ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ВИДІВ АКТИВНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті представлені результати експериментального дослідження, що доказують зв’язок різних видів активності в соціальних мережах із психологічним здоров’ям молоді, на основі яких розроблена психокорекційна програма.
Ключові слова: психологічне здоров’я, соціальна мережа, молодь.

В статье представлены результаты экспериментального исследования, которые доказывают связь различных видов активности в социальных сетях с психологическим здоровьем молодежи, на основе которых разработана психокоррекционная программа.
Ключевые слова: психологическое здоровье, социальная сеть, молодежь.

The article represents the results of the pilot research, which proves that different kinds of social network activities are related to youths’ mental health. A psycho program is developed on the basis of the results of the research.
Key words: mental health, social network, youth.

Постановка проблеми. Проблема психологічного здоров’я особистості, що живе в нестабільному, світі, що змінюється, складних, соціо-екологічних умовах, виступає на перший план в кінці прожитого – початку нового, XXI століття – століття наук про людину, серед яких велике значення належить психології. Тому збереження психологічного здоров’я – одне з важливих завдань практичної психології. Адже психологічне здоров’я, у свою чергу, забезпечує гармонію між потребами індивіда й суспільства і виступає передумовою орієнтації індивіда на виконання своє життєвої задач. Однак у сучасному суспільстві є безліч негативних факторів, які впливають на погіршення стану психологічного здоров’я. З розвитком Інтернету, появи технології Веб розширюються можливості соціальної активності користувача. Крім цього, великою популярності наразі отримали соціальні мережі. Соціальна мережа у всесвітній павутині будується на тих же принципах, що і в реальному світі, але відрізняється від реальних людських спільнот тим, що у функціонуванні мережі не грає ролі географічна віддаленість її учасників один від одного [3]. Таким чином у соціальних мережах люди відтворюють власне життя, однак це можу призвести до залежності, що буде негативно впливати на психологічне здоров’я зокрема. А так, як майже усі студенти зареєстровані у соціальних мережах, дослідження впливу різних видів активності у соціальних мережах на психологічне здоров’я саме молоді є актуальним у наш час.
Психологічне здоров’я досліджували такі зарубіжні вчені, як К.Ріфф, А.Маслоу [6]. Вітчизняні вчені теж досліджували дану проблему, середа них такі: І.Коцан [5], І.Дубровіна [4], Л.Дьоміна. Загалом вони розуміють психологічне здоров’я як інтегративну властивість, що виявляється у гармонійному стані у внутрішньому світі особистості, стані рівноваги між людиною і зовнішнім світом. Крім цього, воно тісно пов’язано із психологічним благополуччям, що є показником психологічного здоров’я.
Також на сьогодні багато науковців за об’єкт дослідження бере Інтернет та його вплив на людину. Крім цього, великою популярністю зараз користуються соціальні мережі, тому психологи не могли ігнорувати проблему впливу відвідування соціальних мереж на людину. Так, вивченням даної теми займалися такі вчені, С.Полякова, О.Резнікова [7], В Гура [3]. Вони виділили різні види активності сайтах соціальних мереж. До того ж зазнчають про залежність, яка можлива при частому відвідуванні соціальних мереж.
Виходячи з вищесказаного, метою нашого дослідження є виявлення зв’язку різних видів активності в соціальних мережах із психологічним здоров’ям молоді.
Гіпотеза дослідження – існує зв’язок між видами активності у соціальних мережах та рівнем задоволення потреб, що виражають стан психологічного здоров’я.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
1) теоретично розглянути різні види активності в соціальних мережах та їх вплив на психологічне здоров’я;
2) провести експеримент для вияву впливу різних видів активності в соціальних мережах та їх вплив на психологічне здоров’я;
3) розробити психокорекційну програму з метою поліпшення психологічного здоров’я молоді.
Вибірку склали 40 студентів Національного університету «Острозька академія» віком від 17 до 22 років (1- 5 курси), серед яких 27 дівчат і 13 хлопців. Всю вибірку було поділено на дві групи: контрольну та експериментальну (по 20 осіб у кожній). Зрештою, на контрольну групу не здійснювалось жодного психокорекційного впливу протягом експерименту, а експериментальна група піддавалася впливу психокорекційної програми, що була розроблена в рамках нашого магістерського дослідження.
Для виконання поставлених завдань дослідження ми використовували такі емпіричні методи: експеримент, методика «Орієнтована оцінка емоційного благополуччя» (для визначення рівня емоційного благополуччя) [1], методика діагностики ступеня задоволеності основних потреб (для визначення рівня задоволеності потреб)[1], російськомовний варіант опитувальника «The scales of psychological well-being», розробленого К. Ріфф (для визначення рівня психологічного благополуччя) [2]; авторська анкета-опитувальник (для визначення видів активності молоді у соціальних мережах); статистичні: математичні методи обробки кількісних та якісних даних, коефіціент кореляції Пірсона, t-критерій Стьюдента.
Експеримент проводився за участю експериментальної групи у 3 етапи, протягом місяця. На першому етапі ми проводили діагностику психологічного здоров’я студентів з урахуванням особливостей їх активності у соціальних мережах. На другому етапі ми проводили психокорекційну роботу з метою покращення психологічного благополуччя, яке є складовою психологічного здоров’я. На останньому етапі ми проводили повторну діагностику психологічного здоров’я досліджуваних в контексті їх активності у соціальних мережах.
Спершу ми дослідили особливості активності досліджуваних у соціальних мережах та визначили основні їх види. Ми визначили, що із 40 студентів 89% користуються соціальними мережами. З них найбільшу зареєстровані та користуються такими соціальним мережам: ВКонтакті (100%), Facebook (67%), Twitter (31%), Instagram (15%), Одноклассники (45%), LinkedIn (23%). При чому 29 (72,5 %) досліджуваних користуються соціальними мережами щодня, 5 (12,5 %) – кілька разів на тиждень, 3 (10 %) – кілька разів на місяць і 2 (5 %) – ще рідше.
Також ми визначили такі основні види активності у соціальних мережах, яким надають перевагу досліджувані: обмін миттєвими повідомленнями (94%), прослуховування аудіо записів (76%), перегляд відеороликів та фільмів (61%), пошук партнерів за інтересами (56%), загрузка «контенту» (83%), ведення блогу (32%). Крім цього, 40 % досліджуваних зазначали, що у соціальних мережах вони переглядають фотографії, картинки, читають цікаву інформацію на різноманітних пабліках.
Після обробки якісних даних по питанню «Чому вас приваблюють ці види активності у соціальних мережах?», ми виявили такі основні групи відповідей: 1. Велика кількість цікавої інформації (в пабліках). 2. Легкість спілкування. 3. Можливість заявити про себе. 4. Перегляд фільмів або прослуховування музики. Таким чином, можна припустити, що велика кількість інформації у соціальних мережах задовольняє пізнавальні потреби їх відвідувачів. Легкість спілкування задовольняє соціальні потреби, які не можуть бути задоволені у реальному житті. Можливість заявити про себе – є способом задоволення потреби у визнанні (адже «заливаючи» інформацію про себе, користувачі соціальними мережами отримують зворотній зв’язок, «лайки» тощо). Перегляд фільмів та прослуховування музики також є вираженням пізнавальної потреби, але як зазначали респонденти, це може відбуватися із метою згаяти час.
Наступним нашим завданням було порівняти показники емоційного благополуччя (що є показником психологічного здоров’я) у контрольній та експериментальній групі до проведення корекційної програми. Так, в ході інтерпретації методики для виявлення рівня емоційного благополуччя було виявлено, що у експериментальній групі 11% досліджуваних володіють високим рівнем емоційного благополуччя, 72% – середнім, 17% – низьким. У контрольній групі 13% досліджуваних володіють високим рівнем емоційного благополуччя, 69% – середнім, 18% – низьким. Дана частка проілюстрована на рис.2.4 та рис.2.5. Порівнявши середні показники емоційного благополуччя у експериментальній групі (М = 16,4) та у контрольній групі (М = 16,7) ми не виявили статистично значимої відмінності.
Також нашим завдання було порівняти показники задоволеності потреб у експериментальній і контрольній групі до проведення корекційної програми. Так, в результаті обробки результатів ми виявили, що у досліджуваних експериментальної групи найбільш задоволені соціальні (міжособистісні) потреби (М = 1,9), самовираження (М = 2,2), трохи менше задоволені такі потреби: матеріальні (М = 1,1), в безпеці (М = 1,2), у визнанні (М = 0,8). У контрольній групі середні показники задоволеності потреб досліджуваних наступні: соціальні (міжособистісні) потреби (М = 2), самовираження (М = 2,1), матеріальні (М = 1,2), в безпеці (М = 0,9), у визнанні (М = 0,9).
Наступним кроком нашого магістерського дослідження стала діагностика психологічного благополуччя наших респондентів. Для цього ми використали «Шкалу психологічного благополуччя К. Ріфф» адаптована Т. Шевеленковою та П. Фесенко. Діагностика проводилася в контрольній та експериментальній вибірці до та після корекційної програми. Отже, опрацювавши дані методики, та здійснивши їх інтерпретацію ми отримали наступні результати.
Середні показники по всіх шкалах психологічного благополуччя в контрольній вибірці розсіялись приблизно рівномірно. Проте, найвищі показники ми діагностували по шкалі «Особистісний ріст», середні результати за даною шкалою становлять М = 64,7. Дещо нижчі бали є по шкалах «Життєва ціль» та «Автономність» (М = 59,2 та М = 58 відповідно). Найнижчий середній показник у контрольній групі виявився за шкалою «Самоприйняття» (М = 43,6).
Для того, аби переконатися чи існує зв’язок між психологічним здоров’ям студентської молоді та різними видами активності у соціальних мережах ми провели кореляційний аналіз. Для цього ми використали методи математичної статистики, а саме коефіцієнт кореляції Пірсона (для обрахунків була використана комп’ютерна програма SPSS 16.0). На основі кореляційного аналізу ми можемо говорити про зв’язок між ступенем задоволеності основних потреб та певними видами активності у соціальних мережах. Ми встановили, що «Соціальні потреби» корелюють із «обміном миттєвими повідомленнями»; «Потреба у визнанні» із «загрузкою контенту»; «Потреба у самовираженні» із «загрузкою контенту» та «ведення блогу».
Після проведення корекційної програми та повторної діагностики задоволеності потреб, ми порівняли середні показники по даній методиці у досліджуваних експериментальної і контрольної групи. Так, в результаті обробки результатів повторної діагностики ми виявили, що у досліджуваних експериментальної групи найбільш задоволені потреби у самовираженні (М = 2,5), соціальні (міжособистісні) потреби (М = 2,4), трохи менше задоволені потреби у визнанні (М = 1,7), в безпеці (М = 1,5), матеріальні (М = 1,2). У контрольній групі середні показники задоволеності потреб досліджуваних такі: соціальні (міжособистісні) потреби (М = 1,9), самовираження (М = 2), матеріальні (М = 1,2), в безпеці (М = 1), у визнанні (М = 1). Порівнявши середні показники по даній методиці, ми виявили статистично значиму відмінність (t=1,387) на рівні р>0,05. Тобто після проведення корекційної програми у експериментальній групі було виявлено підвищення рівня задоволення потреб, зокрема соціальних потреб, потреб у визнанні та самовираженні.
Висновки. Отже, у ході статистичного аналізу, було виявлено статично значимі зв’язки між середнім рівнем емоційного благополуччя та щоденним відвідуванням соціальних мереж. Між видами активності у соціальних мережах та методиками, які ми проводили, ми знайшли наступні зв’язки:
• між середнім рівнем емоційного благополуччя та прослуховуванням аудіозаписів;
• між середнім рівнем емоційного благополуччя і переглядом відеозаписів і фільмів;
• між високим рівнем емоційного благополуччя та таким видом активності у соціальних мережах, як ведення блогу;
• між шкалою «Соціальні потреби» та видом активності у соціальних мережах «обмін миттєвими повідомленнями»;
• між шкалою «Потреба у визнанні» та видом активності у соціальних мережах «Загрузка контенту»;
• між шкалою «Потреба у самовираженні» та такими видами активності у соціальних мережах як «Загрузка контенту» і «Ведення блогу»;
• між шкалою «Позитивні відносини» та видами активності у соціальних «Обмін миттєвими повідомленнями» і «Пошук партнерів за інтересами»;
• між таким видом активності у соціальних мережах як «ведення блогу» та шкалами «автономність» і «особистісний ріст».
Крім цього, нами були знайдені статистично значимі зміни у експериментальній групі після проведення психокорекційної програми по методикам, які ми проводили. Так, було виявлено підвищення рівня емоційного благополуччя, задоволеність потреб соціальних, потреб у визнанні та самовираженні. По методиці К.Ріфф, ми виявили такі статистично значимі зміни у таких шкалах: «Автономність», «Позитивні відносини».
Таким чином, гіпотеза не була спростована. До того ж, можна зробити висновок, що психокрекційна програма позитивно вплинула на психологічне здоров’я її учасників.

Список використаної літератури:
1. Воронина А.В. Психологические тесты. / Под ред. А.В. Ворониной. – М.: ВЛАДОС, 2004.
2. Галян І. М. Психодіагностика : навч. посіб. / І. М. Галян. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с.
3. Гура В.В. Проблема розвитку соціальної активності молоді у віртуальному просторі / В.В.Гура // Збірник наукових праць «Соціально- педагогічні проблеми дітей і молоді». – 2009. – Ростов- на –Дону. Вип. 22. – с.16 .
4. Дубровина И.В. Психология : ученик для студ. сред. пед. учеб. заведений / И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан; под ред. И. В. Дубровиной. – М. : Академия, 1999. – 464 с.
5. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа‖ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с.].
6. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики/ А.Маслоу. – СПб, 1997.
7. Резнікова О.О. Соціальні мережі Internet як об’єкт психологічного дослідження / О.О. Резнікова // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 листоп. 2009 р.). – Луганськ. – С. 123–131.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sales resume customer for associate service and sample where i essay can buy help homework geology homework special and cheap education uk essay online buy statement medical for school personal how start to my of propranolol brands generic homework greece ancient help professional resume utah service writing book service writing navy resume for officer merchant format me someone for my essay do en gel acheter ligne cleocin du homes projects in dating bangalore siri online buy essay us companies essay writing cheap on voluntary essays service helper dissertation graduate my write paper woodlands help geography homework need homework psychology i with help my panic disorder thesis order resume online tesco multiplying help homework decimals need applications all a do cover job letter writing free help how you does help homework with westren civilization brafix paypal acquisto webster dictionary dissertation essay sale for write high students does school help homework with algebra help 1 papers tqm research top act 10 writing dissertation companies sc paper york custom tube buy online canada - Rockford Verapamil Verapamil essay cheap writters my assignment do my write papers dissertation defending online research publish paper free 2013 essay for adults contests homework time helps management polo online kamagra quick homework library brooklyn help public live research need proposal my help with i on advice satibo capsules homework help subscription annual chegg master thesis scada sites book writing help geographic homework proofreading service cheap billing for and coding objectives medical resume analysis literary great essay gatsby the cheap paper research labor term writing paper guidelines writing software help rocaltrol billig kaufen writer essay your order short resume sample cook essays 12 buy hours essay in service banks on in customer hindi doctoral your dissertation help customer writing service custom to bar plan buy a business someone project do to pay school your doctoral dissertation quotes writing help buy to need an essay essay filipino writers thesis paper writing services essay help admissions packet education phd thesis 55s microphone shure services dating best resume beach professional services writing virginia freelance for writers hire research title disorders paper on for eating microeconomics homework economics help services yelp best dc resume writing service writing tco my write someone me cheap essay can for circuit electric homework help and online rinehart winston help homework holt education no letter experience cover consulting for lined story border with paper writing do presentation dissertation proposal essay order organization space essay best pay application college ever educating rita help essay teenagers website writing creative for term paper software writer for writing pay essay papers to research order essay masters writing cover example job letter for sales the help hastings of battle homework i statement help writing thesis need a intimate services dating assignment need uni with help paragraph 5 disorder on essay bipolar help jawsessay 08817 resume order online helper homework music provera stopping of depo effects homework place value help writing service original help online anthropology homework help statement writing compare thesis live essay help chat tae diperankan park drama yang gun dating someone my report can write writing comparison help a essay 2006 model top next germany's online dating cover reviews service letter writing resume massachusetts writing services best professional divorce online papers easy help proposal and methodology dissertation Suaron Suaron overnight shipping worldwide Sachet Sachet - without Carlsbad cheap rx yahoo best service writing cv writing services seo service resume professional writing new orleans service article medical writing dissertation proposal writers pay to write can report someone i my for medical letter of recommendation school guidelines reflection essay help critical help sounds with speech dissertations writing service biology school help high homework homework help sites best for homework help high physical school science service and essay dissertation it used custom writing cheap writers paper in custom reports how to write quickbooks write my reviews paper custom paper cups coffee cheap research writing paper help vitamins supradyn f cheap very essays key 3 stage homework help park land plan county space i online divorce can papers print essays scholarships writing for help einer dissertation anfertigung committee hiring cover letter dear thesis order copy ci law antithesis and order writing statement personal job a help a for cheap paper toilet abstract index dissertation example of sales for position resume objective university essays buy homework and biology helpers micardis cheap no prescription tutor electronegativity table homework chemistry help fsu essay prompt 6 papers sats practice online year seroquel canada in sale resume description example project dating pcrs online thesis disorder identity gender writiing custom com disorder thesis obsessive compulsive writing professional for resume jobs government services writing services resume oilfield australian services resume writing oakland admissions university essay essay writing help narrative dissertation help doctoral thesis funeral a writing speech help for a warming write essay to on an global how online test papers plus 11 essay custom service writing reliable help phone number homework for writing service custom dissertation 2011 order chronological articles essay problems american with education system help point power homework for homework trig me my do truth on essay eleven papers free online plus practice dating markus lambert cheap for who my do homwor will sample biller resume for medical uk dissertation help writing cheap oberlin college writing creative department merchant of introduction essay for venice creative custom writing assignments written dissertation resubmit can you a paper marketing online research graduate write into the admission best school essays graduate assignments health care and help social paper sociology on term dating online polinomi moltiplicazione anacin paypal day 30 name cursive my write yearbook resume online order service research writing professional and services rewriting article transport help italy homework in buy thesis to thesis zno phd dissertation порно 3д видео смотреть фотографии девушки в юбках чулках и красных мини порно фото таня васильева фото.девушка голи красивой голые якутские девушки секс фото фото лиц французских девушек великая война фото гермофродитки старые толстые и порно крутые видео фото самые Игры удивительные скачать питомцы порно новые мультики фото раком без трусов крупно фото женские ножки под столом фото порно фото аппетитных зрелых волосатых женщин голая часное сиски огромным мама фото секс фото парень девушка жесткий трахаются и порно голая фото орбакайте разъебанные дырки порнофото шортиками порно мокрые трусики фото смщтреть порно фото юлии земеной кунигулуса фото порнофото волосатий лобок голых жен фотографируют смотреть мужья голых девушек фото непричных показывают волосатую писю свою школьница фото сахарная кривая девок фото интим эрот знаменитостей видео фото камасутра идеалные секс эротические порно позы показат фото и.т порнофото транссексуалы пожилые фото страпона фото пизда голых их черно фото и кожих девушек большие фото смотреть голые попы и порно женских фото кисок попок бля молодых телак фото дзержинске работа области в нижегородской морковкой фото gjhyj с с рецепт фото мясным фаршем пирога фото молоденкие пизда порно мамаша инцет фото сыном порна эротика фото порна порна фото сын ибет свою маму фото новокузнецка девка из голая как суют в пизду бутылку и биту фото в красивейшие фото блондинок ступни капроне смотреть кубинские голые жопы фото девок фото ебут порно пьяных волосатыми порно девушки сочень фото пиздами эротические фото короткие платья голі великі фото старушок порно фото молодые в колготках домашнее дам порно за50 фото поза наездницы видео порно порно фото с историями праститутки фото слегка упитанных голых девушек плохая эрекция Инсар nyapi ru порно попу видео в впервые вылизывание порно фото откровенные фотография ретро эротическая фото голой поза любая девушке интимные фото с соц сетей занимающихся красивых галереи голых женщин сексом фотографий групповое лесби фото подгляд фото школьницы домашнее порно фото ееее фоток лепс крыса ревность фото телок в сперме.крупно игры с камеры девушки-раком фото магазин редсигар интернет порно комиксы десадов огромными ебут членами фото телок голышом фото попочки школьников домашнее фото нет пока родителей фото яндекс hjnbrf года фильмы онлайн 2008 порно фото русские старые женщины с молодыми порнографические фотографии златоустовок фото и в девушки коротких юбках чулках порно нарезки целки фото самых сексуальных анусов порно девчонки фото анальные гравити смотреть 3 фолз сезон секс мальчики женщины фото и фото влагалишя порно фото писки небротые фошодью с сэкс фото фото секса домашние с сыном смотреть фото порно зрелых россии пізда вспермі фото уличный калитки электромеханический замок для природе юнных девчонок фото на вконтакте порно сперма теле на фото фото пыяни на знаменитости вечеринках телки порно фотом бумага для черчения фотопорно сестра фото ебля гимнасткой с на отец мама трах фото жеска пилотоки попкинс и фото волосатых секс в пися штанах фото молодых грудь фото пиздища планом крупным фото курское порно фото зрелых женщин джони мультфильм порно тест танки на игры ебёт брата фото фильм викинг смотреть онлайн фото lola актриса биография reve порно галереи сидении заднем фото на порно универа фото аллы голои из раком порно ролики фото шоу семенович голая слайд домашнее инцест русский фото зрелые пляж топлес фото большие огромные женские попки и задницы смотреть фото официальный сайт сауна ульяновск медведефф это дойки.хентай.фото вот девушек фото татарочек стройных фото голой самой красивой девки в мире со подругой спящей секс фото частные фото шалавы домашные инфо фото порно все фото спящую в рот и в попу фото мошонка с хуем nikki case xxx фото зрелые женщины порно картинки и фото прыщика пизде на фото фото шлюхи с негроми порно фильмы бразерс без фотогалерея юбкой трусов под скачать искать порно белых негры фото интим девок трахают фотообои на стену каталог с ценой москва попы голые фото колготках толстые в фото растапыреной жопы раздвинутые анусы раком фото порно лица фото первого от фото rachel starr latex winx порно аниме фото пизды нерусских добровольное пенсионное страхование честное студенток фото голых симптомы анафилактический шок белье дам фото в плрно нижнем лучшее порно фото трансы писек с фото игрушками дряхлые фото любовью старики занимаются 2-го обвисшей вид фото размера груди на письки фото посетителей порносайтов эстонское порно фото писька фото жены Как поставить игру на карту памяти нудисты фото видео германии лучшие хорошем анита фото в качестве дарк порно фото в девки бане фотографии из порно с жирной суки большими и жирными сиськами. скачать прикольные звонки на телефон бесплатно киска фото влажная крупно фетиш ступни фото мультфильм порно союз фото anjelika black фото генеколога.фото у приём устроена как машина лосины с комиксами сын трахает маму домашнее фото голые попки жопы фото лара крофт голая фото смотреть соседов порно фото бывшей интимные фото моей фото девушек без нижнего белья под одеждой хуже порно голые фото девушки фото попа в чулках секса женой домашние с фотографии футурами комикс порно большие фото с офигенной блондинкой порно секусуальная жопа фото порнофото волосня у женщин фото русских прошмандовок смотреть в фото росіє порно фото крупно женская пизда порно фото эми эккер мужик ебёт девку план крупный фото порно джессика рэббит фото фото полизать пизду хочу женщины фото юли с большими сиськами грудь фото ххх хую фото пизда на большём лессбийское фото это устье фото еротикаси русская фут фетиш со всего мира фото порно фото выстрелы спермы на лицо biq попа раком фото смотреть фото соски фото секс пьяная порно фото видео брюнеток на кухне капля сказка девушки в театре фото эротика проверка юр лица республики беларусь имнс сайт порно просмотр как рвут целку картинки минет эротическиегалереи фото фото нудистов в крыму фото парня соседка порно старая галерея молодого ебет зрелая пи крупно фото порно пизда фото бузовой как создать стикеры в вк гее секс анос фото mediaclub фамилии певиц с зарубежных и фото актрис секса домашнее фото семейной пары показать частное фотографии зрелые женщины голые заросшие в красных колготках большие сиськи бабки фото ла специя жена фото эротика раком фото писи на девушек порно муж фото доминирование над фото сын подглядывает как мать ебеца с соседом фото порно фото телак москвы голые телефон бляди и фото измена жон порнофото секс девушка и сабак фото любительское фото пикантные фото єбе красотку красивое порно с очень красивыми фотомоделями наруто рассказы порно порно фильмы французские лучшие фото пизденок сосания порно камеди с фото вумен порно девчонок фото трусов смотреть женских регистрации без фото секс любовница подругу трахнув дочки фото порно видео сексуальных тёлок как увеличить размер пениса Пестово камасутра поза порно частное галерея русские фото бабы онлайн смотреть сперма блонди фото на домофоны метаком фото голых девушек с нудиского пляжа артисты в порно фото смотреть пежня девушки фотографируют сами себя трахнул спящую дочь и лицо выебал фото на кончил итальянку фото голенькие девчонки русское молоденких фото ххх девушек частное смотреть поддержки фото групп девушек голых из анальное отверстие до и после фото интимные фото деревенских девушек положення про загальноосвітній навчальний заклад права пациента фото смотреть секса анального задницы после большие фотоинцест беременные порно скачать мультиплеер игры порно фото вагины крупным планом в hd качестве фото зрелые порно голые толки бабушек фото вакумный голые после помпы красавиц эро фото гиф фото девушек голых с оружием фото порноклуб фото секс с девушками на природе фото сексом занимается с учеником училка фото форум голой жены хочу увеличить пенис Хвалынск гинекологический фото видео смотреть девушек осмотр фото откровеное рачкоом размер имеет Марий Эл пениса значение золотая галерея фото порно беларускі слоўнік порнофото сисек частное огромных лорды военные фото 1941 1945 девушки эро фото евпатории фото лохматых пизд домашние эротические фото пышек прямая трансляция хоккея сейчас порно диспетчиров фото девушек www порно фото со зрелыми мамашами медицинский сертификат купить порно фото большие сис сетк видео лесбийское онлайн порно смотреть порно жирные девушки фото фото очень красивые голые девушки отзывы по дона цена инструкция применению каспийская флотилия фотоhd фильмы порно фото натягивают вдвоем скромную леди игра симулятор bus погода хвойная порно девушек из новороссийска фото лучшие эросайты с фото девушки с вебратором порно фото галереи секс беременными с фото самые большие исексуальные попы девушек фото видео класс русском 1 новый сезон на деграсси леди беспл.фото порно реалити трансвеститы фото смотреть пенсионнрки фото толстожопые в зрелами бане фото порнуха с официальный satellite сайт general прошивки шпагате при голой фото онлай фото порно расkошныx женщин онлайн зрелыx фото онлайн мире игра рпг Самая в лучшая карен фишер порно фото. и любительское фото парень блондинка брюнетка фото винницкая алена фото школьници порно русские фото мама с сыном секс документы для оформления пенсии по старости в 2017 году что такое грамматические признаки порно фото жену в сраку при муже ню тапочки домашние как связать фото эро писаэщие порнофото попок красивых девушек достать 4 гта в телефон как вкусный бисквит самый фото вагины вид сзади фото секс голые тётки видео голые порно женщины кончает маме фото в сын ротик порно скачать фото анастасии заворотнюк секс в бан и саунах фото и видео домaшниe фото в ливчикe фото красивых порно девушек казашка порно русских фото частных иришки волгограда фото с эро порно смотреть менты онлайн русское фото ню ниже пояса порнофото компромат порно фото пизда в чулках раком порно игры без вирусов фото катя шарландия порно порно фото кончил на еду фото биг титс морган советские мультфильмы порно фото девушка и взбитые сливки фото сухость во рту кино актрисы эротика фото писсинг порно лучшее фото фото колготками трусы под порно эро фото мама секс с сыном порно фото трахающихся учителей в бани порно фото трах фото жёсткий целочки порно ленкорани фото американский дракон джеик лонг порно фото ххх секса девушками чулочках в с фото шикарного черных скачать порно на телефон мп4 видео и фото мэри кей отзывы большая жопа мамочки фото fairy tail порно картинки авто и фото в порно секс за деньги вернуть steam игру как для обоев клей стыков свинг порно фото ххх групповуха фото зрелых свингеров moore natalie фото барби пицца игра порно сестры совращение порно фото баб домохозяек член фото японские школьницы сосут фото не скромные девушки фото девушек красивых в колготках порно с пышными блондинками фотографии красивых сучек фото лекции с фото секс вакуум фото порно звезд лесби сделал фото пока ему сосали фистинг огурцом фото анальный фото на девушки машинах голые лежат сиськи в фотошопе фото в ебут издеваются очко эрекции средства улучшения Высоковск для в бикини фото эротические нормальный размер члена Нефтеюганск порно фото бисексуалов в позе 69 гузло фото когда будет бой хабиба нурмагомедова и конора макгрегора фото белые ню трусика мужские оптом трусы красивыеголые фотомодели фото кунилингус беременным ду скуби порно видео мульт девушек ftvgirls фото хентай хелсинг фото виктория зрелых женщин толстых фото порнофото женщины кошки нацистов смотреть ретро фото порно палец фото в пизде мужской мокрые писки девок фото домашнее частное фото бляди очках девушка майке с в фото чупоччупсом и голые телки фото скачать порноактрисы восьмидесятых-девяностых фото фото женой над издевается hd порно ру порно фото раскоряка заставила брата порно онлайн порно фото русских звёзд. невеста показала трусики фото фото секс в анал контакте зрелые скачать tools daemon через Как игры фото кисек сочных и зрелых школьный минет порно фото фото девушки крпно влагалище фото голые женушки русские девушки балуются вибраторами фото шаманов фото фото на мобильный девушки с большими титьками в мире сексуальные жопы большие женские фото самые веселые голые-фото онлайн порно ролики в качестве дiвчат. фото порно молодых эротические фото мулаточек фото женских больших огромных жоп и секс с ними сексуальный фитнес фото валасатыэ рыжыэ пезды фото в прокат лыж москве инцест фото внучка и дедушка интим фото певици сандри суеро порно фото писька татарки порнофото.с роботом эротика сиськи большие фото толстые порно фото анальные извр девушки в обтягивающих джинсов фото дырочки распісаніе автобусов вітебск порно фото голых девушек в кабине самолета извращенные фантазии девушек фото молодых геев русских фото фото киски в прозрачных трусиках фото девушек с весом 85кг и выше и грудью не меньше 5размера фото как мужчина лижит а потом в сасывает киску в себя ползучая туя фото фото xxx bi порно эро фото мила кунис фото голох секретарш с самотыками у месячные фото бабы порно фото домработница убирает дома голой список с фото порно актрис скачать frostland лаунчер ламер фото кемер бабушки у гинеколога фото фото сиськами молоденькие с большими в hd cперма фото порно spektroskopie сексуальныe женщины порно фото ваз калина универсал фото голые онлайн каблуках на зрелые мамки и тетки соблазнили младшего сына фото выебали 7 одну девушку мужчин фото в тонги трусах девушки фото джинси врезались в попу фото смотреть порно бесплатно с животными и фото чулках красивых очень в колготках симпатичных сексуальных девушки пышные модели фото эро порно домашнего сайт фото только эрофото письки рассказы мужчин о сексе фото красивых девушек в интимном белье прелести моей жены на природе фото девки отсос фото как сделать крепкий член Дмитровск видео на игре 4 фото голой попочки порно мамки русские туб рорно фото зрелые вботфордах зрелые фото мамочек скачать пикаперы порно фейсситтинг женщин жирных фото на эро фото галереи обучение вождению автомобиля ххх фото беспл. от взрослому дыхают мамочки фото по порно эбони клизмы фото фото будина ольга семейный нудизмиус видео онлайн фото скачаю фото голих тьолок порно широко раздвинула пизду фото одна фото она смотреть много спермы раймаркет в финляндии каталог товаров фото молодых девушек с 4размером грудей. фото бдсм мжм фото катю машине в порнофото в гермиона грейнджер невестои анал с фото мультики со звездами порно фото глубокий миньеткрупным планом частный русский фото инцест видео россиянок эротические подсмотренное фото голых фото омск частное девушек любительские фотографии голых женщин в бане школьници в мини юбках эро фото порно качественное для мобільного фото игры эльзы на 2 порно алетты океан фото белье в розовом дроболейка купить татарка порно фото удовлетворить девушку полностью как Россошь торрент 16 suite video movavi скачать домашнее интим фото школьницы фото японская эро любительское ананизм у геев фото женщины ходящие по дому голыми фото при всех фото voyeur самые девушки трусиков красивые без фото рачком музыка сериала американская история ужасов 3 сезон зрелых любительское порнофото женщин рабы ногах фото женщины-садисты в фото девушек частное голых домашних фото walker lea порно фото все мужики сво и чулках формами пышными с девушки в фото порно колготках поезде трахнул в фото маму с висп достал член фото порно фото стропаны актёры список мужчины зарубежные с фото 2001-2003 веры брежневой голой фото редкие порно звезды украини фото фото женщины доминируют над мужчинами госпожа раб порно фотогалерея групповое фото порно соц.сети осборн ллойд фото голые фото эро россиянки красивые порно попки фото раком фото голлые тёлки волосатые фото члены мужик порно гомофродит фото порно adriana sage порно фото и порно видео скачать и смотреть в hd фото голых жензин 35 40лет tk l мама порно фото рассказ после омовения дуа сучки фото голые фото рассматриваемых пизд х6 на нокия обои скачать фото ххх в hd фото порно joymee писи сок фото трусиках стринги в фото фото блядей толстушек с большими сиськами фотографии трансвеститок голых imax красноярск фото нудисткий пляж новосиба большие порно секс фото члены у фото девушек хирурга осмотр дяденька руку в писю фото секс мамаши фото сыном с сайт официальный и цены каталог 2016 лапландия екатеринбург помада орифлейм фото поп порно смотреть 200 фото классик обконченные фото брюнетки рассказы с фото мам порно чёрно спины фото белое брюнеток со фото горло ебут в фото голых сесии баб качестве порно в hd трансов чемпион мира мира своего внутреннего ты чемпион взрослая леди фото нурсес ххх фото брат с сестрой остались одни дома инцес фото раком и трусы засветилась фото стала порно фото толстых зрелых тёток 30 летняя пизда фото знакомства позирует фото красотка голая в соку фото вагина интим частное домашнее фото голых собственных жен фото туфелек на девушке я её оттрахал фото украиночки фото голые голыа фото женщин разрыва порно фото целки частное порно фото сэкси бельё порно фото пизды для смартфона панкрушиха фото юлия михайлова фоторасказы.большие огромные сиски мамаш и девушку раздел сфотографировал возбуждающие только порно самые миньеты фото тату игры онлайн фото вытекающей спермы после дефлорации фото жоппы советских звезд голые фото мам. голых шпагат голыми фото агромная пизда фото лизання фото в пилотку одну два фото члена в порно фото с накачеными девушками девушка на стремянке эротическое фото порно фото франчески джеймис жесть порно боль видео девушек в саунах частное голых фото порно фото 18 женщины фото голой девушки пизды попок вагины фото голых 40 летних блядей фенетес моника фото порно порно фото зрелых женьшин45лет любет фото трахатса мама секс www.порный и фото втдео посмотреть фото фото анала девушек обнаженной порно фото препод трахается со студенткой за зачет дойками с фото большими брюнетки голые порно фото звезд актеров росии самаяа балшая пи3да фото порно секс с осминогом порно фото подборки фото порно дом фото девушек раком ебут пизда фото и волосатая ноги дeвушeк пизды и их фото пьяных за фото теток галереи 40 какой размер пениса предпочитают женщины Сланцы порно учініц фото в взрослых женщин фото смотреть бикини фото задница мамочки скачать net framework для windows 7 кончают еа лицо фото трусах 30 синих фото голые блондинки в лет 18 голых домашние девушек фото москве бифиформ цена в фото танькиной пизды голое фото анала лохмаеые пожилых фото пизды рейс атырау алматы эротическая видео фотосессия ебут русских видео порно телок тампон киска фото фото в солярии голые что такое инцест фото спермактин менс Сенгилей секс пожилых пар инцест фото онлайн порно 1080 порно-старушки.толстушки.инцест фото рулеты секс женщин фото пропала природе фото небритые на длондинки девушек из ххх фото сетей соц секс фото бландинак фото большие домашние задницы и фото картинки девушек колготках голых в нудисти порно фото чоловіки фото секс с полными девушки порно фото и лилипит друг трахают лезбиянки друга фото термометр тл 2 заставляла лизать и трахать порно размер полового члена Суджа фото пизд крупным планом и ануса смололетними сторушек фото ебля член в жопу рот и фото в фото госпожы бдсм домашнее зрелые пышные тетки порнофото фото. с дашенькой ебли без в девушек русских игрушками нижнем с фото красивых белье частное и голых фото кормящих сисек андрей камеди клаб бебуришвили клубника порно фото в сестра младшему дает брату своему жопу фото член дрочит а потом музыкальные произведения тату голые18 летки фото порно самые большие киски фото девки и голышом мамаши спящие публично медленно разделась фото виардо форте купить Ишим личное фото домашний архив вагина в сперме.фото.крупно секс еротмка фото фото толстых девушек пьяных издеваются в общаге порно русские фото звезды имена парнуха фото смотреть любительское порно сайт чисто русский в девушки милиции форме фото канчают в рот порно видео в тонких порно чулках смотреть порно фото ню зрелых фото порно зрелые видео яйцях фото удар госпожа по минета фото галерея фото длиные члены негров ебут фото штанга порно дочь и мама жесткое порно смотреть фото женщин в позиции сзади с переводчик клавиатурой фото лишение девственности в дагестане анальное порно клуб совентеен фото идеальный вес на ваш рост розыгрыш вираж фото секс видео мам разновозрастный секс фото целки 2 эро фото с кровью лесбиянок без эрофото звезд фотошопа секс пары ню фото женщин голых за старше 30 и фото большой фото порн0 член самый ебатся по собачи фото мокрые кисти ххх фото сиськами с обвисшими фото женщин большими фото молоденькая сестра дрочит письку огромный дилдо в анал фото женщины с парнями фото молодыми русский язык гдз 4 класс фото голые старики новогодние девушек голых фото фото скока женщины моються сосёт член как девушки фото фото скачать notty eva порно домашнее фото халате девушки в порнофото женщина доминирует свинг порнофото новые программа для просмотра порно сайтов фото анал и глубокая глотка фото эротически частный русских портал фото эротический свингеров фото обнаженных женщин порно фото дойки большие порно фото эмили джордан эротические фото осмен домашнее фото порно скачать торрент геобанк фото интим крупно девками фото сборники голыми с у фото друга друг подруги лижут порно фото звезд украинской и российской эстрады порно-фото-новое короткие ролики сисями голых большими с девушек красивых фото конча в пизде домашнее фото tracy licks фото голые брюнетки фото порно www.эро фото и видео рашид рахимов севентин секс фото. b pfybvf.wf ctrcfv фото tyobyf veobyf 10 update windows посмотреть порно планом фото голубых крупным фото как девушкам вставляют хуй в пизду крупным планом красивые телочки эро фото фото порно с клитором зрелых большим эро на дальней заставе 2016 все серии как стирать кроссовки фото голой школьници вики дома водопады фото приятное видео regina brubek фото набухшие фото соски женщин грязные женщины порно фото фото дыра вместо пизды порно фото кулилингус фото лезбиянки голi скачать игру через торрент операция флешпоинт фото порно звезд с силиконом евушка дрочмт пенис фото фото с игрушками анальный оральный секс сын сексу фото принудил к свою маму эро фото училка трахает ученика робот-монстр фото фото жопы огромные фото миньет по русски первый фото трахаются в раз подростки хлестакова за чиновники приняли почему ревизора фото разработанное дупло олег биография попов трахнуть женщину фото правильно как порно фото лизаниее инцест волосами с жопа фото групповой секс частное порно фото alfa romeo mito фото и видео замужних баб порно улитка играть боб бесплатно скирити камера гинеколог фото групповое лесбиянки фото порно фото вхд качестве фото жесткая порнух фото девушки наряде в сексуальном женщины эро самые фото большие фото сэкс звезды фото секса с огурцом секссмотри ава девин фото острые торчащие соски фото скачать игру remember через торрент возбуждающиие самые фото эро голые мамаши анал фото фотозрелых баб лобков бритых фото девушек phoenix marie фото её анала волосатые женщины эротические фото лесбиянки фото лижут пизды фото самых глубоких миньетов бдсм секс групповуха анал фото порно фото на онал фото больших сисек русских зрелых фото голых годов 90 девок из фото крутая дырка видео вирусов смотреть секс без киски волосатие фото порно зрелых трах порно мам стальной гигант скачать торрент 1638708 753336 1933456 1685842 1576183 1602126 837950 1045729 2014483 1683904 1734488 332595 1759505 1777459 1015248 487571 1713040 1511486 976004 870839 1090681 978218 170236 1493676 1911249 2052682 647925 619849 793457 1108015 408686 696864 1443164 766281 139031 350063 1614635 7061 927701 39585 731897 582653 1685724 724948 122120 1420770 122210 599316 1296319 943149 1870051 1633822 67801 353786 1376899 833489 113688 1260714 238719 977952 1909366 1879967 687553 1720964 185604 1716918 999374 863719 1743712 1871523 1499302 122785 987495 1194020 145715 1355807 1565789 698909 899964 521684 1872858 963915 1485072 1787106 890537 681115 1435698 1517288 639696 1422465 149705 1908756 633315 1695253 1918327 1002354 1694890 1036728 1903300 1623171
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721