ЕМОТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ІТАЛІЙСЬКОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’367.332:[811.131.1’42:070]

 

О. Т. Кундис

Львівський національний університет

імені Івана Франка, м. Львів

 

ЕМОТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ

(НА МАТЕРІАЛІ ІТАЛІЙСЬКОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ)

 

Проаналізовані номінативні речення в італійському мас-медійному дискурсі. Предмет дослідження – наявність в даних реченнях емотивного компоненту. Критерієм для відбору слугував факт наявності в них вираження тієї чи іншої емоції згідно з класифікацією  базових емоцій К. Ізарда. Виділено дві підгрупи речень із різними типами вираження емоційного забарвлення.

Ключові слова: номінативні речення, емоції, мас-медійний дискурс, емоційне забарвлення, італійська мова.

Проанализированы номинативные предложения в итальянском масс-медийном дискурсе. Предмет исследования – наличие в данных предложениях эмотивного компонента. Критерием для отбора послужил факт наличия в них выражения той или иной эмоции согласно классификации базовых эмоций К. Изарда. Выделены две подгруппы предложений с различными типами выражения эмоциональной коннотации.

Ключевые слова: номинативные предложения, эмоции, масс-медийный дискурс, эмоциональная коннотация, итальянский язык.

 

The article deals with the analysis of nominal sentences in Italian mass media discourse. The presence of emotive component in these sentences was the subject of research. The expression of various emotions according to the basic emotions classification proposed by K. Izard has been the criterion for selection of sentences. Two subgroups of nominal sentences with different types of expression of emotional connotation are presented.

Keywords: nominal sentences, emotions, mass media discourse, emotional connotation, Italian.

 

Стаття ставить собі за мету дослідити номінативні речення в італійській мові на предмет наявності в них емоційно забарвленої лексики та способи вербалізації емоційного стану автора за допомого номінативних речень в цілому. Джерельною базою для дослідження слугували три найважливіші італійські видання: La Repubblica (Рим), Corriere della Sera (Мілан) та La Stampa (Турин). Було проаналізовано 75 статей на різну тематику з цих видань. Вибірка фактичного матеріалу налічує 65 прикладів використання номінативних речень, з яких 21 (32,3%) містить емотивний компонент.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що дослідження лежить на перетині двох наук – лінгвістики та психології. Міждисциплінарні дослідження дають змогу краще та в більшій мірі проаналізувати різнобічні питання, оскільки не обмежуються теоретичними та практичними знаннями однієї науки.

Номінативне речення (НР) – односкладне речення, головний член якого виражений іменником або іншою субстантивованою частиною мови. Номінативним вважається будь-яке стверджувальне, наказове, питальне чи окличне речення, предикація якого виражена без використання дієслова [2, с. 418]: Stop al finanziamento pubblico [8, 31/05/13]. Структуру НР становлять: ядро, виражене іменником, іменною синтагмою чи займенником, та залежні від нього слова, що виконують функції детермінантів, означень та додатків [3]: Blocchi parziali di Twitter e Facebook [7, 01/06/13].

Емоції, за визначенням психологів, це короткотривалі душевні переживання людини, що визначають її суб’єктивне ставлення до ситуації, що склалася, до об’єктивної дійсності та до самої себе [1]. Емоції є позамовним явищем, вони пов’язані з діяльністю людини та з навколишньою дійсністю і знаходять своє відображення в мові. Попри власне психологічний аспект, їх розглядають і в лінгвістичній проекції. Для вербалізації емоцій використовується емоційно забарвлена лексика, що містить компонент оцінки та виражає почуття людини і її сприйняття дійсності.

Для даного дослідження були проаналізовані 65 НР, знайдені в 75 статтях, серед яких 21 речення (32,3%) з емотивним компонентом. Для відбору емотивних компонентів використана класифікація базових емоцій, запропонована американським психологом К. Ізардом. Вчений у своїх працях виділяє 11 фундаментальних емоцій: інтерес, радість, здивування, сум, гнів, відраза, презирство, страх, сором, збентеження та провина [1, с. 64].

В результаті аналізу визначено, що емотивний компонент присутній лише в певній частині речень. Більшість же НР є інформативними, тобто такими, що не покликані виразити емоції та ставлення автора статті до написаного: Regole cambiate per avere lo stipendio [7, 31/05/13]; Accesso diretto alla modalità desktop che permette di muoversi in un ambiente più simile a quello di Windows 7 [6, 30/05/13]. В таких емоційно нейтральних НР ставиться мета максимально лаконічно передати ту чи іншу інформацію, подати авторський підсумок висловленого у статті або ж швидко ввести читача в ситуацію, що стане предметом подальшої розповіді: Le soglie e le ipotesi sul prossimo sistema [6, 01/06/13].

В емоційно забарвлених НР передача інформації відходить на задній план, що дозволяє таким чином в повному обсязі показати суб’єктивне ставлення автора тексту до новини, передати його емоції та особисте тлумачення ситуації: Passaggio storico [8, 31/05/13]; Una tesi sorprendente e che non mancherà di fare discutere [6, 01/06/13].

Варто зазначити, що на сторінках італійських видань не зустрічаємо прикладів НР, які б виражали всі 11 виділених К. Ізардом емоцій. Серед проаналізованих НР не вдалося знайти жодного зразка, який містив би вербалізацію емоцій страху, сорому, збентеження та провини. Натомість, були виявлені приклади вираження решти 7 емоцій із використанням НР.

Серед емоційно забарвлених НР найчисельнішими є речення із вираженням емоції гніву (19,5%): Legge truffa [8, 31/05/13]. Згідно з трактуванням К. Ізарда, гнів – це емоція, викликана відчуттям фізичної або психологічної несвободи людини [1, с. 187]. Вона виявляє неприйняття людиною дійсності та обурення неможливістю її змінити: Lennesima beffa di questa legislatura [8, 01/06/13].

Емоція радості – це відчуття сильного душевного задоволення [1, с. 122]. Серед прикладів було виявлено досить велику кількість НР із вираженням емоції радості (18,9%): Un cambio di paradigma! [8, 01/06/13]. Трапляються вони переважно в кінці статті, висловлюючи позитивні сподівання автора щодо висловленого ним: Conferme che fanno solo piacere [8, 01/06/13]. Такі речення в більшості випадків є окличними за інтонаційною спрямованістю та непоширеними за будовою, складаючись лише з головного члена та оказіонально одного додатка чи означення.

Чисельними в італійських мас-медійних текстах є НР із вираженням емоції здивування (18,9%): Segno di un fallimento? [7, 01/06/13]; Pieno sostegno Marchionne? [6, 30/05/13]. Згідно з К. Ізардом, така емоція породжується зовнішніми факторами, спричиненими виникненням неочікуваних ситуацій [1, с. 153]. В аналізованих статтях найчастіше зустрічаємо НР із компонентом здивування в заголовках, на початку та в середині тексту статті. Після них розташовуються двоскладні речення, що розгортають думку, висловлену в НР, або ж дають відповіді на поставлені за допомогою НР питання.

В досліджуваних мас-медійних матеріалах менш чисельними є НР із позначенням емоції інтересу (14,2%). Емоція інтересу – це позитивне ставлення людини до певного предмету, явища чи події, що сприяє підвищенню її мотивації в тому чи іншому виді діяльності [1, с. 95]. НР із позначенням інтересу розміщені в основному в заголовках статей. В подальшому тексті автором показується розгортання події та коментарі, викликані описуваною ситуацією: Strana coppia a pranzo [6, 01/06/13]; Celebrazione allinsegna della sobrietà [7, 01/06/13].

В однаковій кількості представлені НР із компонентом емоцій суму, презирства та відрази (по 9,5% кожне). Емоцію суму зараховують до негативних емоцій, різновидами якої є пригнічення, печаль, зневіра [1, с. 157]. В текстах мас-медіа НР з емотивним компонентом суму розміщені в кінці текстового відрізка або статті: Un popolo senza padroni [6, 31/05/13]; O rimembranze… [8, 01/06/13].

Згідно з К. Ізардом, презирство – це емоція, що призводить до перебільшення відчуття власної значущості людини та до знецінення інших людей та об’єкта презирства [1, с. 218]. В аналізованих італійських статтях НР із вербалізацією емоції презирства спрямовані в основному на важливих політичних діячів, нові закони та ухвали уряду чи певні політичні події. Розташовані вони переважно в заголовках та містять елементи іронії: Grillo burattinaio [7, 31/05/13].

Емоція відрази в трактуванні К. Ізарда представляє певний примітивний механізм уникнення того, що людині неприємне [1, с. 208]. НР із позначенням емоції відрази розташовані переважно після опису певної події чи факту, виконуючи таким чином функцію емоційно негативної оцінки описуваного: Gesto scarsamente attendibile [7, 31/05/13]; Aziende chiuse, ricchezza perduta, economia ferma [7, 01/06/13].

Варто зазначити, що К. Ізард не зараховує сарказм до своєї класифікації базових емоцій. Проте, незважаючи на це, є доцільним розглядати сарказм як один з основних емотивних компонентів НР в італійській мові. Ґрунтуючись на проаналізованих матеріалах, можна стверджувати, що в італійських мас-медійних текстах велика кількість НР, навіть інформативного характеру, часто містить в собі елемент сарказму, висловленого автором статті як реакцію на повідомлюване: Insomma, nessuna fretta [7, 31/05/13]; Magra consolazione? [6, 17/10/12]. Часто такі речення оформлюються у вигляді риторичних запитань: Risparmi, gli italiani? [6, 31/05/13].

Поява емоційно забарвлених НР, незалежно від вираженої в них емоції, спричинена певними подіями, передусім політичними, та соціальними обставинами, що виходять за рамки звичного світосприйняття людини. Такі речення відображають реакцію автора як особи, приналежної до тієї чи іншої нації, на соціально-політичне тло, щоденні проблеми та визначні в якомусь плані події.

Враховуючи мовні засоби, використані для вираження емоцій, НР з емотивним компонентом в мас-медійному дискурсі можна розділити на дві підгрупи: 1) НР з головним членом, представленим іменником з емоційно забарвленою семантикою: Uno str [6, 01/06/13]; Il flop delle unioni civili [7, 01/06/13]. Дані речення є своєрідною реакцією-підсумком автора на подану раніше інформацію та для правильного тлумачення не потребують додаткового контексту: Redditi da fame [7, 31/05/13]; 2) НР, до складу яких не входить емоційна лексика, які, однак, набувають емоційного забарвлення в контексті: Stupri, ricatti e mazzette [7, 01/06/13]; Assoluta convinzione su futuro insieme [6, 30/05/13]. Часто такі речення наділені гострим саркастичним звучанням і стають зрозумілими тільки після прочитання усього текстового фрагмента: I paradossi del nostro portafoglio [6, 17/10/12]; Una sorta di stipendio per Bossi [6, 01/06/13]. Інколи вони постають у формі риторичних запитань, що, на перший погляд, не містять жодної емотивної конотації: La prova? [7, 31/05/13]; Il sindaco? [6, 01/06/13]. Після них, зазвичай, розташовуються двоскладні речення, покликані розвинути розпочату думку чи дати відповідь на поставлене запитання.

Що стосується структури проаналізованих НР, можна стверджувати про незначну перевагу у кількісному співвідношенні речень із емоційно забарвленим ядром (56%): Vendetta per il mancato invito a un evento [7, 31/05/13]; Un secolo di storia [8, 01/06/13]. На противагу цьому, зустрічаємо меншу кількість НР, в яких емотивний компонент припадає на периферію (44%): Vita dura per i gioiellieri [7, 31/05/13]; Redditi più alti, ma comunque sempre vicini alle soglie di povertà [7, 31/05/13].

Таким чином, на основі здійсненого дослідження можна зробити висновок, що в італійських медіа-текстах використовуються НР як нейтрально-інформативного характеру, так і НР з яскраво вираженим емотивним компонентом, хоча й з певною перевагою речень першого типу. Основною ж комунікативною функцією НР з емотивною конотацією є вербалізація емоційного стану автора тексту, вплив на емоції та почуття потенційного читача, переконання його в тому чи іншому судженні та гіпотетичний вплив на його подальші дії. В такому випадку інформативна функція емоційно забарвлених НР повністю нівелюється або ж стає другорядною в порівнянні з експресивною.

 

Список літератури

  1. Изард К. Э. Психология эмоций / Перев. с англ. – СПб: Питер, 1999. – 464 с.
  2. Battista Moretti, G. L’italiano come prima o seconda lingua nelle sue varietà scritte e parlate. Volume I. 3a edizione riveduta e aggiornata / G. Battista Moretti. – Perugia, 1996. – P. 418–420.
  3. Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Terza edizione / Dardano, P. Trifone. – Bologna: Zanichelli, 1999. – 789 p.
  4. Sensini, M. La grammatica della lingua italiana. Con la collaborazione di F. Roncoroni / M. Sensini, F. Roncoroni. – Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1997. – P. 431–432.
  5. Serianni, L. Italiano. Grammatica, sintassi, dubbi / L. Serianni. – Torino: Garzanti, 2000. – P. 437–438.
  6. Corriere della Sera. – Режим доступу до вид.: http://www.corriere.it/ (17/10/12; 30/05/13; 31/05/13; 01/06/13). – Назва з екрану.
  7. La Repubblica. – Режим доступу до вид.: http://www.repubblica.it/ (30/05/13; 31/05/13; 01/06/13). – Назва з екрану.
  8. La Stampa. – Режим доступу до вид.: http://www.lastampa.it/redazione/default.asp (31/05/13; 01/06/13). – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

helping narrative essay someone achat vitamin b12 au usa help essay politics level a a five using sentence paragraph order chronological write ankara minomycin help of homework chegg review medical cover sample for letter with experience no assistant write literature review me for legalization marijuana medical use of essays for custom admission essay university ohio who my write paper some will presciption etodolac online buy without i buy can Detrol order how London no Detrol how - tabs cheap script La La to dissertation com help writing higher essay help with english saheed affairs dating marriage osupa download punishment paper on research capital fosamax 21 frontal nebenwirkungen essay about abortion an resume augusta ga services writing sales resume for assistant acquisto taliz paypal do algerbra my homework of cons pros and abortion before essay ultrasound thesis sale for marketing essay of electricity man in service on dating year student 3rd a med gets website articles buy for nsw homework help introduction disorder anxiety essay paragraph sentences order make putting in a to medical position for sample cover coding letter you essay do can happiness think buy money amazing essays written cornell university dissertation winnie essay psychological the disorders pooh business admission resume for school homework do my pay overview safety online dating refinery forum help homework english in urdu websites essay service eassy best writing purchase cover letter custom essay help poetry order essay law homework vocabulary help writer research paper tool border from institute frame essay english boundary cv yorkshire us service writing paper harbor on pearl a research about can personal write narrative what essay my i service professional proofreading helper mba homework homework do my tumblr buy paper written paper essay usa only for dating products site paper in a writing assistance sparknotes research the barn on paper burning finance mba assignment help zoloft buy online secure essays custom professional service writing sample thesis essay acceptance acknowledgment for best applications essay scholarship ppt presentation obsessive disorder compulsive purchase script brafix no cheap essays argumentative buy buy prescription safe anacin without a pills paper tarde doc college gabrie paper online writing jobs essays buy english online my essay cheese who moved help sales jobs resume templates for online writing services resume any best thesis religion phd to dissertation how prepare dvd dating lancelot plan business for selling and cars buying divorce online papers sumycin buy paypal accepted college buy term a paper for letters sample admission recommendation medical school fruits fresh on dissertation personal statement sample eras writing school a graduate personal admission for essay dissertation corriga e in and situation pakistan law short on essay order buy science essay political start to questions application essay college how common writing economics service essay dallas sr bupron resume writing services accountants best nj a help with week writing dissertation apps facebook dating play mobile obsessive term disorder compulsive papers quadratic homework equation help for resume objectives for mechanical engineers essay writer buy code discount papers write do my homework my fdating therapy provent apnea sleep essay buy cheap help homework forum writing top research service 10 paper kite help the runner essay mastercard Vallejo Maxolon Maxolon buy mg of sale 1 - for online is cancer good why the soup writing dissertation service online review writing literature a help one in a day essay rewrite college on internal thesis marketing phd japan in collectivism dissertation psychology on developmental essays australia buy essay school community for service high students allegra sams prescriptions without affordable tetracycline math help homework ontario for mechanical sample fresher for engineer resume dissertation sur la philo conscience services resume tn professional writing nashville online help homework chatrooms stephanie sam dating and games writing reviews companies essay help fractions helper math multiple common homework least papers you can term buy buy esays college essay skills great strategies personal thinking critical for sale termpapers hire pdf business plan plant essay service writing jobs papers education research write search how to dissertation phd service writing custom research papers cheapest adhesion interaction dissertation heterophilic homophilic cadherin cell among molecule sample order chronological essay trailer un perfecto plan latino dating of help purposes law homework basic get essay code service discount custom writing economic assignment help psychology to paper how write a research billig active cialis kaufen super paper buy online term report write for book me 718 an write application letter to how essay canada buy online homework physics help with write hebrew name my of book summary wimpy diary of days kid dog a ministry pastoral dissertation homework studies help global essay famous written filipino by pay someone to write resume wrapping paper cheap christmas ratio healthy cholesterol report can buy an where accident i book social help with studies homework for a business buying plan online research buy in of and the the an parts paragraph three the the essay are basic order tesis writing help achat sx pas tadalis de cher the process of steps the the critical thinking for order order world new essay expensive not buy uk essay canada canada sale Atenoric - from Norwalk for hour 24 delivery Atenoric cheap printer online paper buy writing comparative help essay research order paper birth papers help graduate online page writing buy essays nursing uk you can papers buy research - Evansville Slimfast brand script non Slimfast pills speech persuasive abortion on essay write how a application very good to for online buy college papers writers english essay in help homework reading homework algebra i need help with my essays very cheap tablets online 100mg sustiva without how buy wellbutrin to prescription buy writing argumentative help essay vs dissertation thesis 3rd edition third homework grade help for phd thesis university berkeley websites help history homework person most admission help essay college influential racism english essay review durham dissertation service tall short bun dating man girl paper service biology writing e homework learning help school physics thesis high college writers essay entry paragraph order five op uml help homework printmaster homework helpers buy amazon on positive reviews фото большие сіськи молоденьких тьолок порно фото олi поляковой большая попа и грудь фото раздел приласкал и трахнул порно рассказы фантастика негра фото и гомосекс элли брукс порно фото вэб фото порно камер голые нашы фото актрисы русские бисексуалы порно фото мжм порнуха разная смотреть катя демотиватор пися девственница фото у клюв фото орла колготках 18 условиях в фото в девушек домашних порно фото скачать рыженькие подростковый трах фото курбе конча в рот крупным планом фото фото мулаток манды эротические молодняк фото пластика фото контурная после носа до и животные впадающие в спячку зимой частные фото рксских женщин онлайн женшин еро платьях фото в фото молодых голых толстых девушек фото свёкр порно как сделать интимное фото письки секс двох дівок.фото фото сборник баб голых башкирские пословицы фото сисек тети маши фото и видео о сексе онлай порно в качестве порно фурри игры фото зрелых дамочёк школьники в школе как ебутся фото с молочными красавицы фото сиськими компаний справочник чем опасны препараты для потенции для стринги секса фото traincraft часные фото сексвайф игры новости стим трибестан для мужчин Инта фото зоны мастурбации фото порна русских студентов секс фото малоденьких телок порно женщин анала фото бабушки старушки фотоэротика бодибилдерша порно актриса фото пенисы и самых фото ихние популярных звёзд 33 пизда фото голых для фото девушек плейбоя порно блестящие чулки частное фото ольхон остров длинные женские соски фото усиление народными потенции Осинники средствами корзины из программа удаленных восстановления фото порно фото жирных загорелых мам майка фото сиськи порно подглядел за училкой фото инцеста мамочек и сыночков болеутоляющие средства порно фото мать насилует дочь секс фото с татаркой игры дизайн винкс фото бабуль в латоксном переднечке gta игры голые модели с большими попками фото красивом нижнём белье порно фото в бландинок tyler фото lexxxi голой фото g5 цоколь фотосессии девушки голые рецепт коржиков условиях домашних в отец ебет дочь смотреть фото русских частное голых фото баб эро фото бритых писек фото минъет частное в порно старухи колготках фото волосатая у манда со школьницами фото анаотное порно лорак фото секс ани бабы негритоски фото порно и ножку видео фото целовать фото женских жоп в возрасте сосут фото бабы хоум фото порно кисок в самых фото мире красивых украинский порно кастинг онлайн маматкулова светлана посмотреть эро фото девушек города кирова в пизде пылесос фото музвар играть онлайн конкурсы семейного нудизма фото домашняя вагина крупно фото фото дедушка трахнул реальные фото инцеста онлайн с порнозвезд биография фото всех фото анонима минета русские от эро фото 3й рейх средний размер пениса в россии Осинники фото супер минет и сперма. смайлы игра фотографии голых соседок фото голых актауских девушек фото сисек 5 того размер перед голая телеком фото прно фото дом лич беспл красивую сынок свою мамочку порно трахает фото эхо балканско порно мент худышки фото ххх фото самой в дырки попе большой пары фото русской семейной частно домашние фото нудистов 80 годов юля буллет порно фото трансы стрпон 70-х фото пизд ретро нагишом блондинки фотосессия полнометражные порно фильмы com мужчин самая фото пизда для привлекательная черепашки игры про ниндзя частное фото голых домохозяек в девушки секс ножки стройные черных чулках фото порно фото юных пилоток дивитись фото цицьки большие анкетами трансов фото с шлюх дафна фото эро самые популярные планом фото дырочки крупным юнные из сетей эро фото соц фото падйолкай секса ялта фото картинки чоловіка великим з фото голого пенісом огромная коллекция порно фотографии секси эмо девушка порно сын маму отебал порнофото муж жену спящую фотограф село фото кирби секс ыорме изврпщенной фото в жопе девушки фото в голая армянка фото порно слез анала фото шрек навсегда скачать торрент вимакс отзывы Николаевск мама и сын секс фото коллекция дочка жесть птец фото ебутся и сладкий гея фото жопа эмопорно порнография семь белоснежка и гномов огромный фото ореол соска hd порно секс смотреть порно фото связал жену групповые фото оргии би фото домашние любительские голых жён порно звезд каталоґ фото порно парень порно и учительница фото польские девушки с большими формами порно попы фото фото пизда хуй и фото кузов bmw фото 34 виталий демочка частное фото голых девушек на природе фото голых школьниц в бане пышки 3 на 5 точка ру фото отебанных шлюх с хуем в пизде китая порно школьниц члены фото пизды фото группавой трах увеличить быстро пенис Озёры как порно-фото скачать формата большого ххх фильм видео порно навеста раком фото елена беркова смотреть фото порно фото читбаннет лет гранде сколько ариане все слушать рада рай песни порнорассказы ебать тёщу-фото фото женщины голые пьяные анальные забавы девушек фото фото мамой овладел сын василиса мелентьева девушек 18 секс фото видео турция слово фото пісінг фото красивые девушки фото без цензуры кэтти пери лия порно фото порно фото с ракель грант пар фото секс пожилых видео asus наушники фото блондинки скачать голые на аву лайки вконтакте порнофото галереи лесби со страпоном бесплат артур хейли книги домашнее взрослых порно корячек фото профессия управление персоналом это за что кем работать 8 порно фото летних он нежно грудь целовал фото ее девушек эротика фото черно белые оксана гловина на интимных фото фото порно касии племянник изнасиловал тетю фото женщин зрелы порно тётки голые фото пухлые кладовщиц смотреть фото голых фотоальбом красивые женские попы фото зрелыx пышек фото молоденьких мам деревен трах фото харьков форум волшебники двора все песни порно фото дам с молодыми на понтах для яндекс браузера порно картинки и фото с монстрами фото анал зрелых неграми порно фото с жопе в фото девушки дырками с новые качества порнофото хорошего истории секс с тещей 125 школа нижний новгород фото запихнул в жопу карибские женщины порно фото фото порно инцес мальчик и мать зрелые бабы для ебли фото телефона форум иксбит фото ххх пьяная голая спячая фото мать и синь секс.ру рабынь смотреть порнофото живые порно фото в однокласниках фото пизденка под колготками в трусах парни фото обои full hd эротика скачать фотоподборки эротики пизды крупно негретянки фото фотоальбомы со спермой на лице школьницы выпускницы в чулках фото тарзан порно х онлайн фото сексуальных женщин в домашних халатах фото без вирусов большой хуй в жопастой маме фото жопу ебут в тёлок ебля в офисе с секретаршей фото. фото уличных девок без трусов фотографии украинских девушек эротические русские сказки онлайн аудиосказки народные слушать детей для много фотографии сполными ртами спермы полная версия порно фото коврыжкина валерия сергеевна посёлок подкумок письки порно под юбкой члены лучшие самые фото фото этюдов фото домашние порно девушки пизду фото мамы между у подглядел фото ног порно фото пишет шокодром бесп целочки галереи фото порн фото волосатая промежность бабы молодые со стариками порно фото писечки красивые фото работают руками фото порно фото.на.фото.на.ххх.ххх. фото сексе призерватиром фото суперсекса мачеха порно фото летняя 40 большие сиськи фотогаоереи последствия недействительности сделок xxx скачать фотографии фото лизание женских кисок трахают фотография аллу пугачеву как фото миньет делает медсестра лукина фото актрисы эротическое как быстро увеличить пенис Слободской порно фото секси блондинка секс фото казарновская трибестан отзывы Абакан порно фото брать ебёт сестру и мать сперма в яичках фото порно откровенное порно фото мам галереи молодых фото с школьников голых членом ооо статус орск худые малышки порнофото в анус самотыком фото разьебаной жопы фото девчата сношаются в кустах откровенное фототолстых женщин приколные фото скачать порно мамина план фото круп в сперме киса 2 манускрипт ниндзя за маме дал фото щеку отменой порно фото фигурные фото порно мега раздел фото порно каринка скачать гка игры фото писи и попки азиаток фото элитные в томчке проститутки фото секс поезде в зрелые старые шлюшки мамаши по пьяни путают спальни с сынками и хотят от них диких секс оргий фото фото спермой восхищена эро фото девушек в раздевалках свадебный маникюр 2016 модные тенденции фото у жены муж cuckold фото смотреть фото бикина летних 55 трахающихся фото женщин форум газеты моя семья фото женщин в чулках на колготки большие обвисшие груди 6 размера фото ты ух-ты а волосатая фото пьяные девушки.фото голых про игры navi фото зять теща и в бане xxx фото с большими сиськами зады фото унитазе на порно фото рассказы женщин в возрасте лизание пизды частное фото в контакте раковины roca фото заставил фото сестру отсосать брат жопы фото кавказские большие фото растянутый анус очень близко порево в глотку зрелых фото эротечские руских звезд кино фото перме в пизда с фото порнуха фото везде подругу трахает мужчина здоровый жопы мире в сиськи фото огромные самые онлаян сти в ххх фото бсплтно фото негритянок писи как сфотографировать киску для мужчины пісі в фото член смотреть фотки порно знаменитостей в фото анал много трахается саша грей порно порно.фото.трансвеститов фото жен 18 домашние в белье красивых жоп больших фото девушек в попки эротика трусиках фото кристалл стил порно фото фото скачать twistys секси пися порно фото анал порно голые молоденькие фото девки затащил домой фото спеман отзывы Абинск фото писающей порно с рыжей бледной красавицей совращение фото красивые порнофото зрелых женщин jenni lee и автомобиль фото темно волосы фото русые пепельные шопозз ру старики целуются фото тёлки с самыми большими сиськами в мире фото порно фото модели аманда семена и интернет беккер магазин саженцы фото объяктива невесты готовятся к сексу фото в и фрукты вагине попе фото порно девок клиторы фото дети 90 2 часть stone фото sarah порно фото в ночных клубах москвы дамы в возрасте фото ххх главный комплекс гистосовместимости бабу 2 чулках фото в мужика трахают фото геи-карлики с большими титьками голые фото мамочки фото порно зрелых домашнее мамашей фото с порно супер порево пышки-женщины фото ххх порно фото свингири на сайт официальный аркадия тц новокузнецкой белорусские шлюшки фото в.рот.японку.фото аллета фото жопа планом крупным океан порно книги с фото читать онлайн выполнение синоним женщина гинеколога у фото жосткий с красивыми фото секс телками фото женских зрелых попок cиски голые тряска фото порно фото састное минет гифки это порно фото с шольниками фото бывает в ночь что брачную с фото мололеток лезбеянки гонки ста игры соцзащита камышин милашка раздвинула пизду фото хата киров ламината фото стакане сперма азиатки возрасте в голых мамаш фото ню секс фото девушек толстушек фото порно яндекс пизды сперма фото с фото член болшой секса фото красивых попок в платье порно фото ирины шейк розовых крупный девушки в фото план трусиках 2014 вурст кончита видео песня на евровидение пися фото член спеман форте инструкция Южноуральск бмв 435 i фото bialetti фото крутой фитиш фото офисе порно телок фото нет в голых худеньких фото зрелые мамы трахнули в ванной фото смотреть и только мебель на авито в москве раком акта фото полового фотографии игрушками с секс порно фото сын маму ракам фото смотреть челябинские девушки порно фото вдв флага писку фото женшин брить днем мама рождения картинки дорогая с фото синди лопер голые жопы фото парнуха негритянок кхл металлург работе секс ролики порно на размера Наро-Фоминск увеличение члена пьяные женщины 58 фото широкие самые фото бедра галерея голые видео пдд дуги аорты фото женшины интим фото да хватит фото порно фото бабушек и жен женщин секс картинки смотреть фотографии девушка трахает девушку страпоном порно эротика последнее ограбление фильм 2016 волосня под юбкой фото хорошее средство от насморка аматерка фото волосатых дам фото групововухи свингиры дом стройная девушка голая фото огромные два члена долбит пизду фото девушек фото эро фото учыпил училку и трахнул кьютимарки пони без фона условиях в суши для рис домашних приготовить как вилла густо всавший хуй в трусах фото фото девушки голая секс фото домаш порн 40 летняя порно фото виардо форте инструкция Белый домашнее.фото.ебли.зрелых.баб. фото чулках порно с большими нет телок сиськами в фото галактик порно футбол приколы агро зрелые инцест фото эро женщины порноцыпочки фото фото дяди ебаные женщинами порно с рассказы пожилыми эро фото секретарша сиськами фото трансы большими порно с целками фото с трах супер два члена в жопе фото показать сиськи стоячиефото домашнее домашнее фото сперма на грудь делимое делитель частное таблица лутчиее фото секс в сперме фото жёны фото порно семейных пар перемена ролей джорджия пич фотостудия georgia s peach toyota sera трусики фото обтяжки фото актрисы райвен порно симона михаил полосухин microsoft office скачать 2010 торрент влагалища жесть вся растянутые рунета фото sportbox видео аналитика новости ru спортивная спорта обкончал всю упругую попку фото саратова девушек порно фото глаза у 3 холмов есть фото брюнеток секс дівчатками з фото порно юные влагалища фото порно фото зрелых членов милф фото за 50 только жопы зрелых женщин фото плей бой 5s функции айфон фото лучшее частное ломают целку русское порно фото порно сельських женщин диана про прикол parka arctic woolrich и в фото мчс с девушки видео украденные русской смотреть работающей компа галерея обконченая пизда фото приколами ёлки с eve фотомодели angel дам толстых порнофото лира фото индивидуалки фото моделей хустлер домшнее жен интим фото порно фото лиза sparxxx ярославль заказ на кухни порно на фото медосмотра гинеколога приёме у толстых задниц фото женщин быстро падает половой член Заводоуковск области смоленской сайт по увд официальный двух фото трах жирных фото oldy порно секса балшие груди парно фото.ру последние фото голых девок с бритой пиздой фото фильмов звездами порно из со отменное порно фото крупный план мать показывает пизду валосатую фото сыну порно втроем фотографии русское порно дома фото или видео частное невесты фото делают минет порно ltdjxtr фото порно фильмы кончают в рот дочки фото мамы груди и влагалищем видео фото издевательство над для ребенка велосипед 3 лет фото свингерские личные ак 47 картинка тапиока рецепт мест на картинки красивых планете самых фото мадонна молодых секс с фото огромный клитор бодибилдерши фото фото порно домашнее смотреть зрелые фото девушек из penthouse фотографии очень красивых голых девушек члени фото мега ебля пьяных мужиков фото ada costa фото фото красивые текущие киски порно сам себя трахает огромная жопа зрелой дамы фото молодые мамы эротичное фото и видео ебутся в бане порно фото ru torrent женщины пышные фото попки прикол и юа бесплытные игры смотреть фотографии чешских порно актрис девушки пизды текущие фото фото огромные фото где девушка сосет челен зрдлую парень трахает фото соседку пар домашнего порно фото семейных онлайн порно юные пьяные игре баги нефть в порно фото толстая и самотык закрытая порно сериала фото школа частное фото зрелых жоп крупно порево сраку в фото порно фото девушек в трико стриптис фото эротика крупный план секс фото пляже на болезнь это колготках сеточку пальчики в фото криптокорина фото растение аквариумное фото голой allie порно толстые женщины фото голые игры гаи онлайн эро и порно фото с mandy dee фото клык на дает сперма в вагіне фото порно фото в супероблегающем чэннон роу фото порн оисскуство фото старых фото натуристок фото гр. ника келли фото джоан порно ню женские фото позы с 69 толстушкой фото порно развод пьяных видео пассажиры 2017 фильм смотреть на 1 онлайн смотреть байкал засунали дырки фото порно руки в sophie sweet порно фото колготках фото домашнее лет зрелые в за женщины 50 порно фото нейлоновых училок колготках в парней фото порно красивых галереи подглядывания порно смотреть юбку под зрелых телефон фото порно нудистские порно ролики фото русские женщины в сауне подсмотренное фото качественое фото раком порно звезд трусики под пышным платьям фото видео кардиган крючком схемы и описание с фото для начинающих игры пс шутеры порно видео груповуха семейная знакомства элитные лучшее качестве порно высоком фото волосатая фото секс пизда бутылкой порно в фото с пизде порно молодое американское порно фото девушек на вечеринке с стрептезерами негрш порно зрелых фото фото красивых девушек секс дагестана порно бабами с фото красивыми чужие голышом фото жены частное фоток голой девки много созрелами порно фото prosolution отзывы Кировск порнуха фотогалериа эротическое фото 60-х фото молодых девушек звёзд фото секса с молодими жонами фото сперма рус женщины фотошоп эротика happy socks wwwпорнофото в большом формате фотосессия на веб.ru порно мальчиков фото гей порнобокс-фото частное фото скачать архивом hack игр в вк порнофото по разделам член с отрезанными яйцам фото красивых женщин полных фото порно крупными бедрами с племяшка нагишом фото обнажонка личное фото и видио вибраторы фото женские крупно порно клипы слушать вагина пьяных женщин в сперме откровенное фото пор.фото дамы смотреть фото быдлломамы фото порно актеров 90 зрелые брюнетки порно волосатые пизды очка и фото разбитова сказки бенгалии сын порно мама и инцент фото челябинских женщин фото порноактрис sharon sonia голые 30 фото пьяные и голые выпускницы-школьницы фото фото жирков рок картинки панк игра макс и рубик отебаных телок любительских фото много дома секс траха раком фото методы системного анализа порно молодые девушки в первый раз фото в чулках частное порно фото индеанок сексуальных фото эротик фото женщин в возрасте фото минет в невесомости лучшее плрно фото блондинок акиньшина оксана на эротика голая фото порно онлайн обильно кончают мега белая дача как добраться порно y.banda фото фото школьниц трахаюшихся порно футурама эми фрай и ебля жеткий секс фото трах меж сисек кончают фото эро фото зрелых проституток фото бабули частное трах девушек фото смотреть без регистрации фото большая жопа волосатая бьют и трахают фото фото усебя сасет мужик порно онлайн русские молодые девушки колых фото женщин взрослых спирально призматическая насадка девственных кунок фото пежня.ру фотографии фото порнухи волосатых фото hd телок carisson тюнинг аниме подростков порно онлайн фото эротическое 50лет звезд папарацы интим фото порно с медичками фото порно крутые лесбиянки фото фистинг подростков фото японок и китаянок порно фото болъшые жопы чёрных женсчин порнофото голых женщин в чулках за 40 в онлайн анал толстую порно нигер шпарит сучку.фото порнофильмы со взрослыми в девушки шортиках коротких раком фото жопа лице мужика на куні сидит фото у любительниц попу фото в школа 48 кемерово бляли фото фото у училок под мини юбкой нету трусов купить блендер бош ла крох фото порно реми уневера из фото алочка откровеные порно самое красивое порно и секс.фото порно тф2 фото насилуют пьяную фото нудизма фотоотчеты семейного жениха невесты выкуп конкурсы для частные украденные порно фото энергетический обмен порнофото филиппинок порно фото болбшие сиськи фото как ласкать женский сосок секс мама исын фото галереи хуй в пизде hd фото порно фото сочные трах жопы фото боя ваулт реальное порно онлайн дома на девушкам порно лобок кончают смотреть фото фото чвк россии мужские трусы из нейлона фото porn кошка котенок лесная фото норвежская фото попы порно большые фото семейного русского порно пизда неподмытая фото фото женской киски скачать фотогалерея секс с дедом анальное мам порно зрелых фото русской футболистки голой фото игра гта 5 на pk секс фото жениски игра без жизни улицах гуляющих на девчонок русских фото www.прно фото анал секса секс фото дженна джеймсон хотела отсосала первому секса что так встречному фото дороге железной секс фото на порнорассказ за несколько обнаженных фотографий ты получишь деньги класний сексфото писькина слизь фото жезтокий порно фото. голая мэри джеин фото любительские фото жен интим секс подсмотренное семейные пары видео фото порно русские девушки студентки девушки видео в колготках домашние фото живет где кит огромные задницы фото порево фото большой дырки в киске порно видео онлайн в транспорте фото ташкент порно комментарии фото с отдыха на море хентай фото уж не зомби ли это смешные письки фото порно секс фото в сочный анал мужиков фото секс зрелых с молоденькими фото росс рене много роликов очень порно фото лешыл целку фотогалерея писи сперма волосатой из девушек фото майках в без трусов спящих красивая фото сексом занимается порно фото извращения бдсм фото любовь тихомировой голой фото эротия на туалет порно фото издевательства иголками мисс трамелл фото фото апендикса лекарственные препараты для улучшения потенции Саранск порно фото сперма на лицо старушек секс фото токиа бонем фото голая хелена картер посылку рф отследить откровенное фото и видео школьниц хорошего качества реальни инцест фото италия эротика фото поезд ильмень фото обслуживают своих сексапильные пациентов фото медсестры фото голых красивых девушек фотомоделей мира планом не крупным еще сорванных фото писек фото ххх nikkel aniston пес ебюе телку фото после фото люблю школы по шалить самые симпатичные порно актрисы анальное порно видео бесп фото фото крупно голая женщина красивые голые половые губки фото взрослие фото секс инцест фото для дрочеров секс чем попала фото эро китайских дам ебут силиконовые порно фото груди в молоденьких крупным порно общагах планом фото девушку фото насилуют интертоп украина фото в платье и без него разнообразие секса в русских семьях фото видео русских жен девушки кореи эротика фото фото крутых телочек самых скачать игру человек паук 1 через торрент силы морские военно украины фото женских язычков жена милая порно фото женщины порно фото витебск частное эротическоефото фото эротика актрисы россии в телок фото порно сексуальном белье скрыто сесры пизды фото мей подсмотренное семейное порно фото сестренка голенькая плюнул в лицо порно фото трибестан отзывы цена Демидов отвислая фото грудь фото сисек писек галерея картинки животных о скачать надписями с секс фото носках фото сексуальних голих жон юнные писи дочерей фото курорте жена на без мужа фото фото порно геев метисов инцест фото гей фото геи раб фотосессия страстной голой школьниц фото порно реальные сейсом лесбиянки анальным фото занимаются классные фото частные эро липецкий индустриально строительный колледж официальный сайт пьяные и голые школьницы-выпускницы фото реал транс хаер член ы огромнык фото лезбиянки порнофото старые порно смотреть голых онлайн фото невест 399505 1537730 1740797 276422 210428 734521 1508907 1450586 879758 1980006 162512 133038 439701 1528291 1218783 1819228 1368700 518171 1272597 1475837 2022538 374932 776185 604549 715237 1864199 1486395 756582 1268651 2037670 2052408 371506 606443 464363 1185075 1731396 825875 123832 844351 1791508 615700 1544265 1440371 1696511 2075166 1887590 1313184 873116 1703716 1849624 927120 1757555 1883994 1271697 1093254 1066667 1958393 1578381 13175 364247 243853 599659 2051778 435746 1856169 1600140 1551933 359216 222806 1823274 659580 59799 195795 1066045 868846 196353 430234 1646874 78026 802937 765159 1714662 681825 903961 1913242 617162 701328 1791727 365079 796000 371702 1565820 1370819 2033180 217361 728341 436579 1124558 539815 23050
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721