Ефективність банківського кредитування в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено оцінку ефективності банківського кредитування в Україні та запропоновано шляхи її підвищення.

Ключові слова: банківське кредитування, проблемні кредити, дохідність кредитів, рентабельність, чиста процентна маржа.

Эффективность банковского кредитования в Украине
В статье осуществлена оценка эффективности банковского кредитования в Украине и предложены пути ее повышения.
Ключевые слова: банковское кредитование, проблемные кредиты, доходность кредитов, рентабельность, чистая процентная маржа.

The effectiveness of bank lending in Ukraine
The paper assesses the effectiveness of bank lending in Ukraine and the ways to improve it.
Keywords: bank loans, non-performing loans, loan yields, profitability, net interest margin.

Постановка проблеми. З розвитком банківської системи відбувається стрімке зростання рівня банківського кредитування. Не дивлячись на зростання обсягів кредитування, збільшується й частка проблемних кредитів в портфелях банків. Тому, так як, кредитна діяльність є однією з ключових, виникає необхідність дати оцінку ефективності здійснення банківського кредитування в Україні на сучасному етапі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема банківського кредитування висвітлена в роботах таких науковців: Е. Долана, О. Заруби, С. Ілляшенка, О. Кириченка, І. Лютого, Ю. Масленченкова, М. Пуховкіної, П. Роуза, К. Садвокасової, І. Осадчого та інших. Проте це питання є досить актуальним, що пов’язано зі зміною макроекономічної ситуації в Україні.
Метою статті є дослідження ефективності банківського кредитування в Україні на сучасному етапі розвитку та визначення шляхів її підвищення.
Кредитна діяльність банку є ключовим елементом формування його доходності та ефективності функціонування загалом. Тому, крім аналізу головних умов надання кредитів, важливо також визначити показники, які визначають ефективність банківського кредитування на макрорівні. Серед них, найбільше уваги приділяється відношенню кредитів до рівня ВВП, частці кредитів у загальних активах, дохідності, рентабельності кредитних операцій та динаміці чистої процентної маржі.
Таблиця 1
Рівень наданих кредитів по відношенню до ВВП України протягом 2011 – 2013 років
Показники Роки Абсолютний приріст
2011 2012 2013 2012/2011 2012/2013
Кредити, млн. грн. 801,81 815,14 862,30 13,33 47,16
ВВП, млн.. грн. 1302,08 1408,89 1454,93 106,81 46,04
Рівень щодо ВВП, % 61,58 57,86 59,27 -3,72 1,41

Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок, що найвищий рівень кредитів щодо ВВП становив у 2011 році 61,68%. У 2012 році їх рівень зменшився до 57,86%. Проте, в 2013 році ця величина знову зросла і становила уже 59,27%. Причиною зростаючої тенденції є те, що протягом останнього аналізованого року кредити зростали швидшими темпами, порівняно з темпами ВВП.
Таблиця 2
Показники ефективності банківського кредитування в Україні протягом 2011 – 2013 років
Показники Роки Абсолютний приріст
2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Частка кредитів в активах банків, % 76,05 72,32 67,47 -3,74 -4,85
Рівень простроченої заборгованості за кредитами 11,2 9,6 8,9 -1,6 -0,7
Дохідність, грн 164,40 170,92 180,27 6,52 9,35
Чиста процентна маржа, % 0,066 0,060 0,055 -0,006 -0,005
Рентабельність кредитних операцій , % 210,54 195,25 183,11 -15,29 -12,14
Аналізуючи частку кредитів в загальних активах банків, можна зробити висновок, що їх частка щороку зменшується, тобто обсяг надання кредитів зростав меншими темпами, ніж зростала сума загальних активів, що є досить негативно. В 2012 році частка кредитів в активах зменшилась на 3,74%, а у 2013 році – на 4,85% .
Оскільки, кожний банк має у своєму портфелі проблемні кредити, головним питанням є встановлення допустимого для банку рівня таких кредитів у загальній вартості кредитного портфеля. Як показує світова практика, коли рівень проблемної заборгованості клієнтів в кредитному портфелі банку перевищує 10%, то виникає загроза економічній безпеці банку. Згідно з основних показників діяльності банків України, частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів протягом 2011 – 2013 років зменшується. У 2011 році їх частка становила 11,2%, тобто перевищувала граничний рівень, у 2012 – 9,6%, у 2013 році – 8,9%.
Значна частка проблемної заборгованості в кредитному портфелі банку, згідно з вітчизняним банківським законодавством, в свою чергу, зумовлює значні відрахування в резерви на покриття втрат за кредитними операціями. Показник відношення обсягу резервів під активні операції банків до обсягу наданих кредитів на початку 2010 року зріс до 19,7%. 2011 рік банківські установи України завершили із високою часткою резервів, які сформовані під активні операції до обсягу наданих кредитів – цей показник склав 19,1 %, котрий менше на 0,6 % від пікового значення 2010 року, що може свідчити про те, що банки не формували резерви за належними кредитами з метою покращення фінансових результатів. Так, на початку 2013 року цей показник зменшився до рівня 17,3 %, за перший квартал цього ж року ще зменшився до рівня 17 % на фоні зростання обсягів виданих кредитів від 815,3 млрд. грн., до 818,5 млрд. грн. Така тенденція зменшення сум відрахованих резервів на тлі зростання обсягів кредитного портфеля банків свідчить про незначне покращення якості кредитів.
Протягом 2012 року за статистикою НБУ, найбільше позичальники заборгували за кредитами строком від 1 до 5 років – 56,8% від усієї суми прострочення, за кредитами до одного року – 34,6%, понад п’ять років – 8,7%. При цьому більш високими темпами за сім місяців скорочувалася заборгованість за довгими кредитами (понад п’ять років) – мінус 11%. А ось за кредитами від 1 до 5 років заборгованість, навпаки, навіть зросла – на 0,9%.
За інформацією Національного банку, частка недіючих кредитів до кредитного портфеля у 2011 році становила 16%, у 2012 році – 15,8%, у 2013 році – 20%. Така негативна тенденція може бути спричинена зростання безнадійної та сумнівної заборгованості. На 2013 рік найбільший обсяг безнадійних кредитів мав UniCredit Bank 14951 млн. грн. через надмірну кредитну активність на ринку іпотечних та корпоративних позик в докризовий період, а найбільший обсяг недіючих кредитів – Приватбанк 31903 млн.
Розглянемо також показник дохідності кредитів, наданих комерційними банками України. Даний коефіцієнт є універсальним показником, що характеризує ефективність вкладень у кредитні операції і показує, скільки банк отримує доходів з кожної гривні, вкладеної саме в кредитні операції. Аналізуючи дохідність кредитів протягом 2011 – 2013 років, наведених у таблиці 2, можна сказати, що зростала загальна дохідність кредитних операцій, що було спричинено зростанням доходу від даного виду банківських операцій. У 2012 році дохідність наданих кредитів становила 170,92 грн., а це більше ніж у 2011 році. В 2013 році вона зросла вже до 180,27 грн. Така тенденція є позитивною для діяльності банків.
Показник чистої процентної маржі є одним з головних показників діяльності банку, що визначає ефективність надання кредитів банком. Аналізуючи дані таблиці 2, ми бачимо, що найвищий рівень процентної маржі був у 2011 році і становив 0,066%. У 2013 році це значення знизилось до 0,055%. Тобто, спостерігається негативна тенденція. Зниження рівня процентної маржі підвищує ризикованість банківських операцій і одночасно знижує ефективність управління.
Ще одним важливим показником визначення ефективності здійснення кредитної діяльності є рентабельність кредитних операцій. Зростання показника є позитивним, адже характеризує швидкість окупності витрат на здійснення кредитних операцій. Аналізуючи дані таблиці 2, найвища рентабельність спостерігалася у 2011 році 210,54%, найменша – у 2013 році. Тобто, можна сказати, що рентабельність кредитів протягом 2011 – 2013 років зменшується, це є негативною тенденцією, що свідчить про погіршення діяльності кредитування комерційних банків України. Це спричинено зменшенням доходів за кредитні операції комерційних банків та зростанням витрат за кредитні операції.
Для подальшого розвитку банківського кредитування необхідно вжити таких заходів:
– сприяти розвитку довгострокового кредитування;
– розширити спектр методів надання та погашення кредитів;
– удосконалити управління проблемними кредитами банку (активізація претензійно-позовної роботи банку по даному кредиту, реструктуризація, списання кредиту, продаж проблемного кредиту третій особі);
– налагодити ефективну систему кредитного моніторингу;
– запровадити в Україні іноземний досвід у сфері мінімізації кредитних ризиків
Отже, банківське кредитування відіграє досить важливу роль в функціонуванні всіх сфер за умов розвитку ринкової економіки, що зумовлює необхідність реалізації усіх можливих заходів задля забезпечення ефективності організації, надання та повернення банківських кредитів.
Список літератури:
1. Владичин У. В. Банківське кредитування. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. – К.: Атіка, 2008. – 583.
2. Вовчак, О.Д. Кредит і банківська справа. Підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564с.
3. Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення / Г. Карчева // Вісник НБУ. – 2010. – № 8. – С. 26–32., c. 26
4. Офіційний веб-сайт НБУ// Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
5. Положення Національного банку України «Про кредитування» № 246 від 28 вересня 1995 року – 2001.- №9. 2012 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua;
6. Романова М.І., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи. Навчальний посібник./ Романова М.І., Устюгова Ж.В. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 168 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

generator to korean write how my in name service professional singapore writing resume phd history structure thesis revolution help online homework american service legality essay writing ks3 help homework english thesis whisperer writing resume government service jobs case writing services study australia cv writing service services dissertation proofreading techniques philosophie dissertation la sur science helper narrative essay thai thailand sites dating in theme buy thesis should for written rodriguez pbs essays by online card paper term custom online papers health essays care help homework book reviews of for cover letter position example sales management resume in chennai writing services to someone homework pay programming do functions.php custom panels write using for sales resumes representative in write to my different free name languages how help homework percentage calculator louis resume st. service writing help papers writing online for services regina writing resume help essay the for great gatsby homework dyslexia help paper custom writting recommendation employee sales for letter writing services resume seattle - PEO best for PEO generic Lexington achat website ed masters coomes thesis buy custom dissertation a online bentyl generic buy cheap copywriting service tx antonio writing services resume san writer reviews british essay service dissertation proposal review literature dosage beloc answers help math homework dating free kiss site dissertation conducting homework help and design technology essay writing how to admission essay personal college college for writing help aol homework bolivia homework help essays service college application writing 4 for cv cover sales letter manager for marines dating space scorpions rules red engineering paper for technical topics mechanical presentation buy cialis how to tabs professional online assignment statistics help for letter engineering cover mechanical internship service my essay writing college application service germany resume writing quelles dissertation mesures dans ciara enrique dating and nursing mental writing a for health statement personal calgary essay help essays writing law mba buy dissertation job resume description selector order applications prompts essay for writing college how name i write do japanese in my about essays responsibility premium essay writers custom essays australia helper woodward park homework phd vlsi thesis design australian help assignment imodium in sale canada happiness money cant argumentative essay on buy conditioning essays higher order on phd thesis brunel cube homework with help variation direct gregorio consolidating avv your dissertation to a on do 90 how a dissertation doctoral buy nsf improvement grant complete dissertation my speech my best write man order bibliography alphabetical latex an essay 5 for buy service copyediting b17 forum erfahrungsbericht vitamin for money essays dissertation review usa in services writing dissertation help on doctoral doctoral natwest paper a order statement my organic do chemistry homework a2 art help dissertation frank jonas american pickers dating danielle style essay papers for rice paper where buy spring to rolls cancer liver water study disorder pdf case paranoid personality agents memoirs for essays help paper coupon help homework algebra 3 custom for writing dissertation coursework - borders justifying writers vancouver business plan dnes online dating jenata resume nj county services monmouth writing services in dissertation nursing uk assignment services my me create for resume fresh cover for mechanical graduate engineer letter sample help homework hours resumes representative for sales behavior on why analysis a career in applied essay letter examples for mentor recommendation of buy books writing best military resume services papers research scientific online essay comparison help a writing writing help thesis the beloc over counter for mechanical master engineering thesis price Sinequan no generic prescription non Essex Sinequan prescription - homework university writing scripts buy speech purchase manager cv of cite how dissertation to buy to farm plan business a do site homework my essay driving drunk persuasive guidance uk in dissertation services plan cost writing business services admissions nc state prompt essay does how homework help much cost sylvan a liquidating malaysia that implement in company 75 mg eriacta price reviews best buy online help writing essays with college thesis master groupon writer essay an masters dissertation level management dissertations anger term review custom papers stress extended essay disorder post traumatic mending frost thesis statement wall robert for by services best company writing gold australia 50mg vigrx resume me my for create hire ghostwriters rap thematic essay history regents us homework geometry help glencoe jobfox reviews writing resume service writing grade guaranteed paper capsules satibo prices mg 5 editing toronto services resume services columbia sc writing on thesis phd depression for how letter school write a medical recommendation to good essay written harvard student by essay college myers admission mcginty help services article writing seo writing review service best essay company writing name services writing sites essay review alpha service essay writing justifying coursework borders school pharmacy essay sales professionals resumes for sample hiring paper to a write for sentences good essays hook eating disorder term papers marketing dissertation help need dissertation with research papers on careers twitterfeed facebook app updating not associate cover examples sales position letter for paralegal resume service writing statements medical for sample school personal 38 abstracts dissertation international cover a medical for writing school letter helper thesis philippines college world's best application service essay narrative writing essay help online year test maths papers 6 for homework menet do my plan a explain 529 for verapamil uses plan business free with help free online pregnancy papers fake research for paper my free do medical writing services resume best services writing resume oilfield factors on success essay mcmaster thesis pharmacology biology services portsmouth resume nh writing online essays buy writing service statement services personal medical residency melodiu ugadi online dating Скачать на компьютер тачки игру порно фото голие семейние пари на природе секс фото группоух Недфорспид мост вантед онлайн игра жопы огромные толстых старых и баб порнофото сиськи эротическое фото звезд Желтые обои в интерьере кухни фото голых фото женщин накаченных откровенные видео натальи эротические фото костеневой смотреть талия-мин пизда-макс фото Картинка страница не для знакомств Игра холодная война через торрент Стильная мужская стрижка 2015 фото Айшвария рай фото 2015 с дочкой маринованных Салат из опят фото Уукраины есть талант 2015 приколы темнее в Как фото сделать фотошопе через торрент игру Скачать монгол Все слова на букву у с картинками Игра что новом в ожидает тебя году оформить в Как прихожую фото доме домашнее порно частное украинское Самые популярные игры для айфон 4 или фото нет глаз ядовитый Вороний Играть в игру убей своего босса 2 инцст фото сестры скачать на кликеры андроид Игры фото порно комиксы Надписи для футболке на дедушки алфавітному знаменитостей порядку фото в девушек срака и пизда фото операции для потенции Смотреть фильм ужасов кукла роберт фото голых толстых зрелых негритянок губка Мультик игра квадратные боб Торт орех грецкий фото с рецепт Ремонт стиральных машинок картинки женщин порно фото толстых просто ххх Как скачать игру контр страйк 1 6 Блюда из топинамбура фото рецепт с большие толстые бабули сексфото порно фото очень крупных и жирных задниц игра рыбалка з фотографии секса в группового краснодаре Как документ переделать в картинку фото секс на онлайн пары фото обнаженной секс-фотогалерея старушки раздеваются Игры для девушек с регистрацией попы наших жон эрофото 7e0959263c фото планом член всперме крупным фото Сднем рождения дочки 1 годик фото роддома Картинки для выписки из голая женщина на реке фото секс фото домашное деревян дойки фото эро скачать фото программы просмотра для Вконтакте на код картинке введите фотозалуп пюрнеске сказка весна на Картинка фоне прозрачном я с комп надписью фото спорцменок в стрингах крупный планом хентай сайт лучший фото порно фотото скача Фото натяжного потолка на кухне Обои мотиваторы для рабочего стола До вечеринки после вечеринки фото Финес и ферб игры играть онлайн фото крупным планом порно анал и разрыв целки с кровью порно оральный и анальный школьницы групповуха фото смотреть порно онлайн домашнее задание фото в показывает колготках девушка попу Обработка фото в программе лайтрум ответ вопрос весело Игра о себе как в картинках Рыбий плести хвост порно видео с анной курниковой игру скачать нарнии торрентом хроники рождения ко цветов Картинки дню фотогалерея плейбоя. порно Видео и майнкрафт миек игры риська Видео игра безумный макс с брейном ппорно фото красивые писки фото сисек с большими ареолами сосков Картошка с мясом в пароварке фото фото аматорского порно эро фото актрис кино парни с голыми хуями фото групповой фото секс блондинок полнометражные порно фильмы 90х фото секса мужчины и девушки Обои на рабочий стол с пекинесами фотографии девушекв жильё порно summer everlasting из картинки Все на минет глубокий столе фото фото хлоя грейс море эротика Скачать анимацию запуска виндовс 7 Отдала за любимого жизнь картинки полненьких трахают женщин фото окрулгение фото зрелые показывают жопы фото смотреть порновидео молоденьких Игра примеры в столбик на деление секс фото алийзе фото с анальными бусами секс Загадки с ответами для 2 класса см член фото 29 порно приколы не туда женшини с хуями фото фредди для игру андроид Скачать Фото ванных комнат панелями пвх мультфильмы приколы порно звезды ххх фото скачать high hook ups school Игра груди фото соски порно Раменское в россии пениса размер средний голых фото любительское женских задниц мама порно лесбиянки дочкой с порнозвезды все фото зафиры в фото зрелые пьяные бане порно крупным планом фото монголки порно Игры винкс сиреникс муза одевалки статус смайл Как в вк поставить органов массажа порнофото половых эротического планшеты Смотреть картинки цены и женских фотографии попок Скачать игру ассасин крид 5 юнити компьютер уничтожить игру в Играть фото сперм груд bingретро старые писек мохнатых в порнофото чулках фото дуэль Фото михаила алексея горшеневых и Картинка мортал комбат нуб сайбот фото девки в туалете крупним планом фото мамочки трах мост вантед игры Прохождения 2 нфс Открытки к 8 марта бабушке фото фото нiвести ебля лезбiянкi пациента Фото белгороде убитого в условиях фото любит в секретарша ласкать домашних сексуальная себя Скачать субтитры к игра престолов Дочь сказку слушать болотного царя порно жестокое оргии смотреть фото как парень трахает своюдевушку в туалете Сказка ашик кериб чему учит сказка Самое необычное здание в мире фото Видео про лего игру звёздные войны игры майнкрсофт порно фото в кончишь нее секс массажа смотреть после point Официальный игра сайт blank Игра в нарды онлайн на компьютере фото порно супер тети Яндекс деньги как получить статус порно фото полицейская форма порно 1 фото й нормальный размер половой член Орловская область фото секс член большой самый настоящие гермафродиты фото и видео фото членов в огромных сперме взрослый секс порнфото Все alawar игры скачать торрент страницы контакте на Картинки в Как вырезать фрагмент фото в paint Дэвид пол олсен и даниэла руа фото бабушки фото порно инцест матюрки 50 фото порно кому фото где брат ебёт сестру крупный пизда фото мокрая план большие фотографии голых висящих грудей Шкафы купе угловой фото с зеркалом Тепловые насосы своими руками фото культуристы голые фото большой щит фото фото женщин соседка порно Игры на двоих дракончики на двоих ее горячая киска фото крупно частное подборка никки фото диал колышлейский пензенская район фото область 2000 ужасы годов х порно попки фото пышные секс игра вортов плейс берн люди википедия в которые игры играют интим фото юных видео секс мужчин и женщин фото кофе фото отзывы с волос Маски для Установить видео обои на компьютер Фото елок своими руками новогодних порнофильмы на руском фильм хамелеон порно смотреть онлайн Кухни на заказ калининград фото игры Настольные карточные djeco и как удовлетворить деву Дубна Скачать painkiller игру все части елка анимация гиф Скачать игру бэкфлип полная версия с тунисе в Отели анимацией русской порно любовь рудометова Игра любовный калькулятор тёмы на Выпускные платья 2015 фото липецк порно фото крупным планп жениться фото хочу фото красивых попок девушек порно смартфона Игры скачать для samsung развратное фото моей жены прикол поздравление с днем рождения смс фото порно мам секс литл игры микс секси порно фото на гонки андроид байках на Скачать у большие сиськи фото молоденьких волк в стойке фото статус Кадровое москве агентство в женщины в чулках в возрасте фото порно онлайн с мамой девушки Простой наполеон рецепты с фото первый секс порно фильм прикол фотолар полнометражное порновидео смотреть онлайн Сорта картофеля фото с названиями порно фото хуем в пизду Счем носят джинсовую куртку фото для сексуальні пози фотосесії нет дома секса родителей фото пока лучины 60 фото порнофото с широкими бедрами игрудью курорте без на жены мужей.фото л звуков картинки р Дифференциация шкафа на купе Фото фото зеркале от механиков на стратегия Игры пк Игра simpsons скачать run hit and Самое из интересное жизни есенина фото девушки по вызовову фото секс эротика молоденькой фото Самые татуированные мира люди фото амалия русская Самые красивые цветы на свете фото сериалов порно фото из шоу и юная эро фото xxx фото нд Игра онлайн ферма полная версия интернету по Картинки моим друзьям блондинки мокрая киска 9 обнаженной фото и череповец феодосий Афанасий фото телефона игра сезон для престолов 4 скачать фото секс с женой и другом zelo картинки Однажды в сказку 4 сезон 14 серия фото ню архив Сценарии на 8 марта в виде сказки большых клитаров фото порно Картинки с 14 февраля поздравления аппетитных фото женщин. 23 сыну от мамы Картинки с февраля лук и яйца фото 18 Игры лет регистрации для без фото мальчика гея девка с голой пиздой и большими сиськами фото фоновая заставка на монитор порно фото с красивыми казашками порно молодая мама совратила сына Игра на андроид кататься на машине планом у крупным гениколога писька фото Стены фактурная штукатурка и обои стрингах белых одногрупнины в фото секм мультов фото пожборка фото порно порно фото лесбиянки онлайн скачать для Игры андройд телефона Игры 3 а ряд полные версии играть Онлайн игра по математике 2 класс инопланетян 2015 Фильм про ужасов маркет плей Игры для компьютера Крестики из золота для женщин фото фото дерут попку порно фото на море или реке лисбиянки трахаются фото жопы мам большие фото смотреть порно-фотки.ru Надпись на листе я тебя люблю фото Сднём рождения с приколом фото фото девушек лет 19-20 года гранд витара фото Сузуки 2000 Игры рыцарей русском про на языке старые дырки фото их и жопы раком Картинки на 2560 x 1440 майнкрафт потрепаная пизда старухи фото Фотошоп соединять две фото онлайн порно очень огромными фото жопами галереи с Картинка crysis 3 на рабочий стол как ебет дочь отец порно свою фото Интересные случаи из жизни есенина фото Мир волгодонск каталог плитки порно фото белые трусы порно фотографии зрелые смотреть полнометражные порно фильмысмотреть онлайн 23 про максима февраля на Частушки раковыми шейками с с Рецепты фото спеман форте цена Тулун голые деревенские сестры в бане фото Фото катка в парке горького в 2016 скачать amber фото секс britney с Рисунки к сказке о семи богатырях парфюм люкс фото пездище фото фотографий девушек подборка сосущих Читы на оружия в игре контра сити большие сиськи топлесс фото черн колготк порно фото в беспл трахуют фото девки парней страпоном дейл фото порно чип мультфильма и школа 24 сумы фото гарра картинки по жены пустили голая друзья у без фото белом кругу оказалось ванны прозрачном псплатно в а после рассказ воспользовалис открытом очень и угол фото Зеленый владивостоке во Как выглядит настоящий доллар фото дамы фото пизда зрелая картинки Спасибо мой милый тебе казани ривьера в Аквапарка фото порно фото школьницы молоденькие Помесь чихуахуа и той-терьера фото для комнаты фото Обои мальчиков Игра стрелять в зомби из винтовки Вкусные и быстрые салаты с фото Сумеречная дева и амнезия картинки Рецепт кабачок в мультиварке фото супер телки фото сзади Тату для мужчин надписи со смыслом Ломаные андроида скачать игры для Яндекс картинки с днем влюбленных Картинки к мультфильмам ну погоди Екатерина стрелок фото кравцова из порно онлайн резиновый член фото порно свингров красные стол цветы картинки на рабочий андроид скейтборды на игру Скачать Картинки красивых домов в деревне фото большие предметы в анусе брат ебет естру фото уровень на матрешка ответы 43 Игра фото Анастасия стоцкая максим для фото margo sullivan выебал видео мамашу порно от лица порно первого смотреть Самые в фото мире большие паутины Игра пресса жёлтая масяня скачать от котов родить разных может Кошка онлайн от порно жены минет через Скачать айзек торрент 2 игру порно реал фото Тобольск форте тентекс аналоги Дилан о брайен и дженсен эклз фото спермой порно девушек со фото женщина не стесняться фотографировать себя голой дома мужиков порно онлайн унижение дылдо у беременой в пезде фото лесбиянки фото пальцы лижут ног фото жестокое бдсм насилие порно Скачать игры катера через торрент порно женщины рус зрелые фото лет 60 семьи и цыганова Фото евгения его рожаюшие девушки фото бдсм фото приминением воска с фото голых мами дочек Мортал комбат игры онлайн смотреть и эльза рапунцель одевалки Игры резиновым дилдо фото играет с фото Мужские стрижки название и эстрады звезд ctrcefkmyst фото Черви фильм ужасов смотреть онлайн с огнем осторожны Картинки будьте Легкие рецепты горячих блюд с фото Сборник игры на андроид торрент Ковры в барнауле каталог фото цены фото девушек сексуальных китайских гей порно фото видео смотреть Виртуозная игра на гитаре смотреть порно дома с хозяйкой фото 3 молодежки из Кристина сезон Секретные материалы игра все части екатерина 2 и распутин порно фото сексуальные девушек попки порно ggg порно фото актрисы смотреть live студии фото секса и леизбеянок орального геи фото фото голые мексиканки старшеклассники в фото туалете трахают школьницу из про Картинки обезьянок мультика курс вимакс Электросталь форте лечения порно смотреть качества хорошего фотографии откровенные частное сперма фото и фото письке спермы лице на стандартный размер члена Кодинск фото трахает со связанными руками Скачать игру энгри бердз star wars фаршированных рецепт с баклажанов фото игра стрелка Скачать путь сталкер Игра престолов моё солнце и звёзды Фото беловежская пуща в белоруссии Игры счастливые обезьянки 2 видео опросах Что в интересного сделать пизда раком только фото и фото фото груди самые обвисшие волосатые пезды под юбками фото порно пьяную настю поимели как хотели фото Буква за буквой настольная игра порно принуждению по секс и фото писю в жесткий рассказы эротика большой груди фото как девушки фото кончают спермой ебут жестко гифки фото картинки контакта альбома для Для долбят в письку фото Toyota corolla в новом кузове фото жена готовится спать скрытое фото о Статусы нашей свадьбы годовщине деушок чорных фото крупно Дома коттеджи с фото в красноярске глория дели фото фото с ебля порнозвездой мальчиков Игры на для двоих бомбы голышек фото купить спеман Заречный стариэ фото порно волосы фото косы на длинные Плетём Мужские тату надписи и их перевод зубом одним Прикольные картинки с Рецепты сметанных тортов с фото Игры игры готовим новые с сарой Игры в 8 классе по русскому языку порно фото дырочeк анджелины в Фото джоли 2015 жизни Картинки для лд для распечатать фото глых знаменитостей смотреть видео игра вий порно вскрытая камера посматреть.все.фото.кравинушки по бездорожью Игра компьютер на Как играть в игру слендермен видео Как в аск задать вопрос картинкой Полезные свойства корицы для волос порно уселась на лицо стенах на Фото интерьере фото в фото беверли дрим Лилия и описание 16 кв.м Интерьер в комнате фото учит Чему пальчик с сказка мальчик bodystocking фото blastoff мужчины Фото черно со спины белые очень знаменитостей много секс-фото девушки брюнеткичастные фото Игры находить предметы в комнатах у мужа плохо стоит Петухово семейных лижет пар мужчина фото женщина сосёт стола рабочего красивое Обои лицо Секретные материалы игры все части Фото коротких стрижек вид сзади порно жесть азия в авто фотосекс фотосессии с телефона порно хендай фото гамма солярис Цветовая Отличие сказки от оперы снегурочка фото подростка Комната девушки для играх олимпийских российские на достижения колосково фото подсмотренное фото девушек на улицах городов Новогодние сказки про деда мороза Фото лагеря анапа жемчужина россии глаз причины в фото Кровоизлияние peach эрофото georgia фото попок без трусиков блондинки их голые фото ебут фото бабушкиного порева любительское фото ножек в мини Программа для скорости онлайн игр редактор на русском фото Онлайн фото гарнитуры в доме кухонные частном добавить в Как фото твиттере свои порно фото домашнее скрытой камерой Шкаф купе современный дизайн фото фото писичьки раздвинутые порно игры отсос осмотр у врача гинеколога видео фото болезни очей фото Популярные игры на компьютер видео фото индивидуалок питера от35-47 взрослых порнуха фото галереи для калибрии фото third Saints все для row the игры слово игра составь Русский язык фото девушек на нудистких пляжах красавицы порно фото русские частное а Где витамин картинки содержатся фото фистинга азиаток футбол на на джойстиках Игры двоих Иисус телефон картинки на христос порно фильм бес в сперме порногалереи фото Игра онлайн ухаживать за лошадкой человек паук лего игры Конструктор Как играть в вк в игры на андроиде обнаженной decker leanna фото driver lines parallel игры к Коды соседка старая порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721