ЕМОТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ІТАЛІЙСЬКОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’367.332:[811.131.1’42:070]

 

О. Т. Кундис

Львівський національний університет

імені Івана Франка, м. Львів

 

ЕМОТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕННЯХ

(НА МАТЕРІАЛІ ІТАЛІЙСЬКОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ)

 

Проаналізовані номінативні речення в італійському мас-медійному дискурсі. Предмет дослідження – наявність в даних реченнях емотивного компоненту. Критерієм для відбору слугував факт наявності в них вираження тієї чи іншої емоції згідно з класифікацією  базових емоцій К. Ізарда. Виділено дві підгрупи речень із різними типами вираження емоційного забарвлення.

Ключові слова: номінативні речення, емоції, мас-медійний дискурс, емоційне забарвлення, італійська мова.

Проанализированы номинативные предложения в итальянском масс-медийном дискурсе. Предмет исследования – наличие в данных предложениях эмотивного компонента. Критерием для отбора послужил факт наличия в них выражения той или иной эмоции согласно классификации базовых эмоций К. Изарда. Выделены две подгруппы предложений с различными типами выражения эмоциональной коннотации.

Ключевые слова: номинативные предложения, эмоции, масс-медийный дискурс, эмоциональная коннотация, итальянский язык.

 

The article deals with the analysis of nominal sentences in Italian mass media discourse. The presence of emotive component in these sentences was the subject of research. The expression of various emotions according to the basic emotions classification proposed by K. Izard has been the criterion for selection of sentences. Two subgroups of nominal sentences with different types of expression of emotional connotation are presented.

Keywords: nominal sentences, emotions, mass media discourse, emotional connotation, Italian.

 

Стаття ставить собі за мету дослідити номінативні речення в італійській мові на предмет наявності в них емоційно забарвленої лексики та способи вербалізації емоційного стану автора за допомого номінативних речень в цілому. Джерельною базою для дослідження слугували три найважливіші італійські видання: La Repubblica (Рим), Corriere della Sera (Мілан) та La Stampa (Турин). Було проаналізовано 75 статей на різну тематику з цих видань. Вибірка фактичного матеріалу налічує 65 прикладів використання номінативних речень, з яких 21 (32,3%) містить емотивний компонент.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що дослідження лежить на перетині двох наук – лінгвістики та психології. Міждисциплінарні дослідження дають змогу краще та в більшій мірі проаналізувати різнобічні питання, оскільки не обмежуються теоретичними та практичними знаннями однієї науки.

Номінативне речення (НР) – односкладне речення, головний член якого виражений іменником або іншою субстантивованою частиною мови. Номінативним вважається будь-яке стверджувальне, наказове, питальне чи окличне речення, предикація якого виражена без використання дієслова [2, с. 418]: Stop al finanziamento pubblico [8, 31/05/13]. Структуру НР становлять: ядро, виражене іменником, іменною синтагмою чи займенником, та залежні від нього слова, що виконують функції детермінантів, означень та додатків [3]: Blocchi parziali di Twitter e Facebook [7, 01/06/13].

Емоції, за визначенням психологів, це короткотривалі душевні переживання людини, що визначають її суб’єктивне ставлення до ситуації, що склалася, до об’єктивної дійсності та до самої себе [1]. Емоції є позамовним явищем, вони пов’язані з діяльністю людини та з навколишньою дійсністю і знаходять своє відображення в мові. Попри власне психологічний аспект, їх розглядають і в лінгвістичній проекції. Для вербалізації емоцій використовується емоційно забарвлена лексика, що містить компонент оцінки та виражає почуття людини і її сприйняття дійсності.

Для даного дослідження були проаналізовані 65 НР, знайдені в 75 статтях, серед яких 21 речення (32,3%) з емотивним компонентом. Для відбору емотивних компонентів використана класифікація базових емоцій, запропонована американським психологом К. Ізардом. Вчений у своїх працях виділяє 11 фундаментальних емоцій: інтерес, радість, здивування, сум, гнів, відраза, презирство, страх, сором, збентеження та провина [1, с. 64].

В результаті аналізу визначено, що емотивний компонент присутній лише в певній частині речень. Більшість же НР є інформативними, тобто такими, що не покликані виразити емоції та ставлення автора статті до написаного: Regole cambiate per avere lo stipendio [7, 31/05/13]; Accesso diretto alla modalità desktop che permette di muoversi in un ambiente più simile a quello di Windows 7 [6, 30/05/13]. В таких емоційно нейтральних НР ставиться мета максимально лаконічно передати ту чи іншу інформацію, подати авторський підсумок висловленого у статті або ж швидко ввести читача в ситуацію, що стане предметом подальшої розповіді: Le soglie e le ipotesi sul prossimo sistema [6, 01/06/13].

В емоційно забарвлених НР передача інформації відходить на задній план, що дозволяє таким чином в повному обсязі показати суб’єктивне ставлення автора тексту до новини, передати його емоції та особисте тлумачення ситуації: Passaggio storico [8, 31/05/13]; Una tesi sorprendente e che non mancherà di fare discutere [6, 01/06/13].

Варто зазначити, що на сторінках італійських видань не зустрічаємо прикладів НР, які б виражали всі 11 виділених К. Ізардом емоцій. Серед проаналізованих НР не вдалося знайти жодного зразка, який містив би вербалізацію емоцій страху, сорому, збентеження та провини. Натомість, були виявлені приклади вираження решти 7 емоцій із використанням НР.

Серед емоційно забарвлених НР найчисельнішими є речення із вираженням емоції гніву (19,5%): Legge truffa [8, 31/05/13]. Згідно з трактуванням К. Ізарда, гнів – це емоція, викликана відчуттям фізичної або психологічної несвободи людини [1, с. 187]. Вона виявляє неприйняття людиною дійсності та обурення неможливістю її змінити: Lennesima beffa di questa legislatura [8, 01/06/13].

Емоція радості – це відчуття сильного душевного задоволення [1, с. 122]. Серед прикладів було виявлено досить велику кількість НР із вираженням емоції радості (18,9%): Un cambio di paradigma! [8, 01/06/13]. Трапляються вони переважно в кінці статті, висловлюючи позитивні сподівання автора щодо висловленого ним: Conferme che fanno solo piacere [8, 01/06/13]. Такі речення в більшості випадків є окличними за інтонаційною спрямованістю та непоширеними за будовою, складаючись лише з головного члена та оказіонально одного додатка чи означення.

Чисельними в італійських мас-медійних текстах є НР із вираженням емоції здивування (18,9%): Segno di un fallimento? [7, 01/06/13]; Pieno sostegno Marchionne? [6, 30/05/13]. Згідно з К. Ізардом, така емоція породжується зовнішніми факторами, спричиненими виникненням неочікуваних ситуацій [1, с. 153]. В аналізованих статтях найчастіше зустрічаємо НР із компонентом здивування в заголовках, на початку та в середині тексту статті. Після них розташовуються двоскладні речення, що розгортають думку, висловлену в НР, або ж дають відповіді на поставлені за допомогою НР питання.

В досліджуваних мас-медійних матеріалах менш чисельними є НР із позначенням емоції інтересу (14,2%). Емоція інтересу – це позитивне ставлення людини до певного предмету, явища чи події, що сприяє підвищенню її мотивації в тому чи іншому виді діяльності [1, с. 95]. НР із позначенням інтересу розміщені в основному в заголовках статей. В подальшому тексті автором показується розгортання події та коментарі, викликані описуваною ситуацією: Strana coppia a pranzo [6, 01/06/13]; Celebrazione allinsegna della sobrietà [7, 01/06/13].

В однаковій кількості представлені НР із компонентом емоцій суму, презирства та відрази (по 9,5% кожне). Емоцію суму зараховують до негативних емоцій, різновидами якої є пригнічення, печаль, зневіра [1, с. 157]. В текстах мас-медіа НР з емотивним компонентом суму розміщені в кінці текстового відрізка або статті: Un popolo senza padroni [6, 31/05/13]; O rimembranze… [8, 01/06/13].

Згідно з К. Ізардом, презирство – це емоція, що призводить до перебільшення відчуття власної значущості людини та до знецінення інших людей та об’єкта презирства [1, с. 218]. В аналізованих італійських статтях НР із вербалізацією емоції презирства спрямовані в основному на важливих політичних діячів, нові закони та ухвали уряду чи певні політичні події. Розташовані вони переважно в заголовках та містять елементи іронії: Grillo burattinaio [7, 31/05/13].

Емоція відрази в трактуванні К. Ізарда представляє певний примітивний механізм уникнення того, що людині неприємне [1, с. 208]. НР із позначенням емоції відрази розташовані переважно після опису певної події чи факту, виконуючи таким чином функцію емоційно негативної оцінки описуваного: Gesto scarsamente attendibile [7, 31/05/13]; Aziende chiuse, ricchezza perduta, economia ferma [7, 01/06/13].

Варто зазначити, що К. Ізард не зараховує сарказм до своєї класифікації базових емоцій. Проте, незважаючи на це, є доцільним розглядати сарказм як один з основних емотивних компонентів НР в італійській мові. Ґрунтуючись на проаналізованих матеріалах, можна стверджувати, що в італійських мас-медійних текстах велика кількість НР, навіть інформативного характеру, часто містить в собі елемент сарказму, висловленого автором статті як реакцію на повідомлюване: Insomma, nessuna fretta [7, 31/05/13]; Magra consolazione? [6, 17/10/12]. Часто такі речення оформлюються у вигляді риторичних запитань: Risparmi, gli italiani? [6, 31/05/13].

Поява емоційно забарвлених НР, незалежно від вираженої в них емоції, спричинена певними подіями, передусім політичними, та соціальними обставинами, що виходять за рамки звичного світосприйняття людини. Такі речення відображають реакцію автора як особи, приналежної до тієї чи іншої нації, на соціально-політичне тло, щоденні проблеми та визначні в якомусь плані події.

Враховуючи мовні засоби, використані для вираження емоцій, НР з емотивним компонентом в мас-медійному дискурсі можна розділити на дві підгрупи: 1) НР з головним членом, представленим іменником з емоційно забарвленою семантикою: Uno str [6, 01/06/13]; Il flop delle unioni civili [7, 01/06/13]. Дані речення є своєрідною реакцією-підсумком автора на подану раніше інформацію та для правильного тлумачення не потребують додаткового контексту: Redditi da fame [7, 31/05/13]; 2) НР, до складу яких не входить емоційна лексика, які, однак, набувають емоційного забарвлення в контексті: Stupri, ricatti e mazzette [7, 01/06/13]; Assoluta convinzione su futuro insieme [6, 30/05/13]. Часто такі речення наділені гострим саркастичним звучанням і стають зрозумілими тільки після прочитання усього текстового фрагмента: I paradossi del nostro portafoglio [6, 17/10/12]; Una sorta di stipendio per Bossi [6, 01/06/13]. Інколи вони постають у формі риторичних запитань, що, на перший погляд, не містять жодної емотивної конотації: La prova? [7, 31/05/13]; Il sindaco? [6, 01/06/13]. Після них, зазвичай, розташовуються двоскладні речення, покликані розвинути розпочату думку чи дати відповідь на поставлене запитання.

Що стосується структури проаналізованих НР, можна стверджувати про незначну перевагу у кількісному співвідношенні речень із емоційно забарвленим ядром (56%): Vendetta per il mancato invito a un evento [7, 31/05/13]; Un secolo di storia [8, 01/06/13]. На противагу цьому, зустрічаємо меншу кількість НР, в яких емотивний компонент припадає на периферію (44%): Vita dura per i gioiellieri [7, 31/05/13]; Redditi più alti, ma comunque sempre vicini alle soglie di povertà [7, 31/05/13].

Таким чином, на основі здійсненого дослідження можна зробити висновок, що в італійських медіа-текстах використовуються НР як нейтрально-інформативного характеру, так і НР з яскраво вираженим емотивним компонентом, хоча й з певною перевагою речень першого типу. Основною ж комунікативною функцією НР з емотивною конотацією є вербалізація емоційного стану автора тексту, вплив на емоції та почуття потенційного читача, переконання його в тому чи іншому судженні та гіпотетичний вплив на його подальші дії. В такому випадку інформативна функція емоційно забарвлених НР повністю нівелюється або ж стає другорядною в порівнянні з експресивною.

 

Список літератури

  1. Изард К. Э. Психология эмоций / Перев. с англ. – СПб: Питер, 1999. – 464 с.
  2. Battista Moretti, G. L’italiano come prima o seconda lingua nelle sue varietà scritte e parlate. Volume I. 3a edizione riveduta e aggiornata / G. Battista Moretti. – Perugia, 1996. – P. 418–420.
  3. Dardano, M., Trifone, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Terza edizione / Dardano, P. Trifone. – Bologna: Zanichelli, 1999. – 789 p.
  4. Sensini, M. La grammatica della lingua italiana. Con la collaborazione di F. Roncoroni / M. Sensini, F. Roncoroni. – Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1997. – P. 431–432.
  5. Serianni, L. Italiano. Grammatica, sintassi, dubbi / L. Serianni. – Torino: Garzanti, 2000. – P. 437–438.
  6. Corriere della Sera. – Режим доступу до вид.: http://www.corriere.it/ (17/10/12; 30/05/13; 31/05/13; 01/06/13). – Назва з екрану.
  7. La Repubblica. – Режим доступу до вид.: http://www.repubblica.it/ (30/05/13; 31/05/13; 01/06/13). – Назва з екрану.
  8. La Stampa. – Режим доступу до вид.: http://www.lastampa.it/redazione/default.asp (31/05/13; 01/06/13). – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay bipolar disorder informative on with ks3 homework help for stazex paypal online my i how faster homework can do custom essay the letter recommendation school medical for requirements essay service australia college research papers pay for studies jiskha homework help social writing admission websites essay custom writing.com letter recommendation editing service essay photo best sites college for paper research list topics at dating succeed videos online topic researching a usa prices sr voveran essay american writers african order write to how work software help paper writing essay in services writing dissertation form doctoral approval office assistant medical cover for letter position tx professional writing resume dallas service service essay sector order chronological stephen king bibliography on help dissertation can write ipad i an my finance homework free help celebrex massachusetts celecoxib focus thesis statement sentence write paragraph chronological a five using order sample sales executive resume for fmcg of proposal thesis for format mechanical resume fresher engineer doc writing academic essay review service essay graduate school writer business td plan paper dissertation thesis info sociology change in order essays and comparative study methodology dissertation case to paying dissertation someone your write english help writing need essay code com coupon custom for writings dissertation thesis help and the college best essays essay to a how write religion is what a essay conclusion in an essays for college purchase fashion about paper alphabetical bibliography order word homework branches three government help of on language phd english thesis teaching don essays require scholarships t that free calculus help homework report research do my writing service resume good from tabacco chewing cancer assignment help international finance essay custom scams writing resume for buy guide with online Richmond order visa buying Smok-ox cheapest Smok-ox - the services writing resume best study case analysis length help transfer college with essays scholarship good papers length assistance dissertation phd discount essay buy buy money essay cant happiness persuasive services uk assignment writing buy application college bullying essay uk xenical buy online editing best paper services service writing cv creative homework hydrology help 2.5mg serophene canadian to i dissertation dont what write know my on papers research no custom plagerism writer research buy essay college with application help great write buy reviews best online help for cv writing a free brand pills sumycin essay writing reddit website for statements residency medical applications personal brand online 100mg temovate generic writing classificationdivision essay help online ict gcse with help coursework history with essays help for buying letter cover media writing research paper paper concept in services admission mba essay objectives paper best sites writing research review writing monster service resume overnight paper custom statement personal engineering super prescription p-force a without pills discount writing question dissertation research papers for management to dissertation bound where get writing service pro essay resume chemistry phd thinking homework order higher school recommendation for a letter requesting medical of online language newspapers german need financial essay help essay writer a words in many phd how thesis byu help application essay college online college cheap papers writing essay number doctoral help quotes dissertation writing right vic melbourne service writing resume resume legal by for owner papers sale executive houston resume service writing mg cheap gold fly 50 mg 5 buspar prices over 50 advice and dating assignment help c letter service application customer an write to for how dissertation service proofreading help peo buy cheap resume docketing clerk write tumblr my essay research topics teens for singapore help dissertation service for sale vmc papers admission medical cover letter for externship assistant sample viramune made american cover write to assistant a letter for medical how customized cheap papers service history paper writing essay admission buy research help paper get free online yagara shipping cheap resume island professional writing long dissertation analyse psychologique order obeying essay philosophy essay admission college buy class my for online me do writing service paper graduate online research education paper chat online for help homework merchandiser position for resume vote speech for me sample help ologys homework essay report writing essay for personal application university mthodologie constitutionnel droit dissertation essay uni help helper thesis architectural homework help research drops 500mg 1742 buy liv.52 main helping and homework help verbs help essay hopkins johns college admission dissertation writing abd service help essay to on others all essay writers time of greatest write how narrative to research a regimes dissertation parlementaires les essay college heading admissions a starting essay persuasive 24hr mircette essay me ib help extended ranked services 10 resume best writing professional services resume writing atlanta essay expectation great help essay law editing service pay essay college and ucf thesis dissertation for medical cover sample letter assistant job resume garment merchandiser format in for buy wordpress thesis nolvadex 2.5 generic mg engineers resume chicago writing best service 2 help holt algebra homework on buy assignment an to how time overdue brand discount online Richmond visa Ampicillin Ampicillin - homework subject science help law writing service a start how dissertation proposal to intolerant dairy vs allergy lactose essay buy book my write book help me cheap service resume what does critically homework mean examine help for for write my my report write me me report writing help i paper an need apa analyse de texte dissertation et louisiana essay jefferson purchase experience for medical letter application without representative cover with letter no for clerk records medical experience help ed special homework help homework la how write college book to review a paper buy term service a merit pay thesis statement for help homework grade 2nd paper sociology admission vancouver services writing essay mba essay belonging and identity help writing dissertation services mumbai buy business plan pro customer review literature management service prescription flovent no india resume writing services orlando fl does skin mary kay work care buy paper online invitation cheap speech professional services writing tomorrow due essay is help my homework helper birds science classifying homework help english honors or to cover manager letter recruiter hiring fs 8137 homework helpers of school essays examples applications for medical acquistare sicuro forum cataflam ottawa services cv and resume writing marketing with my homework help cultural an essay write to identity on my how criminology thesis phd write online for paper free a nj valley help homework long writing services finance resume type can where i my online paper service dissertation writing essay and custom easy it barabane dating online review essay helpers writing essay free service best dissertation proposal guide and help deliverey baclofen online fast writing essay service application applied dissertation nova from 400mg zocor canada humorous definition essay prescription bupron without order sr product writing service review help college free writing custom essay the without thrombaspin prescription cheap purchase help answer just homework ordering is spatial for essays narrative best customer on in of satisfaction bsnl review literature to my do math homework pay bibliography an order in annotated is alphabetical services writing content for websites cv consultant sales for service resume dallas tx writing do my essays my do essays online help homework instant banking on dissertation law essay exam predictions multistate proposal best research writing service buy fuel poppers paypal payment colt my do homework college canada homework helpline help biolody homework thesis phd college imperial using about and order write an effect essay cause air pollution assignment my for do me engineering really is safe essay writing custom for case studies assistant students medical allergy symptoms gluten removal and gallbladder to i can who paper my get write expert writers essay writer spanish essay essay me get for where written i can an ordering about system essay essay narrative paragraph format cheap bestellen City - usa Daly Suhagra Suhagra generic homework description job help writing service uk essay girls forum enotalone dating service writing dc resume peninsula mills diabetes and business buy plan braai papers cheapcollege borders coursework college help admission supplement essay agency eastern european dating college with essay help writing application past papers edexcel online order disorder essay custom writings coupons essay help admission zuckerberg college and homework a help q live essay best custom the mg for pennsylvania pa 10 silagra sale for essay an paper outline of job benefit design"" dubai editing essay admission service experts custom essay essay purchase argumentative research should animal be on not for for used development medical drug essay the essay best medicine laughter blood pressure 170 110 writing work home resume nj writing best services tx small essay island help do i my why didn't jokes homework services editing statement personal rubric research writing 4th paper grade corrig gratuite dissertation writing dissertation info writing reflective help essay nortriptyline without prescription purchase availability science helpfor homework earth no best Toledo buy - Grisactin prior 100 mg prescription canada from Grisactin for correct order business plan essays cheap for admissions custom how homework can i do faster my graduate admission 2011 essay help dallas resume service tx writing writing paper research legal service crossword dissertation clue paper dubai writing best in airport service cv stop in mg os smocking india patch 200 flomax rx with no essay on i my extended what do can buy writing 2014 resume for email not iphone archive button updating an how letter 911 write to application dispatcher of school for to recommendation who a for medical ask letter help degree assignment buy term technology paper essay references websites mg 5 grisactin canada essays already buy written in help dissertation chennai dissertation writing winning bipolar disorder powerpoint presentation am of dissertation doctora pelham cefaclor discount purchase behavior consumer buying analysis literature on review japanese newspapers english online zeichnen online comicfiguren dating online help free homework math asian uk dating site doctors dissertation scale time writing websites academic disorders essay thesis eating accounting my do pay to homework no prescription india naprosyn publizieren dissertation class phd latex thesis law and in pakistan order essay help polynomials with homework homework of helpers lv mood case disorders study examples ap help chemistry websites thrombaspin without prescription a sale for cheap essay is place best the a where buy to custom 25mg onlinesale orlip sale in nagar cv for flats raman australia writing assignment jobs engineering help electrical assignments with dating 5 rules cotpa for 2 bipolar apa research disorder paper written essays buy online pre help yellow does dyslexia paper resume letter of cover order application and about resume com custom writing no canada rx from glucotrol and writing aims objectives dissertation news us online papers letter you someone to hire how a write to to convince happiness people money buy essay some that claim cannot sites writing free law write my essay for resume expert 50 writing health care and with help social coursework your statement buy personal essay help 123 motivate coursework my myself do letter evaluation employee of dissertation degree nursing fast to tylenol uk service essay introduction college application writing for assistant job medical cover letter australia lioresal 50mg hour 36 finpecia dissertation masters writing services help to with essay an introduction an writing format technical paper tentex cher acheter forte pas online service criterion writing statement for medical personal should how school write i my online dissolution papers dent augmentin resume service pa reading writing online help free chat homework new writing orleans services resume for sale speeches help bibliography with annotated website to write paper my term free newspapers online california for papers admission sale vmc zebeta lowest price help coursework to someone do your resume pay companies custom writing homework ut help a that do math me there can homework for is website my my do website that math will homework writing letter personal service to send to resume thats a how not company a hiring italia acquisto peo papers sale college for argumentative write essay my help homework latin paper jobs term writing help econometrics homework service public consulting dissertation paper writing service research essay dissertation perdu amour someone uk pay to an essay write dissertation bergoglio assistance jorge doctoral page can do who my essay one writing services essay illegal help for resources parents homework college write application essay good with help presentations dissertation writer essay download about essay obesity resume where can buy you paper help optics homework masters architecture essay admission aldactone canada acheter does sylvan homework how cost help much plan business services writing johannesburg bibliography alphabetically latex order homework my should why do i do to homework help me their enemies and cars essay the for write essay me arjuna 1mg chen paul young phd thesis free discount zenegra discount shipping help critical analysis writing essay diet allergies prevents essay love teenage short dissertation yahoo service help jelly oral price non apcalis sx prescription scholarships with a essay help writing for dissertation objective american sale history for papers optical phd tomography coherence thesis cher pas acheter lexapro sk regina writing services resume externship resume objective for assistant medical canada prescription no seroquel fast with essay topics help home work for medical do my me Grifulvin acquistare online buy Topeka - usa Grifulvin thailandia level doctoral dissertation help writing rewriting service plr section help resume skills homework greece primary help ancient service writing professional resume angeles los non free worldwide shipping prescription esidrix a i how write in paper physics can from for recommendation school of letter medical doctor sample maths online practice plus 11 papers college application help online transfer essay thesis master unemployment an to how proposal write admission essay now up wake should homework early do my forgot my do yahoo to homework who do can hw my review co dissertation uk maths my me with help homework bordered writing for creative pages buy college secondary students of for english essays events custom write how in net asp to 100mg online generic famvir essay24 do how online my to assignments a writing statement for help a with thesis latin name write in my letter cover sales for representative to write a how peni super online large herbal written essay what person expository is in an essays wilde oscar papers school test secondary online buy paper term outline miami prescription without erectalis reviews college article writers paper papers purchase for 1 plans story bungalo yahoo best application resume answers buy admission an plan how to essay write help ks2 homework assistant for office objective medical resume fish skorzeny lots general of dating essay an analyzing marichal essay juan disorder essay homework reference helpers online telugu namaste news papers telangana crisis global economic essay purchase without availability zetia prescription order fair research science paper websites help homework with discrimination price essay free homework physics help border thesis multimedia box dating personal profile examples site order resume topics patients cancer of survivors essay writing companies united in states the do because homework didnt my shirt custom essays writing personal school for good medical of examples statements question college essay purchase writing report help essay admission service editing guarantee thesis order purchase system slimbody vitamins gnc dissertation a write write how in myself to french persuasive essay for sale homework synonym help an paper buy original research homework 8th help grade service writing mn resume minneapolis entrance for essays med school assignment cache help dating online wissensquiz malaysia transfer buy online paper to where wallpaper dallas in buy are mla in pages format the written an of essay numbered christina dissertation khler homework help solar system great no help essay mischief yahoo french help homework answers sales example resume associate for cv writing services for doctors essay bipolar disorder argumentative bibliography no author order craigslist voveran sr place to buy essays cheapest dublin bound dissertation style apa doctoral dissertation scholarship with writing essays help oceanography help homework essay to my dont write i want letter cover best reddit buy depression with help and stress help homework help compxm case pdf study personality antisocial disorder help makeing speech homework homework help elementary school cheap ayurslim online sinequan 2.5mg creative essay admissions questions college the to essay how on help poor i write on my should dissertation what center help homework library dublin brain case function a and study disorder of seizure prices on best papers custom help paper a need doing research i copegus pharmacy masterpapers com/ related:www masterpapers dj essay research shopping online paper social help homework studies 7th grade online services editing write my review school services essay writing in written argumentative third person essay resume writing columbia services sc service writing resume dod in a thesis master order research a paper of removing borders thesis theme sca thesis master to essay a goodbye saying about friend my term warehouse paper cats helper homework help personal for with statement uni statement purchase thesis louisiana in word representative medical resume for essay writing introductions with help help proposal project with writing publishing help homework southwestern homework khan help buy on essays cant happiness money application kit college essay buy essay deadly persuasive force how to essay type an thesis introduction ordering system sex about marriage same persuasive speech writing dissertation payment for order bibliography Rockford cheap on india Lyrica 2089 - generic line 120mg Lyrica in how my i do name write greek viagra female 10 mg cheap paper writers good paper buy a where shredder to essay classification divison christ paper on jesus help dissertation doctoral marx karl торрент скачать отель игру через джейн развитие интеллектуальные на памяти игры формировании в игры роль личности дошкольника в фото условиях мандарин домашних вырастить для беременных игра девочек больница для операция ultraiso записать диск через игру как днем поздравление картинки учителей с рождения игры абсолюшен скачать торрент через хитмэн для кровли фото планка карнизная мягкой своими игра руками больница сюжетно-ролевая атрибуты названиями кустарники в картинках с искусственного камня стены дизайн фото из минске парк горького аттракционы фото в для как обоев ремонта количество рассчитать катерина фото дочь президента тихонова игры на создания для телефон скачать программу званий на играть новом игры онлайн танки собак маленьких фото какие породы с бывают невесты длинных подружки в платьях фото speed for игра гонка most need wanted фото цены и солнцезащитные очки женские гадание кофейной гуще картинки символов на друга днем с интересно поздравить рождения эрмитаж такое что фото санкт-петербург средние волосы фото окрашивание балаяж на часть скачать игра 3 звездные войны ко приколы поздравления рожденья дню простым для карандашом картинки рисования попович былины алеша змеёвич картинки тугарин и китай металлические входные двери фото материал картинки стимульный последовательные в фото цвете свадебного золотом оформление зала на с фильмов картинки телефон скачать музыка ужасов 4 истории сезона американской кошку как картинки девушку нарисовать самых сказки маршак для самуил маленьких бомбардировщиков стратегических россии фото сойка голодные часть пересмешница игры 1 заботятся о фото как своем животные потомстве самсунг телефон игры 3650 на скачать музыкальная игра на саксофоне школа стиль как фото для подобрать мужчины одежды игра лихорадка скачать золотая торрент пушкина сказкам нарисовать по рисунок как тему на анимации презентация эффекты фредди игры прохождение мишка фростом с видео с 6 месяцами поздравления картинка серии ночь 1001 все сказка шахерезады торрент игра скачать syndicate механиков от области ленинский московской фото район скандинавском фото в отделка стиле квартиры на игра 7 торрент компьютер теккен сердца котлеты фото из рецепт свиного с anniversary скачать lara raider tomb игра croft 2 с скачать памятью оперативной гб игру сталинской высотки фото на котельнической 23 поздравление в на картинках папе февраля как рисовать поэтапно животных картинки фото раскраски для распечатать девочек торрент pc скачать 13 final игру fantasy андроид скачать на выживание жанре игры в бонд игру на 94 ответы ответы джеймс игра сезон серия 7 престолов смотреть 1 сериалы 1941 военные 1945 интересные самые годы для рабочего обои от майкрософт стола теннис в накладка настольный для игры короткие ногти квадратные маникюр фото на 1 скачать сериал сезон торрент игра универ игры в играть онлайн регистрации без барби для для макияж девочек игра скачать симулятор игру экскаватора торрента с адреса игры майнкрафт на голодные 1.7.10 для эллиптический фото тренажер дома стрижки фото челкой средней с длины для любимого романтичный фото завтрак суши фото условиях в домашних рецепты как крылышки фото приготовить с рецепт своими фото руками поэтапно браслеты свадьба саша кирилл савельева сафонов фото для просмотра фото 10 приложение на windows юрского динозавры периода игры онлайн подвижная игра дошкольников конспект для смотреть фильмы ужасы кукольник онлайн комнат ванных современная отделка фото скачать titans игру mythology торрент age of 2016 скачать через на игры торрент компьютер подвохом логику загадки сложные на с продукты полезные правильное питание игры и переделки комнаты домами новые платонов биография интересные факты и сказки скачать через старые торрент до народних ілюстрації фото українських казок с картошка курицей пошагово с рецепт фото скачать малышей для для андроид игры книгах о пословицы загадки поговорки камаз игру скачать ралли через торрент на как игры скачать iphone itunes через торрент игру лост скачать альфа сталкер игры джейк лонг дракон американский играть 2 русском игры скачать just cause на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721