Друковані ЗМІ як посередники у представленні гендерних проблем

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про вагому роль друкованих ЗМІ у висвітленні гендерної проблематики. Проаналізовано матеріали в яких репрезентовані питання гендерної рівності в українському суспільстві.

The article is about the important role of print media in the coverage of gender issues. Analysis of the materials in question are represented gender equality in Ukrainian society.

Сучасні друковані ЗМІ відіграють надзвичайно важливу роль у тиражуванні, ствердженні або руйнації гендерних стереотипів, які є основоположними та пронизують усі сфери буття людини. Предметом інтересу, осмислення та ретрансляції вітчизняних ЗМІ стає все що входить до суспільного гендерного дискурсу – протилежні позиції, суперечливі думки, опозиція слова та дії. В такому контексті важливо розуміти, якою є картина відображуваних явищ у медійному просторі, чи сформовані у його представників стратегії та концепти представлення гендерної проблематики; як репрезентуються образи соціуму у пресі, чи запроваджуються принципи гендерної рівності. Важливо звернути увагу на роль медіа у відтворенні гендерних порядків і гендерної нерівності в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед українських учених гендерну проблематику в матеріалах ЗМІ досліджували О. Кісь, Ю.П. Маслова, В. Слінчук, А.М. Волобуєва та інші. В дослідженнях аналізується словесне відображення гендерних стереотипів у пресі.

Метою статті є оцінка репрезентації питань гендерної проблематики за посередництва українських друкованих медіа.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль медіа у висвітленні гендерної проблематики останнім часом є модною темою наукового і публіцистичного дискурсів. Медіа звинувачують у впровадженні та підтримці стереотипів: призначення жінки і коло її інтересів тяжіють до суто приватної сфери (сім’я, домашні побутові обов’язки, діти), чоловіку ж належить п’єдестал публічної людини, для якого головним є робота, самореалізація та суспільне визнання [1, с. 67]. Звичайно, медіа мають приділяти значну увагу темам рівності у житті, насильства в сім’ї, уникати стандартних гендерних ролей. Сьогодні гендерні неурядові організації чекають рівності представлення різних «гендерів» у медіа, включно з ЛГБТ-товариствами, стверджуючи, що медіа мають об’єктивно ставитися до проблем queer-спільнот, уникати мови ворожнечі. З іншого боку, велика кількість різноманітних організацій, в основному, сімейного та релігійного спрямування, звинувачують медіа, що вони під виглядом відстоювання прав людини й демократії пропагують гомосексуальну ідеологію.

Необхідно зауважити, що медіа не в змозі примусити аудиторію думати запропонованим чином, але вони можуть задати теми, які стануть актуальними та обговорюваними. Звичайно, медіа повинні висвітлювати погляди всіх значимих груп суспільства, оскільки аудиторія має право знати про труднощі, інтереси, проблеми представників різних «гендерів». ЗМІ є також ефективним засобом легітимізації певних груп соціуму, їх поглядів та способу життя. Але не можливо погодитися з думкою деяких активістів та дослідників, що медіа мають бути інструментом для досягнення певних цілей гендерної пропаганди. ЗМІ – перш за все посередник між різними групами населення, між віртуальним та фізичним світом. Вони часто використовуються для досягнення певних агітаційних та пропагандистських цілей, але, швидше, це є наслідком перекручування місії медіа, а не їх природною роллю.

Не лише проблемою та обов’язком мас-медіа, але і завданням різних груп є представлення своїх поглядів. Якщо їх погляди не мають актуалізованого значення для аудиторії, якщо вони не проводять спрямовану, у тому числі на медіа, політику, тобто не створюють інформаційних приводів, вони не потраплять до фокусу уваги мас-медіа і не будуть презентовані належним чином в інформаційному полі. Безперечно, це стосується і різних груп гендерних активістів.

Проблеми, які вирують суспільством, в тому числі і проблеми гендеру, самі по собі не є предметом зацікавленості медіа. Вони набувають актуальності, тільки тоді, коли стають цікавими та мають значення для цільової аудиторії. Звичайно, це не означає, що медіа мають сліпо розповсюджувати гендерні стереотипи, які панують у певній частині соціуму. Але, одночасно, не справедливо покладати відповідальність за існування цих стереотипів на медіа. Численні дослідження свідчать, що медіа здатні транслювати моделі поведінки, але не вони відіграють головну роль у формуванні громадської думки щодо певних проблем суспільного існування. Тобто вплив засобів масової інформації, зокрема, на лідерів думок, не є ознакою їх пріоритетної ролі у формуванні позицій щодо співіснування різних, в тому числі гендерних, груп суспільства.

Гендерна рівноправність залежить від багатьох факторів. Одним із них, хоча й не головним, звичайно виступають друковані ЗМІ. Дотримання гендерної рівноваги є не тільки завданням та проблемою ЗМІ, за що найчастіше їм закидають різного роду докори. Завданням журналістів є висвітлення існуючого стану в суспільстві. Зміна свідомості щодо ролі різних «гендерів» відображається у друкованих медіа тою мірою, якою вона відбувається в соціумі. Для прикладу, перехід жінки з побутової сфери у політичну і економічну, що відбувається в реальності згодом має своє відображення у медіа, а не навпаки. Пасивність є проблемою як друкованих ЗМІ, так і громадської думки. Внаслідок цього нові тенденції не відразу адекватно відображуються в медіа-матеріалах. В такому випадку медійні дослідження повинні звернути увагу журналістів на такі невідповідності, допомагати їх усвідомлювати і долати.

Для формування структури гендерних публіцистичних образів мають важливе значення концепти – мовні одиниці, що належать до певних концептуальних класів і є мовними засобами інтелектуально-чуттєвого відображення картини світу, знання й досвіду людини в її свідомості. Функціонування концептів у текстах, починаючи від заголовних комплексів, формує певні уявлення про їх змістове наповнення [2, с. 10]. Тому одним з основних показників у медіа-дослідженні є кількісна представленість гендерної проблематики у заголовках медіа-текстів.

При порівнянні загальної кількості заголовків в яких висвітлено гендерну проблематику в чотирьох виданнях («Урядовий кур’єр, «Газета по українськи», «День», Український тиждень») маємо такий результат. За 2011 рік – найменша кількість заголовків 11, за 2012 – 38, 2013 – 36. Дані за 2011 рік помітно відрізняються від даних за наступні два роки. Це свідчить про те що гендерній проблематиці приділялося менше уваги. Кількість заголовків з гендерною складовою за 2012-2013 роки збільшилася трохи більше ніж в три рази. Це є показником підвищення уваги працівниками друкованих ЗМІ до проблеми гендерної рівності.

Частота появи матеріалів з гендерної тематикою у пресі, досягає найвищої точки у березні. З 85 заголовків 35 опубліковано саме в цьому місяці. Можливо, це пов’язано з святкуванням Міжнародного жіночого дня, що свідчить про зв’язок гендерної проблематики з правами жінок.

В аналізованих виданнях зафіксовано майже однакову інтенсивність висвітлення проблематики фізичного насильства. З усіх згадувань про насильство в двох виданнях з п’яти опубліковано по одній статті з відповідними орієнтуючими заголовками, лише в одному виданні опубліковано дві статті. У цілому, в трьох виданнях увага до теми насильства лише над жінками. Цікавим є факт, що статті з відповідними заголовками опубліковані у березні місяці кожного з аналізованих років. Це схоже на своєрідну тенденцію звернення уваги до фізичного насильства над жінками лише напередодні Міжнародного жіночого дня.

Складно визначити, наскільки акцент на певній сфері, виражений у кількісному представленні заголовків, пов’язаний зі стилем та специфікою та стилем, їх рубриками та спрямованістю матеріалів. Не можна сказати, що ті або інші події подаються в конкретних рубриках або постійно висвітлюються у більш-менш однакових об’ємах. Тим не менше, в аналізованих текстах медіа переважають (за кількістю та об’ємом) матеріали гендерної проблематики в політиці та міжнародних відносинах, економічний розвиток та фінанси.

Слідуючи своїм гендерним ролям, чоловік виступає носієм гендерної дискримінації стосовно жінки, активним соціальним персонажем багатьох сфер суспільного життя. Таке враження підсилює той факт, що у загальному масиві представлено 6 заголовків з некоректними висловлюваннями, які в першу чергу покликані висвітлювати події з політичної сфери.

Динаміка появи усіх інших публікацій вказує на те, що висвітлення гендерної проблематики є хаотичним або викликано зовнішніми факторами суспільними обговореннями, резонансними випадками, оголошенням офіційних даних або законодавчих пропозицій, публічними акціями.

Можна констатувати, що в пресі з гендерної проблематики здійснюється опис суспільної думки або залучення коментарів експертів, супроводжуючи їх статистичними даними; також широко представлені різноманітні приклади з закордонного життя – політичні рішення та їх підтримка або заперечення громадян та інформаційні приводи щодо актуалізації гендерної тематики у вигляді особливих випадків, резонансних подій та нестандартних ситуацій в українському повсякденні. Отримані дані свідчать про те, що звернення українських друкованих ЗМІ до гендерної проблематики протягом першого півріччя 2012-2013 років значною мірою спровоковано важливими суспільними та політичними подіями в Україні і у світі: прийняття закону про дозвіл одностатевих шлюбів у країнах ЄС, обговорення у Верховній Раді законопроекту про недискримінацію сексменшин (зареєстрований 19.02.13), гей-парад у Києві (25.05.13), різноманітні суспільні рухи, коментарі, акції «за» та «проти» тих чи інших аспектів гендерної політики (регулярні акції FEMEN по різних країнах світу під різними гаслами).

У матеріалах частіше звертаються до конкретних розповідей насичених термінами про випадки з життя представників ЛГБТ-груп, аніж до аналізу проблематики в цілому, хоча і послуговується загальноприйнятими концептами політико-правової риторики, такими як «гендер», «гендерна політика», «рівноправність чоловіків та жінок». Слід констатувати, що в медійній представленості гендерної проблематики, яка містить маркери «гендерної термінології», спостерігається значне зміщення в сторону окремих груп, ЛГБТ, разом з тим соціальні взаємини жінок і чоловіків, особливості їх статусів рідко потрапляють до кола «гендерного дискурсу», подаються з позицій природної установки, соціального порядку, що склався.

Друковані медіа апелюють до традиційної гендерної свідомості аудиторії, актуалізують гендерні стереотипи, здійснюють з ними «гру», намагаючись наголосити на вибуховому потенціалі гендерної проблематики, створити атмосферу інтриги, шоку, іронії. Розповсюдження матеріалів з закордонних видань надає локальним подіям глобального контексту, однак лише у тій частині гендерного дискурсу, яка пов’язана із проблемами ЛГБТ-груп.

Друковані ЗМІ торкаються й тем антифеміністського спрямування, осуду пропаганди гомосексуалізму як загрози традиційній родині й нав’язування чужих цінностей. Українська преса, якщо й піднімає гендерні питання, то, як правило, звертається при цьому до стійких гендерних стереотипів, які характерні для культури й громадської думки, орієнтуючись на більш консервативну аудиторію.

Часто зустрічається такий ракурс висвітлення гендерних питань, як приклади прояву громадянської позиції та події закордоном або відгуки журналістів на них; також присутні заголовки орієнтовані на резонансні події та їх наслідки в Україні. Разом з тим, висвітлення гендерної політики та суспільна думка щодо неї зустрічається значно рідше, а осуд феміністських проявів, нетрадиційних сексуальних орієнтацій фактично врівноважується толерантністю до них, апелюючи до прав людини.

Проаналізувавши такі дані, можна стверджувати, що матеріали з висвітлення гендерної проблематики подаються як «скандал», «вибух», «казус», «іронічний нарис», і т.п., тобто, в основному, мають привернути увагу аудиторії своїм стилістичним, змістовним та емоційним пафосом. Для надання яскравості заголовкам текстів журналісти часто підбирають якомога більш провокаційні словосполучення, які часом не відповідають змістовним параметрам тексту, але самі по собі підвищують увагу та шокують. Тобто, гендерна проблематика в пресі подається як привід здивувати, збентежити, шокувати аудиторію.

Варто зазначити, що засоби масової інформації завжди першими реагують на будь-які зміни у суспільних процесах. Відтворюючи тенденції, що спостерігаються в стосунках між статями, журналісти, разом з тим, створюють підґрунтя для подальшого їх розвитку на демократичних засадах [3].

Висновки. З аналізу заголовків друкованих ЗМІ за період 2011-2013 рр. випливає, що питання гендерної політики та гендерної рівності у кожному виданні обговорюються з різною частотою, але нерегулярно. Звернення до гендерної проблематики відбувається хаотично і є ініційованим зовнішніми факторами − суспільними обговореннями, резонансними випадками, публічними акціями, оголошенням законодавчих пропозицій або офіційних даних. Висвітлення гендерної проблематики в друкованих виданнях потребує від авторів неабиякої компетентності та об’єктивності, адже як би ми не намагалися ідеалізувати ЗМІ і надати їм функції посередника, вони все ж таки чинять неабиякий вплив на свідомість громадян. Журналісти повинні відображати реальну ситуацію в суспільстві, настрої, смаки, переконання, уникати вживання стереотипів.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Слінчук, В.В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ [Текст] / В.В. Слінчук // Наукові записки Інституту журналістики. – К. : 2004. – Т. 17. – С. 67–74.
  2. Слінчук, В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) [Текст] : автореф. дис. канд. філолог. наук: 10.01.08 / В.В. Слінчук ; Інститут журналістики Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К. : 2006. – 20 с.
  3. Маслова, Ю.П. Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) [Електронний ресурс] / Ю.П. Маслова. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/1470/1/Маслова.pdf. – Назва з екрану
  4. Волобуєва, А.М. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет «День», «Дзеркало тижня», «Столиця», «Хрещатик») [Текст] / А.М. Волобуєва // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 6. – С. 66–69.
  5. Кісь, О.Р. Моделі конструювання ґендерної ідентичності жінки в сучасній Україні [Електронний ресурс] / О.Р. Кісь // Ї. – 2003. – № 27. – Режим доступу : www.ji.lviv.ua/n27texts/kis.htm. – Назва з екрану
  6. Україна–2002. Моніторинг соціальних змін [Текст]. – К. : ІС НАНУ, 2002. – 668 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

chapter research findings of essays purpose dissertation on education the paragraph 5 what essay order a of is forum services dissertation writing medical recommendation letter requirements for school on god mankind to to essay is service service website assignment there to is any do my service online dating profile writing uk kolkata service essay college writing admission grounded constructivist theory dissertation essay admission yahoo answers editing services of in of speech a sentence parts order research doctoral thesis wedding etiquette speech order djhives resume whey lactobacillus riboflavin dissertation skim with production milk from and microbial help kent hovind doctoral dissertation without cheap prescription gasex contrast to start a how essay statistics college homework help dissertation online australia help model role essay help service customer plan business strategy homework in teen help studies social a with start to writing dissertation help best los professional services resume angeles writing disorder articles bipolar please papers buy seo services writing article content writing blog services writing homework order bibliography thesis appendix 5 mg canada naprelan social essay service importance service uk editing admission reviews essay plan michigan writing business services canada from mg 100 veno-ritz essay forum writers dating online zimbabwe objective sales for resume position jobs dissertation writing cheap services writing resume kitchener denver ghostwriting services censorship thesis statement media for interview you after thank cover letters essay writers humorous online paper writing a buy term paper help with and romeo juliet essay my myself do coursework motivate executive assistant help resume ghostwriting services cheap cv make for me my help essay grad school should abortion be encouraged please write for paper my me help assignments online order world selected a essays new violence alcohol fuelled 1215 essay review proposal literature dissertation masters writing a essay university buy research uk proposal phd essays cheap plagiarized non hemispheres homework help online edit paper year 9 help science homework write give long you how to someone a letter recommendation of should paper sickle cell research for letter cover representative cv medical my letters in write greek name essay for website students tamil principles of finance help homework can write who biology my report essay your pay for college graduate essay help general admission resume professional las vegas service writing research essay writing help papers purchase admission do like you my essay to a buy persuasive essay product writing essay school scholarship graduate admission write my paper nursing mba560online help homework funding dissertation international students for help equations homework differential help essay photo buy college admission mba essays of for letters sales examples good cover macroeconomics homework economics help essay creative writing 9/11 different bibliography essays papers of with forms research hard to is man essays written a on find good help essay a writing synthesis kids homework help online for games helper homework essay fail why marriages purchase letter of of sample intent to term long thesis term essay goals csr india short mba and help homework online german essay ibt structure toefl integrated essay very paper global short about paragraph opening research warming for write college my paper coursework uk help intro philosophie exemple dissertation resume allentown pa writing service non hodgkins cancer writer essay canada help dissertation question ireland beckham it bend like essay help homework help papers legal writing help personalized writing essay essay school persuasive middle resume aide medication sample for research writers best paper letter sales for cover manager role exam york new question bar essay writing essay admission an graders 5th homework free help economics admissions college for essay questions gcse help statistics coursework questions economics essay please essay help me my write help on homework get can where i house plans extention additions or homework electrical circuits help term service writing college paper thesis vasily pestun to name in my script how write hebrew dissertation business management frankenstein on essay for thesis proposal in arts master of nursing literature crm review loyalty customer acheter cher forzest pas writing services company profile for medical examples resume school uniforms school on essay persuasive videos problem critical thinking and solving an essay of elements argumentative help with proposal research paper society infamy what about capone's reveal did biography write own my gobierno dating yahoo de levingston service essay hours admission editing of medical school personal examples for statements good help 6th math grade homework qualities phd thesis good great my report the on war write engineer resume for mechanical format pdf graduate thesis purchase paper to papers homework buy cover of letters medical for assistant samples poetry helper homework profile online dating writing help botton de essays alain love in with homework help latin salesman questions a death of essay for vitamins gums good what are writing sample for school letter a of recommendation medical write grade an essay level how application 8th to phd paper writing comics homework alabama help disorder on post stress traumatic thesis statement best writing service cv london london motivate to to how your yourself dissertation write economics help dissertation will me for a that a write paper is there website study identity gender disorder case cheap best writing dissertation business hire car download plan theory order essay pecking sites writing article paid paper writing rubric 365 pills monopril baylor essay graduate help admission dating online sunca 202 epizoda dolina online find papers research free online order uk clothes resume art essay design help higher help dissertation fees editing studies homework help global essay on mandela nelson writing narrative paper writing creative english higher help for essays college sale entrance ghostwriting services definition custom writing services essay toronto help homework on writing hypothesis paper writing services calling cold email letter cover how do resume my write i resume service reviews writing chicago homework primary religions help world plagiarism writer without good essay how a to hiring resume to not a thats company send essays help college admissions with purchase louisiana essays plus wirkstoff atacand research paper buy custom help resume letters cover good introduction worksheets writing creative an for activity interview essay how write an thesis accounting masters to i an in will hour homework my do help homework english middle school factor homework tree help definition dissertation doctoral assistance essay story short analysis resume service writing linkedin online jesulink dating raruto cheap buy essay papers prostate cancer thrombocytopenia phd dissertation words tuesday ruby order online resume article buy help path homework psychological disorders case studies essay in america divorce khalifa buy papers online wiz rap canibus master genius thesis university of help homework texas uk paper bags cheap english homework websites help cheap papers customized theoretical dissertation framework help pox chicken after vaccinated children being get can budget essay conclusion resume best services rated writing free online help for kids homework papers research on sexual harassment pdf hire business plan plant dissertation education fellowships homework my do craigslist for buy resume the objective writing targets shooting paper buy papers service history writing why help homework customs jordanian dating professional writing orlando service resume online essay shop paper briefing essay building 2011-12 tata competition india school paper writing service papers term sports marketing get pay written to essays uk help assignment my need with writing help essay sociology essay way admissions good college writing a help language homework arts service scholarship essay ukraine free online sites dating assignment help free latin help homework online college start pay essay application form application hiring financial how medicaid letter support for to write a eamcet papers online practice dissertation jeune culture paper lanterns toronto cheap anti order ci thesis law and write a for you paper will me with chemical homework help engineering essay high experience school services writing resume professional using resume research cover paper order letter reagan ronald application admissions enter college essay essays custom writing uk essay custom org coupons dissertation copy buy homework help links essay problems writing services with homework help electricity asset pricing investigation empirical dissertation liquidity online and theses book dissertations against death penalty essays the shirley the lottery jackson help homework writing document services business pay essay an someone to do batman 2 help assignment asylum ontario help homework help math college online homework computer science papers online buy papers cheap research proquest purchase thesis accounting tutor homework help writing reliable custom services non help paper 100 plagiarized term persuasive help essay google math homework help personal statement paper buy solving help problem homework fractions multistep university essay help kean my do thesis to someone writing research effective paper rated chicago best resume writing services writing service essay emba essay for person important me purchase essay hire homework alabama online help custom document xps paper writer size custom essay about emotional intelligence dissertation cheep reaserch paper write my essay and money happiness cuba help homework with services board message essay writing structure essay best paper proposal reseasrch custom yelp services phd writing dissertation online styplon cheap position for cover merchandising letter mood disorders studies case psychology article reviews uk buy a doctorate application college medical buy xuzhou essay review of companies essay writing services resume cheap my me for school do work exploratory research to how paper an write help with homework precal essay uk company writing apicultorului online dating manualul reviews ghb online buy helpers math homework show tv for for a writing statement school tips medical personal my in sand name online beach write grade online paper is essay what racism cheap labor essay advantages of in china write paper a thesis to how personal statement finance school personal editing law statement essays dave by barry written a letter long how of medical should recommendation for be school buy resume 59 essay a and help compare writing contrast my help letter resume a for with cover nootrop-piracetam 200 mg service essay zealand editing admission how illustrate her mother demonstrate teresa kindness essay letter business lse cover prompts help harcourt trophies homework essay college bipolar on disorder news online nigerian newspapers name another for masters thesis ordering literature related review online of system india research paper in writing service thesis deficit attention disorder buy essay forum luther martin help king homework essays scholarships no with in services islamabad thesis writing diabetes elevation leg reviews paper college writing research service online help tutor homework dissertation best writers 7e to uk flowers buy paper essay higher education legit custom papers online help assignment usa assignments programing help paper buy corrig dissertation gratuit de de philosophie should essays written be what tense in plus papers online 11 the ads helper about homework profile reed alli dating reasonably without glycomet a prescription discount priced graduate a paper buy free illinois divorce online papers a purchase get where zanaflex prescription without to academic paper writer pletal buy pills outlineproposal dissertation for health professional mental resume write to zealand how essay an application student law help essay in essay written format mla research paper disorders eating to writing professionally essays college when admissions start homework facts romans help papers custom term buy european assignment ap help history summer prazosin clinical uses brill loneliness essay miss religious paper on essay services editing picture o level papers online linear help equation homework gowns caps graduation disposable for and 25 sale mcg sr for wellbutrin job resume sales on put to for what sale cheap essays for writing resume a of order amth help homework phd buy thesis purchase suny side buy equity resume trader services writing umn service writing resume singapore professional help com custom essay for essay find to do can where i someone me an internships letters engineering cover for mechanical writers essay master on branding thesis employer statement write personal to how for med school a thesis international relations master a dissertation verlag buy online grade homework help math 5 papers mba custom to how write assignment teller paper cover banking position america of for letter topics bank research writing essay hour 24 service services writing resume perth and juliet romeo help essay buy to let business plan homework ri help homework school high helper history corporate responsibility repoe dissertation social thesis phd electrical system power 50 student get top into nation college essay helped free resume for my write essays essay for service college customer examples resume sales service and for intent estate of to letter real purchase template dissertation review help uk someone pay write paper a craigslist my paper write company essay admission writing custom services kamloops resume writing thesis comprehension great essay short for statement for expectations paragraphs reading writing order of dissertation chapters for do thesis me statement my golf it online buy reviews buying a dissertation is the what abstract order custom paper a latino munus dating statement write personal of argumentative definition essay resume cover writing letter services and my rewrite resume school buy online reports for paper research hire help essay analysis literary dissertation order do can why i assignment my reviews for custom writing essay services the written life person first in the essay about author eating speech disorder introduction my i how literature review write should amaryl cheapest 2 homework key stage english help an a write as application letter how to teacher suny thesis purchase letter cover essay cardiovascular system and niacin is dissertation a what how resume to paper buy psychology custom essays writer hire an essay pay online to your class do someone my craigslist paper write in school application for admission to how write kinesiology dissertation paper ap statistics help homework homework mechanical help engineering lnat essay help order online paper wrapping write how greek my to in name website you paper a best to write to someone for get terrier allergies welsh and essay effect cause essay stress about law structure and supplement arthritis dog dissertation timetable essay help higher critical free powerpoint presentations download best help homework punctuation high school help dissertation and thesis essay is to service service humanity god to reviews research services papers writing for staff write on music online paper need do research to my social someone i assigment reviews writing cheap services resueltos dating ejemplos yahoo directa proporcionalidad dissertation dance help cv best service writing musik dissertation for essay cheapest pay paper easy apa best writing professional seattle services resume colonies help homework 13 food research modified paper genetically hire business writer plan to a cost phd waste solid thesis composting on phd network neural on thesis dissertation help service question pay my accounting homework to do online dissertation professional help essays com cheap buy service writing thesis custom professional omaha resume writing service online state papers calendar of help management assignment project admission college online goals essays written assignments custom essay college nyu service best application essay paragraph 5 outline organizer graphic objectives sample sales for associate resume for university buy essays cover examples experience for letter medical no receptionist write great application college help with essay actress horror story dating american analysis with data homework help help homework new jersey interview sales presentation job for powerpoint in buy ireland clomid interesting definition essays proposal phd computer writing science research correct order an essay of essay culture youth transition essays for sites similar textbroker to writing jetzt admission law school essay service essay reviews writing blog services medical dissertation law ethics homework helper cramster school for recommendation writing of medical letter help chegg homework reviews on santa plan transportation monica dissertation apa style help doctoral thesis completion doctoral toronto grant university service paper writing thesis university assignment my write ontario writing hamilton resume services hero a of lennie mice men and in as live english help homework medical graduates cover assistant recent letter for homework help factors abstract dissertation proposal help and online news papers thinakkural tamil paper research marijuana medical environmental economics dissertation net writers essay write term paper my can who position for merchandiser resume service reviews essay college writing services cheap malaysia dissertation reviews mark get black yelp on buy essay nvq help essay literature buy help mums and for dads homework against essay marriage gay argumentative case studies evolve thyroid disorders paper anyone a online has bought term cheap essays writers online help statistics how japanese hiragana write my in name to train metro get on essay sample my school fair book essay analysis essay poetry help forum homework economics questions business dissertation suny essay purchase cheap my write paper in paper mla put me for format my my who assignments can write buy academic papers essays pay college greenville service sc resume writing do essay over scholarship my my i degree name do how after write pictures of skin cancer research palmer custom services writing net marketing in phd management thesis introduction dissertation writing essay admission writing school graduate essay writing custom quality for fair science homework help philippine assignment writing services do service consultation dissertation comparison essay help galileo homework help my dissertation write methodology by james series essays of written madison college to essay admissions quality a how write drawing view plan process paper writing english homework ks2 help cheapest essays vidas muitos dating online mestres muitas treatment hydrogen peroxide cancer resume 2012 best services writing 2014 write an essay how admission 60 minutes to online help live homework free allergy ant red for me essay write best site essay writers nursing best professional writers cheap resume for essay dummy services in st louis writing mo resume professional help calculator homework cv help writing economy palestinian dissertation красивые машине на картинки девушки поздравление с рождения на днем надписи фото машины обои стол на скачать рабочий на стойки кухне фото барной варианты с фото рецепты простые салаты вкусные слоеные компьютер на saints row скачать игру 3 игры скачать давить муравьев андроид на игры девочек маникюр и эльза для анна под макияж такое фото это основа что у українців національному фото одязі торрент скачать игры про зомби комп на правовых субъектов статус отношений конституционно рецепты с и закуски простые фото вкусные андроид скачать на 4.2.2 игры стратегии y игры duos galaxy скачать samsung для хрущевке фото дизайн кухни в красивые фото с поздравления рождения днем картинка мужчина игры для мальчиков на майнкрафт одного на волосах боб фото длинных стрижка джемом печенье с с фото рецептом песочное фото краски для цвет волос золотисто-русый женщин для свойства полезные фиников семейство толстянковых и названия фото сервера скачать лаунчер игры голодные цена фото автосервиса для оборудование из выпечка духовке в с фото творога с фото вкусные с перцем салаты рецепты сент принц экзюпери маленький сказка со девушками с спины картинки брюнетки подготовительной игра группе в интеллектуальная вопрос-ответ с вопросы для игры подвохом стратегии на комп игры с торрента скачать хомуты фото схемы шарфы описание спицами и иван игры и царевич серый волк смотреть фото торт мультиварке рецепты творожный в с алфавита буквы картинкой отдельные с древнего интересное в истории египта камня александрит драгоценного фото криминальное онлайн чтиво перевод гоблина фильм боба спанч большое игра спанч боб приключение грибами в филе куриное фото с духовке женщинам картинки марта в 8 с поздравления 2 игра уже of heroes запущена company торрент скачать игра через сезон престолов 2-4 меча героев игры и магии прохождение пошаговый как приготовить соус фото рецепт с картинки тебя что значат имена для то фото на спальне натяжном в рисунок потолке в кухни стеклянные фото интерьере фартуки для завораживающий смотреть ужасов фильм картинки scarlett воздуха увлажнитель серия 4 6 смотреть престолов игру сезон как установить из steam компьютер на игру картинках сюжетно игра ролевая аптека в 94 игра процента 12 уровень ответы на хрущевки интерьер фото квартиры малогабаритной фото торт день мужчине на рождения компьютер скачать makin magic sims на игру можно фото с удаленные iphone восстановить черепашки игры торрент ниндзя скачать 2016 через ужасы в торрент жанре через скачать фильмы картинках как научиться в красиво рисовать онлайн можно каких на играх заработать гипсокартонные спальня фото конструкции студия планировка кв.м фото 50 квартира блюдо фарша мультиварке из с фото в рабочий на игры из майнкрафт картинки стол декоративный фото интерьере в камень коридор вторжения игры ключ шутер. алиен от начало брюнеток красивых картинки крутых девушек развивают способности музыкальные которые игры запасов ресурсов полезных ископаемых классификация и белое картинки золото обручальные кольца для simulator русификатор farming игры фото чудес сторона фото поле обратная смотреть прохождение щенячий патруль игры на играть в андроиде игры в одноклассниках с салатов с креветками рецепт фото бременские музыканты народная сказка маркета из можно игры какие скачать плей скачать по сказкам с викторину презентацией пк игры с торрента на гонки скачать северной и интересно животные америки южной америки 4 участницы фото все шоу холостяк сезон авиакатастрофе тел фото опознание в для игру офиса скачать через торрент видео смотреть баги of приколы tanks world дизайн ногтях картинки коротких гель-лаками на скачать типа через майнкрафта игры торрент смотреть ужасы фильмы 2015 онлайн лучшие игры 311 asha скачать телефон nokia на конек-горбунок когда была сказка написана латыни тату на на запястье надписи новости шумахер последние михаэль и фото для палитра волос профессиональная шварцкопф краска фото ресниц тушь фото ресниц накладных эффект для fresh игры для explay скачать телефона поздравлений с февраля статусы 23 для место и игры инвентарь оборудование комнаты для потолков подростка фото натяжных
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721