ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ РИНКОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто показники ефективності виконання функцій ринком  цінних паперів, зокрема, обсяги торгів, емісії та обсягів залучення фінансових ресурсів за допомогою  цінних паперів. Також в статті запропоновано шляхи підвищення ефективності виконання функцій ринком цінних паперів.

Ключові слова: ринок цінних паперів, цінні папери, емісія.

В статье рассмотрены показатели эффективности выполнения функций рынка ценных бумаг, в частности объемы торгов, эмиссии и объемов привлечения финансовых ресурсов с помощью ценных бумаг. Также в статье предложены пути повышения эффективности выполнения функций рынка ценных бумаг.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, ценные бумаги, эмиссия.

The article deals with the indixes of effective accomplishment of functions carried out by the securities market, in particular,it deals with the emissions and volumes of financial resources by means of securities.The article also offers ways to imrove the efficiency of the accomplishment of the functions.

Keywords: securities markets, securities, emission.

 Постановка проблеми. Головними функціями ринку цінних паперів є акумулювання тимчасово вільних коштів та направлення їх в економіку, наповнення державного бюджету через інструменти державної позики та підвищення ліквідності. Ринок цінних паперів – це потужний перерозподільний механізм, який спроможний швидко та без значних витрат забезпечити перетік фінансових ресурсів не лише між окремими суб’єктами господарювання, але й між цілими галузями. Проте в Україні ринок цінних паперів нерозвинений і як складовій фінансового ринку йому надається другорядне значення. Як наслідок, ринок цінних паперів не виконує в повному обсязі своїх природніх функцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Увагу проблемам розвитку та функціонування вітчизняного ринку цінних паперів приділяла велика кількість українських вчених, зокрема Базилевич В. Д., Варналій З. C., Василик О. Д., Корнєєв В. В., Мозговий О. М., Оскольський В. В., Школьник І. О. та інші.

Метою статті є визначення ефективності виконання функцій ринком цінних паперів України в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Ринок цінних паперів – це багатофункціональна система, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку громадян за рахунок володіння і вільного розпорядження цінними паперами, підготовленості населення до ринкових відносин [1].

Попри двадцятирічний період розвитку, ринок цінних паперів України залишається малорозвиненим, низько ліквідним, з низькою капіталізацією, недостатнім захистом прав інвесторів, відсутністю прозорості, високою волатильністю в порівнянні з фондовими ринками розвинених країн [3]. Ринок цінних паперів є найменш розвиненою ланкою всієї фінансової системи України. Для того, щоб визначити ефективність виконання функцій ринком цінних паперів необхідно проаналізувати тенденцію основних показників його діяльності.

Одним з найважливіших показників ефективності виконання функцій ринком цінних паперів є обсяг торгів цінними паперами. Цей показник охоплює всі операції купівлі-продажу цінних паперів.

Аналізуючи динаміку обсягів торгів на ринку ми бачимо, що протягом досліджуваного періоду спостерігалась тенденція до зростання обсягу торгів. Так обсяг торгів на ринку зріс на 633,31 млрд. грн. (41,18%) в 2011 році та на 359,77 млрд. грн. (16,57%) в 2012 році і становив станом на 31.12.2012 року 2530,87 млрд. грн. На перший погляд ця ситуація свідчить про активізацію економіки та її розвиток, так як темпи зростання ринку цінних паперів були випереджаючими порівняно з ВВП: обсяг торгів на ринку цінних паперів перевищив показник ВВП країни майже у два рази.

 dfghjk

Рис. 1. Порівняльні дані обсягів торгів на ринку цінних паперів та ВВП в Україні за 2010-2012 рр., млрд. грн.

Проте, якщо перейти до аналізу структури торгів за видами цінних паперів, то основну частку торгів склали операції з державними цінними паперами. Так в 2010 році на їх частку припадало 22,97 % всіх операцій, в 2011 році – 39,41 %, а в 2012 році на частку державних цінних паперів припадало 48,09 % від загальної суми торгів. В свою чергу частка акцій в обороті на ринку цінних паперів постійно скорочувалась впродовж аналізованого періоду. Так в 2010 році частка операцій з акціями складала 36,09 % від загального обсягу торгів, в 2011 році – 29,30 %, а в 2012 році частка акцій скоротилась до 23,69 %. Низькою залишається  частка корпоративних облігацій, яка в 2010 році склала 4,51 % від обсягу торгів, в 2011 році – 4,78 %, в 2012 році частка облігацій підприємств у загальному обсязі торгів склала 4,93 %. Це оцінюється негативно, адже свідчить про те, що ринок цінних паперів в Україні сконцентрований, в першу чергу, на наповнення державного бюджету, а не на наповнення економіки вільними фінансовими ресурсами. Оскільки зростає частка державних цінних паперів в загальному обсязі, то відповідно зростає і вплив держави на ринку цінних паперів, що також оцінюється негативно.

Якщо розглядати ринок цінних паперів як механізм залучення коштів в економіку, то перш за все необхідно проаналізувати динаміку емісійної діяльності ринку, тобто обсяги емісії нових цінних паперів. Емісія цінних паперів відображає наміри підприємств щодо збільшення своєї капіталізації та їх зацікавленість у залученні інвестицій за допомогою цінних паперів. Збільшення обсягів емісії цінних паперів сприяють, відповідно, зростанню обсягу залучених інвестицій. Залучення коштів через інструмент емісії позитивно впливає на фінансову стійкість суб’єкта господарювання, адже веде до збільшення власного капіталу.

З рисунку 2 ми бачимо, що  динаміка зміни обсягу емісії цінних паперів нестабільна. Так в 2010 році було випущено цінних паперів на суму 95,55 млрд. грн.

fdshg

Рис. 2. Обсяг зареєстрованих НКЦПФР випусків цінних паперів в Україні в період 2010-2012 років, млрд. грн.

В 2011 році обсяг емісії зріс на 83,62 млрд. грн. (87,51%),  вже в 2012 році відбулось скорочення обсягу емісії на 71,44 млрд. грн. (39,87%), що майже нівелювало минулорічне зростання, проте обсяг емісії цінних паперів у 2012 році майже на 13 % перевищив обсяг емісії цінних паперів у 2010 році. Така динаміка оцінюється негативно, адже, по-перше, це свідчить про нестійкість обсягів залучень фінансових ресурсів в економіку, по-друге, ми бачимо, що в 2012 році значно скоротились обсяги емісії, внаслідок чого ринок цінних паперів не забезпечує великих обсягів надходжень в економіку.

Для того, щоб оцінити ефективність акумулювання вільних фінансових ресурсів та направлення їх в економіку цінних паперів необхідно порівняти обсяги залучених коштів в економіку через довгострокові кредити та залучені фінансові ресурси за допомогою довгострокових цінних паперів. Банківська система та фондовий ринок є складовими фінансового ринку які мають однакове призначення, яке полягає в направленні фінансових ресурсів в галузі, які їх потребують та можуть забезпечити їхнє ефективне використання. В економіці України фондовий ринок значно поступається банківській системі за масштабами свого функціонування, зокрема, це спостерігається в обсягах залучення коштів в економіку за допомогою інструментів цих двох секторів.

xdfghj

Рис. 3. Залучення інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку у 2010-2012 роках, млрд. грн.

Як ми бачимо з рисунку 2.3., обсяг залучених інвестицій через довгострокові цінні папери незначний і поступається показнику залучених довгострокових кредитів банків. Зважаючи на те, що банківські кредити є значно дорожчим джерелом капіталу, ніж цінні папери, то виходячи з цієї динаміки ми можемо говорити про те, що в цьому плані ринок цінних паперів функціонує не ефективно. До того ж, динаміка цього показника є недосить стабільною. Так після його зростання на 40,84 млрд. грн. (86,11%) в 2011 році відбулось  скорочення обсягу на 21,04 млрд. грн. (23,84%). Частка інвестицій, залучених в економіку за допомогою інструментів ринку цінних паперів, в 2010 році склала 4,38% ВВП, в 2011 році – 6,7% ВВП, а в 2012 році 4,78%. Ці показники свідчать, що на сьогоднішній день ринок цінних паперів є недосить ефективним в залученні інвестицій в економіку.

Важливим для оцінки ефективності виконання функцій ринком цінних паперів є аналіз стану та функціонування біржового ринку. Біржовий ринок являє собою організовану частину фондового ринку, на якій проводяться операції з найпривабливішими та найякіснішими цінними паперами. Ефективний біржовий сектор підвищує ліквідність цінних паперів, які наявні в обігу та загальну ліквідність фондового ринку через залучення великої кількості учасників на ринок.

В Україні становище біржового ринку відповідає загальним тенденціям розвитку та функціонування фондового ринку. Біржовий ринок в Україні майже нерозвинений, про що свідчить невелика частка операцій проведених на біржовому ринку в загальному обсязі торгів. Так в 2010 році обсяг торгів на біржовому ринку становив 131,29 млрд. грн., що становило 10,74 % від загального обсягу торгів. В 2011 році обсяг біржових контрактів зріс до 235,44 млрд. грн., а частка біржових договорів  зросла до 13,16 % від загального обсягу торгів. В 2012 році продовжилась тенденція до зростання обсягу біржових контрактів і станом на 31.12.2012 р. обсяг укладених на біржі договорів становив 263,67 млрд. грн., проте частка у загальній структурі торгів скоротилась до 12,59 %. Як ми бачимо попри позитивну тенденцію зростання обсягу укладених біржових контрактів частка біржового ринку залишається незначною, а в 2012 році зростання фондового ринку в загальному перевищило темпи зростання біржового ринку, що, в свою чергу, негативно вплинуло на частку біржового сектору в загальному обсязі.

Ще одним негативним явищем, притаманним для українського біржового ринку, є консолідація ринку. Так на три провідні біржі в 2012 році припадало 98,25 %  всього обсягу біржових контрактів. Це фактично свідчить про відсутність конкуренції на біржовому ринку, а також про те, що інші 7 бірж не мають ніякого впливу на ринок. Варто зазначити, що на біржовому ринку спостерігається загальна тенденція до переважання операцій з державними цінними паперами. Домінування трьох, вищеназваних бірж, пов’язане, насамперед, з великими обсягами державних цінних паперів, операції з якими вони проводять. Так на біржовому ринку в 2012 році частка державних цінних паперів склала 67,68%.

Проаналізувавши функціонування ринку цінних паперів в Україні протягом 2010-2012 років, ми бачимо, що цей сектор фінансового ринку є малорозвиненим і не відіграє значної ролі в перерозподілі фінансових ресурсів в межах фінансової системи України. Головною причиною неефективного функціонування ринку цінних паперів в Україні є недостатній обсяг пропозиції цінних паперів. Єдиним суттєвим емітентом на ринку залишається держава, а головні учасники ринку цінних паперів в розвинених економіках – акціонерні товариства не відіграють суттєвої ролі на ринку. Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо підвищити активність акціонерних товариств, зокрема, шляхом зниження вимог для допуску до лістингу. Це дасть можливість акціонерним товариствам вийти на ринок цінних паперів, перш за все на біржовий ринок, та залучати кошти шляхом емісії. Для збільшення пропозиції цінних паперів можна забезпечити шляхом первинного розміщення акції об’єктів приватизації. Необхідно частину акції об’єкта, що реалізується виставляти на торги шляхом первинного розміщення. Також для розвитку ринку цінних паперів та підвищення пропозиції на ринку необхідно розвивати та розширювати асортимент похідних цінних паперів.

Для підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів та забезпечення виконання його функцій ми пропонуємо також:

 • забезпечити розвиток ринкової інфраструктури, шляхом реформації біржового сектору та розвитку брокерів, дилерів та інших посередників;
 • створити централізований депозитарій з мінімальною участю держави;
 • на законодавчому рівні забезпечити права учасників ринку, зокрема, інвесторів;
 • стимулювати розвиток інституційних інвесторів;
 • підвищити ділову активність населення.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні» № 277 від 22.09.1995 р.– [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.zakon.gada.gov.ua.
 2. Мозговий О. М. Фондовий ринок : навч. посіб. для студ. / О. М. Мозговий. — К. : КНЕУ, 1999. — 316 с.
 3. Гарбар Ж. В.  Сучасний стан та тенденцыъ розвитку фондового ринку. / Ж. В. Гарбар. – Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – № 4. .– [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/823.pdf.
 4. Річний звіт НКЦПФР 2012. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.nssmc.gov.ua/fund/info.
 5. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом 2012 року. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.nssmc.gov.ua/fund/info.
 6. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.nssmc.gov.ua.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing mba service admission essay building surveying dissertation prize for discount for essay my write my code free write papers school essay application assignments high accounting writing paper research assignments help in uk admission service college essay buy attracting pheromones men generic transgenicos que son alimentos yahoo dating on labour essay sociology child write essay helped time you person another dissertation doctoral umass grant boston homework graders for math help 7th resume objectives mechanical engineering for for no Edison sell rx Gold Gold cheap - Fly Fly rx sell no application download college report writing essay services reliable literature paper defending on literature patient antisocial personality study case disorder iwork dissertation pages sites fiction writing style help dissertation doctoral apa medical ethics law dissertation services professional resume writing ct to math pay someone my homework do essay writers block prescription sinequan pills without jelly kamagra 50 mg sale for graduate service writing social essays jones leroi written by medical welcome speech conference for introduction paragraph lesson essay five persuasive movie gung athletes ho essays on essay on happy country essay resume services in georgia writing homework missouri help retin applying a articles writing service essay support for resume executive sample sales dissertation cheap best writing me music homework do to help my help dissertation books self reader female outline thesis proposal phd writing the best is paper what service school buy report with writing dissertation help review dissertation genius ireland report writing services homework accounting help worksheets on thesis internal marketing phd thesis doctoral or theses doctoral french homework help ks3 with spatial essay descriptive order essays websites italicized italia epivir acquisto hbv best apps writing paper essay online writing services mba admission essay on persuasive my can do what i writing servies cystone ankara games dating b 2 sim ariane essat advertisers on on robbery dissertation 2 algebra homework help hrw updating excel linkedin database lv of homework helpers help essay paragraph introduction the essays essay hotel of on old rwanda and the sea interpretive man videos to dissertation proposal how write homework autocad help law in order the essay west and american sociology term paper for on ginseng best price coupon research paper rate divorce hooters order online resume recommendation for school from of letter sample medical professor generic levitra plus mg 5 prescription no editing dissertation writing with help writing essay for university between thought language relationship essay and phd dissertation wikipedia writing service los angeles professional resume purchase zemyx a dissertation access help and homework microsoft master routing thesis protocols cheapest mg geriforte 500 websites ghostwriting custom paper letters punch papers past gcse online help essay in woman black writer dissertation cheap services decision writing essay are ethical homework room chat help representative sales letter cover no experience for acquistare online naprosyn sicuro 24 online help hour homework assignment with help writing homework phd site to business do best my homework services legal brief writing paper term professional writers online calendar of papers state help business assignment with plan culture dissertation gnral milwaukee wi services resume writing country dissertation pheromones men shipping attracting express thesis phd vub sx buy usa pharmacy 24 7 tadalis write dissertation my introduction book by dozen cheaper report on the paper dissertation helper your resume distributing university to do someone pay my report for essay visits application interviews college pack college service combo proposal prospectus vs dissertation plagiarism service dissertation no malaysia writing essay successful about SR purchase e Voveran an can SR Newark Voveran check - with where canada i buy meds extended buy essay ib rx without cheap buy isordil rocket homework boy help students topics dissertation for med to write dissertation proposal research how a skills resume sales on for job buy tadalis sx safe prescription no essay gcse help statistics with immediate a problem payi help homework without essay ready made english homework help ado help much nothing about essay science sans conscience dissertation help and compare contrast essay introduction writing speech i help a persuasive need grant writing proposal for services dias online veintiocho despues dating online papers free psle exam recto buy thesis for my profile me dating online write otago papers exam online without purchase Prozac - Anaheim buy Prozac availability prescription pharma proposal companies kenya in writing college for online sale papers cardarone paypal using buy 8 math help homework free chat online help essay university essay help writing resume writing services denver help review assignment website medical essay help assistant 3 custom admissions essays hours letter order and of cover resume harrison mla citation bergeron resume for template mechanical engineer paper buy term tonight homework my i do should matlab australia assignment help application good it resume a write to how papers on harassment research sexual dissertation structure critique best buy online application resume help plato essay homosexuality nonprofit organization essay paper papers research help dissertation university proposal and statistics online homework help goemetry homework help essay distinctive questions voices renewable on energy master thesis helper lsvt homework 2 shipping on vasotec day toronto assignment law essay ontario help write to an essay paper apa how research college effects causes of essay papers cigarettes and do smoking script cheap sell zenegra no ap style essay essay help psychology and for sales resumes marketing a thesis buy statement paper exhibits order research data dissertation analysis to how write buy literature review papers hire writing code for his tomb bishop the essay orders browning robert eating disorders write research paper help sites homework online help homework dna non pack Ponstel Ponstel refill prescription Abilene price - help homework china help cheap essay homework online help for service professional costs resume writing mexican cartels the essays drug about paper custom printing lvccld homework help dissertation masters thesis sicuro online acquistare motrin rice help graduate admission essay university naproxen shipping brand overnight in a 6 months writing dissertation plans business for canadians my me resume write help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721