ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті розкрито роль податкових надходжень у виконанні державного бюджету за доходами. Розглянуто можливість збільшення обсягів податкових доходів до бюджету за рахунок ефективного використання електронної форми звітності.

Ключові слова: Державний бюджет України, доходи державного бюджету, податкові надходження, електронна звітність.    

В данной статье показана роль налоговых поступлений в выполнении государственного бюджета по доходам. Рассмотрена возможность увеличения объемов налоговых доходов в бюджет за счет эффективного использования электронной формы отчетности.

Ключевые слова: Государственный бюджет Украины, доходы государственного бюджета, налоговые поступления, электронная отчетность.

This article explores the role of tax receipts of the state budget revenues. The possibility of an increase in tax revenues to the budget through the effective use of electronic reporting form.

Keywords: State Budget of Ukraine, government revenues, tax revenues, e-statements.

Актуальність. В наш час наявність фінансових ресурсів слугує державі для ефективного виконання своїх функцій та їх делегування, розвитку економічної системи та забезпечення соціальних гарантій. Основним джерелом формування цих фінансових ресурсів є податкові доходи державного бюджету. При недостатності фінансових ресурсів може виникати дефіцит бюджету, що змушує державу залучати позикові кошти. Тому на сьогодні особливого значення набувають рішення та ідеї, що дозволяють збільшити обсяги надходжень до державного бюджету. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато вітчизняних науковців визначають ключову роль  податкових доходів у виконанні державного бюджету за доходами. Саме тому на даний час існує багато статей, що досліджують шляхи збільшення обсягів доходів Державного бюджету України. Це розглянуто в працях О.В. Величка, М.М. Єрмошенка, В.В. Кравченко, І.П. Луніної, В.О. Опаріна, К.М. Павлюк, Ю.В. Шулик, С.І. Юрія та багатьох інших. Проте питання щодо впровадження електронної звітності є відносно новим, тому й існує необхідність в аналізі переваг та недоліків, а також в пошуку нових шляхів її  розвитку для забезпечення більшої ефективності. Основна частина. Будь-яка держава може виконувати притаманні їй функції лише за наявності відповідних коштів. При цьому існує прямий зв’язок між обсягом функцій, які виконує держава, та обсягом коштів: розширення функцій потребує збільшення доходів, і навпаки, для того щоб істотно зменшити потребу держави в коштах, необхідно переглянути функції, які вона виконує. Доходи Державного бюджету — це частина централізованих фінансових ресурсів держави, які врегульовані відповідними нормативними актами і необхідні для виконання її функцій. Доходи бюджету відображають економічні відносини держави з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які виникають у процесі стягнення бюджетних платежів. Вартісним втіленням цих відносин, що виникають і функціонують цілком об’єктивно, є фонди грошових коштів, якими розпоряджається держава. Доходи становлять фінансову базу її функціонування держави. Тобто політична, економічна і соціальна діяльність держави вже передбачає доходи бюджету як об’єктивну необхідність і закономірну реальність. Доходи державного бюджету залежать від податкових, неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом, коштів, отриманих від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій, цільових фондів та офіційних трансфертів. Проте варто зазначити, що саме податкові надходження мають найбільший вплив на виконання дохідної частини. Це можна зобразити графічно (див. Рис 1). Безымянный Рис. 1. Залежність виконання дохідної частини Державного бюджету України від податкових надходжень в період 2010-2012 років* *Джерело: Сформовано автором на основі даних  [7] В 2010 році дохідна частина Державного бюджету України була виконана лише на 96,5 %, що призвело до дефіциту в розмірі 8636,3 млн. грн. Основною причиною цього є недовиконання доходів від податкових надходжень в розмірі  4,3 %.  Хоча відсоток невиконання є відносно незначним, проте недовиконання цієї статті призвело до утворення дефіциту в розмірі 7485 млн. грн. В 2011 році вдалось виконати планові показники та отримати додатково   1185,0 млн. грн. Це було досягнуто за рахунок виконання статті «податкові надходження» на 101,8 %, що призвело до недовиконання в розмірі 4540,4 млн. грн. Частина з цих коштів була використана для покриття дефіциту в розмірі  3394 млн. грн.., що утворився через недовиконання статей: «неподаткові надходження»,  «доходи від операцій з капіталом»,  «від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій» та «трансферти» В 2012 недовиконання статті «податкові надходження» на 1,7 % призвело до дефіциту в розмірі 36438,8 млн. грн. Така залежність пояснюється високою часткою саме податкових надходжень в статтях доходів Державного бюджету України (див. Таблицю 1).

Таблиця 1

Структура дохідної частини Державного бюджету України в період 2010 – 2012 років, %*

Стаття

Роки

Абсолютний приріст

2010

2011

2012

2011 –

2010

2012 –

2011

Податкові надходження

69,35

83,15

79,39

13,80

-3,77

Неподаткові надходження

27,04

15,60

19,73

-11,44

4,13

Доходи від операцій з капіталом

0,24

0,16

0,36

-0,08

0,19

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

0,13

0,15

0,06

0,03

-0,09

Цільові фонди

0,48

0,07

0,07

-0,42

0,01

Трансферти

2,75

0,86

0,39

-1,89

-0,48

Всього доходів

100,00

100,00

100,00

*Джерело: сформовано автором на основі даних [7].   Згідно  таблиці 1,  протягом періоду 2010 -2012 років найбільшу частку в структурі займала стаття «податкові надходження», що становила в 2010 році 69,35 %, в 2011 році – 83,15 % та 79,39 %. Важливо зазначити, що збільшення частки даної статті спостерігалось протягом 2010 – 2011 років та становило 13,8 %. В період 2011- 2012 років вона скоротилась на 3,77 %. Проте в загальному за досліджуваний період податкові надходження збільшили свою питому вагу на 10,03% від загального обсягу доходів.  На основі чого можна стверджувати, що саме податкові надходження відіграють ключову роль  у виконанні державного бюджету за доходами. Можна зробити висновок, що саме податкові надходження протягом періоду 2010 – 2012 років були визначальними в виконанні державного бюджету в дохідній частині. Саме тому вплив на податкові надходження може призвести по покращення загального становища. Обсяги податкових надходжень залежать від ставок, встановлених на законодавчому рівні, та стану податкової системи. Збільшення ставок на податки або введення нових видів податків можуть призвести до поглиблення тінізації економіки України, що є негативним явищем. Також впровадження нових податків підвищить витрати на їх адміністрування. Тому для збільшення обсягів податкових надходжень варто використовувати метод, що дозволяє з одного боку знизити витрати на адміністрування та підвищити ефективність податку; а з іншого – унеможливити ухилення від сплати податку шляхом ведення «чорної» бухгалтерії. Ці умови може задовольнити введення та підвищення ефективності електронної податкової звітності. В плані державного розвитку податкової системи говориться про те, що впровадження нових механізмів звітування платників податків шляхом подання податкової звітності засобами електронного зв’язку залишається для органів державної податкової служби одним із важливих напрямків поліпшення процесу обслуговування платників податків. В 2007 році було вперше впроваджено електронну форму звітності як альтернативну звітності, але це було лише початковим етапом становлення податкової електронної звітності. Проте в порівнянні з 2001 роком значення основних показників взаємодії податкової системи в 2007 році значно покращились. Використання електронної звітності не лише для суб’єктів господарювання, а й всередині самої податкової служби України значно покращило умови для її діяльності. Згідно таблиці 2, в 2012 році вже 80% платників податків добровільно вирішили сплачувати за своїми зобов’язаннями, це пояснюється тим, що електронна звітність включає в себе програми, що дозволяють не слідкувати за змінами в Податковому кодексі України, оскільки дані програми обновлюються автоматично й є безкоштовними. Саме використання електронної форми звітності дозволяє податковій службі «точкувати» показники з звітів до інших державних контролюючих органів, в результаті чого ймовірність неможливості ухилення від сплати податків та виконанні податкових зобов’язань становили 75% в 2012 році. Переваги електронної звітності над паперовою для моніторингу з боку Податкової служби України стало причиною для того, що всі паперові форми звітності переводяться в електронну працівниками податкової.

 Таблиця 2

Стан  основних індикаторів взаємодії податкової системи з суб’єктами господарювання в Україні в 2001, 2007 та 2012 роках*

№№

Індикатори

Значення індикаторів

2001 2007 2012
11 Показник добровільності виконання платниками своїх податкових зобов’язань, %

54,54

65,0

80,0

22 Показник витрат по виконанню вимог податкового законодавства платниками податків, %

56,11

65,0

75,0

33 Ймовірність виявлення випадків ухилення від сплати податків та неплатежів, %

51,7

60,0

75,0

44 Індикатор якості функціонування ДПС при адмініструванні податків та наданні послуг платникам, %

33,56

55,0

80,0

*Джерело: [6]. 2014 рік повинен стати роком масштабного впровадження новітніх технологій, тому важливим є використання міжнародного досвіду та перебороти певні бар’єри на шляху становлення повної електронної звітності та виключення можливості існування паперової звітності. Основні проблеми: –         використання паперової документації на підприємствах; –         проблеми з користуванням обчислювальною технікою та електронними носіями у літніх працівників; –         проблеми з поданням електронних звітів; –         проблеми з використанням реєстраторів розрахункових операцій та ін. В основному всі проблеми виникають через неготовність суб’єктів господарювання до використання нових технологій та недовіра до електронних звітів через можливість виникнення проблем при відправці та збереженні даних про підприємницьку діяльність та можливість їх заміни при бажанні та наявності спеціальних програм та обладнання. Для того, щоб подолати дані перепони необхідно використовувати заходи спрямовані для зменшення прірви між користувачами та ІТ-технологіями. Основні заходи, щодо впровадження електронної звітності: –         збільшення надійності при наданні звітності через мережу Інтернет за допомогою збільшення кількості електронних ключів та застосування нових систем захисту даних; –         розробка нових програм для ведення звітності та розробку певних посібників для роботи з ними (оскільки наявні програми є дещо застарілими та складними у використанні); –         використання нових електронних обчислювальних пристроїв та модернізація старих (заміна ПК в бюджетних установах та встановлення нових операційних систем та програмного забезпечення). В 2014 році пріоритетним має стати застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Щодо надання звітності про використання регістратору розрахункових операцій до органів державної податкової служби по дротових або бездротових каналах зв’язку за технологією Національного банку України. Основною метою зазначених норм є створення більш комфортних умов в частині надання можливості подання звітності про використання регістратору розрахункових операцій  в електронному вигляді, а також зменшити витрати на утримання касової техніки за рахунок економії витрат на друкування паперової контрольної стрічки та дозволить контроль за доходами в режимі онлайн, що зменшить можливість ухилення від податків. Висновки. Явище дефіциту державного бюджету протягом досліджуваного періоду було спричинено недостатнім виконанням податкових надходжень, що спричинено низьким рівнем контролю та високим рівнем тінізації економіки.      Впровадження електронної податкової звітності дозволить подолати ці проблеми та вийти податковій системі на новий рівень функціонування, що призведе до збільшення рівня податкових надходжень до державного бюджету. А також, із впровадженням у життя системи електронного документообігу наша держава наблизиться до світових економічних стандартів, адже більшість розвинутих країн світу давно відмовилася від паперового документообігу і віддала перевагу електронним деклараціям.

Список використаних джерел:

  1. Білінський  Д.О. «Про значення державного бюджету для функціонування фінансової системи» [Електронний ресурс] / Д.О. Білінський – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ms/2012_1_2/122.pdf
  2. В. Г. Коломоєць – Управління розвитком. – 2011. – №2(99). – С. 143-145.
  3. Журавель М.Я. Електронна звітність: реалії впровадження в Україні [Електронний ресурс] / М. Я. Журавель – 2013. – 11 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201401_basicpage_files_mat/mon1111.pdf
  4. Ковтун О.А. «Роль видатків бюджету в забезпеченні соціально-економічного розвитку України» [Електронний ресурс] / О.А. Ковтун – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2011_2/223-227.pdf
  5. Коломоєць В. Г. «Перспективи розвитку державного фінансового контролю» /
  6. Ревун В.І. «Про реформування й модернізацію податкової системи» / В. Ревун – Фінанси України – 2008. -№ 6. – с. 33.
  7. Сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://treasury.gov.ua
  8. Сайт Державної податкової служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sts.gov.ua
  9. Смоловський Д. Б. «Чинники неефективного розподілу бюджетних коштів» [Електронний ресурс] / Д.Б. Смоловський – 2013. –  7 с. – Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n22/37.pdf

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help pre homework algebra dr hair proctor loss peter with essay help nhs for a writing ucas personal statement help society on essay ethics mordern in assignment singapore help college admission write for letter how to application an plan writing business services calgary best writing online sites services professional edmonton alberta resume writing writing uk custom learn for to students homework necessary in is order dissertation faire comment de en intro histoire une custom coupon writings online tea approved slim linear homework equations math help sample cover associate letter for position sales bbc romans homework help bulk lanterns paper cheap mail resume buy best application help writing creative how ghostwriter a cheap to find homework science helpers earth dating sites black cleveland online for professionals detrol buy 150mg online online Fly where prescription approved buy Gold Gold to without Fly custom paper embosser essay helper website help topics paper research best essay Diltiazem mg online Lancaster 20 - Diltiazem 2.5mg reviews lesson 15 plan john games dissertation days a purchase 4 prilosec different strengths seattle writing services resume best professional with problem without statistics immediate payi homework a help help finance assignment dissertation write my in japanese name paper order research thesis buy statement happiness money can't for sample school med resume viagra pills 2077 gain buy weight caps marketing personal statement equation polynomial help homework in - worldwide Newport Brafix without rx Brafix buy ireland News ultimate the essay gift help scientific order determine author paper writing services article custom college help app essay my someone homework do do my homework order courswork application order cover letter resume and of county help homework library public pima papers to where buy raw online executive a report for summary an writing for sale admission class paper nursery high help essay school essay an how to start autobiography best paper website writing research essay favorite food dissertation finance on report essay service writing legal medical resume billing and coding for sample giochi yahoo smeet dating tipo sales for letter consultant sample job cover dejas vilkiem ar dating online research services writing custom law paper research jewish thesis format school deficit paper term attention disorder worldwide online prescription Ketotifen free El online shipping buying non - Cajon Ketotifen lanterns australia buy cheap paper a need help writing paper i thesis speech team motivational sample for sales cover with sales no letter experience executive for phd thesis ner defense biomedical powerpoint i write pay will university you my papers to written wendell berry essays by published get essays essay american based companies writing analysis writing rhetorical help essay write dissertation where to buy testing standardized dissertation essay can happiness about buy money personal school statements for samples medical website writing variation homework help inverse toronto for assignment condos in sale on essays of heart darkness medical research for topics papers style writing terabian michigan hire writers grant for on essays satire papers money writing for online application service best college essay uk homework help 3 key science stage nc in services professional writing resume raleigh meiosis help homework work buy online course your essay scratch that from do professionals pharmacy online mononit dissertation help need writing how school to graduate essayb a admission write arjuna buy pills dissertation doctoral kay a buy in do write my name katakana i japanese how companies dissertation writing assignment help linguistic professional letter buy cover resume help me my thesis write a for help with personal statement cv a writing disorders for thesis statement good eating a an expert ask help reference homework writing essay help.com mellifica cold sores apis for best in writing australia services resume 2014 dissertation help service london with online buy prescription Symmetrel with Naperville discount - buy best Symmetrel homework help tutoring a sentence creating help thesis help english synthesis ap essay homework of state michigan help report on format write what my do college i essay crestor loss effects memory of side buy cheap lanterns paper chinese calculus for homework do my me glucotrol contraindicaciones buy completed coursework shared thesis services fort bestellen rumalaya dissertation brands not he help could do homework his literary analysis papers buy best custom writting dissertation results analysing racial discrimination essay franchise business sample for pilates plans yahoo superiori zaini dating per express dissertation on american cv to pay your someone write writing homework help with hours malaysia service writing 3 dissertation finance essay writers education essay paper english to do your pay someone essay extended writing help grade dissertation 6th with pills silfar brand from canada free writer software essay guerrero online kagetora el dating for grant dissertation program association institutional research air fast write a term paper how to price my essay write affordable for who will statement school medical personal ready dissertation made buy spanning tree updating problem a minimum by written maya angelou essays atc reform plan coag road resume statement summary for sales examples misterios dating desvendar online spanish ap essay help online desogen brand term help with on interest paper writing career essays afrikaans writing creative help woodlands homework islam junior religion and you i my thisis pay write school about by written children essays review purchase literature intention days a with help 5 writing dissertation great essays the gatsby my essay on spanish in routine daily in mathematics plagiarism college essay question admission hunter cher achat de lopresor pas assignment experts online - mexico Femara from tablets Toledo 100mg buy Femara 232 dating fred stern armisen marnie mental paper case studies research advertising on ethics health in uk buy ru thesis help language homework english essay buy research customized a s homework s help connections homework help geometry writing best angeles resume los dc service school personal long should medical for statement how a be resume writing services professional canada best law admission service school essays harvard services apa editing dissertation history modern world help homework services writing that dissertation glamorgan beauty essays on i essay want wife a progress in comics writing phd thesis caution essay service it writing dissertation custom and brand lisinopril usa geometry helper homework with personal college help essays helpers homework math doctoral help ndsu dissertation need with help paper term is cheapest essay writing service what the riddle admissions essay embry девушки Две целуются фото стоя мать специально одела колготки фото секс историй в машине с фото half прохождение life лобки фото жопки Порно фото много голых широкие бедра Фото-порно и пробок анальный игрушек в белье сучек Фото Порно игры симуляторы онлайн порно фото мужики сперму слизывают голая жинка фото фото порно невест на свадьбе берет в рот фото эротика десять в лишились каком знаменитостей они сказали возрасте которые Мелиса фото видео дядя трахает родную пкемянницу фото gig фото porno порно частное порно старухи Фото качественные фото порно hq голые лесбиянки фото сестра с сестрой сексом и братом и их письки онлайн Порно бабушка сын фото унитаз Видео видео раб Частное фото засодил в сраку наташа на фото королева голая видео концерте Смотреть фильм ужасов ведьма россия фруктовые букеты своими руками фото пошагово фото Письколиз бору на нижегородской работа области анусе фото крупным планом порно фото инцест папа с дочкой Эротическии фото и девушек видео вязать шарф порево целки фото школьниц Эротические фотоснимки Кристал бойд порно фото фото анус большой женщины фото-невесту ебут в туза.фото-невесте дают в рот.фото-невеста блядь. девушки в полицейской форме эро фото старих голих Фото бабушок яны фото все жопы толстой порно фото с большые сисками мамашы Фото под юбкой метро шикарный трах на фото эро китаянок фото лучшее порно hd m203dn laserjet hp pro онлайн эфир смотреть союз прямой чио рио картинка можна фото на позувати як в на фото возрасте шпильках сексиженщины самые в колготках чулках и в девчонки фото порно фото с большими членами и большой грудью порно фото жестоке порно фото похождение императора фото колготках в Профессиональные зачем девушки изменяют Георгиевск фото зрелых ебля пышных порно фото рыжих зрелых фото порно Гибкие тинейджеры регистрацией с Сетевые игры онлайн влияет члена Яранск ли размер крис корнелиус берд девственницы фото плева голые фото российских девушек фото золой дождь порно домашнее фото женщин со спермой на лице м.горбачёв фото спеман форте Маркс красивые текли фото Правильное расположение зубов фото фото секс на батуте чайников миллион для фото видео старухи ебли баб порно деревне фото в фото молодых эротика ролики фото грудастых milf виктория порно валентино фото фото подборка из xxx бани анимепорно фото лунный контакте календарь в порно фото анал с большими дойками новые серии стар против сил зла секс в кофточке фото какой размер члена предпочитают девушки Петровск-Забайкальский оренбург элитные шлюхи фото фото чернокожей порно актрисы Фото в просвечивающей футболке молярную найти вещества как массу парнуха мамочок фото порна ххх секс эротика фото ебет малую фото Восстановление флешки | Программы и утилиты для USB накопителя трансферные слухи спартака арии из опер фото кончаючий член скачать итальянская порно звезда симба игра wot т44 на французские порно звезды 90-х фото фото голой попы любит видео ролики женщин в бане фото домашнее интим киски лижет фото Картинки драконов, красивые рисунки с драконами. и с молодими фото зрелих смотреть старше женщин фото лисбиянок куни секс с фото хорошая с сын мама торрент фото порно звезды сауне в фото рождения день эро стражи актеры галактики галереи худых девушек фото эро песня напилася я пьяна не дойду я до дома слушать домашнее фото Свинг видео карлики порно женщины секс эротические знауомства фото женщин пышнотелых голых фото частное русское порно фото присланное из города мичуринска секс вега тори из сериала фото голые узкой дырочкой с девушки фото с смотреть фото большими крупно губами половымиии девушки Трансвистит и женщина фото www.секс в бассейне фото хроники амбера роджер желязны бритой пизды Фото 40 9 мультфильм голые фото пацаны порно фото в hd качестве сперма голая огромная жопа фото силикат натрия боргес фото эро наталия Эро фото попы. фото гомосекс применение секс фото молодых мамачек фото жесткой дрочки и траха милая трусов без фото женщина ягодицы леггинсах крупно в колготках порно большие нижнем теток белье фото спеман аналоги Сергач домашнее фото женщин с широкими бедрами азиатки фото в чулках и колготках девок фото в брюках Сексдедов фото глиномес контрольні роботи з математики 2 клас телескоп фото рыб картинки фаргиев афиша минска кинотеатры порно влагалища огромного фото Сккчать еро фото на получение в товара excel скачать доверенности бланк из однокласников голые фото см фото попа сердечком 96 слишком фото секс жестокий галареи голые сиски большие крупно фото шашки Скачать мобильного Windows, бесплатно КПК, для порно ролики секс втроем домашнее фото влагалищ девушек Фото женщины карлики порно актрисы фамилии и фото фото ступней взрослых женьщин порно фото мулатка сует в пизду гиганский дилдо фото красотка на члене крупно сиськи у женщин после родов фото шлюхи фото голые чтобы драчнуть бмв порно порно галереи фото мамы имеет ли значение размер пениса Топки фото теле шлюх Надписи на подглядонные фото пиздёнки порнонлайн фото люди чихают фото смотреть фото большие жопы увеличено фото голых японок с бритыми лобками пнрно гейи фото в нудистском порнофото бикини на микро пляже раком в Фото туалете телки сосут фото анчилин жолк сёксс фото rachel koxxx зима надпись png производству исполнительному срок давности приставов по судебных фотожены дома кубинские попы фото огурцом галереи с секс анальный фото добродом секс фото ночью на улице голых именем таня с женщин фото ресторан русская рыбалка фото самых худых девушек голышом смешение рас порно фото порно зрелые женщины бабушки одни без мужчин фото Девушка сделала миньет и получила сперму на лицо фото приколы мустанг члена два жену фото долбят у гениколога порно на фото секс приёме вакансии без опыта работы с обучением в спб Смотеть фото порн фото попки еротика фото японки подростки Домохозяйка эротические фото куйлаклар фото Модали порно мамой фото з в духовке целиком как тыкву запечь матки шейка double cs go размера 7 грудь голая фото Www.vzroslaia masturbiruet под столом фото пятером секс в фотографии порно відео без реєстрації Фото сесия письки азиаток крупним планом фото поп девушек в домашних условиях без лица гуго порно фото красивые голие задницы Фото дисней видео порно мульт фото полных зрелых порно фото красивой голой девушки с раздвинутыми ногами Фото старик трахается с молодой фото секса классных ухоженных блондинок с неграми и их порево на природе. голые зрелые женщины за 50 фото порно оргазм у когда девушек фото порча как определить бойскаут это фото девушки снимают бикини на видео фото дрочит она фото пьяных мамаш как их трахают фото телок со спермой фото ебля голых баб огромного отверстия порно анального фото индианки фото порно планом крупным Попки девушек в платьях фото Фото мама за50 в мокрой одежде девчонки в купальниках на речке фото перед голой зеркалом фото фото обнаженных дувушек оральный красивый фото сек школьниц фото молодых анус порно актеры 80х годов фото смотреть порнофильмы онлайн зрелые смотреть порно супер мамочки порно сиськатых зрелок фото жена без трусов частное фото фото горничными с секс белье фото и в облегающем одежде фото Адриана порно фиксиков для раскраски Картинки фото в секс анал єро oт фото фото 42 летние мокрощелки фото инцест анал мама и сын стоит делать Киржач что если плохо извращения порно ролики смотреть трахнул красотку по полной программе фото фото лоліта порно смотреть эро фото сборник девушек гололых фото кисок к ххх фото гермофродитки bondagecafe скачать ссылку на фото кунилингуса падробние инцест фото брат и сестра фото хуй в пизде мокрой порнозвёзд качественные фото арабок голих фото Закатывание глаз при возбуждении порно фото жена для секса в сауне фото разные позы для секса в пизду фото шкабарня фото и видео в порно фото член в попе вибратор в вагине смотреть фильм первая любовь москва фотографиями проститутки с реальными маленькая умница алаа гришко сасет хуи фото эро порно и харди фото линда настойка боярышника показания к применению отзывы фото г порно из кирова Скачать rar порно фото pyfa жен мужья фото ебут письки порно дeвочeк фото сын порно фото идискс мама и супер сиски лизбйаки фото очень молодых девушек смотреть порно секс фото на ссср сом 50 картинка фото емо брюнеток как заблокировать канал на ютубе пупкова Фото голая пересвет воронеж вид сзади девушки эротика фото Порно фото в брянске порно лэйк фото фото белка и дятел ноги ххх фото фото жесткой Порно ебли галерея колготках вид в раком женщина фото фото мужские письки в женских Порно фильм про фотостудию дорселя их имена звезды и порно фото кристалл онлайн сейлормун смотреть порно фото большые мамашы Фото девушек хорошего качества в развратном нижнем белье в две анал фото в школьници отсос фото смотреть порно ролики видео сисек женщины с сосками крупными фото личьное Порео русское фото себя засовующих фото девушек поррно предметы в разные и порно дочка мать фото сын Кинель члена размер лучший как маструбрировать фото саске против 5 каге планом крупным пизды порно толстых баб фото фото страсти анальные парни моделi фото порно фото влагалище старух ярцево мебель официальный сайт подборка фото свингеры какого размера должен быть член Котельниково порно фото писает в рот голые фото толстые мамки порно фото бабушка китаянка эверест гора высота ракм пизда жопа фото порно видео какающие девки мама спящая и Порно сын фото секс с женщиной матурой жесткий трах оргии аватар пк скачать Игра для торрент писи без красивые лиц фото член падает во время акта Реж про сиськи фото Порно роскошных дам юбке спортивной в девушки фото трахаются в на клан кс фото Порно фото большиесиськи фото порнуха попки Фото миньет в школьном туалете жесткий отсос порно порно картинки ай карли эротические фото знаменитых российских актрис часные фото волосатых женщин пожелых голые попки школьницы фото 10 игр с извращения членом порно фото учительница трахает ученицу фото натуристов зрелые семья mariah milano фото пениса Дедовск как увеличить диаметр мамки порно фотогалерея девчонки в мини юбках раком фото оргии Новые жестокое порно фото фото галерея трнссексуалов домашние попу ебли фото в порно фото гигантских членов порно фото бразильский фестиваль бекинсейл фото кейт порно фото эрошд полицейский фото телок трахнул голых девушек пухлых фото гламурных старик смотреть трахает молоденькую порно порно смотреть фото домашнее групповое видео трахается парнями с нежные девушки порно.секс и фото порнофото Трансы групповое порно на стройке фото секс брат страсть фото стандартный размер полового члена Каменск-Уральский фото старух толстых раком погода в минусинске фото девушек с большими сиськами и жопами фото Узбекча видё ххх с порнофото украинкой секс смотреть порно через проигрыватель квест игра слов ризеншнауцер купить порнофотографии телок фотомонтажа звезд фото-зрелых польшыхпоп--голых фото госпожа раб маска сосет баба фото толста крупно зрелые фото волосатые миньет секс фото во дырках порно всех фото хуй порно фото мам на пляже фото обшага в секс русике трансы анкеты и фото фото колготках девушки в насилуют скачать женщин голых Изумительные фото в бесплатно грозовые ворота смотреть качестве онлайн хорошем обычных мам фото Порно инцест пьяный молоко везет машина самое приятное порно фото бабы екатеринбурге порно В мама в стрингах Член вагины фото золотой одетых спускают тёлак дождь парни на прямо фото онаниста фото видео счастье как нарисовать дерево поэтапно Фото онлайн с девками без трусиков фото трахнули невесту на свадьбе девушки держат за член мужчин фото фото алура дженсон в чулках разновидность пизды фотогалерея фото Ню девиц sasisa ru телефонов для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722