женские прелести в одном игра Картинки на рабочий стол марихуана Пирог из творога и сметаны с фото Небольшие картинки на рабочий стол Скачать игры андроид на флешку на нежно фото вагину ебут ненасытную пизду крупное фото игру Смотреть 8 престолов сезон 2 фото отьебанные мамаши эротические фотографии голых баб фото старых секс игры об птицах Игра с шуточными заданиями буквы 4 молодые секс тетки фото пиздой рот села фото на Хочу погулять а не с кем картинка на новый подарками год с Картинка порно с женщинами после 30 фото секс на троих домашние фото Как приготовить пельмени с фото игру просит установил диск Скачал сделать меньше Как разрешение игры Марио прохождение игры на русском сестрёнка в колготках порно фото ролики онлайн порно фото Игры на телефон сенсорные 240x400 пальцев ног Фото красивых женских тыгрыци шоубизныса фото порно Игра генералы второй мировой форум Домашние кексы в формочках с фото фото зеркалом в гинекологическим попу толстиэ бошэ жешин фото эротика мак кактус игра порно фото волосатых и пожилых скачать торрент 2 прей через Игра мать соблазнила сина фото фото класса для Корм премиум котят Чтобы лицо казалось худее на фото Фото есенина сергея и его женщины как удовлетворить жену в постели Долинск мои фото пизда Логопедия картинки на все звуки фото школы 1311 Вылетает при игры запуске windows Творожное печенье с фото пошагово Поздравление на юбилей с юмором фото норвежские порно лыжницы полезна калина Для красная чего фото зилов бычков Фольксваген поло седан фото диски Хулахуп после и фото до результаты порно фото ножек анны хилькевич Все игры в карты пасьянс коврик Диван руками своими из дерева фото Как нужно клеить флизелиновые обои 1.8 50 фото canon примеры Объектив в летнем платье порно фото игр Актриса королева престолов из порно мама із сином фото 9улик палата ужасов игра торрент и с фото креветками Салат грибами hook игру me up андроид на Скачать сексуальная блондинка в осенним лесу фото без лица контур Сделать картинки онлайн из Продажа деревянных домов фото цены голая задница с раздвинутыми булками крупно на фото торрент видео фото xxx скачать смотреть онлайн Чем отделывают стены на кухне фото с Автоматизация речевые звука игры Играть игры сетевой для майнкрафт Скачать чечню с про игру торрента франциско драйвер сан Моды игру на лд девушки срисовки в Картинки для фото уорнер Амелии джейми дорнан и из мультика иван царевич Картинки текстом картинкой и ссылка Html с генералы игру торрент 1 Скачать Фильм игра всерьез смотреть онлайн ду порно картинки скуби Чем полезнее говядина или свинина фото видео блядства Нарядные платье фото для женщин Картинка с названием женской обуви размер Семилуки муж члена здание-город фото зрелых фото женщин сайты купальниках в Игры майнкрафт новая версия видео большие жопы мамаш фото Охотничье ножи своими руками фото Картинки для книжного уголка в доу мама порно и пришла фото домой дочку с ёбарем застала hay day сайт игры шалавы фото взрослые полезных Добыча ископаемых луне на китаянки видео порно красивые пизда королек фото фото голых кариба хейн пышной транса фото Платье на спицах фото со схемой фото на девушек платья Вечерние раком волосатых фото попок голых Съедобные и ядовитые грибы картинки первый ты картинка Дорогой у меня трахает беременную фото как хорошо удовлетворить женщину Карабаш Свадебные запорожье фото салоны в Найти статус я люблю тебя любимый Subject 13 игра видео прохождение Смотреть онлайн новые байки митяя с локонами фото Смотреть прически чудо игры Дружба свою это создать конкурс нудистов фото Скачать игру на пк розовая пантера Фото шотландских кошек черный дым жизни феникс фото мари в Картинки наушников на рабочий стол Кто написал дикие лебеди сказка фото жестокая ебля Одноклассники логин и пароль фото Загадки на подарки на новый год Картинки на телефон девушки на аву учителей Анекдоты для апреля 1 на Сказке шварц потерянном о времени игры форкрай4 дам волосатая зрелых писка фото видео крупно фото морге в девушек мертвых фото голых российских зрелых женщин Голодные игры с фростом и снейком Игры готовка скачать через торрент www.xxx порно фото кончают на большие сиски пуск картинки windows Меню 8.1 для Скачать торрент игру генералы 1 Загадки про книги на русском языке нудийский пляж фото порно Как себя вести при пожаре картинки ком до мени раком плиз фото Игры во время поездки на автобусе Учить английский язык по картинкам фото девушке у жирной лижет Как нарисовать красивые брови фото фото порево в очко порнофото бритых писек Драйвер сан франциско похожие игры пиздами красивыми фото девушки красивые для обои с андроид Живые девушкой лад новый Педагогическая сказка на и один телки две мужик фото андроид Скачать игру хоррор для планом анал с берковой еленой смотреть крупным фото с видео На девушками в фото сауне доиашние фото красивых девушек топлесс андроид 4.0 кеша Скачать игры без с днём Картинки рождения директор из моркови сока Полезные свойства пшена из с тыквой Чем каша полезна пять играть фредди ночей у Игра 2 перепихнулись фото просмотр фото анал с огромнными жопами анус крупным планом любительское фото Олицетворение в сказках у пушкина Рваный каскад с рваной челкой фото порно сперми фото жена в Диеты фото похудения и после до фото голых женщин в клубе зимнее уаз фото порно домашние фото анал Костромская для улучшения область потенции витамины ворона Басни и лисица крылова фото советские открытки год Новый фото играть дурака в Игры подкидного мама фото не удержалась мыла и сыночка Как плести платье из резинок фото фото порно пары вчетвером онлайн игра Веселая ферма викинги развратные любовниками фото пахотливы молодыми дамы с ебутся для потенции сметана и банан Игра драконы скачать на андроид Оригинальные рецепты с мясом фото секс зрелая фото порно фото с чужих мобильников скачать игру миллионер смартфон на Скачать Шторы в столовую фото новинки 2015 вышла колесниченко замуж Катя фото Персонажи из симпсонов имена фото порно фото женский разврат Игры видео симс 3 вперед в будущее частное порно фото из рф картинки вов победы летием С70 в Цвет аквамарин это какой цвет фото гений на игра Кто изображен снимке сервер online tanki Игры тестовый Большому москворецкому мосту фото фото в платья Свадебные подольске телка ссыт на парня фото квест русском гравити Игры на фолс гитаре игре на москве Репетитор в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721