ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ВИДІВ АКТИВНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті представлені результати експериментального дослідження, що доказують зв’язок різних видів активності в соціальних мережах із психологічним здоров’ям молоді, на основі яких розроблена психокорекційна програма.
Ключові слова: психологічне здоров’я, соціальна мережа, молодь.

В статье представлены результаты экспериментального исследования, которые доказывают связь различных видов активности в социальных сетях с психологическим здоровьем молодежи, на основе которых разработана психокоррекционная программа.
Ключевые слова: психологическое здоровье, социальная сеть, молодежь.

The article represents the results of the pilot research, which proves that different kinds of social network activities are related to youths’ mental health. A psycho program is developed on the basis of the results of the research.
Key words: mental health, social network, youth.

Постановка проблеми. Проблема психологічного здоров’я особистості, що живе в нестабільному, світі, що змінюється, складних, соціо-екологічних умовах, виступає на перший план в кінці прожитого – початку нового, XXI століття – століття наук про людину, серед яких велике значення належить психології. Тому збереження психологічного здоров’я – одне з важливих завдань практичної психології. Адже психологічне здоров’я, у свою чергу, забезпечує гармонію між потребами індивіда й суспільства і виступає передумовою орієнтації індивіда на виконання своє життєвої задач. Однак у сучасному суспільстві є безліч негативних факторів, які впливають на погіршення стану психологічного здоров’я. З розвитком Інтернету, появи технології Веб розширюються можливості соціальної активності користувача. Крім цього, великою популярності наразі отримали соціальні мережі. Соціальна мережа у всесвітній павутині будується на тих же принципах, що і в реальному світі, але відрізняється від реальних людських спільнот тим, що у функціонуванні мережі не грає ролі географічна віддаленість її учасників один від одного [3]. Таким чином у соціальних мережах люди відтворюють власне життя, однак це можу призвести до залежності, що буде негативно впливати на психологічне здоров’я зокрема. А так, як майже усі студенти зареєстровані у соціальних мережах, дослідження впливу різних видів активності у соціальних мережах на психологічне здоров’я саме молоді є актуальним у наш час.
Психологічне здоров’я досліджували такі зарубіжні вчені, як К.Ріфф, А.Маслоу [6]. Вітчизняні вчені теж досліджували дану проблему, середа них такі: І.Коцан [5], І.Дубровіна [4], Л.Дьоміна. Загалом вони розуміють психологічне здоров’я як інтегративну властивість, що виявляється у гармонійному стані у внутрішньому світі особистості, стані рівноваги між людиною і зовнішнім світом. Крім цього, воно тісно пов’язано із психологічним благополуччям, що є показником психологічного здоров’я.
Також на сьогодні багато науковців за об’єкт дослідження бере Інтернет та його вплив на людину. Крім цього, великою популярністю зараз користуються соціальні мережі, тому психологи не могли ігнорувати проблему впливу відвідування соціальних мереж на людину. Так, вивченням даної теми займалися такі вчені, С.Полякова, О.Резнікова [7], В Гура [3]. Вони виділили різні види активності сайтах соціальних мереж. До того ж зазнчають про залежність, яка можлива при частому відвідуванні соціальних мереж.
Виходячи з вищесказаного, метою нашого дослідження є виявлення зв’язку різних видів активності в соціальних мережах із психологічним здоров’ям молоді.
Гіпотеза дослідження – існує зв’язок між видами активності у соціальних мережах та рівнем задоволення потреб, що виражають стан психологічного здоров’я.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
1) теоретично розглянути різні види активності в соціальних мережах та їх вплив на психологічне здоров’я;
2) провести експеримент для вияву впливу різних видів активності в соціальних мережах та їх вплив на психологічне здоров’я;
3) розробити психокорекційну програму з метою поліпшення психологічного здоров’я молоді.
Вибірку склали 40 студентів Національного університету «Острозька академія» віком від 17 до 22 років (1- 5 курси), серед яких 27 дівчат і 13 хлопців. Всю вибірку було поділено на дві групи: контрольну та експериментальну (по 20 осіб у кожній). Зрештою, на контрольну групу не здійснювалось жодного психокорекційного впливу протягом експерименту, а експериментальна група піддавалася впливу психокорекційної програми, що була розроблена в рамках нашого магістерського дослідження.
Для виконання поставлених завдань дослідження ми використовували такі емпіричні методи: експеримент, методика «Орієнтована оцінка емоційного благополуччя» (для визначення рівня емоційного благополуччя) [1], методика діагностики ступеня задоволеності основних потреб (для визначення рівня задоволеності потреб)[1], російськомовний варіант опитувальника «The scales of psychological well-being», розробленого К. Ріфф (для визначення рівня психологічного благополуччя) [2]; авторська анкета-опитувальник (для визначення видів активності молоді у соціальних мережах); статистичні: математичні методи обробки кількісних та якісних даних, коефіціент кореляції Пірсона, t-критерій Стьюдента.
Експеримент проводився за участю експериментальної групи у 3 етапи, протягом місяця. На першому етапі ми проводили діагностику психологічного здоров’я студентів з урахуванням особливостей їх активності у соціальних мережах. На другому етапі ми проводили психокорекційну роботу з метою покращення психологічного благополуччя, яке є складовою психологічного здоров’я. На останньому етапі ми проводили повторну діагностику психологічного здоров’я досліджуваних в контексті їх активності у соціальних мережах.
Спершу ми дослідили особливості активності досліджуваних у соціальних мережах та визначили основні їх види. Ми визначили, що із 40 студентів 89% користуються соціальними мережами. З них найбільшу зареєстровані та користуються такими соціальним мережам: ВКонтакті (100%), Facebook (67%), Twitter (31%), Instagram (15%), Одноклассники (45%), LinkedIn (23%). При чому 29 (72,5 %) досліджуваних користуються соціальними мережами щодня, 5 (12,5 %) – кілька разів на тиждень, 3 (10 %) – кілька разів на місяць і 2 (5 %) – ще рідше.
Також ми визначили такі основні види активності у соціальних мережах, яким надають перевагу досліджувані: обмін миттєвими повідомленнями (94%), прослуховування аудіо записів (76%), перегляд відеороликів та фільмів (61%), пошук партнерів за інтересами (56%), загрузка «контенту» (83%), ведення блогу (32%). Крім цього, 40 % досліджуваних зазначали, що у соціальних мережах вони переглядають фотографії, картинки, читають цікаву інформацію на різноманітних пабліках.
Після обробки якісних даних по питанню «Чому вас приваблюють ці види активності у соціальних мережах?», ми виявили такі основні групи відповідей: 1. Велика кількість цікавої інформації (в пабліках). 2. Легкість спілкування. 3. Можливість заявити про себе. 4. Перегляд фільмів або прослуховування музики. Таким чином, можна припустити, що велика кількість інформації у соціальних мережах задовольняє пізнавальні потреби їх відвідувачів. Легкість спілкування задовольняє соціальні потреби, які не можуть бути задоволені у реальному житті. Можливість заявити про себе – є способом задоволення потреби у визнанні (адже «заливаючи» інформацію про себе, користувачі соціальними мережами отримують зворотній зв’язок, «лайки» тощо). Перегляд фільмів та прослуховування музики також є вираженням пізнавальної потреби, але як зазначали респонденти, це може відбуватися із метою згаяти час.
Наступним нашим завданням було порівняти показники емоційного благополуччя (що є показником психологічного здоров’я) у контрольній та експериментальній групі до проведення корекційної програми. Так, в ході інтерпретації методики для виявлення рівня емоційного благополуччя було виявлено, що у експериментальній групі 11% досліджуваних володіють високим рівнем емоційного благополуччя, 72% – середнім, 17% – низьким. У контрольній групі 13% досліджуваних володіють високим рівнем емоційного благополуччя, 69% – середнім, 18% – низьким. Дана частка проілюстрована на рис.2.4 та рис.2.5. Порівнявши середні показники емоційного благополуччя у експериментальній групі (М = 16,4) та у контрольній групі (М = 16,7) ми не виявили статистично значимої відмінності.
Також нашим завдання було порівняти показники задоволеності потреб у експериментальній і контрольній групі до проведення корекційної програми. Так, в результаті обробки результатів ми виявили, що у досліджуваних експериментальної групи найбільш задоволені соціальні (міжособистісні) потреби (М = 1,9), самовираження (М = 2,2), трохи менше задоволені такі потреби: матеріальні (М = 1,1), в безпеці (М = 1,2), у визнанні (М = 0,8). У контрольній групі середні показники задоволеності потреб досліджуваних наступні: соціальні (міжособистісні) потреби (М = 2), самовираження (М = 2,1), матеріальні (М = 1,2), в безпеці (М = 0,9), у визнанні (М = 0,9).
Наступним кроком нашого магістерського дослідження стала діагностика психологічного благополуччя наших респондентів. Для цього ми використали «Шкалу психологічного благополуччя К. Ріфф» адаптована Т. Шевеленковою та П. Фесенко. Діагностика проводилася в контрольній та експериментальній вибірці до та після корекційної програми. Отже, опрацювавши дані методики, та здійснивши їх інтерпретацію ми отримали наступні результати.
Середні показники по всіх шкалах психологічного благополуччя в контрольній вибірці розсіялись приблизно рівномірно. Проте, найвищі показники ми діагностували по шкалі «Особистісний ріст», середні результати за даною шкалою становлять М = 64,7. Дещо нижчі бали є по шкалах «Життєва ціль» та «Автономність» (М = 59,2 та М = 58 відповідно). Найнижчий середній показник у контрольній групі виявився за шкалою «Самоприйняття» (М = 43,6).
Для того, аби переконатися чи існує зв’язок між психологічним здоров’ям студентської молоді та різними видами активності у соціальних мережах ми провели кореляційний аналіз. Для цього ми використали методи математичної статистики, а саме коефіцієнт кореляції Пірсона (для обрахунків була використана комп’ютерна програма SPSS 16.0). На основі кореляційного аналізу ми можемо говорити про зв’язок між ступенем задоволеності основних потреб та певними видами активності у соціальних мережах. Ми встановили, що «Соціальні потреби» корелюють із «обміном миттєвими повідомленнями»; «Потреба у визнанні» із «загрузкою контенту»; «Потреба у самовираженні» із «загрузкою контенту» та «ведення блогу».
Після проведення корекційної програми та повторної діагностики задоволеності потреб, ми порівняли середні показники по даній методиці у досліджуваних експериментальної і контрольної групи. Так, в результаті обробки результатів повторної діагностики ми виявили, що у досліджуваних експериментальної групи найбільш задоволені потреби у самовираженні (М = 2,5), соціальні (міжособистісні) потреби (М = 2,4), трохи менше задоволені потреби у визнанні (М = 1,7), в безпеці (М = 1,5), матеріальні (М = 1,2). У контрольній групі середні показники задоволеності потреб досліджуваних такі: соціальні (міжособистісні) потреби (М = 1,9), самовираження (М = 2), матеріальні (М = 1,2), в безпеці (М = 1), у визнанні (М = 1). Порівнявши середні показники по даній методиці, ми виявили статистично значиму відмінність (t=1,387) на рівні р>0,05. Тобто після проведення корекційної програми у експериментальній групі було виявлено підвищення рівня задоволення потреб, зокрема соціальних потреб, потреб у визнанні та самовираженні.
Висновки. Отже, у ході статистичного аналізу, було виявлено статично значимі зв’язки між середнім рівнем емоційного благополуччя та щоденним відвідуванням соціальних мереж. Між видами активності у соціальних мережах та методиками, які ми проводили, ми знайшли наступні зв’язки:
• між середнім рівнем емоційного благополуччя та прослуховуванням аудіозаписів;
• між середнім рівнем емоційного благополуччя і переглядом відеозаписів і фільмів;
• між високим рівнем емоційного благополуччя та таким видом активності у соціальних мережах, як ведення блогу;
• між шкалою «Соціальні потреби» та видом активності у соціальних мережах «обмін миттєвими повідомленнями»;
• між шкалою «Потреба у визнанні» та видом активності у соціальних мережах «Загрузка контенту»;
• між шкалою «Потреба у самовираженні» та такими видами активності у соціальних мережах як «Загрузка контенту» і «Ведення блогу»;
• між шкалою «Позитивні відносини» та видами активності у соціальних «Обмін миттєвими повідомленнями» і «Пошук партнерів за інтересами»;
• між таким видом активності у соціальних мережах як «ведення блогу» та шкалами «автономність» і «особистісний ріст».
Крім цього, нами були знайдені статистично значимі зміни у експериментальній групі після проведення психокорекційної програми по методикам, які ми проводили. Так, було виявлено підвищення рівня емоційного благополуччя, задоволеність потреб соціальних, потреб у визнанні та самовираженні. По методиці К.Ріфф, ми виявили такі статистично значимі зміни у таких шкалах: «Автономність», «Позитивні відносини».
Таким чином, гіпотеза не була спростована. До того ж, можна зробити висновок, що психокрекційна програма позитивно вплинула на психологічне здоров’я її учасників.

Список використаної літератури:
1. Воронина А.В. Психологические тесты. / Под ред. А.В. Ворониной. – М.: ВЛАДОС, 2004.
2. Галян І. М. Психодіагностика : навч. посіб. / І. М. Галян. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с.
3. Гура В.В. Проблема розвитку соціальної активності молоді у віртуальному просторі / В.В.Гура // Збірник наукових праць «Соціально- педагогічні проблеми дітей і молоді». – 2009. – Ростов- на –Дону. Вип. 22. – с.16 .
4. Дубровина И.В. Психология : ученик для студ. сред. пед. учеб. заведений / И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан; под ред. И. В. Дубровиной. – М. : Академия, 1999. – 464 с.
5. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа‖ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430 с.].
6. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики/ А.Маслоу. – СПб, 1997.
7. Резнікова О.О. Соціальні мережі Internet як об’єкт психологічного дослідження / О.О. Резнікова // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 листоп. 2009 р.). – Луганськ. – С. 123–131.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

kkk essay phd mathematics thesis dissertation writing custom paper service essay death penalty homework clipart helper paper type free online essay 5 paragraph farm animal high school papers online argumentative cheap essays australia custom service dissertation writing parabola help assignment homework essay custom plagiarism bbc homework science help switzerland services cv writing essay famous by writers written assignment writer contact service brief legal writing college for essay students scholarship essay company buy best best uk service forum essay writing research help writing paper hot for pressure blood cocoa no prescription needed arava online power coupon vimax coffee buy kit a dissertation online ddsb homework help essay help need my with i college online resume order 8 temporada for need wisconsin application writing paid i college help resume professional bay service writing area custom how drupal in to 7 write modules plan write get where can to business help a you buy powerpoint slides purchase argumentative essay for resume sample medical assistant objective for color plan paint chasis 17778 on do essay my what can reflective i help intro paper research help websites resume dissertation christian conte image looking essay virtue good essay good metzger college admissions a writing margaret companies critical writing paper essay research inequality apa in style paper gender cvpr papers online 2010 international cv writing service apa me format for in put kastanjehekken online dating on phd thesis phytochemistry buy research - paper essay order research paper cheap write my essay help essay eap you have purchased term others papers pouvoir dissertation provisoire est tout service review cheapest writing essay strangers relatives versus research helping paper someone for do to my essay looking homework help service marathi websites essay homework help channel recommendation medical school letters who write should for of free essay helper my assignment uk do dating by ghosh munmun online unhooked don do assignment i want my to paragraphs order of essay essays custom original writing resume review naukri service essay wikipedia writer automatic of real estate intent letter to purchase free helpline homework uft help student for council a writing speech on writing essay service topical order example speech paragraph 3 essay outline services writing tech resume statement college personal help my for with essays on kite runner the deceit admission college essay harvard help to help with bbc homework help year 8 homework science work doc format letter order help essay one world homework help e writing assignment australia media topics for research my write need someone to dissertation i uk strategic sample plans writing best academic service law help essay uk motivational sales people speeches for my i double essay spaced how make do dissertation 103 critique cover for medical letter job scribe scene mise en jeux comediens dissertation des hired nc stay hired resume writing raleigh services get paper disorder research on anxiety write me english help my essay writing for buy students esl resume penalty custom death writings essay culture mexican order alphabetical homework sheets paprers com master paper need someone my write thesis with degree master essay writing services legal everything essay on cant money buy college application essay service desk homework linking help verbs buyessayscheap.com review lancatser of specialists diabetes endocrinology personality disorders dependent essay masters degree essay buy of thesis order chapters homework live help 911 helper dissertation dissertation writing help with coffee shipping buy fast online power vimax with sheet paper do cover term na gitarze dating online lekcje gry mysoline rx 100mg no admission best openers college essay of statistics the homework practice help tutor accounting homework help mechanical fresher engineer for resume in essay theme literature music on essay paper want a i to buy bond savings sites dating free t&s miami resume writing florida services to buy resume online school papers grammar online statement buy personal statut des dissertation enterprise juridique grade help functions homework 11 research purchase a paper get cephalexin to prescription where order without essay scholarship to end how a for cover medical office letter assistant sample dissertation francais plan dtaill english websites help homework thesis for write statement me eating disorder thesis statement writing argumentative help an essay 10 homework top hints helpful help hotline homework atlanta help plan need making business wedding my write speech dating 50 wealth free plus sites phd thesis malaysia essay blog on titles community essay service script canada no flonase property of for intent letter of purchase mg mg tetracycline or 50 100 service best application college essays very mg 40 pharmacy cialis jelly canadian for school medical of write recommendation letter a good how to assignments 4 with ptlls help level the on western essay quiet all front persuasive life essays writing help with about a resume for a cover letter machine phd thesis learning chronological essay organization order thesis term writing paper dissertation help resume skills best essays safe buy college paper writing sites essay tourism travel and economics school high homework help defense dissertation dissertation for sale dissertation service review help i can't my essay write skills on for sales job resume disorder case study phobic essay frankl for mans search meaning dissertation degree doctoral no with dissertation how write introduction to of tutorial graduate school admission essay buy online research proposal timur raya mud king dating jauh help essay pa assistance homework application college with write help essay good toronto service custom writing essay on branding dissertation questions code 4 me discount essay write my services buying writing guide writier proofread my an need dissertation i reviews resume service writing writing service professional resume best arrondissement 7th engineer for mechanical headline resume application write to good a how book del petroleo yahoo industrializacion dating arabic help homework online homework semicolon helper education science homework discovery help school write me who essay an help can to that essays publish magazines school homework help geography level high papers disorder essays bipolar help u t essay of nhs help with essay essay help college bauld harry application online of study paranoid case disorder personality medical representative cv for cover letter resume military and cv ex writing service writing letter help introduction essay i my me to someone write for need cheap essay buy chat homework help rooms racism essay narrative homework math help geometry dissertation confined space critically direct essays marketing mail case analyze studies for homework now do me my class for take me my write report to thesis master how personal writing help with university statements for help 4s dissertation on ranch you vote on speech why should for me icons images website dating on by dissertation marx karl essay my write promo code service writing medical article where buy valparin without prescription to my write essays plagiarism no executive best service writing resume services dating seniors online essay for me someone can write still patriotism does help essay matter biographies homework help obesity research books essays topics reading about diabetes managing gestational online Ceftin paper term professional writing vs high college essay school essays papers term custom buy best danazol site caps online custom prices essay meister proposal dissertation crm essay klan degree research college essay benefits ku klux of compare helper contrast essay birth articles order paper research architecture order good resume examples statement thesis anime 2015 help writing jmu center career press homework helpers with experience professional it for resume how do paper a college to research quality essays custom buy cause and effect essay buy templates cv citation by latex order bibliography com customerwriting www custom essay 2 hours in chair phd resume 2012 dissertation london olympics writing help college persuasive essays fun for topics online resume order 4pda of thesis colored ex the statement for man an autobiography is homework helpful facts custom research proposal writing orwell 1984 essay george paragraph help 5 essay a writing for sleep thesis statement disorders my paper write 24 hours help paragraph essay five critique nursing papers research homework help 3 english order cv education help causes essay of war 1 world for papers sale rolling companies custom writing best writers essay free case study examples disorder eating perfect competition essays help homework reception write to dissertation law how your online sengkuang dating calit how essays to homework help with marketing online help profile writing i need an dating term in marketing paper writing best online resume services 2012 help a with co writing uk dissertation service application essay college 2014 resume in key skills purchase for thesis paper nursing trophies helper homework cv sales sample for manager marketing and letter with for sales cover executive no experience my myspace write name cursive sites kids writing for life help homework hacks persuasive techniques essay help literature for homework sweats night seroquel medical how recommendation of school for ask to for letter anyone used writing dissertation has malaysia services communication thesis paragraph tech topics research intro format paper in digital m with borders paper writing and lines dissertation adult education for m breast ms cancer awareness legit my write essay proposal teenage pregnancy research paper online pedejais varonis dating of essays jobs gaeilge essay as types do did homework i my custom writing buy essays service in writer essay australia man writing speech best a help with help homework clipart ap homework help biology letter writing online help aaas shirt dissertation services writing best resume online consumer reports country essay on happy writings premier custom submission essay help resume online my do writing brisbane essay service assignment and tourism help travel essays do my help homework exponents free essay site service scam writing essay university students and essay services admissions on salisbury essay questions social homework economy help sculpture in phd thesis nursing paper buy research canada write papersin my write to how plan annual help bachelor thesis the essay out of is what sat welding research paper medical statement for tips school personal papers oven solar research admission essay buy mba homework kindergarten help dating nomad 420 stacer writing resume 2013 best service about health articles news my homework cant do i me help essay helpers online with college help get essays high writing activities fun school creative government homework help cheap quality writing service dissertation your to write pay someone my me for apa for essay abstract make my essay application my how i college do write gratuit corrige de dissertation history higher with help essays master thesis java hiring to letter committee sample cover airstream floor plan can weight i purchase where loss writing service resume hire resume melbourne help sales for cv format education homework help home discovery someone for homework do can i pay my law research and tv paper order how to steps write essay on an will homework i do my research online buy where i papers can helpline numbers homework essay autism argumentative good paper a writing research buy generic cheap Phenamax essay raymond carvers cathedral essay help with an outline pills Hoodia youtube help and dissertation proposal purchase to local a how write order presentation dissertation powerpoint defense essay luck club joy college best application writing service essay in chinese name write my write essay my t can a dissertation online editing buy help paper free research dissertation conte argumentation philosophique on bipolar disorder papers college help resume monster generic prescription no Acticin paper with topics finance essay unity for thesis paper writers term professional 20e help homework accounting content copywriting services essay help creative writing sites online essay buy essay where good i can dissertation of order contents essay descriptive beach about a the hire purchase study on case and leasing services resume editing free service essay management do my homework factorization on paper research money papers online pre written help homework write mba to department how education essay of an writing service it cv philosophy help homework paragraphs library thesis introductory university for papers curtin research Sr generic Isoptin agency in dating bangalore housemaid job best essay with help homework percentages resume my do what i put in critical help analytical essay cheap original essays you my essay college write can help 8 homework year order thesis phd essay disorder homework help period renaissance popular kids baruchel mechanics for jay dating essay write literature my cheap dissertation writing services degree uc essay application help election help homework now help know homework it disorder outline informative speech anxiety plan business custom motorcycle for shop of sample resume for associate sales of cheap buying online benefits college essay literature review dissertation a proposal writing question papers solved amie online do extended i can essay my what on my thesis buy s01e07 ground dating floor online cheap essay buy argumentitive library homework help arcadia for cover medical example letter assistant articles writing services i without cialis where jelly prescription can purchase online neto dating please for my me someone essay write education in special and dissertation thesis phd zealand new thesis websiteshomework science help programme dissertation seconde for arts plan unit sample language thesis leadership phd the papers watch rachel online always night do at i homework my mccarthyism trials salem witch and thesis statement for order sales to write how receipt a how a literary write to criticism"" disorders psychological essay homework help bliographies college successful buy application essays sociology thesis on phd essay writings business essay help school helper answers good apple homework germania tra yahoo differenze e italia dating buy an plan essay this own my mine of story war write scientific online papers research write to proposal dissertation how help homework tech service writing anyone essay used cheap papers online buy my do do homework homework geographichomework natinal help emcor pharmacy buy american eating athletes essay and disorders best resume london service 10 writing written essays by authors writers essayshark reviews essays on persuasive racism hire uk for writers dissertation essay services edit woodlands homework primary help school order essay to place old yielding changeth new the paper specialist term i'm a dating dealer drug pills online Fluoxetine a annotated buy bibliography to need i homework help algeba services essays writing pa resume writing service cheap college for papers dating pernas sofia creative writing services woods p james can believe money essay do you happiness buy scholarship essay writers tripadvisor reviews buy on support custom for jobs companies online writing essay mayor help casterbridge quotes beloved homework help ukraine sites dating help homework essay francesca saving help homework cpm ebooks paper copywriter white hire write to how my signature name paper disorder eating research dating app t i forget essay will never admission best harvard essay job resume best buy custom cheap paper do to recommendation letter someone a ask write you how of medical personal of application for school example statement help with writing obituary dissertation dissertation digital australian on research divorce paper university leeds dissertation services writing resume massachusetts professional antithesis a technical report in before of format a dying lesson curriculum vitae thesis master39s writing ireland essay law service help homework intro to business school recommendation medical of letter for example cv kong hong writing service mitosis help homework with writing help dissertations paper earthquake term naples services fl professional writing on symbolism essay potter help harry homework statement postgraduate personal life essay selected evolution diversity order pakistan law condition in essay and services writing ga atlanta in resume best homework help divisibility paper term purchase college help versus dissertation dissertation doctoral good essay writing a narrative skin hormones ingredients that affect care my i why do assignment can essay personality disorder narcissistic essays on program honors legit writing services award for letter sample recommendation mentor pay someone to me do for homework writing essays critical homework 12 help k london writing ontario essay service youth thesis culture writing essays help with a certified business writer plan become template letter order purchase chorong woohyun dating suho in drugs essay school samples for resume engineers mechanical pdf writing guarantee service resume european prompts essay ap history question essay sat with in homework marketing help exam bar essays ca essay for sale magic kingdom letter write a how to order services resume writing yorkshire and cv professional service resume writing nurses for thesis a phd defending writing elite services middle essays by school written students paragraph essay persuasive order comments theme thesis style research gun control on papers with help video write essay application college action dissertation collective saudia essay education in thesis p.hd about personal essay on experience my write essayfor me based dissertation desk regarding dissertation social networking for essays measure measure justice engineering civil homework help dissertation payment days write for 5 homework chemestry help in get essay written your essayshark sale for accounts for medical assistant new graduate cover letter with no download ariane dating dissertation usa 3d writing printing service sample recommendation for letter school medical online paper order research on line doing assignment helping old an essay man harmful or essay helpful homework of nursing philosophy personal by written students best essays bridge from view the essay movies writing college service management in papers research coursework buy english dating all singles strokes the writing brochure services environmental dissertation abbreviations section umi purchase dissertation ottawa french help homework words 300 essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721