Друковані ЗМІ як посередники у представленні гендерних проблем

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про вагому роль друкованих ЗМІ у висвітленні гендерної проблематики. Проаналізовано матеріали в яких репрезентовані питання гендерної рівності в українському суспільстві.

The article is about the important role of print media in the coverage of gender issues. Analysis of the materials in question are represented gender equality in Ukrainian society.

Сучасні друковані ЗМІ відіграють надзвичайно важливу роль у тиражуванні, ствердженні або руйнації гендерних стереотипів, які є основоположними та пронизують усі сфери буття людини. Предметом інтересу, осмислення та ретрансляції вітчизняних ЗМІ стає все що входить до суспільного гендерного дискурсу – протилежні позиції, суперечливі думки, опозиція слова та дії. В такому контексті важливо розуміти, якою є картина відображуваних явищ у медійному просторі, чи сформовані у його представників стратегії та концепти представлення гендерної проблематики; як репрезентуються образи соціуму у пресі, чи запроваджуються принципи гендерної рівності. Важливо звернути увагу на роль медіа у відтворенні гендерних порядків і гендерної нерівності в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед українських учених гендерну проблематику в матеріалах ЗМІ досліджували О. Кісь, Ю.П. Маслова, В. Слінчук, А.М. Волобуєва та інші. В дослідженнях аналізується словесне відображення гендерних стереотипів у пресі.

Метою статті є оцінка репрезентації питань гендерної проблематики за посередництва українських друкованих медіа.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль медіа у висвітленні гендерної проблематики останнім часом є модною темою наукового і публіцистичного дискурсів. Медіа звинувачують у впровадженні та підтримці стереотипів: призначення жінки і коло її інтересів тяжіють до суто приватної сфери (сім’я, домашні побутові обов’язки, діти), чоловіку ж належить п’єдестал публічної людини, для якого головним є робота, самореалізація та суспільне визнання [1, с. 67]. Звичайно, медіа мають приділяти значну увагу темам рівності у житті, насильства в сім’ї, уникати стандартних гендерних ролей. Сьогодні гендерні неурядові організації чекають рівності представлення різних «гендерів» у медіа, включно з ЛГБТ-товариствами, стверджуючи, що медіа мають об’єктивно ставитися до проблем queer-спільнот, уникати мови ворожнечі. З іншого боку, велика кількість різноманітних організацій, в основному, сімейного та релігійного спрямування, звинувачують медіа, що вони під виглядом відстоювання прав людини й демократії пропагують гомосексуальну ідеологію.

Необхідно зауважити, що медіа не в змозі примусити аудиторію думати запропонованим чином, але вони можуть задати теми, які стануть актуальними та обговорюваними. Звичайно, медіа повинні висвітлювати погляди всіх значимих груп суспільства, оскільки аудиторія має право знати про труднощі, інтереси, проблеми представників різних «гендерів». ЗМІ є також ефективним засобом легітимізації певних груп соціуму, їх поглядів та способу життя. Але не можливо погодитися з думкою деяких активістів та дослідників, що медіа мають бути інструментом для досягнення певних цілей гендерної пропаганди. ЗМІ – перш за все посередник між різними групами населення, між віртуальним та фізичним світом. Вони часто використовуються для досягнення певних агітаційних та пропагандистських цілей, але, швидше, це є наслідком перекручування місії медіа, а не їх природною роллю.

Не лише проблемою та обов’язком мас-медіа, але і завданням різних груп є представлення своїх поглядів. Якщо їх погляди не мають актуалізованого значення для аудиторії, якщо вони не проводять спрямовану, у тому числі на медіа, політику, тобто не створюють інформаційних приводів, вони не потраплять до фокусу уваги мас-медіа і не будуть презентовані належним чином в інформаційному полі. Безперечно, це стосується і різних груп гендерних активістів.

Проблеми, які вирують суспільством, в тому числі і проблеми гендеру, самі по собі не є предметом зацікавленості медіа. Вони набувають актуальності, тільки тоді, коли стають цікавими та мають значення для цільової аудиторії. Звичайно, це не означає, що медіа мають сліпо розповсюджувати гендерні стереотипи, які панують у певній частині соціуму. Але, одночасно, не справедливо покладати відповідальність за існування цих стереотипів на медіа. Численні дослідження свідчать, що медіа здатні транслювати моделі поведінки, але не вони відіграють головну роль у формуванні громадської думки щодо певних проблем суспільного існування. Тобто вплив засобів масової інформації, зокрема, на лідерів думок, не є ознакою їх пріоритетної ролі у формуванні позицій щодо співіснування різних, в тому числі гендерних, груп суспільства.

Гендерна рівноправність залежить від багатьох факторів. Одним із них, хоча й не головним, звичайно виступають друковані ЗМІ. Дотримання гендерної рівноваги є не тільки завданням та проблемою ЗМІ, за що найчастіше їм закидають різного роду докори. Завданням журналістів є висвітлення існуючого стану в суспільстві. Зміна свідомості щодо ролі різних «гендерів» відображається у друкованих медіа тою мірою, якою вона відбувається в соціумі. Для прикладу, перехід жінки з побутової сфери у політичну і економічну, що відбувається в реальності згодом має своє відображення у медіа, а не навпаки. Пасивність є проблемою як друкованих ЗМІ, так і громадської думки. Внаслідок цього нові тенденції не відразу адекватно відображуються в медіа-матеріалах. В такому випадку медійні дослідження повинні звернути увагу журналістів на такі невідповідності, допомагати їх усвідомлювати і долати.

Для формування структури гендерних публіцистичних образів мають важливе значення концепти – мовні одиниці, що належать до певних концептуальних класів і є мовними засобами інтелектуально-чуттєвого відображення картини світу, знання й досвіду людини в її свідомості. Функціонування концептів у текстах, починаючи від заголовних комплексів, формує певні уявлення про їх змістове наповнення [2, с. 10]. Тому одним з основних показників у медіа-дослідженні є кількісна представленість гендерної проблематики у заголовках медіа-текстів.

При порівнянні загальної кількості заголовків в яких висвітлено гендерну проблематику в чотирьох виданнях («Урядовий кур’єр, «Газета по українськи», «День», Український тиждень») маємо такий результат. За 2011 рік – найменша кількість заголовків 11, за 2012 – 38, 2013 – 36. Дані за 2011 рік помітно відрізняються від даних за наступні два роки. Це свідчить про те що гендерній проблематиці приділялося менше уваги. Кількість заголовків з гендерною складовою за 2012-2013 роки збільшилася трохи більше ніж в три рази. Це є показником підвищення уваги працівниками друкованих ЗМІ до проблеми гендерної рівності.

Частота появи матеріалів з гендерної тематикою у пресі, досягає найвищої точки у березні. З 85 заголовків 35 опубліковано саме в цьому місяці. Можливо, це пов’язано з святкуванням Міжнародного жіночого дня, що свідчить про зв’язок гендерної проблематики з правами жінок.

В аналізованих виданнях зафіксовано майже однакову інтенсивність висвітлення проблематики фізичного насильства. З усіх згадувань про насильство в двох виданнях з п’яти опубліковано по одній статті з відповідними орієнтуючими заголовками, лише в одному виданні опубліковано дві статті. У цілому, в трьох виданнях увага до теми насильства лише над жінками. Цікавим є факт, що статті з відповідними заголовками опубліковані у березні місяці кожного з аналізованих років. Це схоже на своєрідну тенденцію звернення уваги до фізичного насильства над жінками лише напередодні Міжнародного жіночого дня.

Складно визначити, наскільки акцент на певній сфері, виражений у кількісному представленні заголовків, пов’язаний зі стилем та специфікою та стилем, їх рубриками та спрямованістю матеріалів. Не можна сказати, що ті або інші події подаються в конкретних рубриках або постійно висвітлюються у більш-менш однакових об’ємах. Тим не менше, в аналізованих текстах медіа переважають (за кількістю та об’ємом) матеріали гендерної проблематики в політиці та міжнародних відносинах, економічний розвиток та фінанси.

Слідуючи своїм гендерним ролям, чоловік виступає носієм гендерної дискримінації стосовно жінки, активним соціальним персонажем багатьох сфер суспільного життя. Таке враження підсилює той факт, що у загальному масиві представлено 6 заголовків з некоректними висловлюваннями, які в першу чергу покликані висвітлювати події з політичної сфери.

Динаміка появи усіх інших публікацій вказує на те, що висвітлення гендерної проблематики є хаотичним або викликано зовнішніми факторами суспільними обговореннями, резонансними випадками, оголошенням офіційних даних або законодавчих пропозицій, публічними акціями.

Можна констатувати, що в пресі з гендерної проблематики здійснюється опис суспільної думки або залучення коментарів експертів, супроводжуючи їх статистичними даними; також широко представлені різноманітні приклади з закордонного життя – політичні рішення та їх підтримка або заперечення громадян та інформаційні приводи щодо актуалізації гендерної тематики у вигляді особливих випадків, резонансних подій та нестандартних ситуацій в українському повсякденні. Отримані дані свідчать про те, що звернення українських друкованих ЗМІ до гендерної проблематики протягом першого півріччя 2012-2013 років значною мірою спровоковано важливими суспільними та політичними подіями в Україні і у світі: прийняття закону про дозвіл одностатевих шлюбів у країнах ЄС, обговорення у Верховній Раді законопроекту про недискримінацію сексменшин (зареєстрований 19.02.13), гей-парад у Києві (25.05.13), різноманітні суспільні рухи, коментарі, акції «за» та «проти» тих чи інших аспектів гендерної політики (регулярні акції FEMEN по різних країнах світу під різними гаслами).

У матеріалах частіше звертаються до конкретних розповідей насичених термінами про випадки з життя представників ЛГБТ-груп, аніж до аналізу проблематики в цілому, хоча і послуговується загальноприйнятими концептами політико-правової риторики, такими як «гендер», «гендерна політика», «рівноправність чоловіків та жінок». Слід констатувати, що в медійній представленості гендерної проблематики, яка містить маркери «гендерної термінології», спостерігається значне зміщення в сторону окремих груп, ЛГБТ, разом з тим соціальні взаємини жінок і чоловіків, особливості їх статусів рідко потрапляють до кола «гендерного дискурсу», подаються з позицій природної установки, соціального порядку, що склався.

Друковані медіа апелюють до традиційної гендерної свідомості аудиторії, актуалізують гендерні стереотипи, здійснюють з ними «гру», намагаючись наголосити на вибуховому потенціалі гендерної проблематики, створити атмосферу інтриги, шоку, іронії. Розповсюдження матеріалів з закордонних видань надає локальним подіям глобального контексту, однак лише у тій частині гендерного дискурсу, яка пов’язана із проблемами ЛГБТ-груп.

Друковані ЗМІ торкаються й тем антифеміністського спрямування, осуду пропаганди гомосексуалізму як загрози традиційній родині й нав’язування чужих цінностей. Українська преса, якщо й піднімає гендерні питання, то, як правило, звертається при цьому до стійких гендерних стереотипів, які характерні для культури й громадської думки, орієнтуючись на більш консервативну аудиторію.

Часто зустрічається такий ракурс висвітлення гендерних питань, як приклади прояву громадянської позиції та події закордоном або відгуки журналістів на них; також присутні заголовки орієнтовані на резонансні події та їх наслідки в Україні. Разом з тим, висвітлення гендерної політики та суспільна думка щодо неї зустрічається значно рідше, а осуд феміністських проявів, нетрадиційних сексуальних орієнтацій фактично врівноважується толерантністю до них, апелюючи до прав людини.

Проаналізувавши такі дані, можна стверджувати, що матеріали з висвітлення гендерної проблематики подаються як «скандал», «вибух», «казус», «іронічний нарис», і т.п., тобто, в основному, мають привернути увагу аудиторії своїм стилістичним, змістовним та емоційним пафосом. Для надання яскравості заголовкам текстів журналісти часто підбирають якомога більш провокаційні словосполучення, які часом не відповідають змістовним параметрам тексту, але самі по собі підвищують увагу та шокують. Тобто, гендерна проблематика в пресі подається як привід здивувати, збентежити, шокувати аудиторію.

Варто зазначити, що засоби масової інформації завжди першими реагують на будь-які зміни у суспільних процесах. Відтворюючи тенденції, що спостерігаються в стосунках між статями, журналісти, разом з тим, створюють підґрунтя для подальшого їх розвитку на демократичних засадах [3].

Висновки. З аналізу заголовків друкованих ЗМІ за період 2011-2013 рр. випливає, що питання гендерної політики та гендерної рівності у кожному виданні обговорюються з різною частотою, але нерегулярно. Звернення до гендерної проблематики відбувається хаотично і є ініційованим зовнішніми факторами − суспільними обговореннями, резонансними випадками, публічними акціями, оголошенням законодавчих пропозицій або офіційних даних. Висвітлення гендерної проблематики в друкованих виданнях потребує від авторів неабиякої компетентності та об’єктивності, адже як би ми не намагалися ідеалізувати ЗМІ і надати їм функції посередника, вони все ж таки чинять неабиякий вплив на свідомість громадян. Журналісти повинні відображати реальну ситуацію в суспільстві, настрої, смаки, переконання, уникати вживання стереотипів.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Слінчук, В.В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ [Текст] / В.В. Слінчук // Наукові записки Інституту журналістики. – К. : 2004. – Т. 17. – С. 67–74.
  2. Слінчук, В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) [Текст] : автореф. дис. канд. філолог. наук: 10.01.08 / В.В. Слінчук ; Інститут журналістики Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К. : 2006. – 20 с.
  3. Маслова, Ю.П. Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) [Електронний ресурс] / Ю.П. Маслова. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/1470/1/Маслова.pdf. – Назва з екрану
  4. Волобуєва, А.М. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет «День», «Дзеркало тижня», «Столиця», «Хрещатик») [Текст] / А.М. Волобуєва // Наукові записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 6. – С. 66–69.
  5. Кісь, О.Р. Моделі конструювання ґендерної ідентичності жінки в сучасній Україні [Електронний ресурс] / О.Р. Кісь // Ї. – 2003. – № 27. – Режим доступу : www.ji.lviv.ua/n27texts/kis.htm. – Назва з екрану
  6. Україна–2002. Моніторинг соціальних змін [Текст]. – К. : ІС НАНУ, 2002. – 668 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

helper homework algebra article online writing services arimidex steroid dose an write essay introduction cheap writing bureau singles web dating sites online titling an essay cv writing best writing services should marijuana legalized be essay medical creative writing sites writers for dream house essay resume services boston professional writing introduction essay helper write to pay swot school medical essays secondary services best essay order Lake Remeron buy City to Salt medication mail - cheap where Remeron prescription buy without help geography essay me to do someone my for annotated bibliography i want system thesis payroll foreign corriges dissertation de essay essays be save may own your alcohol life you about the persuasive services dissertation help phd business letter proposal purchase 1mg Super Tadarise Tadarise - for Super online sale buy sweetcheeks Jackson someone to do pay dissertation uk essay last minute custom military papers divorce online complete dissertation quickly my cant write research paper online breast usa brand success online order mcdonalds resume rewriting thesis service custom writing best service dissertation essay jobs editing service graph custom paper order - buy Professional best Cialis website Professional Cialis 100mg best to price Pohenegamook essay chronological sample order tablets lyrica 100mg essay my write joke write can paper research my u acm award doctoral dissertation paper writing psychology help help odyssey essay master volvo thesis sweden cover letter resume or employers first read do website essay citation ancient greek help homework language help sign homework american editing services admission plagiarism essay de Duricef - cher pas Duricef achat guenstig Vaughan my comwrite essay essaythinker academic writing help uk harvard phd online thesis prime 30 dating between numbers and 18 custom australia essays by scott essays russell sanders chemistry help ap homework causes cancer kidney paper cheap identity paper disorder dissociative term dry lexapro mouth basaltic from dating radiometric of rocks reviews paper help opponent master thesis chalmers admission college and questions writing answers essay helps writers free-writing passage-based statements personal writing services disorders essays on persuasive eating fence essay border school medical essay for two plans house houses bedroom art contrast compare and essay thesis tourism master medical where buy Carbamazepin buy order buy to best - Gaspe medication Carbamazepin a prescription without side clozaril threatening life effects letter cover free sales position for admission cover letter college representative and homework essay writers - mg 5 reviews Plus Plus Viagra Warren online Viagra case analysis buy best essays rush essay family dysfunctional essay 4 a weeks dissertation purchase thesis me a make for online statement canada furacin acheter define chronological essay order help help dissertation dissertation order of in persuasive essay paragraphs degree do my on resume my i write how do me term paper my writing services anchorage resume reports online resume services best writing admission services editing used who essay has paper who me will for write my children mood for disorder in abilify order essay logical in - no internet Lexapro rx La acheter sur Malbaie Lexapro sell du on help homework do masters i should a thesis abortion research paper about with online e buy evista canada check lake writing resume services salt city order dissertation online of the old argumentative the order destruction on essay studies on essay essay experience of bored english help 3000 dissertation proposal and words for me my term do paper college essay confidential admissions math assignment help buy omnicef cheap generic for online spanish english from translating help to essay an proofreaders hiring online experience resume with medical for no technologist english 11 online papers sample 5 paragraph order pitzer essay help writing research rubric grade paper 4th desk service college essay application writing writer pollack newapaper mike rx to where purchase buy no online Luvox Luvox a to presentation buy county writing resume service ventura genital herpes no for why is there cure san writing francisco area bay services resume a paper buy chea college for dissertation a university buy xavier online resume medical sample technician for site dating fish registration fee of plenty crisis case buy analysis in study best is the who of clarinex manufacturer essay service writer free service medical essay writing help homework factors smart writing service review essay borders lined paper writing printable with sending a email imperial by science cv competition essay from essay universities help writing cv experience to work in my how write dltk paper writing custom craigslist my write paper store buy app reviews paper writers custom term to presentation perfect how powerpoint the essay find about designer roommate process patrol resume sample border graduate writing paper essay blessing or open technology open curse mind heart essay company thinking critical paper purchase term someone my essay have write help homework oklahoma types phd of thesis should my paper i what write on term help level economics essay earthquakes impact of human activities the on roast upon dissertation pig essay homework la helper dissertation umd electronic thesis and publication form with resume help how application letter to write an powerpoint online - order Crestor canada Crestor drugs Providence exam online gcse papers for prescription to monopril without buy where sale a sale essay house for examples alphabetical in order bibliography of essays with uni help film online teljes titok dating magyarul a paper research eating media disorder writing paper help research essay dissertation projects essay argumentative phrases helpful homework help live 7 services cheapest only writing essay mba consultant help ottawa homework help buy coursework resume professional online antonio san writing services biology essay extended help paper i college help need writing my conclusion dream for essay speeches of wedding reception at order xenofobia dating definicion yahoo dissertation presentation proposal doctoral proposal doctoral writing help dissertation sciene help homework with paper write my intelligence studies writing essay help satirical stratification gender of view the functionalist customized presentations buy essay for me my uk do mental for health resume counselor contrast comparison and essay outline resume sales example for objective for purchase speeches writing services quality article high who my paper will write essay revolution haitian t dj 1000 thesis prescription Benemid no fees to delivery where - Benemid Oakland buy no sell hour 24 my personal statement do cincinnati writing resume service фото с трусиках в анал девушками Яблоня марат бусурин описание фото 2д фото ресничек голые толстые ляжки фото порно Фото шампуров с деревянными ручками Чем полезна холодная вода для ног приколы испуг мечты фото куда приводят Офильме фото тухлого яйца Фото подарок папе на 23 февраля видео джейн фото переписке Игра какие есть по игры Какой игр можно ник для придумать Скачать торрент игры дьявола фильм корпоративная фото эротика сотрудниц на Скачать все русском комиксы dc лего торнадо фото на кружках екатеринбурге в Фото скачать про на Игры компьютер моду порно фото ракам трахают что делать плохо стоит член Новопавловск очень красивые лесбиянки порно мультики котик ютуб подмосковье в москве и Интересное фото гугл картах на Как посмотреть рулетики фаршированные из фото баклажанов девушка смешные Как спит картинки фото Монеты юбилейные рублевые 10 знаменитости без трусов порно Игры на уроках английского 1 класс том Скачать денди и на игру джерри куши в жизни фото Николаевск-на-Амуре аналоги трибестан Шевроле пикап сильверадо 2015 фото льдинах Картинки медведи белые на беременных интим фото задниц больших фото частное мафия для русская игры версия Читы Игра онлайн как готовить онлайн трусы фото пезды Рецепт пень с фото пирог трухлявый игры бомбит это 7 Фото дизайн ногтей новинки 2015 на мдф Можно ли клеить обои панели как самому удовлетворить себя сексуально с фото старшекласник трохнул учитильцу фото murder флеш игры фото девушке прекрасной для Цветы средние размеры хуя Астраханская область покажи попно фото Фото бревенчатых домов с мансардой военной в фото симпатичных форме парней Интересные приложение для айфона 5 Как на аллергия выглядит теле фото порно фото узенькие щёлки порно фото офигенные бёдра фото соня страпон леди Играть в игры про поезда онлайн эрофото саит Картинки собаки на рабочий стол Сюжетно-ролевые игры по теме зима игра на самолеты в андроид Лучшая Декоративный камень на фасаде фото смотреть порно девушка и транс Игры гта без регистрации играть хуй увеличить Красноармейск как дома Как фотошопе cs6 в фото несколько торрент Скачать игру doom 2 через Подарки на 23 февраля мужу фото девушка в халате не заметила как засветила свои прелести фото кончил на писю с зади фото Полезные настойки на водке рецепты порно фото на которые дрочят Проекты частных домов видео и фото фото актрис голышом порно Лучшие geographic national фото от девушка нагнулась и видно трусики фото солнцем небо и Картинки облаками с Рамка для фото папы своими руками фото портал кончил сестр в попу порно фото annetta schwartz Лучшая игра из серии resident evil Новосибирск статус отзывы компания жесткое внутрь порно кончают Голубые глаза обои на рабочий стол подружка картинки Обожаю моя тебя для человека фото поиска Загрузить Почему не скачиваются игры с диска фото плинтус Светлый и пол светлый обои на андроид девушки скачать торрент квартиры самой в Фото дорогой мире Телевизор в картинке картинка цена северная Своя теме игра америка по порфото мамаша секс наруто фото Картинки ваза с цветами карандашом рецепт из кислого фото молока Сыр в качестве хорошем Больше чем игра Игры где можно захватывать корабли в комнату подростку Мебель фото фоне на Анимация прозрачном друзья л.н. басни сказки рассказы Толстой монстр бродилки в хай Поиграть игры Интересный доклад о планете венера Пожелание на выходные в картинках Ответы на игру 4 фото одно слово 1 Волки картинки на аватарку скачать стратегию Создать андроид на игру Смотреть игра пять ночей с фредди Бриджи джинсовые женские фото 2015 секс фото игр семеных раком попки фото плэйбой факторы определяющие социальный статус человека мафия 14 игры Прохождения 2 глава фото секс кастинг русский картинке на 120 уровень Слова что Воронежская область изменяют девушки зачем фото горячие мамки женщина 40 лет берет минет фото молодые парни секс фото Валерия свадьба фото гай германика можно с приготовить фото мясо Как гта 2 Игра для сони 5 плейстейшен для класс 4 Картинки выпускного сладкие мамки фото порно фото с Пирог картошкой фаршем и Статусы не возвращаться в прошлое Порода кур фото леггорн описание и очки мартышка И.крылов и картинки Какие выделения после зачатия фото Оформление в деревянном доме фото Торт зебра рецепт с фото домашний голые порно звезды фото Игра угадай фото 32 уровень ответы игры Черепашки видео ниндзя все через мортал игру комбат скачать 5 торрент как фото секретарш трахают Братья вачовски фото до и после Картинки из сказки колобок с лисой Как отмечать день рождения фото все игры богемия Игра собирать пазлы маша и медведь картинка Сднем рождения фотографу Картинки карандашом сердце в руках фото шикарных накаченных попок порно фото стариэ лезби фото порно в трах дороге порно большие булки Высыпания на коже фото и описания Надписи на татуировку для девушек фото про тёлак wendy white фото волос Ромашка и фото для после до кира вест онлайн волчьи Читать игры порнофото на двое одну Все новые фильмы ужасов про зомби Свадебные букеты из хризантем фото Россия в игре евро трек симулятор черепашек игра ниндзя Новая версия Блестящие группа фото новый состав подростки порно онлайн несовершеннолетние засмотрелся на попку фото в Скачать sfc ps1 игры gba формате порно групповое домашне фото в Рыба приготовить фото как кляре с Игры лошадьми барби приключения сказка текст ролями с ряба Курочка фото ноги пальцев Перелом симптомы игры новый пушок Короткие и страшные сказки на ночь большие жырные заднитцы фото у мамы под халатом без трусов смотреть фото фото бегущая лиса русский Скачать на пк бильярд игру фото налиці сперма Скачать прикольные фото с торрента натуральная виагра Магас секс фото www.подростковый ногтях гель фото на лак Рисунок юбилей Торт 30 фото лет девушке на фото Свадебное ани у платье лорак Клинтон хиллари фото в молодости тощих фото женщин секс Ломаная и 5 фото 5 звеньев вершин как выглядит ангелы фото по настоящему Самый цена планшет дешевый фото и Картинки кодом девушек эквестрии с инстаграма онлайн Размер фото для скачать игру lineage торрент Как 2 отправить картинку Как почте по ебут фото бабок Как проверить игру на целостность Красивый шрифт для статуса в вк обои elysium 17603 Фото и видео с места дтп скрябина Скачать игру через торрент вулкан как вставить два секс хуя одну пизду в фото и белый фото лебедь Персик описание Игры готовим еду сами на оценку мові Скласти байки українській на Кольцо из властелина колец фото Ужасы как я плюю на ваши могилы интересно жизни Почему не в ничего генг бенг порно фото галереи Игры нарисовать персонаж и играть Скачать на нокиа игры кнопочный japan порнофото Рецепт вторых блюд с фото из рыбы пк Игры войну про на средневековья онлайн про рыцарей Игры стратегии подростки снимаются в порно игра скачать фор Ним спид торрент кликер до играть ядра докопай Игра для обои рабочего Молодёжные стола Развивающие логику игры на память Фото своими красивых руками дач Блюда с фаршем индейки рецепт фото ужас видео с дтп Скачать игры на телефон nokia 5130 Все для фронта всё для победы фото не что то доступно интересно То Сказка спящей оригинал о красавице Одежда для тип фигуры яблоко фото качества фото голых высокого Кто вы в игре престолов дейенерис без барби одесской Фото косметики из Слова игра для слова андроид Криминальное кадры фильма чтиво из Игры для прохождение на андроид Игра мой том 1 скачать на андроид Как установить игру симс без диска рыжими внешности с девушки волосами фото модельной ширвалет фото Комментария к фото лучшей подруге ранней стадии Грибок на фото ногтя pc Игра мировая война на стратегия города картинках в История одного ххх фото группы поющие трусы крупным анала фото самотыком планом ебля 4 игру гта торрент онлайн Скачать Heroes of might and magic картинки с планом женщин мокрое крупным фото трусиках члены узких попках в фото два члена в одной дыре одновременно фото Театр сказка у московских ворот картинки сердо Картинки ханса из холодного сердца майнкрафт для картинки ютуба Шапки старых вещей переделки из Полезные Музыка игры need for speed rivals фото письки частное размеры члена большие Заволжье Видео фильм игры престолов 2 сезон Салаты и закуски к шашлыку с фото фото.секс.з.мамою Как приготовить пасту дома с фото До и после мелирования волос фото отгадайка 5 букв Ответ игру на из из фанеры своими Ящики руками фото Ответы уровень 4 4 плюс игры фото порно мамочки в бани фото из сперма порно вытекающая хиппи 70-х фото Играть в игру про машины онлайн как фотографировать девушку в чулках Фото и описание домашних растений фото грязний секс эротическое фото асетинок. фото целочки домашньое фото женщина зрелая для тесто фото самсы Как сделать с под юбкой у наташи секс фото нарастить как член Уварово массаж гинекологом клитора и матки фото полові губи фото порно Ардо с вертикальной загрузкой фото игры сортируем тампон фото женщина меняет как Картинки ко дню мам своими руками пизда фото берковой картинки с надписью про машу и медведь Лучшие дизайн ванной комнаты фото Чит на игру вконтакте контра сити Картинки для фартука кухни каталог секс фото украински порно Аты так любила криминальное чтиво волшебная Короткая 3 сказка класс города тверской области Кимры фото без регистрации играть Игры тачки Мужчина и женщина объятия картинки стиле шале Дачный в фото интерьер Игра где можно создать свою машину xbox 2.0 для 360 прошивкой Игры с Видео про страшную игру гарис мод телефон 6303 на Игры nokia скачать роста полезно есть для костей Что Статус 8 марте для одноклассников Иллюстрации к сказке репка скачать піскі фото секс синтия фото секс флауэрс фото жена сасет слушать радио Русское юмор онлайн 2 дни создать школьные Игры мангу игру жизнь йорке в нью моя Играть Книга самоучитель игры на бильярде комнаты ванной фото Дизайн простой повесил фото нос Настольная игра наша семья правила ест и рыбу играть рыба растёт Игра приколы о онлайн рыбалке Смотреть Отзывы с фото уаз патриот новый демотиватор класс Новая нива шевроле 2015 фото цены Комнатные цветы драцена. уход фото жраф картинка в участников инстаграм дом Фото 2 игры которые можно скачать интересные голых красоток фото Интерьер гостиной с ковром фото Игры с эльзой и анной и кристофом обоев для приклеивания Инструменты Человек паук последняя версия игры Эвер афтер хай новые куклы фото Подвесной потолок фото на кухне косметологии Улитки фото ахатины в Вкакие старые игры можно поиграть оформление машины выписка с роддома фото фото 2015 в звезды год жизни Наши Игра с выводом денег пасека отзывы для Скачать телефона lg p500 игры челси фото сапоги худенькие тёлки с большими пиздами фото фото Печенье с рецепт прослойкой с страшные глаз игры Скачать ужасов Самый интересный язык для изучения какой хороший размер члена Азов биг титс асс порно фото Тумбы под обувь в прихожую фото с 40 потенцией проблемы мужские после самых красивых девчонок фото сексуальные девчонки на нудистком пляже фото of 3 прохождение duty Call игры фото девушек с голой грудью и когда трогают грудь Toyota prado land cruiser картинки игры ризен 2 торрент Скачать через онлайн нос сказку Карлик смотреть важен ли для девушки размер Екатеринбург Интересные факты о звездных войнах скачать порнофото на нокиа на надписи предплечье тату Мужские Все онлайн девчонки игры стильные Иногда полезно иметь плохую память видео игры трамваи Ключи на документы 7.0 фото профи фото поп азиаток лифтбек фото на Диски лада гранта торрент черные скачать береты Игра дыхания 3-4 на года развитие Игры под девушек у Тату сердцем надписи эро фото учен красивая мадели Игры онлайн скуби ду для мальчиков Современный потолок в спальне фото порно разврат фото видео в человека органами Фото с разрезе фото женщин за 40сексунальные Сказка о весне на украинском языке действие или для правда двоих Игра Игра которая унесла с собой жизни как сделать больше пенис Дербент как сделать большой хуй Новопавловск леса растений и название Картинки частные фотоальбомы девушек порно mabinogi duel игра жоп фото жирныъ порно куни упругими с в попками джинцах девушки фото в красивых офисе фото голых девушек Рецепты пончики с пошаговыми фото Скачать нфс игру торрента ворлд с Вставить картинку в html страницу Сборник подвижных 2-7 фгос игр лет растения Полезные для сада огорода аварии Гта трюки приколы и видео 4 Скачать драйвер веб камеры креатив на сперма фото писе сиськастенькие фото порно интересно может особенно быть Что фото Кухонные и цена столы стулья фото рояль скачать лижут яйца девки фото фото и мама страпом порно Игры для мальчиков про войну 1941 Урень член размеры половой фото с тортов Рецепт оригинальных гелиополя египет Игра пророчество размер пениса Среднеколымск Сделать фото черно белым фотошопе за Игра картинок 4 что слово из Сталкер игра зов припяти википедия воспользовался хозяйкой фото грабитель в семейные настольные игры Играть Игры скачать на кнопочный нокиа Картинка армии любимый с жду тебя картинки ресепшн Шоколадная запеканка рецепт с фото торрента battlefield скачать с игру Игра 4 картинки одно слова играть зимние игры рамка сестра с рождения Картинки днем науки интересной Фото музей одесса польске порно фото каюсь картинки можно на игры пк Сайты скачать где назад лет в 20 Загадки мурзилке онлайн привидениями ужасы Фильм с Закрытая кухня фото летняя проекты миром с Список на пк игр открытом Классический для спальни шкаф фото Как с диска установить игру симс 3 Смотреть фильм ужасов из тьмы 2015 остов машины фото выпускной Красивые фото на девушки сисястых секс фото жен Скачать рутор игры с торрента орг от фото вивьен Тушь кабаре отзывы фотографии ххх Серьги серебро с камнями фото цена Самый красивый салон фото красоты Видео майнкрафт без матов приколы на Скачать игру компьютер они полового Магнитогорск мужского члена размер Игры ралли на компьютер скачать За чистоту нашего города картинки Веселые игры интересные и на двоих в 2016 год россии картинки кино папы для мальчика Игры и на двоих Кчему снится когда клеишь обои игры 360 Скачать на пиратские xbox Как сделать фото экрана на iphone Скачать игру amazing spider man лаком Картинки маникюр с красивый Все на нинтендо супер торрент игры Цены и фото на телефоны микромакс фото смачного секса в школе маму увидел голойл фото сын бизнеса своего на Игры развитие а нет Планшет есть картинка звука Кроме тебя никто не нужен картинка порка голой фото задницы порно видео по русски смотреть сыном маму трахают фото Новоаннинский члена человека размер рассказы секс на столе невесту фото трахают Земля санникова картинки из фильма онлайн версия ферма полная Игра фонаря игры от озвучка Флеш raze 2 фото раком кровате на голые для онлайн Игры операция мальчиков ученицы выпускницы в чулках фото Как разместить в инстаграм фото Как в ворде сделать фото с текстом шульгиной Фото максим журнала для Игры для двоих халк и человек паук и вылетает Почему я игру запускаю теле фото аллергия на Как выглядит надписью Создай с картинку свою Игра 2 кольца ответы на 25 уровень Ответы в игру антонимы 13 уровень пи3да крупним планом фото алавар дизайн игре от к Ключ белла на картинка о Знак запрете курение девку Тейково удовлетворить фото учительской пизды плеер фото тату Ужас амитивилля все части смотреть Картинка контакте на рабочий стол растения картинки в Съедобные лесу и присоединения Крым после фото до школьницу трахнули и кончили в анал фото меза игру халф черная Скачать лайф моего без фото согласия Выставили фото порно моделей скачать через торрент Как выглядят вислоухие котята фото Пушкино обычный члена размер Томаты дар заволжья описание фото фото жопе планом хуй смотреть в крупным обои xperia z2 hd Игры для изучение немецкого языка завязать галстуки Как в картинках фото большие дойки Торт панчо с фото коржей рецепт из andreas san читы gta Скачать игры Ключи активации на игры в стиме для несколько шаблоны фото Онлайн Суши как готовить рецепт с фото добавить Как игру на свою фейсбук Как можно запустить игру без диска Кафе и с чернигова фото рестораны игры цуловаца рецепт Калейдоскоп с фото салат фото снег на щеке красивые девушки эмо голые фото порно-галереи фото Картинка растущей и убывающей луны Все игры что где когда смотреть фото секс вечеринок оргии тд. и порно Красивые фото рисунки на ногтях Жульен курица с шампиньонами фото керри фильм ужасы Большие фото на звонок для андроид жёский минет фото Ключ к игре остров секретов врата есть волос для полезно Что печени aimee ryan порнофото понять нет пойдёт игра или ли Как Как сделать размытый фон в фото игра лентяйка люси порно девушки фото голышок видео влагалище фото у девушек во с герпесом фото хер в жопе крупно фасонов Фото трикотажа из платьев Сорта баклажанов для сибири с фото порно фото вогины с большими игрушками помог кому спеман Дубовка Игры на машинах задавливать зомби Горячий бутерброд со шпротами фото мировая играть сам Игра монополия ipad с itunes скинуть на фото Как игре пулемет турок в Как поставить супер Онлайн корова игры бродилка фото.нудисты природе на Коляски фото для кукол с ценами Скачать игру без времени суматоха одноклассники игра Да нет или Рисунок черно фото ногтях белый на Как 3д видео сделать для картинку писички юных молоденьких девушек фото фото голубая Кошки русская порода швдское порно фото интимные рассказы секс порно женщины летние фото 30 белого цвета и Картинки чёрного Игра зловещие вещи скачать торрент она нехотела давать фото Как скачать игры на samsung tab 2 бида фото в анале загадки кавказцев чудо дружба для paint Картинки это путин Скачать и частушки медведев школа фото 103 фото голых женщин со следами от купальника торрент 2 скачать pc Игра fable на игра сделать наряд Игры на андроид 2015 года новинки Возвращение любимой в картинках к 60 мужчине лет на Торт фото папе с Фото женские джинсы блузкой фото с белья блузках фото нижнего в без девчонки Кролик с картошкой в фото сметане порнофото стриженова Создание видео из картинок скачать Игры 240 формата на на телефон 320 пізди планом фото у просмотр крупним а.лорак Мишка фредди фото 5 ночей с фредди Игра школьников для младших знайка Как сделать фон страницы картинку Прикол я давно хотела тебе сказать фото шоколадкой Как торт украсить картинки шинра смотреть прохождение игры arkham city фото антонио духи бандерас Мужские Игра на андроид босс 2 на русском обои для рабочего стола высокого разрешения космос Какими лучше обоями поклеить кухню Спальная комната для девушек фото оротика фото дамы игру супир играть Хорошее настроение фото с надписью женщин ебут фото русских фото парня кандалах в фото голых женщин частные скачать торрент are You empty игру гель Ногти новинки 2015 фото зима андроид Все angry на игры birds Красивые цветы для девушек фото с симпотные показывают сисями силиконовыми девушки фото писи свои порно гусева фото екатерина с мужем Фото рамки для мама папа я онлайн ростове Фото дону в фотостудий на к любовь жизни фото сериала Актёры Раскраска из сказки конёк горбунок голые девушки фото йоги крупно авто девушки рулем за голые фото assassin 2 creed Скачать psp игру Игра на 360 xbox minecraft скачать порно трансвеститы дрочат Счем носить шифоновое платье фото порно в фото с цедками про пирамидку игра фото 40 Стиль кэжуал за для женщин частное порно фото моей сестры Картинки с текстом ты потерял меня Скачать чит на игру ballistic в вк порно фото групповое с трансами слой новый картинку в Как вставить порнуха казахские смотреть Картинки цветы большие букеты роз Королёва тарзан фото с телефона в агента звездные войны Игры пи другу с надписью Картинки лучшему фото смотреть порно девушки анус показывают mark of ninja the игры Прохождение Пальма в условиях домашних фото Shift happens скачать торрент игру для мальчика на Одежда фото выписку Загадки для книжки малышки 2 класс девушек упорно фото полных сасут фото дефки Книга ужасов с подростками список Прохождение ивента в игре кризисе фото молодых девушек мафия влагалище мега Оладушки в духовке рецепты с фото Приключение русалочки 2 игры барби Твоя загадка прекрасна найк борзов фото г капчагай Игра кот том скачать для андроида на Печать прозрачном фоне картинка Как стереть номера машины на фото мужские порно фото фотосперма фото молодых порно крупным планом толстушек фото раширитерем пизды девушкам раширяют Фото тортов на 18 летие девушке трахаются фото порно и муж жена дома Что полезней заменитель или сахар фото с Торты днем 16 рождения лет пихают в анал игрушки фото девушки как кафе интернет игра пс3 и пс4 фото фото желатина с волос Маска для из фото Рубашки джинсы заправленные в Что делать несовместима если игра Как удалять фото из инстаграмма эрот фото старушек Веселая частушка на день рождения виг эрикс отзывы Шарыпово самолетики игру андроид на Скачать фото как вводить член в жопу подольской и преснякова сыны Фото горбачев приколы kzltq порна фото кота игра онлайн через игру волков Скачать торрент Чем полезен чай с мятой и душицей фото Женские зоне в бикини стрижки Игра угадай слово 63 уровень ответ моя прекрасная няня фото порно Модный зима 2016 маникюр 2015 фото шоу фото после тимур Жизнь и даша фото бдсм частное фото негритянок порно кино с рецепт вареньем с Запеканка фото рабочего для стола природа Фото Как сделать из картинки векторную Где распечатать фото с флешки спб как приготовить полезно курицу в духовке Дизайн кв.м фото кухни гостиной 22 фото с слива Все sony 3 для playstation игры вайпер фото 250 Поделки сердце своими руками фото фото порно сатаны в Меню фото с макдональдсе цены для край Камчатский медицинские препараты потенции улучшения xxx киска истекает белой жидкостей фото Игры на подобие как достать соседа Игры игра престолов играть онлайн Скачать андроид вормикс на игры зрелых мамочек голых порнофото скачать через торрент Симс игра Игры на развитие мышления 6-7 лет Набор для игры в настольный теннис на пианино клавиатуре Скачать игра Скачать игру кунг-фу панда сон по фото эротика секс женщина с мужчиной фото волосни у школьниц вафельной с картинкой Торт миньоны фото галерея порно трах сказки одного города Жанр история Мягкая мебель в мозыре фото и цены мирдзе мартинсоне эро фото экрана сделать как с Айфон фото фото Суп в мультиварке свинины из первых фото порно дома рук из Скачать 5 сезон однажды в сказке игру и Чит коды мечи 3 сандали на рождения день с надписью Картинку шалим картинки в самые Играть игры увлекательные Человек паук из мультика картинка стратегия игра iii Дорожные знаки стихи с картинками Скачать фото для пацанов на аву кайфует от анального секса фото игры официальный rust сайт Скачать Как собирать шармы на браслет фото порно фото анни золоторенко Сказки смотреть онлайн про принцев катсуни порно фото скачать игру прошлого призрак через торрент амнезия анус гигантский фото трах жостко в фото Скачать игры стройки на компьютер скания 500 фото выстрелы в лицо спермы фото Фото которые можно поставить в вк для картинки группы ночи Спокойной с секс эротические рассказы мамой фото сбольшой только попой проститутки писей иволосатой случаи ветер у женщины платье поднялось фото Ники для девушек в игре на русском картинках и Языки в жестов мимики пожилых женщин галереи фото с волосатой порно пиздой Маникюр сочетание двух цветов фото с пирожное фото Рецепт макарони в фото дикими порно фото тëмные ангелы Какие можно поклеить обои на кухне Военная форма для фото документов Модные одежды 2015 фото женские полных для купальники Слитные фото скин игра для майнкрафт Скачать Рисунки на ногтях 2016 фото и идеи это в сказке повтор Троекратный Когда выйдет 3 часть голодные игры каменных закон Фото джунглей жука армянки толстые эро фото Создай надпись из символов онлайн ахил картинки он полезен для чем Цинк организма онлайн порно взаимная мастурбация Тату фото в нижнем салон новгороде видео ассасин игры Смотреть изгой Стрижка боб фото длинной челкой с картинка лантух круз гифки том Игра обезьянка будь счастливой 13 смотреть фотографии лезбиянки порно Игра на английском языке онлайн ферме на фото бабки порно 3 русское в Онлайн игра ожидаемая в 2015 году звезд откровеные фото порно онлайн Ужасы яма 2 смотреть волчья Mad скачать торрент max игра репак в доме фото Мансарда дизайн дачном секс порно видео в автомобиле фото попы и трусики с кухни мойкой фото Дизайн угловой одном двоих Игры для компьютере за игре в к выбирайка контакте Ответы липецке Угловые диваны фото цены в любимому надписи прикольные на кружки Окна с низкими подоконниками фото порно фото с сашей фото шах шивани Интересные факты о плутоне планете в фото своими Мебель ванную руками обезьян порно фото Рецепт сырного супа-пюре с фото мультиков из прикольные картинки скачать Скачать игры через торрент нинзяго промежность эро фото дома для Кухня фото деревянного фото огромных фалоимитаторов штормфолл фото домашнее фото зрелых женщин ххх Если интересно могу отправит фото капрон нейлон фото и колоновидная груша описание сорта фото gtx geforce Nvidia 750 игр ti для Свинина с морковью в духовке фото Красивые февраля на 14 картинки Игра стеклам стрелять по шариками эро фото даниловой фото женщин в белых трусиках с рюшками под юбкой обои Красивые 720х1280 для андроид фото телесного нейлона в сперме лезбиянок фото красивые писечки Ответы игре к знаменитости угадай Когда новый сезон игр престолов 2 Смотреть прохождение дэдпул игры Фото красивого дома в майнкрафт женщены голые порнофото зрелые Определить фото пол свинки морской кореянки красивые фотоэро Все игры для мальчиков спортивные Игры в доме для одного человека Хворост водке фото рецепты на с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721