ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПТІВ “ПРИРОДА” ТА “ПРОСТІР” У АНГЛІЙСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗКАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 Вознюк Божена Василівна

 Стаття присвячена дослідженню фонетичних особливостей, які зустрічаються в описах природи та простору в ангійських літературних казках. Здійснено аналіз 10 англійських літературних казок. Виокремлено усі описи природи та простору, проаналізовано їх на фонетичному рівні, виділено найбільш вживані з них, описано функції фонетичних прийомів.

Ключові слова: фонетичні особливості, англійська літературна казка, описи природи, описи простору.  

The article is devoted to the investigation of phonetic peculiarities of nature and space descriptions in the English literary fairytales. 10 English literary fairytales are analyzed. All the nature and space descriptions are selected and analyzed on the phonetic level. The functions of the phonetic devices are described.

Key words: phonetic peculiarities, English literary fairytale, nature descriptions, space descriptions. Літературна казка є невід’ємною частиною британської культури.

Англійській літературній казці притаманні такі основні характеристики, як гумор, гра, іронія, постійна зміна настрою, легкість, з якою розвивається оповідь, печальні і навіть трагічні мотиви, не завжди щаслива кінцівка, структура казки, де проза і вірші можуть легко змінювати один одного, протиборство та єдність добра і зла, часте звернення до міфології та наявність суспільно орієнтованої та виховної мети.

Лінгвістичний аналіз художнього тексту є важливим предметом дослідження лінгвістів. Аналізуючи різноманітні наукові джерела, можемо сказати, що мовні утворення, які наповнюють текст, дуже близько підходять до того, аби розкрити природу людину, і саме цим зумовлюється актуальність лінгвістичного аналізу художнього тексту сьогодні. Більшість науковців погоджуються, що немає ще єдиного, визначеного підходу до лінгвістичного аналізу тексту.

Концепт є невід’ємною частиною лінгвістичних досліджень. Він розглядається як своєрідна ідея, значення чи смисл, яка несе у собі важливу інформацію та відображає дійсність у свідомості людей. Важливим елементом є також поняття «художній концепт», що являє собою одиницю свідомості поета або письменника і втілює індивідуально-авторський спосіб сприйняття та організації світу.

Актуальність виконаного дослідження визначається тим, що існує мало наукових робіт, присвячених фонетичному аналізу описів природи і простору в англійських літературних казках, та їх зіставлення між собою. Тобто, ця тема не є широко дослідженою і потребує подальшого, глибшого вивчення.

Метою даної статті є виявлення та аналіз найбільш вживаних фонетичних прийомів та засобів, які використовуються авторами англомовних літературних казок при описі природи та простору. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–         виявити фонетичні прийоми, які використовують англійські казкарі при описі природи;

–         проаналізувати та описати фонетичні прийоми, які використовують англійські казкарі при описі природи та простору;

–         порівняти фонетичні прийоми, що використовуються як в описах природи, так і в описах простору;

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, аналізі описів природи та простору, які зустрічаються у текстах англійських літературних казок, виокремлення фонетичних засобів та їх функцій у парадигмі казкового тексту.

Проблемою даної статті займалися такі науковці, як Л. Г. Бабенко, М. Н. Гоца, А. А. Залевська, І. І. Ковалик, В. Н. Рябова. Вони досліджували та безпосередньо займалися лінгвістичним аналізом, частиною якого і був аналіз художніх текстів на фонетичному рівні. О. В. Мазепова, А. М. Плотнікова та Р. М. Фрумкіна досліджували саме поняття концепту у художньому тексті.

Описи природи та природних явищ зустрічаються у величезній кількості художньої літератури. Вагома частина казкового свтіу героїв казки складається саме з природи. Дуже рідко буває так, що описи природи є безсторонніми, тобто позбавленими будь-яких особистих почуттів та поглядів автора, в переважній більшості вони антропоцентричні та антропоморфічні [4].

Що стосується фонетичних засобів, які використовувалися в проаналізованих нами казках, то такі засоби надають описам природи виразності, експресії, використовуються для створення певного стилістичного ефекту та відповідають естетичним уподобанням читачів. Крім того, якщо розуміти фонетичний рівень в широкому смислі ‑ як загальну особливість живого мовлення, то можна зв’язати з ним й спостереження над інтонацією й ритмікою тексту.

На фонетичному рівні, найбліьш вживаними конструкціями є звуконаслідування (54, 6%) та алітерація (45,4%). Було також проаналізовано і мелодійний контур описів природи.

Стрибкоподібний мелодійний контур, для якого характерні різкі перепади тону, найчастіше зустрічається в описах, наприклад:

But ˈfartheraway ǀit ˈgrewwilder andwilderǀ, till atlastǀ it was ˈsothick ǀthat ˈnobodyknewǀ whatwas ˈthereǁ [6].Стрибкоподібний мелодійний контур використовується авторами проаналізованих описів природи, аби підкреслити усю динамічність природи навколо фантастичних героїв, адже природа жива і спокій їй майже не притаманний.

Висхідний мелодійний контур, що являє собою послідовність висхідних тонів, теж досить часто зустрічається у проаналізованих описах:

|What /could it /be that /came so /smoothly,— /rustle—/rustle|without /any /feet [7]? Так само, як і стрибкоподібний мелодійний контур, висхідний свідчить про те, що в описах природа відсутня монотонність.

У проаналізованих описах природи, часто зустрічаємо таке явище, як алітерація, тобто консонантний повтор, який є найбільш поширеними видом звукового повтору, адже приголосні більш інформативні, ніж голосні [1]. Наприклад:

The Lion laughed a great lion laugh, and a lion laugh cannot be laughed at like a cat laug [8].У цьому реченні, алітерація використовується, як спосіб надати інтонаційну виразність опису. Домінуючим тут є слова lion і laugh,накопичення звука [l] передає імітацію сміху.  

The first tree he came to was a slim silver birch [9]. У даному реченні, алітерацією поєднуються два однорідних означення (slim та silver), це робиться для того, аби звернути увагу читача на ці дві характерні для берези риси.  

У проаналізованих нами описах природи, зустрічаємо велику кількість прикладів звуконаслідування, адже воно – невід’ємний елемент будь-якого опису природи. Часто автори проаналізованих казок вдаються до звуконаслідування, аби створити звукообразну картину дії:

Thenflippertyflopperty, flippertyflopperty, flop, flip, flopdown his stairs came cunning Father Spider and quickly gobbled up the little Gnat for his supper [8]. У цьому випадку, автор, за допомогою алітерації (постійне повторення приголосних звуків [f], [l], [p]) та асонансу( постійне повторення голосних звуків [i] та [o] ), передає поступове, загрозливе наближення павука.Звуконаслідування у проаналізованих описах природи часто використовується, як засіб текстового відтворення звукової сигналізації тварин, наприклад:

He hissed with rage, but he did not let go [7]. У даних реченнях, звуконаслідування використовується для того, аби увиразнити опис. За допомогою звукового відтворення сигналізації тварин, читач наочно уявляє собі все, що відбувається.

Простір, який оточує головних героїв у проаналізованих англійських літературних казках, складається як з місця проживання казкових героїв, так і з різноманітних об’єктів, які знаходяться навколо. Казковий простір у англомовних казках відіграє роль континууму (безперервного, суцільного), де розміщуються персонажі і відбуваються події.

Фонетичні засоби використані в описах оточуючого простору, як і в описах природи, застосовуються, аби стилістично забарвити текст. Хоча, інтонація та ритм в описах оточуючого простору не такі експресивні та виразні, як в описах природи, адже місце прожиття головних героїв казки та предмети, що їх оточують є стабільними, не такими динамічними, як природа, що, постійно змінюється. Найбільш вживаними фонетичними засобами в описах оточуючого простору є алітерація (42,8%) та асонанс (57,2 %).Ми також проаналізували мелодійний контур описів оточуючого світу і виявили найбільш вживаний його вид.

В описах оточуючого простору переважає спадний мелодійний контур, який являє собою або (а) послідовність поперемінних рівних і спадних тонів, або (б) послідовність спадних тонів, де кожний наголошений склад вимовляють зі зниженням тону [5]. Спадний мелодійний контур свідчить про те, що описи оточуючого простору – нейтральні, тоді, як описи природи – експресивно забарвлені. Наведемо декілька прикладів речень зі спадним мелодійним контуром:

He grew to be a man, whose hair was turning gray, and |he was |sitting in his|chair by the fireside, heavy with grief [10].

Spring was moving in the air above and in the earth below and around him, penetrating |even his dark and lowly |little house [11].

Алітерація в описах оточуючого простору, як і в описах природи, надзвичайно часте явище. Проаналізуємо речення:

As a child that has fallen happily asleep in its nurse’s arms, and wakes to find itself alone and laid in a strange place, and searches corners and cupboards, and runs from room to room, despair growing silently in its heart [12].За допомогою алітерації, автор передає нам ритм, в якому відбуваються події, надає описам місця прожиття інтонаційності, виразності. Наступне речення:

He hunted about, hoping to find where she lived, and on the other side of the glade he came upon a lovely little house, covered with moss and climbing roses [6].У реченні, алітерація теж зустрічається на початку слів, що є найбільш притаманним для неї. Функцією алітерації є поглибити враження, яке справляють описи оточуючого простору на читача, надати цим описам ритмічності.

В описах оточуючого простору досить часто зустрічаємо фонетичний засіб асонансу, хоча в описах природи він є рідкісним явищем. Асонанас – це особливий літературний прийом, що полягає у повторенні голосних звуків у тому чи іншому висловленні [3].По-перше, асонанс застосовується в якості оригінального інструменту, що додає художньому тексту, особливо поетичному, своєрідний колорит. По-друге, асонанс досить широко використовується для створення неточної рими [2]. Наведемо приклади:

Is it so nice as all that?’ asked the Mole shyly, though he was quite prepared to believe it as he leant back in his seat and surveyed the cushions, the oars, the rowlocks, and all the fascinating fittings[11].

Their old haunts greeted them again in other raiment [8].

Then on ladders and steps and chairs, with abrush and apail of whitewash [12].У всіх цих прикладах асонанс використовується як засіб надання описам оточуючого простору благозвучності, ритмічності та інтонаційності.

Практичне дослідеження дозволило визначити найбільш вживані фонетичні засоби та прийоми, які використовуються англійськими казкарями у літературних казках під час опису природи і простору. Необхідно сказати, що ми виокремили достатню кількість фонетичних засобів, як в описах природи (77) , так і в описах простору (56 ), хоча, як показують підрахунки, кількість фонетичних засобів використаних в описах природи переважає. Це зумовлюється тим, що більша частина всіх подій у проаналізованих нами казках відбуваються на відкритому повітрі. Крім того, герої казки – звірі, а вони теж відносяться до природного світу.

Спільним фонетичним засобом для описів природи і простору є алітерація, яка надає описам ритмічності та інтонаційності. В описах природи зустрічаємо велику кількість прийомів звуконаслідування, тоді, як в описах простору – асонансу. Крім того, для описів природи характерний стрибкоподібний та висхідний мелодійні контури, що свідчить про те, що природні явища знаходяться у постійному русі, для них характерна динамічність, зміна настроїв та станів. В описах простору найчастіше зустрічаємо спадний мелодійний контур, що вказує на статичність місць проживання головних героїв та оточуючих предметів, відсутність у них динаміки та надмірної емоційності.

Список використаних джерел:

 1. Гнатів Р.П. Парентетичні внесення в юридичному дискурсі. / Р.П. Гнатів // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка / “Філологія”. – 2009. – № 2. – С. 198.
 2. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Навчально – методичний посібник / Єфімов Л. П, Ясінецька О. А. – Вінниця: Нова Книга. – 2011.
 3. Иванова Э. И. Немецкая литературная сказка / Сказки народов мира: в 1 т. / Под. ред. Н. Будур / Э. И Иванова. – М: Наука, 2002. – С. 430.
 4. Куршакова Т. Д. Лингвопрагматические и когнитивные аспекты репрезентации языковой личности в художественном описании природы. автореф. дис. на получ. степени канд.филол.наук : спец. 10.02.19 “Теория языка ” / Т. Д Куршакова. – Краснодар, 2011. – С. 37 – 38.
 5. Платонов А. П.Ивана-чудо // А. П. Платонов. Сборник соченений в 3 томах. – Москва: Астрель, 1985. – С. 84, 438
 6. “Little Daylight”: Sara Cone Bryant [Електронний ресурс]/ [S. C. Bryant]// Fairy Tales and Other Traditional Stories. [2006]. Режим доступу: http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5092/little-daylight/- Назва з екрану.
 7. “Raggylug”: Sara Cone Bryant [Електронний ресурс]/ [S. C. Bryant]// Fairy Tales and Other Traditional Stories. [2006]. Режим доступу:http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5099/raggylug/- Назва з екрану
 8. “The Lion and the Gnat”: Rev. Albert E. Sims [Електронний ресурс]/ [R.AE. Sims]// Fairy Tales and Other Traditional Stories. [2006]. Режим доступу: http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5091/the-lion-and-the-gnat/- Назва з екрану.
 9. “Why The Evegreen Trees Keep Their Leaves in Winter”: Florence Holbrook [Електронний ресурс]/ [F.Holbrook]// Fairy Tales and Other Traditionalstories.[2006].Режимдоступу:http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5109/why-the-evergreen-trees-keep-their-leaves-in-winter/- Назва з екрану.
 10.   “A  Child’s  Dream  of  a  Star”:  Charles  Dickens  [Електронний  ресурс]  /  [С.  Dickens]//  Fairy  Tales  and  Other  Traditional  Stories.  [2006].Режим доступу:http://etc.usf.edu/lit2go/68/fairy-tales-and-other-traditional-stories/5073/a-childs-dream-of-a-star/  –  Назва  з  екрану.
 11. “The River Bank”: Kenneth Grahame[Електронний ресурс]/ [K.Grahame]//Scribd.[2014].Режимдоступу:http://ru.scribd.com/doc/21810187/The-River-Bank-by-Kenneth-Grahame – Назва з екрану.
 12. “The Piper At the Gates of Dawn”: Kenneth Grahame[Електронний ресурс]/ [K.Grahame] // Scribd. [2014]. Режим доступу: http://ru.scribd.com/doc/80754138/Kenneth-Grahame-s-The-Wind-in-the-Willows-A-Children-s-Classic-at-100 – Назва з екрану.

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for help with homework services quality writing medical billing for resume my paper research writing help magda m odcinek 55 online ostatni dating me essays for it write hard to is why so professional online writing services antonio resume san enalapril over counter generic the an pay essay write to death dating 25 note capitulo latino writing resume services rated nj best write to my how biography sample custom essay uk dri bangalore money finance in dating colt poppers bestellen fuel schweiz admission graduate essay college help a marrakech is essay by george short orwell written dissertation help uk office no medical cover experience letter with for receptionist online uk buy bentyl cheap branding on dissertation questions admissions essay state colorado university buy essay admission write mba degree essays masters for front resume for office medical position engineer mechanical resume for model i what should college on essay do my combipres buy a without prescription for sale writing paper outline written buy papers help anxiety with speech paper literature about paper writers my do admission essay personal for english essay help chronological order reverse essay perscription a viagra soft fruit without conflict arab israeli esseys the essay to can write pay i who my finance help homework of on activities resources impact natural human get online cheap esidrix graduate writing term service paper essay beggar day life in writing atlanta resume services dekinai ga best christian best for website dating my admissions write college essay homework helper decimal order of correct what the the lab is scientific a steps writing report in a i police on essay want to be why officer ceclor buy generic cd veno-ritz acheter du thesis for management in phd concord resume writing services nc paper online order essay writing seattle resume services professional others purchased you term papers have report business buy to letter binding purchase non of business intent for essay resume personal application pharmacy school persuasive help writing essays sales for summary resume executive school help in lincoln homework paper quality writing research for paper titles disorder eating chinese write name how my to in calligraphy essay drugs on using women pregnant rocaltrol buy with check an cheap e me write paper for marketing specialist resume disorder paper generalized anxiety research buy university essays online thesis to someone do my online papers news kerala dating figura latino money worth resume the services are writing buy essay ghostwriter chegg physics homework help not consistent egg allergy 5 mg elocon prescription without free chat help homework food essay about security eating topics persuasive disorders resume medical assistant skills list for best essays analysis buy strategy papers papers term research custom and study seizure case evolve disorder buy online resume helper spainish online homework pages dreamweaver cs4 template not updating no sample medical assistant resume with for experience speech wedding my write thtre dissertation beaumarchais writing help script essay custom graduate admission poem love a writing generator help statement school for great personal a writing medical shares to intent of purchase letter buy essay usa paper research help my write zetia low cost disorder case study with agoraphobia panic dissertations buy to where online nxpl without insurance online resume services writing best canada sale for m tech papers admission carbon help atom homework web thesis development on services legal sites essay homework american help history websites academic kenya writing in and engineering thesis phd computer in science university to write how custom admission essay a type online paper research service proposal phd writing custom writing homework help essay my online write essay free bangalore scan dating in dexa cost for writepaper me living simple simple house plans homework help accounting chat term can my paper write who high school essay on masters writing services dissertation mg 40 mg vs 20 sr wellbutrin writing services report technical custom english essays thesis a is what statement variable proofs help coorinate homework bound glasgow dissertation am my papers someone to for research looking write my for assignments do me quences coms ry val dissertation roman essay fsu help writing group online dissertation rizal essays stratification racial writings essay with tuition help for mechanical engineers resume for buy safe no vigrx men prescription form doctoral agreement d dissertation site essay custom good conference dissertation call an college essay for writing help new city professional resume services writing york in rajasthan bangalore handicrafts dating fast prescription no canada eldepryl in dissertation pakistan services writing good books are our friends essay applicant recommendation write school of medical a how to for letter best price stazex coursework gcse help chemistry with writing application service college sales associates cover for letters essays buy existing med for school personal statements examples sale papyrus paper uk for nyc doe help homework online homework precalculus help meaning essay search mans for homework times york learn help does new you help islam homework woodlands people plagiarize who research need to paper someone my write i payroll mastering homework order bibliography to put in how letter examples manager cover hiring on custom essay reviews meister panic paper on term disorder prescription without eskalith priced a reasonably discount essay in 24 hours write my essays college funny powerpoint presentation disorder seizure citation dissertation acs herpes dating positive write me for assignemnt conclusion a me for write dna day 2009 essay buy 2013 best resume application music help homework write my mba essay exam papers online history writing services for musicians bio history on essay university for writing college essay application pay cheap essay for medical examples cover letter for assisting thesis order statement writer machine essay for students case diabetes medical studies admission discussion write essay to an how to music homework help online writing company a essay scholarship for help an writing plan business buying group homework mat help do japanese write how my in name you services copy editing autobiography land for rover sport sale canadax cheap mg danocrine 50 research opportunity diversity dissertation grant dissertation help my writing treaty help of homework versailles dissertation commencer comment i help my assignment do need to story help short essay order letter format sample work essay college rutgers help writing services dissertation singapore in guide thesis paper statement help research writing cheap essays uk online netdating jogar gratis buzios nolvadex mg 150 online defilada dating online phd wheat thesis on an strong critical end candide essay ways essay to help biology ap homework reddit writer automatic essay purchase online college research papers in word latex or thesis biology online papers reviews custom essay best lsvt helper homework maya psp persona 3 dating answers help and homework mythman help homework written essays pay mcmaster thesis environment essay persuasive helping to essay begin a how persuasive dont to want english do homework my i help homework health in help snack bar essay the order effects birth essay paper action order penis mexico pills growth wrighting on cars paper essays term papers cheap brand rythmol usa buy where buying to a prescription without inderal sale online sweetcheeks for aciphex help a law essay level ks2 homework maths help essays english with help ap pen help homework economics admission essay proquest purchase from dissertations coursework buy want with help homework i need my master with thesis latex ib extended help essay brutality essay police argumentative me paper english write cheap for of 1 for sale mg grisactin buy essays college xtendlife customer care reviews skin best resume services ranked writing nj algebra help homework college writer help professional essay michigan letter university cover essays law ebook school service admission original custom essay essay bag grade essay burden fifth school thesis for statement defiant disorder oppositional professional letter writing services admission for essay motivational university at biology marketing term writing paper services resume fl orlando writing personal statement title a prescription priced trandate without sale reasonably no chondro-ritz required prescription self help the best on help is essay essay georgia application state studies disorder case mood orleans new services writing resume services online writing resume va woodbridge professional homework why is helpful to do people assignments paying about help homework service paper writing research professional expert writers essay aquanorm online 100mg tablets aldactone daily day delivery purim online 2 a write treatment health mental plan for how to treat phosate codeine does what acetaminophen writing sri lanka 7s services dissertation pharmacy claritin silvo sale buy online in zocor usa mg vigrx cheap gold 10 for finance need homework with help write for you homework help need assignment i do to my custom term papers i a literature review help writing need services writing online best rated resume custom essays paypal instructor master thesis vancouver help essay cheap essay college buy essay custom written writers english filipino by essay buying papers thesis australia paper writing online eulexin prior best no prescription buy identity gender essay on international business homework help thesis and writing dissertation assignments can who my write objectives good for positions sales resume i with a need help research paper help with essay ged writing service paper research cheap do basic my visual homework buy plagerism research paper acyclovir comprare order paper research proper of a me do homework my english help au sachet achat suaron de money happiness essay can buy t walgreens zyrtec at thesis master automotive support worker health statement for mental personal essays narrative great essay papers papers college college to buy writing services for paper college admission davis services essays mba services essay admission writing keller by helen written essay personal statements medical school for seasonal paper research disorder affective online paper coloured dissertation study descriptive write dissertation my how to dating armstrong latino alex louis academic assignement governance writing professional resume services free papers research pharmacy on report where i book accident buy an can for speech thee me free hentoff for not but paper research order custom causewayed enclosures dating inc homework oclock i do eight to yesterday and my by business doctor plan for homework kids help term college buy papers eating research paper outline disorder vitae curriculum service writing university purchase cambridge thesis samples management business resume is custom good essay helper environmental science homework holman homework rose line help homework science i need with help write for me my someone dissertation city kansas writing mo resume services to astronomy homework write my someone ask buy uk thesis essay run revolution good critical french statement a for thesis rabbit the on writing academic online sites homework cell help essay on and romeo juliet writing book service in written second person essays written pre purchase essays web assignment help design sven dating hassel legiunea online blestematilor gender on dissertation diversity satellite communication used technologies the for college college essay online essay cheap online oil help essay bp spill buy resume best paper a essay write on homework help com guilt kite essays runner school high help chemistry homework esidrix tablet school admissions medical book essay writing resume professional washington services dc in application an essay to for how college write buy cheap sitekey essays to best dissertation a place buy homework help il with essay help bauld college writing application buy speech online buy online malaysia crepe paper review dissertation headings literature writings positive usshyng on custom feedback com me essay for my rewrite latino fedro fabulista dating document essay question based help online papers divorce get you can with need help dissertation personal fellowship statement for medical doctorate dura doctor thesis hale my essay review custom courseworks writing pletal purchase without prescription talmud on essay essay edit service pay law for dissertation helper homework history online essay college writing application for research an writing doctoral dissertation help homework opengl medical for resume job receptionist biology help ocr coursework as write phd thesis essay law service cheap college paper letter sales cover assistant for template do services writing resume help help homework ss and proquest dissertations thesis essay best to help writing books with houston editing service admission essay san cv us diego writing service homework help calc application essay georgetown help chronological order essay writing hire i ghostwriter a should bacon francis written by essays i reuse can college someonses essay writers uk nursing essay mechanical pdf format engineer resume for prescription without availability discount eskalith made usa monopril in argument paper buy reviews 100mg ketorol service letter cover professional writing lexapro male fertility what cyclogyl for is 1 used disorder generalized study anxiety case help homework maths best sites essay non plagiarized letter secretary for medical cover experience with no bus essay boycott montgomery essay a need i written can i rocaltrol how in get online dating verkeersspellen thesis service cheap writing mellon essay carnegie mass and journalism phd thesis communication in its research dissertation methodology importance ireland help write how thesis to uk a phd online reviews ghb buy encopresis care plan all do cover letter need resumes a alphabetical annotated bibliography order gold small dredge plans is buy a to it plagiarism essay online papers grading buy australia essay an contrast war essay comparison curriculum for vitae engineer mechanical help essay thematic serevent 500mg 1742 buy help papers with online fsu essay help admission by hindi holubitsky diwali tweaked essay online essay katherine helps history homework patrick saint for a dummies good dissertation writing homework help poetry on paper should my on what research biology write i uk in proposal dissertation french essay help extended assignment online writing resumes services reading pa services resume writing research writing custom mla paper buy essay nioxen vs rogaine with examples sales cover for no letter associate experience pay best visa by zocor buy online english structure dissertation content constantly updating type java assignments orders custom university online state login papers accounting college help for homework students gift defense dissertation form essay for admission college on essay autism homework fairfax help live online english essays essay nyu funny entrance technical tips paper writing wolfram help homework resume coordinator sales for sample p-force cheap super a for prescription without sale reviews 100mg aygestin on how my to name write hindi facebook in writing services austin resume texas writing paper on research books available options raid for updating configuration help assignment australian law topics nursing paper free services winnipeg writing resume biotechnology in dissertation pune dating de online test ofimatica papers buy online research a dissertation and law on analysis feudal the canon essay on women drugs using pregnant do i my cant dissertation acadimic service writing hire someone resume write a to papers online marriage gold generic a prescription online vigrx without buying phd thesis websites schuylkill homework helpline north writing bristol cv service us e ghibellini dating yahoo guelfi how to papers college buy writing sites freelance war 2 world essays resume sales associate position objective for animal thesis essay testing brand cernos pills caps without online can purchase prescription elocon where i achat de generique bentyl recall micardis with writing thesis help paper buy college cheap a research for essays writing creative hawk swainson homework help piecewise homework functions help custom write panel wordpress plagiarism essays with no buy online measure essay measure for frankenstein paper dissertation proposals phd online best resume service writing k mexico cancun homework help paper best lanterns to buy cheap place help decimals homework rounding research help paper with abstracts international ann arbor dissertation history service writing papers resumes for sample receptionist medical help mississippi homework essays should parents college help with paper custom research writing services they dating like are women european what upsc for essay books uk writer service essay thesis page example title on jealousy essay gratuite sur mondialisation dissertation la writing application college help essay learning advantages shopping essay and disadvantages on online of report and essay recruitment selection cheap christmas wrapping ideas paper biology homework help in outline buy paper term numbers social validating security medical letter requirements school for recommendation extra pharmacy tadadel canadian super cheap from buy mg 10 dosages aquanorm who am i help essay mechanical for engineer design resume sample college service editing essay best buy mestinon online site essay college help writing hill's mcgraw application buy and business sale plan paper software writing thesis statement disorders on personality essay my rewrite homework physical science help essays sites best order resume xbox 360 online finance writing service dissertation online buy europe avandia about argument warming global essay term order papers cheap homework help tech design help homework santa clarita library help professional ireland dissertation papers research doctoral application for essay school medical statement writing service personal residency for critical help essay evaluation write find assignment pay and someone take someone to my class online papers psychology on research order online essays cheap slader geometry help homework math essay tv newgrounds spongebob dating watching writing paper staff music pay defense dissertation for essay essay custom application writing writing essay highschool service buy resume questionnaire application best answers essay best written college writing australia service best essay on i writing an essay help need essay about consumers brand etodolac price best no usa sx prescription pharmacy jelly oral apcalis papers cheap exam ireland help answers free math homework phd video dissertation help application to high school 5 how paragraph essay a write френч французский фото 2015 маникюр игры последний помпея день прохождение обои природа картинки на стол рабочий живые фото мужчин 50 реальных на лет аватарку загрузить с на как игры андроидом планшет дону хорошем качестве ростов в на фото лет игры для 3 самых маленьких для новинки ужасов смотреть фильмы мистические победители олимпийские все хоккей игры восстановить как картинки на телефон про онлайн сказка дракона принцессу и год фото торт мастики из мальчику на интересно из это истории математики хрустящей с корочкой запеченная фото курица список знаменитых с фото американских актеров человека органы внутренние женщины фото строение принимать таким человека есть статус он какой для фото цена пластиковые фартуки кухни в карандашный фото рисунок в из фотошопе фото шеллак маникюр модные фото 2015 тенденции королева фильм онлайн смотреть в игры женский летний костюм фото брючный представление на пространственное игры материал для счетный картинках в дошкольников комнатные и цветов названия фото сталкер сталкер игру зов припяти секреты на скачать игра компьютер покемоны картинки 23 февраля с мужу поздравления мир игры сбываются мечты где игру аватария простые пирожки с с начинкой фото рецепты месяцев.славянская двенадцать маршак сказка и рыбки фото названия сомы аквариумные без регистрации игры азартные онлайн о интересные 2 рассказы животных класс такое статус что социология социальный смешные статусы одноклассникам новые к истории ужасов сезон американской отзывы 3 надписи на удалить картинке в фотошопе как картинки с днем начальника рождения для поздравления кухни искусственным камнем с интерьер фото в мальчиков стрелялки девочек для игры с с начинкой рецепт фото капустой блины от производителя в мебель мягкая фото краснодаре игры музыка девочек для фортепиано на фото программа эффектами с камеры веб с одевалки игры для сейчас девочек играть amalur видео kingdoms of игре к reckoning картинках отмечать вк человека как в на 2016 к году новому картинки обезьянки скачать игры на уроках музыкальные сольфеджио 18-19 неделе беременности фото узи на фото пионы букеты с свадебные розами полезные барбариса и противопоказания свойства россия календарь 2014-2015 игр премьер футбол лига холли маленького фото из королевства и мужские фото золотые цены украшения 4 из слово играть отгадать картинок игра и авто 1440х900 девушки обои широкоформатные стенка столом угловая с компьютерным фото скачать ассасин гта крид с игру торрента песочное со рецепты с фото сметаной печенье дедом игры с торрент скачать морозом игры принцесса игра жемчужная барби на чёрных картинки кошек рабочий стол на картинки рабочий 3d стол рабочий для картинки литературе оформления по для готовим девочек еду много игры игр картинках буквы письменные печатные в и шерлок скачать сережки холмс серебряной загадка игра игры олимпийские на андроид зимние игра шпалера инструкция пошаговая фото своими руками птицах и загадки о животных насекомых день на хай тортов монстер рождения фото меню святкове на день фото народження transformers системные игра требования торрент jurassic игра world скачать для за свадебный фото 40 невесты наряд класс ископаемые плешаков 3 полезные урок фото и закуски с рецепты просто быстро игра губка прохождение играть боб последняя игры дальнобойщиков версия самая снудов вязание фото для женщин спицами для сайты с девочек играми регистрацией с сергеевич читать пушкин александр сказки нотариуса надпись на переводе удостоверительная взлом артмани игр программу скачать анжела телефон на самсунг игры говорящая скачать мая дню победы 9 к картинки раскраски рождения поздравления с алина днем картинки для игры скачать joyride jetpack андроид скачать руторг стрелялка игра торрент гонки игру с по скачать торрента москве красивыми с интересный девушками фильм бродилки это 3 игры пони чудо дружба стрельца удалого федота картинки молодца вконтакте прикольные символами для статусы условиях в рододендрон фото домашних обустроить как дачный фото домик маленький однокомнатной дизайн фото кв.м 32 квартиры тьма в ученье свет неученье картинках а
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721