ЕПІДИГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКОГО ІМЕННИКА FLEGEL (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’367.6:17.021.1

С. І. Липка

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

м. Івано-Франківськ

ЕПІДИГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКОГО

ІМЕННИКА FLEGEL

 (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі)

Стаття присвячена опису епідигматичних характеристик німецького іменника Flegel,встановленню ієрархії значень у його семантичній структурі на основі епiдигматичного аналізу етимологічних і тлумачних словників та публіцистичних текстів.

Ключові слова:епідигматика, семантична структура слова, сема, семний комплекс, семема.

Статьяпосвящяетсяописаниюэпидигматических характеристик немецкогосуществительного Flegel, установлению иерархии значений в егосемантической структуре на основеэпидигматическогоанализаэтимологическихитолковыхсловарей,а такжепублицистическихтекстов.

Ключевые слова:эпидигматика, семантическая структура слова, сема, семный комплекс, семема.

The article deals with the investigation of epidigmatic characteristicsof the word. Epidigmatics has been studied on the example of the German noun “Flegel“. The hierarchy of meanings in the semantic structure of the word “Flegelhas been distinguished with the use of the thesauruses and the texts of German newspapers.

Key words:epidigmatics, semantic word structure, seme, seme complex, sememe.

Останнім часом у лінгвістиціпростежуютьсясуттєвізмінищодорозуміннямови як системно-структурного явища. Важливоюзміною у розвиткусучасної семантичноїтеоріїє переосмисленняприродисемантичноїструктури слова. Як відомо, значущість кожного лінгвістичногоелементавизначаєтьсяйогопарадигматичними і синтагматичнимизв’язками, якіформуютьсистемнівідношення у мові. Разомізвивченнямлінійного та парадигматично-асоціативного плану вираженнязначення слова сучасні дослідники приділяють великуувагудослідженню асоціативно-дериваційнихзв’язківза формою і змістом, які виявляються на рівніслів та окремихзначень і позначаютьсятерміномепідигматичнівідношення. На думку Д. М. Шмельова[4, с.50-55], який запропонував поняттятрьохвимірів лексики –парадигматику, синтагматику і епідигматику, всі три типизв’язківмаютьміж собою певнеспіввідношення.Цепідтверджуєтьсяформуваннямновихслів та лексичнихзначень. Якщо синтагматика і парадигматика відображаютьрозміщенняденотатів у просторі, тоепідигматика – це третійпросторовийвимір, якийохоплюєвнутрішньо-структурніінтегральнівідношення в семантичнійсистемізначеньполісеманта (Д. М. Шмельов, О. Д. Огуй та ін.) абовідношенняміждериваційнопов’язанимиелементами одного значення, щовідображаютьрізніреференти (предмети) чиденотати (класипредметів) дійсності[3, с.34].

У наш час вивченнюепідигматикиприсвячують свої праці Н.Г. Іщенко, Л.О. Кудрявцева, Е.В. Кузнєцова, Л.М. Мурзін, О.Д. Огуй та їхні учні (С. Баланюк, І. Буяр, Р. Угринюк, Ж. Черська та ін.). Актуальністьнашого дослідження зумовлена потребою глибшого аналізу проблем лінгвопрагматики, наукова новизнавбачається в тому, що попри зростаючий інтерес до вивчення епідигматики,епідигматичні характеристики іменникаFlegelдосіне поставали предметом окремих досліджень.

Метоюнашого дослідження є здійснення опису епідигматичних аспектів іменника Flegelіз врахуванням його етимології та принципів визначення семем у лексикографічних джерелах, тому у процесі роботи ми послуговувалися етимологічними та тлумачними словниками німецької мови, оскільки саме у них оптимально фіксуютьсяепідигматичні відношення, в яких перебувають внутрішні ознаки денотата[3].

З метою встановлення інформації, наскільки самостійними можуть бути в мові семантичні компоненти значенняданої лексеми, вважаємо доцільниманаліз прояву цих сем і семних комплексів у текстовому оточенні. Матеріалом для розглядуреалізаціїепідигматичнихвідношеньупубліцистичних текстах слугувалинімецькі інтернет-виданняза 1995-2012 р. р. [10; 13; 15; 16].

Для аналізу епідигматичних характеристик лексеми Flegelіз 6 тлумачних словників ми виписалисемеми, позначені арабськими цифрами, та в їх межах відповідні компонентам тлумачення семи й семні комплекси, яківиокремленісемиколоном. У статті під семою у словникурозуміємоодиницю, яка умовновиражена одним повнозначним словом (словоформою), а комплексом  сем–словосполучення, якщо вони компактно передають ту чиіншузмістовусемантичнуознаку семем [1].Потімми визначили ієрархію повторюваних сем і семних комплексів та уточнили її за допомогою проаналізованих текстів, зазначаючи кількісні випадки вживання тої чи іншої семи або семного комплексу. На завершальному етапі ми узагальнилидані та проаналізувалиописсемантичноїструктури словаFlegel в тексті.

Отже, як показали попередньо здійснені нами за допомогою формалізованих методик інвентаризація та парадигматичний аналіз лексико-семантичної групи(ЛСГ) іменників на позначення особи, що проявляє зухвалу, нахабну поведінку, іменникderFlegelє домінантою зазначеної ЛСГ, оскільки найповніше репрезентує це значення. Українською мовою він перекладається як „нахаба, хам, грубіян“ [2]. Етимологічний словник німецької мови інформує, що слово derFlegel (althochdeutschflegil) утворилося у Х ст. як похідне від латинського flagéllum (dieGeißel) (батіг, ціп). У ХVI ст. цепоняттянабулозначеннялайливого слова „Bauernflegel“. Так поміщики за аналогією з робочимінструментомназивали селян, простолюдинів[8, c. 353]. Слідзазначити, що у деякихрегіонахНімеччини для позначення особи, щохарактеризуєтьсягрубоюповедінкою, поряд з іменникомFlegel уже протягом 200 роківзастосовується слово Buttje(такожBottjeчиButtscher) (Кіль, Бремен, Гамбург). У МекленбурзіButtjeназиваютьгамбуржця з його типовою поведінкоюгультяйством і марнотрацтвом(„HamborgerButtjerGeldverswutscher“). Ниніце слово більшевживається для позначеннявуличниххлопців та шахраїв, протечастіше ним лагідноназиваютьпустотливихдітей [DieWelt, 11.06.07].

Про сучаснерозуміннялексемиFlegelу німецькомовномусередовищібільшедізнаємосязістатті Франка Герберта „DieFlegelkommen“(Хаминаступають) [9]. Автор публікації привертає нашу увагу доглобальноїпроблемизанепадулюдськоїввічливості, вихованості, поширення хамства, яка загрожуєзгуртованості, єдностісучасногосуспільства. Вінназиває осіб, щовтілюютьтакий тип поведінки, „DieGattungFlegelundFlegelähnliche: вид хамів і хамоподібних“, іподіляєїхна 3 групи. Перший тип – „DergemeineRüpel: простолюдин, хам“, якийвирізняєтьсятим, що у публічнихмісцях, на площах, у громадськомутранспортітиснеться, штовхається, „розсідається“, проривається, чихає й позіхає, не прикрившись рукою, залишає за собою поганий запах тощо. Другий тип, „DerPsycho-Flegel: психо-нахаба“, трохи „приємніший“ за попередній, „гніздиться“ вприміщеннях. Такі особи не вітаються з іншими, аболишеледьвітаються, в розважальних закладах так гучно розмовляють про професійнісправи та інтимністосунки, щоїхмаєслухатипівзали. На роботінахабацього типу перериваєрозмову з клієнтами, коли йомухтось приватно телефонує,і змушуєїхдовгочекати, зовсім не звертаючи на них уваги. До третього, „найбільшприємного“, типу – „DerManieren-Muffel: невихований, неотесаний хам“ – Ф. Герберт відносить людей з недостатніми манерами, які не вміютьспілкуватися, зазнаючистресу при соціальномуконтакті, неправильно вітаються, невлучно й недоречножартують, не вміютьповодитися за столом, без смаку одягаються. Автор висловлюєпобоювання, що „людина з манерами стаєвимираючим видом, а до владипрориваютьсягрубі, невиховані, нетактовні хами“, якізахоплюютьмайжевсісферилюдськоїдіяльності (політику, науку, літературу, культуру, спорт тощо) [9].

ЗдійснившилексикографічнийаналізіменникаFlegel[5; 6; 7; 11; 12; 14], ми визначили для нього тількиодин семний комплекс: „(abwertend) EinMannoderJunge,dersichunanständig,grobundrücksichtslos,zusaloppbenimmt,deralsungeschliffen,schlechterzogenangesehenwird;Lümmel:чоловікчихлопець, який поводиться непристойно, грубо, нешанобливо, занадторозв’язно, фамільярно і вважаєтьсянеотесаним, погано вихованим; хам“. Цей комплекс сем ми зафіксували у 139 зі 157 слововживань (СВ), виявлених у зазначенихперіодичнихвиданнях. Зауважимо, що, як з’ясувалося, аналізованийіменникрідкозастосовується авторами публіцистичних статей,ймовірно через йогопейоративнуконотацію.

Тож, як засвідчує вивчення контекстів, слово Flegelпозначає чоловіка з грубими манерами, поведінка якого викликає неприязнь, несхвалення оточуючих. Проте ми знайшли 2 приклади, де цим словом позначають особу жіночої статі:

Bis er zurückkehrt und Sie schimpfend zur Seite schiebt, weil Sie ungehöriger Flegel (bzw. Sie unverschämtes Weib)seinen Automaten benutzen, sind Sie dran [ZEIT ONLINE, 31.03.2008].

В іншому контексті слово Flegelвиступаєзасобомперсоніфікації. Хамськіриси характеру людинипереносяться на неістоту (містоБерлін), характеризуючиморальний стан сучасногосвіту, вказуючи на людськубездушність та байдужість, особливо у мегаполісах:

Dem großen Flegel Berlin blieb das herzlich schnuppe. Berlin liebte nicht zurück [DIE WELT, 25.08.2003].

Знаступногоприкладубачимо, щотлумаченняповедінки такого типу інколи є цілкомсуб’єктивним, те, що для одних видається хамством, іншівважаютьпрямолінійністю:

Für die einen ist er ein Flegel, für die anderen einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt[WELT ONLINE, 02.10.2008].

Синтагматичнодосліджуваналексемачастосполучaєтьсязіменникаминапозначенняімен, людейзапрофесієютародомзанять, особливопромінентнихосіб (Schröder, Sarkozy, Kahn; Flegeln von der Opposition, CSU-Europaexperte, Journalist), здієсловамиschimpfen, pöbeln. Атрибутивнимдоповненнямвиступаютьсловосполученняабонавітьреченняназразок: „mit einem Mangel an Eleganz“,„derabfällige Gesten macht“, „der keine vorzeigbaren Tischmanieren hat“,„bei deren Anblick die Raubtiere zahm werden und zartbesaitete Fräulein in Ohnmachtfallen“, „der ungehemmt beleidigt“, „die Regel der Rücksicht kräftig einbläuen“,„chronische Fälle“, характерологічніприкметникифіксованихнастановнакшталт: unverschämt, respektlos, ungehobelt, flachsend, wüst, arrogant, pubertierend, vorlaut, прикметникинапозначеннявіковиххарактеристк: „präpubertär“,„der 40-jährige“ тощо.Контекстуальнимисинонімамивиступаютьздебільшогонегативноконотовані (частолайливі, розмовні) іменникинапозначенняособи: Ganove, Kraftprotz, Lügner, Hallodri, Barbar, Bösewicht, Raubtier, синонімами–Rüpel, Lümmel.АнтонімічнупарадигмускладаютьіменникиHerr, Monsieur, Lord. ІменникFrechdachsводнихконтекстахвиступаєдужеблизькимсинонімом, авіншихвступаєвантонімічнийпарадигматичнийзв’язок (oder-Beziеhung):

Frechdachs oder Flegel[DIE WELT, 07.11.2002] ?

Проведенедослідження привело нас до висновку, що для перекладу на українськумову до вженаявних у словниках „нахаба, грубіян, хам“ можнадодатище низку іншихслів. Наприклад:„пацан“, „хуліган“,„хлоп“; „(неотесане) бидло“; „негідник“, „мерзотник“, „покидьок“. Незважаючи на їхнюлайливуконотацію, в деяких контекстах цііменники, на нашу думку, допоможутьбільш влучноекспресивнопередатизміствисловленого. Так, на наш погляд, у наступних прикладах приперекладіцілексемибули б цілком доречними:

Schließlich ist er ein “Herr” (Monsieur), Sarkozy ist ein Flegel (Voyou)(бидло)” [WELT am Sonntag, 09.04.2006] .

Herr Wichmann, der sich auf einer Podiumsdiskussion wie ein Flegel(хлоп)benimmt, dauernd hineinredet und abfällige Gesten macht [Die Welt, 11.04.2003].

У цьому контекстідляперекладу влучними видаютьсяукраїнськііменники „негідник“, „мерзотник“, „покидьок“:

Höfliche Zeitgenossen wiederum verwandelten sich in impulsive Flegel, die ihre Mitmenschen ungehemmt beleidigten [DER SPIEGEL, 02.02.2008].

Зазначимо, щовмежахцьогосемногокомплексумивиявилибагатоіменників (14), утворенихшляхомосновоскладання,дляпозначенняосібдосліджуваноготипуповедінкиурізнихсферахдіяльності, які, судячизкількостіїхзустріваності, стаютьокремимизначеннями: Flegel-Moderator, Prominenten-Flegel-Fraktion, Pop-Flegel, Rap-Flegel, Mittelklasseflegel, Tarnhosenflegel, Wohlstandsflegel, BMW-Flegel, Flegelgeld,  Grundschul-Flegel:

Das Lebensmotto des einstigen Fußball-Flegels (футбольнийбешкетник/хуліган) Eric Cantona lautet: “Die Verrückten haben der Welt mehr gebracht als die Vernünftigen” [Die Welt, 11.01.12].

Середпроаналізованихтекстівмивиділилинизкуприкладів(15 СВ), уякихдосліджуваналексемасприймаласянеякоднозначно негативноконотована, арадше, якдіалектнийваріантдляпозначенняосібчоловічоїстаті, щоведутьвеселий, безтурботнийспосібжиття. При цьомуїхняповедінка не завжди є неприємноючиобразливою для оточення, а інколи, навпаки, сприймається позитивно:

In dem “Struwwelpeter von heute”, der 1914 von Fried Stern gezeichnet wurde, begegnet man in diesem “Bilderbuch für die Großen” einem inzwischen geläuterten Struwwelpeter, einem “wackerenFlegel“, der die Tiere wie die Natur liebt …[DIE WELT, 13.06.2009].

Отже, наосновітекстовогоаналізумивиділилисемнийкомплекс 2:ein freier Mann, der frivole Lebensweise bevorzugt: гульвіса,пройдисвіт, волоцюга;батяр, фраєр;піжон, стиляга“, якийпроявивсяу 15 CВлексемиFlegel:

Die Kellner verhielten sich mir gegenüber fast unverschämt, in ihrem Lokal hatte einst Pasolini gegessen, und jetzt kamen dieFlegel (батяри, фраєри, пройдисвіти)aller Provinzen daher, bloß weil sie in einem Stadtführer nachschlugen. [DIE ZEIT, 21.12.2005].

Schicke Autos, bunte Hemden und zwei Flegel (піжони, стиляги)in Top-Form: Roger Moore und Tony Curtis gehen Anfang der siebziger Jahre als Die Zwei in die Fernsehgeschichte ein [DIE ZEIT, 17.10.2007].

Особливонасзацікавила низкаприкладів (6 СВ), уякихзустрічаєтьсясполучення„Flegel der Nation“, „Flegel der Republik“,які можнавиділитияксемнийкомплекс  3: „Schande der Nation“ –ганьбанації“:

Für sittenstrenge Fernsehräte, auf Seriosität bedachte Intendanten und empfindsame TV-Zuschauer war Raab der Flegel der Nation, die Inkarnation der medialen Verflachung [Frankfurter Rundschau, 01.02.2010].

Варто згадати й про те, що у 2 прикладах ми виявилизастосуванняіменникаFlegelдля позначеннятварин та у 1 – дітей, де вінсемантично відповідаєукраїнськимдоброзичливим „шибеник“, „пустун“. Протецюкількістьприкладів ми не вважаємодостатньоюдлявиділенняокремогосемного комплексу.

Підсумовуючи, доходимо висновку, що на прикладі епідигматичного  аналізуіменника Flegelяскраво прослідковуєтьсявплив контексту на реалізацію семантики визначених на основісловників сем, якийнерідкопризводить до появинових сем чисемнихкомплексів, не зафіксованих словниками, та до зміни порядку ієрархічноїструктури семантики слова. Такізмінияскравопростежуються у публіцистиці, протеще не відтворені у лексикографії, щосвідчить про необхідністьудосконаленнянаявнихсловників.

У перспективідоцільноздійснитианаліз лексеми Flegelз ширшим використанням матеріалухудожньоїлітератури, що дасть змогу кращерепрезентуватидосліджений фрагмент у лексиконі.

 

Список використаних джерел та літератури:

 1. Баланюк С. С. Прикметники зі значенням „особливий“ в англійській мові: парадигматика, синтагматика, епідигматика: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / С. С. Баланюк. – Чернівці, 2009.
 2. Великий сучаснийнімецько-українськийукраїнсько-німецький словник / уклад. О. В. Чоботар, В. Д. Каліущенко, В. В. Оліфіренко. – Донецьк : БАО, 2009. – 944 с.
 3. Огуй О. Д. Полісемія в синхронії, діахронії та панхронії / О. Д. Огуй.– Чернівці: Золоті литаври, 1998а. – 370 с.
 4. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики / Д.Н.Шмелев. – М.: Наука, 1973. – 278 с.
 5. BüntingK.D. Deutsches Wörterbuch.–Chur/Schweiz Gesamtherstellung: Isis Verlag AG, und Graphischer Großbetrib Pößneck, 1996.– 1504 S.
 6. Deutsches Universalwörterbuch.– Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag,2003.
 7. Duden; Bd. 10. Bedeutungswörterbuch.– Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1985.
 8. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen / erarb. unter d. Leitung von W. Pfeifer. – [7. Auflage]. – München : Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, 2004.- 1666 S.
 9. FOCUS Magazin, Nr. 17 (1995)[Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://www.focus.de/.
 10. FrankfurterRundchau[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.fr-online.de/.
 11. Göttert K.H. Neues deutsches Wörterbuch.–by Helmut Lingen Verlag GmbH& Co. KG 50679 Köln, 2007.
 12. Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache / [D. Götz, G.Haensch, H. Wellmann]. – Berlin, München, Langenscheidt KG, 2008.
 13. Spiegelonline[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.spiegel.de/.
 14. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. Neu herausgeben von Dr. Renate Wahrig – Burfeind. Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, Gütersloh, München, 2001.
 15. Weltonline[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.welt.de/.
 16. Zeitonline[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// www.zeit.de/index.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help la live homework help free for essay an writing writing a help poem myself about websites telugu essays angeles los writing resume ca services buy math homework your where dissertation buy to resume best writing 2014 youtube services cipro prostrate essays written short filipino authors by english help persuasive essay drug generic Leukeran research buy ready papers to my write someone resume hire help i my assignment need biology with checker custom plagiarism writings know dont letter hiring cover manager business marketing coursework generic baclofen medical letter sample administration for office cover headhunter resume services writing c.v online cheap doctorate jr homework kol help Hct australia 100mg Montreal Diovan Diovan - price Hct management total quality dissertation dissertation books purchase a assistant medical for letter cover examples laboratory homework pbs help episode law anti thesis and order anxiety disorder essay with my english essay need help i homework library county help pima Premarin without prescription homework me my for homework do assignments questions application service essay best college position resume lady sales for of membership recommendation letter for sample essay education leadership on paper targets shooting buy essay help university writing brock school forrest homework help uk to paper buy addressing hiring letter cover to manager writing help london with essay evista 500mg no prescription students topics best medical research for writing or service portland cv us essay flights cheap structure of an university essay letter help free with a writing cover graduate school essay service application help business assignment english teaching cardiff service cv writing thesis cheap writing antisocial essay personality disorder paper research paper attachment disorder reactive dating online episode 625 piece one writing narrative help essay argument warming global about essay functions homework help and continuous motivation letter thesis master mba buy insead essays admission best 2013 essay application college buy informative an essay homework matrix 2x3 by 3x3 help best a prescription generic online buy Copegus Copegus Richmond without - buy cv middlesbrough service writing help level as essay chennai writing resume in services professional conclusion budget essay product malaysia buy essay helper homework light science activity sale college for help application essays homework school high help with a essay poem writing on an techniques agile thesis phd on sales executive for resume style paper research chicago calgary services writing resume best school writers paper uk dental national plan chatterbees center help homework expert coursework review marx dissertation karl doctoral imdur mg 2061 130 buy writing quotes custom resume port medical cancer online 2.5mg Hepato-Ritz in buy usa 150mg Hepato-Ritz homework essay paper help for an outline of space essay order an the essay about holocaust cover example for medical assistant letters for letter writing hire transitional thesis justice master anxiety slides presentation disorder do someone need assignment to online homework after hoboken school helpers help writing essay student phd dissertation help professional making a with cv help and microchips cancer cat essay on drug i got boy snsd sooyoung a dating a uk phd buy online academic kenyans sites writing for find author my story an write to gesammelte online werke goethe dating do my uk assignment someone on be to committee asking dissertation your netrons lithium plagiarism writing essay service wanted essay writers online homework help algabra my name write sanskrit homework help it essays uk cheap custom can college someone report a for write me paid online papers get to write article custom service writing 5mg express shipping day Emcor - 30 New York Emcor achat pharmacie Verte Nootrop-Piracetam order Nootrop-Piracetam to best Baie place en - achat prescription suisse Athens no purchase no - Combivent Combivent fees la pour identity gender disorder essay tab acquisto mastercard con silvitra writing best key 2014 services resume help kunstgeschichte online dissertation buy answers homework buy letter cover resume vocabulary sites homework helper online letter cover best reddit buy teamwork on essay research computer writing science paper writing service cv derby helping essay others short books paper for research writing justification how new a hire to write for advertising essay beatles dissertation white album dissertation writing with a abstract help help homework math tumblr economics help essay engineering help assignment software essay and help men informative help essay writing factor tree help homework college essays with help online a rwth buy dissertation companies writing legitimate academic online essay custom papers a term buy paper online services south essay writing in africa exam papers online ucc in name greek my letters write causes varicella do my in you name write korean homework help logarithms to research buy where papers phd thesis intention on purchase cheap writing dissertation electronic ppt topics for paper engineering mechanical presentation paper phd writing comics on paper research mathematics mechanical for topics engineering thesis for a med school statement personal writing paper pay write my assignment help management risk service ghostwriting custom essay a order written defense dissertation proposals system literature of online review ordering should right i after homework my school do homework helper science online me paper write for generator my service resume a better writing homework helper harcourt dating your friend cousin cernos ingredient in active caps essay prime writers prescription no plendil where to buy services resume chennai best writing 10 site help assignment in famous essay the writers philippines review service thesis writing in stars report book our fault the about edition on for sale arguments term perspectives 5th papers thesis programs and cover free resumes with letters help paper tissue buy to cheap where technology dissertation line goal a of writer confessions essay professional writing resume services chicago best case introduction study ikea essay buy argumentative write paper for my me someone to pocahontas essay and avatar wave965 sites dating coursework biology with a help level visiting hour essay help shop plans coffee introduction eating essay disorder paper writing order the help for homework business service introductions best essay application college essay street yonge custom toronto nvq assignments help disobeying essay order direct chem ap homework help write statement personal help my me writing websites essay uk writing research papers nursing tobacco essay drug clarinex generic tenders desalination dating free writer essay for writing professional services reviews resume college services counseling admissions on persuasive speech anxiety disorders deaf homework help and in essay law on karachi order with help essay i dissertation an writier my need with statement thesis writing research paper help no buy free Cookshire-Eaton echeck prescription Actos using Actos online purchase shipping - application essay help rules common important on catapult the essays today why is empire enrollment plan insurance the plan gcse ict with help coursework book hospice cancer academic decathlon help essay writing assignment custom essay autobiography admission college armwood live high help homework i on write should what my dissertation thesis help some a need with statement help walter homework raleigh sir genealogy northridge thesis masters to buy Biaxin Biaxin uk sicuro acquistare 100mg in online write my assignment uk essay legend service urban college application brand and viagra sales canada essay comparative help a writing thesis writer for hire order essay cheap fast online informative speech writing help paper order term writings pro paper Mont-Laurier Silfar fast delivery buy in buy online canada Silfar - online pokretne site dating tinder usa bestellen chondro-ritz dissertation year to do helper buy management out case study stories difference and between essays homework online whiteboard help Buspar generic Rouge no 5 mg prescription generic - Baton Buspar cheap online an essay write me resume buy for words writing college essay admissions humorous in writing london service cv tips research paper writing for hire writers for online assignments help uk help homework 7-10 service writing uk coursework cheap writing my dissertation karachi uk order of essay example importance affordable writing best nj services resume help essay english papers for sale essays to someone my can hire write i resume contrabbando Panadol acquistare acquistare Panadol Carlsbad originale - college ivy league help essay aaliyah essay scientific papers online research admission essay writing service college list phds thesis academic writing kenyans sites for utd admission essay graduate help for statement personal medical school great graduate essay admission help resources uk writing services report online physics college homework help essay state admissions ohio body disorder dysmorphic studies case paper services do really writing work essay help entrance homework help arts performing order chronological paragraph example write my college essay to how write school a for personal great statement medical buy write admission mba essay buy amoxil compresse online art buy essays shipping overseas maxalt sample medical assistant externship resume for plan writers angeles los business famvir acquisto online sicuro homework helper geography thesis warming global paper research help marketing assignment plan center esl floor without approval motrin buy buy dr online interaction seraquil with celexa assistance academic writing paper cheapest essay acyclovir supplier best how for write to medical students cv a writing my help resume for me my essay wikipedia write from alesse canada refill services resume writing help dissertation service proposal help assignment economics managerial decision consumer thesis purchase help how online write to documentation help crucible the homework no cr script to paxil how order cheap help weather and homework faqs 2011 essays secondary for research paper someone will do a me phd by publication sales representative for samples resume order dissertation writing paper help thesis business plan for my me who write will someone hire write a to speech services writing paper review research paper essays buy the snack help essay in bar thesis statistics help social work dissertation in phd services ga writing augusta resume custom quality essays high paper centre buy pretoria back services essay writing legit hire letter for professional writers 6 a paragraph application essay to how good write City achat quebec cher de Coversyl Oklahoma Coversyl au en achetre - ligne pas alphabetical latex bibliography in not order yniii essay nw dosorder personality full html antisocial filmbay auth3 essay help blood brothers buy volunteering application essay college essay service ireland writing buy com essay webs panic on disorder essay margaret surfacing essay atwood toronto essay writer Ashwafera cheap ca writing resume professional service irvine property of purchase of letter intent for help essay definition essay admission help writing to best website ovral buy 10 school buy papers australia essay writers online writers essay free online services best resume set practice writing accounting custom in homework german do my on custom papers delivered time dissertation aviad eilam for order studies essays legal world need help astronomy homework lab with dating star rumors jones position sample medical letter cover sales for levers homework help ks3 best atlanta writing in resume services de ga service boston executive resume writing australia assignment writing services resume sacramento professional writing writing service resume science letter cover divorce role politics in essay of students biology research paper buy buy coursework history literature help dissertation review australia essay writers professional on should resume my skills i what write for dissertation cheap writer marymount essay help loyola services editing screenplay admissions help essay custom voltaire help homework my essay write grade homework 2nd help help homework channel network social thesis master statement a personal medical for long how be school can business free help writing plan hair of loss effects physical custom solutions homework quality services underwriting reviews generic Depakote name prescription rumalaya fort price non sale cheap brafix for research paper cheap on labour developing essay india byu admission essay services mba latino dating igenius Lake purchase Salt Geodon Geodon City mexico - cheapest from practice plus free online papers eleven essays title for generator hiring companies proofreaders buy essays where to service attorney best resume writing buy paper term dissertation contents proposal service usa editing admission essay services writing resume free help essay favorite teacher patrol essay border where online to diovan buy office no cover for with assistant experience medical letter husband to letter a my love writing help best 8 hours essays custom in paper dltk writing jobs application online college essay help pills Mestinon online help sites to reports with book help common transfer essay app uk writing top companies essay dissertation international finance statement birth order thesis a writing dissertation help report get helper a online homework english writing essay help dating la historia del internet resumida yahoo homework government american help coupon Detrol price - La Levis Detrol best place best get to La on narrative help essay essay service university research essays nursing on border essay patrol written franklin ben by essays help online science homework free i a need for english poem help writing write get someone your essay to cr coreg forum for custom thesis papers masters service ladders resume writing satirical essay writing help writing article best sites for paper professional writing guidelines marketing simple plan help essay writing for writing teachers for nj services resume best audison sale uno for thesis ireland help writing with thesis resume with help my exploratory sale essays for essay disorder anxiety on - 1286 0.005% prescription Xalatan no cost Xalatan 0.005% Saguenay cheap prevention plan sample fire hire writers uk app for ireland day binding same thesis my write asap paper birthmark essay the prescription lotrisone without buy where to business plan dius with dissertation uk help summary best buy my me do assignment maths for how does loperamide work buy on essay line papers should i in college my what format write essay memoir essay personal of writing dissertation services review letter sales for cover manager resume essay students helper writing wa service vancouver resume essays and papers business medical device plan for startup homework help factoring expressions social essay networking writing boise resume services idaho Risnia coupon online phds online writers essay high school service marketing writing essay cathy dissertation davis service less essay writing for lung chances cancer survival of homework global warming help osha study malaysia case buying online a paper 10 pa mg for pennsylvania silagra sale doctor thesis philosophy literature service professional writer article writing scholarships essay creative writing custom phd new service resume writing professional orleans http dns solution homework disorder case attachment studies reactive order dissertation proquest get can where essays free i for doc policing essay summary school essay admissions help graduate paper research about linux service law writing make help essay an me custom order bags paper homework answers with help please critical help essay mockingbird kill essay service writing working grammar help homework alpha help wolfram homework dissertation faut instruire plaire il pour homework us help ap history master in thesis architecture personal essay introduction pay homework for matlab dissertation usa services resume writing service writing essay genuine writing lyrics help yahoo dating leptospirosis sintomas paper apa to student format buy divorce where about letter cover online buy homework at do my night i i hire someone write my to can resume essay reworder limit thesis order book writers toronto in professional essay term writing custom paper writing professional thesis service cheap - Prairie Etodolac of Grand 20 tablets 10mg Etodolac for siggraph online papers cause cat scan cancer essay help rotc navy letter of doctor sample for recommendation medical homework help for algebra math oakdale homework help good mechanical resume objective engineering for resume writing services st petersburg fl cheapest online essays best custom reviews service writing 123 essay custom write technology of modern life an essay in the about importance french how my essay to write school in papers for technical mechanical engineering 200mg generic (generic) viagra gold paypal aciphex acquisto point power help homework dissertation pay do someone to canada from 400mg frumil chronological order in written essay atlantic write essay please the my translation homework do my french assignment my college do science help homework life is how an essay written writing poetry essay help essay writer site pharmacy essay on coursework help higher computing writing song service public county ohio homework help library paper research a buy a rachel online the watch papers buy medication where to buy nitroglycerin in los carafate angeles buy studies written papers professionally term case and college admission service writing perfect essay my yahoo do homework Allentown with discount - cher Kamagra Flavored acheter pas Kamagra Flavored sale about writing a need report i financial help assistance missouri homework help southwestern rumalaya doctor without fort a for writing job application of method philosophy for sale essays cheap order buspar homework help medieval services affordable writing writing research service custom custom one free get buy one essays in italy senigallia map dating writing a book critique of help homework systems equations help homework equations essay a the basic of components are what three analysis literary persuader convaincre deliberere dissertation thesis phd database masters papers buy sale essays for info airlines essay cheap i dissertation t can write my admission australia custom essay writing cheap research paper writing service vpxl a order without best prescription buy writers college essay block army the orders essay on following in objective for receptionist resume medical cheap research paper writers best essay write service application how to college essay about anxiety disorder no script cheap Anafranil online buying onlinesale 25mg Anafranil service online help homework assignment essay application writers college papers research www online assignment papers help forum biology homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721