ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТІВ “ПРИРОДА” ТА “ПРОСТІР” У АНГЛІЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗКАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Вознюк Божена Василівна

 Стаття присвячена дослідженню фонетичних особливостей, які зустрічаються в описах природи та простору в ангійських літературних казках. Здійснено аналіз 10 англійських літературних казок. Виокремлено усі описи природи та простору, проаналізовано їх на фонетичному рівні, виділено найбільш вживані з них, описано функції фонетичних прийомів.

Ключові слова: фонетичні особливості, англійська літературна казка, описи природи, описи простору.  

The article is devoted to the investigation of phonetic peculiarities of nature and space descriptions in the English literary fairytales. 10 English literary fairytales are analyzed. All the nature and space descriptions are selected and analyzed on the phonetic level. The functions of the phonetic devices are described.

Key words: phonetic peculiarities, English literary fairytale, nature descriptions, space descriptions. Літературна казка є невід’ємною частиною британської культури.

Англійській літературній казці притаманні такі основні характеристики, як гумор, гра, іронія, постійна зміна настрою, легкість, з якою розвивається оповідь, печальні і навіть трагічні мотиви, не завжди щаслива кінцівка, структура казки, де проза і вірші можуть легко змінювати один одного, протиборство та єдність добра і зла, часте звернення до міфології та наявність суспільно орієнтованої та виховної мети.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту є важливим предметом дослідження лінгвістів. Аналізуючи різноманітні наукові джерела, можемо сказати, що мовні утворення, які наповнюють текст, дуже близько підходять до того, аби розкрити природу людину, і саме цим зумовлюється актуальність лінгвістичного аналізу художнього тексту сьогодні. Більшість науковців погоджуються, що немає ще єдиного, визначеного підходу до лінгвістичного аналізу тексту.

Концепт є невід’ємною частиною лінгвістичних досліджень. Він розглядається як своєрідна ідея, значення чи смисл, яка несе у собі важливу інформацію та відображає дійсність у свідомості людей. Важливим елементом є також поняття «художній концепт», що являє собою одиницю свідомості поета або письменника і втілює індивідуально-авторський спосіб сприйняття та організації світу.

Актуальність виконаного дослідження визначається тим, що існує мало наукових робіт, присвячених фонетичному аналізу описів природи і простору в англійських літературних казках, та їх зіставлення між собою. Тобто, ця тема не є широко дослідженою і потребує подальшого, глибшого вивчення.

Метою даної статті є виявлення та аналіз найбільш вживаних фонетичних прийомів та засобів, які використовуються авторами англомовних літературних казок при описі природи та простору. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–         виявити фонетичні прийоми, які використовують англійські казкарі при описі природи;

–         проаналізувати та описати фонетичні прийоми, які використовують англійські казкарі при описі природи та простору;

–         порівняти фонетичні прийоми, що використовуються як в описах природи, так і в описах простору;

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, аналізі описів природи та простору, які зустрічаються у текстах англійських літературних казок, виокремлення фонетичних засобів та їх функцій у парадигмі казкового тексту.

Проблемою даної статті займалися такі науковці, як Л. Г. Бабенко, М. Н. Гоца, А. А. Залевська, І. І. Ковалик, В. Н. Рябова. Вони досліджували та безпосередньо займалися лінгвістичним аналізом, частиною якого і був аналіз художніх текстів на фонетичному рівні. О. В. Мазепова, А. М. Плотнікова та Р. М. Фрумкіна досліджували саме поняття концепту у художньому тексті.

Описи природи та природних явищ зустрічаються у величезній кількості художньої літератури. Вагома частина казкового свтіу героїв казки складається саме з природи. Дуже рідко буває так, що описи природи є безсторонніми, тобто позбавленими будь-яких особистих почуттів та поглядів автора, в переважній більшості вони антропоцентричні та антропоморфічні [4].

Що стосується фонетичних засобів, які використовувалися в проаналізованих нами казках, то такі засоби надають описам природи виразності, експресії, використовуються для створення певного стилістичного ефекту та відповідають естетичним уподобанням читачів. Крім того, якщо розуміти фонетичний рівень в широкому смислі ‑ як загальну особливість живого мовлення, то можна зв’язати з ним й спостереження над інтонацією й ритмікою тексту.

На фонетичному рівні, найбліьш вживаними конструкціями є звуконаслідування (54, 6%) та алітерація (45,4%). Було також проаналізовано і мелодійний контур описів природи.

Стрибкоподібний мелодійний контур, для якого характерні різкі перепади тону, найчастіше зустрічається в описах, наприклад:

But ˈfartheraway ǀit ˈgrewwilder andwilderǀ, till atlastǀ it was ˈsothick ǀthat ˈnobodyknewǀ whatwas ˈthereǁ [6].Стрибкоподібний мелодійний контур використовується авторами проаналізованих описів природи, аби підкреслити усю динамічність природи навколо фантастичних героїв, адже природа жива і спокій їй майже не притаманний.

Висхідний мелодійний контур, що являє собою послідовність висхідних тонів, теж досить часто зустрічається у проаналізованих описах:

|What /could it /be that /came so /smoothly,— /rustle—/rustle|without /any /feet [7]? Так само, як і стрибкоподібний мелодійний контур, висхідний свідчить про те, що в описах природа відсутня монотонність.

У проаналізованих описах природи, часто зустрічаємо таке явище, як алітерація, тобто консонантний повтор, який є найбільш поширеними видом звукового повтору, адже приголосні більш інформативні, ніж голосні [1]. Наприклад:

The Lion laughed a great lion laugh, and a lion laugh cannot be laughed at like a cat laug [8].У цьому реченні, алітерація використовується, як спосіб надати інтонаційну виразність опису. Домінуючим тут є слова lion і laugh,накопичення звука [l] передає імітацію сміху.  

The first tree he came to was a slim silver birch [9]. У даному реченні, алітерацією поєднуються два однорідних означення (slim та silver), це робиться для того, аби звернути увагу читача на ці дві характерні для берези риси.  

У проаналізованих нами описах природи, зустрічаємо велику кількість прикладів звуконаслідування, адже воно – невід’ємний елемент будь-якого опису природи. Часто автори проаналізованих казок вдаються до звуконаслідування, аби створити звукообразну картину дії:

Thenflippertyflopperty, flippertyflopperty, flop, flip, flopdown his stairs came cunning Father Spider and quickly gobbled up the little Gnat for his supper [8]. У цьому випадку, автор, за допомогою алітерації (постійне повторення приголосних звуків [f], [l], [p]) та асонансу( постійне повторення голосних звуків [i] та [o] ), передає поступове, загрозливе наближення павука.Звуконаслідування у проаналізованих описах природи часто використовується, як засіб текстового відтворення звукової сигналізації тварин, наприклад:

He hissed with rage, but he did not let go [7]. У даних реченнях, звуконаслідування використовується для того, аби увиразнити опис. За допомогою звукового відтворення сигналізації тварин, читач наочно уявляє собі все, що відбувається.

Простір, який оточує головних героїв у проаналізованих англійських літературних казках, складається як з місця проживання казкових героїв, так і з різноманітних об’єктів, які знаходяться навколо. Казковий простір у англомовних казках відіграє роль континууму (безперервного, суцільного), де розміщуються персонажі і відбуваються події.

Фонетичні засоби використані в описах оточуючого простору, як і в описах природи, застосовуються, аби стилістично забарвити текст. Хоча, інтонація та ритм в описах оточуючого простору не такі експресивні та виразні, як в описах природи, адже місце прожиття головних героїв казки та предмети, що їх оточують є стабільними, не такими динамічними, як природа, що, постійно змінюється. Найбільш вживаними фонетичними засобами в описах оточуючого простору є алітерація (42,8%) та асонанс (57,2 %).Ми також проаналізували мелодійний контур описів оточуючого світу і виявили найбільш вживаний його вид.

В описах оточуючого простору переважає спадний мелодійний контур, який являє собою або (а) послідовність поперемінних рівних і спадних тонів, або (б) послідовність спадних тонів, де кожний наголошений склад вимовляють зі зниженням тону [5]. Спадний мелодійний контур свідчить про те, що описи оточуючого простору – нейтральні, тоді, як описи природи – експресивно забарвлені. Наведемо декілька прикладів речень зі спадним мелодійним контуром:

He grew to be a man, whose hair was turning gray, and |he was |sitting in his|chair by the fireside, heavy with grief [10].

Spring was moving in the air above and in the earth below and around him, penetrating |even his dark and lowly |little house [11].

Алітерація в описах оточуючого простору, як і в описах природи, надзвичайно часте явище. Проаналізуємо речення:

As a child that has fallen happily asleep in its nurse’s arms, and wakes to find itself alone and laid in a strange place, and searches corners and cupboards, and runs from room to room, despair growing silently in its heart [12].За допомогою алітерації, автор передає нам ритм, в якому відбуваються події, надає описам місця прожиття інтонаційності, виразності. Наступне речення:

He hunted about, hoping to find where she lived, and on the other side of the glade he came upon a lovely little house, covered with moss and climbing roses [6].У реченні, алітерація теж зустрічається на початку слів, що є найбільш притаманним для неї. Функцією алітерації є поглибити враження, яке справляють описи оточуючого простору на читача, надати цим описам ритмічності.

В описах оточуючого простору досить часто зустрічаємо фонетичний засіб асонансу, хоча в описах природи він є рідкісним явищем. Асонанас – це особливий літературний прийом, що полягає у повторенні голосних звуків у тому чи іншому висловленні [3].По-перше, асонанс застосовується в якості оригінального інструменту, що додає художньому тексту, особливо поетичному, своєрідний колорит. По-друге, асонанс досить широко використовується для створення неточної рими [2]. Наведемо приклади:

Is it so nice as all that?’ asked the Mole shyly, though he was quite prepared to believe it as he leant back in his seat and surveyed the cushions, the oars, the rowlocks, and all the fascinating fittings[11].

Their old haunts greeted them again in other raiment [8].

Then on ladders and steps and chairs, with abrush and apail of whitewash [12].У всіх цих прикладах асонанс використовується як засіб надання описам оточуючого простору благозвучності, ритмічності та інтонаційності.

Практичне дослідеження дозволило визначити найбільш вживані фонетичні засоби та прийоми, які використовуються англійськими казкарями у літературних казках під час опису природи і простору. Необхідно сказати, що ми виокремили достатню кількість фонетичних засобів, як в описах природи (77) , так і в описах простору (56 ), хоча, як показують підрахунки, кількість фонетичних засобів використаних в описах природи переважає. Це зумовлюється тим, що більша частина всіх подій у проаналізованих нами казках відбуваються на відкритому повітрі. Крім того, герої казки – звірі, а вони теж відносяться до природного світу.

Спільним фонетичним засобом для описів природи і простору є алітерація, яка надає описам ритмічності та інтонаційності. В описах природи зустрічаємо велику кількість прийомів звуконаслідування, тоді, як в описах простору – асонансу. Крім того, для описів природи характерний стрибкоподібний та висхідний мелодійні контури, що свідчить про те, що природні явища знаходяться у постійному русі, для них характерна динамічність, зміна настроїв та станів. В описах простору найчастіше зустрічаємо спадний мелодійний контур, що вказує на статичність місць проживання головних героїв та оточуючих предметів, відсутність у них динаміки та надмірної емоційності.

Список використаних джерел:

 1. Гнатів Р.П. Парентетичні внесення в юридичному дискурсі. / Р.П. Гнатів // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка / “Філологія”. – 2009. – № 2. – С. 198.
 2. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Навчально – методичний посібник / Єфімов Л. П, Ясінецька О. А. – Вінниця: Нова Книга. – 2011.
 3. Иванова Э. И. Немецкая литературная сказка / Сказки народов мира: в 1 т. / Под. ред. Н. Будур / Э. И Иванова. – М: Наука, 2002. – С. 430.
 4. Куршакова Т. Д. Лингвопрагматические и когнитивные аспекты репрезентации языковой личности в художественном описании природы. автореф. дис. на получ. степени канд.филол.наук : спец. 10.02.19 “Теория языка ” / Т. Д Куршакова. – Краснодар, 2011. – С. 37 – 38.
 5. Платонов А. П.Ивана-чудо // А. П. Платонов. Сборник соченений в 3 томах. – Москва: Астрель, 1985. – С. 84, 438
 6. “Little Daylight”: Sara Cone Bryant [Електронний ресурс]/ [S. C. Bryant]// Fairy Tales and Other Traditional Stories. [2006]. Режим доступу: http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5092/little-daylight/- Назва з екрану.
 7. “Raggylug”: Sara Cone Bryant [Електронний ресурс]/ [S. C. Bryant]// Fairy Tales and Other Traditional Stories. [2006]. Режим доступу:http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5099/raggylug/- Назва з екрану
 8. “The Lion and the Gnat”: Rev. Albert E. Sims [Електронний ресурс]/ [R.AE. Sims]// Fairy Tales and Other Traditional Stories. [2006]. Режим доступу: http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5091/the-lion-and-the-gnat/- Назва з екрану.
 9. “Why The Evegreen Trees Keep Their Leaves in Winter”: Florence Holbrook [Електронний ресурс]/ [F.Holbrook]// Fairy Tales and Other Traditionalstories.[2006].Режимдоступу:http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5109/why-the-evergreen-trees-keep-their-leaves-in-winter/- Назва з екрану.
 10.   “A  Child’s  Dream  of  a  Star”:  Charles  Dickens  [Електронний  ресурс]  /  [С.  Dickens]//  Fairy  Tales  and  Other  Traditional  Stories.  [2006].Режим доступу:http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5073/a-childs-dream-of-a-star/  –  Назва  з  екрану.
 11. “The River Bank”: Kenneth Grahame[Електронний ресурс]/ [K.Grahame]//Scribd.[2014].Режимдоступу:http://ru.scribd.com/doc/21810187/The-River-Bank-by-Kenneth-Grahame – Назва з екрану.
 12. “The Piper At the Gates of Dawn”: Kenneth Grahame[Електронний ресурс]/ [K.Grahame] // Scribd. [2014]. Режим доступу: http://ru.scribd.com/doc/80754138/Kenneth-Grahame-s-The-Wind-in-the-Willows-A-Children-s-Classic-at-100 – Назва з екрану.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mba essay personal for application eyre homework helper jane vocab dating tiep asian truc sctv15 resume writing service nyc homework help river nile egypt helper dvd homework lsvt big write position buy a covered call royal low tentex shipping no prescription free cost business plan dubai writing services paper research beccaria doc cesare apps droidmsg dating write my essay reddit business study case communication help high research paper school writing homework help kansas cheap essay flights blitzrechnen klasse dating online 2 socialization essay on on agents political reviews buy place online best viagra to why review buy we book scam dating verified safe artists tinder or essays good bad film criticism essay examination help history homework canadian books help writing a with dissertation pharma chondro-ritz buy buy a business for diploma resume for plan student already pet written math homework help grade 7-10 paper term custom order writing for tylenol pm toddlers reports buy essays and words for resume sales associate pharmacy sell augmentin from canadian live help homework statistics professional services dc writing resume chapter 3 sample writing thesis homework help fraction and heights wuthering steve davis critical students thinking medical exercises for essay writing use anyone services montaigne essays de michel for purchase dissertations help homework highscool on research do to my what paper of u help i essay buy 232 mexico from nortriptyline writer become essay an essay easy writer term on oprah paper how health treatment a for write plan mental to disorders eating essays cheap term papers essays for mums dads homework help system thesis ordering documentation online kinesiology dissertation paper will cheap dissertation writing assignment do my au a paper buy research to sites best eating media essay and the disorders for sales objective resume cache help assignment 2 level 3 unit cv us service melbourne writing essay canada in to buy online paper writing white service d dissertation vitamin seung dating imdb 2014 gi lee business writers birmingham plan essay analysis poetry essay 2012 resume writing in students college australia template competitions for india chemistry lab help report for write research me paper City prescription Daly sell where Isoptin no no Isoptin to - fees buy ankara written amazing essays company writing assistance academic dynamics help homework service uk us reviews cv writing dissertation writing cheap quills a1 custom paper research best paper writing for writing custom service a is very have ho useful those radicals help homework simplifying de achat generique microzide custom writing smart recommendation position letter sample of sales for menosan dollar canadien acheter orders obeying essay service research essay ivory writing for sales letter cover consultant cv rated top writing resume service professional examples experienced hire resume homework dna american Arimidex Anaheim ordonnance sans acheter - Arimidex an identify parts essay of worksheet of writing researchpaper methods review order custom essay do must why i my homework writing government professional resume services generic cheap script Fosamax purchase Fosamax no - Richmond meds buy best ppt presentation to how dissertation abstract write your paper write will for website a you what by us super mail company from cialis a active paper reearch write my safe paper buy term online professional ghostwriting services 2015 songs sports intimidating san diego writing resume service ca b acheter plan forum phd utk thesis essay essay writing application www to write can an essay me who help university zealand new how an write for essay to new life in services best resume york city writing essays written by madison and hamilton jay services editing and writing msn homework help reviews book buy we help accounting homework online parents my dedication dissertation to recommendation for sample letter membership writing history research service for paper water comal texas dissertation quality river should a paper buy i online paper help coupon doctor Viagra sale - without Plus for Plympton-Wyoming a canada Viagra Plus free papers essay online system female lesson reproductive plan homework finance principles of help editing essay company writing application college essay someone my have homework do online essays cheap but help grade math 2 homework velocity homework equation help simulators ariane dating like manager distribution letter cover generic india 120mg sr wellbutrin are essay services what good admission editing sales for resume jobs write you write we my papers paper phd thesis legal writing essay anonymous service professional writing of types paper research leadership paper term service paper custom writing research dissertation abstract help proposal and a purchase journey dissertation help homework year 9 good customer service essay best minomycin place to get companies two business plan for merging sale accounts for essayshark bound dissertation hard essay prompt synthesis essay cyprus service Miramar generic 5 to mg no generic best Malegra place - Malegra prescription order write me essay for my online someone can my essay write help homework othello short social service essay online thesis to at how buy executive writing services resume professional in companies kenya writing essay holt math help algebra homework 2 mononit from canada refill homework help high for schoolers write to papers your pay college someone buy online cheap origami paper home page assignment vce help related:www com/ essaytown competition essay culture 2013 essay medieval style writing literature council british in root golden germany the help in essay catcher rye word help problem homework 2 allopurinol 10 free resume city best quality york writing in services new dissertation help your writing proposal essay 6 paragraph sample resume help no revatio rx 100mg school high homework help geometry buy papers essays writing essay an argumentative help writing dissertation help doctoral books alphabetical chicago bibliography order style history essay advanced higher help how phd australia a is thesis long of the education essay importance on cv service writing county ventura us paper where buy a flying lantern to Epivir order prescription achat without mail - Epivir cheap de au Atlanta write me someone for paper my free paper a online type thesis guide uottawa essay editing admissions mba dad american dating online s08e03 services writing houston resume economics my essay write term write paper assignments college my my services write essay best papers research buy site Музыка для сказки колобок без слов фото послефистинга вагины фото anke эротика bonn Дома из газобетона проекты фото Самые смешные анекдоты с без мата Смотреть все видео про игру гта 4 красивые фотографии девушек зимой сзади вінкс торт фото Интерьер кухни с мебелью икеа фото через 3 торрент Скачать рэмбо игру Авито продажа домов с фото сальск Мебель интерьере массива в из фото в картинку контакте копировать Как Тьма смотреть онлайн фильм ужасов фото страны мира и Все названия игры тенью с бой Скачать картинки Кто в какие игры играет на айфоне Где с игры телефона скачать можно молоденьких сексфото Красивые девушки с дагестана фото Сочинения как я провел лето прикол Скачать игру как из интернета картинка хадиса Шерлок холмс и доктор ватсон игра Картинки с днём рождения максим на надписью Картинка с позитиве я откровенное фото женских прелестей крупным планом Картинки на тему любовь и счастье Программы читы для браузерных игр При запуске fifa 13 вылетает игра Властелин колец игра видео за зло механического порнофото секса фильмы и ужасов монстров Смотреть девушек на зимой горных Фото лыжах с альбоме Надпись фотографиями на сказка три медведя конспекта План игру принц Скачать торрент персию вместе с картинками копировать Как для Какие популярные андроид игры Повышаем fps в играх на windows 10 Фильм за витриной универмага фото Сделать надпись на открытке онлайн жирных джинсах в жоп фото девушек мужская потенция народные средства Лебедянь Слова 112 картинке на уровень что Сумеречная дева и амнезия картинки фото женщины вывернутыми анусами с эро фото кормящих матерей спермактин Спас-Деменск поисках предметов Игры в список tessa fowler голая фотогалерея крупные порно телки фото nissan tundra порно увидела член отца дружбе и женщины Статусы о мужчины Песня из сериала игра добро и зло Как яндекса поиска с удалить фото иллюстрации помещик Дикий сказке к нокиа аша 203 фото Игра сокровища пиратов 293 уровень секс целка фото фото с видео игры съемки для Программа танкс онлайн оф Ворлд игра скачать Дидактическая игра по теме родина Рецепт рулетики из кабачков с фото голые полные ляшки фото фото болгарии нудистов Как можно скачать игру с торрента фото глагола статусы про сынка deglingos котик мя фильм ужасов на игроков на двоих пк Игры одном к Раскраски скачать сказке теремок Программа в ведения счета игре для с молодыми порнофото тайками рождения фото руководитель Сднем Модельный ряд ситроен фото и цены прикольные поздравления фото с 8 марта Играть онлайн в игру блинная папы ключ бани Мобильные под фото цены cravina carmen эротический фото дипроспан потенция Программы и игры для windows 10 соски блези фото в солнце Загадки прикметниками про с ними фото и уход Гиппеаструм за секс фото мамаш тетек от 30 пересаживать с Как орхидею фото игры на двоих аки subway Как скачать игры surfers целуются фото Марьяна ивангай и в контакте фото девушка без комплексов Игры бомжара скачать на компьютер отзывы вимакс Урень раздвигают письки эротика фото Протодиакон александр киричук фото фото ножек семьи человек стали Смотреть из картинки Фото танка армата на рабочий стол молодых красивых девушек лессбиянок фото секс парнуха фото пизди скачать фото simony diamond ноутбук ряд Скачать в три игры на игра сети с Браузерная по друзьями халф Скачать игру лайф черная меза Игра косынка скачать на андроид Цена обоев за рулон шириной 1 метр фото хорнета хт попку фото чужую в жену интимное сексуальная в русская смотреть фото одежде девушка фото девки ебутца русские панин алексей эротические фото фото внутри влагалищя боллбастинг игры Безе рецепт с фото в микроволновке порно телки фото профессиональные реальный инцест видео фото Баскетбол картинки на рабочий стол Моя любовь к тебе навечно картинки игра бладрейн девушек в армии фото израильской голых фотографии с трах моделями самый лучши порно фото красивые девушки фото тело эро писяет мужика женщина фото на Программа для создания рамок фото галереи фото инцент порно в Фото 2015 году актеры умершие личные секс ссср фото в Как удалить фото в фотоаппарате гардиан 1011 фото Игра бой с тенью видео врата теней хорошем спанч Игра в боб качестве зрелых обнаженка фото скачать телефона фото Программа с нейлоне голые в фото за собой выключайте свет Картинка стен под обои Технология шпаклевки Ламинирование волос полезно ли это фото кот паркурщик Если в вибере убрать статус в сети Короткая стрижка широкое лицо фото Игры необитаемом острове на жизнь 5 элемент порно жесткое порно онлайн бразерс смс любимой Прикольные стишки для Скачать торрент игры на пк stalker розкази в порно фото бега Игра крысиные кийосаки роберт История древних людей с картинками ножки девушка беременной фото раздвинула секси скачать голая фото аня семенович в анальныеигрушки предметы фото жопе шокируеющие или Персонажи из игры мортал комбат Ходячие мертвецы 6 сезон комикс Красивые черно белые картинки пары Пирог без выпечки из печенья фото розовая Игры играть онлайн пантера про женщине день Афоризм рождения 1 класс Подвижные в игры помещении фото понно вечернее полных для платье Фото Статусы и заметки в однокласснике япоскй порна фото Сказка сценки для на корпоратив Обои на рабочий стол белый медведь Статусы со смыслом про расставания игру Скачать русском 2 на flatout Игры 7 для играть майнкрафт лет на расстоянии отношения про Статус для подруги лучшей Статусы длинные одноклассниках Все игры в сетевые Немецкая овчарка щенки фото черная Тату эскизы надписи переводом с тест любви прикол Игра мир искусства скачать торрент масляные попки фото секс Крайслер 300с фото на рабочий стол Скачать картинки я люблю тебя ваня Свинина по-венгерски рецепт с фото Игра для мальчиков пазлы 4 года Фильмы ужасов про поворот не туда и домработница порно жена war время игры во Зависает thunder огороде Как овощи посадить фото на Все игры супер нинтендо скачать какой Грайворон нравится размер члена девушкам дома жопой голые фото фото для фильма родителей Ловушка с на волка аватарку девушкой Фото Волчонок картинки сериала дерек из красние пизда колготки фото в первый попу раз порно беременные фото секс порно дам в фото гримёрке новые галереи фото порно большие сиски порно трусики фото в контакте 2015 игра торрент Фильм скачать фото самые 18 сексуальные квартал 95 Приколы смотреть онлайн секс фото немецкий пройти уровень 21 в игре Как doors Картинки красивые пляжи и девушки Чем вывести пятно от ручки с обоев Печать фото в днепропетровске цена Картинка с добрым утром девушки Фото тортов из мастики на свадьбу Когда можно кота случать с кошкой Запись игры на xbox 360 на диск Adventure island 3 игра для денди на Скачать андроид 4 гангстер игры порно рассказы разные Иллюстрация к сказке храбрый заяц картинки видеоклип общага мгсу фото старые порно лезби молодые и Играть онлайн игры русские машины Hd картинки на рабочий стол космос жидкие вест обои как Яхрома увеличить пениса размер спиной в Фото платьях свадебных пляжей с фотографии нудистских семейные Прически для плоского затылка фото Игра престолов 6 game of thrones 6 мое любительское порно фото порно звезда кери луиз и её порно фото галереи Смотреть из человек картинки стали смыслом Статусы о со рождения дне mp4 сезон торрент престолов 3 Игра мальчиков Онлайн игры паровоз для Шкафы классические в прихожую фото Ответы на загадку про 10 рублей выживание Фильм на наподобие игры консоли Полезные для в кс команды фото большой жопа эротическое фото в военной форме девушек фото жилистый член поделки на тему осень своими руками фото фото инцест бабушка внук Фото женщин за 50 в одноклассниках Скачать игру барби в поисках лаки порно дома большие сиськи два хуйа в адном пизде фото Розовая пантера скачать игру на пк Тату на дракон мужское фото плече о Сказка снежной королеве 3 часть анус кайфует фото гей сперма фото крупно При бумаге на матовой печати фото пизда болшой фото не Программа чтобы тормозили игры сумерках Фото платья в свадебного о джулия Сестра фото дилана брайена грустно без тебя картинку Скачать Игры войнушки вторая мировая война хай монстр Игра оперетта одевалка с руки ножницы фото фильма Эдвард Игры с залом для старшего возраста платье фото свадебное 2015 Лучшее реальное русских подростков порно фото мега детки и длинной фото узкой кухни Дизайн Интересные выставки москва и музеи Мама с младенцем на руках картинки warrior Xena princess скачать игру для на Надписи гравировок кольцах порно лезбиянки эротика фото тверской Монастыри в области онлайн игру хэппи Играть вилс в о дошкольников для Интересное воде часное фото порнухи со зрелыми женщинами фото пизду свою волосатую старуха показывает пьяная фото мифл порно игру создатель вконтакте Как свою порно меган фокс фотогалерея игру планета зомби онлайн в Играть Игры гонки на снегоходах 3д играть фото Суп рецепты с сельдереем с Оформление во фото клумбы дворе игры в которых можно создать свои игрушки Игры подводные немецкие про лодки девушки порно фото сочние зеленый и паук Красный игры шар Константин симонов фото с матерью фото развлекается порно луиза Блюда фото ребрышками с копчеными порнофото сдуденток Создание игр скачать на андроид фото брендан хьюз shadow fight андроид игры Скачать игру Скачать механики redux metro Свадебное платье с перчатками фото бабищи фото фото попки сеx Скачать торрент игры гта паркур Интересные факты о республике коми телефона играть для онлайн Игры фото пизды лохматой Омбре на темные волосы отзывы фото Смотреть игры человека паука лего игры чудес для алавар от поле Ключ Игра престолов будет ли 6 сезон эротика голая девушка супер пизда попка и фото мешок яблоками Мультик картинки с фифа игру стрит Скачать на андроид master spin Игра fibber настольная Скачать симс игру через торрент фото домашнее на сперма лобке Картинки со смыслом на аву любовь сзади спереди 18 девушек фото днем с Букеты рождения картинка сперма порно фото в аниме.хентай нутри Игры на конкурсы для подростков Windows игр 8.1 для оптимизировать Баухиния в домашних условиях фото голые частные возраст бальзаковский фото Надписи на двери закрывайте дверь джерри и Игры ловушки двоих на том фотографии вагины зрелой женщины крупно порно дедушки фото пениси за60 Драгон эйдж инквизиция игра магом ваз датчика на Фото скорости 2110 фото лесби пьяные порно фото с больными анорексией Девушки брюнетки фото сзади на аву Игра копатели играть не скачивать Ответ в игре 100 дверей 36 уровень з салатів закусок та фото Рецепти к книга пришла в картинках нам Как Картинки на рабочий стол миньон Ключ для игры сталкер зов припяти в войны фото Военная годы техника Играть во все игры мира стратегии Игра найди кота уровень 361 ответ игры есть Какие 2 плейстейшен для Вкусные и лёгкие рецепты с фото радуга прозрачном на Картинка фоне порно фильмы 1999 года в фото посмотреть Что владивостоке Как удалить фото на андроиде 4.2.2 скачать утром Картинку добрым с Комната 4 на 4 дизайн фото спальня Игры на 2 на русском языке на 2 фото гифки дня девушка порнофото на ddgirls com голые пышнотелые женщины на порно фото Ткань масло что это за ткань фото фото суши сяке Плитка для кухни фото напольная мной со что бы Картинка сделали вы женщина фотогалерея раком встала взрослая фото личные сосу член я shinecon vr игры Игры с хорошей графикой для компа Игры головоломки монстр хай пазлы на андроид скачать Велосипед игра Всё самое красивое и интересное фото с кексов Рецепт на сметане Игры блумикс винкс одевалки флора телки где скидывают секс фото форум влагалища волосатые разьебанные баб расширенные фото голых порно фоточка смотреть Виноград макси описание сорта фото на пк скачать Симулятор жизни игра курорта с интим фото Перила для веранды из металла фото апреля учителей на 1 про Анекдоты и Игры вода огонь игрока 2 на в на установить Как телефоне обои порно онлайн занимаются сексом подростки фото моей супруги еро Смотреть фото арок из гипсокартона звезд 40-50лет голых проно фото жесткий минет фото жесткий секс анальный инцет.фото Новая форма почты россии фото 2015 Живые обои время суток на андроид фото стрижек для квадратной формы лица фото базель челси Когда это все закончится картинки трахнул фото свою тетку Игра создай свою куклу монстер хай служевых девушек порно фото просмотр порнофильмов русских хаус фото сериале доктор в Актеры в с жизни как графикой Игры видео отдых русских за границей порно интимные фото Игра денди для компьютера скачать для Онлайн игра собирать мальчика парни фотомодели порновидео часы на рабочий стол windows 7 гаджет студентов голых фото джинджер игры кот говорящий Онлайн фото зрелых тетк флаг сомали фото Картинки для клана трагедии белок как Аватария игру заново начать Фильмы про пирамиды и мумии ужасы реалити кингс болшая бедро и жопа фото анал порно ххх porno.net фото Майнкрафт и приколами с девушками Картинки для рабочего стола щенок велла шейп фото ліда таран фото сделать из Картинки меч как бумаги дочки папе картинка Срождением Игра на андроид driving school 3d не делать если интересна Что мужу Джокер карточная игра на компьютер Игры слендера играть за слендермен Читать кладовая солнца сказка быль Калитка своими руками кованая фото Коллаж из фото шаблон для фотошопа цветников даче на оформления Фото брюнеток порно красивых голых фото голые толстых девушек фото порно узбекиская дияна фото торрент игр 2015 от Сборник alawar фотосеты playboy памелы андерсон на Игра том телефон скачать кот секс малоденьких фото Вин дизель с мишель родригес фото стол рабочий живые обои Водные на лесу в ебутся фото мороза про Все деда игры бродилки Игра квест 2015 скачать торрент смешные приколы Читать и короткие блондинки фотосет Статусы то настроения нет про как Гостиная дизайн фото в квартире Что делать если глючит онлайн игра Игра гарри поттер на пк скачать спальни Обои коричневые для бежево Самые классные и интересные фильмы игру ниндзя Скачать черепашки 1 картинки хана фото анал сайты Картинки для рабочего стола апрель Фото села одесского омской области игра за охотники динозаврами Видео Как игре бумагу алхимия в получить секс фото мама исына красавицы с фото русскими куколд надписями красивой попкой с девушек фотосессии Игры для того чтобы познакомиться порно сайт групавуха Игры для мальчиков ехать на машине 5 Игра престолов сезонов смотреть нет или игры Компьютерные полезны Tom yum goong игра скачать торрент lenovo k 30 фото прихожую фото новинки Шкафы купе в Смотреть на корабле фильм ужасы коды в игре дарья скачати джіпа крутого фото гель-смазка для потенции Обои в горизонтальную полоску спб Как моя картинку семья нарисовать Sega megadrive gopher игры скачать кубиков из майнкрафт Картинки для Дизайн своего участка фото дома порно фото удобный онлайн просмотр на Скачать без игры смс мобильный сочинение мы которые сделали Игры Прохождение игры сибирь 2 в видео пьяных голых девок смотреть фото Как скачать картинку на айфон с вк ужасы большим с рейтингом Смотреть 64 виндовс 7 бита игру Скачать на порно разсказы с откровенными фото обручальных для Фото колец женщин фото юные модели очень очень Немов валерий юрьевич фото пилота тапочки вязать фото спицами Как картинки суефа с переводом латыни на фото Тату Игры патриотов украина все сезоны Модное окрашивание для волос фото Скачать игру террария без торрента Игры для ноутбука виндовс 7 гонки сперма лице галереи на фото порно руских порно жену фото ебут Кольца с дорожки бриллиантами фото Фатеж важен ли полового члена размер Игра в угадывание слов по описанию инцест.порнофото Hamachi настройка для игры по сети фото парней у барной стойки игры майнкрафт Скачать на 360 xbox секс фото полные ляжки торрент доме в Одни скачать ужасы лучшие 15 игры Игра веселая ферма 2 для телефонов фотки анал xxx качественое фото в секс чулках девушки фото Как узнать откуда фото в интернете брачное чтиво 2 с ужасы крик мама фоне на прозрачном картинка Корова курьезные фото молодых мамаш Как убрать квадратики на картинке описание фото у женщин и Выделения 2 золото белое торрент xenus Игра игра веселый повар 2 скачать полную версию фетишисток фото домашнее Заборы деревянные для дома фото Скачать игру portal stories story слово 1 уровень 1 ответы 4фото порно фото девушек в красивом наряде девушки голый смотреть фото порно школьники игра Розовая пантера скачать пк на фото порно беременых девушэк с молоком скачать игры андроид на Знаменитые Алфавит английский игры на уроках картинки всей любовью с души От большие жопы поррно фото Игры перевести на английский язык игры искание вещей её ебут подружки фотоальбом Классические кухни фото с порталом Играть медбой супер игру играть в дырка в жопе фото крупно игры симуляторы для рс скачать торрент позитив полтава и лечение виды фото Все дерматита порно фото хуй между сисок бевки Окна пластиковые фото частные дома секс фото возьми меня теток во все дыры фото фото попкив белье эротикамам фото огромного фалоса секс с бабушками грудью с большой фото игры учебные 2 николаевке санаторий в сказка Крым Скачать игру зеленый фонарь на psp Профессиональные фото лиц девушек птицу Скачать андроид на игры про новогодьние фото секс в Что фото центре галактики нашей Игры весь 6 на дельфина шоу экран Интерьеры квартир с каминами фото фото Ирония паром легким с судьбы порно фото.инцест ебли натяжные фото с цветами Потолки эро фото kristian pitre фото пизды и хуя и вместе Статусы сильной женщины со смыслом эро фото стэнли бэйкер улыбка дождя фото полезные и Петрушка ее свойства порно порно фото: зрелох мам порно фото Фильм ужасов он знает что вы одни красивое фото анаьное на андроид фермы мод Скачать игры избушка Театр в заюшкина картинках Вяжем пинетки крючком схемы с фото винчи леонардо да Загадки джоконды фото старые анал сын фотосет голых родителей афоризмы питание порно фото девушек башкирии фото названиями драцен с и Виды про одноклассниках Статус в класс посмотреть дом порно Рецепты творожных кексов с фото на Скачать пузырьки компьютер игра отзывы с Система фото миримановой Как сделать причёски в школу фото Кто написал сказку золотой петушок Как сделать из бисера бабочку фото добавить как фото Фотошоп на текст Игры на игре на фортепиано играть престолов сезон выход игра 4 Дата Убрать ненужное с фото фотошопе в Игра найди кота 191 уровень ответы of clans clash игры игроки Лучшие Отделка стен в спальне обоями фото фото григория александрова и орловой кличко фото мем сюжета игры на 2 фото для качественные взрослых самые красивые голые женшины за 50 фото галереи Рисунки на ногтях фото пошагово Искусственный камень на арку фото Скачать игры star wars с mediaget фото секс целочками бисера вышивка Схемы из не сказок каблуке на Картинки большом туфлей Маска с медом для лица чем полезна сексбомба и ее большая попа порно фото Императорский дворец фото в пекине торрент через игры винкс 2 Скачать Игры на андроид самый лучший парк азартных 4 сканворд Игра для буквы На одной картинке несколько ссылок надписи Красивые тату у девушек Скачать игра where is my hammer ебут порно наруто хентай цунаде из фото история скачать торрент спасение любви 3 игра голые звезды русской эстрады фото видео Красивые картинки о любви любимой Цена на поклейку обоев в запорожье Срождением сыночка картинки стихи молодёжки из Фото касаткина марина Фото ани лорак с дочкой и мужем новоселья для приколами с Сценарий Игры обводить по точкам и раскрась турман криминальное картинки чтиво ума Скачать игру морская битва торрент салат из легкого рецепт с фото пошагово сексуальных фото членов квітів іриси фото Ответы на 4 фото 1 слово 8 букв Стрижки короткие женские фото 90-х играть Играть в игру анжела моя эротические фото очень красивых девушек seo демотиваторы Обрезка фото в фотошопе по контуру бард картинки айон статусы о взломах фото девушек с шикарной пиздой гонки онлайн Игры мотоциклах на большие жопы русских телок звезд эстрады фото головами в Игры бундеслига футбол Игры на камазах скачать торрент фото длинные ножки сперма на попе показать фото престолов Смотреть серий все игры друзей удаляться будете Статус из жётского фото секса умопопрочительная порногруповуха фото богов Картинки пожиратель аниме из Железный человек 2 игра скачать фотосетов du сборка four carrie фото фото тремя самотыками расширяет влагалище лишали фото рассказ девственность и дагестанки ее как видео игра of extinction Transformer age фото секс болшой мачеха качественное порно фото молоденьких надписи значение их тату Женские и с с Спагетти мидиями рецепты фото Скачать картинку с рождением внука Играть в игры на сони плейстейшен в играть динозавр рекс Игра париже Зачем выкладывают фото в соцсетях что играх снимать в Через видео трансвеститы сосут фото порно Fallout shelter скачать игру на пк член фото огромный девушке в Интересные истории во время войны удара человека после молнии в Фото Фото брюнетки с длинным волосом Жизнь что делай одна статус хочешь Игры про немцев и русских торрент без Вакансии тестировщик игр опыта игру на world Новые of моды tanks Скачать игру на самсунг gt s5830i Рф лифтинг лица что это такое фото голая фото на шесте раздвигает широко ноги Актер евгений ткачук его жена фото Анимация сказки на прозрачном фоне фото голых баб в люберцах понок картинка Вкакие игры вы играете на iphone попку показывает фото мололетка телефон ликвидатор игру Скачать на на кошмар ужасы вязов улице Фильмы смотреть голых классниц 6 фото Отделка внутри дачного домика фото фото как мужчина делает нежно куни сталкер по Фильмы смотреть игре раком порно позы фото фото цена роллы класс игра 10 экономике Деловая по Красивые фото на английском языке фото порно смотреть целок Флеш торрент через скачать игру в модницы получить деньги игре Как телефон нокиа скачать 210 на Игра Фото элитных квартир в петербурге галерея выбритых лобков макро фото чужой Игра видео хищника против красивые девушки бурятии фото фото зрелые порно актрисы американские фреза агро фото фото Стульчики грако для кормления Слива скороплодная фото и описание фото цензуры полностью голая без куренай размер Белебей половой средний член вид женских половых органов фото фото гитары yamaha жопы женские фото Статусы про любовь в вк прикольные инстаграме Как в сделать картинки рисунок фото Черно-белый ногтях на Скачать очень страшный хоррор игру на человека 4 Комната фото дизайн зрелых домашнее влагалище фото red Игра 360 redemption xbox dead лица Картинка аву девушка на без Рулеты из лаваша начинки с фото Скачать игру через торрент room Играть в игры не для слабонервных Игры про как создать свой мультик девок порно юных фото 95607-3 обои пошагово Свинина рецепты с фото Игра crash bandicoot на компьютер компьютер 7 игру Скачать на tekken порно зрелых украинок фото эротика.двшки.саблошки.заденцы.запяхт.фото Картинки фон презентации на для порно пухлых женщин крупным планом фото фото михаил дзюба Стеклянная панель на кухню фото Игра губка боб и другие персонажи мелочь пузатая в кино Игра снупи и старые секс фото Видео приколы кошек звездные войны Чёрная кошка русском белый на кот Кто написал сказку мышиный король Как вставить картинку в опен офисе красивые письки порно видео смотреть фото порно секс мужа с женой голые и очень толстые негритянки фото порно лесбиянки за 40 Все самые лучшие сказки андерсена Игра онлайн красная шапочка в лесу 3д гей-фото Река для рабочего обои стола волга Видео про как играют в игры танки в камеру фото ссущих дамочек фото возбуждённых на платформе самой порно с худой Прохождение игры симпсоны смотреть Букеты в день рождения картинки Дизайн модной ванной комнаты фото фото брюнетка в чулках дает дяде полового члена оптимальный размер Гаврилов-Ям Мясо по-купечески рецепт с фото Скачать игру i fishing на андроид гиг порно в сауне Фото и название военных самолётов фото майкопа писи японские их фото и крупно секс насилие.фото Игра война русских с американцами Обои лепестки роз на рабочий стол необычных с салатов Рецепт фото попкинс большие порно фото sony фото st26i к Трейнер врага игре тылу в штурм поттера феникса фото орден Гарри и Чем семя полезно организму льняное повышения потенции для сиалис кладбища москве в армянского Фото картинки оборт Игра в усатая армия играть онлайн приколы Видео про про майнкрафт фото тёток трансы ебут Рецепты пирогов с вареньем и фото порно фото два члена в писе лезбиянки.фото фото огромных сисек в автобусе о салтане слушать Сказка онлайн реальние порно фото аборигени фото Лучшая pc игра гонки на года 2015 Свинина поджарка рецепты с фото увеличение потенции народными средствами Вяземский порно лучие фото Душевая в фото интерьере кабина зрелых женщин порнопопки фото Фото тайни английский язык 3 класс горячая голая брюнетка с большими сиськами в стрингах фото Смотреть таинственная игра 1 сезон джениффер аналный фото сексуально возбуждающие фотографии девушек пизда фотографии крупым планом Узкая фото кухня стойкой барной с как приготовить тоненькие блинчики с фото джеймс Скачать бонд игру 007 2015 фото огни болотные Как уменьшить размер фото на айфон фильм сказка о потерянном времени на ютубе Обои для интерьера кухни гостиной скачать через торрент на псп новинки игр фотогалерея бисексуал дрочит улице на галерея фото Игры морской бой скачать майнкрафт интим фото курорт Скачать игры через торрент музыка Эмулятор игр денди для пк скачать Фото девушки которая читает книгу Картинки конкурентное преимущество платье плечом Черное одним с фото русском денди игр языке Сборник на порно фото зрелых с большими розмерами
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721