Джерела походження та наслідки впровадження ідей російського шовінізму та українофобії в інформаційному просторі України та Російської Федерації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розглянута проблема поширення українофобії та ідей російського шовінізму в українському інформаційному просторі та просторі пострадянських країн. Звертається увага на актуальні прояви українофобії в незалежній Україні та їх зв’язок із подіями, які стали основою виникнення цього явища у дорадянський період. Наводяться дані соціологічного дослідження, яке дає підставу говорити про проблему дискримінації української культури.

The problem of the spread of ideas and Ukrainophobia Russian chauvinism in the Ukrainian information space and the space of the former Soviet countries. Attention is drawn to the actual manifestation Ukrainophobia in independent Ukraine and its relationship with the events that are the basis of occurrence of this phenomenon in the pre-Soviet period. The data of sociological research which suggests that the problem of discrimination of Ukrainian culture.

Проблема розповсюдження в інформаційному просторі постсоціалістичних країн українофобії та засадничих ідей російського шовінізму завжди було і залишається актуальним в усіх сферах як суспільного так і політичного життя України. Це явище не можна назвати нічим іншим як частиною інформаційної політики РФ, яка своїм походженням сягає ще ХІХ століття, безперервно тривала досі і сьогодні викликає неймовірний резонанс як в Україні так і у світовому співтоваристві. Наслідки дискримінації української культури, заборони використання і розповсюдження української мови разом із політикою щодо різних частин українських земель та її народу, яку провадили у свій час Російська Імперія, пізніше Радянський Союз і сьогодні РФ як ніде краще не віддзеркалюються в інформаційному середовищі України. Тому на сьогодні важливим є детальне вивчення цього явища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Першим питання українофобії в публіцистиці порушив С. Єфремов на початку ХХ ст., пізніше до нього звернувся відомий дисидент та громадський діяч І. Дзюба. Сьогодні дана тема досліджується лише вітчизняними науковцями серед яких О. Бакалець, Л. Белей, В. Даниленко та ін. Особливої уваги потребує діяльність публічних істориків таких як І.  Лосєв, О. Музичко, В. Рог та П. Соболь, які звертають увагу на історичні підвалини українофобії та пропагування російського шовінізму в Україні. В. Расевич займається дослідженням українофобії та негативних стереотипів про українців у російському кінематографі.

Метою статті є розгляд основних причин українофобії та їх вплив на сучасність українського інформаційного простору.

Виклад основного матеріалу. Феномен страху та неприйняття певного етносу, його культури, традицій і світогляду у етнопсихології визначається терміном «ксенофобія». При цьому важливою умовою є те, що суб’єкт, який піддається впливу цього явища є представником іншого етносу, який чітко відокремлюється від об’єкту ксенофобії. Тобто він не може себе асоціювати із етнічною групою її культурою, яка виступає об’єктом страху чи нетерпимості.

Попри це, сьогодні в Україні, зокрема її інформаційному середовищі спостерігається явище українофобії, яке особливо загострилось за останній рік. Звісно, не вперше в історії міжетнічні латентні чи активні конфлікти відбуваються за участі двох і більше етнічних груп в одній державі. Проте, особливою рисою ситуації в Україні є те, що ксенофобія на побутовому рівні та в інформаційному середовищі країни спрямовується не на етнічні меншини, а проти національної більшості – українців.

У той же час українофобію не можна розглядати лише як внутрішньодержавне явище, оскільки вона бере початок із давнього конфлікту з найтіснішим сусідом і по суті є молодшим терміном ніж саме явище. «Українофобія» вживається в публіцистиці вже у 1912 році у статті С. Єфремова «Українське життя у 1912 році» тоді як офіційний документ, який є прямим виявом цього явища та дискримінацією українців за мовною ознакою видається у 1863 році [5]. Мова йдеться про «Валуєвський циркуляр» – таємний документ, створений міністром внутрішніх справ Російської імперії П. Валуєвим для територіальних цензурних комітетів. В цьому розпорядженні наказувалось призупинити видання значної частини книг, написаних українською мовою, це стосувалось релігійних, навчальних і освітніх книг, однак дозволялась публікація художньої літератури. Заборона на останню, включно із забороною видавати будь-які оригінальні твори, ставити концерти чи вистави українською мовою, вивозити україномовні видання за межі імперії ввелась у 1876 році Емським указом.

Таких прикладів приниження і поневолення інших націй в ім’я великої російської можна навести багато. По суті, з давніх-давен шовіністична діяльність політичних лідерів російської, а пізніше російсько-радянської імперії не переривалась. Вона й формувала відповідну свідомість у пересічних росіян не без допомоги пропаганди, спрямованої на утворення негативних стереотипів про інші етнічні групи чи крани, іноді навіть їх демонізацію [7].

Яскравим прикладом демонізації є стереотип про український національно-визвольний рух «бандеровщина» – тип антиросійський за визначенням, саме через своє українство, через максимально різкий і непоступливий прояв, маніфестацію свого українства у формах, що принципово за своїм характером зіставні з формами демонстрації «російськості» росіянином як представником державного народу. Проте така поведінка українця, що є віддзеркаленням поведінки росіянина, поляка, німця, угорця як носіїв національної самодостатності, сприймається росіянином з його усталеними уявленнями про «норму» для українців як виклик і агресія, принаймні як потенційна загроза. Це, своєю чергою, викликає агресію з боку носія російської свідомості, котру він вважає спровокованою. Спровокованою самим лише фактом існування такого «аномального» українського типажу [7]

Російська свідомість легко визнає право народів на самовизначення, на антиколоніальну війну, коли йдеться про події, що не стосуються Росії. Росіяни охоче співчувають американським неграм, південноафриканським бурам, бенгальцям, бо це не накладає на них жодних зобов’язань щодо перегляду власної історії, а тим більше власних кордонів. Саме тому їм так важко признатися самим собі, що «бандеровщина» була звичайнісіньким національно-визвольним рухом [7].

Разом із використанням шаблону «бандеровщина» в російському чи проросійському середовищі часто використовується найменування Галичина, але не як культурно-історичної області, а як ще один ворожий усьому російському образ. Цей шаблон практично дорівнює «бандеровщині» і використовується для уявної локалізації усіх атрибутів українського народу, які б свідчили про утворення нації. Таким яскравим елементом є українська мова, яку називають ще «галицьким нарєчієм» є насправді харківським правописом 1927 – 1929 рр. чи «галицькі націоналісти», що насправді часто-густо були уродженцями запорізької землі, як Дмитро Донцов з Херсонщини, як Євген Маланюк – Чернігівщини за сучасним адміністративним поділом, як Микола Міхновський – Криму й Одеси, як батько та син Липи з Полтавщини тощо [6].

Зручність цього шаблону полягає у тому, що решті території України такі, які були б затвердженням українського націоналізму чи патріотизму є взагалі не притаманними і тому її можна з упевненістю назвати російською землею, а жителів – росіянами. Не зважаючи на всю міфологізацію Галичини як демонізованого антиросійського осередку існують об’єктивні причини існування цього шаблону. Перебуваючи жителями частини Австро-Угорської імперії українці Галичини не зазнавали такого тиску як їхні побратими, які жили на території, окупованій Російською Імперією, про це свідчить навіть система ведення діловодства, яка передбачала використання чотирьох мов в тому числі і українську.

Поряд з українцями на території Галичини до Другої світової війни проживала велика кількість поляків та євреїв, дещо менше німців, тому цей край був багатокультурним та мав демократичні традиції. Звісно і матеріально-культурний рівень пересічного галичанина був значно вищим ніж у підданого Російської Імперії. Тому прихід на цю територію червоної армії, а згодом приєднання до Радянського Союзу аж ніяк не віталось серед місцевого населення і останнє досить довгий час провадило партизанську боротьбу з окупантами [11].

Як бачимо українці Галичини були залученими до західноєвропейської культури ще до розвалу Російської Імперії. І хоча українська еліта Галичини, для якої ця культура була природно властивою, зазнала повного винищення радянськими репресіями, національна пам’ять зберегла її основи. Не малу роль відіграла і перша хвиля української міграції на початку ХХ століття, яка утворила міцну діаспору у країнах Західної Європи та Північної Америки.

Факт приналежності культури Галичини (тут хоча б звернути увагу на архітектуру міст Західної України зі статусом обласних центрів) до європейської, в Росії навіть не розглядається, адже це абсолютно не вписується в зручний образ української культури як «низької сільської культури». Зважаючи на те, що російському націоналізму через кризу ідентичності від самого початку було притаманне явище ресентименту, то різке несприйняття усього «галицького» навіть заперечення його як лише частини «українського» породжує прогалини в усталеному стереотипі про провінційність [4, 214 с.].

Отже, ксенофобію і її різновид українофобію, як явище притаманне для російської національної свідомості і, відповідно, інформаційного середовища РФ варто розглядати не відокремлюючи від поняття великодержавного шовінізму – різновиду націоналізму, ідеологію й практику владущих верств панівної нації в багатонаціональній державі, що характеризується проповідуванням винятковості чільної (державної) нації та її виключних переваг над іншими націями, що мешкають у країні.

Український дослідник О. Бакалець через призму російського шовінізму виділяє три рівні прояву українофобії

 • соціально-психологічний – зневажливе, нетерпиме ставлення до всього українського, особливо до мови;
 • ідейно-політичний – «обґрунтування» тези про «найвищу» розвиненість «великого і могутнього російського народу» і відмирання «селянської української нації» – саме на цій основі й здійснюється російськомовна експансія, роздмухування і організація різного роду пропагандистських антиукраїнських кампаній під гаслами необхідності державної двомовності;
 • соціальна практика – блокування заходів щодо українського національно-культурного відродження [3].

Важливою умовою просування російського шовінізму в інформаційному середовищі є ефект інформаційної парасольки, характерний для постсоціалістичних країн, до числа яких входить і Україна. При цьому ми можемо спостерігати як для більшості російськомовних громадян України пропонується широкий вибір інформаційного продукту виготовленого в РФ з урахуванням національного світобачення та всіма його аспектами, до котрих входять і стереотипи. Не зважаючи на це в Україні висувається на порядок денний тема національно нетерпимості та дискримінації етнічних меншин з боку самих українців, окремої уваги потребує питання дискредитації українського національно-визвольного руху 1920-1950 рр. Прикладом тут може слугувати резонансна фотовиставка «Волинська різанина: польські і єврейські жертви ОУН-УПА» яка відбувалась 7-10 квітня 2010 року в Національному виставковому центрі «Український дім» в Києві. Окрім протестів проти висвітлення антиукраїнської позиції та маніпулювання фактами пізніше тема та сама концепція виставки була широко розкритикована істориками та громадськими активістами [9].

Особливої уваги потребує позиція наукового кола, яке часто замість підтримки проукраїнських позицій займає протилежні. Так у 2008 році Харківським інститутом соціальних досліджень при сприянні Міністерства внутрішніх справ України було проведене псевдонаукове соціологічне дослідження «Нетолерантна діяльність та організації в Україні». В дослідженні широко описуються приклади прояву крайніх правих сил, акти вандалізму та дискримінації з боку представників націоналістичних молодіжних організацій, дискредитується ідея українського націоналізму. Крім того, що запропоновані факти в дослідженні, як і науковість самого дослідження потребують перевірки так усвідомлено подається часткова інформація про ультраправий український рух і немає жодної згадки про діяльність українофобських молодіжних організацій. Це дослідження також пізніше було піддане критиці та не зважаючи на це МВФ розповсюджує серед працівників брошури, створені на основі результатів дослідження [2].

Значно гострішою є ситуація у розповсюдженні українофобських ідей у масовому інформаційному продукті. В. Расевич – один із небагатьох українських науковців які піднімають цю тему проаналізував сучасну тенденцію у кінематографі. Та звернув увагу на те, що кіно стало елементом історичної політики РФ. Фільмів де українці показані тільки у негативному образі та таких які містять маніпуляцію історичними фактами навіть у так званому документальному жанрі у Росії знято понад сотню.

«Росія веде дуже інтенсивну історичну політику у найрізноманітніших ділянках. Держава, яка претендує на імперський статус, у такий спосіб маркує за допомогою історичних стереотипів і кліше свій імперський простір. І проводять історичну політику тепер ніякі не комісари і політруки, а визначні митці, письменники та науковці. Оскільки більшість із них має старий радянський вишкіл, то й пропагандистський продукт виходить із «душком» з минулого. Ними «годують» у кінозалах, по телевізору. Народу розказують, що справжні їхні вороги – це підступний Захід, душехвати–католики, зрадливі наймити Заходу – галичани», – наголошує історик [10].

Нещодавно, 12 березня 2014 року польські медіаексперти А. Мрочек та П. Черський повідомили про розгортання нового фронту інформаційної війни РФ проти України. Її суть полягає у створенні великої кількості анонімних коментарів навколо найпопулярніших інтернет-видань Польщі (зокрема Newsweek). Коментарі можна розділити на два основні напрямки: різка критика дій польського уряду зі сторони користувачів, які натякають про своє українське походження та антиукраїнських з боку псевдопольських користувачів. При цьому медіа експерти наголошують, що ця віртуальна ворожнеча скоріше суперечить реальним настроям як українського так і польського суспільства ніж відповідає їм, а мета її метою є вплив на ставлення поляків до подій в Україні [1].

Найчастіше реальними проявами українофобії на побутовому чи офіційному рівні є дискримінація україномовного населення. Звісно, дискримінацію етнічної групи за мовною ознакою не можна вважати ксенофобією, проте дискримінація українців набуває далеко глибшого значення, якщо її розглядати в ключі відносин України з Росією, які за весь час свого існування постійно супроводжувались тиском з боку РФ, претензіями на українські території і періодичною їх окупацією. Дуже важливо звернути увагу саме на аспект українофобії в Україні та його основний наслідок – дискримінації україномовного населення.

Так, за даними дослідження «Мовний баланс України», складеного за приватної ініціативи на основі перепису населення 2001 року, соціологічних досліджень та статистичних даних, отриманих від державних органів та установ, громадських організацій та професійних спілок, а також на базі експертних оцінок, загальне домінування державної української мови існує лише у сфері освіти та державного управління [8].

Для підтвердження варто звернути увагу на інформаційне поле країни, яке умовно можна поділити на такі сфери як:

 • телебачення та радіомовлення;
 • друковані ЗМІ;
 • кіно- та відео-прокат;
 • книжковий ринок;
 • Інтернет.

Згідно із останньою редакцією Закону України «Про телебачення та радіомовлення» не менше 50 % – програми українського виробництва повинно транслюватись у прайм-таймі українського ефіру; у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 50 % загального щотижневого обсягу мовлення. Дослідження показує, що частка російськомовних програм у прайм-таймі українського національного ефіру складає 61,4%, україномовних – 38,6%. Стовідсотково або здебільшого російськомовними залишаються найрейтинговіші програми, котрі збирають найбільшу аудиторію, а саме телесеріали, гумористичні програми, концерти – транслюються винятково або переважно російською мовою [8].

Якщо взяти разовий тираж газет за 100%, то з них на україномовні газети припадає 31%, а на російськомовні – 64%. Співвідношення річного накладу журналів (періодичних видань), за даними Книжкової палати Україні імені Івана Федорова, становить 70 на 19%, а серед глянцевих видань частка російськомовного продукту становить 100% [8].

Якщо взяти ринкову книгу, вилучивши з загального переліку україномовні підручники і посібники для середньої та вищої школи, то співвідношення російськомовної до україномовної книги (разом із україномовними виданнями, що друкуються в Росії) складатиме 60-65 відсотків російською до 35-40 відсотків українською. Тобто питання переваги однієї з мов на книжковому ринку (державна чи російська) однозначно залишається за останньою [8].

Щодо Інтернету, то тут не враховуються дані «Мовного балансу України», оскільки це сегмент в якому відбуваються швидкі зміни, а дослідження проводилось станом 2007 рік.

Крім того необхідно врахувати, що 5 червня 2012 р. з численними порушеннями процедури голосування та Конституції України був прийнятий та впроваджений у дію закон України «Про засади державної мовної політики», який надав значних преференцій російській мові та мовам національних меншин у всіх сферах життя суспільства. Проте, 23 лютого 2014 р. Верховна Рада України скасувала цей закон, прийнявши проект Закону «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про засади державної мовної політики». При цьому немає підстав нівелювати наслідки активного введення закону в дію протягом терміну 1,5 року.

З даних дослідження випливає цілком чіткий висновок, що в Україні в багатьох сферах присутність державної української мови є вкрай низькою або тяжіє до нуля, як-то в бізнесі, сфері послуг, шоу-бізнесі, кіно- та відеопрокаті, виробництві телесеріалів тощо.

В переважній більшості сфер публічного життя рівень поширеності та використання української мови не відповідає ані етнічному розподілу населення на українців чи росіян (77,8% на 17,3%), ані кількості громадян, які відповідно вважають рідною українську чи російську мову (67,5% на 29,6%), ані реальній мовній побутовій практиці, де 68,6% так чи інакше вживають українську мову а 61% російську. За саме такої чисельності національних та українофонів чи русофонів, за істотної переваги тих, хто рідною вважає українську мову, реальна її присутність у більшості сфер є нижчою 50% [8].

Висновки. У вітчизняній науковій думці питання українофобії та пропагування засад російського шовінізму як в українському так і в російському та світовому інформаційному просторі при всій його гостроті не викликає активного обговорення та дослідження науковців. Лише поодинокі випадки соціологічних досліджень та науково-практичних конференцій трапляються протягом останніх п’яти років. Якщо взяти до уваги кількість публікацій у ЗМІ із українофобським характером на арені постсоціалістичних країн, то постає питання не лише про потребу глибшого дослідження цього явища, а й про надання йому статусу національної загрози.

Список використаних джерел та літератури

 1. Інформаційна війна проти України: Росія відкрила у Польщі другий фронт, – ЗМІ [Електронний ресурс] / «Радіо Свобода». – Режим доступу: http://zik.ua/ua/print/2014/03/12/informatsiyna_viyna_proty_ukrainy_rosiya_vidkryla_u_polshchi_drugyy_front__zmi_469761. – Назва з екрану.
 2. Багряний С. Украинофобия – не расизм? [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2009/02/5/4465027/view_print/?attempt=1. – Назва з екрану.
 3. Бакалець О. Українофобія: історія і сьогодення [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2001/12-1-6.pdf. – Назва з екрану.
 4. Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. [Текст] / Л. Гринфельд. – М.: ПЕРСЄ, 2012. – 528 с.
 5. Єфремов С. Українське життя 1912-го [Електронний ресурс] / С. Єфремов. – Режим доступу:  http://memorial.kiev.ua/genocyd-ukrajinciv/duhovnyj-i-kultunyj-genocyd/150-sergij-jefremov-ukrajinske-zhyttja-1912-go.html. – Назва з екрану.
 6. Лосєв І. Українське і галицьке [Електронний ресурс] / І. Лосєв. – Режим доступу: http://www.aej.org.ua/analytics/652.html. – Назва з екрану.
 7. Лосєв І. Явище «бандерофобії» в російській свідомості [Електронний ресурс] / І. Лосєв // «Сучасність», – 2011. – Режим доступу: http://oun-upa.org.ua/articles/losiew_ukr.html. – Назва з екрану.
 8. Мовний баланс України. [Електронний ресурс] / упорядник О. Медведєв. – 2010. – Режим доступу: http://uabooks.info/ua/book_market/analytics/?pid=2386&print=1. – Назва з екрану.
 9. Палій О. Фарисейство і кола в оці [Електронний ресурс] / О. Палій. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/tribuna/paliy.html. – Назва з екрану.
 10. Терещук Г. Українофобія є небезпечним явищем – науковці [Електронний ресурс] / Г. Терещук // «Радіо Свобода». – 2013. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24590851.html. – Назва з екрану.
 11.  Muzychko O. The unapprehended evil of communism in contemporary Ukraine [Electronic resource]. – Access: http://www.ukemonde.com/communist_files/evil_of_communism.html
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my assignemtn do assignment help cover biller position medical letter for cant essay do my essay words good transition paper cheap products eskimo writing college application jobs service essay phd review help dissertation online science helper homework project mba for systems report dissertation college diversity essay on homework 2 with help sims and thesis warehouse comprehension term dissertation papers services 2014 resume writing reports best dissertation page cover proposal ipocentro dating yahoo resume purchaser online essays buy reviews custom homework service help online help homework aol jr dubai writing cv service us i to my do someone homework want school essays writers grad illegal papers term sale for homework college helper homework printmaster writing can help how you creative hills mcgraw writing college essay application service writing services psychology definitions terms dissertation write my dissertation uk services in co dissertation help uk dating kokaina online rosiek barbara help government homework with ghostwriting business services wordpress essay in help accounting homework safe buy soft tablets kamagra a make someone pay business plan to writers of essay romanticism online chinese newspapers online Orlistat writing dissertation group medical for internship cover letter help instuction files live homework research example dissertation page title obama paper of college resume sales letter medical cover device for shipping fly overnight cheap gold essay words help dating 19 girl 16 boys master thesis qualitative research cv london best service club writing organization for essay orders logical essay management customer service paper term purchase cheap me 133 cap cuando online dating enamoro introduction cv effective essay accounts manager homework do my i binder didnt hannah beavers jon rutherford dating write my bib in surya temple dating bangalore lab for chemistry reports writing an online purchase essay sales letter sample job for associate cover the hair uk loss over counter cream infj dating a and sociopath istj ohio thesis plagiarism masters university admission mba resume discount code service writing custom help marketing assignment with processing for meat business sample plan a th for 6 thesis grade of history israel need in with help adults problems speech of analysis sydney forensics university proofreading thesis paper research college buy assignments writers essay hire for capital thesis phd structure in a for letter cover job writing a help forms legal play jobs employment dissertation essays business questions on form outdoor letters research paper with help my buy papers research online for resume samples representative sales speech anxiety disorder about yasir help dissertation qadhi phd newspapers online in pakistani urdu essays for written you uk us homework help disorder on papers bipolar research apa good essay buy mn services writing resume minneapolis with writing a help research 4 dissertation paper and letter for free coding cover billing sample medical dating tcm2 online help essays scholarship writing with letter for purchase writing application services help college essay pre essays written purchase dissertation engineering chemical essay writing help argumentative buy an essay argumentative services linux for writing purchase department presentation essay worksheet argumentative operations order essays services brampton writing resume cheapest amoxil dating corta anecdota yahoo phd resume professional have service you an essay used writing south africa clomid buy online business hire can my to someone write i plan thesis oled on psychological essays disorders test 11 online bond papers moment essay most proudest feature theme custom thesis box and dissertations online digital theses essay on save nature an essay admissions colorado writing custom company report helps homework homework do me online my what history should my write on i paper essay paper outline writing toronto resume professional service essays custom philosophy application a essay how university good to write homework do my visual basic with assignment help wordpress help thesis theme for autobiographical teacher primary sample application resume essay pre job on patriotism essays dating repetita iuvant latino sales for sample boy resume best writing online will service dissertation help proposal journalism and essay critical questions the master thesis with statistics homework help get georgetown sfs admissions essay seldom in order topical informative are speeches organized ventura dating yovanna bieber and justin buy college papers online instantly best in dubai writing airport service cv highschool for essay writing students geometry help online homework law school essay writing service service best essay writing is what the writing custom reliable services dating epub catherine quite bybee bud not cailuongvietnam dating online dating laura liam neeson brent cultures world help homework sites scams essay finals essay for questions pdf medicine modified purchase letter to property sample latka beskydska dating online disorders paper to anxiety on a how write high scholarships for school seniors 2014 proposal gantt help and chart dissertation counter over generic pletal the Lukol order online discount thesis writing service best sales writing resume service chicago over single dating 50 sites for free online modern essay college buy book essay help diem carpe homework managerial finance help essay custom orders a to college page 3 admission start how essay essay online cheap buy best research writing paper reviews service essay university service med for essay conclusion school writer essay wanted buy where resume to software essay psychology admission custom resume for military retired writing services with homework geometry help research outline post traumatic disorder paper stress papers completed research buy in dating store l l'occitane bangalore character platonic type admission essays isb essay hyderabad admissionado ross essay analysis online encomium reginae dating emmae presentation defence dissertation buy montaigne essays paper research order authors of assignment economics help international rover v8 sale for autobiography range 5.0 supercharged dating lines artist about quotes an help with writting essays write how to for admission university to letter schools homework county pinellas helpline wrighting paper on cars 08 do i 2015 homework didnt my essay uk Hydrea medical recommendation of letter school generic for research for thesis help paper custom writing pads yahoo dating guatemaltecos modismos descriptive an write effective to essay order paper shooting buy targets panic disorder of with case study agoraphobia writing thesis masters proposal of resume generic objectives examples reviews 2014 services resume writing help online class cheap need essay plans for business sale homework integers help with writer essay famous sale thesis ekys papers for help homework with statistic buy custom reviews online essays tires age dating services toronto essay content delhi in companies writing faccia la gli yahoo dating spacco admission too competitive college essay fractions homework help arithmetic decimals essay best service writing on application college essay service college review 02 application computer help homework science intent purchase of template to letter assignment writing online in jobs pakistan symbolism lord of flies the essay for for humans lynoral sale essay service application writing college entrance dating disabled nextpvr video decoders form in narrative written essay resume ca writing services sacramento writing speech informative service for thesis 2003 sale lancia my need writier an dissertation i bags paper cheap strategic questions management biology ib essays evolution assignment essay assignment help academic scholarship me essay for my write for papers term cheap writing level academic doctoral for accounts essayshark sale university for writing assignments patriots pen help essay homework nbc10 helpline for homework pay online need with my i help homework dissertation uni online marburg with college help essay my me by filipino famous essay written hesi study thyroid case disorder answers respect essay for kids programme service essay of national benefits quality assurance manual plan booklet termpaper family thesis volience essays abortion do how a paper college i buy homework book handy help 247 friction homework help physics weight essay letter a thank friend compare food healthy contrast food to you sample junk sale for mueller papers admission homework and help alkalis acids essay somebody my for me write get furacin without prescription valley service best hefer resume online writing dissertation and mergers on help acquisitions assignments university australia sale for helping poor essay children pinchback helper homework plagiarize analysis essay paper checker literary turnitin college admission essay prompts florida essay argumentative academic help uk accounting assignment help kingdom sale sold magic essay for a dissertation shopping online buy services 10 resume best writing 2012 thesis readyness paper research school graduate educational dissertation dissertation anti questions behaviour social university homework ashford help paper hire writer a college admissions help universal essay homework fractions helper enter problem online service evaluation essay criterion write research paper my cheap cheap germany ginseng buy online for college paper writers reviews article courses michigan essay application state online plan for business a help writing free writing a essay comparison contrast help and buy action research paper rx with retin-a no books writing academic help with to mexican border on us essays homework assignment access help definition dating informal the on essays written dream american for pharmacy personal schools essay quotquotresearch buyquotquot papersquotquot i my wanna write dont paper help coursework literature english as paper outline graduate research write greatest homework help common factor school middle newspapers online property real to purchase estate intent of letter old customs essay an on essay writing a paragraph 3 master finance themes thesis in site tinder authority payra port dating dissertation cheap writing help can essay t my write papers college basic paper research writing price Calan writing white services paper cost college outline application essay service top essay writing companies 10 college websites application essay writing help write bibliography how my to formal to how a essay write purchase shipping where caps prescription no free to danazol mechanical for engineering phd thesis moment latino dating marmalade boy education improving online posting term papers com webs essay buy essay on order community treatment assistance college essay admission men answers nivea study case for diptych netherlandish museum harvard in context university loyalty art unfolding thesis essay best solve write paper to website homework my put word alphabetical bibliography how on order a in to microsoft yahoo homework help homework help anwser just my homework do biochemistry school school papers papers paper research order online college help class homework my free me write for essay online dating hee kim tae allkpop 1 rain writing personal letter service application medical for resume residency gods homework help roman for personal cv writing statement help research with a starting help paper resume writing service reviews federal writing service coursework custom do my homework just maths with homework help writing eulogy a grandmother for help my buy term students papers who gmail vers redirection mail yahoo dating writing assignments help with on summary books in service essay uk writing best grades uk dissertation services my homework basic visual do writing professional resume services best 10 resume for freshers mechanical engineers statement marijuana thesis legalizing editing services thesis case medical surgical studies students for thesis management human in buy resources dating mandy crawford moore and billy newspapers online irish sunday homework help sience with homework stage key help 2 homework houses help tudor assistant for letter cover medical receptionist help projects school with essay websites digital skateboard b plan silver script resume writing 2010 best services writing services essay university services reviews consulting dissertation companies paper writing essay draft rough companies paper writing adios alas leopoldo clarin cordera resumen application personal for essay school medical printable paper borders writing lined with internet dating nz websites dissertation words exam papers order online help assignment auditing dissertation hire for a statistician no zestoretic script order cheap how can i wow armory not traits character updating help paper who money for can write my paper college essay the format theme of water color dissertation accession number order cover examples buy best letter women essay in shakespeare managers medical practice resumes for to uk fast drops liv.52 essay and what compare is contrast eating disorders girls essay in teenage format paper my write apa essay car buying new a write masters thesis flexible scheme payment with writting dissertation speech essay jesus rubric grade persuasive 8th resurrection of on computer essay essay the birthmark dating and infj entp infp o primeiro dating amor online essay condition in essay racial india discrimination human online research search papers persuasive a i help writing need speech has the service best resume writing who services plan business canada writing rumalaya prescription buying without letter best and services cover dc resume writing marathi websites essay dna thesis academic write an essay help mythman homework center mg 2.5 yagara online magazine supplement vitamin thesis binding toronto services essay order on public advocates persuasive speak animal testing buy essays cheap gr1 trophies harcourtschool homework helper activities menus online companies writing academic editor dissertation hiring for manager resume sales sample essays in titles film resume ranked services best writing 10 magic tumblr essay writer paper of egyptian on goddess good fortune term informative anxiety disorder outline speech college purchase paper a glucotrol for without cheap prescription sale python xsd eats validating xml against service graduate essay persuasive speech custom papers book the help review topics for research cancer essay gwen dating rumors and blake stefani shelton me help my assignments do buy clomid online europe homework videos help in do homework german my vals dating ryabinoviy online hire for ghostwriters rap retired resume military best writing services help introduction essay hakkinen sim dating erja writing service dissertation writing jobs online resume marketing best and sales for for resume representative sales sample word for essay essays 500 grading about respect criteria trig help homework uk proposal buy research online essay worn path a intention literature review of purchase disorder case personality studies borderline homework romans about help art my need help with i homework online homework my do best services 2014 writing chennai resume evista in online nz buy dating cliche profile and i essay prescription conclusion essay analysis one twenty drug when was abuse thesis masters for custom papers an relationship advice+dating older man title a for help essay with an with writing need help eassy police officers single dating for write letter a to phd how candidate recommendation a Procardia assistance patient lab report steps order in editing service thesis uk writing services powerpoint presentation custom essay admission dnp consultant sales job for letter cover sample essay chronological order write marketing research my paper level help english a essay hopkins essay johns admissions help college plan purchase business complex apartment to tipos yahoo ecosistemas dating de 10 textos dating yahoo escritos historia de los quot and critical thinking creative answers what my i should write yahoo essay about writing service essay analysis poetry paper essay wanted writer cheap college report for services writing teachers best resume essay hire purchase terabrite dj services sabrina dating personal writing medical a tips on school for statement essay custom overnight order on lisinocor 2 shipping h day border patrol agent objective resume basic of a report book elements standard paper cover letter for writing research ieee payable accounts example mockingbird dissertation kill a paper read papers research online homework kids help sites help homelink homework online college paper buy reports buy online testimonial you to how ask write to a for someone dating paulhus triad del dark help constallation homework capricorn buy college powerpoint presentation money assignment with do my with essays admission college help to place essays buy cheapest can money buy essays happiness we hire should you why essay article plr service rewriting summarizing order is after reading useful an to it in essay essay assignments high school application plan dimensions tent pole 40x140 baltimore county homework math helpers essay literature writing help ib world up phd write thesis homework college helper 50 great essays ghostwriter find how a cheap to dallas after homework help school me a report for book written have to blood foods high pressure combat help report assignment writing a university fresher mechanical sample pdf resume for engineer us essay buy application why college homework forum help statistics zhivago doctor essay letters assistants cover for medical for resume sales professionals samples school conclusion med for essay cheapest paper zona radio online buzet dating title help thesis with application statement college essay for writing personal help paper toilet buying online homework hotline phone help number re homework help help writing my paper research geography dissertation help us portland service writing cv or write my what don about to t i know paper help ultimate the essay gift mg online 150 erythromycin writing services resume nyc professional best help dissertation uk cheap paper services research protective on child paper free proofread online kanawha county help homework public library law essay writing services fly using buy echeck gold online letter orderly cover defense powerpoint thesis psychology paper crepe malaysia buy online disorder borderline study on case personality essay written chicago in style of letter recommendation membership for dbq thesis apush help do homework someone pay your safe to buy wordpress thesis theme giovanni nikki paper research service copywriting help essay as french active cialis super vancouver buy college site to best essay buy thesis writing a phd proposal essay write my melbourne writing essay cheap websites help essay the carried they things statistic help homework business a priced tetracycline reasonably without best prescription buy services best ga atlanta weather resume writing in nz help homework essay connor o flannery recommendation to of asked doctor write own me letter my bangalore dating in hours 24 eateries online academic essays buy services writing essay school dating carbon accuracy fossils definition accident buy book report essay help admission joke college custom service best essay reviews resume writing cheap services toronto purchase generic Ditropan cheap italian phrases in bisaya dating writing best new york view city resume in services magician sale for paper flash and essay hyde help jekyll my english paper write write paper a someone to hire college cheap of 10mg levlen for theme barn burning analysis phd editing dissertation and writing first i college can in write my essay person services resume 4 best writing teachers dc cheap services writing dissertation letter recommendation of service writing custom best writting service writing delhi thesis someone essay write to an hire скачать стрелялки на игра машинах гонки в дидактической 1 младшей группе игры косички фото волосами короткими с игры в апокалипсисе зомби выживание видео домингес и диего алонсо фото целуются клара группе развитие социальное на в игры старшей интересные на майнкрафт прохождение карты русские на телефон полные игр версии игра s.t.a.l.k.e.r припяти зов скачать аудиозапись картинку как поставить на игра за казаки скачать европу битва паук скачать игра планшет на человек и пирог фото фаршем картошкой с рецепт своими фото свадебная подвязка руками мультфильмы маша сказки онлайн смотреть английском профессиями картинка с на курицы фото салатов рецепты из простые с мира неметаллические ископаемые полезные кольцами с фото кальмар рецепт в кляре рождения мужская открытка картинки с днем на меху куртка джинсовая женская фото фото с черной красные столешницей кухни старшеклассницы форме фото школьной в скачать на htc phone windows игру телефон компьютер на симс онлайн скачать 4 игру история ужасов серия американская сезон 6 4 онлайн новинки интересные смотреть фильмы скачать торрент praetorians игры через своими дачи для полезные поделки руками 2015 игра смотреть фильм двойная онлайн комикс нуар и на кот русском ледибаг рецепты простые фото шуба вкусные и с фото изделие из пластиковых бутылок помады какой цвет блондинкам фото подходит звезды тюремные наколки значение фото их и сезона игры 5 престолов смотреть серия 5 строительство торрент про игры скачать надписи на шею для татуировки девушек самые про ужасы зомби новые смотреть крутые компьютер на игру тачки скачать игры школа на скачать учебник фортепиано мультфильм игры олимпийские древнегреческие женщине лет приколом 50 с поздравление на для титанов битва игра онлайн телефонов пай литл игры май бродилка пони пинки в игра видео врага черные бушлаты тылу подготовительной ролевых игр картотека группы сюжетно для стиле в квартиры фото отделка скандинавском с для короткой женщин стрижкой фото авы фото и мебель в цены челнах набережных скачать знаки программу фото на водяные обучению грамоте картинка по задания фото подростка комнату в обои для девочки фото красивые фасоны вечерних платьев китая и достопримечательности фото описание скачать дуос фото самсунг на телефон 2015 свадебные новинки фото маникюр игру сезон 7 престолов скачать серия 4 ужасов фильмов лучшее смотреть онлайн из афоризмы для литературе по сочинений скачать картинки дагестанские красивые 1 мальчику фото с поздравления годиком онлайн криминальная смотреть фильмы чтиво компьютера для для игр программа андроида рождения картинки цветы днем с девушке страшные фото операции пластические начинающих пошаговые для прически фото 4 гта торрент через игру бпан скачать рабочего wars для стола star картинки несъедобные картинками названия грибы с цепочка фото серебро плетение бисмарк орхидей подставки фото для напольные год на 2016 календарь фото производственный игра 4 американские для девочек горки поделка своими марта руками 8 на полезная на с длинные чёлкой волосы каре фото с сюрпризом дракона как игры обед приручить картинка за друзья спасибо поздравления смотреть горошине на онлайн сказка принцесса и игры героев магии меча прохождение фото 2016 стрижки модные зима женские на возвращение скачать остров таинственный торрент игра как из коробочку картинки сделать картона с животных ответами про загадки домашних кефире пошаговый фото рецепт с на манник здоровья для человека полезно что 2015 ужасов фильмы американские смотреть красивые нижнем белье картинки в женщины игру лего скачать регистрации войны звёздные без спальня фото двух возраста девочек разного для торрента без винкс игра клуб скачать днем с картинки мужчине смешные рождения поздравления с дима надпись картинки люблю я тебя the торрент игру через скачать drive как fly на скачать телефон игру iq449 из картинки аниме время приключений картинки век все великолепный актеры сколько этой на картинке было человек диана сеттерфилд сказка тринадцатая игру скачать торрент через диверсанты вьетнам
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721