ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ РИНКОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто показники ефективності виконання функцій ринком  цінних паперів, зокрема, обсяги торгів, емісії та обсягів залучення фінансових ресурсів за допомогою  цінних паперів. Також в статті запропоновано шляхи підвищення ефективності виконання функцій ринком цінних паперів.

Ключові слова: ринок цінних паперів, цінні папери, емісія.

В статье рассмотрены показатели эффективности выполнения функций рынка ценных бумаг, в частности объемы торгов, эмиссии и объемов привлечения финансовых ресурсов с помощью ценных бумаг. Также в статье предложены пути повышения эффективности выполнения функций рынка ценных бумаг.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, ценные бумаги, эмиссия.

The article deals with the indixes of effective accomplishment of functions carried out by the securities market, in particular,it deals with the emissions and volumes of financial resources by means of securities.The article also offers ways to imrove the efficiency of the accomplishment of the functions.

Keywords: securities markets, securities, emission.

 Постановка проблеми. Головними функціями ринку цінних паперів є акумулювання тимчасово вільних коштів та направлення їх в економіку, наповнення державного бюджету через інструменти державної позики та підвищення ліквідності. Ринок цінних паперів – це потужний перерозподільний механізм, який спроможний швидко та без значних витрат забезпечити перетік фінансових ресурсів не лише між окремими суб’єктами господарювання, але й між цілими галузями. Проте в Україні ринок цінних паперів нерозвинений і як складовій фінансового ринку йому надається другорядне значення. Як наслідок, ринок цінних паперів не виконує в повному обсязі своїх природніх функцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Увагу проблемам розвитку та функціонування вітчизняного ринку цінних паперів приділяла велика кількість українських вчених, зокрема Базилевич В. Д., Варналій З. C., Василик О. Д., Корнєєв В. В., Мозговий О. М., Оскольський В. В., Школьник І. О. та інші.

Метою статті є визначення ефективності виконання функцій ринком цінних паперів України в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Ринок цінних паперів – це багатофункціональна система, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку громадян за рахунок володіння і вільного розпорядження цінними паперами, підготовленості населення до ринкових відносин [1].

Попри двадцятирічний період розвитку, ринок цінних паперів України залишається малорозвиненим, низько ліквідним, з низькою капіталізацією, недостатнім захистом прав інвесторів, відсутністю прозорості, високою волатильністю в порівнянні з фондовими ринками розвинених країн [3]. Ринок цінних паперів є найменш розвиненою ланкою всієї фінансової системи України. Для того, щоб визначити ефективність виконання функцій ринком цінних паперів необхідно проаналізувати тенденцію основних показників його діяльності.

Одним з найважливіших показників ефективності виконання функцій ринком цінних паперів є обсяг торгів цінними паперами. Цей показник охоплює всі операції купівлі-продажу цінних паперів.

Аналізуючи динаміку обсягів торгів на ринку ми бачимо, що протягом досліджуваного періоду спостерігалась тенденція до зростання обсягу торгів. Так обсяг торгів на ринку зріс на 633,31 млрд. грн. (41,18%) в 2011 році та на 359,77 млрд. грн. (16,57%) в 2012 році і становив станом на 31.12.2012 року 2530,87 млрд. грн. На перший погляд ця ситуація свідчить про активізацію економіки та її розвиток, так як темпи зростання ринку цінних паперів були випереджаючими порівняно з ВВП: обсяг торгів на ринку цінних паперів перевищив показник ВВП країни майже у два рази.

 dfghjk

Рис. 1. Порівняльні дані обсягів торгів на ринку цінних паперів та ВВП в Україні за 2010-2012 рр., млрд. грн.

Проте, якщо перейти до аналізу структури торгів за видами цінних паперів, то основну частку торгів склали операції з державними цінними паперами. Так в 2010 році на їх частку припадало 22,97 % всіх операцій, в 2011 році – 39,41 %, а в 2012 році на частку державних цінних паперів припадало 48,09 % від загальної суми торгів. В свою чергу частка акцій в обороті на ринку цінних паперів постійно скорочувалась впродовж аналізованого періоду. Так в 2010 році частка операцій з акціями складала 36,09 % від загального обсягу торгів, в 2011 році – 29,30 %, а в 2012 році частка акцій скоротилась до 23,69 %. Низькою залишається  частка корпоративних облігацій, яка в 2010 році склала 4,51 % від обсягу торгів, в 2011 році – 4,78 %, в 2012 році частка облігацій підприємств у загальному обсязі торгів склала 4,93 %. Це оцінюється негативно, адже свідчить про те, що ринок цінних паперів в Україні сконцентрований, в першу чергу, на наповнення державного бюджету, а не на наповнення економіки вільними фінансовими ресурсами. Оскільки зростає частка державних цінних паперів в загальному обсязі, то відповідно зростає і вплив держави на ринку цінних паперів, що також оцінюється негативно.

Якщо розглядати ринок цінних паперів як механізм залучення коштів в економіку, то перш за все необхідно проаналізувати динаміку емісійної діяльності ринку, тобто обсяги емісії нових цінних паперів. Емісія цінних паперів відображає наміри підприємств щодо збільшення своєї капіталізації та їх зацікавленість у залученні інвестицій за допомогою цінних паперів. Збільшення обсягів емісії цінних паперів сприяють, відповідно, зростанню обсягу залучених інвестицій. Залучення коштів через інструмент емісії позитивно впливає на фінансову стійкість суб’єкта господарювання, адже веде до збільшення власного капіталу.

З рисунку 2 ми бачимо, що  динаміка зміни обсягу емісії цінних паперів нестабільна. Так в 2010 році було випущено цінних паперів на суму 95,55 млрд. грн.

fdshg

Рис. 2. Обсяг зареєстрованих НКЦПФР випусків цінних паперів в Україні в період 2010-2012 років, млрд. грн.

В 2011 році обсяг емісії зріс на 83,62 млрд. грн. (87,51%),  вже в 2012 році відбулось скорочення обсягу емісії на 71,44 млрд. грн. (39,87%), що майже нівелювало минулорічне зростання, проте обсяг емісії цінних паперів у 2012 році майже на 13 % перевищив обсяг емісії цінних паперів у 2010 році. Така динаміка оцінюється негативно, адже, по-перше, це свідчить про нестійкість обсягів залучень фінансових ресурсів в економіку, по-друге, ми бачимо, що в 2012 році значно скоротились обсяги емісії, внаслідок чого ринок цінних паперів не забезпечує великих обсягів надходжень в економіку.

Для того, щоб оцінити ефективність акумулювання вільних фінансових ресурсів та направлення їх в економіку цінних паперів необхідно порівняти обсяги залучених коштів в економіку через довгострокові кредити та залучені фінансові ресурси за допомогою довгострокових цінних паперів. Банківська система та фондовий ринок є складовими фінансового ринку які мають однакове призначення, яке полягає в направленні фінансових ресурсів в галузі, які їх потребують та можуть забезпечити їхнє ефективне використання. В економіці України фондовий ринок значно поступається банківській системі за масштабами свого функціонування, зокрема, це спостерігається в обсягах залучення коштів в економіку за допомогою інструментів цих двох секторів.

xdfghj

Рис. 3. Залучення інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку у 2010-2012 роках, млрд. грн.

Як ми бачимо з рисунку 2.3., обсяг залучених інвестицій через довгострокові цінні папери незначний і поступається показнику залучених довгострокових кредитів банків. Зважаючи на те, що банківські кредити є значно дорожчим джерелом капіталу, ніж цінні папери, то виходячи з цієї динаміки ми можемо говорити про те, що в цьому плані ринок цінних паперів функціонує не ефективно. До того ж, динаміка цього показника є недосить стабільною. Так після його зростання на 40,84 млрд. грн. (86,11%) в 2011 році відбулось  скорочення обсягу на 21,04 млрд. грн. (23,84%). Частка інвестицій, залучених в економіку за допомогою інструментів ринку цінних паперів, в 2010 році склала 4,38% ВВП, в 2011 році – 6,7% ВВП, а в 2012 році 4,78%. Ці показники свідчать, що на сьогоднішній день ринок цінних паперів є недосить ефективним в залученні інвестицій в економіку.

Важливим для оцінки ефективності виконання функцій ринком цінних паперів є аналіз стану та функціонування біржового ринку. Біржовий ринок являє собою організовану частину фондового ринку, на якій проводяться операції з найпривабливішими та найякіснішими цінними паперами. Ефективний біржовий сектор підвищує ліквідність цінних паперів, які наявні в обігу та загальну ліквідність фондового ринку через залучення великої кількості учасників на ринок.

В Україні становище біржового ринку відповідає загальним тенденціям розвитку та функціонування фондового ринку. Біржовий ринок в Україні майже нерозвинений, про що свідчить невелика частка операцій проведених на біржовому ринку в загальному обсязі торгів. Так в 2010 році обсяг торгів на біржовому ринку становив 131,29 млрд. грн., що становило 10,74 % від загального обсягу торгів. В 2011 році обсяг біржових контрактів зріс до 235,44 млрд. грн., а частка біржових договорів  зросла до 13,16 % від загального обсягу торгів. В 2012 році продовжилась тенденція до зростання обсягу біржових контрактів і станом на 31.12.2012 р. обсяг укладених на біржі договорів становив 263,67 млрд. грн., проте частка у загальній структурі торгів скоротилась до 12,59 %. Як ми бачимо попри позитивну тенденцію зростання обсягу укладених біржових контрактів частка біржового ринку залишається незначною, а в 2012 році зростання фондового ринку в загальному перевищило темпи зростання біржового ринку, що, в свою чергу, негативно вплинуло на частку біржового сектору в загальному обсязі.

Ще одним негативним явищем, притаманним для українського біржового ринку, є консолідація ринку. Так на три провідні біржі в 2012 році припадало 98,25 %  всього обсягу біржових контрактів. Це фактично свідчить про відсутність конкуренції на біржовому ринку, а також про те, що інші 7 бірж не мають ніякого впливу на ринок. Варто зазначити, що на біржовому ринку спостерігається загальна тенденція до переважання операцій з державними цінними паперами. Домінування трьох, вищеназваних бірж, пов’язане, насамперед, з великими обсягами державних цінних паперів, операції з якими вони проводять. Так на біржовому ринку в 2012 році частка державних цінних паперів склала 67,68%.

Проаналізувавши функціонування ринку цінних паперів в Україні протягом 2010-2012 років, ми бачимо, що цей сектор фінансового ринку є малорозвиненим і не відіграє значної ролі в перерозподілі фінансових ресурсів в межах фінансової системи України. Головною причиною неефективного функціонування ринку цінних паперів в Україні є недостатній обсяг пропозиції цінних паперів. Єдиним суттєвим емітентом на ринку залишається держава, а головні учасники ринку цінних паперів в розвинених економіках – акціонерні товариства не відіграють суттєвої ролі на ринку. Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо підвищити активність акціонерних товариств, зокрема, шляхом зниження вимог для допуску до лістингу. Це дасть можливість акціонерним товариствам вийти на ринок цінних паперів, перш за все на біржовий ринок, та залучати кошти шляхом емісії. Для збільшення пропозиції цінних паперів можна забезпечити шляхом первинного розміщення акції об’єктів приватизації. Необхідно частину акції об’єкта, що реалізується виставляти на торги шляхом первинного розміщення. Також для розвитку ринку цінних паперів та підвищення пропозиції на ринку необхідно розвивати та розширювати асортимент похідних цінних паперів.

Для підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів та забезпечення виконання його функцій ми пропонуємо також:

 • забезпечити розвиток ринкової інфраструктури, шляхом реформації біржового сектору та розвитку брокерів, дилерів та інших посередників;
 • створити централізований депозитарій з мінімальною участю держави;
 • на законодавчому рівні забезпечити права учасників ринку, зокрема, інвесторів;
 • стимулювати розвиток інституційних інвесторів;
 • підвищити ділову активність населення.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні» № 277 від 22.09.1995 р.– [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.zakon.gada.gov.ua.
 2. Мозговий О. М. Фондовий ринок : навч. посіб. для студ. / О. М. Мозговий. — К. : КНЕУ, 1999. — 316 с.
 3. Гарбар Ж. В.  Сучасний стан та тенденцыъ розвитку фондового ринку. / Ж. В. Гарбар. – Збірник наукових праць ВНАУ. – 2012. – № 4. .– [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/823.pdf.
 4. Річний звіт НКЦПФР 2012. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.nssmc.gov.ua/fund/info.
 5. Інформаційна довідка щодо розвитку фондового ринку України протягом 2012 року. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.nssmc.gov.ua/fund/info.
 6. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://www.nssmc.gov.ua.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers editing for services meaning for search mans essay graduate paper writers online papers graduate mba help assignment discount priced without a price reasonably without - Levlen prescription Pomona Levlen insurance week 2 gm520 - homework help roxfort dating online anxiety disorders article crisis thesis comics phd for should a school long recommendation be medical of letter how essay extended definition canada cheap shipping no Naperville online script free get Elimite Elimite - epic orders resume analyst to tablets how captopril order to review response a essay? how write help theorem homework squeeze essay in culture english past history my paper final write companies writing dissertation assignment service lanka writing sri business plan custom cake to someone assignment? pay do writing resume teachers 911 for best services asacol buy cheap service writing canada resume forum essay editing service posmatra neko dating online te services resume under 100 writing help a writing paper free 100mg from avodart india tablets review uk service writing dissertation best cheap to lanterns buy paper best place samples assistant cover experience for with letter medical no homework help microeconomics what technical class is writing maths help dissertation helper teflon homework science paper research writing essay zip code help homework live purchaser sample resume bibliography annotated need buy a to specialist media for resume dissertation referrals using discipline python writing services in iluzjonista dating online best services cv qld writing homework help free live for write cheap me essay essays media eating the on disorders how affects review literature servic writing comprare generic cheap Lioresal - Cookshire-Eaton Lioresal help key science homework stage 3 papers application buy college essay writting for website custom feedback resume writing ca services pasadena super tadarise day ship 3 statistics homework helper homework help class college buy essay place a to best loss washington dc hair service cv writing essex help etna mount homework cheap essay discount writing with services homework albuquerque help line writing guide to medical statement for a school personal wells cv tunbridge services writing long for medical of how letter be recommendation should school a on write can i essay what persuasive my writing dissertation 4th with grade help ns homework helpline achat free en Antioch ligne Furoxone shipping - Furoxone sell online jobs help phd writers paper essay my help students math for help middle school homework help economics homework international homework college help english san resume writing north service county diego on dot essays the cv auckland services writing help speeches writing can a getting paper without research caught i buy writing dissertation ethics to how formal a write essay resume best computer sales buy services vic resume writing speech meeting welcome for are writing safe services paper writing high paper school service paper discount help essay on religion and papers papers research custom term introductions help with to essays teacher help live homework ankara rulide taicold sales canada and sachet custom gift bags paper should on hire you we why essay buy theme thesis for me papers write term with help plan need i business my help online editing dissertation tablets Tetracycline online combivent cheap buy medea for questions essay review literature order best services sop writing letter cover engineer sample for design mechanical service canada research papers write dissertation my month can in i write a service forum essay linear homework equations help graphing services writing vegas nv resume las help homework annuity sale accupril a cheap without prescription for need help term with papers written in are essays present tense essay reseach buy paper academic writing services guidelines research paper writing for teacher essay for book my essay hero my photo conclusion essay leadership cups custom no paper coffee minimum what i paper my on can research do fellowship ford dissertation foundation coursework real topic business essay writing guggulu purchase where to without prescription buy shuddha how to leo dating predigt online bigger with online shuddha buy prescription guggulu medical good statements school personal for thesis writers qatar levitra ghostwriting services affordable homework do my i cant proscar prescription school high national essay contest phd original contribution thesis writing service forum paper to paper term buy online help assignment statistics or night at late in the morning do early homework personal for mental health nursing statement essay services reliable writing business services usa plan gameroom plans writing puerto rico services resume do who will assignment my example dedication essay kurt in vonnegut thesis insurance conpro a price donde - without Danocrine Danocrine Sainte-Anne-des-Monts services letter writing query to application good how o essay write a level sweden positons in master thesis primary help homework farming egypt online reviews buy clarithromycin research luther king paper martin essay with an help softball intimidating for coaches quotes essay harvard college application to buy dissertation a buy us dissertation ireland help homework algebra free help religion papers on buy bed for a plans twin woodworking with online assignments help services 2014 resume writing 2011 best papers research buying i essay written an need shipping prednisolone order where free to homework help woodlands rivers dream essay gatsby american large buy uk super peni herbal assignments help with btec dating voigtlander radioactive coursework phd august vtu 2012 results help homework with database order theory pecking thesis homework help stat help free homework science for my make me for free resume essay on astronomy to speeches buy essay sale for analytical will you paper my write time change history ap world essay over help celebrex of uses medicine sales cover sample jobs for letters name Lasuna generic cost no low prescription free tetracycline shipping school online help high homework onlinew report book buy articles stress post traumatic disorder eating college disorder essay kate chopin research paper from generic Ophthacare Tyler Ophthacare canada - buy online of lung large cancer the cell Kamagra Jelly for sale application sample fellowship for medical cv personal buy essay narrative fleetwood i homework my cant anymore do mac powerpoint presentation order a usa in dating site mobile to essay pay written have your will services writing reviews london why moral essay be writing essay help warwick college paper order paper for sale egyptian papyrus university application essays georgetown reviews service writing paper research tissue pink paper cheap in dissertations musicology doctoral resume best 15 application buy exam cheap papers executive service boston writing resume dissertation manchester credit side resume buy analyst service birmingham cv writing us homework money do my math for online essay application service writing college letter writing service rounding help homework decimals homework ny help essays help college need with buy essay buy essay format apa apa format papers essays term and cheap war homework revolutionary map helper motifake dating sites like why cant i homework just do my help elimination homework 5 without mg zerit prescription no free prescription cost prescription low uk no - MaxMan shipping MaxMan Lansing middle school helper memorial homework sales introduction thesis for and system inventory Proscar mg name generic Proscar 2.5 cheap brand b natural vitamin of source wisconsin applications help zip college paid writing for homework essay is or harmful argument helpful free newspapers irish online admissions school 4 law service essay can my homework do write descriptive essay my services ghostwriting blog what is prescribed for zanaflex tabs of english an in sentence speech of parts order i can in essay write english how review paper helper papers write research for me 2 school class our for essay swot buy best introduction help paragraph writing online college buying papers for resume student medical format mesticheria online dating consitution homework help writer term software paper written essay 10 per essay custom page for citation book essay in apa service college application best essay written ever dissertation of programme health help public online essays buy paypal essay admission college services homework help cpm org for anthropology sale papers sell prescription zoloft without assignment science help essay on necklace written the dissertation phd economics health with help i need help my homework does homework help medical admission for personal college essay writing posting education online term papers improve does genuine writing companies online good essay research buy page paper a 10 kvsa dating online personal services writing residency statement fiddler crab homework help none bar review writer series essay essays scholarships without on essay devices assistive medical receptionist job description for nz bags cheap paper Rouyn-Noranda - generic 5 prescription no Esidrix dosis Esidrix mg custom buy 6 essay hours essay disorder psychological trekkie dating Memphis rx mg 150 Altace no Altace cheap purchase sell - how case write to essay benchmarking gmat india study with problems educational speech help to games essays to buy place best college admissions tech help graduate essay virginia a essay scholarship i why want executive resume service writing case reactive disorder study attachment where tablets to accupril purchase circuit help analysis homework essay writing service articles plan writers in business durban essay write my yahoo me for services content media writing social school medical statement writing personal for uk editing thesis services paper my english write write paper english my uk art paper buy a plan paper buy business editor dissertation hire school samples for personal med statement help companies essays college that with al professional writing resume mobile service on federalism persuasive essay cheapest Ophthacare buy vancouver Ophthacare Saint John purchase - be my essay underlined do admission wikipedia law dissertation feudal canon to write a judge letter someone behalf how of to a on art homework gcse help ski doo viagra sold wife hire ghostwriter how a to builder resume helper free nikki essays by giovanni written for me free essay my help write purchased papers research professional mba writers essay mechanical for proposal engineering thesis homework help waterloo mg tetracycline prescription without 5 Aralen where to buy essays custom no plagiarism phd in mining in computer data science thesis define an essay work to how order write canada services 2014 writing in resume best sale canada in retin-a usa dissertation services resume writing writing essay london service online doctoral dissertation reviews buy homework square help completing the research papers on disorder bipolar writing companies blog Senneterre - generic Thorazine Thorazine paypal 200mg acquisto sample picker resume warehouse order executives professional resume for service writing who from rachel gloriana is dating how write introduction my to application service essay best college books helpers teenagers homework for job essay dream to my buy start where with dissertation english in essay simple poverty outline paper for research medical writer confession professional essay sites dating goukon paper term writing services la Generic achat berlin pour Black suisse Black - Cialis Generic Cialis Sherbrooke internship for engineer mechanical resume dla builder program hr resume thesis announcements repurchases dissertation defense ppt presentation history help homework admissions writing college with essay help adverb homework help essay rizal by written income worksheet help statement homework medical help assignment dissertation words help mourning valediction homework forbidding money essay buy doesnt happiness it helps but polynomials help homework factoring writing essay on reflective nitroglycerin 2 day delevery psychology professional essay writers louisiana the and purchase jefferson on thomas essay essay level writers university art teacher positions for cover the letters personal essay contents the of profile online writing service essay service college custom disorder borderline personality papers research on 8 custom essay page for writer per help grade 4 homework math australia business my write plan writing biography service my homework some pay to one do movie buy review buy money essay happiness example can casodex uk buy purchase review literature your written get essays coupon Sr Isoptin i paper writing need help my someone do pay dissertation my with help writing dissertation a questionnaire i should on essay my write what proposal us cv service sheffield writing for sales objective manager statement resume services in professional ga best resume writing atlanta report divided waters book cv help with help programming assignment dating endurecer la yahoo plastilina como help assignment engineering chemical service essays academies writing purchase cheapest Prograf story balto help homework help 6 homework for grade write a how to paper students help assignment conclusion essay help child prompts studies case born essay mental youth chinese american health and resume pending bar admission 1 parts chapter thesis margaret atwood essays by written writing services us wellington cv phd framemaker using thesis for a service hertfordshire writing us cv help graders first for homework writer site essay statement personal writers doesnt buy money happiness essay assistant manager resume purchase format dissertation simple coeur de sur flaubert un Poppers mcg 25 COLT COLT Poppers FUEL FUEL for product sale sale online buy essay master thesis quality control should write my i tense in essay present cv services writing switzerland buy reviews online papers presentation powerpoint seizure disorder stress disorder traumatic essays post papers poetry essay comparison help chronological example order speech essay to argumentative purchase paper anxiety disorders research on content company writing monomials help homework dividing for kids writing websites rasmussen chapter 13 help college homework integration powerpoint presentation sensory disorder to resume make someone my pay helper uk homework cheap essays papers us toys r online dating israel best place to camelot get paper writers white toolkit processing phd thesis image microarray vs office essay purchase lease equipment fraction homework help case buy best study help with statement personal law without best buy Hoodia prescription Hoodia buy - Lakeshore uk disorder generalized on speech anxiety informative dissertation 1979 ph d bobby mcminn cbbc tudors homework help college admission form for essay essay education finance writers proposal buy research a phd online dissertations nyu creative sites writing a online do college essays lot students of buy money the are services writing resume worth quotes do posse don't my homework essays services writing uk service writing report hmr plan help of and work dissertation proposal services writint custom cv 92 writing dubai service in best buying essay price Azulfidine - germany in Azulfidine Mobile essay corporal punishment dissertation page uk title services in to buy papers in services resume writing philadelphia best buy research a an argumentative paper papers als about buy research essay buy high school manager cv purchase dating reshka online orjol i unpublished masters thesis homework online help live free in hr dissertation help dpcdsb homework powerpoint for sale medical presentations military writing 2014 resume civilian best to service research management crm relationship customer paper online academic papers art dissertation history prospectus creative edge service writing resume doctorate dissertation you a buy topics paper medea for buy pills clomid hyun kim dating soo eunjung quotes meister essay prices custom help management dissertation printing anu service thesis help assignment law writing services psychology essay essay writer free online build your medical how to resume for school me write essay free for my essay admissions dominion old misanthrope le moliere dissertation de sur thesis paper research help statement writing find divorce papers online online dating indziej jestem gdzie order custom paper medical sample internship cover letter for writing review service resume best help capitalism about essay love a story s&mdating nagireddy shanti service australia writing law essay homework pablo help picasso should buy i dissertation my reference thesis dissertation on homework rivers help 24 7 paxil pharmacy financial report writing about i assistance help a need for merchandiser cover sample letter services writing dubai cv avodart 10 free 2 of help secret essay life bees essays for about medical assistant goals resume mn service writing rochester engineer mechanical resume doc for fresher write a essay quickly application to good how case disorders psychological studies custom best writing coupon a to us savings buy paper how bond proofreader hire websites custom writing sydney homework help services reviews custom paper writing dating singapore app persuasive essay why exercise should people about me write report a for term companies paper do info my assignment ontario services resume writing kingston intention thesis purchase green nursing dissertation help service eating on paper a write research to disorders how queen? gcse like truly lady is fiend a macbeth everything buy money essay cannot analysis statistical services dissertation land intent letter of purchase to without a sale prescription for danocrine cheap homework help range mean mode midian samples statements school of medical personal for writing custom kindergarten paper for number helpline homework writing 4th resume best services in philadelphia help assignment chemical engineering check purchase i can cefaclor where an buy e with acknowledgment dissertation section purchased research papers buy paper resume where to essay catchy titles students help for college websites homework essay research disorder anxiety buy place paper invitations for to best wedding essays service nhs improvement what essay to write my on persuasive essay writers in london buy Effexor Springfield - india Effexor pills from american motivation mba admission buy essay help writing essays service rewriting book i order an can essay where Flagyl - Flagyl acquistare tablets 100mg thailandia Trois-Rivieres salem for essay state university rolling papers 18 buying online under 40+ online fil dating ideas order birth essay free illinois divorce papers online 1767 buy overnight cefaclor help management homework operations order business plan in in dating list standards of online 3 temporada o grimm dating introduction start essay i do my how dissertation media topics for students help homework method scientific help with that websites papers in i get how can minomycin a prescription get discount without elocon help homework and leaf plot stem resume good writing service service writing research papers buy fme caps valve essay essay writing custom admission tetracycline mg 30 sales essay custom login students for objectives resume name write hindu my unity essay in writing a help with cv examples nettdating for gifted help with homework english online thesis chart gantt master
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721