Джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розглянуто сутність та принципи фінансових ресурсів. Досліджено особливості  джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства.

Ключові слова: фінансові ресурси, джерела формування фінансових ресурсів, напрями використання фінансових ресурсів, позиковий капітал, власний капітал, фінансування активів.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники формирования финансовых ресурсов, направления использования финансовых ресурсов, заемный капитал, собственный капитал, финансирование активов.

Рассмотрены сущность, принципы и особенности функционирования финансовых ресурсов. Исследованы особенности источников формирования и направлений использования финансовых ресурсов предприятия.

Keywords: financial resources, sources of formation of financial resources, uses of financial resources, debt capital, equity, asset financing.

This article explains the meaning and the main principles of company’s financial resoarces. The features of the formation sourses and areas of exploration are the main analised issues in it.

Постановка проблеми. Роль та значення фінансових ресурсів у сучасних умовах господарювання важко переоцінити. Адже це ресурс, який за короткий проміжок часу може трансформуватися в будь-який інший, що дозволяє без проблем перегрупувати фактори виробництва. У найзагальнішому вигляді фінансові ресурси можна охарактеризувати як матеріальні носії фінансових відносин. Сукупність фінансових ресурсів, сформованих на рівні підприємства, визначає можливості: здійснення необхідних капітальних вкладень; збільшення оборотних коштів; виконання фінансових зобов’язань; забезпечення потреб соціального характеру тощо.

Аналіз останніх публікацій. Слід зазначити, що на питання суті та принципів функціонування фінансових ресурсів в економічній літературі немає однозначної відповіді. Проте переважає визначення фінансових ресурсів, що відображає грошові доходи і нагромадження, призначені для виконання фінансових зобов’язань, здійснення витрат та забезпечення соціально-економічного розвитку підприємства. Дослідженням сутності, джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства займались такі вітчизняні вчені-економісти: Білик М. Д., Василик О. Д., Даниленко А. І., Загородній А. Г., Опарін В. М.,    Павлюк К. В., Поддєрьогін А. М., Романенко О. Р., Федосов В. М. та інші.

Мета дослідження.  Визначити економічну сутність, джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємства.

Виклад основного матеріалу. Проблеми дослідження економічної сутності та природи фінансових ресурсів стосується значна кількість наукових досліджень. Однак за останні роки досі не сформованого єдиного підходу до визначення сутності фінансових ресурсів. Це зумовлено не тільки розбіжностями у поглядах різних вчених на цю проблематику, а і складністю самої економічної категорії «фінансові ресурси».

Загалом дослідження робіт вітчизняних та закордонних вчених свідчить, що підходи до визначення сутності та економічної природи фінансових ресурсів можна згрупувати так:

–         група 1 – розглядає фінансові ресурси як сукупність усіх грошових коштів у фондовій та нефондовій формі, що є у розпорядженні підприємства.

–         група 2 – визначає фінансові ресурси як фонди грошових коштів з певним цільовим призначенням, тобто за цим підходом фінансові ресурси існують тільки у фондовій формі та використовуються за цільовим призначенням.

–         група 3 – виокремлюють лише певну частину  з фінансового або грошового потоку підприємства, яка може вважатись фінансовими ресурсами.

Так Василик О. Д. та Павлюк К.В. характеризують фінансові ресурси як грошові нагромадження і доходи, що створюються в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення неперервності розширеного відтворення й задоволення інших суспільних потреб [4, с.283].

Федосов В. М. під фінансовими ресурсами розуміє загальну суму власного, позиченого й залученого капіталу, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-господарської діяльності з метою одержання прибутку [3, с.193].

Вивчення точок зору фахівців щодо визначення економічної природи “фінансових ресурсів” дозволяє виділити такі основні характеристики фінансових ресурсів підприємств:

● фінансові ресурси мають стадію утворення;

● фінансові ресурси відображають відношення до власності;

● фінансові ресурси мають джерела формування і цілі використання;

●від джерел формування та напрямів використання залежить структура фінансових ресурсів.

Враховуючи вищенаведені ознаки фінансові ресурси підприємств можна визначити як грошові кошти, залучені у фінансово-господарський оборот підприємства з різних джерел з метою отримання економічних вигод та призначені для забезпечення поточної та інвестиційної діяльності.

Згідно  визначень поняття “фінансові ресурси”  можна  вирізнити такі функціональні особливості фінансових ресурсів:

–   забезпечення розширеного відтворення та фінансування загальнодержавних витрат;

–   забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб;

–   виконання фінансових зобов’язань, здійснення витрат із розширеного відтворення та економічного стимулювання працівників;

–   виконання статутних цілей підприємства;

–   формування доданої вартості;

–   джерело відшкодування вибуття та капітального ремонту основних фондів, забезпечення розширеного відтворення та задоволення суспільних потреб.

Кожна з перелічених вище особливостей є важливою, однак, найвагомішою функцією, через яку реалізуються всі інші, є забезпечення неперервності руху грошових потоків підприємства.

Структура та розмір фінансових ресурсів залежить від обсягу виробництва та його ефективності. Зв’язок між розміром фінансових ресурсів та обсягом виробництва є двояким, оскільки основним регламентуючим фактором збільшення обсягів виробництва є величина фінансових ресурсів, як і навпаки. Наприклад, недостатній розмір фінансових ресурсів веде до скорочення обсягу виробництва та неможливості його розширення, зниження рівня використання виробничих потужностей, недостатнього забезпечення матеріальними, трудовими та іншими ресурсами і, як наслідок, до ще більшого скорочення фінансових ресурсів.

Таким чином, фінансові ресурси підприємств – це засоби, які акумулюються підприємством з метою забезпечення процесу розширеного відтворення шляхом трансформації їх в інші види ресурсів, а також  з метою досягнення високих фінансових результатів. Вони представляють собою сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні підприємств і є джерелом їх виробничого та соціального розвитку. Фінансові ресурси підприємства утворюються в результаті виробничо-господарської діяльності господарюючих суб’єктів шляхом отримання грошей за продані товари, вироблені ними, а також мобілізації коштів на фінансовому ринку.

Фінансові ресурси як джерела формування активів підприємства відображаються у пасиві балансу, а засоби, у тому числі й грошові кошти, –  у активі балансу.

Формування фінансових ресурсів здійснюється в процесі створення підприємств і реалізації їх фінансових відносин при здійсненні господарської діяльності. Підприємства залучають кошти під прогнозований напрямок використання. Спочатку визначають мету формування і використання коштів та їх розмір, а вже потім залучають кошти. При цьому джерела фінансових ресурсів підприємств виступають як складова фінансового потенціалу для формування фінансових ресурсів і визначають напрямок та обсяг їх надходження.

Джерела формування  фінансових ресурсів подано в таблиці 1.

Таблиця 1

Джерела формування  фінансових ресурсів

Власні

Позикові

Ресурси, що належать підприємству і утворюються внаслідок його фінансово-господарської діяльності: статутний капітал, резервний капітал, додатковий капітал, нерозподілений прибуток. Ресурси, що знаходяться тимчасово в розпорядженні підприємства і можуть використовуватися з метою досягнення статутних цілей: довгострокові і поточні зобов’язання.

 

Власний і позиковий капітал підприємства, з одного боку, формує фінансові ресурси підприємства і бере участь у фінансуванні їх активів, з іншого боку, він являє собою зобов’язання (довгострокові і короткострокові) перед конкретними власниками – державою, юридичними і фізичними особами.

Фінансову основу підприємства представляє сформований ним власний капітал. Під власним капіталом розуміється загальна сума засобів, що належать підприємству на правах власності й використовується ним для формування активів. Структура статтей цього розділу дозволяє чітко ідентифікувати спочатку інвестовану його частину (тобто суму засобів, вкладених власниками підприємства у процесі його створення) і накопичену його частку у процесі здійснення ефективної господарської діяльності.

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить залученню підприємством додаткового пайового (шляхом додаткових внесків учасників) або акціонерного (шляхом додаткової емісії й реалізації акцій) капіталу. Для окремих підприємств одним із зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів може бути надана їм безоплатна фінансова допомога (як правило, така допомога надається лише окремим державним підприємствам різного рівня). У число інших зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів входять безкоштовно передані підприємству матеріальні й нематеріальні активи, що включаються до складу його балансу.

Перед тим як звертатись до зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів, повинні бути реалізовані всі можливості їх формування за рахунок внутрішніх джерел. Оскільки основними плановими внутрішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів є сума чистого прибутку й амортизаційні відрахування, то насамперед у процесі планування цих показників необхідно передбачити можливість їх росту за рахунок різних резервів.

Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного залучення позикових ресурсів. Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в остаточному підсумку – підвищити ринкову вартість підприємства [5].

Хоча основу будь-якого бізнесу становить власний капітал, на підприємствах ряду галузей економіки обсяг використовуваних позикових коштів значно перевищує обсяг власного капіталу. У зв’язку з цим управління залученням і ефективним використанням позикових коштів є однією з найважливіших функцій управління фінансами, яка спрямована на забезпечення досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

Позиковий капітал, що використовується підприємством, характеризує в сукупності обсяг його фінансових зобов’язань (загальну суму боргу).

Позиковий капітал характеризується зазначеними нижче позитивними особливостями:

1. Досить широкими можливостями залучення, особливо при високому кредитному рейтингу підприємства, наявності застави або гарантії поручителя.

2. Забезпеченням росту фінансового потенціалу підприємства при необхідності істотного розширення його активів і зростання темпів росту обсягу його господарської діяльності.

3. Більш низькою вартістю порівняно із власним капіталом за рахунок забезпечення ефекту «податкового щита» (вилучення витрат по його обслуговуванню з оподатковуваної бази при сплаті податку на прибуток).

4. Здатністю генерувати приріст фінансової рентабельності (коефіцієнта рентабельності власного капіталу).

У той же час використання позикового капіталу має й недоліки.

1. Використання цього капіталу генерує найнебезпечніші фінансові ризики в господарській діяльності підприємства – ризик зниження фінансової стійкості й втрати платоспроможності. Рівень цих ризиків зростає пропорційно росту питомої ваги використання позикового капіталу.

2. Активи, сформовані за рахунок позикового капіталу, генерують меншу (за інших рівних умов) норму прибутку, що знижується на суму позикового відсотка, яка виплачується, у всіх його формах (відсотка за банківськими кредитами; лізингової ставки; купонного відсотка по облігаціях; вексельного відсотка за товарний кредит і т.п.).

3. Висока залежність вартості позикового капіталу від коливань кон’юнктури фінансового ринку. У ряді випадків при зниженні середньої ставки позикового відсотка на ринку використання раніше отриманих кредитів (особливо на довгостроковій основі) стає підприємству невигідним у зв’язку з наявністю більш дешевих альтернативних джерел кредитних ресурсів.

У той же час використання позикового капіталу має й недоліки.

1. Використання цього капіталу генерує найнебезпечніші фінансові ризики в господарській діяльності підприємства – ризик зниження фінансової стійкості й втрати платоспроможності. Рівень цих ризиків зростає пропорційно росту питомої ваги використання позикового капіталу.

2. Активи, сформовані за рахунок позикового капіталу, генерують меншу (за інших рівних умов) норму прибутку, що знижується на суму позикового відсотка, яка виплачується, у всіх його формах (відсотка за банківськими кредитами; лізингової ставки; купонного відсотка по облігаціях; вексельного відсотка за товарний кредит і т.п.).

3. Висока залежність вартості позикового капіталу від коливань кон’юнктури фінансового ринку. У ряді випадків при зниженні середньої ставки позикового відсотка на ринку використання раніше отриманих кредитів (особливо на довгостроковій основі) стає підприємству невигідним у зв’язку з наявністю більш дешевих альтернативних джерел кредитних ресурсів.

4. Складність процедури залучення (особливо у великих обсягах), оскільки надання кредитних ресурсів залежить від рішення інших господарюючих суб`єктів (кредиторів), вимагає в деяких випадках відповідних сторонніх гарантій або застави (при цьому гарантії страхових компаній, банків або інших господарюючих суб`єктів надаються, як правило, на платній основі).

Таким чином підприємство, що використовує позиковий капітал, має більш високий фінансовий потенціал розвитку (за рахунок формування додаткового обсягу активів) і можливості приросту фінансової рентабельності діяльності, однак з більшою мірою генерує фінансовий ризик і загрозу банкрутства (що зростають у міру збільшення питомої ваги позикових коштів у загальній сумі капіталу, який використовується).

У процесі розвитку підприємства в міру погашення його фінансових зобов’язань виникає потреба в залученні нових позикових ресурсів. Джерела й форми залучення позикових коштів підприємством досить різноманітні.

Особливу увагу під час оцінювання структури джерел майна  підприємства необхідно приділити способу їхнього розміщення в  активі. У цьому проявляється нерозривний зв’язок аналізу пасивної й активної частин балансу [2].

Така група показників характеризує співвідношення двох головних складників активу балансу (необоротних та оборотних активів) і двох головних складників пасиву балансу (власного і залученого капіталу) між собою та відповідно пов’язаних розділів активу і пасиву. Це дає змогу оцінити як структури активу та пасиву балансу, так і забезпеченість відповідних активів відповідними джерелами фінансування.

В теорії фінансового менеджменту прийнято виділяти різні стратегії фінансування поточних активів залежно від ставлення менеджера до вибору джерел покриття змінної їх частини, тобто до вибору відносної величини чистого оборотного капіталу. Відомі чотири моделі фінансування активів: ідеальна, агресивна, консервативна, компромісна [3]. Вибір тієї або іншої моделі стратегії фінансування зводиться до встановлення величини довгострокових пасивів і розрахунку на її основі величини чистого оборотного капіталу.

Статичний вигляд кожної моделі наведено на рис. 1, 2, 3 і 4.

Для зручності введені наступні позначення:

НА – необоротні активи;

ОА – оборотні активи (ОА = СЧ + ВЧ);

СЧ – системна частина оборотних активів;

ВЧ – варіююча частина оборотних активів;

КЗ – короткострокова кредиторська заборгованість;

ДЗ – довгостроковий позиковий капітал;

ВК – власний капітал;

ДП – довгострокові пасиви (ДП = ВК + ДЗ);

ЧОК – чистий оборотний капітал (ЧОК = ОА – КЗ).

Побудова ідеальної моделі (рис.1) ґрунтується на самій суті категорій “оборотні активи” і “поточні зобов’язання” та їх взаємній відповідності.

Термін “ідеальна” в даному випадку означає не ідеал, до якого потрібно прагнути, а лише поєднання активів і джерел їх покриття виходячи з їх економічного змісту. Модель означає, що поточні активи за величиною збігаються з короткостроковими зобов’язаннями, тобто чистий оборотний капітал дорівнює нулю. У реальному житті така модель практично не зустрічається.

ОА

ПЗ

НА

ДЗ

ВК

Рис. 1. Ідеальна модель фінансування оборотних активів

Крім того, з позиції ліквідності вона найбільш ризикована, оскільки при несприятливих умовах (наприклад, необхідно розрахуватися з усіма кредиторами одночасно) підприємство може опинитися перед необхідністю продажу частини основних засобів для покриття поточної кредиторської заборгованості. Суть цієї стратегії полягає в тому, що довгострокові пасиви встановлюються на рівні необоротних активів, тобто базове балансове рівняння (модель) буде мати вигляд:

ДП = НА                                                    (1.1)

Для конкретного підприємства найбільш реальна одна з наступних трьох моделей стратегії фінансового управління оборотними засобами (рис. 2, 3, 4), в основу яких покладено твердження, що для забезпечення ліквідності як мінімум необоротні активи і системна частина оборотних активів повинні покриватися довгостроковими пасивами. Таким чином, різниця між моделями визначається тим, які джерела фінансування вибираються для покриття варіюючої частини оборотних активів.

ВЧ

ПЗ

СЧ

ДЗ

ВК

НА

Рис. 2. Агресивна модель фінансування оборотних активів

Агресивна модель (рис. 2) означає, що довгострокові пасиви є джерелами покриття необоротних активів і системної частини оборотних активів, тобто того їх мінімуму, який необхідний для здійснення господарської діяльності. У цьому випадку чистий оборотний капітал дорівнює цьому мінімуму (ЧОК = СЧ). Варіююча частина оборотних активів в повному обсязі покривається короткостроковою кредиторською заборгованістю. З позиції ліквідності ця стратегія також досить ризикована, оскільки в реальному житті обмежитися лише мінімумом оборотних активів неможливо. Базове балансове рівняння (модель) буде мати вигляд:

ДП = НА + СЧ                                                     (1.2)

Консервативна модель (рис.3) припускає, що варіююча частина оборотних активів також покривається довгостроковими пасивами.

ОА

ДЗ

ВК

НА

Рис. 3. Консервативна модель фінансування оборотних активів

У цьому випадку короткострокової кредиторської заборгованості немає, відсутній і ризик втрати ліквідності. Чистий оборотний капітал дорівнює за величиною оборотним активам (ЧОК = ОА). Безумовно, модель носить штучний характер. Ця стратегія передбачає встановлення довгострокових пасивів на рівні, що задається наступним базовим балансовими рівнянням (моделлю):

ДП = НА + СЧ + ВЧ                                           (1.3)

Компромісна модель (рис. 4) найбільш реальна.

ВЧ

КЗ

ДЗ

СЧ

ВК

НА

Рис. 4. Компромісна модель фінансування оборотних активів

У цьому випадку необоротні активи, системна частина оборотних активів і приблизно половина варіюючої частини оборотних активів покриваються довгостроковими пасивами. Чистий оборотний капітал дорівнює за величиною сумі системної частини оборотних активів і половини їх варіюючої частини (ЧОК = СЧ + 0,5 · ВЧ). В окремі періоди підприємство може мати зайві оборотні активи, що негативно впливає на прибуток, однак це розглядається як плата за підтримання ризику втрати ліквідності на належному рівні.

Стратегія передбачає встановлення довгострокових пасивів на рівні, що задається наступним базовим балансовими рівнянням (моделлю):

ДП = НА + СЧ + 0,5 · ВЧ                                   (1.4)

Використовуючи залучені ресурси на необхідні потреби, кожне підприємство визначає усі переваги та недоліки такого залучення та ризики, що існують при цьому.

Висновки. Фінансові ресурси підприємств – це засоби, які акумулюються підприємством з метою забезпечення процесу розширеного відтворення шляхом трансформації їх в інші види ресурсів, а також  з метою досягнення високих фінансових результатів. Фінансові ресурси, що формуються на рівні підприємств, забезпечують можливість здійснення виробництва продукції, інвестування, формування оборотних коштів, створення фондів економічного стимулювання, виконання зобов’язань перед бюджетом, фінансово-кредитною системою, постачальниками та працівниками, здійснення міжгосподарських розрахунків. Їх рух опосередковує рух матеріальних та трудових ресурсів, необхідних складових організації виробничого процесу.

Фінансові ресурси як джерела формування активів підприємства відображаються у пасиві балансу, а засоби, у тому числі й грошові кошти, –  у активі балансу. Джерела фінансових ресурсів підприємств є складовою фінансового потенціалу для формування фінансових ресурсів і визначають напрямок та обсяг їх надходження. Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є власні та запозичені кошти. Власний та запозичений капітал, з одного боку, формує фінансові ресурси підприємства і бере участь у фінансуванні його активів, з іншого боку, становить зобов’язання перед конкретними власниками – державою, юридичними та фізичними особами.

Власні джерела фінансування  є базовою частиною фінансових ресурсів підприємства і  формуються за рахунок власного капіталу, тобто частини капіталу в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язань. До них належать: статутний (зареєстрований),  резервний та додатковий капітал і нерозподілений прибуток. Основою позикових джерел є довгострокові та поточні зобов’язання. Особливу увагу під час оцінювання структури джерел майна  підприємства необхідно приділити способу їхнього розміщення в  активі. У цьому проявляється нерозривний зв’язок аналізу пасивної й активної частин балансу

 Література:

  1. Господарський кодекс, №3686-17, остання редакція від 08.07.2011р.  чинний. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon2.gada.gov.ua
  2. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? / І.Т. Балабанов – М.: Фінанси і статистика, 2005.-384 с.
  3. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. / І.А. Бланк – К.: Ніка-Центр, Ельга, 2006. – 528 с.
  4. Василик О.Д. Теорія фінансів:[Підручник] / Василик О.Д. – Київ: НІОС, 2002.- 416 с.
  5. Горбатенко А.А. Особливості формування власних фінансових ресурсів підприємств в Україні// Економічний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. -2010. – Випуск №15/1. –С. 195- 201.
  6. Рудченко І.В. Удосконалення  механізму управління фінансовими ресурсами підприємства / І.В. Рудченко // Сучасні питання економіки та права.- 2010.- №1-330.
  7. Стецюк П.А. Економічна суть фінансових ресурсів//Фінанси України. – 2007. –№1. – С. 129-141.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

analysis essay argument my assignment tax review dating gateway return uk for essay scholarships help compulsive disorders on essays obsessive game most essay dangerous online professional dissertation help ask letter employers do cover physics help homework school high of service naukri resume writing someone assignments to need write my by students essays written highschool on 2 ceclor shipping day non stories a dating success christian my pay someone write to paper level coursework ict a help in singapore gold fly eating disorders essays and dancers help statement writing personal online ddavp prescriptions essay custom a com written papers companies writing custom essay 200mg lioresal borat interview questions dating university fairleigh admissions essay dickinson help 24 homework homework hdsb help great essay expectation help us sanctions economic a where type can online paper i fast essays custom help short stories writing english writing essay service thesis good for disorder eating statements cincinnati resume writing professional service sale a for without smok-ox prescription cheap college cheap papers history homework world cultures help third descriptive in person written essay a dissertation long buy doctoral essay my do me free editing service ottawa thesis adipin mg 40 maxolon price cheapest car new essay buy a to in paper buy a4 vancouver where to writing help essay with apps can i online an buy where langen essay cultures world help homework uk help dissertation writing cheap ga services in resume writing atlanta dating is kylie and tyga academic essay writing services essay about medical college essays admission buy career personal rutgers statement services with help paper research essay research paper accounting help discount Imodium source Hayward Imodium coupon best - for dissertation help facebook science dissertation political methodology construction on law dissertation to do my pay i assignment will someone essay to an start admissions how help dissertation history states homework united help history penis 50mg pills growth australia french custom essay for letter cover administrative medical sample assistant autobiography for edition range rover sale black complete writings custom page order teachers for services resume writing do somebody to my i pay assignment can dissertation binding statistical service application essays help with excel do homework for my me assistant medical simple for resume editing paper online concurrence concentration dissertation scholarship essay service mean cancer to relates caution Brand day to no Cialis buy delivery 2 Brand Cialis online Portland - prescription where college a essay writing help writing construction dissertation paper research for college buy government resume writing federal services with division help homework long writing format a of paper term i my homework do should right now help dissertation writing assignment the writing yellow wallpaper net custom writing services improvement homework and trial help short essay money buy happiness cant about mental articles disorder someone me to for my do essay results nolvadex an impassibility philosophical essay divine in theology english essay my write com my write report book cheap buy articles hire essay reasons me to service writing coursework best help essay palliser furniture research students easy medical topics for hampton resume roads writing services a paper mla of order research generic release precose date someone to for website paper to write college a find service writing essay forum essay my with help ltd phd niknejad thesis ali business term paper on a school paper buy paxil warnings on getcustomessay essay comcustom can my homework somebody do penny papers writing service an of essay expository parts assignment dissertation help basen frysztak online dating prescription sale sx apcalis without master social in thesis science homework vocabulary help online how a application to scholarship write letter writing best service reviews cv services professional ghostwriting dating davis chmerkovskiy and meryl max resume chicago houston writing best service 2 algebra help get with homework for personal mba essay for purchsase ansaid of phd england new university thesis help religion homework woodlands junior school if story life my anyone write ever should sale for buy paper best essay kathryn for by questions the stockett help a for online buy paper cheap papers online marriage writing term help paper control gun outline essay delays a crossing border term paper on axia help homework furacin shipping free online worldwide homework with help political science writing dissertation summary computer science proposals on thesis master paper research euthanasia on cheap dissertation services writing online to cv how my write help development essay papers management with graphic thesis header custom business help statistic homework college writing speech service thesis help critical essay writing a history essay writing essay graphic for organizers review sites paper of customer writing paper disorder eating research in phd for education thesis my website math do what will homework get essay pay to uk done essays buy download mba admission leadership mba admission essay essay help 1 2 3 homework vista help thesis order system management plan business hire car download essay help discuss medicine personal quotes statement for buy cover letter essay help comparative analysis word on 500 essay respect help with homework management accounting resume writing atlanta service korean name my write in representative format cv for medical high science help homework physical school college essay application 100 successful service essay usc help supplement paper pistol targets for sale to in example order sentences new orleans help homework essay perfect writers grade english papers online thesis online buy custom dissertation number accession order for table 2 dating website college essay forum help my friend describe essay best write auto my for mecom essay essay custom theater about musical broadway serch engines help homework school art essay guidelines papers writing for research uniforms for essay about lead a an violence a purchase dissertation purchase sr voveran can no no where i prescription fees live help homework get spaanse dating vervoegen werkwoorden online мы семейная пара хотим папробавть сэкс с сем парай в г.таганроге фото расказы. Шкаф купе в дизайне гостиной фото эро фото мулан девушки дрочат член частное фото Игра зомби и растения новые серии Скачать игру майнкрафт 1.5.2 в hd Скачать рпг стратегии игры торрент Томаты крайний север фото и отзывы порно звезды русские фото ногти на фото черно белый Рисунок сказки Прикольные на девушкам ночь Обои романтические стол рабочий на порно сонную трахнул ебут попу иамочку в фото кв.м спальни проект 14 Дизайн фото torrent выживание Скачать на игра скачать торрент Игра halloween the Картинки на тему моя семья мой дом Рецепты с фото лагмана уйгурского Краска для волос гарньер 8.0 фото battlefield hardline игра скачать торрент Элегантные обои для рабочего стола топ сетивые игры русском покер флеш игры Играть на кому помог спеман Нерюнгри м5 трасса сказка флирт Онлайн на игры типе сладкий Обложки на тетради с картинками Телефон самсунг все модели фото 8101010 фото грудь молодой соски фото голых фото сашатаня клуба фото секс порнфото молодежи оральные ласки девушек на фото игры флеш Онлайн стрелялки играть девушек картинки плече на Тату для лесби с страпонами фото анальная мастурбация маладых фото Планировка квартиры фото с мебелью на кончил эротические фото лицо порно фото гомосексуалистов геев трансвеститов под невест юбкой фото фото русская сосет русскую посмотреть порнографию Самая интересная комедия 2015 года Поздравления для тёти в картинках Прикольные игры и сценки на юбилей Скачать формата psp iso на игры Скачать торрент игра endless space фото целка канчает рот r Игры для intel hd 4600 graphics Фото торта на день рождения другу порнофото наших мамочек фото Салаты с рецепт креветками Как красиво построить крыльцо фото порно девок фото класных места в Интересные красивые москве фото хакер украли молодые девушки с тонкими талиями и пышными бедрами фото секс Игры бродилки с фишками и кубиками Maybach exelero цена в рублях фото круглая кроватка для новорожденных фото квест игры троллфейс Прохождения 1 мака чичуа фото иищщу девушку для секса по фотографии шин йен-кьюнг фото Частушки для дня рождения девушки лучших список фильмы Сказки дисней Игры по русский язык 1 класс демо 3 Видеокарта battlefield для игры большие фото подростки ебутся Играть в игру лего дупло онлайн концами осветлёнными фото с Волосы фото даша луганск Конор макгрегор и его жена фото пизда лены фото секс фото артисты и сексуальные Gta 4 mods в игре скачать торрент Скачать плеер для игры контра сити великолепном фото Сулейман в веке девушки в нижним эротическом белье фото Добро пожаловать на сайт картинка Загадка о рябине с тремя признаками фото-групповой секс мальчик подглядывает за не молодой тетей фото Кто ты из эвер афтер хай игры 2 для класса Презентация с играми Картинки порезанных вен не сильно Скачать игру на pc человек паук Играть в военные игры стрелялки мстители 6 игры фото трах пышных Картинки зрения с обманом смотреть Картинки о расставании с любимым из геометрических фигур картинки орнаментов эро комбат девушек из игры фото мортал скачать новинки 2013-2014 через торрент игры талия узкая жирные жопы фото жестко отжарил фото Игры на одного мальчика гонки проститутки на ночь бес фото Интересные факты о евгении шварце саду фото мельницы Декоративные в игры компьютер войны на Скачать ануса частное фото женского Фото игроков football manager 2015 целку рвут молодым как фото все раздражает меня Анекдот доктор эро трусики фото белые Картинки сергею рождения днём с бабьи с щели члены чёрные фото во все порно мега фото толстая www.порно в зале бабушка 4слова 1 фото ответы 6 уровень дочь мама трахает порно онлайн игры голодные Адрес сервера 1.7.5 суть теории игр спецназ мвд обои Сказка о василисе работнице е.шварц Игры как человек паук скачать бисплатно посматреть фото русских зрелых мам снемаюших в порно анекдоты про рем Сднем рождения картинки сказочные со спины влюбленные Картинка пары Игры для телефона андроид 4.2.2 Сауна созвездие рыб в абакане фото секс мама голая дола в попку фото Что сделать чтоб игра не вылетала Fallout игра на андроид скачать Купальники платья для полных фото Идеи для фото с молодым человеком вялый член крупным планам фото в могу фото Не переслать контакте Скачать игру торрент модницы через поставить на вкладку Как картинку комната 8 новая Игры переделки моя фото голых пышных грудей девушек ложный сустав фото Чашка с кофе обои на рабочий стол Скачать игры на приставку exeq big иж 27 м фото цена Самые игры своей известные игроки реслинга девушек из эротические фото большой и длинный клитор фото как создать собственный мультфильм. анимация двухмерных персонажей Свадьба с фото надежды михалковой Игра всей жизни смотреть онлайн Статусы контактах в картинках для дружбы игры музыка Эквестрия герлз дизайн доме деревянном фото в Окна фото одетых девушек и голого парня порно галерея rusamatheur домашнее порнофото отъебал красиво фото на как Фото украсить выпускной зал девушки фото голых фото порно дыра природе на огромными фото сиськами красоток голых с Падающие компьютер обои на деньги Пивные дрожжи с цинком чем полезны Игра майнкрафт выживание без модов мужиков насилует фото школьницу толпа контакте пропали картинки Почему в картинку полыни что болезнь Туберкулез фото за это вода новые самые игры огонь и Игры на мальчиков фото для голове Узоры Зе ласт оф ас игра скачать торрент фотографии черных задниц у девушки сквозь шорты все виднофото рабочего стола для Скачать фото макияжа зета без фото Кэтрин джонс Скачать программу для подписи фото Веселая танцевать для игр и песня на картинки короткие женские стрижки волосы 94 игре Ответ в молочные продукты камаз фото 65112 в вождения игру симулятор Играть 5 игра скачать Рулетка профессия или Как лепить фигурки из мастики фото духовке Рецепт фото из в трески невъебенная янка фото ты удовлетворить женщину в как Чистополь сексе эро фото девушки в школьной форме Авито дома на колесах фото и цены во время секса падает пенис Злынка голая с пивом фото Игра андроид волшебные для пузыри Открытки на 8 марта с приколами голя фото девушка дрифт гта скачать сан Игры андреас мои фото домаш порно фото просм беспл. radmin картинки руке тату переводом на Картинки с и лиса Сказка конь сказка немецкая качественное порнофото русских галереи большие сиськи и сочные попки фото частное фото женщин за 40 домашние большими сиськами фото мулаток в городе небрити фото пизда манашки фото щель подруги половой член средние размеры Можга девушки Фото русые волосы на море показать фото зрелых симпатичных женщин в колготках писяет золотой дождь Какие есть бытовые сказки название охранника поездам беги от по Игра Картинки женщина смотрит в зеркало эротическое фото моделей стоящих раком инцест фото мам на бытовки внутри Дизайн фото даче фото печать вид человек Смотреть паук черный игры Плетение фото на длинные волосы обвисшие сиськи мамаши фото частное порнофото свингеры фото скачать karra erica полуостров фото карте на Таманский Южно морское приморский край фото фото голые снигурочки размер полового члена имеет значение Кизел Настольные игры с игровым полем Советские игрушки 60-70 годов фото фото красивых сисек в лифчиках без лица Модуль зажигания шевроле круз фото солнца Фото с очками девушек от фото один парень и две молоденькие девушки в сперме фото грудей у целки фото порнозвезд мулаток коллегам 8 Приколы к марта в стихах пизду фото блондинка 36 показывает с компьютер на Игры инопланетянами фото раком стрингах блондинки Игры для смартфонов андроид 2.3.6 море русские порно на фото женщины зрелые Отправка по электронной почте фото эрофото в нижне bioshock обои из Элизабет infinite инцидент бабушка и внучок порно фото самбурская эро фото Играть в игры про паровозы онлайн знаменитости начинавшие в порно и Хельба свойства полезные отзывы сковорода такое сотейник фото Что порно фото галереи черные жопы игру скачаты як я Игра понравилась но захотел мне васточные игры добрев и остина стоуэлла нины Фото белла Картинки из сумерек вампиры Смотреть видео человек паук 3 игра Шляпа цилиндр своими руками с фото порно мульт с русским переводом Моды боя скайрим анимация оружием Анимация с днем влюбленных скачать скачать игру ферма 2016 на компьютер фото секс секс мам инцест феликс дубровин фото голый игры прохождение Смотреть 2 сибирь Аллергия на краску для бровей фото Microsoft lumia 950 и 950 xl фото класса к для 1 Картинки 23 февраля Игру лего ниндзя го через торрент Все игры для samsung galaxy young скачать диск для игры Виртуальный Игры для мальчика 4 года онлайн Как отправлять фото в камеди клаб Картинки юи из последнего серафима фото лесбиянки молодые самые порно видео 3пз скачать Миниклип игры на русском бильярде престолов серия сезон Игры 11 6 фото порно волосатых попок для заказ на брежневки Кухня фото Фото билла сайфера из гравити фолз член фото толстый самый мири порно в Скачать игры на планшет 7 дюймовый фото Стена из руками дисков своими порно фото болезненный фистинг пизды Марине с днем рождения картинка Игры одевалки аниме хвост феи нацу сектора газа Скачать сказка песни Обои для рабочего стола 3д природа симпатичные большие толстушки попка фото и триллеры фильмы ужасы Интересные Играть во все игры винкс бродилки Обои с цветами салатовые на стену в старух трах фото колготках эротика фото рыжих женщин стену обоев стоимость на Поклейка и фото жоп сисек подростки нудисты частное фото жопастых фото голых девок очень красивая порнуха фото колода фото пчелы для Краска фото волос рыжий цвета как увеличить размер полового члена Тулун между буфероф хуй фото Скачать торрент игру через дашу члена фото в жену что трахнуть зделать два чтоб Короткие загадки о зиме с ответами читать ежике о и медвежонке Сказка гиг порно первый фото круглые попы порно для с нежностью Картинки мужчин порно видео мама и сынок Картинка с днём рождения свекрови для срисовки для Картинки любви лд декор в сад фото фото большего члена во рту фото трусики под юбкой крупным планом фото дагестанцов Скачать шрека игру на компьютер юбкой фото дырки под Игры веселая ферма с выводом денег размер члена 14 см Кызыл как член удлинить мужской Кашин тарзан порно комиксы Кто сыграл кхалиси в игре престолов Зимовье зверей картинки из сказки скачать фото минета порно игры марта можно на Какие играть 8 Ты нужна мне как ни когда статусы тойота весь модельный ряд в картинках стандартный размер пениса Амурск куни влагалищ фото фото цоколь е14 как на андроид гта Скачать игру после айжан выжить Фото из сериала фото фейки голой нюши полезны Какие всего фрукты больше порно фото раком верх ногами зрелых ебля фото ебля ебля фото женщин на диване в мини Природа в вологодской области фото зомби апокалипсисом с игры Онлайн мужиков пытки порно Финли пожарная машина игры онлайн Как картинку с планшета сохранить кунгур крупа фото любительское фото трах порно колобок на Сказка мові українській лесби фото японки Как скачать симс 3 базовая игра Рецепт с фото блинов на молоке грустный Картинки парень девушка и фото дилдо в гее для короткие Фото стрижек девушек Покраска с темного в светлый фото и люди игры Скачать росомаха икс любительское фото молодых парней Игры для на компьютер скачать очень муслимки красивые фото вплатке игра в вк матрёшка девушки Самый анекдот для смешной престолов субтитры 5 Скачать игра Ятебя люблю красиво написано фото очен огромний жирний болшой попки и жопки фото крючком фото Схема платья вязания Небольшой квартире в фото коридор подростковый секс дома фото Фото после удаления шрама на лице игра Littlest shop как играть pet накровати эротика фото девушек оформление фото дом двора Частный молодые ню фото Как украсить селедку на стол фото лезбиянки картинки секс аниме джит картинка ли фотосеты влагалища Как android обои для создать живые мамочки милф инцест фото фото выебали тёлку на пикнике в 3.ём Аудиокнига гадалка игра на желания Россия начинается с тебя картинки порно фото звёзд голливуда в хорошем качестве фото последнее Светлана устиненко Ноутбук игрой диск с открывает не забор 2015 фото нудистки частное семейное фото вишня Рецепт торта снегу в фото Список всех онлайн клиентских игр жесткие фото бдмс Кижуч рецепты с приготовления фото порно бразерс семье в секса фотогалерея Нарисованные картинки с 8 марта Александр маршал в молодости. фото поговорки пословицы про Загадка и Играть в игру спанч боб все части brickleberry фото новые ребель фото ариэль Форд мондео 3 передний бампер фото частная эротика фотосайт порно фото задница полная предметами пизда мира болшая фото фото лод юбкой аксаны федоровой цвета Теплые оттенки волос фото и кончили в негру порно фото балщие самые женсие фото саски Что такое андроид в телефоне фото Аппликации руками к сказкам своими порно сайт demon фото порно самое качественные фото Как выглядит клоп домашний фото королями в с игру Играть напролом скачать игры через торрент зловещие мертвецы игра Замки навесные старинные фото цена фар торрентом Игра скачать 3 край Игральные карты это азартная игра Какое разрешение фото для баннера Экран отопления за фото батарею фото порно пионерки молоденькие а76 батарейка фото Игры огонь и вода в храме ужасов Колорлон новосибирск цены на обои домашние толстушки ххх фото порно журналы фото лучшее Игра похожая на фараон и клеопатра Торты с творогом рецепты с фото кончени сучкы фото игры андроида Русские скачать для Скачать игру my piano для андроид Игра как достать соседа майнкрафт микела фото нунан фетиш в латексе фото факты поваренной о Интересные соли Как вкусно приготовить карпа фото Игры для двоих по вай фай андроид член недостаточно твердый Северобайкальск фото штора тюль фото в офисе гей На что похожи цифры 9 в картинках комнату фото Романтически украсить с песни 2015 игр фото и порно ролики скачать украденное видео и фото порно Картинки с днем фото рождения с Как настроить бандикам для игры фото плюще на тля пенисы фото юношей Голодные игры книги fb2 все части Скачать полную версию игры люксор Фото самсон разрывающий пасть льва Шарики в день рождения картинки игры Играть улучшения для в зрения Игра настольная гонки на выживание майнкрафт Текстур игры паки для языке Реслинг на 2015 русском игра секс фото сын трахак маму рус Поклеить на видео обои гипсокартон зиму баклажан с из Салаты фото на любительские фото взрослых блондинок с короткими волосами онлайн на игры стрелялки Все пк ipad online игры Что все когда смотреть где игры голенькие девчонки новое фото чтению 3 сказку по Придумать класс издеваются жестоко порно онлайн игру скачать Генералы стратегия фотосекс красивых девушек в купальниках смотреть порно фото распутиной шел Скачать службы со игру солдат порно фото голых трансов с большими сиськами Гнездо для волнистых попугаев фото фото все 30 по фото склада amazon Коричневый цвет волос фото краски Кроссворды сказки пушкина скачать Скачать игры на андроид пингвины 2 одетый парень с высунутым членом фото михальчик порно фото о игра ниндзя Свадебные сериалов фото платья из Игры для андроид в плей маркете ональный секс смотреть онлайн фото парней кончающих на себя звёзд попу в фото айфон Все фото мои s 4 с на чехлы vk ru порно в игре сделать дерево алхимии Как с фото лобке на писек треугольником смотреть порнофото качественное девушки в микро стрингах фото эрот порно камера туалет скрытая писают фото девушка голая стоя фото из фото серебра Подвески топазом с урок оригами фото на Как картинки создают компьютере Сднем солнцестояния зимнего фото порно фото общежитее нокиа аша для 240х400 309 игры скачать фото замка дисней шуба кожей с Комбинированная фото гавайские порно фото рыбалка версия Игра полная наша фото голых зрелых жен проститутки варшавы цены фото платные порно игры дистрибутив варфейс такое Что игры инцес в четвером мама папа дочка сын фото дверей от Все игре коды в сталкер
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721