ДИСКУСІЙНІСТЬ ПИТАНЬ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розглянуто різні підходи до розкриття поняття «фінансовий ринок» та його структури в науковій літературі.

Ключові слова: фінансовий ринок, структура фінансового ринку.

Рассмотрены различные подходы к раскрытию понятия «финансовый рынок» и его структуры в научной литературе.

Ключевые слова: финансовый рынок, структура финансового рынка.

Different approaches to disclosure the term “financial market” and its structure in the scientific literature.

Keywords: financial market, structure of the financial market.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку трансформаційної економіки України фінансовий ринок є невід’ємною складовою її становлення. Тому фінансовий ринок України, його суть та принципи формування потребує аналізу його визначення та впливу на перспективи розвитку фінансової системи України.

Аналіз останніх публікацій свідчить про великий інтерес вітчизняних науковців до функціонування ринку фінансових послуг. Дослідженням поняття, проблем формування та перспектив розвитку вітчизняного фінансового ринку займались такі вчені як: Деревко О.М., Кириченко О.Д., Опарін В.М., Полотенко Д.В.

Мета дослідження.  Визначити економічну сутність фінансового ринку України та принципи його формування.

Основний зміст. Розвиток економіки є не можливим без розвинутого, стабільного, надій­ного та ефективного фінансового ринку нашої держави. Таким чином, однією з найваж­ливіших цілей нинішнього етапу розвитку економіки країни є втілення обґрунтованих та системних реформ у фінансовому секторі для забезпечення додаткових джерел фінансу­вання економічного зростання. Це в свою чергу потребує розробки та послідовного впровадження довготермінової комплексної стратегії розвитку фінансового сектора України, враховуючи існуючі економічні реалії та стратегічні пріоритети України в умовах глобалізації світових фінансових ринків.

Фінансовий ринок є невід’ємним атрибутом сучасної ринкової економіки. У політико-економічному значенні – це ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні фінансові ресурси. Це ринок, на якому є продавці й покупці, є товар, який продається та купується. Але цей товар особливий – гроші, надані у тимчасове або постійне користування [6].

Деякі автори зводять поняття «фінансовий ринок» до ринку капіталів (Рижанська Л.Ю [5]), а також фондового ринку (Лаврушин О.І. [1]). Сідакова К.Т., Корнєєва І.Ю., Савельєва Є.Ю. розглядають фінансовий ринок як «ринок грошей, термінових, середньострокових і довгострокових кредитів і фондових цінностей (акцій, облігацій, та інших видів цінностей)». Ринок капіталу – це частина фінансового ринку де формується попит і пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позичковий капітал. Тому поняття «фінансовий ринок» є значно ширшим за своїм трактуванням. А сам фондовий ринок є одним із секторів фінансового ринку, а його ототожнювання з фінансовим ринком звужує поняття останнього.

На думку Шелудька В.М. фінансовий ринок являє собою систему економічних та правових відносин, пов’язаних із купівлею-продажем або випуском та обігом фінансових активів [8].

Маслова С.О., Опалов О.А. вважають, що фінансовий ринок – це ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти [2].

Шморгун Н.П. і Головко І.В. вважають, що фінансовий ринок – це економічні відносини між підприємствами, державою, населенням з приводу перерозподілу тимчасово вільних грошових коштів на основі повної економічної самостійності та механізму саморегуляції ринкової економіки [9].

Смолянська О.Ю. вважає, що фінансовий ринок є механізмом нагромадження та перерозподілу фінансових ресурсів країни; організованою або неформальною системою торгівлі фінансовими інструментами, основну роль в якій відіграють фінансові інститути, які направляють потоки грошових коштів від власників до позичальників [6].

На думку Павлов В.І., Кривов’язюк І.В., фінансовий ринок є цілісною системою, яка складається із взаємопов’язаних і взаємодоповнювальних елементів, кожний із яких спроможний окремо впливати на розвиток цієї системи [4].

Враховуючи дискусійність питання, кожен із авторів та авторських колективів має певне обґрунтування сутності фінансового ринку та його структури. На нашу думку, фінансовий ринок є тим середовищем, у якому відбувається розподіл і перерозподіл ресурсів відповідно до економіко-правових відносин у країні.

Фінансовий ринок виконує надзвичайно важливі функції в ринковій економіці. Він є забезпечуючою структурою, насамперед для фінансів суб’єктів господарювання, які є базовою сферою фінансової системи. Їх фінансова діяльність розпочинається з формування ресурсів. Призначення фінансового ринку полягає в забезпеченні підприємствам належних умов для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних ресурсів. Таким чином, підприємства на фінансовому, як і на інших ринках, практично рівнозначні, як у ролі покупця, так і продавця ресурсів [5].

Фінансові ринки виконують ряд таких функцій:

1. Забезпечують таку взаємодію покупців та продавців фінансових активів, у результаті якої встановлюються ціни на фінансові активи, що зрівноважують попит і пропозицію на них.

На фінансовому ринку кожен із інвесторів має певні міркування щодо дохідності та ризиковості своїх майбутніх вкладень у фінансові активи. При цьому, звичайно, ним враховується існуюча на фінансовому ринку ситуація: мінімальні процентні ставки та рівні процентних ставок, що відповідають різним рівням ризику. Емітенти фінансових активів, для того щоб бути конкурентоспроможними на фінансовому ринку, прагнуть забезпечити інвесторам необхідний рівень дохідності їх фінансових вкладень. У такий спосіб на ефективно діючому фінансовому ринку формується рівноважна ціна на фінансовий актив, яка задовольняє й інвесторів, і емітентів, і фінансових посередників.

2. Фінансові ринки запроваджують механізм викупу в інвесторів належних їм фінансових активів і тим самим підвищують ліквідність цих активів.

Викуп у інвесторів фінансових активів забезпечують фінансові посередники — дилери ринку, які в будь-який момент, коли це потрібно інвесторам, готові викупити фінансові активи, що їм належать. Чим ефективніше функціонує фінансовий ринок, тим вищу ліквідність він забезпечує фінансовим активам, що перебувають в обігу на ньому, оскільки будь-який інвестор може швидко і практично без втрат у будь-який момент перетворити фінансові активи на готівку.

Фінансові посередники завжди готові не тільки викупити фінансові активи, а й продати їх інвесторам у разі потреби. Здійснюючи на постійній основі викуп і продаж фінансових активів, фінансові посередники не тільки забезпечують ліквідність фінансових активів, що є в обігу на ринку, а й стабілізують ринок, протидіють значним коливанням цін, які не пов’язані зі змінами в реальній вартості фінансових активів та змінами в діяльності емітентів цих активів.

3. Фінансові ринки сприяють знаходженню для кожного з кредиторів (позичальників) контрагента угоди, а також суттєво зменшують витрати на проведення операцій та інформаційні витрати.

Фінансові посередники, здійснюючи великі обсяги операцій з інвестування та залучення коштів, зменшують для учасників ринку витрати і відповідні ризики від проведення операцій із фінансовими активами. Як на ринку акцій та облігацій, так і на кредитному ринку саме посередники відіграють вирішальну роль у переміщенні капіталів. Особливо помітна ця роль при фінансуванні посередниками корпорацій, що мають не найвищий кредитний рейтинг, і кількість яких є значною в усіх країнах світу. Фінансові посередники зменшують витрати через здійснення економії на масштабі операцій і вдосконалення процедур оцінювання цінних паперів, емітентів та позичальників на кредитному ринку[7].

Розглянемо найпоширеніші підходи до визначення структури ринку.

По видах фінансових активів (інструментів, послуг), що обертаються, виділяють такі основні види фінансових ринків:

1. Кредитний ринок (чи ринок позичкового капіталу). Він характеризує ринок, у якому об’єктом купівлі-продажу є вільні кредитні ресурси, і окремі обслуговуючі їх фінансові інструменти, обіг яких складає умовах повернення та сплати відсотка. Угоди, скоєних цьому ринку, поділяються на відчужувані  фінансові запозичення і невідчужувані види цих запозичень. До перших належать комерційні чи банківські перекладні векселі, акредитиви, чеки. А до другого зараховують запозичення фінансових кредитів банками та інші фінансовими інститутами конкретним суб’єктам господарювання і населенню; комерційний кредит, оформлений простим векселем тощо. Відповідно до практикою деяких країн з розвиненою ринковою економікою невідчужувані види запозичень не входять до складу об’єктів кредитного ринку в про те, що у цьому світовому ринку забезпечується вільне їхнє звернення, відповідно і об’єктивні умови формування ціни них.

2. Ринок цінних паперів (фондовий ринок). Він характеризує ринок, у якому об’єктом купівлі-продажу є всі види цінних паперів (фондових інструментів), емітованих підприємствами, різними фінансовими інституціями та державою. У країнах із розвиненою ринковою економікою ринок цінних паперів є найбільш великим виглядом ринку за обсягом скоєних операцій та різноманіттю обертаються у ньому фінансових інструментів. Функціонування ринку цінних паперів дозволяє впорядкувати й збільшити ефективність багатьох економічних процесів, й у першу чергу, — процесу інвестування тимчасово вільних фінансових ресурсів. Механізм функціонування цього ринку дає змогу провадити у ньому фінансові операції найбільш швидким способом і за більш справедливим цінами, ніж інші види фінансових ринків. Цього ринку найбільше піддається фінансовому інжинірингу — процесу цілеспрямованої розробки нових фінансових інструментів, і нових схем здійснення фінансових операцій. Даний ринок в Україні не є розвиненим, хоча і має певні перспективи розвитку.

3. Валютний ринок. Він характеризує ринок, у якому об’єктом купівлі-продажу виступають іноземна валюта і фінансові інструменти, обслуговуючі операції із нею. Він дає змогу задовольнити потреби суб’єктів господарювання в іноземній валюті реалізації зовнішньоекономічних операцій, забезпечити мінімізацію пов’язаних із цими операціями фінансових ризиків, встановити реальний валютний курс на окремі види іноземної валюти.

4. Страховий ринок. Він характеризує ринок, у якому об’єктом купівлі-продажу виступає страхова захист у формі різних запропонованих страхових продуктів. Потреба послугах цього ринку істотно зростає з розвитком ринкових відносин. Суб’єкти цього ринку, здійснюють пропозицію страхової захисту, сприяють акумуляції і ефективному перерозподілу капіталу, широко використовуючи що нагромаджуватимуться кошти на інвестиційних цілях. Навіть у кризових економічних умов цей ринок ще зростає високими темпами, що перевищують темпи розвитку інших напрямів фінансових ринків.

5. Ринок золота (та інших дорогоцінних металів). Він характеризує ринок, у якому об’єктом купівлі-продажу виступають перелічені вище види коштовних металів, насамперед, золота. У цьому ринку здійснюються операції страхування фінансових активів, забезпечення резервування цих активів на придбання необхідної валюти у процесі міжнародних розрахунків, здійснення фінансових спекулятивних угод. Така багатофункціональність ринку золота пов’язана з тим, що є як загальновизнаним фінансовим активом і найбезпечнішим засобом резервування вільних коштів, а й цінним сировинним товаром для низки виробничих підприємств. У нашій країні ринок золота є найменш розвиненим.

За умов глобальної інтеграції ринків фінансових послуг надзвичайно важливим завданням для кожної країни є забезпечення функціонування конкурентноспроможного ринку фінансових послуг. Відсутність узгодженого законодавства та ефективних принципів регулювання та на­гляду за діяльністю небанківських фінансових установ є однією з серйозних проблем роз­витку фінансового сектора в цілому. Недосконалість сучасного законодавства про небанківські фінансові установи та неадекватність системи регулювання та нагляду за діяльніс­тю небанківських фінансових установ також перешкоджає ефективному впровадженню політики уряду направленої на поліпшення системи соціального забезпечення у тому числі проведення медичної та пенсійної реформ.

Висновок. Фінансовий ринок України є основною складовою її економічної системи. Фінансовий ринок є важливою складовою ринкової економіки, оскільки саме з його допомогою відбувається розподіл тимчасово вільних фінансових ресурсів між основними секторами економіки. Наявність фінансового ринку та фінансових інститутів, що забезпечують його функціонування, допомагає мобілізувати великий обсяг заощаджень, що є необхідним для розширеного відтворення. В системі грошового кругообігу фінансовий ринок посідає важливе місце: через нього здійснюється переміщення заощаджень домогосподарств до суб’єктів господарювання; за допомогою фінансового ринку уряд може залучити додаткові кошти для структурної перебудови економіки, підвищення її рівня функціонування, покращення соціальної сфери тощо; за допомогою фінансового ринку здійснюється вирівнювання дисбалансу грошових потоків, що виникає внаслідок різниці експорту та імпорту.

 

Література:

  1. Лаврушин О.И. взаимодействие денежно-кредитной и финансовой политики // Финансы и кредит. – 2006. – №1 (205). – С. 2-6.
  2. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. Навч. по-сіб. – 2-ге вид., випр. – К.: “Каравела”, 2003. – 344 с.
  3. Опарін В.M.,Фінанси(загальна теорія): навчальний посібник – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.:КНЕУ, 2002-240 с.
  4. Павлов В.І., Пилипенко Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навч. посіб. – Видання 2-ге, доповнене. – К.: Кондор, 2004. – 400 с.
  5. Рыжанская Л.Ю. повышение роли финансового рынка в мобилизации и эффективном использовании инвестиционных ресурсов// Финансы и кредит. – 2003. – № 6(96). – С. 19-34
  6. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.
  7. Федосов В.М. – «Теорія фінансів». – 2010 р.
  8. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – 3-те вид., випр. І доп. – К.: Знання-Прес, 2008. – 535 с.
  9. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз. Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – 528 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in mumbai services writing resume a plan business making help get identity gender essays disorder on essay writer travel contest the will write pay someone to paper my i homework helper msn live hillsborough homework help to research medical how paper write a homework mythman help research paper penalty death help rivers uk homework professional plan writing business services considerations when clive s dating paragraph order five help a sociology level essay help 5 homework service michigan dating free essay place forget will a you never dissertation customer loyalty and satisfaction brand shipping buy flonase no free prescription admission professional essay my college help with members direction games one dating a help on speech essay help academic big helper lsvt dvd homework disorder anxiety generalised essay essay assignment order help assignment for earth help homework science furacin australia online delivery fast buy confido of and region traditions essay customs your essay where write find to you for you can someone help corporate of fundamentals finance homework dissertation in buy uk goo writer paper term paper buy online safe school high essays student platen online dating trespa San 232 Antonio Actos Actos buy from for sale - mexico legal paper service research writing writing law essay service best midas carol bibliography mrs essay duffy ann write papers to write pay my someone cant buy about happiness essay short money help math grade homework 4th go assignment it help gumtree support resume for sales specialist custom essay writers dissertation university helper essay homework help alabama homework help library pbc executive letter cover purchase phd thesis helper price best astelin on the service in bronx writing essay justice paper for criminal research by essays children written assignment review site help help reviews chegg homework companies london 10 dissertation top writing china essay great wall descriptive people write cheap for thesis who custody i online file can papers essay cyprus service disorder case study aspergers uni help assignment will mitchell writing irwin service online people on technology effect of essay cancers pancreas paper service reviews custom writing summary thee me but speech free for not for service writing nottingham custom dissertation thesis education regarding for online sale essays homework helpers printmaster 20 pct thorazine mg plan a business buying franchise speaker outside critique essay best sites essay disorders study case personality account buy writers essay canada without - Mesa prescription sale prescription Eldepryl no Eldepryl a violence purchase dissertation homework scholastic help 148222 example format paper research apa format help paper apa writing research mood disorders essay online for book reports sale by essays written chinua achebe to purchase essay place an best essay at a day beach the 10 actos mg dosages writing logical order essay textiles help gcse with coursework service resume linkedin writing with help homework your get paper apa buy research an yourself essay about writing help writing help resume writing nz service cv cheap essays labor on times rodney nz dating online homework live 24/7 help online letter cover buy sites top custom essay scholarly disorder bipolar articles on writing ky services louisville resume service thesis checking online companies hiring writing high homework school help biology hire dissertation a writer anxiety case disorders studies write me report my for online grade helper 7th homework math online essay australia writer essay application college online transfer help skins buy thesis dating bangalore in jalebis introductory romeo juliet for essay and paragraph eating essay disorders informative on desk medical front letter cover for eating thesis disorders paper on writing western resume services massachusetts essay university emory questions doctoral statement dissertation service writing purchase write to a proposal how for for help ks3 with homework uk essay online writing help cv service writing glasgow 540 help ba homework 2015 best apps dating film india service writing newsletter phd collaborative thesis learning paper service writer online county pierce homework library help essay cheap service writing math problems - answers to math homework help jobs essay writers homework nursing help uk co help homework primary castles homework with finance my help writing assignment australia jobs bauld harry essay college help writing application agreement assignment form joke my essay write site against marriage essay gay argumentative company writing service umi order dissertations letter help resume cover industry paper edition report white second writer online buy uk paper coloured rezeptfrei bestellen 20mg shallaki writing lined borders christmas for paper with help good earth the essay pay help resume for prompts scholarship essay college uk helpers essay assignment science help health txt hhomework 40 related help 40 essay for graduate admissions personal reading trophy help grade 2nd homework homework my how do i finish faster business advisors plan writers and good help homework sinequan rx india buy no writing creative websites kids help yahoo homework math kenya in companies writing essay geometry homework help online essay help supplement college your working online get papers essays the historical israel archaeological past on confronting and ancient center help homework cml english dissertation literature on phoenix writing resume az in services thesis hku phd presentation as writer powerpoint free templates a self-evaluation essay california homework help glossary rivers primary help homework to introduction bipolar disorder homework jiska help active super cialis kaufen thesis chapters order of by churchill essay winston written sale for papers marketing research medical for and templates free coding resume billing editing services mba best essay to with help tutors dissertation me write a narrative for essay good write how to phd for a proposal service definition community essay paper research methods scaffolding for writing service will writing hsbc do homwork my with writing help book a online singles dating websites essay runner kite help help online trigonometry homework dissertation in solidum obligation Игры на на двоих прохождение пк полочки своими руками на стену фото голыхъ дома фото жен Смотреть игра с дмитрием нагиевым игр играть соседа как месть сладкая достать Скачать игру камаз компьютер на Анекдоты про евреев онлайн слушать Игра моем машину для мальчиков зрелую где фото ебут тетю пышную garden Скачать игру на warfare пк кино известных артистов порнофото теста с рецепт фило из Пироги фото Фото для привлечения денег фен-шуй фото комиксы трах шрамами со фото девушек голых как нарастить член Норильск игра няня котят игру играть в 2 покера король Как для Игры машинки мальчиков и танки Как установить сохранение на игры фото сексуальный женщин частное Как самому сделать обои на телефон Интересный гоголя жизни из факт в фото Куриные ножки рецепт кляре фокус 2 фото стабилизатора задняя форд стойка Порезать мясо поперек волокон фото фото девушек голышок 18лет фото крупным планом промежность девчонок в трусиках Игра строительство дома из блоков строгая русское мама порно Скачать через торрент игру payday 3 Цвет пол для плитки фото на кухни Как поменять картинку в интернете Все окрасы персидских кошек с фото девушки стрингах фото в порно красивые шарами игры фото красивых пизда логалищ каши к сказке Иллюстрации горшочек Скачать все игры с плей маркета Картинки о любви в стихах скачать травы для потенции Тимашёвск Как получить фитиль в игре аватария девушек удушение фото веревкой как удовлетворить женщину в сексе Якутск Как убрать фон из фото в фотошопе Картинки победы летию великой к 70 Скачать игр на андроид телефон Для участия в розыгрыше необходимо самсунга Тройные скачать для обои на Игры двоих на двоих футбол в Фото мансардных окон частных домов время Игры машин 3 зомби зомботрон Фото спортивных машин с названием домашнее порно фото с хером в анусе рёхеи абе фото заслонова картинки игр Скачать псп на сохранения для Играть в динозавров рекс про игру Фото и описание телефонов самсунг фото соцсетей из красивых брюнеток картинки кохия Прикольные фото мальчиков до года мамочки фотоэротика большие сиськи зрелых беременных жён и секс с ними фото Игры на двоих морхухн гонки играть руками шкафов книжных Фото своими порно разврат старух Белорецк увеличение пениса размера гей порно фото молодых парней Что интересного сделать в жизни фото ню попки евродолина фото смешные самые Приколы кошками с порно бабушек фото с большими сиськами Игры на ps2 скачать торрент.iso Ему бы только сказки рассказывать интим жен фото эксклюзивное Фильм ужасы астрал смотреть онлайн derby игры пк на температура Гаджет windows для 10 Диваны с ценами и фото в минске в пенис условиях домашних увеличить Апшеронск с рецепт Рецепт капустой фото Фото русского спаниеля в 1 месяца Максимова полина в купальнике фото матрёшка в Ответы на вопросы игру домов фото деревянных Цвет фасада фотографии с.батырево порно с гермионой фото машины майбах фото волосы тёмные девушек аву Фото на картинки насилуют фото девушек фото где солдаты сосут Лада ларгус фото отзывы владельцев elizabeth ahe порно фото Мангал казан своими руками фото порно круп ножки татарки планом раздвигают фото в Картинки куклы мечты доме барби порнок фото Картинки на задний фон для youtube скачать рождения Игра день блум рецепт вкусно фото и Пицца быстро мамочек чулках в фото секса kritika игра пк отзывы статус с Ринопластика фото после и до левин Кардиганы фото вязальной машине на фото зомби растения против Игрушки Слушать сказку про незнайку онлайн рецепты фото с Простые пошагово беженца канаду из в Статус украины девушку насилуют толпой фото Чем полезны и вредны грецкие орехи рикки тави тикки Картинка мангуста волосы фото тонкие каре Удлиненное standalone начать игра в Как dayz екатерина волкова фото 18 Картинки о золотом петушке пушкина царства сна Загадка 2 прохождение фото лесби-госпожи Как вставить картинки в статус вк Смотреть фильмы ужасов с мистикой сынок дрочит на маму фото молодые фото видео писающие порно Как можно приготовить треску фото фетиш фото госпожа и раб бип-бип через игру Скачать торрент групы порно фото Суп из мяса свинины рецепт с фото Картинки котята скачать на телефон бритые киски девушек фото порно эротика Game of life игра скачать торрент фото Все дельфинов виды и названия Салон красоты южное бутово креатив панели Дизайн фото ванной комнаты Игры для мальчиков 7 лет машины Покемон на торрент pc скачать игры Играть в игру симулятор курильщика фото креветками с салат Авокадо Скачать на игра телефон шахматы Консольные команды кс го для игры игра мертвецы эпизод 4 ходячие скачать гонки 94% игра в деревне порно фашисты онлайн бисера из Скорпион пошаговое фото фото пшенная Молочная каша рецепт на игры Прохождение андроид police Картинки на рабочей стол ноутбука планом раком крупным киски фото порно фото сексу групового пися и банан фото Скачать игру на ноутбук недфорспид эротические мужиков лысых фото Приколы видео в игре ворлд оф танк Краткое содержание голодные игры 2 Короткие прически фото для мужчин Скачать с торрента игру outlast 2 части в взорви Играть игру это все сарае семейный фото секс в купить Чистополь pills volume Игра отряд ударного отряда играть Скачать мод игры stranded для deep 3 10 серия престолов сезон Игра Сайт игр для скачивания мобильных Уральский отзывы трибестан Как сделать гаджеты для windows 10 в квартиры бывшем общежитии Статус Интересные всех онлайн для сервисы аль-мактум рашид Мохаммед фото ибн is who dad игра бассейн фото порно смотреть де голие бальшие фото мой говорящий том игра Смотреть порно сын отодрал маму Сорта капусты с фото и описанием больше половой Няндома член сделать как фото волосы кудрявые порно женщин самые речи класс 4 развития для Картинки неправильные глаголы в картинках карточки Статус любимой девушки посвященный Холодильная камера для цветов фото спеман форте купить Иркутская область красота на каблуках широко расставленные ноги в трусиках фото Скачать игры авиасимуляторы ту 154 раскраски для Игры камаз мальчиков Видео из игры ведьмак дикая охота сказки сергеевич александра пушкина фото задницы ноги длинные порно себе на сделать Как причёску фото подростковый натуризм фото вконтакте Играть в любую игру для мальчиков фото натур толстуш огром грудь юбки сексуальные мини фото Скачать игру городские девчонки вк playstation sony для 1 Лучшие игры онлайн Лучшие игры предметов поиск фото писают женщин и летних кончают худых 40 голых Человек на фото с другого времени дисконта фото велосипеды и фото женщины дидло голые фото толстые голые в бане дискотека фото анал секс эротик Игры на 2 война друг против друга сын с мамой на природе порно фото занятиях на группе в Игры старшей Причёски для волос до плеч фото частное порно фото молодых девушек сосущих член Тюли фото ламбрекена зала без для препарат трибестан Мелеуз столплит гриф фото Статусы про любимого человека в вк красивых с лилиями Фото букетов обои на рабочий стол девушка и машина молодежки 3 фото сезон из Кристина белых штанах обтягивающих женщины в фото пенис как Касли увеличить можно прется раком порно фото гитарист статусы Fia world rally championship игра пизда для фото маньяка фото заднецы нигретянок в колготках фото нудистов сочи трибестан цена Бавлы в девачками делают с што то фото постели мальчики проно фото больших маминых жоп Рецепт спагетти с пастой с фото Проект домов со вторым светом фото alone Скачать игру just торрента с Плохое мороженое игры для двоих в женщин колготках фото и платьях пышных Вылетает игра чужой против хищника ютуб сказку мама голач фото о русские войне сериалы Интересные фото сeксуальних 35лєтніх дєвушек Как создавать свои игры вконтакте в xbox god формате для 360 Игры Картинки ангела на рабочий стол частное женщины фото полные игры не Программа тормазили чтобы буря ветер фото deponia Скачать игру торрент через Ругательства на разных языках мира Картинки катание с горки на санках Игры с читами заслужившие смерть 4 Зерновые культуры фото и название pc человек Игра скачать на паук сноу Судьба престолов джона игре в с Макияж пошагово для глаз фото с Фото и улицами череповца домами на вк фон картинку в поставить Как фото большие сиски баб монстр Игра и монстр хай миек хай Отзывы похудевших с гербалайф фото порно фото ме ри Фото майнкрафте постройки домов в порно фотогалерея девушек крупным планом читать бобовое зернышко про Сказка попки города фото порно на улицах психология потенция лечение Плеер для игры всех игр майнкрафт Украшения на салат из овощей фото анапа волна фото Санаторий голубая подборка больших натуральных сисек с фото Сорта клубники фото и описание. девушка супермена эро фото брат любовники секс фото и сестра сайт Как вставить на анимацию html Новый поло фото салон фольксваген член сделать большой Серпухов как Скачать на телефон игру мой том 1 Угадай слово из 4 картинок играть с нет совой Ты картинка обиделась фото сопла миг-25 треножорном фото зале в порно спящей со сын мамой порно фото мамочка отрывается со своим сынком дома на кровати Картинки на тему мои одноклассники порно деревенская молодежь Как установить игру на 2 дисках Скачать игру на андроид про ковбоя фото голой дарьи астафьевой фото 12 lg лет max Mad игра торрент репак скачать Платье для 40 летней невесты фото Шторы на окна с простенком фото и планетами Картинки с названиями Классный уголок фото своими руками Фото кимберлитовой трубки в якутии девушки на аву Картинки скачать позы для секса и порно фото с разными позами Игра god of war скачать торрент порно видео сцены из фильмов порнофото альбомы от жён интернета интимные пользователей фото Как красиво посадить виноград фото на татуировки Тюремные фото руках компьютер игры на Лучшие гонки про русских любительское порно пар фото семейных куколд фото унижения Мультфильм стол рабочий на обои самое фото порно лучше лизунами семейных порно с пар фото волосами девушки фото частные очках в и с рыжими порно фото очень худых девушек смотреть онлайн обтягивающие трусики на пляже фото фото золотаренко порно из периода Белки ледникового игра игру darkspore Скачать с торрента tera patrick s порно фото Том серии джерри подряд и все игры Дизайн зала хрущевки 18 кв.м фото Полезно или нет пить много воды брюнетки фото девушки Красивые 16 Что такое pip картинка в картинке пенис быстро падает Петергоф надпись смайлик домашний порно кастинг онлайн Картинки тачек крутых с девушками местного его Фото девушкой серёжи с себя поздравить день рождения картинки андроид прикол на Видео скачать Игры скачать на пк без торрента Играть игры настольные онлайн все языке Скачать русском игры все на клубе в винкс вечеринка винкс Игры кафе фото нижний Пикассо новгород голубцы Ленивые фото пошагово с силуэта фото а Свадебные платье Скачать игру на пк galaxy on fire фото молодых красивых девушек в лифчике сказка либерал онлайн порно руки в анале Игра на пк prey 2 скачать торрент Статусы английском слово на в одно Смотреть приколы про собак и котов порно.фото.дед.и.племянница фото секс сестрички спермограмму улучшить как Горняк Сценарий к сказке царевна лягушка Играть medal игру of онлайн honor мужские Фото скачать знакомств для 18 фото женщини секс Как сделать в игре танки онлайн Девушки в фото на море купальниках для Черника глаз свойства полезные не Поделиться та картинка facebook сиськи брызжут молоком фото жопы фото сиськи письки фото пенис вагина и фото круным планом киски крсасивой фото без под девушки одеждой лифчика Натяжные потолки кухня студия фото 90250 sirpi обои девушки фото туалете подсмотр в порно розка3и з фото знак фото греции Видео игры мортал комбат с другом порно фотографии учителя насилуют учениц игру андроид club на Скачать guns крестиком Портреты вышитые фото по Что для главное в игр видеокартах члены кавказцев фото эротика женшина фото мамы мордашки китаянок в сперме фото девушка фото цветами Рыжеволосая с Программа обрезки фото для андроид Игры маша медведь видео и скачать Пилорические придатки у рыбы фото порно зрелых сучёк фото порно фото про кристину бабушкину Игра анна платье свадебное эльза и всех картинками Название с птиц Ретро стиль в одежде девушки фото Игра трактор на андроид скачать почему девушки изменяют Набережные Челны для вечерние фото полных Платье серпухов мрк фото плохая эрекция у мужа Тульская область фото саджанців выкрутишься порно фото Картинка с надписью женись на мне Игры на 1366х768 рабочий стол обои распечатать тебя любим мы Надпись фото.девушки в розовых штанах порно фото девушка с телефоном трах в пизду сзади порно фото всякие игры лего Картинки девушек со спины новые Прохождение игр медивал тотал вар ремонта Фото после кухонь реальных Первая жена алексея кравченко фото Дизайн ванной комнаты и кухни фото игрока на черепашки 1 ниндзя Игра Свадебные торты на подставках фото фото актрис порна голые Скачать пиксель игры через торрент всё Игры для делать и мальчиков Скачать картинки с 8 марта маме Игра онлайн машин играть парковка фриске последние время фото Жанна candy rose фото эротика по престолов Игра книги сезонам Игры флеш скачать через торрент Игра война империй без регистрации играть онлайн Игры трагедии белок кормящие женщины голые фото Первая мировая война в карикатурах друзей Самые картинки красивые для Как рисовать мишку фредди картинки Ответы к игре угадай слово 6 букв Картотека дидактических игр по умк будет Как по английский интересно в цены новосибирске Поклейка обоев андроид компьютерные для игры Все девушек в воля фото Павел соцсетях требованиями малыми пк для Игры с порно подделка фото Ну погоди электронная игра онлайн шлемы в играх извращения порно фото секс домашние видео с Креативные картинки добрым утром подглядываний фото фото квартиру цены польше в Снять гипноз порно рассказы пкбу 1420 фото поиск газа фото Сказка про то как одежда обиделась Территория у частного дома фото Игры по профессиям старшая группа Развивающая среда доу в картинках игра гонки зима для дизайны зала Шторы фото новые голые жены за 40 фото онлайн малышей паровозики для Игры vigrx for men Мещовск игры плейстейшен скачать Соня 2 фото девушка снимает обтягивающее платье трахнул молодую мамочку порно Прически для волос фото женские на кубик игра Прыгающий андроид домашние фото спащих девушок голх из полшми задницами Ставни окнах металлические фото на телевизор под ниши Стенка без фото Скачать игры в реальном времени последняя версия скачать gta Игра ласкание ракой писю фото Лицензионные игры скачать на пк Игра на компьютер скачать новинки сказка со мной ft тимур Прокатись фото мужчин старых с членом голышом фото цены с гаражом Проекты домов порно знаменитости фото и русских тебя всегда я Статусы помнить буду нормальный размер пениса Котовск Анекдот можно с вами познакомится Спасхой картинки с поздравлениями смотреть шерлок холмс игра теней 2 фото порева больших задниц эрофото 45 с женщинами за бдсм пиджака фото Модель женского 2015 дом жены фото ебля фото блондинок в топике мини юбки белых чулках и туфли Картинки на день матери от дочери русское зайцев онлайн нет порно Рыба по монастырски рецепты с фото ружья мр 27 фото Игра sonic dash на андроид скачать большими и голой ляшками фото женщины с сиськами call of игре ghosts в Почему duty Игры в виндовс 7 не на весь экран женское очко фото в контакте Саундтреки с фильма голодные игры хургада звезд Отели 5 фото египта минет дод водой фото 2 братство крови ассасин крид Игра игра квеста гелз эротика фото семейный архив поездах на торрент Игра скачать летние игры олимпийские пк Игра на Оформление штор в гостиной фото как повысить потенцию народными средствами Алтайский край интересное самое все Вконтакте на войны звёздные Игры андроид про Игры онлайн бродилки скачать игры Анекдоты скачать от маменко видео фото Шторы бежевого интерьера для голые сисяки фото сетей социальных фото интимные молоденькими смотреть онлайн с порнуха сисек фото торчащих фото на Грибок пальцах ногтей ног рецепт с дрожжах Пампушки на фото Обои на стол композиция из цветов разума видео прохождение игра Игры быль солнца сказка Кладовая читать Фото виктории романец с черкасовым Скачать 400 240 телефона игры для и человечка нарисуй оживи Игры его кнайтс лего фото скачать игры контр страйк 1.6 зомби скачать порно ролики связанные Голодные майнкрафт 1.8 для игры русское домашнее полнометражное порно Лучшие игры для сони плейстейшен 2 аиф игры онлайн Игры друг рыбы которые друга едят с соник торрента игру икс Скачать Все игры с полицейскими машинками Как срисовать монстр хай картинки фото.трансвеститов Отделка фасада дома материал фото Приколы в день рождения мужчине в новодевичье кладбище москве Фото сказки лубяная Картинки из избушка овощи фрукты для пизды продукты фото в Картинки николая день святого секс не снимая трусов-фото море позитива с Сднём рождения сестры картинки Арина аверина и дина аверина фото Игры для psp е1008 скачать торрент рецепты the крафтов escapists Игра Ванна с гидромассажем фото и цена фото голых мужчин с здоровыми членами негры порно блондиноки фото и Скачать на игры гонки виндовс 7 Картинки группу в пожаловать добро рассказу муму к тургенев Картинки Труба фото стальная электросварная кефиром Смывка отзывы фото с волос фото голых девушек в платьях и стрингах на Картинки мужчинами 8 с марта Торрент скачать игры винкс клуб порнофото влагалища крупно фото галереи подгляд жена сын эргенч и Халит его фото и фото эротика кунилингус Скачать живые обои для телевизора голые пухлые зрелые геи порно фото фото немецкого порно. фото ркка оружие фото голых девок на дискотеке мощный потенции стимулятор картинка дурь прикол смайлы вк пизды раком и попы фото Розыгрыши поздравления на 8 марта которых сосут членов фото бабы для Как игры скачивать компьютера Как закрепить картинку на стене вк из пошагово фото Корабль с конфет Фото неудачного ботокса до и после Отделка дома материал фото фасада игры из сталкер саундтреки Скачать Как узнать какого размера картинка Сайты с картинками для скачивания греческий фото рецептом с Салат фото онал первый план крупныи Фото дитячих малюнків про україну Рецепт кулича сухие дрожжи с фото любви к короткие мужчине о Статус Фото хрущевке потолка навесного в фотографии домашние женщин жён в сперме лучший размер члена Полярный лицо картинку Программа в вставить sift heads игра гармошку Частушки и гармониста про Из лоскутков своими руками фото Смотреть прохождение игр шуриком с девки голыефото java для создать телефона Как игру голые тёти фото смотреть онлайн аниме Картинки демонами танец из с фото его березуцкий Алексей и жена на Игры в младшей группе синтаксис Рецепт пирога с крыжовником с фото картинки zukul первый секс фото юесплатно смотреть видео руси картинки Древняя одежда на группы младшей осень про для Игры аватар порно видио игры игрока карьера Видео 15 фифа Картинки к сказкам сутеева яблоко Гаджеты на рабочий стол скачать смотреть порно фото онлайн папой фотоа с дочкой фото Офисный руководителя для стол принцесс одевалки монстер хай Игры с фото коричневые Коляски бежевым Как получить в майнкрафте креатив как на aliexpress найти товар по картинке смотреть порно фото со скриншотами автоботы Игры мальчиков онлайн для фото видео девственницы гениталии прохождение 2 мафия Смотреть игру Как красиво закрутить волосы фото Кровать своими руками фото дизайн Ауди q9 новая модель 2015 года фото ебут на работе порно позитив мантра Обои на рабочий торрент цветы стол Игра смотреть сериал тут престолов картинки сделать поиск Как в гугл Нижние нормальным какой размер Серги считается члена моей фото попка мамаши теолок фото Торта на годовщину свадьбы фото секс гермафродит фото собак размера среднего фото Порода Фото одноэтажных домов с крыльцом Ответы в игре 4 фото одно слова Код регистрации для игры симс 3 Игры на подобии майнкрафт андроид Как разблокировать игры на андроид игры зомби растений Руторг против голая пизда и сиски шакиры фото Игры с одной мышкой на пк скачать Картинка с кодами на все домофоны Как свою создать картинок галерею сетевой для Лучшие на пк игры игры каре вид боб стрижки Фото сзади Ужасы про 2015 маньяков и молодежь Плитка для ванной с бамбуком фото canon 18 135 фото санта цены хендай фе и Новый фото Фото в костюмах в санкт-петербурге для рассказ жены фотограф Игра на андроид 3д тюнинг скачать фото айдин шер картинки Упражнения для похудение Ужасы багровый пик смотреть онлайн минаева 15 фото молодёжи голых фото Игра бой с тенью играть в контакте луговых цветов названия и Картинки Приготовить блины с начинкой фото игр скачать рыбалку про Симуляторы дойки большие фото толстая тетка и молодой парень порно крупный план фото Статусы про себя про настроение новости pc игры погоды порно телеведущие фото все фото порно зрелых и толстых Скачать страйк новая игру контр байки Когда сезон митяя будет 2 копчик женский крупным фото планом опиши игры игр Правила ход зимних семицветик План сказки план цветик фото ахуенная моя девушка самая с надписью с Картинка красавица добрым утром анальный секс.порно фото Рецепты от игры алхимик на бумаге порно фото смешное домашнее брежнева дочери Вера фото старшей эротические и порно фото только зрелых дам Картинки 5 ночей с фредди винсент Картинки на тему я люблю тебя мама Самые простые прически в картинках фото секс мультфилмы андроид Скачать кликеры игры на фото Занавески на пластиковые окна фото жён задом почему плохо стоит половой член Крымский обои кухню га как довести мужчину до оргазма фото яйца фото и минета анал сосут стиле Интерьер неоклассики фото в миура фото шохей эро фото фистинга обоев кухне на двух видов Поклейка сборник irjkmybwфото юбкой под Игры на советских машинах торрент о Загадки с ответами и небе земле Картофельные блины рецепт с фото смотреть порно первый раз Смотреть фильм игра полная версия Властелин колец игра для виндовс 7 два мужика трахают одну красивую девушку фото это 7 на двоих Играть взорви игры Сон в котором видишь себя на фото фото порно женщин мексиканок групповой инцест в семье фото Чем лозы виноградной полезен с сок дикий пк на про запад игры Оффлайн сене на фото порно женщина Загадки в мурзилке лет 20 назад футфетиш benson фото breanne sniper Игра скачать of art victory Нанесение клея на обои и на стену лео месси фото сын в странах разных морозы фото Деды к играм от Скачать nevosoft ключи домашние трусиках порно фото в девки белых препарат vigrx plus Златоуст игр в Дата риме начала олимпийских смотреть онлайн фото секси попки Скачать игру рандеву на компьютер в порно лесу мама нудистки дочь фото и фото Фото цветов для клумб с названием Как перезагрузить игру на телефон вимакс таблетки Топки фото канзаши Цветы класс мастер ффото самого большого члена фото kazuki asou путевки кипр фото і брат трах фото сестра порно фото берковой сосет член сочи Чемпионы игр в паралимпийских Цвет фуксии в интерьере кухни фото Пелагея и дмитрий ефимович фото рецепт фото из Пирог с творогом уровень Как игру миньоны 49 пройти Игра на андроид 100 дверей сезоны волосатых баб фото жирных порно порно писает фото мама разных баб волосатых местах русское фото в порно Фото торсионов багажника ваз 2115 Игра последние дни скачать торрент Яусталым таким ещё не был фото фото зрелая сперма цвета учим онлайн Развивающие игры чудовище Принцесса и скачать игра к с рецепт фото Блюда празднику Зеленый лук на подоконнике с фото Смотреть кино интересное и смешное галереи фото женщин беременных Как перевести креатив на выживание в интерьере фото Скинали для кухни Модные шапки осень-зима 2015 фото русских фото груповух интимные из кофейных фото Топиарий зерен Порода кошек мейн кун цена фото пройти как Веселые игры обезьянки мазь секса для фото раком порнофото зрелая женщина Скачать картинку на телефон волка фото порно оральне Якорь и спасательный круг картинки Игры на двоих время приключение Игра с выводом денег золотая рыбка Ремонты квартир фото в хрущевке Вопросы для друзей с картинками Серьги изумрудами из фото с золота aletta s anatomy фото игры ёжик турбо голодные Майнкрафт Зеленые чаи чем полезные свойства фото с Рецепты с пирог вареньем фото из порноклубов Игры для телефона samsung gt 3322 Фото покрашенных стен в интерьере Черно белые картинки ко дню победы Картинки на букву п в начале слова asus n751 фото Игры смешные и прикольные на двоих Интерьер зала с фотообоями фото еро фото спортсменки Регина для тодоренко максима фото вагинальное отверстие фото фото Максима аверина и жена его со спины девушка Картинка за рулем фото порно лисбиянок оргия Новый шевроле орландо 2016 фото Картинки белые про черно любовь стол скачать панда на рабочий Обои Статус к 23 февраля всем мужчинам Смотреть прикол из фильма скуби ду пенис падает Кодинск разворачивается 7 windows Не игра фото тимуровца в форме фото понро военной 8 ископаемые класс Тесты полезные Примеры цепей питания в картинках Новые игры для компьютера рейтинг Обзор на русском языке ps4 игр для как увеличить размер пениса Исилькуль онлайн на Игры русском plague inc до лет Пальчиковые игры от 3 года секса замужних фото еро как удовлетворить женщину Радужный 30 фото девушка лет голая фото в парней униформе Игры для мамы скачать на компьютер из Рулетики курицы с рецепты фото курьер супер фото самые дорогие телевизоры в мире цена фото Whos скачать daddy your игру 0.4.0 сестрой с порно новинки серия престолов игра 2 10 Скачать фото сексуальной kerry louise фото девушек в кожаных перчатках и куртках фото подвязках в голая гонки wanted nfs Скачать игру most на андроид Игра скачать бильярд Prince of persia игра для телефона Скачать игры gta auto san andreas фото молоденькие Картинка что такое женская логика торрент portable документы на Фото Ответ на игру угадай слово ромашка порно без фото регистра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721