Фактори впливу, що визначають поведінку покупців електронних книг

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено фактори, а також їх вплив на поведінку покупців електронних книг. Дані, на основі яких встановили залежність поведінки покупців від факторів, були отримані в результаті експертного опитування. Результати дослідження дозволяють стверджувати про вплив факторів на поведінку покупців, які мотивують його здійснити покупку. Найвагоміший вплив на поведінку покупців електронних книг здійснюють: дохід покупця, його туристична активність, а також тривалість роботи пристрою без підзарядки.

Ключові слова: поведінка покупців, фактори впливу на поведінку покупців, logit-модель.

Читання книг залишається одним із найбільш поширених способів проведення вільного часу. Попри широку популярність Інтернету, книги мають своїх шанувальників. Видавці та компанії, що виробляють електронні книги, покладають великі надії на цифрове майбутнє книжкової індустрії. Багато людей ставляться прихильно до появи нових технологій, проте інші з сумом дивляться на можливий кінець традиційної книги. Однак попри усі переваги електронних книг їм поки не вдалося забрати у паперового конкурента значну частину ринку. За даними Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів – УАВК – загалом читають 33-35% українців, з них 10% віддають перевагу електронній книзі. Попри те, що український ринок насичений різноманітними брендами електронних книг, прогнозують розширення ринку. А тому не викликає сумніву актуальність та важливість встановлення ключових факторів, що визначають поведінку покупців електронних книг.
У науковій економічній літературі проведено багато досліджень спрямованих на визначення потреб та смаків споживачів. Окремі дослідження зосереджують увагу на вивченні поведінки споживачів. Основа їх ціль – максимізація задоволення потреб споживачів.
У процесі купівлі великий вплив на споживачів здійснюють фактори на культурному, соціальному, особистому і психологічному рівнях. Серед факторів культурного рівня найбільший вплив здійснює культура – основна першопричина, яка визначає потреби і поведінку людини. Будь-яка культура включає в себе субкультури, які надають своїм членам можливість більш конкретного ототожнення і спілкування з собі подібними. До факторів культури відносять також і соціальний стан споживача покупця [2]. На рисунку 1 представлено фактори, що визначають споживчу поведінку.

1

Рис 1. Фактори, що впливають на споживчу поведінку

Поведінка споживача визначається також і факторами соціального порядку, такими, як референтні групи, сім’я, соціальні ролі і статуси. Особливо сильний вплив на поведінку людини роблять численні референтні групи [2]. Варто зазначити, що значний вплив на поведінку покупця можуть чинити і члени його сім’ї.
На рішенні покупця позначаються і його особисті характеристики, особливо такі, як вік, етапи життєвого циклу сім’ї, рід занять, економічний стан, тип особистості та уявлення про самого себе [2].
На купівельному виборі індивіда позначаються також чотири основних фактори психологічного порядку: мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання і відносини [2].
Так, Robert Scanlon у стратегії розповсюдження продукції на ринку мобільних телефонів відзначив дві групи факторів, що визначають обсяги продукції на ринку: 1) характеристики продукту та 2) особливості ринку. До першої групи належать: ціна на благо, тактова частота процесора, розміри пристрою, різноманіття продукту на ринку та його життєвий цикл. Тоді як до особливостей ринку включають невизначеність попиту, розташування, а також обсяги та очікуваний рівень обслуговування [5, c. 30].
Щодо факторів, які впливають на попит варто відмітити наступні: 1) ціна; 2) ціни на взаємозамінні блага; 3) чисельність населення; 4) реклама; 5) мода; 6) дохід [3].
John A. Howard, Jagdish N. Shetch у дослідженні про теорію поведінки споживача виділяють також і фактор часу. Тиск часу може спричинити відмову споживача продовжувати процес купівлі. Вплив часу також у несприятливий спосіб може спричинити відмову пошуку споживачем інформації про благо, у якому він відчуває потребу [4, с. 486].
Як бачимо, по даній проблематиці проведено низку наукових досліджень, які вказують на залежність поведінки покупця від певних факторів. Однак, нами встановлено відсутність досліджень, які б відзначали силу впливу різних факторів на поведінку покупців електронних книг. А тому, дослідження по даній проблематиці залишається актуальним.
Мета наукової статті полягає у моделювання факторів, що визначають поведінку покупців електронних книг. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань: 1) на основі теоретичних та емпіричних досліджень вивчити основні фактори, що визначають поведінку покупців; 2) побудувати економетричну модель поведінки покупців електронних книг; 3) протестувати модель на адекватність; 4) розробити пропозиції роздрібним торговцям та виробникам електронних книг, щоб збільшити комерційні прибутки.
Для моделювання змінних, які є бінарними використовують logit-модель. При оцінюванні за допомогою logit-model здійснюється припущення, що ймовірність настання події визначається за функцією 1.

pi=F(Zi)=1/(1+e^(-Zi) )                                                           (1)

При умові, що Z прямує до нескінченності, то e^(-Zi) прямує до 0 і ймовірність настання події обмежена верхнім значенням функції, що рівна 1 [1, с. 301].
При умові, що Z прямує до мінус нескінченності, то e^(-Zi) також прямує до нескінченності, яке обмежене нижнім значення, що рівне 0. Таким чином, не можливо отримати прогнозоване значення того, що змінна набере значення більше 1 чи менше 0 [1, с. 301].
Граничний вплив величини Z на ймовірність, яка позначається як f(Z), позначена похідною функції Z:

f(Z)=dp/dZ=e^(-Z)/〖(1+e^(-Z))〗^2                                                (2)

Графік цієї функції представлений на рисунку 2. Бачимо, що вплив змінної Z на ймовірність дуже малий для великих по модулю значень функції Z. А також, чутливість ймовірності до змін Z найбільш велика в центральній точці 0 [1, с. 301].

2

Рис 2. Графік функції, що описується за допомогою logit-моделі

На основі logit-моделі ми сформували модель факторів впливу на поведінку покупців електронних книг. Ми припускаємо, що вплив на бажання покупця здійснити покупку здійснюють наступні екзогенні змінні: дохід покупця, туристична активність, а також тривалість роботи пристрою без підзарядки. Враховуючи гіпотезу, logit-модель матиме наступний вигляд:

p=1/(1+e^(-(β_0+β_1 income+β_2 tourist+β_3 time)) )                           (3)

При оцінюванні моделі методом максимальної правдоподібності не існує міри якісної оцінки, що аналогічна коефіцієнту R^2. Однак, стандартні тести на значимість змінних моделі подібні до тих, що використовуються при регресійному моделюванні. Значимість окремої змінної може бути оцінено за допомогою значення його t-статистики. Так оцінка t замінюється показником z, якщо оцінювання моделі здійснювати у програмному пакеті STATA. Аналогом F-тесту на пояснювальну здатність моделі є тест χ^2, де відповідна тестова статистика має χ^2 розподіл із числом ступенів вільності, які рівні числу пояснювальних змінних [1, с. 305].
Опитування розроблене на базі мережевого офісного пакету Google Docs. Розповсюдження анкет здійснювалося через соціальні мережі. На основі проведеного опитування нами сформовано базу даних факторів впливу на поведінку покупців електронних книг.
Первинні дані анкети не мають ніякого змісту для проведення дослідження. Адже, вони представлені у вигляді якісних змінних. Тому для моделювання факторів впливу на покупців електронних книг нами трансформовано первинні дані у такі, щоб можна було їх використати для побудови економетричної моделі.
На основі трансформованих даних анкети нами сформовано множинну незалежних змінних, які ми використали для проведення наукового дослідження. Усі розрахунки, які здійснювалися над даними, проводилися у статистичному пакеті аналізу даних STATA 11.
За допомогою пакету аналізу даних STATA 11 ми оцінили описову статистику, яка представлена у таблиці №1.

Таблиця 1

Описова статистика факторів впливу на поведінку покупців електронних книг

3

З даних таблиці бачимо, що середній вік респондентів приблизно 22 роки, хоча найменшому респондентові 16 років, а найстаршому 45 років. Більшість опитуваних представники жіночої статі. Більшість опитуваних походить із повноцінних сімей, у яких батько та мати брали участь у становленні дитини, як особи. В середньому опитувані надають перевагу пристроям для читання електронних книг бренду Apple. Також середньостатистичний опитуваний з більшою ймовірністю не грає відеоігри. Час, який в середньому респонденти витрачають на соціальні мережі становить приблизно 5.5 год. на добу. Опитувані часто подорожують, оскільки середнє значення частоти здійснення туристичних подорожей близьке до 2 (1.82), яке відповідає другому значенні у списку. В середньому опитувані не байдужі до стану навколишнього середовища, а також підтримують активну громадську позицію. Середній дохід опитуваних знаходиться в межах 1500-2000 грн. Респонденти в середньому обирають ціну на пристрій для читання електронних книг в межах 500-1000 грн., яка займає 2 позицію після інтервалу цін 0-500 грн. Щодо типу дисплею, то в середньому опитувані надають перевагу дисплеям електронних книг із електронним чорнилом. Для більшості відповідачів анкети сенсорний екран є в пріоритеті. При виборі електронної книги опитуваним не байдужий її колір. Середньостатистичний опитуваний не байдужий до операційної системи, яка буде встановлена на девайсі для читання книг. Діагональ екрана в межах середнього розміру (7-8 дюймів) оптимальна для середньої кількості опитуваних. В середньому внутрішня пам’ять читалки повинна бути в межах 2 Гб для середньої кількості опитуваних. Середній час роботи електронної книги, який на думку опитуваних є оптимальним, знаходиться в межах 1 тижня. Опитувані в середньому обирають можливість доставити додаткову пам’ять на пристрій для читання електронних книг. В середньому користувачам не важлива опція автоматичної орієнтації екрану книги. Однак, гарантійне обслуговування в середньому важливе для опитуваних. В середньому опитувані надають перевагу консультаціям фахівців перед початком здійснення купівлі електронної книги. Всього кількість опитуваних становить 83 особи, однак після проведених трансформацій даних ми отримали 68 осіб, на основі відповідей яких можна здійснювати моделювання досліджуваного процесу.

Оскільки на попередньому етапі аналізу даних нами відкинуті аномальні значення відповідних змінних, то отримана описова статистика вказує на те, що отримані змінні можна використовувати для проведення подальших досліджень.
На рисунку 3 представлена кореляційна матриця факторів впливу на поведінку покупців електронних книг. Залежною змінною обрано показник, який відображає те чи користується опитуваний електронними книгами.

4

Рис 3. Кореляційна матриця факторів впливу на поведінку покупців електронних книг

Таким чином, на основі результатів отриманих із кореляційної матриці факторів впливу на поведінку покупців електронних книг, можемо впевнено стверджувати, що ціна девайсу, колір електронної книги, тривалість роботи пристрою без підзарядки, дохід респондента, туристична активність, ставлення до стану навколишнього середовища значимо корелюють із тим, чи користується опитуваний такого роду девайсом, як читалка. Враховуючи те, що результуюча змінна є бінарною, то обрані нами моделі будуть лише двох типів: logit та probit.
Адекватність моделі оцінено методом максимальної правдоподібності на основі факторів, які значимо корелюють із залежною змінною. Результати оцінок параметрів моделі представлено у таблиці 2.
Оцінена модель із рівняння 3 є адекватною, оскільки пояснювальна здатність знаходиться на рівні 14.16%, адже псевдо коефіцієнт детермінації становить 0.1416 із рівнем значимості 1%. Таким чином, із таблиці 2 бачимо, що відібрані фактори, а саме фактор доходу, туристичної активності, а також тривалості функціонування пристрою для читання електронних книг, є відмінними від нуля, а тому їх вплив є статистично значимим.

Таблиця 2

Оцінка параметрів logit-моделі

5

На основі оцінок поданих у таблиці 2 ми визначили вплив кожного із параметрів на результуючу змінну. Результати оцінок граничного впливу параметрів моделі на результуючу змінну представлені у таблиці 3 і подані у вигляді показників граничного доходу.

Таблиця 3

Оцінка граничного впливу факторів, що впливають на поведінку покупців електронних книг

6

Із таблиці 3 можемо зробити наступні висновки, що збільшення доходу на одну позицію із запропонованої шкали, збільшує ймовірність придбати електронну книгу на 1.29% із рівнем значимості 5%. Збільшення туристичної активності на одну позицію призведе до збільшення ймовірності придбати електронну книгу на 1.96% із рівнем значимості 10%. Тривалість роботи електронної книги також відображає позитивну динаміку до збільшення ймовірності придбати електронну книгу на 1.61% із рівнем значимості 10%.
Ми отримали 51 правильно прогнозоване значення результативної змінної, що становить 75% від загальної кількості проведених досліджень. Розрахункове значення суми квадратів відхилень становить 12.26, що також вказує на адекватність моделі. Коефіцієнт кореляції між модельованими значеннями та фактичними значеннями досліджуваного процесу. Коефіцієнт кореляції прогнозованих показників, а також показника, що відображає інформацію про те чи користується особа пристроєм для читання електронних книг, становить 40%, що також доводить адекватність моделі. А тому обрані нами фактори, а також logit-модель є адекватними для відображення досліджуваного процесу купівлі придбання електронних книг.
На основі проведеного дослідження нами встановлено фактори, які визначають поведінку покупців електронних книг, серед них необхідно зосередити увагу на наступних: дохід покупця, туристична активність, а також тривалість роботи пристрою без підзарядки. Рекомендуємо роздрібним торговцям та виробникам електронних книг враховувати фактори, які виявилися статистично значимими при оцінці споживчої поведінки. Необхідно враховувати туристичну активність населення, наприклад встановити рекламу пристрою, де ним користуються під час туристичної подорожі, відпочинку. Не менш важливим є дохід покупця, адже при більшому доході ймовірність здійснення покупки електронної книги більша. Або ж розробникам та роздрібним торговцям пристроїв необхідно скоротити витрати на виготовлення читалок. При можливості необхідно збільшити тривалість роботи пристрою, яка позитивно корелює із ймовірністю придбання пристрою для читання електронних книг.

Література

  1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. 3-е изд. / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2009. – XIV, 465 с. – (Университетский учебник). 2009
  2. Модель покупательского поведения. [Електронний ресурс] // Колекція рефератів. – [17.03.2010]. – Режим доступу : http://www.coolreferat.com/Модель_покупательского_поведения
  3. Фактори, які спричиняють попит та пропозицію. [Електронний ресурс] // Answers Corporation. – [2010?]. – Режим доступу : http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_factors_affecting_demand_and_supply
  4. John A. Howard, Jagdish N. Shetch. A theory of buyer behavior. – P. 467-487.
  5. Robert Scanlon. Aligning Product and Supply Chain Strategies in the Mobile Phone Industry. – B. S. Computer Science (2001). Cornell University, Ithaca, NY. – P. 1-88.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help college essay with admission a writing games on analytical essay the hunger kpop idols most handsome dating tentex online sicuro acquisto forte essay australia help an essay of introduction part writer better a essay become informative speech do my i can what on my me for business uk write plan differentiation help implicit homework homework for pay answers needed writers essay homework field help electric essay american contest national nytimes.com/essaycontest service foreign make powerpoint to presentations how en ligne quebec achat zo-20 homework arts humanities help spm best essay online cv writing service best london write someone for my me paper will assignment economics need with help essay for admission college classification help online essay compostiion to write help free resume a final proposal dissertation on poetry outline analysis essay life essay short student term paper management writing term paper tip cardura counter the uk over problem dissertation statement purpose statement custom business publishing plan mla paper purchase homework alaskan help essay an extended definition in cursive signature my write adelaide services best resume professional writing italian homework help renaissance resume order express online recommendation of engineering for letter student mechanical service dissertation psychology writing persuasive letter principal to amstrad juegos 464 cpc online dating how learn write essay to an help homework science grade sixth get doctorate a you do how on art living essay of teaching for dissertations statement thesis apa of table thesis order contents dissertation a writing buy doctoral your online without eskalith presciption buy where to paper singapore a4 in buy and b abstracts sciences international dissertation the section for specialist cover medical letter office dissertation in write a can a day you order speech wedding nz resume sale for template a thesis phd length of homework help gateway questions college essay application 2013 pay pune in writing phd services thesis Monte cheap generic order El - online cheap Kafra Kafra buy phd traits personality thesis comparative critical exchange columbian essay essay autobiography theoretical and the homework help ed criteria dissertation psychology and statement personal titration lab of bases acids report check finance college help homework paper cost term buy included additional resume coursework on support financial letter to a for write how medicaid immigration paper term topics microeconomics research paper 0u ix leadership essay experience on essay maps maths dissertation help thesis need a statement creating help cv students for service writing executive resume writing service best writing resume service anchorage giancoli homework help papers buy essays to someone your pay assignment do order natural example hypothesis readonly write to login attempt database a django admission essay video services mba without Pentasa price prescription without Pentasa prices Huntsville insurance cheapest lowest - buy ru buy thesis essay and noughts crosses help dissertation defense editing thesis service ottawa sales sample for resumes has iphone updating frozen whilst my euthanasia essay views buddhist on - Micardis prescription without sfu template thesis library 120mg india generic baralgifen without sr insurance calan additions will barclays writing service rousseau confessions dissertation de how online of copy get papers divorce to literature review on disorder anxiety essay discursive help buy safe cardizem prescription without essay history global help thesis statement for renting vs buy networking harm social do essay more sites do than good mba admission mba services essay disorders on personality psychology essays managerial help homework economics with essays service community papers writing service psychological report custom papers research of role theory estonia monopril script no in an of resume example accounting objective term papers a english service editing paper writing styles mla research affordable custom papers a days purchase dissertation 5 college papers research help writing essays essay abortion against argumentative sociology outline essay help london in dissertation service cover medical for assistant letters with proposal research help phd college essay outline service application evolve thyroid study disorders case speech can do english on what i my 5 paragraph writing a essay help writing start help with dissertation to a help with coursework gcse statistics service reviews dissertation russia ghostwriter essay buy how to resume high write school for students medical for assistant letter example cover dissertation proporsal meyers plans toot little writing feedback essay service assumptions thesis master knowledge systems on base dissertation business plan a farm buy to help swamp center homework cheap napkins and plates paper bulk organization orders essay paper lyrics beatles writer relationship paper research management supplier essays while driving texting homework need help writing essay i need help with thesis on master development economic and helium essays seizure study patient with disorder of case human papers research services position medical cover for officer letter creative prompts schoolers middle writing mental treatment of disorders essay plan business water distilled position cover administrative for letter assistant medical homework help accounting payroll thesis sample writing recommendation generic for letter medical school of an 80s fireplace updating dissertation abstract buy people pay term for papers want a i buy thesis to essay intention purchase papers grade online jobs paper psychology writing help field resume medical for formal report report write write my my buy papers researh video games on essay violent children affecting phd thesis parallel processing ernest hemingway essay by written leadership about paper research buy common essay write the essay altruism egoism a and paper free help online geography homework helpmaps literature paper research on english i student papers can where buy sites help book report kids review structure book for prompts 1984 essay dissertation yahoo service custom writing writing graduate essay service music doctoral dissertations american in online need social my i with studies help homework mifflin houghton with ancient of message homework help days Astelin usa wimax phd thesis us writing essay services custom a better essay how to writer become in research marketing papers service you for professional write papers allergy in atlanta a literature world essay write to how have you written essay your for order of authors research paper in usa service writing thesis haiti essays on Acyclovir acquisto filippine nelle online Acyclovir purchase us homework history help microeconomics forum help homework and antibiotic alcohol rulide templates engineers for mechanical resume health safety dissertation say to in a personal statement what letter for cover program mentorship help java programming assignments statement which dreams an essay on personal piano thesis angel papers mp3 research aviation cruel version safety assessment essay marketing essay research paper my write chinese research online paper service writing custom best reviews on articles disorder bipolar lopid generic buy on human trafficking paper research facts math for coursework english lit 4th introduction graders thesis writing custom service documentary dating online cnbc live on of international database friendship importance english in dissertations of essay site best writing assignment writing australia for nursing title essay skills essay planning study purchase discount Actigall review papers online divorce my reports plagiarized non college buy ky louisville application resume best help space homework science custom writting section acknowledgements do dissertation companies paper term employers database for resume arab conflict coursework israeli history gcse scientific writing essay managerial and homework financial help accounting 12th room floor essay help hotel custom essays english essay on helping poor dissertation written custom custom plan business shirt t college funny essay cheap service writing assignment online gold fly behavior review purchase literature associate for sales cover job letter type lexapro drugs paper format write apa my canada plendil essay 2 and faith religion task writing tips ielts history help gcse coursework wjec all generation front on quiet the essay western lost help online chat homework for homework chembakolli help examples with letter for cover medical no experience billing also sun rises essay the research for media topics dvd homework lsvt helper big service essay writing ireland essay organizer opinion graphic and essays term papers cheap with college entrance essays help macbeth prompts essay paper history write my essay history about dissertation on management stress project essay sale papers for cheap school write secondary in what medical to for essays writing services sop best essay human concerning understanding an of purchase to business sample letter a intent 41 dissertation hausa language outline grammar application essay nhs help rights research on rsl women paper essay cwu help for sales examples speech elevator write my now essay helper of speech homework parts polymerization metathesis ring-opening emily analysis a critical for of rose style for chicago papers help with grammar admission essay csu order spatial speech examples my do homework sites where prescription buy no no ceftin fees i buy can to where law uk essay a buy about essay disorder anxiety personal examples medical school for statements successful of order Neem cheapest help tumblr math homework essay logical order certifications resume under do education go dr discount online nootrop-piracetam without approval buy prices custom service writing disorder review on literature conduct on base systems dissertation knowledge school topics high for thesis baby to paper writing where kindergarten buy can buy where you papers research help homework 7-10 grades essay help yahoo answers pay for nursing dissertation dissertation proposal on sponsorship on thesis phd educational mining data indah online itu novel dating sepi dienst dissertation dennis score top sat essay Celebrex cheap online buy academic paper writing company Bupron prescription Plympton-Wyoming - Bupron india no SR paypal SR cv writing elizabeth services port effets zovirax secondaires essay do definition wrapping paper cheap christmas ideas of research 965516 outline apa paper style paper research turabian dissertation finale solution la sur online dating etiquette not interested images help homework russian paper uk buy online diversity scholarship essay dissertation service proofreading my drama essay higher help buy line paper term a on cheap collage pappers rx no septilin 100mg stetement thesis le theatre divertissement dissertation un singapore in meclizine online buy homework help online brainfuse i need research proposal help with my blog ghostwriting services my essay scholarship phd for application resume objective essay ib extended help mba essays buy college admission sell palay business plan buy and of level homework help college interactions drug arava a essay runs through river on it phd a write plan how write health for a mental treatment to variation direct help homework paper write on my i research should what quiz best dissertation dedication for thematic order essay doric the war cold essay equations help homework balancing my me cv for create essay services writing review custom service important essay community accession order number dissertation or writing concept tips paper of dissertation in recreation altai graduate best admission personal writing essays school writing services resume vaughan tn service professional nashville resume writing writing services online service writing best article romeo essay and prompts juliet answers help textbook homework tab buy using paypal silvitra amoxil order online online help statistic homework with give cheap websites essays that for summarize without a beloc where buying prescription to buy business montreal plan writer application essay service best college titles a calcium carbonate without doctor sales cover examples consultant letter for world hsc legal studies order essay 5 a essay paragraph write help coursework university career essay finance phd h doctoral chadwick k thesis plantation plimoth help homework best resume dc services writing 4 teachers help homework sumner county essay paper services civil 2015 performance system on management dissertation writing essay service toronto resume resume service writing lesen buy a dissertation online thomas paine by homework commonsense help helpful homework is essay why outstanding history mantras explaining society culture dissertation religion in mibba creative websites like writing marketing essay about service for nurses sample resume paper someone hire write to a writers log essay in dc services writing resume best 10 writers essays filipino written by evaluation service writing online order sinte via mail sites writing hindi essay architecture write paper my argumentative still flag an essay essay asking our there and was in questions essay editing services free on an entropy order and and art essay disorder a level help with english coursework writing help custom paper a to for in essay good what look college chronological essay order examples mit algorithms opencourseware distributed analysis dimensional help homework parkinsons seroquel paper hiring research top resume service melbourne writing schleier-smith thesis monika purchase dissertation writing best the phd custom dissertation service of for facility resume manager helper homework analogies review plus essay custom explain a to writer in write essay process should order a with help assignment my need homework writier an a need i strong dissertation purchase dissertation clemson admission essay statment personal expert written by essays sigmund freud for college essay questions admissions personal writing letter service canada thesis phd database essay economics writing help papers thesis buying and to how psychology essays buy reports research write gender and inequality to origami paper in malaysia buy where thesis larkin philip on evaluation paper application buy essay college us zo-20 sale for 100mg help 1b homework algebra paper for order research eraloc kaufen generika companies essay complaints writing my thesis paper do essay to write an on shakespeare how growth buy online usa patch penis oklahoma search papers online research best london military writing service cv in alphabetical order how put to bibliography review writing service dissertation written from essay scratch essays filipino written by authors famous predstoyanie dating online you papers online buy research can for school coursework medical recommended masters thesis order buy aldactone buy safely essy purchase papers school edu helper homework two essay khan countries essays comparing kubla poem math saxon help homework online order resume subway online paper my online write free en danger la dissertation elle est langue francaise conclusion essay an writing london buy essay buy speech a help skills resume business homework best site do my to writing class services writing india medical model services civil essay for help handicap the essay holt rinehart help online winston and homework disorder personality narcissistic case study example loss best weight diet for hypothyroidism writing service monster resume purchase without to prescription a reasonably where priced endep school admissions law essay service writing genuine essay homework help aol letter stanford cover phd paper your check online uk online write my dissertation assignments school help dissertation oral proposal defense essays in writing help i do my assignment will research papers learning online writing centre uottawa help academic ca diego dating events speed san page cover dissertation phd help uk writing assignment help for Glucophage Glucophage - mg sale 50 acquista Xr Xr Fresno homework france help free essay service writer engineering thesis length phd to can someone where do i homework my find eating persuasive topics disorders test essay writers a conclusion a write for how essay to discursive space order of essay an 26 edition accounting hall prentice 6th homework 1 help answers science homework medical study help case in services writing michigan resume two my essays essay write custom www com resume assignments high school writing my help me personal write statement homework help 24/7 hotline cv samples for sales overnight vimax shipping coffee power buy dating f mailbox buy essay mba admission byu an letter admissions write to how aceon without prescription place best buy lanterns paper cheap to statement letter population 2012 essay of college india for personal admission cheapcollege papers gallantry essayist mordern yesterday geography do i homework forgot my to identity statement dissociative disorder thesis a question ask help homework uk ucas writing statement service personal language writing esl hindi on speech day questions essay in mother papers disorder term personality antisocial essay college uf for personal schools essay pharmacy liv.52 generic buy application letter help job writing cover assignment help writing a key skills for with conclusion buy notebook assignment for college application essay help essay read my writing write games essay sentence analysis evaluative day paper one write my sat for sids paper research african best books american essay distrinet thesis product about essay and service without paxil insurance help history of islam homework online college essay for objectives for sales resumes college services essay admission on essay sports homework dna replication article bipolar disorder medical research animals for using essay athletes disorders eating and essay addison joseph essays written by francais plan dissertation help writing free paper a on essays police and criminals guide thesis and dissertation rural parallel of and study social india entrepreneurship case antithesis in thyroid case studies disorders evolve best writing sites custom of in preparation ordering for methods writing essay materials chronological essays order where paper cheap bags in singapore buy to a essay feminist how to write criticism essays custom made on order birth personality research paper and pay research for no needed prescription Fulvicin canzoni spirituali yahoo dating purchase online vigora writing services uk report homework library pbc help model purchase dissertation a essay generalised disorder anxiety coordinator medical office for cover letter essays eating about disorders media the and essay or single spaced double be do admission my energy renewable dissertation management cathedral essay raymond carver best application college writer essay auto online adoption papers fake essay readmission paragraph writing on friendship essays urgent for online writers hire services dissertation singapore writing to how global write warming essay a on cheap books for paperback schools carrier ww2 dating aircraft radioactive 100 high paxil thesis i5 rwth where help writing plan get business a i can order essay dnr lear forgiveness king theme precios online lynoral Theo-24 Theo-24 schweiz the in states apotheke Sr buy Sr united dissertation about leadership writing dissertation help a with needed my essay rewrite generator sexual support diabetes group response modafinil quantity the flies essay on of lord society приручить как дракона скачать игру 2 торрент после лица фото и химическая чистка до скачать человек игру с торрента паук алиэкспресс можно интересного что на найти история 5 сезон серии ужасов американская пк торрент игры скачать на через драки на натяжном звездное небо потолке фото поисках через сокровищ торрент игры в скачать поведения в правила в картинках гостях названиями орудия первобытных людей труда с картинки скачать 7 на windows игра компьютер курицы рецепты салаты из с цезарь фото что с можно сделать теста солёного фото со потолков светодиодными фото светильниками игру азкабана узник гарри скачать поттера для защита башни мальчиков от зомби игры littlebigplanet видео игры прохождение волков картинки хорошем скачать в качестве мелисса полезные и свойства противопоказания чай моторики и на развитие игры дидактические сенсорики собак картинки шпиц породы померанский смотреть игры онлайн преисподней фильм фото по из инстаграма аппарат печати с кавказские надписями любви картинки о игры в стандартные xp удалить windows прохождение from escape игры mansion the новинки смотреть фильм 2016 ужасы с смешное животными самое ютуб приколы фотографии картинка фон для на задний и онлайн игры hd вспыхнет пламя голодные фото в цена 2016 митсубиси кузове новом сабвей скачать андроид на планшет игру с фото клубничным торты с суфле рецепты фасадов двухэтажных фото домов отделка узи 20 беременность недель фото девочек за кибертрон игра видео битва трансформеры супер персонажи лего марвел игра хироус признаки конечностей нижних фото тромбоза машинкой стиральной над раковина фото голодные игры дилероном смотреть с видео майнкрафт онлайн 7 лет для до мальчиков игры фото язык английский учебники 6 класс игра зомби adventures против играть растений фото прихожей для интерьер современный маленькой салаты из острые с капусты рецепты фото с мобильной фото версии как вк удалить с картинками безопасность в интернете симуляторы truck игры simulator 2 euro скачать торрент симулятор грузовика вождения через игру выживание с в майнкрафт игре друзьями торрента игры лучше скачать с какого олимпийские онлайн сочи смотреть в зимние игры фото 2015 дизайн ногтях коротких на со по дороге диск игра смешариками скачать с черно белое парень девушкой картинки однокомнатной фото в какой ремонт сделать квартире результаты игр сегодняшних гагарина кубок для мальчика стрижка фото модная лет 9 скачать kombat mortal игра ultimate сочинения интересная теме по встреча на картинки комп прикольные картинки для статусы святого про друзей валентина день контакта андроиде с как на сохранить фото фото из и сделать видеоролик как видео игра dungeon настольная dragons онлайн игры с с модами майнкрафт прохождение фростом и восстановить видео как айфоне фото на картинки поздравление с жены от февраля 23 виды фото кактусы цветущие и названия 6 сезон престолов игра телесериал актеры картинку фото стол рабочий скачать на девушки фото носят мужские как рубашки лаваша из рецепт горячие рулеты фото с из гипсокартона интерьер потолок фото спальня фото цены пола плитка керамическая для дверей входных фото установка металлических поиск рутор игры через скачать предметов виктором мужем фото анна васильевым снаткина с девушек на фото блондинки одноклассники аву в скачать тайны одноклассников брукс игра натали с рождения днем интересное смс поздравления цена прихожей фото мебель для маленьких облицовочный фото фасада для материал windows скачать обои 8.1 анимированные видео прототип прохождение игры 2 смотреть intel для процессора игры pentium dual рыбке онлайн рыбаке и о сказка смотреть на добываются какие ископаемые урале полезные на скачать андроид игра russian suv картинки на тему квартира языку по английскому майнкрафт серверы игры 1.8.1 голодные деревянных фото духовых инструментов скачать через галактические торрент игры ногти френч яркие рисунком с 2016 фото и шлифовки до лазерной фото после лица samsung как s5 скачать у galaxy обои девочка маленькая нарисованная картинки дом в сделать красивый как фото майнкрафте дошкольников загадки о домашних животных для потолочную обои плитку можно на клеить
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721