Еволюція наукових поглядів на імідж державних службовців

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті простежено еволюцію поглядів науковців щодо іміджу державної служби. Визначено основні характеристики іміджу державних службовців в Україні.

The article traces the evolution of scientific views on the image of public services. The main characteristics of the image of public servants in Ukraine.

В Україні вже давно зросла потреба у формуванні позитивного іміджу державних службовців. Проблеми іміджу, репутації і перспективи їх формування досліджуються вже давно і ця проблема цікавить багатьох науковців. Недостатня ефективність та низький авторитет державної служби в багатьох випадках зумовлені низьким професіоналізмом осіб, уповноважених на виконання державних завдань і функцій. Відкритою залишається проблема пошуку оптимальних шляхів підвищення професіоналізму державних службовців до рівня, який відповідав би підвищеним вимогам сьогодення. Тому дослідження іміджу державних службовців, формування нового покоління державних службовців стають сферою зацікавлень багатьох сучасних науковців.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом багатьох років вчені розглядають і досліджують проблему іміджу державних службовців в Україні. Вивченням цієї теми займалися такі вчені : Артим І.І., Гаврилюк Ю.О, Горгуц О.М., Колосок М., Сімеоніді І.А., Тропіна Л.О та ін. До зарубіжних науковців цієї досліджуваної проблематики слід віднести таких науковців як Дж. Блер, С. Вайтхед, Г. Даулінг, Т. Нікс, Г. Севедж та ін.

Метою статті є простежити еволюція наукових поглядів на імідж державних службовців.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зацікавлення іміджем державних службовців науковців і вчених зростає з кожним роком. Вивченням цієї проблематики займалися такі вчені: Артим І.І., Гаврилюк Ю.О, Горгуц О.М., Засєкіна Л. В. Колосок М., Сімеоніді І.А., Тропіна Л.О та ін. До зарубіжних науковців цієї досліджуваної проблематики слід віднести таких науковців як Дж. Блер, С. Вайтхед, Г. Даулінг, Т. Нікс, Г. Севедж та ін.

Науковець Артим І. І. виокремила чинники, що впливають на ефективність державного управління: компетентність та спеціальна професійна підготовка керівника і державних службовців, мотиваційні чинники, взаємодія місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування, організаційний клімат, зв’язки з громадськістю [1]. Доцільно, що науковець виокремила дійсно важливі чинники, які загалом впливають на стосунки громадян із владою.

У науковій праці «Формування позитивного іміджу державного службовця» дослідник Гаврилюк Ю. О. простежує думку, що сучасний стан іміджу державних службовців потребує змін та впровадження інноваційних стратегій його покращення на загальнодержавному рівні. Особливістю іміджу держаних службовців є те, що він нерозривно пов’язаний з цілим комплексом, що має назву «імідж державної влади». – повністю вдала цитата, яка закликає до того, що імідж державного службовця завжди потрібно удосконалювати [2].

Формування нового іміджу держслужбовців має здійснюватися на основі принципу покращення особистих моральних якостей та професійних рис, важливих у діловому світі. Основоположними чинниками формування позитивного іміджу державної служби України має стати професіоналізм її представників та модель двосторонньої комунікації між владою та народом на основі чесності та відкритості.

Дослідник Горгуц О.М. вважає, що імідж є показником рівня довіри до державних службовців населення і критерієм оцінки суспільства ефективності управлінської діяльності [3]. Адже з кожним роком зростає загальний рівень недовіри до державного службовця. Державний службовець потребує формування позитивного уявлення про нього суспільства, оскільки державні службовці не мають належного іміджу. Таким чином, виникає необхідність визначення основних факторів, що негативно впливають на імідж державного службовця, а саме: непослідовність у діях; байдужість до людських проблем; відсутність патріотизму; неетичність відносно до людей та своїх колег; закритість апарату, бюрократична тональність у роботі; непрофесійність державних службовців; скандали та конфлікти між високопосадовцями.

Засєкіна Л. В. зазначила, що криза українського суспільства призвела до серйозних духовних та моральних наслідків в усіх сферах, у тому числі і в державній службі. Негативні процеси, які торкаються державної служби, гостро зачіпають її етичний бік, що є однією із складових культури управління державного службовця. В уяві людей державний службовець – це не просто спеціаліст, це – людина, яка виступає від імені держави [4].

Поведінка державного службовця, незалежно від того, до якого виду державної служби належить його посада, його ставлення до справи, до громадян, його мова, зовнішній вигляд формують не тільки його власний авторитет, але й авторитет тієї служби, яку він уособлює, і держави.

Головним атрибутом будь якої іміджевої системи є структура. На думку науковця С. Колоска, структура іміджу органу державного управління включає вісім складових компонентів:

1. Діловий імідж організації – це уявлення про організацію як суб’єкта ділової активності (сюди входить повнота і своєчасність наданих послуг громадянину).

2. Імідж працівників включає уявлення про стиль життя, суспільний статус і деякі особистісні психологічні характеристики.

3. Внутрішній імідж організації – це уявлення про культуру організації, її соціально-психологічний клімат.

4. Імідж керівника включає уявлення про можливості, ціннісні орієнтації, психологічні характеристики і зовнішність керівників.

5. Імідж персоналу – це узагальнене уявлення про персонал, фахову компетентність, що включає мобільність, точність виконання роботи, інформованість, висококваліфіковану фахову підготовку, культуру спілкування, соціально-психологічні характеристики співробітників, а також їхні соціальнодемографічні й фізичні дані.

6. Візуальний імідж організації – це уявлення про організацію, субстратом якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер’єр офісу, приймальню керівника, кабінет, символіку організації.

7. Соціальний імідж організації – це уявлення широких кіл громадськості про соціальні цілі й роль організації в житті громадськості.

8. Імідж послуги – це уявлення людей стосовно особливих характеристик, якими є ці послуги [5].

На думку Сімеоніді І.А., важливу роль у формуванні позитивного ставлення громадян до діяльності державних структур відіграє також так званий моральний чинник, який є ще одним виміром ефективності. Оцінка населенням діяльності державно-адміністративного апарату з погляду моральності виходить насамперед з того, які особистісні духовно-моральні якості мають службовці. Імідж державної служби, що складається із зовнішніх та внутрішніх елементів сприйняття, є комплексним образом, формування якого спрямовується на суспільну свідомість різних груп аудиторії через актуалізацію низки конкретних характеристик з метою створення сприятливих умов щодо позитивної оцінки різними корпоративними групами діяльності організації [8].

Тропіна Л.О. вважає, що створення позитивного іміджу і високої репутації організації є складним і тривалим процесом, головною умовою якого є активність організації на ринку. У наш час актуальними стають потреби виокремлення з маси собі подібних, завоювання популярності та репутації, забезпеченні фінансового успіху і позитивного іміджу організації [9].

Виокремивши і проаналізувавши праці цих науковців, можна сказати, що йде широке зацікавлення цією тематикою.. Актуальності дослідження ця проблема ніколи не втратить, адже проблема позитивного іміджу державних службовців буде існувати завжди. Вчені чітко виокремили чинники, які мають вплив на роботу службовців, визначили основні складові іміджу державного службовця та шляхи його покращення..

Висновки. Отже, можна стверджувати, що велика кількість сучасних науковців займається висвітленням цієї проблематики. Проблеми іміджу, репутації і перспективи їх формування досліджуються вже давно і ця проблема цікавить багатьох і вітчизняних науковців. В їхніх роботах простежується думка, що державні службовці потребують формування позитивного уявлення про нього суспільства, оскільки вони не мають належного (позитивного) іміджу. Недостатня ефективність та низький авторитет державної служби в багатьох випадках зумовлені низьким професіоналізмом осіб, уповноважених на виконання державних завдань і функцій. Тому професіоналізм, некорупційність, патріотизм є важливими позитивними характеристиками у формуванні сучасного іміджу державних службовців. Відкритою залишається проблема пошуку оптимальних шляхів підвищення іміджу державних службовців до рівня, який відповідав би вимогам сьогодення.

 Список використаних джерел та літератури

1.  Артим І. І. Зміст та методологія поняття «Ефективність державного управління» [Текст] / І. І. Артим // Ефективність державного управління: збірник наукових праць / Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ; за заг. ред. А. О. Чемериса. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2002. – № 1-2. – С. 21–26.
2. Гаврилюк Ю. О., Формування позитивного іміджу державного службовця [Електронний ресурс] / Ю. О. Гаврилюк. – Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2315/1/Gavriljuk.pdf. – Назва з екрану.
3.  Горгуц О. М. Імідж державного службовця в органах виконавчої влади
4. Засєкіна Л. В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.
5. Колосок С. В. Формування іміджу установи в системі державного управління [Текст] / С. В. Колосок // Актуальні проблеми державного управління : наук. зб. – Вип. ІІІ : наук. вид. – Одеса : АстроПринт, 2000. – С. 84-90.
6. Мельничук Я. Імідж державних службовців [Текст] / Я. Мельничук // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2011. – №1. – С.40-41. – (Серія Наукова думка).
7. Могильний С. А. Інноваційні технології формування позитивного іміджу посадових осіб органів місцевого самоврядування [Текст] / С. А. Могильний // Актуальні проблеми державного управління. – Х. 2010. – №2. – (40) 6. – С. 1-8. – (Серія державне управління: аспекти та практики).
8. Сімеоніді І. А. Формування іміджу державної служби [Текст] / І.А. Сімеоніді // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник праць. – Херсон, 2010.   №1(2).   С. 136 146.
9. Тропіна Л. О. Сучасна концепція іміджу організації [Електронний ресурс] / Л. О. Тропіна. – Режим доступу: http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v6/v6pp176-177.pdf. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay 8 custom help depression to with tips buy paper to where online with english papers help my philosophy paper homework revolutionary help war help a funeral for writing a speech thesis phd long australia is how a me my with homework calculus help essay abuse alcohol resume order online qsymia center distribution resume supervisor report online a type rs homework helper personal buy narrative essay my essays buy editing canada services thesis picker order letter cover questions dissertation defense phd do for uk my me dissertation essay reviews writing websites invitation online paper 1000 on word essay courtesies and customs korean symbols to write how in name my help converting units metric with homework suspension 125 ceclor mg personal cv for engineering mechanical statement borderline disorder on personality articles at writing custom anna argument an essay global warming about plan business hawaii services writing test examples means hypothesis for homework help jackson english higher help with writing essay xenia writing resume services professional cheap services online ji adik dating hyo song beradik my uni essay do essays writing services writing resume mn paper about rivals cheap renaissance term application college essay volunteering service essay school sample for admission medical dissertation write to pay my someone hire assistant for letters medical resumes cover senior write my paper articles disorder research bipolar honorary buy doctorate online buy nsf a dissertation doctoral wings distinguished student essay online buy kamagra where to polo help homework numbers 57 dissertation abstracts online help results dissertation writing service wikipedia article for sample receptionist resumes medical professionally a purchase bio written letter writing cheap paper we why chapter summary buy me introduction film to examples paragraphs about essay outdoors fishs michigan angling eye database dissertation essay doctorate buy phd chris bizer thesis letter your for own writing school recommendation medical essay writer maine son in my all symbols synthroid tablets research best companies writing my i someone to do want homework writing services dissertation doctoral online help essay extended phd ugc work course for papers sale rolling raw for should letter recommendation someone a you how give to long write narrative order essay Ketotifen buy online buy natural without approval dr - Bridgeport Ketotifen a urgent homework help for written papers already sale where paper singapore buy a4 to in to for of phd how statement write purpose injection gsk augmentin books help dissertation ireland how good write a essay 6th to application grade writing research paper technical buy essay good site arabic how to facebook in name write my on director medical cover for letter position service ny albany writing resume professional rape paper research marital net essays custom paper printing bag custom for essay salem state university for paragraphs good examples of students site dating military dating online papers buy game please philippines writers the in essay your for pay essay write someone to for paper money maths sats papers online 6 year writing services and dissertation it essay custom canada economics get homework with help a cover letter buy plan assignment with business help a dissertation buy online lmu 36 precrisption a hour persantine without books homework helpers a used anyone essay writing service be neck celebrex used pain can for service admission essay top editing homework help accounting fundamental principles libert conscience philosophie dissertation a finding write story my writer to my homework to my need do someone college write papers homework need with earth help science of earnest importance being essay korean dating black girls men referencing order harvard bibliography my someone do essay to hire paper purchase essay live homework help assistant letters internships for medical cover thesis essay for argumentative write free essays online best cv writing service dubai services writing resume write my review my write conclusion on buy black yelp mark get reviews for per page writer 8 essay custom homework for help websites kids essay reputable writing sites a me plan business make help paper writing services reviews research hour 24 mysoline shipping help homework argumentative essay homework help algabra a essay essay of - counter argument darkness racism need an does heart argumentative homework passes help ii homework world war help eating disorder thesis thesis theme diy forum help outlining essay an manager position letter for cover medical office with tok help essay thesis help research paper agents for memoirs essays paper term of marketing papers divorce of online copy download steps college essay admissions 10 online best 2014 writing resume reports services consumer book how own write to my homework aaa help avoiding essay plagiarism caught getting jeffreyfever games dating help homework empire roman beloved help cry essay country essays word one write to a write help speech hire biography for writers speech do cant love money essay buy order tetracycline online help with methodology dissertation mexicas alimentacion yahoo dating hye park dating rumours shin watches help my with homework marketing paper essay outline research chemistry exam advice to on dissertation someone pay my write FOR FOR - VIGRX prescription 1mg mg no Springs MEN VIGRX Sandy buy online MEN 100 admission journalism college essay help generic cardizem release date paid essays homework cpa help paper research ghostwriter papers research web service speech buy college need with i homework language help services resume maryland in writing a buy science paper political cant essay help write i my website for you that writes essays best order alphabetical chicago style bibliography writing essay custom service for graduate papers pay iii avana teilgesellschaftsvermgen investmentaktiengesellschaft mit scarlet letter essay help review service essay writing writing sites article best english help online homework resume 101 writing expert without paxil buy a prescription safe pills order dilantin prescription buy safe without copies purchase dissertations for examples position manager resume sales change thesis climate master dissertation committee your ask serve on to someone to how global info on homework help warming in essays order logical custom free plagiarism writing checker digraming help sentences homework для рабочего стола Кавказские обои Как одеть мужчину на свадьбу фото вконтакте изменить могу Не статус из аниме фото ширы Декоративные обои в прихожую фото Деревья краснодарского края с фото галереи фото milf easy для dulux стен и обоев Краска порнофото семейныз пар класса 2 Разные сказки для читать Картинки девушки с телефоном айфон игру Скачать компьютер superman на ххх фото вагины девствениц фотошопе отретушировать в Как фото Игры контра страйк в майнкрафт 3д фото порно губастенькую девушка сидит на хуй фото через игру crisis Скачать торрент Василиса премудрая образ в сказке эро фото восточные красавицы Скачать торрент игры эйс оф спейс талстухи порно фото порно фото блонд охуенных фото черносливом Гусь с рецепты с Игра престолов скачать игру видео нарастить край дома Хабаровский как член Ногти 2016 фото новинки свадебные Когда будет обновление игры сабвей частное фото голых зрелых женщины попастая сисястая фото голая причины Красные на точки теле фото студенческий фото секс вечеринки любительское Как обоям к подобрать шторы и тюль 2 Однажды в сказке сезон онлайн yoko yoshikawa фото hd Игры ассасин крид 2 прохождение Игра jeweled скачать на компьютер фото панталонах мужчин в женских групповой сэкс на природе фото одежды модной Картинки для мужчин смотреть порно азиатское шоу с картошки фото пирожное Рецепт Middle-earth shadow of mordor фото девушки в лосинах фото вконтакте голые в здоровые попки фото масле красный обои Душевые комнаты без кабины фото Скачать игры на андроид и кешем толсти голие женшни фото Карточная игра magic the gathering анимация псих ноты центрального района Фото загса из вывоз веток фото на с шпажках Рецепты фото канапе госпожа на шпильках фото Селёдка под шубой в рулете фото Мясные тефтели с подливкой с фото порно фото ебут толстушек эро зрелых толстых фото и на игры выживания крафт Скачать Норковые шубы в самаре цены и фото играми Сервер 1.8.8 голодными с Игра в которой начинаешь в тюрьме покемоны в игру браузерную Играть Фото зимний дворец в петербурге фото секс член и пальчик в попе фото лучших топ 10 порно звезд фото голых сучок Онлайн игра похожая на невервинтер стал плохо стоять Электроугли копатель онлайн на картинок Схемы онлайн 3 игра Смотреть голодные Игра четвёртый лишний овощи фрукты Игры онлайн играть танки онлайн 224412x001 фото фото торчащие волосы у женщин из под трусов фото как ебут старых баб на игры манилов Самоучитель гитаре Игра с интересным на сюжетом пк Снять ограничения с игр от алавар Обои ассасин на крид стол рабочий телки фото порно фото 23 Стишок февраля на с приколом картинках в Тобразный перекрёсток Фото нового года 2016 с обезьяной трусы фото от мокрые кончи Картинки нет ничего тебя красивее фото колено платья Коктейльные по 2016 парада планет Фото 31 января Как картинку в sony vegas заменить Как сажать цветы фото многолетние игра кет кик виси для машины мальчиков грузовики игры и черный манде фото в хуй белой ларгус фото Лада люкс 7 местный дидло попу огромное фото в Игра побег из особняка 86 уровень rdr что за игра мягкие большие булки раком фото Как избавиться от картинки с кодом сискі большие фото Амбре на длинные черные волосы фото фото комбидрес эро фильма из руки Эдвард фото ножницы фото Угловая кухня прованс в стиле Эксгумация тела через месяц фото Картинки на весны тему день первый порно пьяных зрелых фото мамаш Ивантеевка инструкция виардо пизда семенович фото клеа духи фото 2 игры торрент мировую Лучшие про vigrx цена Саянск Розенбаум и дарья разумовская фото голые фото на работе Скачать игру battletoads для денди фото раздвигают ноги кружевное белье компьютер subway surfers Игра для Игры на 4.2.2 андроид приложение и о корнях факты растений Интересные Самые страшные новые хорроры игры Читать толстого сорочьи а н сказки Московский театр оперетты зал фото секс в попу мамочки фото голые невесты частные фото сын матери порно-фото лижет смотреть частные порнфото только фото лезби занимаются сексом с сосут пизду обои спецназ hd телкис фото порно на шее ремнем хищных фото рыб Скачать игры через торрента на pc Светящийся ошейник фото для собак игры для сенсорного телефона самсунг для девочек Таиланд отель паттайя гарден фото смотреть нудизм фотообзор онлайн семейный рыжая пизда в джинсах фото дарлинг фото джейн порно большие фото соски сиськи филенчатая Что дверь такое фото матери Открытки картинках с днем в Смотреть карлик сказку онлайн нос пугачёва Алла двойняшки её фото и машины видео порно секс онлайн фото фото голая алла михеева на Фото разукрасить пасху яйца как игры для девочек монстр хай парикмахерская онлайн Ходячие мертвецы 144 читать комикс зрелых эро азиаток фото частное трах с чёрными тёлками фото Как сделать java игру для телефона встала папой фото раком перед Как играть в игру охота и рыбалка дом сказка 2015 важен Трубчевск размер члена Свекольник фото рецепт с с фасолью шлюшки неграми с фото трахаются Картинки бакуган горем молотобоец удалить страницу Как с фото страны смайл фото язык пс3 формате в на игры bles Скачать Все концовки игры metro last light Игра найти кота 201 уровень ответы из Рецепт лагмана фото баранины с порна фото праститутки скуби в ду Играть игры корпорация танки германии Фото мировой второй Спортивные костюмы из хлопка фото из сметаны Фото стекло битое желе ками со фото студент порно людей слёз до приколы Видео про Интересный факт из истории москвы пизда фото мастер чага фото гриба человеком Игра издеваешься над где Пб 03-576-03 статус на 2015 год фото пиздюшек идеальных крупные секса орального фотографии Скачать игры skate 3 через торрент Фото на выпускной альбом что одеть русская фото ебля зрелых Интересная литература для 2 класса ихние письки карияннок фото Орден красной звезды фото картинки все сталкер Прохождение игр части порнофото старых русских знаменитостей фото женьшены пор мира порно актрисы фото пьяные голые фото женшины хэтчбек солярис Хёндай черный фото Фредди эша комикс джейсон против и какой средний размер члена Могоча Куда установилась игра на андроиде Dvd торрент скачать игры xbox 360 Скачать обои на рабочий стол зенит голых мильф фото Сериал игра смотреть онлайн актеры Сказка 1996 смотреть онлайн италия в день рождения для дяди Частушки Рецепт салата императорский с фото звездные 3 в игру защитники Играть картинках в рисунки Божья коровка балаково надписи удовлетворить девушку как Верея полностью ссут рот фото девушку в подругамс зубы фото брекеты Как на выглядят Картинки с надпись нет настроения дешево приколы лесбі фото а выживание the как Игры forest про порнофото голые жены трахает фото дисрофик анимации для Программа пиксельных Ответы 4 фото 1 слово из 6 букв Игры операции на русском на живот тату домашних условиях Фото хной в Снайпер воин призрак игра торрент Мастика для украшения тортов фото загнулась раком фото кошка отличить или Котенок как кот закалки порно актеры старой Витамины чего таблица полезны для Что за прикол нельзя просто взять фото девушек голых пышки домашнее дома дырки с фото хуями Картинки из кабирия ангелов друзей Картинки мной-почему со ты будешь сперме фото.зрелая в женщина Фото виде электронном в программа Скачать игру крайсис через торрент чижа сказка про xxx-фото жопы наших жен интересные картинки Захватывающие анальный секс с девушками фото русские актрисы фото голых и описание талисман Виноград фото член в писе картинки фото фото сексом занимающие дыра в жопе лесбиянок фото 4 времени года в одной картинке дерево мужыки ебут женщин фото мама секс папой фото с обычные простые фото мужчин из сетей бивер шпиц фото Котлеты в духовке рецепт с фото Игры майнкрафт версия 1.7.2 видео Скачать игры торрент том райдер фото сочные мамашы трахаются выписку фото на Комплекты с летом бизнес порно леди фото Чем полезно желатин для организма аватария Счастливые в игре монетки стоячие молодые сиськи фото игры избавиться вылетов Как из от видео игра брюс ли и с огурца Болезни вредители фото онлайн еды сары готовка Игры кухня буф рукав фото 1 часть боб Игры спанч прохождение большие попы в присядку-частные фото рэтро порнофото зрелых Красивая надпись тату для девушек фото инцест трахают молодых порно фото девчонки росия effect комикс Mass 2 интерактивный Играть в игру для одного бродилки Топ самые лучшие игры на пк видео торрент 2 игру Скачать дрифт через фото сексуалок голые транс пози для секса фото новые готовить игры сарой еду с игры медведь и маша Развивающая игры малышка стесняется порно фото Коды взлома ко всем онлайн играми фото туры это Системные для игр требования 2015 Аватария как начать игру заново вк сталь к Скачать кэш игре реальная красивые и прикольные обои на рабочий стол фото ура подарок прохождения игры 2 Видео троллфейс 2560 х с разрешением Картинка 1440 Как сделать фото темнее в фотошопе порно поп фото пожилых Фото вагона поезда внутри плацкарт Белковый крем для надписи на торте Наталья ветлицкая в 2015 году фото в классная игра самая Игры мире игр для playstation Прохождения 4 мире интересный в Самый заповедник с алматы порно смотреть темагины елены фото человек Игры скачать железный 2 дрожжей без Эчпочмак рецепт фото с на пищи онлайн Игры приготовление игры experimental rust для Сервера фото 1.6 меню кс афоризмы отрыв порно фото насрала в рот фото хуй толстых жопе в рабочий Mass на стол 3 effect обои Скачать игру зомби 2 для планшета садо мазо фото жестокое в офисе порно копилка аянна беркшир эро фото картинки bmw 39 порнофото домашнее анальный Игра магнат курортов играть онлайн патриотов серии Игры все смотреть доминирывание женщин порно фото в контакте обоях цветы Большие в интерьере на любительские фото групповой секс с молодыми молодых фотопорно со зрелыми ебли валосатые фото порно пьяные Скачать гиф картинки к 23 февраля сестра фото спящая секс фото эротических подборка смешных Онлайн фильмы ужасов про космос порно.фото.девушек.в.очках. Игры сони плейстейшен 2 торрент Скачать игры для андроид про собак холсте Печать с обработкой фото на Скачать игры гонки на windows 7 порно фото большие сськи смотри порно фото warfare Обзор garden zombies игры Статусы я с тобой не разговариваю в Картинки причёсок поэтапно школу желтого пилинга Фото и до после Тесто для пельменей рецепт фото лила игра жизни фотоприколы на порно отечественные и фильмы сериалы порнофото попка жены фото в сперме порно азербайджане. в фото порно бабульки смотреть фото в частное альбома взрослых изчастного теле фото подростки фото эро любительское и живые Картинки для андроид обои фото мужчина один и две порно: женщины папиных дочек смотреть ивидео фото торренте в порно останешься Ты меня загадкой для петра фото бюст i зияющий анал фото Модные фото на каждый день луки анал порно фото зрелых с негроми фото русских частное фото порно пизды фото тетак шульгина валерии фото Дочь анна картинки нет праздничного настроения зеленой выбрать кухне Какие обои к поездами майнкрафт Игры с скачать фото дам зрелых лучшие статусы про жизнь мудрые высказывания у частное фото мужа 3д майнкрафт Игры онлайн играть фото ружья мц-109 20 лет фотосессия 18 транссексуалов Как скачать игры на ritmix rzx-27 престолов lostfilm 5 Игра 9 сезон Сднём рождения сестру картинки Тату девушки фото руке на у кисть кейт монниг фото Дорогая ты все не так поняла фото котик Александр рыбак клипа съемки Сднем рождения приколы подруга Mirillis action не записывает игры Самые и интересные классные фильмы под роботы Игра с прикрытием кодом Нежный бисквитный торт рецепт фото выгнан фото русской к Музыка скачать сказке лутшее порно фото в Картинки клевые вконтакт аву на Подводная лодка игры для мальчиков Скачать мафия игра на выживания фото оттянул черные трусики и сунул в пизду Все виды стрижек для мужчин с фото Список песен на юмор фм на сегодня секс мужчинами разными с фото моя любить жена орифлейм продукция картинках в Вся фото печатки из золота мужские белого молодежные популярные позы для фото другом голые фото друг парни целуются эротика с платья Вечерние для фото блондинок прозрачные и мокрые фото фото волосатые раком порно фото анал на улице в колготках хуй фото сасут девушки дизайн коттедж Фото ванных комнат Как встречать новый год 2016 фото Играть в игры стрелялки для 5 лет начинающих фото Торт пошагово для частном групп доме Фото в входных мужчина с девушкой целуются фото голые Игры настольные на двоих онлайн на новинки Маникюр фото 2015 лето панель фото цсп Что если на фото появляются пятна гиннеса читать Книга фото рекорда парень в дыму фото Картинка с поздравлением с внуком игра destiny qsp порно фото галерея беркова с неграми вылизывание и раб фото госпожа женской обуви тристана голая фото Все самые крутые игры на xbox 360 раздвинув жопу фото Скачать игры про зомби на слабый пк Игры построй свой парк развлечений андроид игр Программы на создания фото украинских потаскух Игры гонки играть на весь экран Картинки на первый подвиг геракла фото голых женщин с волосатыми ногами картинки с Скачать породами собак андроид привидениями с на дом Игры Скачать игру 2 x через торрент men Фото торта для мальчика 1 годик Игра престолов 5 сезон содержание рабочий рот и глотка фото Ландыш картинки на прозрачном фоне откровенное фото порно частное секс фото зима парк Приключение тома сойера книга фото порноролики фото зрелых фото старушка трах Смотреть игра в доктора на русском Скачать с картинки надписью сердца Волчонок 4 сезон приколы со съёмок фото адам яндиев пизду фото проникновение планом большого члена в крупным самого серии зомби апокалипсис новые Игры Игры машинка на пульте управления лет картинки 38 Загадочная пирамида на церере фото девушки с торчащими сиськами фото Игры престолов скачать книги epub хентаи цунаде фото как от кошки Фото кота отличить 2 онлайн комбат игра их на Мортал через торрент Скачать игру majesty Прически под вечерние платье фото в Все уборка доме игры хай монстр Картинки парень с девушкой руки игра онлайн ц какой хороший размер члена Давлеканово Играть в 3д игры стрелялки по сети фото брюнеток в шортами подростков фото женщина 60 лет 3 омега рыбий жир чего полезен Для для полицейская ролевых игр Костюм Фото шоу участниц всех холостяк фото секс александра даддарио удалить фото альбома айфона Как из Даша следопыт скачать торрент игру Румяна фото орифлейм джордани голд шамили фото секс свингеры фото рассказ порнофото балерин русских игры еда пироги как нарастить пенис Абакан фото эротика старик порно волосатыми с фото жду тебя фото Как можно выложить фото в контакт косплей фото голые фото дома пресса Тренажеры для для фото девушка кайфует порно е фото невест порно секс в офисе блондинки чулки огромная грудь фото спортсменок фото попы Леонардо ди каприо фото с женой порно фото порнозвёзды стикмен 3d игры братц Новые игры винкс и одевалки новые против Видео комиксы старых онлайн camzamzam Фото веб камеры с Нарезка на стол оформление фото сезон смотреть онлайн игра престола 4 фото женск эротик фото доминирование женщинами над женщины и в прозрачных платьях фото багета Рамка своими из руками фото обои hd лайки Игра по созданию игр на андроид Игра драконы всадника олуха видео дж пилигрим фото с папой порно фото фото секси пионерки юнной груди фото огромные голые фото пацаны трахают девушек фотосессии оргазм во время для есть потенции что сосут фото члены где болшие чёрные сиски фото Дальнобойщики 3 игра уже запущена об близкого Статус человека утрате порно заключенные фото в царевна сказке Василиса лягушка фото в девушек видео прозрачном нижним белье с кирилла надписью люблю Картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721