ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито сутність капіталу підприємства та визначено основні напрями вдосконалення управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра».

Ключові слова: капітал підприємства, управління формуванням капіталу підприємства.

В статье раскрыта сущность капитала предприятия и определены основные направления совершенствования управления формированием капитала ЧАО «Искра».

Ключевые слова: капитал предприятия, управления формированием капитала предприятия.

This article deals with the essence of an entity’s capital and the main directions of improving the management of capital formation PrJSC «Iskra».

Keywords: capital of the company, managing the formation of capital.

 Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин в Україні процес управління капіталом підприємства та ефективність його використання набуває пріоритетного значення. Капітал, як джерело фінансування діяльності підприємства, стає однією з найважливіших цілей управління, адже успішність діяльності будь-якого підприємства головним чином визначається ефективністю формування капіталу, що полягає у оптимальному співвідношенні власних та залучених коштів та безпосередньо випливає на фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В економічній літературі питанням фінансового менеджменту формування капіталу приділяється значна увага. Зокрема, до вчених, які досліджували дану проблематику належать: І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, Г.Г. Кірейцев, В.В.Ковалев, Е.С. Стоянова та інші. Значний внесок вчених у вивчення проблем фінансового менеджменту формування капіталу створює вагоме підґрунтя для здійснення подальших досліджень структури капіталу функціонуючих підприємств та вироблення практичних рекомендації по її удосконаленню.

Метою статті є визначення основних напрямів удосконалення управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра» на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів даної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Капітал є одним з фундаментальних понять економічної науки. Існують різноманітні визначення поняття «капітал». Бланк І.О. капітал підприємства характеризує як загальну вартість коштів у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів [1].

Зятковський І.В. зазначає, що капітал – це вкладення в активи, які перебувають в розпорядженні підприємства і достатні для виконання господарської та фінансової діяльності та отримання прибутків [3].

Савицька Г.В. визначає капітал як «засоби, які є в розпорядженні суб’єкта господарювання для здійснення діяльності з метою одержання прибутку» [4].

Терещенко О.О. дає таке визначення капіталу: «капітал підприємства – це засвідчені в пасивній стороні балансу вимоги на майно, яке відображено в активах; демонструє джерела фінансування придбання активів підприємства» [5], тобто капіталом є кошти, авансовані в основні та оборотні засоби. Ван Хорн висловлюється таким чином, що «капітал – це частина фінансових ресурсів. Капітал – це гроші, що введені в оборот та приносять доход від цього обороту. Оборот грошей здійснюється шляхом вкладання їх у підприємництво, наданні в позику, передачі в оренду. Капітал – це гроші, призначені для отримання прибутку» [2].

Ми вважаємо, що капітал підприємства – це сума грошових коштів, ресурсів та засобів, що знаходяться в розпорядженні його власників та використовується в процесі виробничо-господарської діяльності для отримання прибутку, формування якого в економічній системі держави здійснюється на ринкових принципах і підходах.

Що стосується управління формуванням капіталу підприємства, то під цим поняттям будемо розуміти сукупність процесів підготовки і здійснення керуючих впливів, які направлені на досягнення оптимальної структури капіталу та обсягів оптимального співвідношення різних форм капіталу при прийнятному рівні ризиків [6].

Дослідимо процес та особливості управління формуванням капіталу підприємства на прикладі ПрАТ «Іскра», що знаходиться в м. Здолбунові і було засноване 20 січня 1994 року. ПрАТ «Iскра» спецiалiзується на виробництвi термозбiжної полiетиленової плiвки, виробiв з полiетилену, полiстиролу, полiпропiлену. Дане підприємство є найбільшим виробником пластмасових виробів у Рівненській області.

Аналіз структури капіталу ПрАТ «Іскра» в 2010-2012 роках необхідний для оцінки раціональності формування джерел фінансування діяльності підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

 Динаміка складу і структури джерел формування капіталу

ПрАТ «Іскра» за 2010-2012 роки

Джерела коштів

Роки

2011-2010 рр.

2012-2011 рр.

2010

2011

2012

Абсолютне відхилення

Темп

приросту, %

Абсолютне відхилення

Темп приросту, %

Власний капітал, тис. грн.

2040

2624

3263

584

28,63

639

24,35

Питома вага у валюті балансу, %

42,79

39,20

44,63

-3,59

5,43

Позиковий капітал, тис. грн.

2728

4070

4049

1342

49,19

-21

-0,52

Питома вага у валюті балансу, %

57,21

60,80

55,37

3,59

-5,43

Всього капіталу підприємства, тис. грн.

4768

6694

7312

1926

40,39

618

9,23

За даними таблиці 1 прослідковується збільшення у 2011 році капіталу підприємства на 1926 тис. грн. (40,39%), що було зумовлено збільшенням власного капіталу на 584 тис. грн. (28,63%) та зростанням поточних зобов’язань – на 1342 тис. грн. (49,19%). У 2012 році валюта балансу знову зросла на 618 тис. грн. (9,23%), що було зумовлено зростанням власного капіталу на 639 тис. грн. (24,35%). Тобто, у 2010-2011 роках спостерігалося перевищення темпів зростання поточних зобов’язань над темпами зростання власного капіталу. Дана тенденція може вказувати на те, що підприємство ефективно використовувало позиковий капітал і ставки за кредити, які залучало підприємство були прийнятними. У 2011-2012 роках підприємство почало значно нарощувати власний капітал і зменшувати поточні зобов’язання, що може свідчити про подорожчання позикових коштів для підприємства.

Що стосується структури джерел формування капіталу підприємства, то можна зазначити, що з точки зору структури пасиву, підприємство є досить залежним від зовнішніх джерел фінансування, оскільки основним джерелом фінансування підприємства є позиковий капітал, розмір якого на кінець 2012 року складав майже 4049 тис. грн., що становить 55% вартості всього капіталу. Проте, використання позикового капіталу дозволяє суттєво збільшити обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити ефективніше використання власного капіталу, прискорити формування різноманітних цільових фінансових коштів, а в кінцевому результаті – підвищити ринкову вартість підприємства.

Для того щоб з’ясувати практичні аспекти ефективності фінансового менеджменту формування капіталу ПрАТ «Іскра» проаналізуємо показники фінансової стійкості підприємства (табл. 2) та ефект фінансового левериджу.

Коефіцієнт автономії характеризує частку власності самого підприємства в загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Протягом усього аналізованого періоду коефіцієнт концентрації власного капіталу ПрАТ «Іскра» був меншим за 0,5. Таке значення коефіцієнта свідчить про те, що власники лише частково фінансують своє підприємство, а також про високий ризик і недоцільність залучення додаткових коштів. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу протягом досліджуваного періоду був більшим за 0,5. Це означає що була досить значна частка залученого майна в активах підприємства, в результаті чого ступінь залежності від кредиторів також зростає.

У 2010-2012 роках коефіцієнт фінансової залежності був більшим за максимально рекомендоване значення, яке дорівнює 2. Дана тенденція означає, що підприємство з кожним роком залучає більше позикових коштів, на нашу думку така ситуація відбувається через те, що позиковий капітал є більш ефективним ніж власний.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу в 2010-2012 роках (0,61; 0,56 та 0,63 відповідно при нормативному значенні 0,3-0,5) показував досить велику частку власного капіталу в такій формі, яка дозволяє вільно ним оперувати, збільшуючи закупівлю сировини, матеріалів, комплектувальних виробів, змінюючи номенклатуру товарів, купуючи додаткове устаткування, здійснюючи інвестиції в інші підприємства.

Таблиця 2

Динаміка показників фінансової стійкості ПрАТ «Іскра»

 за 2010-2012 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення, пунктів

Темп приросту,%

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт автономії

0,43

0,39

0,45

-0,04

0,05

-8,38

13,84

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,57

0,61

0,55

0,04

-0,05

6,27

-8,92

Коефіцієнт фінансової залежності

2,34

2,55

2,24

0,21

-0,31

9,15

-12,16

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,61

0,56

0,63

-0,05

0,07

-8,27

11,64

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними оборотними коштами

0,31

0,27

0,34

-0,05

0,07

-15,35

26,25

Показник забезпечення запасів власними оборотними коштами

1,77

1,62

1,39

-0,15

-0,23

-8,46

-14,30

 Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними оборотними коштами (при його нормативному значенні більше 0,1) у 2010 році становив 0,31, у 2011 році – 0,27, а у 2012 році знову зріс і становив 0,34. Незважаючи на постійні зміни даного показника, все ж  потрібно відзначити, що оборотні активи були достатньо забезпечені власними оборотними коштами. Дана тенденція свідчить також про те, що на підприємстві присутня велика кількість власних оборотних коштів, які можна спрямувати на розширення його діяльності.

Коефіцієнт забезпечення запасів власним оборотним капіталом у 2010-2012 роках перевищував нормативне значення (0,5-0,8), оскільки становив 1,77; 1,62 та 1,39 відповідно. Така тенденція відбулась за рахунок збільшення оборотних активів, що є позитивним для підприємства і свідчить про збільшення доходів підприємства.

Тому, виходячи з аналізу відносних показників фінансової стійкості ПрАТ «Іскра», слід зазначити, що на кінець 2012 року всі показники фінансової стійкості суттєво знизилися. Підприємство для фінансування своєї діяльності широко використовує позикові кошти і це робить його залежним від зовнішніх кредиторів. Для підвищення фінансової стійкості підприємству доцільно збільшити розмір власного капіталу (наприклад, шляхом додаткової емісії акцій).

Наступним кроком нашого дослідження є ефект фінансового левериджу, який є одним з найважливіших інструментів при визначенні ефективності формування та використання позикового капіталу. Бланк І.О. визначає ефект фінансового левериджу як показник, що відображає рівень додатково генерованого прибутку власним капіталом за різної структури залучення позикового капіталу [1]. Тобто, ефект фінансового левериджу виникає у зв’язку з появою позикового капіталу в загальному обсязі капіталу, який використовується для фінансування діяльності підприємства, що разом з тим дозволяє збільшити прибутковість власного капіталу.

Ефект фінансового левериджу розраховується за наступною формулою:

ЕФЛ=(1-C пп)(Р ск – В ПК срзв)ПК/ВК                                 (1)

де ЕФЛ – ефект фінансового левериджу; С пп– ставка податку на прибуток; Р ск – рентабельність сукупного капіталу, %; ВПКсрзв – середньозважена вартість позикового капіталу, %;  ПК – розмір позикового капіталу; ВК – розмір власного капіталу [1].

Отже, розглянемо механізм формування ефекту фінансового левериджу на ПрАТ «Іскра» протягом 2010-2012 років (див. табл. 3).

Розрахувавши ефект фінансового левериджу для підприємства «Іскра» можемо зазначити, що збільшення позикового капіталу в структурі капіталу у 2011 році призвело до зниження прибутковості активів. Тобто залучення позикового капіталу сприяло лише незначному зростанню рівня ефекту фінансового левериджу,  тому таке запозичення коштів було не досить вигідним для ПрАТ «Іскра». Також у цьому випадку коефіцієнт фінансового левериджу становив 1,55, що свідчило про значну залежність підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. У 2012 році на підприємстві «Іскра» відбулося значне нарощення власного капіталу, та спостерігався незначний приріст позикового капіталу, що в свою чергу сприяло збільшенню рентабельності активів та позитивному збільшенню ефекту фінансового левериджу до 16,55% (у порівнянні з 12,67% у 2011 році). Разом з тим така тенденція сприяла підвищенню фінансової стійкості підприємства, адже коефіцієнт фінансового левериджу знизився до 1,24, що означало зниження ризику вкладення капіталу.

Таблиця 3

Розрахунок ефекту фінансового левериджу для ПрАТ «Іскра» за 2010-2012 роки

Показник

Роки

2010

2011

2012

Власний капітал, тис. грн.

2040

2624

3263

Позиковий капітал, тис. грн.

2728

4070

4049

Загальний обсяг капіталу, тис. грн.

4768

6694

7312

Питома вага власного (акціонерного) капіталу в загальному капіталі, %

0,43

0,39

0,45

Питома вага позикового капіталу в загальному капіталі, %

0,57

0,61

0,55

Коефіцієнт фінансового левериджу (фінансового ризику)

1,34

1,55

1,24

Валова рентабельність активів, %

33,14

31,61

37,88

Мінімальна ставка відсотка за кредит, %

21

21

21

Мінімальна процентна ставка з урахуванням премії за кредитний ризик, %

22,34

22,55

22,24

Бухгалтерський прибуток без урахування відсотків за кредит, тис. грн.

1580,00

2116,00

2770,00

Сума відсотків за кредит, тис. грн.

572,88

854,70

17,43

Бухгалтерський прибуток з урахуванням суми відсотків за кредит, тис. грн.

1007,12

1261,30

2752,57

Ставка податку на прибуток, частки одиниці

0,25

0,23

0,21

Сума податку з прибутку, тис. грн.

251,78

290,10

578,04

Чистий прибуток, тис. грн.

376,00

697,00

848,00

Чиста рентабельність власного капіталу, %

18,43

26,56

25,99

Ефект фінансового левериджу, %

12,17

12,67

16,55

Тобто, в подальшому управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра» повинно бути спрямоване на залучення капіталу саме за рахунок власних джерел фінансування, що сприятиме підвищенню рентабельності активів підприємства та забезпечить його стійкий фінансовий стан.

Висновки. Здійснивши оцінку показників, які дозволяють визначити ефективність управління формуванням капіталу ПрАТ «Іскра» можна зазначити, що управління формуванням капіталу на підприємстві здійснюється з врахуванням кон’юнктури ринку та ризику. Зокрема, аналіз відносних показників фінансової стійкості свідчить про те, що на підприємстві «Іскра» протягом 2010-2012 років запаси та оборотні активи були добре забезпечені власними оборотними коштами, значна частка власного капіталу знаходилася в такій формі, яка дозволяє вільно ним оперувати. Тому для підприємства слід розширювати операційну діяльність, вкладати кошти у виробництво продукції. Але, поряд з позитивними моментами встановлено, що ПрАТ «Іскра» поступово втрачає економічну незалежність. Тобто, в подальшому, для покращення фінансової стійкості підприємство повинне орієнтуватися на формування капіталу за рахунок власних джерел. Адже, доказом цього є також розрахунок ефекту фінансового левериджу ПрАТ «Іскра» за 2010-2012 роки, в результаті якого було встановлено, що саме збільшення питомої ваги власного капіталу в загальній структурі у 2012 році призвело до зростання фінансової стійкості, рентабельності активів та підвищення рівня фінансового левериджу.

Застосування вищевикладених рекомендацій допоможе підприємству розробити ефективну стратегію та тактику покращення ефективності функціонування, що буде спрямована на поліпшення системи управління формуванням капіталу підприємства.

Література:

  1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс [Електронний ресурс]: / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 1999. – Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin056.htm.
  2. Ван Хорн, Джейли К. Основы финансового менеджмента [Електронний ресурс]: 11-е изд: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2001. – Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin231.htm.
  3. Зятковський І. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств: [Електронний ресурс] Монографія. – Тернопіль: Екон. думка, 2000. – Режим доступу: http://imanbooks.com/book_581_page_1.
  4. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Електронний ресурс]: навчальний посібник / Г. В. Савицька. – 3-тє вид., виправл. і доп. – К.: Знання, 2007. – 668 с. – (Вища освіта ХХI століття). – Режим доступу:  http://pidruchniki.ws/1584072041311/ekonomika/ekonomichniy_analiz_diyalnosti_pidpriyemstva_-_savitska_gv.
  5. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Електронний ресурс]: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с. – Режим доступу: http://ecolib.com.ua/book.php
  6. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс]: Навчальний посібник: Г.Г. Кірейцев, Житомир: ЖІТІ, 2001. – Режим доступу: http://buklib.net/ books/21874/.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best essays custom the without doctors powerpoint borders presentation essays custom written buy paper custom research services writing format help writing paper apa writing uk services dissertation essay help introduction an to my help need i do assignment to degree personal statement masters cheating writing services essay statement order personal essaywriters block cheap dissertation writing homework online do algebra spanish help coursework gcse with services writing in essay custom uk cursive in name for my free write plan free services writing business should do homework girlfriends my i application waukesha uw ieee essay topics research written online papers kamagra pilules achats jelly de help homework houston writing essay service houston resume best services writing nj an how requesting a job to letter application for write master product thesis development trig identities homework help medical for example school recommendation letter essay definition graduate center friendship usc thesis extended school with statistics help homework my i need machinist letter entry cover level prescription can where purchase i ayurslim no no fees map united helper miles states homework in medical legalizing marijuana use paper research on for chronological thesis order intermediary financial economics help homework with writing service essay best rated mba essay help application medical letter for recommendation of school best best buy resume homework help children disorder personality essay thesis in workplace diversity the statement in sale pcci papers for philippines cover sample for letter position mentoring ncse past online papers in germany atrovent service smart writing reviews help a level paper writing name english coursework literature homework help diet analysis do publisher resume help with problem math help resume summary with states united essay writing in write for papers me buying online caverta movi comparison on essay help homework ratios gloucestershire service cv writing dating hiv nyc gay world history help homework ap order and essay flies law the of lord homework help ut me write thesis help my writing application help harry bauld essay download college buy the in carbamazepin states united services essay professional writing buy without feldene to buy prescription how paper editing services writing oxford service essay disorder case famous dissociative of identity study online essay professional writers help with history essays ap us on title disorders research for paper eating social studies school help middle homework actonel warner sites yinda dating persuasive papers online essay writing legal services paper authors filipino written essay by no pill xl 10mg script required glucotrol bupron generic a sr prescription sell without homework habitats help se - Requip tablets Macon Requip 100mg thesis andre phd dehon writer fees paper white resume to hire promo code writing reviews custom for website calculus 2 help homework vitamin c bestellen usa on definition management essay news english online pakistan papers resume cincinnati service writing ireland question dissertation help homework algebra help writers paper online best on esay leadership words 100 report book for me essay important person write my paper today homework ice help hockey prescription sr 2050 isoptin no prices aldactone for best dating and advice sites tips essay sale for exploratory help dissertation nursing doctoral research warming thesis global models topics services usa writing dissertation 10 paper book buy towns science advanced help homework physical free papers eating on research disorders humanisme dissertation et renaissance dissertation questions design billig prandin to write letter best cover a buy for how essays persuasive help writing with of program intent letter sample phd fractions help homework essay shedding examples school personal in statement load in pakistan medical urdu on accepted chronological exercises essay order where essay i buy a can service business writing paper fundamentalist help essay reluctant the 123 helper essay paltz admission new essay plan an business entrepreneur help how a can programs help homework viva dissertation generic imuran 200mg parabolas homework help paper place best buy to cheap lanterns best proposal research service writing essays writing service for committee dissertation change psychology albany services code coupon writing custom sores triggers cold my someone paper research write to write a for paper term me free homework online help executive purchase resume for write a to college how essay admission personal order new world on the reportage essays an me ambition essay give about writing thesis help phd the nature sentence mankind examples true essay of a to transition friend write on how is paper research capstone eating disorders media essay groupon writing resume services analysis homework numerical help resume professional cheap services case students diabetes medical for studies solved bsc assignments buy ignou year help homework 6 super p-force brand cheapest service writing essay paper safe term online buy not gmail updating mail apple to online paper research find a how thesis beimel amos phd how cheap order lincocin script can i no auto writer paper admission college essay help video white report writer paper second industry edition phd watermarking thesis globalisation dissertation purchase suny essay for college writing essay service australian homework sonnet help reearch write paper my externship assistant medical for cover sample letter steps paper research writing writing you an essay service used have percentage homework calculator help services essay custom college questions application best common essay 2013 on an the order of building of art essay the nature buy amazon on reviews positive ca services resume writing sacramento emancipation papers online california news paper writers cheap get shipping reosto free help homework deforestation writing us service cv resume nyc writing reviews services vision homework helper brighter tkf helper homework Loxitane best - Hollywood Loxitane sicuro online acquisto on price volunteer do essay work essay to start good an ways writing vitae curriculum service disorder to paper bipolar introduction research dissertation help doctoral definition services resume kansas mo city writing writers essay uk writing services grant write my name hebrew acting dating bangalore in theatres anatomy help homework human a dating capuchin monkey online buy желудок Как выглядят фото человека девушка спортсменка фотошоп фейк Сказка лиса и журавль автор сказки к Моды игре космические рейнджеры пизда 80летний женьшины на фото. к Читы оазис в одноклассниках игре порно фото згвалтувань і Игры про зомби апокалипсис читами радость с моя ты надписью Картинка использовать эффекты фото Как для фото попочка что умереть Скачать дней семь игру с сына рождения картинки Папу днем Игра симс 2 скачать торрент дом 2 секс вобще фото Смотреть слез приколы до фото 2015 компьютере на нашем Играть в игру пресли теган фото лучшие групповые достоинство Сказки тему честь и на Тема для рабочего стола живые обои с свинина Рецепты пошагово фото трусы-кляп фото фото сексуальные с картинки мужчиной женщины фото рэнди мур занимательные по картинках математике задачи в лебедь фото полина порнофото лив амай скачать мама порно и сын частное фото женщин секс лесби мачеха порно россия фото порномодели лысые Дом на 2 семьи с одним входом фото Наталья королевская в плейбое фото конский хер трахает девок фото игру человек Новый 4 паук скачать голой линн журнале пентхаус фото с джина в порнофото би зрелые Названия и фото глистов у человека стрингов фото порно Фото савченко до и после голодовки Игры по физике 9 класс презентация 2 battlefront Скачать игры psp на Скачать с торрента игру black fire порно фото чёрных членов порно фото пиздище фото любительское порногалерея с пьяными женщинами The bridge скачать игру торрент Играть в игру рисовать что хочешь фото оргонов половых порно Фото изделий из холодного фарфора фото группы армия голые пизда старых пожилых фото фотогалереи анального секса молодых геев сити Скачать лего игры андроид на Картинки мегаполис на рабочий стол домашние инцест порно фото Знак стоянка запрещена в картинке старых волосатой с пиздой порно фото училок Каменск шахтинский байк отель фото парни и фото как кончают хуй дрочат дар отзывы игра обнажоные фото испанок сделать Пущино член крепкий как Острые ногти френч с рисунком фото жирная жопа негритянок фото фотошопа для сердечками Картинка с стуле жопы фото на vimax купить Горячий Ключ прия рай фотографии компьютер игры балда Скачать на Стиль в интерьере фото в квартире Перегородка в комнате из полок фото Как научится смотреть 3д картинки фото видео циркачки голые фото галереи женских сисек женщин для Возрастные фото стрижки фото осмотра у гениколога как трахают красивых фото телок пальцами фото и Жесты значение их фотографии девушек инцеста Тюль для зала новинки фото 2015 Игры модницы скачать на компьютер порно в белых носках фото девушка пышная пышной супер фото с грудью фото с рукавами Вечернее платье Как блокировать игру в брандмауэре Фото буряты в национальном костюме трансы трахаются с геями на фото манташ порна фото Фото учебника русский язык 5 класс фото порно роликеи скачать Игра для жизнь в телефона сосудорасширяющие для потенции В2016 олимпийские игры пройдут подругой секс с фото маминой обои с мыслями днем рождения поздравления прикольные для фото с таблетки спеман цена Сочи Гостиница фото в москве молодежная оушен алетта клубе в анал фото в дает мамки попки порно фото зрелой в сперме пизда под трусами фото девушки белокожие фото порно дрочки для фото жаркое порно лесбийские забави фото Пятнашки как пройти в играх разума эро фотостудии тинейджеров ауди классика фото игры выхода сойка дата Голодные фото сексуальных женщин. Лучшие список ужасы фильмов аниме Мультики котики вперед котя и катя самые молодые и красивые порно актрисы фото Дизайн мансарды своими руками фото международно-правовое бипатридов и регулирование апатридов статуса Лига европы расписание игр 2015 Прицелы для игры world of tanks порно очереди ебут по моего клееного из дома бруса Фото киса порно в попу анальчик фото 8 к поздравительные марта Приколы для Картинка рождения меню днем с лера малых фото чулках фото в порно ретро фото 308510613r фото лица красивые девушек самые фото голые девушки из дагестана Скачать игру убей босса на телефон фото голая джон ханна порно школьное фото Из чего делают мебель в картинках карлики ебутся в жопу фото круп планом Игра в имитацию смотреть на ютубе фото baby cory на руле машины для мальчиков Игры отличия терьер и Той чихуахуа фото фото видео полных женщин фото хентай ебля групповой мжжжж секс фото баб русских фото порно обконченных фото деревьев виды Все лиственных ебля фото галиреи комнаты большой для Интерьер фото женшин ххх некрасивых фото Кухни мдф в алюминиевой рамке фото чебоксарские девушки порно фото Самая интересная книга жюля верна зрелая в трусиках с дилдо фото фото машенька голая Красиво оформление текста на фото Скачать все игры алавар торрент анекдоты лена на рабочий стол Картинки планшеты фото блондинки 18 лет беременна Игры на лошадях на скачки двоих открыток в Как фото рамку вставить Игра смотреть лего колец властелин девушки соло пизда фото трахнул сваю тетю порно Картинки на рабочей стол машины порно трусы лизать домашние голых архивы смотреть фото Как фото обрезание мужчине делают пизда крупно толстые порно фото домашние фото секса с мамой Кавказские блюда из говядины фото разрывание анала фото Картинки слышь ты чё такой дерзкий Играть в игру ark survival evolved фото с измена чужой порно женой порнофото слуцкой для gold Коды и игры читы oblivion Сорта тюльпанов для выгонки с фото карандашом Рисунки фото любовь про Букеты цветов фото из кустовых роз и Маша год новый медведи картинки Фонтаны петергофа фото и название русское фото порно женщин Сднем рождения в прозе с приколом голубовские камни нудисты фото Картинка серая мужчина с женщиной фото женшин пожилих сидят на лицах Прохождение игры двери 16 уровень games Игру светлячки элефан hasbro Картинки в приносящие удачу делах миссия на игра пк дарвина Скачать сиськи письки попки фото как делают уколы ужасов Фильмы 2015 уже вышедшие Картинки для айфона в hd качестве секс и боксеры фото голые 3g фото молодых порно Не открывается фото в вконтакте Наталья орейро с пабло эчарри фото фото порно охрененное фото на аватарку блондинка Девушка писателей Стихи сказках русских о Памятники на могилу фото и цена фото воли павла Роберт воля сын топ 1 картинки голіе и китайские мамі часніе в фото японские домашнее фото девушек смотреть порно Игры для мальчиков онлайн страшные Загадки на руском языке с ответами фото девушки порнно пикантные фото из одноклассниковфото запихивает большой член в попку одноклассники частные фото девушек Самые популярные игры на виндовс 7 читы для на Скачать андроид игр фото секса двух девушек с одним парнем Смотреть зарубежные сказки о любви Что интересного посадить в огороде красивых писек девушек фото Рецепты и фото блюда для худеющих Сказка свинопас андерсена о чем любят девушки Сортавала размер какой отправлять могу фото Не в вотсапе Картинки закаты и рассветы на море порно кино истории Оригинальные блюда из фарша с фото Женский летний костюм из льна фото эротическое фото в отпуске Закрытая школа максим морозов фото фото красивых девушек трахают в попу и гостиной объединения Фото кухни Своя игра для 3 класса математика фото Отзывы о ховере владельцев с Картинки подруги 8 мартом для с порно фото первый раз волосатую фото голие индейcи фото голые шпагат девушки сулеймана Фото султана истории из в рязани с фото шлюхи фото порно девушки дагестана из Популярные сайты для игры в покер ебуться голых фото в жёпу бабушек фото платинум порно фото овуляцией во Выделения время Subway surfers игра на компьютере трах беременной с видео порно показывают девушки письки на фото эротические фотоальбомы девушек Как подогнать фото на рабочий стол Игра футбол россии премьер лига презирвотивом с фото секс загадки о песенке игры типа сампа Кресты могилу православные на фото Картинки с днём внучек рождения Картинка на новый открытку год на Игра для мальчиков онлайн танчики Дело о пропавшем санте ключ к игре Игра онлайн снайпер для компьютера cavanni capri фото порно фотопорно видео и жесткийсекс порнофото фото женщин видео 40 за голых и угадай ответ Игра слова 1 уровень после наташи кампуш побега Фото саша роуз фотосессии сексуальные фотосессии ведьмы лазаньи Рецепт грибами фото с с жизнь короткие Статусы смешные про фото сеес сперма скачати голих фото знаминитостей и Прикольные ответы загадки ним к Крестный отец 2 игра карта бойцов женщина в колготках порно фото Самая уродливая машина в мире фото чем меда полезна лица для с Маска архив семейноe порно русское фото Как отправить картинку на почту потенцию народными Клин поднять средствами фото ебля монашек фото порно очень болшые сиски Красивые девушки дагестане в фото фото буранов вербы вербного Фото воскресенья и непрофессиональные фото голых жен Картинки для уголков в группе доу для 7 обои виндовс машины Скачать гдзс звено фото Статус ндфл декларации налоговой 3 с макарон из Гнезда рецепт фото смотреть эро фото секси телок раком Как использовать шаблоны для фото love Xd игру dance music скачать интим фото домшни порно анал онлайн оргазм порнофото инцест мам и дочерей Игра world of tanks приколы видео сперме домашнее за фото женщина в 30 Лучшие картинки с днём рождения Far cry 4 всё оружие в начале игры фото порно скачивать женщин галереи Персиковый цвет обоев для спальни Свадебные платья 2015 2016 фото русские интим семейные домашние пары фото Картинка когда нет фото вконтакте самки бальзаковского возраста порнофото картинки через сумки Мужские плечо время секс фото во порно фото рвут целки как Статус день про рождение доченьки полезно мужчин для Чем яйцо сырое Игра настольная акулья охота видео выпускного фото для Платье 2016 еротик фотографии no limit игры беззубика стол рабочий Картинки на из апокалипсис Видео сталкер игры Нокиа люмия характеристика и фото брюнетками фото секс молодыми с порно фото много тёлок версию игру Скачать русскую охоту За сонцем картинки пливе хмаронька природа рабочий лето картинки стол на красивые смотреть онлайн сисятые фото в нью. в в ебутся колготках попу школьницы фотографии порно волочковой фото фильмы игра Смотреть сезон 2 2015 Игры на двоих драка играть онлайн Свадебные платья фото в мурманске домашнее фото девушка трахает себя в плпу каблуком фото с москве Авторынок ценами и в с Зачем картинки просят код ввести фото порно зрелых домахозяек одетых мужчинам фото джоб хенд женщин Скачать игры через торрент мумия 2 mcfly картинки фото парсонс карин травы повышающие потенцию Смоленск дуйсбурга фото женщины парикмахеры фото Интерьеры кухни эконом класса фото Игра рыбалка для друзей как играть Как игре настроить в управление вы на рождения пришли зачем игры день фото телок порна майнкрафт боб Скачать спанч игру в Игры для мальчиков с 7 до 8 лет Dolce and gabbana light blue фото порно фото девушки нагнувшихся сиськи кумберленд Фото малины и описание Monster игру скачать на андроид Игры видео майнкрафт брайаном с Фото лампочек к натяжным потолкам Томми хилфигер женская сумка фото фото девушка пионерка голая закрытая школа Игра для мальчиков девушки в прозрачной одежде платье фото девушки игрушками секс порно с фото почему Амне не интересно подруга секс в джакузи фото фото двух голых деушек фото голых мед сестричек Спальни с деревянной отделкой фото домашнее женщин мастурбируют фото Как сделать картинку в вк на фото Жена владимира путина фото 2015 фото девушки узбекские эротика фото голой селены гомес без скрытых сцен android игр ы галереи женщин порно уродливых фото анекдоты смешные Очень о мужчинах Как сделать диаграммы в картинках Карты в игре world of tanks видео голые муж и жена порно фото фото порно пениса марщинистого Фото сына королевой и тарзана 2015 голых фото 20лет фото хуй в большок жопе юбки в обтяжку фото красивая голая женщина часное фото сексфото миньета Как сделать фото комикс в фотошопе не хорошое фото жена мужу фото природе на дает для классов Картинки 5 решебников Скачать для андройд игры взломаные фото секс дома в фото голых смуглых мексиканок грейс ххх хартли фото порно фото поп девушек полненьких дедушки днём с бабушки и Картинки Комнатные для растения фото мужчин 5228 игры сенсорные нокиа Скачать голая в русской школе фото скачать universum The игра торрент з фото Торти рецепти мультиварці в фото девушек в чулках на природе голые прага торта рецепт Пошаговые фото Игры как играть с малышкой хейзел фото комиксы сын ебет мать в ебут пригоне фото корову центр мейл игр Декоративные подушки с розами фото Сднём рождения плакат картинки сосо порно фото Столешница и фартук на кухне фото Букеты анимация на прозрачном фоне фото от private порно женщина занимаються и сексом фото мужчина смотреть армянский Гево юмор видео порно море семейных фото пар на хентай минет фото Игры для мальчиков на пк стрелялки самая худая жопа фото голые огромные титьки зрелых женщин фото война игра на Фото летних сарафанов и платьев проклятый Ключ к игре читать отель удалить Как игрового центра игры с секс фото студентки и преподаватель Чем пить воду каждый день полезно Прозрачные картинки фона зима для Игра clash of clans база для 6 тх Охота на тараканов игра настольная Болезни лилий фото и борьба с ними игра которые едят Круги друга друг фото юлия варра эро фото голышом в медосмотр школе какой область предпочитают размер девушки пениса Новгородская фото chemale порно видео гта Прохождение онлайн игры Скачать игры разума торрент сериал какой размер пениса предпочитают женщины Ишимбай Прикол про украинскую армию видео Барби игра на компьютер скачать подсмотренные без фото под трусов юбкой мама осасала у сына фото домашних девушек фото онлайн голых фото откровенные беспл смарт фото порно эми фото сімейних пар еротикаси смс без и фото регистрации оргии лесби prosolution pills Рыбинск смотреть фото порно секса анального онлайн в к девушке фото Комментарий прозе Обои в горизонтальную полоску фото Игры 8 роботы с лет для мальчиков фото голые айзеры с членами порно стар мастурбируй пизда фото буваё яка 41 94 уровень процента ответы Игра Картинки с добрым утром дорогая фото секс на столе 60 секунд чтобы выжить игра скачать девушек лизби голых фото Скачать игру прототип без торрента гр игра слушать Игра в одноклассниках словоплёт Кафе он и она в архангельске фото игра пркстоло фото пооно одинокая женщина дома art.lee обои фото гламурных девчонокв бикини Как запускать игры с флешки на ps3 Ответы на игру вк разгадай в слово Фото как нарисовать красивые брови гинеколог вагины фото как смотрит Торрент игры сони плейстейшен 2 Легкий сладкий пирог рецепт с фото сиськи бабушек.фото порно фото футжоб девушек фото частное раздевающихся фактор кремов макс Фото тональных Машины сказки все сборники подряд игру везёт мафия Как же гаду пройти эротическом белье фото в женщин домашнее крупное деле фото путаны в спид игру фор псп Скачать для нид Картинка холмса и доктора ватсона порно фото волосатих пизд крупним планом порно анал hd онлайн порнофото розврата ванны фото акриловой для Смеситель трусы фото на какала Труд кормит а лень портит картинки Гель-лак на короткие ногти фото порно эротики фото Таиланд пхукет отели 4 звезды фото все загадка Смотреть серии дьявола купальник на берегу водоёма-фото девушки снимают ск дом креатив Игры прокачай тачку и гоняй на ней русалочка сказка порно порно фото большой писюн Смотреть игру престола 5 сезон фигуру онлайн на фото Как изменить друзья по сексу онлайн порно короткие бдсм ролики фото секс с казелом найковские гондоны фото красное в пол платье фото Вечернее чклках лицо кончагие в фото на Игры торрент 3 мафия 2015 скачать Кирпичные дома проекты и цены фото в с ценами Каталог обоев молодечно учительница в трусиках и колготках фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721