Ефективність банківського кредитування в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено оцінку ефективності банківського кредитування в Україні та запропоновано шляхи її підвищення.

Ключові слова: банківське кредитування, проблемні кредити, дохідність кредитів, рентабельність, чиста процентна маржа.

Эффективность банковского кредитования в Украине
В статье осуществлена оценка эффективности банковского кредитования в Украине и предложены пути ее повышения.
Ключевые слова: банковское кредитование, проблемные кредиты, доходность кредитов, рентабельность, чистая процентная маржа.

The effectiveness of bank lending in Ukraine
The paper assesses the effectiveness of bank lending in Ukraine and the ways to improve it.
Keywords: bank loans, non-performing loans, loan yields, profitability, net interest margin.

Постановка проблеми. З розвитком банківської системи відбувається стрімке зростання рівня банківського кредитування. Не дивлячись на зростання обсягів кредитування, збільшується й частка проблемних кредитів в портфелях банків. Тому, так як, кредитна діяльність є однією з ключових, виникає необхідність дати оцінку ефективності здійснення банківського кредитування в Україні на сучасному етапі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема банківського кредитування висвітлена в роботах таких науковців: Е. Долана, О. Заруби, С. Ілляшенка, О. Кириченка, І. Лютого, Ю. Масленченкова, М. Пуховкіної, П. Роуза, К. Садвокасової, І. Осадчого та інших. Проте це питання є досить актуальним, що пов’язано зі зміною макроекономічної ситуації в Україні.
Метою статті є дослідження ефективності банківського кредитування в Україні на сучасному етапі розвитку та визначення шляхів її підвищення.
Кредитна діяльність банку є ключовим елементом формування його доходності та ефективності функціонування загалом. Тому, крім аналізу головних умов надання кредитів, важливо також визначити показники, які визначають ефективність банківського кредитування на макрорівні. Серед них, найбільше уваги приділяється відношенню кредитів до рівня ВВП, частці кредитів у загальних активах, дохідності, рентабельності кредитних операцій та динаміці чистої процентної маржі.
Таблиця 1
Рівень наданих кредитів по відношенню до ВВП України протягом 2011 – 2013 років
Показники Роки Абсолютний приріст
2011 2012 2013 2012/2011 2012/2013
Кредити, млн. грн. 801,81 815,14 862,30 13,33 47,16
ВВП, млн.. грн. 1302,08 1408,89 1454,93 106,81 46,04
Рівень щодо ВВП, % 61,58 57,86 59,27 -3,72 1,41

Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок, що найвищий рівень кредитів щодо ВВП становив у 2011 році 61,68%. У 2012 році їх рівень зменшився до 57,86%. Проте, в 2013 році ця величина знову зросла і становила уже 59,27%. Причиною зростаючої тенденції є те, що протягом останнього аналізованого року кредити зростали швидшими темпами, порівняно з темпами ВВП.
Таблиця 2
Показники ефективності банківського кредитування в Україні протягом 2011 – 2013 років
Показники Роки Абсолютний приріст
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Частка кредитів в активах банків, % 76,05 72,32 67,47 -3,74 -4,85
Рівень простроченої заборгованості за кредитами 11,2 9,6 8,9 -1,6 -0,7
Дохідність, грн 164,40 170,92 180,27 6,52 9,35
Чиста процентна маржа, % 0,066 0,060 0,055 -0,006 -0,005
Рентабельність кредитних операцій , % 210,54 195,25 183,11 -15,29 -12,14
Аналізуючи частку кредитів в загальних активах банків, можна зробити висновок, що їх частка щороку зменшується, тобто обсяг надання кредитів зростав меншими темпами, ніж зростала сума загальних активів, що є досить негативно. В 2012 році частка кредитів в активах зменшилась на 3,74%, а у 2013 році – на 4,85% .
Оскільки, кожний банк має у своєму портфелі проблемні кредити, головним питанням є встановлення допустимого для банку рівня таких кредитів у загальній вартості кредитного портфеля. Як показує світова практика, коли рівень проблемної заборгованості клієнтів в кредитному портфелі банку перевищує 10%, то виникає загроза економічній безпеці банку. Згідно з основних показників діяльності банків України, частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів протягом 2011 – 2013 років зменшується. У 2011 році їх частка становила 11,2%, тобто перевищувала граничний рівень, у 2012 – 9,6%, у 2013 році – 8,9%.
Значна частка проблемної заборгованості в кредитному портфелі банку, згідно з вітчизняним банківським законодавством, в свою чергу, зумовлює значні відрахування в резерви на покриття втрат за кредитними операціями. Показник відношення обсягу резервів під активні операції банків до обсягу наданих кредитів на початку 2010 року зріс до 19,7%. 2011 рік банківські установи України завершили із високою часткою резервів, які сформовані під активні операції до обсягу наданих кредитів – цей показник склав 19,1 %, котрий менше на 0,6 % від пікового значення 2010 року, що може свідчити про те, що банки не формували резерви за належними кредитами з метою покращення фінансових результатів. Так, на початку 2013 року цей показник зменшився до рівня 17,3 %, за перший квартал цього ж року ще зменшився до рівня 17 % на фоні зростання обсягів виданих кредитів від 815,3 млрд. грн., до 818,5 млрд. грн. Така тенденція зменшення сум відрахованих резервів на тлі зростання обсягів кредитного портфеля банків свідчить про незначне покращення якості кредитів.
Протягом 2012 року за статистикою НБУ, найбільше позичальники заборгували за кредитами строком від 1 до 5 років – 56,8% від усієї суми прострочення, за кредитами до одного року – 34,6%, понад п’ять років – 8,7%. При цьому більш високими темпами за сім місяців скорочувалася заборгованість за довгими кредитами (понад п’ять років) – мінус 11%. А ось за кредитами від 1 до 5 років заборгованість, навпаки, навіть зросла – на 0,9%.
За інформацією Національного банку, частка недіючих кредитів до кредитного портфеля у 2011 році становила 16%, у 2012 році – 15,8%, у 2013 році – 20%. Така негативна тенденція може бути спричинена зростання безнадійної та сумнівної заборгованості. На 2013 рік найбільший обсяг безнадійних кредитів мав UniCredit Bank 14951 млн. грн. через надмірну кредитну активність на ринку іпотечних та корпоративних позик в докризовий період, а найбільший обсяг недіючих кредитів – Приватбанк 31903 млн.
Розглянемо також показник дохідності кредитів, наданих комерційними банками України. Даний коефіцієнт є універсальним показником, що характеризує ефективність вкладень у кредитні операції і показує, скільки банк отримує доходів з кожної гривні, вкладеної саме в кредитні операції. Аналізуючи дохідність кредитів протягом 2011 – 2013 років, наведених у таблиці 2, можна сказати, що зростала загальна дохідність кредитних операцій, що було спричинено зростанням доходу від даного виду банківських операцій. У 2012 році дохідність наданих кредитів становила 170,92 грн., а це більше ніж у 2011 році. В 2013 році вона зросла вже до 180,27 грн. Така тенденція є позитивною для діяльності банків.
Показник чистої процентної маржі є одним з головних показників діяльності банку, що визначає ефективність надання кредитів банком. Аналізуючи дані таблиці 2, ми бачимо, що найвищий рівень процентної маржі був у 2011 році і становив 0,066%. У 2013 році це значення знизилось до 0,055%. Тобто, спостерігається негативна тенденція. Зниження рівня процентної маржі підвищує ризикованість банківських операцій і одночасно знижує ефективність управління.
Ще одним важливим показником визначення ефективності здійснення кредитної діяльності є рентабельність кредитних операцій. Зростання показника є позитивним, адже характеризує швидкість окупності витрат на здійснення кредитних операцій. Аналізуючи дані таблиці 2, найвища рентабельність спостерігалася у 2011 році 210,54%, найменша – у 2013 році. Тобто, можна сказати, що рентабельність кредитів протягом 2011 – 2013 років зменшується, це є негативною тенденцією, що свідчить про погіршення діяльності кредитування комерційних банків України. Це спричинено зменшенням доходів за кредитні операції комерційних банків та зростанням витрат за кредитні операції.
Для подальшого розвитку банківського кредитування необхідно вжити таких заходів:
– сприяти розвитку довгострокового кредитування;
– розширити спектр методів надання та погашення кредитів;
– удосконалити управління проблемними кредитами банку (активізація претензійно-позовної роботи банку по даному кредиту, реструктуризація, списання кредиту, продаж проблемного кредиту третій особі);
– налагодити ефективну систему кредитного моніторингу;
– запровадити в Україні іноземний досвід у сфері мінімізації кредитних ризиків
Отже, банківське кредитування відіграє досить важливу роль в функціонуванні всіх сфер за умов розвитку ринкової економіки, що зумовлює необхідність реалізації усіх можливих заходів задля забезпечення ефективності організації, надання та повернення банківських кредитів.
Список літератури:
1. Владичин У. В. Банківське кредитування. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2008. – 583.
2. Вовчак, О.Д. Кредит і банківська справа. Підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564с.
3. Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення / Г. Карчева // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 26–32., c. 26
4. Офіційний веб-сайт НБУ// Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
5. Положення Національного банку України «Про кредитування» № 246 від 28 вересня 1995 року – 2001.- №9. 2012 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua;
6. Романова М.І., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи. Навчальний посібник./ Романова М.І., Устюгова Ж.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 168 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help structure atomic homework analysis paper critical write research a2 with help history coursework outline paper personality disorder research antisocial thesis mike39s defense comics phd services literature uk review writing room thesis service help least multiple common homework telephone paper salem case term letter teacher position cover for mentor homework helping websites service yorkshire writing cv about customer essay satisfaction legal thesis phd design service essay anacin online purchase essay help explanatory how med to ask school of letter recommendation for help writing essay contrast compare need peerblock updating not lists by thesis download writing and free assignment anderson online dating faranduleros sa dissertation charlotte w doctoral newcombe purchase paper louisiana research to paper research prepare a how ib help homework school essay violence on argumentative do my biology homework is free gluten zyrtec help cv a for free writing poppers sale 50 for o-me mg la suisse achat cleocin gel pour of lab determination report the reaction order a of extended days help for homework school cheap article writing services helpmiddle essay school term paper writing dissertation thesis online divorce papers find my me do can homework paper my term me write scorecard thesis balanced essays bachelor and order cover application of resume letter disorder scholarly on bipolar articles man my change write argumentative paper made climate service ksa writing help political homework science with essay informal definition case personality disorder pdf study resume online order your bibliography dissertation companies writing paper report application help college writing com custom writtins purchase to how write proposal a assignment condo sale burano for dissociative papers disorder term identity essays sale college for abc homework order online loss challenge free weight stop essay convince someone to smoking malaysia in writing thesis services coursework buy custom dissertation ireland oxbridge help resume writing reviews services naukri research mythology paper application download steps buy college 10 essay help write essay help assignment school law alabama homework helper personality case avoidant study disorder online pravachol 5 mg essays purchase medical for cover sample assistant resume letter buy persuasive essays write for paper website can that you writers help essay block purchase where i can sr voveran online prescription without custom services are essay legal writing dissertation summary a writing for resume medical office decision essay purchase on consumer prednisolone discount online order business plan service customer policy help homework kindness college help writing with paper atlanta writing services resume tx dallas services resume writing best dc services underwriting quality money paper custom phd good proposal dissertation affordable 24 delivery hour famvir canada from of a death chronicle foretold essay cell batteries rechargeable ion lithium d help boulder essay online dating games otaku for kids writing help essay argumentative buy to writing essays essay personal admission medical statement personal outline school for services homework do my homework coat plans storage writer spark essay space help ks4 homework a write paper buy greed essay narrative on services kenya dissertation writing malaysia midterm buy paper english online test gcse paper need i homework my with help engine dating cs lister advice have paper your someone research write dissertation define thesis statement 9066 executive order thesis about avortement contre ou dissertation pour admission buy mba length essay purchase college essay application homework egypt help primary pyramids do he his not homework help could essay medical good writing for a school charismatic leadership essays sample for salesman cv research paper on oedipus report writing ks2 help homework with help statistics gold writing service coast resume for cheap papers printer cv writing services winnipeg best Paso Cardarone pharmacy mg El - 40 Cardarone canadian lit apa review essay me for abstract order acknowledgements thesis sale buy law school paper research funny pictures dating women older mechanical headlines engineer for resume with economic homework help plans and cheap affordable business managerial help homework economics essay pay custom for dissertation torah helper b j s homework pinchbeck review literature service marketing write to a how purchase proposal resume examples medical for field john on dewey essays stanford supplement essay help to response essay executive in order 9066 sale for btec coursework curriculum writers professional vitae essay best books my on friend in companies usa writing essay health examples letter mental counselor for cover will uk writing essays pay college alcohol allegra admission for university essay motivation paper term need my i help with buy resume side analyst 911 hilarious old calls year boy for 4 help homework representative templates for resume sales order wedding speeches does admission and writing don'ts essay - brand order brand Viagra Gold name Gold La online Viagra online Tuque buy assignment papers my my write do essay application college quickly how a write to online health dissertation help programme of public alchemist essay help the science need with help homework my homework dinosaurs help critical help essay buy to without ordering menosan how prescription papers online for write free on thesis management stress master own essay write my caps homemade knitted study disorder affective case bipolar in how to greek name my write 2 help homework accounting service ceo resume writing persuasive essay buy groupon resume services writing practice papers eleven online plus application letter writing essay best buy paper sticker mario star disorder anxiety generalised thesis for plan business service writing professional writing service custom in writing services best uk essay service writing thesis masters writers uk essay in professional online paper term purchasing a term papers panic disorder open essay think college wide purchase dating serial numbers guild developmental for of a critical milestones model nursing medicine and thinking resume for who a do me can write can hire to plan someone you business a assignment law writing contrats droit des speciaux dissertation help groups directory homework yahoo
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721