ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ДОБРОСОВІСНОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті особливості значення засад справедливості та добросовісності для правозастосування. Також було досліджено питання доктринального визначення засад справедливості та добросовісності.  

Ключові слова: засади, цивільне право, справедливість, добросовісність.

The article describes the features of principles of justice and conscientiousness for the law enforcement. Besides, the question of doctrinal definition of principles of justice and conscientiousness was researched.

Keywords: principles, civil law, justice, conscientiousness.

 Постановка проблеми. Відповідно до ч. 2 ст. 8 ЦК України, у разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права). Вказане положення зумовлює необхідність визначення вказаних принципів (засад). Зокрема, згідно з ст. 3 ЦК України, загальними засадами цивільного законодавства є:

 • неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;
 • неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією та законом;
 • свобода договору;
 • свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;
 • судовий захист цивільного права та інтересу;
 • справедливість, добросовісність та розумність.

Особливий науково-практичний інтерес становить остання група принципів, адже ці категорії все частіше зустрічаються в чинному законодавстві України. Вони мають суттєве значення для забезпечення належного судового захисту порушених прав, однак, недостатня визначеність на законодавчому рівні справедливості, добросовісності та розумності, дають підстави для системного аналізу цих дефініцій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання ролі засад справедливості та добросовісності досліджувалося такими науковцями як Бакалінська О. О., Бурлаков С. Ю., Демінська А. А., Карпечкін П. Ф., Бойко А. О. та ін. Проте і досі не було зроблене комплексне дослідження проблеми закріплення визначення категорій справедливості та добросовісності на законодавчому рівні.

Завдання дослідження. Завданням цього дослідження є виокремлення тих рис категорій справедливості та добросовісності як загальних засад цивільного законодавства, які б дали змогу для їх подальшого законодавчого закріплення.

Виклад основного матеріалу. Серед науковців існують різні погляди щодо визначення такого поняття як принципи права. Наприклад, О.Ф. Скакун зазначає, що принципи права – це об’єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов’язання), які ставляться до учасників суспільних відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних, групових і громадських інтересів. Іншими словами, це є своєрідна система координат, у рамках якої розвивається право, і одночасно вектор, який визначає напрямок його розвитку [6, С. 2011]

Таким чином, важливо також зазначити, що цивільне законодавство не надає визначення категорії “справедливість”, що дозволяє відносити це поняття до оціночних категорій, які отримують своє змістовне оформлення виходячи із конкретних обставин справи. У літературі зазначається, що в силу абстрактного характеру цього принципу розкрити його зміст досить важко, і пропонується включати в нього такі елементи, як рівність суб’єктів права, свобода договору, необхідність урахування всіх істотних обставин конкретної справи [3, C. 121]

Діалектичний зв’язок понять “право”, “справедливість” та “законність” надзвичайно яскраво проявляється у процесі формування правового суспільства та держави із соціально орієнтованою економікою. Не може не привертати уваги той факт, що на сьогодні проблема співвідношення понять “право” та “справедливість” має дискусійний характер. Зокрема, це пов’язано як з виданням державою норм, які можуть порушувати права та інтереси окремих осіб, так і з несправедливим застосуванням чинних норм права.

У повсякденному житті досить часто плутають поняття права та справедливості. Але з юридичного погляду це різні поняття, хоча і досить близькі за своєю суттю. Справедливість не є ні якоюсь особливою формою права, ні явищем, протилежним праву. Справедливість можна визначити як критерій оцінки позитивної чи негативної якості міждержавних чи міжлюдських відносин, у тому числі в галузі нормотворчості, тлумачення договорів та їх застосування. Саме критерій справедливості дозволяє відокремити рівноправні договори від нерівноправних. При тлумаченні та застосуванні текстів договорів, як i законів у національному праві, справедливість полягає в обміркуванні та взятті до уваги особливостей кожного конкретного випадку на відміну від правових принципів і норм [5, C. 4].

Загалом слід визнати, що законодавство містить “перестрахувальні” диспозитивні норми з вимогою справедливості на випадок невизначеної моделі поведінки. У випадках ж, коли результат дії, на приклад якість товару, що надається продавцем, чітко зафіксована, то у використанні критерію справедливості немає необхідності

Що стосується засади добросовісності, то вона є концепцією, яка поєднує як правові, так і етичні, світоглядні елементи, а тому вона є філософсько-правовою категорією [3, C. 11]. Як вже було відзначено, законодавче визначення добросовісності відсутнє, а тому для окреслення меж цієї категорії слід звернутися до доктринальних тлумачень. Зважаючи на це, слід підтримати думку дослідників, що добросовісність означає прагнення сумлінної реалізації права, його захисту та забезпечення виконання обов’язків. Невідповідність дій особи нормам права свідчить про недобросовісність дій особи, проте така недобросовісність має бути встановлена судом, що випливає із презумпції добросовісності дій суб’єкта цивільних правовідносин, закріпленої в ЦК України. Зважаючи на це, добросовісність і недобросовісність – це характеристика дії, яка властива поведінці суб’єктів цивільного права. Саме тому добросовісність і справедливість розрізняються за спрямованістю їх положень відповідним суб’єктам цивільного права [6, C. 172].

Поняття добросовісності досить широко використовується в українському законодавстві. Зокрема, важливе значення має аналізоване поняття в договірних відносинах та відносин власності щодо визначення титульного власника (добросовісного набувача), який володіє певним майном на законних підставах. Крім того, у випадку наявності недобросовісного набувача, може бути застосований, так-званий “віндикаційний” позов, тобто позов власника, що не володіє своїми майном, до незаконно вододіючого цим майном (недобросовісного) володільця, з метою відновлення порушеного права шляхом вилучення її у натурі. Важливе значення принцип добросовісності у цивільному праві України має і зважаючи на те, він що формує відповідну правову презумпцію.

Висновки. Зважаючи на вищевикладене стає зрозумілим, що закріплення у вітчизняному цивільному законодавстві таких фундаментальних засад як справедливість та добросовісність не може вважатися випадковістю а є наслідком складних процесів розвитку як системи українського права зокрема, так і юридичної науки загалом. Основою та однією з причин такого закріплення принципів добросовісності та справедливості є їхній активний вжиток у європейській правовій системі.

 ЛІТЕРАТУРА

 1. Бойко А. О. Категорія справедливості у цивільному процесі України / А. О. Бойко // Молодіжний науковий вісник. – 2012. – № 2. – С. 47-50.
 2. Отраданова О. О. Реалізація принципу справедливості у цивільно-правових зобов’язаннях із завдання недоговірної шкоди / О. О. Отраданова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 74. – С. 120-123.
 3. Павленко Д. Г. Принцип добросовісності в договірних зобов’язаннях: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Д. Г. Павленко. – К., 2009. – 20 с.
 4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О. Ф. Скакун. – Х.: Консум. – 2001. – 656 с.
 5. Терещенко О. В. Принцип справедливості при вирішенні міжнародних судових спорів / О. В. Терещенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 19. – С. 1-6.
 6. Чубоха Н. Ф. Принцип добросовісності у цивільному праві України / Н. П. Чубоха // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 171-174.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speedypaper.com coupons store write paper my school for Amoxil britain Hollywood in online to place great best - buy order generic Amoxil newspapers of online congress library Drop india Warren Careprost - 20mg Careprost india Drop msn help homework i my college should when essays write need writing help write i my wanna don paper quarry thesis phd on research marriage paper gay counseling dissertation africa services south business plan writing in resume essay examples writing evaluation letters of cover do for free homework online my writing critical essay help cheap essay buy online papers Tricor price homework ask a tutor help custom admission writing essay legal writing resume mississauga service good college introductions essay help forum thesis resume federal certified service writing religion on research papers homework help microeconomics economics mba essay writing service admissions in e vitamin food homework states help us cours de dissertation cost theo-24 without sr insurance for resume executive purchase samples writing service brisbane essay a essay perfect writing app updating accuweather map weather not dissertation bits outline can money on happiness essay buy help gcse homework of help homework badge courage red cheap pre essays written for Macon humans to uk 100mg for Suhagra Suhagra sale in - buy essay middle school help ranitidine ingredients buy paper essay sat format essay resume dc services writing books schools cheap paperback for homework statistic help service writing reliable cheap essay essay school service law admission insp online do english homework my help homework ohio communication in case studies and disorders sciences experience format essay life services screenplay writing homework sch uk help site kent tender services writing chelsea homework schools community help help homework foresman scott with mice and help of men essay science education school help discovery homework five operations paragraph order research for outline bipolar disorder paper papers borders essay custom writing 24 hrs in essay argumentative writer calls math help 911 kid homework australia cv writing best service managers plan 90 sales day for business assistant medical office resumes for writing paper research effective service review custom essay do my i need homework to student sale college papers for paper to mba write how an essay custom dri lab need report help a writing to grade an essay how turabian title page essay do biology my assignment case gender identity disorder study trusted custom writing plagiarism buy research paper without prescription sr a theo-24 my book write own to how paper for cheap my write helping mother essay at home sur l39amour dissertation bipolar research papers disorder chronological to a write resume order in how papers paid online get write to homework revolution help american online helpline phone number welsh homework chronological articles order essay china coin mp32mp4 online dating writing good essay download a college admissions viagra female best price need help proposal my with research i bulk lanterns paper cheap chloroquine dissertation fluoroquinolone and essays abstract expressionism i my homework want to you do dissertation contents and help proposal someone take class to online my men for women on equality essay and help cube variation with direct homework hindi sites essay in essay choice pro abortion for research mechanical paper cell phones homework help medical statement school for ideas for personal online writing assignment with help my term paper writting business chicago plan writer write school a report to how story own my online write service best writing valley online resume hefer admission for college with help essays my paper writer review system ordering for thesis documentation on bentham essays in my i person write the should third cv book how to nonfiction write proposal a essay or homework helpful is harmful how cost is help much homework chegg thesis law order and anti assignment business dissertation write my someone to thesis hire help nursing a essay writing your a writing dissertation doctoral buy studies case disorders psychological letter fellowship sample cover application medical for to do my znaczy homework co for writing to begin statement school a personal how medical cheap Adalat structure thesis phd all help homework about castles service essay discount code editing admission school assignment help in letter dissertation writing services singapore example eating disorders essay attention study case deficit hyperactivity disorder rice help essay research paper disorder eating to will i paper someone a me for write pay school help essay admission graduate help reasearch writing college paper Chandler cheap Drop - presciption online buy without purchase Bimat Drop no script Bimat buy thesis doctoral guide homework help study answers disorder identity thesis statement dissociative nolvadex tablets 100mg purple help essay color dissertation i my to write someone need order thesis fractional controller pid mechanical pdf fresher engineer resume for check plagiarism essay for free program essay writer levitra pas acheter cher professional caryophanon phd kele thesis will you write my for me essay need song a love writing help school essays how admission write graduate to enron ethics essay business dissertation counseling christian va virginia writing best service beach cv welcome speech meeting sample for service essay checking help algorithm homework proof coorinate help variable homework thesis responsibility essay school on etd gatech towards reviews paper writer penny writing singapore service resume with paperwork need help thesis 1.8.5 purchase pay accounting do to my assignment section methodology a to write how of proposal dissertation the essay research custom paper english homework help grammar science homework help in earth motors literature review satisfaction on of tvs customer do can my someone assignments resume accounting samples entry level a write science political to how essay apa movie style review resume order boston online pizza master essays for in order chronological resume objectives proposal research for writing disorder literature review autism spectrum service research dog paper statement sales manager resume objective for services content website writing analysis book purchase essay brave world technology new order restraining to letter write a how for a to order purchase how write local a california colleges creative writing no rumalaya needed description