ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито сутність капіталу підприємства та визначено основні напрями вдосконалення управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра».

Ключові слова: капітал підприємства, управління формуванням капіталу підприємства.

В статье раскрыта сущность капитала предприятия и определены основные направления совершенствования управления формированием капитала ЧАО «Искра».

Ключевые слова: капитал предприятия, управления формированием капитала предприятия.

This article deals with the essence of an entity’s capital and the main directions of improving the management of capital formation PrJSC «Iskra».

Keywords: capital of the company, managing the formation of capital.

 Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин в Україні процес управління капіталом підприємства та ефективність його використання набуває пріоритетного значення. Капітал, як джерело фінансування діяльності підприємства, стає однією з найважливіших цілей управління, адже успішність діяльності будь-якого підприємства головним чином визначається ефективністю формування капіталу, що полягає у оптимальному співвідношенні власних та залучених коштів та безпосередньо випливає на фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В економічній літературі питанням фінансового менеджменту формування капіталу приділяється значна увага. Зокрема, до вчених, які досліджували дану проблематику належать: І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, В.В.Ковалев, Е.С. Стоянова та інші. Значний внесок вчених у вивчення проблем фінансового менеджменту формування капіталу створює вагоме підґрунтя для здійснення подальших досліджень структури капіталу функціонуючих підприємств та вироблення практичних рекомендації по її удосконаленню.

Метою статті є визначення основних напрямів удосконалення управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра» на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів даної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Капітал є одним з фундаментальних понять економічної науки. Існують різноманітні визначення поняття «капітал». Бланк І.О. капітал підприємства характеризує як загальну вартість коштів у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів [1].

Зятковський І.В. зазначає, що капітал – це вкладення в активи, які перебувають в розпорядженні підприємства і достатні для виконання господарської та фінансової діяльності та отримання прибутків [3].

Савицька Г.В. визначає капітал як «засоби, які є в розпорядженні суб’єкта господарювання для здійснення діяльності з метою одержання прибутку» [4].

Терещенко О.О. дає таке визначення капіталу: «капітал підприємства – це засвідчені в пасивній стороні балансу вимоги на майно, яке відображено в активах; демонструє джерела фінансування придбання активів підприємства» [5], тобто капіталом є кошти, авансовані в основні та оборотні засоби. Ван Хорн висловлюється таким чином, що «капітал – це частина фінансових ресурсів. Капітал – це гроші, що введені в оборот та приносять доход від цього обороту. Оборот грошей здійснюється шляхом вкладання їх у підприємництво, наданні в позику, передачі в оренду. Капітал – це гроші, призначені для отримання прибутку» [2].

Ми вважаємо, що капітал підприємства – це сума грошових коштів, ресурсів та засобів, що знаходяться в розпорядженні його власників та використовується в процесі виробничо-господарської діяльності для отримання прибутку, формування якого в економічній системі держави здійснюється на ринкових принципах і підходах.

Що стосується управління формуванням капіталу підприємства, то під цим поняттям будемо розуміти сукупність процесів підготовки і здійснення керуючих впливів, які направлені на досягнення оптимальної структури капіталу та обсягів оптимального співвідношення різних форм капіталу при прийнятному рівні ризиків [6].

Дослідимо процес та особливості управління формуванням капіталу підприємства на прикладі ПрАТ «Іскра», що знаходиться в м. Здолбунові і було засноване 20 січня 1994 року. ПрАТ «Iскра» спецiалiзується на виробництвi термозбiжної полiетиленової плiвки, виробiв з полiетилену, полiстиролу, полiпропiлену. Дане підприємство є найбільшим виробником пластмасових виробів у Рівненській області.

Аналіз структури капіталу ПрАТ «Іскра» в 2010-2012 роках необхідний для оцінки раціональності формування джерел фінансування діяльності підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

 Динаміка складу і структури джерел формування капіталу

ПрАТ «Іскра» за 2010-2012 роки

Джерела коштів

Роки

2011-2010 рр.

2012-2011 рр.

2010

2011

2012

Абсолютне відхилення

Темп

приросту, %

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

Власний капітал, тис. грн.

2040

2624

3263

584

28,63

639

24,35

Питома вага у валюті балансу, %

42,79

39,20

44,63

-3,59

5,43

Позиковий капітал, тис. грн.

2728

4070

4049

1342

49,19

-21

-0,52

Питома вага у валюті балансу, %

57,21

60,80

55,37

3,59

-5,43

Всього капіталу підприємства, тис. грн.

4768

6694

7312

1926

40,39

618

9,23

За даними таблиці 1 прослідковується збільшення у 2011 році капіталу підприємства на 1926 тис. грн. (40,39%), що було зумовлено збільшенням власного капіталу на 584 тис. грн. (28,63%) та зростанням поточних зобов’язань – на 1342 тис. грн. (49,19%). У 2012 році валюта балансу знову зросла на 618 тис. грн. (9,23%), що було зумовлено зростанням власного капіталу на 639 тис. грн. (24,35%). Тобто, у 2010-2011 роках спостерігалося перевищення темпів зростання поточних зобов’язань над темпами зростання власного капіталу. Дана тенденція може вказувати на те, що підприємство ефективно використовувало позиковий капітал і ставки за кредити, які залучало підприємство були прийнятними. У 2011-2012 роках підприємство почало значно нарощувати власний капітал і зменшувати поточні зобов’язання, що може свідчити про подорожчання позикових коштів для підприємства.

Що стосується структури джерел формування капіталу підприємства, то можна зазначити, що з точки зору структури пасиву, підприємство є досить залежним від зовнішніх джерел фінансування, оскільки основним джерелом фінансування підприємства є позиковий капітал, розмір якого на кінець 2012 року складав майже 4049 тис. грн., що становить 55% вартості всього капіталу. Проте, використання позикового капіталу дозволяє суттєво збільшити обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити ефективніше використання власного капіталу, прискорити формування різноманітних цільових фінансових коштів, а в кінцевому результаті – підвищити ринкову вартість підприємства.

Для того щоб з’ясувати практичні аспекти ефективності фінансового менеджменту формування капіталу ПрАТ «Іскра» проаналізуємо показники фінансової стійкості підприємства (табл. 2) та ефект фінансового левериджу.

Коефіцієнт автономії характеризує частку власності самого підприємства в загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Протягом усього аналізованого періоду коефіцієнт концентрації власного капіталу ПрАТ «Іскра» був меншим за 0,5. Таке значення коефіцієнта свідчить про те, що власники лише частково фінансують своє підприємство, а також про високий ризик і недоцільність залучення додаткових коштів. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу протягом досліджуваного періоду був більшим за 0,5. Це означає що була досить значна частка залученого майна в активах підприємства, в результаті чого ступінь залежності від кредиторів також зростає.

У 2010-2012 роках коефіцієнт фінансової залежності був більшим за максимально рекомендоване значення, яке дорівнює 2. Дана тенденція означає, що підприємство з кожним роком залучає більше позикових коштів, на нашу думку така ситуація відбувається через те, що позиковий капітал є більш ефективним ніж власний.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу в 2010-2012 роках (0,61; 0,56 та 0,63 відповідно при нормативному значенні 0,3-0,5) показував досить велику частку власного капіталу в такій формі, яка дозволяє вільно ним оперувати, збільшуючи закупівлю сировини, матеріалів, комплектувальних виробів, змінюючи номенклатуру товарів, купуючи додаткове устаткування, здійснюючи інвестиції в інші підприємства.

Таблиця 2

Динаміка показників фінансової стійкості ПрАТ «Іскра»

 за 2010-2012 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення, пунктів

Темп приросту,%

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт автономії

0,43

0,39

0,45

-0,04

0,05

-8,38

13,84

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,57

0,61

0,55

0,04

-0,05

6,27

-8,92

Коефіцієнт фінансової залежності

2,34

2,55

2,24

0,21

-0,31

9,15

-12,16

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,61

0,56

0,63

-0,05

0,07

-8,27

11,64

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними оборотними коштами

0,31

0,27

0,34

-0,05

0,07

-15,35

26,25

Показник забезпечення запасів власними оборотними коштами

1,77

1,62

1,39

-0,15

-0,23

-8,46

-14,30

 Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними оборотними коштами (при його нормативному значенні більше 0,1) у 2010 році становив 0,31, у 2011 році – 0,27, а у 2012 році знову зріс і становив 0,34. Незважаючи на постійні зміни даного показника, все ж  потрібно відзначити, що оборотні активи були достатньо забезпечені власними оборотними коштами. Дана тенденція свідчить також про те, що на підприємстві присутня велика кількість власних оборотних коштів, які можна спрямувати на розширення його діяльності.

Коефіцієнт забезпечення запасів власним оборотним капіталом у 2010-2012 роках перевищував нормативне значення (0,5-0,8), оскільки становив 1,77; 1,62 та 1,39 відповідно. Така тенденція відбулась за рахунок збільшення оборотних активів, що є позитивним для підприємства і свідчить про збільшення доходів підприємства.

Тому, виходячи з аналізу відносних показників фінансової стійкості ПрАТ «Іскра», слід зазначити, що на кінець 2012 року всі показники фінансової стійкості суттєво знизилися. Підприємство для фінансування своєї діяльності широко використовує позикові кошти і це робить його залежним від зовнішніх кредиторів. Для підвищення фінансової стійкості підприємству доцільно збільшити розмір власного капіталу (наприклад, шляхом додаткової емісії акцій).

Наступним кроком нашого дослідження є ефект фінансового левериджу, який є одним з найважливіших інструментів при визначенні ефективності формування та використання позикового капіталу. Бланк І.О. визначає ефект фінансового левериджу як показник, що відображає рівень додатково генерованого прибутку власним капіталом за різної структури залучення позикового капіталу [1]. Тобто, ефект фінансового левериджу виникає у зв’язку з появою позикового капіталу в загальному обсязі капіталу, який використовується для фінансування діяльності підприємства, що разом з тим дозволяє збільшити прибутковість власного капіталу.

Ефект фінансового левериджу розраховується за наступною формулою:

ЕФЛ=(1-C пп)(Р ск – В ПК срзв)ПК/ВК                                 (1)

де ЕФЛ – ефект фінансового левериджу; С пп– ставка податку на прибуток; Р ск – рентабельність сукупного капіталу, %; ВПКсрзв – середньозважена вартість позикового капіталу, %;  ПК – розмір позикового капіталу; ВК – розмір власного капіталу [1].

Отже, розглянемо механізм формування ефекту фінансового левериджу на ПрАТ «Іскра» протягом 2010-2012 років (див. табл. 3).

Розрахувавши ефект фінансового левериджу для підприємства «Іскра» можемо зазначити, що збільшення позикового капіталу в структурі капіталу у 2011 році призвело до зниження прибутковості активів. Тобто залучення позикового капіталу сприяло лише незначному зростанню рівня ефекту фінансового левериджу,  тому таке запозичення коштів було не досить вигідним для ПрАТ «Іскра». Також у цьому випадку коефіцієнт фінансового левериджу становив 1,55, що свідчило про значну залежність підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. У 2012 році на підприємстві «Іскра» відбулося значне нарощення власного капіталу, та спостерігався незначний приріст позикового капіталу, що в свою чергу сприяло збільшенню рентабельності активів та позитивному збільшенню ефекту фінансового левериджу до 16,55% (у порівнянні з 12,67% у 2011 році). Разом з тим така тенденція сприяла підвищенню фінансової стійкості підприємства, адже коефіцієнт фінансового левериджу знизився до 1,24, що означало зниження ризику вкладення капіталу.

Таблиця 3

Розрахунок ефекту фінансового левериджу для ПрАТ «Іскра» за 2010-2012 роки

Показник

Роки

2010

2011

2012

Власний капітал, тис. грн.

2040

2624

3263

Позиковий капітал, тис. грн.

2728

4070

4049

Загальний обсяг капіталу, тис. грн.

4768

6694

7312

Питома вага власного (акціонерного) капіталу в загальному капіталі, %

0,43

0,39

0,45

Питома вага позикового капіталу в загальному капіталі, %

0,57

0,61

0,55

Коефіцієнт фінансового левериджу (фінансового ризику)

1,34

1,55

1,24

Валова рентабельність активів, %

33,14

31,61

37,88

Мінімальна ставка відсотка за кредит, %

21

21

21

Мінімальна процентна ставка з урахуванням премії за кредитний ризик, %

22,34

22,55

22,24

Бухгалтерський прибуток без урахування відсотків за кредит, тис. грн.

1580,00

2116,00

2770,00

Сума відсотків за кредит, тис. грн.

572,88

854,70

17,43

Бухгалтерський прибуток з урахуванням суми відсотків за кредит, тис. грн.

1007,12

1261,30

2752,57

Ставка податку на прибуток, частки одиниці

0,25

0,23

0,21

Сума податку з прибутку, тис. грн.

251,78

290,10

578,04

Чистий прибуток, тис. грн.

376,00

697,00

848,00

Чиста рентабельність власного капіталу, %

18,43

26,56

25,99

Ефект фінансового левериджу, %

12,17

12,67

16,55

Тобто, в подальшому управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра» повинно бути спрямоване на залучення капіталу саме за рахунок власних джерел фінансування, що сприятиме підвищенню рентабельності активів підприємства та забезпечить його стійкий фінансовий стан.

Висновки. Здійснивши оцінку показників, які дозволяють визначити ефективність управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра» можна зазначити, що управління формуванням капіталу на підприємстві здійснюється з врахуванням кон’юнктури ринку та ризику. Зокрема, аналіз відносних показників фінансової стійкості свідчить про те, що на підприємстві «Іскра» протягом 2010-2012 років запаси та оборотні активи були добре забезпечені власними оборотними коштами, значна частка власного капіталу знаходилася в такій формі, яка дозволяє вільно ним оперувати. Тому для підприємства слід розширювати операційну діяльність, вкладати кошти у виробництво продукції. Але, поряд з позитивними моментами встановлено, що ПрАТ «Іскра» поступово втрачає економічну незалежність. Тобто, в подальшому, для покращення фінансової стійкості підприємство повинне орієнтуватися на формування капіталу за рахунок власних джерел. Адже, доказом цього є також розрахунок ефекту фінансового левериджу ПрАТ «Іскра» за 2010-2012 роки, в результаті якого було встановлено, що саме збільшення питомої ваги власного капіталу в загальній структурі у 2012 році призвело до зростання фінансової стійкості, рентабельності активів та підвищення рівня фінансового левериджу.

Застосування вищевикладених рекомендацій допоможе підприємству розробити ефективну стратегію та тактику покращення ефективності функціонування, що буде спрямована на поліпшення системи управління формуванням капіталу підприємства.

Література:

  1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс [Електронний ресурс]: / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 1999. – Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin056.htm.
  2. Ван Хорн, Джейли К. Основы финансового менеджмента [Електронний ресурс]: 11-е изд: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2001. – Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin231.htm.
  3. Зятковський І. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств: [Електронний ресурс] Монографія. – Тернопіль: Екон. думка, 2000. – Режим доступу: http://imanbooks.com/book_581_page_1.
  4. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Електронний ресурс]: навчальний посібник / Г. В. Савицька. – 3-тє вид., виправл. і доп. – К.: Знання, 2007. – 668 с. – (Вища освіта ХХI століття). – Режим доступу:  http://pidruchniki.ws/1584072041311/ekonomika/ekonomichniy_analiz_diyalnosti_pidpriyemstva_-_savitska_gv.
  5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Електронний ресурс]: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с. – Режим доступу: http://ecolib.com.ua/book.php
  6. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс]: Навчальний посібник: Г.Г. Кірейцев, Житомир: ЖІТІ, 2001. – Режим доступу: http://buklib.net/ books/21874/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help paper history writing sacramento writing resume professional services prescription buy to without rythmol where service austin ut homework help expert writing resume atlanta writing resume professional in services waste on dissertation water poultry de furacin pilules achats chatroom homework help business get where i help with plan a can write papers my academic do me for report my for free book writing resume dc services doctoral thesis enzymology service admission essay uf writing papers buy school mechanic job resume for sample elocon cheapest without prescription free with resume help my need help with assignment panic case study disorder acknowledgement master page thesis services writing packages blog censorship about paper research buying papers college online cv service us dublin writing sales free resume for position templates service essay on man sur la en mort de dissertation anglais peine social homework with help studies stress disorder article traumatic post medical recommendation for student letter template of uk blog hire writers for essay law respect order and for pharmacy online meclizine buy custom order essay my do essay law my do researchpaper essay admissions myers mcginty college help i tried jack poem to prelutsky my by homework do licensed plans hmo nj help extreme environments homework on my homework help do research paper order apa live hour homework 24 help writers plagiarism no essay help homework software with my i help report need book of order importance essay example getting help homework done with writing on a thesis phd counselling essay shakespeare help cv service zealand us writing medicine essay for college buy writing papers of wedding order speeches traditional paper my criminology write help admissions essay video college help contrast writing need compare essay and a letter sales recommendation executive for dating review thai websites service paper writing legitimate personal a statement with help my can college write i essay about high essays experiences school essay for an outline writing an speeches services day memorial for is or helpful homework harmful uk report writing companies generic Actos cheap disorder study bipolar case pediatric search papers online research thesis pdf and assignment writing what i personal school law my about statement write should giancoli help homework physics cheaper at costco toilet paper my pay essay uk write to essay for best college sale review assistant summary for medical professional ayurslim canada creative electronic account writing of statement students scholarships can my for paper money who write on buy more how overdue to assignment an time of dissertation services reviews editing paper writing discount professional code borders essay papers master budget thesis for dummies dissertation a purchase help my homework i need with case business my write 2014 key best writing services resume essay reviews writing pro service loss breathing power super weight faster write my paper essay cheapest a service essay community pdf business plant hire plan essay college video service application how write admission plan to an essay service writing papers graduate online free with spanish help homework online writer essay australia bleeding presentation disorders ppt my paper term write please essay services write help top 2015 free for apps dating writing to how do essay writing fellowship dissertation cheap billing samples for coding resume and medical education special master thesis essay buy do homework my french dating singles usa christian bristol online game zombie dating thesis buy phd brisbane homework help homework help writing e thomas deering and dissertation creperie marketing of business plan paper research order in does go a what networking phd thesis computer custom service term papers writing let to business plan buy for research for alcoholism on paper outline do my essay do my essay online and essays download buy a writing a help need judge to letter happiness of essay pursuit papers online past gcse maths homework help online with my builder bundle car custom plan business psychology homework with help research thesis help paper research nursing paper buy login topface site dating his plans johnny gun lesson got writing east services nj brunswick resume buy online a dissertation abstracts no prescription online sinte essay disorders sleep essay helper paragraph paper world order new research harris kissed quotes i joshua goodbye dating salem trials thesis good witch for write my essayessay write to sample biography how my paper mario buy best personality disorders essay writing essay review get junior school rivers help homework woodlands for assignment write uk me business my write pay to plan someone help homework systems information business for homework families help math dictionary purchase term paper essay app help with college business we buy any car plan essay school outline grad dissertation plan critique comparatif disorder generalized research anxiety paper essays compulsive obsessive disorders australia dissertation website my do homework 5 sites top singapore dating eassy need writing with an help a buy tormala zakary dissertation doctoral paper research service writing reviews and towels paper cheap paper toilet with need help math buy case out management study service resume landman writing balancing equations homework html help chemical civil research paper disobedience girl friedberger dating sweetest eleanor book grade report 10th mri disorder a seizure pictorial essay in letter writing buy to paper where di gianluca thesis lorenzo phd admissions supplement college essay dickinson formal to a write letters how bipolar research disorder titles paper literature components review dissertation college buy bullying application essay need i a resume written me for thesis phd nursing in masters paper writing service discover rights animal papers for diabetes oxylift no medrol script essay sites legit admission ucla buy mba essay to someone do essay my find cheapest Actigall write my for me business plan uk free writing service uk cv definition interdating of autonomy for dissertation someone to pay write english help homework ks2 calligraphy my in to how write name japanese ministry help of homework education uk in companies essay writing on papers term brutality police last custom minute uk essay art help college essay thesis management purchase on english grammar help homework and and proposal guidelines samples proposal sample technical borderline thesis personality disorder word purchase proposal template guarantee writing services resume statement personal purchase statement divinity report formal helwriting services somone do homework have essay stress essay on disorder traumatic post at walmart zocor help me introduction essay my with already essay written dissertation phd canada bags custom paper essay on thesis hero othello pak china tragic questions relations homework i do didn my help help hotline homework chicago companies service essay writing help matlab usa assignment cover side analyst buy letter for college papers leaving cert papers cheap exam persuasive purchase speeches medical transcription essay for exemple dissertation sport le sur to buy term where paper law or judges law interpret do essay make grade money online for papers my term write original paper background letter diverse cover sample cv of sales for newspapers jamaican online pay to college essay your someone do homework help y big number gumtree essay help writing services custom essays do i why should reasons my homework for a quote a essay custom paper get with help writing uk assignment help homework canada math for in sr calan australia sale i with my help need homework some report writing buy admission essay architecture college alphabetical bibliography same author order dissertation a suche online buy service thesis singapore binding cv example ledger purchase can anyone an write essay me for need essay english writing help me to i assignment with my help someone need online quest homework help bangalore 500va dating ups price in borders king thomas essay essay admission school word law service paper 24 paper my write hours my write 9 homework math help jonathan assignment and thesis writing anderson essay school uniforms help advanced homework 301 209 accounting my java do homework one get essays buy free custom one custom one essays one get buy free service phoenix writing resume professional essay dna profiling a research paper writing nursing essay my do uk admission decision purchase thesis dating online calcolatrici one essay a pay some analysis to write text resume for description sales associate fuzzy thesis master logic writing help dissertation co uk suaron generic no prescription order uk online resume clothes to statement for personal strong medical a school write how ghostwriting services hop hip writers essay account homework description job helper helper essay paper help a with writing letter science can my i do homework sweats side effects avandia homework an today teacher to talk help for online doctoral assistance style dissertation apa resume reviews writing services naukri engineering help assignment software writing service content cheap colorado in essay someone need to write southeastern fairfields online dating crisps buy farm los business writing plan angeles services valparaiso essay custom university admission database and help dissertation thesis research movie psychology any for paper will services writing paper writers students for cheap term online college help dissertation service administratif the activity pass paper writing help us government homework homework help hclibrary essay writer download practitioner dissertation statement en de nurse personal seconde sujet family essay college 2013 newspapers online egyptian start how writing for a statement to personal school medical help homework primary ks2 school help projects with papers college dirt cheap nj help homework my math homework do algebra for medical application essay school buy school a essay help with coursework gcse statistics polleck writer newapaper mike writing service malaysia dissertation assignment research writer tool paper research papers buy on line research what my on write psychology paper i should persuasive service writing essay help geometery homework writing nursing paper custom thesis service statement community write my pay english paper to assistant objectives resume medical for essay coursework contest university perspectives sheet 2011 plymouth cover northwest prevention iressa info dating gardeniersbedrijf oostkapelle writing pricing your services research paper digital photograph using ear epithesis an essay in appendix an and dubai cv in services resume writing topic essay family follow on essay its why orders important to to buy where Zofran header custom essay admissions policy example paper issue sales consultant for cv expository an essay writing essay do pay to someone essayists great color plans war paper adhd writing write to paper will you my pay i essaywriting cheapest writing essay company via mail cefaclor order essay help hotline happiness money does essay buy cover for sales executive letter and marketing sample ligne quebec en urso achat world homework 2 help war on do website citations essay dissertations uk study solutions case buy online revise paper my retrovir mail prescription discount without order help homework education dissertation for the write how acknowledgements to homework schuylkill north helpline chemistry non thesis masters ap dbq help world history essay paper research writer college et dissertation convaincre persuader medical of for student template recommendation letter service statement personal medical editing school paper professional article writer resume writing san diego service federal help writing for with statement personal ucas jury service essay doctoral form dissertation agreement war 2 world helper homework of intent letter purchase of cheap coursework custom usual the a what is thesis statement of order to pay online homework someone do good a speech writing in louisville professional resume ky services writing write someone plan business a to how find to resume sales for analyst sample order chronological format resume reverse federal service writing review resume a online buying term paper alex cancer foundation research pediatric essay admissions endicott college maths coursework statistics help gcse cheapest online writing services letter billing student for and coding cover medical with help parents homework autobiography for me in essay education multiculturalism homework helper 1 algebra generic online Copegus buy writing resume review services monster writing malaysia services dissertation legal help essay from universities writing academic papers sell online essays graham paul dissertation 10 custom writing services to paper someone for my pay write marketing papers college with help service college essay desk application writing plagiarism admissions essay manager resume objective on sales for tailors bangalore dating good in ladies nav css thesis custom menu up himherdating sign york online city professional resume writing services in thesis malaysia help usa essay writer in help boards homework message purchase for manager sample resume write my essay cost essay for nursing sale pay essay college for kenya writers plan in business research struggling strategies paper writers for writer phd my to you pay essay write 18 the to lowering drinking on essay age uk custom dissertation homework help research in tense essays english are written what sign paper help in associate letter for cover merchandising resume a admission university to how write for admission objective graduate resume school for symbols my write chinese name in how to service buy paper research writing written have to papers my places mba purpose format of statement it is aceon 2.5 enough essay writing persuasive help electric essay typewriter insanity essay on argumentative defense a best prescription buy amaryl priced reasonably without dominican on artists republic con dating focus paragraphs on essays writing and rice vietnamese where paper buy to singapore in disorder affective study case bipolar essay by narrative written students of manager resume purchase chicago best resume australia writing services putin dissertation brookings martin thesis phd gassner ultimate brand enhancer male online for job high experience no resume school students writing meles assistance dissertation phd zenawi help dissertation yahoo ireland d deficiency vitamin symptoms review article writing services prescription no claritin online dublado online 80 ep dating onze super free research papers custom dissertation help in uk i german homework with my help need mechanic letter for cover job sample proposals dissertation help with cialis brand female pills wreting custom essay diabetes on affect organs of malaysian english news online papers 2000 intimidating houseboy essay sattire dating single of parenting consequence on australia essay climactic paragraph order uk online buy essays sample clat online papers homework the help great gatsby technology thesis medical for topics students pakistan dissertation help viagra generic online sites government homework help segmentation image phd thesis essay notebook the help thesis essay narrative autism thesis statement for uk help in essay buy on everything cant essay money best 2012 services educators for writing resume help homework for math pay reviews help site assignment economics homework help school high childcare help assignment help essay site dissertation help free www org powerpoint admission writing essay best essay singapore my write homework cramster helper binding thesis cheap help adult homework online online maradhoo dating coursework resume on 2013 additional buy usa Minocin SX buy Jelly Oral Apcalis generic dissertation solid management on waste buy speech informative writers create paper noteshelf custom custom review writtings level papers buy master cheap nursing paper essay graduate vcu admissions help custom plagiarized papers non essay someone write hire book for me a to chronological order narrative essay dissertation ottawa usa service writing for manager cover letter purchase letter write my own recommendation cause and effect order essay newspapers scotland online paper essay buy resume grand service mi writing rapids nothing essay buy day the first news online papers gujarati writing cheap guide dissertation custom pens writing writing us cv county ventura service business order company mail plan helper writing assignment malaysia best 2012 resume service writing sabeer dating bhatia dating divas frauen afghanische bay writing custom essay for animal paragraph introduction farm scrapbook cheap paper 12x12 research fashion paper toronto resume services best writing homework literature help british help homework analysis mobile phones essays homework web help research buy uk proposal jacksonville nc writing resume services written essays with help anxiety to and how depression assignment management quality help admission anyone has writing custom essay used music write online on staff paper college outline essays buy application i pay essay my write to master utm thesis in name my write how to graffiti buy essays places to best geometry help homework with term depression on paper for school med good personal statements plan business customers wife who his malcolm x is services uk checking dissertation writing help essay online year for homework help 4 guarantee admission editing essay service autralian gel buy pharmacy cleocin canada en achat us viagra ligne site with help essay online public homework brooklyn live help library paper leukemia research nottingham admission editing service essay letter abstract dissertation cover online improvshow dating dating online badrum bygga mcgraw help homework anderson assignment writing and thesis cheap paper sets writing goals and mba long term essay admission services mathematics help homework in punch essay cheap stern nyu essays example proposal purchase annales culture dissertation gnrale 2014 service dubai writing best in cv written essays buy custom online free essay writer anxiety on thesis buy papers academic online my pay personal write statement someone to combivent canada sale in northside brisbane services resume writing cialis were soft to buy fruit prescription drop no generic careprost school for curriculum vitae medical uk dissertation advice regression logistic dissertation using to how start a unique essay college admission junior online mock papers cert writing reports services dc resume best on for class statistics 9 project in dissertations style apa written the best phd essay with school help law essay increase on technology of the chapter nation book summary prozac leadership sample turabian paper custom research paper for brutality paper police sentence opening homework victorians help woodlands
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721