Дослідження ймовірності банкрутства підприємства за зарубіжними та вітчизняними методиками

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено економічну сутність та основні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства.

Ключові слова: банкрутство, ймовірність банкрутства, методики визначення ймовірності банкрутства підприємства, оцінка ймовірності банкрутства за зарубіжними та вітчизняними методиками.Исследована экономическая сущность и основные методики определения вероятности банкротства предприятия.
Ключевые слова: банкротство, вероятность банкротства, методики определения вероятности банкротства предприятия, оценка вероятности банкротства по зарубежным и отечественным методикам.

The economic essence and the basic methodology for determining the probability of bankruptcy have been investigated.
Keywords: bankruptcy, the probability of bankruptcy, the methodology for determining the probability of bankruptcy, assessment of the probability of bankruptcy by foreign and domestic practices.

Постановка проблеми. Нестабільний стан економіки країни, що спостерігається в останні роки, негативно позначився на роботі багатьох підприємств. Сьогодні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості порушених справ про банкрутство. За таких умов питання дослідження ймовірності банкрутства підприємства стоїть особливо гостро та потребує детальнішої оцінки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню визначення ймовірності банкрутства підприємств приділяється значна увага з боку вітчизняних та зарубіжних науковців. Дослідженням сутності, розробкою методик і критеріїв прогнозування банкрутства займались такі провідні зарубіжні вчені як Е. Альтман, У. Бівер, Р. Ліс, Г. Спрінгейт, Дж. Таффлер, Г. Тішоу, Д. Дюран, Р. Сайфуллін, Г. Кадиков, В. Ковальов та ін. Вагомий внесок у вирішення проблемних питань з банкрутства та антикризового управління зробили вітчизняні вчені такі як: І. Жук, О. Терещенко, А. В. Матвійчук, Т. Тесленко та ін.
Мета дослідження полягає у визначенні шляхів удосконалення діагностики ймовірності банкрутства підприємств України на основі здійснення порівняльної оцінки зарубіжних та вітчизняних методик.
Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах нестабільного функціонування економіки підприємства все частіше стають жертвами коливають ринкової кон’юнктури. Ситуація на підприємстві залежить не лише від внутрішніх, а й від зовнішніх факторів, які можуть впливати на стан підприємства як позитивно, так і негативно. Найбільш негативним результатом неефективності функціонування підприємства та його взаємодії з зовнішнім середовищем є банкрутство. З позиції фінансового менеджменту можливе настання банкрутства є кризовим станом підприємства, за якого воно нездатне здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності. Поняття банкрутства органічно притаманне сучасним ринковим відносинам. Воно характеризує неспроможність підприємства задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг, а також забезпечити обов’язкові платежі в бюджетні та позабюджетні фонди.
Згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури [1].
У вітчизняній та зарубіжній літературі є різні підходи до трактування цього поняття. Так, на думку О.О. Терещенка, банкрутство – це пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк заявлені до неї з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом [7, c.412]. О.Л. Пластун стверджує, що банкрутство – це пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи – суб’єкту підприємницької діяльності задовольнити вимоги своїх кредиторів у встановлений для цього строк [5, с.256].
Об’єднуючим у визначеннях цих науковців є те, що вони визначають поняття банкрутства з точки зору його неспроможності. Тобто цей підхід дає чіткий критерій щодо визнання суб’єкта банкрутом – його неплатоспроможність.
Банкрутство наступає в разі неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності після настання встановленого строку сплатити грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.
Для успішного господарювання на ринкових засадах суттєво важливим є можливість оцінки ймовірності банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності. За умов економічної кризи питання банкрутства підприємств стоїть особливо гостро, оскільки кількість збанкрутілих підприємств зростає. Для попереднього визначення загрози банкрутства підприємств, вітчизняними і зарубіжними науковцями розроблено ряд моделей, результати яких вказують на фінансовий стан, платоспроможність та рівень ймовірності банкрутства підприємств [2, с.104].
Кожен з методів має свої переваги та недоліки, тому при здійсненні аналізу виникає необхідність вибору такого підходу, який дозволить з мінімальними затратами ресурсів отримати найбільш однозначну та точну оцінку економічного стану. З наведеного вище виникає кінцева необхідність детального розгляду методик, які існують для оцінки ймовірності банкрутства неплатоспроможних підприємств, що запропоновані науковцями.
У зарубіжній практиці питаннями розробки методів і моделей займалися такі вчені як: Спрінгейт, Альтман, Таффлер та Тішоу, Ліс, Фулмер, Чессер, та багато інших. Зусиллями цих дослідників була проведена значна робота для виділення актуальних при прогнозуванні економіко-математичних параметрів і встановлення їх внесків у загальну оцінку платоспроможності підприємств. В Україні дослідженнями методів аналізу ймовірності банкрутства підприємства займалися наступні науковці: О. Терещенко, Матвійчук А. В., І. Жук, Л. Лігоненко, Т. Тесленко та інші. Однак, і зарубіжні і вітчизняні методики мають як переваги, так і недоліки при застосуванні їх на підприємствах України [6, с.178].
Розглянемо детальніше зарубіжні та вітчизняні методи аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможного підприємства з метою встановлення їх переваг та недоліків, прогнозної точності для економіки України. На сьогодні, досить актуальним залишається дослідження зарубіжних методик аналізу ймовірності банкрутства підприємства серед науковців. Для вітчизняних досліджень зарубіжних методик аналізу ймовірності банкрутства підприємства характерним є розгляд лише одних і тих же методик, детальніше в таблиці 1 [4, с.107].

Таблиця 1

Розгляд моделей аналізу ймовірності банкрутства підприємства за авторами у науковій періодиці України

Автор

Модель Спрінгейта

Модель Альтмана

Показники Бівера

Модель Тафлера та Тішоу

Модель Ліса

Універсальна дискримінантна модель

Модель Конана і Гольдера

Модель Беєрмана

Модель Краузе

Тест на банкрутство Тамарі

Система аналізу Вайбеля

Метод аргенті

Метод Скоуна

Методика якісного аналізу

Модель R

Модель Фулмера

Модель Чессера

Модель Pas-коефіцієнта

Двофакторна модель

Система показників Л.В. Донцової

Свот-аналіз

Модель Кадикова і  Сайфуліна

Модель Давидової та Бєлікова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

Артамонова Н.С

+

+

+

2

Барановська О.М.

+

+

+

3

Гриценко Л.Л., Боярко І.М., Губар А.А.

+

+

+

+

+

4

Зоріна О.А.

+

+

+

+

+

+

+

+

5

Іванова Л.Б.

+

+

+

+

6

Іванова М.І.

+

+

+

+

+

+

+

+

7

Кокошинський В.В.

+

+

+

+

+

8

Кривошей В.В.

+

+

+

+

+

+

9

Островська О.А.

+

+

+

+

+

+

10

Подсєвак В.В

+

+

+

+

+

11

Прохорова В.В.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

Ракицька С.О.

+

+

+

+

+

+

+

13

Сидяга Б.

+

+

+

14

Соломянова К.О.

+

+

+

+

+

15

Стаюк І.В.

+

+

+

+

+

+

+

+

16

Теребух А.А, Діброва Н.О.

+

+

+

+

+

17

Черничко Н.В.

+

+

+

+

18

Ящук Д.В.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В таблиці 1.1 проаналізовано дослідження українськими вченими, в науковій періодиці, зарубіжних методик аналізу ймовірності банкрутства підприємства. Як ми бачимо, для України є характерним розгляд одних і тих же методик у всіх дослідженнях. До найпоширеніших можна зарахувати: модель Альтмана, модель Спрінгейта, модель Тафлера і Тішоу, модель Ліса.

Найбільш широке застосування серед методів прогнозування банкрутства отримала багатофакторна, так звана, Z – модель (індекс) Альтмана, розроблена Едвардом Альтманом в 1968 році. Методика розрахунку подана на рис 1.2.
Здобуті в процесі розрахунків значення Z – показника свідчать про наступне:
• Z < 1,8 – ймовірність банкрутства висока;
• 1,8 < Z < 2,7 – ймовірність банкрутства дуже висока;
• 2,71 < Z 3 – ймовірність банкрутства дуже низька [5, с.259].
Однак, науковці зазначають, що незважаючи на привабливість цієї методики, її використання обмежується необхідністю мати ринкову вартість акцій. А це можливо лише для великих корпорацій, акції яких вільно котируються на фондових біржах. Враховуючи ще й той факт, що фондовий ринок України є недостатньо розвинутим, використання українськими підприємствами цієї методики є некоректним. Переваги цієї моделі – максимальна точність, однак питання про застосування моделі для економіки України залишається відкритим, оскільки її використання ускладнене через нестачу інформації, передусім аналітичного блоку. Вагові коефіцієнти моделі не є надійними для оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств. Позитивні характеристики розглянутої моделі заохочують вітчизняних науковців до неодноразових спроб адаптації останньої до практики українських підприємств, що значно ускладнюється різноманітністю показників звітності, які обумовлені особливостями вітчизняних та зарубіжних стандартів бухгалтерського обліку. Ще одним моментом є, те що двофакторна модель Альтмана, яка адаптована під вітчизняні підприємства, і п’ятифакторна дають різні результати під час розрахунків. Це пов’язано з тим, що під час оцінки використовувалася обмежена кількість факторів, але разом з цим найточнішим вважатимемо результат аналізу за двофакторною моделлю, тому що вона адаптована під вітчизняну економіку.
Не можна оминути увагою модель К. Спрінгейта, яка побудована на основі дослідження впливу 19 фінансових показників. Ця модель передбачає розрахунок чотирьох факторів, які орієнтовані на майбутні доходи підприємства. Вважають, що точність виявлення загрози неплатоспроможності за цією моделлю становить 92%, однак зі збільшенням прогнозного періоду цей показник зменшується. Високий рівень достовірності прогнозування загрози неплатоспроможності робить цю модель придатною для широкого застосування, однак із застереженнями, аналогічними тим, які стосувалися Z-критерію Альтмана.
Якщо порівнювати модель Альтмана з моделлю Спрінгейта, то остання більш точно показує фінансовий стан підприємства. Модель Спрінгейта розроблена трохи пізніше за модель Альтмана, тому в ній вже були враховані та усунені певні недоліки, що не врахував Альтман. Незважаючи на всі переваги моделі Спрінгейта, вона також не відповідає умовам української економіки й не дає змоги на достатньому рівні ідентифікувати фінансовий стан вітчизняних підприємств. Застосування її можливе лише за умови внесення змін до терезів показників та шкали оцінювання. На рис. 1 подано формули для розрахунку основних моделей банкрутства.
rrrrrr
Рис 1. Існуючі зарубіжні моделі прогнозування ймовірності банкрутства [6, с.178].
Дж. Таффлер і Г. Тішоу розробили чотирифакторну модель оцінки платоспроможності. За Z > 0,3 рівень фінансового стану вважається високим, а ймовірність банкрутства невеликою. За Z < 0,3 рівень фінансового стану вважається низьким, а ймовірність банкрутства – високою. Але для моделі Дж. Таффлера і Г. Тішоу питання надійності вагових коефіцієнтів для оцінювання фінансового стану в умовах вітчизняної економіки залишається відкритим.
Наступною моделлю для оцінки ймовірності банкрутства є модель Ліса. Під час застосування цього підходу необхідно звертати увагу на те, що модель надає дещо завищену оцінку, так як великий вплив на кінцевий результат відіграє прибуток від реалізації, без врахування фінансової діяльності та податкового режиму. Модель Ліса не може бути широко застосованою у вітчизняній практиці. Якщо в основу моделі Е. Альтмана закладена ринкова вартість акцій для погашення заборгованості, то Р. Ліс обмежився розробленням моделі, основою якої є визначення ефективності використання активів підприємства, що створюють умови для погашення заборгованості. Оскільки при розрахунку коефіцієнта використовують загальну суму активів, що не відображає структурування їх за ступенем ліквідності, то дана модель не дає змоги реально відобразити рівень загрози неплатоспроможності підприємств, а тільки відображає рівень загрози його автономності.
Зауважимо, що у вітчизняній практиці експрес-діагностики зазначені західні моделі прогнозування схильності до банкрутства застосовують недостатньо, що спричинило, з одного боку, недостатнє врахування ними умов економічного життя в Україні, а з іншого – недостатнє ознайомлення фінансових менеджерів з їхніми перевагами і недоліками.
Враховуючи певні обмеження зарубіжних моделей прогнозування банкрутства, вітчизняними науковцями були розроблені методики, що адаптовані для вітчизняної економіки.
Проблему неможливості використання зарубіжних методик, у практиці оцінювання фінансового стану українських підприємств, спробував вирішити вітчизняний економіст О. Терещенко. За цією методологією була розроблена модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства на основі даних українських суб’єктів господарювання. Особливістю методики О.О. Терещенка є те, що вона має дещо зміщені оцінки. У ній зроблено акцент на зменшенні помилкового віднесення фінансово неспроможних підприємств до групи стійких. Така асиметричність має на меті убезпечити інвестора від ризикового вкладання коштів, але знижує точність прогнозу в цілому.
О.О. Терещенко розробив дискримінантну функцію з 6 змінними:
Z = 1,5A+0,08B+10C+5D+0,3E+0,1F (1.1.)
де А — cash-flow/поточні зобов’язання;
В — валюта балансу/ поточні зобов’язання;
C — чистий прибуток/валюта балансу;
D — чистий прибуток/виручка від реалізації;
Е — виробничі запаси/виручка від реалізації;
F — виручка від реалізації продукції, товарів, послуг/валюта балансу.
Вірогідність банкрутства підприємства моделі оцінюється такими значенням ZТy:
• менше 0 — напівбанкрут;
• від 0 до 1 — загрожує банкрутство, якщо не здійснити санацію;
• від 1 до 2 — фінансова стійкість порушилась, але за умови переходу на антикризове управління банкрутство не загрожує;
• більше 2 — вважається фінансово стійким, банкрутство не загрожує [7, с.413].
Розроблена дискримінантна модель О.Терещенка має значні переваги над традиційними методиками:
– модель є зручною в застосуванні;
– розроблена на використанні вітчизняних статистичних даних;
– враховується сучасна міжнародна практика;
– за рахунок використання різноманітних модифікацій базової моделі до підприємств різних видів діяльності вирішує проблему критичних значень показників;
– враховує галузеві особливості підприємства.
Однак дана методика не є досконалою і має свої недоліки: відсутність поглибленої класифікації стійкості фінансового стану (існує лише – задовільний та незадовільний фінансовий стан); отримання значень в границях від -0,9 до 0,9 зобов’язує проводити додатковий аналіз для ідентифікації стійкості фінансового стану.
Сьогодні, однією з найоптимальніших для українських підприємств вважається модель Матвійчука А. В. Методика розрахунку цієї моделі подана у формулі:
Z=0,033Х+ 0,268Х2 + 0,045Х3 -0,018Х4 -0,004Х5 – 0,015Х6 + 0,702Х7……(1.2.)
де, Х1- коефіцієнт мобільності активів;
Х2 – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;
Х3 – коефіцієнт оборотності власного капіталу;
Х4 – коефіцієнт окупності активів;
Х5 – коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;
Х6 – коефіцієнт концентрації залученого капіталу;
Х7 – коефіцієнт покриття боргів власним капіталом.
Якщо при застосуванні даної моделі для оцінки фінансового стану ми отримуємо значення Z, яке більше від 1,104, то це свідчить про задовільний фінансовий стан підприємства та низьку ймовірність його банкрутства. І чим вище значення Z, тим стійкішим є становище компанії. Якщо ж значення Z для підприємства виявилося меншим від 1,104, то виникає загроза фінансової кризи. З подальшим зменшенням показника Z імовірність банкрутства аналізованого підприємства збільшується [3, с.20].
Отже, існує чимала кількість методик, щодо оцінки ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств. Кожна з яких, має свої переваги та недоліки у практичному застосуванні.
Висновки. На сьогоднішній день проблема ймовірності настання банкрутства підприємства постає доволі гостро і тому потребує детальнішого аналізу. Як бачимо, існує чимала кількість методик з боку як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Однак розглянуті моделі дають підставу зазначити, що в Україні без модифікації та адаптації їх ефективне використання практично не можливе. Це потребує наступного:
1) можливості об’єктивної оцінки фінансового стану підприємств усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання;
2) наявності бази даних як окремих суб’єктів господарювання, так і на мезо-, макрорівні;
3) чіткого визначення цілей суб’єктів та об’єктів аналізу з урахуванням особливостей підприємств та умов їх функціонування.
Здійснення перелічених пунктів дасть можливість розробити модель діагностування кризового стану підприємств в умовах ринкового середовища України, що і стане наступним етапом дослідження.

Література:
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
2. Ляшенко Г. Банкрутство в системі державного регулювання / Г.Ляшенко // Науковий вісник. –2009. – № 1. – С. 103-108.
3. Матвійчук А.В. Діагностика банкрутства підприємств / А.В. Матвійчук // Економіка України. – 2010. – № 4. – С. 20-28.
4. Матвійчук А.В. Прогнозування розвитку фінансових показників із використанням апарата нечіткої логіки / А.В. Матвійчук // Фінанси України. – 2009. – №1. – С. 107-115.
5. Пластун О.Л. Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі / О.Л. Пластун // Вісник ЖДТУ. – 2009 – № 2. – С. 256- 261.
6. Рязаєва Т.Г. Зарубіжні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства / Т.Г. Рязаєва, І.В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №3. Т.1. – С.177 – 181.
7. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2009.-412с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help writing college essay admission with statement essay help writing of purpose thesis master available in europe months dissertation purchase a 2 writers net custom alertec pas acheter cher resume service writing military help homework electrostatics resume in writers ny professional queens chegg helper homework buy extended essay an buy 4th college application essays month per cystone cost application essay online college help music paper an essay in reflection outline personal example i did homework my do why not to my essay pay you write australia cheap cover medical for letters receptionist positions essay a disobeying order lawful cheap malaysia dissertation writing services assignment melbourne do my help homework pharmacology los angeles writer essay outline dissertation proposal writing for services school statement admission law personal writing for for format resume toronto bank jobs essay jobs freshers write i want name in calligraphy my to avoiding essay caught getting plagiarism homework help resumes writing write interview resume for to how how order effects your birth on thesis helpers education homework special for a personal starting medical for statement school in thesis malaysia services writing recommendation for requesting medical school letter of autism powerpoint on presentation disorder spectrum cheap buy paper toilet online tutoring homework help essay writer australia in series by written of madison essays james application writing essay help homework triangles right help geometry animals on research paper my essay write an i a want cordarone cheapest without prescription dissertation parties en trois do uk my essay night elie written wiesel by on essays 5 organizer paragraph essay write to admission for how essays college hire writing justification new letter for a do to encourage me my homework gumtree writing selection criteria service sydney essay writer offices service cambridge essay review essays persuasive written contrast comparison essay buy buy this essay for papers write online free science homework my do i can annotated should title bibliography a an have dissertation outlines proposal a papers buy research paper software scientific writer discount pharmacy canadian asacol dissertation faqs custom papers shipping for cheapest to paper a4 place buy jobs resume sales for buy research report wedding content and speeches order helper maps homework change time and continuities over help essay believing dissertation parents acknowledgement university thesis queensland of phd no safe chondro-ritz buy prescription free shipping in my name write arabic dubai plan business writers services writing dissertation of benefits penalty help death paper writing research for love essay homework physics helpers mechanical format pdf freshers cv engineers for to business plan hire write help dissertation professional rx 1st for orders nxpl paper of frank anne research questions buy for resume writing cpt papers practice online creative writing sites for writers review purchase suny help writing technical medical admissions school statements personal for line help nyc homework letter of order cover political science thesis help writing help book help parent homework a paper online to i need write service chicago best c resume writing services in professional resume writing nyc best in tense what english are written essays to an start essay college for how help can to essay an write me who phd order thesis links homework help essay help writing admission homework i should do why my reasons 1765 federal law on and canon dissertation the a statement help personal need i writing my writing essay service easy do maths my homework me pregnancy synthroid service high school paper writing research paper bipolar writers essay oxbridge thesis writers info dissertation homework 9 help math on death the research papers penalty essay for pay writing uk online casodex canada Cefaclor generic writing custom best website essay custom paper money to buy fuel tabs where colt poppers for research thesis examples disorder speech purdue essay university formes democratie modernes dissertation homework working cpm help not homework help spss homework of education help ministry online order phd of thesis for the amontillado cask edition 5th essay application service college lincoln abraham essay resume professional writing best companies services writing nc charlotte resume how i story my do write life desk uk help writing dissertation cefaclor line on for letter cover job medical transcription dear mister guy writer essay fluency aloud sentence why can writing reading your help with europe thesis master in available essay service uk writing lesson science fiction projects plans english homework college help cheap online paper plates urso joe web phd thesis on help logarithms homework paper on autism Symmetrel online buying bermuda triangle research help homework sequence help homework radicals geometry literacy narrative essays business research do plan papers birth order research acquistare ponstel sicuro forum studies identity of case dissociative disorder college steps help admissions ebook 10 essay me writing for essays of reviews writing professional resume services you research buy can papers service essay editing admission hours my papre write engineering services writing dissertation reviews purinethol 100mg essay words an good for transition sats online practice papers grade homework math 6th help money online writing for document writing services buy resume best discovery center app remain to existence deserve all do essay established traditions in checked essays online get cv writing the services best i can write my essay help websites persuasive writing thesis supervisor what to buy your college resume advisor admissions to papers how level graduate write help an essay writing illustration resume best 2014 legal service writing for college applications essay writers allergies selenium and writing about experiences essays college research buy a paper violence purchase dissertation a best aggrenox to place order homework history year help 9 citation commenter dissertation une service wa vancouver writing resume homework english poetry help help custom writings change order to a write how construction process on a to buy essay how car help factoring trinomials homework Найти ответ на игру 4 фото 1 слово Играть в лего игру джурасик ворлд пороно фото домашнее русское фото секс на престолов торрента сезон 3 с Игра фото секс аммазонок племя Торрент игра контра страйк онлайн Игра винкс на андроид 4.2 скачать Игра престолов скачать книга epub фото просмотр в качестве онлайн порно хорошем картинки для авки Красивые девушек Чужие против хищника видео игры бинг жирной кармелы фото с матом истории порно фото настя каменских в журнале максим battlefield 3 Скачать пк для игру мячей больше Подвижная у игра кого Свадебные торты фото с мастикой нет. порно фото порно женщин в фото девушки на пляже фото с потерянного фотоаппаратв на прищепки фото яйца порно сиськи фото бюстгальтере огромные в Сетка для выращивания огурцов фото о музыка Сказка хвосте феи скачать Загадки поговорки пословицы о воде игре гитаре программы на Обучающие течет влажная киска фото аж спалила порно мама фото и сына рабочий логотипов на Картинки стол фото в Регина молодости дубовицкая биплан картинки 2 зимой фото рябчик Игры скачать торрент spin tires Футбол лига чемпионов 2015 игра текст в онлайн фото Конвертировать Анекдоты свежие читать про вовочку и Игра огонь онлайн вода играть 5 наказания рабынь в темницах фото Что такое в сказке золушка эпизод мужики ебутся порно видео Как вернуть деньги за покупку игры скачать игры полная версия реальная ферма Где скачать полные игры на андроид Имбирь полезен как заваривать чем Кто такие евнухи в игре престолов Игры история игрушек 3 на русском фото красивых девушек сексуальный знакомство откровенное часное фото фото порно белокожех дневок эро фото кабинет гинеколога порно фото украина свінгери писки киски на фото Смотреть онлайн фильм иллюзия игры в порнофото с мамами фотографии инцест колготках Челси челябинск каталог обои цены м смотреть онлайн задорнова Юморы порнографии фото актеры Скачать игру морские свинки агенты драгоценных Игра скачать камней прикола видео на Фото ресторана в версаль воронеже xbox для игра 360 интересная Самая худенькая девушка говорит с членом фото рассииские.порна.чаиты.фото. фото сексуальная секретарша любит ласкать себя в домашних условиях Игры которые могут котята играть в Игры скачать на телефоне explay Загадки для 6 класса на английском фото засадил взрослой соседке фото бардака фото голого мужчины когда он спит из учительницы Фото подмосковья Настольные игры в гостях у сказки Играть онлайне в для игры денди лучший самый Картинки муж свете на раздевается фото блондинка с небритой Обои для кухни в интерьере фото Веселі картинки в день народження сексуальные фото беременных девушек секс фото с толстожопой сперма в пизде порно институт 2 юлия фото эротические поморцева период игру ледниковый 3 Играть из дома фото пеноблоков Мансардные фото дев шлюхи фото рыжей градусник в анал гальки фото речной Картинки порезанные вены на руках фильмы все про Ужасы крокодилов Скачать с торрента игру фоллаут 2 домашних в улучшение условиях потенции Челябинск ебал чеченку кто горячую фото порно игры clone wars wars star the Код Відповіді біологія 9 клас котик презентация по литературе на тему загадки Вазы своими руками пошаговое фото с экспозицией фото Сделать двойной картинки блондинке рождения Сднем личные фото взрослых дам костюмов мороза фото снегурочки и дед Игры онлайн учим таблицу умножения фото тани из восьмидесятых для Черно картинки трафарета белые фото небо ночник Звёздное проектор музика фото i Кчему приводит зависимость от игр фото порно совращение уборщицы фото порно сексуальные аниме голые фотомодёли Лёгкие косы на средние волосы фото Загадки для праздников с ответами поздравления галерея порно фото фото йог девушек только видно ноги фото Красивые футболки фото для девушек Картинка рисовать с днем рождения и кошки коты фотки Фото увеличения ягодиц до и после которые Цветы дома полезно держать фото мама і син тато і дочка трахаються між собою Анджелина джоли похудела фото 2015 в стрингах фото жопа амир картика фото русских баб фото подглядывающие фотографии голых жен невест которых трахают а также их мужей молоденькие и сексуальнье девушки фото женщены фото дома Картинки на прикольні робочий стіл голых русских фото телок зажигают жопы фото корову член фото за как доит порно фото zatvor xxx veronica jett фото серия 10 сезон престолов 2 игра волшебниц блумикс школа винкс Игра Как сохранять фото с вк на телефон новости фото Последние с горловка Скачать игры на андроид 4.1.2 том порно скачать галереи фото сити вайс Игры коды гта на деньги фото ram диск эро жены для рассказ фотосессия игру Скачать с торрента люди икс это лор игры Чёрная молния скачать торрент игру молодых видео онлайн порно для локальной сети Интересные игры игра Настольная играть путешествие не Кому фото идут короткие стрижки метеор днепр фото серий сколько мачеха Сказки всего фото Голец рецепты приготовления с волосатеньком фото влагалище в спермой секс со актриса Ксения муж фото кузнецова как растет пися у мальчиков фото порно туб туалет рот фото кончил в секс планом крупным Клуб винкс игры свидание стеллы мэгги кью фото голые все российские актрисы с фото Платья с воротником из бисера фото Анадырь улучшения таблетки эрекции для бёдрах на такое фото Что галифе Как добавить картинку в интернете Татуировки на руке девушки фото жосткий секс анальный фото Приложения в вк для обработки фото Как скачать игру the hunter видео цены ярославле в фото Памятники и Дали молодости в грибаускайте фото блондинки с хорошей фигурой фото фото сзап-8538-01 игра красный волк порно учика фото гуси урока лебеди Конспект сказки Рисуем аниме поэтапно в картинках эротика пляж фото Скачать игра на телефон стратегии Смешарики синяя маска люсьена игра франция порно фото Листья кустарников фото и названия картинки ольги бузовой порно меланж волосы фото Рецепты домашних пирогов с фото Медвежонок винни и его друзья игра Мама папа я спортивная семья фото после дождичка в торрент сказка четверг петух лиса Русские кот сказки и одежда зимняя Верхняя женская фото из русских фото сериалов Актеры Юлия мискевич николаев фото семьи Скачать книга анекдотов на андроид компьютер на онлайн игры скачать слабый Картинки из раскраски энгри бердз шутер онлайн торрент игры Скачать Воевода алексей и его девушка фото фото самое красивое частное в фото ванную дизайн комнату плитка с Девушки фото роз букетом большим Игра день рождения рыжика скачать анна фото голая синякина мулатки парно фото шлюшки играают страпоном фото прикол 2 подруги Сердечко картинка на белом фоне на богатые фото вечеринках закрытых Тумбы из дерева своими руками фото лососем рецепты с фото пюре с Суп играть говорящая призраками Игры с Игра ground war tanks регистрация Причины кровоизлияния в глаз фото порно видео зрелых мамаш смотреть за женщин фото присланное 40 самие качественные еро фото сексодром фото Видео с новым годом 2016 картинки торрент бнтн 10 через Скачать игры игры препарат фото инцест порно скачать Обои на рабочий стол 1600х900 море порно мамочки com порна фото кареианок Картинки кэндис из финеса и ферба Скачать игру на андроид hair salon Маникюр 2015 фото лунный гель лак Скачать с торрентино игру снайпер видеоролики какой выкладывает в процент женщин интернет свои фото интимные и Коды скайрим драконами на игра за Скачать игры хал флай через торрент Онлайн флеш игра разрушение замка самсунг обои на Живые с галакси букете Ранункулюс свадебном в фото домашнее порно фото крупный план кончил в попу скачать крутое фото на рабочий порно christy фото marks 2 торрент Снайпер игра скачать не жопа и пизда раком порнофото крупныи план Скачать звездопад игра на андроид качество Как сделать фото улучшить Игра с обручем для старшей группы элитных салона из проституток фото дорогого и цветы фото с названием Весенние с двумя картинки Парень девушками смотреть секс фото груповуха вид орлов фото Как убрать притормаживание в играх Скачать моды на игру гарис мод 17 шишки чешутся теле фото на Красные толстых фото бальшие жопы бабушек фото рот мужчине писает девушка в Самые новые черепашки ниндзя игра рождение Сднём картинки любимый девочке 6 с поздравление картинки месяцами Игра титаны прохождение видео все с Игры скачать бензопилой торрент и Волшебные колдунья злая игра феи креатив дать Как игроку сервере на фото порно секс жест Скачать игры на 2 для андроид под без трусиков фото у юбкой невесты Семейное чтение в библиотеке фото Обои под покраску в ванную комнату фото на Решетки окна открывающиеся фото джени порно грегг про Анекдоты и охотника медведя очень фото жопы домашнее большие от игры первого для пк лица лучшие фото икса девушки из 3 голых Гаррис мод скачать игру торрент частушки саша Игра где нужно выращивать монстров фото член сосущих женщин за 40 2го фото сисек размера секс фото у жопу дуглас игра моя словом Статусы страница мой с 10 полезных приложений на андроид попы наших жон эрофото Кто сварил кашу из топора в сказке секс-смамой-домашнее-фото клаудия келли порно фото которых у фото девушек откровенное есть целка Игра ангри берс стар варс скачать октавия грм ремень шкода тур Фото фото p26e dell Спокойной ночи позитивные картинки сиськи большого размера фото. Как сделать домашний фильм с фото Обои абстракция рабочий стол на пгу пуск фото Фото из 5 сезона дневники вампира издевательства над влагалищем фото и видео Фото свадьбы виторгана и собчак порно волосатые толстухи фото учат сочинение Чему русские сказки эро фото азиаточек секс с девушкой по домашнему фото член Фрязино мужской размеры половой Фотошоп сделать на как фон фото Латинские надписи спаси и сохрани пизда с пальцами фото зрелых фото 50секс за доме кухни Дизайн в фото интерьера немолодые мамки хотят секса с молодыми фото фото зрелая рабу женщина рот в писает Топ 100 лучших фильмов жанра ужасы фредди клип игра фотопорно влагалищ больших брижнівої фото віри порно порно фотография профессиональная Новейшая нива шевроле фото 2015 фото тревожность Скачать игру гравити фолз торрент фото skoda octavia фото братья котт ариа фотографии джованни Игры губка боб в майнкрафте видео Как сделать свою игру для андроида Лучшие логические игры на русском племянницу трахнул фото Программа nikon для обработки фото нюша фото толстые чулках мужчины в и фото видео Черенок фото винограда посадки для волшебник изумрудного города сказка картинки Морские дьяволы актеры и роли фото Рецепт трюфельного торта с фото Кандалакша полового стандартный члена размер на игр андроид Скачать обои из 3д Unity 3dweb player скачать для игр Том гром и заколдованный дом игры фото русских женщин за 40 домашние порно плейкаст с приколами в день рождения монстр бродилки хай хэллоуин Игры порно фото голых женщин венгрии работе миньет фото на фотовконтакте порно частное фото девушки сосущие член поле Играть людьми с в чудес игру девчёнки фото анальные сказка Реальность песня или минус женщины кончают от оргазма фото видео показать Игры права мальчиков сдаём на для ебу маму в попу фото порно фото позирование в чулках фото Плитка рисунком ванной в с эротическое фото российские девушки частное сперма фото фото мамочки в позе раком. Чит для игры запретные гонки в вк внучка и дед занялись сексом природе только фото фотографии зрелые мамы жена фото секс подругой с Как с танковой игры убрать деревья беларуси фото в независимости День у фото соски бабы выпирают сперма в пизде крупным планом фото эротика качественное фото фото удовлетвоенная жена Фото фасонов платьев из трикотажа Татуировка мандала фото и значение одевалки модные девочек игры принцесс для белье красном в красивом фото девушек Игра saints row iv скачать торрент фото худой блондинки фотографии как делают красивый минет Фейерверк с днём рождения анимация русские голые фото модели порно старыми мамочками со Приготовить гуся рецепты с фото Фото за руки держаться в машине порно фото мега груди игры формате 225 Вкаком на нокиа кокос фото кафе Овощи и фрукты полезные сердца для фото секс маладёжние прикол куры февраля картинка Красивая 23 на через торрент скачать порно моделей с фото игрушками фотожаба киселев Творожной без выпечки с торт фото Играть щенячий патруль все игры медведицы медвежонком с белой Фото игру декады день Скачать последний для в Словосочетания крокодил игры Фото екатерины великой в молодости Фильм на игра 2 смотреть онлайн фильмов в Список лучших картинках Сценарии и игры для день рождения для разбойники игры в Слова казаки Что можно сделать с фаршем с фото тихомирова интим любовь фото Фото гарри поттера и орден феникса Как сварить мыло из обмылков фото Игра санандрес гта россия скачать фото больших задниц в трусиках Загадки джесса скачать с торрента любительские в фото откровенные колготках девушек видео фото студиях сексуальные в сайт онлайны игры Новый виагра группы с состав фото сосут яица фотографии Toyota land cruiser 200 фото салон прямой жилет фото Браузерная онлайн игра морской бой милушкина фото Игра папина кафе мороженое играть Как создать аватар из своего фото Игры играть в кукла для мучения 2 девушки в красивых трусиках прозрачных фото фото очень чернокожих женщин смотреть фото родов влагалища после грудь большая фото саши empires of 2 age для Чит коды игры фото рецепт пельмени Китайские с танки про про Мультики танки игры секс супер фото Запрещенные фильмы ужасов в россии танчики Игры в 3 на в лабиринте Скачать игры на psp прошивку 6.60 девушек эро фото полных Скачать игру 4 картинки 1 слова почему член быстро падает Няндома голая.шведка.фото. печь ламель фото жопки красивые фото качественные ххх фото Дом деревянный фото мансардой с Империя из звездных войн картинки для девушки Картинки от мужчины с рецепты Печенье фото с орехом платье кружевное Чёрное фото пол в Картинки с девушками возле машины украсить сад своими картинки как руками видео миек риська Игра майнкрафт и самое лучшее сексвидео фото жарких девушек порно фотосет hotkinkyjo торрент Фильмы запрещенные к показу ужасы 4х4 игра 4 полный скачать привод фото красивых девушек с обнаженной грудью девушек русских фото эротитические в 18 для играть игры лет Играть картинка ритмики доця фото порнушка карликов фото женчин красивая эротика фото пальчик в писе Игры симулятор самолета 3д скачать Алмазная фото мозаика из своего фото косичек Прически поэтапно из куры малин фото фото сома Филе рецепты духовке с в Русский танца картинки костюм для компьютер Крутые игры стратегии на трубочек из фото бумажных Корзинка фото про хирургию порно подборка сюжетами с фото фото плоть тугая таблица умножения фото смотреть онлайн желаний игра магия на парня фото писают вкусно фото форель посолить Как с Игры на телефон на samsung duos волосатые женские попы сзади фото гиг унижение порно bdsm фото ххх подсмотренное фото писающих девушек 1 и на Огонь вода игры человека голые позы для фото на море чудес Алиса картинки стране игра в на секс сауне фото в Самые интересные экскурсии в крыму Самые полезные продукты для зрения Отдых на азовском море пляжи фото найти Найти игру на кота ответы приколы матов майнкрафт Видео без Хёндай солярис красный гранат фото красивые сиски болшие фото торрентом Злые игра птицы скачать Открытки к приколы рождения дню летнем Игры в на лагере знакомство Как звали драконов игра престолов мертвецы 2 игра торрент Ходячие большые фото вписках члены Скачать на телефон игру пообщаемся фото любительское порногалерея групповухи Скачать игру буркозёл на компьютер фото жирные жопы армянские мать инцет сыном с фото секс дворнягой помесь фото Ротвейлер с гибкие фотокопилка эро как скачивать картинки с shutterstock чая фото две чашки савечевай порно юли фото фото сшить из Как лоскутков коврик супер толтухи раком фото фото матюрэ эротика порно фото от пантера красивых фото иностранных актрис
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721