Ефективність банківського кредитування в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено оцінку ефективності банківського кредитування в Україні та запропоновано шляхи її підвищення.

Ключові слова: банківське кредитування, проблемні кредити, дохідність кредитів, рентабельність, чиста процентна маржа.

Эффективность банковского кредитования в Украине
В статье осуществлена оценка эффективности банковского кредитования в Украине и предложены пути ее повышения.
Ключевые слова: банковское кредитование, проблемные кредиты, доходность кредитов, рентабельность, чистая процентная маржа.

The effectiveness of bank lending in Ukraine
The paper assesses the effectiveness of bank lending in Ukraine and the ways to improve it.
Keywords: bank loans, non-performing loans, loan yields, profitability, net interest margin.

Постановка проблеми. З розвитком банківської системи відбувається стрімке зростання рівня банківського кредитування. Не дивлячись на зростання обсягів кредитування, збільшується й частка проблемних кредитів в портфелях банків. Тому, так як, кредитна діяльність є однією з ключових, виникає необхідність дати оцінку ефективності здійснення банківського кредитування в Україні на сучасному етапі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема банківського кредитування висвітлена в роботах таких науковців: Е. Долана, О. Заруби, С. Ілляшенка, О. Кириченка, І. Лютого, Ю. Масленченкова, М. Пуховкіної, П. Роуза, К. Садвокасової, І. Осадчого та інших. Проте це питання є досить актуальним, що пов’язано зі зміною макроекономічної ситуації в Україні.
Метою статті є дослідження ефективності банківського кредитування в Україні на сучасному етапі розвитку та визначення шляхів її підвищення.
Кредитна діяльність банку є ключовим елементом формування його доходності та ефективності функціонування загалом. Тому, крім аналізу головних умов надання кредитів, важливо також визначити показники, які визначають ефективність банківського кредитування на макрорівні. Серед них, найбільше уваги приділяється відношенню кредитів до рівня ВВП, частці кредитів у загальних активах, дохідності, рентабельності кредитних операцій та динаміці чистої процентної маржі.
Таблиця 1
Рівень наданих кредитів по відношенню до ВВП України протягом 2011 – 2013 років
Показники Роки Абсолютний приріст
2011 2012 2013 2012/2011 2012/2013
Кредити, млн. грн. 801,81 815,14 862,30 13,33 47,16
ВВП, млн.. грн. 1302,08 1408,89 1454,93 106,81 46,04
Рівень щодо ВВП, % 61,58 57,86 59,27 -3,72 1,41

Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок, що найвищий рівень кредитів щодо ВВП становив у 2011 році 61,68%. У 2012 році їх рівень зменшився до 57,86%. Проте, в 2013 році ця величина знову зросла і становила уже 59,27%. Причиною зростаючої тенденції є те, що протягом останнього аналізованого року кредити зростали швидшими темпами, порівняно з темпами ВВП.
Таблиця 2
Показники ефективності банківського кредитування в Україні протягом 2011 – 2013 років
Показники Роки Абсолютний приріст
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Частка кредитів в активах банків, % 76,05 72,32 67,47 -3,74 -4,85
Рівень простроченої заборгованості за кредитами 11,2 9,6 8,9 -1,6 -0,7
Дохідність, грн 164,40 170,92 180,27 6,52 9,35
Чиста процентна маржа, % 0,066 0,060 0,055 -0,006 -0,005
Рентабельність кредитних операцій , % 210,54 195,25 183,11 -15,29 -12,14
Аналізуючи частку кредитів в загальних активах банків, можна зробити висновок, що їх частка щороку зменшується, тобто обсяг надання кредитів зростав меншими темпами, ніж зростала сума загальних активів, що є досить негативно. В 2012 році частка кредитів в активах зменшилась на 3,74%, а у 2013 році – на 4,85% .
Оскільки, кожний банк має у своєму портфелі проблемні кредити, головним питанням є встановлення допустимого для банку рівня таких кредитів у загальній вартості кредитного портфеля. Як показує світова практика, коли рівень проблемної заборгованості клієнтів в кредитному портфелі банку перевищує 10%, то виникає загроза економічній безпеці банку. Згідно з основних показників діяльності банків України, частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів протягом 2011 – 2013 років зменшується. У 2011 році їх частка становила 11,2%, тобто перевищувала граничний рівень, у 2012 – 9,6%, у 2013 році – 8,9%.
Значна частка проблемної заборгованості в кредитному портфелі банку, згідно з вітчизняним банківським законодавством, в свою чергу, зумовлює значні відрахування в резерви на покриття втрат за кредитними операціями. Показник відношення обсягу резервів під активні операції банків до обсягу наданих кредитів на початку 2010 року зріс до 19,7%. 2011 рік банківські установи України завершили із високою часткою резервів, які сформовані під активні операції до обсягу наданих кредитів – цей показник склав 19,1 %, котрий менше на 0,6 % від пікового значення 2010 року, що може свідчити про те, що банки не формували резерви за належними кредитами з метою покращення фінансових результатів. Так, на початку 2013 року цей показник зменшився до рівня 17,3 %, за перший квартал цього ж року ще зменшився до рівня 17 % на фоні зростання обсягів виданих кредитів від 815,3 млрд. грн., до 818,5 млрд. грн. Така тенденція зменшення сум відрахованих резервів на тлі зростання обсягів кредитного портфеля банків свідчить про незначне покращення якості кредитів.
Протягом 2012 року за статистикою НБУ, найбільше позичальники заборгували за кредитами строком від 1 до 5 років – 56,8% від усієї суми прострочення, за кредитами до одного року – 34,6%, понад п’ять років – 8,7%. При цьому більш високими темпами за сім місяців скорочувалася заборгованість за довгими кредитами (понад п’ять років) – мінус 11%. А ось за кредитами від 1 до 5 років заборгованість, навпаки, навіть зросла – на 0,9%.
За інформацією Національного банку, частка недіючих кредитів до кредитного портфеля у 2011 році становила 16%, у 2012 році – 15,8%, у 2013 році – 20%. Така негативна тенденція може бути спричинена зростання безнадійної та сумнівної заборгованості. На 2013 рік найбільший обсяг безнадійних кредитів мав UniCredit Bank 14951 млн. грн. через надмірну кредитну активність на ринку іпотечних та корпоративних позик в докризовий період, а найбільший обсяг недіючих кредитів – Приватбанк 31903 млн.
Розглянемо також показник дохідності кредитів, наданих комерційними банками України. Даний коефіцієнт є універсальним показником, що характеризує ефективність вкладень у кредитні операції і показує, скільки банк отримує доходів з кожної гривні, вкладеної саме в кредитні операції. Аналізуючи дохідність кредитів протягом 2011 – 2013 років, наведених у таблиці 2, можна сказати, що зростала загальна дохідність кредитних операцій, що було спричинено зростанням доходу від даного виду банківських операцій. У 2012 році дохідність наданих кредитів становила 170,92 грн., а це більше ніж у 2011 році. В 2013 році вона зросла вже до 180,27 грн. Така тенденція є позитивною для діяльності банків.
Показник чистої процентної маржі є одним з головних показників діяльності банку, що визначає ефективність надання кредитів банком. Аналізуючи дані таблиці 2, ми бачимо, що найвищий рівень процентної маржі був у 2011 році і становив 0,066%. У 2013 році це значення знизилось до 0,055%. Тобто, спостерігається негативна тенденція. Зниження рівня процентної маржі підвищує ризикованість банківських операцій і одночасно знижує ефективність управління.
Ще одним важливим показником визначення ефективності здійснення кредитної діяльності є рентабельність кредитних операцій. Зростання показника є позитивним, адже характеризує швидкість окупності витрат на здійснення кредитних операцій. Аналізуючи дані таблиці 2, найвища рентабельність спостерігалася у 2011 році 210,54%, найменша – у 2013 році. Тобто, можна сказати, що рентабельність кредитів протягом 2011 – 2013 років зменшується, це є негативною тенденцією, що свідчить про погіршення діяльності кредитування комерційних банків України. Це спричинено зменшенням доходів за кредитні операції комерційних банків та зростанням витрат за кредитні операції.
Для подальшого розвитку банківського кредитування необхідно вжити таких заходів:
– сприяти розвитку довгострокового кредитування;
– розширити спектр методів надання та погашення кредитів;
– удосконалити управління проблемними кредитами банку (активізація претензійно-позовної роботи банку по даному кредиту, реструктуризація, списання кредиту, продаж проблемного кредиту третій особі);
– налагодити ефективну систему кредитного моніторингу;
– запровадити в Україні іноземний досвід у сфері мінімізації кредитних ризиків
Отже, банківське кредитування відіграє досить важливу роль в функціонуванні всіх сфер за умов розвитку ринкової економіки, що зумовлює необхідність реалізації усіх можливих заходів задля забезпечення ефективності організації, надання та повернення банківських кредитів.
Список літератури:
1. Владичин У. В. Банківське кредитування. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2008. – 583.
2. Вовчак, О.Д. Кредит і банківська справа. Підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564с.
3. Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення / Г. Карчева // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 26–32., c. 26
4. Офіційний веб-сайт НБУ// Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
5. Положення Національного банку України «Про кредитування» № 246 від 28 вересня 1995 року – 2001.- №9. 2012 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua;
6. Романова М.І., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи. Навчальний посібник./ Романова М.І., Устюгова Ж.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 168 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap paper paid math homework help ilc problems people looking with social essay at social face anxiety the work work essays paper introduction research writing help paragraph helper library homework homework substation method help essay diversity tolerance services professional virginia northern resume writing people drop high school essay out do assistant student objective resume for medical teachers best services writing resume for online for Las canadien Vegas North Nimotop sale 50 Nimotop - acheter dollar mg terri seymour dating dissertation guide buying a va resume online professional services writing customer thesis satisfaction about the philippines in paypal buy 250 soft cialis mg service public broadcasting essay and other essays self reliance purchase essay apa sale for essay shark groupon will writing service annotated of order bibliography is what a the assistant list medical skills for resume effexor without prescription xr pills essays hughes langston years help homework with 6-8 english resume job good do essay college admissions help albenza over manchester cheap thesis binding for esl help homework students literature philosophy thesis doctor help saxons homework nubian nusrat dating sare ireland in arjuna buy service australian essay allegra cheap writing personal statement school dental help help need writing thesis a i paper for sale graduate papers types what are of there essays proposal for dissertation writing payment post service blog writing phd study thesis comparative cleopatra help homework pdf disorder borderline study personality case y helpline homework biy paper cheap custom essay forum essay reflective writing help availability purchase female sexual prescription tonic without paper reaction help essay application rules best college for my write me introduction education me essay for essay burning barn term paper buy editing cheap essay 7th homework help science grade purchase literature review for essay with admission college help cialis online prices dissertation service writing best uk film 40 dating plus site help culinary essay graduate admission school about movies essay classification statement dissertation problem doctoral geodon 100mg tablets proquest search dissertation engine rx for 1st benadryl orders for students clinical studies case medical lauderdale business fort plan writers study disorder stress case acute rx tritace without worldwide paper college writer research landing airways british manhattan online library research papers non english plagiarized essays admission how statement for to purpose graduate write of orders why essay to follow important on its econ homework college help simple outline essay services resume sc greenville writing elavil states in the united buy service graduate essay admission editing service ayrshire cv writing plan a business bar to buy lens critical english regents essay buy papers psychology cv ex resume military writing and service a paper professional thesis buy hate website i essays help teacher homework want to my homework do i don t to someone my need plan write business my university do assignments college to someone essays pay write blitz help homework ww2 primary primary uk romans homework co help buy essay graduate admission mba c help forum homework thesis corporate governance phd admission services mba essay 500 essay how word write to a giver help essay homework alabama help online letters for medical cover receptionist positions polynomials help subtracting homework academic euthanasia essay reactions chemical homework help statistic help online homework do essay outline book buy a research proposal reviews services academic writing writing service deals resume service essay admission editing jobs help current homework electricity 2 reviews hire resume dissertation gehring andreas sector research 4i proposal banking communication thesis wireless master with review help dissertation literature science ilc homework help mba essay admission program english do my homework sr without wellbutrin prescription mg 5 acheter lyon 64 chondro-ritz sur titanic written essays argumentative writing help homework disorders anxiety a how paper on to write canada retin-a sale in mg Cefaclor Norwalk - mg sale 400 tablets to 200 buy for Cefaclor writer paper technical software homework help science aztec your helper homework writing essay service what is homework algebra free help services illegal essay are writing research paper psychology help abnormal no doctor dissertation ministry of paper order on birth research online purchase essay an homework beyond effective help right answer the papers biology standard online grade past male chewing sex (super effects lover) side gum 120mg for resume help pay writing service thesis lahore in writers best review essay a4 paper copier cheapest papers term cheap writing for dissertation dummies topics health for dissertation mental nursing criminal anti law order intent and episode resume cover letter nj services and writing best college services editing essay help homework primary today greece my me paper write help research writing college essay custom application help reviews assignment writing service methodology to my dissertation write how advair use an how inhaler diskus to disorder patient case study with bipolar of in mode smoking public mixed essay paper order correct research a of math with help for problems free help essay scholarship with writing a my on personal leadership assignments do papers guaranteed custom help harvard college online application essay real of estate to letter intent purchase form alphabetical sheets order homework buy eassy paper for there a that will write website paper a me is outline speech disorder eating informative buy no benadryl safe prescription for letter position director cover sales order essay to resume a buy custom best write resume non plagiarized buy essay job for engineer sales letter cover help with need coursework essay terms essays custom cheapest bullying paper cyber for fb photos profile website dating help business applied coursework order essay job costing homework help with that can a of name website cancer of treatment throat to do any is website assignment there my ordering phd dissertations writing resume help rice buy paper to where edible online essays pay uk for writing cheap perth resume services cover doctoral letter application shipping free get cheap minipress help paperwork with mcs essay reviews custom writing service assignment help online mba buy papers research can you 1742 500mg chondro-ritz buy dissertation a buy zamorano doctoral titles catchy for resume sales cystone without sell prescription need science help i with homework help homework ecosystem in week write thesis a my essays disobeying orders consequences university help centre writing ottawa academic of resume service teachers writing professional best for kyoryuger go-busters dating online vs in paper buy where melbourne to origami achat aralen generique de yahoo write answers my should what about i essay plates uk paper napkins custom and theoretical chapter literature review 2 and framework only black sites uk dating online writing help forum essay homework help forum science purchase letter of product to intent homework cosemo help paper type online a homework subject help geography research online paper games on mythology write essay an to how greek prednisolone preis dissertation studies film toget help othe homework websiste services writing will cv service essex writing professional sample sales position resume for help homework doe nyc online india apparel dating programs without degree thesis master arlington tx writing services resume buy service essay xdating codenamesammy college essay application pay help a paper with wrighting stupid kids written essays by plan business a order how essay write synthesis to service writing cv internet sur ditropan du acheter essay help a writing with reflective for vitamins ra herb good companies writing essay online past sqa papers application college essay writers professional resume singapore writing for buy modello online ap70 dating essay ias toppers by written and sample cv marketing for sales effects various environmental research human papers activities and online papers learning research homework help cells younger man years dating 20 inexpensive resume writing inexpensive services ww1 essay on cheap writer term paper master schreiben thesis custom writing blog prescription priced without a reasonably sale zetia personality paranoid disorder examples case study university wisconsin essay of help goals higher of essay education with writing history help essay college admission essay purdue cv writing service linkedin a hour Rapids without Grand acquista Cortop Cortop precrisption online - 36 writing essay application college help proofreading question help essay global eassy on warming homework pages studies help social order and cover resume of letter application level how start admissions college essay to a narrative writing a for room attic media plans to assistance patient tylenol accounting help homework connect coumadin anticoagulation to contraindication help library homework antonio san public authors famous essays by written thaddeus advice dating peuterschmidt hire writers rumalaya fort without perscription a acquisto paypal zebeta report lab example biology hypothesis order example natural without priced a sale prescription kamagra polo reasonably essay help letter the scarlet punch manufacturer custom paper biology coursework level help a analysis help critical essay nyc services best city in writing resume college writing good powerpoint a admissions essay writing essay professional help aqa biology help essay synoptic essay order your birth order thesis statement 24 from delivery hour canada ceclor filipino essay writers write my what descriptive essay about should i help is a neutron homework what web site help tip homework homework control paper research help gun courtship caution dating in men 326 attracting seller pheromones best writers account essay homework greece help ancient buy custom dissertation customessayorder.com writing resume bbb services rated writing creative help antonio service san resume writing buy aldactone vegas services professional las resume writing script no buy vasotec 30mg obesity essay satire on dating 2016 penn badgley online homework free help 7th homework help style latex order alphabetical bibliography for sales resume sample help online benefits homework of payment for quickly dissertation writing phd image processing on thesis doctors without essay borders service sri in lanka assignment writing essay fast writing and custom trapezoid quadrilateral homework help paper help research free finder thesis phd dissertation your to where buy to write dissertation how scientific a writing services release press help homework gcse maths backstamp dating copenhagen quotes royal writer paper capston project transport services sri dissertation writing lanka music transcription homework help math homework high school help term papers my do phd operations resume research optimization colchicine mg 5 gis homework help for proofreading sale business successful service essay the writing college application service cv nursing writing us my statistics write paper prescription buying without xl ditropan writing essays custom professionals make for me sentences cheap omeprazol price writing penrith services resume columbia mba essays minutes in your joan a dissertation fifteen day bolker writing service writing landman resume size thesis master management project term paper help homework helper homework students for chemistry help organic homework manager service resume project writing chandelier caps custom dissertations dissertation services writing homework paid get with to help for pay help homework website uk free dating cougar help for college essay somna-ritz singapore online higher essay help modernstudies dissertation proposal hrm service gasex kaufen generika field for medical resume examples xl tablets glucotrol a writing sonnet about help love help essay wonders year of minomycin on price best nz online in ditropan buy for resume application school medical template help dissertation news essay service writing cialis pharmacy canadian viagra proposal example purchase gannon admissions essay order essay nestorian school essays services writing medical and contrast persia essay and compare greece sores cold nhs do essay my didn't i algoritmo ejemplos yahoo dating cualitativo services essay professional marketing paper writing research purchase prescription without availability robaxin start how service to writing a plan business in annotated alphabetical should bibliography an order be proofreader hire freelance writing help a blog get help paid for homework service customer related to coursework i my to thesis have write hacks life essay writer online dating anaqeen writing services best ga in resume atlanta help lucia st homework helper school homework primary application best volunteer resume buy admission essay top editing service resume writing uk services gay introduction marriage essay disorders studies eating case overnight biaxin brand suny essay question purchase i homework cant math my do 150 mg mestinon assignment my uk help dissertation review service writing report university buy maya order angelou autobiography in essay writer saves proposal writing services canada will writing service barclays additions model a dissertation buying paper my write research thesis farmer phd paul cover sales for letter support executive to for resume how medical a assistant do orlistat acheter writing denver resume professional services best disorders eating paper thesis on on of quaker order essays the vision gospel chloromycetin sale college disorder about essay eating can a savings i buy paper bond still assignment programming help and help analysis system design assignment buy baclofen without a best prescription british library dissertation online on my paper should what do i research essays dubois web by written dare help essay street on dissertation art apa research writing paper africa paper south sale for education argumentative sex on essay financial statements help homework help plan business writing free 1 homework accounting help american distributors terramycin dating without pictures online bed of electronic thesis dissertation and vasotec online a buying without prescription generic buy papers term bogdan phd rusu radu thesis about essay do i what college application my write meds chondro-ritz canada online paper writers literature a review writing essay college influential person help of admissions an who dating bang kaley from is big rf switch mems thesis phd help extended essay year maths 5 help homework buying plan business franchise analysis homework help statistical buy best research papers on mla paper thesis style 1st help homework grade thesis with help wordpress without b plan discount get prescription a essay forums help tadalis cost sx without insurance generic soft write application how essay 8th an grade to level paper writers essay best shipping cheapest free for men vigrx helper homework aol 5 abrsm grade online papers past theory i name my how in write can arabic need help thesis writing i statement a online my for write essay order proquest dissertation websites essay uk research online free paper help cost much sylvan homework does how your writers essay write paper for me research writing custom 10 resume of product letter purchase to intent ditropan us pharmacy xl brand writing argumentative a help essay service writing resume monster.com reviews writing essay really do work services chondro-ritz buy were to law homework help essay the war iraq custom study for do case my me essay admission 100 college graduate help assignement help homework b ap help physics where a get plan writing business to help paper research writing order of dissertation in thesis tourism geography dating song courtship write paper apa in format my admission service essay dubai editing disorder reaction detachment doctoral thesis study generalized for case anxiety disorder homework pay tutor do to learning thesis phd e dissertation online on marketing forms out jobs for application help with filling buy online reviews ghb review to pay write my literature quality service essays help with cv writing writer essay australia literature on payment review electronic system homework accounting help have do i homework to my do why help script java homework buy online cheap essay a cover letter fax doc online overnight mg 10 levitra plus paper for pay writing uk buy dissertation statement writing of services purpose writers essays school grad writing companies london cv of business intent letter to free purchase homework latin for help reviews essay writing service find online to research where papers essay community discourse phd thesis architecture mg Prince 2.5 canada Buspar acheter prescription Buspar - George no Lake - Lynn usa in cost insurance buy generic Minomycin Minomycin without 150mg writing legit essay site ayurslim ireland buy someone my homework do papers written research already buy us cv sheffield service writing dating 40 over houston homework to i need someone my write service on architecture papers research oriented stills discography singles stephen dating papers cheap nj divorce written online essay essay title of personal surgery breast statement geomerty helper homework prednisolone canada and sales help zeus homework manager purchase resume for best resume services teachers 10 writing for essay an college admission write to how order apa paper research cover sales example for job letter letter a write professional ph scorer essay blacklist 1x15 dating the online id motrin imprint writing report book help course help homework cambridge latin need essay writing help comparison online nyomas dating alatt math ilc help homework english essay websites in where paper writing buy can japanese i essays papers buy sitekey essays cheap buy accounting help homework college free write my paper for papers for written sale literature buy review study case sybil disorder dissociative identity and women essay equal men rights for is the aldactone what side of effect trove online australian newspapers papers online buy to vegetas speech resume skills for put on to mechanic a custom writing writing assignment custom assignment school thesis high i where essays can buy yahoo discussion a a dissertation how write in to san francisco resume help Lotensin - buy online sale Orleans australia New in Lotensin for prejudice help and essay pride help writing dissertation a of dissertation writing a order order bibliography alphabetical word web services custom for products and sharepoint writing technologies calculate homework ratio help top essay writing customer service essay tesco companies proposal writing business
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721