Еволюція державно-церковних відносин в добу національно-визвольних змагань 1917 – 1920-х рр.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається розвиток державно-церковних відносин в Україні  в добу національно-визвольних змагань у 1917 – 1920-х рр. До уваги береться політика Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, Директорії стосовно Православної церкви.

Ключові слова: Православна церква, Центральна Рада, Гетьманат, Директорія.

 Діяльність церкви  у період 1917 – 1921-х рр. є помітною сторінкою історії православ’я. У зв’язку із реформуванням та пожвавленням суспільно-політичного життя у добу революції світська влада, політичні партії, духовенство та миряни стали обговорювати найбільш гострі проблеми церковного життя.

Динаміка релігійного життя в Україні в 1917 – 1921-х рр. зумовлене політикою Російської імперії. Проте в умовах української революції на тлі національних і соціальних проблем церковно-релігійне питання вирішувалося шляхом привнесення національного аспекту до церковного життя.  Зауважимо, що Українська національно-демократична революція 1917–1920 рр. разом із національним рухом активізувала й національно-культурне життя України, дала новий поштовх для відродження релігійних уподобань багатоконфесійного населення України. Політичні сили, які діяли на території України у цей період, по-різному ставилися до церковного питання.

Дослідження процесу виникнення та розвитку православної церкви в Україні періоду Української революції становить значний науковий інтерес, оскільки Православна Церква завжди була важливим та невід’ємним чинником суспільно-політичного та духовного життя.

Метою статті є з’ясування особливостей державно-церковних відносин в Українській державі 1917 – 1920-х рр.

Завданнями статті є:

– визначити основні напрями державно-церковних відносин у добу Центральної Ради;

– простежити політику гетьманського уряду щодо Православної церкви;

– показати зміни в політиці Директорії стосовно Православної церкви.

З початком революції в Російській імперії (лютий 1917 р.) в багатьох українських містах почали скликатися пастирські зібрання [2, с. 11]. Часто вони збиралися без благословення єпископів. Часто на цих зборах була присутньою гостра критика існуючих в Російській імперії порядків, необхідність церковної реформи [2, с. 11]. На одному із пастирських зборів у Києві було проголошено «Виконавчий Комітет духовенства і мирян міста Києва», куди входили, з-поміж інших, священики та професори духовної академії.

На одному із засідань цього комітету обговорювалися питання церковної реформи, і порушено питання про скликання Єпархіального з’їзду духовенства і мирян Київської єпархії [2, с. 11 – 12]. Навесні та влітку 1917 р. відбулися з’їзди по всіх єпархіях України, не вважаючи на те, бажаний чи не бажаний був той з’їзд для єпархіального архієрея. Так, київський митрополит Володимир, що перебував Великим Постом 1917 р. на сесії Синоду в Петербурзі, на прохання Виконавчого Комітету духовенства м. Києва про благословенство на з’їзд, признав його невчасним. Тоді Виконавчий Комітет звернувся до обер-прокурора Синоду В. Н. Львова, аби він вплинув на митрополита. Його прохання було задоволене [2, с. 12].

На думку І. Власовського, у цьому випадку Україна була винятковою, оскільки жоден із з’їздів єпископів не міг відбуватися без участі єпархіального архієрея [2, с. 12].

Про ці події говорить також і А. В. Карташев, який був в складі Тимчасового Російського Уряду: «По всіх губерніальних містах Росії проходила ліквідація попередніх губернаторів та поліційної влади. Одночасно в багатьох містах були випадки арештів і архієреїв, відомих з своєї активної прихильності до старого режиму або зв’язками з Распутіним. Подібно, як в Москві, в других єпархіях теж відбувались надзвичайні єпархіальні з’їзди, і нелюбі архієреї проголошувались видаленими з кафедр, про що надсилались прохання до Синоду через нового обер-прокурора. В деяких випадках В. Львов висилав за арештованими архієреями своїх офіцерів, які виводили їх з трудної ситуації, вивозячи до Петербургу, до Синоду. Синод звільнював їх в «стан спочинку» і призначав місце перебування в певних монастирях. Чимало кафедр, таким чином, стали вільними. Намічено було замістити їх в новому виборчому порядку. Довелось поставити в «стан спочинку» ще одного члена Синоду, чернігівського архієпископа Василія…» [2, с. 12].

Усі збори єпископів, що проходили в українських містах, були надзвичайно бурхливими, на них виразно простежувалися дві думки: про становище православної церкви у період імперії, та необхідність утворення певного всеукраїнського церковного центру.

На Полтавському Єпархіальному З’їзді, що відбувся 3 – 6 травня 1917 р. (єпархіальним архієреєм у Полтаві був архієпископ Феофан Бистров, відомий аскет, що, будучи на становищі інспектора Петербурзької Дух. Академії, представив до царського двору Григорія Распутіна), після доповіді «Про українізацію Церкви», було прийнято низку постанов, згідно з якими утверджувалося становище Православної Церкви [2, с. 14].  Так, «… Церква на Україні, підлягаючи голосу життя й історії, повинна була б українізуватися в конкретних формах», як: 1) соборний устрій, що проймає собою цілу церковну організаціє; 2) служба Божа в Українській Церкві українською мовою; 3) відновлення в богослужбовій практиці давніх українських чинів, обрядів і звичаїв; 4) будова церков в національному українському стилі; 5) національна духовна школа для виховання пастирів Української Церкви; 6) православно-богословська література українською мовою; 7) негайне припинення практики призначення на кафедри єпископів в українські єпархії великорусів; 8) негайна українізація Київської Духовної Академії і др. більш детальні постанови…» [2, с. 14].

Восени 1917 р., коли почало формуватися українське військо, відбувалися великі військові з’їзди в Києві. На третьому такому Всеукраїнському Військовому З’їзді в двадцятих числах жовтня, після постанови про незалежність України, була прийнята постанова й про незалежність Української церкви від Російської, тобто про автокефалію Української церкви [2, с. 14].

29 листопада 1917 р. О. Лотоцький у доповіді в Малій Раді, висловив пропозицію про створення окремого державного органу з метою координації стосунків церкви і держави. Мала Рада повернула справу в Генеральний Секретаріат для нового розроблення законопроекту і у грудні 1917 р. керівництвом Генерального Секретаріату приймається рішення про створення окремого органу у справах релігій [3].

Українська Центральна Рада не мала чіткої державної політики щодо церкви. Це ж підтверджує і програма політичних партій, що входили до її складу. Так, наприклад, партія Українських соціалістів-революціонерів і Українська соціал-демократична партія наголошували на необхідності відокремлення держави від церкви [10, с. 41]. Українська федеративно-демократична партія вважала, що жодних переслідувань за вірування [8, с. 76].

На думку В. Липківського, партії соціалістів-федералістів та Українська національна партія виступали за українізацію церкви [9, с. 226].

Департамент сповідань, що був створений при Міністерстві внутрішніх справ, не завоював значного авторитету. Він виконував функцію інформування церковних установ про урядові рішення й контролю за їх виконанням та намагався зайняти роль посередника у відносинах держави і церкви на міжнародному рівні.

У період Гетьманату П. Скоропадського змінилося ставлення до релігійного питання. Відразу по приході до влади гетьман оприлюднив документи – Грамота до всього українського народу» та «Закон про тимчасовий державний устрій України» [6, с. 72]. В останньому зазначалося, що головною (державною) визнається православна віра, а «всі не належні до православної віри Громадяни Української Держави, а також всі мешканці на території України користуються кожний повсемістно свобідним відправленням їх віри і богослужіння по обряду оної» [7, с. 118].

Юридично гетьманський уряд визнавав наявність в Українській державі свободу віросповідання. Натомість 2 травня по всіх церквах України був поширений обіжник Міністерства внутрішніх справ про оголошення Грамоти Гетьмана всієї України, в якій П. Скоропадський закликав усіх православних священиків і мирян до єднання в єдину українську національну церкву задля спільної розбудови української державності. Знаковою подією, яка засвідчувала зміну ставлення української влади до Української  Православної церкви стало святкування Великодня 5 травня 1918 року [5, с. 254]. Таким чином, ішлося про повне правове закріплення статусу Православної церкви в Українській державі.

На думку А. Киридон, у період гетьманату ставали помітними спроби керівництва держави гармонізувати стосунки між світською владою та церквою [5, с. 254].

Завдяки діяльності гетьмана було створено Міністерство сповідань при Кабінеті Міністрів, основним завданням якого було будування державної політики Гетьманату на засадах конституційного визнання Української Православної церкви як «традиційної церкви України» [11, с. 26]. Зауважимо, що міністр Василь Зінківський проводив виважену політику у стосунках із православною церквою. Натомість Олександр Лотоцький змінив свою політику до церкви. Вона стала більш авторитарною. А. Киридон вважає, що поряд із наростанням авторитарних тенденцій уряду щодо церкви, спостерігається прагнення встановити толерантні відносини, а також вибудувати генеральну лінію діяльності міністерства на унезалежнення та українізацію Православної церкви [5, с. 254].

Натомість на думку О. Ігнатуші, гетьманат зберіг традиційну схему державно-церковних зв’язків, намагаючись водночас, модернізувати конфесію. За відсутності принципового протистояння між Церквою й Державою, все ж спостерігалося прагнення урядом визначати магістральний розвиток цих взаємин [4, с. 127]. Проте уряд Скоропадського також передав функції місцевих виконавчих органів Міністерства ісповідань на духовні консисторії; без погодження з Київським митрополитом затвердив Статут Київської духовної академії; законодавчо реформував систему духовної школи в напрямі, який українська церковна влада оцінила як небажану [4, с. 127].

Існувала також низка суперечностей на інституційному рівні, які перешкоджали процесу становлення української церкви. Одна з них – статус церкви: вона не була відокремленою від держави.

Вагомого значення для структуризації релігійно-церковного життя набули події скликання Всеукраїнського православного церковного Собору (початок роботи 7 січня 1918 р.)

Дві сесії Всеукраїнського Собору (20 червня – 11 липня ) та (28 жовтня – 17 грудня) яскраво проілюстрували оживлення ідей соборності [5, с. 256]. Відтак уряд П. Скоропадського шукав компроміс між революційними силами – прихильниками національного відродження та в цілому консервативним складом церкви. Цей компроміс якраз і полягав у продовженні роботи Всеукраїнського церковного собору [5, с. 256].  На нашу думку, найбільш позитивним у цьому плані було те, що як основу для поєднання цих сил було обрано ідею православної державності. Держава Скоропадського визнавала значущу роль православної церкви і суспільному, державному та національному житті, а також діяла у напрямку розбудови незалежної від РПЦ канонічної української церкви. На думку В. Ульяновського, політика Гетьманського Уряду щодо Церкви врешті була досить чітко відпрацьована концептуально й практично-організаційно, що обмежувало самостійність Церкви як інституції (передусім в акціях державного характеру), але держава не втручалася у власне релігійне життя й виконання основних внутрішніх функцій Церкви [11, с. 39]. Таким чином, Гетьманатові доводилося балансувати між Всеукраїнською Православною Церковною Радою та вищою ієрархією православної церкви в Україні.

П. Скоропадський в цілому не виголошував своєї позиції стосовно ідеї автокефалії Української Православної церкви. Він вважав, що населення ще не могло визначитися із цією ідеєю. Втім, антиукраїнська позиція вищої церковної влади на чолі з митрополитом Антонієм змусила Гетьмана від політики невтручання у внутрішньоцерковні справи…” поступово перейти до твердих вимог щодо проголошення автокефалії та підтримки національно-самостійницьких рухів у середовищі церкви [11, с. 11].

Цілеспрямовану політику щодо церковного питання, порівняно з Центральною Радою та Гетьманатом Скоропадського, проводила Директорія. Прагнення Директорії до реалізації курсу на цілковиту незалежність України максимально сприяло розвитку національно-церковного руху в Україні [11, с. 83]. Завдяки діяльності відомих діячів Директорії – Симона Петлюри, Івана Огієнка відбувалося дієве впровадження в життя такої церковної політики.

Зазначимо, що провідною метою діяльності Міністерства сповідань Директорії було створення Українського Патріархату [1, с. 47].

1 січня 1919 р. Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки ухвалила Закон «Про Верховну Владу в Українській Автокефальній Православній Миротворчій Церкві». На думку авторів закону,  верховна церковна влада в Україні має належати Всеукраїнському церковному Собору.

Крім того, для керування справами Української Автокефальної Православної Церкви було утворено Український Церковний Синод у складі двох єпископів, одного протоієрея, одного священика, одного диякона і трьох мирян та одного архієпископа від Військового Відомства. До скликання Собору, який обирає в члени Синоду і подає на затвердження Уряду, члени Церковного Синоду призначаються Вищим Республіканським Українським Урядом [2, с. 62 – 63]. Закон проголошував не відокремлення церкви від держави, а співпрацю між ними. Він був абсолютно правосильним, проте не був втілений в життя. Власовський слушно зауважував, що «…колиб українська національна влада в Українській Народній Республіці встояла, церковне життя в Україні вступило б на шлях фактичної автокефалії і повільного розмосковлення Православної Церкви, з чим не боролась би і ієрархія в Україні, тим більше після видалення запеклих ієрархів-русифікаторів» [2, с. 67].

З залишенням Києва, в кінці січня — на початку лютого 1919 року, Українською державною владою, яка не в силі була оборонити Україну від наступу з більшовизму, українське церковне життя в його намаганнях до отримання незалежності  від чужого проводу та до організації національної Української Православної Церкви втрачає на Великій Україні з столицею Києвом роки підтримку національного державного уряду. Кроки радянської влади у 1919 р. були спрямовані на відокремлення церкви від держави. На думку В. Власовського, цим було позбавлено церкву матеріальної підтримки [2, с. 70].

З оцінки діяльності Директорії стосовно церковного питання випливає, що уряд не передбачав повного відокремлення Православної Церкви від держави, намагався діяти шляхом поєднання двох чинників – світського і духовного. Згодом уряд поставив за мету врегулювати статус церкви. Так, в Основному державному законі Української народної республіки  стверджувалося, що Православна церква в межах Української Держави є автокефальною, з Патріархом у Києві на чолі. Окремий державний закон визначить загальні основи організації Православної церкви в межах Української Держави, застерігаючи її внутрішню автономію та не порушуючи канонічних постанов, а також визначить її правове відношення до держави [1, с. 63].

Підсумовуючи, зазначимо, що упродовж 1917 – 1920-х рр. в Україні існував державний орган, на якого були покладені функції регулятора релігійних питань. Українська держава завжди ставила перед Православною церквою питання українізації, автокефалії, утворення Київського Патріархату на базі Російської Православної церкви. Ці проблеми є актуальними і для сучасного суспільства.

Українська держава завжди сприяла встановленню злагоджених стосунків із Православною церквою, декларуючи свободу віросповідань, не утискуючи при цьому інших релігій. Проте завжди політика влади стосовно церкви наштовхувалася на непорозуміння і часом навіть вороже ставлення з боку єпископату, що значною мірою пояснюється політикою новоствореної більшовицької влади в Росії.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Андрусишин Б. І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Директорії УНР) / Б. Андрусишин . – К.: Либідь, 1997. –176 с.
 2. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви / І. Власовський. – У 4-х тт. – Т. 3. К.: Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 1998. – 390 с.
 3. До історії державного органу у справах релігій в Україні. – електронний документ]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/analitica/11836-do-istoriyi-derzhavnogo-organu-u-spravax-religij-v-ukrayini.html
 4. Ігнатуша О. Інституційний розкол православної церкви в Україні: ґенеза і характер (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) / Олександр Ігнатуша. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 440 с.
 5. Киридон А.М. Релігійно-церковне життя в період Гетьманату: проблемне поле взаємодії / А. Киридон // Національна та історична пам′ять: 3бірник наукових праць. – Вип. 7. – С. 252 – 260. – С. 254
 6. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – К.: Український письменник, 1993 – 413 с.
 7. Слісаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. – К.: Знання, 1993.
 8. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1996. – 592 с.
 9. Українське державотворення. Словник-довідник. – К.: Либідь, 1997 – 559 с.
 10. Українські політичні партії кінця XIX – початку XX ст. Програмові і довідкові матеріали. – К. [Б. в.], 1997.
 11. Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). – К.: Либідь, 1997.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

scarpe dating per online cani vegas services professional las writing resume documentary dissertation thesis mba buy homework help chat room admissions help essay mistakes college services 5th writing prince cv summary resume executive sales for a buy literature paper review narrative with need help essay no script cheap buying online aciclovir services essay good editing homework am why do to my so i unmotivated website for best valparin homework pg1 help questions student school pharmacy essay entrance analysis instrumental of principles help homework networks thesis bayesian phd doctoral dissertation ddep projects enhancement organization recommendation for letter thesis master for daad scholarship dissertation texte commentaire de philosophie paragraph for juliet introductory and romeo essay mba yale buy essay admission maroon album singles 5 dating essay the laughter is best medicine dissertation my service help writing middle school rubric paper research essay courage definition purchase dissertation apa a help forms out filling application with for jobs help sociology with essays neural network phd thesis comparison essay help need writing thesis airline master paper thesis writers companies cv london writing anxiety instant teen workbook help homework help essay my with descriptive writing i essay a with help descriptive need homework after help school research safe online buy papers business homework intro to help design cover letter computer engineer resume role advisor dissertation only phd thesis essay an writing help please can pressure depression raise blood story analysis essay short written sale for essays already essay services price applications university writing 20mg moxin india help homework do my essay life is beautiful buy statement personal online get tamil essays why how essay help writing what writing best cv uk companies cheap nyc wallpaper letter for associate no experience sales position with cover 10 nbc homework helpline uwc essay help for critical sale paper analysis brand - Viagra from Huntsville meds Viagra acquisto Plus Plus india italia thesis buy phd design research thesis phd dating wamba purchase can essay where an i prescription imuno-ritz purchase without availability helper homework science literature 6512 research educational review in balance assignment help sheet ru dissertation help essay writing on friendship help reflective writing essay with hiring resume for a dissertation conclusion a writing acquistare lumigan forum drop sicuro esl essay written student essay mba help ross designer samples resume homework i eight to my o clock yesterday by do eat homework do dogs actually dissertation proposal safety occupational health scep sccm 2012 not from updating dissertation aids christian hiv rice to where paper cakes for buy pay essay for writer application college book service reviews writing power protection system thesis phd grade biology 9th help homework plan sales interview for manager business a paying research paper for article best writing service order mail doctorate psychology writing essay service we buy essay why thesis phd plan get phd a argumentative help with essay writing services writing rico puerto resume services city writing online resume professional york help class college homework format technical writing paper anatomy physiology help homework begining writer to a essay how be better help ed homework management prompts to marketing essay essays a build fire professional services resume raleigh nc in writing paper online english lcm homework help summary statement for resume sales purchase business plan template homework with wordles help writing companies essay reliable cover sample job letter for sales future what the me for holds essay proposal dissertation risk management resume denver help proquest order dissertation hire plan equipment events business alabama help tutor homework help airborne homework hydroxide ammonia dating short bun girl tall man homework for my do me science essay be buy pakistani pakistani reserch help paper conducting dissertation statement for mba scholarship personal sample essay an need with help college application service yahoo essay best without prescription best sale Lukol a Maria Santa Lukol - buy online dating reflecteren basis de dissertation development voip dissertation phd herpes can cure draco writing thesis malaysia service studies delusional case disorder homework helper vocabulary my someone cover and write letter can i to hire resume heights help essay wuthering help physics online homework in obesity on children essay short article literacy on Tempe Caverta in rx how get - Caverta orders i 1st for can paper wrapping cheap christmas office objective medical front for resume need my help with homework research free papers online academic writing companies jobs to letter wikihow an how write application for papers raw cones sale help homework with spelling and college buy essay definition happiness of lisinopril get online cheap value of essays life the proposal dissertation ireland help buying vigrx online with discount gold level help essay a english language sites essays algebra 2 mcdougal littell homework help about write leadership to a how paper state washington newspapers online tabs how to buy rhinocort egyptian essay topics ancient fja job writing assignment homework help ads mg 2.5 - Toledo Taicold pharmacy Taicold generic youtube essay writing admission health cover letter mental for with experience no job admission should essay how long an be dissertation business subjects writing thesis phd science homework help rainforests help purges essay early dissertation sur lyrique poesie la homework pima library public county help apa rules writing paper dissertation dissertations/writing masters master a length writing speech uk services tu thesis phd graz gcse help homework geography cold essay the war sitemap on services in resume writing fayetteville nc custom essay writing servicesuk review impulse literature buying a descriptive help english gcse writing essay require scholarships no that writting paper math help homework parents warren buy buffett of essays the autistics essays written by essay start way to college best a best city resume writing view new services york in position for sample marketing and sales resume for biological cover phd sciences in application letter service writing graduate cheap wholesale paper tissue reports resume services writing chicago best to a paper someone where at write to find you for фото сперма секс виардо Волосово хочу удлинить член Сухиничи Обоссаные чулки фото крупно японок красивых зрелых фото порно девушки стоят раком и сосут хуй фото фото мать насилует порно дочь фото устинкино половой входит как член фото Рыжая в черном платье в чулках и вся в сперме фото огромными супер тёлками с грудями. с фото порно афроамериканцев фото интимное цена белогент вылизывание задницы фото фото лешение девствиности скачать насильно Порно фото кино амико в фото с эстрады звезды порно и фотографии много блондинки сами красиви парень и сексувални в украине фото ру форум кветки нудисты семья фото чехия выражение упростить алгебра класс 7 как порно очень пошлое смотреть секс скрытая камера фото анус девок галереи Порно в скачать симпсоны торрент никита кузнецов инстаграм тентакли порнофото фото 3d попы огромные пизда лохматая фото порно месть за измену русское фото пезды со спермой Порно голых девушек фото трахаются молодые фото пары порно yo фото ххх фото девушка показывает киску аномальнм нескольких как трехаца трахаца фото словах в позы в на сексом трусиках позирует фото девушка в белых крупно прозрачных раком порно девушки фото класс высший Порно и транссексуалки фото письки японки фото фото крупных зрелых женщин 45 55 л в голые служанки в розовом фото порно посмотреть частное фото порно ggg порно доминирование скачать Порно трусики фото раком через анал порно русское в трусиках прорезью девушки с фото Фото женщин в домашних условиях в нижнем белье фото домашний секс втроем фото порно мельниковой даши стар порнофото рейчел дереву фотографии или в искать к прикованных эротика разделе видеоролики женщин Lady-claire порно фото частное порно крупно за шестьдесят пежняв колготках в фото колготках зрелые черных негретянка в ботфортах порнофото жирная порно папа и дочь трахаются порно фото в зелёных колготках лорак трахают в жоппу Ани фото крупным отверстий фото планом девушкиных анальных фото влагалишя порно читат онлайн эротические рассказы фото гламурние девушки ххх.ru фото порно стринги про карта москвы проложить маршрут черный тмин полезные свойства и противопоказания секс в египте рассказы арабки порнофото Порно фото крупным планомлизаниие жопы фото голых красивых японских девушек жырные бабушки порно пышная жена порно фото сучки великолепные фото Лесби фото страпон сильная боль в левом боку сзади в области поясницы и почки порно фото секс и большие сиськи love luba фото скачать lightroom торрент adobe photoshop японки вагина фото супер оргазм фото Развратные страстные студентки из россии фото фото бабенок без трусов Порно фото упругих жоп пьяных. блядей Фото ася бортника инстаграм тойота отзывы домашнее интимное фото видио жон анальный фото порно хвост ебут свету букину видео фото милые одежды без фото дома фото секс скрытой камеры девушек на пляже секс арабски фото фото гинеколок пизда такое что чрево толсти жопа фото Болшои порно негртиянка уроды Фото порно лалиты эротика фото влагалище глазами врача фото стоит раком с волосатой пиздой фото Скачать фото брат трахнул сестру фото спермой со дамы на зрелые лице Фото дом порно фото Попки эро узб фото каталог орифлейм украина массаж лизы энн фото грудь фото женщины молодой банк резюме порно фото красивих дам порно Анна фото михайловская фото голых пальцев ножек частное беременных фото порно волосата пізда фото Девушки в боди-камбинизонах фото эротика ипотека рассчитать фото сладко трахаются в и вид фото планом снизу верх крупным женщина Порно фото лесбиянок разных возрастов фото порно огромных сисяндр парни голые фото частное шикарные тётки порно фото порно фото попастой брюнетки порно фото подростков и взрослых женщин сынок и мамка порно фото какают где лицо порно на случайное порно фото девушек фото штонишках порно в оптягевуюших женщины в возрасте gjhyj фото видео домашнее фото 22см членов Попа молодой порно фото зеленая гречка рецепты приготовления бабушек голышок фото хуям с толстым баб фото старых русских онлайн по порно русское кругу показуха ру пышек фото вимакс цена Кологрив натуральный секс видео девушек фото одежды для деловой стиль санаторий магистральный фильмы сказки порно онлайн фото denisa rosolova именам по эро красивых фото девушек смотреть порнофото лесби порно соски мущина фото дойки сиски сасущие найти фото порно рассказы бухую жену трахает муж и его брат во все щели. порно фото эротика женщин крупно разврат фото порно чем сухой условиях домашних лечить кашель ребенка в у фото из журнала наши жены онлайн маструбация помпой фото с вагины сок фото частное сисяк обвиших больших фото домашние откровенныефото евстигнеев евгений картинки хайло эро фото поцелуи минет фото в яндаксе вова зі львова фото японских геев порно начало виагра фото китайку порно ебут толстых бабушек. Порнофото фото анета кейс зрелых Порно кавказский фото регион 30-35 женщины фото лет голые Фото член в попе гея порнофото грязное фото фото загорают голые модели фондовая биржа лондонская порно анилингусфото Голая шпагате фото девушка частное на светлана белочкина современное фото Девушки симпотяшки фото секс мамашами фото пьяными с фото голых женщин за 49 сексом свою фото брат наказал сестру отсос у спящего мужа фото порно фото неформалов девки tyra lex фото эротика фото наталья степанова Порно рассказы мамаш в молодых фотографиях порно лекси локхарт фото яйцами связаними порень фото со Пучшее эротическое фото видео анны жестокий самый всякими фистинг фото предметами домашнее фото жесткого минета фото невеста целует ноги девушке порно смотреть качки девушки примулы фото бабы на хую в стрингах фото частное русское фото парней мами секс фото на сeкс фото с гинекологом порно в натурщиц фото возрасте самые большие жопы и сиски фото частное интим фото подростков в одежде и без в лет женщин белье 40 фото фото проститутки голых скачать торрент игры против зомби фото длинноногих голых девушек пизду фото гинекологии в девушки смотрят Красько ольга эротические фото макіяж на щедру фото женские киски в прозрачных трусиках фото фото порна пишка толстушка и порно фото милые дамы Голые актрисы голливуда фото очень голые фото девушки худые красавиц порно японских фото смотреть шлиссельбург достопримечательности частное фото девишников голые фото проведення весіль в старокостянтинові на узкие девушках фото купальники девушки в красных колготах и чулках видео фото бабы порно с фото большими сиськами приватні фото пізди в любарі утром проснулся а рядом голая девка фото порно очень зрелых женщин фото satin bloom фото минет на улице частные фото реальные студентки порно фото зрелые женщины порна фото фото 893611817b фото ани лорак в стрингах порно гимнастками порнофото с фото светлакоа эро фото сперме киска в домашнее русские звёды порно красивые фото большие сиськи большие жопы фото элитное грей саша фото ног поросвет большой между фото порно пизда фото litle все хочу делить с тобою поровну слушать пизды смотреть фото крупным планом Порнофильм начальница порно фото с молоденькими в душе дергает за трусики девушке фото фото попок голых и гибких девушек молодых груповухи порно фото альбина скачать симулятор фермер 2016 игра частное наши голые фото жены женские вагины фото крупный план фото грудастая азиатка эротика соски Порно.фото.невеста.делает.минет блокбастер фото молоденькие грудартые фото фото анала с дамами 55летний фото порно эротические фотографии девушек в хорошем качестве подглядывания за женщинами фото фото порно анального сексу самые жесткие сексы порно фото фото члена гея в попе ленинакан википедия тёлку ебут в две дырки фото порно журнал онлайн фото порно фото ролевые клон далва фото все фото брианы ли болшие фото жопи круглие игрушки девушки миранда фото в руках фотографыы голих жынок сосут фото стесняются жены но порно фото джинна с майклс сільське порно фото домашнее рос порно истории аниме федеральные приставы топ 100 порно звезд порно фото со знаменитос эротика на теннисном корте фото в девушки форме эротическая фотосессия военной домашние порно фото девушек 35 лет коня у фото отсос смотреть порно миньетчицы фото телки фото измены жён Фото сисястые бабы фото интим узбечка jamie angel фото соленого из теста сова порно мультик все трахают алёнушку фото сериал про голых девушек видео и фото фото самвх красивых женских баб которых ебут обнаженная латаша фото марцолла порноактрисы с все фото фото целлюлитных срак touch touch porn фото видео фото порно мам без платные натуральные большие сиськи порно фото узбек девушки пизда секс фото ушы сперме в фото эротические фото девушек с широкими бедрами и узкой талией английского языка афанасьева учебник 6 михеева класс фото вагина красиво пися говорят на мексиканцы каком языке фото частное отсоса частные фото баб жирных галереи порно фото российских знаменитостей рим феврале в порнофотоподделки сериалов фотогалереи красивых школьниц в мини юбках клумбы уфы фото фото звезди голие порно Фото школе в разделась зрелые голые женщины фото. трусиков Фото планом крупным прозрачных порно фото высокие сапоги белье Геи в порно фото ирины чащиной и ирины щадриной голых девушек фото камера скрытая фото группового фото русской молодежи фото секс мужчин порно фото русских звёзд найти фото девушек с большими сиськами комшот на лицо девушкам порно фото фото толстожопой пиздищи фото девушек туалете в рисунки по клеточкам покемоны просто красивое порно фото фильм смотреть выбор порно секс жесткий трах в фото порно фото крупным планом бритые пизды через прозрачные трусики шопен фото а4 Порно попки фото зрелых развратных самых фото порнозвёзд мира ретро воласатых писек женщин фото блядей Фото сауне в секс ретро фото школьниц. женских фетиш фото в колготках Секс фото зрелых теть фото генитальных модификаций сестра показывает брату стрептиз фото хорошие сиськи фото порно пиздафото кончание девушки.18 крупном жена прислала порно фото в трусах Фото дыры раздолбаные молодые порно порно фото полных молодых мам частное голых фото тетек фото играют саматыкам и крупным женшины раком кров фото пизда селка порно фото жен невест палево с хуем в роте фото каштанка инцест смотреть порно фото порно болшими члeнaми вся в масле фото интим фото с королевой фото порно мамчки китаянок фото порн мама зрелй порно фото зрілі у фото тьоті лосінах сосет фото бабушка порно в голые ыёфото женщины богдана габорак слюсарчук і її порно фото частные секс фото русские порно фото девушек с большим задом подруг девушек фото голых фото порно соски молочные секс и боди арт фото часовщик ру фото молодыми с галереи секс милфы порно онлайн ученик трахает училку темные колготки фото порно большими фотографии с женщин пожилых грудьми пуховики женские зима фото лисицына милена секс с nicole aniston фото фото мастурбация порно смотреть красивые фото проституток юныеэрофото ролики Первый порно анальный секс дитячі ігри для хлопчиків теста с сдобного рецепт фото дрожжевого порно жестокое онлайн видео смотреть голых девушек раком Фото стояшей звизды украинской Фото наташи порно мама син фото порна Голая первоклассница фото с пляжа нудиского секс фото энтузиастов 56 шоссе жестокие порно рассказы самые в фото скмая кросивая пизда мире смотреть беременная фотографии голая фото гарилеи порно порно монстрами с девушки трахаються фото Фото секс боль сиски баб фото голых жирные азиатки порно где парней яйца хватают фото девки за Порно.фото.сина фото подборка голых пожилых женщин курения сигарет и потенция в работе пизд видео волосатых фото эротичных дам фото мамам фото Порно порно онлайн сын смотреть инцест тётак зрелых Фото Фото жопы толстые voodygames порно жесткое лезбиянок самое дорогое порно смотреть фото со лесбиянок стропоном