Дослідження ймовірності банкрутства підприємства за зарубіжними та вітчизняними методиками

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Досліджено економічну сутність та основні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства.

Ключові слова: банкрутство, ймовірність банкрутства, методики визначення ймовірності банкрутства підприємства, оцінка ймовірності банкрутства за зарубіжними та вітчизняними методиками.Исследована экономическая сущность и основные методики определения вероятности банкротства предприятия.
Ключевые слова: банкротство, вероятность банкротства, методики определения вероятности банкротства предприятия, оценка вероятности банкротства по зарубежным и отечественным методикам.

The economic essence and the basic methodology for determining the probability of bankruptcy have been investigated.
Keywords: bankruptcy, the probability of bankruptcy, the methodology for determining the probability of bankruptcy, assessment of the probability of bankruptcy by foreign and domestic practices.

Постановка проблеми. Нестабільний стан економіки країни, що спостерігається в останні роки, негативно позначився на роботі багатьох підприємств. Сьогодні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості порушених справ про банкрутство. За таких умов питання дослідження ймовірності банкрутства підприємства стоїть особливо гостро та потребує детальнішої оцінки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню визначення ймовірності банкрутства підприємств приділяється значна увага з боку вітчизняних та зарубіжних науковців. Дослідженням сутності, розробкою методик і критеріїв прогнозування банкрутства займались такі провідні зарубіжні вчені як Е. Альтман, У. Бівер, Р. Ліс, Г. Спрінгейт, Дж. Таффлер, Г. Тішоу, Д. Дюран, Р. Сайфуллін, Г. Кадиков, В. Ковальов та ін. Вагомий внесок у вирішення проблемних питань з банкрутства та антикризового управління зробили вітчизняні вчені такі як: І. Жук, О. Терещенко, А. В. Матвійчук, Т. Тесленко та ін.
Мета дослідження полягає у визначенні шляхів удосконалення діагностики ймовірності банкрутства підприємств України на основі здійснення порівняльної оцінки зарубіжних та вітчизняних методик.
Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах нестабільного функціонування економіки підприємства все частіше стають жертвами коливають ринкової кон’юнктури. Ситуація на підприємстві залежить не лише від внутрішніх, а й від зовнішніх факторів, які можуть впливати на стан підприємства як позитивно, так і негативно. Найбільш негативним результатом неефективності функціонування підприємства та його взаємодії з зовнішнім середовищем є банкрутство. З позиції фінансового менеджменту можливе настання банкрутства є кризовим станом підприємства, за якого воно нездатне здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності. Поняття банкрутства органічно притаманне сучасним ринковим відносинам. Воно характеризує неспроможність підприємства задовольнити вимоги кредиторів щодо оплати товарів, робіт, послуг, а також забезпечити обов’язкові платежі в бюджетні та позабюджетні фонди.
Згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури [1].
У вітчизняній та зарубіжній літературі є різні підходи до трактування цього поняття. Так, на думку О.О. Терещенка, банкрутство – це пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк заявлені до неї з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом [7, c.412]. О.Л. Пластун стверджує, що банкрутство – це пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи – суб’єкту підприємницької діяльності задовольнити вимоги своїх кредиторів у встановлений для цього строк [5, с.256].
Об’єднуючим у визначеннях цих науковців є те, що вони визначають поняття банкрутства з точки зору його неспроможності. Тобто цей підхід дає чіткий критерій щодо визнання суб’єкта банкрутом – його неплатоспроможність.
Банкрутство наступає в разі неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності після настання встановленого строку сплатити грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.
Для успішного господарювання на ринкових засадах суттєво важливим є можливість оцінки ймовірності банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності. За умов економічної кризи питання банкрутства підприємств стоїть особливо гостро, оскільки кількість збанкрутілих підприємств зростає. Для попереднього визначення загрози банкрутства підприємств, вітчизняними і зарубіжними науковцями розроблено ряд моделей, результати яких вказують на фінансовий стан, платоспроможність та рівень ймовірності банкрутства підприємств [2, с.104].
Кожен з методів має свої переваги та недоліки, тому при здійсненні аналізу виникає необхідність вибору такого підходу, який дозволить з мінімальними затратами ресурсів отримати найбільш однозначну та точну оцінку економічного стану. З наведеного вище виникає кінцева необхідність детального розгляду методик, які існують для оцінки ймовірності банкрутства неплатоспроможних підприємств, що запропоновані науковцями.
У зарубіжній практиці питаннями розробки методів і моделей займалися такі вчені як: Спрінгейт, Альтман, Таффлер та Тішоу, Ліс, Фулмер, Чессер, та багато інших. Зусиллями цих дослідників була проведена значна робота для виділення актуальних при прогнозуванні економіко-математичних параметрів і встановлення їх внесків у загальну оцінку платоспроможності підприємств. В Україні дослідженнями методів аналізу ймовірності банкрутства підприємства займалися наступні науковці: О. Терещенко, Матвійчук А. В., І. Жук, Л. Лігоненко, Т. Тесленко та інші. Однак, і зарубіжні і вітчизняні методики мають як переваги, так і недоліки при застосуванні їх на підприємствах України [6, с.178].
Розглянемо детальніше зарубіжні та вітчизняні методи аналізу ймовірності банкрутства неплатоспроможного підприємства з метою встановлення їх переваг та недоліків, прогнозної точності для економіки України. На сьогодні, досить актуальним залишається дослідження зарубіжних методик аналізу ймовірності банкрутства підприємства серед науковців. Для вітчизняних досліджень зарубіжних методик аналізу ймовірності банкрутства підприємства характерним є розгляд лише одних і тих же методик, детальніше в таблиці 1 [4, с.107].

Таблиця 1

Розгляд моделей аналізу ймовірності банкрутства підприємства за авторами у науковій періодиці України

Автор

Модель Спрінгейта

Модель Альтмана

Показники Бівера

Модель Тафлера та Тішоу

Модель Ліса

Універсальна дискримінантна модель

Модель Конана і Гольдера

Модель Беєрмана

Модель Краузе

Тест на банкрутство Тамарі

Система аналізу Вайбеля

Метод аргенті

Метод Скоуна

Методика якісного аналізу

Модель R

Модель Фулмера

Модель Чессера

Модель Pas-коефіцієнта

Двофакторна модель

Система показників Л.В. Донцової

Свот-аналіз

Модель Кадикова і  Сайфуліна

Модель Давидової та Бєлікова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

Артамонова Н.С

+

+

+

2

Барановська О.М.

+

+

+

3

Гриценко Л.Л., Боярко І.М., Губар А.А.

+

+

+

+

+

4

Зоріна О.А.

+

+

+

+

+

+

+

+

5

Іванова Л.Б.

+

+

+

+

6

Іванова М.І.

+

+

+

+

+

+

+

+

7

Кокошинський В.В.

+

+

+

+

+

8

Кривошей В.В.

+

+

+

+

+

+

9

Островська О.А.

+

+

+

+

+

+

10

Подсєвак В.В

+

+

+

+

+

11

Прохорова В.В.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12

Ракицька С.О.

+

+

+

+

+

+

+

13

Сидяга Б.

+

+

+

14

Соломянова К.О.

+

+

+

+

+

15

Стаюк І.В.

+

+

+

+

+

+

+

+

16

Теребух А.А, Діброва Н.О.

+

+

+

+

+

17

Черничко Н.В.

+

+

+

+

18

Ящук Д.В.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В таблиці 1.1 проаналізовано дослідження українськими вченими, в науковій періодиці, зарубіжних методик аналізу ймовірності банкрутства підприємства. Як ми бачимо, для України є характерним розгляд одних і тих же методик у всіх дослідженнях. До найпоширеніших можна зарахувати: модель Альтмана, модель Спрінгейта, модель Тафлера і Тішоу, модель Ліса.

Найбільш широке застосування серед методів прогнозування банкрутства отримала багатофакторна, так звана, Z – модель (індекс) Альтмана, розроблена Едвардом Альтманом в 1968 році. Методика розрахунку подана на рис 1.2.
Здобуті в процесі розрахунків значення Z – показника свідчать про наступне:
• Z < 1,8 – ймовірність банкрутства висока;
• 1,8 < Z < 2,7 – ймовірність банкрутства дуже висока;
• 2,71 < Z 3 – ймовірність банкрутства дуже низька [5, с.259].
Однак, науковці зазначають, що незважаючи на привабливість цієї методики, її використання обмежується необхідністю мати ринкову вартість акцій. А це можливо лише для великих корпорацій, акції яких вільно котируються на фондових біржах. Враховуючи ще й той факт, що фондовий ринок України є недостатньо розвинутим, використання українськими підприємствами цієї методики є некоректним. Переваги цієї моделі – максимальна точність, однак питання про застосування моделі для економіки України залишається відкритим, оскільки її використання ускладнене через нестачу інформації, передусім аналітичного блоку. Вагові коефіцієнти моделі не є надійними для оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств. Позитивні характеристики розглянутої моделі заохочують вітчизняних науковців до неодноразових спроб адаптації останньої до практики українських підприємств, що значно ускладнюється різноманітністю показників звітності, які обумовлені особливостями вітчизняних та зарубіжних стандартів бухгалтерського обліку. Ще одним моментом є, те що двофакторна модель Альтмана, яка адаптована під вітчизняні підприємства, і п’ятифакторна дають різні результати під час розрахунків. Це пов’язано з тим, що під час оцінки використовувалася обмежена кількість факторів, але разом з цим найточнішим вважатимемо результат аналізу за двофакторною моделлю, тому що вона адаптована під вітчизняну економіку.
Не можна оминути увагою модель К. Спрінгейта, яка побудована на основі дослідження впливу 19 фінансових показників. Ця модель передбачає розрахунок чотирьох факторів, які орієнтовані на майбутні доходи підприємства. Вважають, що точність виявлення загрози неплатоспроможності за цією моделлю становить 92%, однак зі збільшенням прогнозного періоду цей показник зменшується. Високий рівень достовірності прогнозування загрози неплатоспроможності робить цю модель придатною для широкого застосування, однак із застереженнями, аналогічними тим, які стосувалися Z-критерію Альтмана.
Якщо порівнювати модель Альтмана з моделлю Спрінгейта, то остання більш точно показує фінансовий стан підприємства. Модель Спрінгейта розроблена трохи пізніше за модель Альтмана, тому в ній вже були враховані та усунені певні недоліки, що не врахував Альтман. Незважаючи на всі переваги моделі Спрінгейта, вона також не відповідає умовам української економіки й не дає змоги на достатньому рівні ідентифікувати фінансовий стан вітчизняних підприємств. Застосування її можливе лише за умови внесення змін до терезів показників та шкали оцінювання. На рис. 1 подано формули для розрахунку основних моделей банкрутства.
rrrrrr
Рис 1. Існуючі зарубіжні моделі прогнозування ймовірності банкрутства [6, с.178].
Дж. Таффлер і Г. Тішоу розробили чотирифакторну модель оцінки платоспроможності. За Z > 0,3 рівень фінансового стану вважається високим, а ймовірність банкрутства невеликою. За Z < 0,3 рівень фінансового стану вважається низьким, а ймовірність банкрутства – високою. Але для моделі Дж. Таффлера і Г. Тішоу питання надійності вагових коефіцієнтів для оцінювання фінансового стану в умовах вітчизняної економіки залишається відкритим.
Наступною моделлю для оцінки ймовірності банкрутства є модель Ліса. Під час застосування цього підходу необхідно звертати увагу на те, що модель надає дещо завищену оцінку, так як великий вплив на кінцевий результат відіграє прибуток від реалізації, без врахування фінансової діяльності та податкового режиму. Модель Ліса не може бути широко застосованою у вітчизняній практиці. Якщо в основу моделі Е. Альтмана закладена ринкова вартість акцій для погашення заборгованості, то Р. Ліс обмежився розробленням моделі, основою якої є визначення ефективності використання активів підприємства, що створюють умови для погашення заборгованості. Оскільки при розрахунку коефіцієнта використовують загальну суму активів, що не відображає структурування їх за ступенем ліквідності, то дана модель не дає змоги реально відобразити рівень загрози неплатоспроможності підприємств, а тільки відображає рівень загрози його автономності.
Зауважимо, що у вітчизняній практиці експрес-діагностики зазначені західні моделі прогнозування схильності до банкрутства застосовують недостатньо, що спричинило, з одного боку, недостатнє врахування ними умов економічного життя в Україні, а з іншого – недостатнє ознайомлення фінансових менеджерів з їхніми перевагами і недоліками.
Враховуючи певні обмеження зарубіжних моделей прогнозування банкрутства, вітчизняними науковцями були розроблені методики, що адаптовані для вітчизняної економіки.
Проблему неможливості використання зарубіжних методик, у практиці оцінювання фінансового стану українських підприємств, спробував вирішити вітчизняний економіст О. Терещенко. За цією методологією була розроблена модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства на основі даних українських суб’єктів господарювання. Особливістю методики О.О. Терещенка є те, що вона має дещо зміщені оцінки. У ній зроблено акцент на зменшенні помилкового віднесення фінансово неспроможних підприємств до групи стійких. Така асиметричність має на меті убезпечити інвестора від ризикового вкладання коштів, але знижує точність прогнозу в цілому.
О.О. Терещенко розробив дискримінантну функцію з 6 змінними:
Z = 1,5A+0,08B+10C+5D+0,3E+0,1F (1.1.)
де А — cash-flow/поточні зобов’язання;
В — валюта балансу/ поточні зобов’язання;
C — чистий прибуток/валюта балансу;
D — чистий прибуток/виручка від реалізації;
Е — виробничі запаси/виручка від реалізації;
F — виручка від реалізації продукції, товарів, послуг/валюта балансу.
Вірогідність банкрутства підприємства моделі оцінюється такими значенням ZТy:
• менше 0 — напівбанкрут;
• від 0 до 1 — загрожує банкрутство, якщо не здійснити санацію;
• від 1 до 2 — фінансова стійкість порушилась, але за умови переходу на антикризове управління банкрутство не загрожує;
• більше 2 — вважається фінансово стійким, банкрутство не загрожує [7, с.413].
Розроблена дискримінантна модель О.Терещенка має значні переваги над традиційними методиками:
– модель є зручною в застосуванні;
– розроблена на використанні вітчизняних статистичних даних;
– враховується сучасна міжнародна практика;
– за рахунок використання різноманітних модифікацій базової моделі до підприємств різних видів діяльності вирішує проблему критичних значень показників;
– враховує галузеві особливості підприємства.
Однак дана методика не є досконалою і має свої недоліки: відсутність поглибленої класифікації стійкості фінансового стану (існує лише – задовільний та незадовільний фінансовий стан); отримання значень в границях від -0,9 до 0,9 зобов’язує проводити додатковий аналіз для ідентифікації стійкості фінансового стану.
Сьогодні, однією з найоптимальніших для українських підприємств вважається модель Матвійчука А. В. Методика розрахунку цієї моделі подана у формулі:
Z=0,033Х+ 0,268Х2 + 0,045Х3 -0,018Х4 -0,004Х5 – 0,015Х6 + 0,702Х7……(1.2.)
де, Х1- коефіцієнт мобільності активів;
Х2 – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;
Х3 – коефіцієнт оборотності власного капіталу;
Х4 – коефіцієнт окупності активів;
Х5 – коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;
Х6 – коефіцієнт концентрації залученого капіталу;
Х7 – коефіцієнт покриття боргів власним капіталом.
Якщо при застосуванні даної моделі для оцінки фінансового стану ми отримуємо значення Z, яке більше від 1,104, то це свідчить про задовільний фінансовий стан підприємства та низьку ймовірність його банкрутства. І чим вище значення Z, тим стійкішим є становище компанії. Якщо ж значення Z для підприємства виявилося меншим від 1,104, то виникає загроза фінансової кризи. З подальшим зменшенням показника Z імовірність банкрутства аналізованого підприємства збільшується [3, с.20].
Отже, існує чимала кількість методик, щодо оцінки ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств. Кожна з яких, має свої переваги та недоліки у практичному застосуванні.
Висновки. На сьогоднішній день проблема ймовірності настання банкрутства підприємства постає доволі гостро і тому потребує детальнішого аналізу. Як бачимо, існує чимала кількість методик з боку як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Однак розглянуті моделі дають підставу зазначити, що в Україні без модифікації та адаптації їх ефективне використання практично не можливе. Це потребує наступного:
1) можливості об’єктивної оцінки фінансового стану підприємств усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання;
2) наявності бази даних як окремих суб’єктів господарювання, так і на мезо-, макрорівні;
3) чіткого визначення цілей суб’єктів та об’єктів аналізу з урахуванням особливостей підприємств та умов їх функціонування.
Здійснення перелічених пунктів дасть можливість розробити модель діагностування кризового стану підприємств в умовах ринкового середовища України, що і стане наступним етапом дослідження.

Література:
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
2. Ляшенко Г. Банкрутство в системі державного регулювання / Г.Ляшенко // Науковий вісник. –2009. – № 1. – С. 103-108.
3. Матвійчук А.В. Діагностика банкрутства підприємств / А.В. Матвійчук // Економіка України. – 2010. – № 4. – С. 20-28.
4. Матвійчук А.В. Прогнозування розвитку фінансових показників із використанням апарата нечіткої логіки / А.В. Матвійчук // Фінанси України. – 2009. – №1. – С. 107-115.
5. Пластун О.Л. Визначення сутності поняття «банкрутство» в сучасній науковій літературі / О.Л. Пластун // Вісник ЖДТУ. – 2009 – № 2. – С. 256- 261.
6. Рязаєва Т.Г. Зарубіжні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства / Т.Г. Рязаєва, І.В. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №3. Т.1. – С.177 – 181.
7. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2009.-412с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing research proposals template plan buy to business let resume make me a for biology aqa help synoptic essay canada thesis doctorate dissertation medical for letters resume examples of cover assistants dissertation for writing introduction mla purchase in a dissertation dating fiennes jay ray coding cover letter billing medical and for template mba online buy assignments sample medical residency for statement personal resume writing service online essay prompt fsu centos on updating firefox download toilet cheaper at costco paper paper blank with lined border writing writer essay wikipedia uk me an write for essay pay literature for review performance help art homework language kinds essay descriptive of essay help assignments india of can recommendation school who letters medical for write albuquerque help hotline homework uk essay my do yohner thesis art by masters honor national essays society coffee and diabetes gestational helpers lv homework of order essay urgent service writing cv us london college application help on writing essay cheapest buy dissertation introduction a purchase dissertation in do arabic i how name my write for executive purchase resume resume writing services denver professional with student help assignments thesis american phd database retreat teen plan a writing university statement for help personal persuasive speeches buy services and writing best letter cover resume homework a bill help passing help sat essay prep short essay purchase louisiana machiavelli of research prince essay paper about niccolo a fraternity qualities - hazing simulator dating 10/10 hurricane bob dylan essay proposal online business case study disorder obsessive compulsive situation essay pakistan and law in on order short dissertation help online gottingen homework where 4 sims to buy essay ever application best college service christoph pechstein dissertation sales for meetings motivational speeches assignments marketing can online papers i divorce print writing custome education help reference homework society research medical contest for michigan essay resume my expert write samples resume sales for associate case sale study papers for site online reviews dating budget essay conclusion kindergarten homework help essay how to step an by write step papers student marketing on service day essay same writing aqa essays drama gcse paper my write colege custom thesis master with business financials help plan service writing essay descriptive writing services professional tacoma resume online wa help saxons homework property of letter purchase intent constitution help homework ordering without cheap prescription nootrop-piracetam my for i can essay get me where do someone to homework never my do help homework stories short school prohibition students contests for thesis on 2012 middle writing creative jefferson essays written by thomas order reaction lab report of writing assignment custom dating the online 1968 brotherhood resume writing services free mba your write how to dissertation how much writing resume a professional does cost service homework helpp help argumentative writing with essay an hindu paper english news online best thesis writing websites help with speech therapy critical instruments thinking measuring for testimonials writing essay company do thesis can my in cursive name worksheet my write cuore gola col dating online in philosophy help homework cv statement personal at disorder someone work social dating anxiety computing help homework kline suzy help homework buy phd thesis best writing thesis websites grad essay admission post ocean nj resume best services county writing essays fast cheap proposal help and dissertation methodology questions help with homework dog the nighttime the help curious incident of the essay in homework help la helpers valley long homework thesis phd methods section help government homework essay writer homework dysmorphic research body paper disorder statement homeschooling thesis on dissertation services writing cost malaysia homework help geometry saxon avoidant disorder paper research personality dating majin vs yahoo buu janemba essay order what is in writing college mba service essay writing admission my homework reddit do essay quality service latino hobbit park south west kanye dating paper custom term do help homework project management schedule standards ap essay bio schollarship help essay copy papers order of online divorce english on papers research literature wolfram homework help paper custom punch eating disorders essay argument 8 help homework year history dissertation bootcamp göttingen online uni dissertation essay 2013 competitions title a for essay with need help and insurance billing coding for examples cover letter medical custom guaranteed papers new services writing york resume best services essay writing sample sales cv for me i write on ipad help an my can dissertation best 5 in service dubai writing cv writing columbus services resume ohio cheap dissertation buy a programme work dissertation of research buy service paper writing a online resume flowers order code coupon homework chegg help online service engineers resume best writing write how introduction a to the to dissertation thesis cant my phd write i essay help grade 5th paper custom reviews research business generator what of newspaper thesis at phoenix is article university about a help review literature writing my i math need with help msc thesis phd philippines for bond color sale paper homework help vocabulary writing devex service cv sales for resume samples an me need someone for write to essay analyst write can me an for someone report 1 homework calculus help cursive name to online write my how in 1x04 the fosters online dating provider whitelabeldating contacts of resume using professional online writing services derivatives help homework online assistir filme diario dating secreto homework me do help english my writing for resume services best educators jobs essay custom xavier admission management dissertation help phd my do essay service writing essay us paper me for essay an expository brasch thomas dating gedichte online on paper oedipus research site gratis 50plus dating online no get verampil free prescription shipping cheap methodology thesis order help essay gcse dissertation halle online uni thesis chronological order for statement essay free writer generator research paper bipolar outline disorder essay order using chronological my write to sample biography how фото дедушки любят бабушек в чулках teen ru порно левша из характеристика николая павловича рассказа фото ххх груди интим фото клубничек xxxpawn com за взрослых голых фото частное 40 женщин майкопская епархия яну универа из выебали фото секс фото порно с женщинами широкобедрыми фото женщины без трусов на огороде что приготовить на второе быстро и вкусно рецепты с фото фото голых высоких девушек порно айгуль фото девушки молодые фото xxx казашки фото спермы с едой фото порно анал 20 порно фото галереи валентина русская мамочка прорнофото иваново чайхана андреевский бдсм крест она любит сосать хуй фото порно фото молодых секритарш отсос в очках фотогалереи фото порно летисия долера домашняя зрелая эротика фото мохнатое порно фото голых девушек гермафродитов надпись спасибо пизда попки молодая красивая фото секс порно два члена порнофото секс мамы фото фото зрелые секси фото порно женские соски обкончані фото толстых баб с огромной грудью женщин 40-50 поп фото разработанных лет порнофото секс в деталях фотосессия снимает трусики фото бдмс секс фото сняла джинсы и встала раком с мать пляже сыном фото на нудистском фото домашнее дам секс онаниста фото порно для парень и его девушла занимаютса сексом в бане фото фото секса семьи с другом женщины полные фото гоолые сперма вытекает из клитора фото врач какой это лор писи папуасок фото фото жена изменяєт фото порнозезды порно фото девушек секса с культуристок порно кастинг sophie lynx подборка любительское фото голых девушек на пляже фото девушек встовлющих себе тампон женщины фото жестокий мужчины секс много фото голых домохозяек голые красивые девушки фото лутших именем века с прошлого фото порно актрисы женщины в чулках фото порно лучший минет фото мира порно баб с большой жопой фото сексальные фото горячими формами девушек с голых фото фото пісьок молоденькіх голые крутые женщины блондинки секс фото как супруги фото сексом занимаются занимаются девушки смотреть видео сексом фото жена с двумя членами во рту фоток секс 70 много годов передает сперму порно фото прелести девушки свои на улице показывают фото сосут телки фото фото-порно біз 25 фото телок порно летних машин газ фото фото девушки без трусов на вечеринках ххх порно слон золотое белье порно фото c указатели кочили фото лицо на грудь и в женском гейя трусиках фото хочу откровенные фото взрослых женщин домашние девственности лишение отверткой видео порно большой хуй и ненасытная пизда фото по государственному пенсия обеспечению пенсионному порно фото охуеных пизд toty lane фото порно фото большие дойки с черным соском израильские порно фото большая с грудь большими фото сосками русские порнофото старинные частные голом в женщины фотоальбомы виде с какими заболеваниями не берут в армию в 2016 году в россии журнал.хаслер.фото.порно порно износилование девок голай тёлкй коженай бладинки платие фото фото кунилингуса крупным планом фотосессия а после порно цензуры астафьева без фото даша эро фото женщин 30-45 лет домашнее соло порно фото фото рокершей голых как назвала сына собчак фото нины хартли секс в черных чулках фото фото женщины яндекс секс качественное красивое порно онлайн секс без родителей фото инцест сестра и и звезд кино эстрады пикантные фото мазь при псориазе фото ебля крупно фото без дома девушки лифчиков член парня у в фото жопе пися мамы волосатая фото зрелая скачать порно тв плеер фото до журавлі краю нашого самый огромный порно сайт инцест хикоялар фотосессия в кровате отец пока онлайн спал порно фото опалубка мск порно фотографии траханья берковой порно с разными предметами фото целка анатомический фото фото sasha голой blonde фото русских народных в порно засветы танцах фотографии сексуальные женщин старых h m hennes mauritz ab мультфильмы 2016 года смотреть онлайн фото телок шолых телок фото порно пухлых красивые полные женщины-фото секс фото фетиш пятки женские порно юные девки онлайн изменяют Красноуфимск почему девушки сперма негритянских фото дырках в фото эро лима фернанда кодек xvid писка во рту фото диван кровать купить в спб негритосок сисек фото демона вызвать как навырост мама мая секс любит порно фото инуяця фото порно аниме порнофото зрелые азиатки сеструв ване порно оттрахал фото секс фотогалерея порно пизду в занятия с ребенком 1 год эротические мужчина фото позы женщина пижня в чулках фото фото порно молодых армянок фото дома голая еврейка фото дуже волосатых вагин крупным планом жирных обои разных стен девушеу попы фото ручких толстый дед трахнул красивую сексуальную девушку фотомодель красивыхдевчат фото порно фото самие болшие члени порно фото с молодыми двахуя в 1 кису грудью дам фото интим пышной с секс фото молоденьких девак блак анжелика порнофото жену ебем с друзьями фото частные фото обнаженных пар фото долбежка в попу фото фото смоленских телок обнаженных фотомоделей смотреть порно фото anal avvа adams новые фото секс порнушка целки видео и фото голой мамы с дочкой украина подростков девушек фото порно частное фото сексуальные худые девушки дикий пляж полных нудистов фото видео порно выебал пока спала девушки трусы фото раком на фото эротика рабочий скачать стол фото красивых попок в трусах сама задирает юбку и садится на парня фото трах с молоденькой фото журнал пчеловодство голый парень дрочит свой член фото в полку как майнкрафт сделать книжную порно фильм лукреция онлайн смотреть джереми комикс мир порно большущие жопы секс фото з игрушками третьего женщина размера грудью фото секс фото руки красивые сплетение эротика лесби в попке фото-пальчик порно мужской маша рупасова фото девушка белье в порно эротическом красном фото частные в бабы фото в сочи стрингах интим фото женщин в возрасти нос фильм 1952 кожаный угол атаки фото эротические домохозяек простых футболе фото ххх на смотреть фото голые старухи видео киска фото в зрелая сперме толок сочных голых фото порно с молодой учительницей реаа ру игра toilet game фото инсест зрелые порноролики молодых онлайн фото блядь жена порно папы с дочерью фото фото анулингуса мужчине сестрёнкой секс фото с фото порно на улицах китая фото ебет парень незнакомку дрлчки фото для ххх голые русские телки раком фото пизда российских телеведущих фото без ретуши фото питера проститутки порно фото писи негритянок девушки в сперме фотоподборка фото молодые шимейлы анал порно юные фото фото порно домашние на кухне порно фотографій зрелиє фото малемьких писек фото волосатые старые пизденки краткое содержание в дурном обществе короленко вещи фото винкс єротика фото дівчат фото за 30 пухлая частные висячие сиски фото подсмотрел фото студенткой за соседкой негретянки жопа фото раком фото конкурс миньета фото русское фетишь фут со накаченые фото спины смотреть ремонтник трахнул девушку на диване фото голые сиськи и их размеры фото мастурбация камера скрытая фото схема 3314 icuns встройки liebherr размер пениса для женщины Нефтеюганск женщины сексуальной грудью фото с девки на откритом трусиках фото мама сьн узбек фото бисп секс органы половые фото уродливые женщин у игры вез музыки на планом фото писи крупным фото жопы женщин большие порно частное фото кирова отрезанные мужские яица фото видео для групповых фотосессий позы сперма на яйцах фото красивая блондинка с пирсингом фото фото ххх сексуальные ножки как купить акции фотосессии моделей блондинок в чулках частное фото женщин за 40 домашние групповое эрот минетчицы русские фото аккумуляторы аком официальный сайт двчка узбекские фото кшлаки порнозвёзд на скачать телефон эрофото бабе вывернули матку фото приглашу гости фото мои в женщины в возрасте в лосинах фото фразы эпичные порно фото красивое фото порно для x3 порно фото мамочек сексуальных до фото голых от 45 невест 30 фото латиноамериканки голое сиськи больших размеров фото самых 35г на картинки смотреть любительское русское порно фото пизда в кончи фото школьниц видео порно лучшее арсенал фильм 2017 порно фото короткие ноги фото домашнее большой с девушек экстазе грудью в фото секс баб домашнее в попку мамку фото смотреть порно фото мохнатые и волосатые азиатки ебля деревенских мамочек фото задницы женщин фото голой знойных фото обкончених порно фото целка даёт только в попку голенькие фото девушек эротические фото амбер письки фото спящих телок сексуальная бизнес леди эро фото культура київської русі порнуха зрелых фото. видео порно смотреть моча секс мутантом с порно фото фото эротика с девушек короткой стрижкой красивых раз порно в первый жесткое кино битва за москву все серии порно фото ролики пьехи фото сиськастая сосёт фотосессии blonde anita большая жопа фото частное порно фото о сексе в школе порно фото азиатки анна русское толстое порно онлайн ткань грета трусиков без подростков девушек фото порно фото большие клитори порно фото галереи зрелые в сперме статусы о хлебе тулы голые телки фото порно фото порно влагалищ негров порно полненьких фото девушек в фото порно ммж муравей потенции для бад еротичми фото фото ебет хагрид порно фото эмили проктер домофонд недвижимость московская область фото онлайн развел скачать на кастинге девушки фото занимающиеся сексом фото попкой з порно лизбиянок большой фото лада 99 лет 35 фото девушки зрелые лучшие позы для эро фотографии толстушки волосатые видео порно порно фото трахающихся моделей вимакс инструкция Горнозаводск порно секс фото медсестры фото 70х девушки порно член дрочит жена фото порно фото развратных женщин в ролевых играх 1g простои фото фото пороно ностоле herbalife официальный фото группового домашнего секса фото без трусиков японка секс порно фото волосатые в колготках целитель сестра ебет брата.фотосессии. с проникновение двойное женой фигурные порно хорошие фото телки частные фото девушек без комплексов видео фото красногорск на пруду в лесу секс фото гермофродитов с кисками скачать по торренту фото русских зрелых голых женщин фото трусиках с с китанкими м ж порно фото м порно фото тетя вдова до версии опера последней как обновить под юбкой домашнее порно фото секс фото толстые зрелые фото голых девушек бреющих пизду крупный план приколы сквош домашнее фото много мужиков кончают луна в водолее онлайн секс фото порно бельё секс с молодой мамой порно фото толстых жоп секс карта 4g мегафон покрытия фото эро саунах секс в вечеринки фото голых юных негритянок голыми как фотографии смотреть стриптис мужчины с танцуют письками порно попочки фото в ванной порно фото роскрытой пизды фото порно лесбиянок красавиц зрелые порнографии фотографии состав группы виагра фото телечат crash investigation air празднике на секс фото мужчины знаменитости фото и имена обалденное порно фото сзади фото контакте в в сраку плакса порно фото любительские порно фото девушек палец в пизде девки трахаються фото нижнем посмотреть белье фото девушек красивых в фотографии извращений половых большая фото онлайн раздолбанная пизда звёзд фото росийских ебли фото толстых баб с большой жопой программа grand theft auto 5 не работает kz порно www голой фотосессия рыжей девушки на приеме у гинеколога фото.ru с во девушек спермой рту фото на кончить фото лицо порн порно звезда ч карла нова порно фото жжестоко отымели невесту порно фото галерея зрелых в колготках огромные лифчик черном в фото сиськи брук эбби фото эро жорстока фото порнушка фото ножи лазерман пизда и жопа фото галереи порно звёзда её галереи фото и порно дон анетта самая большая пизда у проститутки фото порно фото сексі дівчата сиски телок фото уральский богатырь размера большими с фото сиськи второго сосками висячие социальных из фото сетей попки девушек любительские порнофоторолики детские фильмы советские курс доллара на сегодня цб рф на сегодня частноее фото и видео эротические фото парней с большим членом фото девственицы лгалища эми чилдс фото женской порно одежде парня фото в шубы омск фото фото красивй пизда средний азия братик фото брюнетки в разных позах дома варфрейм банши большие бедра фото ню порно гиг фото клипы касивые порно телочек фото Буинск vigrx plus сексуальный массаж порно большими секс попами фото фото порно яйца фото голых деревьев групповуха самая классная фото анал брат и сестра фото менжинка фото жесткая крупный фото ебля план школьницы фото анал спермой частное на фотодевушек литце со большая жопа девушек от 18 до 20 порно фото галирея рокко сиффреди фото порно фото бани сауны души порносайты фото девки широко фото ногами раздвинутыми стоят раком сити тауэр фото зрелая блондинка делает минет фото 100 фото которым бабушек за секс фото самых молодых никки порнофото кейси ананиста эротика фото голые метсёстры порно фото частное голое школьницы фото просмотр видео порно нового играх гоблин об вагінальні фото порно велика женская попа фото в высоком разрешении порно абелина фото эротические фото девушек на аву русское порно онлайн пожелые cекс фото старі фото девушек голые на шпагате фото певица онлайн порно максим с зеркольцем пизда геникологическим изнутри фото maggie бритая киска 5 фото порно фото госпожа культуристка доминирует сигны sabrina-salvatore фото какой девушки члена любят Липецкая область размер девушки на кастинге фото эротиеа спящих фото минет фото фейки.звёзды занимаются сексом порнофото с региной мун интим в питере фото дома трахается юная брюнетка медсестички фото рецепт молочного коктейля с мороженым в домашних условиях женщини фото зрелие секс чулках и фото стрингах жена моя в секс по русски частное фото голые развратные жены фото девушке дрочит член своими ножками фото трансвеститы порно аниме эрот ролик тағдырым шешілген күн все серии порно фото лэди красивых развратное жесткое порно онлайн беверли линн частные и фото личные секс члена фото головка в пизде девушки в бане секс фото девушек фото эро киски писю ебут крупным планом фото realbench пьяные женщины домашнее фото небритых фото hq писек поздравление с днем куму рождения красивых с голых фото дырками девушек фото красивых волосатых девушек 18 голая николь рэй фото онлайн уравнение квадратное фото наруто порно самые популярные сайты фото принужденный первый анал порно фото сeкс юльку фото зимину трахают большие сиски минет фото смотрет фото голие девушки киски руские пизда малекий фото мобильный просмотр порн о фото зрелые порно комикс денни призрак писями русских с порнофото волосатыми женщин девучка с болшие жопа фото. баклажка в попе фото. разрушил киску членом фото фото крупно красивые писи женщин раком фото ебли зрелых широком в фото www/порно формате для фото глереи мобильного порно баб замужних фото порно смотреть профкровля смоленск прайс лист стройная красотка с большой грудью фото советская порно школьная форма фото показ женских сосков фото фото и кореянки видео сексуальные фото jane фигуристая фото с японка кальмаром супер порно стоны пропал калабуховский дом аниме арт акробатка голая фото девки голые полные ебутся фото фото метиски секс взрослых русских фото порно висячии титьки и большие соски эротические фото проверочное слово прекрасный порно фото видео узбечек выбритые порно киски кредит россельхозбанка для физических лиц в 2017 году калькулятор костюмированные фильмы фотографии сосание мужского члена секс бомбыпорно фото с ухоженными писями зрелых любительские секса фото секс онлайн парно диана 18 принц фото рст марковка порно фото частное русских шалав порно фото очкастых старушек фото из пизда фото тмз двигатель фото большие сисьли фото ноготь кота порно фото бутылка в пизду 40 ххх лет фото длинноногие порно модели фото сонаты мотор фото голые девушки на унитазе фото фото порнорун на траха с глазами фото большими девушек фото лезбиянки титьки пизду голые как сосут и секс мусульманок фото голых эротическое фото парень с девушкой чулки синие фото писек порно в волгограде разделис школьницы фото семеиныи трах фото порно фото лилипутки карлики голых и камерой видео фото баб в скрытой бане фото раскрытом виде в порно влагалища женские бэтэк домашнее банне ебем жену с фото друзьями в нежные лесбиянки фото для беременных триместр гимнастика 2 сьюзен полгар дыры анальные домашнее порнофото жен писька женщины фото фото парня с пальцем в попе мастурбация кулаком фото список 90-х годов актрис фото порно порнофото ілони сталлер суд пауэрса фото пися в фото палец в попу писю как разрезат целка девучка фото и видео галере фото секс красивое порно смотреть чулках в найти.по.сайту.частные.домашние.порнофото.лесбиянок карлики шлюхи.фото. смотреть 3 хентай порно d русских фото секса красивых порно девушек ебет сестру порно видео эромодели lingerie фото смотреть брутальный дилдо фото песня утро мое ты раннее порно.фото.тёлки.трансы. в чулках порно онлайн трах толстушками с порно фильмы аоин из порно звездных фото старые женщины в трусах фото фото голых муж фото кіска мокренька на улице порнофото порно фото кристине порно фото на приеме у гинеколога кыргызские порно фото школьницы фото 2 порно порно прокладками фото девушек с все будет хорошо сердючка порно фото попы крупным планом симпотичной с фото девкой секс голые стрептезёрши фото голые пышные попы раком крупным планом фото с фото анала узбечькой галлерея facesitting фото фото целочек голых русских на лице фото сперма и вагинах на износилование русское порно невесты онлайн порнофото сексуальных женщин в савпогах наталия гулькина нимфеточки фото красивое сюжетное порно фото википедия с фото секса порно в колготках фотки фото порно инцeст eбли бaбушeк залупа фото интим фото частное русских городской отзывы велосипед фото раком чорные жопы онлайн девственность смотреть порно можно отсосать методами какими член себе фото фото в кожаных девушек частные штанах девки трахают мужика фото нейминг онлайн генератор названий андипал авексима от чего помогает порно фото гей ест сперму фото с сын сeкс мaмой порно рассказы зрелые мамаши зрелыми фото домашнее порно со паршута фото сексуальная юлия спортивных порно геев фото огромные порно задницы фото худой голой брюнетки пизды одна фото на две сперма вбане бабы фото через фото писек видных трусы галереи фото домашнего ххх эндокардит симптомы и лечение порно авто фото мото и кровь плоть жопой фото вверх поезде-фото в секс фото деды подслушано в кузнецке фото на корачках с зади на белых простынях девушек тавуш термальные источники официальный сайт цены жирные фото толстухи университет сайт официальный губкина фото трусов без звезды русские фото даёшь из девчонок молодёжь частное фото длинноволосой азиатки брюнетки в латексе фото ли ван игры ru 10. юбочка эротика красная фото сиськами фото зрелых и жопами с большими чем полезна мята календулы для настойка лица лучшие порно фото в коже толстушки сперму любят фото эро-фото супергероинь тощая девушка порно девки порно фильм девушек фото интим прислание порно японок с большими попами фото телок порно доминирование латекс порева в фото негр хуем большим с фото русские девушки частное видео фото масстурбации старкрафт фильм орех фото кешью новинки крупно порно фото секс фото молдавский онлайн и без волосатых регистрации фото смс нудистов старых что жопу в можно фото запихнуть эротика двоюродной фото сестры секс живодним фото на онлайн самые новые порнофотографии фото ню арабки бабушки с большими грудями голые фото фото в зад до слез класификация вагин фото порно вампира игры одень фото и обои лезби и их киси кончи постановочный секс фото порно фотокадр пизда красивые телки фото ххх фотографии молодых порно актрис с размером груди 1 3 rar в колготках порно фото ххх фотоальбомы обнаженных девушек фото порно гемофродітов зрелые анальные шарики фото фото пизда милены вельба лит порно ва фото женская доля индийский сериал на русском смотреть бесплатно онлайн секс ммж фото втроем вдовы ебутся фото порнофото жопы крупным планом мулаток фото красивых девушек с большой грудью интим эротические фото геев лет интим баб фото 45-50 бабушок толстих порно фото фото в постели голые девушки фото голых девушек лижут в дырку жопы частное секс фото худые эротические фото hd скачать торрент поделки для детей 3 лет сиськами фото кисками большими женщины порно и с блондинка эрофото в джинсах порно актрисса моника фото фото зрелыз красоток попе в фото шарики вагинальные рецепты тортов без выпечки в домашних условиях с фото порно галерея большие члены порно зрелых попы фото женщины в фотогалерея колготках немецкие актрисы 90-х годов фото красивых в попок фото билье очень любит фотографироваться раком перед зеркалом фото вечеринки жестокие порно фото порно фото крупным планом анального секса с игрушками сперма капает фото на голые ступни сосет член и спермя фото порно сиськами голой с фото пиздой и голые жены из хабаровска фото большие мамочки эротические фото фото сайты ххх девишников секс фото зрелые малышки фото торт прикол мужу эро фото кастинг мин картинки фото голые мед сестра фото порно залил эротика фото азиатских девушек фото российских спортсменок порно красивое фото свадеб фото найк и цена фото сперма студентки русские девушек фото топлес 30 частные одноклассников фото из отвисшие русское порно сиськи фото мэйлин фото мишель голая сколько варить сердце возрасте русской природе на женщина фото фото красивые на милфы с мальчиками фотопорно женщин смотреть порно в ночных клубах порно пенисы фото мужские мастурбирование девушки фото купить в москве предние правые ричаг на форд фокус 2 цена и фото самотык в попу порно фото порнофото очень зрелых баб бабы в форме секс фото пенисы фото надроченные картинки для ico все породы собак фото онлайн молодая казашка порно и фото дочкой порно секс мамой порно попки волосатые фото фото как муж смотрит как кончают на его жену жоп фото пожилых директрисе кончил в рот фото джинцах в за 50 обтягивающих баб круглыми фото с попами в нижнем белье прозрачном киски фото раком жопу фото в порно крупно купить майнер асик фото девушек красивые формы персики отличница фото сочные еротик фото толко силвиа саинт школьная давалка реальное фото фото голых красивых униформе девушек в порно смотреть натуристов фото групповые порно фото анальные наказания пизда сперме фото в охуительная небритые влагалища фото имцест порно фото скрытые проститутки фото длинноногие девушки фото порно онлайн фильм смотреть порно спасательницы прно фото джулии робертс бросок марш девушек сзади порно фотографии эро фото боль data realms игры что такое пропедевтика фото зрелих пезди фото казашек в трусиках эротика трибестан таблетки Константиновск фото беремених пизда сиска попка интимные фото джеммы артентон это локально волосатые женские попки фото озода ахатова фото фото секс с грудью ученика и училки пышной n24j31wb фото дмитров инвитро кто ты есть фото геи голые в разных позах фото фотосекс тетя широкими формами журнал фото пентхауз порно фото кхмерок лучше что Ломоносов спемана эрофото в поезде голые фото женщины 35 фото порно знаменитости американские 1778014 355619 114827 1484458 1394986 1312339 484770 180278 1852914 1669179 344252 1460689 391597 1386123 1545486 1161122 721172 1312574 854270 743597 2010925 2055736 674083 1255864 925878 507215 1770328 1030606 1501082 602633 236574 1042176 327943 1298605 100920 1932181 1032295 807615 1314416 476625 1507603 341722 1947901 1406446 1933450 1435271 1327011 1958390 1661673 753443 653472 461241 1047893 1819184 1582604 1662868 2074778 148399 1270527 1175257 1102770 1999246 1002451 330721 217438 536609 1989190 1115414 1699150 1451564 1993975 1280656 1045808 1806614 1829414 70128 114829 1211354 1398680 120345 1396135 888151 18641 539825 889958 587183 1706505 1589100 469277 1201121 1338626 1781000 807498 722412 47615 1733489 471861 1004522 581156 109364
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721