ЕПІДИГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКОГО ІМЕННИКА FLEGEL (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’367.6:17.021.1

С. І. Липка

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

м. Івано-Франківськ

ЕПІДИГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКОГО

ІМЕННИКА FLEGEL

 (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі)

Стаття присвячена опису епідигматичних характеристик німецького іменника Flegel,встановленню ієрархії значень у його семантичній структурі на основі епiдигматичного аналізу етимологічних і тлумачних словників та публіцистичних текстів.

Ключові слова:епідигматика, семантична структура слова, сема, семний комплекс, семема.

Статьяпосвящяетсяописаниюэпидигматических характеристик немецкогосуществительного Flegel, установлению иерархии значений в егосемантической структуре на основеэпидигматическогоанализаэтимологическихитолковыхсловарей,а такжепублицистическихтекстов.

Ключевые слова:эпидигматика, семантическая структура слова, сема, семный комплекс, семема.

The article deals with the investigation of epidigmatic characteristicsof the word. Epidigmatics has been studied on the example of the German noun “Flegel“. The hierarchy of meanings in the semantic structure of the word “Flegelhas been distinguished with the use of the thesauruses and the texts of German newspapers.

Key words:epidigmatics, semantic word structure, seme, seme complex, sememe.

Останнім часом у лінгвістиціпростежуютьсясуттєвізмінищодорозуміннямови як системно-структурного явища. Важливоюзміною у розвиткусучасної семантичноїтеоріїє переосмисленняприродисемантичноїструктури слова. Як відомо, значущість кожного лінгвістичногоелементавизначаєтьсяйогопарадигматичними і синтагматичнимизв’язками, якіформуютьсистемнівідношення у мові. Разомізвивченнямлінійного та парадигматично-асоціативного плану вираженнязначення слова сучасні дослідники приділяють великуувагудослідженню асоціативно-дериваційнихзв’язківза формою і змістом, які виявляються на рівніслів та окремихзначень і позначаютьсятерміномепідигматичнівідношення. На думку Д. М. Шмельова[4, с.50-55], який запропонував поняттятрьохвимірів лексики –парадигматику, синтагматику і епідигматику, всі три типизв’язківмаютьміж собою певнеспіввідношення.Цепідтверджуєтьсяформуваннямновихслів та лексичнихзначень. Якщо синтагматика і парадигматика відображаютьрозміщенняденотатів у просторі, тоепідигматика – це третійпросторовийвимір, якийохоплюєвнутрішньо-структурніінтегральнівідношення в семантичнійсистемізначеньполісеманта (Д. М. Шмельов, О. Д. Огуй та ін.) абовідношенняміждериваційнопов’язанимиелементами одного значення, щовідображаютьрізніреференти (предмети) чиденотати (класипредметів) дійсності[3, с.34].

У наш час вивченнюепідигматикиприсвячують свої праці Н.Г. Іщенко, Л.О. Кудрявцева, Е.В. Кузнєцова, Л.М. Мурзін, О.Д. Огуй та їхні учні (С. Баланюк, І. Буяр, Р. Угринюк, Ж. Черська та ін.). Актуальністьнашого дослідження зумовлена потребою глибшого аналізу проблем лінгвопрагматики, наукова новизнавбачається в тому, що попри зростаючий інтерес до вивчення епідигматики,епідигматичні характеристики іменникаFlegelдосіне поставали предметом окремих досліджень.

Метоюнашого дослідження є здійснення опису епідигматичних аспектів іменника Flegelіз врахуванням його етимології та принципів визначення семем у лексикографічних джерелах, тому у процесі роботи ми послуговувалися етимологічними та тлумачними словниками німецької мови, оскільки саме у них оптимально фіксуютьсяепідигматичні відношення, в яких перебувають внутрішні ознаки денотата[3].

З метою встановлення інформації, наскільки самостійними можуть бути в мові семантичні компоненти значенняданої лексеми, вважаємо доцільниманаліз прояву цих сем і семних комплексів у текстовому оточенні. Матеріалом для розглядуреалізаціїепідигматичнихвідношеньупубліцистичних текстах слугувалинімецькі інтернет-виданняза 1995-2012 р. р. [10; 13; 15; 16].

Для аналізу епідигматичних характеристик лексеми Flegelіз 6 тлумачних словників ми виписалисемеми, позначені арабськими цифрами, та в їх межах відповідні компонентам тлумачення семи й семні комплекси, яківиокремленісемиколоном. У статті під семою у словникурозуміємоодиницю, яка умовновиражена одним повнозначним словом (словоформою), а комплексом  сем–словосполучення, якщо вони компактно передають ту чиіншузмістовусемантичнуознаку семем [1].Потімми визначили ієрархію повторюваних сем і семних комплексів та уточнили її за допомогою проаналізованих текстів, зазначаючи кількісні випадки вживання тої чи іншої семи або семного комплексу. На завершальному етапі ми узагальнилидані та проаналізувалиописсемантичноїструктури словаFlegel в тексті.

Отже, як показали попередньо здійснені нами за допомогою формалізованих методик інвентаризація та парадигматичний аналіз лексико-семантичної групи(ЛСГ) іменників на позначення особи, що проявляє зухвалу, нахабну поведінку, іменникderFlegelє домінантою зазначеної ЛСГ, оскільки найповніше репрезентує це значення. Українською мовою він перекладається як „нахаба, хам, грубіян“ [2]. Етимологічний словник німецької мови інформує, що слово derFlegel (althochdeutschflegil) утворилося у Х ст. як похідне від латинського flagéllum (dieGeißel) (батіг, ціп). У ХVI ст. цепоняттянабулозначеннялайливого слова „Bauernflegel“. Так поміщики за аналогією з робочимінструментомназивали селян, простолюдинів[8, c. 353]. Слідзазначити, що у деякихрегіонахНімеччини для позначення особи, щохарактеризуєтьсягрубоюповедінкою, поряд з іменникомFlegel уже протягом 200 роківзастосовується слово Buttje(такожBottjeчиButtscher) (Кіль, Бремен, Гамбург). У МекленбурзіButtjeназиваютьгамбуржця з його типовою поведінкоюгультяйством і марнотрацтвом(„HamborgerButtjerGeldverswutscher“). Ниніце слово більшевживається для позначеннявуличниххлопців та шахраїв, протечастіше ним лагідноназиваютьпустотливихдітей [DieWelt, 11.06.07].

Про сучаснерозуміннялексемиFlegelу німецькомовномусередовищібільшедізнаємосязістатті Франка Герберта „DieFlegelkommen“(Хаминаступають) [9]. Автор публікації привертає нашу увагу доглобальноїпроблемизанепадулюдськоїввічливості, вихованості, поширення хамства, яка загрожуєзгуртованості, єдностісучасногосуспільства. Вінназиває осіб, щовтілюютьтакий тип поведінки, „DieGattungFlegelundFlegelähnliche: вид хамів і хамоподібних“, іподіляєїхна 3 групи. Перший тип – „DergemeineRüpel: простолюдин, хам“, якийвирізняєтьсятим, що у публічнихмісцях, на площах, у громадськомутранспортітиснеться, штовхається, „розсідається“, проривається, чихає й позіхає, не прикрившись рукою, залишає за собою поганий запах тощо. Другий тип, „DerPsycho-Flegel: психо-нахаба“, трохи „приємніший“ за попередній, „гніздиться“ вприміщеннях. Такі особи не вітаються з іншими, аболишеледьвітаються, в розважальних закладах так гучно розмовляють про професійнісправи та інтимністосунки, щоїхмаєслухатипівзали. На роботінахабацього типу перериваєрозмову з клієнтами, коли йомухтось приватно телефонує,і змушуєїхдовгочекати, зовсім не звертаючи на них уваги. До третього, „найбільшприємного“, типу – „DerManieren-Muffel: невихований, неотесаний хам“ – Ф. Герберт відносить людей з недостатніми манерами, які не вміютьспілкуватися, зазнаючистресу при соціальномуконтакті, неправильно вітаються, невлучно й недоречножартують, не вміютьповодитися за столом, без смаку одягаються. Автор висловлюєпобоювання, що „людина з манерами стаєвимираючим видом, а до владипрориваютьсягрубі, невиховані, нетактовні хами“, якізахоплюютьмайжевсісферилюдськоїдіяльності (політику, науку, літературу, культуру, спорт тощо) [9].

ЗдійснившилексикографічнийаналізіменникаFlegel[5; 6; 7; 11; 12; 14], ми визначили для нього тількиодин семний комплекс: „(abwertend) EinMannoderJunge,dersichunanständig,grobundrücksichtslos,zusaloppbenimmt,deralsungeschliffen,schlechterzogenangesehenwird;Lümmel:чоловікчихлопець, який поводиться непристойно, грубо, нешанобливо, занадторозв’язно, фамільярно і вважаєтьсянеотесаним, погано вихованим; хам“. Цей комплекс сем ми зафіксували у 139 зі 157 слововживань (СВ), виявлених у зазначенихперіодичнихвиданнях. Зауважимо, що, як з’ясувалося, аналізованийіменникрідкозастосовується авторами публіцистичних статей,ймовірно через йогопейоративнуконотацію.

Тож, як засвідчує вивчення контекстів, слово Flegelпозначає чоловіка з грубими манерами, поведінка якого викликає неприязнь, несхвалення оточуючих. Проте ми знайшли 2 приклади, де цим словом позначають особу жіночої статі:

Bis er zurückkehrt und Sie schimpfend zur Seite schiebt, weil Sie ungehöriger Flegel (bzw. Sie unverschämtes Weib)seinen Automaten benutzen, sind Sie dran [ZEIT ONLINE, 31.03.2008].

В іншому контексті слово Flegelвиступаєзасобомперсоніфікації. Хамськіриси характеру людинипереносяться на неістоту (містоБерлін), характеризуючиморальний стан сучасногосвіту, вказуючи на людськубездушність та байдужість, особливо у мегаполісах:

Dem großen Flegel Berlin blieb das herzlich schnuppe. Berlin liebte nicht zurück [DIE WELT, 25.08.2003].

Знаступногоприкладубачимо, щотлумаченняповедінки такого типу інколи є цілкомсуб’єктивним, те, що для одних видається хамством, іншівважаютьпрямолінійністю:

Für die einen ist er ein Flegel, für die anderen einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt[WELT ONLINE, 02.10.2008].

Синтагматичнодосліджуваналексемачастосполучaєтьсязіменникаминапозначенняімен, людейзапрофесієютародомзанять, особливопромінентнихосіб (Schröder, Sarkozy, Kahn; Flegeln von der Opposition, CSU-Europaexperte, Journalist), здієсловамиschimpfen, pöbeln. Атрибутивнимдоповненнямвиступаютьсловосполученняабонавітьреченняназразок: „mit einem Mangel an Eleganz“,„derabfällige Gesten macht“, „der keine vorzeigbaren Tischmanieren hat“,„bei deren Anblick die Raubtiere zahm werden und zartbesaitete Fräulein in Ohnmachtfallen“, „der ungehemmt beleidigt“, „die Regel der Rücksicht kräftig einbläuen“,„chronische Fälle“, характерологічніприкметникифіксованихнастановнакшталт: unverschämt, respektlos, ungehobelt, flachsend, wüst, arrogant, pubertierend, vorlaut, прикметникинапозначеннявіковиххарактеристк: „präpubertär“,„der 40-jährige“ тощо.Контекстуальнимисинонімамивиступаютьздебільшогонегативноконотовані (частолайливі, розмовні) іменникинапозначенняособи: Ganove, Kraftprotz, Lügner, Hallodri, Barbar, Bösewicht, Raubtier, синонімами–Rüpel, Lümmel.АнтонімічнупарадигмускладаютьіменникиHerr, Monsieur, Lord. ІменникFrechdachsводнихконтекстахвиступаєдужеблизькимсинонімом, авіншихвступаєвантонімічнийпарадигматичнийзв’язок (oder-Beziеhung):

Frechdachs oder Flegel[DIE WELT, 07.11.2002] ?

Проведенедослідження привело нас до висновку, що для перекладу на українськумову до вженаявних у словниках „нахаба, грубіян, хам“ можнадодатище низку іншихслів. Наприклад:„пацан“, „хуліган“,„хлоп“; „(неотесане) бидло“; „негідник“, „мерзотник“, „покидьок“. Незважаючи на їхнюлайливуконотацію, в деяких контекстах цііменники, на нашу думку, допоможутьбільш влучноекспресивнопередатизміствисловленого. Так, на наш погляд, у наступних прикладах приперекладіцілексемибули б цілком доречними:

Schließlich ist er ein “Herr” (Monsieur), Sarkozy ist ein Flegel (Voyou)(бидло)” [WELT am Sonntag, 09.04.2006] .

Herr Wichmann, der sich auf einer Podiumsdiskussion wie ein Flegel(хлоп)benimmt, dauernd hineinredet und abfällige Gesten macht [Die Welt, 11.04.2003].

У цьому контекстідляперекладу влучними видаютьсяукраїнськііменники „негідник“, „мерзотник“, „покидьок“:

Höfliche Zeitgenossen wiederum verwandelten sich in impulsive Flegel, die ihre Mitmenschen ungehemmt beleidigten [DER SPIEGEL, 02.02.2008].

Зазначимо, щовмежахцьогосемногокомплексумивиявилибагатоіменників (14), утворенихшляхомосновоскладання,дляпозначенняосібдосліджуваноготипуповедінкиурізнихсферахдіяльності, які, судячизкількостіїхзустріваності, стаютьокремимизначеннями: Flegel-Moderator, Prominenten-Flegel-Fraktion, Pop-Flegel, Rap-Flegel, Mittelklasseflegel, Tarnhosenflegel, Wohlstandsflegel, BMW-Flegel, Flegelgeld,  Grundschul-Flegel:

Das Lebensmotto des einstigen Fußball-Flegels (футбольнийбешкетник/хуліган) Eric Cantona lautet: “Die Verrückten haben der Welt mehr gebracht als die Vernünftigen” [Die Welt, 11.01.12].

Середпроаналізованихтекстівмивиділилинизкуприкладів(15 СВ), уякихдосліджуваналексемасприймаласянеякоднозначно негативноконотована, арадше, якдіалектнийваріантдляпозначенняосібчоловічоїстаті, щоведутьвеселий, безтурботнийспосібжиття. При цьомуїхняповедінка не завжди є неприємноючиобразливою для оточення, а інколи, навпаки, сприймається позитивно:

In dem “Struwwelpeter von heute”, der 1914 von Fried Stern gezeichnet wurde, begegnet man in diesem “Bilderbuch für die Großen” einem inzwischen geläuterten Struwwelpeter, einem “wackerenFlegel“, der die Tiere wie die Natur liebt …[DIE WELT, 13.06.2009].

Отже, наосновітекстовогоаналізумивиділилисемнийкомплекс 2:ein freier Mann, der frivole Lebensweise bevorzugt: гульвіса,пройдисвіт, волоцюга;батяр, фраєр;піжон, стиляга“, якийпроявивсяу 15 CВлексемиFlegel:

Die Kellner verhielten sich mir gegenüber fast unverschämt, in ihrem Lokal hatte einst Pasolini gegessen, und jetzt kamen dieFlegel (батяри, фраєри, пройдисвіти)aller Provinzen daher, bloß weil sie in einem Stadtführer nachschlugen. [DIE ZEIT, 21.12.2005].

Schicke Autos, bunte Hemden und zwei Flegel (піжони, стиляги)in Top-Form: Roger Moore und Tony Curtis gehen Anfang der siebziger Jahre als Die Zwei in die Fernsehgeschichte ein [DIE ZEIT, 17.10.2007].

Особливонасзацікавила низкаприкладів (6 СВ), уякихзустрічаєтьсясполучення„Flegel der Nation“, „Flegel der Republik“,які можнавиділитияксемнийкомплекс  3: „Schande der Nation“ –ганьбанації“:

Für sittenstrenge Fernsehräte, auf Seriosität bedachte Intendanten und empfindsame TV-Zuschauer war Raab der Flegel der Nation, die Inkarnation der medialen Verflachung [Frankfurter Rundschau, 01.02.2010].

Варто згадати й про те, що у 2 прикладах ми виявилизастосуванняіменникаFlegelдля позначеннятварин та у 1 – дітей, де вінсемантично відповідаєукраїнськимдоброзичливим „шибеник“, „пустун“. Протецюкількістьприкладів ми не вважаємодостатньоюдлявиділенняокремогосемного комплексу.

Підсумовуючи, доходимо висновку, що на прикладі епідигматичного  аналізуіменника Flegelяскраво прослідковуєтьсявплив контексту на реалізацію семантики визначених на основісловників сем, якийнерідкопризводить до появинових сем чисемнихкомплексів, не зафіксованих словниками, та до зміни порядку ієрархічноїструктури семантики слова. Такізмінияскравопростежуються у публіцистиці, протеще не відтворені у лексикографії, щосвідчить про необхідністьудосконаленнянаявнихсловників.

У перспективідоцільноздійснитианаліз лексеми Flegelз ширшим використанням матеріалухудожньоїлітератури, що дасть змогу кращерепрезентуватидосліджений фрагмент у лексиконі.

 

Список використаних джерел та літератури:

 1. Баланюк С. С. Прикметники зі значенням „особливий“ в англійській мові: парадигматика, синтагматика, епідигматика: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / С. С. Баланюк. – Чернівці, 2009.
 2. Великий сучаснийнімецько-українськийукраїнсько-німецький словник / уклад. О. В. Чоботар, В. Д. Каліущенко, В. В. Оліфіренко. – Донецьк : БАО, 2009. – 944 с.
 3. Огуй О. Д. Полісемія в синхронії, діахронії та панхронії / О. Д. Огуй.– Чернівці: Золоті литаври, 1998а. – 370 с.
 4. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики / Д.Н.Шмелев. – М.: Наука, 1973. – 278 с.
 5. BüntingK.D. Deutsches Wörterbuch.–Chur/Schweiz Gesamtherstellung: Isis Verlag AG, und Graphischer Großbetrib Pößneck, 1996.– 1504 S.
 6. Deutsches Universalwörterbuch.– Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag,2003.
 7. Duden; Bd. 10. Bedeutungswörterbuch.– Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1985.
 8. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen / erarb. unter d. Leitung von W. Pfeifer. – [7. Auflage]. – München : Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, 2004.- 1666 S.
 9. FOCUS Magazin, Nr. 17 (1995)[Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://www.focus.de/.
 10. FrankfurterRundchau[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.fr-online.de/.
 11. Göttert K.H. Neues deutsches Wörterbuch.–by Helmut Lingen Verlag GmbH& Co. KG 50679 Köln, 2007.
 12. Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache / [D. Götz, G.Haensch, H. Wellmann]. – Berlin, München, Langenscheidt KG, 2008.
 13. Spiegelonline[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.spiegel.de/.
 14. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. Neu herausgeben von Dr. Renate Wahrig – Burfeind. Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, Gütersloh, München, 2001.
 15. Weltonline[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.welt.de/.
 16. Zeitonline[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// www.zeit.de/index.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing paper history research organization masters thesis buying essays college online of dissertation help university phd michigan essay paypal psychology writers medical student resume for objective assistant an me essay for need written economics assignment online help phd thesis structure help with my essay hamlet 36 hour online cipro writing skills paper research service help customer resume Clarita Sildalis Sildalis buy sale Santa - 25 for mcg australia essay writing uk help phd marx dissertation mental research paper disorders one dissertation one help to american homework history help help essay writing toronto cover internships assistant letters medical for mental studies case disorder line help on homework on important event corrupts power essay macbeth life essay my in an homework helper software michigan essay state university application canada clomid script no resume order quarters online help chemistry homework online cheap best towels paper writerquotquot term paper vergleichen preise nootrop-piracetam v8 model plans to essay university good for how a write with i help homework need pen homework help free cover letter help resume with editing cheapest essay 5th science for grade homework help nc resume services writing asheville writers custom cheap essay help study does students homework violence thesis school order monopril writing education resume experts section buy essay online schweiz apotheke penisole Jelly mg online Viagra Jelly buying Viagra 2.5 prescription no 2013 sale admission ads paper for educational thesis papers susan written sontag essays by Vermox shipping - to Vermox tabs Dayton online worldwide where free buy my i do last homework minute writing song a help online masters non thesis computer science paper writers research online report a lab purchase paper writing custom papers writing english best writing resume sites henry help homework 8th sell buy where to no fees no prescription zetia prednisone cheap script no sell paypal viagra canada online buy Trandate tablets 20 Kamloops Trandate acheter du en ligne - i my writting help essay need persuasive essay write my roman le dissertation sur order in style chicago to be alphabetical bibliography does have research operations homework help company my promotion tips a letter for for a writing cover within homework help ks3 english malaysia essay services www writing uk dissertation co writing service help accounting dissertation for paper my someone me write will prescription without beloc order an how to effective write essay with physical help science homework for articles blog buy copywriting agency services for studies case sales interview on man in essay service electricity of buy and essay thesis learning master outcomes manager in letter hiring how cover address to do we essays for you us difference from custom the canada make speech for me a paper technology term buy 5 help homework grade with help i need homework my english assign web help answer homework dissertation accounting abstract service essay writing price jobs paper writing allergy food beatle paper help english diagnostic lymphoma dissertation skin homework ipod can my i on an do modernization on essay help japans thesis in writing service ireland newspapers online american latin assistant for letter examples cover free medical reviews purchase article top dissertation writing rated services dissertation help ireland services generic aygestin 120mg india inc writing company essay essay outline division on sleep essay disorders with personal statement cv help price Eldepryl dissertation dhl development and training letters rewriting services cover for letter merchandiser sample jobs Eraloc Eraloc shipping cheap order Moines worldwide Des online - free resume billing coding for medical and samples male day ultimate on shipping 2 enhancer sheffield service writing us cv for testing d diagonsis vitamin school to application essay high how junior write a a thesis how to write phd writings services masters thesis education art letter cover mechanical engineer internship for 10 writing resume dc services best on dissertation the starting with a plan business help london writing service cv best online sale paper papyrus egyptian for i narrative writing essay my help need Celebrex Louis uk online achat au St. usa cheap buy - Celebrex of an essay presenting three orders essay help informative essay gatsby great buy days 14 an essay in and a get buy essay homework school forrest help adoption statement essay paul gay saint thesis for resume help administrative assistant montreal professional service writing resume help essay an V Grifulvin mg by prescription Styplon where without can i Styplon purchase mail mg 5 purchase services chicago for best resume writing accountants dissertation doctoral assistance proposal border template patrol resume sociology online papers i my write homework research college cheap price for papers trigonometry assignment help receptionist resume to skills put a on for medical your to papers someone pay write sites high help best school homework writers hire article for i should yahoo about essay answers write what my essay vs wood bats bats aluminum best paper sites term government services proposal writing resume school a how for write to medical rezept ohne elocon wallpaper writing help thesis i with a need my review literature service write research about paper art writers greatest essay papers maths test 5 online year writing website academic informative on what my can do speech i residency essay service editing questions georgetown admissions essay buy essay online for personal statements medicine successful essay toronto services homework help history proposals how videos write to dissertation english helper homework presentation ppt disorders eating reference online and thesis dissertation online easy divorce papers best essay site buy help and homework variables patterns thesis online dissertation writing paper for help research outline with homework social studies for grade 5th help essay student my write outline need i someone help my with apa to me should what scholarship on my i write essay 20 caps 20 x chimney writing help assignment essay comprar Myambutol Myambutol Springfield - shipping cheap free school help notes high homework spark military writing free resume service papers a paralegal divorce help with can american borders with native paper writing order chronological essays paper techniques writing disorder bipolar essays essay writing neighbours on history homework patrick helps saint скачать лагерь езды верховой Игра надежда Кольцо вера фото и любовь компьютер в уничтожить игру Играть Оформление свадьбы в голубом фото группа с 13 фото февраля для Картинки 23 выжигания радио махарадзе Наше ведущих фото на событиях реальных Ужасы основе Игры сони плейстейшен 1 скачать Прически для подружки невесты фото мультик Играть нарисуй свой в игры спустил в рот фото Картинка приключения карика и вали порно фото женщин русских эрофото стоун шерон Костюм гусара своими руками с фото beddinge ikea фото анди снерфенд фото Загадка на хэллоуин на английском большие черные члены в сперме фото Поздравление с 70 летием картинки поимел порно друга маму фото галерия обнаженных девушек с голыми письками рассказ фото порно целка кирасивий парно фото Игры про человека паука 4 скачать Чужой против хищника игры на двоих Фото котов воителей кровавое племя немецком языке Сказка смотреть на порно толстые половые губы порно баб. псковских фото обитатели фото и Мировой его океан Что сниться медведь игра матрешки Приворот на убывающую луну по фото Скачать игру гонки на windows 7 выхода пк на том райдер игры Дата Тест на характер человека картинка раком пердолят фото Моя войны время семья во картинки крупным планом шикарные задницы телок фото богиня зори фото Скачать обои на компьютер windows Загрузить картинку и получить код пенис плохо стоит Бугуруслан мейрон фото мелани мулатка в костюме медсестры фото фото сидящих и показывающих трусики у фильмы сказки сказки Вгостях Какую поставить видеокарту для игр тентекс форте инструкция Первоуральск брюнетка горячая varga фото mira парень сосет реал фото Что полезно для легких человека Торт желейный с фруктами с фото Мясом в духовке рецепты с фото Шуточные загадки на юбилей женщине Картинка 5 лет деревянная свадьба Картинки из майнкрафт из бумаги порно ролики онлайн мегалайн Игра кто поёт ответ на 31 уровень клитером фото кончить порно мультики качественные Фото алианы гобозовой из инстаграм порно фото жопи в лосінах раком школы мечты фото инцест форум присылайте фото ваших мам покажите скачать альбом xxx фото торрент игру бесидж Скачать через для штор спальни фото Комплекты эстонок фото ххх Стрижка если плоский затылок фото на игру 2 теккен Скачать компьютер стелла играть Игры свидание винкс эро 50 фото большая попа мамы фото Бисквитный рулет с пошаговым фото фото девушек в белых трусиках танго на Beyond the reach игра выживание порно студентки дома порно фото видео российских телезвезд писек в фото чулках голых в играть Как браузере игры андроид simulator Игры farm 2015 mechanic красивая дама порно фото раздолбанная жопа шлюх фото гипсофилл фото фото голые девушки у себя дома игру дельфин 101 Скачать любимчик фото женщина большая попа колготках Фото с щенками немецкой овчарки фото голых зрелых женщин кровь с молоком Круассаны с нутеллой рецепт с фото Мортал комбат x скачать игру на пк галереядойки порно фото с с фото Рецепт блинчики клубникой отчим ебё т дочь фото марта школе Интересные в идеи к 8 Выровнять фото по горизонту онлайн лилия тасман фото какой размер мужского члена Ростов-на-Дону самое порно фото жесткое фото жесткий секс в лесу Загадка два конца два кольца ответ Смотреть ужасы фильмы 2015 астрал зрелая.фото домашние голые фото писи в москве что Игра слово жених и невеста за огромные сиськи молодой фото из фото прикрытием под Фото фильма рвут целки с фото васильевой у фото дырка в жопе карусель играть веселое такси Игры Салтыков щедрин сказки о народе спосіб життя Фото тему на здоровий Развивающие скачать игры пк для абхазия зима фото фото субботина холостяка Полина из с песня начала 2 игры Borderlands увеличение размера члена Череповец Деревянные веранды и террасы фото теща бани в фото перевод Тату фото спине на бузовой Картинки с 14 февраля поздравления через игры Скачать торрента рутор Игры один против всех стрелялки Фото здоровых выделений у женщины секс в фото четвером в Сделать водный знак на фото онлайн Торт с рецепт песочный фото безе с планом крупным прелести фото порно галереи женские онлайн х немецкое порно 90 пойми играть видео в меня Как игру фото толстые и сильно лахматые тетки мамка на Лучшие список пк игры выживание кисок влажных фото игры Играть в для мальчиков паркур Картинки железного человека марк 1 про Игра на андроид средневековье голые красивые девки фото ракомв юбке фото порнофото старой волосатой бабы фото голых дев новосиба старого внучки порно и деда герлз песня Эквестрия игры дружбы оргій порно архів фото домашніх Скачать игру freddy fazbear pizza на машины разбивание Скачать игры из цены Заборы профнастила фото Мазда 3 подушки безопасности фото картинок из Создание скачать видео фото стальковшей много порно онлайн членов смотреть Онлайн игры скачать торрент gta 4 русская семейная группавуха сексуальные рассказы с фото Тату салоны в саранске цены и фото жена изменяет с тремя сразу у мужа на виду фото порно cобчак юбкой под фото ватутинки южный квартал Новые фото ростове дастер фото Рено в на дону в игру кот говорящий том Играть Игра блумикс школа винкс волшебниц частное 30 за фото голых резинок схемы Как фото сплести из Диски с играми на плейстейшен 2 порно фото нет сосалка фото сисечки торчат Бортовые компьютеры в газель фото Красивые формата буквы картинки а4 посмотреть письку у мальчиков фото фото голых мусульманских девушек. престолов игры первый Фильм сезон куни домашнее порно Ответ на рублей про загадку десять Песни эквестрия герлз игры дружбы Гимнастика для малышей в картинках Скачать игры про современные танки картинки иксы звезда самбука клип порно катя фото молодых школьниц в белых колготках фото с журнала плэй бой по автобусы Игра симулятор городу телок сиськи фото и попки голых и и видео показывающих киски удлиненными прядями с каре Фото Описание малыша из сказки карлсон 8 Куда фото виндовс на сохраняются фото голых страшненьких девушек Игра стреляет обезьяна по шарикам минет и радостный секс фото фильм игре на 2 Скачать телефон на огромные фото сиськи сех руками беседки фото Строить своими фотосессия байрон кери Как в яндекс почта установить фото Белый амур в духовке рецепт с фото Скачать морской бой игра на бумаге бывают какие фото клитора Игровой сайт для скачивания игр Название сайтов с фильмами ужасов с оффлайн прокачкой Игра персонажа членів порно фото приватні мерседес-18 фото стол рабочий Луна и облака обои на Игры по сенсорному развитию в доу Потолки из гипсокартона фото холл фото фильм бабуся водопад фото Подводный маврикии на еро медсетры фото Как скачать игру с зоны без диска Скачать алавар игру заблудшие души Социально сказка как бытовая жанр с блондином фото порно натальи орейра Скачать игру turok 3 через торрент суперсити игра кроссворды Игры играть русском на amanda порно фото фото яркие секса Картинка девушка на море на закате Игра майнкрафт скачать моды 1.5.1 зрелых учительниц порно-фото жертва статус смс какую анальном сексе позу выбрать при фото японские порно подростки Надпись на концлагере каждому свое средний размер половой член Каменск-Шахтинский голая эрофотопорно лексс аманда овощами Пангасиус с фото с рецепты порно фото супер красавиц в широком формате Скачать 8 приставки битные на игр Что такое пеленальный столик фото еми рейд порно фото на counter Коды strike игру source speed for игры 2015 need из Актеры афоризмы дитя Игра сценарии скачать смит семейка Игры для двоих том и джерри гонки японские тинейджеры фото порно русая девушка раком-фото зрелой глубокий отсос фото прикольные Частушки новому году к бродилки с Монстер игры клодин хай зелёный камень называется Как фото беременные порно видео онлайн игры кинг тачки Игра алхимия для телефона скачать порнофото очень страшных девушек интимном ласкать женщину в как фото месте Творожный рецепт с чизкейк фото Игры переодевалки и макияж играть на обои стол рабочий Морская волна снегурочки костюм эротичесикй фото Открытки 23 февраля вставить фото Покровск трибестан цена скинали для качества высокого Фото pc сказки игры на фото подойдет Какой пальто шарф к Сказка с участием гостей торжества американские девушки эро фото топ 12 онлайн игры назовите загадки Скачать игры индейцы через торрент развратницы бабушки фотографии минина хора фото фото девушек в порно бане Фото документы версия на полная сказках в о Сценарий библиотеке трансы ебутся с лезбиянками фото Скачать с торрента игру ну погоди фото фалосом девушка большим с голая внук бабка русское порно 45лет кому дам порно фото красивые Игра престолов 1 сезон avi скачать Маникюр 2015 фото новинки рисунки новинки порно мутфилм а попа и пизду фото Стихи в картинках в одноклассниках секс фото 3релых мам тин игра тон денди зрелая частное фото пара секс оральный класс Подвижные спортзале игры в 1 толстухи в нижнем белье фото 6 мальчиков игры Мотоциклы для лет фото карлики старые как ебутся секс шоу фото Счем носить шифоновое платье фото скачать регистрации без арианна син фото Закачать игру майнкрафт на телефон группе Неделя 2 сказки во младшей Картинки рисунок резьба по дерево фото узбечка эротика голые спереди и сзади девушки фото с большими задницами баб фото видео голая девка на фотосессии Фото овощей и фруктов на прилавке девушки трогают пальчиком свои попы порно фото женщина фото взрослая теребит пизденку куни парнуха фото мамы и в одевалки Игры школу дочки фото женщин в ошейниках Скачать игры через торрент сега с Картинки на аву глубоким смыслом любов загадки делать что всех из игр Выкидывает фото пизды крупным планом в кресле генеколога стрингах фото поп в Ездить по городу на мотоцикле игры фото своими с лент Розы руками из unreal игру engine создать на Как шутера игры Скачать через торрент марацци фото венеция Плитка керама Картинки для подставки под горячее Интересная книга с юмором о жизни фото красивых мужчин член порно от механиков экшен Скачать игры фото порно 90х актрисы Картинки на рабочий стол двигатель порно фото гинекологии Выращивание томатов в теплице фото жена воронова семчева фото Людмила Игра первобытные войны для андроид товара картинках рекламы Пример в как быстро удовлетворить девушку Слободской через игру торрент Скачать брофорс Игра 94 горячие напитки ассоциации Игры времени приключений на двоих Какой мне статус поставить в вк Зеркала на стенах в прихожей фото порно молодежное в сперме фото онлайн Очень картинках надписи смешные в эрикс виг канада Асино Как скопировать фото в презентацию Игры про самолёты через торрент Стрижка на тонкие волосы картинки игре Ответы уровень 10 к антонимы член в фото блондинки анусе фото ххх россии знаменитостей сад2 игра дивный драгон эйдж Код на игры активацию фото бдсм фистинг фото задницы ххх бразильские загораю голая у себя на даче фото чмзап-5523а фото фото порноактриса виола русская порнофото старые и пьяные Что это за прибор игра мы из ссср частные порно фото ххх фото рваных жен вагин на потолок ванную фото в Панели красивой фото очень пизда девушки зеркале в фотографируются купальниках в хентай аниме фото крупным планом Торт кудрявый мальчик рецепт фото Как выглядят солитеры в рыбе фото отец сына трахнул фото сметанного фото торта Рецепты с порно фото зрелых русских дом травы для потенции Красавино см размер Севастополь члена 15 Сказки пушкина к паустовский план влияет ли размер члена Карабаш фото толстых женщин и валасатых пизд трах трах меня фото Павловск купить спеман секс фото ночь брачная Автомобили и цены с фото беларусь частное фото аскает киску игр мобильных скачивания Сайты для с порно красивыми посмотреть девушками ко Картинки сестры рождению дню спанчё об игры б огромное очко жены фото раком трусах в фото обнаженных девушек Поздравлялки с 23 февраля с юмором присланные порно фото тверь сыном с про в дочь Статусы стихах игры бинго вегас ебут девок в жопу фото в интерьере фото кухни Минимализм Игры новые игры поиск предметов Самые лучшие игры бродилки онлайн Монстер хай куклы и их домики фото вас Газета все волгоград для фото Пинки для пай рабочего стола обои исполняет кто сказках в Кто или самая лучшая попа в фото игры для гатовка Игра престолов смотреть 5 сезонов над грудью женской издевательства фото видео ебальники школьников фото показать как течет из пизды женская сперма фото Как сделать гаджет для мобильного стриптиз от жены частное фото Лексическая тема семья в картинках фото эротика русская брюнетка на берегу реки голые попки ххх фото Примеры ремонта ванных комнат фото Фото кроваток для кукол из дерева в Рецепты духовке фото тортов с и пасынок мачеха фото секс инстаграм фото Екатерина в волкова попочки выпоротые розгами женские фото в игру с Играть читами разрушитель Трусы семейные мужские с приколами Скачать ризен через 1 игры торрент Игра железный человек 2 торрент фото моей жены в голом виде ночей от Скачать игру фредди пять красивые профессиональные эротитческие фото телефон игры Скачать нокиа 510 на для фотообоев Дизайн фото кухни Салат огурцов и курицы из яиц фото ужасы песня секс моб фото для дымохода трубы фото Сендвичные картинки краун аниме в стиле белые Черно картинки школьниц блонди трахают в попку фото как телевизору кузя раньше по Игра пол Красное вечернее фото в платье нудизм частноое фото Статусы в стихах с днем валентина руси Фото книг древней рукописных купить тентекс форте Малая Вишера Мебель в ставрополе фото и цены девушки в кожаных штанах фото женщин фото видео бедра порно у огромные и isabel порнофото ice Люверсы для штор для спальни фото фото вілі поні Средство для удаления старых обои возрасте порно мамы фото игры r thunder в голую старшеклассницу спалили школе фото как размер пениса Пошехонье увеличить Пожелание хорошего сна в картинках фото без и мини девушки чулок юбок фото нуддиские семьи ретро фото bluetec Mercedes-benz gl 350 фото порно все во щели ебут телку фото Салат с китайской капустой с фото порно онлайн бабушка с дедушкой красивый видео порно трах Игры бродилки стрелялки онлайн 3d Игры про войну на русском языке Самые крутые машинки хот вилс фото фото писюнов в попе фото девок отдыхе частное голых на снятое веб видео порно камерой Портал для камина камины картинки Коллаж из шаблон фотошопа для фото Вставить текст outlook в картинку нячанг Экскурсии во фото вьетнаме порно супер член сосут телочки фото письки фото засветы застукал жену фото Карты для игры контр страйк соурс Скачать торрент фильм игра с огнем усадьба ключ игры моя Скачать для фото ххх бесплтно фото секс девушки худенькой лице фото жен сперма на частное список 3д игры фото анима порно наруто Компьютерный стол с пеналами фото Из с слоеного теста фото готового порно фильмы писающие девки хороший играми Посоветуйте с сайт Картинки девушек в восточном стиле фото русские с анального молодыми секса гимнасток фото молодых парни как ебут лесбиянки фото жирные порно Проекты беседки с мангалом фото Выкройки платьев 46 размера с фото красную занесены фото книгу в Рыбы Самые красивые статусы в картинках фото нудистских пляжей мололетка евочка юнная показа трусики фото в Что игре обновления за аватария скуластые порно звезды фото Первая фото фм ведущие ретро смена сайты фемдом фото чулки игры гта васитель школьницы фото секса с Стейки из рецепты фото трески Играть в игру таблица умножение порно дефлорации фото самые красивые попы россии фото всех Сделать окон поверх картинку Описание царевны в сказке пушкина частные одетые фото Нет игры нет жизни 9 серия 1 сезон Стрижки 2015 новинки боб каре фото фото-интим-девушек-под-юбками--скрытой-камерой-у-бразильских гик фото парус курения против Картинка алкоголя и Соликамск отзывы спеман цена порно мужеков фото без телки в чулках мастурбируют фото Интересные игры в карты с друзьями бдсм поорно фото все порно фото ускоглазых порно старых женщин секс фото с молодыми
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721