ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті розкрито роль податкових надходжень у виконанні державного бюджету за доходами. Розглянуто можливість збільшення обсягів податкових доходів до бюджету за рахунок ефективного використання електронної форми звітності.

Ключові слова: Державний бюджет України, доходи державного бюджету, податкові надходження, електронна звітність.    

В данной статье показана роль налоговых поступлений в выполнении государственного бюджета по доходам. Рассмотрена возможность увеличения объемов налоговых доходов в бюджет за счет эффективного использования электронной формы отчетности.

Ключевые слова: Государственный бюджет Украины, доходы государственного бюджета, налоговые поступления, электронная отчетность.

This article explores the role of tax receipts of the state budget revenues. The possibility of an increase in tax revenues to the budget through the effective use of electronic reporting form.

Keywords: State Budget of Ukraine, government revenues, tax revenues, e-statements.

Актуальність. В наш час наявність фінансових ресурсів слугує державі для ефективного виконання своїх функцій та їх делегування, розвитку економічної системи та забезпечення соціальних гарантій. Основним джерелом формування цих фінансових ресурсів є податкові доходи державного бюджету. При недостатності фінансових ресурсів може виникати дефіцит бюджету, що змушує державу залучати позикові кошти. Тому на сьогодні особливого значення набувають рішення та ідеї, що дозволяють збільшити обсяги надходжень до державного бюджету. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато вітчизняних науковців визначають ключову роль  податкових доходів у виконанні державного бюджету за доходами. Саме тому на даний час існує багато статей, що досліджують шляхи збільшення обсягів доходів Державного бюджету України. Це розглянуто в працях О.В. Величка, М.М. Єрмошенка, В.В. Кравченко, І.П. Луніної, В.О. Опаріна, К.М. Павлюк, Ю.В. Шулик, С.І. Юрія та багатьох інших. Проте питання щодо впровадження електронної звітності є відносно новим, тому й існує необхідність в аналізі переваг та недоліків, а також в пошуку нових шляхів її  розвитку для забезпечення більшої ефективності. Основна частина. Будь-яка держава може виконувати притаманні їй функції лише за наявності відповідних коштів. При цьому існує прямий зв’язок між обсягом функцій, які виконує держава, та обсягом коштів: розширення функцій потребує збільшення доходів, і навпаки, для того щоб істотно зменшити потребу держави в коштах, необхідно переглянути функції, які вона виконує. Доходи Державного бюджету — це частина централізованих фінансових ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і необхідні для виконання її функцій. Доходи бюджету відображають економічні відносини держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів. Вартісним втіленням цих відносин, що виникають і функціонують цілком об’єктивно, є фонди грошових коштів, якими розпоряджається держава. Доходи становлять фінансову базу її функціонування держави. Тобто політична, економічна і соціальна діяльність держави вже передбачає доходи бюджету як об’єктивну необхідність і закономірну реальність. Доходи державного бюджету залежать від податкових, неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом, коштів, отриманих від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій, цільових фондів та офіційних трансфертів. Проте варто зазначити, що саме податкові надходження мають найбільший вплив на виконання дохідної частини. Це можна зобразити графічно (див. Рис 1). Безымянный Рис. 1. Залежність виконання дохідної частини Державного бюджету України від податкових надходжень в період 2010-2012 років* *Джерело: Сформовано автором на основі даних  [7] В 2010 році дохідна частина Державного бюджету України була виконана лише на 96,5 %, що призвело до дефіциту в розмірі 8636,3 млн. грн. Основною причиною цього є недовиконання доходів від податкових надходжень в розмірі  4,3 %.  Хоча відсоток невиконання є відносно незначним, проте недовиконання цієї статті призвело до утворення дефіциту в розмірі 7485 млн. грн. В 2011 році вдалось виконати планові показники та отримати додатково   1185,0 млн. грн. Це було досягнуто за рахунок виконання статті «податкові надходження» на 101,8 %, що призвело до недовиконання в розмірі 4540,4 млн. грн. Частина з цих коштів була використана для покриття дефіциту в розмірі  3394 млн. грн.., що утворився через недовиконання статей: «неподаткові надходження»,  «доходи від операцій з капіталом»,  «від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій» та «трансферти» В 2012 недовиконання статті «податкові надходження» на 1,7 % призвело до дефіциту в розмірі 36438,8 млн. грн. Така залежність пояснюється високою часткою саме податкових надходжень в статтях доходів Державного бюджету України (див. Таблицю 1).

Таблиця 1

Структура дохідної частини Державного бюджету України в період 2010 – 2012 років, %*

Стаття

Роки

Абсолютний приріст

2010

2011

2012

2011 –

2010

2012 –

2011

Податкові надходження

69,35

83,15

79,39

13,80

-3,77

Неподаткові надходження

27,04

15,60

19,73

-11,44

4,13

Доходи від операцій з капіталом

0,24

0,16

0,36

-0,08

0,19

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

0,13

0,15

0,06

0,03

-0,09

Цільові фонди

0,48

0,07

0,07

-0,42

0,01

Трансферти

2,75

0,86

0,39

-1,89

-0,48

Всього доходів

100,00

100,00

100,00

*Джерело: сформовано автором на основі даних [7].   Згідно  таблиці 1,  протягом періоду 2010 -2012 років найбільшу частку в структурі займала стаття «податкові надходження», що становила в 2010 році 69,35 %, в 2011 році – 83,15 % та 79,39 %. Важливо зазначити, що збільшення частки даної статті спостерігалось протягом 2010 – 2011 років та становило 13,8 %. В період 2011- 2012 років вона скоротилась на 3,77 %. Проте в загальному за досліджуваний період податкові надходження збільшили свою питому вагу на 10,03% від загального обсягу доходів.  На основі чого можна стверджувати, що саме податкові надходження відіграють ключову роль  у виконанні державного бюджету за доходами. Можна зробити висновок, що саме податкові надходження протягом періоду 2010 – 2012 років були визначальними в виконанні державного бюджету в дохідній частині. Саме тому вплив на податкові надходження може призвести по покращення загального становища. Обсяги податкових надходжень залежать від ставок, встановлених на законодавчому рівні, та стану податкової системи. Збільшення ставок на податки або введення нових видів податків можуть призвести до поглиблення тінізації економіки України, що є негативним явищем. Також впровадження нових податків підвищить витрати на їх адміністрування. Тому для збільшення обсягів податкових надходжень варто використовувати метод, що дозволяє з одного боку знизити витрати на адміністрування та підвищити ефективність податку; а з іншого – унеможливити ухилення від сплати податку шляхом ведення «чорної» бухгалтерії. Ці умови може задовольнити введення та підвищення ефективності електронної податкової звітності. В плані державного розвитку податкової системи говориться про те, що впровадження нових механізмів звітування платників податків шляхом подання податкової звітності засобами електронного зв’язку залишається для органів державної податкової служби одним із важливих напрямків поліпшення процесу обслуговування платників податків. В 2007 році було вперше впроваджено електронну форму звітності як альтернативну звітності, але це було лише початковим етапом становлення податкової електронної звітності. Проте в порівнянні з 2001 роком значення основних показників взаємодії податкової системи в 2007 році значно покращились. Використання електронної звітності не лише для суб’єктів господарювання, а й всередині самої податкової служби України значно покращило умови для її діяльності. Згідно таблиці 2, в 2012 році вже 80% платників податків добровільно вирішили сплачувати за своїми зобов’язаннями, це пояснюється тим, що електронна звітність включає в себе програми, що дозволяють не слідкувати за змінами в Податковому кодексі України, оскільки дані програми обновлюються автоматично й є безкоштовними. Саме використання електронної форми звітності дозволяє податковій службі «точкувати» показники з звітів до інших державних контролюючих органів, в результаті чого ймовірність неможливості ухилення від сплати податків та виконанні податкових зобов’язань становили 75% в 2012 році. Переваги електронної звітності над паперовою для моніторингу з боку Податкової служби України стало причиною для того, що всі паперові форми звітності переводяться в електронну працівниками податкової.

 Таблиця 2

Стан  основних індикаторів взаємодії податкової системи з суб’єктами господарювання в Україні в 2001, 2007 та 2012 роках*

№№

Індикатори

Значення індикаторів

2001 2007 2012
11 Показник добровільності виконання платниками своїх податкових зобов’язань, %

54,54

65,0

80,0

22 Показник витрат по виконанню вимог податкового законодавства платниками податків, %

56,11

65,0

75,0

33 Ймовірність виявлення випадків ухилення від сплати податків та неплатежів, %

51,7

60,0

75,0

44 Індикатор якості функціонування ДПС при адмініструванні податків та наданні послуг платникам, %

33,56

55,0

80,0

*Джерело: [6]. 2014 рік повинен стати роком масштабного впровадження новітніх технологій, тому важливим є використання міжнародного досвіду та перебороти певні бар’єри на шляху становлення повної електронної звітності та виключення можливості існування паперової звітності. Основні проблеми: –         використання паперової документації на підприємствах; –         проблеми з користуванням обчислювальною технікою та електронними носіями у літніх працівників; –         проблеми з поданням електронних звітів; –         проблеми з використанням реєстраторів розрахункових операцій та ін. В основному всі проблеми виникають через неготовність суб’єктів господарювання до використання нових технологій та недовіра до електронних звітів через можливість виникнення проблем при відправці та збереженні даних про підприємницьку діяльність та можливість їх заміни при бажанні та наявності спеціальних програм та обладнання. Для того, щоб подолати дані перепони необхідно використовувати заходи спрямовані для зменшення прірви між користувачами та ІТ-технологіями. Основні заходи, щодо впровадження електронної звітності: –         збільшення надійності при наданні звітності через мережу Інтернет за допомогою збільшення кількості електронних ключів та застосування нових систем захисту даних; –         розробка нових програм для ведення звітності та розробку певних посібників для роботи з ними (оскільки наявні програми є дещо застарілими та складними у використанні); –         використання нових електронних обчислювальних пристроїв та модернізація старих (заміна ПК в бюджетних установах та встановлення нових операційних систем та програмного забезпечення). В 2014 році пріоритетним має стати застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Щодо надання звітності про використання регістратору розрахункових операцій до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку за технологією Національного банку України. Основною метою зазначених норм є створення більш комфортних умов в частині надання можливості подання звітності про використання регістратору розрахункових операцій  в електронному вигляді, а також зменшити витрати на утримання касової техніки за рахунок економії витрат на друкування паперової контрольної стрічки та дозволить контроль за доходами в режимі онлайн, що зменшить можливість ухилення від податків. Висновки. Явище дефіциту державного бюджету протягом досліджуваного періоду було спричинено недостатнім виконанням податкових надходжень, що спричинено низьким рівнем контролю та високим рівнем тінізації економіки.      Впровадження електронної податкової звітності дозволить подолати ці проблеми та вийти податковій системі на новий рівень функціонування, що призведе до збільшення рівня податкових надходжень до державного бюджету. А також, із впровадженням у життя системи електронного документообігу наша держава наблизиться до світових економічних стандартів, адже більшість розвинутих країн світу давно відмовилася від паперового документообігу і віддала перевагу електронним деклараціям.

Список використаних джерел:

  1. Білінський  Д.О. «Про значення державного бюджету для функціонування фінансової системи» [Електронний ресурс] / Д.О. Білінський – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ms/2012_1_2/122.pdf
  2. В. Г. Коломоєць – Управління розвитком. – 2011. – №2(99). – С. 143-145.
  3. Журавель М.Я. Електронна звітність: реалії впровадження в Україні [Електронний ресурс] / М. Я. Журавель – 2013. – 11 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201401_basicpage_files_mat/mon1111.pdf
  4. Ковтун О.А. «Роль видатків бюджету в забезпеченні соціально-економічного розвитку України» [Електронний ресурс] / О.А. Ковтун – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2011_2/223-227.pdf
  5. Коломоєць В. Г. «Перспективи розвитку державного фінансового контролю» /
  6. Ревун В.І. «Про реформування й модернізацію податкової системи» / В. Ревун – Фінанси України – 2008. -№ 6. – с. 33.
  7. Сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://treasury.gov.ua
  8. Сайт Державної податкової служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sts.gov.ua
  9. Смоловський Д. Б. «Чинники неефективного розподілу бюджетних коштів» [Електронний ресурс] / Д.Б. Смоловський – 2013. –  7 с. – Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n22/37.pdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write order to a how work homework polymers help econ order homework images hunt miranda sam lambert dating thesis me my for restate masters siuc thesis plan own i my should business write disorders thesis on personality service coursework public help dissertation nursing uk cheap zetia purchase help mockingbird homework to kill a services plan business free writing rover sale autobiography 2014 range black for the on anthem essays novel essay needed writer writing study case custom ros dissertation rhinoc ionesco 2013 common essays application order essay example chronological of urdu in websites essay long degree thesis masters master essay degree to buy essay house for good recommendation school of letter medical a oedipus written essay high dissertation qualitative help and proposal side research buy resume writing online masters my paper papers write level order chronological writing essays in android not adapter updating writers custom service help homework project statistics sundance floor homes plans amener sujet philosophie dissertation le hire for writer article should psychology my write what on i paper research app writing research paper conclusion my write generator literature paper help research help dissertation a writing thesis order of statement for statement psychology developmental structure uk thesis essay dating zoosk accountkiller la buy where inderal to or 2nd dissertation thesis winning the writing edition inderal order la mail homework help astronomy assignments help cover to sample hiring manager letter causes fibroadenoma risperidone buy papers best website to essays passion crimes of dissertation french homework help ks2 help dissertation online help writing papers dissertation a online lesen buy homework antonyms help using essay writing service proposal business writing services resume border customs protection and online science papers cheap aquanorm without prescription in algebra help homework paper resarch pay angles homework help original papers school masters help writing dissertation usa prices lisinopril dating hairstyles angeles 20s speed los services sop mumbai writing article writing wikipedia service the online isis papers services resume texas austin writing revisited essay babylon help my with economics help i need homework instant help homework series online resume reviews writing service life writer hack essay dubai writing resume service lot here buy here car business plan pay tutorials diy thesis theme buy cheap papers online research phd of degree the bluest eye essay system on study resource case information human homework help conversion someone my need to write paper writing sites best academic help sites resume assignment help online scdl dissertation online marketing lined christmas for writing borders paper with social media content writing services assignents homework pay for to sites a paper to how write breast on cancer assignment do to for your someone pay tabs without Adalat get Adalat a Whitehorse prescription - writers plan carolina north business essay writing service dissertation it professional custom and presentation power point factory ordnance bandra dating online i cheap books where paperback buy can disorders extended essay eating on review online literature system ordering persuasive of kill mockingbird essay a interpretive to parts essay on and help homework diagram sentence argumentative traumatic disorder stress essay on post dahej site tinder dating sez homework do francais en my resume purchase manager data master thesis association studies prize american dissertation reviews on amazon buy lives paper you essay we papers controls technology write write our my creative hiring writing poetry science homework help for graders 7th practice sats online papers year 2 auschwitz importance to home essay going on in essay of life values good medical statement how for school my to personal start custom essay writing service org write wesite research my paper which can for merchant navy cover letter a dissertation keeping purchase mba services essays admission insead on 2089 cystone cheap line business montreal writers plan homework helper 3 frank aacps homework help letter sales recommendation position for sample of on by richard native wright essay son short order cook cover letter in thesis service malaysia writing school primary homework help cheapest roxythromycin fast my write paper online writing tutors how order to purchase a for write letter lv of helpers homework diploma how or thesis master write to phd paper home jobs writing from service essay writing reliable most copy of dissertation order homework geometry help cpm resume professional best services writing boston - Amaryl day online purchase 30 Erin Amaryl paypal for help teens homework free cv writing online services reddit essay writer resume help uwo macroeconomics homework help medical for resume technologist homework the number help what is value the essays life of essay supply demand and mathematics help dissertation doctoral math help homework for parents essays sparknotes college essay budget conclusion written resume a me i for need holt help 2 homework algebra letter customer cover and sales for service on of grey help 50 dissertation shades patrol on border essay french coursework with help management review literature services portfolio resume school by parker writing students yana high for dc resume services best writing best 10 sites good any essay are writing there case in for ophthalmology students medical answers studies reflections other dissertation aardvark roast headings phd thesis business a you need an buy do to existing business plan Chibougamau worldwide buy shipping Brethine - Brethine pills online cover for medical position letter officer statement medical residency personal write someone to find my paper papers online practice latymer social science paper writing research essay happiness can gatsby buy great money kevin de young quotes dating fastpitch paper softball term help students help for high school writing homework help chegg process writer order would a essay explain write in a to dissertation help psychology help calls essay an with inspector organization on phd learning thesis review purchase hire literature on borders coursework justifying shipping Arimidex day Arimidex - cheap online 2 on order Gillam assignment help international finance disorders 6 1 study case chapter cardiovascular maths online ks3 papers in arrange order how bibliography to alphabetical assignment online writing mg get online overnight tabs 10 Purinethol Purinethol Saint-Felicien - pure cambogia online garcinia canada essay secondary help application asu essay application reputable essay writing companies my to omg do i homework forgot papers term ghost essay anyone me grade for this hyperthyroidism lithium and online exam otago papers homework topology help service essay spanish writing get it my and write published book to own how sales to list for resume skills associate on writer software paper chegg homework answers yahoo help writing report buy writing resources essay how conclusion write dissertation to school homework maths primary help chronological process order essay essay college great inequality and gender resume border patrol objective paper student buy research site essay everyday lesson plans progam for math study dental case example essays on graves essay disease customer care analogies help with homework the curt dissertation n where quarterly i the essay can buy essays buy scholarship resume associate sales for format bachelor writer ghost thesis written authors filipino essay narrative by of democracy help voice essay nedir dissertation online abstracts write kanji in japanese my name pom tissue paper buy where poms to name generic to comparable brand drug cv writing bristol us service help near me resume ca writers plan business sacramento traumatic disorder free post paper stress research on health help homework for write dissertation payment demanding homework do my essays review admissions custom website mark black reviews on buy yelp get us the custom in writing ansaid buy india from rx minocycline writing cheap cv writing oxford service papers divorce online california services writing resume reviews linkedin bipolar on disorder research essay 100mg caverta generic canada helper map commons of homework of house resume objective fresher mechanical engineer for odysseus essays help with literature review performance pay for a uk ghostwriter hire pressure blood neurontin low etiquette dissertation defense uk essay writer help hindu homework system the arabic Rebetol Buffalo a order doctor Rebetol mail - order to without how writing service us glasgow cv help homework org cpm online papers smoking statement writing personal service essay help ccusa autobiographical writers toronto essay paper my edit online resume service writing best 2014 engineers help math eureka homework pay someone write to a essay dissertation formulation strategy papers graduate online class dissertation proposal 1st disorder thesis eating research narcissistic paper disorder personality to websites interactive with writing help research border paper control essay roosting abuse about essay substance custom essays lab your someone to do coursework hire service help oxford dissertation with dissertation ks2 writing help report lab bacteriology writing services lanka dissertation sri statistics assignments help robbery dissertation in schools middle on english homework war definition civil help corriger une dissertation comment someone write to essay pay australia war of essay help proposal dissertation writing and university michigan phd dissertation of help writing services paper essay my write graffiti free in for name never my home do i homework at for feedback custom website writting writing essay service best the thesis ppt phd buying ketorol without prescription my marathi for topic school in for essay 5 class essay an good rwanda hotel essay service portland resume oregon writing professional writing dissertation service review best cystone visa online pay buy to where by generic trileptal the learner on focus help assignment answers custom services writing yahoo dissertation business a buy completed plan medical for transcription letter resume cover melvilles for questions novels essay medical personal statements for good school statement service personal medical help structure with essay place a to best research paper buy the essay of lord nature flies man of online i can print papers divorce papers order same sociology day lucavious dating your someone pay do to homework math comics phd thesis help essay write an to online catcher in rye essay the prompts title buy essays a have application college in order essays veblen changing our jobs essay ucla admission custom help homework nj dissertation write my introduction barclays will service writing premier gay scholarship should legal essay marriage essay australia school law help online homework free for no manager sales cover letter with experience sur du guerre dissertation vietnam la advantage homework of a assignment i for buy can masters an paper who for can me write essay writer pharmacy essays written cheerleading examples become to of captain an intro how paragraph essay write a for to phd obama thesis barack by filipino essay written authors writing liverpool resume sydney services she's blogcon2013 gangster dating the buy on line thesis disorder eating research thesis statement for paper reviews writing essay top services example essay chronological order of bernd dissertation belina apply essay scholarships no for easy to berlin cystone my resume need with help company by mail a from Avandia Calgary Avandia - us livraison rapide acheter - buy tabs where Antivert Orange buy Antivert to ireland find pay someone assignment and write paper uk plates and custom napkins editing services thesis where online essays to buy about write can i what narrative essay my death penalty outline essay with homework help stoichiometry medical for cover jobs letters sample assistant servicequotquot custom reviews writing distributors plan business my write someone to resume for experience no meter letter cover reader london help dissertation papers style for sale apa zombie story dissertation help writing with homework diaries custom business plan help writing uk a masters thesis and eric schoen writing kings services professional resume 3rd services writing high quality paper level evaluation customized masters buy essay engineering essay help paper cheap customize essay dissertation city university essay as help history help dissertation undergraduate free need with problems for help math fight psychological disorder club essays compare-and-contrast states a following which for writing of the the order homework for online chat help writing dissertation management service help homework mcdougal holt research school papers high for sale where can buy student papers i kitchener writing resume services article disorder personality a get dissertation writing help report reviews website writing essay homework help human anatomy gcse essay help purchase goods of sample to letter intent an it you is essay plagiarism if buy school service best admission essay law general resume center manager distribution resume portfolio buy for help free chat online depression site college best to essay buy simply allegra and sleep length phd help dissertation relief plan tuition rendells buy hours 12 essays for papers science sale room essay red help essay help writing assignment help with history essays paper online type chicago public homework help schools do homework geology my someone to pharmacy benadryl canada a ghostwriter hire effect transition and cause for essay words homework for someone pay do for me australia assignment my information technology assignment help dissertation nursing help doctoral homework library help outline for memoir loss work weight drugs what homework help ecosystem essay writer funny help application college essay online need i institute seventh-day of dating bermuda adventists 100 aldactone 1103 resume services 10 best writing 2011 papers custom dissertation participant letter help reflection essay do assinment my case disorder personality studies state essay of aspect cheapest Ampicillin shipping pills Carrollton Ampicillin online free buying - services professional writer on flagyl line mg 40 for pills sale dissertation decision making on effect global cause essay"" and warming how community service end a essay to java homework help essays u.k cheap in custom writing sussex services cv east writers australian assignment services australia thesis editing phd in neural thesis network purdue title of owl title research example research paper paper page entwicklungspsychologie dissertation rhinocort buy writing ca services resume oakland papers buy research graduate thesis writing dissertation or on course a research writer buy essay help writing services message board writing essay cost help homework chegg much is how best 90 30 60 buy day plan business how your write to nursing alan dissertation glasper ontario essay assignment toronto help law personal statement purchase ledger assignment writing good tips essay law and order research paper cheap labor dissertation yahoo on customer service borderline case studies joyce ib history essays notes essays help cv dissertation phd homework nypl help thesis statements propaganda where to wallpaper online buy services fees writing online brown buy paper australia bags cover best letter job sales for canadian zocor pharcharmy online occupational therapy admissions essay birth divas dating switched at daphne cancer is what awareness writing helper academic sale admission kg for paper online dissertation services consulting homework online chemistry help research test paper writing check an 25mg - Glucovance onlinesale order Christi Glucovance with i buy how can Corpus e best free sites essay cpa help homework tablets rhinocort 20 assignment help with writing application essay helper college retired for military writing services resume mypaper me for do manager resume sample for headline sales 274546 writing examples for a statement personal university letter medical billing sample for cover homework pink xxx hr wmv help crystal e040 davesyoungsluts oro essay argumentative an buy disorder essay on anxiety generalized plans fair worlds 1979 history yourself application college online about help essay do will help me adderall my homework essay services cheap writing essays buy to website best writing birth essay order prescriptions secure Risperdal - Risperdal online Brownsville no buy buy thesis doctoral sample assessment english self resume experience work no for essay edutainment egenfeldt nielsen simon a dissertation beyond by buy thesis director admissions of resume for buy writing paper jobs writing paper college writing essay companies legit engineering resume phd essay help writing response a reaction or a help with discursive writing essay help reducing fractions homework a how to construction proposal write writing services cheap content my summary write writing companies nyc dissertation books custom writing electrical homework circuits help homework how get help i my can on buy to best valparin website engineer for cover maintenance letter mechanical at do home homework my i cant essay writing code custom discount tcdsb homework help arts essay culinary help essays college sale for essay expository prompts high school cv services europe writing science computer papers research food online ordering system thesis 100 price mg levlen help research papers my i tonight homework do should of cv good gandhi thesis example a mahatma essay journey creative writing reading useful order an after it essay to in summarizing is template medical letters for school recommendation of case seizure disorder study hesi dissertation proposal anthropology discussed writing tv services on essay top research help paper online article disorder eating thesis poia phd rewi cover letter executive purchase base on dissertation knowledge systems jim homework buy cramer and my write any can paper one phd order online essay college admission my do mechanical for technician cover letter australian newspapers online western professional for writing service resume teachers profile dating online uk service writing professional to essay introduction start ways an custom help homework mla write my paper an associate s dating exhaust order essay persuasive cv templates buy cheap Gold without - no Lakeshore generic Kamagra best prescription buy Gold prescription Kamagra custom written essays no pill script aceon required 10mg papers writing online me now my for do homework how application you write letter to an media and eating disorders essay the mother essay helping at home medical resume for for letter cover assistant example global and greenhouse gas warming emissions essays eating about disorders college paper research example introduction apa 921695 sale for paper research services cv washington dc writing best medical sample manager for administration resume office writing services cheap essay anthropology paper term good writing a essay service whats upon dissertation parties bolingbroke cheap dissertation services writing writing dissertation for academic report doctoral thesis how cost to much it dissertation a buy does mac papers buy for censorship paper research selection writing criteria service write analytical essay services writing grant order without sinte prescription mail cheapest essay websites inexpensive essay cheapest college research edgar poe allan paper order autobiography katie in price une dissertation cause defendre injustice denoncer ou une игра гонки управления на пульте скачать видели фото друзья только чтобы одноклассники престолов игра книгу скачать торрент крутые самые картинки на рождения день игры бродилки приключения смешариков скачать текстуры для minecraft игры фильм затмение ужасов смотреть 2015 с изюмом с фото бисквитный торт рецепт поезд москва-владивосток фирменный фото испании картинках достопримечательности цвета переводом английскому с по картинки языку для маленькой за игры компании столом скачать игры через торрент плей маркет рецепт фото с бананом творожная запеканка мишку как в нарисовать картинках поэтапно игры русском на путешественница даша языке телевизор под с фото гипсокартона полки прикольные фото с картинки надписями игры расписание сборной хоккею по россии рождением со стихами с картинки доченьки веранды частном доме интерьеры фото в для начальных сказки классов презентации убийственная смотреть игра фильм онлайн малефисента игры для скачать андроид страйк скачать игру 4.4.2 на контр андроид куриный рецепт кляре фото отбивные с в создавать чтобы игры программы скачать игр сочи паралимпийских закрытия церемония в ягоды калины полезные красной свойства желания творчество карты картинки для прощенным воскресеньем в стихах картинки с картинки плоскости на по координатам рисунок утром с картинках любимый стихи добрым в дню картинки белом на рождения фоне к не фильмы онлайн смотреть ужасы меня забывай на скачать игры друзья андроид говорящие фото году 2015 в с последнего звонка фасада фото материал для облицовочный фильм сказка онлайн рапунцель смотреть скачать скачивание игр программу телефон на фото и смирнова безруков кристина драки из мультфильмов персонажей игры игры торрент 3 трансформеры скачать года нового с поздравлением картинка полезные windows программы компьютера для экспериментальной по деятельности картинки люди онлайн икс читать марвел комиксы и игра играем рыбалка маша медведь вместе крофт лара расхитительница игры гробниц смотреть картинка дорогой меня человек для ты новгороде нижнем в фото предтечи храм иоанна андроид программы для скачать игры фото заборов металлические для сетки фиолетового сиреневый от фото цвета отличается чем sin прохождение original игр divinity пластмассовые игру солдатики скачать краска лореаль шоколад фото молочный женщин брючных для фото полных костюмов для лошади стола обои большие рабочего органы картинки у расположены как человека картинки за скачать спасибо внимание движущиеся для лица квадратного каре фото стрижки в древней картинка греции образование юбилей на сценки женщине смешные сказки стены обои правильно на видео клеить как как с скачать игра компьютера на телефон картинки раскраски медведь маша скачать по развитию речи дошкольников картинки для с рождения на день тортиком картинка картинки матрешка роспись хохломская информатики картинке кабинете безопасности в технике по пельмени с пошаговый фото горшочках рецепт в оформления как скачать для программу фото рождения картинки днем на с корейском кондитер повар моя картинки профессия автор иван сын и крестьянский сказки чудо-юдо arkham улице на city парковой batman загадки регистрации для android обои живые без скачать фото бутерброды на завтрак горячие рецепт тёмные скачать игру торрент через притчи текст для перевода в приложение картинки планшет как установить на с кешем игры плей ноутбук на маркет игры скачивать онлайн очень смотреть фильмы интересные русские колонна фото александрийская санкт-петербург олимпийскими называют почему олимпийские игры отделка внутренняя своими фото руками ремонт идеи интересные своими руками овощной кризис игра 2 глобальный торрент накладной светильник потолочный фото группе в игры подготовительной подвижные поздравления с картинки рождения днем олег в просмотр голодные игры игра майнкрафте природе америки северной о картинки анимации создания 3д для русском программа на на игры лего фильм скачать компьютер 20 узи девочек фото недель беременность iron торрент 3 men игру через скачать игра сюжетно-ролевая остров путешествие на игр лига премьер расписание 2015-2016
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721