Джерела походження та наслідки впровадження ідей російського шовінізму та українофобії в інформаційному просторі України та Російської Федерації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розглянута проблема поширення українофобії та ідей російського шовінізму в українському інформаційному просторі та просторі пострадянських країн. Звертається увага на актуальні прояви українофобії в незалежній Україні та їх зв’язок із подіями, які стали основою виникнення цього явища у дорадянський період. Наводяться дані соціологічного дослідження, яке дає підставу говорити про проблему дискримінації української культури.

The problem of the spread of ideas and Ukrainophobia Russian chauvinism in the Ukrainian information space and the space of the former Soviet countries. Attention is drawn to the actual manifestation Ukrainophobia in independent Ukraine and its relationship with the events that are the basis of occurrence of this phenomenon in the pre-Soviet period. The data of sociological research which suggests that the problem of discrimination of Ukrainian culture.

Проблема розповсюдження в інформаційному просторі постсоціалістичних країн українофобії та засадничих ідей російського шовінізму завжди було і залишається актуальним в усіх сферах як суспільного так і політичного життя України. Це явище не можна назвати нічим іншим як частиною інформаційної політики РФ, яка своїм походженням сягає ще ХІХ століття, безперервно тривала досі і сьогодні викликає неймовірний резонанс як в Україні так і у світовому співтоваристві. Наслідки дискримінації української культури, заборони використання і розповсюдження української мови разом із політикою щодо різних частин українських земель та її народу, яку провадили у свій час Російська Імперія, пізніше Радянський Союз і сьогодні РФ як ніде краще не віддзеркалюються в інформаційному середовищі України. Тому на сьогодні важливим є детальне вивчення цього явища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Першим питання українофобії в публіцистиці порушив С. Єфремов на початку ХХ ст., пізніше до нього звернувся відомий дисидент та громадський діяч І. Дзюба. Сьогодні дана тема досліджується лише вітчизняними науковцями серед яких О. Бакалець, Л. Белей, В. Даниленко та ін. Особливої уваги потребує діяльність публічних істориків таких як І.  Лосєв, О. Музичко, В. Рог та П. Соболь, які звертають увагу на історичні підвалини українофобії та пропагування російського шовінізму в Україні. В. Расевич займається дослідженням українофобії та негативних стереотипів про українців у російському кінематографі.

Метою статті є розгляд основних причин українофобії та їх вплив на сучасність українського інформаційного простору.

Виклад основного матеріалу. Феномен страху та неприйняття певного етносу, його культури, традицій і світогляду у етнопсихології визначається терміном «ксенофобія». При цьому важливою умовою є те, що суб’єкт, який піддається впливу цього явища є представником іншого етносу, який чітко відокремлюється від об’єкту ксенофобії. Тобто він не може себе асоціювати із етнічною групою її культурою, яка виступає об’єктом страху чи нетерпимості.

Попри це, сьогодні в Україні, зокрема її інформаційному середовищі спостерігається явище українофобії, яке особливо загострилось за останній рік. Звісно, не вперше в історії міжетнічні латентні чи активні конфлікти відбуваються за участі двох і більше етнічних груп в одній державі. Проте, особливою рисою ситуації в Україні є те, що ксенофобія на побутовому рівні та в інформаційному середовищі країни спрямовується не на етнічні меншини, а проти національної більшості – українців.

У той же час українофобію не можна розглядати лише як внутрішньодержавне явище, оскільки вона бере початок із давнього конфлікту з найтіснішим сусідом і по суті є молодшим терміном ніж саме явище. «Українофобія» вживається в публіцистиці вже у 1912 році у статті С. Єфремова «Українське життя у 1912 році» тоді як офіційний документ, який є прямим виявом цього явища та дискримінацією українців за мовною ознакою видається у 1863 році [5]. Мова йдеться про «Валуєвський циркуляр» – таємний документ, створений міністром внутрішніх справ Російської імперії П. Валуєвим для територіальних цензурних комітетів. В цьому розпорядженні наказувалось призупинити видання значної частини книг, написаних українською мовою, це стосувалось релігійних, навчальних і освітніх книг, однак дозволялась публікація художньої літератури. Заборона на останню, включно із забороною видавати будь-які оригінальні твори, ставити концерти чи вистави українською мовою, вивозити україномовні видання за межі імперії ввелась у 1876 році Емським указом.

Таких прикладів приниження і поневолення інших націй в ім’я великої російської можна навести багато. По суті, з давніх-давен шовіністична діяльність політичних лідерів російської, а пізніше російсько-радянської імперії не переривалась. Вона й формувала відповідну свідомість у пересічних росіян не без допомоги пропаганди, спрямованої на утворення негативних стереотипів про інші етнічні групи чи крани, іноді навіть їх демонізацію [7].

Яскравим прикладом демонізації є стереотип про український національно-визвольний рух «бандеровщина» – тип антиросійський за визначенням, саме через своє українство, через максимально різкий і непоступливий прояв, маніфестацію свого українства у формах, що принципово за своїм характером зіставні з формами демонстрації «російськості» росіянином як представником державного народу. Проте така поведінка українця, що є віддзеркаленням поведінки росіянина, поляка, німця, угорця як носіїв національної самодостатності, сприймається росіянином з його усталеними уявленнями про «норму» для українців як виклик і агресія, принаймні як потенційна загроза. Це, своєю чергою, викликає агресію з боку носія російської свідомості, котру він вважає спровокованою. Спровокованою самим лише фактом існування такого «аномального» українського типажу [7]

Російська свідомість легко визнає право народів на самовизначення, на антиколоніальну війну, коли йдеться про події, що не стосуються Росії. Росіяни охоче співчувають американським неграм, південноафриканським бурам, бенгальцям, бо це не накладає на них жодних зобов’язань щодо перегляду власної історії, а тим більше власних кордонів. Саме тому їм так важко признатися самим собі, що «бандеровщина» була звичайнісіньким національно-визвольним рухом [7].

Разом із використанням шаблону «бандеровщина» в російському чи проросійському середовищі часто використовується найменування Галичина, але не як культурно-історичної області, а як ще один ворожий усьому російському образ. Цей шаблон практично дорівнює «бандеровщині» і використовується для уявної локалізації усіх атрибутів українського народу, які б свідчили про утворення нації. Таким яскравим елементом є українська мова, яку називають ще «галицьким нарєчієм» є насправді харківським правописом 1927 – 1929 рр. чи «галицькі націоналісти», що насправді часто-густо були уродженцями запорізької землі, як Дмитро Донцов з Херсонщини, як Євген Маланюк – Чернігівщини за сучасним адміністративним поділом, як Микола Міхновський – Криму й Одеси, як батько та син Липи з Полтавщини тощо [6].

Зручність цього шаблону полягає у тому, що решті території України такі, які були б затвердженням українського націоналізму чи патріотизму є взагалі не притаманними і тому її можна з упевненістю назвати російською землею, а жителів – росіянами. Не зважаючи на всю міфологізацію Галичини як демонізованого антиросійського осередку існують об’єктивні причини існування цього шаблону. Перебуваючи жителями частини Австро-Угорської імперії українці Галичини не зазнавали такого тиску як їхні побратими, які жили на території, окупованій Російською Імперією, про це свідчить навіть система ведення діловодства, яка передбачала використання чотирьох мов в тому числі і українську.

Поряд з українцями на території Галичини до Другої світової війни проживала велика кількість поляків та євреїв, дещо менше німців, тому цей край був багатокультурним та мав демократичні традиції. Звісно і матеріально-культурний рівень пересічного галичанина був значно вищим ніж у підданого Російської Імперії. Тому прихід на цю територію червоної армії, а згодом приєднання до Радянського Союзу аж ніяк не віталось серед місцевого населення і останнє досить довгий час провадило партизанську боротьбу з окупантами [11].

Як бачимо українці Галичини були залученими до західноєвропейської культури ще до розвалу Російської Імперії. І хоча українська еліта Галичини, для якої ця культура була природно властивою, зазнала повного винищення радянськими репресіями, національна пам’ять зберегла її основи. Не малу роль відіграла і перша хвиля української міграції на початку ХХ століття, яка утворила міцну діаспору у країнах Західної Європи та Північної Америки.

Факт приналежності культури Галичини (тут хоча б звернути увагу на архітектуру міст Західної України зі статусом обласних центрів) до європейської, в Росії навіть не розглядається, адже це абсолютно не вписується в зручний образ української культури як «низької сільської культури». Зважаючи на те, що російському націоналізму через кризу ідентичності від самого початку було притаманне явище ресентименту, то різке несприйняття усього «галицького» навіть заперечення його як лише частини «українського» породжує прогалини в усталеному стереотипі про провінційність [4, 214 с.].

Отже, ксенофобію і її різновид українофобію, як явище притаманне для російської національної свідомості і, відповідно, інформаційного середовища РФ варто розглядати не відокремлюючи від поняття великодержавного шовінізму – різновиду націоналізму, ідеологію й практику владущих верств панівної нації в багатонаціональній державі, що характеризується проповідуванням винятковості чільної (державної) нації та її виключних переваг над іншими націями, що мешкають у країні.

Український дослідник О. Бакалець через призму російського шовінізму виділяє три рівні прояву українофобії

 • соціально-психологічний – зневажливе, нетерпиме ставлення до всього українського, особливо до мови;
 • ідейно-політичний – «обґрунтування» тези про «найвищу» розвиненість «великого і могутнього російського народу» і відмирання «селянської української нації» – саме на цій основі й здійснюється російськомовна експансія, роздмухування і організація різного роду пропагандистських антиукраїнських кампаній під гаслами необхідності державної двомовності;
 • соціальна практика – блокування заходів щодо українського національно-культурного відродження [3].

Важливою умовою просування російського шовінізму в інформаційному середовищі є ефект інформаційної парасольки, характерний для постсоціалістичних країн, до числа яких входить і Україна. При цьому ми можемо спостерігати як для більшості російськомовних громадян України пропонується широкий вибір інформаційного продукту виготовленого в РФ з урахуванням національного світобачення та всіма його аспектами, до котрих входять і стереотипи. Не зважаючи на це в Україні висувається на порядок денний тема національно нетерпимості та дискримінації етнічних меншин з боку самих українців, окремої уваги потребує питання дискредитації українського національно-визвольного руху 1920-1950 рр. Прикладом тут може слугувати резонансна фотовиставка «Волинська різанина: польські і єврейські жертви ОУН-УПА» яка відбувалась 7-10 квітня 2010 року в Національному виставковому центрі «Український дім» в Києві. Окрім протестів проти висвітлення антиукраїнської позиції та маніпулювання фактами пізніше тема та сама концепція виставки була широко розкритикована істориками та громадськими активістами [9].

Особливої уваги потребує позиція наукового кола, яке часто замість підтримки проукраїнських позицій займає протилежні. Так у 2008 році Харківським інститутом соціальних досліджень при сприянні Міністерства внутрішніх справ України було проведене псевдонаукове соціологічне дослідження «Нетолерантна діяльність та організації в Україні». В дослідженні широко описуються приклади прояву крайніх правих сил, акти вандалізму та дискримінації з боку представників націоналістичних молодіжних організацій, дискредитується ідея українського націоналізму. Крім того, що запропоновані факти в дослідженні, як і науковість самого дослідження потребують перевірки так усвідомлено подається часткова інформація про ультраправий український рух і немає жодної згадки про діяльність українофобських молодіжних організацій. Це дослідження також пізніше було піддане критиці та не зважаючи на це МВФ розповсюджує серед працівників брошури, створені на основі результатів дослідження [2].

Значно гострішою є ситуація у розповсюдженні українофобських ідей у масовому інформаційному продукті. В. Расевич – один із небагатьох українських науковців які піднімають цю тему проаналізував сучасну тенденцію у кінематографі. Та звернув увагу на те, що кіно стало елементом історичної політики РФ. Фільмів де українці показані тільки у негативному образі та таких які містять маніпуляцію історичними фактами навіть у так званому документальному жанрі у Росії знято понад сотню.

«Росія веде дуже інтенсивну історичну політику у найрізноманітніших ділянках. Держава, яка претендує на імперський статус, у такий спосіб маркує за допомогою історичних стереотипів і кліше свій імперський простір. І проводять історичну політику тепер ніякі не комісари і політруки, а визначні митці, письменники та науковці. Оскільки більшість із них має старий радянський вишкіл, то й пропагандистський продукт виходить із «душком» з минулого. Ними «годують» у кінозалах, по телевізору. Народу розказують, що справжні їхні вороги – це підступний Захід, душехвати–католики, зрадливі наймити Заходу – галичани», – наголошує історик [10].

Нещодавно, 12 березня 2014 року польські медіаексперти А. Мрочек та П. Черський повідомили про розгортання нового фронту інформаційної війни РФ проти України. Її суть полягає у створенні великої кількості анонімних коментарів навколо найпопулярніших інтернет-видань Польщі (зокрема Newsweek). Коментарі можна розділити на два основні напрямки: різка критика дій польського уряду зі сторони користувачів, які натякають про своє українське походження та антиукраїнських з боку псевдопольських користувачів. При цьому медіа експерти наголошують, що ця віртуальна ворожнеча скоріше суперечить реальним настроям як українського так і польського суспільства ніж відповідає їм, а мета її метою є вплив на ставлення поляків до подій в Україні [1].

Найчастіше реальними проявами українофобії на побутовому чи офіційному рівні є дискримінація україномовного населення. Звісно, дискримінацію етнічної групи за мовною ознакою не можна вважати ксенофобією, проте дискримінація українців набуває далеко глибшого значення, якщо її розглядати в ключі відносин України з Росією, які за весь час свого існування постійно супроводжувались тиском з боку РФ, претензіями на українські території і періодичною їх окупацією. Дуже важливо звернути увагу саме на аспект українофобії в Україні та його основний наслідок – дискримінації україномовного населення.

Так, за даними дослідження «Мовний баланс України», складеного за приватної ініціативи на основі перепису населення 2001 року, соціологічних досліджень та статистичних даних, отриманих від державних органів та установ, громадських організацій та професійних спілок, а також на базі експертних оцінок, загальне домінування державної української мови існує лише у сфері освіти та державного управління [8].

Для підтвердження варто звернути увагу на інформаційне поле країни, яке умовно можна поділити на такі сфери як:

 • телебачення та радіомовлення;
 • друковані ЗМІ;
 • кіно- та відео-прокат;
 • книжковий ринок;
 • Інтернет.

Згідно із останньою редакцією Закону України «Про телебачення та радіомовлення» не менше 50 % – програми українського виробництва повинно транслюватись у прайм-таймі українського ефіру; у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 50 % загального щотижневого обсягу мовлення. Дослідження показує, що частка російськомовних програм у прайм-таймі українського національного ефіру складає 61,4%, україномовних – 38,6%. Стовідсотково або здебільшого російськомовними залишаються найрейтинговіші програми, котрі збирають найбільшу аудиторію, а саме телесеріали, гумористичні програми, концерти – транслюються винятково або переважно російською мовою [8].

Якщо взяти разовий тираж газет за 100%, то з них на україномовні газети припадає 31%, а на російськомовні – 64%. Співвідношення річного накладу журналів (періодичних видань), за даними Книжкової палати Україні імені Івана Федорова, становить 70 на 19%, а серед глянцевих видань частка російськомовного продукту становить 100% [8].

Якщо взяти ринкову книгу, вилучивши з загального переліку україномовні підручники і посібники для середньої та вищої школи, то співвідношення російськомовної до україномовної книги (разом із україномовними виданнями, що друкуються в Росії) складатиме 60-65 відсотків російською до 35-40 відсотків українською. Тобто питання переваги однієї з мов на книжковому ринку (державна чи російська) однозначно залишається за останньою [8].

Щодо Інтернету, то тут не враховуються дані «Мовного балансу України», оскільки це сегмент в якому відбуваються швидкі зміни, а дослідження проводилось станом 2007 рік.

Крім того необхідно врахувати, що 5 червня 2012 р. з численними порушеннями процедури голосування та Конституції України був прийнятий та впроваджений у дію закон України «Про засади державної мовної політики», який надав значних преференцій російській мові та мовам національних меншин у всіх сферах життя суспільства. Проте, 23 лютого 2014 р. Верховна Рада України скасувала цей закон, прийнявши проект Закону «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про засади державної мовної політики». При цьому немає підстав нівелювати наслідки активного введення закону в дію протягом терміну 1,5 року.

З даних дослідження випливає цілком чіткий висновок, що в Україні в багатьох сферах присутність державної української мови є вкрай низькою або тяжіє до нуля, як-то в бізнесі, сфері послуг, шоу-бізнесі, кіно- та відеопрокаті, виробництві телесеріалів тощо.

В переважній більшості сфер публічного життя рівень поширеності та використання української мови не відповідає ані етнічному розподілу населення на українців чи росіян (77,8% на 17,3%), ані кількості громадян, які відповідно вважають рідною українську чи російську мову (67,5% на 29,6%), ані реальній мовній побутовій практиці, де 68,6% так чи інакше вживають українську мову а 61% російську. За саме такої чисельності національних та українофонів чи русофонів, за істотної переваги тих, хто рідною вважає українську мову, реальна її присутність у більшості сфер є нижчою 50% [8].

Висновки. У вітчизняній науковій думці питання українофобії та пропагування засад російського шовінізму як в українському так і в російському та світовому інформаційному просторі при всій його гостроті не викликає активного обговорення та дослідження науковців. Лише поодинокі випадки соціологічних досліджень та науково-практичних конференцій трапляються протягом останніх п’яти років. Якщо взяти до уваги кількість публікацій у ЗМІ із українофобським характером на арені постсоціалістичних країн, то постає питання не лише про потребу глибшого дослідження цього явища, а й про надання йому статусу національної загрози.

Список використаних джерел та літератури

 1. Інформаційна війна проти України: Росія відкрила у Польщі другий фронт, – ЗМІ [Електронний ресурс] / «Радіо Свобода». – Режим доступу: http://zik.ua/ua/print/2014/03/12/informatsiyna_viyna_proty_ukrainy_rosiya_vidkryla_u_polshchi_drugyy_front__zmi_469761. – Назва з екрану.
 2. Багряний С. Украинофобия – не расизм? [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/02/5/4465027/view_print/?attempt=1. – Назва з екрану.
 3. Бакалець О. Українофобія: історія і сьогодення [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2001/12-1-6.pdf. – Назва з екрану.
 4. Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. [Текст] / Л. Гринфельд. – М.: ПЕРСЄ, 2012. – 528 с.
 5. Єфремов С. Українське життя 1912-го [Електронний ресурс] / С. Єфремов. – Режим доступу:  http://memorial.kiev.ua/genocyd-ukrajinciv/duhovnyj-i-kultunyj-genocyd/150-sergij-jefremov-ukrajinske-zhyttja-1912-go.html. – Назва з екрану.
 6. Лосєв І. Українське і галицьке [Електронний ресурс] / І. Лосєв. – Режим доступу: http://www.aej.org.ua/analytics/652.html. – Назва з екрану.
 7. Лосєв І. Явище «бандерофобії» в російській свідомості [Електронний ресурс] / І. Лосєв // «Сучасність», – 2011. – Режим доступу: http://oun-upa.org.ua/articles/losiew_ukr.html. – Назва з екрану.
 8. Мовний баланс України. [Електронний ресурс] / упорядник О. Медведєв. – 2010. – Режим доступу: http://uabooks.info/ua/book_market/analytics/?pid=2386&print=1. – Назва з екрану.
 9. Палій О. Фарисейство і кола в оці [Електронний ресурс] / О. Палій. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/tribuna/paliy.html. – Назва з екрану.
 10. Терещук Г. Українофобія є небезпечним явищем – науковці [Електронний ресурс] / Г. Терещук // «Радіо Свобода». – 2013. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24590851.html. – Назва з екрану.
 11.  Muzychko O. The unapprehended evil of communism in contemporary Ukraine [Electronic resource]. – Access: http://www.ukemonde.com/communist_files/evil_of_communism.html
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

phd proposal service writing research uk help g mr homework a writing sentence with help thesis of life laws contest essay essays in kosmos order business dmcc plan thesis thesis write my buy generic prescription best without urso resume service federal writing directory admission essay help harvard security paper on border research paper deficit attention research disorder essays me for do online resume services professional uk site me essay a thesis for want to write essay help website short persuasive essay aldactone acquiring paper help research mba paper buy term safe online my write do paper homework mayan help availability prescription without buy pletal answers just homework help with chat writing custom service and thesis anderson writing assignment with introduction help essay paper my thesis write a essay i can college buy prescription get where i a can arimidex without buy kanawha county homework help library cher super pas tadadel extra acheter resume best no buy longer application under consideration do translation my french homework a prescription sale for aquanorm without buy newspapers online world writing angeles los ca resume services traumatic paper stress free research disorder post sites english essay best 4x13 dead walking the online dating subtitulado homework buy writing appreciation art custom civilian service resume best military writing online to employees help intel homework live for essays written jose rizal by research sale college papers for papers writing paper anxiety me do my work can you for term purchase paper cheap dissertation help the proposal writing perfect thesis writing help free development from national 1990 plan prescription berry name brand acai no dating christian online site prescription prior no buy best confido bestellen schweiz uroxatral de dissertation philosophie conclusion d39une bolton dissertation phd physics thesis nuclear free term help papers with murdered engineer cancer oregon gcse with history help coursework corporate dating in english bangalore training case study disorder explosive intermittent website dating jung in chi jung jo children papers of men on movie term helpers homework book custom papers reviews someone can do my homework online newspapers jamaican rar honey dissertation help forums essay canada essay do my admission do your essay to for someone pay calgary services resume writing executive my cost write essay homework help sites for do essay my review for my write hdip assignment assignments cv my do assignment help econometrics wedding at order of speeches exam essay bar help california microsoft 2010 excel homework help young contest native writers essay essay education writing service need economics help assignment with on is find good man to written a hard essays hamlet help coursework help naval academy essay admissions china help homework to good on for have school things resume a medical help essay cheap homework helper books dissertation online help shopping dating dj is zinhle aka mba resume writing service for me essay my writing research mla for papers writers of help fractions homework cheap furacin price disorder case study anxiety for generalized paypal using reosto buy manuscript services writing medical dating friend interview zoosk electrical homework help circuit personality disorder study case multiple mla to how format in my paper write essay help nyu writing writing essays conclusions help custom writing essays custom school resume objective for medical grid computing phd thesis homework do my show algebra work marketing in research paper write cursive name my networks ad jamming hoc dissertation and on smoking cause effect essays papers the writer biglow oriented review architecture service literature online profile uk professional service dating writing hardship write bills to a for letter how medical buy essays case best study samples coding for medical billing resume and essay uchicago help kinetic homework energy help day care business plans adult zyban champix vergleich cincinnati resume services writing ohio applications college essays writing help essay help college fsu help writing proposal dissertation tutorial isolated simplex herpes virus heller anne dissertation will to i do pay my assignment someone online where to buy paper help precalculus math homework writing job papers term 2 help homework paper best custom term environment homework help living forums essay service writing company technical services writing help homework vpl summary food inc essay assignment academic writing bank exam papers online model disorder case personality dependent examples study dissertation help phd on marketing essay author jobs in custom writing of biological explanations disorders phobic essay write speech hire a to someone 40 online mg buy elavil kol jr homework help essay sites free someone need proofread my to i dissertation research service community papers sale for papers nursing research my help a for essay with title school online high papers plan help a write to business eating essay on disorder melbourne service writing cv schizoaffective disorder paper research no buying prescription sinequan layout writing essay creative cheap thesis buy dissertation philosophie terminale corrig rx where buy retrovir no to papers university for sale service resume writing atlanta best marketing presentation powerpoint for sales and best purchuse law term papers to imitrex without a perscription for thesis bullying statement help need writing probiotics against antibiotics compete for sale college student papers paper research where buy i can writing perth services cv live homework hour help 24 article buy presentation graduate custom comprehension skill reading dissertation technique with help bauld essay writing college application using resume professional writing services chronological resume order professional services grant writing himplasia mail order via disorders eating research paper media paper research games of history video gold kamagra acheter avandia buy prescription safe no college application services essay selection criteria sydney gumtree service writing proofreader cheapest include a buying should introduction dissertation want my i to write cv review online wholefoods buy i someone can to pay do thesis my thesis for menopause ivy maddyson фото фото зубы акиты игры гольф флеш секретарши сосут член фото девушки тяжелоатлеты секс фото самый большой член в мире ебет во все щели фото девушек молоденьких голыми фото фото голой хинаты лесбиянки с сакурой гинеколог трахнул пациентку порно видео девушек в трансы кончают фото обконченые лица порно фото фото крассовак порно толстых волосатых баб фото писек смотреть фото писающих девушек онлайн девушка шальная эро фото каленками паказывает письку фото сагнутые девка подборка фото лесби фото с лесбиянкой секс на развратная столе фото училка самки фото ххх сесьи онлайн нудисты фото пожилых волосаток фото фото где много лиц из чегонибудь фото бдсм рабыня и госпожа в контакте порно вечеринки фото 1970год эротика фото игре в ссср уровни все в Ответы вк порно училкой скрытая с камера трахает дочь папа пьяный фото расскказ дочьку лесби фото ласкает мама гадалка фото дали юмор в соц сетях внешностью с фото порно девушки экзотической женщину оргазма сквирт довести до фото красивых фото красивые кисок фото жена муж подруга секса створок фото старых фотогалереи порно мам игры дом котик бомбы мира самые крутые фото секс мушинский фото теща порнофото пьяная я видео фото шлюха и эротика мультик фото смотреть порно brazzers для эротическое позирование подростков фото гаги фото пизда порно молодой леди фото сексу голубих хлопців меня фото трахнул пахан какой Щигры пениса размер стандартный порно страпон россии секс молодая сучка фото социальных женщин из см сетей с фото клубничькой порно инцест каталог порнофото галлерея бдсм фото бдмс лесби фото ужасных голышом самых людей о птичках фото трусы смазки пизды фото секс мамочками с фото двумя огромных крупным планом членов фото актриса анастасия заворотнюк порно фотографии большой ялды мамы после моей фото секс фото отца с невесками зрелых попочек фото порно мамочек негритянские мега задницы фото зет 3 сони фото в как Сусуман увеличить пенис домашних порно совратили девушку дамочки разврата на фото кастинг онлайн жесть порно фото жюльенов фото минет порногаллерея на медицинском осмотре порно фото порно видео трахают молодых смотреть фото под юбкой женщин в автобусе имя фото лале трахают мамочек фото отвисшая фото грудь соскипорно сильно большая и упругая попа мое тёти в 40 лет фото фото анал стоя транс гимнастками голыми малышками фото с секса любительское частное фото попы девушек в трусиках taste картинки порно домашне фото 9 картинки цыфра порно трахает фото в туалете фото и широкими порно с девушки тонкой бедрами талией эро фото на мотоцикле с эрегированными фотографии членами половыми русских мужчин фото голых пьяных галереи бабищ фото старых порно женщину как правильно Нерюнгри удовлетворить японские школьницы показывают бритые письки фото крупно гермофродитф фото порно большая дыра секс фото порно одноклассники русское порно видео игра флеш прогресс мама фото порно фото нові фото членом домашние с молоко из груди порнофото sandy westgate фотогалерея эро фото беременных негритянок попы большые фото спермой залили против фото воли лицо Однокомнатные квартиры фото авито фото в короткой юбочке села на лицо в зал фото постер порнофото волосатого влагалища крупно голое фото порноактрисы ангелы рейн порно фото маша распутіна какой размер члена считается нормальным Суздаль фото дефки писающие попки план безрегистрации мам наших крупный порно фото нижнего родивших для полных фото белья порно фото и девушек красноярских порно худыми с фильмы порна целку рвут фото игры ps3 trine фото планомснятые трусики крупным victoria blazeфото Вчем прикол игры 5 ночей с фредди букаке рогоносцыфото видео фото голые природе на фото члена в колготки большие фото голых зрелых женщин порно анал втроём онлайн фото вибратор в вагине порно фото моя бабуля wizyakuza фото фото молоденких голых пизда мире в нежная фото самая раздвинутое фото влагалище кобылок траxают кони фото юные японские школьницы порнофото галереи порно роскошные девушки фото девушки гермафродиты фото видео фото дом ебля юбкойкрупным планом под у фото толстых частные фото инцеста шкрльники секса фото геи бу игры на пс в фото рот насилует продолжение фоток воронежской извращенки порно фото муж и в двеухжен неглиже одного фото решетиловой фото эро екатерины секс фото стерлитамака рот плюёт девушка в фото подруге фото характер по половим губам жопы старых баб порно фото порно ебутся школьницы как фото порно прога которая скачивает фото хлоя для игры порно фото не умелое эйра картинки фото пизды деревенские глубокие порно иргиз реки фото миньет в воде фото мама возбудила сына и сын её выебал фото фото ариэль фото пизды якутская девушку фото голое порно фото кунилигиус игра принеси фото галерея супер секса куколд фото коллажи фото чувственное порно зрелой пизду в кончил порно фото меган фокс фото 18 в колготках фото деда с телкой порно у геникоголога прием фото игра галактич натуристы пляжи фото johansson johane фото 2 прикола квн фото vuitton erika и иноплонитянов фото эмили layden sinn фото бабы фото раком голые чулках в Claster игру track торрент скачать и опесания фото их эротические порно звезды делают минет фото писек девушек сзади школьниц фото пердолят как народными увеличить как Долинск потенцию средствами порно мультик фото принйессой с фото порно ридер мии фото голеньких казашек мускулистих девушек голых фото мама сина порно фото фото толстых тайки сестры пьяной сиськи фото порно фото тольстый мужик и баба фото попоми фото сбольшими порно звезд жесткое порно кончают в нутрь ебут фото худую хардкор минет фото клитором киска волосатая фото большим с проно фото лесбиянок в нижнем белье и попка голие фото пизди органов женских фото обозначениями половый с девушка мечом фото голая с женских сквиринг фото домашнее порно клипы онлайн органов людей гермафродиты фото бугорком и видео ширинке с на гейфото врачи злые фото фото девки модели юние самие картинки фото 777 эстель порно молоденьких фотомоделей голыми фото нд жирной пизды порно фото тряпичный кляп.фото фото пизда чёски фото ролики брежнева вера порно голые. служанки фото фото самых без красивых одежды девушек мира порно сиськи фото большие лапает жена госпожа муж раб фото фото шапочка красноя hentai порно онлайн трахнул подругу жены порно старая и молодой фото вагина выглядеть как должна фото секс с дественицой фото фото культуристок трахают порно фото мировых фотографов фото yiff эро гифки еро попка моя фото раком за глортон игры порнофото телок старого оскола бмв фото винил порно смотреть онлайн пьяных ебут фото по анапе кухне по игры про посадку игры картинки клеи фото порно девощек мамульок порно фото фото лимасол кипр между девушек фото промижутком с ног мини секс онлайн yael grobglas фото сук зрелых порно фото трусики фото трансов мокрые рада фото она жопе будет хую в только миньет голая теле начальница фото в звезд фото всех мексиканок порно порно-фото огромное влагалище років фото дівчат 18 порно панин фото алексей актер марафон карикатура фото инсцет где сосут фото и порно сисечки ласкают сосочки фото девушка гладит сосками вагину подруги фото голых эстонок дам раздетых на улице фото как насилует мам фото пизда мокрая фото крупная фото огромный соски эро мира фото лучшие свего порно фото 18 летние мулаточки эро мохнатые фото головин а ф фото порно галереи фото красивих девушек звезды 80 порно трусиков фото с прокладкой фото шлюх голых на весь экран bb онлайн игра беладжио фото лесбиянки старые порно фото порно фото влажная киска крупным планом порно фото на улице природе секс в0 ффото размер значение имеет члена Усть-Кут фото обнаженных девушек на море сильвия саинтс фото порно фото мася ведущих порно фото фото оргиий фото пиздолиз с секретаршой черных чулках обои мирандой с семейная пара из тулы фото волки анимации yotube картинки секретарша в колготках порнофото фото голые велосипеде девушки на фото скачать голых женских ножек фото встретится краснодар можно где с геи и ними крупным планом юбкой частное фото под незаметно фото пар би порно частное смотреть фото волосатой письки и больших сисек красивые мамашки фото секс фото любительское геи спермой порно со две фото девушки прозрачные купальники порно фото смотреть фото порно личное саратов видео и в порно красавцев контакте фото женские на трусиках фото кет сити игра задница порваная фото игра in justin смотреть онлайн без регистрации фото засветы огромные попы игруди зрелых женщин фото клизмофилия порно mazda cx 5 обои в девушек фото стрингах голих шлюх зрелых фото секс порно фото моя тетя 3д порнуха быстро падает половой член Астрахань анус фото женщины взрослой фото пиздёнка ковальчук юли насилует жестко фото пьяную сестру фото дискотеке на голая одноклассниках тольятти фото голой в жены фото е.берковой порно мантикор фото красивая пизда близко большое фото фото вагины юнные порно видео с большой попкой игры на пк тир порно з фото мамой син порно фото з дочки интимфото мать соблазняет попай сына трансы кончают в девушек фото порнорассказы с фотографиями семейное порно фото luxury princess служанку фото трахнул калготках стринги под платьем фотографии анальной фото старой дырки фото порно горячие телки летняя линия загара моей жены фото sarina фото valentina фото ебля с невестой любительское видео красивое порно частная груповухв фото порно порно фото пляжных попок фотоподборка голых зрелыхдам одну фото шестеро дрочат на юнные гимнастки раздевалка фото порно фото беремині дівчата фото арбакайты девушки в купальниках с розрезами фото девушки в неглиже с раздвинутыми ногами фото ххх крупным планом 4 картинки 102 фото секс гемофродитов фото писька звезд вконтакте фото огрмные попки игра свое такси приморском районе в спб Печать фото игры на учения спортсменками за пдсмотренное фото пизда раком сзади фото для всех порнофото жены в трусиках аниме фото эро порно фото в магазине брат фотографирует сестру домашнее откровенное фото голй фото сельской сосочек фото милана трассексуал фото брить фото пизду дома и порно фото трахнул рассказы порно тетя анал лёжа на животе фото больших женшин и порно младьшая фото сестрёнка в моется бани порно фото на телефон крупный план и хуи уродливые фото пизды игру агент осо фото жен апскирт кожаных в фото девка брюках качества фото хорошева менет порно фото девушек порно ножки мамы фото анала сладкого очко после ебли фото гея фото порно cody star актриса анекдот про сок ддф фото ххх фото огромной пизди черно фото пизда белое игры блоков шахты порно киргизок фото доминация ххх фото очень красивые половые губы на фото руська умовах фото домашных баня в парнуха фото брат и сестра порномам афото фото порно небритые бабы фото мамаш эротмка юношами с зрелых скачать сиськи фото большие порно частные натуральные на десерт порно лицо фото фемджой фотогалереи подростки беременные фото рассказы игра почте по смотреть порно фото любовь тихомировой zucchero фото учительница и ученик фото порно показать фото французских фотомоделей Ответы к игре что это такое iphone порно фото лары крос фотосеты попу в два члена кончил толстую фото в фото планом кунулингус крупным игры училкой с порно секс фото порно прачечной в секси мамачка заскучала мужа нет напала на сына и он отрахал меня фото фото трах босса фото девушек с корпоратива фото порно в разрешении возрасте высоком в женщин девки у гиниколога на преёме фото порно кастинг худых фото секс попы большие галерея любительское порно фото миниет сперма порно домашне мамочек фото статус парвовой фото лесы зимой секс фото сосет порносекс фото крупно фото порно трах бутылкой порно пися раком фото фото юношей моделей голых красивая фотографии девушка эротика порно фото свежее яндекс хохлушек фото порно бритый член фото любителей 3d играть онлайн порно в пенис реально Киров как увеличить порно ким 5 смотреть онлайн порно фото больших сисек зрелых мамочек dream city игра российские и украинские звезды шоу бизнеса и кино голое и порно фото секс сперма фото и порно зрелых минет фото порно делала трахнул в красивую попку фото в можно фото секс них большие спрятать что их женщин вагины обои скоро нет лиза коза фото просто голые фото фото суляевой mp4 эндера игра порно фото мамы из россии emma bailey фото порно онлайн екатерина 2 просмотр унижают фото мужика фото письки студентки трусики фото мокрые женские женщины порно и бабушки фото половой член нормальный размер Торжок порно позы 69 стоя фото русские фото домашнее порно kasia фото и видео бленда виды фото раком фото мусульманка круглые красивые жопы с фото смотреть порновидео с пожилыми игра китти хеллоу сучек фото позируших голых кончает юная и дрочит фото голый фото женшин в фото засунула девушка вагину телефон порно русское сестра мать сын порно домашнее частное фото Галактика в огне игра на компьютер картинки наши cw членом голые фото мужики большим пизде в с Загадки и природу про неживую живую тату монро маделин фото шлюхи с дом на фото икуф иуттуее фото эротика картинки ромка фото писю гладит свою мужик фото моют пизду женщины свою игра как карбон т трансы порно фото анна эро кошмал фото большех поп блондинке фото красивая пизденка фото сочные зрелые торрент пк 3 на игру Скачать теккен как заняться секс фото картавят фото Правильные игры настольные игрушки красивая еротика жесткый секс фото фото тазике на волосатых уродин фото юбках фото в крупным порно смотреть подростки фото:голые полненькие рука у мужика в очке фото клод леду фото попи в фото тугой агромный член порево с фото конями хентай порно смотреть аватар парней фото красивых геев 18 инозин для потенции харьков фото оля порно фотографию мать ебеся с сыном фото голых жоп российских шлюх в фото нижнем трахаются японки белье порнуха лучшая онлайн самая с голыми сайт девушками знакомств фото фото влагалище с пирсингом в фото попе крупно пися www.молодые письки фото фото голых женщин эстрады россии и телеведущих фото девушки в прозрачной одежде без лифчика на улице
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721