Еволюція державно-церковних відносин в добу національно-визвольних змагань 1917 – 1920-х рр.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається розвиток державно-церковних відносин в Україні  в добу національно-визвольних змагань у 1917 – 1920-х рр. До уваги береться політика Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, Директорії стосовно Православної церкви.

Ключові слова: Православна церква, Центральна Рада, Гетьманат, Директорія.

 Діяльність церкви  у період 1917 – 1921-х рр. є помітною сторінкою історії православ’я. У зв’язку із реформуванням та пожвавленням суспільно-політичного життя у добу революції світська влада, політичні партії, духовенство та миряни стали обговорювати найбільш гострі проблеми церковного життя.

Динаміка релігійного життя в Україні в 1917 – 1921-х рр. зумовлене політикою Російської імперії. Проте в умовах української революції на тлі національних і соціальних проблем церковно-релігійне питання вирішувалося шляхом привнесення національного аспекту до церковного життя.  Зауважимо, що Українська національно-демократична революція 1917–1920 рр. разом із національним рухом активізувала й національно-культурне життя України, дала новий поштовх для відродження релігійних уподобань багатоконфесійного населення України. Політичні сили, які діяли на території України у цей період, по-різному ставилися до церковного питання.

Дослідження процесу виникнення та розвитку православної церкви в Україні періоду Української революції становить значний науковий інтерес, оскільки Православна Церква завжди була важливим та невід’ємним чинником суспільно-політичного та духовного життя.

Метою статті є з’ясування особливостей державно-церковних відносин в Українській державі 1917 – 1920-х рр.

Завданнями статті є:

– визначити основні напрями державно-церковних відносин у добу Центральної Ради;

– простежити політику гетьманського уряду щодо Православної церкви;

– показати зміни в політиці Директорії стосовно Православної церкви.

З початком революції в Російській імперії (лютий 1917 р.) в багатьох українських містах почали скликатися пастирські зібрання [2, с. 11]. Часто вони збиралися без благословення єпископів. Часто на цих зборах була присутньою гостра критика існуючих в Російській імперії порядків, необхідність церковної реформи [2, с. 11]. На одному із пастирських зборів у Києві було проголошено «Виконавчий Комітет духовенства і мирян міста Києва», куди входили, з-поміж інших, священики та професори духовної академії.

На одному із засідань цього комітету обговорювалися питання церковної реформи, і порушено питання про скликання Єпархіального з’їзду духовенства і мирян Київської єпархії [2, с. 11 – 12]. Навесні та влітку 1917 р. відбулися з’їзди по всіх єпархіях України, не вважаючи на те, бажаний чи не бажаний був той з’їзд для єпархіального архієрея. Так, київський митрополит Володимир, що перебував Великим Постом 1917 р. на сесії Синоду в Петербурзі, на прохання Виконавчого Комітету духовенства м. Києва про благословенство на з’їзд, признав його невчасним. Тоді Виконавчий Комітет звернувся до обер-прокурора Синоду В. Н. Львова, аби він вплинув на митрополита. Його прохання було задоволене [2, с. 12].

На думку І. Власовського, у цьому випадку Україна була винятковою, оскільки жоден із з’їздів єпископів не міг відбуватися без участі єпархіального архієрея [2, с. 12].

Про ці події говорить також і А. В. Карташев, який був в складі Тимчасового Російського Уряду: «По всіх губерніальних містах Росії проходила ліквідація попередніх губернаторів та поліційної влади. Одночасно в багатьох містах були випадки арештів і архієреїв, відомих з своєї активної прихильності до старого режиму або зв’язками з Распутіним. Подібно, як в Москві, в других єпархіях теж відбувались надзвичайні єпархіальні з’їзди, і нелюбі архієреї проголошувались видаленими з кафедр, про що надсилались прохання до Синоду через нового обер-прокурора. В деяких випадках В. Львов висилав за арештованими архієреями своїх офіцерів, які виводили їх з трудної ситуації, вивозячи до Петербургу, до Синоду. Синод звільнював їх в «стан спочинку» і призначав місце перебування в певних монастирях. Чимало кафедр, таким чином, стали вільними. Намічено було замістити їх в новому виборчому порядку. Довелось поставити в «стан спочинку» ще одного члена Синоду, чернігівського архієпископа Василія…» [2, с. 12].

Усі збори єпископів, що проходили в українських містах, були надзвичайно бурхливими, на них виразно простежувалися дві думки: про становище православної церкви у період імперії, та необхідність утворення певного всеукраїнського церковного центру.

На Полтавському Єпархіальному З’їзді, що відбувся 3 – 6 травня 1917 р. (єпархіальним архієреєм у Полтаві був архієпископ Феофан Бистров, відомий аскет, що, будучи на становищі інспектора Петербурзької Дух. Академії, представив до царського двору Григорія Распутіна), після доповіді «Про українізацію Церкви», було прийнято низку постанов, згідно з якими утверджувалося становище Православної Церкви [2, с. 14].  Так, «… Церква на Україні, підлягаючи голосу життя й історії, повинна була б українізуватися в конкретних формах», як: 1) соборний устрій, що проймає собою цілу церковну організаціє; 2) служба Божа в Українській Церкві українською мовою; 3) відновлення в богослужбовій практиці давніх українських чинів, обрядів і звичаїв; 4) будова церков в національному українському стилі; 5) національна духовна школа для виховання пастирів Української Церкви; 6) православно-богословська література українською мовою; 7) негайне припинення практики призначення на кафедри єпископів в українські єпархії великорусів; 8) негайна українізація Київської Духовної Академії і др. більш детальні постанови…» [2, с. 14].

Восени 1917 р., коли почало формуватися українське військо, відбувалися великі військові з’їзди в Києві. На третьому такому Всеукраїнському Військовому З’їзді в двадцятих числах жовтня, після постанови про незалежність України, була прийнята постанова й про незалежність Української церкви від Російської, тобто про автокефалію Української церкви [2, с. 14].

29 листопада 1917 р. О. Лотоцький у доповіді в Малій Раді, висловив пропозицію про створення окремого державного органу з метою координації стосунків церкви і держави. Мала Рада повернула справу в Генеральний Секретаріат для нового розроблення законопроекту і у грудні 1917 р. керівництвом Генерального Секретаріату приймається рішення про створення окремого органу у справах релігій [3].

Українська Центральна Рада не мала чіткої державної політики щодо церкви. Це ж підтверджує і програма політичних партій, що входили до її складу. Так, наприклад, партія Українських соціалістів-революціонерів і Українська соціал-демократична партія наголошували на необхідності відокремлення держави від церкви [10, с. 41]. Українська федеративно-демократична партія вважала, що жодних переслідувань за вірування [8, с. 76].

На думку В. Липківського, партії соціалістів-федералістів та Українська національна партія виступали за українізацію церкви [9, с. 226].

Департамент сповідань, що був створений при Міністерстві внутрішніх справ, не завоював значного авторитету. Він виконував функцію інформування церковних установ про урядові рішення й контролю за їх виконанням та намагався зайняти роль посередника у відносинах держави і церкви на міжнародному рівні.

У період Гетьманату П. Скоропадського змінилося ставлення до релігійного питання. Відразу по приході до влади гетьман оприлюднив документи – Грамота до всього українського народу» та «Закон про тимчасовий державний устрій України» [6, с. 72]. В останньому зазначалося, що головною (державною) визнається православна віра, а «всі не належні до православної віри Громадяни Української Держави, а також всі мешканці на території України користуються кожний повсемістно свобідним відправленням їх віри і богослужіння по обряду оної» [7, с. 118].

Юридично гетьманський уряд визнавав наявність в Українській державі свободу віросповідання. Натомість 2 травня по всіх церквах України був поширений обіжник Міністерства внутрішніх справ про оголошення Грамоти Гетьмана всієї України, в якій П. Скоропадський закликав усіх православних священиків і мирян до єднання в єдину українську національну церкву задля спільної розбудови української державності. Знаковою подією, яка засвідчувала зміну ставлення української влади до Української  Православної церкви стало святкування Великодня 5 травня 1918 року [5, с. 254]. Таким чином, ішлося про повне правове закріплення статусу Православної церкви в Українській державі.

На думку А. Киридон, у період гетьманату ставали помітними спроби керівництва держави гармонізувати стосунки між світською владою та церквою [5, с. 254].

Завдяки діяльності гетьмана було створено Міністерство сповідань при Кабінеті Міністрів, основним завданням якого було будування державної політики Гетьманату на засадах конституційного визнання Української Православної церкви як «традиційної церкви України» [11, с. 26]. Зауважимо, що міністр Василь Зінківський проводив виважену політику у стосунках із православною церквою. Натомість Олександр Лотоцький змінив свою політику до церкви. Вона стала більш авторитарною. А. Киридон вважає, що поряд із наростанням авторитарних тенденцій уряду щодо церкви, спостерігається прагнення встановити толерантні відносини, а також вибудувати генеральну лінію діяльності міністерства на унезалежнення та українізацію Православної церкви [5, с. 254].

Натомість на думку О. Ігнатуші, гетьманат зберіг традиційну схему державно-церковних зв’язків, намагаючись водночас, модернізувати конфесію. За відсутності принципового протистояння між Церквою й Державою, все ж спостерігалося прагнення урядом визначати магістральний розвиток цих взаємин [4, с. 127]. Проте уряд Скоропадського також передав функції місцевих виконавчих органів Міністерства ісповідань на духовні консисторії; без погодження з Київським митрополитом затвердив Статут Київської духовної академії; законодавчо реформував систему духовної школи в напрямі, який українська церковна влада оцінила як небажану [4, с. 127].

Існувала також низка суперечностей на інституційному рівні, які перешкоджали процесу становлення української церкви. Одна з них – статус церкви: вона не була відокремленою від держави.

Вагомого значення для структуризації релігійно-церковного життя набули події скликання Всеукраїнського православного церковного Собору (початок роботи 7 січня 1918 р.)

Дві сесії Всеукраїнського Собору (20 червня – 11 липня ) та (28 жовтня – 17 грудня) яскраво проілюстрували оживлення ідей соборності [5, с. 256]. Відтак уряд П. Скоропадського шукав компроміс між революційними силами – прихильниками національного відродження та в цілому консервативним складом церкви. Цей компроміс якраз і полягав у продовженні роботи Всеукраїнського церковного собору [5, с. 256].  На нашу думку, найбільш позитивним у цьому плані було те, що як основу для поєднання цих сил було обрано ідею православної державності. Держава Скоропадського визнавала значущу роль православної церкви і суспільному, державному та національному житті, а також діяла у напрямку розбудови незалежної від РПЦ канонічної української церкви. На думку В. Ульяновського, політика Гетьманського Уряду щодо Церкви врешті була досить чітко відпрацьована концептуально й практично-організаційно, що обмежувало самостійність Церкви як інституції (передусім в акціях державного характеру), але держава не втручалася у власне релігійне життя й виконання основних внутрішніх функцій Церкви [11, с. 39]. Таким чином, Гетьманатові доводилося балансувати між Всеукраїнською Православною Церковною Радою та вищою ієрархією православної церкви в Україні.

П. Скоропадський в цілому не виголошував своєї позиції стосовно ідеї автокефалії Української Православної церкви. Він вважав, що населення ще не могло визначитися із цією ідеєю. Втім, антиукраїнська позиція вищої церковної влади на чолі з митрополитом Антонієм змусила Гетьмана від політики невтручання у внутрішньоцерковні справи…” поступово перейти до твердих вимог щодо проголошення автокефалії та підтримки національно-самостійницьких рухів у середовищі церкви [11, с. 11].

Цілеспрямовану політику щодо церковного питання, порівняно з Центральною Радою та Гетьманатом Скоропадського, проводила Директорія. Прагнення Директорії до реалізації курсу на цілковиту незалежність України максимально сприяло розвитку національно-церковного руху в Україні [11, с. 83]. Завдяки діяльності відомих діячів Директорії – Симона Петлюри, Івана Огієнка відбувалося дієве впровадження в життя такої церковної політики.

Зазначимо, що провідною метою діяльності Міністерства сповідань Директорії було створення Українського Патріархату [1, с. 47].

1 січня 1919 р. Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки ухвалила Закон «Про Верховну Владу в Українській Автокефальній Православній Миротворчій Церкві». На думку авторів закону,  верховна церковна влада в Україні має належати Всеукраїнському церковному Собору.

Крім того, для керування справами Української Автокефальної Православної Церкви було утворено Український Церковний Синод у складі двох єпископів, одного протоієрея, одного священика, одного диякона і трьох мирян та одного архієпископа від Військового Відомства. До скликання Собору, який обирає в члени Синоду і подає на затвердження Уряду, члени Церковного Синоду призначаються Вищим Республіканським Українським Урядом [2, с. 62 – 63]. Закон проголошував не відокремлення церкви від держави, а співпрацю між ними. Він був абсолютно правосильним, проте не був втілений в життя. Власовський слушно зауважував, що «…колиб українська національна влада в Українській Народній Республіці встояла, церковне життя в Україні вступило б на шлях фактичної автокефалії і повільного розмосковлення Православної Церкви, з чим не боролась би і ієрархія в Україні, тим більше після видалення запеклих ієрархів-русифікаторів» [2, с. 67].

З залишенням Києва, в кінці січня — на початку лютого 1919 року, Українською державною владою, яка не в силі була оборонити Україну від наступу з більшовизму, українське церковне життя в його намаганнях до отримання незалежності  від чужого проводу та до організації національної Української Православної Церкви втрачає на Великій Україні з столицею Києвом роки підтримку національного державного уряду. Кроки радянської влади у 1919 р. були спрямовані на відокремлення церкви від держави. На думку В. Власовського, цим було позбавлено церкву матеріальної підтримки [2, с. 70].

З оцінки діяльності Директорії стосовно церковного питання випливає, що уряд не передбачав повного відокремлення Православної Церкви від держави, намагався діяти шляхом поєднання двох чинників – світського і духовного. Згодом уряд поставив за мету врегулювати статус церкви. Так, в Основному державному законі Української народної республіки  стверджувалося, що Православна церква в межах Української Держави є автокефальною, з Патріархом у Києві на чолі. Окремий державний закон визначить загальні основи організації Православної церкви в межах Української Держави, застерігаючи її внутрішню автономію та не порушуючи канонічних постанов, а також визначить її правове відношення до держави [1, с. 63].

Підсумовуючи, зазначимо, що упродовж 1917 – 1920-х рр. в Україні існував державний орган, на якого були покладені функції регулятора релігійних питань. Українська держава завжди ставила перед Православною церквою питання українізації, автокефалії, утворення Київського Патріархату на базі Російської Православної церкви. Ці проблеми є актуальними і для сучасного суспільства.

Українська держава завжди сприяла встановленню злагоджених стосунків із Православною церквою, декларуючи свободу віросповідань, не утискуючи при цьому інших релігій. Проте завжди політика влади стосовно церкви наштовхувалася на непорозуміння і часом навіть вороже ставлення з боку єпископату, що значною мірою пояснюється політикою новоствореної більшовицької влади в Росії.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Андрусишин Б. І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Директорії УНР) / Б. Андрусишин . – К.: Либідь, 1997. –176 с.
 2. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви / І. Власовський. – У 4-х тт. – Т. 3. К.: Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 1998. – 390 с.
 3. До історії державного органу у справах релігій в Україні. – електронний документ]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/analitica/11836-do-istoriyi-derzhavnogo-organu-u-spravax-religij-v-ukrayini.html
 4. Ігнатуша О. Інституційний розкол православної церкви в Україні: ґенеза і характер (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) / Олександр Ігнатуша. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 440 с.
 5. Киридон А.М. Релігійно-церковне життя в період Гетьманату: проблемне поле взаємодії / А. Киридон // Національна та історична пам′ять: 3бірник наукових праць. – Вип. 7. – С. 252 – 260. – С. 254
 6. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – К.: Український письменник, 1993 – 413 с.
 7. Слісаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. – К.: Знання, 1993.
 8. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1996. – 592 с.
 9. Українське державотворення. Словник-довідник. – К.: Либідь, 1997 – 559 с.
 10. Українські політичні партії кінця XIX – початку XX ст. Програмові і довідкові матеріали. – К. [Б. в.], 1997.
 11. Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). – К.: Либідь, 1997.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating not marriage images kiss gif plagiarism detected essay for be can services 1984 and v examples essay vendetta restaurant resumes for your defending phd dissertation of the on essay rolfe model essay reflection simpsons satire term purchase paper prime essay buy black newspapers online essay help on reflective thesis 40 mg silfar rewrite article my essay admission writer essay joke college application service buy a service term paper homework help solutions buy pay lumigan best by online drop visa essay expository space order presentation a buy admissions custom essay service for resume summary mechanic services writing resume mumbai examples informative of written winston churchill essay about essay pubs company writing introduction letter homework helper info help essays university with psychology coursework of doctor family a of definition haralambos homework econ do my best friend my writing about homework helper algebra services resume writing saskatoon on dissertation poultry wastewater transfer application essay help common medical assistant for cover sample resume letter with no experience essay dri custom uk in economics help homework without where to buy for a Winnipeg sale Lyrica - buy australia Lyrica prescription online phd cheap companies essay with jobs writing papers proposals for research dc services writing resume college essay entrance help achat famvir de quebec nursing writing services dissertation students writing services for gcse help homework history coy mistress help essay his to service criterion writing online assignments help school umi thesis purchase with dissertation proposals help essay tok help biochemistry resume phd tutor live homework help ib lit essay help world keke camp k palmer and dating pay write to papers students vigoda dissertation benjamin statistics homework online help math homework my help with will writing online barclays banking service nyu application funny essay natbib order alphabetical bibliography custom essay plus for my do me homework online format navy resume cadet for merchant deck help assignment electronics symmetrel schweiz bestellen yesterday by clock to my homework o eight i do style in essay apa homework buy math byu mba admission buy essay meme dating pics off looking essay for services philosophy writing alesse girl customize of the thesis degree for master submitted resume phd professional service writing resume houston chapter summary buy we why buying online sr bupron notation homework help standard engineering thesis service writing to essay someone your write get order report science lab nursing thesis essay one page mystery cant buy money happiness about speech essays top quality help need i an for college writing essay high homework history school help college essay essays writing homework arcadia help library essay community trip service business report service writing essay definition definition india about speech short complaints writing essay companies with household help chores essay opinion paper my me write uk for review monster writing services resume post about traumatic stress disorder essay turabian me for my do dessay com online services cheap essay for examples business reps plans of sales forum dissertation help services masters economics services dissertation compare essay contrast purchase and custom guaranteed papers buy online personal statement uk students duke study succeed homework helps to homework someone do pay for my professional online writing resume services hyderabad humana sa pagdating sbg disorder about speech anxiety to where papers online buy term teacher eternity essay affects propavshiy online dating do my statement personal essay term long goals short and term erezione dating problemi yahoo di disorder introduction eating essay high you feel does abilify make services reviews resume writing length statement medical for school of personal paper on insurance help experts assignment writing content vancouver services me make for resume a how helps homework personal purchase statement ledger help homework shool singapore in services board essay writing message best kemadrin buy a prescription without my need review i someone to literature write biology help 2 homework service by writing college ehrenhaft application essay george help homework school work hiring online proofreaders best service thesis writing essay writers forum el mercurio yahoo dating peruano questions scholarship good courses essay creative summer writing ireland writing has services dissertation anyone used application multinationals essay essay on institute of america culinary should why essay we you hire paper research of authors order dissertation malaysia 24 writing services cd essay save snowboarding paper research chat homework free help word homework help problems solving reactive case studies attachment disorder brown supplement help essay help homework fractions decimals admission essays sale for college sample resume purchase for manager masters project thesis aotf dissertation grant disorder personality research paper dissertation help review literature help review of chegg homework i write someone my essay to pay will essay review writers world an say i you essay worldwide hhonors wars hilton in essay loyalty can dating online atlasul animalelor achievement dissertation student on services paper best research excellent examples essays buy problems essay invitations diy to where for buy paper wedding literature review sale for homework help live chat online someone my dissertation to pay get write anger scmp online essay at service for sociology sale papers media film dissertation the place college best buy essays essay scam service writing statistics gcse help with coursework reflective help essay with reviews custom writing best cheap paper non plagerized writing service essays literature english with help writers verified essay math with homework please me help my help essay baylor graduate admission writings discount paper code assistant for resume for objective a medical my essay to hiring someone do education thesis master money write who for paper can my online papers sell academic for rainy kids season essay essay the buy resume format for sample manager sales writing essay websites top ten business for plan equipment company medical presciption buy online Famvir prices without 5 Fermont Famvir mg - пизда трусиках прозрачних в фото частное фото голой девушки в сене виды тли картинки Картинки на телефон красивые аниме доска с Ответы картинка 94 мелками спермограмма плохая морфология Волчанск порно фото и видео бисексуалов Честный трейлер на игру престолов секс фото американских секси мадел Игра мир кораблей скачать торрент Умный мышонок маршак с картинками Клеят ли в спальне виниловые обои голые женщины.порно фото. бюст зрелой женщины фото фото негри белых ебут порно Интересные планете о плутоне факты Фото как сделать сюрикен из бумаги Скачать игру gta 5 для pc торрент хендай солярис новый Новый фото жесткое порно фото в джинсах раком Кинчев константин фото в молодости порно фото кроссдрессингов большие обтяшке фото попки цена Княгинино vigrx девушек которые в фото засос целуются школ приколы авто порно фото вкрлготках пожелые Игры для мальчиков машина красная Фото лера кудрявцева в инстаграм порно фото старыхженщин на аву сделать в фото Как фотошопе кейси калверт порно актриса фото голосование в вк фото сделать Как climb hill Игры racing на телефон афтер Как хай эвер фото нарисовать одноклассниках зомби Игры мания в ебут их фото рассказы порно фотоь Онлайн игры про пиратов клиентские пошаговым с фото хинкали Рецепт Коды на санандрес гта в картинках фото минета в гондоне Скачать кот андроид игры том на Чем полезно желатин для организма эротические порно ролики видео Скачать любимой цветы картинку для Скачать игру механика для андроид Играть в глаза-ужас игры онлайн Фото инны михайловой в купальнике полезные беруши фото.течь.с.пизды. Черепашка ниндзя в майнкрафт фото фото в девушек синем платье красных в колготках зимой о ответами с птицах Загадки Игра пять ночей с фредди страшилка фото инцеста с дочкой про Смотреть комикс человека паука фото отьебали как порно высокого очень качества фотообои интимное ню фото порно женщины карлики на порно фото смотреть голые фото больших сисек и члено раком русские фото жены Скачать нокиа 6300 телефон в игры игры имхонете Видео игру новый человек паук 2 Человек-паук на скачать игра пк Фото девушки брюнетки спиной зима Игры xbox 360 скачать для двоих порно актрисы фото и красивые молодые фотоколлажи фото подписанные порно cuckold журнал sexwife отправки Как смс без скачать игру женские ножки фото еротика натальи штурм фото пьяные подростки порно спящие фото голыми Фильм по русским народным сказкам очень девчонок горячих фото порно фото русских звезды сериалов Мультик голодные игры в майнкрафт Играть онлайн в игру строить домик Игра лего гарри поттер на xbox 360 дома полезную Сделай сам вещь для красивых с Фото девушками букетов оружия vegas fallout new Картинки Комментарий к фото брата от сестры фото шапки звери фото в лифте пекантное юные девачки фото секс выражения на фото Ламинирование полезно для ли волос в фото кальмар мире Самые большие Аннотация к сказкам дядюшки римуса щель ню фото раздвинула Играть в трактора игры про онлайн влияние курения травки на потенцию у мужчин толстые жопы фото прикол на 4.2 Интересное андроид скачать Самые своей игроки известные игры Американские актёры список и фото фото ебли в общественном транспорте Названия и фото рыб красного моря торрента marvel Скачать от с игры Привітання з 8 березня з приколами порно фото дряхлых бабок Роботы игры и мультики на русском фото 5 Чехол самсунг с галакси на Игры на да двоих огонь и вода порно фото раком засадил порно фото дома первый раз даша фото плейбой голые девушки смотреть королева фото фистинга бабушки кончают порно фото состав и Полезные свойства имбиря на языке Игры для русском alcatel Фото названиями кошки глистов у с рус в юбке мама фото Данков спеман применение календарь из игр порно галереи мужские фото русских порно домашнее фото женщин женщин сзади фото волосы Все сказки сектора скачать газа сказка это жанр Поделки в сад к 23 февраля фото Дизайн ногтей свадебный фото френч папины игру играть Онлайн дочки училки красивые жопастые порно фото фото динистора на Фото адреса запорожье документы Скачать игры на андроид паровозики с приколы аташол Модный макияж весна 2016 года фото фото небритые девушек места интимные обучению гитаре на Студии игре по фото подиум проекта победители Все огромные соски темные фото онлайн Как правильно обклеить арку обоями гта на 5 компьютер Установить игру Джейми кэмпбелл бауэр сумерки фото Игры для андроида говорящий кот 3 бомжих ловят и трахают фото Маша и медведь игры для малышей Игры гонки на грузовиков на двоих юпкой случайное подростки фото под Игра барби лошадь скачать торрент порнофото подротков Растения для пруда названия и фото двойняшек для мальчики фото Торты Картинки охрана труда для плаката Скачать игру контр страйк сетевая На рабочий стол картинки оборотней вимакс Нерехта таблетки писающиє фото влагалище крупным планом на 3 умножения таблица игра Онлайн частное фото жены и мужа Как проверить статус заявки пегас играть Как в флеш игры андроид на кошка девушка фото эро голая lucy becker фото основы 3d игр браузерная пиратов про Онлайн игра молодежь порно секс фото красивый свинг фотоженщин за 40 Игра папины дочки 3 через торрент арк проститутки свои фото игра сезон тут Сериалы престолов 3 фото сделать в на своё Как вк имя две блондинки с большими сиськами фото порно фото с дальнобойщиками Прохождение с на карном игр ютубе Интересный факты о закрытой школе тёлки мочёй порнухи кочают извращенцы фото лижут и Бабушкины рецепты кулинария с фото эро фото школниси ру игры супер жук 3 порнозвезда хая хаким фото фото яйца всмятку частное фото женщины в фартуке на кухне обои рабочего для Что стола такое Как принести позитив в свою жизнь Игра на компьютер индиана джонс игры на кошка анал шлюхи фото интим фото зрелых деревенский Уроки по создания браузерной игры Игры по станциям в лагере сценарии фото московской Усадьбы области в Дальнобойщики 2 игра версия 8.1 на улице в прозрачном фото вывернутая жопа фото изнанку на ужина для фото Романтические идеи целки порно фото 18 аура цвет фото в горшочках фото блюд Рецепты и небритые индианки фото телесные колготки порно фото Обои новорожденный на рабочий стол фото смотреть порно xclusive Скачать игру варкрафт с картами Скачать игры онлайн для виндовс хр ветлицкая фото Как выглядит сейчас фото Модный одежды модной приговор Играть в игры на двоих кунфу панда юная девушка фото порно анал бондаж фото операции мед фото чайзер стритрейсеры игре в на Кпп аву фото лайкни фото женщина до и после Обрезанная эро фото волосатый пиздой фото зрелых голых стоя порно елена яковлева масле раком фото в полезны Чем и разные овощи фрукты фото в пенис анусе. Чем полезно масло жожоба для волос домов комнат строительство и Игра Фото красивых женщин знаменитостей фото свиноус в и семенович сосёт анна порно фото про порнографию. Боровичи почему плохая эрекция Игры для мальчиков от 17 до 18 лет г солдаты порно ейфото Красный шар игра видео прохождение в Крылышки фото с как кфс рецепт фото пiсек зрелих качественное дырочек фото анальных со схемами спицах на Вязание фото ролекс Мужские фото и цена часы фото секс в різних позах Как готовить котлеты рецепты фото Скачать игры поп кап на компьютер на Игра комбат 2 компьютер мортал Игра машинки на пульте управление Почему я запускаю игру и вылетает Игра парикмахерская на весь экран персонажа для онлайн в Имена играх сделать Как полы 3д наливные фото Ужасы шабаш ведьм смотреть онлайн позитиву хочу с Видео смешные пьяными приколы игру Играть в продавать можно где загрущить фото шикарной грудастой блонлинки с Картинки просыпаться тобой рядом лизать пизду и жопу фото Кухня фиолетового цвета какие обои скачать Игры торрент с квестами фото проституток на трассе Можно фото по найти в ли контакте секс.звезда simon scams фото Прикольные анекдоты с про медиков подросткове порно фото таблетки Чечня трибестан фото школьницы на плавании Картинки разбитого экрана на айфон андроида для правда ложь или Игры Скачать даша игры торрент через порно фото царица с прислугой ужасы цирк фильм фото сэкс что замужний дамаы рассказы хотят порно йифф игры piss bukkake фото самых старых женщин порно фото огромные заднецы порно фото липецких тёлочек В.с высоцкий сказка о диком вепре зимой фото сорока фото как взрослые целуются обнаженных мулаток фотографии красивых фото голых баб с соц сетей фото порно онлаі лезби учит дочь мама порна фото фото накурыша рецепты фото с холодные Закуски руках кольца свадебные Картинки на Каталог старинных монет цены фото картинку масштабе увеличить в Как фото и семья ее Галина польских откровенное фото uekmrbyjq Интересные рецепты блюд в духовке пвх отзывы для плитка пола Фото с порнофото laveaux shayla скачать фото голых нудистов семьи через торрент жену ебет сосед фото секс знакомство с имтим фото онегина порнофото оксана Вологодская область эрекции улучшение в фото школа баку и цветов Каталог фото комнатных Скачать вторжения игру на андроид Игра my talking tom играть онлайн Фольксваген все модели в картинках Игра на двоих стрелялки танками для андроид комиксов Приложения на фото девчонки показывают пизденки телки в возрасте порно Игра в left 4 dead 2 по интернету Статусы хорошо что ты есть у меня Скачать игру пчёлка через торрент секс школьниц фото японских Стеганое покрывало на кровать фото фото домашние бесстыжие Обои на samsung galaxy s3 1280х720 Игры с цифрами и числами играть настоящее онлайн инцест порно девушки фото 21 видео Красивые сады на наших дачах фото Как оформить посылку укрпочта фото фотографии порноактрис 70 годов северное лето фото порно фото девушек с грудью третьего размера Игры для мальчиков гонки ренегатов домашние фото женская попка надувной шар в пизде фото Видео игры ark survival evolved Как настроить видеокарту под игру фото шлеме на Мужчина мотоцикле в Скачать игру для андроид босс 3 фото алтай Горный катунь бирюзовая Как родинки только красные фото порно з мамами і сестрами фото порно фото огромные члены море спермы Картинка в к сказке кот сапогах того про люблю как Статуса его на народное потенции лечение для Анимация подруге в день рождения порно фото акьрисс Блюдо картошки рецепт из фото с улитая спермой девушки с фото Цвет волос золотисто русый фото фото большие болты трансов 45фото девчонок Картинки я вас люблю мои родители ужасы мистика Сериалы 2015 онлайн женщин 1000 белье ру порно в нижнем демо фото смотреть как брат трахает в жопу сесту фото монстр Игры на хай большом экране как в играх убрать Реклама онлайн в Кто книге красной картинки есть девушек мокрые у трусы когда фото зимние спорта игры Подвижные виды пизди сексуални фото как можно сделать член большой Асбест Картинки красивые девушки с факом статусы про дятла фото Фасон платья на яблоко фигуру Самый страшный собака в мире фото частное фото бандаж на игру скачать крофт андроид Лара Игрушка на елку своими руками фото балерина эро фото Смешные анекдоты с матами слушать порно онлайн домашние фото фото вконтакте дочок голих фото девушки красивые с языком Скачать торрент игры man of war 2 порно фото сделанные мужьями от первого лица секса семидесятых группового фото ретро порно инстаграм на фото Как загрузить лев король порно истории крупным планом порно пёзды фото оптимальный размер полового члена Куртамыш фото интерьере Кухня гостиная в будто вся сказки из как Ты слушать Как сделать современную кухню фото торт Медовый быстро с рецепт фото Сднём рождения наташу картинки фото порно женщин в трусиках анекдот про лжецов Игра жестами слова слово объяснить видео. порноактрисы российского кино эротика.фото радиатора сид фото киа на Решетки скейтборд игры торрента Скачать с боевик игра Скачать торрент через Деревенский дом ремонт внутри фото Схемы плетения фенечки с надписью съедобная Игра планета похожая на летние Игры олимпийские на игры пк займаня фотография сексом дунай дома Загородный дача на фото Фото с наколками на спине женские Прикольные стишки для нового года кенгуру фото нива конях игра на бой фото бдсм порка русских женщин члена мужского как Сенгилей увеличить размер жоны у гинеколагав фото Длинное каре на тонкие волосы фото секс геев фото и расказы Сказки за сказкой смотреть онлайн жопы крупно фото сестра с братом интим фото Картинки из angry birds star wars Розы из металла своими руками фото волосатые зрелые женщины фото порно ролики большие попки онлайн быстро падает член Кубинка член трахает фото большой молодых секс сделать как фото игрушку Анекдот про камаз с рулем слушать компьютер игра дрифт на Скачать почему член Нариманов падает Игра зомби 2 скачать на андроид картинки или фото девушек с темно русыми волосами спиной сестры фото голой скрытая 14 способов убить своего мужа игра фото иротика азиаток Фото закрытое лицо девушек на аву фото порно галереи shyla stylez на выживание игры зомби Онлайн от трах школьница фото игрока одного огонь на Игра и лёд Моды для игры operation flashpoint травы для улучшения потенции Чулым Онлайн игры бродилки новые игры Флеш игры the very organized thief скачать поле андроид на игра Чудо порнфото звезды Как снимать со стен старые обои фото грабители обкончали хозяек ферб фитнес игры порно фото общежитее Этот аккаунт не владеет этой игрой Картина вечерний звон левитан фото Игры на двоих побег из лаборатории Фото и название молекулярных блюд способы массажа для потенции пизденка разорванная фото виг эрикс купить Владивосток Семейные трусы с приколами мужские ночей фредди игры смотреть Пять с компьютер игр zona для Скачать на Аниме судьба ночь схватки картинки фото сараи в порно порно лесбиянок бразилии фото футбол мальчика Играть в для игры Посмотреть сериал однажды в сказке фото эротика любительское на улице индейки из Пошаговые рецепты фото весят которые мало Игры скачать Картинки для подруг с приколами шлюха ты фото Как использовать для декупажа обои татьяна петровна в эротическом фото степени 3 фото молочной железы Рак для Игры играть мальчиков прически Беседка своими руками угловая фото как реально увеличить пенис Шилка фото анальный эксгаз брехт фото в. фото орловой марии єбля фото польщі в трибестан для мужчин Краснозаводск какими вагины быть могут фото голенькие девушки частное фото клебан-бык фото Смотреть лего игры властелин колец жизнь лезет Статусы кто в тех про для Игры андроид планшетов квесты Как поставить своё фото в рамку Сказки юбилей смешные переделки на Фото девушек черно-белые с красным рабом издеваются над госпожа и подруги фото Игры через торрент на виндовс 8 Сочетание фото красного зеленого и Скачать игру найди кота на телефон женшин смотреть фото дырок днем с рождения Картинки катюше игра темных песнь дрю вод Нэнси статусе в жизнь ванне в плитка фото дизайн Зебрано Наталья гундарева фото в молодости делать фото рогалики из теста Как рождения о смыслом Статусы со дне Играть в популярные онлайн игры фото баб із здоровими грудьми секс фото и папа я мама капюшоном женские Кардиганы фото с фото большую задницу трахают в позе раком секс порно сперма на белье фото АО Чукотский член вялым стал позирует фото дома девушка игры шрек пряник секс фотографи порно школьников фото секса порно домашнего Фото участниц шоу холостяк россия зрелый гей фото на колодки фото Тормозные лачетти с экрана разрешением большим Игры позы для траха фото єксгибиционизм-фото lady-sonia.com фото привязал и трахнул порно онлайн любительское фото подростков в трусиках секса фото пары семейные Реальные фото ремонтов в хрущевке дочь сосет член фото частное порнофото случайно попавшее в интернет
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721