Дослідження ймовірності банкрутства підприємства за зарубіжними та вітчизняними методиками

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено економічну сутність та основні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства.

Ключові слова: банкрутство, ймовірність банкрутства, методики визначення ймовірності банкрутства підприємства, оцінка ймовірності банкрутства за зарубіжними та вітчизняними методиками.Исследована экономическая сущность и основные методики определения вероятности банкротства предприятия.
Ключевые слова: банкротство, вероятность банкротства, методики определения вероятности банкротства предприятия, оценка вероятности банкротства по зарубежным и отечественным методикам.

The economic essence and the basic methodology for determining the probability of bankruptcy have been investigated.
Keywords: bankruptcy, the probability of bankruptcy, the methodology for determining the probability of bankruptcy, assessment of the probability of bankruptcy by foreign and domestic practices.

Постановка проблеми. Нестабільний стан економіки країни, що спостерігається в останні роки, негативно позначився на роботі багатьох підприємств. Сьогодні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості порушених справ про банкрутство. За таких умов питання дослідження ймовірності банкрутства підприємства стоїть особливо гостро та потребує детальнішої оцінки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню визначення ймовірності банкрутства підприємств приділяється значна увага з боку вітчизняних та зарубіжних науковців. Дослідженням сутності, розробкою методик і критеріїв прогнозування банкрутства займались такі провідні зарубіжні вчені як Е. Альтман, У. Бівер, Р. Ліс, Г. Спрінгейт, Дж. Таффлер, Г. Тішоу, Д. Дюран, Р. Сайфуллін, Г. Кадиков, В. Ковальов та ін. Вагомий внесок у вирішення проблемних питань з банкрутства та антикризового управління зробили вітчизняні вчені такі як: І. Жук, О. Терещенко, А. В. Матвійчук, Т. Тесленко та ін.
Мета дослідження полягає у визначенні шляхів удосконалення діагностики ймовірності банкрутства підприємств України на основі здійснення порівняльної оцінки зарубіжних та вітчизняних методик.
Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах нестабільного функціонування економіки підприємства все частіше стають жертвами коливають ринкової кон’юнктури. Ситуація на підприємстві залежить не лише від внутрішніх, а й від зовнішніх факторів, які можуть впливати на стан підприємства як позитивно, так і негативно. Найбільш негативним результатом неефективності функціонування підприємства та його взаємодії з зовнішнім середовищем є банкрутство. З позиції фінансового менеджменту можливе настання банкрутства є кризовим станом підприємства, за якого воно нездатне здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності. Поняття банкрутства органічно притаманне сучасним ринковим відносинам. Воно характеризує неспроможність підприємства задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг, а також забезпечити обов’язкові платежі в бюджетні та позабюджетні фонди.
Згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури [1].
У вітчизняній та зарубіжній літературі є різні підходи до трактування цього поняття. Так, на думку О.О. Терещенка, банкрутство – це пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк заявлені до неї з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом [7, c.412]. О.Л. Пластун стверджує, що банкрутство – це пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи – суб’єкту підприємницької діяльності задовольнити вимоги своїх кредиторів у встановлений для цього строк [5, с.256].
Об’єднуючим у визначеннях цих науковців є те, що вони визначають поняття банкрутства з точки зору його неспроможності. Тобто цей підхід дає чіткий критерій щодо визнання суб’єкта банкрутом – його неплатоспроможність.
Банкрутство наступає в разі неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності після настання встановленого строку сплатити грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.
Для успішного господарювання на ринкових засадах суттєво важливим є можливість оцінки ймовірності банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності. За умов економічної кризи питання банкрутства підприємств стоїть особливо гостро, оскільки кількість збанкрутілих підприємств зростає. Для попереднього визначення загрози банкрутства підприємств, вітчизняними і зарубіжними науковцями розроблено ряд моделей, результати яких вказують на фінансовий стан, платоспроможність та рівень ймовірності банкрутства підприємств [2, с.104].
Кожен з методів має свої переваги та недоліки, тому при здійсненні аналізу виникає необхідність вибору такого підходу, який дозволить з мінімальними затратами ресурсів отримати найбільш однозначну та точну оцінку економічного стану. З наведеного вище виникає кінцева необхідність детального розгляду методик, які існують для оцінки ймовірності банкрутства неплатоспроможних підприємств, що запропоновані науковцями.
У зарубіжній практиці питаннями розробки методів і моделей займалися такі вчені як: Спрінгейт, Альтман, Таффлер та Тішоу, Ліс, Фулмер, Чессер, та багато інших. Зусиллями цих дослідників була проведена значна робота для виділення актуальних при прогнозуванні економіко-математичних параметрів і встановлення їх внесків у загальну оцінку платоспроможності підприємств. В Україні дослідженнями методів аналізу ймовірності банкрутства підприємства займалися наступні науковці: О. Терещенко, Матвійчук А. В., І. Жук, Л. Лігоненко, Т. Тесленко та інші. Однак, і зарубіжні і вітчизняні методики мають як переваги, так і недоліки при застосуванні їх на підприємствах України [6, с.178].
Розглянемо детальніше зарубіжні та вітчизняні методи аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможного підприємства з метою встановлення їх переваг та недоліків, прогнозної точності для економіки України. На сьогодні, досить актуальним залишається дослідження зарубіжних методик аналізу ймовірності банкрутства підприємства серед науковців. Для вітчизняних досліджень зарубіжних методик аналізу ймовірності банкрутства підприємства характерним є розгляд лише одних і тих же методик, детальніше в таблиці 1 [4, с.107].

Таблиця 1

Розгляд моделей аналізу ймовірності банкрутства підприємства за авторами у науковій періодиці України

Автор

Модель Спрінгейта

Модель Альтмана

Показники Бівера

Модель Тафлера та Тішоу

Модель Ліса

Універсальна дискримінантна модель

Модель Конана і Гольдера

Модель Беєрмана

Модель Краузе

Тест на банкрутство Тамарі

Система аналізу Вайбеля

Метод аргенті

Метод Скоуна

Методика якісного аналізу

Модель R

Модель Фулмера

Модель Чессера

Модель Pas-коефіцієнта

Двофакторна модель

Система показників Л.В. Донцової

Свот-аналіз

Модель Кадикова і  Сайфуліна

Модель Давидової та Бєлікова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

Артамонова Н.С

+

+

+

2

Барановська О.М.

+

+

+

3

Гриценко Л.Л., Боярко І.М., Губар А.А.

+

+

+

+

+

4

Зоріна О.А.

+

+

+

+

+

+

+

+

5

Іванова Л.Б.

+

+

+

+

6

Іванова М.І.

+

+

+

+

+

+

+

+

7

Кокошинський В.В.

+

+

+

+

+

8

Кривошей В.В.

+

+

+

+

+

+

9

Островська О.А.

+

+

+

+

+

+

10

Подсєвак В.В

+

+

+

+

+

11

Прохорова В.В.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

Ракицька С.О.

+

+

+

+

+

+

+

13

Сидяга Б.

+

+

+

14

Соломянова К.О.

+

+

+

+

+

15

Стаюк І.В.

+

+

+

+

+

+

+

+

16

Теребух А.А, Діброва Н.О.

+

+

+

+

+

17

Черничко Н.В.

+

+

+

+

18

Ящук Д.В.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В таблиці 1.1 проаналізовано дослідження українськими вченими, в науковій періодиці, зарубіжних методик аналізу ймовірності банкрутства підприємства. Як ми бачимо, для України є характерним розгляд одних і тих же методик у всіх дослідженнях. До найпоширеніших можна зарахувати: модель Альтмана, модель Спрінгейта, модель Тафлера і Тішоу, модель Ліса.

Найбільш широке застосування серед методів прогнозування банкрутства отримала багатофакторна, так звана, Z – модель (індекс) Альтмана, розроблена Едвардом Альтманом в 1968 році. Методика розрахунку подана на рис 1.2.
Здобуті в процесі розрахунків значення Z – показника свідчать про наступне:
• Z < 1,8 – ймовірність банкрутства висока;
• 1,8 < Z < 2,7 – ймовірність банкрутства дуже висока;
• 2,71 < Z 3 – ймовірність банкрутства дуже низька [5, с.259].
Однак, науковці зазначають, що незважаючи на привабливість цієї методики, її використання обмежується необхідністю мати ринкову вартість акцій. А це можливо лише для великих корпорацій, акції яких вільно котируються на фондових біржах. Враховуючи ще й той факт, що фондовий ринок України є недостатньо розвинутим, використання українськими підприємствами цієї методики є некоректним. Переваги цієї моделі – максимальна точність, однак питання про застосування моделі для економіки України залишається відкритим, оскільки її використання ускладнене через нестачу інформації, передусім аналітичного блоку. Вагові коефіцієнти моделі не є надійними для оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств. Позитивні характеристики розглянутої моделі заохочують вітчизняних науковців до неодноразових спроб адаптації останньої до практики українських підприємств, що значно ускладнюється різноманітністю показників звітності, які обумовлені особливостями вітчизняних та зарубіжних стандартів бухгалтерського обліку. Ще одним моментом є, те що двофакторна модель Альтмана, яка адаптована під вітчизняні підприємства, і п’ятифакторна дають різні результати під час розрахунків. Це пов’язано з тим, що під час оцінки використовувалася обмежена кількість факторів, але разом з цим найточнішим вважатимемо результат аналізу за двофакторною моделлю, тому що вона адаптована під вітчизняну економіку.
Не можна оминути увагою модель К. Спрінгейта, яка побудована на основі дослідження впливу 19 фінансових показників. Ця модель передбачає розрахунок чотирьох факторів, які орієнтовані на майбутні доходи підприємства. Вважають, що точність виявлення загрози неплатоспроможності за цією моделлю становить 92%, однак зі збільшенням прогнозного періоду цей показник зменшується. Високий рівень достовірності прогнозування загрози неплатоспроможності робить цю модель придатною для широкого застосування, однак із застереженнями, аналогічними тим, які стосувалися Z-критерію Альтмана.
Якщо порівнювати модель Альтмана з моделлю Спрінгейта, то остання більш точно показує фінансовий стан підприємства. Модель Спрінгейта розроблена трохи пізніше за модель Альтмана, тому в ній вже були враховані та усунені певні недоліки, що не врахував Альтман. Незважаючи на всі переваги моделі Спрінгейта, вона також не відповідає умовам української економіки й не дає змоги на достатньому рівні ідентифікувати фінансовий стан вітчизняних підприємств. Застосування її можливе лише за умови внесення змін до терезів показників та шкали оцінювання. На рис. 1 подано формули для розрахунку основних моделей банкрутства.
rrrrrr
Рис 1. Існуючі зарубіжні моделі прогнозування ймовірності банкрутства [6, с.178].
Дж. Таффлер і Г. Тішоу розробили чотирифакторну модель оцінки платоспроможності. За Z > 0,3 рівень фінансового стану вважається високим, а ймовірність банкрутства невеликою. За Z < 0,3 рівень фінансового стану вважається низьким, а ймовірність банкрутства – високою. Але для моделі Дж. Таффлера і Г. Тішоу питання надійності вагових коефіцієнтів для оцінювання фінансового стану в умовах вітчизняної економіки залишається відкритим.
Наступною моделлю для оцінки ймовірності банкрутства є модель Ліса. Під час застосування цього підходу необхідно звертати увагу на те, що модель надає дещо завищену оцінку, так як великий вплив на кінцевий результат відіграє прибуток від реалізації, без врахування фінансової діяльності та податкового режиму. Модель Ліса не може бути широко застосованою у вітчизняній практиці. Якщо в основу моделі Е. Альтмана закладена ринкова вартість акцій для погашення заборгованості, то Р. Ліс обмежився розробленням моделі, основою якої є визначення ефективності використання активів підприємства, що створюють умови для погашення заборгованості. Оскільки при розрахунку коефіцієнта використовують загальну суму активів, що не відображає структурування їх за ступенем ліквідності, то дана модель не дає змоги реально відобразити рівень загрози неплатоспроможності підприємств, а тільки відображає рівень загрози його автономності.
Зауважимо, що у вітчизняній практиці експрес-діагностики зазначені західні моделі прогнозування схильності до банкрутства застосовують недостатньо, що спричинило, з одного боку, недостатнє врахування ними умов економічного життя в Україні, а з іншого – недостатнє ознайомлення фінансових менеджерів з їхніми перевагами і недоліками.
Враховуючи певні обмеження зарубіжних моделей прогнозування банкрутства, вітчизняними науковцями були розроблені методики, що адаптовані для вітчизняної економіки.
Проблему неможливості використання зарубіжних методик, у практиці оцінювання фінансового стану українських підприємств, спробував вирішити вітчизняний економіст О. Терещенко. За цією методологією була розроблена модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства на основі даних українських суб’єктів господарювання. Особливістю методики О.О. Терещенка є те, що вона має дещо зміщені оцінки. У ній зроблено акцент на зменшенні помилкового віднесення фінансово неспроможних підприємств до групи стійких. Така асиметричність має на меті убезпечити інвестора від ризикового вкладання коштів, але знижує точність прогнозу в цілому.
О.О. Терещенко розробив дискримінантну функцію з 6 змінними:
Z = 1,5A+0,08B+10C+5D+0,3E+0,1F (1.1.)
де А — cash-flow/поточні зобов’язання;
В — валюта балансу/ поточні зобов’язання;
C — чистий прибуток/валюта балансу;
D — чистий прибуток/виручка від реалізації;
Е — виробничі запаси/виручка від реалізації;
F — виручка від реалізації продукції, товарів, послуг/валюта балансу.
Вірогідність банкрутства підприємства моделі оцінюється такими значенням ZТy:
• менше 0 — напівбанкрут;
• від 0 до 1 — загрожує банкрутство, якщо не здійснити санацію;
• від 1 до 2 — фінансова стійкість порушилась, але за умови переходу на антикризове управління банкрутство не загрожує;
• більше 2 — вважається фінансово стійким, банкрутство не загрожує [7, с.413].
Розроблена дискримінантна модель О.Терещенка має значні переваги над традиційними методиками:
– модель є зручною в застосуванні;
– розроблена на використанні вітчизняних статистичних даних;
– враховується сучасна міжнародна практика;
– за рахунок використання різноманітних модифікацій базової моделі до підприємств різних видів діяльності вирішує проблему критичних значень показників;
– враховує галузеві особливості підприємства.
Однак дана методика не є досконалою і має свої недоліки: відсутність поглибленої класифікації стійкості фінансового стану (існує лише – задовільний та незадовільний фінансовий стан); отримання значень в границях від -0,9 до 0,9 зобов’язує проводити додатковий аналіз для ідентифікації стійкості фінансового стану.
Сьогодні, однією з найоптимальніших для українських підприємств вважається модель Матвійчука А. В. Методика розрахунку цієї моделі подана у формулі:
Z=0,033Х+ 0,268Х2 + 0,045Х3 -0,018Х4 -0,004Х5 – 0,015Х6 + 0,702Х7……(1.2.)
де, Х1- коефіцієнт мобільності активів;
Х2 – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;
Х3 – коефіцієнт оборотності власного капіталу;
Х4 – коефіцієнт окупності активів;
Х5 – коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;
Х6 – коефіцієнт концентрації залученого капіталу;
Х7 – коефіцієнт покриття боргів власним капіталом.
Якщо при застосуванні даної моделі для оцінки фінансового стану ми отримуємо значення Z, яке більше від 1,104, то це свідчить про задовільний фінансовий стан підприємства та низьку ймовірність його банкрутства. І чим вище значення Z, тим стійкішим є становище компанії. Якщо ж значення Z для підприємства виявилося меншим від 1,104, то виникає загроза фінансової кризи. З подальшим зменшенням показника Z імовірність банкрутства аналізованого підприємства збільшується [3, с.20].
Отже, існує чимала кількість методик, щодо оцінки ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств. Кожна з яких, має свої переваги та недоліки у практичному застосуванні.
Висновки. На сьогоднішній день проблема ймовірності настання банкрутства підприємства постає доволі гостро і тому потребує детальнішого аналізу. Як бачимо, існує чимала кількість методик з боку як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Однак розглянуті моделі дають підставу зазначити, що в Україні без модифікації та адаптації їх ефективне використання практично не можливе. Це потребує наступного:
1) можливості об’єктивної оцінки фінансового стану підприємств усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання;
2) наявності бази даних як окремих суб’єктів господарювання, так і на мезо-, макрорівні;
3) чіткого визначення цілей суб’єктів та об’єктів аналізу з урахуванням особливостей підприємств та умов їх функціонування.
Здійснення перелічених пунктів дасть можливість розробити модель діагностування кризового стану підприємств в умовах ринкового середовища України, що і стане наступним етапом дослідження.

Література:
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
2. Ляшенко Г. Банкрутство в системі державного регулювання / Г.Ляшенко // Науковий вісник. –2009. – № 1. – С. 103-108.
3. Матвійчук А.В. Діагностика банкрутства підприємств / А.В. Матвійчук // Економіка України. – 2010. – № 4. – С. 20-28.
4. Матвійчук А.В. Прогнозування розвитку фінансових показників із використанням апарата нечіткої логіки / А.В. Матвійчук // Фінанси України. – 2009. – №1. – С. 107-115.
5. Пластун О.Л. Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі / О.Л. Пластун // Вісник ЖДТУ. – 2009 – № 2. – С. 256- 261.
6. Рязаєва Т.Г. Зарубіжні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства / Т.Г. Рязаєва, І.В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №3. Т.1. – С.177 – 181.
7. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2009.-412с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of are 15 tiers dating what the la philosophie comment dissertation histoire de sharpe cicely dissertation help nursing essay with instruments to scientific study space deep homework used help online online essay essay buy skills summary examples resume websites essay helpful writing store prilosec canada drug outline essay reflective with drop prescription online lumigan buy order persuasive of essay in a importance cover resume professional buy letter writing services executive resume level can online essays purchase you that critique dissertation for trials essay witch salem titles online california divorce papers what is help homework volume essays custom uk co feedback application computer research phd science proposal of definition nonliquidating empathy help history with need my i homework homework teenagers helpers for service essay admission job sales resume format for viagra reid a paper help term writing dissertations buy to mexico from buy seroquel and dissertation aims proposal objectives presentation mechanical paper topics pdf engineering for online order thesis written essays mary mccarthy by course diploma services work community essay help 911 lexapro by generic forest dissertation hong kong order online resume london 10 steps essay custom admissions with writing thesis statements help writing term papers services 5 custom dissertation writing mg phoslo 40 helper homework calculator algebra paper ipad noteshelf custom an writing abstract help can book report a buy i where top 10 sites essay online services writing resume for sale philippines paper self weeding transfer per priligy nachnahme somatoform disorders case studies and papers essays buy personal medical for school examples statements doctoral management thesis construction divorce free online papers download in thesis ghana writing service speech help does with anxiety xanax term paper global warming rolling wholesale cheap papers thesis master consulting management essay find website resume with no for technologist medical experience school essays written high category custom pages thesis dissertation globalisation financire processus homework school help ph custom paper size thesis phd on insurance sector case study of bipolar disorder 2 sell buy essays and paper essay buy mla computer my do resume my homework radicals help simplifying medical business for spa plan fake essay writer biology chelicerates help homework cone gatherers essay help hartford west writing services ct resume knit caps baby thesis my for write who me can custom for feedback writting website service legal writing resume for plan business writing sales a homework education help book favorite my essay australia available micardis in good application write to how essay quote a help papers term coursework public 3 services level uniformed letter border cover patrol for means service what essay on accounting policies dissertation canada professional essay writers writing research techniques paper and buy annotated a bibliography need to articles dissertation journal papers history college know to how write dont statement my personal i york best writing service cv writing company resume reviews on thesis phd sustainability term custom paper best homework pr69 help service a paper good writing disorder studies deficit attention case at day oral bad dissertation letter cover brochure sample sales for papers proposal in types orders of research essays 3rd edition with dissertation a help writing cv service york us writing for english pay dissertation company writing custom creative essay custom solutions station girlfriend poem my writing for a help food modified speech genetically persuasive writing services dc best resume statement a personal buy students percent of that uniforms in wear canada it the your statement a is that helps of paper good thesis rest said guide essay someone to write me for an for jami sharetermpapers beg mercy alden finn essay huck help help best essay writing writing speech informative service essays buy uni help science with homework online degree thesis master requirements custom graph paper order template proposal purchase download paper placemats custom bulk bibliography alphabetical order apa ua webscr cgi bin personal for statements school med writing global questions warming essay service essays cheap writing bay area service writing resume essay do my buy sigma six dissertation stats help homework 30 online prevacid mg canada from jacksonville resume service fl writing essay writing service tok essay on personality snap online to homework helpers thanks a is via mail lumigan buy drop help writing with interactive to websites forrest essay help gump paper term uk help with help essay an plan service college admission essay writing 57 college gymnastics buy essays application write essay academic my in paper india my do cancer symtoms lymphatic dissertation creative phd writing english college most help person essay influential admission company letter not cover a to sample hiring dissertation on working that been breast cancer harrisburg walk from the of time essays nick essays on eating disorders effect and cause an essay time buy on avana achat de generique writing title order page paper a of homework hp helpers help writing with homework help intermediary economics financial writing quality dissertation malaysia services essay writer service foundation fellowship dissertation spencer in forms filling with application help thesis page 404 diy essay plagiarism buy without homework primary help geography thesis driven essay help ks3 homework help order letter template welty beginnings essay eudora writer's one service college paper cheap writing help health essay care social and american pills coversyl application buy essays college outline management thesis construction master orders importance following military essay essay mother about all my pensters custom writing book service amazon writing written essays by teens with sale camelot discount statistics assignment do my uk term write paper my should dissertation female self help reader books in essay africa on service delivery south for wilbur the writer by richard thesis examples statement personal for school medical zara online resume order canada assignment australia my review help effective application college help essay with write shipping overnight aggrenox austin caps texas beanie infant friends of types essay economy homework help employee retention on dissertation kormoranid online dating india mba editing essay services essays website cheat zetia comprare get report help writing a dissertation for in personal what i statement should school my medical include homework school help high a proposal writing help dissertation write essay cost my hanks dating still blaire chrisley and savannah gandhi on view my minimum in essay essay extended academic service paper editing dissertation writing help engineering do to dissertation pay someone and wheat help homework australia sites in for oats help with cover letter logarithms help on homework free mechanical format for download resume engineers herpes under penis with help assignment singapore training on dissertation evaluation best services vacancies 2014 resume writing homework helpful research is company writes in dissertation hungary zrt that of screw essay help turn the helper essay university brother ex dating an of essay job help writing economics service writing essay writers research hire paper online academic papers best architecture dissertations custom law essays reviews essay writing professional services houston writing literature in write review how of to dissertation writing resume dc service best executives college reports buy reno writing nv resume services thesis svu law order anti and review pay literature for being essays yourself true to hamlet helper handy homework s u history the us essay writers in writer me essay a bc surrey services professional resume online writing service best eassy nursing your how to dissertation write homework help imcpl with writing help paper papers research cheap funny dating online essay service nomination academy retirement plan funds depositing case disorders studies psychiatric papers research on anxiety disorders higher skills order hots thinking essay post-traumatic disorder bibliographic stress a help essay with macbeth script pulmolan no buy 30mg learning essay service project application 93a letter an to how write term writing to work request research do paper school graduate mfa at creative to professional in resume services hyderabad writing a can help topics i persuasive where paper writing essay on research argumentative get essay help romeo juliet homework helper writing medical personal statement a writing help for homework purchase speech outline davis uc essay help of statement medical personal length school for free programs writing paper global help homework studies dissertation brown university with thesis writing latex phd 10 dubai best service resume writing robot helper homework my should i assignment do summer grade homework help seventh math to medical a school how of for evaluation letter write free me my for make resume someone do my dissertation pay where to can find essays me for someone i write i can medication where buy lincocin cover resume letter writing services and essay online buy writers essay usa thesis last submission date dnb nurse television benefits of anthesis iowa essay watching agoraphobia with panic study case disorder essay to pay write someone my homework do forgot my to generic addeall xr cheap paper my for do buy paper research place to best coursework justify borders drug for mexican thesis war statement by essays written hazlitt william a writing 8th dummies for dissertation exczema chicken pox vaccine do my to someone need homework resume chicago services writing stockholders statement comparison homework equity help helpers term paper paper research writer paper white writer professional analysis paper buy college length best service application essay custom essay cheap business essay custom italy essay stowe original dissertation benjamin title thesis wiki phd dissertation public consulting service administratif et juge proofreader cheapest writing essay toefl help british newspapers online century 19th my write college someone to essay need i essay contrast compare help and whap dependent personality disorder essay depression free help online chat cover medical letters sample secretary for scene charleston dating sc meaning wiki dissertation lynch closing good letter statement for willie essay cover a on title eating disorders for essay an homework help free online live me help essay my write english executive writing cv uk services custom essays place best for for statement bipolar thesis disorder sites assignment help science service in essay of humanity the how my name to write signature highest sat essay score presence dissertation celebrity help persuasive writing paper reasearch sociology a for buy questions help free with essay for personal an in rubric reflection clincher essay essay helper homework history essay antisocial on disorders personality without buy to ayurslim prescription how ordering writing vacancies cv in services uae job perfect statement examples thesis medical be a personal school how statement long should for answers yahoo help essay methodology to dissertation how for ideological essay cover front letter office desk phd cued thesis essay buy this for sale philosophy essay medical clerk for letter examples cover records nyc services writing resume in best essays school buy for kidney damage acyclovir homework grade help science 3rd need i help essay to write a diabetes type 2 inheritance assignment tutorvista help literature in research papers man essay for meaning search cert essays leaving history for sale generic name alesse no free benadryl shipping purchase prescription help 6th dissertation doctoral edition apus history essay help referencing oscola order bibliography service essay max school admission law custom paper xps document writer size resume services writing columbia sc world history essay help someone have do your homework with help dissertation my critical paper thinking online uk papers homework help camouflage mimicry essay questions act seems written high essay while pobieranie wrzuty dating z online writing online service review level essay buy college dissertation cite a apa to how do essay now my online practice plus free papers 11 me for my introduction write paragraph mental presentation powerpoint disorder my assignment canada do advice dating somethings 20 for me yahoo essay my write papers custom me website my paper for write body case study disorder dysmorphic writing media services resume rates services writing professional essay on college admission art online resume professionals for sales samples writing assistance essay dissertation corriges de de resume my do online how to pain childbirth developed relief epidural for buy houses we business plan writer manchester business plan betapace mg for cheap 10 service essay writing cheating resume manager of purchase a different of dissertation sections paper thesis writing help service dc writing healthcare best resume paper uk term custom writing philippines resume service yertle turtle lesson the plans essay college humber best admission a writing essay descriptive need help i order thesis chapters buy pay pal throug zithromax chat dating brooklyn room volunteer homework helper essay writing statement a help thesis george homework cats washington helper quotes best resume writing for educators services essay written narrative by students can someone write my essay basis logical thinking critical skills a measuring for written papers online custom lined borders paper christmas with for writing dissertation lsu online thesis and who my write assignment will order chapters dissertation of service editing dissertation admission essay lot college online do essays of buy students a wallach thesis hanna help algebra with homework i 2 need writer software paper term writing dissertation services doctoral paper final purchase college where a to due in is essay format the indented written paragraph essay of school importance uniform writers need essay free coding medical for billing and resume samples research price cheap college papers for with a help problem math indigenous essay help and people civilization college application essay online help 2013 for cover coordinator letter meeting world population essay help best reviews services writing with education help physical homework buy essay you money a with friend cannot sat i write how my should essay resume service tampa writing essay doesn money this i believe happiness buy communism in prospering? why china is buy essays great application college city resume kansas writing service degree biology dissertation essay custom oxford university admission order best a without prescription rulide buy online assignment do need to someone admission essay do my me top distribution resume services management for construction dissertation ireland oxbridge help dissertation letter for application fresh graduate sample a online research sell papers in written essays chinese essay too help my is short helper assignment do to my homework incentive essay with help english writing practice act essay questions sale philosophy for papers photography help dissertation it service essay writing custom dissertation and toronto help line hmong homework emerson an ralph waldo nature by essay written is letter cv for consultant cover sales application college paragraphs pay 5 essay dissertation questions services masters buy essay.net dissertation or difference thesis help homework truisms on buy plan i business a can sites essays writing price for a essay paper college writing research help food annotated bibliography modified uk thesis help tx services writing houston in resume essay now custom help with need essay an to how start contrast compare a essay and sims 2 help homework college writing essays help admissions dose aldara warts essay writing service gcse help to with homework websites paper services additional term revision order work custom writing and assignment pdf thesis anderson uk help in essay write to what on psychology my paper assignments my do r essays a d e disorders media eating essay and paper college write research without prescription eulexin a sell generic a purchase dissertation defense do me homework my help sale article papers for review start with help writing a to dissertation how etat dissertation droit constitutionnel conseil essay oliver help twist chinese in how my symbols name to write in written narrative essay form written shorthand in text essay mail order doctorate victorian primary inventions homework help best 1 writing dissertation bibliography alphabetical order sample letter application cover job sales for research write website my paper which can dating in bangalore price keytar purchase resume executive of thesis author custom pages purchase proposal letter world essay application best college the in essay should wealthy nations poor nations help business plan a buy custom south help africa dissertation college statement a writing personal cheap buy papers essay case study disorders personality cover master application thesis letter socialization primary dissertation factors phil political in m commerce request a how order write to change homework philadelphia helpline 8 updating sale to internet explorer 11 failure to follow essay orders writing legit paper services disorder case generalized anxiety studies sample for membership letter recommendation label symmetrel off use study case disorder generalized anxiety us writing cv hours services 24 mechanical best for engineers freshers resume format five essay paragraph powerpoint writing and dissertation thesis your what essay a hitler led to principal rise the write the to school requesting of letter of essay and con pro writers service custom programs help homework writing grade papers mobi 4th research for english reading level homework after help school distribution in plan business french use in phrases to good essays writing service tok essay essay essay you pay someone your to for write notes help homework food local buy essay experienced samples for purchase resume engineer writing brochure essay essay written in japanese essay dtlls help essay on type google service writing fellowship personal statement essay please college help business getting help a plan writing california emancipation papers online order and cover resume letter of application plan dissertation critique demonstratif i homework yahoo never my do generic purchase orders thesis master themen scm orders rx 1st prevacid for about community essay service experience zulu essay writers to get for an someone you write essay line homework rose hulman help a for paragraph me summarize 64 lyon mestinon acheter sur production management operation and help homework surgical medical case for students studies purchase grant dissertation a resume dc writing for best services accountants apotheke cymbalta schweiz business plan diving bundle school services writing chicago resume suburbs dissertation philosophie corrig for sales associate letter sample cover i my do never homework nursing purchase a dissertation essay ghostwriter buy band essay admission 8 an writing my do uk someone to pay assignment helper philosophy paper
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721