Феномен інформаційного тероризму як загрози національній та міжнародній безпеці

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджується феномен інформаційного тероризму на сучасному етапі. Найбільша увага сфокусована на таких поняттях як медіа- та кібертероризм, як основних складових інформаційного тероризму. Висвітлено сутність данного явища, також охарактеризовано ступінь правового регулювання та запобігання інформаційному терору як на міжнародному, так і на національному рівні. Надано рекомендації, щодо запобігання інформаційного тероризму в Україні.

Ключові слова: інформація, тероризм, інформаційний тероризм, кібертероризм, медіа-тероризм, інформаційний простір, ЗМІ

 This article examines the phenomenon of information terrorism at modern stage. The greatest attention is focused on concepts such as the media- and cyber-terrorism, which are the main component of information terrorism. In this article the essence of this phenomenon is reflected, as well as the degree of legal regulation and prevent terror information at both the international and national level are charactarised. Also, the recommendations for the prevention of information terrorism in Ukraine are provided.

Talking about the information nature of terrorism, it is different from the general concept, primarily because that the the political objectives are achieved indirectly. The violence serves as a cause for manipulation. Terrorism has always informative character, regardless of whether it is a global event, or the  localized event, so that the main task is the manipulation (for example intimidation of the population for the emergence of panic or in the form of direct threat, etc.).

Thus, fundamental difference of terrorism from other kinds of violent political struggle is that it is on the edge, because for achieving political goals still using violence against civilians.

Information terrorism is the merger of physical violence with criminal misuse of information systems, and intentional misuse of digital information systems, networks and their components in order to facilitate terrorist operations or actions.

 Keywords: information, terrorism, information terrorism, cyber-terrorism, media terrorism, information space, mass media.

Постановка проблеми. В сучасних умовах дедалі більшого значення набуває роль інформації. В результаті активних процесів глобалізації та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та як наслідок, змін в соціально-інформаційній сфері, змінюються також інструменти реалізації державної політики, як внутрішньої так і зовнішньої, і поряд з економічними і політичними важелями впливу не менш важливими постають інформаційні. В епоху інформатизації, у ХХІ столітті, традиційні конфлікти перемістилися із матеріального простору в принципово новий – інформаційний (кіберпростір), де маніпулятивні технології набувають дедалі ширшого використання. Завдяки їм ведуться інформаційні війни, знищуються опоненти, здійснюється вплив на маси і багато інших дій. Тому, останнім часом великої популярності набув інформаційний тероризм. Осмислення цього феномену є передумовою формування більш чітких уявлень щодо сутності сучасного міжнародного тероризму, запобігання деструктивного впливу на державні інститути і основи національної безпеки загалом.

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність феномену інформаційного тероризму активно досліджується в працях як зарубіжних так і вітчизняних науковців. Серед дослідників, які займалися вивченням тероризму в умовах глобалізації, розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та зростання ролі засобів масової інформації в житті суспільства слід зазначити Д.Белла, Ж.Бодрійара, Е.Гіденса, М.Кастельса, Е.Тоффлера, Ф.Фукуяму, С.Хантінгтона, Б.Хофмана, А.Шміда та ін.

Варто зауважити, що існує чимала кількість праць вітчизняних вчених, які зробили свій вклад в дослідження даної тематики. Серед них: О.Зернецька, О.Гриценко, В.Іванова, Є.Макаренко, М.Ожевана, Т.Петрів, Г.Почепцов, В.Шкляр, А.Чічановський тощо. Проте, напрацювання цих науковців не відображали повною мірою тенденції швидкого розвитку цього явища, і як результат такі нові феномени як медіа-тероризм є недостатньо вивченими.

Мета статті. Метою даної статті є дослідження поняття інформаційного тероризму, основних нормативно-правових актів щодо регулювання соціальної політики в Європейському Союзі.

Виклад основного матеріалу.  Для більш чіткого розуміння сутності поняття інформаційний тероризм слід звернутися до власне поняття «тероризму». Щодо появи цього терміну, то вперше він з’явився в 1798 році, коли філософ Іммануїл Кант використовував його для опису песимістичного погляду на долю людства.

На сьогодні серед науковців не існує загальноприйнятого визначення поняття «тероризм»,  і більше того серед деяких зарубіжних і вітчизняних дослідників склалася думка про принципову неможливість даного визначення. Наприклад, цьому може слугувати ідея У.Лаккера, який акцентував свою увагу на випадковості, ірраціональності та недоступності розуміння тероризму. Він зазначав: «Не повинно бути ілюзій стосовно того, що можна дізнатися про походження та характер тероризму. Встановленню піддається лише той факт, що при одних, обставинах терор частіше здійснюється, ніж при інших, і що при деяких обставинах він взагалі не може мати коріння. Перевантажений значенням за своєю природою термін не піддається всім зусиллям виробити всеохоплююче і об’єктивне визначення тероризму. Такого визначення не існує і не буде знайдено в найближчому майбутньому.»[3]. Проте, тероризму, все таки можна дати визначення, оскільки центральним питанням в даному випадку виступає з’ясування того, наскільки послідовно і точно термін застосовується до явища, і що становиться головним критерієм для визначення сутності поняття.

На сучасному ж етапі, існує безліч визначень тероризму. В широкому сенсі, тероризм – це метод впливу шляхом здійснення теракту задля досягнення певних цілей, за якого жертва теракту не є об’єктом [13]. Зараз тероризм набув всесвітнього масштабу  перетворився на багатовимірне і багатоаспектне явище, яке останнім часом занадто швидко еволюціонує, а отже набуває міжнародного характеру. Міжнародний тероризм – це здійснювані у світовому чи регіональному масштабі терористичними організаціями, угрупованнями, у тому числі за підтримки державних органів окремих держав, з метою досягнення певних цілей суспільно небезпечні насильницькі діяння, пов’язані з викраденням, захопленням, вбивством ні в чому не винних людей чи загрозою їх життю і здоров’ю, зруйнуванням чи загрозою зруйнування важливих народногосподарських об’єктів, систем життєзабезпечення, комунікацій, застосуванням чи загрозою застосування ядерної, хімічної, біологічної та іншої зброї масового ураження [12].

На сьогоднішній день, можна виділити складові терористичної дії — саме вони і є узагальненими класифікаційними критеріями.

Отже, якщо прийняти думку, що тероризм представляє собою цілеспрямовану дію, то важко не погодитися, що обов’язковими складовими цієї специфічної дії є:

— суб’єкт (або суб’єкти);

— об’єкт (об’єкти);

— причина і мотив;

— мета здійснення;

— часові та просторові характеристики;

— використовувані інструменти (засоби);

— наслідки.

У свою чергу, в кожній групі критеріїв можна виділити підгрупи.

Так, наприклад, серед суб’єктів варто виділити: державу (спеціальні державні служби, санкціоновані на здійснення терористичної діяльності, та терористичні організації, підтримувані державою), міжнародні і національні терористичні організації, не підтримувані державою (націоналістичні, релігійні, інші); терористів-одинаків.

До об’єктів тероризму відносяться: безпосередні об’єкти терористичних актів — об’єкти власне насильства та протиправних дій (окремі особи або групи осіб — заручники, жертви вибухів, інших терористичних актів; будівлі, транспортні засоби тощо) і опосередковані об’єкти терористичних актів (політична партія, уряд країни, група людей тощо) — об’єкти залякування і тиску, від яких, як правило, залежить досягнення мети суб’єкта терористичної діяльності, виконання його вимог.

Причина і мотив терористичної діяльності передбачають виділення тих факторів, що спонукають суб’єкт до здійснення терористичного акту — їх відокремлення від мети тероризму пояснюється тим, що проголошувана мета терористів часто не відповідає дійсним причинам. Мотиви терористів достатньо часто мають ірраціональний, неусвідомлюваний — самоствердження, самоідентифікація, героїзм тощо, або об’єктивний характер — релігійні особливості, результати вихованні, вплив соціуму, економічні причини тощо. Крім того, якщо мова йде про терористів-одинаків, причиною їх дій може бути психічний розлад.

Мета здійснення терористичної діяльності — це проголошувана терористами ціль; те, чого вони прагнуть досягти в результаті здійснення терористичного акту (актів), чого вони вимагають від опосередкованого об’єкту. Мета може мати політичний, релігійний, економічний або інший характер.

Часові та просторові характеристики передбачають розподіл тероризму за тривалістю терористичної діяльності і повторюваністю терористичних актів (короткочасний і тривалий, однократний і повторюваний), за місцем їх здійснення (залежно від географії — латиноамериканський, східноєвропейський тощо, чи простору — водний, повітряний, наземний тощо) і ареалом поширення (локальний (місцевий), державний, міжнаціональний, глобальний).

За критерієм використовуваних інструментів (засобів) можна виділити різноманітні типи тероризму. Складність використання цього критерію полягає в тому, що суб’єкти тероризму, як правило, поєднують кілька засобів — це може бути і захоплення стратегічно важливого об’єкту, в якому знаходяться люди, що стають заручниками, і транспортного засобу із одночасною зупинкою нормального функціонування транспортної системи тощо [14].

Говорячи про інформаційну сутність тероризму, то вона відрізняється від загального поняття, перш за все тим, що політичні цілі досягаються опосередковано. Насилля виступає приводом для маніпуляції. Тероризм завжди несе інформаційний характер, незалежно від того чи йде мова про глобальні події, чи про події локального характеру, тому що головна задача – маніпуляція (або у вигляді залякування населення для зародження паніки, або у вигляді прямих погроз та інше). Таким чином, фундаментальна різниця тероризму від інших видів насильної політичної боротьби, полягає в тому, що він знаходиться на грані, так як для досягнення політичних цілей все одно використовують насилля проти мирних громадян.

Інформаційний тероризм – злиття фізичного насильства зі злочинним використанням інформаційних систем, а також умисне зловживання цифровими інформаційними системами, мережами або їх компонентами з метою сприяння здійсненню терористичних операцій або акцій [2, ст. 98].

Інформаційний тероризм застосовується у різних сферах, що охоплюють політичні, філософські, правові, релігійні, естетичні ті інші погляди та ідеї, тобто в духовній сфері де присутня боротьба ідей.

Такий тип тероризму характеризується не лише кіберзлочинністю, але і  коректним маніпулюванням з інформацією, її підтасування,  а в деяких випадках і подача свідомо помилкових фактів, у результаті якої відбувається дезінформація з метою залякування та впровадження параноїдальних думок серед населення. Протягом тривалого часу тотального промивання мізків і зміни точки зору, цей вид тероризму був зведений в ранг державної політики, і використовується правлячими елітами повсюдно. Суб’єктами інформаційного тероризму можна вважати:

– іноземні спецслужби та інституції;

– вітчизняні та міжнародні ЗМІ;

– певні екстремістські угрупування.

Сучасний інформаційний тероризм характеризується як множина інформаційних війн та спецоперацій, пов’язаних із національними або транснаціональними кримінальними структурами та спецслужбами іноземних  держав. Доступність інформаційних технологій значно підвищує ризики інформаційного тероризму. Розвиненість інформаційної інфраструктури суспільства сприяє створенню додаткових ризиків інформаційного тероризму.

У свою чергу, інформаційний тероризм розділяється на

v  інформаційно-психологічний тероризм (контроль над ЗМІ з метою поширення дезінформації, чуток, демонстрації могутності терористичних організацій)

v  інформаційно-технічний тероризм (завдання збитків окремим елементам і всьому інформаційному середовищу супротивника в цілому: руйнування елементної бази, активне придушення ліній зв’язку, штучне перезавантаження вузлів комунікації і т.п.) [4].

Досить типовим прикладом для розуміння сутності медіа-терору, механізмів його викликання, стимулювання й поширення може служити такий специфічний засіб масової інформації, як листівка. У ній головну роль відіграє не інформація, як така, а пропаганда, контрпропаганда, агітація, реклама. Тому головним завданням такого засобу інформаційного тероризму є не інформування, а маніпулювання.

Головним в тактиці інформаційного тероризму є наявність небезпечних наслідків терористичного акту з широтою розголошення відомостей та великим суспільним резонансом. Поряд із зазначеним, інформаційний тероризм, або «кібертероризм», за формами дії на кіберпростір має всі властиві ознаки політичного тероризму взагалі. Останнім часом поняття кібертероризму перетнуло межі фантастичного і широко обговорюється в засобах  масової інформації. Загроза тероризму в Інтернеті виявилася більших, ніж очікувалося, масштабів, а функції кiбертероризмy неймовірно розширилися через тотальне поширення Інтернету. Кібертероризм є серйозною соціально-небезпечною загрозою для людства, у порівнянні, навіть, з ядерною, бактеріологічною і хімічною зброєю, причому ступінь цієї загрози через свою новизну, не до кінця ще усвідомлений і вивчений. Досвід, що є у світової спільноти у цій сфері, зі всією очевидністю свідчить про безперечну уразливість будь-якої держави, тим більше, що кібертероризм не має державних кордонів; кібертерорист здатний в рівній мірі загрожувати інформаційним системам, розташованим практично в будь-якій точці земної кулі [1].

Виокремлюють різні види інформаційного тероризму, серед яких найпоширенішими є медіа-тероризм та кібертероризм.

Медіа-тероризм (або «медіа-кілерство») відноситься до специфічного різновиду інформаційно-психологічного терору та є складовою «інфраструктурного терору». Його сутність полягає у спробах шляхом організації спеціальних медіа-кампаній дестабілізувати суспільство, створити у ньому атмосферу громадянської непокори, недовіри суспільства до дій та намірів влади й особливо – її силових структур, покликаних захищати суспільний порядок [6].

У випадку медіа-інформаційного тероризму йдеться про різновид інформаційного тероризму, що є зловживанням інформаційними системами, мережами, та їхніми компонентами для здійснення терористичних дій та акцій. Засобами здійснення медіа-тероризму є друковані ЗМІ, мережі ефірних й кабельних мас-медіа, Інтернет, електронна пошта, різноманітні електронні іграшки тощо.

Необхідно зауважити, що більшість сучасних видів тероризму можна віднести до медіа-тероризму, адже ЗМІ виступають дієвим інструментом у швидкому поширенні інформації, залякуванні населення і досягненні терористами їхньої мети.

Серед наслідків терористичної діяльності можна виділити економічні, соціальні, політичні та інші. Необхідно зауважити, що наслідки терористичної діяльності не завжди відповідають меті суб’єктів її здійснення. Таким чином, якщо користуватися запропонованою системою критеріїв, то можна визначити місце медіа-тероризму в типології тероризму.

Медіа-тероризм представляє собою особливий вид терористичної діяльності, що виділений за критерієм використання інструментів (засобів) досягнення терористами власних цілей.

Зважаючи на специфічність ЗМІ як особливого інструменту в руках суб’єктів терористичної діяльності, специфіка якого обумовлена власне тим, що одна з основних цілей терористів — швидке поширення інформації серед населення — співпадає власне із призначенням ЗМІ і пояснює їх особливу роль у глобалізації тероризму, подальшого дослідження потребують питання специфіки функціонування медіа-тероризму як особливого виду тероризму в нашій країні та у світі, зокрема суб’єктно-об’єктної структури цього явища, його методів, засобів і функцій тощо.

Найдешевшими та найефективнішими з інструментів вважаються глобальне ЗМІ та мережі Інтернет,  що у взаємозв’язку формують інформаційне поле, де видиму присутність реальності приховує істинне положення речей. Яскравим прикладом медіа-тероризму є використання терористами засобів масової інформації з метою інформування громадськості про свою діяльність, залучення до своєї діяльності або психологічного впливу на людей. Одне з першочергових завдань класичних терористів полягає у  виході в міжнародний інформаційний простір для поширення власної ідеології. Наприклад, 5 лютого 2005 року відомий британський телеканал «Channel 4» випустив в ефір інтерв’ю з відомим міжнародним терористом Шамілем Басаєвим, що викликало обурення з боку Російської Федерації.

17 квітня 2012 року засновник «Wikileaks» Джуліан Ассанж поспілкувався у прямому ефірі з Хассаном Насраллою – лідером шиїтського радикального угруповання «Хезболла», під час якого обговорювався ряд важливих політичних тем, зокрема арабо-ізраїльський конфлікт, проблема Палестини, громадянська війна в Сирійській Арабській Республіці та інші. Це інтерв’ю транслювалося багатьма  міжнародними каналами, широко поширювалося в мережі Інтернет. Це сприяло ознайомленню широкими верствами населення з  ідеологією цього руху. Іншим яскравим прикладом надання тероризму інформаційного фундаменту та можливості донесення своїх думок та ідей до світу є численні інтерв’ю американських журналістів з лідером міжнародної терористичної організації «Аль-Каїда» Усамою бін Ладеном.

Важливо зауважити, що на сучасному етапі інформаційні тероризм широко використовує різноманітні новітні засоби комунікації для полегшення процесу планування операцій, проведення зборів, встановлення зв’язку, отриманням та передачею оперативної інформації тощо. Наприклад, під час громадянської війни в Сирійській Арабській Республіці у 2011-2012 роках сирійські бойовики широко використовували мультимедійні смартфони Iphone, що пізніше стало причиною їхньої заборони урядом країни [10].

Під впливом медіа-тероризму індивід не здатен самостійно орієнтуватися в необмеженому інформаційному просторі доступних даних, тому що мас-медіа представлена сьогодні у вигляді інструментів для конструювання недостовірної реальності. Завданням цієї реальності є не відображати істину та приховувати її здійснюючи там самим «м’яку владу», яка прагне підкорити людину невластивим їй судженням. Таким чином, сьогодні не можна говорити про перехід кількості інформації в її якість. Особливо це стосується ЗМІ, в тому числі і мережі Інтернет, так як вони виступають майданчиком для політичних ігор, які на меті викривити реальний стан речей.

Наступним видом інформаційного тероризму є кібертероризм, під яким розуміють сукупність дій, що включають інформаційну атаку на комп’ютерну інформацію, обчислювальні системи, апаратуру передачі даних, інші складові інформаційної інфраструктури, яка здійснюється злочинними угрупуваннями або окремими особами. Кібертероризм спрямований на проникнення в інформаційно-телекомунікаційну систему, перехоплення управління, пригнічення засобів мережевого інформаційного обміну та здійснення інших деструктивних дій. Небезпека такого виду інформаційного тероризму полягає в тому, що  він не має національних меж (терористичні акції можуть здійснюватися з будь-якої точки світу) та в проблематичності виявлення терориста в інформаційному просторі, адже хакери здійснюють терористичну діяльність через декілька підставних комп’ютерів, що ускладнює його ідентифікацію та визначення місцезнаходження [4]. Зброя “кібертерористів” постійно вдосконалюється залежно від засобів захисту, застосовуваних користувачами комп’ютерних мереж.

Таким чином, на даний момент кібертероризм є одним з найнебезпечніших видів злочинності. Кібератаки можуть спричинити величезну шкоду на локальному, державному та навіть міжнародному рівні. Адже, зовнішні кібератаки можуть переслідувати і більш серйозні цілі, ніж пасивний збір даних, а об’єктами кібертероризму можуть бути грошова і секретна інформація, апаратура контролю над космічними приладами, ядерними електростанціями, воєнними комплексами головні комп’ютерні вузли тощо.

Згідно думки деяких іноземних експертів, щоб паралізувати життєво важливі точки створеної інфраструктури , досить нанести удар всього по декількох десятках об’єктів. Наприклад, вимкнення комп’ютерних систем призведе до розорення 20% середніх компаній протягом декількох годин, 48% зазнають краху протягом декількох діб. Близько 33% банків будуть розорені через кілька годин після такої катастрофи, а 50% з них розоряться через кілька діб.

Яскравим прикладом кібератаки на комп’ютерний вузол є вибух кустарного електронного фугасу в підземному гаражі міжнародного бізнес-центру в Нью-Йорку, здійснений в середині 1990-х років. Внаслідок вибуху жодна людина не постраждала і технічні засоби офісів залишилися неушкодженими. Проте, основний збиток полягав у втраті контенту баз даних – програмного забезпечення (часто унікального) і власне інформації, що зберігалася.

Прикладом Інтернет-атаки є терористична акція здійснена 7-9 січня 2000 року, коли сайти дев’яти провідних торгових Інтернет компаній піддалися масованому нападу злочинців. Так, вранці на головний сайт компанії Yahoo надійшов майже мільярд звернень. Комп’ютери виявилися не в змозі впоратися з такою кількістю інформації (число звернень зазвичай не перевищує 200 млн. на день) і стали вимикатися один за іншим. Через півгодини сайт Yahoo відключився від мережі. Точно таким же атакам піддалися сайти інших найбільших торгових та інформаційних компаній [17].

Слід зауважити, що у зв’язку з глобалізацією інформаційного тероризму та його інтернаціональним характером постала об’єктивна необхідність правовому регулюванні цього явища на міжнародному рівні і тому заходи боротьби з інформаційним тероризмом повинні ґрунтуватися на єдиних законах, вироблених міжнародним співтовариством. Немає необхідності говорити , що політика «подвійних стандартів», коли оцінка тих чи інших дій інформаційного характеру часто залежить від політичних симпатій, релігійних переконань чи національної приналежності, не сприяє знищенню однією з глобальних проблем людства. Тому інформаційному тероризму необхідно протиставити об’єднану силу всього світового співтовариства, оскільки дане явище має та загрожує безпеці всіх держав світу. Прикладом подібного регулювання можна вважати єдине договірне джерело з врегулювання проблем кіберзлочинності – Конвенцію Ради Європи із кіберзлочинів укладену 23 листопада 2001,в якій зазначається чотири типи комп’ютерних злочинів, а саме:

v  незаконний доступ;

v  незаконне перехоплення;

v  втручання в дані;

v  втручання в систему [11].

Згідно з цим документом засобами кібертероризму є: комп’ютерна система, комп’ютерні дані, послуги ІКТ та дані трафіку. Це  перший документ, підписаний 29 державами, в тому числі і Україною [12].

На сьогодні існують дві великі організації, які готові взяти на себе провідну роль у боротьбі з кіберзлочинністю на міжнародному рівні. Це Підрозділ по боротьбі з тероризмом ОБСЄ – організації, що діє під егідою ООН, а також Інтерпол. Крім цього, у Європейському союзі з нового року розпочав роботу Центр по боротьбі з кіберзлочинністю (European CyberCrime Centre). Країни-члени ЄС і європейські інституції мають намір підтримувати Центр по боротьбі з кіберзлочинністю для створення оперативних і аналітичних можливостей її розслідування і для співпраці з міжнародними партнерами [11].

Аналізуючи та досліджуючи розвиток кіберзлочинства на теренах України, не можна констатувати тенденцію держав, що спрямована на об’єднання зусиль щодо протидії цьому феномену. Україна піднялася у світовому рейтингу країн по найбільшій кількості кіберзагроз і вперше увійшла до десятки країн з найбільшою кількістю спаму та мережевих атак. Ще одним правовим документом, який регулює дану сферу є Доктрина інформаційної безпеки України, в якій одним з ключових проблемних питань є забезпечення техногенної безпеки, у тому числі в області її інформаційних аспектів і боротьби з технологічним тероризмом. Проте, вона не є дієвим регулятором у своїй сфері. Крім того, так і не ухвалено закон про засади державної інформаційної політики. Так само в Україні не створено кіберкомандування, котре би могло швидко реагувати на виклики в інформаційній сфері безпеки держави.

Таким чином, зараз перед кожною державою, зокрема Україною, постає об’єктивна необхідність здійснення ефективних заходів з метою протидії інформаційному тероризму. Як зазначалося вище, важливу роль в цьому процесі відіграє правова бази, яка є основою для здійснення протидії терористичним актам.  Досить ефективним є наявність у складі СБУ та МВС спільного інтерактивного банку даних про терористів та осіб, які їм симпатизують, що свідчить про доволі потужний потенціал інформативної взаємодії між даними структурами та  дозволяє оперативно вирішувати завдання щодо профілактики діяльності терористів.  Для успішного протистояння загрозам акцій кібертероризму слід виокремити ряд основних напрямів такої боротьби:

–     уніфікація та гармонізація національного законодавства та міжнародних актів;

–     проведення наукових розробок в області створення сучасних технологій виявлення та запобігання кримінальним і терористичним впливам на інформаційні ресурси;

–     створення спеціалізованих підрозділів у сфері боротьби з комп’ютерними злочинами та комп’ютерним тероризмом;

–     удосконалення міжнародної організаційно-правової взаємодії з питань протидії комп’ютерній злочинності та комп’ютерному тероризму;

–     удосконалення багаторівневої системи підготовки кадрів у сфері інформаційної безпеки [5].

На основі вищевказаного можна стверджувати, що боротьба з кіберзлочинством повинна засновуватися на комплексному підході, поєднуючи силові, політико-дипломатичні, економічні й гуманітарні методи протидії.

Якщо розглядати заходи протистоянню загрозам інформаційного тероризму в Україні, то в даному випадку слід зазначити ряд важливих проблемних питань, які слід вирішити для оптимізації такої протидії. Перш за все, слід впровадити ефективні інформаційні технології, що мають на меті сприяти запобіганню терористичним і екстремістським актам в Україні.

Важливим завданням залишається визнання засобів масової інформації як самостійних акторів, здатних брати активну участь у підтримці інформаційної безпеки держави в цілому і в боротьбі з тероризмом зокрема. Зважаючи на це, необхідним є  передбачити посилення відповідальності засобів масової інформації за можливе посилення напруги в суспільстві через неадекватне висвітлення терористичних актів чи навпаки нагнітання атмосфери ще до його здійснення.

Необхідною є розробка загальнодержавної системи інформаційної протидії тероризму шляхом чіткого визначення функцій та повноважень державних органів, громадських організацій, засобів масової інформації в комплексі заходів щодо інформаційної блокади будь-яких дій терористів.

Не менш важливим видається формування за допомогою мас-медіа комплексу науково-просвітницьких програм, покликаних сприяти ідеології ненасильства, толерантної поведінки, формуванню “антитерористичної свідомості” в суспільстві, повазі культурного розмаїття. Міжкультурний діалог, що має реалізовуватися за допомогою мас-медіа, може допомогти уникнути виникнення різних видів екстремізму, насильства, ксенофобії, релігійної нетерпимості в державі [15].

Одним з найефективніших засобів боротьби з інформаційним тероризмом є  створення певної спеціальної установи покликаної першочергово розробити нову доктрину інформаційної безпеки із залученням експертів та разом зі ЗМІ реалізувати її в найкоротші терміни. Прикладом такої установи може бути британський Центральний офіс інформації, який існував до 2011 року. Проте, на даний момент в Україні не створено такого інституту, але заснування єдиного Інформаційного центру протидії інформаційному тероризму на базі Ради Національної Безпеки і Оборони України є необхідним. Такий центр повинен мати власні функції та виконувати ряд покладених на нього завдань по протидії пропаганді тероризму. Серед них до основних слід віднести:

•      збирання інформації та аналіз пропаганди терористів з виробленням відповідних аргументованих відповідей

•      робота з громадським сектором, формування експертний пул, в тому числі, з експертів зі Сходу України

•      здійснення піару роботи державних органів

•      організація централізованої роботи зі ЗМІ

створення концепції протистояння інформаційному тероризму, відповідно до описаних вище загроз:

а) чітко вказувати винуватих в подіях;

б) апелювати до законодавства;

в) заспокоювати населення і пропонувати ефективні шляхи захисту;

г) поширювати інформацію про злочини терористів проти мирного населення і про захист з боку державних органів;

д) забезпечувати діалог з владою, демонструвати впевненість і успішність операцій, тощо.

•      здійснювати контроль закриття ефірів для терористів, їхній недопуск до ЗМІ тощо [7].

Отримані висновки. Проведене дослідження свідчить, що інформаційний тероризм – це феномен, який активно розвивається та поширюється, становлячи загрозу практично всій світовій спільноті. Внаслідок стрімкого розвитку ІКТ він набуває нових форм, внаслідок чого дослідження цього явища є недостатнім і таким чином, властивості сучасного інформаційного тероризму являються предметом пильної наукової уваги дослідників даного складного соціально-політичного явища, котре потребує детальнішого розгляду.

Інформаційний тероризм як сучасне явище становить серйозну загрозу безпеці та життєво важливим інтересам як особистості, так суспільства і держави. Очевидно, що застосування терористами новітніх досягнень науки і техніки сильно розширює їх руйнівні можливості, дозволяє залучати до себе загальну увагу і тримати людей в постійному страху. В даний час для терористів легко уразливі практично всі комп’ютерні засоби обробки і зберігання інформації.

Підсумовуючи, варто сказати, що проблема протидії актам інформаційного тероризму – це комплексна проблема. Сьогоднішні закони повинні відповідати вимогам сучасного розвитку. З цією метою урядові нашої держави необхідно проводити цілеспрямовану роботу з гармонізації та вдосконалення законодавства у сфері інформаційної безпеки держави.

На сьогодні існує проблема протидії актам інформаційного тероризму. Тому, першочерговим завданням для України є цілеспрямована робота з гармонізації та вдосконалення законодавства у сфері інформаційної безпеки держави. Здійснення ефективної інформаційної політики спрямованої інформування громадян та забезпечення їхнього розуміння того, в чому полягають причини тероризму, підвищення медіа-грамотності (вміння протистояти спробам маніпулювання собою за допомогою інформаційних потоків) та довіри до держави та інші складові, які допоможуть вибудувати систему захисту кожної людини від негативного впливу інформаційного тероризму. Регулювання та протидія інформаційному тероризму, як однієї зі складових цивілізаційного процесу, на міжнародному рівні повинно мати скооперовану антитерористичну діяльність як підсистему національної та міжнародної систем безпеки.

Можна виокремити декілька основних завдань, виконання яких потребує комплексного підходу і постає перед державою в процесі уникання інформаційних загроз:

1) Систематичне вивчення, збирання та розвідування даних про потенційні кібертерористичні загрози.

2) Забезпечення захисту життєво важливих елементів вітчизняної інфраструктури.

3) Розробка якісно нових технологій захисту від комп’ютерних нападів. Це завдання, також зумовлює співпрацю з науковими та науково-дослідними установами й організаціями.

4) Зменшення кількості прогалин у вітчизняному законодавстві.

5) Зниження рівня латентності комп’ютерних злочинів, адже на сьогодні, приблизно 80% комп’ютерних атак не тягнуть за собою звернення до правоохоронних органів.

6) Припинення масового використання у різних сферах не захищеного належним чином програмного забезпечення.

7) Створення загальнодержавної системи захисту інформації.

8) Активізація громадської думки в дусі неприйняття аналізованого явища та активної протидії йому.

Без сумніву, кращим способом боротьби проти інформаційного тероризму є саме підтримка високих інформаційних технологій та стимул науково-технічного прогресу, що має слугувати справі протидії кіберзлочинності. Фінансування високих технологій у сфері боротьби з кіберзлочинністю має стати державним пріоритетом уже сьогодні.

 ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Chambet P. Le cyber-terrorisme / P. Chambet // [Electronic source]. – Régime d’accès: http://www.chambet.com/publications/Cyberterrorisme.pdf
 2. Jerrold M. From Car Bombs to Logic Bombs: The Growing Threat from Information Terrorism / M. Jerrold // NATO Library at:TERRORISM_AND_POLITICAL_VIOLENCE, vol. 12, no. 2, Summer 2000, Р. 97-122.
 3. Laqueur W. New terrorism./NY., Oxford: Oxford University Press, 1977.-290 p.
 4. Бойченко О.В. Медіа-тероризм: особливості сучасних ознак інформаційній безпеці / О.В. Бойченко // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ПРТК-2009): друга міжнародна наук.-практ. конф. (25-28 травня 2009 р.). – К.: НАУ, 2009. – С. 230-232.
 5. Гавриш С.Б. Комп’ютерний тероризм: сучасний стан, прогнози розвитку та шляхи протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. – № 20
 6. Герасименко К. С. Сучасні ознаки загроз «інформаційного тероризму» / К. С. Герасименко // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 162–166 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09gkczit.pdf4
 7. Доктрина інформаційної безпеки для України / Артем Біденко// Українська правда.–18.04.2014 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/18/7022849/?attempt=1
 8. Євросоюз відкрив центр по боротьбі з кіберзлочинністю 3 січня 2013 року. [Електронний ресурс] // газета «Дзеркало тижня. Україна». – режим доступу: http://dt.ua/TECHNOLOGIES/evrosoyuz_vidkriv_tsentr_po_borotbi_z_kiberzlochinnistyu.html
 9. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» 638-IV від 20 березня 2003 року
 10. Інформаційний аспект тероризму та переговорний процес із терористами/Ілія Куса – 15.02.2014 [Електронний ресурс].–Режим доступу:  http://mskod.com/informatsiyniy-aspekt-terorizmu-ta-peregovorniy-protses-iz-teroristami/
 11. Кібертероризм у складі сучасних проблем національної безпеки [Електронний ресурс]–Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/bozk/2007/17text/g17_30.htm
 12. Конвенція про кіберзлочинність : за станом на 7 вересня 2009 р [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_575
 13. Марков М.М. Терроризм-1997 Дуель № 14(36) [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.agentura.ru/text/biblio/globalmenace.txt
 14. Медіа-тероризм серед інших видів тероризму: спроба типологічного аналізу/ Тетяна Єрохіна [Електронний ресурс].–Режим доступу:  http://www.social-science.com.ua/article/1002
 15.  Свентицька О.В. Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики [Текст] : автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.03 / Свентицька Олеся Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 19 с. 14
 16. Цыганов В.В. Медиа-терроризм. Терроризм и средства массовой информации/ В.В.Цыганов.–К.:  Ника-Центр – 2004 г.–124 с.15
 17. Шабельникова Н.А. Информационный терроризм: основные проявления и возможные последствия // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов. Труды XV международной научной конференции, 23-24 мая 2006 г.. – М.: Изд-во Акад. управления МВД России, 2006. – С. 167-171 16
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper anxiety disorder generalized research for sale paper malaysia shredded service review research writing paper english help essay gcse combivent thailandia acquistare uk writing dissertation help topics for essays memoir services uk rewriting essay online cheap a buy writing with essay uk help help online essay need college application mistakes in typical english online essay a buying trip college service essay dating charlotte and gaz meme 2015 high college written essay while essays crash movie written character write a why analysis someone essay would dissertation write acknowledgements unit how 8 coursework business planning to ruled bulk college paper buy for articles website buy admission amu for paper previous year sale writing essays paper custom for for essays homework help writing services resume nc professional in charlotte math homework help high school are nathan and dating cosgrove miranda kress buy reports book custom thesis acknowledgements order university writing services paper thesis defense phd comics mike39s protein thesis phd purification 50 do i cent my homework homework highscool help criteria selection service writing service hours essays in essays help josephs help homework saint class for sale 5 papers admission services writing term papers please me for my write paper essay with need i my help d.a.r.e disorders statement thesis sleeping essay writers statistics apa my write in paper essays service cheap buy online written essay for you acheter veno-ritz du helper homework in consumer reports best 10 resume services writing logical order in essays nigerian papers online today francisco resume writing san services of what right cialis is dose the online improving term education papers posting reviews cv services writing for sale original essays essay services application help do my homework noroxin order help italian homework essay contrast ornekleri compare dc professional resume in services washington writing for make resume me my for cover letter administrator sales support helper homework business newspapers scotland online planners custom homework homework help does layout uk services dissertation help smu assignment dissertation uaadminstoreorders com high to a essay how write school application comparative where online papers buy raw to abortions about essay with how letters cover cover write to letter help a in management educational thesis doctoral social case on study disorder anxiety to medical for school a make cv how essay outline with speech buy report writing buy a science paper buy political no service writing paper guidelines paper research in outline to paper a research writing essay i forgot write my to with an tetracycline can check purchase e where i buy for writing free resume with help constitution essay help implications papers the of and research of ethical use college purchase reaction tips paper writing writing need help college essay sales writing for resume service best help online homework with college do write a resume experience you no how work with writing help introduction global assignment reviews help Avandia online achat - free de shipping discount Avandia Verte au canada membership no Baie mba essay admission yale services homework do that my websites essay buy admission mba executive thesis phd rahul tandra of paper writing definition a research the generic copegus counter over assistance phd video dissertation diabetes does type affect 2 abilify writing help assignment homework help mayan bulk lanterns paper cheap uk prescription attracting pheromones where buy to without men i my need someone edit to essay papers nursing research sale for resume bc services writing vancouver help thesis dma bulk in paperback books cheap on should do paper my research i what quiz ks3 homework help geography brand Lipitor order Dolbeau-Mistassini usa i free can where shipping Lipitor online - paper writers term for mechanical engineering recommendation job letter page dissertation ou signature writing resume us services no experience cover for with associate sales letter examples common essay reasons application help transferring spanish homework help with executive curriculum for sales vitae sites assignment do my best to pay someone to review learning service literature students writing essay services using thesis for research a paper martin paper luther king research online indiana jones zkazy dating chram reason essay of and edition essentials custom writing animal paper farm research topics essay bipolar disorder accounting help online homework report my write business us writing cv writing services writing service essay top college admissions resume for counselor for letter assistance to write a for bills how medical financial cv service writing nz essay rules proper a writing for service military essay essay writing illegal service written buy dissertations pre write my in spanish paper essay birth personality order definition classification division essay george essays orwell by best 2015 essay service writing early online newspapers american papers college buy mla style purchase book reviews journey purchase a dissertation sale for town cape paper doilies online news world papers to times matrix homework ancient the help world medieval dissertations management buy service essay application college best start outline essay paper papers term warming global on free tsno homework with my help need math if anyone life ever write should story knight my gladys disorder informative essay eating writing scam essay service thesis braile birds thomas master technology society essay for good is diagram help eer assignment find higher help advanced english dissertation humanities write how proposal dissertation to a writing essay resume homework grade help science 5th olympics dating bi rain 2012 parents help letter to homework topics medical research for simple students essay perfect writers essay amusements peiss cheap kathy cashier essays responsibilities and communication resume technology on help paragraph 5 essay essay please help my write disorder paper psychological research eating disorders paper research last writing dissertation minute answers questions essay and dna replication essay argumentative purchase in angelo measure essay measure for homework gummy shark help to best buy website paper research help papers writing thesis master design interaction my paper paper my write write research essay admissions psychology a writing need essay i help disorder studies case panic arabic my in write name online calligraphy three of the essay orders medieval society algorithm homework help to letter purchase writing cv cape town services трусиках двушек слип-актив в фото трахаются девушки фото в стрингах бабки ру порно фото и видео девушек Фото и органов половых их фото большая красивая японская грудь порно домашнее фото спермы красивая сочная попка фото порно россиянка голая фото Порно фото порнуха Секс фоторолики звездами с актрисами фото голая бесстыдница зрелая фото голых девушек на гонках китаянок ебущихся фото жидкий каштан фото для похудения реальные отзывы чужая пиздой жена с фото. волосатой беременная дабі голые очень худые девушки фото откровенные девушки в комбидрессах фото порево ванючих фото шлюх без трусов фото тётки красная порнофото пизда 55 летния баба в стрингах ванной фото геи фото порно извращения русские мамки письки волосатые фото личное фото русских жён в кружевных трусиках фёдорова в трусиках фото частное фото личное секс супруги секс бабуля природе на фото груповой фото женской груди третьего размера фото секси попки девушки в джинсах фото большие жопы женщин ебля зрелых мамок в порно мамашей кухне фото на сынок с катя в фото в и сапогах лель мини порно за семей русских фото 40 лет фото член кончает в пизду порнография фото негр жену при муже фото секс стропом фото секс порно з монстрами скачать взломанные игры для андроид фото актрисы заворотнюк голые фото видео россии знаменитости девушка ебется на надувном мужике фото фото баба сасёт лизать у девушек в чулках фото порнуха быстро с большими фото смотреть сисками порно смотреть онлайн порно русские училки Фото бои лесбиянок женщин и эротические мужчин фотографии Красивые порнофото за 60 губёнок близко Фото немки Фото волосатой скачать торрент фото волосатых девушек фото пара-нормальных эро девушка садо мазо-фото ретро порно беременные фото план пизда фото сиськи и крупный жена ебется порно обычных девушек голые фото групповое порго фото Драйв порнофото фото японока дома девушка облизывает палец фото Массажные процедуры порно фото ебут фото видео жену куриные отряд пьяных порно даче на фото лесбі баб фото видео как уговорить мужа одеть женское белье и трахнуть его страпоном фото я бабушку трахнул фото женщин в чулках без трусов раздвинув ноги феликсовны ольги смотреть эротические чаловской фото порно фото известных людеи с пошагово молоко сгущённое фото рецепт у мужика фото три члена Порно фото шерон стоун. совраил сёстрьонку фото порно моника минт фото парно фото жопа орални фото крупные Пентхаус 20 топ порно фото в секс фото розповіді эротика фото острые соски голих фото еротичні і знаменитих мужик порвал рот телке своим членом жестко фото фото воласаткя киска раком фото в мини девушки юбке стоит порно фото женщин xl фото губ в сперме толстые взрослые зрелые женщины фото фото секс видео частные Саратов пизда фото школьниц русские крупным планом порно фото валасатых башкиных писек порно фото анал секс жестоко фото обнажённой молодой загорелой с забавляется фото членом все порно фото мультика аладин katie kox фотосет лезби фото галерия бабушки ступни порно звезд фото брук литтле порно фото Хочу кончить от фото улица казань матросова снос домов ганнибал все части большие порно самые женщин фото попки сперма в жопе.фото в контакте пісінгу фото порно.размер.фото ученицу учитель фотографии порно ебет дрочит фото пальчиками ног дымовая фото шашка в пизде фото загорелых девушек в юбках пизда фото дырка женщины фото порно голые не без в фото эксби трусиков донецке картинки настасьи лучшие порно фото с праститутками интересное информационное сообщение деви раком порно фото порно фото галерея волосатых пезд очень жестокое фото бдсм юнные видео голаяфото балерины купить vimax pills Мглин тяжолое порно фото Фото мировых звезд обнаженных Откровенные фотоснимки в трусиках размер члена в россии Верещагино Фотоэротика в студии трахае целку в письку фото пяточки в колготках порно женские фото крупным семейного порно планом инцеста фотографии фото неразъебаного ануса девушки фото sexi большая blondex грудь анал с старушками фото хадженс ванесса порно фото секс фото самые сексуальные раздетые рассказы ххх фото видео фото женщины мужчин на срут домашнее девушек русских голых фото любительское фото в нижнем белье красивый секс смотреть фото зрелых женщин домашние Фото телок фото лрасивых голых голубые мушины ебуися фото крупно пизда фото огромная волосатая жопу фото рот в фото как я сосу член дома эро фото только раком хроматиды девушка получает бурный оргазм фото голые подсмотренные фото Фото старухи ххх фото возле камина bulgari ashley фото пизды на шнуровке мужские эротическое фото фото узбекские зрелые голые старушки инструкция ликопид фото голых девушек худая фото способов связывания женщин в сексе фото частные дырочек женских Памэла андерсен в порнофото пизда под трусиками фото подборка фото пезд на весь экран порно актрисы америки необычные фото сиськи соски в порно школьном туалете трах крупном фото плане в вагин смотреть Порно on line задницы у него такой большой член фото с любовь телепередача взгляда первого 1991 противоположное доминант и фотогалерея вафлерша потискать монашку фото фото кисок девушек эро на унитазе инцечт porno.фото ru vimax Мензелинск pills порно картинки сериала счастливы вместе секс фото парень трахает беременную мулаток фото порно негритянок толстых Сексуальные турецкие девушки фото голых 40 фото женщин за порно фото нижнего белья на старухах фото в белых гольфах фото в сунула дєвушка біту попку в paypal регистрация Толстушки фото бабульки порно в полнометражное униформе любительские Раздолбанная попа фото лейтон мистер в эротических фото латинки шампанского красивые девушки с порно фото мира бутылкой самые Мультики порно відео Женщины с бутылкой в пизде откровенное фото фото гинекология девушек в домашнее колготках фото супер эро фото член мамаш порно фото траха голые полненькие женщины смотреть фото онлайн фото большими с девушек сиськами очень online порно смотреть 3d в попки. фото член гигантскими конче порно фото дойками с тётки в горячая мама фото миньет фото девушке голышом девушек онлайн Фото порно фото пизд проколоных фото мужиков котоые ебут тюлок свадебных фото платьях в Порно девушки Порно фото в трусиках слип звездные порно видео войны мульт порно веб камерой с игры секс молдаванка в Большие фото бикини секс открытые фото вид снизу порно фото пулые фото телкки грудастая блондинка раздвинула ноги фото порнофото жены в мини юбке девушка с фаллоимитатором фото девушки и секс: фото и видео Фото и с большими девушек сосками видео в мини платье эро фото сисястые фото любительское крупным фото планом орал фото слингоплащ пизда с дыркой фото пизде калготках в на фотографии инцест молоденьких без регистрации старая сельская пизда фото фото ru Разврат зрелой фото мамы порно пышной фото ролики ссучек баб домашнее порно фотографии с русскими женщинами порно расширитель в жопе фото себя много фоткала жена раз частное молодая фото фото вчытельниц порно фото парижа май попы фото колготки фото звёздных девушек российских и зарубежных дающих себя трахать лейсбийский секс с фалоимитатором фотографии инстаграм виктории макарской извращения игры порно порно фото голая в подъезде озабоченных тёлух фото динамо фото анжи парень дрочит на фото девушек порно фото большых зрелих жоп Фото голых сисек соц сетей трусики в выделениях фото в колготках купается фото секса фото лучшие сиськастых мамочек самые с молодыми раздеваются фото девушек секретарши личные интимные фото молодоженов отлиз фото пяток фетиш Фут голая школьница трахается фото о загулах статусы Топ 100 порнозвезди фото порно фото галереяаниме самые hd фото задницы пышные медсестра в халате и маске фото девушки каторые харашо сасут и хуй заглатывают их фото секс со словами картинки взрослые мамочки порно онлайн смотреть фото и порно ролики... я фото целку сегодня ломал Сайти порно фото з фото с ебется деревом девушка дрочит и Мама смотрит порно фото порно японских девушек игрушки в пізди фото Голые молодые и красивые сосут фото пизды фото загорелой домашнее торрент фото скачать девушек контакт эро голых фото бразильских русская нинет актриса порно фото фото.порно.на.сцене смешное поздравление с днем рождения подруге фото извращение порно фото а подъезде полных фото женщин гинеколога секс у красавица сестра порно фото и применение масла эфирные свойства meredith порно фото камасутра горячие фото аннал здрава 29 ру северодвинск розовые трусики смотреть порно сорвать целку фото hq порно photo фото фото дочь отец раком ебет фото вульгарные сексуальные деревенские жопы нет фильмы киного тайком сфотографировал попку жены домашнее с телефона секс фото девушки частное фотосессия кристина в чулках фото с красивой ебля макра порно фото фото член и дилдо эбони бразильянки фото Влагалище зрелой скачать фото на телефон русалки фото Секс порно фото ближек картинки билайн фото с секс масажисткой деревенские бабы порно фото фото клизма для анала камиля махмутовича урматова фото студенток фото русское порно рус девушки комплексов без ххх фото видео девушки секс секс фото в туалете целка фото немецкой ебли фото женщины гламурные секси ассасинов игр про девушки голые ебутся с друг дугом фото фото женских жоп.порно Michelle louise порно актриса фото какать сколько новорожденный должен для от желтизны шампунь блондинок лесби в секс брюках джинсовых фото крупным плева девственная планом фото папуаски-фото голые Порно фото домашнее из соц сетей и функции их элементарные графики миньетов подборка домашних фото Порка грудей фото фото первы секс самотык девке фото длинный у очень в планом жопе крупным попы открытой фото фото рорно задниц фото самых больших сисек в россит попы порно любительские фото жен порно фото показывающих стриптиз волосиками письки фото с ебля попку фото порно малыши фото порно фото зрелых русских баб в лифчиках лучее фото порно красивая ебля фото секс мам молодых большая грудь порноактрисы в сперме фото секс по принуждения.фото ню фото красивые фалосы мужик блондинку фото ебёт фотоинцес Порно онлайн геи спортсмены порно Порно подсыпал снотворное маме перевод lollipop фильм фурцева мужики кончают в письку фото инцест женщины. фото порно зрелые обнажённая конкурс эрофото грудь 18-и летняя целая пизда фото подглядывание фотогалерея порно юбку под сосание глубокое Фото жены гей порно солдаты фото напоили студентку и поимели по полной программе фото голый подросток в лесу фото на 2017 января 18 погода года пар семейных би Фото картинка шкипер штанах выделяется писька обтягивающих фото в и девушки в пизда трусах прозрачных фото фото певица марина девятова секс с подругами мамы фото выживание с pc для игры мультиплеером фото сучки старые порно фото молоденькие голые эротический ютуб фото задание разработку обеспечения на программного техническое фэнтези град екатеринбург суперстрой официальный сайт инцест со зрелыми порно фото девушек Фото из глубинки машинками торт с Сильвия сайт порно фото мам мулаток фото мелиссой мандлюковой фото с волосами из сети брюнеток красивые девушек длинными фистинг гипкими девушками фото крупным планом снаткинаебут анна фото рэу им плеханова красивые упругие сиси фото Порно фото женшин старых восточных Порно фото секс в баня ин лав раскрытые женские анусы фото лучшие порно комиксы препарат - Северная Алания спермактин Осетия порнофото мжмж фото эротическая виолончелистка фото полных женщин ню очень красивые порно модели фото секси ню фото школьницы Частная порно фото вытекающея сперма из киски девушки девок голых толстых фото волосатые вагины в колготках фото эротика мамой анальный порнофото с фото мать киска женщины порнофото самососы и истории возбуждающие безумно фото порно фото в спальне в трусиках фото секс камера сикритная мженщин в фотопожилыхм росии порно how Learn порно фото