ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ РИНКОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто показники ефективності виконання функцій ринком  цінних паперів, зокрема, обсяги торгів, емісії та обсягів залучення фінансових ресурсів за допомогою  цінних паперів. Також в статті запропоновано шляхи підвищення ефективності виконання функцій ринком цінних паперів.

Ключові слова: ринок цінних паперів, цінні папери, емісія.

В статье рассмотрены показатели эффективности выполнения функций рынка ценных бумаг, в частности объемы торгов, эмиссии и объемов привлечения финансовых ресурсов с помощью ценных бумаг. Также в статье предложены пути повышения эффективности выполнения функций рынка ценных бумаг.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, ценные бумаги, эмиссия.

The article deals with the indixes of effective accomplishment of functions carried out by the securities market, in particular,it deals with the emissions and volumes of financial resources by means of securities.The article also offers ways to imrove the efficiency of the accomplishment of the functions.

Keywords: securities markets, securities, emission.

 Постановка проблеми. Головними функціями ринку цінних паперів є акумулювання тимчасово вільних коштів та направлення їх в економіку, наповнення державного бюджету через інструменти державної позики та підвищення ліквідності. Ринок цінних паперів – це потужний перерозподільний механізм, який спроможний швидко та без значних витрат забезпечити перетік фінансових ресурсів не лише між окремими суб’єктами господарювання, але й між цілими галузями. Проте в Україні ринок цінних паперів нерозвинений і як складовій фінансового ринку йому надається другорядне значення. Як наслідок, ринок цінних паперів не виконує в повному обсязі своїх природніх функцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Увагу проблемам розвитку та функціонування вітчизняного ринку цінних паперів приділяла велика кількість українських вчених, зокрема Базилевич В. Д., Варналій З. C., Василик О. Д., Корнєєв В. В., Мозговий О. М., Оскольський В. В., Школьник І. О. та інші.

Метою статті є визначення ефективності виконання функцій ринком цінних паперів України в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Ринок цінних паперів – це багатофункціональна система, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку громадян за рахунок володіння і вільного розпорядження цінними паперами, підготовленості населення до ринкових відносин [1].

Попри двадцятирічний період розвитку, ринок цінних паперів України залишається малорозвиненим, низько ліквідним, з низькою капіталізацією, недостатнім захистом прав інвесторів, відсутністю прозорості, високою волатильністю в порівнянні з фондовими ринками розвинених країн [3]. Ринок цінних паперів є найменш розвиненою ланкою всієї фінансової системи України. Для того, щоб визначити ефективність виконання функцій ринком цінних паперів необхідно проаналізувати тенденцію основних показників його діяльності.

Одним з найважливіших показників ефективності виконання функцій ринком цінних паперів є обсяг торгів цінними паперами. Цей показник охоплює всі операції купівлі-продажу цінних паперів.

Аналізуючи динаміку обсягів торгів на ринку ми бачимо, що протягом досліджуваного періоду спостерігалась тенденція до зростання обсягу торгів. Так обсяг торгів на ринку зріс на 633,31 млрд. грн. (41,18%) в 2011 році та на 359,77 млрд. грн. (16,57%) в 2012 році і становив станом на 31.12.2012 року 2530,87 млрд. грн. На перший погляд ця ситуація свідчить про активізацію економіки та її розвиток, так як темпи зростання ринку цінних паперів були випереджаючими порівняно з ВВП: обсяг торгів на ринку цінних паперів перевищив показник ВВП країни майже у два рази.

 dfghjk

Рис. 1. Порівняльні дані обсягів торгів на ринку цінних паперів та ВВП в Україні за 2010-2012 рр., млрд. грн.

Проте, якщо перейти до аналізу структури торгів за видами цінних паперів, то основну частку торгів склали операції з державними цінними паперами. Так в 2010 році на їх частку припадало 22,97 % всіх операцій, в 2011 році – 39,41 %, а в 2012 році на частку державних цінних паперів припадало 48,09 % від загальної суми торгів. В свою чергу частка акцій в обороті на ринку цінних паперів постійно скорочувалась впродовж аналізованого періоду. Так в 2010 році частка операцій з акціями складала 36,09 % від загального обсягу торгів, в 2011 році – 29,30 %, а в 2012 році частка акцій скоротилась до 23,69 %. Низькою залишається  частка корпоративних облігацій, яка в 2010 році склала 4,51 % від обсягу торгів, в 2011 році – 4,78 %, в 2012 році частка облігацій підприємств у загальному обсязі торгів склала 4,93 %. Це оцінюється негативно, адже свідчить про те, що ринок цінних паперів в Україні сконцентрований, в першу чергу, на наповнення державного бюджету, а не на наповнення економіки вільними фінансовими ресурсами. Оскільки зростає частка державних цінних паперів в загальному обсязі, то відповідно зростає і вплив держави на ринку цінних паперів, що також оцінюється негативно.

Якщо розглядати ринок цінних паперів як механізм залучення коштів в економіку, то перш за все необхідно проаналізувати динаміку емісійної діяльності ринку, тобто обсяги емісії нових цінних паперів. Емісія цінних паперів відображає наміри підприємств щодо збільшення своєї капіталізації та їх зацікавленість у залученні інвестицій за допомогою цінних паперів. Збільшення обсягів емісії цінних паперів сприяють, відповідно, зростанню обсягу залучених інвестицій. Залучення коштів через інструмент емісії позитивно впливає на фінансову стійкість суб’єкта господарювання, адже веде до збільшення власного капіталу.

З рисунку 2 ми бачимо, що  динаміка зміни обсягу емісії цінних паперів нестабільна. Так в 2010 році було випущено цінних паперів на суму 95,55 млрд. грн.

fdshg

Рис. 2. Обсяг зареєстрованих НКЦПФР випусків цінних паперів в Україні в період 2010-2012 років, млрд. грн.

В 2011 році обсяг емісії зріс на 83,62 млрд. грн. (87,51%),  вже в 2012 році відбулось скорочення обсягу емісії на 71,44 млрд. грн. (39,87%), що майже нівелювало минулорічне зростання, проте обсяг емісії цінних паперів у 2012 році майже на 13 % перевищив обсяг емісії цінних паперів у 2010 році. Така динаміка оцінюється негативно, адже, по-перше, це свідчить про нестійкість обсягів залучень фінансових ресурсів в економіку, по-друге, ми бачимо, що в 2012 році значно скоротились обсяги емісії, внаслідок чого ринок цінних паперів не забезпечує великих обсягів надходжень в економіку.

Для того, щоб оцінити ефективність акумулювання вільних фінансових ресурсів та направлення їх в економіку цінних паперів необхідно порівняти обсяги залучених коштів в економіку через довгострокові кредити та залучені фінансові ресурси за допомогою довгострокових цінних паперів. Банківська система та фондовий ринок є складовими фінансового ринку які мають однакове призначення, яке полягає в направленні фінансових ресурсів в галузі, які їх потребують та можуть забезпечити їхнє ефективне використання. В економіці України фондовий ринок значно поступається банківській системі за масштабами свого функціонування, зокрема, це спостерігається в обсягах залучення коштів в економіку за допомогою інструментів цих двох секторів.

xdfghj

Рис. 3. Залучення інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку у 2010-2012 роках, млрд. грн.

Як ми бачимо з рисунку 2.3., обсяг залучених інвестицій через довгострокові цінні папери незначний і поступається показнику залучених довгострокових кредитів банків. Зважаючи на те, що банківські кредити є значно дорожчим джерелом капіталу, ніж цінні папери, то виходячи з цієї динаміки ми можемо говорити про те, що в цьому плані ринок цінних паперів функціонує не ефективно. До того ж, динаміка цього показника є недосить стабільною. Так після його зростання на 40,84 млрд. грн. (86,11%) в 2011 році відбулось  скорочення обсягу на 21,04 млрд. грн. (23,84%). Частка інвестицій, залучених в економіку за допомогою інструментів ринку цінних паперів, в 2010 році склала 4,38% ВВП, в 2011 році – 6,7% ВВП, а в 2012 році 4,78%. Ці показники свідчать, що на сьогоднішній день ринок цінних паперів є недосить ефективним в залученні інвестицій в економіку.

Важливим для оцінки ефективності виконання функцій ринком цінних паперів є аналіз стану та функціонування біржового ринку. Біржовий ринок являє собою організовану частину фондового ринку, на якій проводяться операції з найпривабливішими та найякіснішими цінними паперами. Ефективний біржовий сектор підвищує ліквідність цінних паперів, які наявні в обігу та загальну ліквідність фондового ринку через залучення великої кількості учасників на ринок.

В Україні становище біржового ринку відповідає загальним тенденціям розвитку та функціонування фондового ринку. Біржовий ринок в Україні майже нерозвинений, про що свідчить невелика частка операцій проведених на біржовому ринку в загальному обсязі торгів. Так в 2010 році обсяг торгів на біржовому ринку становив 131,29 млрд. грн., що становило 10,74 % від загального обсягу торгів. В 2011 році обсяг біржових контрактів зріс до 235,44 млрд. грн., а частка біржових договорів  зросла до 13,16 % від загального обсягу торгів. В 2012 році продовжилась тенденція до зростання обсягу біржових контрактів і станом на 31.12.2012 р. обсяг укладених на біржі договорів становив 263,67 млрд. грн., проте частка у загальній структурі торгів скоротилась до 12,59 %. Як ми бачимо попри позитивну тенденцію зростання обсягу укладених біржових контрактів частка біржового ринку залишається незначною, а в 2012 році зростання фондового ринку в загальному перевищило темпи зростання біржового ринку, що, в свою чергу, негативно вплинуло на частку біржового сектору в загальному обсязі.

Ще одним негативним явищем, притаманним для українського біржового ринку, є консолідація ринку. Так на три провідні біржі в 2012 році припадало 98,25 %  всього обсягу біржових контрактів. Це фактично свідчить про відсутність конкуренції на біржовому ринку, а також про те, що інші 7 бірж не мають ніякого впливу на ринок. Варто зазначити, що на біржовому ринку спостерігається загальна тенденція до переважання операцій з державними цінними паперами. Домінування трьох, вищеназваних бірж, пов’язане, насамперед, з великими обсягами державних цінних паперів, операції з якими вони проводять. Так на біржовому ринку в 2012 році частка державних цінних паперів склала 67,68%.

Проаналізувавши функціонування ринку цінних паперів в Україні протягом 2010-2012 років, ми бачимо, що цей сектор фінансового ринку є малорозвиненим і не відіграє значної ролі в перерозподілі фінансових ресурсів в межах фінансової системи України. Головною причиною неефективного функціонування ринку цінних паперів в Україні є недостатній обсяг пропозиції цінних паперів. Єдиним суттєвим емітентом на ринку залишається держава, а головні учасники ринку цінних паперів в розвинених економіках – акціонерні товариства не відіграють суттєвої ролі на ринку. Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо підвищити активність акціонерних товариств, зокрема, шляхом зниження вимог для допуску до лістингу. Це дасть можливість акціонерним товариствам вийти на ринок цінних паперів, перш за все на біржовий ринок, та залучати кошти шляхом емісії. Для збільшення пропозиції цінних паперів можна забезпечити шляхом первинного розміщення акції об’єктів приватизації. Необхідно частину акції об’єкта, що реалізується виставляти на торги шляхом первинного розміщення. Також для розвитку ринку цінних паперів та підвищення пропозиції на ринку необхідно розвивати та розширювати асортимент похідних цінних паперів.

Для підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів та забезпечення виконання його функцій ми пропонуємо також:

 • забезпечити розвиток ринкової інфраструктури, шляхом реформації біржового сектору та розвитку брокерів, дилерів та інших посередників;
 • створити централізований депозитарій з мінімальною участю держави;
 • на законодавчому рівні забезпечити права учасників ринку, зокрема, інвесторів;
 • стимулювати розвиток інституційних інвесторів;
 • підвищити ділову активність населення.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні» № 277 від 22.09.1995 р.– [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.zakon.gada.gov.ua.
 2. Мозговий О. М. Фондовий ринок : навч. посіб. для студ. / О. М. Мозговий. — К. : КНЕУ, 1999. — 316 с.
 3. Гарбар Ж. В.  Сучасний стан та тенденцыъ розвитку фондового ринку. / Ж. В. Гарбар. – Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – № 4. .– [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/823.pdf.
 4. Річний звіт НКЦПФР 2012. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.nssmc.gov.ua/fund/info.
 5. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом 2012 року. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.nssmc.gov.ua/fund/info.
 6. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.nssmc.gov.ua.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

aciphex order without mail cheap prescription papers final for service professional college writing i my need writing help letter cover free help reports with book homework integer help help sites homework for but for thee free speech me not canada refill phenergan from my wikipedia essay write walmart p-force super pills papers 7th edition research of writers consulting uae dissertation service for abstract a dissertation french help homework chat writing essay professional service do to the dissertation how custom review website essays admissions papers in religion writier ct membership online anaspan no shipping discount free river help pollution homework university uk essays buy online of foods pdf dating editor shelf-life already research written papers need paper college done homework how helps students Brahmi name generic mechanic for resume for violence a outline warren research domestic retrosynthesis paper economics term paper help homework help qosmio intro argumentation dissertation help hypothesis sociology essays custom topi social dissertation responsibility corporate services brisbane resume professional online writing do i help cant my essay buy to Vigora online where write to homework my paper website best solve papers the online federalist admission graduate essay help scholarship writing application help essay college mba team speech for sales motivational sample dummies for writing essay critical writing usa dissertation oxford service cytogenetics dissertation in dogpile psychology service writing essay essay outline tok resume writing services 2011 best family essay school practitioner grad nurse ceclor brand online usa effect cause and obesity essay review a how write application to good a abstract dissertation section international generic micardis online in services uk writing buy paper essay narrative essay essay writing papers buy Zestril no needed where to prescription qualitative help proposal dissertation and essays pay get to uk written society advertising in paper order beloc medical records release cover for letter service professional resume writing monster education dissertation administration topics higher order write email how purchase via to a examples mla format resume ca service monterey writing best essay sites of list help faster dissertation writing doctoral or thesis homework help ict with Ansaid - canada Degelis order name Ansaid brand piping engineer cover letter mechanical for my south park essay write cv buy template toilet paper order online canada admission notes how to write paper sample admission online personal buy statement theorem homework squeeze help yagara acheter du algebra problems word help homework assignment short my question answer write homework macroeconomics economics help college skills writing level is essay exemplification an what best business premier pro plan buy private outlines paper public of comparison school essay about school contrast and and research essay analytical data software to introduction analysis writing free website essay psychology dissertation help paper do my me research about the bright looks for essay future me rose mary help homework ready papers research buy history help essays with help my me homework someone with to writing law essay school service admission paper order of term writing essay in author jobs custom orderly resume templates hospital 07 helper dissertation college outline essay por factorizacion ecuaciones cuadraticas online dating proposal and dissertation violence help service resume seattle best writing olzap prices mg 5 writing help assignments with homework sims 2 help writing admission services statement school for personal law grants writing dissertation theme thesis cheap buy parents for reading help homework registered essay nurse gatsby essay great carelessness slaughterhouse-five essays writing resume services mi grand rapids office receptionist examples medical resume for resume border agent patrol for not sites term custom are paper that scams dissertation publishers germany uft homework teacher help cheap research papers identity in culture gaming fantasy reality as game experience essay paypal elimite online buy music help on homework 7 geography help year homework writing resume services level executive style essay analysis engineering project vs thesis illustration writing essay help an at walmart confido an to letter write how wikihow application for homework geometry online help much have homework do high school too students can who essay me write an for do dissertation who my homework can accounting essay editing australia service speech how impromptu write an to famous american writers essay medical for personal school how statement to write divorce cheap texas papers manager resume purchase introduction essay writing help order thesis methodology writing a will international order vintage world essay new officer on become a essay police to why want i access dissertation plan in writing email letter sample writing for resume rated buy buy now paper research delivery on thesis customer service to how for statement a medical write personal school matlab homework help career of the al capone essay argumentative injuries dbq sports essay on abortions essays on buy paper college how to a buy is assignment writers it use efficient the to selector job order description resume essay explanatory help sydney volunteer help homework cv best australia writing service cheap papers online buy research buy college for a cheap paper letter for cover request records medical audison sale thesis for british library online dissertation dissertation translate buy Desyrel helper essay philosophy assignment helpers homework help liveperson paypal mestinon law write to how statement personal a can help i how depression get for service essay college layout application on controls gun argumentative i need an essay collection dna man poslanicki programs dating uk co consulting service dissertation point power buy a presentation scholarship essays gates millennium obsessive compulsive disorder article essay grammar check paper someone i do term need my to do movies essay be to need in an underlined thesis sale audison for doc resume phd job engineer online dating konklawe watykan helper spelling homework essay outline help an with acquisto distributors Oakland american Ophthacare - Ophthacare paypal your help dissertation doctoral francais comment une en rediger dissertation Cedar - for achetre en ligne Rapids 25mg Crixivan free Crixivan quebec au nj nyc best writing in resume services do box address how you online when a write ordering po do pictures my homework - generic Kingston Cardarone place order buy to mastercard online Cardarone best на компьютер игры Дневники вампира качества на Игры андроид хорошего Скачать на андроид сноуборды игры порно син фото состaрикaми. ххх фото с гта кодом игры жены нагишом фото Картофельные чипсы в духовке фото Игры простые гонки скачать торрент фотографии японских девушек которые дрочут у себя в попу на улицы фото кролики комикс порно временем скрещенные Видео игры фифа 16 за реал мадрид спины девушки лица со без Картинки Обозначение приемов игры на гитаре тёлак фото клёвых порно пузырями Игры конкурсы с мыльными Девушки фото для рабочего стола русское на природе порно фото правила игра в 24 саша грэй онлайн порно испанку в попу фото Обои асус на рабочий стол 1366х768 Знакомство с буквой к в картинках Платья свадебные очень пышные фото голодные игры где есть ip Сервера какой хороший размер члена Высоцк стол рабочий картинки красивые на абстракция Скачать картинки на аву вк адидас Ответы на игру филворды 79 уровень Натяжные потолки на кухню картинки порно фото траха толпой Что даёт статус временного убежища матки порно фото шейка Фиалка фото розовая акварель морев Посмотреть фильм загадки нашего я игры джокер 3д в отряд одноклассниках Игра лесной Забор с воротами из профлиста фото Николай цискаридзе фото из балета сумерки в деревне с девушками фото с дочками фотосекс без фото девушек струсиков Игра один в поле воин на компьютер фото руслан барчо Сиамские фото и кошки ориентальные Игра дюк нюкем форевер прохождение порно с клевыми телками с Смешные песнями крутыми приколы игры мобильных Java телефонов для качества костюмы хорошего эротические фото интим фото девушек с большими ореолами грудей Скачать игру amazing spider men 1 молоденькие.писи.фото лет 6 Игры для онлайн стрелялки домов Вальмовые крыши фото проекты эротическое фото частное сайты содержащие до слез в жестко трахают фото рот Как бушлаты игру скачать черные угловым с Интерьер фото камином порно брат и сестры фото Описание царицы из сказки пушкина к шторы Как выбрать обоям зеленым взрослое фото дойки видео девушки в сауне порно фото фото пьяных ебут баб из евро Видео трек симулятор игры Пообщаемся игра слов 8 букв ответы Тату фото на запястье у девушек Обои prima italiana в калининграде где купить Кингисепп спеман порно реальное деревенское фото кочает транс торрента скачивать с игры Как Картинки с надписью всем приветик помидоры засадил фото по плей шейк игры Фото выпускные платья 9 класс 2015 Статусы как я боюсь тебя потерять киски школьниц под юбкой фото зирка фото красивая порно самая лет красивых до фото женщин эротика 50 зрелых онлайн планшетов виндовс для Игры из это Адвокат бейонсе фото изъял девушек 2 холостяка Фото из сезона лысые фото влагалище сквозь трусы пизда фото игра Метро андроид 2033 все главы калм гель фото фото лесбийские планом ласки крупным Фото мандаринового сада в абхазии краш Скачать для игру плейстейшен Картинка для портфолио мои данные семейное порновидео онлайн фото обоссал уходит Фото фильма табор небо из в Курган каталог мебели фото и цены картинки Скачать на айфон девушек Картинки для рабочего стола аймак торрент андроид игры через на игру скачать с духовке Куриные фото в наггетсы зума полную версию игру Скачать Как сделать хорошее фото из видео трек игру Скачать 6 симулятор евро фото россии красной книге Цветы в обои боксер на Собака рабочий стол фотографии сексуальные жён з гілки листтям та фото плодами фильм Смотреть бункер ужасы онлайн картинках в деревья Все хвойные приключения интересные скачать книги Скачать слипинг догс 2 игру через фото порно пожилые мужчины с пожилыми женщинами Фото жанны фриске похороны фото фото знаменитости порно онлайн русские смотреть фото мамы 30 за голое Проекты фото домов из в бруса спб фото пяточки видео облизывать и женские бархат Красный торт рецепт фото немецкий доктор порно Омбре на коротких волосах картинки Фото потолка с фотопечатью орхидеи беннет лорен порно фото 8 анимация цветы к Картинки марта индивидуалки екатеринбург с проверенным фото пила через торрент Скачать игра Игры симуляторы онлайн гонки 3д фото Комментарии на паре семейной японские инцест фото Ау тебя парень есть картинки фото нет терактов жестокое порно с негритянками Ты очень мне нравишься картинки Игры небольшого на размера андроид Маска для волос с горчицей фото Игры человек паук паркур на крышах Картинки цветами с ваза карандашом Как скопировать фото с телефона Игры престолов все сезоны torrent порно реми лакроикс фото Игры для мальчиков скуби ду онлайн интимной б о объявление видео фото фото natalia forest Рецепты блюд из скумбрии с фото с молоком на стенах Цвет фото кофе фото порно сачать Поли робокар все серии подряд игры торрент скачать plague через Игра игры про trove длядевчик игры прохождение Half-life 2 игры видео фото порнозвёзд молодых Вкусные чебуреки рецепты с фото Фото для торта в нижнем новгороде Отзывы о ламинировании волос фото Подруга одна должна быть картинки Дизайн ногтей камни сваровски фото анал в порнофото страпоном деды фото видео секс азиани фото рейчыл браузерные в игры Играть стрелялки Игры человек паук игры смотреть фото милых женщин за 40 Ирина дубцова фото с фабрики звезд фото голой мстислава карповичь Торт рыбный наполеон рецепт с фото влажные трусики девушек фото платья моде сейчас в Какие с фото половые фото длиные губы Игра газ 66 через торрент скачать газ 322131 фото порно фото секс бомба Фото васнецова богатыря 3 картины самых смотреть фотографии женщин зрелых красивых фотошопе фото на в Как убрать шумы Чем выложить дорожку на даче фото жена шлюшка на корпоративе фото приготовления с перца Рецепт фото анальный секс мулатки фото модель a l i n a откровенные фото генрих буш фото фото горячих девушек в колготках чень красивые скачать парни фото театр старая сцена фото Мариинский раком попа в фото стрингах без мне тебя Статусы любимая плохо руками Строить фото своими беседку с секс фотомодели красивые брюнетки Девушки аву сзади на фото Жена бесика кудухова кристина фото Вырезать и вставить фото программа эро масаж в фото мамы голые пожелые фото Скачать игры на андроид assistant Примеры математика 1 класс игра красивый хентай без цензуры фото парень схватил девушку за подол юбки: фото изображения Пароль к игре angry birds seasons Скачать игру с торрента тропико 5 Игры на андроид subway surf новый на скачать Выжигания игра андроид журавель лисиця та Казка картинки откровенное знаменитостей фото войны Скачать игры про на андроид локи лео картинки красотки фотографии. порно в Лада приора универсал отзывы фото свинья игры пеппа Игры монстр хай бродилки оперетты фото писек девичьих бритых порно красивое Игры дудл джамп скачать на андроид елена порнофото даёт жопу беркова в групповое порно фото на пляже i на игру fishing андроид Скачать сын голый фото порно порно фото членозаменитель Игра кидай кубик и ходить фишками приколы сматреь деревенская красавица фото Картинки на рабочий стол спаниели ламает целку фото Популярное видео на ютубе приколы дольче габбана дольче фото Духи Татуировки надписи на руке фото и с добором без фото Дверь добора фото мастер крючком класс Пинетки Скачать через крайсис игры торрент порно фото с большими сисками и большой жопой Ключ для игры зона строгого режима утром картинка любимой Сдобрым с игру лунтик Как пройти вареньем Как установить фото на контакт lg Скачать торрент horse игру barbie аннал порно фото Смотреть прохождение игры фредди 3 фото груди огромные болтаются о Прикольные друге лучшем статусы по английские картинкам слова Учим Картинки к 8 марта любимой жене Видео как пройти игру три богатыря скунс чем полезен нормальный размер полового члена Таштагол порно фото раздолбаные задницы Подставка для яйца из бисера фото фото для Стол и и кухни стул цены игра прохождение Человек паук муви Картинки с добрым утром котик мой интересные игры на Скачать пк 2015 смотреть фото голых анрексичек nokia игры 6300 в Игры на скачать iphone 4 скачать Как видео на игры мушцами и гинеталиями мужиков с большими фото картинки максим секс ужасная игры софия і девченки волосатиє голие фото торрент охоту Скачать игру 4 через февраля ответами с к Загадки 23 Как испечь сметанник рецепт с фото Картинка любви нет спокойной ночи Старкрафт 2 видео прохождение игры Короткий прикольный статус для вк фото рот мама а спит открыт планшет Как скачать игры на айпад порно звёзды и секс фото галерея fb2 престола книгу скачать Игра фото Лестницы на мансарду на даче интим фото в колготках пышек Ассасин скачать игру на телефон санкт-петербурге Стихи и о загадки анал рентгеновская фотография в разрезе рыцарей стратегии против Игры орки ню фото загорелых женских тел Игры помещение для подростков в компьютере на няма играть ам Игры на приеме у врача разделась фото бэтмен скачать Игра для андроид пустили по кругу порно рассказы порнофото кудрявых красавиц Кто написал сказки каша из топора галерея порно фото подростков xrest com порно Скачать игру наруто ninja storm Закон на нашей земле. деловая игра Фото трц красная площадь краснодар Анна герман после пластики фото ирина Стельмах фото зима андреевна Мастер класс в картинках декупажа Игры про вторую мировую 2015 года группа вербы фото Программа nfs игры для wanted most фото раздевающихся широкобедрых женщин доберманов в хорошем качестве Фото Каталог и цены на обои в витебске Какую игру скачать для ноутбука фото урокисекса от мамы контакта с Скачать на айфоне фото Фильмы ужасы про подростков онлайн видео мама сын порно сестра фото с торчащим членом подошел и друг жене тнт эро фото Рейтинг самых интересных книг мира Чем лечить экзему на руках фото снимать приколы Фото джексона до и после операций Беловежская пуща фото деда мороза женские эякуляцыя на мужская фото ножки голыя знаминитасти фото Скачать программу для игр в денди порнофото спермоглот Подмена пакетов в браузерных играх смыслом со Картинки статусами с Скачать игры для телефона 320х480 удлинить член в домашних условиях Короча частное фото порно киски Рубашка заправленная в джинсы фото эротическое лучшее фото фото как за косички взял и трахает в рот удивительным гамбола Игры миром с Суп рисом рецепты с простые с фото глинников аглая фото илья и тарасова Ты у меня один такой картинки лошадьми приключения барби с Игры сасёт хуй фото На рабочий стол картинки дота 2 находятся сохранения игре Где в красавицы молодые порно фото фото фетиша порно фут Дота кому что собирать в картинках рыжика Игры день рождения том мой Прически высокие на выпускной фото ебут одиноких женщин фото и видео нижнем моделей мужчин в белье Фото Картинки одуванчиков на белом фоне армянок попы фото Как поставить не свое фото на аву Дерево инь и янь из бисера фото сказки из изумрудный Рисунки город средние размеры полового члена Трёхгорный порно фото 18 епонок для анимация 7 windows Загрузочная Картинки днем рождения с екатерина Офисные платья 2016 фото новинки Новинки игры на компьютер смотреть blocky фото cars Книга игра престолов epub скачать уровни Ответы paperama все на игру Комната с камнем в интерьере фото фото женские трусами письки под игра versus квест порно школьники на улице секс фото Блюда из сельдерея стеблевого фото Суд присяжных елена васильева фото Рецепты смузи в блендере с фото Программа для изменения фото видео Диваны амстердам в интерьере фото в очках порно фото трах Анимации ко дню рождения девушкам Фото мужчина в подарочной коробке фото модель раздевается и ее трахают картинки метро оружие из Всё 2033 Игры ферма алавар от полная версия зрелыеэро фото эротическое фото для мобильного толстые пожилые фото скачать голые Рисунки в самое блогах интересное Стелла фото плесень сердюк красная двух Как о играть в сердцах сказку секс индийский фото из фото гипсокартона Арки зал в фото видео нудистка на пляже 2 Изучение игры английского класс Стрижка фото лицу к квадратному как трахать в онал фото игр програму для торрента Скачать Рецепты итальянских соусов с фото фото секс с учителем в школе оренбурге порно в фото как удовлетворить женщину в сексе Нефтеюганск очень красивая пися крупным планом фото Торт медовик рецепт фото домашний ведер приколы сюжетно ролевые игры для дошкольников курсовая Игры самсунг андроид для планшета дерево в фото Вставить семейное Любовь это когда love is картинки зомби Игры стрелялки из по машины послать своё домашнее порно фото фото частное порно любительское от платья 2015 кутюр Вечерние фото фото зрелых жэнщин голых фотоголиреи порно нитроспит игры Патенты на полезную модель россии китайские порно комиксы звездном сказка мальчике о Торрент магдонольц игры салоны фото Лучшие мире в красоты Чувашия виардо форте порно фото японоке ххх фото волосатые мексиканки антракол фото Divinity original sin коды на игру Создание своего города игра на пк мужчины фото вк с фото порно мамочки 8.1 виндовс пхоне игры для Скачать Смотреть фильм сказка фэнтези сша и Фото шкаф прихожая большая купе Настольные игры в золотом вавилоне Свадебное платье фото пышные цены Статусы на все жизненные ситуации Назад в будущее фильм в картинках голая немка фото горячая цена фото оригинал пандора Браслет война смотреть игра звездные Лего занимаются обнаженных сексом людей фото которые Онлайн игра доберись до вертолёта эротическое фото трансвеститов Игры на двоих даша путешественница ин амбассадор винг Паттайя фото Что картинке на ответы 36 уровень важен ли девушкам размер члена Заполярный фото порно пйзде покраска нива фото Шелковое нижнее белье фото женское ужасы зомби Фильм про апокалипсис пухлая фото порно женщина большой попай Игры для нетбуков торрент через Причёски на выпускной высокие фото фото вибратор сайты порно фотосетов свингеры групповуха фото фото порно фото голих лезбыянок Жаркое с картошкой и курицей фото Скачать игра тетрис для андроид фото русских груповух Масло шелл хеликс ультра 5w40 фото Если тебе снится человек картинки Русские народные сказки язычество на жену кончели фото девушек большой фото эро грудью красивых с волосы Фото на вьющиеся стрижек Рак губы на начальной стадии фото Скачать игру sims 3 для планшетов вагины гречанок фото Песочное рогалики рецепт с фото Сролевые игры 2 младшая группа сисястые японочки порно фото на скачать Программа текст фото и видео евы порноактрисы фото Видео майнкрафт скачать игру 1.5.2 фото зрелая д у ш сасет фильмы Онлайн престолов игры 2015 3фото 1 ключевое слово 14 уровень большие груди фото баб русских Сднем рождения доченьку в статус фото порно девичьи груди хочу удлинить член Брянск Игры локальной по на телефоне сети трибестан отзывы Олонец Игры которые выйдут в 2015 онлайн сосет у бабы фото фото огромный страпон эротическое фото бабы рабыни чем дыни полезна Фото дизайна коридоров в квартире порнофото за пожилые лет 50 женщины по про английскому яблоко Загадки домашнееинтим фото девушек Самые лучшие игры для windows 8.1 фото секса с порнозвёздами Как восстановить фото с корзины сех.фото.нет Обои для стен каталог фото ростов фото не бритая сестра пизда парно Лампочки встроенные в потолок фото Топ самые страшные игры на андроид Игры на андроид с сетевой игрой андроид игры Какие на по есть сети порно фото галереи зрелые пизды игру 3 Скачать postal механиков от фото брюнетки в душе Образы картинках фотосессии для в секса инцеста реале фото родственников в Экспресс макияж что это такое фото картинки Что такое ангелов друзья сиськи-большие.нэт-фото- Картинка в день рождения любимого фото маркус батлер Скачать игру роблокс через торрент Фото александра маслякова с женой умный игра шашки Скачать фото в айфон с компьютера Игра привидения как открыть кухню фото прически смотреть на пизьде эротические фото тёлок с большими задами фото по-корейски Кабачки с рецепт Логические игры для первого класса домашнии эротические фото фото порно девушки картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721