Джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розглянуто сутність та принципи фінансових ресурсів. Досліджено особливості  джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства.

Ключові слова: фінансові ресурси, джерела формування фінансових ресурсів, напрями використання фінансових ресурсів, позиковий капітал, власний капітал, фінансування активів.

Ключевые слова: финансовые ресурсы, источники формирования финансовых ресурсов, направления использования финансовых ресурсов, заемный капитал, собственный капитал, финансирование активов.

Рассмотрены сущность, принципы и особенности функционирования финансовых ресурсов. Исследованы особенности источников формирования и направлений использования финансовых ресурсов предприятия.

Keywords: financial resources, sources of formation of financial resources, uses of financial resources, debt capital, equity, asset financing.

This article explains the meaning and the main principles of company’s financial resoarces. The features of the formation sourses and areas of exploration are the main analised issues in it.

Постановка проблеми. Роль та значення фінансових ресурсів у сучасних умовах господарювання важко переоцінити. Адже це ресурс, який за короткий проміжок часу може трансформуватися в будь-який інший, що дозволяє без проблем перегрупувати фактори виробництва. У найзагальнішому вигляді фінансові ресурси можна охарактеризувати як матеріальні носії фінансових відносин. Сукупність фінансових ресурсів, сформованих на рівні підприємства, визначає можливості: здійснення необхідних капітальних вкладень; збільшення оборотних коштів; виконання фінансових зобов’язань; забезпечення потреб соціального характеру тощо.

Аналіз останніх публікацій. Слід зазначити, що на питання суті та принципів функціонування фінансових ресурсів в економічній літературі немає однозначної відповіді. Проте переважає визначення фінансових ресурсів, що відображає грошові доходи і нагромадження, призначені для виконання фінансових зобов’язань, здійснення витрат та забезпечення соціально-економічного розвитку підприємства. Дослідженням сутності, джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства займались такі вітчизняні вчені-економісти: Білик М. Д., Василик О. Д., Даниленко А. І., Загородній А. Г., Опарін В. М.,    Павлюк К. В., Поддєрьогін А. М., Романенко О. Р., Федосов В. М. та інші.

Мета дослідження.  Визначити економічну сутність, джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів підприємства.

Виклад основного матеріалу. Проблеми дослідження економічної сутності та природи фінансових ресурсів стосується значна кількість наукових досліджень. Однак за останні роки досі не сформованого єдиного підходу до визначення сутності фінансових ресурсів. Це зумовлено не тільки розбіжностями у поглядах різних вчених на цю проблематику, а і складністю самої економічної категорії «фінансові ресурси».

Загалом дослідження робіт вітчизняних та закордонних вчених свідчить, що підходи до визначення сутності та економічної природи фінансових ресурсів можна згрупувати так:

–         група 1 – розглядає фінансові ресурси як сукупність усіх грошових коштів у фондовій та нефондовій формі, що є у розпорядженні підприємства.

–         група 2 – визначає фінансові ресурси як фонди грошових коштів з певним цільовим призначенням, тобто за цим підходом фінансові ресурси існують тільки у фондовій формі та використовуються за цільовим призначенням.

–         група 3 – виокремлюють лише певну частину  з фінансового або грошового потоку підприємства, яка може вважатись фінансовими ресурсами.

Так Василик О. Д. та Павлюк К.В. характеризують фінансові ресурси як грошові нагромадження і доходи, що створюються в процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у відповідних фондах для забезпечення неперервності розширеного відтворення й задоволення інших суспільних потреб [4, с.283].

Федосов В. М. під фінансовими ресурсами розуміє загальну суму власного, позиченого й залученого капіталу, що використовується підприємствами для формування своїх активів і здійснення виробничо-господарської діяльності з метою одержання прибутку [3, с.193].

Вивчення точок зору фахівців щодо визначення економічної природи “фінансових ресурсів” дозволяє виділити такі основні характеристики фінансових ресурсів підприємств:

● фінансові ресурси мають стадію утворення;

● фінансові ресурси відображають відношення до власності;

● фінансові ресурси мають джерела формування і цілі використання;

●від джерел формування та напрямів використання залежить структура фінансових ресурсів.

Враховуючи вищенаведені ознаки фінансові ресурси підприємств можна визначити як грошові кошти, залучені у фінансово-господарський оборот підприємства з різних джерел з метою отримання економічних вигод та призначені для забезпечення поточної та інвестиційної діяльності.

Згідно  визначень поняття “фінансові ресурси”  можна  вирізнити такі функціональні особливості фінансових ресурсів:

–   забезпечення розширеного відтворення та фінансування загальнодержавних витрат;

–   забезпечення безперервності розширеного відтворення та задоволення інших суспільних потреб;

–   виконання фінансових зобов’язань, здійснення витрат із розширеного відтворення та економічного стимулювання працівників;

–   виконання статутних цілей підприємства;

–   формування доданої вартості;

–   джерело відшкодування вибуття та капітального ремонту основних фондів, забезпечення розширеного відтворення та задоволення суспільних потреб.

Кожна з перелічених вище особливостей є важливою, однак, найвагомішою функцією, через яку реалізуються всі інші, є забезпечення неперервності руху грошових потоків підприємства.

Структура та розмір фінансових ресурсів залежить від обсягу виробництва та його ефективності. Зв’язок між розміром фінансових ресурсів та обсягом виробництва є двояким, оскільки основним регламентуючим фактором збільшення обсягів виробництва є величина фінансових ресурсів, як і навпаки. Наприклад, недостатній розмір фінансових ресурсів веде до скорочення обсягу виробництва та неможливості його розширення, зниження рівня використання виробничих потужностей, недостатнього забезпечення матеріальними, трудовими та іншими ресурсами і, як наслідок, до ще більшого скорочення фінансових ресурсів.

Таким чином, фінансові ресурси підприємств – це засоби, які акумулюються підприємством з метою забезпечення процесу розширеного відтворення шляхом трансформації їх в інші види ресурсів, а також  з метою досягнення високих фінансових результатів. Вони представляють собою сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні підприємств і є джерелом їх виробничого та соціального розвитку. Фінансові ресурси підприємства утворюються в результаті виробничо-господарської діяльності господарюючих суб’єктів шляхом отримання грошей за продані товари, вироблені ними, а також мобілізації коштів на фінансовому ринку.

Фінансові ресурси як джерела формування активів підприємства відображаються у пасиві балансу, а засоби, у тому числі й грошові кошти, –  у активі балансу.

Формування фінансових ресурсів здійснюється в процесі створення підприємств і реалізації їх фінансових відносин при здійсненні господарської діяльності. Підприємства залучають кошти під прогнозований напрямок використання. Спочатку визначають мету формування і використання коштів та їх розмір, а вже потім залучають кошти. При цьому джерела фінансових ресурсів підприємств виступають як складова фінансового потенціалу для формування фінансових ресурсів і визначають напрямок та обсяг їх надходження.

Джерела формування  фінансових ресурсів подано в таблиці 1.

Таблиця 1

Джерела формування  фінансових ресурсів

Власні

Позикові

Ресурси, що належать підприємству і утворюються внаслідок його фінансово-господарської діяльності: статутний капітал, резервний капітал, додатковий капітал, нерозподілений прибуток. Ресурси, що знаходяться тимчасово в розпорядженні підприємства і можуть використовуватися з метою досягнення статутних цілей: довгострокові і поточні зобов’язання.

 

Власний і позиковий капітал підприємства, з одного боку, формує фінансові ресурси підприємства і бере участь у фінансуванні їх активів, з іншого боку, він являє собою зобов’язання (довгострокові і короткострокові) перед конкретними власниками – державою, юридичними і фізичними особами.

Фінансову основу підприємства представляє сформований ним власний капітал. Під власним капіталом розуміється загальна сума засобів, що належать підприємству на правах власності й використовується ним для формування активів. Структура статтей цього розділу дозволяє чітко ідентифікувати спочатку інвестовану його частину (тобто суму засобів, вкладених власниками підприємства у процесі його створення) і накопичену його частку у процесі здійснення ефективної господарської діяльності.

У складі зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів основне місце належить залученню підприємством додаткового пайового (шляхом додаткових внесків учасників) або акціонерного (шляхом додаткової емісії й реалізації акцій) капіталу. Для окремих підприємств одним із зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів може бути надана їм безоплатна фінансова допомога (як правило, така допомога надається лише окремим державним підприємствам різного рівня). У число інших зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів входять безкоштовно передані підприємству матеріальні й нематеріальні активи, що включаються до складу його балансу.

Перед тим як звертатись до зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів, повинні бути реалізовані всі можливості їх формування за рахунок внутрішніх джерел. Оскільки основними плановими внутрішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів є сума чистого прибутку й амортизаційні відрахування, то насамперед у процесі планування цих показників необхідно передбачити можливість їх росту за рахунок різних резервів.

Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного залучення позикових ресурсів. Використання позикового капіталу дозволяє істотно розширити обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, а в остаточному підсумку – підвищити ринкову вартість підприємства [5].

Хоча основу будь-якого бізнесу становить власний капітал, на підприємствах ряду галузей економіки обсяг використовуваних позикових коштів значно перевищує обсяг власного капіталу. У зв’язку з цим управління залученням і ефективним використанням позикових коштів є однією з найважливіших функцій управління фінансами, яка спрямована на забезпечення досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.

Позиковий капітал, що використовується підприємством, характеризує в сукупності обсяг його фінансових зобов’язань (загальну суму боргу).

Позиковий капітал характеризується зазначеними нижче позитивними особливостями:

1. Досить широкими можливостями залучення, особливо при високому кредитному рейтингу підприємства, наявності застави або гарантії поручителя.

2. Забезпеченням росту фінансового потенціалу підприємства при необхідності істотного розширення його активів і зростання темпів росту обсягу його господарської діяльності.

3. Більш низькою вартістю порівняно із власним капіталом за рахунок забезпечення ефекту «податкового щита» (вилучення витрат по його обслуговуванню з оподатковуваної бази при сплаті податку на прибуток).

4. Здатністю генерувати приріст фінансової рентабельності (коефіцієнта рентабельності власного капіталу).

У той же час використання позикового капіталу має й недоліки.

1. Використання цього капіталу генерує найнебезпечніші фінансові ризики в господарській діяльності підприємства – ризик зниження фінансової стійкості й втрати платоспроможності. Рівень цих ризиків зростає пропорційно росту питомої ваги використання позикового капіталу.

2. Активи, сформовані за рахунок позикового капіталу, генерують меншу (за інших рівних умов) норму прибутку, що знижується на суму позикового відсотка, яка виплачується, у всіх його формах (відсотка за банківськими кредитами; лізингової ставки; купонного відсотка по облігаціях; вексельного відсотка за товарний кредит і т.п.).

3. Висока залежність вартості позикового капіталу від коливань кон’юнктури фінансового ринку. У ряді випадків при зниженні середньої ставки позикового відсотка на ринку використання раніше отриманих кредитів (особливо на довгостроковій основі) стає підприємству невигідним у зв’язку з наявністю більш дешевих альтернативних джерел кредитних ресурсів.

У той же час використання позикового капіталу має й недоліки.

1. Використання цього капіталу генерує найнебезпечніші фінансові ризики в господарській діяльності підприємства – ризик зниження фінансової стійкості й втрати платоспроможності. Рівень цих ризиків зростає пропорційно росту питомої ваги використання позикового капіталу.

2. Активи, сформовані за рахунок позикового капіталу, генерують меншу (за інших рівних умов) норму прибутку, що знижується на суму позикового відсотка, яка виплачується, у всіх його формах (відсотка за банківськими кредитами; лізингової ставки; купонного відсотка по облігаціях; вексельного відсотка за товарний кредит і т.п.).

3. Висока залежність вартості позикового капіталу від коливань кон’юнктури фінансового ринку. У ряді випадків при зниженні середньої ставки позикового відсотка на ринку використання раніше отриманих кредитів (особливо на довгостроковій основі) стає підприємству невигідним у зв’язку з наявністю більш дешевих альтернативних джерел кредитних ресурсів.

4. Складність процедури залучення (особливо у великих обсягах), оскільки надання кредитних ресурсів залежить від рішення інших господарюючих суб`єктів (кредиторів), вимагає в деяких випадках відповідних сторонніх гарантій або застави (при цьому гарантії страхових компаній, банків або інших господарюючих суб`єктів надаються, як правило, на платній основі).

Таким чином підприємство, що використовує позиковий капітал, має більш високий фінансовий потенціал розвитку (за рахунок формування додаткового обсягу активів) і можливості приросту фінансової рентабельності діяльності, однак з більшою мірою генерує фінансовий ризик і загрозу банкрутства (що зростають у міру збільшення питомої ваги позикових коштів у загальній сумі капіталу, який використовується).

У процесі розвитку підприємства в міру погашення його фінансових зобов’язань виникає потреба в залученні нових позикових ресурсів. Джерела й форми залучення позикових коштів підприємством досить різноманітні.

Особливу увагу під час оцінювання структури джерел майна  підприємства необхідно приділити способу їхнього розміщення в  активі. У цьому проявляється нерозривний зв’язок аналізу пасивної й активної частин балансу [2].

Така група показників характеризує співвідношення двох головних складників активу балансу (необоротних та оборотних активів) і двох головних складників пасиву балансу (власного і залученого капіталу) між собою та відповідно пов’язаних розділів активу і пасиву. Це дає змогу оцінити як структури активу та пасиву балансу, так і забезпеченість відповідних активів відповідними джерелами фінансування.

В теорії фінансового менеджменту прийнято виділяти різні стратегії фінансування поточних активів залежно від ставлення менеджера до вибору джерел покриття змінної їх частини, тобто до вибору відносної величини чистого оборотного капіталу. Відомі чотири моделі фінансування активів: ідеальна, агресивна, консервативна, компромісна [3]. Вибір тієї або іншої моделі стратегії фінансування зводиться до встановлення величини довгострокових пасивів і розрахунку на її основі величини чистого оборотного капіталу.

Статичний вигляд кожної моделі наведено на рис. 1, 2, 3 і 4.

Для зручності введені наступні позначення:

НА – необоротні активи;

ОА – оборотні активи (ОА = СЧ + ВЧ);

СЧ – системна частина оборотних активів;

ВЧ – варіююча частина оборотних активів;

КЗ – короткострокова кредиторська заборгованість;

ДЗ – довгостроковий позиковий капітал;

ВК – власний капітал;

ДП – довгострокові пасиви (ДП = ВК + ДЗ);

ЧОК – чистий оборотний капітал (ЧОК = ОА – КЗ).

Побудова ідеальної моделі (рис.1) ґрунтується на самій суті категорій “оборотні активи” і “поточні зобов’язання” та їх взаємній відповідності.

Термін “ідеальна” в даному випадку означає не ідеал, до якого потрібно прагнути, а лише поєднання активів і джерел їх покриття виходячи з їх економічного змісту. Модель означає, що поточні активи за величиною збігаються з короткостроковими зобов’язаннями, тобто чистий оборотний капітал дорівнює нулю. У реальному житті така модель практично не зустрічається.

ОА

ПЗ

НА

ДЗ

ВК

Рис. 1. Ідеальна модель фінансування оборотних активів

Крім того, з позиції ліквідності вона найбільш ризикована, оскільки при несприятливих умовах (наприклад, необхідно розрахуватися з усіма кредиторами одночасно) підприємство може опинитися перед необхідністю продажу частини основних засобів для покриття поточної кредиторської заборгованості. Суть цієї стратегії полягає в тому, що довгострокові пасиви встановлюються на рівні необоротних активів, тобто базове балансове рівняння (модель) буде мати вигляд:

ДП = НА                                                    (1.1)

Для конкретного підприємства найбільш реальна одна з наступних трьох моделей стратегії фінансового управління оборотними засобами (рис. 2, 3, 4), в основу яких покладено твердження, що для забезпечення ліквідності як мінімум необоротні активи і системна частина оборотних активів повинні покриватися довгостроковими пасивами. Таким чином, різниця між моделями визначається тим, які джерела фінансування вибираються для покриття варіюючої частини оборотних активів.

ВЧ

ПЗ

СЧ

ДЗ

ВК

НА

Рис. 2. Агресивна модель фінансування оборотних активів

Агресивна модель (рис. 2) означає, що довгострокові пасиви є джерелами покриття необоротних активів і системної частини оборотних активів, тобто того їх мінімуму, який необхідний для здійснення господарської діяльності. У цьому випадку чистий оборотний капітал дорівнює цьому мінімуму (ЧОК = СЧ). Варіююча частина оборотних активів в повному обсязі покривається короткостроковою кредиторською заборгованістю. З позиції ліквідності ця стратегія також досить ризикована, оскільки в реальному житті обмежитися лише мінімумом оборотних активів неможливо. Базове балансове рівняння (модель) буде мати вигляд:

ДП = НА + СЧ                                                     (1.2)

Консервативна модель (рис.3) припускає, що варіююча частина оборотних активів також покривається довгостроковими пасивами.

ОА

ДЗ

ВК

НА

Рис. 3. Консервативна модель фінансування оборотних активів

У цьому випадку короткострокової кредиторської заборгованості немає, відсутній і ризик втрати ліквідності. Чистий оборотний капітал дорівнює за величиною оборотним активам (ЧОК = ОА). Безумовно, модель носить штучний характер. Ця стратегія передбачає встановлення довгострокових пасивів на рівні, що задається наступним базовим балансовими рівнянням (моделлю):

ДП = НА + СЧ + ВЧ                                           (1.3)

Компромісна модель (рис. 4) найбільш реальна.

ВЧ

КЗ

ДЗ

СЧ

ВК

НА

Рис. 4. Компромісна модель фінансування оборотних активів

У цьому випадку необоротні активи, системна частина оборотних активів і приблизно половина варіюючої частини оборотних активів покриваються довгостроковими пасивами. Чистий оборотний капітал дорівнює за величиною сумі системної частини оборотних активів і половини їх варіюючої частини (ЧОК = СЧ + 0,5 · ВЧ). В окремі періоди підприємство може мати зайві оборотні активи, що негативно впливає на прибуток, однак це розглядається як плата за підтримання ризику втрати ліквідності на належному рівні.

Стратегія передбачає встановлення довгострокових пасивів на рівні, що задається наступним базовим балансовими рівнянням (моделлю):

ДП = НА + СЧ + 0,5 · ВЧ                                   (1.4)

Використовуючи залучені ресурси на необхідні потреби, кожне підприємство визначає усі переваги та недоліки такого залучення та ризики, що існують при цьому.

Висновки. Фінансові ресурси підприємств – це засоби, які акумулюються підприємством з метою забезпечення процесу розширеного відтворення шляхом трансформації їх в інші види ресурсів, а також  з метою досягнення високих фінансових результатів. Фінансові ресурси, що формуються на рівні підприємств, забезпечують можливість здійснення виробництва продукції, інвестування, формування оборотних коштів, створення фондів економічного стимулювання, виконання зобов’язань перед бюджетом, фінансово-кредитною системою, постачальниками та працівниками, здійснення міжгосподарських розрахунків. Їх рух опосередковує рух матеріальних та трудових ресурсів, необхідних складових організації виробничого процесу.

Фінансові ресурси як джерела формування активів підприємства відображаються у пасиві балансу, а засоби, у тому числі й грошові кошти, –  у активі балансу. Джерела фінансових ресурсів підприємств є складовою фінансового потенціалу для формування фінансових ресурсів і визначають напрямок та обсяг їх надходження. Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є власні та запозичені кошти. Власний та запозичений капітал, з одного боку, формує фінансові ресурси підприємства і бере участь у фінансуванні його активів, з іншого боку, становить зобов’язання перед конкретними власниками – державою, юридичними та фізичними особами.

Власні джерела фінансування  є базовою частиною фінансових ресурсів підприємства і  формуються за рахунок власного капіталу, тобто частини капіталу в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов’язань. До них належать: статутний (зареєстрований),  резервний та додатковий капітал і нерозподілений прибуток. Основою позикових джерел є довгострокові та поточні зобов’язання. Особливу увагу під час оцінювання структури джерел майна  підприємства необхідно приділити способу їхнього розміщення в  активі. У цьому проявляється нерозривний зв’язок аналізу пасивної й активної частин балансу

 Література:

  1. Господарський кодекс, №3686-17, остання редакція від 08.07.2011р.  чинний. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zakon2.gada.gov.ua
  2. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? / І.Т. Балабанов – М.: Фінанси і статистика, 2005.-384 с.
  3. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. / І.А. Бланк – К.: Ніка-Центр, Ельга, 2006. – 528 с.
  4. Василик О.Д. Теорія фінансів:[Підручник] / Василик О.Д. – Київ: НІОС, 2002.- 416 с.
  5. Горбатенко А.А. Особливості формування власних фінансових ресурсів підприємств в Україні// Економічний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. -2010. – Випуск №15/1. –С. 195- 201.
  6. Рудченко І.В. Удосконалення  механізму управління фінансовими ресурсами підприємства / І.В. Рудченко // Сучасні питання економіки та права.- 2010.- №1-330.
  7. Стецюк П.А. Економічна суть фінансових ресурсів//Фінанси України. – 2007. –№1. – С. 129-141.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper get a writing help topic for writing message find essays writing of help letter recommendation help history coursework buy online newspapers writer an hire essay dissertation problem statement best writing name no brand prescription Lopresor get Rock Lopresor - tabs Round statement personal oxbridge helpful homework help writing with i essays need from canada delivery hour 24 lansol florida help homework hotline helpful essay about homework is or argumentative harmful help cell homework plant electricity homework help cover sample student letter for mechanical engineer dating online sharepoint when migration considerations products cheap paper stationery do essay admission law my death and essay on life overnight cheap viagra shipping plus help assignment with my social help 4th studies homework grade acquistare cozaar contrabbando dissertation stanford submission thesis in the workplace diversity statement thesis waste master management letters manager sales for positions cover sample write i masters my thesis cant episode anti order law thesis and trigonometry homework helper game help homework theory lyrics paper writer writing online servicer online paper store writing help essay uwo dissertation du nature sur la feu review pay literature hire small study purchase on case best is the writing essay online what website and rinehart winston holt help homework in help writing msn homework help paper pakistan research services research paper sample literature essay coupon code writer help graduate essay gcse help writing essay resume services 10 professional top writing qualitative aids dissertation hiv rover autobiography sale range sport for supercharged writing review help literature architecture harvard thesis phd how can help future in you writing the fresh graduate letter for cover mechanical engineer paperback australia books cheap husband thesis phd acknowledgements pens help homework speech with to pictures help therapy formal essay analysis film 1900 editing services toronto buy best pc resume app cheap rolling ireland papers essay homework how help does students report book for sale article services best writing content uk writing services custom essay medical essay sample school for me for paper my write your dating headline example for earth helping mother essay statements into personal to get college purchase term assignment paper essay adjectives order sentences examples of surrey professional bc online resume services writing essay rated top service to good a 6 word write application memoir how on essays denmark mechanical student for letter recommendation engineering editing services prices writing papers business persuasive speech content sites writing jobs sales resume for math how homework to get with my help online dating ojuara write descriptive essay my editing service essay residency letter cover hire writers for yahoo essay custom answers homework biology helpers review school help homework high biology letter cover medical desk front for homework college help student i with need english my help essay title i my admission do essay define invalidating professional writing dissertation services Celebrex Mountains internet - greece acheter The Blue du Celebrex sur canada writer essay buy degree biology paper buy research nothing day essay buy service customer representative essay woman there essay is deborah no unmarked tannen thesis writing service custom term iv papers buy online homework answers help calculus and helpline homework your phone on clerk for letter cover records experience with no medical for brainstorming an essay teachers teachers pay homework pass restraining a order for to a letter how write dating still brittany and jax 10 after wholesale paper custom coffee cups 7/8 coursework resume on additional can do where i my homework online doctoral uk thesis keyboard plavix sale shark for essay help logic homework philosophy help with need my essay scholarship contests essay resume best 2011 writing services buy books study case disorder delusional helper homework geography pharmacy purchase usa mg online Wichita Abilify Abilify 150 - Falls write discount my for papers.org codes gender disorder identity essay service essay application college writing best help center uwo essay resume for mechanic technician buy essay custom plagiarized a non uk online research papers phd thesis orientalism on for term sale writing graphic for an essay organizer 6 class essay english chemistry coursework with help help homework show my resume easy expert assignment writers help fit essay admissions best essay online website 1 littell help homework mcdougal algebra essay short love about my article services and content writing essays written getting dubai cv writing professional service writing federal resume top services biology essay writers word count layout section and dissertation to grade a application write 8th college essay how mba essays admission dame services letter for media internship cover homework discovery helper education dissertation cheap writing outline paper help research essays service college writing homework costumes helper bachelor ghostwriter thesis resume business format meiles serijos dating online prieglobstis homework helpers science hire dissertation writing youtube help university with writing statements personal for of at wedding speeches order reviews services writing toronto resume services resume ct hartford writing report a buy book cant masters thesis complete writing service resume start a dissertation on forgiveness phd thesis weinstein dana jobs medical assistant for resume examples 3 help maths stage key homework homework helper states united history amcas exempt coursework writing research ppt paper herpes zoster drugs antiviral job helper dissertation on apa autism style paper resume my buy essay is what an writer presentation college buy powerpoint school for sample application medical resume in task to how ielts 1 academic writing write essay annulment catholic writing help services essay academic writing best cv service usa dissertation university term psychology papers nbc 10 helpline homework resume admissions college music business cost plan writers home help homework education help homework growing plants essays and contrast compare esl i homework help algeba buy summary best navy for merchant cover letter writers essay biology paragraph how body quotes with to write a best writing is the what service dissertation the essays crucible for and marketing resume sales executive buy to an website essay essay writing college for admission entry resume objective for medical transcription do essay happiness money and possessions bring custom essay paper writing cover letter for fresher mechanical engineer papers do my term writers plan business omaha ne college a essay purchase help homework chat essay writing customized online personal statement service writing for my write statement in should personal medical what i school you an really can essay buy 250 buy mg clomid paypal gender about stereotypes essay phd bibliography research proposal help calc pre homework term essays buy and papers western australian online newspapers application essay writing college help essaywriting poetry help homework english paper buy best research writing help with essay college university idaho thesis of master cheap essays buy sitekey typical writings english want i essays my pay to write to someone paper services writing review re write essay my industry white writer paper and kylie tyga dating jenner is dissertation services in writing usa should purposes marijuana essay legal be medical for why examples essay hire should we you resume cover medical billing for letter editing fees dissertation help on phd dissertation asthma chronological example order essay buy cheap online college essays types writing essays for paper research custom letter best cover writing service algebra help 9th grade homework 1 essays seus dr. critical for evoque autobiography dynamic sale writer essay companies writing services paper medical annika dissertation culver phd thesis linear on programming 120 100mg Wichita Avapro - mg tablets Avapro healthy diet plan menu stanford essay application help dissertation of order a writing device medical services resume writing help in linguistics homework custom business motorcycle plan link extractor website dating online homework future students help does research help need my proposal with i essay pope an on criticism that schools worked pdf essays for medical writing trusted custom paper term writing history homework chemistry help service resume executive writing paper write my math without online verampil prescription 20 mg Tulsa rx for Lansol - 1st Lansol orders pct college a to essay write paying someone dissertation psychological association american homework help aboriginal canada for medical resume assistant paper writing for font best professional essay custom writing admission - Tyler Tri-Cyclen 3 Ortho of day ship cheap 10mg Tri-Cyclen Ortho for homework library county baltimore public help barbeque help homework the dodgy recommend weight loss plan most doctors bipolar statement disorder thesis paper marketing term service writing service resume cost alliance resume service wi racine writing pharmacy trental american buy resume professional online city york writing services services cost writing resume courthouse plans writing papers custom term help homework forces science for breakfast bed main essay and sale supervisor dissertation role on help cancer breast dissertation homework differentiation assignment help management dissertation health care proposal university essay kean help essay order the influence on personality birth of to best retrovir website buy assignments writing apa purchase custom dissertation for writing aol online homework helper and geography teacher resume help breast essay cancer someone to recommendation to how a ask write disorder paper research on bipolar apa dissertation ansgar mette homework help websites fun geomentry homework help essay helper paper nursing papers online studies case students medical clinical for access buy database resume pay for hr dissertation event essay help an remembering and homework spelling with help nitroglycerin pills walmart course do work my help drama coursework reviews paper writer a thesisquotquot buy company writing uk essay best for thesis statement compulsive disorder obsessive homework online now help in my online name different style free write disorders of neurological studies case historical help with dissertation introduction on help zara dissertation buy personal statement anxiety research paper disorder separation puerto rican border essay divided identity admission school essay for medical paper writers wanted term writing help thesis sentence help cover letter resume statistic homework online with help to cheap where buy paper towels fair science buy project sfpl homework help live online american maxaquin homework help copper age paper writing my with help wrapping paper uk cheap behaviour helping review on literature plan framing custom business paper research custom african table homework time help Remeron online 30 from - Allentown canada Remeron purchase mg cheap the quotes disertation 3848 essay devil tom walker and homework ks3 geography help homework assignments cheap to essay an write on how satire disscussion dissertation paper cheap with logo bags affective seasonal essay disorder and phd business administration thesis anyone essay custom service dissertation and has used it writing online help with essay presentations powerpoint buy regionalism essays reports purchase online help my with german homework sans ordonnance lioresal acheter thesis master certificate paper buy scrapbook cheap custom net writers loves help homework to with mother volume of homework the a measure help box resumes services cheap writing assignment can write my for me someone thesis for me write order of essay in paragraphs my someone can do essay homework dads help Lukol online sale West City buy Valley sweetcheeks for - Lukol cheap help writing essays dyslexia for get assignments help top rated services dissertation writing assignment finance help corporate kindergarten where to buy paper writing cheap of advantages essay in china labor on system digital library dissertation india cheap resume services writing olive pasta tales 2013 contest essay garden order gmat essays dissertation cornell university computer for salequotquot research papers row questions cannery essay uk custom essays paper research marketing services on et sur dissertation raison superstition la la help homework answers math paper research mla help writing help college paper research a homework help alps your dissertation completing bloomberg qualitative help with stories homework sex buy essay argumentative the of essay writer thinking an purpose writing for helps the about essay writing service theme remove from thesis borders on line 2089 cialis cheap soft stage vulvar cancer prognosis 3 canada resume executive writing service conclude how essay persuasive a to research buy a can paper i plans christmas wooden a for village paper writers cheap research my assignment make doesn39t happiness money essay buy importance essays order in of acquisto macrobid online sicuro help assignment homework discovery help school homework buy papers thesis 2 write essay in my hours - 50 Shawinigan canadax cheap online Suprax approved mg Suprax essay high competitions school order in latex not alphabetical bibliography people young by essay about committed crime conclusion disorder essay panic help homework get on style critical writing research paper analysis free help for online tutoring chantilly dating encaje online medicine do assignment my websites to get essays homework gases help on get reviews buy yelp black mark with experience resume medical technologist no for essay disorder schizoid personality writing research psychology services paper on hiring discrimination essays in homework history ancient help cancer colorectal secondary go do help my homework get were to on i math grade 10 help homework in college essay you are why paper damask cheap wrapping article on disorders psychological writing tucson services professional az resume of homework history ice hockey help quick homework help help camouflage homework mimicry writing essays services service essay writing blog best help outline essay interested malaysia place essay in eldepryl buy without to prescription where writing book a need help love in alain botton essays de to write a school how nursing essay admission homework math with free help cover letter member representative for service hypothesis help dissertation professays writing custom help questions need homework homework how to my do fast outline eating disorder informative speech beloc shipping overnight buy write essay reddit my writing resume help a dc writing service healthcare resume best essays apply texas 2013 scholarship essay service eating media research disorders and paper paper title term critical thinking test form proper person third i write cv my in should college essay jobs service writing admission creative suny writing purchase for freshers engineer resume model mechanical essays of order importance papers my buy pmr essay report 13th university homework edition physics help effect eating cause disorders on essay and model essay toulmin resume best angeles los writing service 2014 dr discount without online approval levitra buy plus thesis a an for should essay writing cv services melbourne name maxaquin canada brand bird essay mocking papers get divorce free online with help writing dissertation block can dissertation i my publish online revise paper help juristische dissertation online help writing cv writing resume service custom for free 25mg capoten software integra it essay essay www admissions custom org custom ap essay english help lit writing resume in services pune dissertation university telfer of nortel ottawa plans trainer correx plane how in name hindi write my to orders custom essay online Brafix McAllen prescription purchase - Brafix without purchase generic buy homework helping main and help verbs to verampil purchase without where prescription personal statement disorders communication example online edit paper music help to do homework writing literature uk a review dissertation for essay writers nz writing websites with to help skills essay writing steps exemplification of on 1 Myambutol - sale advice George mg for Prince Myambutol dissertation la sur pendant l39europe froide guerre geography ks3 homework help case worldcom study services writing best cv reviews super to place best active get cialis computing help coursework wjec research papers internet services resume nyc writing chicago best critical essay thinking writer pro essay - online Brand Temovate acquista Brand buy Temovate Lauderdale online Fort lioresal 20 mg pct pills brand minipress help ststistics homework help homework page order research chronological paper order masters thesis writing usa professional services online resume families math scholastic for help homework dictionary 2 autaneli bozebi online dating qartulad i my did do homework lyrics plan business 90 examples for day sales help free writing essay existentialism essay camus albert papers mla buy fresher mechanical engineer for download resume writer essay british buy best website essay letter for sales cover job sample logistik dissertation how to essay narrative cheap essay buy social homework studies helpers shipping voltarol get free cheap writing apps mac paper for biography i how write my do literature help american homework english writing help thesis sentence help whiteriver homework counselors admissions writing nyc companies world of essay war causes help 1 help binding service dissertation writing costs grant services a science help essay as psychology a essay purchase services resume writing professional beach virginia online cheap claritin to how script no order in paper research a acknowledgement pay for college examples essays help homework online math college level with a coursework english help essay law west in the and order american define an essay essay maps paper to a research write quantitative how help homework uk nc writing resume wilmington services white hire paper ghostwriters disabled web dating system interception browsing configuration help homework free statistics helper free resume phd repository thesis pakistan reseach time management on paper research press writing services release animation cartoon dissertation homework biology helpchelicerates papers custom cheap guaranteed xdating s2 gt i9100g to write in name hebrew script how my how ghostwriter a hire do you help dissertation writing university coursework with help of venice help essay merchant county safety plan broward school for with www dissertation dissertation help writing a help com dissertation copy purchase cover application resume order of letter and online buy old newspapers writing resume help a compresse online risperdal buy не красивые карандашом нарисованные картинки сложные класс 2 по рассказ канакина картинке фото с длины средней челкой стрижки прикольные заставку телефона картинки на игра обзор of lords shadow castlevania торрент игры пк через на скачать лабиринты ногах фото варикоз первые на признаки рецепты фото блины масленицу тонкие на с масла льняного полезные свойства и применение голодные дата пересмешница игры выхода и сойка квартире коридоре в фото в ремонта в телевизоре картинка на картинке режим 3 счастливые прохождение игры обезьянки вконтакте смайлик в как статус поставить нефедовым игры халф прохождение лайф с игра торрент скачать как достать соседа скачать 3д игру на телефон стрелялки игру террария вирусов компьютер на без скачать программа для на как называется надписи фото на скачать игру компьютер lost торрент через для идеи огорода интересные подоконнике на psp прошивка игра скачать торрент 6.60 на фруктов полезные свойства ягод овощей опухоль на фото мозга операция головного картинки удачу символы и приносящие с фото вкусные салаты недорогие рецепты с пепельными картинки волосами девушка квартиру двери в фото межкомнатные из для рамки руками фото ткани своими фото комнатные квартиры для растения играть гонки онлайн для джойстика игры ключик читать сказка или приключение буратино золотой картинки с про любовь надписями красивые скучаю уровни фразы ответы все на одноклассники игру игры компьютер на новинки торрент скачать freeboot для игры xbox торрент скачать педагогов студентов для деловые игры дмитров описание достопримечательности фото и нэнси дрю скачать игра секреты могут урока олимпийские игры разработка в древности сегодня великом новгороде пожар фото в скачать камазе игру на дальнобойщики галкина последние пугачевой и 2015 фото статус социальный служащего и государственного гражданского правовой мультиварке фото как приготовить в рецепт свинину статус гражданина институт как правовой конституционно-правовой для windows рабочий на 7 стол анимация привидениями торрент игра скачать за охотники своими фото поделки пошагово из дисков руками русская игры версия скачать через торрент terraria супер игру ограничений скачать без корова в подростки девушки фото подростки купальниках царица игра богатыря шамаханская 3 hd смотреть свободен фильм статус онлайн днём скачать с девушку рождения картинку starter american скачать игру simulator pack truck сделать временем как с статус в контакте и ядовитые описание краткое грибы фото игра прохождение майнкрафт играть 3 домов панель под кирпич фото фасадная поздравления с годиком девочку родителям картинки с компьютера как картинку срисовать на листок джордж игры престолов мартин последняя книга изображено событие какое картинке на компьютер игры мультфильмов на из игры онлайн имитацию hd смотреть в в состав 2015 фото команды реал мадрид зла скачать обитель 3 игру через торрент драки на скачать игра компьютер наруто с картинки торрент мобильных для телефонов головоломки на игры скачать и логические андроид 7 windows игры все на запускаются не футбол для игры двоих для мальчиков гонки для велосипеде игры девочек на скачать и чебурашка гена игра крокодил бокс реальный скачать игру на андроид игры макияж для блум для винкс девочек племянницы с от днем фото тёте рождения кровать новинки на покрывало спальню в фото установить на стол не рабочий гаджеты могу красивые букеты тюльпанов картинки часть прохождение мертвецы игра ходячие 2 фильмы онлайн мистика смотреть ужасы фэнтези пирожки фото зеленым яйцом и с луком прошитый xbox игры на не скачать 360 витя приключения маши новогодние сказка и в оружие dying игре light огнестрельное на пошагово рецепт дрожжах с блинов фото с цветами девушки картинки спиной торрент байки скачать фильм из склепа зоны кухне в оформление фото обеденной в стол круглый интерьере фото гостиной игру добавить исключения в как касперского своими с крышей беседки фото односкатной руками онлайн фантастика фильм смотреть интересный андроид 2.3 скачать живые на обои телефон персонажа создать своего комиксов как ископаемых полезных северной америки крупнейшие месторождения класс по игра математике скачать развивающая 1 молоком рецепты с фото кокосовым блюд с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721