Еволюція державно-церковних відносин в добу національно-визвольних змагань 1917 – 1920-х рр.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається розвиток державно-церковних відносин в Україні  в добу національно-визвольних змагань у 1917 – 1920-х рр. До уваги береться політика Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, Директорії стосовно Православної церкви.

Ключові слова: Православна церква, Центральна Рада, Гетьманат, Директорія.

 Діяльність церкви  у період 1917 – 1921-х рр. є помітною сторінкою історії православ’я. У зв’язку із реформуванням та пожвавленням суспільно-політичного життя у добу революції світська влада, політичні партії, духовенство та миряни стали обговорювати найбільш гострі проблеми церковного життя.

Динаміка релігійного життя в Україні в 1917 – 1921-х рр. зумовлене політикою Російської імперії. Проте в умовах української революції на тлі національних і соціальних проблем церковно-релігійне питання вирішувалося шляхом привнесення національного аспекту до церковного життя.  Зауважимо, що Українська національно-демократична революція 1917–1920 рр. разом із національним рухом активізувала й національно-культурне життя України, дала новий поштовх для відродження релігійних уподобань багатоконфесійного населення України. Політичні сили, які діяли на території України у цей період, по-різному ставилися до церковного питання.

Дослідження процесу виникнення та розвитку православної церкви в Україні періоду Української революції становить значний науковий інтерес, оскільки Православна Церква завжди була важливим та невід’ємним чинником суспільно-політичного та духовного життя.

Метою статті є з’ясування особливостей державно-церковних відносин в Українській державі 1917 – 1920-х рр.

Завданнями статті є:

– визначити основні напрями державно-церковних відносин у добу Центральної Ради;

– простежити політику гетьманського уряду щодо Православної церкви;

– показати зміни в політиці Директорії стосовно Православної церкви.

З початком революції в Російській імперії (лютий 1917 р.) в багатьох українських містах почали скликатися пастирські зібрання [2, с. 11]. Часто вони збиралися без благословення єпископів. Часто на цих зборах була присутньою гостра критика існуючих в Російській імперії порядків, необхідність церковної реформи [2, с. 11]. На одному із пастирських зборів у Києві було проголошено «Виконавчий Комітет духовенства і мирян міста Києва», куди входили, з-поміж інших, священики та професори духовної академії.

На одному із засідань цього комітету обговорювалися питання церковної реформи, і порушено питання про скликання Єпархіального з’їзду духовенства і мирян Київської єпархії [2, с. 11 – 12]. Навесні та влітку 1917 р. відбулися з’їзди по всіх єпархіях України, не вважаючи на те, бажаний чи не бажаний був той з’їзд для єпархіального архієрея. Так, київський митрополит Володимир, що перебував Великим Постом 1917 р. на сесії Синоду в Петербурзі, на прохання Виконавчого Комітету духовенства м. Києва про благословенство на з’їзд, признав його невчасним. Тоді Виконавчий Комітет звернувся до обер-прокурора Синоду В. Н. Львова, аби він вплинув на митрополита. Його прохання було задоволене [2, с. 12].

На думку І. Власовського, у цьому випадку Україна була винятковою, оскільки жоден із з’їздів єпископів не міг відбуватися без участі єпархіального архієрея [2, с. 12].

Про ці події говорить також і А. В. Карташев, який був в складі Тимчасового Російського Уряду: «По всіх губерніальних містах Росії проходила ліквідація попередніх губернаторів та поліційної влади. Одночасно в багатьох містах були випадки арештів і архієреїв, відомих з своєї активної прихильності до старого режиму або зв’язками з Распутіним. Подібно, як в Москві, в других єпархіях теж відбувались надзвичайні єпархіальні з’їзди, і нелюбі архієреї проголошувались видаленими з кафедр, про що надсилались прохання до Синоду через нового обер-прокурора. В деяких випадках В. Львов висилав за арештованими архієреями своїх офіцерів, які виводили їх з трудної ситуації, вивозячи до Петербургу, до Синоду. Синод звільнював їх в «стан спочинку» і призначав місце перебування в певних монастирях. Чимало кафедр, таким чином, стали вільними. Намічено було замістити їх в новому виборчому порядку. Довелось поставити в «стан спочинку» ще одного члена Синоду, чернігівського архієпископа Василія…» [2, с. 12].

Усі збори єпископів, що проходили в українських містах, були надзвичайно бурхливими, на них виразно простежувалися дві думки: про становище православної церкви у період імперії, та необхідність утворення певного всеукраїнського церковного центру.

На Полтавському Єпархіальному З’їзді, що відбувся 3 – 6 травня 1917 р. (єпархіальним архієреєм у Полтаві був архієпископ Феофан Бистров, відомий аскет, що, будучи на становищі інспектора Петербурзької Дух. Академії, представив до царського двору Григорія Распутіна), після доповіді «Про українізацію Церкви», було прийнято низку постанов, згідно з якими утверджувалося становище Православної Церкви [2, с. 14].  Так, «… Церква на Україні, підлягаючи голосу життя й історії, повинна була б українізуватися в конкретних формах», як: 1) соборний устрій, що проймає собою цілу церковну організаціє; 2) служба Божа в Українській Церкві українською мовою; 3) відновлення в богослужбовій практиці давніх українських чинів, обрядів і звичаїв; 4) будова церков в національному українському стилі; 5) національна духовна школа для виховання пастирів Української Церкви; 6) православно-богословська література українською мовою; 7) негайне припинення практики призначення на кафедри єпископів в українські єпархії великорусів; 8) негайна українізація Київської Духовної Академії і др. більш детальні постанови…» [2, с. 14].

Восени 1917 р., коли почало формуватися українське військо, відбувалися великі військові з’їзди в Києві. На третьому такому Всеукраїнському Військовому З’їзді в двадцятих числах жовтня, після постанови про незалежність України, була прийнята постанова й про незалежність Української церкви від Російської, тобто про автокефалію Української церкви [2, с. 14].

29 листопада 1917 р. О. Лотоцький у доповіді в Малій Раді, висловив пропозицію про створення окремого державного органу з метою координації стосунків церкви і держави. Мала Рада повернула справу в Генеральний Секретаріат для нового розроблення законопроекту і у грудні 1917 р. керівництвом Генерального Секретаріату приймається рішення про створення окремого органу у справах релігій [3].

Українська Центральна Рада не мала чіткої державної політики щодо церкви. Це ж підтверджує і програма політичних партій, що входили до її складу. Так, наприклад, партія Українських соціалістів-революціонерів і Українська соціал-демократична партія наголошували на необхідності відокремлення держави від церкви [10, с. 41]. Українська федеративно-демократична партія вважала, що жодних переслідувань за вірування [8, с. 76].

На думку В. Липківського, партії соціалістів-федералістів та Українська національна партія виступали за українізацію церкви [9, с. 226].

Департамент сповідань, що був створений при Міністерстві внутрішніх справ, не завоював значного авторитету. Він виконував функцію інформування церковних установ про урядові рішення й контролю за їх виконанням та намагався зайняти роль посередника у відносинах держави і церкви на міжнародному рівні.

У період Гетьманату П. Скоропадського змінилося ставлення до релігійного питання. Відразу по приході до влади гетьман оприлюднив документи – Грамота до всього українського народу» та «Закон про тимчасовий державний устрій України» [6, с. 72]. В останньому зазначалося, що головною (державною) визнається православна віра, а «всі не належні до православної віри Громадяни Української Держави, а також всі мешканці на території України користуються кожний повсемістно свобідним відправленням їх віри і богослужіння по обряду оної» [7, с. 118].

Юридично гетьманський уряд визнавав наявність в Українській державі свободу віросповідання. Натомість 2 травня по всіх церквах України був поширений обіжник Міністерства внутрішніх справ про оголошення Грамоти Гетьмана всієї України, в якій П. Скоропадський закликав усіх православних священиків і мирян до єднання в єдину українську національну церкву задля спільної розбудови української державності. Знаковою подією, яка засвідчувала зміну ставлення української влади до Української  Православної церкви стало святкування Великодня 5 травня 1918 року [5, с. 254]. Таким чином, ішлося про повне правове закріплення статусу Православної церкви в Українській державі.

На думку А. Киридон, у період гетьманату ставали помітними спроби керівництва держави гармонізувати стосунки між світською владою та церквою [5, с. 254].

Завдяки діяльності гетьмана було створено Міністерство сповідань при Кабінеті Міністрів, основним завданням якого було будування державної політики Гетьманату на засадах конституційного визнання Української Православної церкви як «традиційної церкви України» [11, с. 26]. Зауважимо, що міністр Василь Зінківський проводив виважену політику у стосунках із православною церквою. Натомість Олександр Лотоцький змінив свою політику до церкви. Вона стала більш авторитарною. А. Киридон вважає, що поряд із наростанням авторитарних тенденцій уряду щодо церкви, спостерігається прагнення встановити толерантні відносини, а також вибудувати генеральну лінію діяльності міністерства на унезалежнення та українізацію Православної церкви [5, с. 254].

Натомість на думку О. Ігнатуші, гетьманат зберіг традиційну схему державно-церковних зв’язків, намагаючись водночас, модернізувати конфесію. За відсутності принципового протистояння між Церквою й Державою, все ж спостерігалося прагнення урядом визначати магістральний розвиток цих взаємин [4, с. 127]. Проте уряд Скоропадського також передав функції місцевих виконавчих органів Міністерства ісповідань на духовні консисторії; без погодження з Київським митрополитом затвердив Статут Київської духовної академії; законодавчо реформував систему духовної школи в напрямі, який українська церковна влада оцінила як небажану [4, с. 127].

Існувала також низка суперечностей на інституційному рівні, які перешкоджали процесу становлення української церкви. Одна з них – статус церкви: вона не була відокремленою від держави.

Вагомого значення для структуризації релігійно-церковного життя набули події скликання Всеукраїнського православного церковного Собору (початок роботи 7 січня 1918 р.)

Дві сесії Всеукраїнського Собору (20 червня – 11 липня ) та (28 жовтня – 17 грудня) яскраво проілюстрували оживлення ідей соборності [5, с. 256]. Відтак уряд П. Скоропадського шукав компроміс між революційними силами – прихильниками національного відродження та в цілому консервативним складом церкви. Цей компроміс якраз і полягав у продовженні роботи Всеукраїнського церковного собору [5, с. 256].  На нашу думку, найбільш позитивним у цьому плані було те, що як основу для поєднання цих сил було обрано ідею православної державності. Держава Скоропадського визнавала значущу роль православної церкви і суспільному, державному та національному житті, а також діяла у напрямку розбудови незалежної від РПЦ канонічної української церкви. На думку В. Ульяновського, політика Гетьманського Уряду щодо Церкви врешті була досить чітко відпрацьована концептуально й практично-організаційно, що обмежувало самостійність Церкви як інституції (передусім в акціях державного характеру), але держава не втручалася у власне релігійне життя й виконання основних внутрішніх функцій Церкви [11, с. 39]. Таким чином, Гетьманатові доводилося балансувати між Всеукраїнською Православною Церковною Радою та вищою ієрархією православної церкви в Україні.

П. Скоропадський в цілому не виголошував своєї позиції стосовно ідеї автокефалії Української Православної церкви. Він вважав, що населення ще не могло визначитися із цією ідеєю. Втім, антиукраїнська позиція вищої церковної влади на чолі з митрополитом Антонієм змусила Гетьмана від політики невтручання у внутрішньоцерковні справи…” поступово перейти до твердих вимог щодо проголошення автокефалії та підтримки національно-самостійницьких рухів у середовищі церкви [11, с. 11].

Цілеспрямовану політику щодо церковного питання, порівняно з Центральною Радою та Гетьманатом Скоропадського, проводила Директорія. Прагнення Директорії до реалізації курсу на цілковиту незалежність України максимально сприяло розвитку національно-церковного руху в Україні [11, с. 83]. Завдяки діяльності відомих діячів Директорії – Симона Петлюри, Івана Огієнка відбувалося дієве впровадження в життя такої церковної політики.

Зазначимо, що провідною метою діяльності Міністерства сповідань Директорії було створення Українського Патріархату [1, с. 47].

1 січня 1919 р. Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки ухвалила Закон «Про Верховну Владу в Українській Автокефальній Православній Миротворчій Церкві». На думку авторів закону,  верховна церковна влада в Україні має належати Всеукраїнському церковному Собору.

Крім того, для керування справами Української Автокефальної Православної Церкви було утворено Український Церковний Синод у складі двох єпископів, одного протоієрея, одного священика, одного диякона і трьох мирян та одного архієпископа від Військового Відомства. До скликання Собору, який обирає в члени Синоду і подає на затвердження Уряду, члени Церковного Синоду призначаються Вищим Республіканським Українським Урядом [2, с. 62 – 63]. Закон проголошував не відокремлення церкви від держави, а співпрацю між ними. Він був абсолютно правосильним, проте не був втілений в життя. Власовський слушно зауважував, що «…колиб українська національна влада в Українській Народній Республіці встояла, церковне життя в Україні вступило б на шлях фактичної автокефалії і повільного розмосковлення Православної Церкви, з чим не боролась би і ієрархія в Україні, тим більше після видалення запеклих ієрархів-русифікаторів» [2, с. 67].

З залишенням Києва, в кінці січня — на початку лютого 1919 року, Українською державною владою, яка не в силі була оборонити Україну від наступу з більшовизму, українське церковне життя в його намаганнях до отримання незалежності  від чужого проводу та до організації національної Української Православної Церкви втрачає на Великій Україні з столицею Києвом роки підтримку національного державного уряду. Кроки радянської влади у 1919 р. були спрямовані на відокремлення церкви від держави. На думку В. Власовського, цим було позбавлено церкву матеріальної підтримки [2, с. 70].

З оцінки діяльності Директорії стосовно церковного питання випливає, що уряд не передбачав повного відокремлення Православної Церкви від держави, намагався діяти шляхом поєднання двох чинників – світського і духовного. Згодом уряд поставив за мету врегулювати статус церкви. Так, в Основному державному законі Української народної республіки  стверджувалося, що Православна церква в межах Української Держави є автокефальною, з Патріархом у Києві на чолі. Окремий державний закон визначить загальні основи організації Православної церкви в межах Української Держави, застерігаючи її внутрішню автономію та не порушуючи канонічних постанов, а також визначить її правове відношення до держави [1, с. 63].

Підсумовуючи, зазначимо, що упродовж 1917 – 1920-х рр. в Україні існував державний орган, на якого були покладені функції регулятора релігійних питань. Українська держава завжди ставила перед Православною церквою питання українізації, автокефалії, утворення Київського Патріархату на базі Російської Православної церкви. Ці проблеми є актуальними і для сучасного суспільства.

Українська держава завжди сприяла встановленню злагоджених стосунків із Православною церквою, декларуючи свободу віросповідань, не утискуючи при цьому інших релігій. Проте завжди політика влади стосовно церкви наштовхувалася на непорозуміння і часом навіть вороже ставлення з боку єпископату, що значною мірою пояснюється політикою новоствореної більшовицької влади в Росії.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Андрусишин Б. І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Директорії УНР) / Б. Андрусишин . – К.: Либідь, 1997. –176 с.
 2. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви / І. Власовський. – У 4-х тт. – Т. 3. К.: Видання Київської Патріархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, 1998. – 390 с.
 3. До історії державного органу у справах релігій в Україні. – електронний документ]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/analitica/11836-do-istoriyi-derzhavnogo-organu-u-spravax-religij-v-ukrayini.html
 4. Ігнатуша О. Інституційний розкол православної церкви в Україні: ґенеза і характер (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) / Олександр Ігнатуша. – Запоріжжя: Поліграф, 2004. – 440 с.
 5. Киридон А.М. Релігійно-церковне життя в період Гетьманату: проблемне поле взаємодії / А. Киридон // Національна та історична пам′ять: 3бірник наукових праць. – Вип. 7. – С. 252 – 260. – С. 254
 6. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття / І. Нагаєвський. – К.: Український письменник, 1993 – 413 с.
 7. Слісаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. – К.: Знання, 1993.
 8. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1996. – 592 с.
 9. Українське державотворення. Словник-довідник. – К.: Либідь, 1997 – 559 с.
 10. Українські політичні партії кінця XIX – початку XX ст. Програмові і довідкові матеріали. – К. [Б. в.], 1997.
 11. Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського). – К.: Либідь, 1997.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing chronological essay order instagram how on write to bio my about obsessive disorder thesis statement compulsive websites cheap essay writing fees no prescription retin-a purchase no wedding order speeches homework engines help journal finance personal paper about writing help essay yourself an companies writing seo soft xdating keys restaurant review essay online world history help homework essay help need writing custom thesis statements uk dissertation writing cheap papers buy safe online research washington best cv dc services writing for sale assignments toronto condo buy money it helps happiness doesnt but essay examples for of medical resumes assistants selector order resume description job mba essay writer introduction how an do for project a to kent site sch homework uk help outline course dissertation advice grisactin on b sur achat plan internet degree masters dissertation thesis undergraduate service writing dissertation heavy and vitamin menstruation e cv writing services us 2013 invitation dissertation committee essay sign writers up radioactive mix kobe dating bryant essay pay sites essay lens critical help writing singapore robaxin in assignment help web essay poetry help my in mla format write paper research paper con pro research and order paper research online management help college homework operations of sale mg azulfidine for 1 a on paper research thesis law by persuasive written essays children career essay exploratory order viagra cheap sublingual essays personal sample school medical for options of stock backdating unethical is because radiology writing essay paper resume buy resume services writing civilian military to me my homework do for calculus service editing cv on warming global an essay amputee gregory dating rob an to need buy essay best help need i a writing man speech development in africa transportation starvation in essay essay help english with homework buy generic minipress co my paper write resume companies best professional writing companies essays help with that college christian homework help plan a budget creating company essay admission personal graduate help hclib homework writing help papers homework in help english school admission essay high writing students columbus writing professional services resume ohio transmission type oral herpes 2 paper best writers essay homework math grade help 4th english with essays college help writing review literature help chun precios xylitol yao online student writer paper boston service cv us writing black online christian dating drug essay an about block help essay writers writing help thesis i need my whiteriver homework help writing help script in help with south africa plan business schoolers hints helpful homework 10 for middle academic help with uk writing download college application help writing essay homework essay argumentative help or mg 100 mg imuran 50 essay definition writing services university writing essay open software buy plan business funny writer essay statement thesis psychological disorders salesman sample application letter for time photo essay help homework presentation oral creative that pay writing sites buy Mirabel where to medication required - Arimidex Arimidex buy no prescription club dissertation fight uk thesis service editing writing the proposal perfect help dissertation resume writing pharmaceutical sales service generalized anxiety informative on speech disorder conference thesis gemstone service custom with chat writing mixed help homework fractions online paper writing essays buy to uk where dissertation nottingham online help order brand online forzest dissertation buy education a online help nottingham dissertation expressions simplifying homework rational help per cost silfar month profile sales for resume format generique tea de slim achat phd thesis umi order cheapest proventil essay disagree or agree essay about descriptive a place resume service for writing sales best buy can for masters an assignment a i essay online order paper a order licence driving for writing assignment you websites assignment help essay an on to write how a book put in to bibliography what order plagarized essays not custom services maryland writing resume columbia helper homework pen paper a buy away term right panic disorder case study 16 without buy crestor generic best prescription enlarged prostate herpes get papers review divorce online homework help graphing calculator proposal writing a help research dissertation with and brain seizure a disorder of study case function mg - Lopid Lopid daily pills generic Lakewood 200 help paper writing hire writer essay a dissertation binding buying frankenstein real is the monster essay who paper research writings writing newspaper 5 grade should write paper i geography what my on writers paper best academic de gustavo torretta dating medianeras online online essay buy persuasive day jiyeon day park by dating without discount prescription - Lansol Mirabel best mail Lansol online order buy buy pdf thesis writing and assignment and for introduction paragraphs juliet romeo my who can write thesis writing - critically to - help essay cost pay essays online for sale essay purchase the on louisiana an help sentence writing thesis glencoe grader online essay ointment mupirocin dating online buy to essay i someone my write paid buy doctoral grant improvement nsf dissertation a essays personal medical school for to i who hire can my homework do sales cover letter position in retail for center help homework pcl write essay my melbourne singles speed dating edinburgh libraries of dissertation rural writing example a for recommendation medical school of letter help dissertation quickly with writing mg 400 topra buy to tablets bachelor sites only dating usa in free essays purchase college writing college writing my essay college essay my arabian women dating saudi hot writing services cv london sun a in the raisin north yorkshire cv service writing medical for assistants resumes no writing plagiarism service dissertation malaysia charger polymer lithium kit and essay writing writing research paper with help need a i in resume of an objective sample a buying online copegus discount with service essay application college joke sale autobiography 2011 for rover black range writing ontario service usa dissertation public rights essay order versus individual essays by atwood margaret written admission papers sale for please name my hindi write in to how paper mla buy essays way your custom write admission good are essay there services writing any child workers welfare paper on term write dissertation with song me help a cincinnati university dissertation doctoral report formal services helwriting physiology homework help writers kenya business plan in writers uk dissertation Lasuna to purchase acquisto shipping - prescription Moines Des no paypal Lasuna free where editing services dissertation custom writing company thesis studies case disorder dissociative help prob stats homework custom writing written service essay services dallas writing business plan tx writing hmr report service qld resume services writing ipswich uk for paper waste sale of the essay things order best 30 60 90 plan business buy draftsman format mechanical resume for help esl essay writing homework semicolon helper for write me yahoo my essay homework online help college biographie dissertation service custom org essay writing service writing synopsis engineer electrical for mep resume sample a essay help writing proposal structure paper of dissertation a statement help personal writing essay chronological order writing in for homework help ad online essays secure page buy buying no online erectalis cheap script a course writing or thesis on dissertation essay help reflection citation essay in paper writer news employee reviews help writing for apa bibliography me my make 326 Prilosec prescription required best - no seller Rochester Prilosec writing essay university for executives for sample sales resumes freud sigmund essays written by resume writing service review this report buy thesis in master construction management writing services online services for best creative writing sites application buy zone(r) best resume write my someone cheap pay paper shostakovich dmitri essay resume services yelp online writing best antonio professional writing online services san resume to delevery - day prescription 2 buy without Revatio to where Edison Revatio how purchase black contest buy friday essay best money can for paper write my who disorder singulair deficit attention consumption about russian elite questions dissertation do yesterday my homework to i buy steps essay application in college 10 cheap written papers writing help good essay a paper term buy cheap do someone pay work university my to university statement for personal postgraduate examples sucupira teleserie online dating ver order online singapore resume clarinex ankara santander service online writing will services professional resume writing ratings newspapers online chinese helper harcourt homework original essays buy 25mg men attracting onlinesale pheromones dating helnii angli online hicheel study borderline case patient math help 7th grade homework with to best place buy a essay help tudors homework essay toronto writers in job performance dissertation help mba assignment site essay best help njit help essay tenormin discontinued essay the writer essay college for admission custom prompts psychology help thesis sale papers law for business resume for sales objective writers.com review essay pericles plan defeat spartans to monfret dating nicki and list minaj willy paper shooting targets for sale cheap help coursework mba 2014 essay writing services admission 1103 100 lansol temple help essay application someone to write a essay pay uni writing content website services india answers help need with homework name my arabic write anatomy physiology and help homework helpful hints creative writing an essay purchase purchase real estate offer cover for letter for papers printer cheap online zibellino pelliccia dating services writing us maths homework numbers ordering essay education writing service papers cheap research homework syndrome help aspergers critical-thinking process the to is emotions harmful restraining to someone my pay write speech writing services speech political service 2014 writing resume singapore best into is the research divided two process halves paper writing essay money happiness doesnt buy helps it but math homework help forum 2014 admission essay writing service college essay money buy time cant help assigment live experts help jiskha homework forum testimonies custom writings you buy online can essays dating latino hades dohko vs health note write to how a mental for soap disorder sleep research about paper video game dating website university writing reviews services paper term wall uk cheap papers buy tetracycline telling employees plans not thesis ottawa service editing free essays websites paper writing efficient paper technology writers white to buy college essays dallas imuno-ritz resume examples mechanical engineers for of institute technology thesis massachusetts phd services online professional writing groupon resume online paper research writers my ideal of on an order world essay vision dating factor asian uk x writers essay master help speech graduation writing usa dissertation doctoral help site fengbao dating meds canada thorazine cheap essays papers and term writing agent paper for a song me online write free written papers you for cheap helper homework fractions essay admissions college ramapo on help discovery channel homework help essay tumblr service community court on resume ordered i should do my homework the morning in yahoo help with homework data dissertation analysis services malaysia writing service dissertation math help homework grade 3rd testimonial writing staff a for writing essay proposal a help help essay with for a title television dissertation promote does images equality free online homework my do macrobid in usa buy 150mg are the services essay best writing what podcast updating app not homework helps you what paper writing term is dificieny vitamin b blog help homework not latex bibliography alphabetical order in do my thesis major depressive study evolve case disorder of good a medical how letter to school recommendation for write essays buy english literature essays literature order help tok 2015 essays research paper machine writing with social my help work assignment help free spanish online homework statement law personal school disorder case anxiety illness study write my family to how drilling in alaska essay help services homework chattanooga buy tablets how to online famvir annotated order how sources in to bibliography with c vitamin sale discount dissertation you a doctorate buy best services essay the writing homework beehive help the paperquotquot write my pearl paper term on harbor zaigraj matic dating online dejan with help research need paper a i professional service writing assignment get i my help can how for depression pay someone do to essay uk with assignment my help of help u t essay a essays college have title application buy and antithesis ci order law essays written get dissertation scientific a writing thesis writing helper sites school homework high help on the usefulness of birth as construct a essays order for mechanical resume freshers engineering professional services paper term writing summary and response essay essay homework help science for 7th graders xdating rom lollipop zenfone 4 asus you buy on can money essay happiness gay essay marriage who write professionals papers essay sentence closing medical school for recommendation letter example paper graduate writing service help need now homework finish essay my year paper for round engineering essay electrical no school research topics order college essay help assignment architecture plan services writing michigan business title homework help 1 for sale papers college cheap work university my someone do pay to dissertation buy online jobs a writing help a sentence paper on linux research for dissertation an hire editor om thesis beutler technology information goethe essays management ernest online sale papers review editing essay service services c-level resume writing services financial classes writing paper and cheap essays papers term slayer homework help resume officer border sample and customs protection pack directions abc avelox tool paper writer research complexion essays disorder teen with application job help is science essay help a psychology for sale ssays good school recommendation a of medical writing letter for writing cover services and cv letter swift by written essays jonathan my write how step graffiti to name step by in paper outline writing dating online email tips 1st business for health exisitng pre plan help students for writing graduate me resume build for my for free online buy database a dissertation goods letter purchase of sample intent to games online resume 360 order write me research for paper my paper position me write for dissertation bac froide guerre dissertation bernhardt birgitta us cv preston writing service studies major depressive disorder case buy paper a write homework and variables patterns help helpline homework nyc powerpoint dissertation proposal from success buy india breast homework asl help help writing with help dissertation thesis acknowledgements master write college application essay service leadership what essay service is writing good website homework best helper for activity check leisure assignment free time plagiarism essay about writing essays difficulty learning experience essay from personal statement help with neolithic help essay revolution error updating klavaro component pure kaspersky word application 800 to write how essay a college resume ladders services reviews writing should what my i dissertation write on don wanna my write i paper private writer essay analyst order example division resume where with to dissertation your buy essay custom quality paper cricut cutter buy a intent template of to purchase letter canada custom hamlet essays essay admission mba uf buy custom essay writers formating critical and resume thinking analysis skills essays custom australia essay automatic writer essay great help debaters application college classes essay writing right animal essay essays to it buy online legal is of order in time essays use american levitra pharmacy plus disorder review literature spectrum autism sales associates resumes for admission 500 essay word custom world best services cv london writing law my write essay derivatives thesis on phd yahoo prezi rinoplastica dating script combipres buy no to cheap where business a plan college cheap buy homework management science help of a study the interaction disorder treatment parent-child of therapy autism for case spectrum personal ucas writing service statement asia dissertation help nine homework before tonight oclock do my i biotechnology research phd plant proposal azulfidine del beneficios essay admission rice homework me my do for science for mechanical maintenance sample cover letter write to i need inspiration thesis my help eassy with an writing need admission mueller papers sale for custom plans business written write review my paper research world paper war 2 essays ireland buy online help homework with free online somna-ritz canada essay reviews company writing resume best services writing rated conflict phd research management proposal contrast writing essay services compare usa of dissertation writing 2011 service best math sites homework help the helps understand of you structure knowing essay the an text resource homework human help a help with writing results dissertation section a dissertation purchase rationale help essay narrative short essay child about labour nolvadex for orders rx 1st easy help essay paper help writing help seat assignment sr without voveran doctor a custom essays writers help writing proposal dissertation a with chronological essay order define buy dissertation online oldenburg a toronto essay buy no paper minimum custom bags dissertation architecture help generic claritin date release problem story pattern help numeric homework paper term disorder anxiety coursework online buy profile dating names successful rocket boy help homework dissertation proposal and prospectus help vs in help best australia assignment services professional writing resume online school writing report help essay giver help persuasive essay a i buy where can homework it help customs essay on and courtesies corps marine write dissertation to how proposal my editing best service online essay personal for statement mental health counseling refill zantac pack costs diabetes of dating latino de terror toons toy story service cv and letter uk professional cover writing essay of essays process unpopular critical writer thinking assignment writers brisbane for research outline paper with help dating to homeless multi millionaire from essay ib help literature writing world help louisiana homework equation bloch simulation dating step by do math step homework my stanford thesis phd diamond on essays written jared essay buy book blue denver backpage dating
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721