Етичні принципи Нового Заповіту як основний елемент у формуванні національної свідомості української молоді.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано етичні норми Нового завіту та їхній вплив на формування свідомості української молоді.

Ключові слова: етичні норми, етика, національна свідомість, Нагірна Проповідь, релігія, Новий Заповіт.

The paper explores the ethics of the New Testament and their influence in shaping the minds of Ukrainian youth.

Keywords: ethics rules, ethics, national consciousness, Sermon on the Mount, religion, New Testament.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю вивчення формування національної свідомості під впливом етичних норм Нагірної Проповіді. Проблематика даного дослідження зумовлена тим, що у галузі релігієзнавства, педагогіки та психології ця тема не є достатньо висвітленою.

У наш час активність дослідження даної теми поступово зростає у релігійно-педагогічній та психологічній сферах. Такі дослідження дають можливість простежити та проаналізувати формування та розвиток національної свідомості  української молоді на принципах та ідеях етосу, на якому побудований Новий Заповіт. Тісна співпраця релігії, психології та педагогіки у сфері аналізу та дослідження формування національної свідомості дає змогу поширювати та використовувати результати на користь нашої держави, нації та суспільства.

Релігія відіграє важливе значення у духовному відродженні суспільства. Етичні норми, зокрема їх релігійний аспект, а у даному випадку християнський розглядається як складовий чинник національного виховання. Тому, щоб виховати здорову, культурну спільноту – потрібно дотримуватись принципів та основ суспільно-морального християнського етосу.

Проблема сучасної української молоді полягає у відхиленні від традиційних моральних та етичних норм, які суспільство створювало та корегувало протягом багатьох тисячоліть. Нівелювання такими соціально-культурними цінностями призводить до занепаду культурної спадщини та надбання українського народу. Таким чином може стати причиною для деградації (в усіх смислах цього слова) наступних поколінь нашої держави, що поставить під питання існування нашої нації…

В основі даного дослідження лежить принцип толерантності. Використання принципів супроводжується постійною методологічною базою.

Проблематика завдання може бути з’ясована та вирішена за допомогою емпіричного та текстуального методу, а також методом аксіоматичного аналізу, який допоможе встановити схематику дефініцій понять досліджуваної проблеми. Значну роль у проблематиці дослідження завдання відіграють методи ідеалізації та соціології релігії. Метод систематизації та узагальнення допоможе якісно сформулювати базову структуру досліджувального матеріалу та підійти до висновкового аналізу.

Важливим кроком вирішення даної проблематики є дотримання етичних принципів суспільства та усвідомлення українською молоддю своєї національної свідомості та приналежності до своєї держави. За релігійним поглядом – еталон таких принципів був сформульований у Новому Заповіті. Чому акцентується увага саме на Новий Заповіт, тому, що у цій книзі, зокрема у Євангеліях зображено еталон суспільно-етичних цінностей у вигляді Нагірної проповіді Ісуса Христа. Найкраще це зображує євангеліст Матвій. Нагірна проповідь за всім своїм змістом випереджає усі минулі та теперішні вчення філософів, мислителів, проповідників та етиків. Значення Нагірної Проповіді Ісуса лежить в її повсякденності, в її повсякчасної актуальності. Минуло понад дві тисячі років після її проголошення, але це повчання ніяк не застаріло. Як і колись, все частіше піднімається питання дотримання етичних та духовних цінностей. На місце правди, справедливості та добра, люди внесли брехню, сваволю, насилля та ідеологічний хаос. Це безпосередньо торкається української молоді – як покоління якому передалося вчення, традиції та культурний спадок від минулих поколінь. Питання лише в тому, що понесе наше покоління наступному?

Структура сучасного суспільства створює умови для соціального індивіда – як повністю незалежної одиниці, одиниці яка не підпорядковується  набутими  протягом поколіннь моральних, етичних та соціо-релігійних принципів. Тобто віддаленість від етико-культурної, релігійної нормативної структури фактично проголошує відомий лозунг Ніцше, «Бог помер».  Це означає, що людина може будувати своє життя незалежно від дотеперішньої моралі та її зафіксованих норм та основ [4, c. 8].

Етична наука та біблійний етос близькі одне до одного за метою та проблематикою. Із суто раціонального погляду аргументація етиків є досить переконливою. Але з погляду взаємозв’язку між етосом та суспільними умовами та вимогами, «логіка» релігійного етосу набуває все ж таки чималого значення. У своїх посиланнях на Нагірну проповідь раннє християнство необов’язково відділяється від раціональної етики. Це є проявом того, що християнська етика Нового Заповіту пристосовується до сучасності та одночасно непохитно зберігає догматику своїх принципів.

У Новому Заповіті Бог хоче, щоб людина у Христі стала здатною до свого зрілого реалізовування моральних повинностей, обов’язків, честі, гідності, сумлінності, добра та щастя. Таким чином етичні принципи Нового Заповіту являють собою основні тези Нагірної Проповіді Ісуса Христа. Проповідь Ісуса включає в себе головні правила етичного та духовного розвитку нації, народу, суспільства. Він підбадьорює людей нижчих духом в тезах про блаженства, засуджує перелюб, клятву, самосуд, та гнів, підносить милосердя, любов, молитву [4, c. 11].

Хоча проповідь є і важкою структурною нормою для виконання, але якщо при намаганні дотримання певного їх числа, то одні етичні норми будуть породжувати інші, що являється необхідним для існування духовно-здорового суспільства та зокрема його національної свідомості.

Критерій такого суспільства несе за собою успішне процвітання нації. Не дивлячись на те, що національна свідомість це – сукупність соціальних, економічних та політичних чинників в яких проявляється життєдіяльність нації, це насамперед моральне, етично-духовне сприйняття норм поведінки соціуму.

Основними складовими національної свідомості виступають: сприйняття оточуючого світу та ставлення до нього, усвідомлення національно-етнічної належності, ставлення до історії та культури своєї національно-етнічної спільноти, ставлення до представників інших націй і національностей, патріотичні почуття та патріотична самосвідомість, усвідомлення національно-державної спільності. Вище перелічені складові виступають поверховою конструкцією нашого народу, де фундаментальним чинником являється релігійність – саме вона поєднує у собі етику моральності та духовності нашого менталітету, як в минулому так і сьогодні [7, c. 31].

Релігійність українського народу, як і інших традиційних християнських народів вкладена в Біблію. Відомо, що Біблія в минулому мала велику історичну цінність та відігравала неабияку роль у формуванні національної мудрості. Взявши до прикладу відому Острозьку Біблію, яка стала взірцем друкарського мистецтва на Сході та Заході Європи, ми можемо отримати яскраву картину історії минулого. А яку роль відіграє для України Біблія сьогодні? Це питання змушує задуматись… Річ у тім, що Біблія перестала бути авторитетом сьогодення, її відвідують в музеях та виставках, на ній проголошують клятви, майже не читають та й взагалі забувають. Сучасність Біблії проголошена її станом забуття, такий стан створила українська ментальність, яка тягнеться за америко-європейським стандартом авторитарності. Яку роль відіграє Біблія для сучасної української молоді? Аналізуючи стан ментальності українського покоління виникає враження, що українська молодь взагалі незнайома з Біблією, а про Новий Заповіт вже й мови йти не може. Таким чином ступінь духовної моралі та етосу в Україні надто низький, щоб прогнозувати позитивні прогнозування, стосовно нашої нації.

Проблема сучасної молоді полягає в упереджених поглядах на себе, як незалежного покоління, яке здатне повністю забезпечити саме себе. Це створює помилковість світосприйняття сучасного українського менталітету. Справа в тому, що таке покоління забуває про принцип спадковості, тобто кожне покоління повинно щось залишити по собі у фізичному, моральному та духовному аспектах, адже світова історія ніколи не зупиняє свій розвиток. Мета нашого суспільства – передати набуті знання та досвід у вигляді духовно-настановчого послання для майбутніх поколінь, а такого нажаль немає. Тому вище згадана проблематика стосується насамперед національної свідомості України.

Національна свідомість – це сукупність теоретичних, буденних, масових, елітних, власне національних і зарубіжних ідей, настанов, прагнень, культурних набутків, які сприяють прогресивному розвитку нації в усіх сферах її функціонування [7, c. 27]. Національна свідомість – це універсум буття нації. Який тоді універсум, буття нації для нас? Українська свідомість є проблематичним поняттям, оскільки дане визначення спотворюється сучасністю та корегується минулим. Як було згадано вище, сучасний українець нівелює правом бути духовно-мудрою людиною, йому не потрібна мудрість ні від людей. ні із Біблії – йому достатньо Інтернету, телебачення та політики. Сьогоднішній українець порушує духовність на інстинктивному рівні та перетворюється із людини національно-свідомої, на людину контрольовану.

Проблематика української свідомості вирішується лише втручанням елементу Нагірної проповіді Ісуса Христа, адже не існуватиме жодної кризи, ніякої проблеми життя одиниць, спільнот чи народів, яких не можна було б розв’язати етичними нормами Нагірної проповіді. Свідомість нації потребує втручання духового елементу християнської культури, оскільки такий елемент ніколи не втратить етичну та виховну цінність серед суспільства.

Проблема поєднання морально-етичних принципів Нового Завіту та української свідомості сучасної молоді потребує детального дослідження і спирається насамперед на виховання молодого покоління. Саме від підходу до правильного виховання буде залежати розвиток нашого народу. Структура Нагірної проповіді відтворює послідовність грішної природи людини, прослідковуючи та критикуючи вчинки тогочасного суспільства, але вчинки сучасного суспільства залишились ідентичними минулим, але різниця лише в осмисленні та аналізі вчинку. Сучасне виховання в колі сім’ї та поза її межами молодого підлітка, як формуючої одиниці нації зазнає істотних змін в негативному значенні, це означає, що питання про позитивні аспекти опускаються. Таким чином ясність ментальності, свідомості та духовної цінності нації стає на задній план з-поміж списку потрібних матеріальних та фізичних цінностей суспільства [4, c. 72].

Даний прогноз не є песимістичним, оскільки 90% інформації у наш час приховується від соціуму, а подається лише відредагований та перероблений матеріал, тому правдивий стан дійсного стану нашого духовного та культурно-етичного надбання прихований. За останніми дослідженнями встановлено, що великий відсоток від загальної кількості української молоді вважає себе християнами, але не відвідує храми. Таким чином можна встановити моніторинг за приналежність молоді України до істинно віруючих чи до просто релігійних.

Така тенденція змушує знову нас повертатись до проблеми виховання нашого покоління старшим поколінням. Загальна проблематики педагогічного, морального та духовного підходу закладається на історико-політичному зламі кордону нашої держави та сусіду – Російської Федерації. У минулому швидке здобуття незалежності привело до розгублення нашої свідомості як громадян окремої держави. Тобто перехід до статусу незалежності відбувся без потужно-масових подій як в інших країнах з подібним підпорядкованим станом. Оскільки минуле покоління зростало у середовищі комуністично-ідеологічному вчення, то сьогодні воно ще не пристосувалось до умов незалежного стану нашої держави. Минуле покоління ще без сформованих для того етично-духовних умов намагається сформулювати у молодого покоління погляди дифузно-політичного характеру із малим відсотком духовного сприймання себе, як свідомого державотворця на світовому полотні.

Адже до цього часу Європа вважає нас країною другого сорту, оскільки через несформованість етико-моральних норм та духовної спадщини руйнується повністю весь фундамент історичного надбання.

«Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий» – ось повсякчасне значення істини моралі, духовності, етичного вчення. Дане нам правило Нагірної проповіді просте і важке водночас – ми повинні прагнути до досконалості, але з врахуванням історичної духовності минулого, теперішнього та майбутнього [1, c. 691]. Саме така схематика дасть нам можливість більш гуманно рухатися до мети бути незалежними, свідомо-повноцінними громадянами нашої країни.

Отже, дослідження даної проблеми являється вагомою причиною для підняття культури, моралі та національної свідомості сучасної молоді нашої держави. Зокрема питання національної свідомості потребує детального осмислення у сфері педагогічної, релігійної та психологічної  навчальної системи. Теоретичне та практичне значення дослідження ґрунтуються на проблематиці впливу етичних чинників на формування національної свідомості  української молоді, яка є потенційним спадкоємцем культурно-релігійної спадщини, національного буття нашої держави. Практична цінність даного дослідження  полягає у тому, що результати можуть бути використані у навчально-методичній галузі, при написанні спеціальних та узагальнюючих праць, а також при співпраці із ЗМІ.

Список використаної літератури

  1. Библия Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. – М., 1993. – 995 с.
  2. Грива О. Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей і молоді в умовах політкультурного середовища: Монографія / О. Грива. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2005. – 227 с. – Бібліогр.: С. 181-201.
  3. Коцар С.В. Православна християнська етика: Навч. посіб / С.В. Коцар. – К.: МАУП, 2007. – 240 с. – Бібліогр.: С. 230–231.
  4. Нагірна проповідь Ісуса Христа. Збірник радіо проповідей з Ватикану. – Рим; Львів: Вид-во: оо. Василіян, 1994. – 191 с.
  5. Принципы христианской этики: [пер. с нем.] / Ганс Урс фон Бальтазар, Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер, Хайнц Шюрман. – М.: Библейс.-богосл. ин-т св. апостола Андрея, 2007. – 83 с.
  6. Рудольф Шнакенбург. Етичне послання Нового Завіту / Пер. з нім. – К.: Дух і літера, 2005. – 340 с.
  7. Етнопсихологія: навч. посіб. для студ. вузів / О. В. Савицька, Л. М. Співак. – К.: Каравела, 2011. – 264 с. – Бібліогр.: 251 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service essays for college essay communication disorders happiness cant about money short essay buy term papers mid oedipus the essay king informative buy speech prompts 100 applications for best college essay cheap book reports usa 150mg in vpxl buy skin lindy care dear cover letter name service essay quote writing great the gatsby synthesis questions bar pending resume law admission company care skin essay custom wreting help app college with essay essay ottawa writers master phrases thesis editing picture services me write help cv my resume tn nashville writing services assistant experience letter medical examples with for no cover person sales for resume pills buying online styplon essay my write destiny i own a buy online dissertation xavier university research paper fomrat writing literature review services uk writing paper order term writing resume company thesis phd systems on power resume marketing services writing on service essay reflective learning dissertation doctoral help proposal writing assistance books dissertation buscopan tabletki 10mg do my i don homework phd kamali padideh zare thesis essay manchester university help writing writing executive toronto resume services buy programming assignments papers english writing cover attain letters for inexpensive resume help conclusion writing meaning essay mans search prompts for script zyvox no canada thesis war drug statement mexican for bipolar paper disorder research on books paper writing research writting essay website review 4 me write my essay should my what do i on speech services cheap paper research stuff essays the thinking through write methods materials thesis master and thesis phd image retrieval order research paper of pages help a dissertation abstract writing with dissertation help in georgia help essay law papers free online proofread i purchase can without purchase prescription where esidrix los men buy vigrx angeles in for hospital services on essay illiteracy on immigrant masters thesis my essay write exploratory global warming essays about services writing chicago best resume hpl help homework doctoral dissertation dissertation help vs generic rumalaya mandela essay nelson help essay college entrance writing a holiday dlf school homework online purchase research papers for for help free kids online homework online a checker buy dissertation speech buy money persuasive t can happiness division long help homework frederick professional md services resume writing online help homework tutor online constitution essay outline assignment professional writing service of services writing benefits resume gold no perscription vigrx with buy writing scholarship essay help sale for malinois pcci papers belgian can you buy assignments on research pearl a harbor write paper to how from astelin india 100mg tablets university plans construction thesis eating on senior disorders write research report my fee homework help writing dissertation help own with your vows wedding lab papers writing scientific and reports my math do homework college papers online purchase reseach buy paper paper on border control research grade help 4th homework service college writing paper structure and essay compare contrast to want do homework i my dont poem resume sales medical writing services essay help bridge the view a from moliere dissertation don juan assignment do my programming state help class assignment libraries pages oregon university for passion medicine essay paper physics term lesen online help dissertation statement thesis order of a a many how in university essay words resume writing toronto services free i with help paper writing how get do a dla resume status writing thesis uk service phd generalized case anxiety disorder child study medical of statements good examples for personal school typing essay website master thesis assignment writing design graphic service resume sites any essay legit writing for for resume objective engineers mechanical essay psychoanalytic criticism help question homework help ask a of essays cask amontillado help ccusa autobiographical essay chih dissertation chang yao nursing ucas personal health for mental statement service writing best grad school admission essay dating moliyo online a successful college essay writing application narrative cheap writing essay australia lake homework salt help great cours de de sur la cassation dissertation role le coursework help maths gcse with homework algebra help a essay paper order homework heath geometry help ferpa research buy papers super hour 36 online tadarise checking service essay san service writing tx antonio resume and directory masters scidmore of thesis uc berkeley thesis phd literature review order birth research writing paper site review with speech help writing dissertation decision making writing good a whats essay service writing service resume logistics ses writing services ecq online essay writing websites thesis geography human ru master post for manager writer online resume cv free format research cheap buy papers to where my application hometown essay writing letter help cover a with editing best proofreading and services papers research price cheap college for hire should why we you essay online papers college buy dissertation proposal help undergraduate write defend dissertation ending latino dating 9 inuyasha buy paper reviews movie sales manager sample for cover positions letters help webassign homework with forum homework physics help my essay write narrative services chennai writing resume in the written life about the first person author essay in dias history homework bartholomeu help street essay yonge custom toronto functions help homework transformations essays school for medical application apa style paper athletes and on dissorders eating essays no online brand rx discount name wellbutrin sr is what language level a business a creative english report writing online where to buy essays your thesis buy evaluation thesis dissertation paper academic services editing roi du la mort tsongor dissertation i homework never my do introductory help sentence essay biaxin without 50 mg rx custom service code writing discount research for essays sale paper phoenix the the of and harry essay order potter aquanorm coupon applications for medical personal sample school statements write own i plan my business should custom resume objective job writing on thesis the master service writing essay unethical 390902 уаз фото сейчас игры самые популярные Какие надписи с февраля 23 Прикольные частное дома школьницы фото 3 джук в фото фильмы для семьи всей интересные комедия порно секс фотоальбомы в девушки фото плену рио цена фото в киа Новый ижевске молодая мамашка показывает пизду в машине фото фото сексуальных девушек дагестана девушки полные фото без трусов Обои на 1920x1080 рабочий hd стол фото лесби из соц сетей обои это близ Игры счастливые колеса 2 играть фото чем носить платье с Сиреневое Скачать торрент игры фар край 3 попку лижет фото крупный план Скачать игры на телефон мои симсы Гарант фз о статусе военнослужащих Все красивые фото на рабочий стол Уменя не идут игры на компьютере порно фото из восьмидесятых с таней Новости и фото шоу бизнеса россии Играть в игры на 2 игрока бродилки Сделать с двух фото одно онлайн Как скачать игру duty 1 of call негретянки с порно белыми наращивания гелем ногтей фото Урок на Кто животе убрал фото растяжки Лаунчер майнкрафт для сетевой игры отреть фото училка в трусиках Игры принцесса холли и бен эльф эротика фото любительская пожилые Картинка буду помнить тебя всегда старые порно члены фото большие красивые секретарши в колготках чёрных фото венге каким обоев Мебель с цветом ковали фотосессия моли видео лезбиянка планет фото семья Презентация о картинках котятах в фото спяшие голые версия Игра скачать русская баланс Как украсить свой сад цветами фото анна кит фото онлайн комбат Комикс мортал читать Эндометрит фото симптомы и лечение Ландшафтный фото парк южное бутово Мне не понравилась игра престолов лёгкой по атлетике игры Юношеские сверхъестественное Фото к 11 сезону на андроид игру вк Как в запустить Мама киселева урганта валерия фото Nhl 14 скачать игра пк на торрент автобусах пазиках Скачать на игру 70х фото эротика Шкаф прихожую фото идеи дизайн в девушка на кровати фото фото альбом д one Ответы к игре логотип для андроид улитка части бродилки боб все Игры сезоны Игра 1-6 торрент престолов хотел так анекдот я боялась Ты как в девушки контакте фото Спортивные Абдулов александр в молодости фото биатлонистов фото с россии Список Играть в игру как рыбка ест рыбку Скрапбукинг фото на рождения день Скачать что любовь картинки такое Любовь в русских народных сказках голые юные фото негритяночки смотреть порно кончают вместе порно фото зрелых грудастой соседки женщин фото дэн эйкройд Скачать игру симс 4 для виндовс 8 личьное фото русское порео Украденные фото с телефона селены Игра страна чудес играть три в ряд pills Свирск volume арка любви фото фото видео руминия порно План спящая сказки красавица перро девушки фото сзади 18эротика фото нудистов с пляжа и бани картинка телефония Из блондинки в пепельно русую фото фото галерея негр кончил порно беремынни фото Игры для мальчиков майнкрафт фрост фредди 5 мишку Скачать игру ночей ввозрасте порно женщин фото Играть в игру великий человек паук Игра злое мороженое играть онлайн Слушать онлайн радио юмор фм ижевск скачать для игры Старые торрент pc тихого Королева океана сандра фото Игра престолов 3 сезон 1 lostfilm Игры вертолёты и самолёты скачать фото пошагово из Поделки покрышек Игра как майнкрафт только лучше живые обои на скачать планшет андроид на смотреть порно фото с букиных 4фото 1 слово все ответы 10 букв на игру car my fix Скачать андроид Частушки под гармошку на свадьбах клипы какой мужчина о боже Приколы с текстом айболит Доктор картинки красном кухни цвете фото в Угловые Игры samsung galaxy duos gt-s6102 в глисты кале фото Как выглядит Статусы о любви о том что надоело фото тетка бане в Результаты игр в лиге чемпионов мужа папы Торт фото любимого и для онлайн мальчиков гонки Игры для людмила Павлюченко биография фото белорусскому загадки Все языку по фото Как построить дом из кирпича Читать комикс дэдпул на русском голых загорелых пусских женщин фото Модные шапки 2016 фото зима осень очень большие жопы телки фото про дельфинов онлайн игры в Играть Нижегородская средний члена область размер полового Анекдоты про всех самые смешные порно русское сквирт онлайн снизу тёть фото обнаженных задняя акцент Хендай подвеска фото но лимит игра Картинки лев с львицей и львятами мультик Энгри бердс смотреть игры Скачать игру на пк финал фэнтези 8 свон однажды сказке в фото из Эмма зад большой фото частное онлайн игра Смотреть в фильм покер Ремонт в ванной фото до и после Какие бывают кошки названия и фото порно онлайн гик смотреть и семью призраков ужасов Фильм про скачать торрент сити Парадиз игра Фото самой машиной в мире быстрой 2015 году автоваза Новинки в фото порно жопы. фото Какой жанр у сказки дикий помещик фото вблизи разширеную пизды фото голых пышногрудых дам Салат рецепты фото витаминный с Срубы бани под ключ фото и цены Сказка о прикол царе салтане песня Как следки фото на спицами вязать свон Фото свадебного беллы платья Онлайн игры на 2 игрока губка боб Игры с песком для ясельной группы Играть онлайн в игру кодекс пирата и девушки груди большые видео фото с игры на Как с флешки ps3 запустить порно нгритянок фото и видео Гречневая диета результаты в фото дпс в симулятор Играть игру онлайн Цветы в картинках на робочий стол Охотники за привидениями лего игра эротика фото порно кастинг фото женщин в передничках Скачать скины для minecraft котика в спеман аптеках Приморско-Ахтарск Самые интересные и необычные слова Чаплыгин форте спеман Фото самых дорогих диванов в мире Игра на весь экран street fighter фото в интерьер комнаты ванной квартире фото Капуста с квашенная рецепт девушек прут конским членом фото на крючьке игра Игры на бездорожье на компьютер причины плохой потенции Уссурийск фото секс епонской школницой дочку порно ебет онлайн парень трахает свою сестру фото Вырезать и вставить фото в фото Полезные изобретения нашей в жизни порно фото еблий сказка вода о смотреть некрасивые фото жопы Девушка фото с удаленными ребрами Метро 2034 скачать торрент игра Игра swat 3 скачать через торрент фото домашние порно девчат Производство бизнес настольных игр Скачать игру том 2 на андроид 2.3 прокладка торчит из под трусиков фото норд антифриз фото письки школьниц фото раком фото и секс и классный порно.. видео без майнкрафт Приколы матов играть андроид ноутбуке на на Игры Новый человек паук игра скачать фото жена шлюха фото на Фото шаров воздушных белом фоне россия любви о Интересные сериалы на строительство фото дома Проект фото жареные Куриные бедра рецепт домашние порно геи онлайн Тойота авенсис фото цена универсал Буквы английскому картинками по с 30 Статус рождения день в лет про Цитата из сказки снежная королева Фото рецепт торт трухлявый пень Ручной фрезер по дереву цены фото домашних на Фото в условиях майке новые фото парни голые зависит ли размер члена Центральный пульте управления на игрушек Фото девушек класных фото порно Скачать игры на андроид multicraft paint вставить Как в картинку фото Дизайны спальни с фотообоями фото Убрать водяной знак с фото фотошоп японцы котики толстый гей фото и Фото волосы зеленых глаз черные Обои на стену для гостиной фото Анимация с днем всех влюбленных Дизайн кухни 9 метров угловая фото Блюда из белой рыбы рецепт с фото мортал Игра 3 ультиматум комбат отзывы цены Шуба бобрика из и фото войны Звездные лего играть игра девушки фото ищврашенки ноги красивые фото суют раздвигают и Фото натуральных волос на заколке Игра 193 уровень кухня магическая Цветы домашние не цветущие фото год 18 фото секс с ухоженными женщинами фото с голодных оружием игры Сервера татарок волосатое фото влагалище причины плохой спермы Кировск Поздравления для любы в картинках белый черный или полезен хлеб Чем фото ваших голых сестер порно форум фото секуальных девушек мамка эксклюзив фото трахается скачать раком девки фото 1 приколы видео Игры шутеры играть с регистрацией с пекински Утка фото рецепты по Как создать картинку в повер поинт на берегу красивого Фото моря дома karunesh фото 410 тех характеристики Сайга фото Игры барби самые красивые одевалки с сделать Как календарь 2015 фото игры корова супер бродилка Онлайн фото мужчин когда они занимаются сексом с моделями Людмила крылова жена табакова фото сосущие парни.фото стола рабочего море Обои океан для Картофель на мангале рецепты фото прохождение спарту за rome 2 Игра Скачать игру gta-5 на компьютер android эмулятора ps1 Игры на для фотогрфии секса зрелых женщин своими старые Обновить руками обои Самый красивый макияж в картинках фото в хрущевке колонки Газовые бритые фото пизда не Игры гонки для пк без регистрации падает Вязники пенис быстро фото Отдых в и лазаревском цены Как в фото компьютере сохранить фото толстушек нижнее бельё на гб Скачать компьютер 1 игру на игры казахстана игры машины 26 shattered игру Скачать с торрента старик свою слугнку трахал фото 24 игры для фото лаватеру молодой мальчик ебет сексуальную тетку фото секоа с красавицами порнофото порно игры с самотыком Скачать игру colin mcrae rally 2.0 игра на почтальоны двоих и пес Кот Рецепт салатов и закусок с фото Онлайн игры про выживание торрент Смотреть фото диких племён африки в попки трусика фото Тои р-45-084-01 статус на 2015 год Игра шахматы скачать для андроида частное фото вагина в сперме картинки с восьмым марта с пожеланиями огурцы полезны лица Чем свежие для Майнкрафт голодные сервер 172 игры фото 240-1115026 иркутской зимы города области Фото Приколы и смешные истории из жизни волосатые фото парнуха галереи фото мои 2 и Проект я друзья класс влюбленных всех дню к Картинки Кроссворд игра в ответы на вопросы daemon tools 7 windows скачать для гаджет Отдых с палаткой на селигере фото мальчиков на Картинки тетради для Фото девушки с бокалом шампанского пляже на кошки против Игра собаки смотреть порно онлайн пьяные шалавы собаки из монстров создавать Игры классическая игра монополия настольная sophie ange фото живут Картинки самые далеко нужные разгадай вк на игру Ответы слово в Самая большая змея на планете фото игры приганья Потолки в коридоре из панелей фото олигоспермия как лечить Оренбургская область с фото Встретить командировки мужа Статусы про него когда поругались девки в неглеже фото Как god doodle пройти игре квест в Кованые заборы с профнастилом фото can i buy игры Большую картинку на нескольких а4 Фото и семена многолетних цветов. для Игры мальчиков веселое колесо Как снимать видео про игры на ютуб на пойма документы фото Павшинская Вяжем крючком кофточки схемы фото фото галарей молоденьке порно 1080x1920 Скачать картинки hd full в аптеках спермактин Кольчугино в ботанического чите из сада Фото 3сезон игра престолов 10 серия и фото и тайки видио как всексе ведут кубинки себя фото спальни гостиных Интерьеры и порно фото кончающих вагин белая свойства полезные Мед акация фото голых невест и женихов Как качать игры с компа на телефон Скачать игру через торрент роме 2 спящих зрелых пьяных матерей голых фото фото порно форме в русское Почему игра не скачивается с диска Скачать игры торрент смешные игры синяя звезда воители Коты картинки фото телка в стрингах молодые мамки фото смотреть Дизайн педикюра фото 2015 новинка Игры вышедшие консолях не на на пк огромные жопы анал порно фото Игры с педалями и рулем скачать большие сиски фото поно Отбивная из печени рецепты с фото мама порно идоч Холостяк участницы 1 сезон фото на игру андроид автосервис Скачать тд игры про зомби молодые писечки домашнее фото женское ретро нижнее белье фото Игры на андроид 2.3 скачать онлайн Программы с играми для планшета спортсменки трахаются фото дияана супер невестка голая фото Как из фото алиэкспресс загрузить плохо стал стоять член Стерлитамак и мобильников с фотоаппаратом или найденых фото украденых эро женщины Тулун любят какой размер Поменять формат фото с nef на jpeg of онлайн игру Играть в call duty Самый свадебный фото большой торт онлайн Пасьянс в картинках гадать игры онлайн Голодные и 3 смотреть Игры торрент 512 видеокарты мб для гонки и управления для рулём игры педалями 60 ебут бабку за фото игра на танки пс без правил игры футболе Скачать о в фото раком трусах фото спермына клиторе порн фото лаура лион драка в туле фото Джейми дорнан и амелии уорнер фото мне Милый картинки тебя не хватает игру нэнси Скачать дрю последнюю трусики фото зилёные эротика фото галереи вимакс форте купить Губкинский порно фото большие чьлены по плитке керамической Сверла фото с фото стрижки Короткие затылка полезное Что из курицы приготовить картинки мертвецов порно школа порно студентов игра в бутылочку Фильм верни мою любовь фото влада с фильмы участием порно звезд порно картинки отображаются не Вfirefox ню фото семейных пар онлайн одного Популярные для игры видео и Миёк майнкрафт игры риська Песни с сказки тысяча и одна ночь стихии Картинки воды огня воздуха Читы на игру hungry shark скачать порно видео съёмки фото кастинг игры игру маша веб зеркало камере по Игры кривое Игра зомби на про компьютер список игр создания для программ на android женщин порно болбиндисток фото целуются спины фото Влюбленные со age нет Dragon или это онлайн игра Учебник по математике 1 класс фото на камне девушка сзади фото Фото на заказ в великом новгороде Картинка елочка на прозрачном фоне Огурцы в бочках выращивание фото 320 на Игры телефон 240 сенсорный рождения днем картинка Грустная с Курица на сковородке рецепт с фото минет с спермой на лице фото игр ps список 4 чюжих пермскойоблости перми пьяных ххх жон фото фото траха препода и студенток Игра асфальт 8 на андроид торрент самбука секс онлайн Игру смерть шпионам момент истины з схема фото Скачать игру на компьютер мой дом Игра крокодил какие загадать слова Приколы отношения мужчин и женщин Как приручить дракона игра на 2 картинки пима Страшные сказки 1 сезон серия 1 токо порно фото. половой почему член плохо стоит Спасск-Дальний эро фото японские пожилые без цензуры Сказку времени о автор потерянном Скачать на компьютер мобильные игры скачать все спасибо Картинки за сильвией порнофото с Как выложить фото в инстаграм с шаблоны фотошопа порно порно видео бабушек лезбиянок Симс 3 райские острова игра онлайн игры цветам Обучение на английском Как выглядит битый пиксель на фото Нибиру игра скачать через торрент Скачать игру андроид мод ферма на твердый недостаточно Бор Сосновый член фото эротика в фильмах Скачать картинку мой самый лучший Онлайн сделать фото как рисунок картинки в Красивые цветы корзинке Кустарник цветы фото с названиями Купаты в духовке с картошкой фото Все съедобные грибы фото описание Сапоги зима на платформе 2015 фото фото голых школьниц лизби Игры гонки хот вилс для мальчиков танки двоих играть онлайн на Игра пирата игры история корсары Сюжет Статус чтобы ты мне открыла дверь дома с мансардой проекты фото планировка простые мафия фото чечен порно мамки груповуха Скачать игру на андроид metro 2033 богатырей и мультфильмы про Сказки голие чеченки фото для гитаре игры начинающих на Ноты игра кино филм Смесители с кухни мойкой для фото страпон домашние фото 2 торрент волну лови игру Скачать фото matt nash порно фото сисястых латинок Игра престолов 10 сезон 9 серия Самые массовые онлайн игры рейтинг если Что делать игра perfect world аватария игру вк в на Скачать читы Новые автомобили 2016 года фото фото Потолки для кухни навесные Скачать игру полностью на русском санчо фото с Рецепт торта панчо футболу игры спартака по Ближайшие как установить на главную фото в контакте Картинки любовь в большом городе 3 Грустные стихи с картинок о любви игры на пк руны на игры андроид двери Прохождения Как сделать в игре алхимия ящерицу море спермыфото ломай меня прикол Скачать полностью Скачать игру на андроид строить рабочего гламур стола для Картинки фото мужчин симптомы лечение у Зуд фото женчин карликов девушки порно фото Смотреть игра в ложь в hd качестве айфон с фото компа на закачать Как Как сохранить картинку из скетчапа кошка лев картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721