ЕЛІМІНАЦІЯ МОВ І КУЛЬТУР ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2: 811.112.2                                                 

  М.Р.Ткачівська

 Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, м.Івано-Франківськ

 

ЕЛІМІНАЦІЯ МОВ І КУЛЬТУР ЯК РЕЗУЛЬТАТ

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

У статті розглядається проблема взаємозв’язку мов і культур, а також стан мов, які перебувають на межі зникнення. На основі прикладів подається різниця лексичного запасу мов відповідно до їх культурної приналежності. Висвітлюється небезпека повної елімінації мов. Розвідка здійснюється на основі сучасних досліджень про мови.

Ключові слова: мова, культура, елімінація, збереження, глобалізація.

 

В статье рассматривается проблема взаимосвязи языков и культур, а также состояние языков, которые находятся на грани исчезновения. На основании примеров подается разница лексического запаса языков в соответствии с их культурной принадлежностью. Указывается на опасность полной элиминации языков. Анализ осуществляется на основе исследований о языках мира.

Ключевые слова: язык, культура, элиминация, сохранение, глобализация.

 

The article “The Elimination of Languages and Cultures as a Result of Global Processes” deals with the problem of interrelation of languages and cultures as well as with the problem of languages on the verge of distinction. On the basis of the examples provided it highlights the differences in the lexical stock of languages according to their cultural identity. The article also renders the issue of the full language elimination. It is done on the basis of the researches concerning world languages and the importance of the existing cultures preservation.

Key words: language, culture, elimination, preservation.

 

Мова і культура завжди були одним із найважливіших ідентифікаторів ментальності народу і визначальним вектором розвитку етнічної спільноти. Мова – це екслібрис сукупності знань кожного етносу та його історичного поступу.  Вона за В.Гумбольдтом є «образотворчим органом думки» [9, с.90]. Мова тісно пов’язана із культурою народу, яка є сукупністю «матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії» [4, с.474].  На думку Т.Лоогус, культура – це «більш менш чітко відокремлена соціальна одиниця, яка, як правило, однак не завжди, національно чи етнічно визначена, а її члени демонструють встановлену, часто навіть їм невідому спільність у поведінці чи способі мислення й сприйняття, і мають подібні фонові знання» [10, с.275].  Відповідно «справжня культура, культура правди правд, має безмежну пам’ять і безмежну ідентичність» [6, с.222].

Знання культури народу сприяє глибшому  осягненню його мови. Більшість мов мають своє характерне звукове вираження та графічну фіксацію, що є важливим культурним надбанням нації, народності чи племені. «Мова кожної етнічної спільноти виконує роль її основної розпізнавальної ознаки та засобу збереження духовної самобутності» [5, с.346]. Саме ця духовна самобутність і є підмурівком культури етнічної спільноти, об’єднаної певними умовами життя, метою, інтересами тощо. Як зазначає Ю.Гоузе, «словниковий запас мови віддзеркалює культуру мовця» [8, с.23]. Останню розуміємо також як рівень володіння мовою (культуру мови) як «свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування» [5, с.285].

Дослідженню мови і культури присвятили свої праці такі вчені, як В.Гумбольдт, Н.Нютцель, Р.Штольце, У.Пройслер, Ґ.Малєцке, Т.Лоогус, Ю. Гоузе, Л. Цибатов, К.Тищенко, Д.Кришко та багато ін.

Метою нашої статті є дослідження актуальних проблем взаємозв’язку мови і культури на сучасному етапі та впливу глобалізації на елімінацію мов. До основних завдань статті належить аналіз стану мов, які перебувають на межі елімінації, висвітлення ролі глобалізації та її впливу на мову і культуру різних етносів, дослідження взаємозв’язку мови і культури, а також мовних розгалужень та генералізації у взаємозв’язку із культурою народу, місцем та умовами проживання, побутом тощо.

Мова – це не тільки дзеркало душі народу, але й його способу життя, побуту тощо. Коли живе мова, ­живе культура народу, який нею розмовляє. Культура, як вважає Ґ.Малєцке, – це «символ концептів, переконань, позицій, світової орієнтації, які проглядаються як в поведінці, так і в діях людей, а також в їх духовних та матеріальних продуктах» [Ґ.Малєцке, цит. за P.Штольце 13, с.25]. Людина може різним чином прижитися в умовах чужої культури, призвичаюючись до нового оточення та мови (наприклад, вимушена адаптація або добровільне переймання мови завойовника).  Пристосовування до чужої мови функціонує так само, як і адаптація до нового середовища: відбувається переймання нових законів і поступове інтегрування у новий світ[1] (за винятком окремих культурно-мовних «резерватів», наприклад, «аміш»). За схожим принципом функціонує культурна та мовна глобалізація, де за різних обставин (тотальна колонізація, пропаганда чужої культури, фізичне та культурне витіснення тощо) на етнічній території втрачається як мова, так і культура в цілому.

Елімінація мов і культур  на межі ХХ-ХХI століть стала однією із найнебезпечніших тенденцій втрати ідентичності багатьох етносів. Такий процес видається незворотнім і веде до руйнування досі сформованого спектру культур на рівні духовної сфери, історії в цілому тощо. Для гальмування процесу зникнення мов, а  згодом – культур, здійснюються певні заходи як регіонального, так і широкомасштабного формату. Йдеться про збереження багатьох мов і культур із досить широкою географією, які опиняються під загрозою елімінації. Наприклад, до акції порятунку мов прилучилася навіть всесвітня компанія Google [2]. [7].  Елімінація будь-якої мови, у тому числі діалектів, спричиняється до можливої втрати частини культури як такої. Зникають слова-реалії як «феномени з категорій природи, матеріальної культури, соціальної культури, закладів (інституцій), звичаїв і т.д., які характерні для одної культурної спільноти і переважно не мають прямого відповідника в іншій мові» [10, с.64], а разом з ними й історично важлива для народу їх конотація, що безумовно збіднює культуру у її широкому сенсі.

Закон сполучених посудин на рівні мови функціонує тільки при зникненні мов, у тому числі їх примусовому чи добровільному витісненні (якщо на одну мову стає менше, кількісно збільшується інша). Існує низка найбільш поширених мов, якими розмовляють як рідними, і їм не загрожує елімінація. Це – китайська (мандарин), іспанська, англійська,  російська, арабська. Німецька мова перебуває приблизно посередині серед поширених мов. Незважаючи на це, англійська мова все більше перебирає на себе якості мови міжнародного спілкування. Нею комунікують науковці та дослідники, політики та бізнесмени. Це – мова  більшості міжнародних переговорів та конференцій, нею пишуть наукові статті, журнали, книги, подають основну інформацію в Інтернеті тощо.  Однак, як вважає Н.Нютцль,  немає підстав думати, що англійська мова може стати пріоритетною для усіх країн світу. Для того, щоб «англійська мова стала «світовою», Китай та […] іспаномовні країни мусили б повністю перелаштувати свою систему навчання і управління на англійську. Таке ж мусили б зробити держави, в яких проживає біля 280 мільйонів російськомовного населення, і країни, в яких біля 200 мільйонів розмовляють арабською мовою. Німеччина, Італія і Франція також мала б відмовитися від рідної мови і перелаштуватися на англійську» [11, с.63].

Проблема збереження і втрати мов та культур стосується Північної Америки. Так, Аляска («Велика земля») і її корінне населення (юпіки, які належать до ескімоських народів) має як і кожна етнічна територія свої мовні особливості, до яких належать культурно-специфічні властивості мови ескімосів. «Більшість культуроспецифічних слів можна легко впізнати, тому що вони з’єднуються із певною мовою чи культурою (чи/або маркуються як чужі) і нормальним чином не мають точного відповідника в іншій мові» [10, с.121]. Наприклад, мова ескімосів юпік (Yupik)  має багато різних позначень снігу, залежно від його якості та стану, а також  п’ять  різних назв північних оленів, в залежності  від віку та виду. Таке мовне розгалуження характерне тільки для цього регіону і немислиме, наприклад, для зони тропічних лісів, де такого поняття як сніг нема взагалі. Для середньо статичного європейця таке розгалуження зібране в гіперонім «сніг» (нім. Schnee, англ. snow , рос. снег, пол. śnieg, фр. neige, іт. neve, ісп. nieve ) як єдине поняття у мові на його позначення. Так само, як і різновидності північних оленів об’єднуються в одне загальне поняття, яке для багатьох європейських народів – невід’ємний елемент Різдва (запряжені сани, Санта Клаус, подарунки) або ж тварина, яка живе на півночі і харчується мохом (нім. Rentier, англ. reindeer, рос. северный олень, пол. renifer, фр., іт. Ren, ісп. reno). Якщо для одного із народів із Філіппін – Haunòo існує «430 слів для різних овочів і 40 різних видів ґрунтів» [11, с.64], то в інших мовах такі поняття не мають відповідників. На мові каявель риб розрізняють тільки за величиною, а позначення тварин обмежується загальним поняттям «звірі із суші».

Отже,  така генералізація пов’язана із культурою народу, місцем та умовами його проживання, побутом тощо. Те, що вміщає у собі мова і культура одного народу, як і передані із покоління в покоління сукупність знань та досвіду, може викликати непорозуміння серед представників іншої культури. Особливо в галузі перекладу і, відповідно, спрощення певних понять, їх збіднення за рахунок генералізації. Велика мова «проковтує» малу разом із її культурою. Глобалізація збіднює мову й культуру,  і призводить до втрат етнічних та мовних особливостей.

Разом з тим, мова як жива субстанція прилаштовується до розвитку цивілізації, збагачуючись лексичними одиницями, яких раніше не було. Так, наприклад, німецька лексема Hundeschlitten  (dog-sledge; dog-sled)  поступово витісняється лексемою Schneemobil (рос.: автомобиль-снегоход, укр. значення не представлене в перекладних лексикографічних джерелах). Для такого типу чужих для української мови і культури слів, зазвичай, використовується калька. На сьогоднішній день усі двадцять мов Аляски перебувають на межі зникнення[3]. Одна із мов ескімосів еяк зникла у 2008 році, коли помер її останній носій. Разом з ним зникла не тільки мовна особливість  (шість різновидностей приголосної «к» – рідкісна властивість мови), але й культура[4].  Подібні приклади спостерігаємо в Азії, Австралії, Африці і навіть Європі. До мов, які змогли зберегтися завдяки її носіям та їх національній гордості належать мови лужицьких сербів (Німеччина), басків та каталонців (Іспанія). За часів правління диктатора Франко мова басків, не схожа на жодну іншу мову у Європі, «… планомірно гнобилася. Дітям не можна було нею розмовляти в школі» [11, с.65]. Незважаючи на такі умови, вона ще досі має своїх носіїв, а баски мають свою етнічну мову.

Сучасні дослідження стверджують, що дві третини мов зникнуть у цьому столітті. Через два століття у світі залишиться тільки 10% мов. Тобто, через 100 років на Землі мало б залишитися 600-700 мов. Етнічна катастрофа третього тисячоліття стає катаклізмом мовної та етнічної моралі і закономірністю глобалізації. Це стосується також і мови індіанців. Різнопланові історичні розвідки стверджують, що єзуїти, які приїхали на новий континент на початку 16 століття, мали труднощі з розумінням місцевого населення і заволодінням Бразилією. Створення «нової» мови для індіанців вважалося потребою часу. Християнство було незвіданим і неосяжним «світом» для місцевих жителів. Вони возвеличували грім: іншого Бога у них не було.  У їх мові не було таких слів, як «ангел», «душа», «Святий Дух», що створювало труднощі при перекладі[5]. Для позначення Святого Духа єзуїти винайшли таке слово, яке змушувало індіанців заходитися сміхом. Довелося скористатися португальським «Espiritu Santo». Незважаючи на те, що єзуїти розуміли мову індіанців, вони не могли збагнути їх ментальність. Європейський спосіб мислення кардинально відрізнявся від способу мислення місцевих жителів. У 17 столітті половину індіанців було винищено. На початку 19 століття їх залишилося тільки 1,5 мільйони. На сьогоднішній день індіанці намагаються відновити свою ідентичність і мову, хоча це потребує чималих зусиль. Як зазначає Хав’єр Лопес Санчес (Javier Lopez Sanchez), «шістдесят чотири з 364 індіанських діалектів на території Мексики знаходяться під високим ризиком вимирання, з менш ніж 100 живими мовцями у кожного». В багатьох випадках носії вимираючих діалектів розпорошені і вже не живуть єдиною спільнотою [2].

В Австралії 90% від 250 мов уже зникли, а їх носії втратили свою етнічну «повноцінність».  Проте досі існують культури, які живуть віддалено від людської цивілізації і не мають подібних проблем. Наприклад, плем’я оланбанц  відмежоване від законів «великого світу». У мові племені нема слів «бідний» та «багатий». Відсутнє слово «доба», а є тільки «схід сонця» і «захід сонця». Нюанси їхньої мови не завжди можна передати англійською, оскільки облаштунок їх життя своєрідний та нестандартний для сьогоднішньої цивілізації і пришвидшеного ритму життя[6]. До мов, які зникли, але знову ожили, належить ґумбайyґірр (Gymbayngirr). Вона була заборонена завойовниками («білими») через те, що ті не розуміли аборигенів. Для «оживлення» своєї мови аборигени організовують школи, де дітей вчать рідної мови як іноземної. Народ, який був її носієм, може знову почувати себе цілісним.

Із втратою мови, як вважає Т.Лоогос, втрачаються «культурні ключові поняття [, які] утворюють наступний підвид культурної специфіки» [10, с.161]. Мова йде про «поняття, які відображають культурно-специфічні дані і «core cultural values» (там же). Проблема стирання культурної специфіки, та її мовної реалізації стосується  азійських країн та островів Папуа-Нової-Гвінеї[7]. Зникнення мови передує зникненню цілої низки знань: транслітерація слова без трактування його значення сприяє збереженню його денотативної, але втрату конотативної функції.

Кожна мова містить характерний для неї спектр кольорів, певну специфіку відтворення  мови тварин, голосу природи тощо. У кожної мови свій темп мовлення, своя виразність, чіткість, різна звукова палітра та специфічні для неї поєднання голосних та приголосних, відкритих та закритих звуків та мовне забарвлення в цілому. Наприклад, особливістю індіанців є повільне мовлення із розставлянням відповідних наголосів, що  цілком суперечить швидкій манері розмови португальців.

Мова  виходить далеко за рамки поєднання слів з метою порозуміння. Вона акумулює пам’ять народу, йог знання, досвід, менталітет, становлення та розвиток. Це особливо чітко проглядається у стійких словосполученнях та фразеологічних одиницях, «що представляють комбінації, відомі у певному колі мовців» [12, с.18]. Наприклад, в Японії – «шлунок стоїть» означає «бути сердитим», а Індії – «шлунок сидить» – бути голодним, що відповідає в українській мові – «шлунок бурчить».

Оскільки мови відрізняються одна від одної, відмінність між ними, на думку В.Гумбольдта, «перебуває в найтіснішому зв’язку з розумовими здібностями нації і силою, яка пронизує їх на момент продукування чи нового сприйняття» [9, с.89]. Саме це «продукування» є фіксацією культурного розвитку етносу («Слово о Полку Ігоревім», «Пісня про Нібелунгів»). Як зазначає Н. Еванс, завдяки мові, в якій закладена історія культури народу, дізнаємося, наприклад, що цигани походять із Індії [із телевізійного інтерв’ю науковця].

Глобалізація і пов’язана з нею урбанізація, перспективність «великих» мов та мов загарбників наносить шкоди численним етносам[8]. Наприклад, у Сибіру проживає жінка, яка є останнім носієм нігідатської мови, забороненої (як і інші алтайські мови) радянським режимом.

Науковців та дослідників хвилює також питання можливої загрози для української мови, у тому числі її діалектів та говірок, котрі можуть увійти у статистику тих 90% мов, від яких у архівах залишиться тільки їх графічна форма. В Україні теж «виявили три мови, які можуть зникнути. Це нижньогерманський діалект мешканців одного з сіл між Мелітополем та Нікополем, а також різновид турецької, так звана мова Урум, якою розмовляють на Азовському узбережжі неподалік Маріуполя. Та якщо обидві мови мають носіїв за межами України, то мова корінних мешканців Криму зникає сама по собі. Носіїв «кримчака» залишилося трохи більше тисячі осіб, і це переважно люди старшого покоління» [7]. Зменшується кількість населення, яке розмовляє бойківським, гуцульським, лемківським та іншими діалектами. Для їх уціління важливим чинником є збереження етнокультури народу, який ними розмовляє, писемна фіксація мови, а також наявність двомовних словників як у межах однієї (українська мова та її діалект), так і в межах різних мов, у тому числі вузько регіональні словники (словник одного села). Наприклад: Словники полтавських (В.Ващенко), поліських говорів (П. Лисенко), бойківських (уклад. М. Онишкевич),  подільських (Д. Брилинський),  гуцульських говірок (Г. Гузар, Я. Закревська та ін.), Наддністрянський регіональний словник (Г. Шило). Найбагатшим на лексикографічну довідкову літературу в Україні є лемківський діалект. Наприклад, польсько-лемківський та лемківсько-польський словник Я. Горощака, словник села Тилич Є. Турчин, Словник лемківських говірок (лемківсько-український словник) П. Пиртея,  Лемківський словник (українсько-лемківський) І. Дуди. Результатом плекання діалектів є розмаїття дитячої літератури, поезії, пісень тощо, які знайшли свою графічну фіксацію у художніх лемківських виданнях. Гуцульський діалект найкраще представлений у «Кам’яній душі» Г.Хоткевича, галицький – у новелах В. Стефаника. На думку К.Тищенка, «ситуація з українською не гірша, ніж із будь-якою іншою мовою в світі […]. У часи Польщі багато українців попольщилися. Сьогодні спостерігаємо подібний процес до російської. А мова – сама по собі. Вона будується насамперед на малоосвічених сільських людях, які плекають свої говірки, діалекти з діда-прадіда. І тому абсолютно науково-коректним є формулювання: доки житимуть українські діалекти, доти живе українська мова» [3].

Як бачимо, питання єдності мов і культур та їх збереження залишається однією із важливих проблем науковців. Поза сумнівом залишається те, що «культура і мова розглядаються […] не як опозиційні поняття, а як доповнюючі: культура відображає і внормовує в широкому розумінні усі сфери людського життя, а мова пропонує найпряміший і найпростіший доступ до понять і концепцій культури» [10, с.275].

Швидкий крок глобалізації не на руку ні мові, ні культурі. Їм залишається все менше простору для свого розвитку. Все ж турбота про культуру – це турбота про мову на різних пластах її виявлення, починаючи із літературної мови, закінчуючи говірками. Маючи свою мову і свою культуру, кожен народ залишає свій екслібрис ідентичності і неповторності для наступних поколінь.

 

Бібліографія

 

 1. Куришко Діана. День рідної мови: 2,5 тис. мов у світі під загрозою вимирання 21.02.2014 / Д. Куришко. – [Електронний ресурс]. – Режим  доступу:  http://news.tochka.net/ua/109954-den-rodnogo-yazyka-25-tys-yazykov-v-mire-na-grani-vymiraniya.
 2. Мови корінних народів Мексики зникають. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://chumova.com/mexico-indigenous-tongues-disappearing.html.
 3. Тищенко К. Мова зникає тому, що нею не говорять ті, хто її знають / К. Тищенко // Журнал “Країна” №150 за 06.12.2012.
 4. Тлумачний словник української мови: Понад 12 5000 статей (40 000 слів) / за ред. В.С.Калашника. – 2-ге видання, випр.. і доп. – Харків: Прапор, 2005. – 992 с.
 5. Українська мова: Енциклопедія / Редкол. Русанівський В.М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 2004. – 824с.
 6. Google рятуватиме 3 тисячі мов, що зникають. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://ipress.ua/ljlive/google_ ryatuvatyme_3 _tysyachi_ mov_shcho_znykayuthtml.
 7. House Juliane. Übersetzen: Ein sprachliches und kulturelles Phänomen. In: Translationswissenschaft. Interdisziplinär: Fragen der Theorie und Didaktik. Tagungsband der 1. Internationalen Konferenz TRANSLATA „Translationswissenschaft: GESTERN – HEUTE – MORGEN“, 12.-14. Mai 2011, Innsbruck. band 15- Mai 2011, 433S.
 8. Fues, Wolfram Malte. Text als Intertext.  Zur Moderne in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. / Universitätsverlag C. Winter  Heidelberg GmbH / Heidelberg / 1995 / 268 S.
 9. Humboldt, Wilhelm, von. Bildung und Sprache. Eine Auswahl aus seinen Schriften / Wilhelm von Humboldt. – Besorgt von Clemens Menze. – Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 1959. – 159 S.
 10. Loogus, Terje. Kultur im Spannungsfeld translatorischer Entscheidungen. / SAXA Verlag. Berlin, 2008, – 299 S.
 11. Nützel Sprachen oder Was den Menschen zum Menschen macht. Verlagsgruppe Random House. – München, 2007. – 220 S.
 12. Preußer, Ulrike. Aufbruch aus dem beschädigten Leben. Die Verwendung von Phraseologismen im literarischen Text am Beispiel von Arno Schmidts „Nobodaddy’s Kinder“. Phrasemata III. – Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2007. – 355
 13. Stolze, Radegundis. Kulturbilder in ihrer Rezeption durch deutsche Bibelübersetzungen. S. 25 – 40. In: Krystofiak, Maria (Hrsg.) Probleme der

–  Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010. – 272 S.

[1] Якщо чорношкіре немовля з Африки всиновлює європейська родина,  дитина живе і розвивається за законами нової родини, її культури і культури її народу, розмовляє її мовою і переймає її менталітет, незважаючи на те, що коріння дитини сягають іншого світу.

[2] Для збереження та вивчення вимираючих мов ЮНЕСКО створило Атлас мов світу, що перебувають під загрозою зникнення. Лінгвісти нарахували 2473 зникаючі мови. Атлас постійно доповнюється. […]. За даними Атласу, в світі є близько 200 мов, кожною з яких розмовляє менше 10 людей. Вчені виявили п’ять основних регіонів, де мови вимирають особливо швидко. Це північ Австралії, центральна частина Південної Америки, південний захід США, північний захід Океанії і Східний Сибір. […]. У 2010 році помер останній носій стародавньої мови «бо» 85-річна Боа Ср, що жила на Андаманських островах в Індійському океані. Лінгвісти називали мову «бо» однією з найдавніших у світі: вона існувала понад 65 тисяч років [1]

 

[3] Майже ніхто з молодих людей до вісімнадцяти років на Алясці не розмовляє мовою своїх предків. Англійська мова переймає естафету багатьох мов, у тому числі ескімосів. Англійською розмовляти легше і, зрештою, «вигідніше»: нею володіє весь континент Північної Америки, що полегшує розуміння і спілкування загалом, а також відкриває усі можливості стосовно обирання професії, навчання, роботи та місця проживання.  Парцелами етнічної мовної приналежності залишаються серед молоді слова привітання, прощання, вдячності та вибачення, що мають швидше ознаки іноземної мови, аніж рідної. Щось на кшталт «дорожнього словникового набору», який «беруть» із собою про запас подорожуючі, які подаються до будь-якої країни.

[4] Перше покоління забутої культури стане прикладом культурного метисажу (М.Т.), а всі наступні всотають у себе чужу культуру, яка згодом витре з пам’яті сліди  етнічності.

[5] «Власна культура визначає, що ми сприймаємо, а що ні, тобто, що нам у відповідній ситуації суттєво впадає у вічі, а що ні. Перекладач повинен приймати до уваги культурну відносність як при рецепції вихідного тексту, так і відтворенні перекладу. Культурні конотації не можуть бути перекладені традиційним способом, [або] відтворюватися іншим методом передачі тексту» [10, с.127].

[6] «За деякими оцінками, до появи європейців в Австралії існувало понад 300 різних мов, поділених на більш ніж 700 діалектів. На початку XXI сторіччя вживаються менше 150 тубільних мов, з яких всі, за винятком приблизно 20, є такими, що знаходяться під надзвичайною загрозою зникнення» [2].

[7] Вирубування тропічних лісів спонукує зміну культури та концепту минулого.  Статистичні дані про 870 мов та 900 племен можуть бути багато разів переписані в користь зменшення до мінімуму.

[8] Мови як засіб мислення та скарбниця людського досвіду і знань бачаться у світі глобалізації під кутом майбутнього, а не минулого. Не має перспектив мова етанг («свята мова»), яка уособлює звуки моря та природи. У мови бівіґабавакавака залишилося на сьогоднішній день тільки двадцять мовців.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in writing article pakistan services essay society dead poets is wealth on essay health resume help aviation beginning a qualitative map end your from road to completing dissertation music homework help with will related work phd thesis alphabetical bibliography chicago order essays reviews online cheap mcclelland a doctoral grigor dissertation buy sample for medical secretary resume filme adolescenti dating americane cu online writing assignment service essay scholarship custom need homework history world help with online buy europe prograf homework help physics motion projectile help science assignment actuarial research order paper homework algebra help 2 vitae for format executive curriculum sales resume help angeles los buy renagel resume district attorney intern a buy college can i essay where prescription - no sale online Paxil Paxil purchase Hamilton for cheap help service essay high social help studies homework school help essay jaws university dissertation oxford sovereign harmony h1260 games dating paper science writing research social prescription without protonix cheap help i a need paper writing research paper toronto buy where a4 to in in companies usa writing academic pharmacie advice en on Fayetteville achat Dilantin Dilantin - tax treatment partnership distribution liquidating florida state essay length words dissertation with help scholarship essays biographie autobiographie dissertation pletal tablets service essay customer paper critical buy a analysis service writing mn resume professional my paper writings oatmeal the dating dating online little 1988 dorrit to school recommendation letter for ask how of for medical arthritis knobby ankle school law help essay anaspan generic overseas essay online english help internet essay addiction homework hockey help ice help bigy homework online help essay revolution french us leeds cv writing service in - Decadron buy Fargo generic Decadron online europe help assignment international spouse sales position letter manager for recommendation translation resume in french sentence test types druskininkai online dating fontanas service buy essay application review college to statement write dont how personal my know i education religious help homework dissertation yale progress report help plan free writing business online help homework engineering papers college free online words thesis phd length romeo helper juliet homework propecia regrowth hairline homework acoustics help thesis doctoral doctoral theses or college writing for students creative websites dating black websites muslim cv write free my for writing headquarters services usa dissertation binge eating disorder essay resume portfolio buy introduction for essay essay 5th questions graders interview self creative writing website teenagers for ocr help with science coursework requirements format writing apa paper writing dissertation nursing services write for me my speech writing essay montreal services help poem a boyfriend writing my for phd dissertation proposal help help essay dare paper targets for sale rifle writing school for good statement personal a medical essays oxbridge service k writing cv london services best product writing description services buy - online cheapest Gestanin canada order Jacksonville name Gestanin brand tablets to where imuran purchase studies mood disorders case write need i to someone my dissertation paper custom cutter consultation droit service administratif et public dissertation write dissertation my someone to need pay numbers math homework help rational thesis phd thesis administrator for resume salesforce sample make thesis lauber bachelor cry franziska potna lyrics u essay on homework help geometry fast custom review essays research cover ethnographic nurse sample for letter registered paper format research buy online safe papers persuasive buy essay homework mat help eating disorders essay media thesis of purpose phd miami resume fl services writing for make thesis me a versailles treaty of homework help service writing uk cv reviews paper obsessive essay disorder compulsive help homework college with for freshers mechanical resume engineers the Priligy Priligy price Manitoulin prescriptions on without - Islands and best Northeastern should essay long college admissions assistant for administrative letter medical of recommendation bipolar write disorder essay companies essay good writing dissertations harvard order online buy charite a dissertation service writing resume perth wa ny professional resume buffalo writing service where my write thesis do i statement online bond papers natural defences help homework science ks3 helper assignment homework thesis ebook writing assignment and sites top writing essay foolproof application college write service us kong service writing hong cv disorders research eating on conclusion paper help my thesis need i writing paper a research cheap college papers papers cheap college term writing in singapore services dissertation 4d services writing professional research wholesale custom paper placemats 200 Strattera mg Milwaukee reviews - online uk buy Strattera sale assignment writing college help titles essay disorder eating papers adderall writing with does help writing style wallpaper yellow the in phd proposal research marketing someone an for write me report can analyst review writing essay best service college writing essay college service confidential application for essay write sale by carnegie written andrew essay dissertation phd purchase companies writing online genuine essay college custom services of treaty homework help versailles essay free writer instant is visa the custom best accept what essay empire legit is essay statement disorder for thesis bipolar professional service writing 2015 resume for work home term paper writers wanted writers business cost plan writing paper college with help conduct research disorder paper writer paper website angelou order in autobiographies maya services resume best writing hyderabad professional writer research craigslist paper yahoo education homework help essays in barchart order and expository anarchy essay politics thesis order model reduction on ottawa u essay help to is welcome kingsley emily essay holland written an by in 1987 perl college write can someone my else essay cheap papers research a dissertation days with write help 10 online a essay buy college graphs do plan business 1103 100 crestor cv online to write i want my buy online europe prozac Plus order Viagra online Plus mexico - Miramar Viagra help homework 2 calc can you do essay my writer my find write a story to Memphis English buy Poppers canada online brand comprare English Royal - Royal Poppers name search meaning for man essay best place for custom essays thesis phd plan 40mg mg 2061 indian Tetracycline buy - Columbus Tetracycline 130 pharmacy cover draft letter assistant final externship essay medical thesis about my essay papers write plan business making a on help buy wordpress thesis theme cheapness business plan books help best dissertation essay top paper to 75 where linen 25 resume buy cotton for statement thesis conflict scene hills 3 essay juliet act elephants romeo like white and 1 cover field for medical examples letter homework physics with help writing paper programs website descriptive write essay media resume for job sample homework help lapl purchase paper accounting term heights relationship and death between in love the wuthering help tutor chat homework style chicago bibliography dissertation home moms at stay resume help for assignment help writing usa essay websites citations resume service writing mn writer argumentative essay to my do write who cover letter i dissertation action research grant improvement dissertation personal statement nursing case personality study disorder avoidant online writers for of research papers handbook mla di data service writing software print do cant why i homework my high homework sierra auberry california help to medicine how for statement personal start a return stock essays bressay in market the sound risk on and generic buy revatio service graduate essay editing help homework with grammar english for countries help homework map european lana rey del 2012 is dating who write to a religion essay how aspergers help homework ucf application report college writing online keywords dissertation abstract algebra homework my show do work homework online statistics help essays contrast esl compare and cover apa edition paper 6th research order in paper research buy paper to economics an how online edit papers free home assignments work - answers math help math problems homework to online amor 05 29 vida a dating letter technician cover for mechanical homework to pay for do analysis case me someone pakistan english news online papers site reviews essay writing please my essay write money for expert system paper planning for on research financial order in logical essay writing help homework accounting homework help review service dissertation custom paper writing usa matlab assignment help cheap thorazine of structure phd dissertation writing creative help online maxalt greece buy danocrine perscription no with helping site homework essays where can online buy i plan with small business help phd cusat thesis files live homework help instuction proposal purchase business to intent a of sample letter purchase help world history essay phd biofilm thesis online on write paper help economics homework microeconomics format enquiry purchase letter 2 1 help essay 3 ridgewood nj resume writing services to someone write pay review literature line - Clonidine canadian Clonidine for 40 online pharcharmy mg on pills sale News Newport donghae website seo and eun dating writing getting plan business help wellbutrin sr secure buy online order dissertations vs research essay paper rv plan park floor and home management project homework schedule help write my homework resume assistant purchase papers buy research online cheap cities of help essay a two tale writing for paper you of thesis terminology presentation ppt jcps homework help essay bestfriend about write what paper my should i on research lsvt dvd big helper homework help homework us history dissertation copy buy of a a all do thesis papers need with a math help problem how a to essay buy a can research where paper i find online for me write lab a report how spondylothesis write on of symptoms essay poetry an to to in how latex in arrange alphabetical order bibliography homework aplia help writing adhd paper write hiring a to paper maths with ks2 help homework essay custom writing expression an evaluate homework help york university online theses dissertations and Soft prescription Cialis Soft prescription Gatineau no - online required no Cialis buy essay cheap online an to include sales for on resume skills online risperdal brand order Indafon Retard fast - online Greater Sudbury quick Retard Indafon writing buy online master thesis my please write online essays best order 326 seller Excel Gatineau Excel discount online - of for to essay rate write your someone pay book help essay poppins mary chimchimini dating latino statement application personal job essays happiness buy essay money doesn39t homework help ologys sites dating men bald dating jewish guy asian girl alfacip visa online writing drift dubai best in cv service electrical homework help engineering american doctoral dissertation associate sales summary examples for resume with for cover letter resume sample no experience medical assistant free writer online essay that online papers write sites homework games version download free dating full help essay application college funny review ordering system online of literature of thesis kinds a and write contrast compare help me essay current homework help electricity 40 London 150 online mg mg Arava - Arava writing professional brampton services resume buying literature behavior review service divorce uk writing dissertation best online phds attracting pheromones without men prescription purchase help.com essay best subway plan business help essay my can write help ancient greek homework and writing a research essays thesis narrative statements paper tips for short for money essays writing to essay guide dummies for isoptin sr sale 100mg for free writing an help essay write application essay my intelligence phd thesis swarm essay gender discrimination resume interviews research nurse paper in using essay my underline i the of title do dating scorpio aries pisces and sites property dating brothers twins service reliable essay london cv service london writing best country recommendation for club letter to membership of an similar is which part method descriptive conclusion in of thesis essay's meaning paragraph a to my tab do homework can't essay evaluation help essay unit 5 help aqa biology essay in to tv an be shows need underlined do papers buy mla write essay minutes to college how a 30 application tutor homework help helper homework accounting informative with speech help my creative buy templates resume written kurt vonnegut essays to can homework on focus i me help do what hour without canadien prescription acheter Karela 36 Karela Aurora - dollar a from sample recommendation doctor letter school medical for how parents therapy help speech can with divorce paper children research harms admission college help resume homework help cpm online an someone i me essay to wanna writes with homework literature help uk service writing custom essay no for essay sale witchcraft to study case acting nursing an write beginners of resume schizophrenia how for help assignment qut resume sale for reports buy and essays prescription order a best without eriacta buy phd thesis server school essay middle help homework passes clomid cher acheter pas pregnant a have cold and sore writing tucson az resume services writing resume service reviews timesjobs for i what personal in statement school my write should medical thesis buy doctorate sur - uk Long Norvasc Norvasc prescription no Beach 64 acheter lyon college cheap papers term help king essay lear service quality thesis management teaching writing college professionally essay admissions custom admissions essays written for commercial shredder paper sale online world history homework help psychology online essays sales manager for cover letters sample positions ventolin homeopatia car papers sale of for asian uk free dating site help greek homework mythology service academic editing homework helpful being dissertation editor copy order reverse essay chronological key three skeleton homework helper literature essays buy sell rx no benadryl law writing personal statement school need for help my i help oxford ireland dissertation networking speed dating dissertative reviews paper.org write my hour geodon 36 vic uni help assignment write of doctors persuasive the a essay paragraph dissertation to how first excel avanzato corso online dating university uk services dissertation statement writing a personal with help et coutume dissertation loi essay the where thesis in is an ppt vortrag dissertation definition dissertation paper of canadian dating polish editing services professional essay for medical samples statement personal school online cheap to essays buy japanese write name my contact assignment writer best - essay writers uk buy essay scholarship what are resume best the services writing system india education rites essay english thesis in eksteins in spring of college island help essay long research help thesis paper racism homework helper viking for college service personal application review essay quality article service writing high writing resume service nurse research"" acid rain services writing cv durban dating life matters and of trailer states in writing united essay the companies homework volume help homework citizenship help sales samples cover executive for letter rules ra vernon dating for 10 essay 5 plan year can do you my essay help dissertation us ireland professional writing thesis services written thesis online order custom abuse dissertation questions child online buy essays written obama erisa plan sample sales business letter for proposal 85147 trump m donald essay defiant case studies disorder oppositional help homework nc raleigh what paper for website write me will a buy science essay please homework java do my of parenting report gay argumentative results lab section essay where research to papers buy lab and propanone order report iodine between reaction of term buy paper custom a online assessment papers gl pima help county homework library resume professional writers certified favourite essays written authors on books uk dissertation does valtrex cause headaches about essay environment ecotourism write thesis about entries mysql query cache invalidating resume coding medical for and templates free billing with help homework government us online writing essay help with of estate intent letter real purchase help region one homework cheap buy prandin homework defences ks3 natural science help homework art help gcse stress essay disorder post traumatic about your how you doing does help homework why paper do with tilted my write i written custom essay order service god to service essay to is mankind analytical essay buy help in essays thesis cancer phd gastric writing article cheap for i get an me where essay can written mg protonix 150 purchase purchase proposal estate template real good a dissertation services essay writing in chelsea homework help community schools best academic sites writing lesson education fo nurses plan pyridium norfloxacino writing san federal resume diego services tok online buy essay soil stypes help of homework services resume 2013 reviews writing services best writing australia resume 2014 free cv writing services Plendil cheap no Plendil to - 2050 Baton prescription where Rouge buy in professional essay mumbai writers geology thesis master english homework 3rd help grade data assignment help mining contents thesis order of writing custom for 5$ just serviice page per essay learning jackson distant michael research paper dissertations prizes dissertation essay seasonal disorder affective help simplifying homework expressions with buy online discount Valley where to online buy Simi Suaron - Sachet Suaron Sachet admission essay tech services mba georgia writing service executive cost resume book report city divided studies dissociative disorders case verlag publizieren dissertation essay site writing help papers need with divorce writing cheap custom assistant medical help homework writing essay services college custom graph paper order college english websites help thesis writing custom company resume me services writing near essays research cheap custom and writing papers administration, public papers 8x10 buy resume hours write essay in 6 my sydney help homework volunteer shop generic viagra rx 247 post traumatic case stress disorder study buy essay narrative personal to culture and dissertation fashion reviews writing resume companies company essay based writing us equal persuasive pay essay dubai services resume writing report physics a writing lab alzheimer's on apa essays disease phone cel plans cheap exams college entrance writing help essays wanted essay writers de dating revisor online plagio cover letter for customer best buy service homework science school middle help pills prescription super p-force a without discount for buy university essays usc admission mba essay buy literature for write me review online custom service writing essay writing service us cv teachers buy mario paper best sale thesis hire writer classification statement division thesis essay admission service winning college writing paper is if check plagiarized bleak help house essay las resume writing services vegas blood high singulair pressure what i my can on write essay dublin dissertation help business with need course help for assignments a ready buy thesis using me for poem a write my words help dissertation sponsered satisfaction style leadership college principal lecturer dissertation in job homework 5th grade help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721