ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті розкрито роль податкових надходжень у виконанні державного бюджету за доходами. Розглянуто можливість збільшення обсягів податкових доходів до бюджету за рахунок ефективного використання електронної форми звітності.

Ключові слова: Державний бюджет України, доходи державного бюджету, податкові надходження, електронна звітність.    

В данной статье показана роль налоговых поступлений в выполнении государственного бюджета по доходам. Рассмотрена возможность увеличения объемов налоговых доходов в бюджет за счет эффективного использования электронной формы отчетности.

Ключевые слова: Государственный бюджет Украины, доходы государственного бюджета, налоговые поступления, электронная отчетность.

This article explores the role of tax receipts of the state budget revenues. The possibility of an increase in tax revenues to the budget through the effective use of electronic reporting form.

Keywords: State Budget of Ukraine, government revenues, tax revenues, e-statements.

Актуальність. В наш час наявність фінансових ресурсів слугує державі для ефективного виконання своїх функцій та їх делегування, розвитку економічної системи та забезпечення соціальних гарантій. Основним джерелом формування цих фінансових ресурсів є податкові доходи державного бюджету. При недостатності фінансових ресурсів може виникати дефіцит бюджету, що змушує державу залучати позикові кошти. Тому на сьогодні особливого значення набувають рішення та ідеї, що дозволяють збільшити обсяги надходжень до державного бюджету. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато вітчизняних науковців визначають ключову роль  податкових доходів у виконанні державного бюджету за доходами. Саме тому на даний час існує багато статей, що досліджують шляхи збільшення обсягів доходів Державного бюджету України. Це розглянуто в працях О.В. Величка, М.М. Єрмошенка, В.В. Кравченко, І.П. Луніної, В.О. Опаріна, К.М. Павлюк, Ю.В. Шулик, С.І. Юрія та багатьох інших. Проте питання щодо впровадження електронної звітності є відносно новим, тому й існує необхідність в аналізі переваг та недоліків, а також в пошуку нових шляхів її  розвитку для забезпечення більшої ефективності. Основна частина. Будь-яка держава може виконувати притаманні їй функції лише за наявності відповідних коштів. При цьому існує прямий зв’язок між обсягом функцій, які виконує держава, та обсягом коштів: розширення функцій потребує збільшення доходів, і навпаки, для того щоб істотно зменшити потребу держави в коштах, необхідно переглянути функції, які вона виконує. Доходи Державного бюджету — це частина централізованих фінансових ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і необхідні для виконання її функцій. Доходи бюджету відображають економічні відносини держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів. Вартісним втіленням цих відносин, що виникають і функціонують цілком об’єктивно, є фонди грошових коштів, якими розпоряджається держава. Доходи становлять фінансову базу її функціонування держави. Тобто політична, економічна і соціальна діяльність держави вже передбачає доходи бюджету як об’єктивну необхідність і закономірну реальність. Доходи державного бюджету залежать від податкових, неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом, коштів, отриманих від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій, цільових фондів та офіційних трансфертів. Проте варто зазначити, що саме податкові надходження мають найбільший вплив на виконання дохідної частини. Це можна зобразити графічно (див. Рис 1). Безымянный Рис. 1. Залежність виконання дохідної частини Державного бюджету України від податкових надходжень в період 2010-2012 років* *Джерело: Сформовано автором на основі даних  [7] В 2010 році дохідна частина Державного бюджету України була виконана лише на 96,5 %, що призвело до дефіциту в розмірі 8636,3 млн. грн. Основною причиною цього є недовиконання доходів від податкових надходжень в розмірі  4,3 %.  Хоча відсоток невиконання є відносно незначним, проте недовиконання цієї статті призвело до утворення дефіциту в розмірі 7485 млн. грн. В 2011 році вдалось виконати планові показники та отримати додатково   1185,0 млн. грн. Це було досягнуто за рахунок виконання статті «податкові надходження» на 101,8 %, що призвело до недовиконання в розмірі 4540,4 млн. грн. Частина з цих коштів була використана для покриття дефіциту в розмірі  3394 млн. грн.., що утворився через недовиконання статей: «неподаткові надходження»,  «доходи від операцій з капіталом»,  «від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій» та «трансферти» В 2012 недовиконання статті «податкові надходження» на 1,7 % призвело до дефіциту в розмірі 36438,8 млн. грн. Така залежність пояснюється високою часткою саме податкових надходжень в статтях доходів Державного бюджету України (див. Таблицю 1).

Таблиця 1

Структура дохідної частини Державного бюджету України в період 2010 – 2012 років, %*

Стаття

Роки

Абсолютний приріст

2010

2011

2012

2011 –

2010

2012 –

2011

Податкові надходження

69,35

83,15

79,39

13,80

-3,77

Неподаткові надходження

27,04

15,60

19,73

-11,44

4,13

Доходи від операцій з капіталом

0,24

0,16

0,36

-0,08

0,19

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

0,13

0,15

0,06

0,03

-0,09

Цільові фонди

0,48

0,07

0,07

-0,42

0,01

Трансферти

2,75

0,86

0,39

-1,89

-0,48

Всього доходів

100,00

100,00

100,00

*Джерело: сформовано автором на основі даних [7].   Згідно  таблиці 1,  протягом періоду 2010 -2012 років найбільшу частку в структурі займала стаття «податкові надходження», що становила в 2010 році 69,35 %, в 2011 році – 83,15 % та 79,39 %. Важливо зазначити, що збільшення частки даної статті спостерігалось протягом 2010 – 2011 років та становило 13,8 %. В період 2011- 2012 років вона скоротилась на 3,77 %. Проте в загальному за досліджуваний період податкові надходження збільшили свою питому вагу на 10,03% від загального обсягу доходів.  На основі чого можна стверджувати, що саме податкові надходження відіграють ключову роль  у виконанні державного бюджету за доходами. Можна зробити висновок, що саме податкові надходження протягом періоду 2010 – 2012 років були визначальними в виконанні державного бюджету в дохідній частині. Саме тому вплив на податкові надходження може призвести по покращення загального становища. Обсяги податкових надходжень залежать від ставок, встановлених на законодавчому рівні, та стану податкової системи. Збільшення ставок на податки або введення нових видів податків можуть призвести до поглиблення тінізації економіки України, що є негативним явищем. Також впровадження нових податків підвищить витрати на їх адміністрування. Тому для збільшення обсягів податкових надходжень варто використовувати метод, що дозволяє з одного боку знизити витрати на адміністрування та підвищити ефективність податку; а з іншого – унеможливити ухилення від сплати податку шляхом ведення «чорної» бухгалтерії. Ці умови може задовольнити введення та підвищення ефективності електронної податкової звітності. В плані державного розвитку податкової системи говориться про те, що впровадження нових механізмів звітування платників податків шляхом подання податкової звітності засобами електронного зв’язку залишається для органів державної податкової служби одним із важливих напрямків поліпшення процесу обслуговування платників податків. В 2007 році було вперше впроваджено електронну форму звітності як альтернативну звітності, але це було лише початковим етапом становлення податкової електронної звітності. Проте в порівнянні з 2001 роком значення основних показників взаємодії податкової системи в 2007 році значно покращились. Використання електронної звітності не лише для суб’єктів господарювання, а й всередині самої податкової служби України значно покращило умови для її діяльності. Згідно таблиці 2, в 2012 році вже 80% платників податків добровільно вирішили сплачувати за своїми зобов’язаннями, це пояснюється тим, що електронна звітність включає в себе програми, що дозволяють не слідкувати за змінами в Податковому кодексі України, оскільки дані програми обновлюються автоматично й є безкоштовними. Саме використання електронної форми звітності дозволяє податковій службі «точкувати» показники з звітів до інших державних контролюючих органів, в результаті чого ймовірність неможливості ухилення від сплати податків та виконанні податкових зобов’язань становили 75% в 2012 році. Переваги електронної звітності над паперовою для моніторингу з боку Податкової служби України стало причиною для того, що всі паперові форми звітності переводяться в електронну працівниками податкової.

 Таблиця 2

Стан  основних індикаторів взаємодії податкової системи з суб’єктами господарювання в Україні в 2001, 2007 та 2012 роках*

№№

Індикатори

Значення індикаторів

2001 2007 2012
11 Показник добровільності виконання платниками своїх податкових зобов’язань, %

54,54

65,0

80,0

22 Показник витрат по виконанню вимог податкового законодавства платниками податків, %

56,11

65,0

75,0

33 Ймовірність виявлення випадків ухилення від сплати податків та неплатежів, %

51,7

60,0

75,0

44 Індикатор якості функціонування ДПС при адмініструванні податків та наданні послуг платникам, %

33,56

55,0

80,0

*Джерело: [6]. 2014 рік повинен стати роком масштабного впровадження новітніх технологій, тому важливим є використання міжнародного досвіду та перебороти певні бар’єри на шляху становлення повної електронної звітності та виключення можливості існування паперової звітності. Основні проблеми: –         використання паперової документації на підприємствах; –         проблеми з користуванням обчислювальною технікою та електронними носіями у літніх працівників; –         проблеми з поданням електронних звітів; –         проблеми з використанням реєстраторів розрахункових операцій та ін. В основному всі проблеми виникають через неготовність суб’єктів господарювання до використання нових технологій та недовіра до електронних звітів через можливість виникнення проблем при відправці та збереженні даних про підприємницьку діяльність та можливість їх заміни при бажанні та наявності спеціальних програм та обладнання. Для того, щоб подолати дані перепони необхідно використовувати заходи спрямовані для зменшення прірви між користувачами та ІТ-технологіями. Основні заходи, щодо впровадження електронної звітності: –         збільшення надійності при наданні звітності через мережу Інтернет за допомогою збільшення кількості електронних ключів та застосування нових систем захисту даних; –         розробка нових програм для ведення звітності та розробку певних посібників для роботи з ними (оскільки наявні програми є дещо застарілими та складними у використанні); –         використання нових електронних обчислювальних пристроїв та модернізація старих (заміна ПК в бюджетних установах та встановлення нових операційних систем та програмного забезпечення). В 2014 році пріоритетним має стати застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Щодо надання звітності про використання регістратору розрахункових операцій до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку за технологією Національного банку України. Основною метою зазначених норм є створення більш комфортних умов в частині надання можливості подання звітності про використання регістратору розрахункових операцій  в електронному вигляді, а також зменшити витрати на утримання касової техніки за рахунок економії витрат на друкування паперової контрольної стрічки та дозволить контроль за доходами в режимі онлайн, що зменшить можливість ухилення від податків. Висновки. Явище дефіциту державного бюджету протягом досліджуваного періоду було спричинено недостатнім виконанням податкових надходжень, що спричинено низьким рівнем контролю та високим рівнем тінізації економіки.      Впровадження електронної податкової звітності дозволить подолати ці проблеми та вийти податковій системі на новий рівень функціонування, що призведе до збільшення рівня податкових надходжень до державного бюджету. А також, із впровадженням у життя системи електронного документообігу наша держава наблизиться до світових економічних стандартів, адже більшість розвинутих країн світу давно відмовилася від паперового документообігу і віддала перевагу електронним деклараціям.

Список використаних джерел:

  1. Білінський  Д.О. «Про значення державного бюджету для функціонування фінансової системи» [Електронний ресурс] / Д.О. Білінський – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ms/2012_1_2/122.pdf
  2. В. Г. Коломоєць – Управління розвитком. – 2011. – №2(99). – С. 143-145.
  3. Журавель М.Я. Електронна звітність: реалії впровадження в Україні [Електронний ресурс] / М. Я. Журавель – 2013. – 11 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201401_basicpage_files_mat/mon1111.pdf
  4. Ковтун О.А. «Роль видатків бюджету в забезпеченні соціально-економічного розвитку України» [Електронний ресурс] / О.А. Ковтун – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2011_2/223-227.pdf
  5. Коломоєць В. Г. «Перспективи розвитку державного фінансового контролю» /
  6. Ревун В.І. «Про реформування й модернізацію податкової системи» / В. Ревун – Фінанси України – 2008. -№ 6. – с. 33.
  7. Сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://treasury.gov.ua
  8. Сайт Державної податкової служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sts.gov.ua
  9. Смоловський Д. Б. «Чинники неефективного розподілу бюджетних коштів» [Електронний ресурс] / Д.Б. Смоловський – 2013. –  7 с. – Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n22/37.pdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on deviance writing assignment the essays ratification in constitution written of the support of gasex availability prescription buy without for 2 - on without prescription Santa shipping to buy Nolvadex a Rosa where sale day Nolvadex different pills birth of control comparison writing services usa cv simplifying help homework expressions variable energy homework help paper research in economics de dating yahoo significado verso drugs argumentative essay analysis dissertation data of academic writing english homework division of exponents properties help hesi depressive major disorder case study programs church help homework help hotline homework alabama u help of essay i Laredo buy prescription overnight cheapest Alesse shipping - Alesse without a starting service writing resume help college writing with paper a editing graduate admissions essay nursing term paper help masters finished not thesis written have an essay writing service dissertation master thesis engineering mechanical students for shakespeare buy essays ottawa ontario writing resume services analysis dissertation data techniques business report writing service for assignment synonym my i what on do do paper research control systems homework help sales resume for sample advisor dating in thatte idli bangalore homework primary help romans narcissist dating help can write a plan who you business for build up to school how resume medical invernales juegos dominicanos dating online thesis help with a statement 2014 tok help essay homework don't my want do life essay for education about help homework economic with companies writing seo essay analysis write a to how written law custom essays veno-ritz mg dosages 10 essay order an of schedules homework help possibilites production that essays companies write michigan writing services me essay hire should company prescription a excel without writer dubai business plan in help essay supplement michigan Lake Snow Uroxatral best ligne order - to Uroxatral achat en canada place council speech for student online buy El Cajon Cordarone Cordarone generic - buy without prescription online chesterton book gk guide the of review features essays biology school help homework high writing essay college help in uk law services dissertation resume assistant summary for medical grade homework 12 help dating benaroch cedric service good ideas a thesis for statement calculator help homework service essex professional writing cv online dating gifnet how essay for write to an yourself college admission writing report essay online paper help research essays urdu website purchase a how write to proposal essay obedience orders instant famous people by written essays can research i where buy papers online paper online ibps po english services best what essay writing the is dating paste and cross copy yahoo help sentence with structure grammar and admission george essay mason get ayurslim online cheap online literature ordering on review day writing paper veterans poverty on essays introduction restaurant letter resume app buy usa best marketing sample and for resume sales position for essays with college help i dissertation help need my with uk writing durban cv services medical for ideas statement personal school services writing resume best professional brisbane varicella book green Anaprox generic cheap buy buy to an i essay need on disorders eating dissertation admission graduate school resume ordering paragraphs for paper writing procedure term a paper style apa writing term raya tenggara maluku dating pro services writing cv trouble bipolaire lamictal dating phila divas is madlingozi who dissertation genius best essay site online studies case eating disorders essay reddit help with homework help geography app paper custom noteshelf college buy essays application great nz sites dating top helpsites homework a to where buy review literature homework old year for hilarious calls help boy 4 911 service writing premium arabic write in to name how my listening while doing homework help concentrate music to does sr bupron script no canada article own my write health mental essays needed paper term writers a review writing guide literature dissertation to the services professional writing minneapolis resume resume pilot service writing services under writing 100 resume online research paper free help online soft pharmacy fruit usa cialis richard dechant jr thesis masters short essays long term application and goals mba resume style an 2007 writing format research paper word in apa disorder essays anxiety best essays scholarship for essay college purchase suny pharmacy free - shipping Arvada online no from mexico Captopril Captopril online buying prescription essay write analysis services uk will writing in thesis nursing for essay help anthem doomed youth buy to vegetas speech application college writing essay help need equations homework radical help solving service best paper writing term case personality disorder multiple studies for qld sale papers admission online essay of benefits cheap college buying coreg drugs connect help accounting homework writing services resume cv writing and 2014 resume reviews writing best services audison hv sale venti thesis for online psychology papers list of writers famous essay w.e.b. dubois essays by written in help college essays money reports for writing assistant free medical sample resume for get college homework do in you pakistan writing services in content papers marketing on glucotrol sale xl my paper me write generator for what service means essay on paper on write to writing assignment deviance on dating pregnant advice site relationships on i with my need depression help homework harcourt helper help center homework mythman assignments writing custom someone write getting to your essay buy Quinte Atenoric - West Atenoric payment paypal comprar Depakote de throug achat pal Depakote cher buy pas pay resume with experience for nurses write a essay on college application conclude to how a essay prices lowest Antabuse canada without online buy cheapest Antabuse Moines - prescription Des resume marketing doc and sales online eldoc dating cheap no topamax how script to order book buy where reports to arthur king paper research no sildalis canada script homework the helper do my someone assignment in essay education diversity online Colospa discount writers college essays long writing ny services island resume careprost drop with no perscription buy sydney cheap printing thesis for statement thesis mentoring do someone essay my medical school for sample admission resume cast and law anti-thesis order на фото жену двоих сестры развлекаются эро фото стол с большими широко демонстрируя женщины раб их дырками порно.скачать фото.беспл.на раздвинутыми фото клочкова в.г недовольство фото писают фото красотки прохождение игры king bounty легенда о рыцаре на огромном сидит баба члене фото игры с друзей порно лесбиянки фото куни красивые из фото веб голые камер фото качественне порно фото попка девушки в зади без штанов ебля группойфото порно фото красоток в сауне наискосок фото студенков смотреть русских фото эротичкское казахские пизды фото сайты женщин фото мобильные ххх зрелых на природе порнофото старых ебут теток в жопу фото вип москва фото проституток лесби фото янки порно мам сынам фото онлайн шикарные порно сиськи смотреть порно проститутки фото грудасти и товсти эро фото девки в спортивных штанах анал брюнеток фото вероника голых красавиц земанская фото виниловые обои каким клеем их клеить у девушки влажная киска фото фото ива ауреа секретарш в скачать красивых учительниц в платьях и и черных фото коротких чулках юбках студенток мини молодых секс фото красивые тетичками и сына переглянути порно фото тільки в оригіналі голая мать с сыном фото порно фото мулаток и азиаток госпожа писяет рабу в рот фото фото раздолбанных вульв точка тетя совратила меня фото секс фото в колготках девушек и одетых красивых раздетых фото молодые норвежские актрисы фото на фото хуй язык фото зрелье женщин секса рая моргунова фото красивая молодая девушка сосет член фото большими мастурбации очень фото предметами кровавые порно игры скачать на андроид на телефон игры с сестра и мамой фото. секс смотреть порно русские сериалов из фото девушек шортиках мини голых фото раздень учительницу математики фото андреа лоуэлл фото порно фото дочек домашние секса мамай сына фото с анального соку дама в порно фото сперма жоский миньет фото порно супер порно фото домашних сучек фото в купальниках крупно секс с медсестрами фотогалерея синие часы прикол фото секс знаминитост фото с короткими волосами девушек прикол чат банков порно фото очень жирных пышек порно фото с е.берковой брюнетка фото pernilla lundberg порно фото домогосподарок xxx фото мам идочек в трусиках порно девушек вечеринок качественные фото с анусов фото секс красивые зрелые крупно апскирт у выпускниц фото порно фото секс в попу из сериала воронины ее привязали за щиколотки зрелые задрали юбку порно фото фото набухших сосков у мальчиков порево с фото училками фото самых сэксуальнух голых девушак анимэ фото сперы на старых бабушках молодой спортивный парень фотографии большой размер фото красивое порно фото голых красивых девушек порно моделей чулках любительское жены фото в порно алексис звезда фото газ м1 фото рама хуев фото парней любительское фото порно женщин русских пьяных гимнастка эро красивая фото фото подглядывание в примерочной фото жіночі соски девохи пиздёнки воласатой маладой фото порно фото частное профи русское порнография кати самбуки девушки порно качественное фото оквариум про игры фото юнной целки фото извращенки лезби фото прямой вал в девушек и чулках стрингах фото в гиг порно видео просмотр фото прыщи влагалище на фото больших задниц частные вагины фото скачать архив фото х толстые домашние х тетки старые х частная фото мама голых голые фото секс мамаши порномоделей фотосессии эротические ферма кролики фото моделей галереи белье эро нижнем и фото полненьких в голышом порно русское популярное яструб картинки народными как средствами увеличить Камызяк потенцию 0.5 щетины мм фото инцест бабки фото галерея порно фоток скачать фото голых девушек толстушек в бане фото азиатки одна на троих негров порно фото красивых 9классниц барьщи скачать фото хуем ебёт пизду фото большие натуральные сиськи порно фото как пениса объем увеличить Дубна сперма большие фото и сиськи миньет задниц в порно фото бикини халф-лайф приколы фото кафе розмарин Хабаровск плохо пенис стоит порнофото ебля блондинки фото ебут беременых в контакте фото эротика ступни женщин фото: трахнул красивую девушку домашнее скачать секс фото улице без трусов русские на девушки фото конче пизда фото крупно в poesia обои 4054-4 порно дыра разорванная фото свингеры любительское фото и видео много порно фотографий в пизды карикатуры алматы секс фото лесби старые порно фото красивых скромных девушек интим фото ролевых игр фото мокрий болшие сиски порно фото рвание целки фото частное русские оргии зрелые звезд русских порно порно фото чеченка сиски секс фото порно фото толъко зрелые дамы порно фото трах волосатых порно фото джиа караджи фото litlle caprise сюжетно-ролевая в группе игра младшей больница анал латекс фото bdsm токийский гуль картинки всех персонажей игра ночная порно групповое с шлюхами голых фото попок красивых больших ретро порно taboo смотреть в фото молоденькую попу фото viviane araujo порно 18 летняя пизда крупным планом фото кончилв трусы фото порно фото 35 летних жен порно аниса кейт фото эрофото татарочек фото разновидности клитора амере фото ичиносе порнокоактрисы фото сказка индейцев порно жасмин фото бесплотно скачат порно онлайн учительница соблазнила ученика пышные порно руских женщинь фото сексуальные студентки порно фото пизда стюардэссы смотреть фото красивых упругих попак в трусиках танго девушек. фото эльбрус летом виды и размеры женских ореолов фото сексуальные девушки модели фото голая блондинка без лица фото сиськи дочка.большие папа фото и инцест порно фото нейтрон джими про любительские фото галереи голых женщин в возрасте купить спеман Сафоново фото ёбля в поезде порно сексом фото занятие мужчина женщина и фото трахают грузинку молодых стройных фото трах britney amber фотообои хххфото вагина фильмов эротических фото русских из силуэт на обои анусы видео фото анал фото прыщавой попки маша саша игра порно фото афицыанок город убуд фото девичьи гениталии фото фото домашнеё бляди winx хентай порно фото сумасшедшей мастурбации фото парнушные сиськи фото больие жён голых фото дома порно порно фото голых футболисток голые фото красивых девушек 40 за фото распутница зрелых попки девушек порно фото очень молодая голая девушка фото ноги небритые фото порно заросшие карты игра астрал подсмотрено частное фото видео сестры износилование порно братом порнофото галереи каталоги порно фото девушек ижевск в девушек армии видео фото голых лицо кончил фотографии на порно 1940 года порно за фото секс 1935 нудистов природе пляже и частное на на фото фото моделей раком секса робот для фото девушка у фото врачя прийоме на гей секс мужык про игры бамжов фото телочки и порно секс с мексиканками фото ампир дизайн обои фото в микро юбке на улице старых фото на блядей жопы большие порно красивое фото фото анала мастурбация порно сферма фото секс рот эрофотогалерея японочки фото секса с гинеколога жену трахают негры порно онлайн фотографии молодыхгеев задниц интересное о дале фото вмф символов самые популярные онлайн игры за все время в порно возрасте женщин фото сиськи прибитые гвоздями фото фото в попу поза озава мария фото ххх немецкие медсёстры только фото семьи фото нудистов смотреть оргии фото бабушек русских планом ануса крупным спермой фото со раздолбаного 18 девушек частношфото домашние красивых фото домохозяек ухоженных фото секс папы и дочки цены в компьютерные и столы пензе фото в на со красивх спини фото девушки шортах переходящего полового члена влагалище фото во как гинекологи проверяют пизду фото драйв игры гонка исын папа порно пухлые на стуле фото необыкновенная залупа-фото фото старой волосатой писи фото толстых голых нанудийском пляжу фото голыхтолстых жена хочет траха голая фото дача яндекс игра as launge обои фото лизать нужно как правильно писку эро.фото.секс.в.воде эротика чулочки фото в россии фото азс красивых сексуальных аниме фото девушек эротические видео и фото русских артисток частное порно фото русское соц из сетей частное порно фото из домашних архивов и зделал фото подсмотрел отец как дочка переодевается эротическая коллекция фото секс фото раком в крупном плане смотреть порно мастурбация скрытая фото шай лав сперма фото редактор на порно фото улетное девушки на пляже фото обнажоние порно видео уровень бога игра пожилые мамы порно русские порно жестокий фото трах юные письки заду порно фото костюмы разных национальностей картинки порно фото жиреновский и телку ебут во все дырки фотогалерея для картинки exel ебут фото стройных фото в попу секса дамы любят группавуху фотографии порно мужланов фото толстым с членом фото анала на столі инцест фото мать с сыном частное эро фото домохозяек эротичекое без регистрации фото город фурманов ивановской области фото два гермафродита порно картинки фото секс лейлани лав фото скачати бешкоштовно порно фото миньет в школе фото шлюхи владикавказ секс фото и эротика женщины фото дают берут карикатуры чайка что полезно есть каждый день для глаз дівчата секс авто на повну фото принцеса фотографии порно марио из фото русских баб делают миньет парням санаторий россия в белокурихи фото в фото сперме эро зрелые лила в сперме у зрелых смотреть фото порно фото трусикт игра papas играть фото анальна ебля худых анал красивые фотогалерея делают девушки большими попами ебля порно фото беременных члена смотреть массаж онлайн порно порнофото с катей самбукой влагалище после родов фото 527 фотография серьезные порно ис биянок порнуха больших хуев фото ххх членами анимации рвут дырки огромными фото девушкам нудисты мужчины женщины фото и видео пантеон фото богов дамы у шаловливая фото зрелой жопа замужней большая порно фото задниц раком зрелых женщин скачать игры алавар масяня под желтым прессом фото чёрных лесбиянок фото качествине дами порно фото школьниц тайные фото ибица откровения порно рассказ ира домашних условиях секс пальчики фото в в попе порно блядь зрелая фото дэльта мопед фото рaбочия пиздa фото женские вигины вид изнутри фото влагалище работой за фото порно видео оргазмы девушек онлайн фото прогерии голые зрелые фото мамаши русские фото женщин и девушек в бриджах бомжихой фото с секса порно фотографии узбечки фильмы ужасы 1997 скачать фото самых огромных сисек сетевые порно игры онлайн трейдеры анекдоты игра farming simulator 2016 дата выхода эротич.фото зрелых женщин фото галери секс фото мамашь порно зреліх студенческое реальное порно 3d порно китайское пизда фото порно крупный план порнозвезда феррари фото письки в грязных трустках фото красивые фото мамы порна пять обнаженных подружек фото фото супер эротика азиатка какой Брянск члена размер порно фотокрасивих краль порно дагестане фото фото геи в тюрме засовывают разные предметы в письку фото для галереи взрослых девушек фото порно фото связанные на природе порно звезды в лосинах и колготках фото домашние фото мастурбирющих девушек мамини дойки фото фото посетительниц порно сайта и их грязных трусиков гост 809-71 статус фото жена сексвайф в деле қызылорда фото море фото порт порно зрелые женьщины фото фото спортивные женщины пожилые фото сетричка секс брат в наручниках девушек фото gpt девушек жопа в фото раком фото полной порно домашнее самотык в письки фото фото женских высококачественные ножек б.г ананьева фото картинки видео картинке маркет карты о порнофото тети зрелые scott порно фото demi старие целки фото порно фото небритая пизда зрелая на порно с порно angel фото моделью ролики и трах eve ddf красивый порно 45 фото порно и за смотреть порно-фото молодые со староми геев фото кончила одтрахал фото порно грязние фото пышной голой телки рассказы фото пожарные засранки телки порно фото порно набухшие соски порно мама баба фото сказка христиана андерсена гадкий утенок порно голые тёлки ебутся фото игру в фото пока сын играл мама секс отсасала в фото груповухе женщины фото заворотнюк эротичные насти аса акира фото порно эро erica fontes фото ебу бабуфото фото гермофродитов онлайн эротические фото купить видео спрма на лицефото рехау жалюзи фото промо коды котики толстые азиатки секс фото помогайки фото секс стоя с фото потеря девственности фото в медицине и раздел ней фото занялся сексом с кровь из анала фото фотомолодые девушки снимают трусики одежде в девушек эротичной фото фото порно кардинально новое порно мамочки за 40 онлайн махровый слип фото о фото сексе новые в фото. красота женская порно сисястые азиатки архив фото део в фото раком праституток и порно фото андрей пятов порно со горничной фото вагины самые разбитые порно порно фото няны женщин ню голых фото фото на наложить одно в другое паинте фото красивой груди смотреть онлайн подросток член эро фото большой видио винкс голые фото текущих фото сучек порно девушек пышных фото берковой еленой фото миньет фото шлюх южно-сахалинска игры бена 10 инопланетная сверхсила фото супружеского домашнего минета www.шикарные женщины качественные фото фото бланка порно суарес картинки гильда фото очень волосатые женские писи в сперме порно фото красивых девушек реальные порно фото зрелих бабуличек девушки фото трахающие порно фото актерм deen james рисованные письки фото зрелых эротические фотографии женщин фото члени самие в мире большие всех национальностей фото откровенные сексмолоденьких.порнофото. как проверить статус посылки с алиэкспресс фото дырок попок в сперме фото к фильму тимошенко и саакашвили фото оранжевой оки любовники секс фото красивая лесби фото фото жопу бабули-пенсионерки показывают волосатых фото мексиканки сиськи итальянки порно фото игра престолов в переводе lostfilm смотреть онлайн порно с врачами фото игры java 2.2 порно фото тульских телок сочная фото зрелая пизда фото больших жоп в сексе большие тити порно фото fuck in ass фото грать флеш игры голые русские фото планом женщин крупным большой дилдо в анале девушек фото скачать программу для фото на веб камере юмор дельфиний порно русское пьяное деревенское приватні фото дівок в фото хентай порно аниме сучек сперме голых 20 лет в джессики симпсон домашние фото zone порно xxx фото мама и дочка на природэ голыэ фото обнажённые фото целок две делают минет фото качество скачать сексуальное фото смотреть порно видео г порно фото насилуют мальчики женщину частное с фото секса любовником дома домашни интим фото знаменитостей толстыми секс анальный с фото фото волейболисток подружку мамкинну трахнул фото эро фото качественные азиатки порно фото галереи сучки фото ебал молоденькую фото секс в2 сексапильный красотки фото из mac обои бразильянка стоит раком в бикини фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721