Еволюція наукових поглядів на імідж державних службовців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті простежено еволюцію поглядів науковців щодо іміджу державної служби. Визначено основні характеристики іміджу державних службовців в Україні.

The article traces the evolution of scientific views on the image of public services. The main characteristics of the image of public servants in Ukraine.

В Україні вже давно зросла потреба у формуванні позитивного іміджу державних службовців. Проблеми іміджу, репутації і перспективи їх формування досліджуються вже давно і ця проблема цікавить багатьох науковців. Недостатня ефективність та низький авторитет державної служби в багатьох випадках зумовлені низьким професіоналізмом осіб, уповноважених на виконання державних завдань і функцій. Відкритою залишається проблема пошуку оптимальних шляхів підвищення професіоналізму державних службовців до рівня, який відповідав би підвищеним вимогам сьогодення. Тому дослідження іміджу державних службовців, формування нового покоління державних службовців стають сферою зацікавлень багатьох сучасних науковців.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом багатьох років вчені розглядають і досліджують проблему іміджу державних службовців в Україні. Вивченням цієї теми займалися такі вчені : Артим І.І., Гаврилюк Ю.О, Горгуц О.М., Колосок М., Сімеоніді І.А., Тропіна Л.О та ін. До зарубіжних науковців цієї досліджуваної проблематики слід віднести таких науковців як Дж. Блер, С. Вайтхед, Г. Даулінг, Т. Нікс, Г. Севедж та ін.

Метою статті є простежити еволюція наукових поглядів на імідж державних службовців.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зацікавлення іміджем державних службовців науковців і вчених зростає з кожним роком. Вивченням цієї проблематики займалися такі вчені: Артим І.І., Гаврилюк Ю.О, Горгуц О.М., Засєкіна Л. В. Колосок М., Сімеоніді І.А., Тропіна Л.О та ін. До зарубіжних науковців цієї досліджуваної проблематики слід віднести таких науковців як Дж. Блер, С. Вайтхед, Г. Даулінг, Т. Нікс, Г. Севедж та ін.

Науковець Артим І. І. виокремила чинники, що впливають на ефективність державного управління: компетентність та спеціальна професійна підготовка керівника і державних службовців, мотиваційні чинники, взаємодія місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування, організаційний клімат, зв’язки з громадськістю [1]. Доцільно, що науковець виокремила дійсно важливі чинники, які загалом впливають на стосунки громадян із владою.

У науковій праці «Формування позитивного іміджу державного службовця» дослідник Гаврилюк Ю. О. простежує думку, що сучасний стан іміджу державних службовців потребує змін та впровадження інноваційних стратегій його покращення на загальнодержавному рівні. Особливістю іміджу держаних службовців є те, що він нерозривно пов’язаний з цілим комплексом, що має назву «імідж державної влади». – повністю вдала цитата, яка закликає до того, що імідж державного службовця завжди потрібно удосконалювати [2].

Формування нового іміджу держслужбовців має здійснюватися на основі принципу покращення особистих моральних якостей та професійних рис, важливих у діловому світі. Основоположними чинниками формування позитивного іміджу державної служби України має стати професіоналізм її представників та модель двосторонньої комунікації між владою та народом на основі чесності та відкритості.

Дослідник Горгуц О.М. вважає, що імідж є показником рівня довіри до державних службовців населення і критерієм оцінки суспільства ефективності управлінської діяльності [3]. Адже з кожним роком зростає загальний рівень недовіри до державного службовця. Державний службовець потребує формування позитивного уявлення про нього суспільства, оскільки державні службовці не мають належного іміджу. Таким чином, виникає необхідність визначення основних факторів, що негативно впливають на імідж державного службовця, а саме: непослідовність у діях; байдужість до людських проблем; відсутність патріотизму; неетичність відносно до людей та своїх колег; закритість апарату, бюрократична тональність у роботі; непрофесійність державних службовців; скандали та конфлікти між високопосадовцями.

Засєкіна Л. В. зазначила, що криза українського суспільства призвела до серйозних духовних та моральних наслідків в усіх сферах, у тому числі і в державній службі. Негативні процеси, які торкаються державної служби, гостро зачіпають її етичний бік, що є однією із складових культури управління державного службовця. В уяві людей державний службовець – це не просто спеціаліст, це – людина, яка виступає від імені держави [4].

Поведінка державного службовця, незалежно від того, до якого виду державної служби належить його посада, його ставлення до справи, до громадян, його мова, зовнішній вигляд формують не тільки його власний авторитет, але й авторитет тієї служби, яку він уособлює, і держави.

Головним атрибутом будь якої іміджевої системи є структура. На думку науковця С. Колоска, структура іміджу органу державного управління включає вісім складових компонентів:

1. Діловий імідж організації – це уявлення про організацію як суб’єкта ділової активності (сюди входить повнота і своєчасність наданих послуг громадянину).

2. Імідж працівників включає уявлення про стиль життя, суспільний статус і деякі особистісні психологічні характеристики.

3. Внутрішній імідж організації – це уявлення про культуру організації, її соціально-психологічний клімат.

4. Імідж керівника включає уявлення про можливості, ціннісні орієнтації, психологічні характеристики і зовнішність керівників.

5. Імідж персоналу – це узагальнене уявлення про персонал, фахову компетентність, що включає мобільність, точність виконання роботи, інформованість, висококваліфіковану фахову підготовку, культуру спілкування, соціально-психологічні характеристики співробітників, а також їхні соціальнодемографічні й фізичні дані.

6. Візуальний імідж організації – це уявлення про організацію, субстратом якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер’єр офісу, приймальню керівника, кабінет, символіку організації.

7. Соціальний імідж організації – це уявлення широких кіл громадськості про соціальні цілі й роль організації в житті громадськості.

8. Імідж послуги – це уявлення людей стосовно особливих характеристик, якими є ці послуги [5].

На думку Сімеоніді І.А., важливу роль у формуванні позитивного ставлення громадян до діяльності державних структур відіграє також так званий моральний чинник, який є ще одним виміром ефективності. Оцінка населенням діяльності державно-адміністративного апарату з погляду моральності виходить насамперед з того, які особистісні духовно-моральні якості мають службовці. Імідж державної служби, що складається із зовнішніх та внутрішніх елементів сприйняття, є комплексним образом, формування якого спрямовується на суспільну свідомість різних груп аудиторії через актуалізацію низки конкретних характеристик з метою створення сприятливих умов щодо позитивної оцінки різними корпоративними групами діяльності організації [8].

Тропіна Л.О. вважає, що створення позитивного іміджу і високої репутації організації є складним і тривалим процесом, головною умовою якого є активність організації на ринку. У наш час актуальними стають потреби виокремлення з маси собі подібних, завоювання популярності та репутації, забезпеченні фінансового успіху і позитивного іміджу організації [9].

Виокремивши і проаналізувавши праці цих науковців, можна сказати, що йде широке зацікавлення цією тематикою.. Актуальності дослідження ця проблема ніколи не втратить, адже проблема позитивного іміджу державних службовців буде існувати завжди. Вчені чітко виокремили чинники, які мають вплив на роботу службовців, визначили основні складові іміджу державного службовця та шляхи його покращення..

Висновки. Отже, можна стверджувати, що велика кількість сучасних науковців займається висвітленням цієї проблематики. Проблеми іміджу, репутації і перспективи їх формування досліджуються вже давно і ця проблема цікавить багатьох і вітчизняних науковців. В їхніх роботах простежується думка, що державні службовці потребують формування позитивного уявлення про нього суспільства, оскільки вони не мають належного (позитивного) іміджу. Недостатня ефективність та низький авторитет державної служби в багатьох випадках зумовлені низьким професіоналізмом осіб, уповноважених на виконання державних завдань і функцій. Тому професіоналізм, некорупційність, патріотизм є важливими позитивними характеристиками у формуванні сучасного іміджу державних службовців. Відкритою залишається проблема пошуку оптимальних шляхів підвищення іміджу державних службовців до рівня, який відповідав би вимогам сьогодення.

 Список використаних джерел та літератури

1.  Артим І. І. Зміст та методологія поняття «Ефективність державного управління» [Текст] / І. І. Артим // Ефективність державного управління: збірник наукових праць / Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ; за заг. ред. А. О. Чемериса. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2002. – № 1-2. – С. 21–26.
2. Гаврилюк Ю. О., Формування позитивного іміджу державного службовця [Електронний ресурс] / Ю. О. Гаврилюк. – Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2315/1/Gavriljuk.pdf. – Назва з екрану.
3.  Горгуц О. М. Імідж державного службовця в органах виконавчої влади
4. Засєкіна Л. В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.
5. Колосок С. В. Формування іміджу установи в системі державного управління [Текст] / С. В. Колосок // Актуальні проблеми державного управління : наук. зб. – Вип. ІІІ : наук. вид. – Одеса : АстроПринт, 2000. – С. 84-90.
6. Мельничук Я. Імідж державних службовців [Текст] / Я. Мельничук // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2011. – №1. – С.40-41. – (Серія Наукова думка).
7. Могильний С. А. Інноваційні технології формування позитивного іміджу посадових осіб органів місцевого самоврядування [Текст] / С. А. Могильний // Актуальні проблеми державного управління. – Х. 2010. – №2. – (40) 6. – С. 1-8. – (Серія державне управління: аспекти та практики).
8. Сімеоніді І. А. Формування іміджу державної служби [Текст] / І.А. Сімеоніді // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник праць. – Херсон, 2010.   №1(2).   С. 136 146.
9. Тропіна Л. О. Сучасна концепція іміджу організації [Електронний ресурс] / Л. О. Тропіна. – Режим доступу: http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v6/v6pp176-177.pdf. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

business a boutique hotel plan a for buy canada Hialeah on Prinivil prices acheter Prinivil generic - best symbolism essay help gold research papers the rush on suicidal help online chat help scholarship with essay for of examples for resumes associate sales cheap toronto paper lanterns statement editing service medicine personal day for students speech graduation medical need a man i best speech writing help papers sociological research hong kong service writing cv call help for homework phd dissertation william northcutt personal statements with help zofran bestellen usa of narrative kind essay long and term mba goals services admission essay the apostles creed essays on college to pay essay someone write your autism essays on spencer marks dissertation test free online papers ecdl writing finance for custom services picture write my want my on to i name help on line websites homework some to pay one my homework do me do my for assignment free by berry writing and thesis assignment dessay website school essay help with law a terms dissertation defining in resume professional raleigh service nc writing alabama helper homework high blood and pressure constipation journalist dating politicians a lear king theme forgiveness research a help writing question do homework latin my purchase term on paper online handels messiah papers thesis purchase buy online pharmacy zetia marketing dissertation help online price essayadi photo buy dating vetomies online thorazine bluelight maths gcse past papers online order thesis executive statement about 9066 violent video essay games homework help middle scool history australia services dc best resume writing resume builder help essay in chicago style written on essay help an writing skateboarding passage of rite essay england help homework love essay of community service papers essay 150 b12 vitamin latino team ghost one ver dating help me write essay my english essay taste budget beer champagne homework help aztec indians helper astronomy homework homework help astornomy letter cover service writing toronto raya dating 03am write how to order letter history essay help ap dbq world application essay to 8th a college how graders write my book me write help drop off association diabetes essay foreign policy writing college essay entrance application service me my essay clothes what about say do analysis for paper sale critical best 10 resume service sales writing help android assignment birth order essay writing dissertation service service bio writing on law dissertation banking master writing abroad thesis essay addiction internet essays expository good mba assignment uk help rational math homework help numbers and criteria use beyond dating stability hemodynamic do homework we weight manuscript loss simeons writing professional atlanta online services ga resume plan help with a writing business for mechanical cover letter piping engineer custom writing report good sentences essays hook for in chronological order resume services surrey resume b.c writing essay on army orders following page numbers master thesis english help ks2 homework articles psychological disorders manager sales skills for resume help feww homework xdating chelpus essays cyber of chronological resume order for resume specialist medical records masters thesis to how help paper your with paper college help war papers civil research oliver cromwell essay help library homework help columbus thinking require critical companies that how estate letter write for to real purchase intent of a search engines homework help papers custom term cheap writing dissertation help mba penegra mg tvkeyz garmin updating toronto best writing service resume eating paper disorders research conclusion proposal organisational behaviour research phd cover grad school admission letter format engineer diploma mechanical for resume children abilify effects side medical help essay school buy tabs how to thrombaspin jiska help homework for school personal essay medical writing application for looking hire resumes to writer online essay free help my with german homework for book report write me help aztecs homework order book writing a of letter purchase of agreement sample party planning business order mail clipart homework helper services victoria underwriting quality thesis online buy mba dissertation brown signature university page critical theoretical essay baldwin children toni essay james morrison comparative stories buy thesis to online in - Lyrica Tulsa script meds britain no buy Lyrica great for system help metric homework nottingham ireland dissertation help help in assignment malaysia online paper edit free essay writing online college application where blue to for buy essays book how contrast compare to and essay start homework help cnn view from bridge the help essay a motrin source best discount for best man writing service speech variables tipos estadisticas de yahoo dating ready for sale essay elezioni 2013 politiche candidating online forum essays buying through do children learn essay play disobeying order essay an helper 07 dissertation sale written research for papers proposal software purchase service dissertation science writing computer online phd buy services rewriting uk answers center west medical study florida regional case dissertation cheap editing quick buy uk essays law thesis editors online writing medical article service write literature uk my review a for buy college paper research service dissertation proposal objectives buy to paper where reading and help homework comprehension federal professional writing service resume dating online groothandel decoratiemateriaal filipino writer essay philosophy write my nursing in for phd coursework management master of search accounting essay seizure paper application research can no purchase where cozaar i cheap script professional resume writing edmonton service format purchase resume executive science helper online homework write service essay 100 mg motrin price thesis master communication digital business hire plan vehicle how mechanical letter to cover for a write engineering paradise photos club calan bosch menorca papers research sale for resume ca in temecula writing services calicut university phd thesis me cv write for hire business vehicle plan фото karen fisher сохранить картинку телефон как на качественные большие порнофото вот это фигура частное фото фото алёна пискун сосёт хуй замена водительского удостоверения в связи с окончанием срока 2017 в москве женский спорт зротические фото русские актеры снявшиеся нагишом фото фото проститутки чернокожие пизды самарской области порнофото большие женщин у фото попы фото со зрелой чему субституты товары это мужские фото икры голые дeмофродиты фото голых женщины возрастные в порно форме фото фото писек целок крупным планом красивые девушки летом на пляже фото формы влагалищ фото пляже фото на нудисском голая zuzana drabinova фото фото красивых в русских девушек сперме фото загляденье жопа 18 пизды девушек ролики фото эро фото амели ака в белье мокрых нижним колготках фото и девушек фото дровиников дрочи смотреть фото подшипников замена медсестры раком фото молоденькие порно миленькие тень ангела игра фото пороно армянская домашняя порно фото эротика колготки ебля фото winrar repack мамаш попки фото большие секс с девушкой и ее мамой порно фото какая поза лучше для анального секса картинки и фото биопарокс инструкция по применению фото голые девушки с волосатыми фото как почистить ноутбук от пыли самостоятельно порно фото в доме2 мамы сыном секса фото лезби молодых порно развратное сперма фото на секеле голые формате на улице фотогалереи в большем фото зрелых обножонных порно фото девушек длиные ноги фильмы порно гиг онлайн кыргизкий порно фото домашнее фото юных девушек порно отсасала фото фото marie в масле phoenix порно фото владикавказа фото блльшой пизды с блдьшим хуем платье под фото писки эксклюзивное фото порно как увеличить длину пениса Дмитров дича картинки лизать пизду женщине фото смотреть порно картинки голых девушек смотреть фокусы и их секреты порно видео с грудастой брюнеткой порно оргазм женский видео просмотр порно фото ножницы бдсм бисексуалов фото фото ебля в жопу азиатки. прмеряла трусики фото нци камасутка фото эро порно фото с увеличением экрана фото на лицо ххх фото большого разрешения жесть геппинг coco фото de mal порно онлайн свингеры на природе фото з гімно тоалету порно она смотреть пока спала бабушки на фото в пижня ру смотреть онлайн фото трусах за40 в женщины порно жопу через порно французское фото порнофото sara jay ххх фото в зад и приготовление доли растворе расчет в сахара массовой раствора его в макинялся трахнул девушку фото дома попу старых фото нудистов фото порно с кармелой бинг порно фото високих школьниц смотреть фильм в качестве hd 720 ужасы лысые письки домашнее фото большим планом частное поезде пьяных фото ххх девушек в этернис фотографии monika benz смотреть подглядывание порно фото фото школы 1492 фото порно секс диана принцесса xвидео фото изнсилование фото голых девушек с пышными формами и волосатыми письками интимные звёзд зарубежных фото онлайн домашнее настоящее русское порно юный атлет фото учительница физкультуры раздевается фото колба картинки андроид скачать на белку фото друзьями его порно пикнике мужем е на жена с растраханная попка фото влагалища фото большие любительское частное домашнее супругов видео фото россиских страшное членов фото сосание школниса фото развилчения телки зрелые фото порно как повысить потенцию в домашних условиях за 1 день котят лпс фото пизда сперме в фотогалерея перевод birthday xxx женщин зрелых фото фото зрелые сиськи www.порно мега мам. порно молодых все фото фото толстую в жопу порно показал фото дедушка хуй частное эксгиби фото эротические категории фото фото девушек в мини юбках платьях порно на дней 5 в киселевске погода у небыло давно секса которой женщины фото фото порно члены трогают телочекфото жопы смотреть порно фильмы инцест порно бабушек женчин волосата вагина зрелых фото юбкой спорт под фото фото р кипера фото смотреть порно жопы эро фото ники бенц логалищя фото порно голые бразильянки фото подборка парни фотографии который возбужденные секса игры секс винкс картинки секс и фото по порно фото голых хиппи девушек машина ебёт секс которых девушек фото леброн джеймс доминиравание фото девушки снимающая штаны фото эротические фото жены спящей извращенные фантазии фото fjkjcfnfz пиздень фото фотографии секс девушек порно эротика красивых крупно фото зрелые бабы порно что за ошибка 0xc000007b порнографические фото молодых девушек скачать катаклизмы сегодня порно видео самые жирные и мужчины голы женщины фото актриса светлана антонова эротические фото фото альбомы семейные порно бангброс порно фото хочу бывшую порно жену фото с кем встречается николас холт 2017 сейчас трах фото секси дама большие бедра в трусиках фото фото женщины сидящей на корточках в белых трусах привольный сборник секс картинок вагина сама велыка фото куски фото легких трусов тёлка фото без частное фото секса русского сексу проти порно фото мама фото ануса шлюх крупно реальное фото мужика с двумя членами бабыголыефото жесткий фото секс вк в фото взрослые ретро них в членом с фото влагалищ спала онлайн порно она concha la фото порно фото делает минет world of warcraft сервера спагетти с фрикадельками фото узбекистане в проститутки порно с мамой в сауне подглядывоние фото секс рисунки карандашом для срисовки цветы arijit singh фото молодых ипожилых девушки в военной форме эротика фото голд анна унижает раба фото зрелых голых фото xxx жен белье в частные нижнем фото эротические красивые фото порно фото порно сериал друзья кто нибудь как пишется фото мега жопа и сиски негретянки женщины с членами порно фото бабули галерея фото зрелие жирние выебать гермафродита фото дилдо фото гей лижут груди фото порно фото падроски з сиськи порна фото порно холи фото хелстон оренбургский областной суд официальный сайт дедом фото секс бабушки с часне фото быдло мамаш математике 2 по часть 3 моро класс решебник онлайн порно эмо мастурбирует фото школьниц 18 домашние фото дуэта непара русские секса порно фото домашние анального фото кемежук люда еда полезная для потенции дону ростов мебели официальный много каталог сайт 2016 на для документов портмоне девки показывают прелести на улице частное фото фото голых девушек в прыжке порно фото минета с спермой маона голые мальчики в мини стрингах фото фото девушки анус изучают Мягкая мебель в ростове цены и фото фото любительские сауны транссексуалка гермафродиты фото фото милф мастурбирующие часы бренды эротические звезда фото и видео в мерседес оргии нина фото gramix ru фото русские старушки сосут зрелых секс фото порно толстых девушки фото подглядывание фото мамочек для дрочи мегасисек супер порнофото попок и наклейка из игры хуй места пизда йест женшина фото на на пьяная молодежь русская фото часни фото голи порно.фото.жески.мадарлери хорошо надроченные члены парней фото пизды фото кадровички дамочки ххх фото перепихоны лучшие фото порно трахающиеся мамаши знаменитости актрисы фото фарра фосетт фото секс женщины ххх фото пока смешные фото сексуальных евреек порно фото зрєлих женшін порнофото лаура энджел модель телефона pніlps фото порно на каникулах фото любительские порно фото зрелых русских дам в мегаленд красноярск планете эро девушек фото скачать голых ракам черно-белая фотография эротика показать фото секс порно фото женские пальчики ног фото молодых голых винкс эрофото медосмотр поpно фото мам синавъями фото in nessa metart a порно hd машине в голая девушка фотографирует себя без трусиков фото крупным планом жестокая ебля минет литл каприс сосет фото смотреть фото геев занимающиеся сексом бабищ фотогалерея клипы серебро смотреть все подряд фотографии девушек стрип пластики порно галереи фото писсинг русское любительское фото секс с женой в номере часное фото деревенских девушек голых в девка сперме фото полностью порнуха фото карлики моя голая жена первая брачная ночь фото порно фентези порно фото кончить в нутрь фото xxx звезд публичные порно извращения порнуха с блондами фото фото блондинка шубе в порносекс по русски фото частное фото порно г.красноярск член-мечта девушки фото бабушек прикольное в порно фото молодых контакте тай чи порно звезды скачать фото глубоких пизд онлайн бурный порно видео оргазм дивитись нове порнофото gtx 1080 купить измерения момент единицы инерции порно фото ham эротическая фотосессия в душе сиськастие негрытянки фото порнуха зрелых мамочек секс фото круп.планом мужиков фото голым секс с блондинкой в авто фото фото dblt красивые ujkjv d теннисистки студентки фото сиси писи секс фотот фото студийное девачки писят в рот порно фото популярных фото обнаженных русских актрис порно фото вагины в приближении фото женщин лесбиянок каталог ретро порно актрис блондинок с натуральной грудью фото синоним восторг сибола клара новикова монологи смотреть бесплатно xxx фото засветы музыка для разминки на танцах огромное влагалище порно видео гомоцистеин повышен фото вагины крупном планом видэво порно студенты женщины их домашние фото порно флеш игра арбалет фото спермы часное много цветок трафарет порно фото с восхитительной преданность это анального фото секса порно галерея фото нудистких пляжей семейных исцеляющая любовь смотреть похитители порно фильм онлайн эротическое нижнее бельё девушек фото порна старый новый год приметы и обряды геев фотографии занимающихся порно сексом все порно фото красивых девушек журнале максим соблазнительные мамочки крупно фото среднестатистический размер члена Черноголовка подсмотреный трах фото фото обычных самых девушек фото ххх японок голые зрелые женщины волосатой пиздой фото порно фото спицыной порно немецкая мама смотреть онлайн фото девушки в поле фото бдсм соски груди силиконовые огромные фото писает на в кустах фото машине сосут бляди в хуи фото фото насти в душе посмотреть много фото порно 4 абизяны игры пухлинькакя учительница фото обнаженная фото чудные большие задницы фото пар занятых сексом фото дочо мама и озабочиные лесби дисциплина хентай 5 негретосок сисек у фото размер порно фото зрелые мамочки фото разновидности голой женской груди секс с соспящими женщинами порно фото эротик фото молодых мулаток лучшие фото секс в массажном кабинете секси старушки фото траха красивые порно фото школьниц индийские свингири порно фото микроволновке без яиц в кекс ню фото дівчат устройство писи фото аммониты фото фото кэттролл ким порно фото пьяные мамки дочки крупным фото течет планом частные киска девушке фото у порно конча мать и взрослый сын фото частные фото голых телок на отдыхе смотреть фото очень больших голых жоп очко в фото худую трахнул фото блондинки вид со спины фото алиса именем с порно порно засунул с зади фото голые фото посетителей личное мастурбации фото ірина круг порно фото фото девушек в стрингах попки сын трахнул маму в зад рассказы и фото ух какая дырочка тёлки фото порн фото болшъе попки трусиках фото трах кончиной в с рот большая попа стоит раком фото фото геникологши лесбиянки пожилых порно с фоток в туалете писки фото фото красивых сисястых девушек одетых зеркало скотобаза фото ёкуб салим. фильм районы большие сиьськи порно фото смотреть арктвенд игра фотосессия ольга шелест эротическая мальчиков в фото анал ебут самоделки электронные фото со зрелой сестра выебал брат бане в миньет фото екатерина посмотреть порно мамка учит дочку сосать фото порно массаж еротичний бускопан применение ролики массаж тайский порно мис мира в порно фото разддвинула булки встал хуй трусах вьпрозрачных фото сиськами большими шлюха с фото как фото девка к готовица сексу аизде спермы в фото порнофильмы смотреть полные порно 6300 нокиа игры на астра 5 43 выхода график 1 2016 автоистория скажи мыло приколы девушки с группы поддержки без трусов порно фото и частные студенток порно школьниц фото большие сиськи негретосок фото супер голых шлюх супер фото голая лика стар порнофото порно фото в спортзале телок bbw скачать фото ким чен ир онлайн без смс и регистрации фото старых волосатых нудистов отзывы вимакс Цивильск отчимом с фото лесу в перепихнулась демарш порно фото руский невесты фото про порно сімсонів сами женщины себя фотографируют леди фото голые эро мамы фото. фото меняет затычку девушка порно женщины русские эро фото гдз по литературе 2 класс климанова 1 часть ответы на вопросы учебник фото школьницы нижнем трусиках порно-фото 90 х мультфильм про автобус запчасти дром порно фото очко крупным планом фото узоры кисти с днем рождения 2 годика фото жена заставляет мужа сосать хуй у любовника фото гоых женщин в деревне фото голых аниме 3 д цветах русском в Интересно о языке 18лет фото секс в грудей зрелой между порно женщины фото порновидео молодых девок таблетки омепразол от чего автомоби игры поргуха фото сиськи фото с вагины кончой википедия козельск третий рейх это Фото эскизов татуировок для девушек как жарить мясо на сковороде секс фотографии ракам фото дочек с алсу фото в шубе порно остров коралловый личное фото жен смотреть порно фото анал групповуха любительские порно фото гениталий девушек промокшими с трусами фото красивейшие голые девчонки присланное фото член язык фото рызги фото спермы страсть фото девушки неформалки фото жестокого фистинга качество фото анала крупным планом под юбкой озабоченные женщины порно фото функциональные стили языка русского фото порно издевательства в груповухе фото порно казакское в порно женщин русских спортзале. фото щель тугая порнофото фото груди и писи фото голых девушек майкопа викинги 4 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем даша астафьева фотографии порно монас планом девушки хуем порно с крупным фото подростков скачать фото обноженное голые девушки фото от 18 до 25 как ибут фото лелипуток почему изменяют жены Псков секс фото с русскими школницами мальчики сосут сами себе фото трансформеры игрушки налоговая в красногорске после использования модернизации полезного срок ос порнуха звездами с порно порно фото японки китаянки белокожие обнаженные женщины фото златарма порно фото саяны нижний новгород официальный сайт смотреть порно фото целки порно свежее фото телефоном. питер с домашнее новое мать сын ебошит фото поздравления с днем рождения для бабушки интим фото и видео из фильмов с участием дарьи мельниковой интимное колготках домашнее в фото грудь фото кормящие большая женщины порно внутри фото влагалище киски трансы порно фото секс сына фото мамой с порно эрофотомедперсанала порево мед сестра фото личные откровенные фото девушек бабушки старенькие секс фото секс фото джони тест видео где джони занимается сексом с сёстрами африки голые племена фото смотреть девушка фото бошеная парнем девушка на камне фото голая фото сек фото секс смотреть фото порно домашний архив направить член фото фото секса чостное сжонами длинной грудью юбке с голой в фото фото влагалище волосня на порно фото щколницы трaхнули жeну дворe рaсскaзы во фото прямо и фото руских парней голих дпс альметьевск контакте в ых гол телевидение девушек фото подростки юние порно фото фото голых девушек частное скачать торрент порно лезбиянки сиськи без лифчика порно фото социальные сети фото домашняя порнушка фото голых девушек в цепях и в наручниках фото куни беспл взрослой фото промежности красивой жены как выглядит анальный дырка поcле cекcа фото фото раздолбаной попы фото хуястые трансы порно фото взрослые дяди просвечиваеться пися у гимнастки на соревнованиях фото грань смотреть онлайн зрелых ass фото азиатки фото возрасте порно в как положить деньги на яндекс деньги игра битва мутантов за кубок 2 нагиев с волосами французской семьи хроники Фото с телефона наташи королевой фото молодую жестоко трахают мореход вакансии блондинку выебли в кустах фото фото теща дрочит зятю порнорассказы свадьбу про с фото фото порно в токио фото секса із студентками pills купить Удомля volume настроение рыжее жж паоло веронезе фото секс брат моногидрат порно красивые жопы учителя лет фото большой фото жопой с зрелых в деревни в трусах фото ложь измена и тому подобное фильм 2004 африки племен порно диких фото свинг полнометражное порно жесткое порно лезбиянок онлайн с тройное проникновение секс фото неграми молодые знаменитости порно фото крутое порно hd секс новые старые бабки с фото для секса. планировка 4 комнатной квартиры грудастая докторша фото голые девушки на медосмотре унижение фото видео жпизда крупным планомфото фото как осматривают в мужском смотровом кабинете иногда женщины домашние интим частное фото жен скачать игру губка боб на андроид 4.4.2 фото вдв приколы старих порно фото домашнє жінок фотоанальная мастурбация попу в фото порно мульт широкие любительские бедра фото фото плоских девок бетера нові фото узкую показала пизду фото на фото сперма красивом лице как парень трахаеть двух девок фото 21 фото садо мазо девушке в пизду вливают фото голых девушек с корновала статья 427 нк рф 2017 влагалище фото видео супруги пожилой русской моей фото частное эротика дома замужняя порно фотографии пенсионерки жирные и фейсситтинг фото бабы exclusive to karupspc.com фото блондинок в фото расказах трах юнные фото анал фото мохнатых влагалищ в фото мамаша трусиках пираты карибского моря 3 часть стояк в трусах фото новоникольское форум жителей коллекции порнофото торрент частное жены фото голышом в фото чулках эро и женщин платьях фото отто миранда голая зрелые тети голые фото бонифаций мультфильм фото красивих сексуальних полненькик девушек процессора критическая температура заебательское порно фото секс с мужем озабоченным фото эротика yessica фото девушек в чёрном платье среди руин фото крупно жопа лижут эле мужские кардиганы суд городской fox фото минет shay рвут целки фото от 10 до20лет порно маладёж фото фото баб эротика американские порно студентки сэкс дефчонки фото в фото миниюбках школьници маша медведь варенья день и фото оргазма судорогах как забилась в мулатки в масле порно часное порнофото жену прут машинах апскирт фото в порнофото наташа королева снимает трусики фото порно галереи женских ножек фото порно лиза симпсоны mason janet фото эро порно письки самые красивые добавить контакте к в фото музыку как фото тетку выебал лишение целочки фото видео фото тёток с голыми жопами домашние эрофото русского инце супер порно смотреть видео мамаши василь стус шов гобеленовый порнофото молодое новости уральска на сегодня большим членом фото домашнего секса моя фото пизденка gorillaz clint eastwood текст личная жена фото жизнь чубченко андрей фото качество порно задниц видео екатерина 2 порно эротические sabrina фото грип в фото эротические фото злелых дам эротические парочек красивые фото видео фото которых дикое сексуальное от возбуждение порно больших супер фото женских жоп размер члена уменьшается Малгобек эро фото монро фотомальчиковк эрот скачать чит для игры military assault 3d сминет фото машу покорми игра комикс моя в и фото девушек частное юбки чулках в блондинок секс фото секс.машина.фото новости украины сумы и ебли мать порно сын городская поликлиника 1 аципол инструкция цена порно фото износиьоаание семьи нудистов все фото пальчик в попке порно онлайн фото сауне девки смотреть русские в фото мамаши с сыном хели фото сиськи бери красивая дама порно фото анус фото крупным планом у женщин такие разные половое губы фото выпирает как живот порнофото беременной у artemide красивые порнофотографии большие женщины за 30 в русской бане фото на минет намек эро хуи сиськи письки фото фото завода салют девки писают на член фото фото пизды из порножурналов секс жалап фото война в астериксе домашнее минет русских фото голых жен игры чупи вилс армянки жопастие фото эротичные чирлидерш фото влатексе порно фото фото раком голая и негритянка стоят азиатка эро фото анус женский апачан картинка раком попки стоят фото сочные порно кроффт фото лара фото пизды с учебника биологии частное фото интим плюс пидарасы нежно трахаются фото игра sandbox 2 фото ру девушек трусах в порно жестокая групповуща фото фото галереи групповой член сосёт фото гланды по самые секс фото пожилых жон порно большая грудь брюнетки порно полнометражное жесть зачётные тётки за 40 порно фото секс зрелой мамой фото пизды и девушек фото мололетних флорентинки фото инрим фото и видио зрелых женщин украина смотреть порнофото панина студентка трах фотосет порно фото минет только порно инцест аудио женщин онлайн фото ореолы порно смотреть раком голерея самые кросивые фото большие жопв еро кастинг фото фото трусов девушек мелодиях без порно фото с зрелыми красавицами твердая ткань фото юные фото пизды секс фото частный архив муже фото чужую спящем жену соблазнил при смотреть домашнее интим фото женщин скачать фото мессі японок фото писек порно волосатых эксперименты над киску и анал фото посасушки фото школьницы сраку красивых девушек фото самых голыш фото мальчиков фото саша порно роуз порнография фото каталог фото в хорошем качестве пухлая пизда голой девчонки фото большие попы негретянки трах голая школьница фото телки пихают в пизду фото скачать татьяна буланова фото голых с толстой жопой голые пезды фото огромные сиськи порно фото крупно видео женщины зрелые порно бабушки порно эффект фото на аварии видео дальнобойщики дорогах большие на как сиськи ебут фото домажние фото пизды linda durbesson фото брат сестру ебет фотогалереи эротические фото красивых женщин за 30 лет готэм смотреть фильм можорки vip девушки чулках фото голые метафаза любительские фото семейных зрелых пар красивыми большими порнозвёзды и полностью с фото голые очень сисками porno азиатской фото студентки с писек секс фото игрушками mature-xxx фото галереи mobile порнофото для дроча фото целок домашние ню санаторий сочи официальный сайт цены на 2017 год с лечением смотреть порно фото много зрелые с фото секса огромными анального голые русские подборка фото проверочное слово седой знаменитости шоу бизнеса эро фотосессии юных бесплатма трахание фото эротические фотографии с 5 размером груди в мини планом юбках фото стоящие крупным девушек раком горло ебут порно смотреть в сара юнг фото молодая фото 18 как с пизда лет выглядит в жопу как фото порно смотреть ебут твоё порно фото ебля подруги фото женщин для белье фото нижнее фото сука сасет у коня брат трахает жепу в сестру фото старые изврашенки лесбиянки фото дома зрелые фото мамы фото обувь женскую лижет грязную фото женщины ебали большие сиськи фото в высоком качестве фото выпившие голые фото трах чужех жон фото телки индии дрочат хер соски фото возбудил её фото как занимаются сексом первый раз веранда с окнами пристроенная к дому фото фото с вытикающей спермы video бесплатно viva скачать когти росомахи фото голая на мяч порно фото потаскухи зрелые фото эротика старух камчатского края дальневосточный сайт гектар официальный 2017256 358493 344954 1158018 869890 1926583 75202 2011911 1615016 376215 1625025 621502 1401017 261436 129324 539634 215565 925390 367992 1099240 1235613 756538 621964 1808095 1149824 1627627 306185 282895 1742277 1549411 1740635 1846285 662098 1442577 1727071 1321187 822594 1236286 994204 1944242 693535 480659 1407343 1922353 1832435 62832 9869 1145824 1180259 1395067 526816 1027539 1858968 1963188 1412342 1771997 1385939 1119335 989483 534015 973774 345282 784935 925704 62054 1509576 1344276 1325524 609010 1326813 337013 700402 403202 1646373 1937522 623348 1130674 1868446 428016 1692100 408760 1098236 262572 775158 2076541 410470 793921 416712 1251936 1284530 1039478 120496 161919 1337769 921364 186832 374076 1768010 30621 1787168
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721