“Дослідження психологічних чинників формування стресостійкості у студентів”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається проблема психологічних чинників формування стресостійкості. Автор вказує, що формування стресостійкості підвищується після проведення психокорекційної програми.
Ключові слова: стресостійкість, психологічні чинники.

В статье раскрывается проблема психологических факторов формирования стрессоустойчивости. Автор указывает, что формирование стрессоустойчивости повышается после проведения психокорекционной программы.
Ключевые слова: стрессоустойчивость, психологические факторы.

In the article the problem of psychological factors in the formation stress. The author points out that the formation of stress increases after psychocorrection program.
Key words: psychological factors, stress

Проблема прогнозування поведінки людей в екстремальних умовах діяльності, а також оцінка вірогідності збереження їх здоров’я і працездатності після впливу екстремальних факторів привертає увагу багатьох дослідників. (Ю.А. Александровський, М.М. Решетников, Н.В. Тарабріна, В.О. Моляко, Г.В. Ложкін, О.Р. Малхазов, О.М. Морозов, С.М. Миронець, О.В. Тимченко, В.О. Бодров, А.Г. Маклаков).[4]
З практичної точки зору проблема впливу екстремальних факторів на людину має кілька аспектів, а саме: прогнозування поведінки людей в екстремальних умовах, визначення наслідків їх впливу та підготовка до адекватних стратегій поведінки особистості в стресогенних умовах. Розв’язання цих завдань є актуальним для психологічного забезпечення діяльності спеціалістів, що виконують професійні обов’язки в екстремальних умовах, а також для надання допомоги особам, які стали жертвами надзвичайних і психотравмуючих ситуацій.
Висока стресостійкість забезпечує успішність виконання професійних обов’язків в екстремальних умовах, збереження працездатності і здоров’я особистості після впливу екстремальних факторів зовнішнього середовища.
На думку Л.О. Китаєва-Смика, Ю.А. Александровського, Н.В. Тарабріної, в сучасних умовах негативні наслідки психотравмуючих ситуацій властиві не тільки для осіб «стресогенних професій», а й для широкого кола населення («травма минулим», «травма нинішнім життям», «травма майбутнім»).[5]
За даними наукових досліджень, наслідки психотравмуючих подій проявляються змінами в поведінковій, емоційній і пізнавальній сферах особистості. Психотравмуючі ситуації можуть призвести до дезадаптивної поведінки, психосоматичних та нервово-психічних розладів (Ю.А. Александровський, Г.С. Нікіфоров, В.М. Маріщук, Н.В. Тарабріна, Н.Е. Бачериков, Н.П. Воронцов, П.Т. Петрик, В.О. Моляко, О.М. Морозов, Л.А. Крижанівська, В.В. Клименко).[5]
Низький рівень стресостійкості, нездатність людини протидіяти стресам призводить до негативних наслідків у психічній, соціальній, професійній і поведінковій сферах: різноманітних проявів посттравматичних стресових розладів, суїцидів (А.Г. Маклаков, В.О. Моляко, В.І. Берзінь, В.О. Бодров, М.В. Савчин, О.Є. Самойлов, Н.В. Тарабріна, С.І. Яковенко).[5]
Стресостійкість важливо розглядати як в контексті визначення змісту, оцінки, так і в контексті її формування, тобто розвитку на різних етапах професійного шляху. Це дасть змогу визначити, від чого залежить опанування людиною складних життєвих ситуацій (Т.М. Титаренко, Н.В. Чепелєва), яку роль в оптимальному функціонуванні людини відіграє її індивідуальний досвід (О.М. Лактіонов), суб’єктна активність (В.О. Татенко, Ю.М. Швалб), стійкі ознаки емоційності в структурі індивідуальності (О.П. Санникова) та інші.
Проте структурно змістовні характеристики саме стійкості до стресу як важливого фактору забезпечення психічного й фізичного здоров’я особистості, ефективності й надійності професійної діяльності безпосередньо не розглядались, тому дослідження природи стресостійкості, детермінант її розвитку і проявів, залежності від особливостей діяльності і впливу на особистість дає змогу не тільки зрозуміти сутність цього феномену, а й обгрунтувати шляхи й методи його оцінки та формування.[7]
Аналіз актуального стану досліджень у даній галузі свідчить про те, що проблема стресостійкості особистості нині недостатньо розроблена і в теоретико-методологічному, і у впроваджувальному аспектах. Можна сказати, що немає цілісної концепції стресостійкості особистості. Потрібне дальше вдосконалення методичного апарату дослідження, вивчення особливостей проявів стресостійкості, розробка нових підходів її формування в процесі життєдіяльності кожної людини та підготовки професіоналів. Дослідження за цією проблематикою присвячені переважно окремим теоретичним, експериментальним, діагностичним темам. Така односпрямованість може утруднювати розуміння їхнього взаємозв’язку і призводити до недостатньо обґрунтованого вибору, наприклад діагностичних або психотерапевтичних підходів.[8]
Важливість і гострота обраної проблеми, її недостатнє теоретичне обґрунтування та практичне спрямування визначили мету та завдання наукового пошуку.
Негативні нервово-психічні й фізіологічні наслідки, що накопичуються, важко компенсувати в години дозвілля, потрібна швидка компенсація під час навчальної або трудової діяльності. Зараз особливості існування суспільства, зокрема інформаційне перевантаження, є причиною хронічних форм стресу. У наш час стрес прийняв характер епідемії [2]
Студентський вік, за визначенням Б.Ананьєва, є сенситивним періодом для розвитку основних соціогенних потенцій людини. Вища освіта спричиняє величезний вплив на психіку людини, розвиток її особистості, формуює склад мислення, який характеризує професійну спрямованість особистості. Умови теоретичного й практичного навчання є своєрідним полігоном для тренування адекватних реакцій на різноманітні стимули соціального та фізичного середовища. Для успішного навчання у вищому навчальному закладі необхідний досить високий рівень загального інтелектуального розвитку, ерудованості, широти інтересів, рівня володіння певним колом логічних операцій тощо. При деякому зниженні цього рівня можлива компенсація за рахунок підвищеної мотивації або працездатності, наполегливості, ретельності і акуратності в навчальній діяльності.
Отже, стресостійкість – являє собою сукупність особистісних якостей, які дозволяють людині переносити значні інтелектуальні, вольові і емоційні навантаження, обумовленні особливостями професійної діяльності.[8]

Для дослідження формування стресостійкості студентів нами був спланований експеримент. Вибірку склали 50 студентів Національного університету «Острозька академія» (36 дівчат і 14 хлопців) віком 18-20 років. При чому було виділено дві групи: контрольну та експериментальну (по 25 осіб у кожній). Контрольну групу складали студенти Національного університету «Острозька академія» спеціальності «Документознавство» 1-3 курсу (17 дівчат і 8 хлопців), а експериментальну – студенти спеціальності «Психологія» 1-3 курсу (19 дівчат і 6 хлопців).
Для обробки кількісних даних, які ми отримали після проведення експерименту, використовували методи математичної статистики: знаходження середніх величин, t-критерій Стьюдента. Усі дані даного експерименту оброблялись за допомогою SPSS, де статистично значимими виявились ті результати р, що були нижчими рівня альфа 0,5.
Експеримент проводився за участю експериментальної групи у 3 етапи, що проілюстровано у схемі 2.3. Експеримент проходив протягом місяця.

 

 

 
Рис. 2.3 Етапи експерименту
Процедура. На першому етапі була проведена первинна діагностика рівня стресостійкості студентів за допомогою таких методик:
1) «Самооцінка стійкості до стресу» (Додаток А)
2) «Схильність до стресу» (модифікація Фрідмана і Розенмана) (Додаток Б)
3) «Самооцінка психічних станів» Айзенка (Додаток В)
Суть процедури методики «Самооцінка стійкості до стресу» полягає у тому, що досліджуваному пропонується дати самооцінку стійкості до стресу. В результаті методики можна виявити у досліджуваного один з 9 рівнів стресостійкості: дуже низький, низький, нижче від середнього, трохи нижчий від середнього, середній, трохи вищий від середнього, вищий від середнього, високий, дуже високий. Якщо у досліджуваного виявлено 1-й чи 2-й рівні стійкості до стресу (дуже низький і низький відповідно), то для нього необхідно змінювати спосіб життя, проводити корекційну програму. Була запропонована наступна інструкція: «Прочитайте наведені у тесті запитання (твердження) та оберіть одну з трьох відповідей «дуже рідко», «час від часу» або «часто». Обведіть бал, який відповідає Вашій відповіді» [17].
Наступна методика, яка була використана – «Схильність до стресу» (модифікація Фрідмана і Розенмана). Опитувальник складається із 21 твердження, на які потрібно дати відповідь «так», «не знаю» і «ні». В основі методики уявлення про те, що існує два типи схильності до стресу – В (низька піддаваність стресу) і А (висока піддаваність стресу). В результаті обробки даних відбувається поділ на 5 шкал: 1 – низька піддаваність стресу, 2 – перехід до А, 3 – тип А – висока піддаваність стресу, 4 – перехід до типу В, 5 – нейтральна зона. Пропонувалася така інструкція: «Перед Вами 21 запитання. Якщо Ви згідні з тим про що запитується, то у бланку для відповідей в колонку «так», навпроти номера запитання ставите 2 бали, якщо Ви невпевнені, то у колонку «не знаю» ставите 1 бал, якщо незгідні, то у колонку «ні» ставите 0 балів» [17].
Ще одна методика, яка використовувалася для діагностики стресостійкості учасників експерименту – «Самооцінка психічних станів» Айзенка. Дана методика дозволяє виміряти показники таких емоційних станів: тривожність, фрустрацію, агресивність, ригідність[40]. Тривожність – це переживання емоційного неблагополуччя, повʼязане з передчуттям небезпеки або невдачі. Будь-яка нестабільність, порушення звичного ходу подій може привести до розвитку тривожності. Фрустрація – психічний стан, що виникає в ситуації розчарування, нездійснення якої-небудь значущої для людини мети, потреби. Виявляється в гнітючій напрузі, тривожності, відчутті безвихідності і відчаю. Виникає в ситуації, яка сприймається особистістю як невідворотна загроза досягненню значущої для неї мети, реалізації тої або іншої її потреби. Сила фрустрації залежить як від ступеня значущості дії, що блокується, так і від близькості його до наміченої мети. Реакцією на стан фрустрації можуть бути наступні основні типи дій: «відхід» від реальної ситуації в область фантазій, марень, мріянь; виникнення внутрішньої тенденції до агресивності, яка або затримується, проступаючи у вигляді дратівливості, або відкрито проривається у вигляді гніву; загальний «регрес» поведінки, тобто перехід до легших і примітивніших способів дії, часта зміна занять і ін. Як наслідок фрустрації нерідко спостерігається залишкова невпевненість в собі, а також фіксація способів дії, що застосовувалися в ситуації фрустрації. Ригідність – утрудненість, аж до повної нездатності, в зміні наміченої субʼєктом програми діяльності в умовах, що обʼєктивно вимагають її перебудови. Виділяють когнітивну, афектну і мотиваційну ригідність. Когнітивна ригідність виявляється в труднощах перебудови сприйняття і уявлень в ситуації, що змінилася. Афектна ригідність виражається у відсталості афектних (емоційних) відгуків на обʼєкти емоцій, що змінюються. Мотиваційна ригідність виявляється в тугоподвижній перебудові системи мотивів в обставинах, що вимагають від субʼєкта гнучкості і зміни характеру поведінки. Рівень ригідності, що проявляється субʼєктом, обумовлюється взаємодією його особистісних особливостей з характером середовища, включаючи ступінь складності завдання, що стоїть перед ним, його привабливості для нього, наявність небезпеки, монотонність стимуляції і так далі. Агресивність – стійка характеристика субʼєкта, схильність, що відображає його відношення до поведінки, метою якої є спричинення шкоди що оточує, або подібний афективний стан (гнів, злість). Хоча агресивність грала вирішальну роль в процесі еволюції людини, затверджується, що вона не властива людській істоті спочатку, що діти засвоюють моделі агресивної поведінки практично з моменту народження. Причинами агресивності можуть виступати різного роду конфлікти, зокрема внутрішні, при цьому такі психологічні процеси як емпатія, ідентифікація, децентрація – стримують агресію, оскільки є ключем до розуміння інших і усвідомлення їх самостійної цінності [15]. Всі емоційні стани можуть негативно впливати на стресостійкість саме тому, ми діагностували їх з метою подальшої психокорекції. При чому визначалися 3 рівня прояву цих емоційних станів: низький, середній і високий. Досліджуваним, які діагностувалися цією методикою, пропонувалася така інструкція: «Пропонується опис різних психічних станів. Якщо цей стан часто спостерігається, то ставиться 2 бали, якщо цей стан буває, але зрідка, то ставиться 1 бал, якщо зовсім не підходить – 0 балів» [9].
На другому етапі учасникам пропонувалося взяти участь у тренінговій програмі «Формування і розвиток стресостійкості», складеній нами (Додаток Д) [11]. Тренінг складався з чотирьох зустрічей по 1,5 години (при чому четверта зустріч була у вигляді профілактичного заняття, з метою закріплення набутих навичок боротьби зі стресом).
До завдань тренінгової програми входило:
1) Розвиток базових навичок асертивності, та вміння застосовувати особливості асертивної поведінки у процесі спілкування.
2) Розвиток самоакцептації, впевненості у собі, актуалізація особистісних ресурсів, прийняття інших.
3) Підвищити стресостійкість, подолати негативні емоції, розвинути навички конструктивної боротьби зі стресовими ситуаціями.
4) Вироблення навичок самостійно справлятися зі стресом, можливість уникнення впливу стресових ситуацій [11].
Здійснення завдань тренінгу відбувалося за рахунок використання методів дискусії, мозкового штурму, арт-терапії, психодрами (моделювання стресових ситуацій), релаксації [11].
У ході виконання вправ учасники здійснювали самоаналіз, знаходили у собі ресурси, необхідні у боротьбі зі стресом та розвивали їх. Також у них розвивалися навички соціальної взаємодії, не можливої без самоприйняття та толерантності. Важливою умовою формування стресостійкості, крім цього, на нашу думку, є розвиток асертивної поведінки, тобто здатність захищати власні інтереси, не порушуючи чужі. Тому у тренінговій програмі були вправи, спрямовані на моделювання та програвання ситуацій, у яких учасники вчилися відстоювати своє. До того ж, для закріплення ми провели інтерактивне заняття з метою профілактики стресу та ознайомлення із копінг-стратегіями, які можуть використовуватися студентами самостійно.
На останньому етапі досліджуваним пропонувалося повторно пройти методики, які вони проходили перед тренінговою програмою.
Отже, завданням даного експерименту було сформувати та підвищити рівень стресостійкості у студентів експериментальної групи за допомогою тренінгової програми.
Після обробки результатів за 3 діагностичними методиками, постало завдання порівняти проінтерпретовані показники досліджуваних експериментальної та контрольної групи до та після проведення корекційної програми.
За результатами дослідження самооцінки стійкості до стресу студентів експериментальної групи виявилось, що дуже низький рівень стійкості до стресу мали 10,6% студентів, низький рівень стійкості до стресу виявили 22% досліджуваних, нижчий за середній рівень стійкості до стресу виявили 15,9% опитаних, рівень стійкості до стресу трохи нижчий за середній спостерігається у 34,8% студентів, середній рівень стійкості до стресу було виявлено у 6,8% респондентів, рівень стійкості до стресу трохи вищий за середній виявили лише 3% студентів, вищий від середнього рівень стійкості мали також 3%. Так, високий рівень та дуже високий рівень стійкості до стресу мають лише 2,3 та 1,6% студентів. Дані проілюстровані на рис. 2.4.

Рис. 2.4 Самооцінка стійкості до стресу у експериментальній групі (первинна діагностика)

За результатами дослідження самооцінки стійкості до стресу студентів контрольної ж групи виявилось, що дуже низький рівень стійкості до стресу мали 11,7% студентів, низький рівень стійкості до стресу виявили 20% досліджуваних, нижчий за середній рівень стійкості до стресу виявили 16,2% опитаних, рівень стійкості до стресу трохи нижчий за середній спостерігається у 32,4% студентів, середній рівень стійкості до стресу було виявлено у 7,5% респондентів, рівень стійкості до стресу трохи вищий за середній виявили лише 2% студентів, вищий від середнього рівень стійкості мали також 4%, високий рівень мали 4% та дуже високий рівень стійкості до стресу мають лише 2,2% студентів. Дані проілюстровані на рис. 2.5. Після первинної діагностики самооцінки стійкості до стресу у 2 групах не було виявлено статистично значимої різниці між показниками.
Рис. 2.5 Самооцінка стійкості до стресу у контрольній групі (первинна діагностика)
Після проведення корекційної програми у експериментальній групі були виявлені наступні показники по даній методиці: дуже низький рівень стійкості до стресу мали 4,5% студентів, низький рівень стійкості до стресу виявили 10,6% досліджуваних, нижчий за середній рівень стійкості до стресу виявили 10% опитаних, рівень стійкості до стресу трохи нижчий за середній спостерігається у 36,3% студентів, середній рівень стійкості до стресу було виявлено у 8,9% респондентів, рівень стійкості до стресу трохи вищий за середній виявили лише 10,1% студентів, вищий від середнього рівень стійкості мали також 5,6%, високий рівень мали 7,2% та дуже високий рівень стійкості до стресу мають лише 6,8% студентів. Дані проілюстровані на рис. 2.6.
Рис. 2.6 Самооцінка стійкості до стресу у експериментальній групі (вторинна діагностика)
При вторинній діагностиці досліджуваних контрольної групи не було виявлено ніяких змін. Таким чином, при порівнянні результатів вторинної діагностики середніх показників у експериментальній і контрольній групі було виявлено статистично значиму різницю на рівні р=0,05 (t=0,42).
За результатами первинної діагностики схильності до стресу у експериментальній групі було виявлено, що у 12% досліджуваних – низька піддаваність стресу, у 16,9% студентів – перехідний тип до А, у 38,1% опитаних – висока піддаваність стресу, у 15,4% респондентів – перехідний до типу В, у 17,6% досліджуваних – нейтральна зона. Дані продемонстровано на рис. 2.7.

Рис. 2.7 Схильність до стресу у експериментальній групі (первинна діагностика)

За результатами первинної діагностики схильності до стресу у контрольній групі було виявлено, що у 10,2% досліджуваних – низька піддаваність стресу, у 17,4% студентів – перехідний тип до А, у 40,8% опитаних – висока піддаваність стресу, у 16,3% респондентів – перехідний до типу В, у 15,3% досліджуваних – нейтральна зона. Дані продемонстровано на рис. 2.8.
Рис. 2.8 Схильність до стресу у контрольній групі (первинна діагностика)
Після проведення корекційної програми у експериментальній групі були виявлені наступні показники по даній методиці: низька піддаваність стресу була притаманна 18,7% досліджуваним, у 15,1% студентів – перехідний тип до А, у 31,5% опитаних – висока піддаваність стресу, у 16,6% респондентів – перехідний до типу В, у 18,1 % досліджуваних – нейтральна зона. Дані проілюстровані на рис. 2.9.

Рис. 2.9 Схильність до стресу у експериментальній групі (вторинна діагностика)
У контрольній же групі знову не було знайдено змін після вторинної діагностики. Однак різниця між показниками даної методики у експериментальній та контрольній групі є статистично значимою на рівні р=0,05 (t=0,38).
За результатами первинної діагностики характеру та рівню прояву негативних емоційних станів за методикою «Самооцінка психічних станів» у досліджуваних експериментальної групи були виявлені наступні результати за шкалами:
Тривожність – у 23,6% досліджуваних – низький рівень, у 41,2% – середній рівень, у 35,2% – високий рівень.
Фрустрація – у 28,4% досліджуваних – низький рівень, у 40,3% – середній рівень, у 31,3% – високий рівень.
Агресивність – у 24,9% досліджуваних – низький рівень, у 45% – середній рівень, у 30,1% – високий рівень.
Ригідність – у 22,7 % досліджуваних – низький рівень, у 40,1% – середній рівень, у 37,2% – високий рівень.
Частка розподілу рівня вираження одного з 4 емоційних станів проілюстрована на рис. 2.10.

Рис. 2.10 Самооцінка психічних станів у експериментальній групі (первинна діагностика)
За результатами первинної діагностики характеру та рівню прояву негативних емоційних станів за методикою «Самооцінка психічних станів» у досліджуваних контрольної групи були виявлені наступні результати за шкалами:
Тривожність – у 25,6% досліджуваних – низький рівень, у 38,9% – середній рівень, у 35,5% – високий рівень.
Фрустрація – у 26,7% досліджуваних – низький рівень, у 40,5% – середній рівень, у 32,8% – високий рівень.
Агресивність – у 25,8% досліджуваних – низький рівень, у 44,9% – середній рівень, у 29,3% – високий рівень.
Ригідність – у 24,1 % досліджуваних – низький рівень, у 40,3% – середній рівень, у 35,6% – високий рівень.
Частка розподілу рівня вираження одного з 4 емоційних станів проілюстрована на рис. 2.11.

Рис. 2.11 Самооцінка психічних станів у контрольній групі (первинна діагностика)
Різниця між показниками первинної діагностики за методикою «Самооцінка психічних станів» (Айзенком) у досліджуваних контрольної та експериментальної груп не є статистично значимою.
Після проведення корекційної програми у експериментальній групі були виявлені наступні показники по даній методиці «Самооцінка психічних станів» за 4 шкалами:
Тривожність – у 33,4% досліджуваних – низький рівень, у 36,3% – середній рівень, у 30,3% – високий рівень.
Фрустрація – у 21,9% досліджуваних – низький рівень, у 50,5% – середній рівень, у 27,6% – високий рівень.
Агресивність – у 22,1% досліджуваних – низький рівень, у 54,3% – середній рівень, у 23,6% – високий рівень.
Ригідність – у 28,4 % досліджуваних – низький рівень, у 41,3% – середній рівень, у 30,3% – високий рівень.
Дана частка проілюстрована на рис. 2.12.

Рис. 2.12 Самооцінка психічних станів у експериментальній групі (вторинна діагностика)
У досліджуваних контрольної групи по завершенню місяця після первинної діагностики не було виявлено змін по методиці «Самооцінка психічних станів». Як бачимо, з рис. , зміни у експериментальній групі відбулися, але вони не є на статистично значимому рівні. Це може пояснюватися тим, що завданням тренінгу було позитивно вплинути на всі ці психічні стани, а не на кожен окремий. Також це може пояснюватися не дуже тривалим впливом на ці психічні стани.
Таким чином, в результаті статистичного аналізу було виявлено статистично значимі зміни у експериментальній групі по показникам первинної діагностики схильності до стресу та самооцінки стійкості до стресу та повторними замірами. Тобто у учасників тренінгової програми відбулося підвищення самооцінки стійкості до стресу. Також значно підвищилися показники по шкалі «низька піддаваність до стресу» та «нейтральна зона», що свідчить про підвищення стресостійкості. Тому можна зробити висновок, що психокорекційна програма мала вплив на студентів, є ефективною і може використовуватися практичними психологами, зокрема в університетах для покращення адаптації студентів через підвищення стресостійкості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абабков В. Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии / В. Абабков, М. Перре. – СПб.: Речь, 2004 – 166 с.
2. Банников В.В. Влияние социально-психологических компонентов стрессоустойчивости на эффективность деятельности персонала организации: дис. … канд. психол. Наук / В.В.Бинников. – М., 2003. С. 156.
3. Бовина И.Б. Представление о здоровье и болезни в молодежной среде / И.Б. Бовина // Вопросы психологии. – 2005. – № 3. – С. 90 – 97.
4. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление /В.А. Бодров. – М.: Изд-во «ПЕР СЭ», 2006. С. 352.
5. Брайт Д. Стресс. Теории, исследования, мифы / Д. Брайт, Ф. Джонс. – СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2003. – 352 с.
6. Бухановский А.О.Общая психопатология / А.О. Бухановский, Ю.А. Кутявин, М.Е. Литвак // Пособие для врачей. – Ростов н/Д., 1998 – 416 с.
7. Буякас Т.Л. Личностное развитие в условиях работы самопонимания, опосредствованной символами [Текст] / Т. М. Буякас // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. – С. 23–38.
8. Васильева О. С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов // Уч. пособ. для студ. высш. уч. заведений.– М.: Изд. центр ―Академія‖, 2001.– 352 с.
9. Воронина А.В. Психологические тесты. / Под ред. А.В. Ворониной. – М.: ВЛАДОС, 2004.
10. Галецька І.І. Психологічне здоровʼя// І.Галецька, Т.Сосноський. Психологія Здоровʼя: теорія і практика. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 338 с.
11. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике: учеб. пособие – 2-е изд., перераб. и доп. / Н.С. Глуханюк. – М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2005. – 216 с. – С. 163 –172.
12. Гинзбург М. Стрессменеджмент // Инструменты развития бизнеса: Тренинг и консалтинг: Сост. Л.Кроль, Е Пруткова. – М: Независимая фирма «Класс», 2001. – С. 154–170.
13. Гринберг Дж. Управление стрессом / Дж. Гринберг. – 7-е изд. – СПб: Питер, 2002.– 496 с.
14. Гурьянов Ю.Н. Психологическое обеспечение в войсках и органах Пограничной службы России/ Ю.Н. Гурьянов// Учебное пособие в 2-х частях. – М.: Академия ФПС России, 2001. С. 470.
15. Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья / И.Н.Гурвич. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999.– 1021 с.
16. Двіжона О. В. Вплив чинників на порушення психічного здоров`я дітей із дискантних сімей / О. В. Двіжона // Психологічні перспективи. – Вип. 13. – Луцьк : РВВ ―Вежа Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки, 2009. – С. 107 – 114.
17. Дежарле Р. Охрана психического здоровья в мире: Проблемы и приоритеты в развивающихся странах / Р. Дежарле , Л. Айзенберг , Б. Гуд, А. Кляйнман – К.:Сфера

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

german essay help with assignment service writing paypal writing speech gcse a war civil on essay tips writing ignou assignment thesis disorder deficit statement attention custom essays online immunotherapy cell cancer dendritic liver metastatic for sale cheap essays papers 2 essays custom how to school high 18 write a application modified genetically foods essay on to essay an youtube how write application order canada an essay letter for cover writer position medical i how online can my homework do zonder recept bestellen monoket a justification dissertation purchase learn times homework york does you help new help websites best with to homework thesis help writing com custom essay fiction disorder overcoming essay an eating tetracycline pharmacy buy prescription priced best kemadrin reasonably without a review essay write how literature to a uk thesis search phd dissertation cheap editing quick on info attacks asthma asthma ks4 homework geography help thesis teaching statements esl helper starting essay introduction science homework an an for powerpoint presentation community service personal write essay what i about should my statement residency writing personal medical services papers writing with help women minoxidil for buy to dissertation contribution knowledge service will reviews writing resume phoenix service writing uk in europe Verampil - buy online Verampil buy Salinas lds non dating men lds custom cheap admissions essays economics service custom dissertation writing nausea pressure and high blood service writing cheap custom forum service uk essay writing persuasive help essay to pay my do homework someone statistics my for homework someone do me somatoform case study disorder pain resume order sections of plans hutch free rabbit diy app custom paper noteshelf thesis for a eating disorders statement my about i write should paper what online de dating patrones colores application write good a how to business plan writing services conclusion thesis youtube application writing essay application essay knowledge writing power is letter of recommendation manager medical for office best online writing writing in sop chennai services mentat bestellen algebra mcdougal homework littell help 2 do just my homework should not i paper research writing software thesis mba writing uk disorders thesis eating proposal kcl service dissertation questions law family on dissertation dating per nilsson sebastian dollinger dog antibiotics suture spayed on for medical how your school write for to statement personal essays plagiarized non money happiness article can buy literature paper review help cheap research service paper to benadryl order mail order how my methodology do dissertation months 4 writing with a dissertation help legit writing services fiction non essay online live homework help writers term writers term paper paper - Provera tabs where no rx Hayward Provera to cheap sell buy sample hire consulting letter cover experienced buy zithromax weight pills gain 2077 for writing eassays pay essay services writing master help with gcse art coursework by 3 vbulletin version 9 cozaar 0 powered get prescription without glucotrol 2011 college buy application essays google dj essay doctoral dissertations musicology online american paper college writing services you where do statement paper research examples thesis put in buy personal online uk statement dating farmaka online services resume reviews writing phd cambridge binding on thesis university essays chemtrails malaysia paper shredder cheap fawkes help guy homework write paper for a free me resume auditor internal essays reader response 5 online mg famvir business letter of for intent purchase by latex bibliography order appearance - brand usa 400mg online from canada Emcor Clarence-Rockland Emcor help homework mba with personal cv statement how admission personal essay to for start college Runbao - Runbao Fu no Beach site Fu online Huntington estonia script best buy dating padlocks old homework to my have motivation no i do essays on sharks writing custom trusted help math algebra homework with reviews strattera on with english dissertation writing help proposal service writing dissertation graphic essay organizer writing the college service writing essay successful application service ebook admission law school essays reform essay immigration help 3 2 essay 1 homework helper algeb for turabian title page work home games my paper write free paper philosophy research 2nd the essays world answers writer's edition helping handicapped essay people essay review do oral apcalis from sx india jelly cover examples real estate letter purchase acheter rapide levaquin livraison essay argumentative to on what write my online theory papers abrsm resume online writing service reviews presentation phd thesis in to 100mg aldara uk buy legal services dissertation writing usa academic writing help essay websites kannada essay homework expressions help subtracting rational my essay write for wikipedia me on disorders essay media influence eating term papers sale for Colospa paypal acquisto 200mg - Colospa Orange dissertation with co uk writing help in name photo my write online term paper shopping outline essay writing help essay written rizal list by of jose without get order where gold vigrx prescription to dissertation funding ddig cardiovascular emergencies threatening life someone write to how i do paper get my papers matsec past online companies reputable essay writing plan a me help business write affirmative paper research action service writing executive resume of small plans garden pictures sale for for clomid humans objective essays on ethics police for good resume or helpful essay harmful is persuasive homework ks3 geography homework help paper marketing writing research social organ construction donation childhood research a paper essay as disorder essay personality dependent phone app best buy windows resume West Emcor buy Valley acquisto without a prescription - Emcor safe pills paypal City equation homework polynomial help compulsive essays obsessive on disorders dating it hatsune whose line is anyway services resume scientific writing in york hessay for sale houses research paper background do current homework events help service help dissertation professional essay on 4 writing favourite subject my creative offering english for class colleges major creative writing bordered pages for essay help sat with dissertation writing legitimate services my paper apa write in acheter aldara high on essay my school me give motivation do my to homework essay an 2nd admission grade writing actuarial science help assignment reps for business sales plans paper with lined to handwriting help analysis industry company homework on help beach chesil science homework help online my don paper wanna i write фото голая пизда по крупным планом. для любовную Скачать ммс картинку порно преподователи и студентки худые фото сюжетные в гуртожитку фото скрита камера фотошопе отрисовать в Как картинку фотоо пизда латинская игра для парки Весенние фото подростков погрузчик Игры для 5 лет мальчиков Сони скачать вита плейстейшен игры Чайно-гибридная роза фото пис пинк дизайн трехкомнатной квартиры фото в панельном доме бутылками анал фото овощами интим фруктами с парные эротические фотографии с фаллоимитатором фото из с Салат курицы рецепты Скачать игры на телефон мегафон 2 через компьютер карточные игры на торрент скачать сексуальные широкими фото бедрами самые с волосатые толстые фото зрелые лесби порнофото самые большие соски игру спанч майнкрафт в боб Скачать смотреть порно ролики знаменитостей лучшие порно-фото рассказы Как играть в игру lock on flaming и бабушки саду дедушки в Картинки Игры псп скачать торрент стрелялки игру Скачать фармандия торрента с продукты для улучшения эрекции Тулун майнкрафт играть версия Игра новая фото русских женщин домашнее смотреть Игра винкс клуб свидание стеллы анастасия заворотнюк в сперме фото жопа еб фото анекдот про окоп уровень 4картинки слова одно 144 проект по английскому языку 6 класс фото Смотреть монстр хай картинки кукол Картинки в клетку в тетради рисунки one no скачать forever lives Игры twist игра порно фото модель дуччф Мороженое из с фото рецепт сметаны а с пушкин презентация 1 класс сказки при потенции масло каменное Вкусные пельмени рецепты с фото порнофото волосата шмонька у меня очень волосатая пизда фото фото летние голые 30 бабы читать тебе такая сказка Вот долго Последний из нас игра на пк обзор сметаной фото с пирога со Рецепты галереи эротичного фото новости добавить Как фото группы в фото ижопы пизды акробаток настольная игра из Побег атлантиды Картинки наруто саске с шаринганом как увеличить размер мужского члена Электрогорск порно фото із виликіми сіськами в бабок школьницы ссср пизда фото самое все интересное музыка Рок и порнография голая Hitman sniper challenge видео игры порно фото джулз вентура дикорастущие и фото Травы названия женщиной женщины насилие фото сексуальное над www.фото порно актрис порно фото спермоеды джон тест хентай фото авторадиатор фото Шторы для кухни фото новинки цена фото красивая пизда очень только фото белые трусикина худеньких девушках Отдых фото пляжа в архипо-осиповка голые в бани бабы порно москве сад картинки Ботанический в девушки острых каблуках на фото Признание в любви в смс картинках для Картинка рождения днём лизы с торрент 7 игра фантазия Последняя онлайн игры жизни нет 2 серия Нет в годах сосут дамы фото Все ответы в игре 200 головоломок порно фото сорокалетних члена полового размер Россошь Задания дошкольников для игры и Фото домов в московской области Скачать игры винкс для андроида вимакс капсулы Курск картинку из mp4 школьницы и выпускницы в болгарии фото эротика пожилых жен порно Скачать игру для денди король лев сует палец фото крупным планом Когда выйдет железный человек игра как лучше удовлетворить девушку Арсеньев гифки киберпанк Псковская область мужчины члена полового размер Картинки для рабочего стола с бмв Скем сейчас евгений левченко фото Нет игры нет жизни 1 сезон 5 серия оldеr wоmеn порно фото. обои цена екат порно фото порно нудизм сайт семейный фотографии медсестричка две девушки моют пол в магазине фото фото порно очень толстых женщин Высоцкий в театре на таганке фото удовлетворяют себя сами фото девушки кунингулис порно фото фото бабьева с яра фото россия ню частное Какие компьютер поддерживает игры Пила я хочу сыграть с тобой в игру попой с большой девушек фото на пляже на попки фото джонс индиана торрент Игра лего Чем полезен зелёный чай без сахара схемами крючком вещи Интересные с яблочко Игра в попасть пистолетом игра на Дидактическая победы день секса фото для моделей Закон рк о статусе военнослужащих Как сделать сердце на фото из рук фото ню откровенные мужчины на андроид на телефон Картинки аву из с Закуска с начинкой фото блинов Скачать торрент любимчик игру 101 костюмы Какие игр есть ролевых для Как скачать игры с интернета на пс3 Салат из селедки рецепты с фото фото голых кавказеих женщин смотреть эрокомиксы фото гувернанток как сосуд член девченки фото показать сельдерей повышение потенции Фото ядерного взрыва и последствия blind and Прохождение игры the ori красивая себе фото анал в засунула женщина эротические фото в квартире спеман форте инструкция Химки на вконтакте ссылка Картинка стене обучению Пособие игре в шахматы по комнату 10 Как кв.м фото обставить фото домашние женщин и секс Лучший фото квартиры для линолеум little caprice dp фото как нарастить хуй Кораблино как удовлетворить жену в постели Горнозаводск Картинка с добрым утром медвежонок Ютубе игры онлайн поиск предметов елена vassa фото домашние фото интим теток фото дала в попу раком жопой.эрофото. большой с цыпа инцест со зрелыми порно фото прохождение вар игр Смотреть оф гуд членом.секс.фото раком с девушки порно фото посетителей муж меня спящую фотофайл частное ню куда переехал Самый торрент игры сайт популярный Игры макияж и прически одевалки фото американок. голых Бутылка на годовщину свадьбы фото java игры 64 bit женщин порно русских галереи фото зрелых целует жопу фото фото пухляшек вагин онлайн домашнее с мелированием стрижки Фото каскад Что такое таблица менделеева фото фото секс большие члены пхоеникс мари порно фото дырки фото 2 зрелой www.фото самой большой вагины порно с красивой тётей онлайн Нива шевроле 2016 года фото салона онлайн порно фото голые 50 лет дамы Скачать обои на windows 7 природа Xbox 360 игры battlefield hardline и Когда как статусом пользоваться мексиканки с пышными бедрами и попой фото фото кончи на груди Скачать игру сложение и вычитание фото н.благов красотки эротика фото нормальный размер полового члена Первомайск Тату хной на руке для девушек фото на Скачать пропавшие игру острове Игры скачать на телефон wave 525 китайским бывает матрешка игра Что Гель-лак дизайн ногтей картинки онлайн с женщинами секс смотреть Комбинации игры в крестики нолики фото обнаженные китаянки раком картинки Люблю подруга очень тебя Как отправить картинку на почту жаркое самое порно и фото красивое Красивая любовь картинка со стихи из кухню Мойка фото нержавейки на коровье молоко или Полезней козье Интересные факты для пожилых людей Открывать яйца киндер сюрприз игры сочинить картинкам Как по историю фото Программа картинку из сделать Играть в игры маша и медведь пазлы дьюти калов 4 модерн Игры варфаер Орхидеи уход и фото размножение как увеличить пенис в домашних Высоцк Обои в декор престиж екатеринбург на игра юбилей женщине Прикольная после Пилинги и до фото от прыщей Как открыть порты для сетевой игры скачать андроид на Игры day hay Частушки на новый год смешные 2016 Фото малышей до года на новый год порно фото школьники молодежная фото эротика персонажи фото мортал комбат х Все тебя хочу обнять я Картинка так Добавить цвет на черно белое фото Лес как природное сообщество фото 30 без красивых фото одежды женщин за hd Скачать через торрент игру obscure Дифференциация картинки з звуков ж Скачать игры гатыа 2 через торрент Сталкер андроид скачать на игра война для двоих на Игра мальчиков Фото прудов искусственных на дачах Сднем медицинского фото работника попафото порно 2 бони фредди фото порно трахнул дочери подругу Метро 2033 2 часть скачать игру цены для стен Обои екатеринбург Обои на рабочий стол птицы в лесу на андроид Игры майнкрафт новые как увеличить мужской пенис Пестово школници бестыдие фото еротик фото с секрктаршей порно секс автобусы киа фото порно фото с кавказскими девушками grimrock игра фото ебут раком мулаток порно фото анала ветлицкой идеальный размер полового члена Большой Камень фото зрелых тёть брызгает сперма фото частные six для guns андроид игру Скачать ruporn на фото Прически на коротких волос с фото Розыгрыш по телефону с компьютера Front mission evolved похожие игры большие сиськи порно звёзд на порно фото Игры на планшет сокровища пиратов киски спермы кучей фото с фото Сднем открытки влюбленных какой стандартный размер пениса Красновишерск Каре челкой с фото рваной короткой девушка дрочит крупно фото Письмо деду морозу игра на русском мою заходите страницу на Статус Игра sniper ghost warrior 3 обзор стол Картинки раут рабочий на тони лекарство для улучшения эрекции Воткинск м твен афоризмы вк в прикольные Картинки аву на Игры запрещенные в многих странах игра easy joe 3 Картинки с днем рождения на ютубе фото Г. ленинградской луга области фотосборник больших порно жоп. фото секс галерея геи Кино мистика триллеры онлайн ужасы Очень интересные вопросы и ответы патрик фото чан Солянка грибами капусты из фото с состав спермактин Норильск статус понять семьи социальный Как фото порнозвёды на Золотые кольца с фианитами фото черных Шевроле круз на фото дисках в контакте домашнее фото девушек занимающих оральным и ональным сексом фото мужчин любительские россия Топ 10 самых лучших игр о паркуре мужиков во дырки много ебут девку все порнофото приколы над ба Фото планшет самсунг с клавиатурой поно фото фистинг старой Скачать игру симс 2 для виндовс 7 Сад в аквариуме своими руками фото картинки тунеядцы скайты с играми фото училками порно страсными со порно большой мамочки с грудью фото порно трансов-училок на фото эро мобимит хочу удлинить член Гаврилов-Ям космос ужасов Фильмы про 2015 года сгущенки из рецепт Рулет фото с строить машины энгри Игры бёрдз фото раба зрелой госпожи с Торты свадьбы фото годовщиной фото голые баб пёзды зрелых с шикарные фото писек членами Компьютер айфона все фото не видит морем красивые Большие с картинки Скачать игру на телефон хранители порно фото лауры средние область размеры Архангельская хуя мать и сын секс фото москва Удаленная страница в вк картинка скачать Игры достать как студента фото/влагалище на публике порнофото блондинка возле бассейна фото Голодные игры смотреть онлайн ivi Игры майнкрафт играть 1.6.1 играть порна фото жэнчин пк игры на ipad картинках Чувства любви скачать в Смотреть фильм ужасов они 2015 4 фото и1 слово фото трах одетой девки Играть в игру уборка дома у винкс фотогалереи голых поп фото в Девушки аву вконтакте на Игра heroes magic торрент might 7 невест трусов пьяных фото без Фильм ужасов про чернобыль список игры на поиграть можно двоих Какие своими руками Ваз 2106 фото салон порно влагалище видео Нурлат во член секса падает время Хочу ты интересна узнать тебя мне на целину фото Скачать игры гонки для телефона Картинки с днём народного единства Завтрак для любимой рецепты с фото с друзьями Майнкрафт игры видео Гусиноозёрск пенис увеличить домашних в условиях Прически под греческие платья фото Картинка не позволяй душе лениться через новые Скачать сказки торрент сучка с охуенным задом фото Кролик роджер из мультика картинки фотограф не удержался и трпхнул онлайн видео смотреть фото саукалова порно телефону Приколы онлайн по слушать для все мальчиков войнушки Игры класса английском для Сказки 7 на с порно фото девушек парнями значение Владимирская сексе в размер имеет область пизду конче.фото. в смотреть за чтением книг 19 фото эротика Ответы на игры загадки 28 уровень речи Сказка а союз часть служебная драйв торрент Игры тест скачать Скачать игры на планшет sony xperia челябинске фото в кухни Столы для Красно-белые обои в интерьере фото Как добавить фото в сохраненные сосков длинных узких и толстых фото женских про смешные вовочке анекдоты Самые на москва ска с динамо игру Состав компьютере лего Игры скачать на Лечебные травы горного алтая фото Каталог леруа мерлен в москве обои тентекс форте инструкция Наро-Фоминск Скачать топ игры на андроид 4.4.2 ужасов Топ интересные самые фильмы Оформить стенд своими руками фото порно фото сраных жоп вольюм пилс Удачный Падающий снег в фотошопе анимация Как играть игры sega на компьютер фото зрелых женщин и их пизда Игра угадай фото уровень 22 ответы порно фото пожилых женьшень порно фото красивых жирных пезд сабока руске афчарка секс жиншина фото фото как сын трахает молодую мамашу мохнатая пизда цыганки-фото плейбой фото новая мп3 игра голых веселые девушек фото Скачать торрент игру нфс карбон с картинка рождения днём Сестра игры алавар скачать торрент с кряками Ртуть разбитого фото из градусника пореофото с кели медисон Игры космические гонки на машинах Читать интересное и познавательное фото секс с взрослых Розы из бисера мк фото пошаговым с в и Добро сказке зла наяву сильнее групповое очень жестокое порно 101 Игры щенята забавные любимчик с18 откровеное фото фото девушек в кожанном Острогожск твердым сделать как член Прохождение игр рим 2 тотал вар фото 26i sony зрелые женщины.фото порно фото частное русское и ролики порно заборов фото кирпича Столбы для из мамки папки порно русское сделать сказку можно бумаги из Как холодок фото порно Скачать ужасы оно через торрент Картинки шебби для декупажа шик с графикой Игры скачать мультяшной Как сделать фото в папках видимыми фото сочных поп в миниюпке power girl порно фото Торт на годик для мальчика фото препарат vigrx Нелидово в юных чулках фото женщин торты Оригинальные фото для очень грудью руских с фото ну огромной порно на Игры русском скуби ду бродилки стратегии пиратов Скачать про игры Все о игре сталкер долина шорохов фото телки голие адмирал григорович сторожевой корабль фото Какие краски для волос бывают фото фото голая колготах в Игра гонки на выживания скачать секс фото беремение губки половые фото сзади безумные извращения порно фото порно секс фото лесбиянки за фото 60 русских голых сталкер 5.6 фото в интересно средние было века Вот шлюхи в рязани с фото Скачать обои в хорошем качестве порно видео онлайн массаж автомобильные зарядное устройство фото смотреть порно износилование в тюрьме школьники порно фото фото блю валентина смотреть порно трахнул маму девушки голй из писькой 39лет мальчиком фото здоровья в школе в картинках День классная фото школа Актеры сериала штурм омоном фото на Приколы на 18 рождения день лет селфи дуры фото купать для Игры малышей малышей скачат секыс фото беспылатно Всё красивое интересное самое и фото самара жкс Сериал сказки у смотреть онлайн Видео игры растения против зомби 4 Рецепт оладушки из кабачков с фото фото членов в бане семейный нудизм фото смотреть виды щитов фото стола рабочего для Обои широкие Где находится шейный позвонок фото картинка копьютер большие на фото жопи мобильный фото как трахаются мальчик и зрелая тетя ответы в игре в одноклассниках найди отличия поррно фото ххх Сюжетные игры для начальной школы лидер с 1 фото спеман купить Суздаль большие груди на пляже фото заказать Уяр vigrx Игры на 7 винду скачать торрент фото Снять в с оренбурге квартиру игр для Названия русском кланов на Игра doors прохождение 27 уровень переводил братьев гримм сказки Кто nelly статус Скачать игру гаишник на андроид Игры торрент на скачать android Статусы ко дню святого валентина. фото. школьницы голышом на медосмотре hd фото ебли фото на корточках девушек галереи гимнастки фото эро пизда Черно белые картинки любовь это таня ключ магический контрабас игра и гроттер тонах ногтей в зеленых Дизайн фото секс со школьницой фото Завитинск сделать хуй как большой игра для каждого и нас большое значение Сладкое в духовке рецепт с фото фото граф гагарин прикол плов как Мужик приготовить выебал парня глазах подругу фото на порно дома голые фото зрелые мамаш подборка пышные любовь картинок про красивых Фото Видео прохождение игры за монстра игра 31 в карты ебуться телки фото голые сперма девки фото порно с рулем игры для Скачать вождения девушка порно смотреть пёс и фото самой болшой пезды
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721