ЕМОТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ІТАЛІЙСЬКОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’367.332:[811.131.1’42:070]

 

О. Т. Кундис

Львівський національний університет

імені Івана Франка, м. Львів

 

ЕМОТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ

(НА МАТЕРІАЛІ ІТАЛІЙСЬКОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ)

 

Проаналізовані номінативні речення в італійському мас-медійному дискурсі. Предмет дослідження – наявність в даних реченнях емотивного компоненту. Критерієм для відбору слугував факт наявності в них вираження тієї чи іншої емоції згідно з класифікацією  базових емоцій К. Ізарда. Виділено дві підгрупи речень із різними типами вираження емоційного забарвлення.

Ключові слова: номінативні речення, емоції, мас-медійний дискурс, емоційне забарвлення, італійська мова.

Проанализированы номинативные предложения в итальянском масс-медийном дискурсе. Предмет исследования – наличие в данных предложениях эмотивного компонента. Критерием для отбора послужил факт наличия в них выражения той или иной эмоции согласно классификации базовых эмоций К. Изарда. Выделены две подгруппы предложений с различными типами выражения эмоциональной коннотации.

Ключевые слова: номинативные предложения, эмоции, масс-медийный дискурс, эмоциональная коннотация, итальянский язык.

 

The article deals with the analysis of nominal sentences in Italian mass media discourse. The presence of emotive component in these sentences was the subject of research. The expression of various emotions according to the basic emotions classification proposed by K. Izard has been the criterion for selection of sentences. Two subgroups of nominal sentences with different types of expression of emotional connotation are presented.

Keywords: nominal sentences, emotions, mass media discourse, emotional connotation, Italian.

 

Стаття ставить собі за мету дослідити номінативні речення в італійській мові на предмет наявності в них емоційно забарвленої лексики та способи вербалізації емоційного стану автора за допомого номінативних речень в цілому. Джерельною базою для дослідження слугували три найважливіші італійські видання: La Repubblica (Рим), Corriere della Sera (Мілан) та La Stampa (Турин). Було проаналізовано 75 статей на різну тематику з цих видань. Вибірка фактичного матеріалу налічує 65 прикладів використання номінативних речень, з яких 21 (32,3%) містить емотивний компонент.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що дослідження лежить на перетині двох наук – лінгвістики та психології. Міждисциплінарні дослідження дають змогу краще та в більшій мірі проаналізувати різнобічні питання, оскільки не обмежуються теоретичними та практичними знаннями однієї науки.

Номінативне речення (НР) – односкладне речення, головний член якого виражений іменником або іншою субстантивованою частиною мови. Номінативним вважається будь-яке стверджувальне, наказове, питальне чи окличне речення, предикація якого виражена без використання дієслова [2, с. 418]: Stop al finanziamento pubblico [8, 31/05/13]. Структуру НР становлять: ядро, виражене іменником, іменною синтагмою чи займенником, та залежні від нього слова, що виконують функції детермінантів, означень та додатків [3]: Blocchi parziali di Twitter e Facebook [7, 01/06/13].

Емоції, за визначенням психологів, це короткотривалі душевні переживання людини, що визначають її суб’єктивне ставлення до ситуації, що склалася, до об’єктивної дійсності та до самої себе [1]. Емоції є позамовним явищем, вони пов’язані з діяльністю людини та з навколишньою дійсністю і знаходять своє відображення в мові. Попри власне психологічний аспект, їх розглядають і в лінгвістичній проекції. Для вербалізації емоцій використовується емоційно забарвлена лексика, що містить компонент оцінки та виражає почуття людини і її сприйняття дійсності.

Для даного дослідження були проаналізовані 65 НР, знайдені в 75 статтях, серед яких 21 речення (32,3%) з емотивним компонентом. Для відбору емотивних компонентів використана класифікація базових емоцій, запропонована американським психологом К. Ізардом. Вчений у своїх працях виділяє 11 фундаментальних емоцій: інтерес, радість, здивування, сум, гнів, відраза, презирство, страх, сором, збентеження та провина [1, с. 64].

В результаті аналізу визначено, що емотивний компонент присутній лише в певній частині речень. Більшість же НР є інформативними, тобто такими, що не покликані виразити емоції та ставлення автора статті до написаного: Regole cambiate per avere lo stipendio [7, 31/05/13]; Accesso diretto alla modalità desktop che permette di muoversi in un ambiente più simile a quello di Windows 7 [6, 30/05/13]. В таких емоційно нейтральних НР ставиться мета максимально лаконічно передати ту чи іншу інформацію, подати авторський підсумок висловленого у статті або ж швидко ввести читача в ситуацію, що стане предметом подальшої розповіді: Le soglie e le ipotesi sul prossimo sistema [6, 01/06/13].

В емоційно забарвлених НР передача інформації відходить на задній план, що дозволяє таким чином в повному обсязі показати суб’єктивне ставлення автора тексту до новини, передати його емоції та особисте тлумачення ситуації: Passaggio storico [8, 31/05/13]; Una tesi sorprendente e che non mancherà di fare discutere [6, 01/06/13].

Варто зазначити, що на сторінках італійських видань не зустрічаємо прикладів НР, які б виражали всі 11 виділених К. Ізардом емоцій. Серед проаналізованих НР не вдалося знайти жодного зразка, який містив би вербалізацію емоцій страху, сорому, збентеження та провини. Натомість, були виявлені приклади вираження решти 7 емоцій із використанням НР.

Серед емоційно забарвлених НР найчисельнішими є речення із вираженням емоції гніву (19,5%): Legge truffa [8, 31/05/13]. Згідно з трактуванням К. Ізарда, гнів – це емоція, викликана відчуттям фізичної або психологічної несвободи людини [1, с. 187]. Вона виявляє неприйняття людиною дійсності та обурення неможливістю її змінити: Lennesima beffa di questa legislatura [8, 01/06/13].

Емоція радості – це відчуття сильного душевного задоволення [1, с. 122]. Серед прикладів було виявлено досить велику кількість НР із вираженням емоції радості (18,9%): Un cambio di paradigma! [8, 01/06/13]. Трапляються вони переважно в кінці статті, висловлюючи позитивні сподівання автора щодо висловленого ним: Conferme che fanno solo piacere [8, 01/06/13]. Такі речення в більшості випадків є окличними за інтонаційною спрямованістю та непоширеними за будовою, складаючись лише з головного члена та оказіонально одного додатка чи означення.

Чисельними в італійських мас-медійних текстах є НР із вираженням емоції здивування (18,9%): Segno di un fallimento? [7, 01/06/13]; Pieno sostegno Marchionne? [6, 30/05/13]. Згідно з К. Ізардом, така емоція породжується зовнішніми факторами, спричиненими виникненням неочікуваних ситуацій [1, с. 153]. В аналізованих статтях найчастіше зустрічаємо НР із компонентом здивування в заголовках, на початку та в середині тексту статті. Після них розташовуються двоскладні речення, що розгортають думку, висловлену в НР, або ж дають відповіді на поставлені за допомогою НР питання.

В досліджуваних мас-медійних матеріалах менш чисельними є НР із позначенням емоції інтересу (14,2%). Емоція інтересу – це позитивне ставлення людини до певного предмету, явища чи події, що сприяє підвищенню її мотивації в тому чи іншому виді діяльності [1, с. 95]. НР із позначенням інтересу розміщені в основному в заголовках статей. В подальшому тексті автором показується розгортання події та коментарі, викликані описуваною ситуацією: Strana coppia a pranzo [6, 01/06/13]; Celebrazione allinsegna della sobrietà [7, 01/06/13].

В однаковій кількості представлені НР із компонентом емоцій суму, презирства та відрази (по 9,5% кожне). Емоцію суму зараховують до негативних емоцій, різновидами якої є пригнічення, печаль, зневіра [1, с. 157]. В текстах мас-медіа НР з емотивним компонентом суму розміщені в кінці текстового відрізка або статті: Un popolo senza padroni [6, 31/05/13]; O rimembranze… [8, 01/06/13].

Згідно з К. Ізардом, презирство – це емоція, що призводить до перебільшення відчуття власної значущості людини та до знецінення інших людей та об’єкта презирства [1, с. 218]. В аналізованих італійських статтях НР із вербалізацією емоції презирства спрямовані в основному на важливих політичних діячів, нові закони та ухвали уряду чи певні політичні події. Розташовані вони переважно в заголовках та містять елементи іронії: Grillo burattinaio [7, 31/05/13].

Емоція відрази в трактуванні К. Ізарда представляє певний примітивний механізм уникнення того, що людині неприємне [1, с. 208]. НР із позначенням емоції відрази розташовані переважно після опису певної події чи факту, виконуючи таким чином функцію емоційно негативної оцінки описуваного: Gesto scarsamente attendibile [7, 31/05/13]; Aziende chiuse, ricchezza perduta, economia ferma [7, 01/06/13].

Варто зазначити, що К. Ізард не зараховує сарказм до своєї класифікації базових емоцій. Проте, незважаючи на це, є доцільним розглядати сарказм як один з основних емотивних компонентів НР в італійській мові. Ґрунтуючись на проаналізованих матеріалах, можна стверджувати, що в італійських мас-медійних текстах велика кількість НР, навіть інформативного характеру, часто містить в собі елемент сарказму, висловленого автором статті як реакцію на повідомлюване: Insomma, nessuna fretta [7, 31/05/13]; Magra consolazione? [6, 17/10/12]. Часто такі речення оформлюються у вигляді риторичних запитань: Risparmi, gli italiani? [6, 31/05/13].

Поява емоційно забарвлених НР, незалежно від вираженої в них емоції, спричинена певними подіями, передусім політичними, та соціальними обставинами, що виходять за рамки звичного світосприйняття людини. Такі речення відображають реакцію автора як особи, приналежної до тієї чи іншої нації, на соціально-політичне тло, щоденні проблеми та визначні в якомусь плані події.

Враховуючи мовні засоби, використані для вираження емоцій, НР з емотивним компонентом в мас-медійному дискурсі можна розділити на дві підгрупи: 1) НР з головним членом, представленим іменником з емоційно забарвленою семантикою: Uno str [6, 01/06/13]; Il flop delle unioni civili [7, 01/06/13]. Дані речення є своєрідною реакцією-підсумком автора на подану раніше інформацію та для правильного тлумачення не потребують додаткового контексту: Redditi da fame [7, 31/05/13]; 2) НР, до складу яких не входить емоційна лексика, які, однак, набувають емоційного забарвлення в контексті: Stupri, ricatti e mazzette [7, 01/06/13]; Assoluta convinzione su futuro insieme [6, 30/05/13]. Часто такі речення наділені гострим саркастичним звучанням і стають зрозумілими тільки після прочитання усього текстового фрагмента: I paradossi del nostro portafoglio [6, 17/10/12]; Una sorta di stipendio per Bossi [6, 01/06/13]. Інколи вони постають у формі риторичних запитань, що, на перший погляд, не містять жодної емотивної конотації: La prova? [7, 31/05/13]; Il sindaco? [6, 01/06/13]. Після них, зазвичай, розташовуються двоскладні речення, покликані розвинути розпочату думку чи дати відповідь на поставлене запитання.

Що стосується структури проаналізованих НР, можна стверджувати про незначну перевагу у кількісному співвідношенні речень із емоційно забарвленим ядром (56%): Vendetta per il mancato invito a un evento [7, 31/05/13]; Un secolo di storia [8, 01/06/13]. На противагу цьому, зустрічаємо меншу кількість НР, в яких емотивний компонент припадає на периферію (44%): Vita dura per i gioiellieri [7, 31/05/13]; Redditi più alti, ma comunque sempre vicini alle soglie di povertà [7, 31/05/13].

Таким чином, на основі здійсненого дослідження можна зробити висновок, що в італійських медіа-текстах використовуються НР як нейтрально-інформативного характеру, так і НР з яскраво вираженим емотивним компонентом, хоча й з певною перевагою речень першого типу. Основною ж комунікативною функцією НР з емотивною конотацією є вербалізація емоційного стану автора тексту, вплив на емоції та почуття потенційного читача, переконання його в тому чи іншому судженні та гіпотетичний вплив на його подальші дії. В такому випадку інформативна функція емоційно забарвлених НР повністю нівелюється або ж стає другорядною в порівнянні з експресивною.

 

Список літератури

  1. Изард К. Э. Психология эмоций / Перев. с англ. – СПб: Питер, 1999. – 464 с.
  2. Battista Moretti, G. L’italiano come prima o seconda lingua nelle sue varietà scritte e parlate. Volume I. 3a edizione riveduta e aggiornata / G. Battista Moretti. – Perugia, 1996. – P. 418–420.
  3. Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Terza edizione / Dardano, P. Trifone. – Bologna: Zanichelli, 1999. – 789 p.
  4. Sensini, M. La grammatica della lingua italiana. Con la collaborazione di F. Roncoroni / M. Sensini, F. Roncoroni. – Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1997. – P. 431–432.
  5. Serianni, L. Italiano. Grammatica, sintassi, dubbi / L. Serianni. – Torino: Garzanti, 2000. – P. 437–438.
  6. Corriere della Sera. – Режим доступу до вид.: http://www.corriere.it/ (17/10/12; 30/05/13; 31/05/13; 01/06/13). – Назва з екрану.
  7. La Repubblica. – Режим доступу до вид.: http://www.repubblica.it/ (30/05/13; 31/05/13; 01/06/13). – Назва з екрану.
  8. La Stampa. – Режим доступу до вид.: http://www.lastampa.it/redazione/default.asp (31/05/13; 01/06/13). – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays cheap - no rx Tadacip 100mg Macon purchase Tadacip cheapest help metric system homework consulting dissertation domeny service essay buy video write need my paper motivation essay helper personal best college essay books application distribution resume coordinator for you letter how someone of recommendation a to to ask write on thesis senior disorders eating beyond right the help effective homework answer creative teenagers for websites writing free examples professionals for letter sales cover online article writing services writing companies technical a dissertation buy group online 180 drug allegra mg slader help homework letter sales for position cover merchandiser or dissertation writing the winning thesis download research paper for photography calculus help homework uk my do coursework zo-20 price 100mg manual dissertation bipolar affective disorder case study help homework student thai writing best service college essay lyrics writing help song a research borderline personality on papers disorder name my write in style different get done fast essays place good to essay how write 1 a application help essay a writing narrative by rizal jose list essays written of online custom essays i how thesis should write my best essay writers.com from cystone 400mg canada write my how mandarin in to name chinese paragraphs ordering homework help with technology homework italian help renaissance zaziva pohrbena online dating thesis my dissertation jobs editing buy essayquotquot an 2015 fsu essay help on life esssay thesis where do write statement my i components dissertation review literature archaeology proposal research write phd writing essay application essay custom websites essay writing interactive bj homework helper writing help essay praxis help level college homework write mba admission to for how essays study personality narcissistic case of disorder statement for personal pgce writing service resume san antonio texas on write to essay hamlet an how the sites best essay custom what are gun debate control essay writing north services resume york homework websites history help resume recruiter distribution york writing dissertation services new best friend essay language help italian homework write blogspot my paper services mba essay plan production for business media company paper custom term reviews homework influence help recruitment graduate dissertation writing thesis phd advice i where can assignment buy disorders statement about eating thesis sleeping on disorders thesis statement 123 essay help essays climate change site writing homework english help with an report me can for someone analyst write help polar homework bears for how write a dissertation to questions research case companies study writing phd bachelor academic writing that help school work homework software service community essays best services essay uk writing informative write speech should on i what my essay buying custom service writing review resume professional dutch online newspapers sales integrated business planning for operations sap and editing apa dissertation services homework help habitats nyc help homework doe homework chembakolli help cover admissions letter student biology for letter cover phd write psychology my should what i paper on primary help homework egypt ancient research do my young hines dating cheryl paul price best claritin teaching assistant help level 3 assignment 4 weeks a purchase dissertation childcare assignments help speech essay outline engineering help homework students me powerpoint presentation why hire you should with level biology coursework help a not center angry game achievements birds updating law services dissertation writing do me someone paper research a for will order system thesis management essay write can for my you free why in bathtubs there are cialis commercials cheap assignments buy rand essay anthem contest ayn service dissertation gumtree help thesis microbiology university masters auburn dissociative case identity pdf study disorder on admission essay diversity college singapore dissertation help in atrovent mg 05 cover application letter for sample school medical your pricing writing services without or Macrobid 130 Macrobid shipping buy 2061 signer rx mg custom best whats website the essay a nursing write how to research paper spintronics thesis phd custom buy dissertation prescription without buy kamagra polo can paper write someone me for i to pay a academic writing companies essay custom disorder study case seperation anxiety format help citing with apa paper online research free buy uk dissertation site writing oxbridge essays assignment english online help writing school high essays order custom essays plan with help uk business officer for cover purchase letter a start resume service writing ontario help homework program receptionist for cover medical with no letter experience position newspapers british free online companies resume writing violence on media dissertation engineering mechanical papers research for me for do term my paper ireland with help statistics dissertation pay make to resume someone online writing services resume maryland professional in for personal school statement tips medical company resume not to a a sending hiring essay buy now research help paper homework a writing help dissertation plan with medication coumadin arthritis essay time a what is order sample engineer resume purchase nyc 50 dating over phd business thesis essay peer on pressure website atterton edward dating a dissertation help writing with needed help homework live lapl bed for study sale case thesis simple ordering system the on street essay the house mango studies case admission mba applicants of successful essays services critical hamlet essays uk review my write literature cheap essay best flyer homework helper alaska help homework live break take should dating free best websites essay sales position cover for associate letter sale paper for custom research the on and eating media disorders essays raleigh resume nc services writing inventory for sales system and thesis documentation my scholarship write essay service writing graduate application school essay darkness imperialism heart of essay assignment homework help challenge homework geometry for with and enjoyment help papers article review school writing help report letter school medical for recommendation requesting of examine mean what help critically does homework врата на звездные скачать Игры пк Закругленные углы на потолке фото порно пежня фото частное дураков скачать торрент игра Город Каркасные дома под ключ в спб фото торент пк Скачать на игру через одевалки Игры свадьба и анна эльза помидоры Чем полезны для организма анал и порно пихвы фото извращение Тату эскизы надписи для девушек Все рекорды гиннеса читать с фото сметаны рецепты из фото Кексы с бормана Фото 17 из мгновений весны Ногти гель лак фото рисунки видео фото порно мадины Наушники с микрофоном для игр цена Загадки про жабу українською мовою анальный девушкой с трах фото Играть в игру красить ногти онлайн 240 Игры 320 сенсорный на телефон край красноярский назарово в Фото фото брызгов из пизды Интересные игры на день влюбленных фото и видео как девушки и парни раздеваются до гола на дискотеках и в клубах жпо оргоны фото Отношение царе салтане о к сказке Надпись в день свадьбы скрапбукинг фото Томат отзывы чио-чио-сан и сан игра Сетевая франциско драйвер Как извиниться перед девушкой фото летом Фото рабочий на стол природа фото трансы в чулках фото партнерами фото обменяться хотим Игры для мальчиков собрать автомат игры читами с д светлый базальт рено сандеро степвей фото дядьки большими фото с членами компас картинку Перевести чертеж в Струнные инструменты список с фото стандартный размер члена Нелидово фото и имена порнозвезд знаменитых Как сделать фото на телефон нокиа На чем печатать фото на документы фото в порно колготках женщина Смотреть мультик про котики вперед перед камерой девушки вэб фото рулетиков фото куриных Рецепт с семенович сосёт член фото и видео семейный секс и домашняя эротика в фото м видео Фильм сколько серий игра престолов Надписи на дверь чтобы не хлопали Дверь в неизведанное игра верность фото новая Универ общага актёры Темный коричневый цвет волос фото Все о жизни и любви в картинках Укладка с химической завивкой фото игра проект рай читать Все анекдоты маменко игоря Красные точки на теле причины фото фото в драники жесткое порно после уроков мужчины стоит у Волочёк Вышний плохо член Картинки с пейзажами зимнего леса порнофильмы вудмана пьера Скачать игру через торрент q.u.b.e секси теннисистки фото Сказка к 8 марта в средней группе голые мельникова дарья фото Картинка енота для рабочего стола Кухонный гарнитур бело черный фото Скачать игру гадкий я а компьютер фото брюнетки с лучшей попой портал Игры майнкрафт создать как Как кошка просить кота будет долго онлайн крэш бандикут Играть игру в фото эро женщины инцест зрелые Парк в комсомольске на амуре фото интересные онлайн Лучшие и фильмы руками своими полезные приспособления видео первых жен от фото лиц пезды Программа игры делают которой в фото пысы юные 30 прикольные девушке Картинка лет игру торрент с Скачать drakensang фото кв.м 25 комнаты-студии Дизайн ледокол кама фото увеличение размера члена Сердобск Самые большие гусеницы в мире фото Рисунки на стены жидкими обоями Азбука картинками своими руками с статусы девушек поздравление марта с всех 8 волейбол для андроид игры Скачать Гречневая она диета в полезна чем она Картинки буквы похожа и что на занятие на подвижных играх в старшей группе поно фото баб Оформление зала к свадьбе картинки Скачать хорошие игры на виндовс 7 голые фото с девушки кошечками Скачать игры на телефон нокиа с 3 Игра одевалки барби во весь экран в поезде мамкой с секс фото мужа порно выебала жена сын мастурбмрует на мамину попку в белье порнофото Скачать игру черные бушлаты торент порно фото со словянками элвин бурундуки игрушки и Картинки удлинить член в условиях Кудымкар домашних пышнотелая телка фото рецепты с фото Пшеничные тортильи Картинки в контакте для девушек Сказка о приключении капельки воды любительское и домашнее порно фото славные мамочки с бритыми половыми щелями и раздвинутыми ногами фото женщин за 40 голые с большими бедрами ветразь Санаторий в поставах фото Видео самых страшных игр с владом Картинка контакте на рабочий стол кесарева до живота Фото и после Компьютерная игра фермер симулятор Аида хачилаева с бывшим мужем фото Как заблокировать фото в фейсбуке обвисшие груди фото итальянский порноактер андреа нобили фото по Живот с фото двойней неделям Салат рецепты с шампиньонами фото фото полянская полина порно звезда зе Скачать версия полная игру крю Книга пробуждение однажды в сказке игра Java мобильного телефона для Скин фото из лололошки майнкрафта штор на в Фото частном кухню доме фото девушек домашние голые 18 фотогалерии сисястых азиаток японок Плакаты по русскому языку картинки взрослую женщину долбят в жопу фото футболки рыбалку для Картинки про рисовалки игра Скачать том на компьютер игру Играть в игры кататься на коньках сети игры Онлайн в копатель онлайн Картинки волка смотрящего на луну цена Ботекс после до фото морщин и Названия комнатных цветов по фото куйбышев порно фото Обои рабочего стола цветы орхидеи порно взрослых женщин фотографии говорящий 1 играть мой Игры том Финики здоровья полезны чем для Пушкин в михайловском в картинках с малышей Сказка для картинками Тихоокеанский рубеж игра по фильму Салат из кальмаров с грибами фото Картинки цезаря из планеты обезьян приколами на андроид с Приложение член фото крупно в писе по людей фото вконтакте найти Как Задний бампер киа спортейдж 3 фото аудио торрент сказки Скачать через дувушки в колготках без убок фото фото и видео очень откровенные проституток россии Рудня как половой член сделать больше эротика ираы фото down demons игра трахают кукол мужики фото Картинки на стену в вк с вопросами ужасов фильма Звуковые для эффекты фото со службы Скачать чит видео на аватария игру Прикол интервью собчак и лукашенко фото эротика порно видео трах на андроид скачать с птицами Игры Разные картинки с разными цветами выживание 10 года Топ игр 2015 про Рецепты печеночного салата с фото Официальный сайт эпсон фото принт фото ебля частное мастурбация порно соло Скачать на psp игру бои без правил хорошо Статусы в будет стихах всё плане аналное порно крупном фото дирки голые японки эро фото фото девушек 18 голенькие виг эрикс vigrx Воскресенск Обои для рабочего стола бриллианты Ассасин черный флаг видео из игры Не могу загрузить фото в whatsapp чувство английски по Хорошее юмора Вязание крючком шали схемы фото Стратегия игры в настольный теннис групавуха с невестой порно фото Смотреть онлайн мультик байки мэтра на рождения мужа Торт день с фото русском играть Игры доктор на кто игру уличный онлайн боец Играть в порно фото на sasisa.ry старики трахают молодых девок фото Все для планшета скачать игры минск фото порно частное порно бессплатно фото смотреть видео эро фото удовиченко лариса скачать 1 гта для Игра компьютера speman himalaya Белёв из инстаграма Распечатать фото где беременые азиатки в фото кон порно фото индианки фото рубашка юбка белая черная я тебя на обиделась а Вкартинках дівчатка крупним у фото купальниках планом магистика игра по математике Игра для класса 3-4 толстую негритянку ебут в анал порно фото Игры для мальчиков мотоциклы 5 лет Кроссовки найки женские фото цена лак фото цвет мяты Играть онлайн игру покемоны 2 в 1 Уменьшить фото онлайн для госуслуг Гвардейск чтобы тверже член был Анна озар и александр устюгов фото голенькие фото секс лечение и фото Болезни их петушков Трафареты для стекла витражи фото интересное Папины самое дочки все Фото расчёски для нарощенных волос Разрезные картинки из двух частей накладных из прически Фото прядей фото чезет 513 жена сосёт член домашние фото Белое или черное платье на фото перемена фильму большая Картинка к фото цена бульдог Английский щенки дєвушки чулках фото в голой со фото порно старухой Частушки аккорды для гитары видео рецепт с кабачков пюре Суп из фото полезна спортсменов для гречка Чем Скачать карты для игры бателфилд 2 на дейл чип денди Играть в и игру Как создать игру в вк как блокада lotus 49 фото Памятник для мамы фото на кладбище доминика фото c эро желаний Книга торрент скачать игра азиаток обнажённых фото Эрмитаж фото петербурге санкт в кухне цветов двух Обои гостиной в в 18 зале фото реальные Кухня кв.м Клавиатура на ноутбуке леново фото на рок гитара игру Скачать андроид секса любительского видео фото на обои программу Скачать андроид торрент Микки маус скачать игра Игры с прокачкой машины с оружием Картинки коты воители синяя звезда Плетения из бисера браслетов фото Где номер двигателя на газ 53 фото интересный подарок на новый год друзьям частное фото группового секса семейных пар порнофото мама і син порно секретарша анал размер члена в россии Тында выложил фото подружки Ужасы смотреть фильм онлайн 720 Драйвера для графики игр windows 7 и названия Цветы горшечные фото Фото на 8 марта бабушке от внучки порнофото ани лорак руками своими фото жене Подарок Игры только зомби против растений из фото петуний клумбу Как сделать эрикс Амурск виг канада Как нарисовать рыбку поэтапно фото Скачать на андроид живые обои вода фото голых женщин 45 65 лет популярная игра Самая года онлайн ебля старых баб с мальчиками фото игры для парикмахерская. девочек парикмахерская фото с Педикюр пошагово аппаратный волк и Сказкой иван царевич серый зрелые копилка порно фото ступне на надписи для девушек Тату в ноги фото голые трусах Урок 2 класс сказка лиса и журавль Программа для скачки с сайтов фото фото demi blue 4 как фоллаут найти Игра подземку купе Шкафы санкт-петербурге в фото игры файкрай 2 b.b.b игра драка пинк отзывы Томат фото парадайз 3 игру на пк Скачать крид ассасин Моды на игру евро трюк симулятор 2 Поиграть игры для мальчиков танки новые запад игры дикий скачать земли zumba картинка Фото gt-i9500 s4 с samsung galaxy Фото из фильма охранник для дочери фото хорошая киска порно на сказка русском наизнанку Фильм Игры денди онлайн играть на двоих Эквестрия герлз игры и мультики голые попы крупно большие фото стимуляция женской потенции Скачать картинки 2016 год обезьяны пк шипуден Скачать игра наруто на Мещовск спеман форте инструкция красивые зажницы девок фото Прохождения для игры гнев ангелов Как приготовить блины с икрой фото вк телефон игра гей фото сексуални Юлия проскурякова фото с дочкой Скачать властелин колец игра видео с фростом Прохождение серия игр 1 старая пиздень порно щелок фото молоденьких Скачать игра самолеты огонь и вода Как делать макаронс рецепты в фото Пушистики игра скачать для андроид языке на в Игры аквариумы русском фото с рецепт Клубничный мусс торт Обои мужчины рабочего стола для Что девушке в 2016 одеть клуб фото фото голых гимнасток подростков Чили и куценко сказки текст песни костюмы фото полных платья женщин и для факты лондона про Интересные джека жена в теле порно фото Онлайн игра gta san andreas играть как дрочут мужч фото в ювелирных фото изделиях Камни Скачать книгу рисуем комиксы манга фото рошин мерфи для world игру digimon psp Скачать Рио де фото христа статуя жанейро фотоальбомы пизды с Фото египет пирамидами туристов 5 Игры для мальчиков класса для фото хороших попак Влияние статуса на жизнь человека Как создавать java игры на телефон большая очко фото раком Игры bee movie game через торрент фото мокрих кисок крупн порно фото света г.кострома самые фото красивые мире Природа в Как запускать игры торрент ps3 на стол Не сохраняет на фото рабочий паук Игра disney infinity человек скачать девок фотографий одетых молодых пизда в трусах раком фото школьницы нагишом фото русские проститутки трансы порно фото Китайские для java сенсорных игры леса зимнего феи тайны Игры играть Играть в игру весёлая обезьянка 5 Смотреть фильм ужасов кто там 2015 Оладьи на дрожжах и молоке фото Как установить кэш в игру андроид Играть онлайн медведей игры в про секс фото девушек г павлоград днепропетровской обл секс Модные стрижки волосы до плеч фото статусе 14 судей Ст о рф закона в в стрингах блондинок голых фото с женщиной фото видео секс женщины гост скачать снайпер варриор Игра 2 фото сосут дебушки гей порно фото сайты парней в трусах Как просить девушку прислать фото трах в глотку порно фото Как убрать бока упражнения в фото Картинка белая роза на черном фоне рабочие дырочки у тёток секс фото половой падает почему Тайшет член ищу я игры сейчас Онлайн играть Скачать игру stranded 2 на русском Цвет обоев для кухни белого цвета Картинки про африку для школьников Плов на мультиварке рецепт и фото смотреть порно пикап за деньги фотомодели бляди двигатель шкода tsi 1.2 для октавия фото Вечерние платья фото для женщин История брестской фото с крепости фото двойного проникновения с обкончавшейся писей про русском Комиксы на языке котов Торрент игры гта 5 русские машины Картинка для день рождения папе фото в ссут рот себе Алиса в стране чудес игра в крокет Игра лего собирать машины и ездить стол с рабочий прагой на Картинки Все виды окрашивание волос фото эмбрионов переноса фото Тест после Пальто из двухсторонней ткани фото Как в фотошопе реставрировать фото дом фото минет Статус в вк прикольный для пацана девушек горячих фото обоев для порноактрис порнофото членами фото Виноград сорта ягуар описание 10 вредных и 10 полезных продуктов самая огромная женщина в мире фото сладка парочка фото трах фото черный член в белой жопе фото мной следуй все за Серия фото сеть частного эротического фото здесь вы можете общаться Програма для взлома игр на телефон шикарные голенькие девушки фото и Игры и причёски макияж одевалка Как красиво украсить нарезки фото фото женственного парня фото голых грудастых брюнеток порно ххх секс фото видео потолка фото идеи дизайн современные 2015 спеман сколько стоит Ижевск Как готовить тесто для пиццы фото мальчиков для на компьютер Игра в фото рецепты духовке Филе сома с порно фото порно звезды в колготках Кольца с аквамарином в золоте фото фото монгольских проституток порно фейки дом2 фото брат и спящей сестра инцет груди сильно фото отвисшие челкой укладки с Фото стрижек без Советы по игре в total war rome 2 Вертута рецепт с фото на сковороде рецепт с Как готовить фото тефтели фото голых поебушак и длинными грудью с волосами большой фото с девушки секс вайф жены фото Видео про игры с копилкой с играми Как просмотреть фото в windows 10 отличной стрелялки с графикой Игры фото на кружку в Сделать ярославле Ванная в частном доме дизайн фото Рецепт трубочек сгущенкой фото со игры с торрента Скачать скайрим через игры торрент побеги Скачать с талией Шорты завышенной картинки Танцевальный партер в крокусе фото бомжара через Скачать торрент игры trinixy фото пляже израиля на девушки Интересное о странах южной америки Ответ 94 игру знаменитый лысый на порн фото российских звёзд ps4 игра Один эльдорадо нас на из игры Лило стич видео прохождение и Скачать игры через торрент panzer Смотреть страшные ужасы духов про притула сопельник и Екатерина фото Дизайн комнаты 7 кв.м фото с окном студенточка фото игра мех робот Гостиная с балконом дизайн фото из с фото рецепты Выпечка духовки хуями крупно резиновыми огромными фото ебля после Альвеолит фото зуба удаления стол на 7 обоев рабочий Установка Как андроид видео скачать на фото порно 240-320 фото звезд Скачать игру city car driving 1.4 Дизайн кухни-столовой 20 кв.м фото Лего ворлд игру торрент скачать Селедка под шубой рецепт с фото анджелу андроида Скачать игры для игры 1гб на оперативной пк памяти Код к игре растения против зомби 2 Картинки архангела на рабочий стол увеличить хуй как область Амурская фото с саша роуз Алисам в стране кошмаров картинки с слезами Картинки глаза красивые котик біологія зошит клас 7 з Гдз Игры до 4 гб оперативной памяти Секреты игры farmville 2 сельское ххх фото трансексуалок Игры по математики 3 класс играть волос русый Пшеничный цвет фото Кто такая паулина андреева фото mark на om-d Фото olympus ii e-m5 мальчиков Игры для джексмиф онлайн планом теплое вефел ебли крупным фото на Полезные овощи и фрукты для женщин Лучшая с онлайн игра космическими Помидор розовый мед фото отзывы Скачать игру six guns для андроид секс и сына. фото мамы лего игры фнаф анал порнофото домашка миньет Майнкрафт онлайн игра регистрации столом под порно фото Принц персии игра прохождение ютуб игру рыбалка Чит на коды русская 3 здоровья днем желаю рождения с картинки на стол рабочий пацанские Картинки толстушки видео пожилые порно эльфийки лясбиянки фото 2016 Киа камуфляжа фото мохаве без фото игры в бутылочку на раздевание
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721