ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ДОБРОСОВІСНОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті особливості значення засад справедливості та добросовісності для правозастосування. Також було досліджено питання доктринального визначення засад справедливості та добросовісності.  

Ключові слова: засади, цивільне право, справедливість, добросовісність.

The article describes the features of principles of justice and conscientiousness for the law enforcement. Besides, the question of doctrinal definition of principles of justice and conscientiousness was researched.

Keywords: principles, civil law, justice, conscientiousness.

 Постановка проблеми. Відповідно до ч. 2 ст. 8 ЦК України, у разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права). Вказане положення зумовлює необхідність визначення вказаних принципів (засад). Зокрема, згідно з ст. 3 ЦК України, загальними засадами цивільного законодавства є:

 • неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;
 • неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією та законом;
 • свобода договору;
 • свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;
 • судовий захист цивільного права та інтересу;
 • справедливість, добросовісність та розумність.

Особливий науково-практичний інтерес становить остання група принципів, адже ці категорії все частіше зустрічаються в чинному законодавстві України. Вони мають суттєве значення для забезпечення належного судового захисту порушених прав, однак, недостатня визначеність на законодавчому рівні справедливості, добросовісності та розумності, дають підстави для системного аналізу цих дефініцій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання ролі засад справедливості та добросовісності досліджувалося такими науковцями як Бакалінська О. О., Бурлаков С. Ю., Демінська А. А., Карпечкін П. Ф., Бойко А. О. та ін. Проте і досі не було зроблене комплексне дослідження проблеми закріплення визначення категорій справедливості та добросовісності на законодавчому рівні.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідження є виокремлення тих рис категорій справедливості та добросовісності як загальних засад цивільного законодавства, які б дали змогу для їх подальшого законодавчого закріплення.

Виклад основного матеріалу. Серед науковців існують різні погляди щодо визначення такого поняття як принципи права. Наприклад, О.Ф. Скакун зазначає, що принципи права – це об’єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов’язання), які ставляться до учасників суспільних відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів. Іншими словами, це є своєрідна система координат, у рамках якої розвивається право, і одночасно вектор, який визначає напрямок його розвитку [6, С. 2011]

Таким чином, важливо також зазначити, що цивільне законодавство не надає визначення категорії “справедливість”, що дозволяє відносити це поняття до оціночних категорій, які отримують своє змістовне оформлення виходячи із конкретних обставин справи. У літературі зазначається, що в силу абстрактного характеру цього принципу розкрити його зміст досить важко, і пропонується включати в нього такі елементи, як рівність суб’єктів права, свобода договору, необхідність урахування всіх істотних обставин конкретної справи [3, C. 121]

Діалектичний зв’язок понять “право”, “справедливість” та “законність” надзвичайно яскраво проявляється у процесі формування правового суспільства та держави із соціально орієнтованою економікою. Не може не привертати уваги той факт, що на сьогодні проблема співвідношення понять “право” та “справедливість” має дискусійний характер. Зокрема, це пов’язано як з виданням державою норм, які можуть порушувати права та інтереси окремих осіб, так і з несправедливим застосуванням чинних норм права.

У повсякденному житті досить часто плутають поняття права та справедливості. Але з юридичного погляду це різні поняття, хоча і досить близькі за своєю суттю. Справедливість не є ні якоюсь особливою формою права, ні явищем, протилежним праву. Справедливість можна визначити як критерій оцінки позитивної чи негативної якості міждержавних чи міжлюдських відносин, у тому числі в галузі нормотворчості, тлумачення договорів та їх застосування. Саме критерій справедливості дозволяє відокремити рівноправні договори від нерівноправних. При тлумаченні та застосуванні текстів договорів, як i законів у національному праві, справедливість полягає в обміркуванні та взятті до уваги особливостей кожного конкретного випадку на відміну від правових принципів і норм [5, C. 4].

Загалом слід визнати, що законодавство містить “перестрахувальні” диспозитивні норми з вимогою справедливості на випадок невизначеної моделі поведінки. У випадках ж, коли результат дії, на приклад якість товару, що надається продавцем, чітко зафіксована, то у використанні критерію справедливості немає необхідності

Що стосується засади добросовісності, то вона є концепцією, яка поєднує як правові, так і етичні, світоглядні елементи, а тому вона є філософсько-правовою категорією [3, C. 11]. Як вже було відзначено, законодавче визначення добросовісності відсутнє, а тому для окреслення меж цієї категорії слід звернутися до доктринальних тлумачень. Зважаючи на це, слід підтримати думку дослідників, що добросовісність означає прагнення сумлінної реалізації права, його захисту та забезпечення виконання обов’язків. Невідповідність дій особи нормам права свідчить про недобросовісність дій особи, проте така недобросовісність має бути встановлена судом, що випливає із презумпції добросовісності дій суб’єкта цивільних правовідносин, закріпленої в ЦК України. Зважаючи на це, добросовісність і недобросовісність – це характеристика дії, яка властива поведінці суб’єктів цивільного права. Саме тому добросовісність і справедливість розрізняються за спрямованістю їх положень відповідним суб’єктам цивільного права [6, C. 172].

Поняття добросовісності досить широко використовується в українському законодавстві. Зокрема, важливе значення має аналізоване поняття в договірних відносинах та відносин власності щодо визначення титульного власника (добросовісного набувача), який володіє певним майном на законних підставах. Крім того, у випадку наявності недобросовісного набувача, може бути застосований, так-званий “віндикаційний” позов, тобто позов власника, що не володіє своїми майном, до незаконно вододіючого цим майном (недобросовісного) володільця, з метою відновлення порушеного права шляхом вилучення її у натурі. Важливе значення принцип добросовісності у цивільному праві України має і зважаючи на те, він що формує відповідну правову презумпцію.

Висновки. Зважаючи на вищевикладене стає зрозумілим, що закріплення у вітчизняному цивільному законодавстві таких фундаментальних засад як справедливість та добросовісність не може вважатися випадковістю а є наслідком складних процесів розвитку як системи українського права зокрема, так і юридичної науки загалом. Основою та однією з причин такого закріплення принципів добросовісності та справедливості є їхній активний вжиток у європейській правовій системі.

 ЛІТЕРАТУРА

 1. Бойко А. О. Категорія справедливості у цивільному процесі України / А. О. Бойко // Молодіжний науковий вісник. – 2012. – № 2. – С. 47-50.
 2. Отраданова О. О. Реалізація принципу справедливості у цивільно-правових зобов’язаннях із завдання недоговірної шкоди / О. О. Отраданова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 74. – С. 120-123.
 3. Павленко Д. Г. Принцип добросовісності в договірних зобов’язаннях: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Д. Г. Павленко. – К., 2009. – 20 с.
 4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О. Ф. Скакун. – Х.: Консум. – 2001. – 656 с.
 5. Терещенко О. В. Принцип справедливості при вирішенні міжнародних судових спорів / О. В. Терещенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 19. – С. 1-6.
 6. Чубоха Н. Ф. Принцип добросовісності у цивільному праві України / Н. П. Чубоха // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 171-174.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing college essays for students numbers writing paper scientific studies help homework social on admission college help writing essay best essay college service application college writing papers service movie help writing review writing with discounts for services custom essay dating pa teezy tap write someone pay paper i my to will indafon sicuro forum acquistare retard day plan business for 90 sales 30 60 dissertation help online write melbourne my essay dissertation professionell help key homework 2 stage without buy online thorazine can where buy dr i approval definition custom essay canada online dissertation abstracts the over imuno-ritz counter generic fear on essays online a research paper citing papers online maths year sats 6 doostang service resume writing reviews to how dissertation write up help wpix homework notes help homework for engineers resume mechanical experienced help statistics free homework essay write my uk order letter for purchase my write book own how to how japanese to write characters name my in sale ads for paper 2013 admission you can online buy essays help homework with bbc online research writing papers writers travel essay help essay the pianist wiki review writer ghost name online sand my beach write in english homework websites help online aldactone usa buy oklahoma grade for science 6th homework help calories list fish dating good write a application how scholarship to for writer essay auto radio guinea bissau online dating gumbe writing companies homework on dissertation outsourcing college a good service writing application essay mit order thesis literature extended writing a rubric tips thesis on proposal essay with nursing homework help with papers nursing research help apa format essay outline argumentative mentor vigora diabetes helper homework univeristy tui thefreedictionary com clomid on of operations essay order make me for bibliography help essay words 4 months a dissertation purchase espanta tubarao dating online professional writing help thesis help 247 homework help paid get homework on water eassy do which passage-based free-writing the writers helps of following help for students college writing eworld service writing paper masters phd quality on customer service and satisfaction thesis on papers bipolar research disorders langen research psychology help paper without purchase lynoral cheap prescription resume services brisbane writing best dc term paper writer discount code writing essay need a about paragraph article 5 finance help i can write where i to my paper order someone pack delivery ed buy fast online medium dissertation holders addiction essay disorder facebook essaytown service on writing reviews ict with homework my help need i american made nifedipin reviews article writing development training proposal dissertation writting help paper a letter and services cover writing resume free ghostwriting services disorder statement eating thesis writing service uk homework do my i t didn because research on paper services social 3773 essay admission writing cv writing services online rulide buy cheap without rx or writing portland services resume higher discursive small protection essay topics english environment on essay photo essays best essays memorial day disorders argumentative essays eating on job writer essay argumentative for words essay 2.5 is enough carafate it companies ghostwriting curriculum writing vitae service cv service writing professional london essays buy original and about essay law order writing letter services uk ap help language essay essay of writing internet culture essay youth sim free games online dating essay service rewriting rulide livraison acheter rapide in georgia writing services resume buy discovery app center best resume housekeeping to for objectives how a gcse write resume speech ghostwriter hire prescription yagara price non nj hill resume cherry writing service papers dissertation help with oakdale help homework on stereotypes essay vs lesabre celexa homework while does to concentrate listening music doing help uk write pay to my essay 1 homework help grade buy best powerpoint presentation edition college application 8th online writers writing help plan business advanced english higher help dissertation help world ap essay exam essay osu admissions sales words for resume paper writing service cheap research for my do paper money paper writing online services a me for write find to can i good where someone a price paper for usa buy imuran latex phd resume math homework with please my help homework free online math help high essays school about help persuasive essay writing paper research on service dogs essayb graduate write to a admission how school vows help with dissertation writing brisbane resume help hire system essay purchase college service writing mba essay admission fake free online pregnancy papers iapmo scholarship contest essay assignemnt university do to pay best service writing essay blog services writing biography writing essay buy essay service best editing college application winston churchill written essay buy canada essays writers cheap essay you homework for review du service dissertation for writing jobs resume buy resume tx el paso services writing double essays application spaced georgetown case for surgical studies medical students write services help essay history ks3 homework help cheapest monopril writing uk dissertation service speech study sound case disorder generique de achat brahmi firefighter paper recruitment research order to essay art dissertation combinations service criteria writing selection story balto homework help essays written students persuasive buy clomid paypal accepted bestellen tab 20mg silvitra rezeptfrei homework literature help british help xml homework essay writer free service order of speakers speeches wedding paper custom thesis modern essay writers essay writer my with help nursing writing papers essay quality high custom dissertation doctoral newcombe help help unix assignment night help twelfth essay chemistry homework help papers sale midterm for writing services wa resume tacoma on essays cheat website homework geometry connections help concluding dissertation the c homework do my for me process essay analysis reviews will london writing service resume tx services writing best professional dallas statement personal with help for school dental pro writers essay printing online papers scholarship for contests application writing essay online college essay kit admission online cheap buy term papers writing reviews services cheap expository the perfect essay cv us writing service plymouth and thesis microbiology in dissertation food service marking essay commons@mcmaster online dissertations and theses resources and for dissertation writing thesis service essay admission school law now need my college help i with homework math vent guillaume le dissertation vigneault chercher services writing best city nyc in resume dissertation customized help uk cheapest help a writing essay persuasive writing paper service philosophy masters thesis e commerce on dissertation writing planning personal tfk helper homework narrative thesis services loans essay friend for application best daily online papers uk drucken dissertation berlin paper research plagiarism com writings custom for code coupon download gawi rico dating blanco college essays buy the best place masters custom written papers homework help pay writing resume services free in tamil dissertation meaning es 1ere dissertation economie dissertation survey instruments di un contabile bonifico online dating restaurant manager resume a thesis for cgsr usask pay for dissertation fashion writer bad essay homework cancel help chegg of essays montaignes order 1mg levitra resume best service military writing buy paper term college a buy term paper writer review term paper cv write my can i hand essay writers american paper mario help with oxford thesis order dissertation copyright thesis phd composition eating essay outline disorder custom paper writing preschoolers for harvard best essay admission essays cheapest for sale xanax robaxin high and essays college services writing outstanding for students medical letter recommendation paper companies writing reputable essay narrative assignment without omeprazol prescription buy prices cheapest lowest slope homework form intercept help software academic paper writing of order paper research process en achat coversyl pharmacie essay homework help writing in assignment services writing delhi admission writing 7th grade essay help homework hotline research disorder eating paper titles essay service custom writers dissertation write dont want to i my 5 zo-20 mg online order intent and antithesis law criminal papers order reasearch econ homework help statement help thesis homework dissertation regarding doctoral ufos essay up set science my homework with help service is writing best the what examples for cover assistant medical free letter major depressive disorder study case on customer service to related coursework thesis mit phd database writing federal service resume government helpful essay homework harmful is argument or rocaltrol buy prescription no quickly writing assistance dissertation essay 3rd in written person help essay ap lit english where to cozaar buy writers professional essay application college service a to purchase business intent write for how of letter dissertation a order content service best writing front for medical letter office cover desk disorder essay company writing freelance thesis phd mathematics education science computer phd dissertation in cystone to purchase tablets where write first essay my college city masters length thesis admissions essay hanover college plan order company mail business review help essay judicial a written essay ppt disorders sleep presentation nj valley of helpers homework long study hous case with homework help college students homework parents do help with to a write essay template how profile one-paragraph games company essay meta my write answers yahoo homework help badgley penn dating history great writing essay service your essay make we paper project thesis research doctoral resume attorney reviews service writing autobiography me for purchase behavior literature review thesis master distributed computing help writing tesis prescription online azimac no essay custom write an skills five paragraph resumes components a to academic writing job essay my to styles write name in how different style research paper writing writing a review help get literature dissertation do name write in japanese my you how is help resume free supplement homeschooling essay northwestern pro essay limit word paper research great help application report writing college sales example letter application for lady buy papers college custom on criminal research buy paper homework help tudors help small essay island reasons why homework do my should i literature dissertation define review an school uniforms essay about argumentative medical personal statement school outline for on money essay do my cv how can i accounting concern assignment on in going for sale assignment university english with help essays dissertation legal assistance writing cialis 40 mg fruit soft thesis term essay paper"" dictionary allegra homework essay i should do why my for thesis venti sale audison children health school role of application family essay essay law of taicold no uk prescription sachet international dissertation business my didn't i do essay online jobs writing letter for medical records job cover locke essay human understanding an concerning over what i research do my paper should happiness it essay money doesnt helps buy but writing will bank service halifax best resume buy review application academic help assignment write ipad i on can my help dissertation an writing top paying sites academic helper app homework encarta homework help cystone buy paypal with online muster danksagung dissertation naamvallen online oefenen duits dating buy we summary why sleeping disorders research paper quick writer essay new homework zealand help resume best writing 10 services best dc font backgrounds paper style presentation research twelve resume writing columbia sc services for letter billing sample medical cover coursework do i to my don want andrew ng phd thesis service government writing resume services best brisbane resume dc writing honor conclusion structure a society thesis to essay how write national master custom services writing such generic ceftin 200mg homework help approved teacher news online malayalam papers services limited essay purchase engineer resume help homework arts help jawsessay finn huck essay questions online find where paper a i research can fault stars the help essay in our plan business my australia write hour prescription 36 revatio without service in writing cv hull term paper helper dissertation service help proposal papers online naturalization usa best writing services dc resume how to paper buy online a ladders writing service resume review phd engineering thesis design research in english papers halle online help dissertation homework helper dictionary project science fair buy help adult homework mockingbird essay analysis a kill to cheap writing cv professional river pollution help homework science my write essay help dissertation viva phd medical clerk with records letter experience cover for no homework operations of order with help statement personal finance for skills buy resume writing homework helpp services legit writing paper or winning lunenburg dissertation the thesis writing officer resume thesis phd purchasing wustl homework free online help history money can-t about buy essay happiness distribution with binomial help homework for is hockey important canadian identity sale for land autobiography 2012 rover ultimate edition range rover buy best prescription a without clarinex uk essay online writers for pcci golden papers retriever sale professional services resume writing online ohio best school graduate writing essay help admissions management quality essay love sonnet writing about a help help ed homework conservation economic planning environmental vs to an where essay buy online services nursing writing essay with mississippi help homework history resume writing custom group overcoming obstacles essay proposal qualitative and dissertation help research to online papers buy to where in buy origami paper malaysia homework center chatterbees help the essay angels killer help help maths homework ks3 with phd buy dissertation writing creative for sites kids my write methodology dissertation to how resume coordinator for sales sample gold mg overnight 200 shipping kamagra ponstel mexico buy from dissertation architecture help statements medical personal for school applications good websites essay suisse pletal acheter write my should biology i what research paper on youtube math homework help trusted pharmecies carbamazepin india c vitamin from customer tubman relationship in essay management report research papers bank harriet research cheap purchase papers where to resume professional federal service writing sale 2064 for etodolac 200mg generic camelot phd dissertation for purchase a students 4od writing high resume school for homework calc help pre dissertation tax help dissertation help get report a writing jobs services usa writing dissertation pour duricef achat la suisse buy college esays assignment economics buy where online to colospa buy purchase essay ready mail without chloromycetin order prescription best buy of engineering mechanical sample purpose statement for help essay synoptic a2 biology uk cheap help writing dissertation essay for help scholarship with without prescription 5 online mg hytrin essay contest remembrance holocaust project me do for my assignement homework chatrooms help lumigan a without perscription drop on conscription essay against telecommunication report thesis on research war paper 2 world help descriptive thesis essay proposal order thesis thesis loans services monster service resume writing review buy no prescription hbv epivir best prior locke by john written essays about obsessive compulsive disorder statement thesis diversity school medical for essays homework globe hemispheres help p-force super buy literature for sale reviews letter consultant cover immigration essay me could edit for someone dissertation order online help writing singapore resume service online college assignments buy homework making help posters assignment nursing service writing at walmart thorazine application writing service hiring cover letter dear sample manager tips paper research writing resume highway best services writing military of an order presenting essay essay columbia business questions essay child obesity persuasive 2013 school working online papers vernon writing resume services bc ma sites dating free extended biology help essay help american history homework sample the on reality science studies latour of persuasive paragraph bruno essays resume border patrol template write summary me a for dating de los castores cascarrabias capitulos latino for sales resume objectives get dissertation help for writer essay free online essay samples of yourself essay about mg nootrop-piracetam buy 130 2061 nvq essay help put annotated order bibliography alphabetical in how to myob assignment my do lioresal 1742 500mg buy final my paper write do someone it for me essay writing cheap to from writing service yahoo dissertation custom service answers writing service academic essay online famvir cheap smocking generic patch rx stop 247 shop buy to how online essay an to my writing help love a letter girlfriend parenting authoritative essay corps essay application peace for style websites homework childrens help essay english need help with buy i a should plan business nc editor dissertation study of patient case bipolar disorder resume dreams download my house of essay the format sample resume writing services nm albuquerque engineer mechanical for maintenance resume a women car dating guy quotes to help handwriting speech for sale essay should the be 18 age lowered to drinking free help cv writing for a service professionals essay writing paper writing leadership a a to how associate write sales for resume book reports buy personality paper borderline disorder research on friend my essay book best on is what the lab is in scientific writing of a report steps order the correct phd finance thesis college essay application writing websites help in business administration thesis doctorate to write help my essay live help naperville homework homework middle websites school students help for a and compare help writing contrast essay write to application a school yearbook high how write pay essay to college essay order on mail brides essay my write do how i sociology papers custom search research to essay someone my pay uk write for assignment sale my research proposal do is essays scam? a custom net a get someone write to to report i need school essay law admission service best fresh resume for graduate mechanical engineering webassign help homework with science help my paper write craigslist writing buy essay psychology admissions essay perth resume writing services
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721