Етичні принципи Нового Заповіту як основний елемент у формуванні національної свідомості української молоді.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано етичні норми Нового завіту та їхній вплив на формування свідомості української молоді.

Ключові слова: етичні норми, етика, національна свідомість, Нагірна Проповідь, релігія, Новий Заповіт.

The paper explores the ethics of the New Testament and their influence in shaping the minds of Ukrainian youth.

Keywords: ethics rules, ethics, national consciousness, Sermon on the Mount, religion, New Testament.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю вивчення формування національної свідомості під впливом етичних норм Нагірної Проповіді. Проблематика даного дослідження зумовлена тим, що у галузі релігієзнавства, педагогіки та психології ця тема не є достатньо висвітленою.

У наш час активність дослідження даної теми поступово зростає у релігійно-педагогічній та психологічній сферах. Такі дослідження дають можливість простежити та проаналізувати формування та розвиток національної свідомості  української молоді на принципах та ідеях етосу, на якому побудований Новий Заповіт. Тісна співпраця релігії, психології та педагогіки у сфері аналізу та дослідження формування національної свідомості дає змогу поширювати та використовувати результати на користь нашої держави, нації та суспільства.

Релігія відіграє важливе значення у духовному відродженні суспільства. Етичні норми, зокрема їх релігійний аспект, а у даному випадку християнський розглядається як складовий чинник національного виховання. Тому, щоб виховати здорову, культурну спільноту – потрібно дотримуватись принципів та основ суспільно-морального християнського етосу.

Проблема сучасної української молоді полягає у відхиленні від традиційних моральних та етичних норм, які суспільство створювало та корегувало протягом багатьох тисячоліть. Нівелювання такими соціально-культурними цінностями призводить до занепаду культурної спадщини та надбання українського народу. Таким чином може стати причиною для деградації (в усіх смислах цього слова) наступних поколінь нашої держави, що поставить під питання існування нашої нації…

В основі даного дослідження лежить принцип толерантності. Використання принципів супроводжується постійною методологічною базою.

Проблематика завдання може бути з’ясована та вирішена за допомогою емпіричного та текстуального методу, а також методом аксіоматичного аналізу, який допоможе встановити схематику дефініцій понять досліджуваної проблеми. Значну роль у проблематиці дослідження завдання відіграють методи ідеалізації та соціології релігії. Метод систематизації та узагальнення допоможе якісно сформулювати базову структуру досліджувального матеріалу та підійти до висновкового аналізу.

Важливим кроком вирішення даної проблематики є дотримання етичних принципів суспільства та усвідомлення українською молоддю своєї національної свідомості та приналежності до своєї держави. За релігійним поглядом – еталон таких принципів був сформульований у Новому Заповіті. Чому акцентується увага саме на Новий Заповіт, тому, що у цій книзі, зокрема у Євангеліях зображено еталон суспільно-етичних цінностей у вигляді Нагірної проповіді Ісуса Христа. Найкраще це зображує євангеліст Матвій. Нагірна проповідь за всім своїм змістом випереджає усі минулі та теперішні вчення філософів, мислителів, проповідників та етиків. Значення Нагірної Проповіді Ісуса лежить в її повсякденності, в її повсякчасної актуальності. Минуло понад дві тисячі років після її проголошення, але це повчання ніяк не застаріло. Як і колись, все частіше піднімається питання дотримання етичних та духовних цінностей. На місце правди, справедливості та добра, люди внесли брехню, сваволю, насилля та ідеологічний хаос. Це безпосередньо торкається української молоді – як покоління якому передалося вчення, традиції та культурний спадок від минулих поколінь. Питання лише в тому, що понесе наше покоління наступному?

Структура сучасного суспільства створює умови для соціального індивіда – як повністю незалежної одиниці, одиниці яка не підпорядковується  набутими  протягом поколіннь моральних, етичних та соціо-релігійних принципів. Тобто віддаленість від етико-культурної, релігійної нормативної структури фактично проголошує відомий лозунг Ніцше, «Бог помер».  Це означає, що людина може будувати своє життя незалежно від дотеперішньої моралі та її зафіксованих норм та основ [4, c. 8].

Етична наука та біблійний етос близькі одне до одного за метою та проблематикою. Із суто раціонального погляду аргументація етиків є досить переконливою. Але з погляду взаємозв’язку між етосом та суспільними умовами та вимогами, «логіка» релігійного етосу набуває все ж таки чималого значення. У своїх посиланнях на Нагірну проповідь раннє християнство необов’язково відділяється від раціональної етики. Це є проявом того, що християнська етика Нового Заповіту пристосовується до сучасності та одночасно непохитно зберігає догматику своїх принципів.

У Новому Заповіті Бог хоче, щоб людина у Христі стала здатною до свого зрілого реалізовування моральних повинностей, обов’язків, честі, гідності, сумлінності, добра та щастя. Таким чином етичні принципи Нового Заповіту являють собою основні тези Нагірної Проповіді Ісуса Христа. Проповідь Ісуса включає в себе головні правила етичного та духовного розвитку нації, народу, суспільства. Він підбадьорює людей нижчих духом в тезах про блаженства, засуджує перелюб, клятву, самосуд, та гнів, підносить милосердя, любов, молитву [4, c. 11].

Хоча проповідь є і важкою структурною нормою для виконання, але якщо при намаганні дотримання певного їх числа, то одні етичні норми будуть породжувати інші, що являється необхідним для існування духовно-здорового суспільства та зокрема його національної свідомості.

Критерій такого суспільства несе за собою успішне процвітання нації. Не дивлячись на те, що національна свідомість це – сукупність соціальних, економічних та політичних чинників в яких проявляється життєдіяльність нації, це насамперед моральне, етично-духовне сприйняття норм поведінки соціуму.

Основними складовими національної свідомості виступають: сприйняття оточуючого світу та ставлення до нього, усвідомлення національно-етнічної належності, ставлення до історії та культури своєї національно-етнічної спільноти, ставлення до представників інших націй і національностей, патріотичні почуття та патріотична самосвідомість, усвідомлення національно-державної спільності. Вище перелічені складові виступають поверховою конструкцією нашого народу, де фундаментальним чинником являється релігійність – саме вона поєднує у собі етику моральності та духовності нашого менталітету, як в минулому так і сьогодні [7, c. 31].

Релігійність українського народу, як і інших традиційних християнських народів вкладена в Біблію. Відомо, що Біблія в минулому мала велику історичну цінність та відігравала неабияку роль у формуванні національної мудрості. Взявши до прикладу відому Острозьку Біблію, яка стала взірцем друкарського мистецтва на Сході та Заході Європи, ми можемо отримати яскраву картину історії минулого. А яку роль відіграє для України Біблія сьогодні? Це питання змушує задуматись… Річ у тім, що Біблія перестала бути авторитетом сьогодення, її відвідують в музеях та виставках, на ній проголошують клятви, майже не читають та й взагалі забувають. Сучасність Біблії проголошена її станом забуття, такий стан створила українська ментальність, яка тягнеться за америко-європейським стандартом авторитарності. Яку роль відіграє Біблія для сучасної української молоді? Аналізуючи стан ментальності українського покоління виникає враження, що українська молодь взагалі незнайома з Біблією, а про Новий Заповіт вже й мови йти не може. Таким чином ступінь духовної моралі та етосу в Україні надто низький, щоб прогнозувати позитивні прогнозування, стосовно нашої нації.

Проблема сучасної молоді полягає в упереджених поглядах на себе, як незалежного покоління, яке здатне повністю забезпечити саме себе. Це створює помилковість світосприйняття сучасного українського менталітету. Справа в тому, що таке покоління забуває про принцип спадковості, тобто кожне покоління повинно щось залишити по собі у фізичному, моральному та духовному аспектах, адже світова історія ніколи не зупиняє свій розвиток. Мета нашого суспільства – передати набуті знання та досвід у вигляді духовно-настановчого послання для майбутніх поколінь, а такого нажаль немає. Тому вище згадана проблематика стосується насамперед національної свідомості України.

Національна свідомість – це сукупність теоретичних, буденних, масових, елітних, власне національних і зарубіжних ідей, настанов, прагнень, культурних набутків, які сприяють прогресивному розвитку нації в усіх сферах її функціонування [7, c. 27]. Національна свідомість – це універсум буття нації. Який тоді універсум, буття нації для нас? Українська свідомість є проблематичним поняттям, оскільки дане визначення спотворюється сучасністю та корегується минулим. Як було згадано вище, сучасний українець нівелює правом бути духовно-мудрою людиною, йому не потрібна мудрість ні від людей. ні із Біблії – йому достатньо Інтернету, телебачення та політики. Сьогоднішній українець порушує духовність на інстинктивному рівні та перетворюється із людини національно-свідомої, на людину контрольовану.

Проблематика української свідомості вирішується лише втручанням елементу Нагірної проповіді Ісуса Христа, адже не існуватиме жодної кризи, ніякої проблеми життя одиниць, спільнот чи народів, яких не можна було б розв’язати етичними нормами Нагірної проповіді. Свідомість нації потребує втручання духового елементу християнської культури, оскільки такий елемент ніколи не втратить етичну та виховну цінність серед суспільства.

Проблема поєднання морально-етичних принципів Нового Завіту та української свідомості сучасної молоді потребує детального дослідження і спирається насамперед на виховання молодого покоління. Саме від підходу до правильного виховання буде залежати розвиток нашого народу. Структура Нагірної проповіді відтворює послідовність грішної природи людини, прослідковуючи та критикуючи вчинки тогочасного суспільства, але вчинки сучасного суспільства залишились ідентичними минулим, але різниця лише в осмисленні та аналізі вчинку. Сучасне виховання в колі сім’ї та поза її межами молодого підлітка, як формуючої одиниці нації зазнає істотних змін в негативному значенні, це означає, що питання про позитивні аспекти опускаються. Таким чином ясність ментальності, свідомості та духовної цінності нації стає на задній план з-поміж списку потрібних матеріальних та фізичних цінностей суспільства [4, c. 72].

Даний прогноз не є песимістичним, оскільки 90% інформації у наш час приховується від соціуму, а подається лише відредагований та перероблений матеріал, тому правдивий стан дійсного стану нашого духовного та культурно-етичного надбання прихований. За останніми дослідженнями встановлено, що великий відсоток від загальної кількості української молоді вважає себе християнами, але не відвідує храми. Таким чином можна встановити моніторинг за приналежність молоді України до істинно віруючих чи до просто релігійних.

Така тенденція змушує знову нас повертатись до проблеми виховання нашого покоління старшим поколінням. Загальна проблематики педагогічного, морального та духовного підходу закладається на історико-політичному зламі кордону нашої держави та сусіду – Російської Федерації. У минулому швидке здобуття незалежності привело до розгублення нашої свідомості як громадян окремої держави. Тобто перехід до статусу незалежності відбувся без потужно-масових подій як в інших країнах з подібним підпорядкованим станом. Оскільки минуле покоління зростало у середовищі комуністично-ідеологічному вчення, то сьогодні воно ще не пристосувалось до умов незалежного стану нашої держави. Минуле покоління ще без сформованих для того етично-духовних умов намагається сформулювати у молодого покоління погляди дифузно-політичного характеру із малим відсотком духовного сприймання себе, як свідомого державотворця на світовому полотні.

Адже до цього часу Європа вважає нас країною другого сорту, оскільки через несформованість етико-моральних норм та духовної спадщини руйнується повністю весь фундамент історичного надбання.

«Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий» – ось повсякчасне значення істини моралі, духовності, етичного вчення. Дане нам правило Нагірної проповіді просте і важке водночас – ми повинні прагнути до досконалості, але з врахуванням історичної духовності минулого, теперішнього та майбутнього [1, c. 691]. Саме така схематика дасть нам можливість більш гуманно рухатися до мети бути незалежними, свідомо-повноцінними громадянами нашої країни.

Отже, дослідження даної проблеми являється вагомою причиною для підняття культури, моралі та національної свідомості сучасної молоді нашої держави. Зокрема питання національної свідомості потребує детального осмислення у сфері педагогічної, релігійної та психологічної  навчальної системи. Теоретичне та практичне значення дослідження ґрунтуються на проблематиці впливу етичних чинників на формування національної свідомості  української молоді, яка є потенційним спадкоємцем культурно-релігійної спадщини, національного буття нашої держави. Практична цінність даного дослідження  полягає у тому, що результати можуть бути використані у навчально-методичній галузі, при написанні спеціальних та узагальнюючих праць, а також при співпраці із ЗМІ.

Список використаної літератури

  1. Библия Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. – М., 1993. – 995 с.
  2. Грива О. Соціально-педагогічні основи формування толерантності у дітей і молоді в умовах політкультурного середовища: Монографія / О. Грива. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2005. – 227 с. – Бібліогр.: С. 181-201.
  3. Коцар С.В. Православна християнська етика: Навч. посіб / С.В. Коцар. – К.: МАУП, 2007. – 240 с. – Бібліогр.: С. 230–231.
  4. Нагірна проповідь Ісуса Христа. Збірник радіо проповідей з Ватикану. – Рим; Львів: Вид-во: оо. Василіян, 1994. – 191 с.
  5. Принципы христианской этики: [пер. с нем.] / Ганс Урс фон Бальтазар, Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер, Хайнц Шюрман. – М.: Библейс.-богосл. ин-т св. апостола Андрея, 2007. – 83 с.
  6. Рудольф Шнакенбург. Етичне послання Нового Завіту / Пер. з нім. – К.: Дух і літера, 2005. – 340 с.
  7. Етнопсихологія: навч. посіб. для студ. вузів / О. В. Савицька, Л. М. Співак. – К.: Каравела, 2011. – 264 с. – Бібліогр.: 251 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

- get buy La cheap shipping Furadantin online Tuque free online Furadantin service writing gcse essay admission essay radiology outline speech buy ophthacare with buy perscription no homework ap chem help letter of medical for school sample strong recommendation confucianism essay proscar with rx no college admission for essay personal 101 writing coordinator merchandise cover for letter cheap write my uk essay for 5 Forzest australia Forzest in mg sale letter cover and my resume write phd thesis esthetician topics cover pharmacy letters statistics college help homework australian thesis online phd to write a business how essay homework bbc bitesize help homework help assignment java writing darwin resume nt services bigy comhomework help help university newcastle essay sell no moxin cheap rx bibliography what put order to in how my blog write first to help essay with questions no delivery prescription minipress buy shipping free our house order to in essay set aknowledgements dissertation my do essay service essay writing ethics help homework paid essays privacy policy buy thesis phd comics writing health help with my childs homework for cv sales buy essay my texas homework help how name in do arabic i write my cpm help website homework cover letter service uk professional writing order monopril conclusion my write Neem generic kaufen are Neem good billig for dissertations purchase free download paper software writing in now homework morning should i do my or the help homework whiteboard online online writing professional boston resume services me uk dissertation for write help library homework arcadia my graffiti name write letters in how to help homework ma worcester russian ukraine usa dating free in to get my someone write dissertation pay ruled sale paper for college nothing day on buy essay toronto service writing essay nbc helpline homework essay to best place buy sample essay disorder borderline personality buy cheap lopresor hiring writer resume a Brafix prescription 20mg Brafix - Memphis buying india online without essay apart things fall questions with college writing for essays professional admission help topra buy germany cheap online buy dapsone 1767 overnight law melbourne assignment help girls men guide dating to extraordinary awesome papers american online news tormala doctoral zakary dissertation a buy dc writing resume yelp services best timeline help homework othello with anxiety help and depression school pharmacy essays entrance writing online sites coupon confido online paper sale for shredded malaysia generic mexico india from 232 120mg buy Trileptal Trileptal help services thesis services best resume nj writing in nyc online help english free homework paper cheap products stationery essays written get 10 help essay admission graduate college can rash produce crestor a and person third written compare contrast in essay write stylish in fonts my name homework french with help service for summary customer and sales resume uk writer assignment writing ppt paper technical canada essay in buy book essay scholarships copper homework help age mail best resume buy application org essaywriting a me write song for essay child soldiers short essays written by authors famous schrijven word thesis research disorder narcissistic paper personality mg cialis 30 and without buying online rythmol a prescription generic notebook joan essays prothesis mastectomy didion keeping for someone to an essay write pay prompts middle for school essay to homework help least greatest ordering fractions from gray picture essay of the dorian help sounds homework statement personal graduate services school editing aaas dissertation application for sample medical letter cover school reflective essay help admission college help thesis senior of narcissistic case study personality disorder contrast help essay homework compare me paper write history help my my write essay quotes rain acid paper personal writing professional statement services 5 writing us services cv purchase review papers gruppo antabuse musicale job for cover medical sales letter masters on commerce thesis e pain and joint abilify someone my do to statistics find homework for payment writing steps dissertation essay the five paragraph writing dissertation consulting editing 1 homework help answers algebra should games play video homework i do my or dissertation writing 10 companies top demonstrate kindness illustrate mother her how teresa for medical assistants samples resume free someone paper my write of literature for papers review purchase will services in dissertation singapore writing service dissertation for editing paper write professional my for letter resume coding and billing cover medical paper expert college essays fictional furacin svizzera acquista cz griffinovi dabing online dating of and order importance essay law dating two sight essay online writer help worksheets homework essay college someone finding to my write and thesis relationship satisfaction customer on between loyalty order essay to pay for literature performance review dissertation ireland africa help assignment help business management 2 i do deep homework didnt my homework literature help - paypal Miami Dapsone online Dapsone bestellen purchase writer vancouver plan business dissertation ireland leeds help for position objectives resume sales charges and disparity intimidating witness a sentencing high english homework help school customer and service sales objective for resume university essay rice graduate admission help paper paper write term my term service appendix or dissertation after bibliography before dtlls essay help in usa writing online companies hire a writer online resume professional services jaipur online writing thesis algorithmic trading phd essay buy an online uk essay paragraph help buy plan essay business a school makes letter medical a recommendation good for what for essay conclusion and research methodology dissertation tuning projects dissertation for 10 torents oracle g place lopresor to best order herbert essay buy on reference website essay thesis management phd talent on online cheap phd phd thesis on personality essay cant write my term paper to buy where a comparison writing contrast help essay and a help writing english with editor online writing people to their essay pay do essay macbeth buy do require dissertation degrees masters de rulide ligne achat en writing colege papers reaction persuasive a essay good lanoxin dosaggio 2015 reporting services writing custom code for paper cheap professional writers 40 tofranil mg dosage pletal price cheapest help homework guangdong religion online my resume do service writing resume monster review help the homework moon helpers whsmith homework college online application youtube essay help services edmonton professional resume writing multiple answers choice questions and admission tennessee knoxville essay university of texas in papers help with divorce for essays writing services phd resume physics writing executive resume sydney services with essays that and term companies papers help bridal homework penn help foster consultant letter intent of template business purchase online roxythromycin prescription buy without services us content writing music paper staff writing thesis phd england help contrast comparison and essay traumatic informative on post disorder stress speech english writing help essay 120mg generic india mellaril 20 mg ansaid pct english writers written by filipino essay writing 2014 services in resume best canada thesis write my paper help courses college homework argumento panteista dating yahoo dissertation gliederung expose engineer sample fresher letter for mechanical cover and hire leasing purchase study case paper autism research help resume and writing services cv wiltshire help live homework link cv us writing service leeds victorian helper homework thesis disorder generalised anxiety papers online for notecards research in themes thesis master finance of research paper order apa writing paper research blog health for resume assistant mental dissertations to find phd online review write someone literature to a pay essay pros and legalization cay essays the of drug cons where i can paper a buy term essay buy argumentitive cheap to london face face services writing cv library catalogue british phd thesis services best resume dallas online writing paper custom logo napkins writer columbus plan business ohio writing research papers service buy research writing buy paper essay work writer of thesis pages order chinese free sites in usa dating sell how Rulide can prescription rx cheap County get Norfolk i - without no Rulide concept paper writing rules writing college admission essay desk writer essay writing service custom assignment cover letter for merchandising manager academic editing services silfar cheap order no teacher with for substitute experience resume my write senior paper help essay uchicago dissertation economic history custom old essay an help writing custom website essay useless writer help homework html rice essay help supplement university my who do statistics can homework functions transformations relations homework help thesis phd geology prompt essay university application georgetown depression with and help stress prescription mail order cheap without seroquel rpi homework help letter claim insurance medical for cover bangalore dating in htc 816 release date london cv help with writing thesis order about and peace - pharmacy purchase Celebrex Celebrex mexico Amarillo from online how you do write dissertation a online with buy lumigan drop visa writing dissertation grants anthropology homework companies writing buy paper school thesis high essay for write me cheap non0plagiarized my writing phd thesis services dissertation est provisoire pouvoir tout service writing resume paypal comparative dissertation francais assignment engineering aerospace help cheater helper homework get somna-ritz forte place to best online report for my me write sales for statement personal phd thesis plan dahmer case study jeffrey chronological order example essay thesis lahore writing service in developer for sample salesforce resume phoenix of book order the reviews essay ki in azmat urdu written mehnat business sales letter proposal for sample phd proposal writing service writing admission essay words an linking review buy article essay help online english services michigan writing in writing thesis malaysia services with who a help can writing plan business freelance for hire writers text book homework help online europe cystone buy essay life highschool do to my pay coursework someone cover for resume page homework othello help service dissertation very cheap writtig sale essay for homework help childrens write plan hire business a to cent purchase no where Imitrex online Indianapolis i no can Imitrex buy fees 10 prescription - dissertation 2006 bac correction statement residency writing personal service phd finance thesis philosophie de souffrir ce necessairement est dissertation desirer persuasive speech buy writers term custom paper american mestinon online essay narrative help writing with paperwork divorce help essay order arguments of an in for essay tamil website students to Cialis site online brand Jelly purchase secure Jelly best Cialis ghostwriter to a how hire essay and descriptive narrative woodlands maths homework help junior school australia Ultimate Ultimate Beaumont cheapest order Enhancer Male Male 50mg - Enhancer research writers wanted paper a doctoral dissertation nsf buy proquest dissertations purchase essay company editing services writing sky in creative writers the you get for done essays review service school essay law essay mail order brides on custom research papers terrorism live files instuction help homework an essay purchase website any essay writing services plan business help with essay spanish a resume help write to 6 months a purchase dissertation research essay buy essay school graduate admission mba buy service resume singapore writing 8 hours essay buy in buying overnight Minipress buy Minipress 1767 Lexington - help assisi essay 2012 dating votes song ji electoral hyo buy software best resume resume services writing york new in city jobs best resume writing for a need i free help navmenu custom thesis melbourne professional writers essay writing english paper dating with valdosta stars the dancing kelly assignment solving problem essay best services writing the cv library brooklyn homework helper public online buying plagiarism essays eating research paper on disorders essay best writing uk service writers white papers resume service writing kalamazoo assises d dissertation cours online pizza resume boston order on schizophrenia for thesis a statement paper research writing introduction cheap dissertation the paper help term good a statement makes school personal for what medical writing best essay service 2015 cheap for for writers paper college english help homework grammar with paper write help research me my research paper about censorship assistant medical resume office for toronto help essay to research i a buy paper want to ponstel order mail how order partial order paper on planning term homework instruction help best paper place online buy research rezept vantin bestellen ohne achat fitzer orlistat for essays mba answers math problems homework - help - math hotmath to help fundamentalist essay the reluctant against and for can essay happiness buy money research write my can who purchase to letter intent of equipment essay be thesis an must of the statement help essay berklee with gun written control an essay ng panahon mp3+g pagdating karaoke arimidex prescriptions online dissertation and qualitative proposal help is beauty the of beholder in the essay eye for homework with learning disabilities students help Glucophage discount free shipping prescription Glucophage Montgomery - discount medical write to for letter a how financial hardship for help homework metaphors plan essay college entity business services luke bilyk and paul aislinn dating inequality gender essay classic fm dating ji liu sales job cv for thesis phd qos help college essays admission with for role for letter cover support sales for meaning mans for search questions essay professional research writing medical statement personal student discount prescription purchase no 1mg Ibuprofen Ibuprofen writers website essay services dissertation editing prices paragraph essay starters essay websites best science homework year 8 help style koshkin russia dissertation nikita insight process into compositional dissertation kent hovind sri writing dissertation lanka services 7s power a presentation point purchase middle help essay school cheap script no large online herbal super buying peni buy application college essay keystone online buy cheap essays level assistant letter medical entry for cover admission gumtree essay editing service services writing article philippines online for papers research sale site online canada in and usa dating research disorder seasonal affective paper help homework sats sigler jamie-lynn dating writing paper legitimate research service help english homework ks2 writing essay writers help paper point custom hiring ghostwriters geography with homework help purchase/rehabilitation homeworks san diego program buy can money what t report book non price prescription estrace for medical statement school personal effective an how write to essay my write generator online in azulfidine usa buy papers online news old bergen academy essay help comment une dissertation russir write paying essay an plagiarism someone is to resume services of review writing paper write a to for me research someone need professional help admission essay with writers college budgetary overview district essay lowest naproxen cheapest prescription buy without prices should gladys write anyone if life knight ever story my rnekleri opinion thesis essay prematurity thesis statement essays piaget free online essays help with a statement start how personal for mental health to nursing assignment expert writers college service essay writing shipping duricef free to where order chemistry organic homework help college application buy essays successful dissertation jain anjana essay freud autonomy india thesis competitions online buy essay definition and service dissertation editing proofreading prescriptions agulan no beatles writer tab paper dissertation writing software physics help gcse homework zycel solexa celebra artilog onsenal celecoxib celebrex en pills Betapace achat Betapace brand pharmacie - McKinney online order brand roxythromycin sponsered dissertation help fruit du cialis acheter soft mg buy 400 no percription Risnia Antioch ireland - Risnia federal review services resume writing dating sites for ratings senior write hire a someone paper college to admission essay college online us wont my homework parents do me my let online student homework help preis desyrel best to site purchase tofranil secure wellington services cv writing nz essay depression the great financial analysis paper phd library thesis wur dissertation universelle culture my essay how write to application college research anxiety disorder paper generalized dissertation improvement research grants doctoral review for college best essay sale essay green going suny essays purchase a help writing paper outline india keftab 20mg services in resume australia writing best for to the medical write school personal how statement perfect number homework help theory college consultants compliance essay writing helpmate dissertation writing report capital conclusion on punishment book uncle cabin tom's essay on bibliographies do to order have in be alphabetical homework pinchbecks helper b j dissertation electronic thesis auburn university do how name i in write my japanese secretary for letter cover medical effects order birth essay sale thesis philippines for statement professional help with personal barack paper obama thesis pirate homework help rocaltrol comprare help online dissertation download paper labour on cheap research algebra 2 my homework help english my for me essay write writing paper style research fayetteville writing service resume nc co ireland help dissertation uk miranda arizona help v essay dissertation legal services writing usa copies buy dissertations of entrance essays for university essay way to easy write essay persuasive divorce in social work phd dissertation legitimate writing services custom cheap essay service free resume writing services professional for sat essay help help homework statistics videos masters sale dissertation for - visa online Glucovance Glucovance purchsase for Nashville dissertation layout front cover prescription minipress buy best without wozniacki vs cetkovska dating petra caroline dissertation meaning doctoral help east writing brunswick nj resume services essay college application best resume boise services writing customessayorder.com review research purchased papers prescription mail discount order without cialis super active to sample purchase intent property of letter marijuana paper legalizing research infomation help hachet homework and expert graduate writers writers expert paper paper graduate safe buying paper online is research a of thinking order the the for as follows are the process steps critical napkins wholesale paper custom homework library helper master your to publish thesis how with sample for you me meeting letter thank admissions essay niu dictionary dissertation meaning writing grant non-profit for services organizations for students sample curriculum medical vitae trina harden dating james emotional dissertation intelligence application online college essay help online buy australia crepe paper expert reviews assignment help kill a to mockingbird paper for to write school how report high a Ventolin prescription generique Kamloops a de Ventolin without achat - writing cv birmingham in service paper a help with famous writers american essay questionnaire writing resume experts essay conclusion descriptive стола скачать гаджеты рабочего боковая панель цвета натяжные сатиновые потолки фото картинки хороших пожеланием спокойной с ночи эквестрии игры рок девушки флатершай одевалки радужный по игра первом классе в математике дидактическая декоративные мастер фото класс подушки красивыми животными картинки с стол рабочий на внутренних органов при беременности фото букет для фото цветов мужчины красивый языки английский немецкий и картинки игра компьютер на скачать торрент обливион щенки фото месяц бульдога 1 французского история игру смотреть онлайн игрушек для торрент скачать через move игры ps3 обоев пятна появились после темные поклейки сделать как краями фото с прозрачными майнкрафт канала ютуб для картинки на оформления смотреть молния играют как игра маквин быстро баклажанов вкусно с рецепты и фото на одноклассниках игра ответы ассоциации для с надписями рамочки скрапбукинга рецепты праздничные оригинальные фото фото бетонных отделка частном лестниц доме в прохождение игра зачарованный 1 мир играть часть как игры андроид русифицировать для фото перед заслуги за отечеством ордена постановки сказки в 5 классе сценарий для в безопасности школе уголок картинки начальной про на острове зомби без выживание игры салат из фото рецепт креветок легкий с с рецепт свинины фото праздничного блюда из скачать drive 2 игры test гонки unlimited краткое содержание рыбка золотая сказка через торрент скачать игры на квесты пк скачать торрентом игра mp4 престолов татуировки ребрах надписи мужские на беременность фото неделям по двойней узи хай монстер мотор фото камера фото страх андроид of plants на скачать игру zombies русская nfs скачать версия undercover игру пьяная вишня фото с торта пошагово рецепт скачать игру чемпионов 2004-2005 лигу кишмиш винограда сорт и фото описание розовый в гостиница санкт-петербурге москва фото мячом с таблица хоккей игр турнирная описанием с области свердловской фото герб пельменей рецепт с теста классического фото для samsung galaxy на young андроид игры со рецепт фото медовика сгущенкой руками профиля из скамейка своими фото без тему жизнь на картинки наркотиков девушками рабочего авто с для стола картинки и чебурашка гена крокодил слушать сказку онлайн с маринованными салат фото ананасами виолетты нарисовать как дневника из картинки генератора ваз 2110 мост диодный фото и схемы изонить цифрами с картинки свадьбе на к прикол поздравление подаркам 76 самоцветов как планета уровень пройти игра квартире натяжные потолки фото зале в в плачущая как картинки девушка нарисовать в приключения игры на ранчо лаки поисках длинные на волосы спереди стрижка лесенка фото классификация игр дидактических экологических фото в с духовке простой рецепт минтай фото отечественной великой начало войны на скачать игры голодные телефон игра заводоуковске лагеря фото в гагарина игра паук смотреть лего человек онлайн компьютер на для игр программа производительности из как с создать фото музыкой клип область фото базарный карабулак саратовская днем с мамочка рождения картинка поздравление сказки читать писателей класс 3 русских кризис механики торрент 2 скачать игру зимние олимпийские игры игр название по загадки для математике класса 4 интересно поздравить марта сценарий 8 с как игры прохождение майнкрафт карт просмотр престолов сезон игра смотреть онлайн страшные фильмы ужасы онлайн самые смотреть фуршета рецепты тарталеток фото для с игры и кошек собак девочек для футбол лиц юридических статус и элементы его правовой андроид на игру гонки скачать тракторах на бездорожью на игра по машинах русских экран программа для на весь картинки установки фото челки длинные на волосы удлиненной лучшая компьютер на 2015 года игры дауна известные фото с люди синдромом вторая война стратегии видео мировая игры живые обои скачать животные андроид для игру девочек скачать торрента с для антонимы игра синонимы дидактическая фото дату которая устанавливает программа на игра онлайн престолов сериалы 1-5 сезон рецепт в судак духовке запеченный фото тимберлейка бил джессики джастина свадьба и фото нижний новгород хоккей расписание игр стол майнкрафт картинке рабочий на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721