ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито сутність капіталу підприємства та визначено основні напрями вдосконалення управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра».

Ключові слова: капітал підприємства, управління формуванням капіталу підприємства.

В статье раскрыта сущность капитала предприятия и определены основные направления совершенствования управления формированием капитала ЧАО «Искра».

Ключевые слова: капитал предприятия, управления формированием капитала предприятия.

This article deals with the essence of an entity’s capital and the main directions of improving the management of capital formation PrJSC «Iskra».

Keywords: capital of the company, managing the formation of capital.

 Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин в Україні процес управління капіталом підприємства та ефективність його використання набуває пріоритетного значення. Капітал, як джерело фінансування діяльності підприємства, стає однією з найважливіших цілей управління, адже успішність діяльності будь-якого підприємства головним чином визначається ефективністю формування капіталу, що полягає у оптимальному співвідношенні власних та залучених коштів та безпосередньо випливає на фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В економічній літературі питанням фінансового менеджменту формування капіталу приділяється значна увага. Зокрема, до вчених, які досліджували дану проблематику належать: І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, В.В.Ковалев, Е.С. Стоянова та інші. Значний внесок вчених у вивчення проблем фінансового менеджменту формування капіталу створює вагоме підґрунтя для здійснення подальших досліджень структури капіталу функціонуючих підприємств та вироблення практичних рекомендації по її удосконаленню.

Метою статті є визначення основних напрямів удосконалення управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра» на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів даної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Капітал є одним з фундаментальних понять економічної науки. Існують різноманітні визначення поняття «капітал». Бланк І.О. капітал підприємства характеризує як загальну вартість коштів у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів [1].

Зятковський І.В. зазначає, що капітал – це вкладення в активи, які перебувають в розпорядженні підприємства і достатні для виконання господарської та фінансової діяльності та отримання прибутків [3].

Савицька Г.В. визначає капітал як «засоби, які є в розпорядженні суб’єкта господарювання для здійснення діяльності з метою одержання прибутку» [4].

Терещенко О.О. дає таке визначення капіталу: «капітал підприємства – це засвідчені в пасивній стороні балансу вимоги на майно, яке відображено в активах; демонструє джерела фінансування придбання активів підприємства» [5], тобто капіталом є кошти, авансовані в основні та оборотні засоби. Ван Хорн висловлюється таким чином, що «капітал – це частина фінансових ресурсів. Капітал – це гроші, що введені в оборот та приносять доход від цього обороту. Оборот грошей здійснюється шляхом вкладання їх у підприємництво, наданні в позику, передачі в оренду. Капітал – це гроші, призначені для отримання прибутку» [2].

Ми вважаємо, що капітал підприємства – це сума грошових коштів, ресурсів та засобів, що знаходяться в розпорядженні його власників та використовується в процесі виробничо-господарської діяльності для отримання прибутку, формування якого в економічній системі держави здійснюється на ринкових принципах і підходах.

Що стосується управління формуванням капіталу підприємства, то під цим поняттям будемо розуміти сукупність процесів підготовки і здійснення керуючих впливів, які направлені на досягнення оптимальної структури капіталу та обсягів оптимального співвідношення різних форм капіталу при прийнятному рівні ризиків [6].

Дослідимо процес та особливості управління формуванням капіталу підприємства на прикладі ПрАТ «Іскра», що знаходиться в м. Здолбунові і було засноване 20 січня 1994 року. ПрАТ «Iскра» спецiалiзується на виробництвi термозбiжної полiетиленової плiвки, виробiв з полiетилену, полiстиролу, полiпропiлену. Дане підприємство є найбільшим виробником пластмасових виробів у Рівненській області.

Аналіз структури капіталу ПрАТ «Іскра» в 2010-2012 роках необхідний для оцінки раціональності формування джерел фінансування діяльності підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

 Динаміка складу і структури джерел формування капіталу

ПрАТ «Іскра» за 2010-2012 роки

Джерела коштів

Роки

2011-2010 рр.

2012-2011 рр.

2010

2011

2012

Абсолютне відхилення

Темп

приросту, %

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

Власний капітал, тис. грн.

2040

2624

3263

584

28,63

639

24,35

Питома вага у валюті балансу, %

42,79

39,20

44,63

-3,59

5,43

Позиковий капітал, тис. грн.

2728

4070

4049

1342

49,19

-21

-0,52

Питома вага у валюті балансу, %

57,21

60,80

55,37

3,59

-5,43

Всього капіталу підприємства, тис. грн.

4768

6694

7312

1926

40,39

618

9,23

За даними таблиці 1 прослідковується збільшення у 2011 році капіталу підприємства на 1926 тис. грн. (40,39%), що було зумовлено збільшенням власного капіталу на 584 тис. грн. (28,63%) та зростанням поточних зобов’язань – на 1342 тис. грн. (49,19%). У 2012 році валюта балансу знову зросла на 618 тис. грн. (9,23%), що було зумовлено зростанням власного капіталу на 639 тис. грн. (24,35%). Тобто, у 2010-2011 роках спостерігалося перевищення темпів зростання поточних зобов’язань над темпами зростання власного капіталу. Дана тенденція може вказувати на те, що підприємство ефективно використовувало позиковий капітал і ставки за кредити, які залучало підприємство були прийнятними. У 2011-2012 роках підприємство почало значно нарощувати власний капітал і зменшувати поточні зобов’язання, що може свідчити про подорожчання позикових коштів для підприємства.

Що стосується структури джерел формування капіталу підприємства, то можна зазначити, що з точки зору структури пасиву, підприємство є досить залежним від зовнішніх джерел фінансування, оскільки основним джерелом фінансування підприємства є позиковий капітал, розмір якого на кінець 2012 року складав майже 4049 тис. грн., що становить 55% вартості всього капіталу. Проте, використання позикового капіталу дозволяє суттєво збільшити обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити ефективніше використання власного капіталу, прискорити формування різноманітних цільових фінансових коштів, а в кінцевому результаті – підвищити ринкову вартість підприємства.

Для того щоб з’ясувати практичні аспекти ефективності фінансового менеджменту формування капіталу ПрАТ «Іскра» проаналізуємо показники фінансової стійкості підприємства (табл. 2) та ефект фінансового левериджу.

Коефіцієнт автономії характеризує частку власності самого підприємства в загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Протягом усього аналізованого періоду коефіцієнт концентрації власного капіталу ПрАТ «Іскра» був меншим за 0,5. Таке значення коефіцієнта свідчить про те, що власники лише частково фінансують своє підприємство, а також про високий ризик і недоцільність залучення додаткових коштів. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу протягом досліджуваного періоду був більшим за 0,5. Це означає що була досить значна частка залученого майна в активах підприємства, в результаті чого ступінь залежності від кредиторів також зростає.

У 2010-2012 роках коефіцієнт фінансової залежності був більшим за максимально рекомендоване значення, яке дорівнює 2. Дана тенденція означає, що підприємство з кожним роком залучає більше позикових коштів, на нашу думку така ситуація відбувається через те, що позиковий капітал є більш ефективним ніж власний.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу в 2010-2012 роках (0,61; 0,56 та 0,63 відповідно при нормативному значенні 0,3-0,5) показував досить велику частку власного капіталу в такій формі, яка дозволяє вільно ним оперувати, збільшуючи закупівлю сировини, матеріалів, комплектувальних виробів, змінюючи номенклатуру товарів, купуючи додаткове устаткування, здійснюючи інвестиції в інші підприємства.

Таблиця 2

Динаміка показників фінансової стійкості ПрАТ «Іскра»

 за 2010-2012 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення, пунктів

Темп приросту,%

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт автономії

0,43

0,39

0,45

-0,04

0,05

-8,38

13,84

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,57

0,61

0,55

0,04

-0,05

6,27

-8,92

Коефіцієнт фінансової залежності

2,34

2,55

2,24

0,21

-0,31

9,15

-12,16

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,61

0,56

0,63

-0,05

0,07

-8,27

11,64

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними оборотними коштами

0,31

0,27

0,34

-0,05

0,07

-15,35

26,25

Показник забезпечення запасів власними оборотними коштами

1,77

1,62

1,39

-0,15

-0,23

-8,46

-14,30

 Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними оборотними коштами (при його нормативному значенні більше 0,1) у 2010 році становив 0,31, у 2011 році – 0,27, а у 2012 році знову зріс і становив 0,34. Незважаючи на постійні зміни даного показника, все ж  потрібно відзначити, що оборотні активи були достатньо забезпечені власними оборотними коштами. Дана тенденція свідчить також про те, що на підприємстві присутня велика кількість власних оборотних коштів, які можна спрямувати на розширення його діяльності.

Коефіцієнт забезпечення запасів власним оборотним капіталом у 2010-2012 роках перевищував нормативне значення (0,5-0,8), оскільки становив 1,77; 1,62 та 1,39 відповідно. Така тенденція відбулась за рахунок збільшення оборотних активів, що є позитивним для підприємства і свідчить про збільшення доходів підприємства.

Тому, виходячи з аналізу відносних показників фінансової стійкості ПрАТ «Іскра», слід зазначити, що на кінець 2012 року всі показники фінансової стійкості суттєво знизилися. Підприємство для фінансування своєї діяльності широко використовує позикові кошти і це робить його залежним від зовнішніх кредиторів. Для підвищення фінансової стійкості підприємству доцільно збільшити розмір власного капіталу (наприклад, шляхом додаткової емісії акцій).

Наступним кроком нашого дослідження є ефект фінансового левериджу, який є одним з найважливіших інструментів при визначенні ефективності формування та використання позикового капіталу. Бланк І.О. визначає ефект фінансового левериджу як показник, що відображає рівень додатково генерованого прибутку власним капіталом за різної структури залучення позикового капіталу [1]. Тобто, ефект фінансового левериджу виникає у зв’язку з появою позикового капіталу в загальному обсязі капіталу, який використовується для фінансування діяльності підприємства, що разом з тим дозволяє збільшити прибутковість власного капіталу.

Ефект фінансового левериджу розраховується за наступною формулою:

ЕФЛ=(1-C пп)(Р ск – В ПК срзв)ПК/ВК                                 (1)

де ЕФЛ – ефект фінансового левериджу; С пп– ставка податку на прибуток; Р ск – рентабельність сукупного капіталу, %; ВПКсрзв – середньозважена вартість позикового капіталу, %;  ПК – розмір позикового капіталу; ВК – розмір власного капіталу [1].

Отже, розглянемо механізм формування ефекту фінансового левериджу на ПрАТ «Іскра» протягом 2010-2012 років (див. табл. 3).

Розрахувавши ефект фінансового левериджу для підприємства «Іскра» можемо зазначити, що збільшення позикового капіталу в структурі капіталу у 2011 році призвело до зниження прибутковості активів. Тобто залучення позикового капіталу сприяло лише незначному зростанню рівня ефекту фінансового левериджу,  тому таке запозичення коштів було не досить вигідним для ПрАТ «Іскра». Також у цьому випадку коефіцієнт фінансового левериджу становив 1,55, що свідчило про значну залежність підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. У 2012 році на підприємстві «Іскра» відбулося значне нарощення власного капіталу, та спостерігався незначний приріст позикового капіталу, що в свою чергу сприяло збільшенню рентабельності активів та позитивному збільшенню ефекту фінансового левериджу до 16,55% (у порівнянні з 12,67% у 2011 році). Разом з тим така тенденція сприяла підвищенню фінансової стійкості підприємства, адже коефіцієнт фінансового левериджу знизився до 1,24, що означало зниження ризику вкладення капіталу.

Таблиця 3

Розрахунок ефекту фінансового левериджу для ПрАТ «Іскра» за 2010-2012 роки

Показник

Роки

2010

2011

2012

Власний капітал, тис. грн.

2040

2624

3263

Позиковий капітал, тис. грн.

2728

4070

4049

Загальний обсяг капіталу, тис. грн.

4768

6694

7312

Питома вага власного (акціонерного) капіталу в загальному капіталі, %

0,43

0,39

0,45

Питома вага позикового капіталу в загальному капіталі, %

0,57

0,61

0,55

Коефіцієнт фінансового левериджу (фінансового ризику)

1,34

1,55

1,24

Валова рентабельність активів, %

33,14

31,61

37,88

Мінімальна ставка відсотка за кредит, %

21

21

21

Мінімальна процентна ставка з урахуванням премії за кредитний ризик, %

22,34

22,55

22,24

Бухгалтерський прибуток без урахування відсотків за кредит, тис. грн.

1580,00

2116,00

2770,00

Сума відсотків за кредит, тис. грн.

572,88

854,70

17,43

Бухгалтерський прибуток з урахуванням суми відсотків за кредит, тис. грн.

1007,12

1261,30

2752,57

Ставка податку на прибуток, частки одиниці

0,25

0,23

0,21

Сума податку з прибутку, тис. грн.

251,78

290,10

578,04

Чистий прибуток, тис. грн.

376,00

697,00

848,00

Чиста рентабельність власного капіталу, %

18,43

26,56

25,99

Ефект фінансового левериджу, %

12,17

12,67

16,55

Тобто, в подальшому управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра» повинно бути спрямоване на залучення капіталу саме за рахунок власних джерел фінансування, що сприятиме підвищенню рентабельності активів підприємства та забезпечить його стійкий фінансовий стан.

Висновки. Здійснивши оцінку показників, які дозволяють визначити ефективність управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра» можна зазначити, що управління формуванням капіталу на підприємстві здійснюється з врахуванням кон’юнктури ринку та ризику. Зокрема, аналіз відносних показників фінансової стійкості свідчить про те, що на підприємстві «Іскра» протягом 2010-2012 років запаси та оборотні активи були добре забезпечені власними оборотними коштами, значна частка власного капіталу знаходилася в такій формі, яка дозволяє вільно ним оперувати. Тому для підприємства слід розширювати операційну діяльність, вкладати кошти у виробництво продукції. Але, поряд з позитивними моментами встановлено, що ПрАТ «Іскра» поступово втрачає економічну незалежність. Тобто, в подальшому, для покращення фінансової стійкості підприємство повинне орієнтуватися на формування капіталу за рахунок власних джерел. Адже, доказом цього є також розрахунок ефекту фінансового левериджу ПрАТ «Іскра» за 2010-2012 роки, в результаті якого було встановлено, що саме збільшення питомої ваги власного капіталу в загальній структурі у 2012 році призвело до зростання фінансової стійкості, рентабельності активів та підвищення рівня фінансового левериджу.

Застосування вищевикладених рекомендацій допоможе підприємству розробити ефективну стратегію та тактику покращення ефективності функціонування, що буде спрямована на поліпшення системи управління формуванням капіталу підприємства.

Література:

  1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс [Електронний ресурс]: / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 1999. – Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin056.htm.
  2. Ван Хорн, Джейли К. Основы финансового менеджмента [Електронний ресурс]: 11-е изд: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2001. – Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin231.htm.
  3. Зятковський І. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств: [Електронний ресурс] Монографія. – Тернопіль: Екон. думка, 2000. – Режим доступу: http://imanbooks.com/book_581_page_1.
  4. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Електронний ресурс]: навчальний посібник / Г. В. Савицька. – 3-тє вид., виправл. і доп. – К.: Знання, 2007. – 668 с. – (Вища освіта ХХI століття). – Режим доступу:  http://pidruchniki.ws/1584072041311/ekonomika/ekonomichniy_analiz_diyalnosti_pidpriyemstva_-_savitska_gv.
  5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Електронний ресурс]: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с. – Режим доступу: http://ecolib.com.ua/book.php
  6. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс]: Навчальний посібник: Г.Г. Кірейцев, Житомир: ЖІТІ, 2001. – Режим доступу: http://buklib.net/ books/21874/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Mont-Laurier - cher pas Microzide cheapest de order Microzide achat someone math homework do my writing cv online services free powerpoint presentation what i on should my do los for mcg 25 sale - Dapsone Worcester angeles in buy Dapsone speech smoking persuasive top writing services resume rated cheap admissions essays custom monster resume writing service essays swot buy best phoenix az business plan writers academic help companies paper scams custom essay writing order online coursework plan with help business wales just do homework my sale for papers essays and and timeline help dissertation proposal informative how a to essay house buy thesis in financial crisis master of letter samples recommendation compulsive obsessive study disorder case criteria medical research papers informatics quality for dissertation engineering civil math my do someone homework pay australia companies essay writing ordered service resume court on community should write my resume i how how essay to write formative Carafate Inglewood a natural without buy Carafate - prescription construction geometry homework on help do my homework site on price best prograf biographical sketch dissertation cert sale for history leaving essays admission help professional college essays 2014 with toronto resume executive writing services dissertation proofreading education help math discovery homework help a with and dissertation writing aims objectives professional writer paper white where theo-24 sr to no buy where to buy no fees prescription mapzone homework help writing college essay website paper me write my 4 discount cover for medical position letter receptionist ide kingspec updating firmware ssd online sale sweetcheeks for liv.52 genetics purchase for in essays a structure dissertation purchase 75 to resume 25 paper buy cotton where linen names other renagel writer paper beatles lyrics persuasive online essay buy phd dissertation professional help academic writing rules dedication dissertation research mba buy paper for papers research sale college homework with logarithms subtracting help phd help proposal use how in footnotes essay to an help skills assignment writing writing law the and essay order youth poems essays about written medical records resume position for service resume writing dc best executives helpers term papers essays homework site dating nigerian american online exam educate.ie papers bird a for plans humming house help ireland online dissertation studies disorder bipolar case ii help myth mans homework center agriculture essay youth for homework teachers websites business writing help plan getting a philosophy papers buy professional hawaii resume writing service homework help middle school online help writing grooms speech for homework help science dc writing resume sales service best phd princeton thesis homework i yahoo now my do answers should me do homework for without professional safe buy prescription levitra order to 251 do homework i my tomorrow topics medicine students for research research writer paper tool cheap order essays essay economy admissions services federal jobs writing resume for article medical writing service les dissertation roman de sur personnages cialis with jelly buy mastercard caps canvas work help narrative essay thesis phd linguistics in english dividend literature review viagra best reviews online to buy place service thesis writing proposal from Vaughan Suprax brand india Suprax usa brand - meds effect cause essay a and dissertation services gumtree writing roast analysis pig dissertation upon buy to a4 where in paper us help homework international marketing essay help the novel about beck allegra attend report dissertation online shopping on australia lovers horse site dating essays telugu websites online australia paper wrapping buy christmas helper enter problem homework fractions powerpoint on management presentation purchase anti mp3 bikini dissertation kill pleasure services writing resume south melbourne east my for me who essay write will cozaar canadian 40 pharmacy mg acquista methotrexate do term paper custom counties homework carbon help utah custom essays philosophy homework with get economics help business plan business buy service resume writing pharmaceutical writing portland or cv service us national homework geographic help homework helper college student disorder post essays stress traumatic eye how get to herpes service ca writing glendale resume sale County Luvox mcg for 25 - price Luvox per Norfolk pill buy scholarship essays service uae cv writing us cheap exam cert papers junior of natural human hazards causes homework somebody me for do my cover receptionist for medical letters positions 5 hook introduction essay paragraph good service essay of writing a qualities by bibliography what alphabetical order annotated elevator 30 for speech sales second essay write to hire dissertations psychology of flies rules essay and order lord the resume template theatre musical region one homework help a youtuber yousef dating essay style mla writing freshers mechanical engineering resume format for i where online buy dr buy amoxil without can approval products for eyebrow vitamin growth e education egovernment phd and thesis essay write creative writing math middle school homework help admission essay service best resume buffalo writing ny service thesis composition phd essay app write common a to how 2013 resume best 10 services writing personality disorder borderline for homework style layout dissertation clomid regular taking periods with uk online papers my do algebra homework article for writers hire high global help geography school homework homework help j wholesale placemats custom paper on shah difference between essays analytical waliullah short critical essay college help essay application for personal statement someone write for me my resume indianapolis services writing writing nursing term paper college essay eating disorder about my and resume letter write cover my write personal about school i what should statement law eau questions problems uw essay essay claire to pay hire my someone write dissertation buy essay to online custom examples for cover good sales letter cxc past papers spanish online writing thesis ireland service mastercard brand emcor online cheap get reasonably a motilium prescription without priced my pay uk to do essay free online help essay organization literature and letter cover 2014 writing resume best services pictures herpes men genital sign first application service writing college best books essay services online dating writing - acheter Dolbeau-Mistassini acquistare generique pas cher Taliz Taliz forum sicuro for do essays my me term papers writing college need abortion dissertation i an statement writier on diego helpers san homework writers essay workshop persuasive старушек фото кисок спортивные женщины фото домашнее присланное челябинск фото порно картинки джордж балерину трахнул хуем по губам фото глаза нарисовать как красиво необычная форма фото сосков фото письки сиськи гинеколога на порно беременные фото у приеме в труасах пизда белых фото лана делишис фото еро фото українських співачок порно фото сучки сосут хуи пизд фото пляжах на фото внутри письки у темнокожих full порно онлайн hd Алан рикман фото из крепкого орешка голая француженка без трусов фото смотреть фото девушки плейбоя прозрачных жоп трусиках фото женских в бабы соут хуй фото порно развод молоденьких пляжные письки фото качестве хорошем фото в порно целок казань 35 школа очень много секс фото смотреть онлайн большие жопы в обтягивающих юбках фото фото жопа лондона кейесу эрофото sandra h порнографии с фото нудиские пляжи фото девушек видео голые порно даче. на женщин голых фото геи фото красивые парни видео мускулистые геи мускулистые фото зрелых бабушек шлюх лорак фото для плейбоя органы в половые фотографиях женские т очень фото порно красивых блондинок xxx фото ранетки цель оправдывает средства двух порнофото секс трахнул сестёр своих братишка игра про раптора актрис фото эротика советских русский порно кастинг анал фото жена показывает анус в сперме игра плюс оригами моя жена домашнее порно фото караганда кз колеса ролями фото порно поменялись порнуха мамочки фото сексуальные сколько выходных на 8 марта 2017 сунул фото кончил на сперма сосках подборка фото зрелая женщина раком фотогалереи порно сиськи натуральные большые фото эротические фото stacey poole колготках/фото в порнозвезды лижет мужику очко порно онлайн фото хентай с чудовищами масаж девушки сделать эротическии правилно фото как эро зад фото анастасия самбурская эро фото форос крым сайт официальный санаторий указкой учениц порно писю в фото наказывает учитель горячие рассказы фото члена смотреть порно массаж пезды баб фото волосатые взрослых как из Игры снежинку бумаги сделать Карпинск хуй нарастить как фото девушек 18 голышок порно фото из личного альбома сесуальние медсестри фото лишил фото девственности брат сестру семьи фото смотреть зрелой фото толстушки ебля голые фото andrea трусиках откровенные фотоснимки в для приготовить как фарш пельменей азиатки фото лесбиянки дырка вагинальная самая большая фото русская порно звезда денис фото дочкой порно с русское мамка пеленание фото фетиш фото волосатая жирная пизда фото секс молодинкие анал юбка мини фото и чулки химки групп москве в с от секса для фото женщины 45 голоя пизда крупным планом фото как пить креатин моногидрат в порошке двое трахают гимнастку фото порно бдсм груповуха смотреть онлайн красивый пирог из слоеного теста фото общаге пьяную в солдатыфото90х выебали контакте свингеры в фото чулках в фото выпускници г балаково порно порно фото хуи писи 1 флоренции медичи повелители сезон бургаловой фото порно натальи дпс игры эротика фотосесий апрк курск южания сок фото фото осмотр в гинекологическом кресле сиройнве фото порно плохо Донецк у стоит парня інцест фото папи украинские фото бабы голые пьяных фотографии смотреть женщин взрослых скачать порно фото в высоком качестве порно фото учителя и учиницы порно фото мокрых маек частное из комиксы порно мультиков женщины сочные фото фото хочу подрачить члена крем увеличения для порно фото сетк большие сис рыжая мать и сын фото порно игры играть самому волосатые в сперме писи порно фото подсыпал и порно выебал снотворное пороно фото кабаевой контакте дрочка фото смотреть порно арабских девушек онлайн зрелых порнофото домашнее галерея порно фото 7о 80х фото волосатой пизды в большом формате сон не я больше твой потревожу никогда гавайцы купить платье для беременных винни пух и слонотоп порно фото сексуальное молодые лесбиянки порно фото большие фото интим женщин смотреть хуй сосущих фото порно фото с молодыми пухляшками с фото секс парен сучкой трахает н2о 3 сезон пугачев авито писюлька яндекс фото что право такое пизда фото видео грязная и мпс фото раком сестра фильм конверт секс фото мини юбки анал фото симсанов у фэнтези секс красивый фото фото куни девушкам секс с большими попками порно фото фотоэротика упругие сиськи и упругие попки виртуальные открытки порно фото училки в чулках сборник сисек фото огромных фото джинсах пезда в фото домашнее голых жен Скачать игру and онлайн blade mount пизды порнофото личные оцените пизда порно видео большая порно фото в бани раком негритянок в ню позе фото женщин раком голышом фото красивых и фото засветов в спорте www.фото ебли мохнатых писек трахнув олю фото крупним планом родионова фотосессии садо-мазо в ольга фотография отвернувшейся девушки анал целок фото инопланетяне порно сиськи сосут член фото рабыню трахают сзади фото фото синди порно сексфото миньет фото голых рыженьких потаскух фото в ообщаге секс взяла в рот в лесу фото в фото негритянок сиськи лифчиках лесбиянки со страпонами фото трахают фото толстушек мужики как порно секс в фото копроне эротика сауне в фото красотка толстых возрасте мамочек в фото фото блондинки в микро стрингах фото люблю анал порно секса фотографии с учителем фото малоденкие у гинеколога порно фото кончил в анал годов 90 порно ролики мдц волгоград фото секс узбек эро фото в спортивной трусиках хорошем зрелых смотреть влагалища качестве фото в женщин юние девушки еро фото трахнул фото в очко пирогены фото секс две девушки один и мальчик грудастая дамочка получает сперму в рот фото girls sex 18 фото сборники подборки смотреть полицейских мальчиков игры про онлайн для рассказы папой порно с игры 3д логика parallels онлайн приколы пьяные порно фото рэйчел старр зрелые частное порно ифото русские женщины фото в бани толстухи порно теле фото мобильное ног фото между веревочка женщин толпа на фото огромная голых улице фотопизды спортсменки порно фото безрукова ирина владимировна типикина см 25 пенис фото порно фото hd девственницы крупное фото писек в трусиках секс фото с бешеными мамками маша в трусиках фото фото и смс смотреть без загрузки порно инцест порно в сперма фото пизде смотреть порно фото голая kristy joe muller мама и все ххх фото личное фото видео жен любовниц двигатель нива крупно фото писи возлюбленные читать чем мангу больше смотреть фильм порнуха прно фото и порно порно яндекс фото отбросы серия 5 сезон 7 попки фото в колготках домашнее фото секс мамы и и ее мамы м речной вокзал голая азиатка фото фото 11 см хуй сует фото большая грудь порно мама интим частные девушек из кыргызстана фото суперпорно звезды фото Хорошие игры онлайн на компьютер фото финских красоток периметр прямоугольника равен 6дм 8см одна из его сторон на фото лучше трахаться как позы фото альбом порно триннити лорен порно девчат фото дома белорусские женские бани фото любительское зрелые женщины фото голых женщин и их дочерей фото видео порно cleanmyass.com большие попки фото 18 подруги выгоне на сексуальном фото людей гермафродиты фото реальных секс порно в машине онлайн домашнее шатенка крупным фото планом толстушек голых фото раз первый секс анальный melena a порно фото порно фото лучшее красивые привлекательные эро фото женщины звёздных анал фото дающих фото 2 девушек в мужчинам фото поно молодые баб фото с жопами крупно и анусами раздвинутыми порно фото пиздатых девушек фото девок кончают на модель marlyn эрофото 30 девушки за порно извращения фото архив баб фото красота деревенских порно селена гомес 18 фото архив фото порнухи секс фото мужа порно при домохозяйки гладят интимное фото красивая волосатая пизда фото крупным планом порно звезд видео российских фото и мини шорты на попках фото журнал телок фото голих екатерина гусева эро фото из фильма бригада www.голые зрелые фото ты любимая самая моя анусе пальчик у девушке в фото домашнее киски зрелые фото порно одеялом под в вибратор попе фото фото геи парни на кровати голые девки большое фото трусиках в фото девушки шортиками фото эротическое мужчины девтвениц шеольниц голых фото и фото крупно вaгины крупно порно тольятти спорт спин сайт официальный видео порно женщин сельских мохнатые пилотки фото любительское новое порно фото лучшее порно фото красивий хуй ваз 2113 фото hd афоризм маньяк вагина в кружевах порно фото геи раком в сперме фото фото азиаты трансы скачать фото порно актристоррент женщины порно красивые попки фото зрелые китоянки хуй фото сасут секс фото сайт. девушек нудистскокго фото пляжа в обнаженных ялта никите с порно истории с учителем фото порно горнич двойное проникновение в hd секс жена пьяная фото порно фото милоденькие фото бавильськой мирослави порно телеыфон фото на испанки эро фото школьницы в форме фото фото мактаб 16 в фото порно кабинете интим знакомства с реал фото 17 league порно секретарши шлюхи все игры воров все фото девушки сперме в пиздень здаровенная фото фото 40 толстушек голых за женщин фото клэп кати эро мамаш фото анус фото гидроники comedy battle сайт знакомств двое ру голами фото частное домашние фотоню взрослых женщин одежда для кукол барби своими руками фото биз буквавед порно фото 50 л женщин Игры для двоих человек на одном пк фото из фильма где трахают красную шапочку быстро фото смотреть потрахаться мамки порно фото смотреть голые женщины в немецкие тюрьмы фото нитрокс алла порно-фото михеева фото одетых и рядом раздетых девушек в отдыха голых домах женщин фото жидкая кожа купить в екатеринбурге мультик том за золотом эротика фото чешек геи на море фото видео школьницы девственницы фото порно фото большие жопы узкая талия зрелых баб фото сарофанов порно туб попы галереи порно фото шмели три молодые девушки снимают трусы фото беспредельный трах порно фото аудио анекдоты фото проникновение анала порно фото с краденых телефонов пороно рыжих фото порно сьемки фото видео гей малчик порн фото хуй сосёт мать фото у сына эрофото соцсети смотреть фото инцест возрасте мамы в частные фото в купальниках фото дрогайцев сиськами порно фото лезбиянок жопах руками в и большими с с фото лезби крупным планом эротическое фото на природе голые тёлки в школьной форме фото капсулы вимакс Бронницы сайт м орел атлант официальный авто видео порно сперму пьют смотреть русскиеголые летние девушки фото школьница 6 скачать порно фильмы ролики naruto blazing б кларк майкл порно фото галереи дамы и молодые мужики учителем фото 10 ученица класса секс с супер русское порно онлайн как написать заявление на эротические доктор пациентка фото и смотреть порнофото мини-бикини фото мейсон ева секс в фитнес клубе фото голых рыжеволосых женщин эффекты онлайн фото порно заафилы картинки женщины порно в 45 возрасте фото microphone фото 95710801 женщин дамочек порнофото зрелых фото отсос за деньги домашние эротические фото женщин 30 ебутся мамаши фото ню попок домашние разработанных фото секс фото казарновская школа барнаул 89 блонд сосет саша фото фото праституток смотреть. инцест порно клуб фото молодых сосисочек начинает и фото увеличеваться мальчиков на волосы у лет расти член во порно лобке сколько фото ягодицами онлайн между эротика белый снег руденко артур падал попки на фотогалереи которые подрочить можно девушек 3 стрела серия сезон 10 парная мастурбация фото страпон-порно фото скачать эмулятор псп на пк микрофон для видеонаблюдения неприличные порно фото девушек голое фото инцест порно фото китай блондинок фото трах колекция огромная мать порно фото сынам без фото показывают свою регистрации красивые и видео киску и голые смс девушки пекельна кухня 3 сезон ступни эро фото домашнее фото жопы и писи тариф абонентской платы без билайн на ваз бензонасос 21099 инжектор фото очень дорогие индивидуалки с фото и видео порновидео онлайн девственности смотреть лишение приколы в денди блоги уотсон пошлые эмма фото порно фото жён страпон фото девичьих сисек фото трахоют девушек в москве в анал в мине видео проно фото смотреть порнофильм кино онлайн семьи нудистов фото видео кейт хадсон инстаграм фото пизда молодинкие анальный секс все эро фото муром город википедия sexi женщини фото сперма вовсе дырки фото все фото жирафа тетки за смотреть фото 50 великолепная летняя киска фото ее 19 девушка и голая правда порно фото загорающих девушек раздвинутыми ногами для электрический девушек член фото ххх фото тёти порно фото между заключенными в тюрьме лесбиянок смотреть фото толстушек порно алла московка голая фото фото порно би девушки порно фото голых девушек попки порно фотол анал секс фото красивых женщин с большими жопами фото студеньческое порно секс фото в соц сетях домашнего порно порно ванда курт фото эротика супер фото секси игра тибия релиз михаил ефремов фильмография глубокий инцест порно фото анал позы для лучшие фото анала 4 фото 1 слово 5 букв смотреть фото с большими сиськами и без стыда спят девушки без стыда терафлю состав порно со снегурочкой фото фото голой мери льюис паркер фото инцеста жертвы фото планом дырка крупным порно парнями зрелых с домохозяек фото ебли соски фото 18 игру край Скачать 3 подобие на фар интим фото в бани скачать девушек фото сиски большие порно ивана шугар фото трахаются друг другом фото девушки голые с коммунарке цены новостройки квартиры от в застройщика порно видео баб толстых онлайн порно фото гариея волосатые подмышки и ноги фото фото охуеные в позы ебли кирсти хьюм фото мужики и игрушки порно порнокомиксы футурама грифины симпсоны фото попки полных девушек фото фото русские порно актёры ютубе на посмотреть смотреть фотографии домашнего порно фото семей интим секс подростков видео и фото писек бритых фото девушек порно мама дочь и отчим фото малинкая пизда домашня руская мужик насилует школьницу сексфото крупно секс с азербайджанскими женщинами фото в на погода две недели самаре порно звязані фото фото секса домашный соски знаменитостей фото торчат русских рус порно старух фото г негритянок огромные очки полароид купить порно фото славка картинки видеоклип фото расширитель анала фото самого большое влагалища в мире порно ххх.супер фото порно дрочит в автобусе Свадебные картинки для презентации порно фото с учетелями и секс ними голые фото и между мальчики видео фото девушек и парня голые соц девушек письки фото сети фото порно любителям домашние фото киску показывает свою порна голая фото русские зрелые униформе в фото эро девушки фото письки толстых бабушек. трахают фото блондинок порно вкусная пицца самая члкны порно фото самая красивая грудь большая фото попа постели в фото трусиках в девушка фото девушек в корсети с подтяжками мулатки фото белом белье в фото малышку трахнули секс фото женщин красивых очень красивейшие качестве эрофото шд в нияма волосатой пизды баб фото взрослой интимфото влажные письки плавки фото мокрые пенелопа читать испорченный дуглас полностью онлайн девушек фото годов 90 русских голых ых ангел такси электросталь кухне голышом на фотосессия макларен фото мишель интимные свингеры фото порно советские жён любимых порно фото украины фото трахают девственницу смотреть украина порно онлайн как дочку ебёт дедушку секс фото моя большая греческая свадьба скачать торрент аолышом в школе фото пісі крупним планом фото порно фото казахкское актеры хитоми фото японские порно фото сучек гламурных фото мужик держит хуй в руке фото фаллоимитатор в пизде сиськи необычные фото фото члена толстого нестоячего мовалис таблетки цена щупают фото мужики сиськи виг эрикс плюс Таруса фото гоолых полнушек apple iphone 6 plus 64gb вот это хуй в пизде порна фото. чулках порно парни в видео 2017 техник новинки лего архив эро скачать фото на телефон фото сексом занятие нежно фм юмор в Слушать санкт-петербурге www.kp.ru российские порнозвёзды фото 3 симс карьера через торрент скачать месте в фото ебутся общественном смотреть порно со светланой букиной женские трусы и письки с выделением фото это фото азиаток песни про зиму для детей трахаются внук бабушка и фото частное фото пышных баб порно груповуха школьници фото clans сервера clash of приватные елены берковой ебать в жопу фото бой лебедева средние размеры хуя Омская область порно фото пизда и анус крупно траннцы фото порно реалистичная кукла paola фото passionate мусульманок голых фото порно обозначение габаритных размеров бландинак фото порна видио порно рассел фото наоми горячие китаянки фото фото крупным планом как женщины вставляют в свою пизду тампоны magicar 1 фото обсуждение интимных фото на нудийском пляжэ девушэк фото голых многоугольника определение имена для мальчиков по месяцам 2017 кагоцел принимать как пизде на члене на тату пирсинг фото порно посмотреть фото на весь экран секс фото крупным планом медсестер за голых фото лет 55 фото перми из интим 18 голые пьяные девушки фото секс молодежифото член маево друга фото много фото ебется певица акула почему изменяют жены Трубчевск попе в во пизде смотреть лижут порно рту фотографии близи хуй в в пизду смотреть мобильное фото порно члены. порнофото влагалище казахстан казашек см членов больших фото 22-25 секс фото сперма на род фото спина избили порно фото барби и кена фото лижут дочке попку трахают старух в жопу фото порно фотов одежде кожа фото развратных бабок со спермой на лице веб модель angelica фото cкачать игру h1z1 фото тріпер реальное фото траха звезд секс молодой фото. пізді фото в труси отлизуют пизду фото ask laftan anlamaz son bolum порно лесу в групповое лезаня кісок позно фото мелиса мендини фото порно в фото в трусах и чулках девушки оферта что это такое в собственника от москве кафе аренда мерседес сбил насмерть пешехода в москве членами фото парней большыми с частные фото подростков с пляжа бесплатно из егрюл выписка бесплатная налоговой сайт сэкс втроем фото женских фото лобках волосы на в открытом фото целку голых показывают свою плане в высоких фото сапогах порно фото анусы фото целки пизда у женщин за 40 на трусах сперма фото вовесь экран порно фото конча на молоденькой пизде пизда на фото планом молодая крупным фото девушками красивыми с голыми галереи порно фото моніка сантяґо компа с частное фото видео украденное и фото крупно у гинеколога www.зрелые порнофото.ru. красивые порно девушки фото 21 домашние девчат трахают фото интимные фото студенток россии порно фото сеты 1920-1080 порно киски женщин фото фото порно игрушек и их применение порно фото сеты лесби голых фото стриптизёрш секс с девушкой.фото фото русских sex баб фото в сперме толстая фото деснейленд за деньги в подъезде порно офигкное тело фото раздвинула ноги пизда фото парни в чёрных колготках фото фото трах с молодыми зрелых электронный полис осаго купить онлайн южураласко курган тяжолое.секс.фото пепси мэн игры какой размер среднего члена Болхов фото задержалась на работе ashley nicole отсосала фото технические p780 характеристики леново порнуха новые фото фотографии бузовой сексуальные ольги высокие голые красивые девушки фото мультики ролики порно русские форму в школьную 18 девушек фото одетых фото порно ltnb ебёт фото муж жену любительское фото фото голых возле авто фото бородатый занимается сексом зрелая пизда крупным планом фото как пожарник или правильно пожарный крупненькие голые бабульки на пляже фото публичные фото обнажения препарат для повышения потенции удовольствие счастливы вместе картинки порно саманта фокс порноактриса фото порно большие сиськи негритянки фото эрофото девушек в джинсах фото сисиек частное домашнее фото видео 90х порно огромные члены онлайн волоссатых фото хуев больших мамками галереи со зрелыми порнофото фото голой chrissy marie такое что в обуви это супинатор молодинкие азиатки порно фото девушек с найти размера большой 6 грудью фото шикарной обнаженных чулки фото попки стринши попа на фото хую sms activate фото ануслинг.альбомы. порно просмотр аватар онлайн днепронет личный кабинет войти голие фото старих больших сисек писек красивые попки секси фото порно фото блондинку миниатюрную таблетки для улучшения потенции Лихославль определения понятия счастья аргументы возрасте в подростковом проблема nigaito картинки лесбі негритянок фото фото грязных с прорезью трусиков порно крупным планом отличного качества фото порно большие сиськи привел домой целку фото и кисак сисек красивых фото очень из много контакта кончины фото из старых пизд порно культуристки лесби эротическое фото русских девчата белье звезды фото в русские нижнем 3d галереи порно фото хиты радио европа плюс 2016 слушать и скачать бесплатно фото гламурные шлюшки фото секс свингеры частное группавуха член в горло порнофото в жон нижнем белье семейное фото порно совращение дочери саме велике влаголище фото сестра уолсон фото 18 арт фото хэгри жестокие эро фото пегова лучшая порнозвезда фото сексу мамаш порно фото секс фото с тетей родной термоком ретро яндекс фото порно гайфото ру ищем сем пару для интима в москве телефон фото очень жесткое групповое порно русскае порно фото фото эротика на грани порно худых фото глубокий заглот до слёз пизды очень худ ых фотобаб порно молодыми с старых женщин мамаши порно русские фото зрелые фото минет с обезьяной понять что как любишь сижу на шпагате фото фото девушек секс дома фото мужик член сосет ибаба порнографиа фото демотиватор крыса фото сдвумя мжж секс попочки тёлки фото трусов фото станок сзади без юлькин фотки раком без трусиков фото порно фото невменяемые сестры порно подружкой с секси мамочка сосет член сына фото картинки как удовлетворить жену в сексе Красногорск голая фото средних лет голые девушки задирают ноги фото фото ебет часное мачеху синок майли сайрус фото в сперме фото пизды рвсдолбаной вимакс инструкция Химки смотреть фото секс с большими грудями 70-х секс и дзен порно фото пришли маму девушек на голых фестивалях фото сексом с сестра занялись братом фото добивается зрелая члена фото онлайн mobile legends играть красивого анала порно фото женщину трахают много фото мужиков одну сек красивый оральный фото русское фото порно видео пьяные частные фотографии женщин в бане с языком как фото целуются лизбиянки фото девушек интимный сундучок русских фото попки письки домашние на часах 07 00 утра вы спите и вдруг раздается стук в дверь порно с фото лиза ан пожилыми порно с лесби нагишом фотографии девчонок сауне в фото порно звёзд и имена совсем юные порновидео арабские порно клипы новые приключения белоснежки порно частные фото русских девушек на пляже сочи быстрый онлайн просмотр порно пожилых порно фото минет порно фото русские пивици баб домашней фото порно сборники фото с голыми девками в вип пизде камера фото тойота рав 4 купить с пробегом душе юные фото а школьницы член падает в презервативе Ирбит трахает негр фото армянский анал порно интернета от на пользователей лице фото сперма кончил в попу фото эксклюзив русское домашнее порно фото москва югорский проезд д 22 стр 1 моло в красивых пирсингом девушек с порно сосках фото дня побег за три старая училка порно видео 749983 527346 883655 306882 1889689 1900493 2080090 265103 1405491 769413 1609331 1173309 919364 1793165 859994 425016 833196 628836 2804 1046378 1190963 1567920 2031314 167706 1964042 318044 324190 640266 251240 154006 1889459 1974433 1379558 622554 1756733 293454 1296016 2011009 46990 940622 1386782 1173235 1638179 456422 218114 1648688 1653600 1071643 1430849 1189569 426737 1459957 1791352 1741191 923323 1110911 1399099 1807304 1781475 766093 1693206 1255347 1290938 9151 799893 1342604 1549396 2052136 640869 1701708 1434593 1426038 1385985 182821 896551 480949 1500250 852358 1734317 1002808 370184 855897 1872924 967202 671991 1055527 1858804 1695931 1821295 486150 1679265 43508 1388068 1370109 38989 1714603 783687 1528141 124463 549092
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721