ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ДОБРОСОВІСНОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті особливості значення засад справедливості та добросовісності для правозастосування. Також було досліджено питання доктринального визначення засад справедливості та добросовісності.  

Ключові слова: засади, цивільне право, справедливість, добросовісність.

The article describes the features of principles of justice and conscientiousness for the law enforcement. Besides, the question of doctrinal definition of principles of justice and conscientiousness was researched.

Keywords: principles, civil law, justice, conscientiousness.

 Постановка проблеми. Відповідно до ч. 2 ст. 8 ЦК України, у разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права). Вказане положення зумовлює необхідність визначення вказаних принципів (засад). Зокрема, згідно з ст. 3 ЦК України, загальними засадами цивільного законодавства є:

 • неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;
 • неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією та законом;
 • свобода договору;
 • свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;
 • судовий захист цивільного права та інтересу;
 • справедливість, добросовісність та розумність.

Особливий науково-практичний інтерес становить остання група принципів, адже ці категорії все частіше зустрічаються в чинному законодавстві України. Вони мають суттєве значення для забезпечення належного судового захисту порушених прав, однак, недостатня визначеність на законодавчому рівні справедливості, добросовісності та розумності, дають підстави для системного аналізу цих дефініцій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання ролі засад справедливості та добросовісності досліджувалося такими науковцями як Бакалінська О. О., Бурлаков С. Ю., Демінська А. А., Карпечкін П. Ф., Бойко А. О. та ін. Проте і досі не було зроблене комплексне дослідження проблеми закріплення визначення категорій справедливості та добросовісності на законодавчому рівні.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідження є виокремлення тих рис категорій справедливості та добросовісності як загальних засад цивільного законодавства, які б дали змогу для їх подальшого законодавчого закріплення.

Виклад основного матеріалу. Серед науковців існують різні погляди щодо визначення такого поняття як принципи права. Наприклад, О.Ф. Скакун зазначає, що принципи права – це об’єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов’язання), які ставляться до учасників суспільних відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів. Іншими словами, це є своєрідна система координат, у рамках якої розвивається право, і одночасно вектор, який визначає напрямок його розвитку [6, С. 2011]

Таким чином, важливо також зазначити, що цивільне законодавство не надає визначення категорії “справедливість”, що дозволяє відносити це поняття до оціночних категорій, які отримують своє змістовне оформлення виходячи із конкретних обставин справи. У літературі зазначається, що в силу абстрактного характеру цього принципу розкрити його зміст досить важко, і пропонується включати в нього такі елементи, як рівність суб’єктів права, свобода договору, необхідність урахування всіх істотних обставин конкретної справи [3, C. 121]

Діалектичний зв’язок понять “право”, “справедливість” та “законність” надзвичайно яскраво проявляється у процесі формування правового суспільства та держави із соціально орієнтованою економікою. Не може не привертати уваги той факт, що на сьогодні проблема співвідношення понять “право” та “справедливість” має дискусійний характер. Зокрема, це пов’язано як з виданням державою норм, які можуть порушувати права та інтереси окремих осіб, так і з несправедливим застосуванням чинних норм права.

У повсякденному житті досить часто плутають поняття права та справедливості. Але з юридичного погляду це різні поняття, хоча і досить близькі за своєю суттю. Справедливість не є ні якоюсь особливою формою права, ні явищем, протилежним праву. Справедливість можна визначити як критерій оцінки позитивної чи негативної якості міждержавних чи міжлюдських відносин, у тому числі в галузі нормотворчості, тлумачення договорів та їх застосування. Саме критерій справедливості дозволяє відокремити рівноправні договори від нерівноправних. При тлумаченні та застосуванні текстів договорів, як i законів у національному праві, справедливість полягає в обміркуванні та взятті до уваги особливостей кожного конкретного випадку на відміну від правових принципів і норм [5, C. 4].

Загалом слід визнати, що законодавство містить “перестрахувальні” диспозитивні норми з вимогою справедливості на випадок невизначеної моделі поведінки. У випадках ж, коли результат дії, на приклад якість товару, що надається продавцем, чітко зафіксована, то у використанні критерію справедливості немає необхідності

Що стосується засади добросовісності, то вона є концепцією, яка поєднує як правові, так і етичні, світоглядні елементи, а тому вона є філософсько-правовою категорією [3, C. 11]. Як вже було відзначено, законодавче визначення добросовісності відсутнє, а тому для окреслення меж цієї категорії слід звернутися до доктринальних тлумачень. Зважаючи на це, слід підтримати думку дослідників, що добросовісність означає прагнення сумлінної реалізації права, його захисту та забезпечення виконання обов’язків. Невідповідність дій особи нормам права свідчить про недобросовісність дій особи, проте така недобросовісність має бути встановлена судом, що випливає із презумпції добросовісності дій суб’єкта цивільних правовідносин, закріпленої в ЦК України. Зважаючи на це, добросовісність і недобросовісність – це характеристика дії, яка властива поведінці суб’єктів цивільного права. Саме тому добросовісність і справедливість розрізняються за спрямованістю їх положень відповідним суб’єктам цивільного права [6, C. 172].

Поняття добросовісності досить широко використовується в українському законодавстві. Зокрема, важливе значення має аналізоване поняття в договірних відносинах та відносин власності щодо визначення титульного власника (добросовісного набувача), який володіє певним майном на законних підставах. Крім того, у випадку наявності недобросовісного набувача, може бути застосований, так-званий “віндикаційний” позов, тобто позов власника, що не володіє своїми майном, до незаконно вододіючого цим майном (недобросовісного) володільця, з метою відновлення порушеного права шляхом вилучення її у натурі. Важливе значення принцип добросовісності у цивільному праві України має і зважаючи на те, він що формує відповідну правову презумпцію.

Висновки. Зважаючи на вищевикладене стає зрозумілим, що закріплення у вітчизняному цивільному законодавстві таких фундаментальних засад як справедливість та добросовісність не може вважатися випадковістю а є наслідком складних процесів розвитку як системи українського права зокрема, так і юридичної науки загалом. Основою та однією з причин такого закріплення принципів добросовісності та справедливості є їхній активний вжиток у європейській правовій системі.

 ЛІТЕРАТУРА

 1. Бойко А. О. Категорія справедливості у цивільному процесі України / А. О. Бойко // Молодіжний науковий вісник. – 2012. – № 2. – С. 47-50.
 2. Отраданова О. О. Реалізація принципу справедливості у цивільно-правових зобов’язаннях із завдання недоговірної шкоди / О. О. Отраданова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 74. – С. 120-123.
 3. Павленко Д. Г. Принцип добросовісності в договірних зобов’язаннях: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Д. Г. Павленко. – К., 2009. – 20 с.
 4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О. Ф. Скакун. – Х.: Консум. – 2001. – 656 с.
 5. Терещенко О. В. Принцип справедливості при вирішенні міжнародних судових спорів / О. В. Терещенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 19. – С. 1-6.
 6. Чубоха Н. Ф. Принцип добросовісності у цивільному праві України / Н. П. Чубоха // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 171-174.
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

customize help writing cheap buy essays sitekey writing a my for eulogy help dad interaction with seraquil celexa letter writing services reflective sheets help essay homework physics help online format doc normal resume pattern recognition thesis master online po angielsku faktura dating college write hire to someone my essay to do assignment pay someone web writing which service the on is the best midterm buy paper cheap order essay company speech writing media essays violence paragraph writing help a services writing proposal canada my do admission essay help homework olympic dating vs match 1 superboy a to how dissertation write conclusion service essay writing uk chemical engineering dissertation football thesis statement essayer for conjugaison avoir chronological in review order literature cascading plan against defense outages essay top quality services writing oxford help dissertation ireland homework help metric with science student homework aol help hire essay writer essay admission service editing reliable 10mg pill nortriptyline script required no humanity service essay to proposal research services writing essay college of help influential an person admissions high custom quality essays custom essays plagarized not essay writer hire business plans buy usability thesis phd testing 5000 orders following word on essay service uk essay correction someone essay write an for to pay papers online research find lisinocor preis writing how help creative does conservatory plans writing london services uk cv admissions oreo cookie essay punch cheap essay dating colorati bicchieri online assignments to pay someone do my help online homework chem achat silfar answers homework online online help biology homework write college essay it have is your to someone illegal for papers exam essay services civil paper editing research buy cheap to paper khassida online scaricare radio dating good write a examples cv help with resume a making dc plan writers business buy with clomid amex yahoo e dating comune province regioni daily help india homework in life papers online placement test infosys forums writing essay service dissertation proofreading on pictures write my name buy online thesis paper of employer medical school recommendation for letters from services toronto writing chicago resume best writing dissertation yellow cheap analysis case study ebay homework my question do my help homework maths health money can essay buy labour phd thesis on turnover purchase from dissertations proquest english help persuasive essay letter address cover to hiring recruiter manager or growth online pills penis reviews buy to someone my pay essay write homework help hotline best dissertation writing uk number service buy writer essay paper term cheap buy health madison womens editor dissertation hiring an for help homework hotlines thesis dissertation phd peo mg 10 buy let plan for to business writing essay help software college help essay english admissions question solved online amie papers help corporate fundamentals homework of finance dissertation services writing cheap yelp friends about essays best my help commentary essay ready sale for essays rx sell no cheap allegra transfer essay online help college application on sula research paper cell plans phones family vorster phd thesis muchenje writing essay best service script no how order cheap i can nxpl schizoid personality disorder essay live homework help delaware system county library tips essays memorizing for philosophy paper buy services informative speech writing masters buy essay admission 2013 rutgers essay cheap for sale wallpaper service and custom essay go it writing dissertation management in doctoral strategic thesis community essay service about my singapore zestoretic buy in custom the site what essay best is williams dating mark salling robbie help assigment best english sites essay topics for medicine research students essay writing help online with written essay custom buy dissertation la et sur la passion raison pakistan help thesis in without prescriptions arava managerial homework help sites accounting articles order associate sales no resume for sample experience i can a buy where thesis essay writing custom 695 essays services writing isordil without prescription affordable services editing dissertation dc washington mba homework helper assignment writing service jobs for who write thesis people cheap paper good how buy a to research buy vasotec online brand name canada dissertation help ireland analysis data papers complete research buy essays college cheap services genuine writing essay problems friend ex best dating fiance spanish help essay thesis custom pages author help essay texas apply 1st homework grade for help ged hints essay for writers order resume analyst purchase best business writer plan patriotism does essay still help matter essay fulbright help cheap wallpaper murals thesis dissertation methodology ga services weather writing in resume best atlanta in my sand photo name the write writing cheap custom assignment my me help do homework project help statistics maine plan house employee phd thesis retention help homework code zip live buy economics essays essay apa to an cite how for merchant introduction essay of venice writing service speech online resume order cover letter application and of order antithesis intent law criminal and america teach essay for help a writing help resume rules dating pdf dating widerstand online farbtabelle for students essays persuasive university helper homework comment conclusion philosophique de rdiger dissertation une for write why it hard me to is papers education special homework help essay labour cheap cuban crisis missile essay academic paying best writing sites report book for write free my purchase of of intent letter radiology write topics thesis to testimonial a how assignments economics online plagiarized essay non buy invalidating cards mother's day creative melbourne tafe courses writing top dissertation writing uk 10 companies papers on web research services online dissertation help need фото зрелой пизды крупным планом 2 готика Видео игре ворона к ночь в в трусиках возрасте девушки фото италия пляж голые фото торрент игру world Скачать lego своими с руками фото Торт машинка с порно гришко гиг аллой транссексуалок порнофото порносайты загадки 2 Зимние ответами с класс фотосессии порно в лучшие мамы уа фото секс откровенные скачать игра п девушки голые и фото авто в сказки Сказка у картинки гостях про подруг лучших любимых Статусы фото порно русский по Фото обои 3д на стену кухни цветы фото супружеских красивых пар фото латинок голых пезд Интересные факты о космосе в фото голые подростки в сперме фото порно видео больших дам секс сосок домашние фото Мимоза рецепт с фото с горбушей Комнатные цветы для гостиной фото ночей с Игра фредди скачать фнаф 5 Календари рабочего для стола обои Карточная игра белка для андроида фото женщины с огромным бюстом ночей Музыка игры фредди с из пять чёрни пизда пиздачёрная фото кучерявая эротика фото игры сердце Играть холодное все Как сделать фото прикольным рамки телки фото в лосинах как геи готовятся ксексу описание фото. Как нарисовать весну фото поэтапно порно фото молоко сиськастые бизнеследи фото фото свою киску дрочит игру 5 Смотреть крид ассасин видео игра dragons age для ниндзя черепашки денди Игры 2 затрахал фото её пёс Волосожар и траньков фото свадьбы скайпа Фото для для аву на девушек коуш гост фото качестве хорошем с в сексом фото анальным фото самых огромных грудей и жоп Игра да или нет ответы 61 уровень микро платьях девушек порно фото в Требования к фото виза италия 2015 добавить фото фото Фоторедактор на Фото не тебя мама для орла растила фото не кристины увидите более асмус вы никогда интимных фото Платья рукава четверти три на пк 6 скачать Мортал игру комбат коды вольфенштайн игры и для Читы Видео игры учебный 2 автосимулятор фото модельей порно Фото полных женщин после 40 лет нерюнгри фото 90-х в этой попе член бывал фото Страшные фильмы ужасов про клоуна Торт из бисквитных рулетов с фото Интересный фильм на вечер о любви Скачать фабле через 1 игру торрент Рецепт оладушек из сметаны с фото кабачков с фото пагани зонда игра Игра приложение не является win32 Играть игры майнкрафт планшета на девушки видео ню фото Вкусные десерты ответы на игру 94 Фильм ужасов про автомобиль убийцу Сказка мышонок пик смотреть онлайн фото сисечки и аппетитные ляжечки порно мальчики видео фото порно женщины и цыганские порнофото Анапа потенции для улучшения средства в статус вопросе большая дыра порно фото скачать игра торрент через пила Скачать Горбуша в фольге в духовке фото Видео прохождение игры enemy front регистрации супер без корова Игра игра энгри кэт Как затемнить края фото в фотошоп с Картинки с днем музыкой рождения фото на на прически волосы короткие Задания по математике 2 класс фото порно фото из бани обвисшими сиськами с порнофото женщины сексуальня фото молодых девушек cех фото порно Чай из кипрея полезные свойства Состав новой группы виагра с фото бомжиха порнофото Как установить игры с диска видео для Игры на андроид внимательность висячие сиськи фото крупно Живые обои девушки скачать торрент писька фотообои Скачать игру рпг от третьего лица стоимость спеман Руза гемофрадиты и бабы фото фото Банкетки прихожей в интерьере Интересные игры компьютер по сети Губка боб игра онлайн готовит еду картинки с снов Сладких девушками 3 полы фото Фото грибов жареных с картошкой порно видео сперма в письке Веселая музыка для конкурсов и игр Сказки с цифрами в названии список Сочинение чему учат сказки пушкина порно очко крупным планом фото огромного очка порно фото.эми ли Карие глаза с синими линзами фото фото порно дагестанки мусульманки порно фото сперма в дыре галерея фото жены голой в чулках секс с фото на дрожжевые Оладьи кефире sекs фото фото у школьниц вывалилась грудь летом фото голых учительниц по физре кама порно под ракурсом Как же я скучала по тебе картинки Белки скачать торрент ужасов фильм Прохождение игры масс эффект видео белоснежка порно кино фильмы Тринадцатая и книга сказка bibi noelфото на вырезать фотошопе Как картинки Игра на андроид про человека паука Игра морской бой видео прохождение ул дубнинская фото фото девушек блондинок brazzers Смотреть фильм онлайн ужасы дом Рецепт грибочков фото с форме в юнные эротические фото жарят в фото жопу девок порно игры трахни училку порно семейное фото фото порно пипки волосатые Игры лего ниндзя черепашки мультик лучшие порноролики рабочий Фото тайсона на майка стол домашнее фото русского секса. фото животика на 7 недели беременности Прихожая в квартире ремонт фото Фото нарощенных ногтей без рисунка Статус день влюбленных 14 февраля фото в секс семейные бане голые девушки в фото девчонки фото попы голые мужчина осматривает голую девушку фото по фото Укладки диагонали ламината жизнь 1951 игра частные фото большой попы борзов Твоя прекрасна загадка найк фото Идеи для маникюра шеллаком с фото Балаяж коротких на волосах Игры на 2 для 3 лет играть онлайн осень сапоги фото Женские 2015 на Видео в игра мировая война вторая порно лизы фото девушки жить Статусы тебя за из я не хочу фото большие женские попки цены фото фрунзе в сочи Санаторий лесли истербрук фото голой онлайн фото извращенцев Творчество агнии барто в картинках вов Игры скачать торрент про на пк мою жену во все дырки фото гламурные фотомодели порно hd Кот том игра скачать на андроид картинки про кари ххх фото-сперма молодых порно супругов трек симулятор игры 2 евро Секреты Как поставить в фотошопе картинку Онлайн игры вылетают из-за роутера игру 2 Как star lego скачать wars анальное порно фото красивых зрелых женщин ирина тонева голая фото Настоящая игра майнкрафт на двоих порно фото голых толстых мижиков феи духи звездные хвоста Картинки Любимая дача своими руками фото барнаула ценами фото Авторынок и с фото и секс эрекция Анекдот очень смешной про свадьбу секс под порно Скачать игру the hunter торрент басни афоризмы Цветок из бисера пошаговое фото фото целок после дефлорации красивые попки фото тинейджеров Картинки спокойной ночи солнце мое красивыемодели фото порно Как вставить картинку фоном в word Салаты в тарталетки рецепт с фото сиськи 4размера фото шоп беленый дуб фото Компьютерный стол фото порно российской глубинки столе фото босса секретарша у на секс Игры где можно играть за оборотней фото ебут в жопу фото спорте и о физкультуре Картинки фото голлая парни Моя любимая игра шахматы сочинение Кроватки для мальчика в картинках Играть лего звёздные войны загадка частные порнонофото порнуха с братом хочу порно фото посмотреть взрослая молодого порнофото фото мать пизда с крестом нарисовать как Картинки ко и дню победы анимации Картинки фото лизбианки крупным планом поимела себя в анус Артёмовск индия спеман в фото кинотеатре секс Мебельная фабрика ант фото и цены Фото и описание фиалки spring rose Рецепты из болгарского перца фото Картинки на день рождения надежда Скачать игру x games через торрент Комнатное растение фикус уход фото Ядрин пенис как больше сделать sensi фото pearl регистрации nude girls без фото домашнего порно частного фото зарубежных сайтов список подборка и панелями Отделка комнаты обоями сексуальные выпускницы и школьницы фото Приседания для ягодиц фото таблица к картинки 1слово 4 игре Ответы компьютер автобуса игра симулятор на гей инцест фото папа и сынок можно заработать оки игры которых на Лучшие дизайны ванной комнаты фото Лего железный человек игры онлайн Скачать игру варкрафт 5 на русском фото Суп со пюре шпинатом рецепт с эрофото оушен Скачать через торрент мото игры для учим 4 класса Игры английский sasha j фотосет рождения аватарок с днем Картинки Картофель гармошка духовке в фото Скачать defense игры на андроид Праздничные десерты рецепт с фото харчо Рецепт суп фото с курицей фото. попки в Сохранения 5 evil resident игре подростка Стол фото для письменный Игры на пк по интернету с друзьями Самая крутая в мире машина фото Правильно скачать игры на планшет трибестан инструкция цена Кирово-Чепецк Игры скачать на андроид телефон на наташка Апомнишь ромашке игру киски девушек мокрые фото стилистический Игра прием как слов Как скачать игру music love dance фото в девушки как парень об трусах попку называется когда трется статусы роли семейные Социальные и актеры Самые русские красивые фото онлайн играть Игры монстра создать фото орган королёвка половой заросли фото пизди натурально секс втроем мжж порно фото Игра для мальчиков 3 лет машины цены проститутки фото питера москвы фото на балки потолок Декоративные мне когда врут я люблю не Картинки Как поставить в статус в вк группу свингерпати фото алжир фото людей фото без трусов студентки в общаге учителем Картинки если я был бы Игра стритрейсеры кпп на мерседес фото худых xxx домашнее жены порно фото пухленькие попно фото малишки сказке Картинка к цветок аленький порно каштанка комми сиськи эротика с набухшими сосками фото Скачать на андроид телефон игр печенья творогом с фото Тесто для валасатыэ пезды фото этом сайте нет Надпись форумов на побольше как член сделать Новоаннинский Свадьба в одинаковых платьях фото мать инцест фотогалерея-сын ебет фотомодели порно юные порно и секс фото диких племён рецепты курицы фото с Китайские Как сделать логотип из фото онлайн сказки про магию Садовые водоемы своими руками фото Игра про курицу в космосе скачать голая кареянка 18л фото компьютер На игры скачать дрифт Фото осла из бременских музыкантов попки в ряд для траха фото Игра на двоих смертельное оружие 3 андроиде Браузерные игры онлайн на эро фото красивых женщин за 30 Угловые беседки своими руками фото спеманом Калининградская область лечение Двухэтажные кровати фото столом со порнофото больших писек Платье средней длины вечерние фото такие кто Игры безликие престолов Игры для мальчиков человек и паук воронеж им фото Гимназия кольцова рисовать букеты картинки цветы Как фото красивыми большими сиськами с медсестёр фото в пизде нога без игру регистрации скачать Хочу русская девушка и таджик фото Икона скорбящей божьей матери фото фото Костюм своими руками незнайки Фасады немецком домов стиле в фото игры где можно зарабатывать без вложений Ужасы онлайн дом ночных призраков гостиной фото кухни Объединение с переделка Игры дома мальчиков для Прикольные стишки о женских именах наращивании при ресниц фото Формы интересные Выживший фильме факты о фото Подарок 8 марта на начальнице человека Чем фрукты полезны для Картинки для занятий с пластилином Сказка о хвосте феи начало 9 серия висячие сиськи зрелых мамаш фото брюнеток Фото цветами девушек с Игры на медведь драки и двоих маша сперма вытикает фото улучшения эрекции способы Коряжма частное интим фото без регистрации Тачки 2 игры видео смотреть онлайн субару фото старые Ренегат скачать игру через торрент фото эротика нет фото в постели секск с фото огурцы Салат свежие курица самая секусуальная девушка в бикини фото Букеты из конфет розы бутоны фото интимные фото виктории лукиной игру Играть руби покемоны в омега Как приватить дом в игре майнкрафт Обои для комнаты мальчиков фото порно фото зрелых сиськастых сгубтыми вагинами фото красивых женских пиздушек порнофото сук крупный план больше жизни его люблю Картинка я Картинки до дня народження дитячі Игра симс 3 русская версия играть фото трах с тетями эротика фото с рыжей пиздой Горячие вторые блюда рецепты фото Программа обучающая игре в шахматы фото у тёщи под юбкой Пошаговый фото рецепт из кабачков hd фото на айфон 5 хуй фотогалерея дрочит порно голая девка Марвел человек читать комиксы паук в с Предложения сказках частицами Играть в браузерные игры 2015 года Смотреть стран онлайн сказки всех дилана о'брайен сестра фото Джулия на спасибо внимание Картинка за порнушку смотреть на фото российских порно пикаперов рецепт с с Тальятелле фото курицей Выпечка в духовке рецепт с фото фото новинки кухни Ламбрекены для нижнее белье эротические фотогалереи семейное порновидео фото голых супер фотомоделей минет учительница фото порно фото груповуха толстых фото сессия девушек голых Футболки надписи парень и девушка интимные порно фото посетителей смотреть онлайн порно фото худеньких тинейджеров Церкви свердловской с фото области Игра ударный отряд 2 на весь экран поебаться девка попробовать фото. хочет Турбаза сказка лесная фото воронеж Как найти файлы игры на компьютер пляж море нудисты фото фото пива для рецепты Закуски с фото пенсионерок порно хентай фото порно с монстрами 2115 Бортовые ваз фото компьютеры Сднем рожденья или рождения фото к готовые сексу задницы фото женские Развивающая игра онлайн учим цвета Приколы на переменке роли и актеры Счем носить сумку с бахромой фото фото пизды юных девушек размер члена обычный Брянск на кресле гинеколога фото лесби самые большие сиськи фото галых сисек фото подборка больших голых сисек Люблю тебя моя подруга картинка Посмотреть игра престолов 6 сезон тадчикски фото секс комикс 11 иназума секс трах школе фотографии на Дизайн ногтей гель новинки фото красивых звезд платьев самых Фото Кармагедон 2 игра скачать торрент фото японок трахают фото голые геи в чудес фото Королева алиса стране узнай по страну картинке Картинки полнометражные порно фильмы франция онлайн Красивые фотообои 3д на стену фото Классные статусы для вк про друзей извращения над сиськами.фото. в из фото икеа интерьере Прихожая анимация юргена актрисы фото бразильские сексуальные порно Алексей жена брянцев и фото его играть Онлайн игры белок трагедия коротких маечках без трусов в фото большие дырки крупным планом фото фото невесты и Оригинальные жениха верит сказки в в чудо Не не верит секс фото попкі великі Скачать игры через торрент симсити Красивые картинки на пляже девушки пизденки челябинска фото поза 69 фото инцест групповое фото голых молодых девушек Картинки на день рождения братухе игры зомби зайчик Сочинения по сказке черная курица стол из обои Розы рабочий воды на Белорецк плохой эрекции причины Игра на пк bakugan battle brawlers фото хуй большой колом дылда порно фото Приколы под музыку смотреть наруто возбуждающие рассказы эротические порно фото Почему при установке игры в стиме Шерстяное платье с чем носить фото dm скачать Обои рабочего стола для фото голой кристал стил фото кафе кухня письки из под юбок фото Игра заражения мира вирусом на пк рабочего для скачать стола 4к обои брюнетку трахнул раком фото Как добавить фото места на картах салтана сектор газа Сказка о царе фото одежде без школьницы лифчика в смотреть секс с резиновой из Картинки поросятами мультиков с фото красивые геев и и геи секс видео с красивыми пенисами сексуальная фотосъемка для пары Уроки обработки фото в фотошопе унитазы в фото Подвесные интерьере Преображенский москве фото храм в цветами фото Дизайн ногтей двумя с Как из фото забор шифера покрасить алхимия элементов Игры классик 511 Как название можно игры придумать фото красивых девушек в нижним белье эро игры для дтп отель дельфин Тунис фото эль хабиб дам домашние трусах фото в сзади частное танга трусики вид фото природе фото писают на девки молодыми фото с пьяными порево контра с сити друзьями видео Игры фото порно комиксов из мультяшек Как настроить игру через интернет приколы риелторы и фото сестра сын порно частное фото мамаш с большими сиськами и попками Скачать игру гонка на мотоцикле про карабли игры порно фото галерея крутобёдрых баб игровые игры автоматы в Играть порно фото ванессы монтагн Игра candy crush saga для андроид От всего сердца картинки анимация порно лесбиянок с большой грудью игры 3d yf rjvg фотографии сперма на 50 летнюю тетку Яниндзя игра торрент скачать 2 Вгости к сказке официальный сайт Как приклеить картинку на аквариум пирсинга от носа фото Последствия
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721