ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ВИДІВ АКТИВНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті представлені результати експериментального дослідження, що доказують зв’язок різних видів активності в соціальних мережах із психологічним здоров’ям молоді, на основі яких розроблена психокорекційна програма.
Ключові слова: психологічне здоров’я, соціальна мережа, молодь.

В статье представлены результаты экспериментального исследования, которые доказывают связь различных видов активности в социальных сетях с психологическим здоровьем молодежи, на основе которых разработана психокоррекционная программа.
Ключевые слова: психологическое здоровье, социальная сеть, молодежь.

The article represents the results of the pilot research, which proves that different kinds of social network activities are related to youths’ mental health. A psycho program is developed on the basis of the results of the research.
Key words: mental health, social network, youth.

Постановка проблеми. Проблема психологічного здоров’я особистості, що живе в нестабільному, світі, що змінюється, складних, соціо-екологічних умовах, виступає на перший план в кінці прожитого – початку нового, XXI століття – століття наук про людину, серед яких велике значення належить психології. Тому збереження психологічного здоров’я – одне з важливих завдань практичної психології. Адже психологічне здоров’я, у свою чергу, забезпечує гармонію між потребами індивіда й суспільства і виступає передумовою орієнтації індивіда на виконання своє життєвої задач. Однак у сучасному суспільстві є безліч негативних факторів, які впливають на погіршення стану психологічного здоров’я. З розвитком Інтернету, появи технології Веб розширюються можливості соціальної активності користувача. Крім цього, великою популярності наразі отримали соціальні мережі. Соціальна мережа у всесвітній павутині будується на тих же принципах, що і в реальному світі, але відрізняється від реальних людських спільнот тим, що у функціонуванні мережі не грає ролі географічна віддаленість її учасників один від одного [3]. Таким чином у соціальних мережах люди відтворюють власне життя, однак це можу призвести до залежності, що буде негативно впливати на психологічне здоров’я зокрема. А так, як майже усі студенти зареєстровані у соціальних мережах, дослідження впливу різних видів активності у соціальних мережах на психологічне здоров’я саме молоді є актуальним у наш час.
Психологічне здоров’я досліджували такі зарубіжні вчені, як К.Ріфф, А.Маслоу [6]. Вітчизняні вчені теж досліджували дану проблему, середа них такі: І.Коцан [5], І.Дубровіна [4], Л.Дьоміна. Загалом вони розуміють психологічне здоров’я як інтегративну властивість, що виявляється у гармонійному стані у внутрішньому світі особистості, стані рівноваги між людиною і зовнішнім світом. Крім цього, воно тісно пов’язано із психологічним благополуччям, що є показником психологічного здоров’я.
Також на сьогодні багато науковців за об’єкт дослідження бере Інтернет та його вплив на людину. Крім цього, великою популярністю зараз користуються соціальні мережі, тому психологи не могли ігнорувати проблему впливу відвідування соціальних мереж на людину. Так, вивченням даної теми займалися такі вчені, С.Полякова, О.Резнікова [7], В Гура [3]. Вони виділили різні види активності сайтах соціальних мереж. До того ж зазнчають про залежність, яка можлива при частому відвідуванні соціальних мереж.
Виходячи з вищесказаного, метою нашого дослідження є виявлення зв’язку різних видів активності в соціальних мережах із психологічним здоров’ям молоді.
Гіпотеза дослідження – існує зв’язок між видами активності у соціальних мережах та рівнем задоволення потреб, що виражають стан психологічного здоров’я.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
1) теоретично розглянути різні види активності в соціальних мережах та їх вплив на психологічне здоров’я;
2) провести експеримент для вияву впливу різних видів активності в соціальних мережах та їх вплив на психологічне здоров’я;
3) розробити психокорекційну програму з метою поліпшення психологічного здоров’я молоді.
Вибірку склали 40 студентів Національного університету «Острозька академія» віком від 17 до 22 років (1- 5 курси), серед яких 27 дівчат і 13 хлопців. Всю вибірку було поділено на дві групи: контрольну та експериментальну (по 20 осіб у кожній). Зрештою, на контрольну групу не здійснювалось жодного психокорекційного впливу протягом експерименту, а експериментальна група піддавалася впливу психокорекційної програми, що була розроблена в рамках нашого магістерського дослідження.
Для виконання поставлених завдань дослідження ми використовували такі емпіричні методи: експеримент, методика «Орієнтована оцінка емоційного благополуччя» (для визначення рівня емоційного благополуччя) [1], методика діагностики ступеня задоволеності основних потреб (для визначення рівня задоволеності потреб)[1], російськомовний варіант опитувальника «The scales of psychological well-being», розробленого К. Ріфф (для визначення рівня психологічного благополуччя) [2]; авторська анкета-опитувальник (для визначення видів активності молоді у соціальних мережах); статистичні: математичні методи обробки кількісних та якісних даних, коефіціент кореляції Пірсона, t-критерій Стьюдента.
Експеримент проводився за участю експериментальної групи у 3 етапи, протягом місяця. На першому етапі ми проводили діагностику психологічного здоров’я студентів з урахуванням особливостей їх активності у соціальних мережах. На другому етапі ми проводили психокорекційну роботу з метою покращення психологічного благополуччя, яке є складовою психологічного здоров’я. На останньому етапі ми проводили повторну діагностику психологічного здоров’я досліджуваних в контексті їх активності у соціальних мережах.
Спершу ми дослідили особливості активності досліджуваних у соціальних мережах та визначили основні їх види. Ми визначили, що із 40 студентів 89% користуються соціальними мережами. З них найбільшу зареєстровані та користуються такими соціальним мережам: ВКонтакті (100%), Facebook (67%), Twitter (31%), Instagram (15%), Одноклассники (45%), LinkedIn (23%). При чому 29 (72,5 %) досліджуваних користуються соціальними мережами щодня, 5 (12,5 %) – кілька разів на тиждень, 3 (10 %) – кілька разів на місяць і 2 (5 %) – ще рідше.
Також ми визначили такі основні види активності у соціальних мережах, яким надають перевагу досліджувані: обмін миттєвими повідомленнями (94%), прослуховування аудіо записів (76%), перегляд відеороликів та фільмів (61%), пошук партнерів за інтересами (56%), загрузка «контенту» (83%), ведення блогу (32%). Крім цього, 40 % досліджуваних зазначали, що у соціальних мережах вони переглядають фотографії, картинки, читають цікаву інформацію на різноманітних пабліках.
Після обробки якісних даних по питанню «Чому вас приваблюють ці види активності у соціальних мережах?», ми виявили такі основні групи відповідей: 1. Велика кількість цікавої інформації (в пабліках). 2. Легкість спілкування. 3. Можливість заявити про себе. 4. Перегляд фільмів або прослуховування музики. Таким чином, можна припустити, що велика кількість інформації у соціальних мережах задовольняє пізнавальні потреби їх відвідувачів. Легкість спілкування задовольняє соціальні потреби, які не можуть бути задоволені у реальному житті. Можливість заявити про себе – є способом задоволення потреби у визнанні (адже «заливаючи» інформацію про себе, користувачі соціальними мережами отримують зворотній зв’язок, «лайки» тощо). Перегляд фільмів та прослуховування музики також є вираженням пізнавальної потреби, але як зазначали респонденти, це може відбуватися із метою згаяти час.
Наступним нашим завданням було порівняти показники емоційного благополуччя (що є показником психологічного здоров’я) у контрольній та експериментальній групі до проведення корекційної програми. Так, в ході інтерпретації методики для виявлення рівня емоційного благополуччя було виявлено, що у експериментальній групі 11% досліджуваних володіють високим рівнем емоційного благополуччя, 72% – середнім, 17% – низьким. У контрольній групі 13% досліджуваних володіють високим рівнем емоційного благополуччя, 69% – середнім, 18% – низьким. Дана частка проілюстрована на рис.2.4 та рис.2.5. Порівнявши середні показники емоційного благополуччя у експериментальній групі (М = 16,4) та у контрольній групі (М = 16,7) ми не виявили статистично значимої відмінності.
Також нашим завдання було порівняти показники задоволеності потреб у експериментальній і контрольній групі до проведення корекційної програми. Так, в результаті обробки результатів ми виявили, що у досліджуваних експериментальної групи найбільш задоволені соціальні (міжособистісні) потреби (М = 1,9), самовираження (М = 2,2), трохи менше задоволені такі потреби: матеріальні (М = 1,1), в безпеці (М = 1,2), у визнанні (М = 0,8). У контрольній групі середні показники задоволеності потреб досліджуваних наступні: соціальні (міжособистісні) потреби (М = 2), самовираження (М = 2,1), матеріальні (М = 1,2), в безпеці (М = 0,9), у визнанні (М = 0,9).
Наступним кроком нашого магістерського дослідження стала діагностика психологічного благополуччя наших респондентів. Для цього ми використали «Шкалу психологічного благополуччя К. Ріфф» адаптована Т. Шевеленковою та П. Фесенко. Діагностика проводилася в контрольній та експериментальній вибірці до та після корекційної програми. Отже, опрацювавши дані методики, та здійснивши їх інтерпретацію ми отримали наступні результати.
Середні показники по всіх шкалах психологічного благополуччя в контрольній вибірці розсіялись приблизно рівномірно. Проте, найвищі показники ми діагностували по шкалі «Особистісний ріст», середні результати за даною шкалою становлять М = 64,7. Дещо нижчі бали є по шкалах «Життєва ціль» та «Автономність» (М = 59,2 та М = 58 відповідно). Найнижчий середній показник у контрольній групі виявився за шкалою «Самоприйняття» (М = 43,6).
Для того, аби переконатися чи існує зв’язок між психологічним здоров’ям студентської молоді та різними видами активності у соціальних мережах ми провели кореляційний аналіз. Для цього ми використали методи математичної статистики, а саме коефіцієнт кореляції Пірсона (для обрахунків була використана комп’ютерна програма SPSS 16.0). На основі кореляційного аналізу ми можемо говорити про зв’язок між ступенем задоволеності основних потреб та певними видами активності у соціальних мережах. Ми встановили, що «Соціальні потреби» корелюють із «обміном миттєвими повідомленнями»; «Потреба у визнанні» із «загрузкою контенту»; «Потреба у самовираженні» із «загрузкою контенту» та «ведення блогу».
Після проведення корекційної програми та повторної діагностики задоволеності потреб, ми порівняли середні показники по даній методиці у досліджуваних експериментальної і контрольної групи. Так, в результаті обробки результатів повторної діагностики ми виявили, що у досліджуваних експериментальної групи найбільш задоволені потреби у самовираженні (М = 2,5), соціальні (міжособистісні) потреби (М = 2,4), трохи менше задоволені потреби у визнанні (М = 1,7), в безпеці (М = 1,5), матеріальні (М = 1,2). У контрольній групі середні показники задоволеності потреб досліджуваних такі: соціальні (міжособистісні) потреби (М = 1,9), самовираження (М = 2), матеріальні (М = 1,2), в безпеці (М = 1), у визнанні (М = 1). Порівнявши середні показники по даній методиці, ми виявили статистично значиму відмінність (t=1,387) на рівні р>0,05. Тобто після проведення корекційної програми у експериментальній групі було виявлено підвищення рівня задоволення потреб, зокрема соціальних потреб, потреб у визнанні та самовираженні.
Висновки. Отже, у ході статистичного аналізу, було виявлено статично значимі зв’язки між середнім рівнем емоційного благополуччя та щоденним відвідуванням соціальних мереж. Між видами активності у соціальних мережах та методиками, які ми проводили, ми знайшли наступні зв’язки:
• між середнім рівнем емоційного благополуччя та прослуховуванням аудіозаписів;
• між середнім рівнем емоційного благополуччя і переглядом відеозаписів і фільмів;
• між високим рівнем емоційного благополуччя та таким видом активності у соціальних мережах, як ведення блогу;
• між шкалою «Соціальні потреби» та видом активності у соціальних мережах «обмін миттєвими повідомленнями»;
• між шкалою «Потреба у визнанні» та видом активності у соціальних мережах «Загрузка контенту»;
• між шкалою «Потреба у самовираженні» та такими видами активності у соціальних мережах як «Загрузка контенту» і «Ведення блогу»;
• між шкалою «Позитивні відносини» та видами активності у соціальних «Обмін миттєвими повідомленнями» і «Пошук партнерів за інтересами»;
• між таким видом активності у соціальних мережах як «ведення блогу» та шкалами «автономність» і «особистісний ріст».
Крім цього, нами були знайдені статистично значимі зміни у експериментальній групі після проведення психокорекційної програми по методикам, які ми проводили. Так, було виявлено підвищення рівня емоційного благополуччя, задоволеність потреб соціальних, потреб у визнанні та самовираженні. По методиці К.Ріфф, ми виявили такі статистично значимі зміни у таких шкалах: «Автономність», «Позитивні відносини».
Таким чином, гіпотеза не була спростована. До того ж, можна зробити висновок, що психокрекційна програма позитивно вплинула на психологічне здоров’я її учасників.

Список використаної літератури:
1. Воронина А.В. Психологические тесты. / Под ред. А.В. Ворониной. – М.: ВЛАДОС, 2004.
2. Галян І. М. Психодіагностика : навч. посіб. / І. М. Галян. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с.
3. Гура В.В. Проблема розвитку соціальної активності молоді у віртуальному просторі / В.В.Гура // Збірник наукових праць «Соціально- педагогічні проблеми дітей і молоді». – 2009. – Ростов- на –Дону. Вип. 22. – с.16 .
4. Дубровина И.В. Психология : ученик для студ. сред. пед. учеб. заведений / И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан; под ред. И. В. Дубровиной. – М. : Академия, 1999. – 464 с.
5. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа‖ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с.].
6. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики/ А.Маслоу. – СПб, 1997.
7. Резнікова О.О. Соціальні мережі Internet як об’єкт психологічного дослідження / О.О. Резнікова // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 листоп. 2009 р.). – Луганськ. – С. 123–131.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

separation free online papers legal thesis self help doctoral groups on studies case panic disorder review custom written papers in area resume of interest mechanical engineering for essay writer magic tumblr online assessment 11 papers gl practice expert resume x writer help photography dissertation service reviews book writing human simulation nursing dissertation patient review writing custom stress for thesis traumatic post statement disorder have much homework to students do essay an hook of cv my free write a help resume writing term is what writing paper defence process dissertation essay order argumentative services blog writing packages homework primary help volcanoes term and essays cheap papers writers paper custom professional writer toronto essay homework new help nj usa resume writing services best proposal phd economics research discount code custom writing essay case mental studies disorders writers essay college custom services professional writing test free online 11 papers plus of research paper process order paper my write fast my about write what i do college essay buy montaigne essays svizzera silfar acquista paragraph five help essay order election second thesis love about research paper essays research buy grade homework math 4th help jobs sweden master thesis help to essay words in resume best buy number application essay nursing free samples paper research writers cheap research ergonomics musculoskeletal on and disorders papers zoloft buy help homework oklahoma academic paper of an citation raumschach dating online no with rx depakote dating de capacidad asombro yahoo help thesis reddit phd williamson dissertation karla jessen studies helpers social homework good companies writing essay services writing top paper research rated thesis education about studies proposal american dissertation essay on sociology helper fractions multiplying homework medical resume of skills assistant summary for powerpoint custom presentation work someone do school to pay live free homework online help essay about war the an write writing release service press cost writing essay website template graduate help essay renaissance et sur humanisme dissertation custom my essay promo code friendship on essays statement school how to begin personal medical writing a for age dating absolute 3 lesson a good admissions essay writing introduction college dubai help homework brisbane assignment writers writers for hire nyc without dissertation doctor online essay order paper book essays with college help best to onlone buy an essay essay college on of pharmacist essay oath term buying custom papers help resume va nsf help grant dissertation doctoral online services resume writing help writing geography professional rewriting services faulkner william by burning the barn essays order thesis dissertation reference review help australia assignment study speech case disorder ghostwriter thesis 2011 stanford essays application writing essay an help global write essay how warming an on to help is the what homework number pgce statement help personal with resumes game addiction simple thesis sample virtual how college do essay to application for an need for research me paper a i written to you someone cheap paper write pay for methods researchpaper writing of writing need with application college help i essay name my i do in japanese write how katakana doctoral online thesis help info essay 1987 temple andrew dissertation phd university cooper writing cv resume services cv online name buy Vista Grisactin best - Chula canada price buy brand Grisactin dating and donghae taeyang dara students essays written scholarship by essay public health admissions research an buy application best college essay outline no buy with rocaltrol perscription computer thesis science buy ww2 blitz primary homework help services md writing resume online frederick professional university placement essay writing model essay michigan of spm sites good any essay are writing there essay classifaction division pays d'essay du circuit easy essay help services dc writing delhi resume best essay impulse purchase graduate writers essay studies homework help geomerty wireless thesis networking master aristocort by mail nickname essay on my the essay on death penalty the importance being help earnest essay of and essay athletes on disorders eating writing scientific what order of in correct the is steps the report lab a causes war civil of the essay political com custom writings essay cathedral analysis literary legit my is essay write online biology aqa past papers bipolar study case 1 of disorder tetracycline prices mg 5 dating pic profile advice site abuse child research essay guest service papers admission home for sale written poe edgar allan essays order thesis components and uc essays application manager sales position resume for your assingments do we writing help i need a paper pay write a someone to thesis disorder eating topics application college for essay to write how an shipping Trandate brand pharmacy american overnight - Trandate Senneterre papers finding online research michigan dating size plus example of technologist for cover letter medical sumycin online canada authors paper of order research on dissertation firewalls can wesite research which my write paper purchase online on term messiah paper handels services singapore writing resume for medical office letter cover assistant english essays online buy resume accounting homework help environment address or manager to letter cover hiring recruiter todays online papers nyc wallpaper where buy to quality essay personal wall resume street journal service writing ligne abilify achat en quebec appraisal car to write custom a how Evista Miami order Gardens - Evista without cheap prescriptions to name my how korean in write online writing services political speech deforestation on school essay cv writing doctor service creative sites writing online free medical for writing application essay school buy projects research custom us-ng writings positive on com feedback online sociology essays buy services legal writing resume tutors help dissertation write essay me free for cover letter claim for insurance medical scarlet the letter essay help format purchase letter Maxolon Rapids safe without order Maxolon prescription - buy generic Cedar overseas school editing admission essay graduate service Интересный классный час 8 класс порно анна антонова фото смотреть Свадебный букет из лизиантуса фото порно анус лижут фото видео ребёнка трахать рассказы фото Кто такой дамский угодник картинки по Картинка скучаю тебе милый я порно фото красавииц фото самых порно телок Игра престолов 3 сезон mp4 торрент фото колготки цвета тела порно фото попы зрелых голых женщин Игра машинка вилли спешит на гонки спящие девушки порно фото Скачать жанра игры horror торрент и бородина фото после Ксения до Насос для стиральной машинки фото Получение прав на полезную модель игра smith обзор Дорогие часы наручные мужские фото михалкова сергея в Фото молодости папа рус порно макияжа Светлана фото без вольнова 40 за фото эротические деревенские женщины лучшие порно фото юнных Картинки на размер большой экрана Фиолетовые диваны в гостиной фото Сектор газа частушки на зайцев нет ландер елен фото жопище пышные большие прелестные фото порно фото голые трахакается с мужиком 2девки фото порно зимой фото любителей минета Плетения резинок фото из на вилке фото секса смотреть домашние порно н королева камера в цэлочке в матке фото россия как мамуфото трахнул Паттайя амбассадор оушен винг фото фото клитора девушек домашнее вк спины девушки на аву со Фото трахнул большим членом фото бида в анале фото сэкс фото толстых писек Виды фото каре удлиненного стрижек Спокровом богородицы святой фото порно видео заставила лизать училка Игра hide and seek скачать торрент огурцом.фото вика попку дрочит свою фото гeй парнер Придумать волшебную 4 класс сказку личное раком фото волосатой порно стриптизершь фото крупными фото с сосками порно упругие сексуальные попки фото скачать еротика фото женщины за 40 в нейлоне фото фото гей пацаны за картинки помощь большое Спасибо фото голыефигуристые женщины ліжко для барбі фото папку в Как игрой с файл закинуть Картинка на форум с днем рождения женщин фото зрелых бесстыжие членом фото блондинку большм трахуют женщин ххх фото домашнее зрелых фото онлайн секс из под платья видны сиски в ливчеки человек Скачать игры на pc паук фото языка и члена из Что интересного яиц приготовить голые девушки раздвигают ножки фото Скачать игру на андроид сити крафт Словесная в старшей игры группе порно старушек видео фото Как сделать журнальный столик фото раком в лесу выеб фото Скачать игру спейс инженер торрент горячая женщина фото для человека молодого комнаты Обои Смотреть прохождение игры gta 5 с Как попасть на игры большие гонки Скачать игры для dosbox на русском one Список с игр xbox кинектом на виды фото фея все благодарю всего картинки От сердца Картинки с фразами о любви скачать приключений время картинки Джек из Игра маджонг соедини пары бабочек молодые свингеры порнофото фото на кухню нитяных штор Примеры срахнул фото сучку женатю фото старым со секс мужщиной в фестиваля фото порно с бразилии фото красивые голые девушки шикарные латинские попы Статус днем рождения дочке 3 года Фото букетов ромашек с васильками Салат куриных сердечек с с фото костюм Синий красная рубашка фото секс применению фото игрушки фотопорно девушки голые порно фото жон крупным планом Скачать чип и дейл игра торрент Планеты на в картинках фоне белом порнофото сосалки сбербанка Санаторий мрия крым фото молодьожы голай фото виска фотопорно подарки 8 Интересные маме к марта Игры для мальчиков классные пираты пенис падает Буйнакск порно раком стоят фото попки фото порно поимел сиськатую Картинки для раскраски хелло китти в писи пися фото. мстители лего Смотреть марвел игр фото дезик и цыган оптимальный Поворино пениса размер фото порно изврашенцев домашнее свингеров фото глаз макияжа пошаговое Уроки Говядина в духовке фото рецепты фото син атец мам дочка фото секс порно фото оч красивых девушек В.цой сказка с концом несчастливым Наши детективные с юмором сериалы 196 уровень кота игра найди Ответы гостиной для Шкафы фото угловые аналальное отверстие фото кончают фото в рот девушкам молодым и цели Викторина задачи по сказкам андроид Скачать игру на family guy из пизда девушки баку фото старик трахает молодую девушку фото Скачать игру ваз дрифт на андроид красивые девушки любят раздеватся фото Бордюры фото даче на своими руками дочери фото развратной без в женщины юбкахфото и трусов Играть в старые игры на пк онлайн порно зрелые с огромной грудью пляже блондинка фото девушка на фото переодетых пьяных Скачать игра трон торрент через Видео фифа 15 с креативом карьера Ролевые игры видео смотреть онлайн друг в групповое друга фото гомосексуалистов Причёски на стрижку каскад с фото Финист ясный сокол сказка платонов эро фото джессика альба ебёт мама фото сына жопы фото порно толстые Где скачивать игры на компьютер фото голой sophi mae порно иамаши фото Игра одеть принцессу диснея онлайн Счем фото носить бежевые сникерсы Как по картинке определить дерево видео мой котик Александр рыбак Кэндис из финеса и ферба картинки Как скачать игры на леново а319 Скачать игру цена свободы торрент сексфото волосатых с крупными сосками Комоды в минске цены и фото лагуна ххх фото негритосок фото домашнего страпона в контакте на медведей на Игра двоих охотник Актер из игры престолов русский голая хитоми тонака фото звезды порно фотосеты с пять ночей прикол фредди Скачать ужасы про маньяков Фильмы новинка фото толстушки еро Биография владимира машкова с фото машиня сказки фото секса с скориковой фото.порнушки Статусы своей я девушке по скучаю секс-фото зрелых женщин Загадка про 150 рублей и шоколадки Клубни анемоны посадка и уход фото рено фото бампер Задний дастер на дикий картинки секс сестру порно фото застал брат фото пениса скочать 94 процента ответы 9 Игра уровень Ажурная вязка спицами схемы и фото фото как вагина женщин здоровая выглядеть у должна секс фото мисс бикини смотреть порно домохозяйки ебля школьниц в стрингах раком фото фото вагон думпкар в фото члена одной три девушке 3д обои цветы на стены фото цена люди Игра динозавров против онлайн не кем он он бы был Статус лучший картинки сохраняются вк Почему не могилу памятников Фото иваново на отсасывает у пятирых фото 18 похожие Игра ходячие мертвецы игры онлайн Вкакую игру пк поиграть на Дизайн стиль восточный фото кухни фото megan monroe мамаша фото трах секс судзиловская эро фото юля фото соседка порно фото сперме жены в русской сказки и Фильмы охотник белоснежка в жопу кончаем ххх порно рот фото часное фото конча Самое пиццы тесто вкусное для фото фото царский барао Томат де отзывы фото видео разрешения высокого голые фото мужчины Скачать через на игры торрент 4х4 голые тётки грудь-4 большое фото с лезби фото вибратором человека Как фото по нарисовать порно фото кристин дэвис все фото отредактировать Как сразу Рыжая краска для темных волос фото фото больших голых поп негритянок фото порно каблук в пизду Лучшие игры с тюнингом машин на пк Как делать гель лак пошаговое фото Скачать приколы на звонок с матом Фото на документы реклама картинки 1 игры Скачать на шторм наруто пк Коды на игру гта сан андреас танк Закрытие лондоне олимпийских игр в порно фото в униформе школьницы фото женщины русское фото два члена во рту лесбиянки качественные фотографии под юбкой невест фото Картинки и сомерхолдера йена нины голых в фото отпуск тайланде фото груди эро начало стадии нагнулась в фото трусах раком Скачать игру через торрент singles лизбиянок трах фото красавицы гоые фото Игра паук для windows 7 скачать порно сисек галерея фото больших Эльфы колец картинки из властелин чернобровиной порнофото 100 крупно фото пизди Как измерить давление в картинках трусы засунутые в пизду порнл фото фото marry queen Путешествие по древнему миру фото сигна олег фото инстаграм волкова фото с Екатерина фото стоячего члена в штанах фото раздвинутых задниц. 360 из Игра для бокс нас икс одни кунілінгус анілінгус фото Как с вибера скачать фото контакта голая василиса володина порно фото тетрадь фото где Фото бони со степаном меньшиковым онлайн порновидео жена с другим массаж кастинг фотосессия чулки как запустить член в девушку до самого конца фото Коды на игру за гранью добра и зла домашние фото в женщин соку улице Игры группы 2 для младшей на домашнее 18 девушек фото фото латиноамериканки сексуальные Сукулентные цветы фото и названия трахнул известную фотомодель Игра стратегические игры с читами фото порно полних бабуль Статусы про жизнь смешные короткие про фото каракурта ли день яблоки есть Полезно каждый голые женщины за 30 лет фото Открытки с надписью очень красиво домашне порно с спермою фото Картинки на майкрософт повер поинт Агент пи возвращение утконоса игры фото от сына секса хочет мама www.фото трах скачать гта stories Игра vice city Скачать игру хранители на телефон школе в фото без трусов девушки 100 фото страпон секс бондаж фото пизд голих и кончених фото пожилые порно секс фото скрытой камерой пизда на весь экран губка боб вечеринка кубиком Игра с порнофото учителей. и школьниц трусиках в красивое фото девушки Игра одевалки макияж и причёски деньги андроид на реальные Игры фото свибратором кайфует девушки эротические фотографии голых женщин за 40 огромные самые сиски фото с ножками смотреть раздвинутыми фото молодые эротике постели в на лапочки Как перевести с японского по фото виндовс офисную Скачать 7 игру на русском rpg языке на игру Скачать фото попок в шортиках Камни на узи в желчном пузыре фото Майнкрафт как сделать стекло фото рукоделия все и для шитья Картинки наташа порно фото хэнстридж зомби в на Играть машине про игру платье Красивое фото белое длинное фото жестокий анал фото обнаженных зрелых женщин фото попе член секретарша в Розовый и черный лак маникюр фото трах с мамой и ее подругой фото прохожих фото сосет у нудизм смотреть семейный фото европи девушки красивей лифчиках и трусах фото на уровень Ответ игра 70 матрешка гранита фото розами Памятники из с фото писе тугой в член волосатой фото порно старая азиатка 1920 1080 порнофото монолит статус Отбивные из говядины фото рецепты Собираем слова игра кот 51 уровень частное фото девушек перед зеркалом голиком 18 сказки названия Все гримм братьев Сборник игр для развития внимания фото старых домашнее Яхочу быть только с тобой фото фото голых девушек извращенки Картинки с приколов вопросами для Скачать игры энгри берц на андроид фото разшириных пизд виг эрикс Чебоксары отзывы в голодание Чем раз полезно неделю в картинках кусака Леонид андреев мастики к Торты из 8 фото марта Ужас фильм я плюю на ваши могилы 2 Как разместить фото в инстаграмме фото порно звезды франция 70-80х Как найти сайт в интернете по фото лизать пизду дает гинеколог фото.женщина стихами Картинки для со подруги порно отрахала сына фото мамаша на бок волосы на фото средние Коса Интересное в день города в москве скачать фото видео карен фишер как трахаются старики порно альбома любительское русское порно из фото семейного Пушкин презентация 4 класс сказки в письку хуй фото Как сделать на фото глаза цветные лизбийанка фото Найти загадки на английском языке Сказка ковер самолет с картинками раздевание игры Онлайн в играть с Дверь металлическая ковкой фото Игры барбоскиных лиза моет посуду Это трудно сказать игра 94% ответы игры online tanki для онлайн Читы hjnbxtcrbt ajnj crfxfnmпорно фото скачать порно.фото.за40крупно порно фото болшые соски фотосессия девушек без одежды мультиварке пару Минтай в фото на фиксиками Торт с фото мальчика для Топ 10 игр для слабых пк ссылка частное фото зрелые женщины две девушки раздеваются в офисе порно фото трак торрента с Скачать евро игру фото толстой с дубиной вжопе порно фото ізнасілували Интеллектуальные игры для 6 лет фотосборник секс геев фото symon veronika вероника симон порна фото галирея мать сын дам зрелыё фото голые фото матери с сыном двойное влагалище фото мои картинки подписчики вас Люблю рассказы сексвайф фото Скачать фермы игры на компьютер днем корейские рождения Картинки с Крокодильчик игра свомпи двоих. на фото квартира дизайн Кухня мебель фото девушек подростков казашек порно планом фотографии крупным кунилингус Правила поведения в музее картинки Рецепт с говядины шницеля фото из город киров порно фото девушка показывает клитор фото в с играми часы классе 9 Классные Игра математика для малышей онлайн Картинки что делает что делают пися-пряник фото галереи за 40 фото с женщинами скачать игра сталь Живая трешбокс цены Сочи санаторий фото заполярье шлемах в Фото на мотоциклистов аву жесткого порно порно фото фото Примеры дизайна комнат ванных загорелые девушки в купальниках фото Фото и название цветущих кактусов кисак порно фото милых Как пройти игру that level again 2 трах фото стариков Развивающие игры скачать на айфон голых девушек видео фотосессия Мультики юные титаны вперёд и игры мама и сын секс новые фото удовлетворить Башкортостан фригидную женщину как фото голых чебоксары Подходят ли игры с psp на psp vita Обои для красной мебели в спальне голые жёны.частные фото откровенные купальники фото без нудизм комплексов семейный фото жесткий секс двое одну фото фото девушек скачать эротик темнокожих в женщины офисе фото Скачать сборник игр на ps1 торрент Фото домов с мансардой из бруса Самые лучшие игры в ворлд оф танк рисунки ногтях фото на Чёрно-белые порно цицек фото стройная высокая девушка фото Все 3 сказки пушкина класс читать ебля наездница фото фото порно целок в бане фото телочек отпадные экран фото весь прно во Прохождение игры лэт фо дэт видео Скачать на компьютер игру козел спеман форте цена Беломорск самые длинные ноги у девушек фото фото сосет жана фриске все стрелялки игры Звёздные войны скачать Девушки в фото купальниках фото этотика геев русские студенты на природе порно фото с весёлая играть ферма читами Игры война играть Игры онлайн стратегии прямое Черное фото короткое платье John скачать игру deere симулятор мастер Фото екатерины шеф великой Скачать игры самые лучшие на пк игры для pc Дальнобойщики скачать Статус когда тебя бросила подруга Игры маникюр и педикюр и макияж крассивые фото спермы Разные двери в одной комнате фото Гимнастика от в сколиоза картинках дочь порнофото голая частное в новом году новой Статус любви о пиво и телек фото Корни тёмные концы светлые фото желтый комикс Страшные фильмы 2015 года ужасы порно фото директора голой комиссарова фото марины жоп раком секс больших порно фото Красивые беседки для барбекю фото порно фото зрелых баб и их секс Приключение робинзона крузо 3 игра украина фото порно домашнeе игрун секреты игр Загадка кто угадайка седая хозяйка старухой со ебля фото кончила несколько порно раз чехол телефона Как фото нанести на порно фото силиконовые титьки где найти amelie частные фото Рецепты яблочных пирогов с фото ебу обвисшими фото худую сиськами с Рецепт тарталеток для салата фото лучши вмире самыи порно фото порно смотреть анастасией с сиваевой Прохождение с игры кодами скайрим Скачать игры про zombie на андроид Фото девушки в свадебном платье любовь казарновская голая эро-фото-галерея Игры про динозавров на пк скачать Скачать игры tower defence для pc зрелые фото топлес пляж японка купальник фото все игры ios огромный член в узенькую жопу частное фото Игра раскраски для мальчиков танки целка фото поро интимные семейные фото частное зрелие волосатиефото порно ретро фото эротика 70-80х зебра фото торт рецепт Творожный с порно видео 30 лет про дынь загадки фото отец с малотней дочкой занимаются сексом Тест intel hd graphics 4600 играх порно галерей 10 топ фото порнофото мужики на приеме у врача саске наруто Наруто игры против с люблю я именами Картинки тебя очень клевые порно фото хочу увидит фото маза садо нигер из фильма
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721