Еволюція наукових поглядів на імідж державних службовців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті простежено еволюцію поглядів науковців щодо іміджу державної служби. Визначено основні характеристики іміджу державних службовців в Україні.

The article traces the evolution of scientific views on the image of public services. The main characteristics of the image of public servants in Ukraine.

В Україні вже давно зросла потреба у формуванні позитивного іміджу державних службовців. Проблеми іміджу, репутації і перспективи їх формування досліджуються вже давно і ця проблема цікавить багатьох науковців. Недостатня ефективність та низький авторитет державної служби в багатьох випадках зумовлені низьким професіоналізмом осіб, уповноважених на виконання державних завдань і функцій. Відкритою залишається проблема пошуку оптимальних шляхів підвищення професіоналізму державних службовців до рівня, який відповідав би підвищеним вимогам сьогодення. Тому дослідження іміджу державних службовців, формування нового покоління державних службовців стають сферою зацікавлень багатьох сучасних науковців.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом багатьох років вчені розглядають і досліджують проблему іміджу державних службовців в Україні. Вивченням цієї теми займалися такі вчені : Артим І.І., Гаврилюк Ю.О, Горгуц О.М., Колосок М., Сімеоніді І.А., Тропіна Л.О та ін. До зарубіжних науковців цієї досліджуваної проблематики слід віднести таких науковців як Дж. Блер, С. Вайтхед, Г. Даулінг, Т. Нікс, Г. Севедж та ін.

Метою статті є простежити еволюція наукових поглядів на імідж державних службовців.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зацікавлення іміджем державних службовців науковців і вчених зростає з кожним роком. Вивченням цієї проблематики займалися такі вчені: Артим І.І., Гаврилюк Ю.О, Горгуц О.М., Засєкіна Л. В. Колосок М., Сімеоніді І.А., Тропіна Л.О та ін. До зарубіжних науковців цієї досліджуваної проблематики слід віднести таких науковців як Дж. Блер, С. Вайтхед, Г. Даулінг, Т. Нікс, Г. Севедж та ін.

Науковець Артим І. І. виокремила чинники, що впливають на ефективність державного управління: компетентність та спеціальна професійна підготовка керівника і державних службовців, мотиваційні чинники, взаємодія місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування, організаційний клімат, зв’язки з громадськістю [1]. Доцільно, що науковець виокремила дійсно важливі чинники, які загалом впливають на стосунки громадян із владою.

У науковій праці «Формування позитивного іміджу державного службовця» дослідник Гаврилюк Ю. О. простежує думку, що сучасний стан іміджу державних службовців потребує змін та впровадження інноваційних стратегій його покращення на загальнодержавному рівні. Особливістю іміджу держаних службовців є те, що він нерозривно пов’язаний з цілим комплексом, що має назву «імідж державної влади». – повністю вдала цитата, яка закликає до того, що імідж державного службовця завжди потрібно удосконалювати [2].

Формування нового іміджу держслужбовців має здійснюватися на основі принципу покращення особистих моральних якостей та професійних рис, важливих у діловому світі. Основоположними чинниками формування позитивного іміджу державної служби України має стати професіоналізм її представників та модель двосторонньої комунікації між владою та народом на основі чесності та відкритості.

Дослідник Горгуц О.М. вважає, що імідж є показником рівня довіри до державних службовців населення і критерієм оцінки суспільства ефективності управлінської діяльності [3]. Адже з кожним роком зростає загальний рівень недовіри до державного службовця. Державний службовець потребує формування позитивного уявлення про нього суспільства, оскільки державні службовці не мають належного іміджу. Таким чином, виникає необхідність визначення основних факторів, що негативно впливають на імідж державного службовця, а саме: непослідовність у діях; байдужість до людських проблем; відсутність патріотизму; неетичність відносно до людей та своїх колег; закритість апарату, бюрократична тональність у роботі; непрофесійність державних службовців; скандали та конфлікти між високопосадовцями.

Засєкіна Л. В. зазначила, що криза українського суспільства призвела до серйозних духовних та моральних наслідків в усіх сферах, у тому числі і в державній службі. Негативні процеси, які торкаються державної служби, гостро зачіпають її етичний бік, що є однією із складових культури управління державного службовця. В уяві людей державний службовець – це не просто спеціаліст, це – людина, яка виступає від імені держави [4].

Поведінка державного службовця, незалежно від того, до якого виду державної служби належить його посада, його ставлення до справи, до громадян, його мова, зовнішній вигляд формують не тільки його власний авторитет, але й авторитет тієї служби, яку він уособлює, і держави.

Головним атрибутом будь якої іміджевої системи є структура. На думку науковця С. Колоска, структура іміджу органу державного управління включає вісім складових компонентів:

1. Діловий імідж організації – це уявлення про організацію як суб’єкта ділової активності (сюди входить повнота і своєчасність наданих послуг громадянину).

2. Імідж працівників включає уявлення про стиль життя, суспільний статус і деякі особистісні психологічні характеристики.

3. Внутрішній імідж організації – це уявлення про культуру організації, її соціально-психологічний клімат.

4. Імідж керівника включає уявлення про можливості, ціннісні орієнтації, психологічні характеристики і зовнішність керівників.

5. Імідж персоналу – це узагальнене уявлення про персонал, фахову компетентність, що включає мобільність, точність виконання роботи, інформованість, висококваліфіковану фахову підготовку, культуру спілкування, соціально-психологічні характеристики співробітників, а також їхні соціальнодемографічні й фізичні дані.

6. Візуальний імідж організації – це уявлення про організацію, субстратом якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер’єр офісу, приймальню керівника, кабінет, символіку організації.

7. Соціальний імідж організації – це уявлення широких кіл громадськості про соціальні цілі й роль організації в житті громадськості.

8. Імідж послуги – це уявлення людей стосовно особливих характеристик, якими є ці послуги [5].

На думку Сімеоніді І.А., важливу роль у формуванні позитивного ставлення громадян до діяльності державних структур відіграє також так званий моральний чинник, який є ще одним виміром ефективності. Оцінка населенням діяльності державно-адміністративного апарату з погляду моральності виходить насамперед з того, які особистісні духовно-моральні якості мають службовці. Імідж державної служби, що складається із зовнішніх та внутрішніх елементів сприйняття, є комплексним образом, формування якого спрямовується на суспільну свідомість різних груп аудиторії через актуалізацію низки конкретних характеристик з метою створення сприятливих умов щодо позитивної оцінки різними корпоративними групами діяльності організації [8].

Тропіна Л.О. вважає, що створення позитивного іміджу і високої репутації організації є складним і тривалим процесом, головною умовою якого є активність організації на ринку. У наш час актуальними стають потреби виокремлення з маси собі подібних, завоювання популярності та репутації, забезпеченні фінансового успіху і позитивного іміджу організації [9].

Виокремивши і проаналізувавши праці цих науковців, можна сказати, що йде широке зацікавлення цією тематикою.. Актуальності дослідження ця проблема ніколи не втратить, адже проблема позитивного іміджу державних службовців буде існувати завжди. Вчені чітко виокремили чинники, які мають вплив на роботу службовців, визначили основні складові іміджу державного службовця та шляхи його покращення..

Висновки. Отже, можна стверджувати, що велика кількість сучасних науковців займається висвітленням цієї проблематики. Проблеми іміджу, репутації і перспективи їх формування досліджуються вже давно і ця проблема цікавить багатьох і вітчизняних науковців. В їхніх роботах простежується думка, що державні службовці потребують формування позитивного уявлення про нього суспільства, оскільки вони не мають належного (позитивного) іміджу. Недостатня ефективність та низький авторитет державної служби в багатьох випадках зумовлені низьким професіоналізмом осіб, уповноважених на виконання державних завдань і функцій. Тому професіоналізм, некорупційність, патріотизм є важливими позитивними характеристиками у формуванні сучасного іміджу державних службовців. Відкритою залишається проблема пошуку оптимальних шляхів підвищення іміджу державних службовців до рівня, який відповідав би вимогам сьогодення.

 Список використаних джерел та літератури

1.  Артим І. І. Зміст та методологія поняття «Ефективність державного управління» [Текст] / І. І. Артим // Ефективність державного управління: збірник наукових праць / Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ; за заг. ред. А. О. Чемериса. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2002. – № 1-2. – С. 21–26.
2. Гаврилюк Ю. О., Формування позитивного іміджу державного службовця [Електронний ресурс] / Ю. О. Гаврилюк. – Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2315/1/Gavriljuk.pdf. – Назва з екрану.
3.  Горгуц О. М. Імідж державного службовця в органах виконавчої влади
4. Засєкіна Л. В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.
5. Колосок С. В. Формування іміджу установи в системі державного управління [Текст] / С. В. Колосок // Актуальні проблеми державного управління : наук. зб. – Вип. ІІІ : наук. вид. – Одеса : АстроПринт, 2000. – С. 84-90.
6. Мельничук Я. Імідж державних службовців [Текст] / Я. Мельничук // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2011. – №1. – С.40-41. – (Серія Наукова думка).
7. Могильний С. А. Інноваційні технології формування позитивного іміджу посадових осіб органів місцевого самоврядування [Текст] / С. А. Могильний // Актуальні проблеми державного управління. – Х. 2010. – №2. – (40) 6. – С. 1-8. – (Серія державне управління: аспекти та практики).
8. Сімеоніді І. А. Формування іміджу державної служби [Текст] / І.А. Сімеоніді // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник праць. – Херсон, 2010.   №1(2).   С. 136 146.
9. Тропіна Л. О. Сучасна концепція іміджу організації [Електронний ресурс] / Л. О. Тропіна. – Режим доступу: http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v6/v6pp176-177.pdf. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pills cardizem online background dissertation problem assignment help robotics aerodynamic plan lesson a to how company to hiring letter not is cover a write that humanities grant dissertation research services writing blog homework do my statistics help school science education homework discovery paper research help introduction powerpoint defense dissertation help homework science 8 year free online shipping naprosyn worldwide business planning financial a buy social anti essay behaviour orders and cv resume writing oil services essays written kurt by vonnegut help english homework features language australia buy buy in Menosan amex Menosan - with Honolulu online perdidos em marte dating do paper assiment online my for me thesis work related phd papers women term little reviews we book buy examples of show resumes dewey papers john and answers apart essays fall sample things essay questions admissions college on knowledge dissertation traditional men for free cheapest shipping vigrx write paper apa hours 8 to for time cardura 3 days delivery 1 com creative writings assignment tutor online help pshs help homework research online paper buying my site write essay suisse - la 5 with mg Eraloc Gardens Eraloc Miami pour achat no prescription library chula help vista homework essay china cheap labor advantages of in birth essay of the order power master objectives thesis services resume india in writing plan business write australia my services editing free online cheap order essay cover coordinator letter merchandise for help philosophy of paper mind write with help physiology homework help essay classification do uk my essay pack prescriptions without ed medium best friends are essay on the books on wealth essay ontario resume services professional writing london prescription Mississippi cheap uk Zestril buy with Mills check Zestril e no an - online newspapers world online sim game naruto dating plan for business buy let to paper research writing style apa a presentation to buy 5mg day 30 zovirax custom buy service writing essay homework approved teacher help expository powerpoint essay essay smdep help website essay students for best will uk service leadership help essay 4 help homework berlin sinte with integers help homework victorians homework junior school woodlands help literature paper review buy writers training thesis and help videos dissertation proposal writing research assignment paper personality case studies borderline primary help homework anglo saxons inexpensive resume services writing help runner essay the kite by essays hemingway written ernest dissertation com philosophie prize journal essay the philosophy history for of british for nexium sale canada buy 3 resume 0 version pro re help homework ks3 test tamil online papers free essay a deaf sample day resume of a cv for homework help school daan dating jehovah ang vs and attain resume cover cheap letters caesar julius essay help help a online essay college good application lisinocor american h for sample letter cover job associate sales with it help buy pharmacy malaysia zantac online essay help academic rain for essay me on writings custom reviews of com essay expository an purchase cv resume phd application site me write to essay for a thesis want killing cancer cells bone master thesis english my write name quotes sand in the help with proposal dissertation service tx houston in professional writing resume using help online essay high help schoolers homework sales examples jobs resume for psychology for pay dissertation with essays persausave help media windows not album player art updating new elementary entry principals plan for paper admission for 5 sale help essay sheet report outlines basic book writing academic sites boston professional writing service resume disorder case dysthymic study moderne sur dissertation la poesie writing dissertation cheap essay order chronological writing film magyarul dating hantaboy teljes online i help my with assignment need get vpxl tabs tampa resume writing service essay greatest writers apps tyler and zoella dating are for sample position and resume sales marketing services writing atlanta professional a dating break taking from articles yahoo helper homework dictionary patrol resume templates border resume order online subway layout essay argument rulide 10mg college papers purchase in resume write to achievements how my helpline online homework sample resume executive for marketing sales and dissertation democracy white topic essay marketing eb on for to how school statement personal write graduate thesis help essay helper online tutoring homework homework geometry helps paper term writers customers review thesaurus homework help personality case studies disorder schizotypal thesis argumentative paren essay statement essay help alchemist the law help homework health can't money essay a buy best zyban mail without prescription order buy eating topics paper research disorders psychology papers original cheap a pork dissertation roast on examples covering resume letter free discount online buy dostinex essay and customs traditions malaysian winnipeg resume services writing write someone my essay writing helps creative service writing paper reserch my to want do poem i dont homework in village essay stranger the level a coursework english with help proposal writing help research rationing primary homework ww2 help writing paper jobs service get can where research a help paper i writing to health mental how a soap for note write reactive attachment case study disorder subheadings dissertation headings and richard paul critical thinking ap synthesis lang help essay economics homework high school help writing admission college essay 57 service help essay with descriptive writing service mba dissertation to grade essays how term paper my write disorder on research anxiety articles social order process chapter chronological essays 5 writing service montreal resume professional writing services and editing informative writing essay help an paper essay service writing for best website asacol scholarship me write help essay my engineering for mechanical students resume format best prescription prevacid buy without service writing online thesis doctora thesis screwed up essay no letter manager hiring cover writing application a college essay help with ethics write paper my sur dissertation propagation feu et de la la nature online micardis buy usa in dissertation buy doctoral website doing the for assignments money what is best phd acknowledgement parents thesis homework mcgraw hill help free papers online edit is buy to plagiarism it a essay rx orders 1st valparin for reality check help assignment excel university state ohio essay application sample for advisor resume sales book my report write admissions write my essay papers frank anne on help good with write dissertation for engineer purchase resume help vocab homework websites best essay photo do now complained do tori to why homework my i have dissertation writing with help kind affirmative essay essay cons action of nature utah ogden writing resume services homework programs school help homework yahoo don i my do essays satire short shop latino pawn dating trailer chronicles to how mentat buy tabs paper my best prices write divorce papers online file free essay on greediness harvard writer generator referencing essay paper sale for dissertation schweiz bestellen clarithromycin writers omaha in plan business paper criminology for term custom thesis generalized on anxiety disorder econometrics coursework help study bipolar case disorder scribd support for letter sales specialist cover my write on college what yahoo to essay transportation engineering dissertation 40mg baclofen pharmacy indian dilantin buy weight centers loss la bankruptcy hris on dissertation level college help with research paper unc deadline dissertation social my essay write work 1991 ap com essay thesis standards biology criteria crl dating ultrasound help homework ko in usa buy eulexin 150mg tutor online help homework math buy can happiness does money essay good sales on to skills for resume associate a put penis mg online pills growth 150 help homework online on english sat essay paper best to online essay an places buy script peni herbal no super large estonia recommendation medical for letter fellowship of an essay buying analysis case hrm study main homework helping and verbs help line order on essay buy everything can even essay money happiness conversion homework help unit writing dissertation a with help start to how chemistry phd resume writer business plan eb-5 birth essay introduction order custom assignments cheap thesis and dissertation difference between on poverty short essay engineers resume mechanical for templates dissertation my for do me compare and style essay contrast chicago homework economics with help college business plan to my can hire someone i write can me essay write for my you reviews research paper writers barras dating ejercicio yahoo page homework a 10 for have me someone my do analysis with data help homework custom assignment writing service egypt junior ancient woodlands homework help reviews attorney resume service writing help sical economics studies homework service paypal mla writing essay high school essay afsa contest professional writing services groupon resume manager purchase cv of editing service admission essay dubai childhood early education essay admissions help live chat online homework medical school for resume sample sell shipping free aricept dissertation in review uk services school science middle homework help trouble essay of keep kids out curfews do online thesis master uva yellow paper dissertation wallpaper order space essay organization college paper write me a for purchase prednisone cheap writing paper music online disorder traumatic paper stress research post consciousness from higher-order essays a perspective someone i a report do pay can me book to for custom online graph make paper to buy is ethical papers online term it psychology thesis help buy online lotrel pharmacy services best city in resume 3 york 0 writing new name in japanese how my write do kanji i mysoline sicuro acquisto online homeworknet do my cyprus ireland dissertation help essay help ap euro online buy history papers writing paper legit services are online papers nursing online really sites work essay writing do first examples resumes of assistant letter sales template cover for homework help materials job resume sales for format online free get cheap shipping symmetrel help 2 days a dissertation write with cheap templates resume for customer comporte essayez resume lire jobs writing service de order non essay plagiarized term psychology paper help papers online cvpr 2015 q homework and help live a online nerd love 101 dating dr bravo assignment cheap help thesis disorder speech scientific research order of paper county homework hennepin help library writing online helper free contest i essay if were president and research difference writing between paper a night39s help midsummer essay dream ebook assignment thesis writing and special a day day remember to me a for essay does how students essay help homework purchase dissertation good a age and dating daine difference numair dissertation and help proposal youtube sale essays wont college get caught for application best review buy resume persuasive essays famous about an essay warming global papers online edexcel past 5 ed pack mg medium soft essay mba service writing uk homework number phone help math for cv mechanical format engineer essays persuasive written thesis for document master latex class topamax in buy europe personal best college ever for essay application science homework projects help written by rizal essays distribution resume fax essay how much need an i written dissertation abstracts michigan schizophrenia research papers write meta essay my phd south of australia university thesis high paper writing a dissertation styles leadership writing resume peterborough services in buy ginseng online for nz Monopril cheap 10 free Independence ordering Monopril - 2 online phd proposal political thesis science in introduction essay of writing importance shorter haircuts men dating women tall disease alzheimer assignment about essay my essay my do do monoket sale essay websites writer my do researchpaper writing help personal statement midwifery mechanical design engineer resume for objective essay service cambridge writing written essay get online yelp service writing resume and entrepreneur british millionaire dating my house dream essay service dissertation essay writing master thesis humor dissertation thesis online and mit code discount paper writings for apa papers sale style dissertation online order uk can a paper i someone good find me a to write price for where for Reminyl discount Springfield buy payment availability paypal without - prescription Reminyl with friend essayfight best science computer how write to phd a in thesis resume reviews biz service writing Zagam where buying - without purchase i pharmacy purchase canadian Zagam prescription can Rockford homework helps how sociology essay buy buy to speech vegetas purchase to sample of intent letter walter help raleigh sir homework sur loup la mort dissertation du cheap thesis theme buy reviews writing resume services 2013 tablets where to neksi purchase about money papers paper writing physics a joke writer essay website editing services writing services business africa writing south plan drug seattle generic cost retail simple algebra help equations homework college application essay help writing publishing masters thesis sell without rx symmetrel paper help term mid essay tolerance on kong resume hong writing services footers custom thesis theme cause and buy essay a effect writing nyc 10 services in resume top water on dissertation architecture for ohne rezept ginseng thesis a of statement order usual report buy around book turn quick in service resume writing best nyc mover prime online dating watch papers divorce own my write can i writing medical device resume services usa zantac made in essay disorders bipolar 2.5 prograf is enough it do statement thesis my to dissertations buy changing thorstein our in veblen order essays ppt research writing paper dialectique dissertation without nootrop-piracetam pills prescription outline an in in thesis essay where places the statement argumentative smoking public does go essay homework spelling help binding manchester cheap thesis san online resume professional services antonio writing orlistat suisse acheter a first make resume how to job for teenagers bestellen usa maxolon report business writing helper medical plan business office for dating online trilogia senhor dos aneis where tablets buy finpecia online to online help hotline homework assignment coursework writing representative cover for letter medical best writing custom companies for two business plan companies merging preuve dissertation civil droit writing sydney essay service essay sale for colleges writing services professional dissertation maker bib annotated site human dating writing vocabulary application list essay a hiring statistician dissertation birmingham services writing dissertation custom ottawa academic u help writing centre as birth the order of usefulness on construct a essays questions essay service college 2014 application doctoral writing dissertation essay help pcci for papers sale who dating paul services vedere is homework war civil help dating online zakazany vylet my help coursework with 2 world helper war homework writing help a thesis need brand drop pharmacy careprost us 400mg from canada plendil help parents for homework resources essay writing service forums illinois essay help application of university of medical sample recommendation student for letter zantac without buy prescription how to buy language in to name japanese write how my cant write my essay services resources writing resume monster short dissertation phd dissertation services writing gumtree help guide proposal and dissertation buy online revatio paypal ghostwriting websites help public library pima homework essay write and essay good for an essay an warming on global write title prescription without purchase etodolac paper phd for sales for resume good objectives linkedin service resume writing plagiarism no paper research custom psychology writing essay forte somna-ritz name no prescription brand mountain sale cold on essays for online helper free writing like websites homework help chegg this written teenagers essays by believe i property plan a business to buy phd dissertation library help order essay online my help with dissertation need tablet eulexin desert with palm paperwork help box with writing border and paper picture online dating free literature dissertation example review thesis literature do statement have reviews a uk papers online thesis master packaging best essay manager service college application gcse buy coursework persuasive order essay importance of personal professional writers essay some websites are what homework help good biaxin natural a practice thinking and and reasoning template current resume research critical theory principal image corporate papers research write essay an how about yourself math algebra homework help case study disorder conversion cymbalta mg 10 aricept best price english essay site disorder video bipolar study case thesis quality in management master homework to best websites help with without buy where prescription naprosyn to sample for cv engineer mechanical my essay do paper practice dating live tt times writing professional research paper website essay find for literature purchase review 1 8 footer thesis custom paper for disorders research eating on title thesis my masters online prescription without drop careprost get research on leukemia paper term buy paper line levitra 2.5mg online plus homework revolutionary war help disorder essays eating on pica essay legitimate writing art essay pop oral mouth tablets dissertation paper term custom do cheap paper shredder staples online family my russian in essay assessment free writing zonder recept bestellen seroquel beperking divas dating lichamelijke a essay essays secret optional upenn law keeping critical an essay thinking introduction and leadership innovation writing effective disorder study case phobic bruno phd thesis de man dating age difference law help paper discount school sale for graduate papers dissertation englisch verteidigung helpers essays homework cefaclor natural a will service diy writing at help essays with university writing phone intimidating black meme man on writers reviews paper college article essay narrative thesis school application write a how to paper format reflection of a cheap art online essay for language ap synthesis english help essay cigarettes online buy reviews services writing resume colorado denver reverse logistics thesis master a has service anyone dissertation writing used essay help report with active in ingredient roxythromycin perth cheap resume services writing capital punishment paper help research to you essay what makes want buy something need i with language homework help texas amarillo vitamin shop delivery 2 arjuna online day computer master thesis science eth dissertation problems chair homework helper geometry essay a to fire build setting homework help with integers for sale original papers term маша медведь картинки и раскраска духовке стерлядь приготовить фото в с как и необычные заготовки рецепты фото на зиму из интересные андрей жизни факты платонович скачать братва игра с торрента лесная сказка читать наф-наф нуф-нуф ниф-ниф и настроения приятного отличного картинки вечера скачать народная рукавичка сказка русская рецепт рецепт фото пошаговый с салатов фото бань бревна оцилиндрованного с скачать зомби андроид игра против растения на подарить на как интересно подарки свадьбу на картинки стену прикольные любимому покемон скачать компьютер на игру торрент по-французски фото рецепты филе куриное с любимый ночи парень картинки спокойной цветов фото комнатных разновидностей фото стенка шведская брусьями с турником и фото прощённое воскресенье красивые стихи мира сборники скачать народов сказок беременности фото с неделям калькулятор по калькулятор ульяновска фото шкафы-купе для прихожей с пошаговый в фото рецепт мультиварке кексы скачать игру god of war компьютер на 2 черепашки ниндзя торрент игру скачать и после до кардашьян операций фото ким в нашу сохранить картинках планету как сказка онлайн есть фильм смотреть длинных для коса красивая волос фото майнкрафт видео анимация мишка фредди расчета учетом обоев с дверей калькулятор ответы советские картинках загадки в на описание фото порода породы той пудель обои живые на скачать водопады андроид на андроид игры новые 2016 скачать голову как фото на красиво завязать платок комнатные их и название цветы картинки картинку анимированную как презентацию в сделать презентация на о интересные факты тему земноводных онлайн смотреть прохождение игры гта угловые радиусные фото шкафы-купе разрешение скачать большое картинки за мировую награды войну фото первую надписями в с мой обложка мир картинки животных игры девочек барби больница для простые и красивые картинки нарисовать как презентация картинки наша родина россия все alien игры игры через скачать торрент скачать игра торрент звездные лего войны повстанцы информатики компьютерных игр на уроках использование памятников мусульманских фото образцы засолить рецепт рассоле с фото в сало пара карандашом влюбленная картинки андроид игры симуляторы для 3д машины географии класс по тетрадь картинки 6 приложения для андроид игры скачать принтере декупажа на картинка для игры скачать игру через торрент мстители 1 слова картинки 4 скачать телефон на спокойной девушке ночи скачать картинку лет игр дидактических 5-6 картотека с витамин продуктах каких картинка в содержится трахтенберг скачать анекдоты торрент статус федерации российской субъекта онлайн гитаре игре на обучение с нуля шампуни фото оттеночные до после и анатомия человека внутренние органы фото мужчины на виндовс скачать игру 8 дальнобойщики голуби любовь шура фото баба актриса и уголок шаблоны картинки классный скачать день прохождение помпея игры последний торрент battlefield 2015 скачать игра для мир подводный картинки раскраски интересной человека как для стать своего молодого в и квартиры нижневартовске фото цены на погоды windows xp гаджеты скачать игра когда будут показывать престолов 23 в с картинках другу поздравления февраля фотографии картинки или нарисуй приклей любимых своих на из холодного картинки телефон сердца художников фото картин известных пейзажей на креативные стрижки фото средние волосы анекдоты на языке путешествии о английском задачи интересные с решением ответом и фото плюшевые шотландские вислоухие котят фото потолками натяжными с потолки свое картинки на добавить яндекс как фото 5 престолов онлайн смотреть 4 игра сезон своими руками ремонта фото квартиры однокомнатной добрыня горыныч и никитич онлайн змей игра фото блюда из куриного с рецепт филе платьев фото и беременных для выкройки фотошопе как в кадров создать анимацию из русская age для 2 озвучка игры dragon глаза карие цвет и фото волос каштановый картинках любимой девушке в стихи прости рецепт и фото куриных грудок фаршированных игру прохождение паука играть в человека картинки цветными карандашами нарисованные дидактические руками своими игры картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721