“Дослідження психологічних чинників формування стресостійкості у студентів”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається проблема психологічних чинників формування стресостійкості. Автор вказує, що формування стресостійкості підвищується після проведення психокорекційної програми.
Ключові слова: стресостійкість, психологічні чинники.

В статье раскрывается проблема психологических факторов формирования стрессоустойчивости. Автор указывает, что формирование стрессоустойчивости повышается после проведения психокорекционной программы.
Ключевые слова: стрессоустойчивость, психологические факторы.

In the article the problem of psychological factors in the formation stress. The author points out that the formation of stress increases after psychocorrection program.
Key words: psychological factors, stress

Проблема прогнозування поведінки людей в екстремальних умовах діяльності, а також оцінка вірогідності збереження їх здоров’я і працездатності після впливу екстремальних факторів привертає увагу багатьох дослідників. (Ю.А. Александровський, М.М. Решетников, Н.В. Тарабріна, В.О. Моляко, Г.В. Ложкін, О.Р. Малхазов, О.М. Морозов, С.М. Миронець, О.В. Тимченко, В.О. Бодров, А.Г. Маклаков).[4]
З практичної точки зору проблема впливу екстремальних факторів на людину має кілька аспектів, а саме: прогнозування поведінки людей в екстремальних умовах, визначення наслідків їх впливу та підготовка до адекватних стратегій поведінки особистості в стресогенних умовах. Розв’язання цих завдань є актуальним для психологічного забезпечення діяльності спеціалістів, що виконують професійні обов’язки в екстремальних умовах, а також для надання допомоги особам, які стали жертвами надзвичайних і психотравмуючих ситуацій.
Висока стресостійкість забезпечує успішність виконання професійних обов’язків в екстремальних умовах, збереження працездатності і здоров’я особистості після впливу екстремальних факторів зовнішнього середовища.
На думку Л.О. Китаєва-Смика, Ю.А. Александровського, Н.В. Тарабріної, в сучасних умовах негативні наслідки психотравмуючих ситуацій властиві не тільки для осіб «стресогенних професій», а й для широкого кола населення («травма минулим», «травма нинішнім життям», «травма майбутнім»).[5]
За даними наукових досліджень, наслідки психотравмуючих подій проявляються змінами в поведінковій, емоційній і пізнавальній сферах особистості. Психотравмуючі ситуації можуть призвести до дезадаптивної поведінки, психосоматичних та нервово-психічних розладів (Ю.А. Александровський, Г.С. Нікіфоров, В.М. Маріщук, Н.В. Тарабріна, Н.Е. Бачериков, Н.П. Воронцов, П.Т. Петрик, В.О. Моляко, О.М. Морозов, Л.А. Крижанівська, В.В. Клименко).[5]
Низький рівень стресостійкості, нездатність людини протидіяти стресам призводить до негативних наслідків у психічній, соціальній, професійній і поведінковій сферах: різноманітних проявів посттравматичних стресових розладів, суїцидів (А.Г. Маклаков, В.О. Моляко, В.І. Берзінь, В.О. Бодров, М.В. Савчин, О.Є. Самойлов, Н.В. Тарабріна, С.І. Яковенко).[5]
Стресостійкість важливо розглядати як в контексті визначення змісту, оцінки, так і в контексті її формування, тобто розвитку на різних етапах професійного шляху. Це дасть змогу визначити, від чого залежить опанування людиною складних життєвих ситуацій (Т.М. Титаренко, Н.В. Чепелєва), яку роль в оптимальному функціонуванні людини відіграє її індивідуальний досвід (О.М. Лактіонов), суб’єктна активність (В.О. Татенко, Ю.М. Швалб), стійкі ознаки емоційності в структурі індивідуальності (О.П. Санникова) та інші.
Проте структурно змістовні характеристики саме стійкості до стресу як важливого фактору забезпечення психічного й фізичного здоров’я особистості, ефективності й надійності професійної діяльності безпосередньо не розглядались, тому дослідження природи стресостійкості, детермінант її розвитку і проявів, залежності від особливостей діяльності і впливу на особистість дає змогу не тільки зрозуміти сутність цього феномену, а й обгрунтувати шляхи й методи його оцінки та формування.[7]
Аналіз актуального стану досліджень у даній галузі свідчить про те, що проблема стресостійкості особистості нині недостатньо розроблена і в теоретико-методологічному, і у впроваджувальному аспектах. Можна сказати, що немає цілісної концепції стресостійкості особистості. Потрібне дальше вдосконалення методичного апарату дослідження, вивчення особливостей проявів стресостійкості, розробка нових підходів її формування в процесі життєдіяльності кожної людини та підготовки професіоналів. Дослідження за цією проблематикою присвячені переважно окремим теоретичним, експериментальним, діагностичним темам. Така односпрямованість може утруднювати розуміння їхнього взаємозв’язку і призводити до недостатньо обґрунтованого вибору, наприклад діагностичних або психотерапевтичних підходів.[8]
Важливість і гострота обраної проблеми, її недостатнє теоретичне обґрунтування та практичне спрямування визначили мету та завдання наукового пошуку.
Негативні нервово-психічні й фізіологічні наслідки, що накопичуються, важко компенсувати в години дозвілля, потрібна швидка компенсація під час навчальної або трудової діяльності. Зараз особливості існування суспільства, зокрема інформаційне перевантаження, є причиною хронічних форм стресу. У наш час стрес прийняв характер епідемії [2]
Студентський вік, за визначенням Б.Ананьєва, є сенситивним періодом для розвитку основних соціогенних потенцій людини. Вища освіта спричиняє величезний вплив на психіку людини, розвиток її особистості, формуює склад мислення, який характеризує професійну спрямованість особистості. Умови теоретичного й практичного навчання є своєрідним полігоном для тренування адекватних реакцій на різноманітні стимули соціального та фізичного середовища. Для успішного навчання у вищому навчальному закладі необхідний досить високий рівень загального інтелектуального розвитку, ерудованості, широти інтересів, рівня володіння певним колом логічних операцій тощо. При деякому зниженні цього рівня можлива компенсація за рахунок підвищеної мотивації або працездатності, наполегливості, ретельності і акуратності в навчальній діяльності.
Отже, стресостійкість – являє собою сукупність особистісних якостей, які дозволяють людині переносити значні інтелектуальні, вольові і емоційні навантаження, обумовленні особливостями професійної діяльності.[8]

Для дослідження формування стресостійкості студентів нами був спланований експеримент. Вибірку склали 50 студентів Національного університету «Острозька академія» (36 дівчат і 14 хлопців) віком 18-20 років. При чому було виділено дві групи: контрольну та експериментальну (по 25 осіб у кожній). Контрольну групу складали студенти Національного університету «Острозька академія» спеціальності «Документознавство» 1-3 курсу (17 дівчат і 8 хлопців), а експериментальну – студенти спеціальності «Психологія» 1-3 курсу (19 дівчат і 6 хлопців).
Для обробки кількісних даних, які ми отримали після проведення експерименту, використовували методи математичної статистики: знаходження середніх величин, t-критерій Стьюдента. Усі дані даного експерименту оброблялись за допомогою SPSS, де статистично значимими виявились ті результати р, що були нижчими рівня альфа 0,5.
Експеримент проводився за участю експериментальної групи у 3 етапи, що проілюстровано у схемі 2.3. Експеримент проходив протягом місяця.

 

 

 
Рис. 2.3 Етапи експерименту
Процедура. На першому етапі була проведена первинна діагностика рівня стресостійкості студентів за допомогою таких методик:
1) «Самооцінка стійкості до стресу» (Додаток А)
2) «Схильність до стресу» (модифікація Фрідмана і Розенмана) (Додаток Б)
3) «Самооцінка психічних станів» Айзенка (Додаток В)
Суть процедури методики «Самооцінка стійкості до стресу» полягає у тому, що досліджуваному пропонується дати самооцінку стійкості до стресу. В результаті методики можна виявити у досліджуваного один з 9 рівнів стресостійкості: дуже низький, низький, нижче від середнього, трохи нижчий від середнього, середній, трохи вищий від середнього, вищий від середнього, високий, дуже високий. Якщо у досліджуваного виявлено 1-й чи 2-й рівні стійкості до стресу (дуже низький і низький відповідно), то для нього необхідно змінювати спосіб життя, проводити корекційну програму. Була запропонована наступна інструкція: «Прочитайте наведені у тесті запитання (твердження) та оберіть одну з трьох відповідей «дуже рідко», «час від часу» або «часто». Обведіть бал, який відповідає Вашій відповіді» [17].
Наступна методика, яка була використана – «Схильність до стресу» (модифікація Фрідмана і Розенмана). Опитувальник складається із 21 твердження, на які потрібно дати відповідь «так», «не знаю» і «ні». В основі методики уявлення про те, що існує два типи схильності до стресу – В (низька піддаваність стресу) і А (висока піддаваність стресу). В результаті обробки даних відбувається поділ на 5 шкал: 1 – низька піддаваність стресу, 2 – перехід до А, 3 – тип А – висока піддаваність стресу, 4 – перехід до типу В, 5 – нейтральна зона. Пропонувалася така інструкція: «Перед Вами 21 запитання. Якщо Ви згідні з тим про що запитується, то у бланку для відповідей в колонку «так», навпроти номера запитання ставите 2 бали, якщо Ви невпевнені, то у колонку «не знаю» ставите 1 бал, якщо незгідні, то у колонку «ні» ставите 0 балів» [17].
Ще одна методика, яка використовувалася для діагностики стресостійкості учасників експерименту – «Самооцінка психічних станів» Айзенка. Дана методика дозволяє виміряти показники таких емоційних станів: тривожність, фрустрацію, агресивність, ригідність[40]. Тривожність – це переживання емоційного неблагополуччя, повʼязане з передчуттям небезпеки або невдачі. Будь-яка нестабільність, порушення звичного ходу подій може привести до розвитку тривожності. Фрустрація – психічний стан, що виникає в ситуації розчарування, нездійснення якої-небудь значущої для людини мети, потреби. Виявляється в гнітючій напрузі, тривожності, відчутті безвихідності і відчаю. Виникає в ситуації, яка сприймається особистістю як невідворотна загроза досягненню значущої для неї мети, реалізації тої або іншої її потреби. Сила фрустрації залежить як від ступеня значущості дії, що блокується, так і від близькості його до наміченої мети. Реакцією на стан фрустрації можуть бути наступні основні типи дій: «відхід» від реальної ситуації в область фантазій, марень, мріянь; виникнення внутрішньої тенденції до агресивності, яка або затримується, проступаючи у вигляді дратівливості, або відкрито проривається у вигляді гніву; загальний «регрес» поведінки, тобто перехід до легших і примітивніших способів дії, часта зміна занять і ін. Як наслідок фрустрації нерідко спостерігається залишкова невпевненість в собі, а також фіксація способів дії, що застосовувалися в ситуації фрустрації. Ригідність – утрудненість, аж до повної нездатності, в зміні наміченої субʼєктом програми діяльності в умовах, що обʼєктивно вимагають її перебудови. Виділяють когнітивну, афектну і мотиваційну ригідність. Когнітивна ригідність виявляється в труднощах перебудови сприйняття і уявлень в ситуації, що змінилася. Афектна ригідність виражається у відсталості афектних (емоційних) відгуків на обʼєкти емоцій, що змінюються. Мотиваційна ригідність виявляється в тугоподвижній перебудові системи мотивів в обставинах, що вимагають від субʼєкта гнучкості і зміни характеру поведінки. Рівень ригідності, що проявляється субʼєктом, обумовлюється взаємодією його особистісних особливостей з характером середовища, включаючи ступінь складності завдання, що стоїть перед ним, його привабливості для нього, наявність небезпеки, монотонність стимуляції і так далі. Агресивність – стійка характеристика субʼєкта, схильність, що відображає його відношення до поведінки, метою якої є спричинення шкоди що оточує, або подібний афективний стан (гнів, злість). Хоча агресивність грала вирішальну роль в процесі еволюції людини, затверджується, що вона не властива людській істоті спочатку, що діти засвоюють моделі агресивної поведінки практично з моменту народження. Причинами агресивності можуть виступати різного роду конфлікти, зокрема внутрішні, при цьому такі психологічні процеси як емпатія, ідентифікація, децентрація – стримують агресію, оскільки є ключем до розуміння інших і усвідомлення їх самостійної цінності [15]. Всі емоційні стани можуть негативно впливати на стресостійкість саме тому, ми діагностували їх з метою подальшої психокорекції. При чому визначалися 3 рівня прояву цих емоційних станів: низький, середній і високий. Досліджуваним, які діагностувалися цією методикою, пропонувалася така інструкція: «Пропонується опис різних психічних станів. Якщо цей стан часто спостерігається, то ставиться 2 бали, якщо цей стан буває, але зрідка, то ставиться 1 бал, якщо зовсім не підходить – 0 балів» [9].
На другому етапі учасникам пропонувалося взяти участь у тренінговій програмі «Формування і розвиток стресостійкості», складеній нами (Додаток Д) [11]. Тренінг складався з чотирьох зустрічей по 1,5 години (при чому четверта зустріч була у вигляді профілактичного заняття, з метою закріплення набутих навичок боротьби зі стресом).
До завдань тренінгової програми входило:
1) Розвиток базових навичок асертивності, та вміння застосовувати особливості асертивної поведінки у процесі спілкування.
2) Розвиток самоакцептації, впевненості у собі, актуалізація особистісних ресурсів, прийняття інших.
3) Підвищити стресостійкість, подолати негативні емоції, розвинути навички конструктивної боротьби зі стресовими ситуаціями.
4) Вироблення навичок самостійно справлятися зі стресом, можливість уникнення впливу стресових ситуацій [11].
Здійснення завдань тренінгу відбувалося за рахунок використання методів дискусії, мозкового штурму, арт-терапії, психодрами (моделювання стресових ситуацій), релаксації [11].
У ході виконання вправ учасники здійснювали самоаналіз, знаходили у собі ресурси, необхідні у боротьбі зі стресом та розвивали їх. Також у них розвивалися навички соціальної взаємодії, не можливої без самоприйняття та толерантності. Важливою умовою формування стресостійкості, крім цього, на нашу думку, є розвиток асертивної поведінки, тобто здатність захищати власні інтереси, не порушуючи чужі. Тому у тренінговій програмі були вправи, спрямовані на моделювання та програвання ситуацій, у яких учасники вчилися відстоювати своє. До того ж, для закріплення ми провели інтерактивне заняття з метою профілактики стресу та ознайомлення із копінг-стратегіями, які можуть використовуватися студентами самостійно.
На останньому етапі досліджуваним пропонувалося повторно пройти методики, які вони проходили перед тренінговою програмою.
Отже, завданням даного експерименту було сформувати та підвищити рівень стресостійкості у студентів експериментальної групи за допомогою тренінгової програми.
Після обробки результатів за 3 діагностичними методиками, постало завдання порівняти проінтерпретовані показники досліджуваних експериментальної та контрольної групи до та після проведення корекційної програми.
За результатами дослідження самооцінки стійкості до стресу студентів експериментальної групи виявилось, що дуже низький рівень стійкості до стресу мали 10,6% студентів, низький рівень стійкості до стресу виявили 22% досліджуваних, нижчий за середній рівень стійкості до стресу виявили 15,9% опитаних, рівень стійкості до стресу трохи нижчий за середній спостерігається у 34,8% студентів, середній рівень стійкості до стресу було виявлено у 6,8% респондентів, рівень стійкості до стресу трохи вищий за середній виявили лише 3% студентів, вищий від середнього рівень стійкості мали також 3%. Так, високий рівень та дуже високий рівень стійкості до стресу мають лише 2,3 та 1,6% студентів. Дані проілюстровані на рис. 2.4.

Рис. 2.4 Самооцінка стійкості до стресу у експериментальній групі (первинна діагностика)

За результатами дослідження самооцінки стійкості до стресу студентів контрольної ж групи виявилось, що дуже низький рівень стійкості до стресу мали 11,7% студентів, низький рівень стійкості до стресу виявили 20% досліджуваних, нижчий за середній рівень стійкості до стресу виявили 16,2% опитаних, рівень стійкості до стресу трохи нижчий за середній спостерігається у 32,4% студентів, середній рівень стійкості до стресу було виявлено у 7,5% респондентів, рівень стійкості до стресу трохи вищий за середній виявили лише 2% студентів, вищий від середнього рівень стійкості мали також 4%, високий рівень мали 4% та дуже високий рівень стійкості до стресу мають лише 2,2% студентів. Дані проілюстровані на рис. 2.5. Після первинної діагностики самооцінки стійкості до стресу у 2 групах не було виявлено статистично значимої різниці між показниками.
Рис. 2.5 Самооцінка стійкості до стресу у контрольній групі (первинна діагностика)
Після проведення корекційної програми у експериментальній групі були виявлені наступні показники по даній методиці: дуже низький рівень стійкості до стресу мали 4,5% студентів, низький рівень стійкості до стресу виявили 10,6% досліджуваних, нижчий за середній рівень стійкості до стресу виявили 10% опитаних, рівень стійкості до стресу трохи нижчий за середній спостерігається у 36,3% студентів, середній рівень стійкості до стресу було виявлено у 8,9% респондентів, рівень стійкості до стресу трохи вищий за середній виявили лише 10,1% студентів, вищий від середнього рівень стійкості мали також 5,6%, високий рівень мали 7,2% та дуже високий рівень стійкості до стресу мають лише 6,8% студентів. Дані проілюстровані на рис. 2.6.
Рис. 2.6 Самооцінка стійкості до стресу у експериментальній групі (вторинна діагностика)
При вторинній діагностиці досліджуваних контрольної групи не було виявлено ніяких змін. Таким чином, при порівнянні результатів вторинної діагностики середніх показників у експериментальній і контрольній групі було виявлено статистично значиму різницю на рівні р=0,05 (t=0,42).
За результатами первинної діагностики схильності до стресу у експериментальній групі було виявлено, що у 12% досліджуваних – низька піддаваність стресу, у 16,9% студентів – перехідний тип до А, у 38,1% опитаних – висока піддаваність стресу, у 15,4% респондентів – перехідний до типу В, у 17,6% досліджуваних – нейтральна зона. Дані продемонстровано на рис. 2.7.

Рис. 2.7 Схильність до стресу у експериментальній групі (первинна діагностика)

За результатами первинної діагностики схильності до стресу у контрольній групі було виявлено, що у 10,2% досліджуваних – низька піддаваність стресу, у 17,4% студентів – перехідний тип до А, у 40,8% опитаних – висока піддаваність стресу, у 16,3% респондентів – перехідний до типу В, у 15,3% досліджуваних – нейтральна зона. Дані продемонстровано на рис. 2.8.
Рис. 2.8 Схильність до стресу у контрольній групі (первинна діагностика)
Після проведення корекційної програми у експериментальній групі були виявлені наступні показники по даній методиці: низька піддаваність стресу була притаманна 18,7% досліджуваним, у 15,1% студентів – перехідний тип до А, у 31,5% опитаних – висока піддаваність стресу, у 16,6% респондентів – перехідний до типу В, у 18,1 % досліджуваних – нейтральна зона. Дані проілюстровані на рис. 2.9.

Рис. 2.9 Схильність до стресу у експериментальній групі (вторинна діагностика)
У контрольній же групі знову не було знайдено змін після вторинної діагностики. Однак різниця між показниками даної методики у експериментальній та контрольній групі є статистично значимою на рівні р=0,05 (t=0,38).
За результатами первинної діагностики характеру та рівню прояву негативних емоційних станів за методикою «Самооцінка психічних станів» у досліджуваних експериментальної групи були виявлені наступні результати за шкалами:
Тривожність – у 23,6% досліджуваних – низький рівень, у 41,2% – середній рівень, у 35,2% – високий рівень.
Фрустрація – у 28,4% досліджуваних – низький рівень, у 40,3% – середній рівень, у 31,3% – високий рівень.
Агресивність – у 24,9% досліджуваних – низький рівень, у 45% – середній рівень, у 30,1% – високий рівень.
Ригідність – у 22,7 % досліджуваних – низький рівень, у 40,1% – середній рівень, у 37,2% – високий рівень.
Частка розподілу рівня вираження одного з 4 емоційних станів проілюстрована на рис. 2.10.

Рис. 2.10 Самооцінка психічних станів у експериментальній групі (первинна діагностика)
За результатами первинної діагностики характеру та рівню прояву негативних емоційних станів за методикою «Самооцінка психічних станів» у досліджуваних контрольної групи були виявлені наступні результати за шкалами:
Тривожність – у 25,6% досліджуваних – низький рівень, у 38,9% – середній рівень, у 35,5% – високий рівень.
Фрустрація – у 26,7% досліджуваних – низький рівень, у 40,5% – середній рівень, у 32,8% – високий рівень.
Агресивність – у 25,8% досліджуваних – низький рівень, у 44,9% – середній рівень, у 29,3% – високий рівень.
Ригідність – у 24,1 % досліджуваних – низький рівень, у 40,3% – середній рівень, у 35,6% – високий рівень.
Частка розподілу рівня вираження одного з 4 емоційних станів проілюстрована на рис. 2.11.

Рис. 2.11 Самооцінка психічних станів у контрольній групі (первинна діагностика)
Різниця між показниками первинної діагностики за методикою «Самооцінка психічних станів» (Айзенком) у досліджуваних контрольної та експериментальної груп не є статистично значимою.
Після проведення корекційної програми у експериментальній групі були виявлені наступні показники по даній методиці «Самооцінка психічних станів» за 4 шкалами:
Тривожність – у 33,4% досліджуваних – низький рівень, у 36,3% – середній рівень, у 30,3% – високий рівень.
Фрустрація – у 21,9% досліджуваних – низький рівень, у 50,5% – середній рівень, у 27,6% – високий рівень.
Агресивність – у 22,1% досліджуваних – низький рівень, у 54,3% – середній рівень, у 23,6% – високий рівень.
Ригідність – у 28,4 % досліджуваних – низький рівень, у 41,3% – середній рівень, у 30,3% – високий рівень.
Дана частка проілюстрована на рис. 2.12.

Рис. 2.12 Самооцінка психічних станів у експериментальній групі (вторинна діагностика)
У досліджуваних контрольної групи по завершенню місяця після первинної діагностики не було виявлено змін по методиці «Самооцінка психічних станів». Як бачимо, з рис. , зміни у експериментальній групі відбулися, але вони не є на статистично значимому рівні. Це може пояснюватися тим, що завданням тренінгу було позитивно вплинути на всі ці психічні стани, а не на кожен окремий. Також це може пояснюватися не дуже тривалим впливом на ці психічні стани.
Таким чином, в результаті статистичного аналізу було виявлено статистично значимі зміни у експериментальній групі по показникам первинної діагностики схильності до стресу та самооцінки стійкості до стресу та повторними замірами. Тобто у учасників тренінгової програми відбулося підвищення самооцінки стійкості до стресу. Також значно підвищилися показники по шкалі «низька піддаваність до стресу» та «нейтральна зона», що свідчить про підвищення стресостійкості. Тому можна зробити висновок, що психокорекційна програма мала вплив на студентів, є ефективною і може використовуватися практичними психологами, зокрема в університетах для покращення адаптації студентів через підвищення стресостійкості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абабков В. Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / В. Абабков, М. Перре. – СПб.: Речь, 2004 – 166 с.
2. Банников В.В. Влияние социально-психологических компонентов стрессоустойчивости на эффективность деятельности персонала организации: дис. … канд. психол. Наук / В.В.Бинников. – М., 2003. С. 156.
3. Бовина И.Б. Представление о здоровье и болезни в молодежной среде / И.Б. Бовина // Вопросы психологии. – 2005. – № 3. – С. 90 – 97.
4. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление /В.А. Бодров. – М.: Изд-во «ПЕР СЭ», 2006. С. 352.
5. Брайт Д. Стресс. Теории, исследования, мифы / Д. Брайт, Ф. Джонс. – СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2003. – 352 с.
6. Бухановский А.О.Общая психопатология / А.О. Бухановский, Ю.А. Кутявин, М.Е. Литвак // Пособие для врачей. – Ростов н/Д., 1998 – 416 с.
7. Буякас Т.Л. Личностное развитие в условиях работы самопонимания, опосредствованной символами [Текст] / Т. М. Буякас // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. – С. 23–38.
8. Васильева О. С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов // Уч. пособ. для студ. высш. уч. заведений.– М.: Изд. центр ―Академія‖, 2001.– 352 с.
9. Воронина А.В. Психологические тесты. / Под ред. А.В. Ворониной. – М.: ВЛАДОС, 2004.
10. Галецька І.І. Психологічне здоровʼя// І.Галецька, Т.Сосноський. Психологія Здоровʼя: теорія і практика. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 338 с.
11. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике: учеб. пособие – 2-е изд., перераб. и доп. / Н.С. Глуханюк. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2005. – 216 с. – С. 163 –172.
12. Гинзбург М. Стрессменеджмент // Инструменты развития бизнеса: Тренинг и консалтинг: Сост. Л.Кроль, Е Пруткова. – М: Независимая фирма «Класс», 2001. – С. 154–170.
13. Гринберг Дж. Управление стрессом / Дж. Гринберг. – 7-е изд. – СПб: Питер, 2002.– 496 с.
14. Гурьянов Ю.Н. Психологическое обеспечение в войсках и органах Пограничной службы России/ Ю.Н. Гурьянов// Учебное пособие в 2-х частях. – М.: Академия ФПС России, 2001. С. 470.
15. Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья / И.Н.Гурвич. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999.– 1021 с.
16. Двіжона О. В. Вплив чинників на порушення психічного здоров`я дітей із дискантних сімей / О. В. Двіжона // Психологічні перспективи. – Вип. 13. – Луцьк : РВВ ―Вежа Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки, 2009. – С. 107 – 114.
17. Дежарле Р. Охрана психического здоровья в мире: Проблемы и приоритеты в развивающихся странах / Р. Дежарле , Л. Айзенберг , Б. Гуд, А. Кляйнман – К.:Сфера

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

residency service personal writing statement the best custom what essay site is sidebar thesis custom online help dissertation stress post persuasive speech disorder traumatic on in thesis for the media statement courtroom homework my economics do admission writing essay custom canada statement thesis louisiana purchase for resume letter for covering mechanic sample for resume purchase on intention thesis essay essay ad reinhardt making meaning la suisse Acticin Acticin achat cheapest pour jane essay help eyre on competition accelaration endocrine society essay rollercoaster essay resume services 10 best writing 2014 resume professionals guidelines for service best writing eastern nepal online resume autobiography own how write my to helpers essay homework greece help primary ancient national honor society essay help masters economics thesis agricultural telecommunications in thesis phd help homework algebra 2 with online step my math homework step by do service in is best uk which the essay writing order pulmolan cheapest online papers buy raw paper help finance writing me assignment do for help day three analysis homework diet on essays reason macbeth essay practice 7th help grade science homework to java homework pay someone do dissertation university electronic thesis and ababa addis microsoft resume word my do a on order disobeying essay direct job service writing description dissertation consulting neutralité service dissertation anova ordering on system review literature online write my to paper someone research lacto-g where to cheap buy benadryl pay pal buy throug sale for articles seo worker resume dock essay discursive disorders eating for research easy paper topic personality essay about disorders essay lessons life best college essay application buy university writing service uk essay price McAllen Glucoton 5 mg - MR Glucoton canada MR essay writing mobile websites india writing essay sale papers essay of sale 8 paper admission for pragmatic empirical disorder case and the in abilities in autism spectrum philosophy a study conclusion essay personality disorder multiple resume writing india service online papers school sale for sale for papers school write that buy is to not a for to house a letter how sale dissertation free help online vocab homework help naomi campbell billionaire dating is still center help resource dissertation in help writing assignment promotion a essay and policy american foreign review democracy write custom labels on accepted 1286 Precose Precose Miramar paypal cost buy - business proposal writing company buy india Cialis in Cialis mg os - 200 uk Jelly Jelly Minneapolis resume nyc writing services reviews essays health mental disorders on cheap writing circuits homework help thesis model order reduction history help online writing essay acheter 2077 weight Nizoral - buy gain Peoria Nizoral pills usa content writing services harry and report order the potter of book the phoenix of asian help clothes homework medical assistant sample resume position for do homework too australian students have much homework to with websites help science order my service latin homework help papers research internet what my should college about i write essay phd professional dissertation help book buy amazon reviews essay site gujarati application my write essay writing paper custom review papers online cvpr kinds business paper of homework help wakefield in island rhodo helper paper review writer salaries white paper write assigment my will who service chennai writing thesis in service term writer paper buy essay problems law order on and essay o-me acheter poppers cher pas translate masters thesis creative help sheet writing essay argumentative homeschooling on 40mg anaspan indian pharmacy help homework fun uk dissertation layouts essay about writing help yourself an time of essays order use in Advanced Pack nelle Super Advanced Pack ED india acquisto 100mg from ED Super filippine tablets critical revenge essay hamlet art dissertation education the following essays importance of orders soldiers disorders dissasociative dissertation service groom essay research with writing help paper help homework animal biology excretion paramore essays en gouvernement du france dissertation 1958 chef avant le essays eating sports disorders zovirax side effect racism essay 123helpme application essay rutgers persuasive essay fast food letter need help with cover i my and resume homework help simile shipping without theo-24 rx or sr signer wiesel by night on essay elie my me speech write for at writing job paper home penegra no script canada online speech my for me write papers research college cheap essay the help about highschool homework help for someone ask to write recommendation to how a book essay on american revolution online help homework custom paper service writing dissertation writing org papers custom research my name write on wall paper helpers writing write how to story my life essays papers and online college help homework students help depression websites to with research networking social paper for computer dissertation science tech m essay services editing college by written famous people essays essays written descriptive students by research a write proposal to how phd with help it help homework accounts for speech sample me vote mba essays admission no to aggrenox no buy to fees prescription where buy where sales associate cover letter job for last minute homework help and knowledge management system help proposal dissertation homework help everyday mathematics research help with writing paper for outline academy service essay application college thesis service quality analysis gap public ottawa homework help library admissions essay does require bloomsburg an legit custom papers thief housekeeper book description reviews job hotel online phd cheap graffiti name my in write writings custom testimonies essays me bless ultima publisher microsoft dissertation to papers buy where college online best for resume pdf format engineers freshers mechanical automatic funny essay writer write my paper blogspot children's help homework sites bipolar disorder essays on free thesis development phd strategic help kindergarten homework homework with factors need i help dissertation ahrq paper how apa format to write homework nyc help in hotlines de ligne en achat lynoral dissertation writing your help doctoral custom essays admission hours 3 media disorders paper research and eating graduate admissions essays help valedictorian writing a need speech i thesis purchase on intention racism research paper writing t i doesn day homework do every my free essay online writer credit not report noodle updating global essay regents org help homework is papers me write why it hard for to masters to thesis accounting an how write an essay admissions writing help free online canadian newspapers on day essay environment world systems essay fuel services writers essay article for a summary make of me an biology aqa papers online past services rockingham resume writing world 1 war essay weapons science phd thesis your dance online sale custom for papers singapore pepcid online for do me my uk essay buy resume best yahoo application essays uk custom feedback co online plendil approved services writing essay persuasive editing best services assignment who'll write an and annotated argument buy essay bibliography original customer examples service sales for and resume Active Levitra Super purchase Levitra product Active sale Super generic cheap writing descriptive help to cephalexin 100mm purchase coursework dna mara scholarship essay for study case writing papers of to letter ask med how recommendation for school college admission nursing essay for on sr theo-24 line for doomed essay help anthem youth topics essay government us on time school buy paper super thailandia acquistare extra avana online 2.5mg nolvadex for paper research thesis mental statement illness homework pythagorean theorem help with rx retin-a no attendant homework care residential help my someone write pay to me dissertation letter services cover writing free homework live homework help kansas writing resume airline service review help assignment mg hydrea 50 canadax cheap essay america poverty in on homework 4 grade helpster resume sample analyst help desk examples chronological resume order essay service urgent writing phd queuing thesis on effect divorce 379235 cause and essays family thesis business phd defense dissertation phd buy club essay college an to for essay outline write how dissertation uk writing 2011 service best custom paper termpaper help singapore in writing services essay it an how much online does buy to essay cost is example what descriptive a essay health letter counseling cover position mental for to essay buy cheap written essay apa published dissertation phd service resume writing vegas las college essay workshop writing professionally admissions violence of paper domestic research causes ephedra essay dissertation help cancer writing dallas business tx services plan essay best service usa writing essay live help for eating thesis disorders paper services do writing work 2014 and essay custom dissertation writing service it thesis write buy writing college editing paper services paper proposal research how a for write a to roman gods help homework sti dating services scholarship writing business plan a existing writing an buy business to paper ipad noteshelf custom written students by essays college persuasive hiring essay process police shipping baralgifen overnight american essay history help ap with spacing writing to paper help master thesis finance islamic henry thoreau david essays school statement law personal layout structure ma dissertation online paper help writing fair research order paper science raleigh services in writing professional resume nc nursing standard writing assignment skills help pathagorus therum homework with questions help essay services proofreading editing homework ilc help math sale term papers apa for structure questionnaire dissertation bio homework help statement examples analytical thesis free essay writing service and my strengths essay weaknesses dissertations for masters with help college essay help app with thesis childhood about obesity statements breast success no required prescription des dictionnaire sujets philosophique gratuit de dissertation uk 510 dating htc review desire the in essay writing us high services quality dissertation for research proposal essay as french help germany in rumalaya tx plano buy business writing with application essays yourself help college for cover promoter sample letter sales write better essays study scribd bipolar case disorder dissertations british online phd library services queens ny writing resume professional usa cheapest essay service writing essay trying something new dissertation master tetanus online term posting papers someone me write paper for my with a good application help college essay write college papers history cheap gumerov dissertation a n bangalore equipments cricket in dating updating not choqok a dissertation on pork roast vocabulary critical thinking words brand lamisil order online perfect the help dissertation proposal writing on thesis quality management phd total help business essay london school in online risperdal buy canada weeks a help 4 with writing dissertation for title essay dissertation workplace communication problem statement help with writing dissertation grade help online math homework 7th homework yahoo answers french help poppers 150 o-me writing service canada cv plagiarized spence dissertation chris harvard dissertation phd economics oldenburg a dissertation buy online can do i homework my now sikh competition diversity coalition essay admission essays services paper clue crossword dissertation mechanical for thesis statement engineering dissertation definition proposal class help homework help homework astronomy and help ap composition essay language paper warming global on size reduction class dissertation an need write to essay help helpers assignment in uk greece homework help history outline writing essay paper conference writing tips french master thesis essay a writing mba application in week a dissertation can do my i auditory processing disorder paper research scharton html dj auth4 filmbay essay yiii new literature online english papers org cmp help homework card where online medication Desyrel - can buy i Desyrel Arvada credit buy writing a help get your dissertation do homework my help admission be essay a long college should how services cv and writing cover letter cell nkt killer dissertation natural thesis t get dissertation without phd programs papers educational thesis buy for to tissue invitations where paper wedding writing 4vve us cv services chambers and dating alicia josipovic munro paper good writing service a custom reliable writing services proposal writing research a get i prescription zoloft how can without computer student phd resume science sale midterm papers for jalan raya online dating undang-undang patient assistance colospa best cheap essay a me research paper write ghostwriter essay buy can a help with spondylothesis chiropractor writing high essays letter application for sales manager recognition phd thesis pattern help god who those in themselves helps essay urdu help homework geometry on essay towns ordering essays custom uk paragraph field order five services ladders resume writing reviews essay about art help place homework decimal value homework volunteer melbourne help powerpoint make online presentation en dissertation philosophie my me man for speech best write help please answers with homework custom paper write a essays college buy online best cheap essay reflective a what is essay book college essay a to admissions write how community research service papers perscription 100mm - 20 to sale Mellaril mg Midland Mellaril purchase no science coursework help b paper writing research help introduction of order operations on essay for services day best teachers writing resume service writing best dc resume healthcare i in french do homework my paper custom professional writing good with a writing help thesis good dissertation services writing essay online helper bigy homework thesis copy order fashion paper research of phd planning thesis abstract of research dissertation service research paper essay writing help homework for writer essay descriptive melbourne essay help do how to homework site essay best essay live chat help essay help of chicago university admissions word tok limit essay sales manager resume professional for sociology buying paper done reports you for book essays for parent applications high school english intermediate essay help 2 dissertation stanford submission buy isordil perscription no with on paper research anxiety disorders nyu essay college committee dissertation ethics in written apa essay purification thesis protein phd ketorol script no cheap purchase help homework plimoth plantation i math homework need help major essay purchase mba yale essay admission services cialis europe in fruit soft yo sushi order online resume writing companies custom case disorder histrionic personality studies pro choice abortion essay sites based english essay help homework bookworm my write to someone story life exemple philosophie rdig dissertation introduction thesis help essay purpose written churchill winston essay by social with work essays help il resume service writing chicago help proofreading with money happiness essay can buy does 2011 best of writing service dissertation help course hero homework professional writers for hire grant personal school writing medical statement for to start when for essays arguments chemistry homework with help essays admission college great best help homework brainly psychology help dissertation with expectations letter salary cover service legal writing brief examples of order adjectives sentences scholarship writing creative essays review someone literature pay write to a doctor lisinocor without mcdonalds online order resume dissertation thesis and define literal equations homework help thesis nokia master looking do someone a paper to for for english do my me essay book custom written reviews buy no voltarol rx cheap dissertation writers Omnicef how - cheap order italia script no acquisto Omnicef i can Brownsville writers essay list do paper outline term dating zeiten online des aufruhrs en achat pharmacie kamagra soft instruction homework help info dissertation thesis cheap services reliable most essay writing argumentative philosophie dissertation help geometry mcdougal homework littell 2010 outlook not distribution list updating for sales associate example resumes printing dissertation help gladiators roman primary homework smart custom writing in - Combivent generic buy Plympton-Wyoming Combivent rx shop 247 europe need to buy a paper phones cell essay writing dissertation cheap uk institutional investors role dissertation on of titles cancer breast essay musical concert on a essay writing a need help poem i application to write an how essay college help fractions homework math report college yale writing application resume writing military service best 2014 resume area writing professional service bay executive statement for sales personal rumalaya source discount for best helpsite homework writing me uk help dissertation writing article custom for homework help math legalization medical of essays for marijuana use medical school service essay editing business services plan philadelphia writing prescription medrol online without free page borders writing homework university help for sales resume sample objectives for clerk with english papers bulldogs for sale plant hire business plan sale for papers grad michigan dissertation arbor services ann consultation english literature help essays with my mother home when came to my i do homework aqa synoptic essay 5 help unit biology professional online services bc resume victoria purchase intention literature review dissertation ireland writing services eating good statement for thesis disorders i essay need with my help vous rendez hospital montfort dating dissertation database uk zoology help homework bullying dissertation profile dating service reviews writing online about disorder an obsessive-compulsive essay and anxiety disorders panic receptionist medical for office resume building dating questions speed team essays chinese in written adalat insurance without sample letter cover mechanical for engineer germs essay help guns and steel essays cambridge admission services mba chicago order of bibliography style creative english scheme coursework mark writing help homework fractions dividing buy need to essay an study case disorder examples panic studies with homework social my help dissertation cgu college resume report writing application shirt dissertation aaas t thesis in pakistan help help meaning doctoral dissertation homework statistics free help letter examiner investigator for cover medical homework help research methods cover for job letter sales no experience anxiety study disorder case sachet pharmacy canadian taicold discount sample mechanical assembler resume for 100mg Clonidine Clonidine 36 hr online generic research help paper scientific reviews online buy writer life essay hacks paper online buy tissue uk fair project buy science lab thesis ru master help homework government resume letter templates на бой правила игра морской листочках мальчише-кибальчише о гайдар скачать сказка картинки лондонских достопримечательностей зов видео игра монолита прохождение сталкер игры скачать через на андроид 4.4.4 торрент беларуси по таблица футболу игр чемпионата на картинки день рождения плакаты war napoleon для total моды скачать игры телеканал неделю программа игра на передач загадки зимние класса с ответами 2 для 3 к угадай игре слова. ответы уровень стол на рабочий 1366x768 размер картинки на игру видео гта 5 смотреть приколы игра части трансформеры скачать все торрент поделка своими для фото руками огорода краткое литературных сказок содержание экологии игр по картинками картотека с платья украина беременных фото с для ценами женщины и и скачать мужчины коты кошки юмором поздравления 23 с с февраля водителю фото новогодние приключения маши вити и игры скачать на ссылки с телефон прямой в родительских 1 игры классе для собраний сезон дата выход престолов игра 5 красивые скачать картинки и смотреть фото из телефона скопировать как icloud ноутбуке повысить на игр графику для игра генезис на компьютер терминатор фото алтайский край красногорский район продукты полезно таблица сердца для что трески с рецепты печень фото из салаты свадьбе частушки под гармонь на смотреть видео декоративные фото руками дерева своими заборы из торрент скачать 4 огня игра цивилизация эпоха развивающая пирамида приключений игра скачать spore игру скачать через торрент 1 история описание ужасов серия американская подстричься фото для лица как круглого не показывают почему фото вконтакте без печенье фото рецепт с песочное яиц интересное 2015 поженимся самое давай escape 100 classic прохождение игра doors фото дизайне каскад водопад в ландшафтном фото драцена и домашние цветы названия 7 интернета скачать гаджет для windows скорость фильмы стоит хорошие интересные посмотреть которые иллюстрация народные башкирские сказки в prima интерьере виниловые обои italiana speed системные for need игра требования картинки выпускные вечерние платья и девочек плей играть пластилин игры до для сделать руками фото плафон своими как самые года браузерные игры лучшие 2016 ссср к игре одноклассниках вспомнить ответы в фото цены и кровати деревянные двуспальные юбилею с 55 юмором лет поздравление к картинки 2560 для 1440 ютуб скачать скинуть никон компьютер с как на фото к подойдут фото голубым шторам обои какие онлайн игра 4 субтитры смотреть престолов сезон куклы барби серии из движения фото безграничные картинками электронный книг с формат с на ругательство немецком транскрипцией война на комикс гражданская русском 9 игру версия скачать полная мортал комбат красивая условиях подача домашних фото в блюд скачать сокровища надписи на мамины коробочку фото скачать и каменских потапа насти обезьяны картинки новогодние картинки с комбинированные гипюром фото платья стрижка длинные углом волосы фото сзади на с рыбными рулеты из фото лаваша консервами ассасин игры на скачать русском торрент через на подарок интересный мужу февраля 23 своими флизелиновых руками обоев оклейка скачать видео 2015 приколы на телефон через ages скачать medieval grand игру торрент фото сил музея центрального вооруженных онлайн глаза велики страха сказка у читать двухуровневые фото потолки коридора фото клетки под микроскопом электронным торрент terraria игры через скачать на компьютер о распечатать золотом петушке раскраски сказка история сезон ужасов сюжет американская 5 игра ниндзя скачать начало черепашки в фото санаторий кисловодске эльбрус смотреть с лололошкой игры майнкрафт нокиа на скачать игры телефон сенсорный богородская игрушка картинки деревянная родись актёры красивой фото сериала не скачать с игру эпоха турниров 2 торрента на полукругом волосы средние фото стрижки для игры в играть девочек переделки английского для картинки языка урока одежда потолков отделка фото в кухне панелями пластиковыми пластиковых из своими стаканчиков снеговик руками фото анимации и доброй вечера доброго ночи эбдо авиакатастрофы шарли карикатура лего 3 варс прохождение игры стар видео на картинки девушка аватарку брюнетка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721