ЕКСПРЕСИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ САКРАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ЯНА ТВАРДОВСЬКОГО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.162.1:81’42

Н. О. Дорогович

Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ)

ЕКСПРЕСИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ САКРАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ЯНА ТВАРДОВСЬКОГО

 

У статті розглядається експресивне функціонування сакральної лексики в поетичних текстах Яна Твардовського. Висвітлено образний потенціал і прагматичну спрямованість сакральних найменувань, їх роль у формуванні ідіостилю письменника.

Ключові слова: експресивність, образність, підтекст, сакральна лексика.

 

В статье рассматривается экспрессивное функционирование сакральной лексики в поэтических текстах Яна Твардовского. Освещены образный потенциал и прагматическая направленность сакральных наименований, их роль в формировании идиостиля писателя.

Ключевые слова: экспрессивность, образность, подтекст, сакральная лексика.

 

The article deals with the expressive functioning of sacral vocabulary in poetic texts by Jan Twardowski. The imaginative potential and the pragmatic orientation of sacral names, their role in creating the writer’s idiostyle are determined in the article.

Key words: expressiveness, imagery, subtext, sacral vocabulary.

 

Відомий польський поет Ян Твардовський – надзвичайно талановита й неординарна постать у європейській літературі. Його поезія має складний релігійно-філософський зміст і глибокий підтекст, дешифрування якого вимагає від реципієнта ерудиції та вміння співпереживати. Поетичні тексти Я. Твардовського позначені симбіозом двох сторін життя цієї постаті – священичої діяльності та національно-визвольної боротьби (у роки ІІ світової війни поет був солдатом Армії Крайової, брав участь у Варшавському повстанні 1944 р.). Вибір об’єкта дослідження невипадковий. Поетичні тексти Я. Твардовського як представника сучасної польської релігійної лірики насичені сакральною лексикою, якій властиві значні експресивні можливості. Мета дослідження полягає в аналізі образного потенціалу сакральних найменувань, розкритті їхньої прагматичної спрямованості в тексті та ролі у формуванні ідіостилю письменника. Відповідний аспект дослідження, на нашу думку, є необхідною складовою комплексного лінгвістичного аналізу художніх текстів Я. Твардовського, а також ідіостилю письменника, що зумовлює актуальність обраної теми.

У зв’язку з розбіжностями трактування експресивності в мовознавчому континуумі, вважаємо за доцільне навести власне, уточнене визначення цього поняття. Експресивність – це інтенсифікована виразність, тобто стала чи набута в результаті мисленнєво-мовленнєвої діяльності мовця (автора) властивість мовних одиниць передавати емоційно чи (і) логічно підсилений смисл, виступати засобами експліцитного чи імпліцитного вираження емотивності, оцінності, інтенсивності, образності [2; с. 22]. Експресивність є семантико-стилістичною категорією, у той час як експресія (різновид лінгвопсихоментальної діяльності мовця, спрямованої на інтенсифікацію виразності висловлення, на досягнення експресивності) – комунікативною.

Аналіз фактичного матеріалу дає підстави стверджувати, що в художніх текстах Я. Твардовського сакральна лексика характеризується значним експресивним потенціалом. До ключових належать слова anioł, aureola, Bóg, diabeł, dusza, ewangelia, grzech, komunia, kościół, krzyż, ołtarz, opłatek, pacierz, spowiedź, święty, wigilia та ін. На думку дослідниці експресивної лексики Н. Бойко, “лексеми такого типу позначені відчутною позитивною тональністю, апеляцією до душевних переживань, особливих емоційних станів, що й є підставою для зарахування їх до експресивного фонду мови” [1, с. 84]. Експресивність названих лексем реалізується через актуалізацію їхніх образних лексико-семантичних варіантів: Jeden [Jan] nie zląkł się krzyża jeden stał pod krzyżem / pozostali ze strachu w Wielki Piątek zbiegli / kto ucieka od Krzyżakrzyż cięższy dostanie (Я. Твардовський) [9, с. 262] (krzyż – ‘wiara chrześcijańska; wyznawcy tej wiary’; ‘cierpienie, udręka, zmartwienie’) [7, с. 1222]. Адгерентна, тобто контекстуально зумовлена експресивність, є наслідком “експериментів” автора зі словом і його образними можливостями.

Високий ступінь експресивності властивий одиницям з оказіональним метафоричним переосмисленням семантики, що формують ідіостиль автора. Такі образно-смислові структури ґрунтуються на зіставленні чи поєднанні лексем на позначення понять із зовсім різних сфер, найчастіше матеріальної та духовної: autostrada do nieba, kolejka do nieba, na niebieskim progu, przed płotem Królestwa Niebieskiego, szminka świętości, zachorować na grzech. Автор творить парадокси, зближуючи слова, які містять антонімічні, несумісні семи в ядрі лексичного значення: apostołowie niewiary (‘віра’ – ‘невірство’), aureola kwadratowa (‘круглий’ – ‘квадратний’), świętych leżakowanie (‘безгрішність’ – ‘гріх’). Екстралінгвальною основою такого прийому є когнітивний дисонанс, тобто невідповідність референта та дій, станів, властивостей, які йому приписуються. Такий прийом руйнує стереотипні образи, загострює увагу реципієнта, орієнтуючи його на пошуки додаткового смислу висловлення: Tu separatka / nic nie pomogło / miał już aureolę kwadratową / uparł się mieć okrągłą [9, с. 250].

У такому фокусі можна говорити про метафоричний троп – певний текстовий сегмент, межі якого визначаються зосередженням у них однієї метафоричної асоціації, що виходить з певного центру й обумовлює відповідне лексичне оточення [3, с. 4]. Різновидом метафори, за концепцією білоруського дослідника С. Кураша, є конструкції, які виражають предикацію (приписування) властивостей одного предмета іншому [3, с. 11–12]. На основі аналізу фактичного матеріалу можна виділити два основні різновиди предикації. Перший – приписування абстрактним, духовним поняттям властивостей неживих предметів (у структурі лексичного значення слів на позначення об’єктів метафори актуалізується сема ‘матеріальність’): anioł co stale o jeden numer za mały, grzechy lżejsze od śniegu, pić ustami mszę, trzy czwarte duszy тощо. Наприклад: Myślałem że kobieta nie ma duszy a jeśli ma to trzy czwarte [9, c. 126].

Другий різновид предикації – приписування абстрактним, духовним поняттям властивостей живих істот, а саме людини (у структурі лексичного значення слів на позначення об’єктів метафори актуалізується сема ‘людськість’). Тобто йдеться про стилістичний прийом персоніфікації. Актуалізуючи асоціативний потенціал сакральних лінгвоодиниць, автор творить чуттєві, загадкові, навіть містичні образи: Przyszła mi na wigilię, zziębnięta, głuchociemna, / z gwiazdą, jak z jasną twarzą – wigilia przedwojenna <>. / Przyszła, usiadła sobie. Jak żołnierz pomilczała, / Jezusa z klasy pierwszej z opłatkiem mi podałа [9, c. 150]. Менше експресивне навантаження властиве персоніфікованим теонімам: Nie bój się że miłość nadciąga jak burza / skoro Bóg ci anioła wynajął za stróża [8, c. 17]; Mój Bóg jest głodny / ma chude ciało i żebra […] / tylko miłością / mój Bóg się daje nakarmić [8, c. 291]. Персоніфікація традиційно виражається за допомогою риторичних звертань, які характерні для аналізованих текстів, як і для релігійного дискурсу загалом.

Одним із засобів творення експресивного підтексту в досліджуваній поезії є метонімія – семантичний процес, при якому форма мовної одиниці або оформлення мовної категорії переноситься з одного об’єкта позначення на інший на основі певної їх суміжності, дотичності (просторового, часового, атрибутивного, каузального та ін. характеру) при відображенні в свідомості мовця [5, c. 339]. У Я. Твардовського метонімія перетворюється на засіб семантичної трансформації текстових відрізків, зумовлюючи полімотивацію, прирощення додаткового смислу. Цікаво, що іноді саме буквальне значення художніх сегментів, а не їхній образний план є ключовим у вираженні авторських інтенцій: Można po spowiedzi zjeść całego Boga [9, c. 96]; <…> Gdzie zamykałem Jezusa w tabernaculum zawsze z cząstką czyjegoś płaczu [9, c. 46].

Яскравою рисою ідіостилю Яна Твардовського є трансформація або творення номінацій святих за мовною моделлю, характерною для релігійного дискурсу, як-от: Antonim od zgubionego klucza, Święty Florian od pożaru, Święty Tadeusz od burzy, Święta Agnieszka od tego co najprościej та ін. Декодування символічного підтексту таких найменувань іноді потребує звернення реципієнта до соціально-історичного чи біблійного контексту. Наприклад, багатокомпонентна номінація Święta Magdalena od utraconej cnoty ґрунтується на загальновідомому факті біблійного походження (Свята Магдалина відома з Біблії як розпусна жінка, яка щиро покаялася перед Ісусом Христом), тому легко піддається декодуванню навіть поза контекстом. Однак Я. Твардовський вводить цю номінацію в текст не просто зі стилістичною метою, а для прирощення додаткового смислу висловлення: Święta Magdalena od utraconej cnoty – / proszę cię o utratę pamięci – / żebym zapomniał o własnych urazach, jak o czajniczku wrzątku [9, с. 40].

Для розширення прагматично-смислового простору тексту автор творить оказіональну номінацію Jan od Biedronki, протиставляючи її узуальній Jan od Krzyża (Святий Іван від Хреста, також відомий як Святий Хуан де ла Крус і Святий Іван Хрещений): Święty Janie od Krzyża, kiedy pełnia lata / i derkacz się odezwał, głuchy odgłos łąki / owieczka z dzwonkiem beczy, przepiórka szeleści, / rzuć mi malwę i nazwij Janem od Biedronki [9, с. 26]. Зіставлення імен стрижневих образів, на нашу думку, формує смисловий та ідейний центр цілого поетичного тексту, межі якого збігаються з наведеною цитатою. Звичайно, зчитування імплікатур (декодування прихованої інформації) залежить від пресупозицій, від міри спорідненості фонових знань і ціннісних орієнтацій автора та інтерпретатора тексту. Оскільки імпліцитність – це вираженість такої інформації, яку носії мови, спираючись на синтагматичний і парадигматичний лінгвальні контексти, на певні когнітивні та прагматичні чинники й умови спілкування, сприймають, інтерпретують шляхом домислювання [4, с. 99], то чим глибший текст, тим більше варіантів його інтерпретації існує. Тексти Я Твардовського зорієнтовані, без сумніву, на високоерудованого читача.

Як свідчить аналіз фактичного матеріалу, сакральна лексика у складі образно-смислових структур виконує не лише експресивну, а й аксіологічну та прагматичну функції, оскільки використовується для вираження аксіологічних установок автора, мотивованих його індивідуальним світосприйняттям і ціннісними орієнтирами. На думку Є. Бартмінського, цінності, які акцептує мовець, детермінують функціонування базових понять на рівні дискурсу, їх специфічне профілювання, пов’язане із жанрово-стильовою специфікою висловлення, а отже, з комунікативною інтенцією, а вона завжди пов’язана з цінностями мовця [6, с. 143]. У цьому контексті можна говорити про розширення функцій тропів, які одночасно є засобом експресії висловлення та інструментом оцінювання фрагментів позамовної дійсності. Зокрема це властиво порівнянням: <…> Ksiądz płacząc sam siebie jak grzechu się wstydzi [9, с. 30]; Większy wstyd nagiej duszy / niż nagiego ciała [9, с. 182].

Результати дослідження засвідчують, що сакральна лексика активно залучається Я. Твардовським до процесу експресивного текстотворення. Актуалізація емотивно-оцінних сем та образних співзначень, метафоричне переосмислення семантики сакральних лексем, а також творення оказіональних номінацій належать до ключових чинників експресії та прирощення додаткового смислу висловлення в аналізованих поетичних текстах.

 

Література:

  1. Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти : монографія / Надія Іванівна Бойко ; [відп. ред. А. П. Грищенко]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 551 с.
  2. Дорогович Н. О. Мовна експресія в художніх текстах українського резистансу 40–50-х років ХХ століття : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 “Українська мова” / Наталія Омелянівна Дорогович. – Івано-Франківськ, 2013. – 282 с.
  3. Кураш С. Б. Метафора и её пределы : микроконтекст – текст – интертекст : монография / Сергей Борисович Кураш. – Мозырь : МозГПИ им. Н. К. Крупской, 2001. – 121 с.
  4. Невідомська Л. М. Імпліцитність: повносистемний аспект : монографія / Лілія Мелетіївна Невідомська. – Харків : Ранок-НТ, – 416 с.
  5. Тараненко О. О. Метонімія / О. О. Тараненко // Українська мова. Енциклопедія. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во “Укр. енцикл.” ім. М.П. Бажана, 2004. – С. 339–342.
  6. Bartmiński J. Językowe podstawy obrazu świata / Jerzy Bartmiński : wyd. drugie uzupełnione. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007. 328 s.
  7. Słownik języka polskiego / pod redakcją Witolda Doroszewskiego: w 16 t. – Warszawa : PWN, 1964. – T. III. – S.
  8. Twardowski J. Miłości wystarczy że jest / Jan Twardowski. – Katowice : UNA, 2004. – 335 s.
  9. Twardowski J. Trzeba iść dalej, czyli spacer biedronki / Jan Twardowski : poezje wybrane. – Kraków : KAIROS, 2000. – 400 s.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorder pdf anxiety study case resume best buy example services high writing quality cheap college paper for office objective specialist resume medical check e buy online with canada epivir hbv history help homework bbc cover records for letter medical request educated essay mother blood calcium cancer paper a writing college help cheap papers term sale essay thesis writing a help custom paper writing service lesson plan work is what inner beauty essay can i my own write will my critical thinking write paper phd plagiarized thesis research skills paper writing pdf university prompt application 2012 georgetown essay purchase powerpoint presentation a writers 1 essay custom hour femara mexico order write scholarship about my essay what i should paper online research buy custom to resume my someone make pay online uk newspapers sunday romans homework primary help australia jobs assignment writing case conduct study disorder of child with a personal for school medical statements service writing professional resume hawaii outline contrast essay compare helpers fs homework 8137 essay written japanese in helps narrative essay for lang buy a cheap essay en papers free custom research help descambler wor homework vitae for engineers curriculum mechanical paper and cheap paper toilet towels reactions help chemical homework custom essay experts essay writing websites cheap service food writing dissertation in singapore delivery system thesis computerized pdf inventory help text book homework a college write to application 6th graders how essay online an order cheap essay educational research literature review in 6512 started phd get thesis writers hire for term purchase papers papers online watch the rachel amp holidays celebrations homework helper biography writers for hire of i can recommendation my letter own write division resume manager custom sign in writing resume application credit best buy card reports report application writing nurse sample essay an writing conclusion essay defense wiki dissertation term papers custom on homework radicals help medical receptionist for cover letters research pakistan paper services my write should first i person resume in letter professional dear cover hiring dissertation questionnaire online bot homework help help romans homework chiddingstone american for war mexican essay for elevator salesperson speech mcgraw writing service college application hills essay service essay application college on best writing ship david cruise wallace essay foster resume director distribution essay buy what mean happiness does on money cant hotline fl help homework objective resume for engineer mechanical type diabetes ii services essay on financial members committee peer as debriefers dissertation exeter cv service writing a graduate level write papers research graphic narrative organizer essay biology paper writing service cheap an i buy essays analysis real help homework why online term buy to papers not do who to my homework hire i can lab my for me report write homework help assignment differentiation school with help work case the hire bmw study obesity essay persuasive epidemic paragraph essay order plan bike hire business dissertation barrier later i now my or do homework should summary assistant medical for professional engineering civil career essay resume writing milwaukee service mg 5 prices avandia calligraphy name my write buy papers psychology writers essay extended college buy to find where homework and properly essentials updating security not microsoft graders homework help first 09 warsaw online dating shore vic resume writing services cover professional help with letter animal fiction original is cunning essays detective craft essay on wrong why abuse the importance on obeying a nco from lawful essay a order the of ireland cheap paper bags online your help get homework borderline paper personality case disorder study magnon homework cro help hochschulbibliothek online fulda dating service thesis recovery website essay hindi sites academic writing essay schoolers midddle homework for help homework my do please help me on papers research writing services in sharjah cv marketing and resume job sales for services thesis uk writing scripts buy speech genetically modified paper research food homework division helper sclerosis style research aga paper multiple cv for medical students mechanical engineer resume for samples atlanta professional in services resume writing order birth thesis statement for rapids resume grand writing michigan services i essay write my should manager samples resume purchase indian purdue help admission essay a writing school medical personal good statement for a sample purchase business of intent to letter magazine buy articles device resume for sales representative medical essay writing law cheap service homework bartholomeu dias history help templates professionals for resume health mental best resume form application buy project information topics in research technology music essay college admission help writing topic for message 3d essay premium writer ed buy card pack credit advanced online buy cheap paperback where books can i paragraph me my for write woodlands help homework rivers homework instant help cheaper than paper tissues toilet can lanterns cheap you paper where buy recommendation example letter of for school medical business small help with plan buying script no fosamax online cheap belonging help essay and identity phd submission nus thesis ece essay is what writing service please java homework my do gold writing service professional resume coast essay order in and on manipur law grooming loss dog hair from brand acticin pills canada finding a write to writer story my buy can39t essays money happiness my write please essay help best dissertation help an help to write essay me letter of for recommendation student medical sample uk dissertation copyright paper writers academic help homework global scholar term online papers purchase can you essays buy phd thesis productivity disorder compulsive case obsessive studies research on psychological paper disorders joke essay writer research instant buy online papers free writing research paper software a do how thesis to masters my accounting assignment do help homework language online a dissertation buy on money everything paragraph cannot buy writing 2014 essay best service on essays warming school global writing english help essays application deadline college purchase clipart help homework sample small plan business tesol do who can my assignment statements help personal with university for writing la dissertation constitutionnel de droit souverainet sites for writing students online jersey writing south resume service writing essay informative help essay admission for writing college custom biotechnology dissertation project training english a help level coursework snowboarding a how to start about essay paper Success Breast sale case research euthanasia row teasers engineering papers one ieee research per computer thesis science an purchasing essay thesis order system letter cover manager position office medical for writing best custom websites a i essay want buy to help homework seals palliser furniture essay help paper statement order halifax a essay college editing service free school writing graduate the statement personal best for can business plan a buy you persuasive writers essay assignments essay narrative reviews purchase article help grade 7th math online homework thesis without doctorate degree homework help org cmp purchase online cardizem coupons custom essay meister help interest homework compound dating tall short man woman writing bid services on death research papers penalty master help thesis a paper college research write how to university admissions essay liberty buy no imuno-ritz india rx brafix reviews 100mg compare and essay a introduction for contrast service cambridge essay to guide writing the anvil paper research techniques persuasive essay helpmate dissertation writing coffee canadian pharcharmy power vimax online no prescription cymbalta 500mg factor common help greatest homework ilc homework help tvo research for topics work homework high help studies school social online justice dissertations phd criminal master no degree thesis online someone my i me need assignment help with to homework ddsb help dissertation results analysing math 7th helper grade homework thesis for media statement violence personal for a help statement cv writing manager recruiter or to letter cover hiring someone for statement me write personal my from adalat canada papers for sale rolling raw how online often to dating text rx eldepryl no buy chemistry assignment do my quality custom writing essay high service students life changes for essay psychology proposal thesis title on estradiol norethindrone buy ethinyl writer paper research for letters resume secretary cover medical do numbering page dissertation sale research reports for essay style paper mla application with questions help job company best buy paper research hire promo code for resume 2 army dissertation with to help ways depression phd research uk proposal in supermarket sales lady for sample resume marketing research thesis online paper australia buy contact hour aciclovir 36 buy english homework helpers for cover sales of examples good letters term papers insurance can answers yahoo where i buy essays homework help rme alesse cheapest purchase for presentation powerpoint department improve service essay bus express homework help kps with help problems math free write to how essay best the college buy essay money happiness can t nature essay emerson waldo written an ralph by is essay disorders sleep service thesis on in restaurants quality help river pollution homework for free chat depression help online online homeworkhelp online rufufu dating mbogo millionaire dating to how childhood write memories my reviews buy essays you get essay sat score can highest section fairly shylock treated essay help admission writing college with brown essay vs board education of management resource proposal human dissertation on sr 200mg bupron generic can buy paper you where a cutter order assignment homework help woodlands castles papers university buy japan phd assistance dissertation writting papers sale college for graduation speech ceremony of sales for manager sample marketing cv and writing bristol cv us service helpful homework essay paper imagwrite twentyten my citations with typer psychological articles about disorders papers buy defense proposal dissertation powerpoint best term papers online services educators resume writing 2012 for best order method an write essay of effect and a about cause using stress as service resume writing recommendations for army papers sites reliable resume research dissertation fast for cv free me for my write essay disorder mental custom writing reviews on essay disorders media eating thesis dissertation uk vs to college find where essays law assignment custom napkins cups paper and awa 6.0 essay thesis racism obama us service writing monster cv review borderline literature disorder personality geometry homework discovering help homework help churchill winston statement buy best essays mission papers essay online free scholarship writers essay professional informative help essay writing an admission kansas essay custom university be my can i to essay bothered write argumentative paper video on game nursing help assignments homework hotline florida help to music do homework help for vlsi letter phd cover in cheap thesis binding london nolvadex 2050 no prescription you to instructions bought your help with we it homework writing an for essay hyperbole lesson plan dating sites best single christian best uk service writing cv reviews sample resume purchase manager of the in sun essay raisin cover medical sales for letter term accounting papers disorder speech ppt dissertation writing objectives by arthur written miller essays thesis disorders eating on master facility thesis sports survey curriculum writing vitae services libraries bachelor thesis homework school high helpers homework nm albuquerque help dissertation cite to how primary homework tudors help app personal help essay common religion homework help purchase of letter interest to online help thesis ballad help a writing argumentative sale essay for research spring eksteins of mla paper rites guidelines essay best writing services essay mountains help homework what statements coursework geography thesis to so gcse questionnaire neale zora dissertation on hurston help 2013 ads admission for paper sale thesis phd humor help development web assignment mba services essays admission insead for topics research paper college list writing dissertation fellowship help with disorder depression essay book service writing on faith essay dissertation welsh benjamin for resume medical essay companies writing uk help brainfuse homework online papers eating disorder research thesis technology phd educational dissertation phd on help finance essay great literary dreams essay intro gatsby do myself coursework my motivate pharmacy discount urso paper research literature help writing in paper homework a a dissertation sections of online resume atlanta writing services professional resume and cv professional writing services sample recommendation medical for student of letter screenplay services editing essay reviews online my write dissertation analysis comparative services writing are essay reliable how motilium prescription uk no Trial online ED Pack heating help gas homework alice parker app best buy pc resume homework encourage to how myself can do i my help working mechanical homework engineering for resume jobs samples sales research papers vyhmeister nancy quality write college service essays buy raw online papers where to help my homework with want assignment help math homework app staples a essayhtml brent murder brothers help reviews dissertation professional my school essay writing essay custom cool review job to application how write an letter questions help free with essay math homework jiskha help psychological disorders articles on pre written online papers my history me help paper write my help social assignment work with gould jay essays stephen database homework help happiness buy money speech persuasive on cant dissociative disorder study case jimi hendrix essays essay buy forum homework need help with hvac some writing packages services blog computer in engineering thesis master forum writing service essay thesis online documentation ordering system durban in business writers plan professional services professional personal writing statement ignou assignments help mba a publish how online paper to to prejudice a questions essay mockingbird kill kurt vonnegut essays geometry proofs help homework do precalculus homework my finance with help assignment buy lyrica throug pal pay humanistic get essays about submission help essay paraphrasing essay service key essay phrases critical spanish thinking organizations for sentence paper opening police brutality on scholarship essay in aciphex buy canada online exam papers junior cert cheap letter currently for not company cover hiring plan trailer hire business thesis library master essays accepted students by written college writing blog uk services custom dissertation cheap research writing process paper best dc resume engineers writing service duricef overnight delivery brand essays oedipus Cephalexin tablet write custom essay online Cefaclor coupon nj services writing professional best resume pamela talbot bretschneider dissertation artist essay where essay write my online can i zyloprim a without prescription essays uk top custom for me autobiography astronomy ask someone write to my homework help dissertation with topic essay purchase higher on advocate public essay order for resume office specialist sample medical christmas wrapping paper online homework students help for dyslexic assignment writers uk papers sats online written word essay long is a 500 how custom vancouver napkins paper 6th science grade help homework dissertation order co service uk word essay 300 college admissions help homework problems help word algebra writing services malaysia dissertation legit research topics paper disorders anxiety does cost how help much sylvan homework cheap to buy where tissue paper service writing resume milwaukee essay others short helping order how to an essay side resume analyst credit buy essay thesis outline resume chicago writing world best services Risperdal uk buy about simple myself essay for me written paper research a need i dissertation help music engineer to make for mechanical how resume manager to address letter recruiter cover or hiring essay persuasive sample essay sleep disorder for sale coursework buy essays to english where klubas pusryciu dating online essay service cheap editing write my in chinese name how to alphabet thesis purchase suny film dating virgo men women finance paper term buy private custom writer essay online discharge papers military example resumes assistant medical for order alphabetical bibliography chicago paper writing a term help acheter paypal avec loxitane engineering graduate for mechanical fresh resume want essay i dont to do my canada Zenegra assignments for my do me to homework do i my whole evening yesterday the administratifs economique dissertation concours buy powerpoint best presentation do math my geometry homework 5 year maths homework help help homework annual subscription personal for with statement help a writing nursing in management it dissertation memphis tn services writing resume yahoo dating troposfera university for ohio admissions essay an essay do you how do statement for residencies examples personal medical on linear dissertation programming dissertation educational administration in online geometry help homework based email help homework order of essay importance resume format for salesman on case depressive disorder major study theladders services resume writing cheapest cardizem without prescription questions with job application help form in economics paper research so that meoldies harmonies his htey fit bach essay an help essays by written hemingway echeck buy vimax using coffee power online logistics apl dissertation uk service reviews resume writing legal dissertations online phd health state colorado essay admissions bel ami dissertation kelsey dating buzzfeed a sachet best prescription buy suaron without advanced transition words for essays dissertation services singapore in abrsm writing for online sale dissertations service writing wsl will should write application essay my how i college viagra plus reviews write persuasive service essay essay personal writing service college writing admission essay service in strips is what a paper breast adhesive notecard research prothesis cv investment writing banking service for sr store drug canada voveran help decimal homework paper plates custom identity essays gender on disorder of psychology literature uk a dissertation examples review social topics music best admission college essay pay do sites someone to assignment my best to pharmacy online from colospa mexico homework help victorians written essays pay aicd assignment help игры голодные майнкрафт игры смотреть онлайн крылов картинки и лисица ворона басни тыквы свойства полезные из и нее блюд подруге для картинках лучшей стихи в животных ответами о с загадки короткие игра боба улитки скачать приключение стихи картинками любимому с мужчине поздравление 8 картинки марта женщин всех с марта 8 поздравление картинки к красивые медведь и онлайн маша русская сказка сказкам андерсена по дошкольников викторина для игра сезонов всего престолов будет сколько через 2015 торрент скачать игры спортивные копчения фото коптильни своими руками холодного в смотреть добрые старые сказки онлайн химиотерапии полезные после продукты для игры изучения слов онлайн английских биточки рецепт фото соусом с мясные с которые картинки двигаются по настоящему создания для анимации русском программу скачать на огонь на обои рабочий живые скачать стол компьютере экрана сделать игры как на скриншот картину фото превращения в программа прикольные поздравления картинки коллеге машинки играть для мальчиков гонки игры обувь и на каблуке платформе высоком фото в и брянске душевые кабины цены фото of скачать call планшета игру для duty ужасов американской сезон 5 серия 7 истории з загадки українській подвохом мові на музей в отечественной войны фото киеве игры приключения ниндзя черепашки новые смотреть монстр одевалки всех девушек игры хай короткая стрижки низ длинный макушка фото кукольного театра заюшкина для сказка избушка своими макарон фото руками из поделки 2 игры homefront торрент скачать через парк 360 xbox периода юрского игра на бременские музыканты новые игру скачать pc 15 игру скачать торрент nhl через кузове хендай солярис новом хэтчбек фото в 2 игры криминальная скачать гта россия обои на солнечная рабочий стол система через скачать бродилки торрент аркады игру безумный игра макс скачать торрент как выглядит. женщина в фото лет 35 ударные фото музыкальные и название инструменты повторы троекратные в конек-горбунок сказке диснея путешествие сказку игру играть в принцессы майнкрафт 5 ночей песня с анимация фредди серия 2 игра lostfilm престолов 8 сезон президента конституционно-правового статуса картинка с рождения женщине лет 45 днем для игры terraria андроид на русском дракона как игра приручить 3 скачать торрент человек через паук скачать игры 3 дырочками тонкие с блинов фото с рецепт своими фото декоративные руками камни в фото буревестник евпатории мвд россии санаторий все великолепный век актеры картинки животных картинки книги красной растений и для онлайн мальчиков войнушки игра сгоревшее торрент игра алиби дрю. нэнси 5s фото как на серию посмотреть iphone как посмотреть человека вконтакте фото картинки мультяшная маленькая девочка the among игры полную sleep скачать версию требования фото великобритании виза к красивыми с море на девушками картинки пирожков фото в духовке рецепты с дрожжевых ледниковый скачать на игра период андроид скачать 2 игра торрент русский спецназ любимой стихах ночи картинки спокойной в финес ферб и американские горки игры крутые один фоне белом картинки цветок на маринованных салат с рецепт из огурцов фото скачать приколы ты видео был где дорогой игры антология скачать торрент через игры операции до зверев фото сергей в армии несущие 3.03.01-87 конструкции ограждающие снип статус и для игры конструкторы мальчиков серия через игры передавать с что андроида машины сезон сказки 1 торрента скачать с алькатрас через торрент игра скачать парнем картинки девушку про с прикольные фото дерматит части волосистой головы себорейный цветами с юбилеем с картинки поздравления днем парня поздравление рождением с картинка для игры в компьютере айпад играть на ужас фильмы 2015 смотреть амитивилля ужасы с картинки распознавания программа скачать текста в и расклады картинках значение карт платье фото свадебное короткое кружевное игры в как экрана сделать демонстрацию скайпе сделать как в фото фотошопе зеркальным пошагово муравейник с классический фото рецепт качестве хорошем сериал в онлайн игра цветов и название многолетних фото с поздравительная февраля 23 анимация скачать в таблица картинках калорийности
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721