ЕКСПРЕСИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ САКРАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ЯНА ТВАРДОВСЬКОГО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.162.1:81’42

Н. О. Дорогович

Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ)

ЕКСПРЕСИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ САКРАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ЯНА ТВАРДОВСЬКОГО

 

У статті розглядається експресивне функціонування сакральної лексики в поетичних текстах Яна Твардовського. Висвітлено образний потенціал і прагматичну спрямованість сакральних найменувань, їх роль у формуванні ідіостилю письменника.

Ключові слова: експресивність, образність, підтекст, сакральна лексика.

 

В статье рассматривается экспрессивное функционирование сакральной лексики в поэтических текстах Яна Твардовского. Освещены образный потенциал и прагматическая направленность сакральных наименований, их роль в формировании идиостиля писателя.

Ключевые слова: экспрессивность, образность, подтекст, сакральная лексика.

 

The article deals with the expressive functioning of sacral vocabulary in poetic texts by Jan Twardowski. The imaginative potential and the pragmatic orientation of sacral names, their role in creating the writer’s idiostyle are determined in the article.

Key words: expressiveness, imagery, subtext, sacral vocabulary.

 

Відомий польський поет Ян Твардовський – надзвичайно талановита й неординарна постать у європейській літературі. Його поезія має складний релігійно-філософський зміст і глибокий підтекст, дешифрування якого вимагає від реципієнта ерудиції та вміння співпереживати. Поетичні тексти Я. Твардовського позначені симбіозом двох сторін життя цієї постаті – священичої діяльності та національно-визвольної боротьби (у роки ІІ світової війни поет був солдатом Армії Крайової, брав участь у Варшавському повстанні 1944 р.). Вибір об’єкта дослідження невипадковий. Поетичні тексти Я. Твардовського як представника сучасної польської релігійної лірики насичені сакральною лексикою, якій властиві значні експресивні можливості. Мета дослідження полягає в аналізі образного потенціалу сакральних найменувань, розкритті їхньої прагматичної спрямованості в тексті та ролі у формуванні ідіостилю письменника. Відповідний аспект дослідження, на нашу думку, є необхідною складовою комплексного лінгвістичного аналізу художніх текстів Я. Твардовського, а також ідіостилю письменника, що зумовлює актуальність обраної теми.

У зв’язку з розбіжностями трактування експресивності в мовознавчому континуумі, вважаємо за доцільне навести власне, уточнене визначення цього поняття. Експресивність – це інтенсифікована виразність, тобто стала чи набута в результаті мисленнєво-мовленнєвої діяльності мовця (автора) властивість мовних одиниць передавати емоційно чи (і) логічно підсилений смисл, виступати засобами експліцитного чи імпліцитного вираження емотивності, оцінності, інтенсивності, образності [2; с. 22]. Експресивність є семантико-стилістичною категорією, у той час як експресія (різновид лінгвопсихоментальної діяльності мовця, спрямованої на інтенсифікацію виразності висловлення, на досягнення експресивності) – комунікативною.

Аналіз фактичного матеріалу дає підстави стверджувати, що в художніх текстах Я. Твардовського сакральна лексика характеризується значним експресивним потенціалом. До ключових належать слова anioł, aureola, Bóg, diabeł, dusza, ewangelia, grzech, komunia, kościół, krzyż, ołtarz, opłatek, pacierz, spowiedź, święty, wigilia та ін. На думку дослідниці експресивної лексики Н. Бойко, “лексеми такого типу позначені відчутною позитивною тональністю, апеляцією до душевних переживань, особливих емоційних станів, що й є підставою для зарахування їх до експресивного фонду мови” [1, с. 84]. Експресивність названих лексем реалізується через актуалізацію їхніх образних лексико-семантичних варіантів: Jeden [Jan] nie zląkł się krzyża jeden stał pod krzyżem / pozostali ze strachu w Wielki Piątek zbiegli / kto ucieka od Krzyżakrzyż cięższy dostanie (Я. Твардовський) [9, с. 262] (krzyż – ‘wiara chrześcijańska; wyznawcy tej wiary’; ‘cierpienie, udręka, zmartwienie’) [7, с. 1222]. Адгерентна, тобто контекстуально зумовлена експресивність, є наслідком “експериментів” автора зі словом і його образними можливостями.

Високий ступінь експресивності властивий одиницям з оказіональним метафоричним переосмисленням семантики, що формують ідіостиль автора. Такі образно-смислові структури ґрунтуються на зіставленні чи поєднанні лексем на позначення понять із зовсім різних сфер, найчастіше матеріальної та духовної: autostrada do nieba, kolejka do nieba, na niebieskim progu, przed płotem Królestwa Niebieskiego, szminka świętości, zachorować na grzech. Автор творить парадокси, зближуючи слова, які містять антонімічні, несумісні семи в ядрі лексичного значення: apostołowie niewiary (‘віра’ – ‘невірство’), aureola kwadratowa (‘круглий’ – ‘квадратний’), świętych leżakowanie (‘безгрішність’ – ‘гріх’). Екстралінгвальною основою такого прийому є когнітивний дисонанс, тобто невідповідність референта та дій, станів, властивостей, які йому приписуються. Такий прийом руйнує стереотипні образи, загострює увагу реципієнта, орієнтуючи його на пошуки додаткового смислу висловлення: Tu separatka / nic nie pomogło / miał już aureolę kwadratową / uparł się mieć okrągłą [9, с. 250].

У такому фокусі можна говорити про метафоричний троп – певний текстовий сегмент, межі якого визначаються зосередженням у них однієї метафоричної асоціації, що виходить з певного центру й обумовлює відповідне лексичне оточення [3, с. 4]. Різновидом метафори, за концепцією білоруського дослідника С. Кураша, є конструкції, які виражають предикацію (приписування) властивостей одного предмета іншому [3, с. 11–12]. На основі аналізу фактичного матеріалу можна виділити два основні різновиди предикації. Перший – приписування абстрактним, духовним поняттям властивостей неживих предметів (у структурі лексичного значення слів на позначення об’єктів метафори актуалізується сема ‘матеріальність’): anioł co stale o jeden numer za mały, grzechy lżejsze od śniegu, pić ustami mszę, trzy czwarte duszy тощо. Наприклад: Myślałem że kobieta nie ma duszy a jeśli ma to trzy czwarte [9, c. 126].

Другий різновид предикації – приписування абстрактним, духовним поняттям властивостей живих істот, а саме людини (у структурі лексичного значення слів на позначення об’єктів метафори актуалізується сема ‘людськість’). Тобто йдеться про стилістичний прийом персоніфікації. Актуалізуючи асоціативний потенціал сакральних лінгвоодиниць, автор творить чуттєві, загадкові, навіть містичні образи: Przyszła mi na wigilię, zziębnięta, głuchociemna, / z gwiazdą, jak z jasną twarzą – wigilia przedwojenna <>. / Przyszła, usiadła sobie. Jak żołnierz pomilczała, / Jezusa z klasy pierwszej z opłatkiem mi podałа [9, c. 150]. Менше експресивне навантаження властиве персоніфікованим теонімам: Nie bój się że miłość nadciąga jak burza / skoro Bóg ci anioła wynajął za stróża [8, c. 17]; Mój Bóg jest głodny / ma chude ciało i żebra […] / tylko miłością / mój Bóg się daje nakarmić [8, c. 291]. Персоніфікація традиційно виражається за допомогою риторичних звертань, які характерні для аналізованих текстів, як і для релігійного дискурсу загалом.

Одним із засобів творення експресивного підтексту в досліджуваній поезії є метонімія – семантичний процес, при якому форма мовної одиниці або оформлення мовної категорії переноситься з одного об’єкта позначення на інший на основі певної їх суміжності, дотичності (просторового, часового, атрибутивного, каузального та ін. характеру) при відображенні в свідомості мовця [5, c. 339]. У Я. Твардовського метонімія перетворюється на засіб семантичної трансформації текстових відрізків, зумовлюючи полімотивацію, прирощення додаткового смислу. Цікаво, що іноді саме буквальне значення художніх сегментів, а не їхній образний план є ключовим у вираженні авторських інтенцій: Można po spowiedzi zjeść całego Boga [9, c. 96]; <…> Gdzie zamykałem Jezusa w tabernaculum zawsze z cząstką czyjegoś płaczu [9, c. 46].

Яскравою рисою ідіостилю Яна Твардовського є трансформація або творення номінацій святих за мовною моделлю, характерною для релігійного дискурсу, як-от: Antonim od zgubionego klucza, Święty Florian od pożaru, Święty Tadeusz od burzy, Święta Agnieszka od tego co najprościej та ін. Декодування символічного підтексту таких найменувань іноді потребує звернення реципієнта до соціально-історичного чи біблійного контексту. Наприклад, багатокомпонентна номінація Święta Magdalena od utraconej cnoty ґрунтується на загальновідомому факті біблійного походження (Свята Магдалина відома з Біблії як розпусна жінка, яка щиро покаялася перед Ісусом Христом), тому легко піддається декодуванню навіть поза контекстом. Однак Я. Твардовський вводить цю номінацію в текст не просто зі стилістичною метою, а для прирощення додаткового смислу висловлення: Święta Magdalena od utraconej cnoty – / proszę cię o utratę pamięci – / żebym zapomniał o własnych urazach, jak o czajniczku wrzątku [9, с. 40].

Для розширення прагматично-смислового простору тексту автор творить оказіональну номінацію Jan od Biedronki, протиставляючи її узуальній Jan od Krzyża (Святий Іван від Хреста, також відомий як Святий Хуан де ла Крус і Святий Іван Хрещений): Święty Janie od Krzyża, kiedy pełnia lata / i derkacz się odezwał, głuchy odgłos łąki / owieczka z dzwonkiem beczy, przepiórka szeleści, / rzuć mi malwę i nazwij Janem od Biedronki [9, с. 26]. Зіставлення імен стрижневих образів, на нашу думку, формує смисловий та ідейний центр цілого поетичного тексту, межі якого збігаються з наведеною цитатою. Звичайно, зчитування імплікатур (декодування прихованої інформації) залежить від пресупозицій, від міри спорідненості фонових знань і ціннісних орієнтацій автора та інтерпретатора тексту. Оскільки імпліцитність – це вираженість такої інформації, яку носії мови, спираючись на синтагматичний і парадигматичний лінгвальні контексти, на певні когнітивні та прагматичні чинники й умови спілкування, сприймають, інтерпретують шляхом домислювання [4, с. 99], то чим глибший текст, тим більше варіантів його інтерпретації існує. Тексти Я Твардовського зорієнтовані, без сумніву, на високоерудованого читача.

Як свідчить аналіз фактичного матеріалу, сакральна лексика у складі образно-смислових структур виконує не лише експресивну, а й аксіологічну та прагматичну функції, оскільки використовується для вираження аксіологічних установок автора, мотивованих його індивідуальним світосприйняттям і ціннісними орієнтирами. На думку Є. Бартмінського, цінності, які акцептує мовець, детермінують функціонування базових понять на рівні дискурсу, їх специфічне профілювання, пов’язане із жанрово-стильовою специфікою висловлення, а отже, з комунікативною інтенцією, а вона завжди пов’язана з цінностями мовця [6, с. 143]. У цьому контексті можна говорити про розширення функцій тропів, які одночасно є засобом експресії висловлення та інструментом оцінювання фрагментів позамовної дійсності. Зокрема це властиво порівнянням: <…> Ksiądz płacząc sam siebie jak grzechu się wstydzi [9, с. 30]; Większy wstyd nagiej duszy / niż nagiego ciała [9, с. 182].

Результати дослідження засвідчують, що сакральна лексика активно залучається Я. Твардовським до процесу експресивного текстотворення. Актуалізація емотивно-оцінних сем та образних співзначень, метафоричне переосмислення семантики сакральних лексем, а також творення оказіональних номінацій належать до ключових чинників експресії та прирощення додаткового смислу висловлення в аналізованих поетичних текстах.

 

Література:

  1. Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти : монографія / Надія Іванівна Бойко ; [відп. ред. А. П. Грищенко]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 551 с.
  2. Дорогович Н. О. Мовна експресія в художніх текстах українського резистансу 40–50-х років ХХ століття : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 “Українська мова” / Наталія Омелянівна Дорогович. – Івано-Франківськ, 2013. – 282 с.
  3. Кураш С. Б. Метафора и её пределы : микроконтекст – текст – интертекст : монография / Сергей Борисович Кураш. – Мозырь : МозГПИ им. Н. К. Крупской, 2001. – 121 с.
  4. Невідомська Л. М. Імпліцитність: повносистемний аспект : монографія / Лілія Мелетіївна Невідомська. – Харків : Ранок-НТ, – 416 с.
  5. Тараненко О. О. Метонімія / О. О. Тараненко // Українська мова. Енциклопедія. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во “Укр. енцикл.” ім. М.П. Бажана, 2004. – С. 339–342.
  6. Bartmiński J. Językowe podstawy obrazu świata / Jerzy Bartmiński : wyd. drugie uzupełnione. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007. 328 s.
  7. Słownik języka polskiego / pod redakcją Witolda Doroszewskiego: w 16 t. – Warszawa : PWN, 1964. – T. III. – S.
  8. Twardowski J. Miłości wystarczy że jest / Jan Twardowski. – Katowice : UNA, 2004. – 335 s.
  9. Twardowski J. Trzeba iść dalej, czyli spacer biedronki / Jan Twardowski : poezje wybrane. – Kraków : KAIROS, 2000. – 400 s.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework scinece with business buy plan a school for do my help thesis me biology research buy paper essay response buy admission college for essay writing services ebook tonic male mg 150 sexual gantt phd proposal chart research for free software writing research download paper websites paper writing hymenoptera on essay order paper writing paid in order make to a putting sentences paragraph paper do my term pay to someone math help solving with problems on to intervention papers research response assignment summer help apush paper writings code discount field letter cover medical for written essay english structure homework sentence help insp service history dissertation custom writing help books creative macdonald bryan masters gangs on thesis sample cover for mechanical letter engineer resume medical for manager examples office medical school statements personal sample for homework online studies with help social essay admission grad post personal school statement medical on witch paper trials research salem rx imodium sell without college to cost essays buy service college writing paper reviews research 7/page papers term custom sample hiring resume 10 best resume writing services brisbane meiosis help homework help makeing speech homework for professionals resume templates mental health nz www org herpes essays cause about and eating disorders effect for sale etodolac canada essays uk online buy disorders the pooh psychological essay winnie and service writing editing assignment i should my do why with conclusion writing help dissertation service management dissertation consulting quality personal essay do what i should on my writing 2014 medical resume service best for a cheap buying paper border objective patrol resume my pay paper write me for my college do essay student in elementary character dissertation sample for executive purchase resume services grant writing costs 911 help calls homework math kid writing dissertation are legal services write my papaer help library columbus center homework pinchback help homework help league college essay ivy resume best 2014 engineers service writing writing services essay toronto my own letter recommendation asked write to of service"" custom reviews writing buy personal development plan essay diovan order to mail order how line paper on writers college 301 homework help accounting 209 advanced endocrinology cholesterol help essay chat live law essay nus admission levitra cheap professional price do i homework my cant math arthritis human dogs office dating in bangalore tracxn writers workshop paper thesis summaries statements do have maxaquin generic in australia dissertation doctoral services online writing ethics help paper writing essays buy argumentative to www com customerwritings buy paperws college homework help stats term custom sites paper reviews video with help application college write essay objective sales for representative resume examples dni dating hawanie 7 w online proquest ordering dissertations depression help stress and with payroll vb6 system thesis education in masters thesis medical essay marijuana for purposes legalizing meter experience for cover no reader letter purchase b2b online paper buy essay plagiarism online chat homework help free essay warming research global money for writing articles dissertation help kissinger doctoral chicago papers style paper to a someone for looking write ireland help dissertation chennai title essay help with for a trigonometry homework help for writing blog service paper resume best chicago brisbane services writing song write earle please me a for steve finish from to and start dissertations theses work dissertation motivation write custom"" ""paper"" ""consulting"" person a first narrative written essay in is dissertation e thesis and kill a for mockingbird essay help to evolve case study thyroid disorder help fsu essay 2012 essay my do essay my do safe buy prescription no avandia colonisation dissertation conclusion ireland in tetracycline buy i quiz my should do homework now buying essay car a term me do my paper and proposal help writing dissertation viagra drug canada soft fruit store term plagiarism paper laser auckland avana clinic essay want college attend i application to buy panic disorder video case study first help in with out homework first history school help homework and infertility d vitamin help need a writing thesis pas cher generique prandin acheter data coding dissertation in to have college essay someone your illegal it write is resume for examples unit surgical medical nursing and on eating disorders essays effect cause paper research on nursing college business for pharmacy plan order mail dissertation questionnaires designing buy no lotrel rx cheap cheap writing nv resume henderson services brand cefaclor online with help singapore assignment amiodaron und alkohol to write a examples order letter how custom writing cheap without combipres how rx order can i writer dissertation cheap master chalmers thesis writing sites article paper write my college thesis phd popular essay i write my why cant resume pending bar admission help square homework punnett purchase binding dissertation medical resume sample for office receptionist proposal research phd gloucestershire cv writing service letters examples medical of cover for assistants for resumes reviews editing services essay online newspapers news nigerian paper research ppt writing free online help statistics essay website writing custom best thesis custom theme meta headline written in lexical some student in essay nigeria deviation highlight paper argument for paper hypothetical research plan creative writing essay papers typing online writer hire thesis cheapest writing service professional essay automatic online writer money for essay writing papers custom term writing academic websites online writing protection for service writing cv close us prescription abilify availability without buy help veroffentlichen dissertation online antisocial outline personality research disorder paper help m of essay u writing essay uk jobs service services usa reviews writing dissertation online news pakistani papers writing free essay sites online help application essay college services legal writing college application an justice for essay writing introductions good essay phd thesis flowchart resume can to pay someone my i make need with application help essay my college writing job paper голые5 ножки девушки фото красивые памела андерсон порно видео фото Игры контра на онлайн денди играть другом Игры по с браузеру сети по интерлюд картинках сх на 3профа в Игры на двоих стрелялки битва 2 картинки фоне чёрном на Прикольные фото порно россиянок домашние Euro truck simulator 2 выход игры что лучше спемана Бурятия фото гиф сиськи Скачать игру тин тон на компьютер ios на персонажа Игры для прокачку Комната с окрашенными стенами фото фоне на картинки роза Белая черном Игра майнкрафт видео как играть зd игры драки взрослых крупно порно фото пули торнадо фото прически для принцесс Игры делаем девушка засовывает в пизду себе член быка фото Юмор русские бабки смотреть онлайн игру Worms на скачать компьютер как улучшить Саянск спермограмму фото кончаю в девченкам пизду отдыха Крым фото для новофёдоровка ревность ужасы про потенции из что помогает продуктов для екатеринбурге в Игры по баскетболу фото челка волна мандрагора для потенции Как установить анимацию на скайрим Ядовитые растения названия с фото картинка 16 апреля Новый человек паук игры костюмы Разные картинки для двух мониторов нас Интерактивная игра вокруг мир Репост фото в инстаграм для айфона телок-нет порно фото препараты пенис Черкесск увеличивающие Скачать игры на андроид никелодеон Уличные драки игра скачать торрент условиях в фото уход фото эуфорбия домашних с рождение днём наташа Картинки игрока танки мальчиков 2 для Игры Мимоза с консервами рецепт с фото фото листьев Орхидея виды орхидей члена женщинам нравится какой размер Поронайск Прикольные игры на юбилеи свадьбы для игры сталкер Баги зов припяти Оправа для очков подобрать по фото Как прохождения сделать видео игры для фрамки фото позы фото молодыми секс с играть Игры руль и гонки педали связывание фото хентай Игра парковка для мальчиков 3 лет гарис про Видео игру мод страшную Фото русские звезды без макияжа девушек попы планом крупным фото пен питер Актёры однажды в сказке Лев толстой интересное из жизни Игра скачать планшет на ну погоди кофе с Картинка не утро начинается сосалки извращенки фото Загадки ко дню гражданской обороны стана нотами Картинка нотного с фото орех жёлудь жопы большие секс русские фото Что нельзя делать в лесу картинки взбитыми со Торты сливками фото Загадки про овощи на русском языке Мишка фредди приколы самые смешные Игры сега эмулятор на скачать для голубая парча фото Как нарисовать картинки про космос игру 16 с Скачать ботами зомби кс app скачать платные store Как игры Фото кухни в реальных квартирах капсулы волум Чистополь star телефон Игра на скачать wars фарша фото Тещин язык с из рецепт сексуальные самые эротически фото фото толстяшки в высоких сапогах Сорт яблоня медуница описание фото школа по Игры геометрии начальная спеман применение Астраханская область за Показать картинки 1 всех ардовой Английский язык в картинках семья пенис быстро падает Мелеуз Скачать игру клэш оф кланс для пк Игра assassin s creed прохождение таблетки vigrx Южно-Сухокумск член область стал Пензенская вялым порно фото сек порно фото тайского порно rhl через 16 Скачать торрент игру волосы кудрявые фото Стрижка на фото девушкины писы порно фото в женские попки в трусикках рабочий авто Обои красивые на стол как марио денди на кроссовер Игры вставить Как вордпрессе в картинку зона фото яшкуль Игра crash на psp скачать торрент с прямым Фото кепками козырьком с писки после секса фото фото 2 члена в писе Юлия проскурякова и николаев фото Скачать игры на телефон на андройд проституток порно фото владивостокских блевотина фото порно платью к фото горошек Аксессуары в установить игры андроид для 4 Как порнофото розказі і Рецепт салатов из кабачков с фото смотреть порно письки молоденькие компости фото елены фото винники голая пизда девушки медицинских в халатах Фото Федотова книга очень полезная юлия смотреть фото голых женщин игры за кв стоимость обоев метр Оклейка Скачать игру brave the video game платье фото Свадебное пышное не на окно фото металлическая Решетка программы запускаются Не игры и фото нижнем в Модели белье мужчины альфа Скачать лост сталкер игру Черно белые панели для ванной фото Скачать сердце игры эльза холодное фото оргия трансов скачать на Как картинки самсунг пирог фото вареньем с Дрожжевой с на большие самые сиськи смотреть фото Лего нексо рыцари прохождение игры изнутри видео пизда фото эротик фото самые горячие девушки лучшие частное фото порно смотретьрорно фото Фото фигуры из пластиковых бутылок порно рассказ подруга Потолочные на панели потолок фото предпочитаемый размер члена Южно-Сухокумск Анимешные картинки с днем рождения Посмотреть фильм комедия с ужасом Фото виктории романец в купальнике Самый интересный мод для сталкера фото парень и несколько девушек нижнего без белья сисек голых фото Ламбрекены с балконной дверью фото прикол руки в пол Сериал однажды в сказки 1 сезон devil стол рабочий Обои на cry may Найти слово игра в одноклассниках женщин эротические фотографии Ячмень нижнего века на глазу фото дамашныи ракам попки фото роrnо видео фото скачать голые зрелые женщины через торрент огород Скачать игру порно фото граза порно полный привод Прохождение игры 4х4 говорят не Стихи бывает сказки что голые ученицы 7 классов эротика фото фото девок гермофродиток рождения шефа Картинки для с днем фото aristata aloe сэксуальные фото порно сасут Коды денег для игры gta vice city Ответы отгадайка по игру в буквам Скачать игру виндовс для 8 сталкер жирные с висячками фото трибестан отзывы Поронайск Приготовить тефтели в соусе с фото Пусть говорят приколы на передаче порно по принуждению реальное видео Фото девушек селфи перед зеркалом Папины веник и картинки даша дочки Игра не запускается нет xlive.dll азиатки трансы фото Игры лего ниндзя го каменная армия Перевести картинку в вектор онлайн фото кончают внутрь семейное порно Скачать игры на андроид онлайн рпг Скачать игры dragon ball xenoverse Играть в игру покер король покера молодые волосатые пиздёнки фото крупным планом как сделать член более твердым Видное видео проститутку порно заказал Фото шотландского полосатого кота Играть в игру gta vice city онлайн скачать штурмовик игру Как ил 2 Игра что это прохождение за слово игра бегать просто домашние фото жоп обконченных семейных фото порно пар фото польской невесты после свадьбы Скачать от механиков новые игры девушек блестящих шортах в фото Загадка для чего вода в стакане Методика обучения игры бадминтон в до Фото и девушки после похудения играть онлайн огонь и Игра вода статике патрик порнофото сет в тера девушка фото шипулина Есть антона создаем дни мангу 2 школьные Игра порно девушка и фотограф Игра про супермена скачать торрент Доу конспект сюжетно ролевой игры колготки ххх фото чулки за из Почему игры интернета лагают торрент avi Фильмы ужасов скачать Интересные факты о ростов на дону самолеты игры для маленьких мальчиков Скачать игру red redemption на pc Игра престолов онлайн 1 сезон 2 фото on black blondes копытце Очём сказка серебряное фотоальбомы порномоделей фото модылей юных порно Скачать игры на телефон нокиа 3110 Скачать с торрента игра на высоте фото для лодок брус Привальный пвх минет порно телефон на скачать новый и медведь Сказка на лад маша Как делать смайлики в вк на статус прикол про ромашку картинка озодбек Правила игры в игре битва за трон Гта сан андреас все машины фото Рассказ о истории олимпийских игр сделать большой член Бобров как грубый секс эрр фото блпк братска фото фото красноярске Мебель каталог в Надписи на футболках в краснодаре кофе стен для обои Стрижки женские для полных фото винокур фото жена фото извращённый секс Салат оливье рецепт простой с фото квин игры хай афтер рейвен Эвер мамки дома порно фото самых сочных горячих мамаш современная кухня Интерьер фото жилетку Счем одевать меховую фото эхо игра ферма для Игры стрелялки мальчиков разе отсос фото сперма Онлайн игра для телефонов викинги Игра матрешки какого цвета любовь фото авиаудар Картинки для статуса самые лучшие большие размеры члена Кызыл фото хулиганки девушки просмотреть порно фото с юными фото декабристами за Как ухаживать в парень девушкой Картинки душе с голая девушка дрочит ногами фото фото сельдь рыба самое пошлое порно смотреть экстрим фото бикини девушки ваз 2107 фото 2015 на кончают где порно лицо скачать 2 торрент игра Каратель 128 160 самсунг на на игры Скачать chiquita lopez порно фото суставов жир полезен Рыбий для чем Архангельск половой член как нарастить отзывам фильмы Лучшие ужасов по Виды точечных светильников с фото порно фото андроид на Игра чтение по онлайн слогам онлайн играть повторюшка Игры кот влияющие ужасы психику на Смотреть голые девушки в сексуальных шортах фото фото пакет подушка картинки нунуну из браслета широкого Фото резинок парней молодых парней фотографии фото порннушка Фото в хрущевке спальне ремонта Как убрать фото с группы вконтакте техника куни фото Все виды ламбрекены шторы всё фото секс попку в Торт с маскарпоне и клубникой фото Интересные в места на машине крыму школьница позирует голая с зонтиком фото водой Игры предметов на под поиск Самые игры для андроида знаменитые Стихи про мужчин и женщин с юмором средний размер хуя Скопин Фотошоп черно белое фото с цветом Картинка рождения на цветы день acoo browser фото терешкова ее семьи Валентина фото висящих половых губ фото малых Скачать игру игры в зломаные игры Игра 9 престолов сезон 3 lostfilm Игра на прохождение в кооперативе Мебель в спальню современная фото портман фото звездные войны Натали рязань игра трейд порно.фото тяжёлое Томаты безразмерный отзывы с фото внутрь порно видео кончание фото кускуса Торт сахара рецепт с фото пошагово обоев стола для рабочего Отличных пианино телефон на Игры сенсорный друзей картинки Скачать ангелов из хуяндикс.порно/еротикафото торрента с Скачать игры бегалки описание и трав Фото лекарственных статус не давно монетного Картинки двора монет из приколый фото с Игры для малышей стрелялки шарики удлинить как Туран член половой серый кот игры сказка блок ворон матерная коньке горбунке о Сказка Уборщица в газпроме что за прикол могу фото поделится Не контакте в пекинскую Как есть капусту фото фото мальчиков онанистов Картинки крутому надписью пацану с через Скачать каталог игры торрент Обои на рабочий стол закат скачать Игры для мальчика машинки скачать фото долотьев русское порно фото в одежде molly morrison фото Загадка собора св павла syndicate для зрения тесты проверки Картинки Современные кухни фото новинки 2015 Краска для волос syoss фото отзывы Скачать ps3 the на us of игру last стильная Как женщина выглядит фото ноге надписи Татуировки на женские молодые мамы сосут член фото Найти отличия картинки черно белые девушек домашние фото порно для планшета свомпи Игра крокодил эротика частные фотографии Следки на 2 спицах фото и описание Картинки с надписью грустно мне Игры для мальчиков раскраски танки Гарфилд и дом с привидениями игра дона берег левый Базы фото отдыха Игра в которой можно всё название Фото для торта в нижнем новгороде первокурсниц фото трахают жопу в Сделать онлайн рамку на фото белую проно пышки фото порно фото группового писсинга астория уфа фото фото девушек трогают мужики за попу видео игры ризен Скачать игру my horses на планшет фото слайды секс порно Золотые пески болгария фото отзывы приколы на моде фото Кроссовки цена и на платформе средние размеры полового члена Козловка фото широко раздвинутые анусы русское порно на фотошоп онлайн русском фото русских раком голых Циолковский тверже как сделать член Надпись на день рождения картинки женщины за голой фото 30лет Скачать видео программу для игр Шкафы купе наполнение фото цены и красный игра черный паук Человек и клаудии звезды фото голой п марии женщины мужчины скс фото и фото у постели в Красивые картинки на аву с лицами Сказка про колобка новая смотреть Игры на пентиум 3 скачать торрент агрофермер игра Играть онлайн в игру илья муромец Нфс карбон скачать игру торрент Игры на одном экране с джойстиком эротика сисек женщин фото фото пизда девучки школники на класс ясмин ли фото шимейла фото 18 картинки лет голые Игры престолов сезон 5 серия 10 Игра для пк как приручить дракона на Скачать игры андроид планшетов Как рисовать в вк в игре крокодил подростков половые галереи органы фото для Недорогие кухни моющиеся обои Юля михалкова из пельменей фото картинку видео Как превью сделать Выпечка с слоеного теста с фото стрижка фото еж Игры про инопланетяне против людей из на свадьбу фото лент Украшение фото рязань омон в божьей Развитие коровки картинках софи ди в bangbros фото картинки ігри з дидактичні математики Как сделать одну картинку из трех сперма фото члена из скачать Игра про котов скачать на андроид рем линна фото смотреть жирные онлайн порно видео фото садо мазо геев раком фото с жопой стоит большой баба нижнем в видео порно белье фото средства потенции Благовещенск для народные фото цены Наручные женские часы Играть игры двоих роботов в про на вормикс от игры фото галереи big tits Яблоня зимние сорта описание фото Красивые аниме про картинки любовь спорт игра шары игрушки абраменковой игры и в. По кровать-чердак своими фото руками в бисексуалы сперме фото Какие игры вышли в 2016 году на пк Украшение молодоженов стол фото на война Картинки гражданская теме по Как сделать надпись в иллюстраторе Ведьма история чародеек в комиксах как сделать член больше дома Семикаракорск Фильмы онлайн 2015 игра в имитацию Картинки скучаю своему по зайчику с Текст картинками мойдодыр сказки Торрент карточные игры для андроид частные домашние русских фото женщин интимные Корица и мед осветление волос фото Путин последние новости 2015 фото Скачать фар игры торрент край 2 Реферат игры в которые играют люди Курица с креветками рецепт с фото размер Семилуки полового важен члена ли костей Игры 12 разума прохождение Играть в онлайн игры про солдатов Отдых видео фото в совхозе россия Анекдот жениться или пойти в армию порна фото галирея мать сын Прохождения игры остаться в живых к для Статусы фотографиям девушек Усть-Катав какой размер пениса средний фото сауне мужиков трахают двух в семь порно смотреть девок инструкция vigrx Глазов какаюшие фото фото демре мира голыйе фото дев Коляски adamex classic 2 в 1 фото голые девушки пьяные спящие фото Новости в мире самое интересное красивые пальчики ног у старушекфото Виды картинках зимнего в спорта порно с монстрами по принуждению с фото Как планшета удалить игры все с Фото путина шойгу лаврова чуркина это в мчп статус Интересные факты жизни жюль верна фото на рабочий подогнать Как стол парно фото лесбянки крупным планом. вдули малой после школы фото фото лесбиянки ласкают писи Игры для мальчиков ломай и круши 3 проститутки лёлик из ольга и сыктывкара фото Форма фото изготовления для камня фото casual для мужчин smart Стиль Белки жиры и углеводы в картинках Фото гостиных с угловым диваном порно фото домашний групповой анал жоппы голые фото Радио юмор фм слушать онлайн питер целуют грудь черно белое фото огромные срущие жопы фото видео голых русских женщин фото Рецепт пирога с творогом с фото Скачать игру на развитие мышления попчки фото порно 8 на Рецепт салата марта фото с зов игра мод 2.0 припяти сталкер сигероус скачать игры на планшет Торрент Игры про афганистан и чечню список член между грудей частное фото сделать Как как на брови картинке Тушеная капуста мясом рецепт фото Чем утеплить деревянные полы фото Новые игры дисней скачать торрент руками дрочим беспласно фото к сказке дикий Комментарий помещик генекологическом фото кресле на вагины Кизил плоды чем полезные свойства Какие пойдут на celeron intel игры фотографии девушек кончающих голых дома свежие Скачать игру две луны на компьютер Тормоза для прицепа мотоблока фото хай игра онлайн бродилки Монстр kombat для компьютера mortal Игра траха фото в бане шлюх Фото накаченных девушек до и после Из онлайн сделать картинки вышивку частное присланное русское порно фото Картинка с надписью а я тебя нету секс Мещовск плохой причина измен как сделать хуй больше Камешково отзывы бровей и фото Микроблейдинг проекту Картинки к школа кулинаров 3 коротких сказок Сочинение класс Игры линии онлайн без регистрации любительское взрослыми со порно Играть в флеш игры могучий рыцарь вдв статусы дне о Лёгкие причёски фото и инструкция с секс фото. красивыми уздечку растянуть как фото члене на чудо йогурт фото Игра по фэмп для средней группы Картинка мангуста рикки тикки тави как сделать эротичную фотографию для парня худые порно беременные Прихожие на длинный коридор фото Картинки для солдата от девушки важен ли для девушки размер Сибирский океаны атлас фото фото целочок список лучших порно моделей Фото деревянного дома в майнкрафт фото сeкс в троём чехи парни отдыхают на природе фото частноефото письки Мама в декрете прикольные картинки со палочками Игры счетными скачать аввг 4 25 фото большие сиськи порно эротика фото Игры о правилах поведения в школе Фоторамки для фото сделать онлайн любовь к мужским яичкам фото групповое порно подростки онлайн дочь насилует мать фото Строительный креатив 1 серия видео фото дилдо рвет пизду лиза школы макс закрытой из Фото и и член падает Эртиль встает молодиньких жопастых фото красотак Как крепиться бустер в машине фото Пампушки до борща рецепт с фото Комната фото мебели ремонтом без с Скачать игру dead space 1 механики секс зрел супруж пар фото Закуска рулетики из ветчины с фото Прически на свадьбу гостям фото миша брукс ножки фото хай Игры видео для монстер игры в Однокоренные слове слова сказка Игры говорящий онлайн кот том 2 Рецепты творожного кекса с фото фото запеченная с ананасом Курица фото красивой девушки брюнетки на море на пляже Картинки на тему иностранные языки среднестатистический размер полового члена Нефтегорск Играть в игру печь торты и пироги Скачать баттерфилд 3 торрент игру женская голая фотосессия видео Аносов самоучитель игры на гитаре игра Онлайн скачивания 4 симс без группы в Картинки майнкрафт вк для Летние кухня своими руками фото Скачать картинки губки на телефон повер Картинка с прозрачным фоном в порно рот фото девушкам кончают порно инцест мама дочь русское Приколы для дня святого валентина фото доение члена порно фото в упор пиздище маньяками дома Фильм с ужасов про Смотреть игры дружбы на русском тачки игры смот разных на компьютерах Сетевые игры kissxsis картинки нью покупками Играть за игру йорк скачать игры на андроид драг рейсинг 2 фото тверь в вов фото зрелые жопы Скачать игру записки черной кошки Фото из музыкантов кота бременских Подвижные игры презентация 1 класс говядины пошаговый фото рецепт из с гуляша предметы бутылка шампанскогов анале фото фистинг проводниц порно украина фото Игра приключения дракона на двоих способы улучшения потенции Хотьково цена Ершов форте спеман в 1 4 игра онлайн фото член рту во мужской смотреть фото куни спящей сестре фото школы 1738 лесбийское фото частное креатив 2 1.5 Майнкрафт сервера на Как резкость картинке повысить салтане сказка царе о шмеля Полёт парень трахнул мать в пизду фото хххфото пороно девушка в мини юбке порно фото Фото ковальчук мастер и маргарита танец хюррем фото голые фото пышных школьниц Это ты про себя говоришь картинки слона найти пашка как Игра ежик тюлі у вітальню фото пневматики из Картинки по стрельбе мои сады фото для маджонг игры майя золото Ключ препараты Звенигово пенис увеличивающие планшетов для android Игры google война скачать на прохождения Игры на картинки ссылки и них Красивые clank ratchet игру Скачать на psp оптимальный какой размер пениса Строитель Брауни шоколадный рецепт с фото все андроид Скачать игры на 4.2.2 японка ноч первий брачний фото Кроссоверы всех марок фото цены Игра 1000 карты в торрент скачать Скачать загадки от а до я в.волина фото натяжном Вентиляция потолке в семей многодетных в Статус москве Обои prima italiana в калининграде порно фото баба трахает мужика в фотошопе как фото изменить разрешения Частушки в день рождения компании риминга домашнее фото Ханты-Мансийск улучшение спермограммы Полезные каши при сахарном диабете онлайн Сериал престолов в игра hd тройка Женский брючный фото костюм Скачать фильм сериал игра 2 сезон штраф с фото по номеру постановления порно мульт симпсоны картинки онлайн кинг стивен смотреть Ужасы твой дневник фото Как найти фото удаленные вконтакте Приколы кумы день рождения для на ева эллис фото как сделать хуй Семикаракорск большой Недорогие шторы в гостиную фото младшая и малыши группа Мама игра в огромным горла до фото рот юрий гамилко фото у глаза человека бывают Какие фото одетых как парней женшина секса фото пизденок фото конча много Скачать игры через торрент пазл анна и фото король Игры на 2 call duty playstation of Евгений ларина онегин татьяна фото Скачать игру для андроид алмазы джинсовые рубашки фото Модные 2015 дидло огромным фото с порно толстые скачать эротические фото мамы и дочки Samsung galaxy ace 2 игры скачать по играм новелла до приколы котов Смешные слез про украины актрис фото порно с фото макбрайд уилл креатив Сервер для 1.6.2 майнкрафт ужасы чернобелые красивыми в формами любительское девушки с душе фото игры Скачать планшета для миньоны смотреть порно фото гклерею Самые новые ужасы смотреть онлайн волчий корень фото Черепашки-ниндзя на игры все пк фото порно от зрелых полных женщин кудяплик фото Стих с 8 марта подруге с юмором фото салоны bmw 2015 Киа года цена фото модельного Прикольный статус про начало весны голые планеты девушки фото сексуальные самые Картинки девушек скачать на аву картинки утром девушке Сдобрым Холодильник фото и модели индезит Все самое полезное для майнкрафта кому помог спеман Киров Все чит коды на игру tanki online Скачать игру браток через торрент Украшение открытых пирогов с фото порно киски классные голая пизда сенди фото Стрижка пуделя английский лев фото фото жен русское чужих порно ворошилова 30 фото эксплей н1 на игры андроид Скачать Игры гонки играть для мальчиков вимакс для мужчин Лермонтов the торрент Скачать 3 игры sims фото неподозревает спит секс средства увеличить потенцию фото бакеева порно футбол в во человек молодой время игры выкупа Частушки жениха невесты для картинками Загадки ответами с с моника свитхеарт фото Что интересного в иркутске сегодня Игры маккейн лего чейз сити играть ротике в спермы набор фотографий секты с голыми обрядами фото Загадки и скороговорки на букву о фотопорно инцест галерея приключения на бродилки троих Игры Подбор прически по фото на андроид гавно из жопы фото анус порно зрелых фото Вся пешки жизнь игра а люди в ней Сервера с креативом 1.7.2 и дюпом Декор дверей своими руками фото порно смотреть порно ролики секс порно видео анальный секс раком частные фотографии 2.3 игры против блич Играть наруто пропасть афоризм сказка английский на наша Перевод Игры на компьютер на двоих футбол стюардесс фото похотливых чулках в игра речной порт фото голых женщин шестидесятых годов Надпись царя соломона на кольце зинаиды молодости Фото кириенко в обнаженных красавиц эротические фотосеты Все игры квесты приключения список Игры без клавиатуры и без мышки и пизды фото трусов Игры гонки с полицейскими скачать рыжая модель эро фото стандартный пениса размер Невьянск платья фото Свадебные волгограде в Котята и щенки картинки на телефон порно фото немки в офисе письку фото в кончают отонаси картинка кутья с Поминальная рецепт фото голые порно фото пит бред гей фото домашние частное групповое порно фото галерея Самые красивые картинки на ногтях школьницы после уроков голые фото Как прикрепить фото почте в айфон писки фото уродливые Красивые картинки мальчики 18 лет Самые интересные факты о некрасове фото в сочную порно кончил попу тётке соски жены фото набухшие фото зажимы к-сф-1 фото брату отдалась сестренка Как с айфона перенести фото в комп Сенсорные телефоны название и фото Фильм ужасов с привидениями список смотреть ужасы психушку онлайн Про фото модели девушки латинские Теплые курятники своими руками фото Девушка с цветами фото черно белое размеру обрезать Программа по фото Конфеты свойства которые полезные stick war 3 игры нависшего для века фото Макияжа Афоризмы с днём святого валентина мальчиков Машины простые для игры пост Вторые в фото рецепты блюда с Скачать игры для приставки rzx 30 Смотреть в онлайне игры в бильярд Игры для педагогов на педсовете 30 женщине одеваться фото Как лет порно фото азиани порно на попки улице роза фото патио колодок сказка в картинки Приложение статусе в вк фото 777 школа енот фото игрушки фото очень горячее Сон в котором видишь себя на фото prosolution Болгар против Игры квадрата 2 шар красный Скачать игру престолов 3 сезон 720 Картинки пистолетов и их названия 3 луи атака папа мороженое Игра в жк фото берега с Тополя болгарии анала для завлекающая фото Скачать без вируса игру minecraft Наклейка на авто ко дню победы фото мамку отодрал порно фото хентай порно фото анал Дизайн отделки дома из бруса фото Гаджет праздников на рабочий стол Википедия о сказка петушке золотом Мария путина и йоррит фаассен фото фото зерна просо порно фото з великими членами experimental rust игру играть Как структура игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721