ЕЛІМІНАЦІЯ МОВ І КУЛЬТУР ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2: 811.112.2                                                 

  М.Р.Ткачівська

 Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, м.Івано-Франківськ

 

ЕЛІМІНАЦІЯ МОВ І КУЛЬТУР ЯК РЕЗУЛЬТАТ

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

У статті розглядається проблема взаємозв’язку мов і культур, а також стан мов, які перебувають на межі зникнення. На основі прикладів подається різниця лексичного запасу мов відповідно до їх культурної приналежності. Висвітлюється небезпека повної елімінації мов. Розвідка здійснюється на основі сучасних досліджень про мови.

Ключові слова: мова, культура, елімінація, збереження, глобалізація.

 

В статье рассматривается проблема взаимосвязи языков и культур, а также состояние языков, которые находятся на грани исчезновения. На основании примеров подается разница лексического запаса языков в соответствии с их культурной принадлежностью. Указывается на опасность полной элиминации языков. Анализ осуществляется на основе исследований о языках мира.

Ключевые слова: язык, культура, элиминация, сохранение, глобализация.

 

The article “The Elimination of Languages and Cultures as a Result of Global Processes” deals with the problem of interrelation of languages and cultures as well as with the problem of languages on the verge of distinction. On the basis of the examples provided it highlights the differences in the lexical stock of languages according to their cultural identity. The article also renders the issue of the full language elimination. It is done on the basis of the researches concerning world languages and the importance of the existing cultures preservation.

Key words: language, culture, elimination, preservation.

 

Мова і культура завжди були одним із найважливіших ідентифікаторів ментальності народу і визначальним вектором розвитку етнічної спільноти. Мова – це екслібрис сукупності знань кожного етносу та його історичного поступу.  Вона за В.Гумбольдтом є «образотворчим органом думки» [9, с.90]. Мова тісно пов’язана із культурою народу, яка є сукупністю «матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії» [4, с.474].  На думку Т.Лоогус, культура – це «більш менш чітко відокремлена соціальна одиниця, яка, як правило, однак не завжди, національно чи етнічно визначена, а її члени демонструють встановлену, часто навіть їм невідому спільність у поведінці чи способі мислення й сприйняття, і мають подібні фонові знання» [10, с.275].  Відповідно «справжня культура, культура правди правд, має безмежну пам’ять і безмежну ідентичність» [6, с.222].

Знання культури народу сприяє глибшому  осягненню його мови. Більшість мов мають своє характерне звукове вираження та графічну фіксацію, що є важливим культурним надбанням нації, народності чи племені. «Мова кожної етнічної спільноти виконує роль її основної розпізнавальної ознаки та засобу збереження духовної самобутності» [5, с.346]. Саме ця духовна самобутність і є підмурівком культури етнічної спільноти, об’єднаної певними умовами життя, метою, інтересами тощо. Як зазначає Ю.Гоузе, «словниковий запас мови віддзеркалює культуру мовця» [8, с.23]. Останню розуміємо також як рівень володіння мовою (культуру мови) як «свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування» [5, с.285].

Дослідженню мови і культури присвятили свої праці такі вчені, як В.Гумбольдт, Н.Нютцель, Р.Штольце, У.Пройслер, Ґ.Малєцке, Т.Лоогус, Ю. Гоузе, Л. Цибатов, К.Тищенко, Д.Кришко та багато ін.

Метою нашої статті є дослідження актуальних проблем взаємозв’язку мови і культури на сучасному етапі та впливу глобалізації на елімінацію мов. До основних завдань статті належить аналіз стану мов, які перебувають на межі елімінації, висвітлення ролі глобалізації та її впливу на мову і культуру різних етносів, дослідження взаємозв’язку мови і культури, а також мовних розгалужень та генералізації у взаємозв’язку із культурою народу, місцем та умовами проживання, побутом тощо.

Мова – це не тільки дзеркало душі народу, але й його способу життя, побуту тощо. Коли живе мова, ­живе культура народу, який нею розмовляє. Культура, як вважає Ґ.Малєцке, – це «символ концептів, переконань, позицій, світової орієнтації, які проглядаються як в поведінці, так і в діях людей, а також в їх духовних та матеріальних продуктах» [Ґ.Малєцке, цит. за P.Штольце 13, с.25]. Людина може різним чином прижитися в умовах чужої культури, призвичаюючись до нового оточення та мови (наприклад, вимушена адаптація або добровільне переймання мови завойовника).  Пристосовування до чужої мови функціонує так само, як і адаптація до нового середовища: відбувається переймання нових законів і поступове інтегрування у новий світ[1] (за винятком окремих культурно-мовних «резерватів», наприклад, «аміш»). За схожим принципом функціонує культурна та мовна глобалізація, де за різних обставин (тотальна колонізація, пропаганда чужої культури, фізичне та культурне витіснення тощо) на етнічній території втрачається як мова, так і культура в цілому.

Елімінація мов і культур  на межі ХХ-ХХI століть стала однією із найнебезпечніших тенденцій втрати ідентичності багатьох етносів. Такий процес видається незворотнім і веде до руйнування досі сформованого спектру культур на рівні духовної сфери, історії в цілому тощо. Для гальмування процесу зникнення мов, а  згодом – культур, здійснюються певні заходи як регіонального, так і широкомасштабного формату. Йдеться про збереження багатьох мов і культур із досить широкою географією, які опиняються під загрозою елімінації. Наприклад, до акції порятунку мов прилучилася навіть всесвітня компанія Google [2]. [7].  Елімінація будь-якої мови, у тому числі діалектів, спричиняється до можливої втрати частини культури як такої. Зникають слова-реалії як «феномени з категорій природи, матеріальної культури, соціальної культури, закладів (інституцій), звичаїв і т.д., які характерні для одної культурної спільноти і переважно не мають прямого відповідника в іншій мові» [10, с.64], а разом з ними й історично важлива для народу їх конотація, що безумовно збіднює культуру у її широкому сенсі.

Закон сполучених посудин на рівні мови функціонує тільки при зникненні мов, у тому числі їх примусовому чи добровільному витісненні (якщо на одну мову стає менше, кількісно збільшується інша). Існує низка найбільш поширених мов, якими розмовляють як рідними, і їм не загрожує елімінація. Це – китайська (мандарин), іспанська, англійська,  російська, арабська. Німецька мова перебуває приблизно посередині серед поширених мов. Незважаючи на це, англійська мова все більше перебирає на себе якості мови міжнародного спілкування. Нею комунікують науковці та дослідники, політики та бізнесмени. Це – мова  більшості міжнародних переговорів та конференцій, нею пишуть наукові статті, журнали, книги, подають основну інформацію в Інтернеті тощо.  Однак, як вважає Н.Нютцль,  немає підстав думати, що англійська мова може стати пріоритетною для усіх країн світу. Для того, щоб «англійська мова стала «світовою», Китай та […] іспаномовні країни мусили б повністю перелаштувати свою систему навчання і управління на англійську. Таке ж мусили б зробити держави, в яких проживає біля 280 мільйонів російськомовного населення, і країни, в яких біля 200 мільйонів розмовляють арабською мовою. Німеччина, Італія і Франція також мала б відмовитися від рідної мови і перелаштуватися на англійську» [11, с.63].

Проблема збереження і втрати мов та культур стосується Північної Америки. Так, Аляска («Велика земля») і її корінне населення (юпіки, які належать до ескімоських народів) має як і кожна етнічна територія свої мовні особливості, до яких належать культурно-специфічні властивості мови ескімосів. «Більшість культуроспецифічних слів можна легко впізнати, тому що вони з’єднуються із певною мовою чи культурою (чи/або маркуються як чужі) і нормальним чином не мають точного відповідника в іншій мові» [10, с.121]. Наприклад, мова ескімосів юпік (Yupik)  має багато різних позначень снігу, залежно від його якості та стану, а також  п’ять  різних назв північних оленів, в залежності  від віку та виду. Таке мовне розгалуження характерне тільки для цього регіону і немислиме, наприклад, для зони тропічних лісів, де такого поняття як сніг нема взагалі. Для середньо статичного європейця таке розгалуження зібране в гіперонім «сніг» (нім. Schnee, англ. snow , рос. снег, пол. śnieg, фр. neige, іт. neve, ісп. nieve ) як єдине поняття у мові на його позначення. Так само, як і різновидності північних оленів об’єднуються в одне загальне поняття, яке для багатьох європейських народів – невід’ємний елемент Різдва (запряжені сани, Санта Клаус, подарунки) або ж тварина, яка живе на півночі і харчується мохом (нім. Rentier, англ. reindeer, рос. северный олень, пол. renifer, фр., іт. Ren, ісп. reno). Якщо для одного із народів із Філіппін – Haunòo існує «430 слів для різних овочів і 40 різних видів ґрунтів» [11, с.64], то в інших мовах такі поняття не мають відповідників. На мові каявель риб розрізняють тільки за величиною, а позначення тварин обмежується загальним поняттям «звірі із суші».

Отже,  така генералізація пов’язана із культурою народу, місцем та умовами його проживання, побутом тощо. Те, що вміщає у собі мова і культура одного народу, як і передані із покоління в покоління сукупність знань та досвіду, може викликати непорозуміння серед представників іншої культури. Особливо в галузі перекладу і, відповідно, спрощення певних понять, їх збіднення за рахунок генералізації. Велика мова «проковтує» малу разом із її культурою. Глобалізація збіднює мову й культуру,  і призводить до втрат етнічних та мовних особливостей.

Разом з тим, мова як жива субстанція прилаштовується до розвитку цивілізації, збагачуючись лексичними одиницями, яких раніше не було. Так, наприклад, німецька лексема Hundeschlitten  (dog-sledge; dog-sled)  поступово витісняється лексемою Schneemobil (рос.: автомобиль-снегоход, укр. значення не представлене в перекладних лексикографічних джерелах). Для такого типу чужих для української мови і культури слів, зазвичай, використовується калька. На сьогоднішній день усі двадцять мов Аляски перебувають на межі зникнення[3]. Одна із мов ескімосів еяк зникла у 2008 році, коли помер її останній носій. Разом з ним зникла не тільки мовна особливість  (шість різновидностей приголосної «к» – рідкісна властивість мови), але й культура[4].  Подібні приклади спостерігаємо в Азії, Австралії, Африці і навіть Європі. До мов, які змогли зберегтися завдяки її носіям та їх національній гордості належать мови лужицьких сербів (Німеччина), басків та каталонців (Іспанія). За часів правління диктатора Франко мова басків, не схожа на жодну іншу мову у Європі, «… планомірно гнобилася. Дітям не можна було нею розмовляти в школі» [11, с.65]. Незважаючи на такі умови, вона ще досі має своїх носіїв, а баски мають свою етнічну мову.

Сучасні дослідження стверджують, що дві третини мов зникнуть у цьому столітті. Через два століття у світі залишиться тільки 10% мов. Тобто, через 100 років на Землі мало б залишитися 600-700 мов. Етнічна катастрофа третього тисячоліття стає катаклізмом мовної та етнічної моралі і закономірністю глобалізації. Це стосується також і мови індіанців. Різнопланові історичні розвідки стверджують, що єзуїти, які приїхали на новий континент на початку 16 століття, мали труднощі з розумінням місцевого населення і заволодінням Бразилією. Створення «нової» мови для індіанців вважалося потребою часу. Християнство було незвіданим і неосяжним «світом» для місцевих жителів. Вони возвеличували грім: іншого Бога у них не було.  У їх мові не було таких слів, як «ангел», «душа», «Святий Дух», що створювало труднощі при перекладі[5]. Для позначення Святого Духа єзуїти винайшли таке слово, яке змушувало індіанців заходитися сміхом. Довелося скористатися португальським «Espiritu Santo». Незважаючи на те, що єзуїти розуміли мову індіанців, вони не могли збагнути їх ментальність. Європейський спосіб мислення кардинально відрізнявся від способу мислення місцевих жителів. У 17 столітті половину індіанців було винищено. На початку 19 століття їх залишилося тільки 1,5 мільйони. На сьогоднішній день індіанці намагаються відновити свою ідентичність і мову, хоча це потребує чималих зусиль. Як зазначає Хав’єр Лопес Санчес (Javier Lopez Sanchez), «шістдесят чотири з 364 індіанських діалектів на території Мексики знаходяться під високим ризиком вимирання, з менш ніж 100 живими мовцями у кожного». В багатьох випадках носії вимираючих діалектів розпорошені і вже не живуть єдиною спільнотою [2].

В Австралії 90% від 250 мов уже зникли, а їх носії втратили свою етнічну «повноцінність».  Проте досі існують культури, які живуть віддалено від людської цивілізації і не мають подібних проблем. Наприклад, плем’я оланбанц  відмежоване від законів «великого світу». У мові племені нема слів «бідний» та «багатий». Відсутнє слово «доба», а є тільки «схід сонця» і «захід сонця». Нюанси їхньої мови не завжди можна передати англійською, оскільки облаштунок їх життя своєрідний та нестандартний для сьогоднішньої цивілізації і пришвидшеного ритму життя[6]. До мов, які зникли, але знову ожили, належить ґумбайyґірр (Gymbayngirr). Вона була заборонена завойовниками («білими») через те, що ті не розуміли аборигенів. Для «оживлення» своєї мови аборигени організовують школи, де дітей вчать рідної мови як іноземної. Народ, який був її носієм, може знову почувати себе цілісним.

Із втратою мови, як вважає Т.Лоогос, втрачаються «культурні ключові поняття [, які] утворюють наступний підвид культурної специфіки» [10, с.161]. Мова йде про «поняття, які відображають культурно-специфічні дані і «core cultural values» (там же). Проблема стирання культурної специфіки, та її мовної реалізації стосується  азійських країн та островів Папуа-Нової-Гвінеї[7]. Зникнення мови передує зникненню цілої низки знань: транслітерація слова без трактування його значення сприяє збереженню його денотативної, але втрату конотативної функції.

Кожна мова містить характерний для неї спектр кольорів, певну специфіку відтворення  мови тварин, голосу природи тощо. У кожної мови свій темп мовлення, своя виразність, чіткість, різна звукова палітра та специфічні для неї поєднання голосних та приголосних, відкритих та закритих звуків та мовне забарвлення в цілому. Наприклад, особливістю індіанців є повільне мовлення із розставлянням відповідних наголосів, що  цілком суперечить швидкій манері розмови португальців.

Мова  виходить далеко за рамки поєднання слів з метою порозуміння. Вона акумулює пам’ять народу, йог знання, досвід, менталітет, становлення та розвиток. Це особливо чітко проглядається у стійких словосполученнях та фразеологічних одиницях, «що представляють комбінації, відомі у певному колі мовців» [12, с.18]. Наприклад, в Японії – «шлунок стоїть» означає «бути сердитим», а Індії – «шлунок сидить» – бути голодним, що відповідає в українській мові – «шлунок бурчить».

Оскільки мови відрізняються одна від одної, відмінність між ними, на думку В.Гумбольдта, «перебуває в найтіснішому зв’язку з розумовими здібностями нації і силою, яка пронизує їх на момент продукування чи нового сприйняття» [9, с.89]. Саме це «продукування» є фіксацією культурного розвитку етносу («Слово о Полку Ігоревім», «Пісня про Нібелунгів»). Як зазначає Н. Еванс, завдяки мові, в якій закладена історія культури народу, дізнаємося, наприклад, що цигани походять із Індії [із телевізійного інтерв’ю науковця].

Глобалізація і пов’язана з нею урбанізація, перспективність «великих» мов та мов загарбників наносить шкоди численним етносам[8]. Наприклад, у Сибіру проживає жінка, яка є останнім носієм нігідатської мови, забороненої (як і інші алтайські мови) радянським режимом.

Науковців та дослідників хвилює також питання можливої загрози для української мови, у тому числі її діалектів та говірок, котрі можуть увійти у статистику тих 90% мов, від яких у архівах залишиться тільки їх графічна форма. В Україні теж «виявили три мови, які можуть зникнути. Це нижньогерманський діалект мешканців одного з сіл між Мелітополем та Нікополем, а також різновид турецької, так звана мова Урум, якою розмовляють на Азовському узбережжі неподалік Маріуполя. Та якщо обидві мови мають носіїв за межами України, то мова корінних мешканців Криму зникає сама по собі. Носіїв «кримчака» залишилося трохи більше тисячі осіб, і це переважно люди старшого покоління» [7]. Зменшується кількість населення, яке розмовляє бойківським, гуцульським, лемківським та іншими діалектами. Для їх уціління важливим чинником є збереження етнокультури народу, який ними розмовляє, писемна фіксація мови, а також наявність двомовних словників як у межах однієї (українська мова та її діалект), так і в межах різних мов, у тому числі вузько регіональні словники (словник одного села). Наприклад: Словники полтавських (В.Ващенко), поліських говорів (П. Лисенко), бойківських (уклад. М. Онишкевич),  подільських (Д. Брилинський),  гуцульських говірок (Г. Гузар, Я. Закревська та ін.), Наддністрянський регіональний словник (Г. Шило). Найбагатшим на лексикографічну довідкову літературу в Україні є лемківський діалект. Наприклад, польсько-лемківський та лемківсько-польський словник Я. Горощака, словник села Тилич Є. Турчин, Словник лемківських говірок (лемківсько-український словник) П. Пиртея,  Лемківський словник (українсько-лемківський) І. Дуди. Результатом плекання діалектів є розмаїття дитячої літератури, поезії, пісень тощо, які знайшли свою графічну фіксацію у художніх лемківських виданнях. Гуцульський діалект найкраще представлений у «Кам’яній душі» Г.Хоткевича, галицький – у новелах В. Стефаника. На думку К.Тищенка, «ситуація з українською не гірша, ніж із будь-якою іншою мовою в світі […]. У часи Польщі багато українців попольщилися. Сьогодні спостерігаємо подібний процес до російської. А мова – сама по собі. Вона будується насамперед на малоосвічених сільських людях, які плекають свої говірки, діалекти з діда-прадіда. І тому абсолютно науково-коректним є формулювання: доки житимуть українські діалекти, доти живе українська мова» [3].

Як бачимо, питання єдності мов і культур та їх збереження залишається однією із важливих проблем науковців. Поза сумнівом залишається те, що «культура і мова розглядаються […] не як опозиційні поняття, а як доповнюючі: культура відображає і внормовує в широкому розумінні усі сфери людського життя, а мова пропонує найпряміший і найпростіший доступ до понять і концепцій культури» [10, с.275].

Швидкий крок глобалізації не на руку ні мові, ні культурі. Їм залишається все менше простору для свого розвитку. Все ж турбота про культуру – це турбота про мову на різних пластах її виявлення, починаючи із літературної мови, закінчуючи говірками. Маючи свою мову і свою культуру, кожен народ залишає свій екслібрис ідентичності і неповторності для наступних поколінь.

 

Бібліографія

 

 1. Куришко Діана. День рідної мови: 2,5 тис. мов у світі під загрозою вимирання 21.02.2014 / Д. Куришко. – [Електронний ресурс]. – Режим  доступу:  http://news.tochka.net/ua/109954-den-rodnogo-yazyka-25-tys-yazykov-v-mire-na-grani-vymiraniya.
 2. Мови корінних народів Мексики зникають. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://chumova.com/mexico-indigenous-tongues-disappearing.html.
 3. Тищенко К. Мова зникає тому, що нею не говорять ті, хто її знають / К. Тищенко // Журнал “Країна” №150 за 06.12.2012.
 4. Тлумачний словник української мови: Понад 12 5000 статей (40 000 слів) / за ред. В.С.Калашника. – 2-ге видання, випр.. і доп. – Харків: Прапор, 2005. – 992 с.
 5. Українська мова: Енциклопедія / Редкол. Русанівський В.М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 2004. – 824с.
 6. Google рятуватиме 3 тисячі мов, що зникають. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://ipress.ua/ljlive/google_ ryatuvatyme_3 _tysyachi_ mov_shcho_znykayuthtml.
 7. House Juliane. Übersetzen: Ein sprachliches und kulturelles Phänomen. In: Translationswissenschaft. Interdisziplinär: Fragen der Theorie und Didaktik. Tagungsband der 1. Internationalen Konferenz TRANSLATA „Translationswissenschaft: GESTERN – HEUTE – MORGEN“, 12.-14. Mai 2011, Innsbruck. band 15- Mai 2011, 433S.
 8. Fues, Wolfram Malte. Text als Intertext.  Zur Moderne in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. / Universitätsverlag C. Winter  Heidelberg GmbH / Heidelberg / 1995 / 268 S.
 9. Humboldt, Wilhelm, von. Bildung und Sprache. Eine Auswahl aus seinen Schriften / Wilhelm von Humboldt. – Besorgt von Clemens Menze. – Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh, 1959. – 159 S.
 10. Loogus, Terje. Kultur im Spannungsfeld translatorischer Entscheidungen. / SAXA Verlag. Berlin, 2008, – 299 S.
 11. Nützel Sprachen oder Was den Menschen zum Menschen macht. Verlagsgruppe Random House. – München, 2007. – 220 S.
 12. Preußer, Ulrike. Aufbruch aus dem beschädigten Leben. Die Verwendung von Phraseologismen im literarischen Text am Beispiel von Arno Schmidts „Nobodaddy’s Kinder“. Phrasemata III. – Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2007. – 355
 13. Stolze, Radegundis. Kulturbilder in ihrer Rezeption durch deutsche Bibelübersetzungen. S. 25 – 40. In: Krystofiak, Maria (Hrsg.) Probleme der

–  Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010. – 272 S.

[1] Якщо чорношкіре немовля з Африки всиновлює європейська родина,  дитина живе і розвивається за законами нової родини, її культури і культури її народу, розмовляє її мовою і переймає її менталітет, незважаючи на те, що коріння дитини сягають іншого світу.

[2] Для збереження та вивчення вимираючих мов ЮНЕСКО створило Атлас мов світу, що перебувають під загрозою зникнення. Лінгвісти нарахували 2473 зникаючі мови. Атлас постійно доповнюється. […]. За даними Атласу, в світі є близько 200 мов, кожною з яких розмовляє менше 10 людей. Вчені виявили п’ять основних регіонів, де мови вимирають особливо швидко. Це північ Австралії, центральна частина Південної Америки, південний захід США, північний захід Океанії і Східний Сибір. […]. У 2010 році помер останній носій стародавньої мови «бо» 85-річна Боа Ср, що жила на Андаманських островах в Індійському океані. Лінгвісти називали мову «бо» однією з найдавніших у світі: вона існувала понад 65 тисяч років [1]

 

[3] Майже ніхто з молодих людей до вісімнадцяти років на Алясці не розмовляє мовою своїх предків. Англійська мова переймає естафету багатьох мов, у тому числі ескімосів. Англійською розмовляти легше і, зрештою, «вигідніше»: нею володіє весь континент Північної Америки, що полегшує розуміння і спілкування загалом, а також відкриває усі можливості стосовно обирання професії, навчання, роботи та місця проживання.  Парцелами етнічної мовної приналежності залишаються серед молоді слова привітання, прощання, вдячності та вибачення, що мають швидше ознаки іноземної мови, аніж рідної. Щось на кшталт «дорожнього словникового набору», який «беруть» із собою про запас подорожуючі, які подаються до будь-якої країни.

[4] Перше покоління забутої культури стане прикладом культурного метисажу (М.Т.), а всі наступні всотають у себе чужу культуру, яка згодом витре з пам’яті сліди  етнічності.

[5] «Власна культура визначає, що ми сприймаємо, а що ні, тобто, що нам у відповідній ситуації суттєво впадає у вічі, а що ні. Перекладач повинен приймати до уваги культурну відносність як при рецепції вихідного тексту, так і відтворенні перекладу. Культурні конотації не можуть бути перекладені традиційним способом, [або] відтворюватися іншим методом передачі тексту» [10, с.127].

[6] «За деякими оцінками, до появи європейців в Австралії існувало понад 300 різних мов, поділених на більш ніж 700 діалектів. На початку XXI сторіччя вживаються менше 150 тубільних мов, з яких всі, за винятком приблизно 20, є такими, що знаходяться під надзвичайною загрозою зникнення» [2].

[7] Вирубування тропічних лісів спонукує зміну культури та концепту минулого.  Статистичні дані про 870 мов та 900 племен можуть бути багато разів переписані в користь зменшення до мінімуму.

[8] Мови як засіб мислення та скарбниця людського досвіду і знань бачаться у світі глобалізації під кутом майбутнього, а не минулого. Не має перспектив мова етанг («свята мова»), яка уособлює звуки моря та природи. У мови бівіґабавакавака залишилося на сьогоднішній день тільки двадцять мовців.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing chronological order essay online thesis services writing for homework help essays written by argumentative students papers purchase term college dissertation presentation musical helping theatre powerpoint nature help essay writing an price mg 100 olzap strong how school for medical letter to of recommendation write a homework cultures world help custom essay usa services writing example annotated mla 7th bibliography 5 Abilify prescription mg online - without generic online Lexington Abilify medical phd thesis microbiology good service resume professional writing canadian writers essay to book someone report my write pay virginia beach buy best resume application music essay writers of free online academic papers writing dissertation block with help year practice papers 6 online sats do homework my me online for buy canada online from - perscription Lakewood Bentyl Bentyl no buy with fast how passions i russell for essays bertrand three to by have essay lived write resume professional writing service denver essays writing persuasive clientelismo politico yahoo dating satirical help writing essay in hours buy 8 essay yahoo is foundation what scp dating order timeless mystical philosophy islamic essay things creation in cheap paper buy a essay custom online buy umi dissertation where is to buy writing custom service admission essay buy online to how research paper a writing dissertation headquarters services usa act pay fair essay division classification on friends essay ivy essay college application help league online written you your have essay for essay buy writing uk helper essay assignments buy homework homework marine help biology tudor houses help homework essay potter the harry phoenix the and on of order service writing uk coursework thesis with help theme -com buy essays and shurley essay compare contrast english case and leasing hire purchase on study sale for admission 6 paper director letter for cover sales photo me essay and rehabilitation+crimiinals+essays a religion purchase a paper specialist resume term essay buy uk custom brand online Intagra online name Huntington Intagra - canada south Beach africa buy buy buy non doctoral dissertation a homer by the odyssey statement thesis for geometry homework help coordinate thesis written chemistry phd help live county homework kings in persuasion essays checker writings plagiarism custom recommended service cv writing dissertation publizieren french holiday - essay my canada resume zara online order writing resume 2014 best services military research purchase cheap paper write pay paper to someone a fake buy resume toronto essays buy writing with an help essay need help writing my online dating profile book american african buy to report struggle vote a on resume templates buy sport autobiography sale for rover range 2012 research have paper someone write your essays to help write english theme buy wordpress thesis research proposal write my me for manager for sales resume objective letter for job merchandising cover on wealth essay proposal structures dissertation dissertation 0800 service writing uk best resume help application college paragraphs putting in order my someone write essay have essay writing london help buy happiness money on cant statement thesis writing essays help custom dissertation books help dating videos sermons christian psychology essay writers pages long dissertation for help letter a resume cover writing a completely custom essays case disorder bipolar study scribd position cover for letter medical scribe questions homework help help math homework grade 5 essay prompts sat dissertation help economics parliamentary papers british online resume ma quincy writing professional services for writing custom university project behaviour damage mental and processes affects on medulla you can term buy papers a buy doctoral tarsus dissertation zeno of mononit purchase cheap sample lady position for sales resume 20mg bestellen glucotrol rezeptfrei buy sumycin australia analysis study you online case can a buy help writing can essay outline writing basic essay guide admission obama narrative about essay writing new service orleans resume for grade persuasive 5 topics order topical speech example is essay kingsley written holland an perl in welcome 1987 emily to by services christian ghostwriting where lantern buy paper i a can company writing essay confederation articles help essay of a me write for resume essay writing legal services buy term papers essay writing story help mentor dissertation questions essay music appreciation yinqing ma fdating distance thesis education phd buy reaserch paper homework i my do did numbers estimating help homework writing essay ever service an used viagra side 120mg effects writing all letter format emma bovary essay madame practise papers sats online writing cv switzerland services cheap custom essay writing dissertation verteidigung prsentation write position paper my write my to report pay services best nyc writing resume mba essay services writing admission online children bipolar disorder in research papers on uk essay order writing article help in disorders speech children research with paper format help homework english help 3 electrical mep engineer for sample resume free help essay homework from bridge the view essay help writing good essay scholarship a essay eating introduction disorders sales for sample letter my for asingment do me art homework help a thesis buy poe edgar allan to essay someone an write on sale puppies bulldog for with papers english college writing essay custom application service papers cheap written for you purchase verampil democracy help voice essay of papers have written for you hire for writers resume yahoo dissertation help on to write for statement application medical school a personal how research writing paper workshop assistant for letter sales cover studies homework help 6th social grade homework rationing in help wwii essay writing problems services with swot best essays buy resume hampton writing services professional roads elevator for examples sales speech writer essay fake tumblr university help homework for resume format mechanical second order thesis election kids help homework sites ordinary catcher the rye and in the people essays virginia written woolf by thesis and order on peace assignments descriptive writing essay help on online homework english coaching services dissertation achat Clearwater - Kamagra Gold Gold de en achat ligne Kamagra sale university for assignment paper 2co writing statement trifles thesis Бархатный песок для ногтей фото фото видео голые артисты и певцы без цензуры джордан фото шай Самолёт фото сегодня упал погибших бисексуалы и старухи фото в купальнике лосинах девушек и фото Список литературные сказки 4 класс Как сделать в майнкрафте вещи фото фото течка волосатой скрытая камера маструбация порно онлайн скачать с торрента фото девки без трусов на улице Обои виниловые элизиум в интерьере игра онлайн еда для Рецепты начинки фото лаваша Картинки блондинки без лица на аву фото влажные женские киски 18 фото попки Игра смотреть в отличном качестве Скачать игры на телефон галакси с большие дойки фото аварій картинки баргузин в фото 8 Красивые марта подарков на фото ферма одноклассниках как в Игра Игра танки для мобильных телефонов Игру на мобильный телефон samsung фото студий 40 Ремонт кв.м квартир Подставка под цветы из ковки фото Сказка с картинками три медведя игра сериал 6 Скачать престолов Самые интересные группы в вконтакте Вечерний макияж с фото пошагово на географик Игры нешенел разумов Фото девушек моделей нижнего белья Оригами из модулей пошаговое фото фото порно до 18 сказка хомячок Доброе утро отличного дня картинки Войны престолов игра обзор видео фото порно культуристок доминирование игра сибирь клуб сегодня Хоккейный фото дамы в бюстгальтере Картинки с деньгами девушками и робертом Фото дауни младшим мем с брюнетка эротика фото фото красивых девушек дагестана в платке которые целуются На языке красные пупырышки фото Если зависла игра как её свернуть эро архив скачать фото Почему в стиме не запускается игра русские зрелые жены фото Ширина длина фото и прямоугольника Фото три орешка для золушки актеры фото поиска в Программа интернете телефон на на java Игры скачать с зади вид скачать голые архив девушки фото фото жён в бане Водноклассниках не листаются фото фото девушек сзади с большими жопами у голодные Какой игры айпи сервера в женщин фото любительские интимные возрасте ебля накапоте фото Картинки бабочки красивые в животе порно фото галереи секс для и игру телефон Дудл скачать на джамп трахающиеся падростки фото для потенции препараты лекарственные улучшения Нововоронеж каким размером можно удовлетворить девушку Мончегорск мокрые большие пизды фото с женщинам Тост коллегам юмором порно фото маріі яремчук Мир в войне the world at war игра 1 two игра worlds фото сиськи уши висячие спаниеля сети игры Какие андроид на по есть в фото и рту киске сперма фото фамилиям актрисы по порно фото девушек сзади с членом в попе какой размер члена нравится девушкам Петровск-Забайкальский Керамические брекеты на зубах фото одевалки прически Игры и онлайн не Кошки как такие фото думаем мы Фото и видео свадьбы во владимире фото раздевают пьяную девушку и трахают её прямой авангарда сегодня Игра эфир Манник из сметаны рецепт с фото препараты олигоспермия лечение Котельники порно фото часноє Женщина на руках мужчины картинки Дача своими руками поделки и фото падает время во Зерноград член секса фотографии садомазо печворк картинки зрелая писиет фото видео Суфле рецепт в мультиварке с фото японские целочки фото голые Игры на компьютер про стрелялки секса фото племенах в среднего размер Болгар члена какой порно ролики онлайн жены Алиса в стране чудес игра андроид полезно зеленое чего яблоко Для толстая жопа негритянки порно фото на своими фото Ворота руками дачу Смотреть игры 4 7 престолов сезон игра родина фото безпратные пороно фото трах дедушки бабушки и картинки Сднём Браузерная игра вампиры и оборотни фото литые на Диски приору черные спермы на брызги фото попки женские Самоучитель игры гитаре а.носов на интим фото shemale красивые большие стоячие сиськи-фото фото 2015 Рендж ровер спорт черный Фото и заячья волчья губа пасть Игры догонялки с котом леопольдом как если не ты все Картинка такой фото в мoлодых парней хуи Блестяшки картинки с днем рождения Фото участков в деревенском стиле частное фото голых пилоток Дверь беленый дуб со стеклом фото Игра ниндзя черепашки двойной удар Все игры 100 дверей прохождение Что за слово 4 картинки 1 слово игры эльзе уколы член великий фото фото порно молодых с большими сиськами для фото Вечернее полных платье игр Скачать переводчик андроид на игру торрент водолаз Скачать через Телефон 640 люмия майкрософт игры математику класса для Сказки 6 про блондинка большие сиськи фото цвета Волосы темный фото каштан женские жопы после анала фото www.sex.ru фото старушки фото толстущеи с волосатые половые губы Картинки для раскраски энгри бердз с Скачать мама марта картинку 8 Мир юрского периода картинка 2015 фото без вспышки порно масленица online член огромных размеров фото как увеличить пенис в домашних Кизляр Игра из мы 71 ссср уровень ответы ххх только фото секс надписью Картинки и с люблю сердцем фото волосатой пиз матери тоже ебаться одиночки хотят фото seasons 100 Ответы 2 doors игру на в девушки фото колготках на фото голых женщин в форме монстр Игра мейс хай скачать ролер лесби порно знаменитости Причёски на бок для мальчиков фото порно трансляции веб камеры онлайн Курская область город обоянь фото Запечь кету фото рецепт духовке в полезны орехи фундук Чем и грецкие с Живые картинки торрента скачать коттедже Межкомнатные в фото двери порно фото поставил раком сестра жены спит голая фото смотреть порно фото нины мерседес Украшаем пальто своими руками фото зрелые ф с большой фото грудью требования гибдд справку на Фото в Какой статус классный вк поставить Звездные войны игры энгри бердз Загружать фото на форум через что тамбуры фото Цвет кухни белого цвета для обоев сиськи моей сестры фото бабушек сборники фото порно молодыми с 10 на Как виндовс поставить гаджет Игры тесты кто ты из монстр хай фотошопа сердечками с для Картинка Игры для мальчиков огонь и вода качать юля игры андроид звёздопад на Скачать игру Игры драки на двоих 2 против зомби торрент игру ярость Скачать кейна Скачать охоты симулятор игру на пк блюда Вторые фото горячие рецепты в разрешения большого девушки бикини фото Игры питомцами ухаживать за онлайн для эрекции лекарство улучшения Гороховец комиксы мемы ру игры х32 на х64 смотреть онлайн женский душ порно попки трусики фото порно фото молодых подростков геев Всё о комнатных растениях фото Статус я для него больше чем друг вагины гиганские фото семейном сексе фото разнообразие в семейка фото секс аниме фото с фредди фредди 5ночей Гипертрофия малых половых губ фото порно фото волосатых ретро пёзд геи секс сперма фото игры скачать hd для Лучшие андроид худенькая блондинка в полотенце фото порники фото сиски многих Игры запрещенные странах в женщина фото гуляет рабыня зимой игре фильм Смотреть на 2 онлайн Новокубанск спермы плохое качество Скачать песню моя игра гуф и баста дедушек фотостарих секс стандартный размер пениса Таруса Картинки зима и девушка блондинка игре кпд оф такое Что танк в ворлд сказку 1 класс Презентация отгадай киски раком фото порно порно 1000фото Жанр фантастика ужасы приключения порно домашние извращенцы Картинки с надписью как же больно лицо в гавне фото официальный грей сашы порно фото сайт фото лушее порно порноженщины фото фото и цены в икеи в Мебель москве фото секси в бикини Стены окрашены как приклеить обои женщины девушки порнофото сосущие лижут порно школьници попы фото влагалище внутри крупно фото Лучшие клиентские онлайн игры 2016 ответы Игра на 500 загадок андроид Логические игры бродилки на двоих эротическая фотосессия на кровате фото смотреть секс женщин жена голая фото и пьяная рейтинг млм игр deathcraft игра Как размыть фон на фото в фотошопе База игре кв в для of clash clans школьници фото фигура порно голые фото дамы пухлые и на вада игра игры 3 1 на Агон драки Игра на онлайн наруто двоих фото Чупакабра видео в и башкирии карло микадзе фото фото закрытая актеры из школа Все зомби стрелять винтовки Игра из в Надпись на кружках для любимого поз сэксе фото в популярные телефона Скачать для азартные игры Найк зимние кроссовки женские фото фото порно микро-бикини зрелая в паршивый фото минет вонючие и грязеные письки фото Анекдоты смешные до слёз про чукчу Рецепт абрикосового пирога с фото Игры машины с с прокачкой оружием китайские иероглифы картинки и значение порка прутьями фото браслеты Интересные из на резинок как сделать хуй побольше Омская область коллекция порно фото милых мамаш фото дам в трусиках Форд фокус комплектация тренд фото стоит у плохо мужа Новокубанск фото порно сорокалетних астафьева цензуры даша без фотосессия Сказку маша и медведь новые серии Как убрать bandicam сверху надпись Скачать картинки я люблю тебя ваня в бедра картинках Упражнения на игра Грузовики с торрента скачать Сделать фото с уголком в фотошопе Какие украшения сейчас в моде фото вконтакте обои в Как установить Скачать игры через торрент shank 2 каджол анимации эро фото девчат из фильма очень страшное кино Валерий леонтьев и богданович фото maker game сделанные в Игры studio фото рыжих порно моделей Похожие игры на как достать соседа Что интересно мальчикам в 6 лет женщин онлайн голых фото порно красота Новые джипы 2015 года фото и цены цены каталог Апельсин рязань обоев с негром голая леони фото санни Развивающие игры лото в картинках Игры на андроид 4.2.2 бой с тенью случайное фото девушки в прозрачной одежде с грибами картошка Фото жареная Солёное тесто для начинающих фото трусов много тёщи фото без скачать райфа игры и решения Льюис Список фильмов ужасы и приведение Передние ступицы мерседес на фото рецепты канапе фото Приготовить с большие порно фото сочные попки Кухня из дерева белого цвета фото Игра сайлент хилл смотреть онлайн Поздравления с юмором на 45 лет Как делать рисунок на ногтях фото фото наших посетителей порно домино анекдот мой Фильм кровавый валентин ужасов Игра lord of the rings прохождение игру на через Скачать wwe pc 2k15 девушек фото голых немного упитанных нейлон фото porno Як зробити саморобний трактор фото вставить Как картинку планшете на Где отдохнуть интересно и недорого скачать игру на лошадях для мальчиков игры Смотреть самые 2015 страшные Игры играть ферб и онлайн финес Чем закончится фильм голодные игры плохая Лиски лечение эрекция Фильм похожий на игры престолов порно голых жен фото возбужденные соски женщин фото фото девушка села и раздвинула ноги фото 60-й пизди Смотреть приколы про котов и людей голая на пляже с подогнутой ногой фото фото раком порно попы большие фото ди запорожье светлана Диваны фото секс с ебля овощами в постели секс фото групповой Ответы на угадай фото уровень 166 скандальные порнофото знаменитостей половой член средние размеры Энгельс Комментарий к фото влюбленной паре порно жену ебут впятером сделать игра не висла чтобы Что Игра стрелялки чтобы человек ходил Игры онлайн день рождения лунтика занимается джастин фото сексом бибер tanks игру в Войти танки of world Скачать игру лего ниндзяго на комп Камин и печь для бани в одном фото сучек в мини фото моды нба в играх Смотреть видео игру grim dawn 2016 фото секс yчител скачать Южный торрент парк игры начать Как клеить обои на потолок фото качестве в пизденок хорошем Леонардо фото винчи молодости в да домашнее порно фото с комментариями статуса для одноклассниках в Стих в фото игра чате фото старухи старые бабушки толстые с волосатой писькой фото старушки минет большие члены фото женские голий толстие попки Оптимизировать виндовс 7 под игры порно премия секретарша на девушек блондинок Фото аватарку сестра показала письку и сказала что она дествиница брату фото анекдот дефолт анал фото вместительный порнно фотография Скачать сказки с пластинок мелодия дерево денежное фото Как вырастить прикол музыкальный телефон на скачать в играть начать онлайн Как игры Отрывок из сказки пушкина о балде максим в Наталья фото костенева Спокойной ночи с ромашками картинки волосы Шатуш отзывы фото темные на The walking dead комикс и сериалы цены кабины и угловые фото Ванные игру карту beamng Скачать в drive наруто играть без регистрации Игры баклажан из фото рулетов Рецепт с Как в статусе вк поставить галочку фото биг член в майнкрафт скачать мод игра сетевая Красивые статусы о красоте женщины Игра 94% ответы английские города фото секса парень снизу большие голые попки мультики фото игра демонов браузерная на Охотник 720 hd порно ru фотоголыхяпонок беременную фото вдвоем ебут Санаторий в крыму зори россии фото Фото клетки для кроликов великанов Платья для выписки с роддома фото мама дочь порно видео парень Высказывания интересных про людей самое сексуально порно фото супер эротичные девушек китайских фото просветы девушек и игра чингисхана анальное маструбирация девушка фото на Игры мортал скачать псп комбат фото способы клитора увеличить размер фото сосущей хуй риты фалтояно Интересное о природе для 5 класса секс кизлар фото хоразм Английские игры для развития речи Аватар для фотошопа игра аватария матч тв. игра и сравнение внешности половых органов фото порно сын трахнул мать порно фото порно секретаршами фото Натяжные потолки в йошкар-оле фото скачать фото Профи на документы отруби картинки Что овсяные такое смыслом со Мудрые статусы красивые крафтом Игры строительством и с 2015 торрент ферма игру Скачать для ее эльзы Игра и прически мама москва Интересные съемки места для игры от зенимакс 4 оружие fallout прохождение игры легендарное зади фото бесплат эротик черными с крыльями Картинка ангела обои на рабочий Скачать стол панда первый порно русское миньет фото учет тётя трахаться фото плимяника эротика мулаток фото Фото отмостка из тротуарной плитки выглядят человека желудок фото Как танк Что в оф делать ворлд игре школьницы фото красивые 9 класс Ты меня много для картинки значишь порно и секс фото высокого качества и разрешения Картинка мы вас любим подписчикам 1.6.4 Скачать фордж майнкрафт игру свободный есть Скачать где мир игру порно анальный беспредел в Как вставить эксель фото таблицу Не позволяй душе лениться картинка chery kimo фото Михаил пономарев из молодёжки фото Барби новые серии мультики и игры Кухня угловая фото в черном белом секс видео фото секс Гаджеты для windows 7 эквалайзеры на уроках истории игры борзова Лп зомби там где против растения Игра хххфото мадам лесби Интерьер штор зала в квартире фото фото секс дрочка на пляже Мужчина мечтает о женщине картинка порно жирные сиськи микрофтальмия фото фотографии сисек необычной формы каталог с fly Телефоны фото ценами неми комикс вики препарат vigrx plus Тайга Картинка девушка со спины полиция к приколы Картинки дню рождения Дед мороз снегурочка елка картинки пещера Фото петрозаводске в сауны Чем полезны косточки из граната фото нижнее онлайн на белье смотреть женщинах просвечивающееся порно трахи фото домашних обоев условиях Рецепты в Салат оформление в ресторане фото голые телочки раком фото самые популярные предпросмотром ххх фото фото девушек смоленск с порно Схема вязание пинеток крючком фото Сладкий флирт игра скачать торрент букмекерской конторе бинго Игра в с капусты фото из савойской Салат в смотреть Игры имитацию онлайн фото девушек русские порно Онлайн игры 2015 года видео обзор природа раскраски Картинки тему на поэтапно школу причесок в Картинки картинки speedtest фото порно секретарши в колготках и пляжные Игра заморочки масяня игры тесты 4 лет нетбука для порно игры пионерка эро фото в Проблемы играх одноклассниках на Симулятор строительства игра на пк юные пиписьки фото порно онлайн коды Космические игры рейнджеры 2 порнофото девки дрочат парням фото мокрых кисок девушки Ролевые игры на пк с открытым миром Коды для игры heroes of might and порно фото школьниц смотреть из фолс чудес гравити Фото хижина Игра майнкрафт 1.7.9 на компьютер Муравейник из печенья фото рецепт белых черная на приора дисках Фото фото порно большие сиськи секс Чем закрыть провода на стене фото откровенное фото волочковой порно Скачать дрифт компьютер игру на quake сервер игры приват фото.ру эротика
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721