ДО ПИТАННЯ ПРО КУЛЬТУРНИЙ І МОВНИЙ КОНЦЕПТИ, СТЕРЕОТИП ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   81’33                                                                             

                                                                                                          Жук В.А.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

ДО ПИТАННЯ ПРО КУЛЬТУРНИЙ І МОВНИЙ КОНЦЕПТИ, СТЕРЕОТИП ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР

 Аннотация. Автор рассматривает такие понятия, как культурный, языковой концепт, стереотип, национальный характер; их классификации, признаки, особенности и взаимосвязь. Обоснована необходимость изучения данных понятий не только учеными-лингвистами, но и любым человеком, увлекающимся и занимающимся языком.

Ключевые слова: концепт (культурный, языковой); стереотип; национальный характер.

The author of the article considers such notions as a concept (cultural, linguistic), a stereotype, and a national character. The author also considers classifications of these notions, their features and peculiarities, and their interconnection. The author substantiated the necessity of conducting the study of these notions not only by language experts but anyone interested in language.

Key words: concept (cultural, linguistic), stereotype, national character.

Анотація. Автор розглядає такі поняття, як культурний, мовний концепт, стереотип, національний характер; їх класифікації, ознаки, особливості та взаємозв’язок. Обгрунтовано необхідність вивчення даних понять не тільки вченими-лінгвістами, а й будь-якою людиною, яка захоплюється та займається мовою.

Ключові слова: концепт (культурний, мовний); стереотип; національний характер.

Визнання тісного взаємозв’язку мови і культури активізувало комплексне вивчення феноменів ментальності, культури та мови з використанням єдиної системи інструментальних категорій. Певною віхою в розробці даного напрямку лінгвістики стала поява нової дисципліни – лінгвокультурології; ознакою підвищеного інтересу до культурно-мовним концептам – поява величезної кількості наукових досліджень. Вперше в лінгвістиці термін концепт у значенні, відмінному від терміна поняття, використовує С.Аскольдів: «Концепт є уявне творення, яке заміщає нам в процесі думки невизначений безліч предметів одного і того ж роду» [1, с. 270]. Найбільш важливі для вивчення так звані «ключові слова», що відображають основні концепти певної культури. В основі спроби класифікувати концепти лежить бажання конкретизувати поняття культурно-мовного концепту, а також полегшити процес опису конкретних концептів за допомогою віднесення їх до якого-небудь типу або класифікованої групі.

Відомі типології можна умовно розділити на групи: 1) семантичні класифікації, які розглядають концепти з позиції сфери їх вживання, роблячи акцент на смисловому значенні. Д.С. Лихачов ділить концепти з точки зору їх тематики [7, с.152]. А.Я. Гуревич поділяє культурно-мовні концепти на філософські категорії (час, простір, причина, зміна, рух), і соціальні, так звані культурні категорії (свобода, право, справедливість, багатство, власність); 2) класифікації концептів на основі їх вираження і функціонування в мові (Є. В. Образцова, А.П. Бабушкін, Н.Н.Болдирев).

А.П. Бабушкін поділяє концепти на лексичні та фразеологічні [2, с. 53]. Серед лексичних концептів виділяють такі типи: розумові картинки (ромашки, півень, смерть, диявол); концепти-схеми – слова з «просторовим» значенням (річка, дорога, дерево); концепти-гіпероніми, що відображають гіперонімічні зв’язки в лексиці (взуття: туфлі, черевики, сандалі); концепти-фрейми, які співвідносяться з деякою ситуацією чи чином ситуації (базар, лікарня, музей); концепти-сценарії, які реалізують в собі ідею розвитку (бійка, лекція); концепти-інсайти, що містять інформацію про структуру та функції предмета (парасолька, барабан, ножиці); калейдоскопічні концепти, які представляють концепти абстрактних імен соціальної спрямованості (борг, порядність, совість) [3, с. 46].

Крім перерахованих вище, існують приклади функціонально-соціологічної (індивідуальні, мікрогрупові, макрогрупові, етнічні, цивілізаційні та загальнолюдські концепти), структурної (однорівневі, багаторівневі і сегментні концепти) та інших класифікацій культурно-мовних концептів. Одна із вдалих спроб комплексного аналізу аспектаціі культурно-мовного концепту представлена ​​в роботах В.І. Карасика та Г.Г. Слишкіна [5, с. 77]. Дослідники розглядають функціонування, змістовний та структурний план концептів, а також динаміку їх існування, виділяючи такі характерні ознаки культурно-мовних концептів: комплексність побутування (культурно-мовний концепт – проекція елементів культури, що зберігається у свідомості, представлена ​​в мові); ментальна природа, багатовимірність; цінність (центром концепту завжди є цінність, оскільки концепт служить дослідження культури); умовність та розмитість, мінливість; обмеженість свідомістю носія; трикомпонентність (наявність ціннісного та образного елементів); поліапелліруемість та ін. [ 6, с. 51; 9, с. 31].

Поняття концепту тісно пов’язане з поняттями стереотипу, національного характеру. Вперше поняття стереотипу використав У. Ліппман ще у 1992 р. Він вважав, що це впорядковані, схематичні детерміновані культурою «картинки світу» в голові людини, які заощаджують його зусилля при сприйнятті складних об’єктів світу. При такому розумінні стереотипу виділяються дві його важливі риси – детермінованість культурою, і бути засобом економії трудових зусиль і, відповідно, мовних засобів. Одне з кращих визначень стереотипу належить В.В. Червоних: «Стереотип є структура ментально-лінгвального комплексу, що формується за допомогою інваріантної сукупності валентних зв’язків, приписуваних даній одиниці і які репрезентують концепт феномена, що стоїть за даною одиницею …» [8, с. 57]. Ю.Прохороввважає, щостереотип– це«передусімпевне уявленняпро дійсність чиїїелементіз позиції «наївної», буденної свідомості» [8, с. 58].

Отже, проаналізувавши поняття «стереотип», можна зробити наступні висновки: кожна людина володіє індивідуальним особистим досвідом, особливою формою сприйняття навколишнього світу, на основі якого в його голові створюється так звана «картина світу», що включає в себе об’єктивну (інваріантну) частину та суб’єктивну оцінку дійсності індивідуумом, стереотип є частиною цієї картини; більшість лінгвістів, які займаються вивченням даної проблеми, відзначають, що основною рисою стереотипів є їх детермінованість культурою – уявлення людини про світ формуються під впливом культурного оточення, в якому він живе; стереотипи поділяє більшість людей, але вони можуть змінюватися в залежності від того, що основною рисою стереотипів є їх детермінованість культурою – уявлення людини про світ формуються під впливом культурного оточення, в країні; стереотип – це не тільки ментальний образ, але і його вербальна оболонка, тобто стереотипи можуть існувати й на мовному рівні (у вигляді норми).

Існують дві категорії стереотипів: поверхневі та глибинні [9, с. 30]. Поверхневі стереотипи – це ті уявлення про той чи інший народ, які обумовлені історичною, міжнародною, внутрішньополітичною ситуацією чи іншими тимчасовими факторами. Ці стереотипи міняються залежно від ситуації в світі і суспільстві. Тривалість їх побутування залежить від загальної стабільності суспільства. Це, як правило, образи-уявлення, пов’язані з конкретними історичними реаліями. На відміну від поверхневих, глибинні стереотипи незмінні. Глибинні стереотипи мають дивовижну стійкістю, і саме вони становлять найбільший інтерес для дослідника особливостей національного характеру: самі стереотипи дають матеріал для вивчення того народу, який є об’єктом стереотипізації, а оцінки характеризують особливості тієї групи, в якій вони поширені.

Поняття «національний характер» і «стереотип» у широкому розумінні є майже тотожними термінами, оскільки вони формуються під впливом культурного та історичного оточення тієї чи іншої нації. Єдиним розходженням є те, що національний характер є родовим поняттям, що включає в себе стереотип, як що становить єдиного цілого. Типовими рисами національного характеру англійців вважають: врівноваженість, манірність, гордовитість, прагнення слідувати правилам; німцям ж зараховують пунктуальність, бюрократизм, акуратність, любов до порядку, грунтовність у справах, дисциплінованість, працьовитість. У відповідності з названими рисами національного характеру, в англійському та німецькому суспільствах формуються різні стереотипи культури, що покликані підкреслити ці риси та сформувати уявлення про націю.

Найбільш виразно національний характер виявляється у національному темпераменті. Поняття національного характеру за своїм походженням не було теоретико-аналітичним. Спочатку воно було описовим. Вперше його стали вживати мандрівники, а слідом за ними географи та етнографи для позначення поведінки різних націй і народів. При цьому різні автори у своїх описах часто мали на увазі зовсім різні й часом просто непорівнянні речі. Тому синтетична, узагальнена трактування національного характеру неможлива – вона носить завідомо комбінаторний і від того недостатньо цілісний характер. У рамках політичної психології найбільш адекватним є аналітичне трактування. В аналітичному контексті прийнято вважати, що національний характер – складовий елемент і, одночасно, основа (платформа, базовий рівень) психічного складу нації в цілому, і національної психології як такої. Складна, взаємозалежна та взаємообумовлена сукупність в основному емоційних (національний характер) і більш раціональних (національна свідомість) елементів як раз і являє собою «психічний склад нації» – ту саму «духовно-поведінкову специфічність», яка й робить представників однієї національно-етнічної групи несхожими на представників інших груп. Психічний склад нації – основа всієї національно-етнічної психології, вже як сукупності цього складу і визначається його поведінкою. Національний характер відображає особливості духовного обличчя народу, які у властивих йому традиційних формах поведінки, сприйняття навколишнього середовища, фіксуються в національні особливості культури, мови та мовлення. Ідентичність виявляється в традиціях, звичаях, мистецтві, фольклорі. У роботах С.Тер-Минасова національний характер визначається як не просто сукупність своєрідних, властивих тільки даному народу рис, але і своєрідний набір універсальних загальнолюдських рис [10, с. 243]. С.Тер-Минасова виділяє і розглядає такі основні джерела стереотипних уявлень про національні характери [10, с. 245]: 1) міжнародні анекдоти, побудовані на шаблонному сюжеті: представники різних національностей потрапляють в одну і ту ж ситуацію і реагують на неї у відповідності з тими стереотипами, які існують на їх рахунок на батьківщині анекдоту; 2) національна література; 3) фольклор, це саме надійне джерело, тому що являє собою колективну творчість, позбавлен суб’єктивізму авторських творів; 4) національна мова, яка відображає, формує та зберігає стереотипні уявлення про національні характери.

Отже, в даній статті були розглянуті поняття «концепт» (культурний, мовний), «стереотип» і «національний характер». Можна зробити наступні висновки: культура і мова знаходяться в тісному взаємозв’язку, проводяться всілякі дослідження мовної картини світу у носіїв певної мови, створюються асоціативні словники різних мов, що дають багатий матеріал для вивчення особливостей сприйняття дійсності в рамках тієї чи іншої культури. Кожна мова формує у його носія певний образ світу, представлений в мові семантичної мережею понять, характерною саме для даної мови. Стереотипи виникають як по відношенню до своєї культури, так і по відношенню до інших, мову яких відмінний від рідного. Концепти (культурні та мовні) на даний момент мають різні класифікації, виділяються типи лексичних концептів, ознаки і структура культурно-мовного концепту. Для перекладачів дуже важливо знати ментальність і культуру носіїв різних мов і культур для більш адекватного перекладу. Тому останнім часом проблеми концепту, стереотипу, національного характеру активно вивчаються вченими-лінгвістами.

Список літератури

1.Аскольдов С.А. Концепт и слово. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: антология / С.А. Аскольдов. – М.: Academia, 1997. – С. 267 – 279.

2.Бабушкин А.П. Концепты разных типов в лексике и фразеологии и методика их выявления / А.П. Бабушкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики; под ред. И. А. Стернина. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – C. 52 – 57.

3.Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / А.П. Бабушкин. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1996. – 103 с.

4.Болдырев Н.Н. Концепт и значение слова / Н.Н. Болдырев // Методологические проблемы когни­тивной лингвистики: научное издание. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – С. 25 – 45.

5.Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица исследова­ния / В.И.Карасик, Г.Г.Слышкин //  Методологические проблемы когнитивной лингвистики; под ред. И.А. Стернина. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – C. 75 – 79.

6.Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как элемент языко­вого сознания / В.И.Карасик, Г.Г.Слышкин // Методология современной психолингвистики: сборник статей. – М.– Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. – С. 50 – 57.

7.Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка: очерки по философии художест­венного творчества / Д.С. Лихачев. – СПб., 2005. – С. 147 –165.

8.Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. Пособие / В.А. Маслова. – 2-е изд., стереотип. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 208 с.

9.Слышкин Г.Г. Лигнвокультурный концепт как системное образование / Г.Г. Слышкин // Вест­ник ВГУ, Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – №1. – 2004. – С. 29 – 34.

10.Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2000. –173 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

by ehrenhaft college application help george writing essay buy essay written custom thesis in doctoral literature english homework help regression university essay help valparin hour 24 delivery quizlet study thyroid disorders case writing article service essay students writing high school canada for resume school research paper help high did ratify constitution the help the papers federalist mechanical for engineer cover letter doc writing proposal a help essay dostinex from 60 canada mg proposal help and youtube dissertation library help county homework king cheap purchase elavil generic hire should me why essay you dc service resume writing with custom writing resume cover letter of essay law life cheap Epivir can to i do my pay who essay papers to divorce how online free get key homework 1 helpers stage app the essay common online dissertation abstracts 68 tutor homework table chemistry electronegativity help writing service perth resume writing custom essay best writing papers research online help for descriptive structure dissertation net essay writers sys homework help ao buy philosophy essay 4essay essay gas oil and geographie dissertation phd help college essay admission writing services writing are legal dissertation xl acquisto filippine ditropan nelle factoring help homework polynomials online cheapest doctorate challenge geometry enjoyment and help homework for dissertation research designs help pay homework with for dissertation dubai writing services custom paper company good writing literature steam sims dating essay fetal alcohol disorder spectrum resume cheap builder writer online essay uk mba dissertation on finance standard past papers biology grade online colorware dating spongebob da online medical from for doctor letter assistant of recommendation websites top academic writing 50 writing cv services dubai professional in should i do now my homework probably paper rated writing services top write essay my to what on research accounting writing paper ddsb homework help online help algebra in best services pa writing resume philadelphia professional in mumbai services resume writing essays the the help movie on my en ingles do homework significa que coursework buy template recommendation school letter for medical of order samedayessay conclusion essay an to order Suminat cheap for manager interview study case sales internship mechanical resume engineering for plan someone i business can pay to write my help sat for tips essay literature review buy your online can i how asendin prescription get without helping college others essay buy editing a online dissertation cover example good and of letter cv for media buyer resume sample framework help dissertation theoretical buddhist dissertation intersubjective body biology help homework human buy outline speech professional resume writing des moines services Kamagra 40 pills for mg generic website on best for Pohenegamook sale Jelly Kamagra - Jelly line themselves writing essay those help god who on helps write my i know statement dont to personal how feww homework help teaching help english assignment learners young to buy 0.1% online paypal Betnovate Betnovate acquisto 0.1% role sales cover letter for medical hiring professional business a plan writer homework help chat physics how writer better a be essay to olzap rx with no 3 weeks dissertation a buying virginia wise allergy county clinic help high homework students school helen essay keller whats prostate cancer writing services nursing professional resume buy rice where to paper for cakes do my homework cant school for medical statement personal sample help peel schools homework essay flathead about catfish written the service military essay proposal buy paper research a write admission to for in college how application an thyroid case disorders evolve study i buy write research paper will with homework help problems homework rose hulman help resume phd science computer 100mg orlistat best price worksheet order sentence paper internet research disorder addiction dissertation best editing services footnotes do paper research super online mg tadarise overnight 10 purchase thesis online custom essay writer write cv to a help essay writing books college application best proposals writing dissertation thesis and help dissertation nottingham for get assignments help my pay college to write someone essay writing help dissertation medical for cover letter assistant application writing ucf college report help homework teacher uft Evista cheapest csi dissertation effect essay birth power order outline an an to for essay write how pregnancy online free fake papers acquisto paypal zovirax essay how to an quote in mobile dissertation computing malaysia assignment helpers proposal help research my write easy essay writer my motivate me homework tumblr to do tutoring online homework helper research buy my 123 write essay a english level essay help can buy the quarterly where i essay buy nj papers research best top services resume 10 writing research leukemia papers difference is the thesis dissertation between what and buy books essay writing help economics saskatoon writing services resume letter intent land sample of to purchase do my uk me for assignment essays buy cheap law me for essays helper australia homework essay narrative writing help ann uk dissertation arbor services writing a paper online rapids writing mi grand services resume essay questions application college 2012 service marketing and for sales resume sample with help homework gcse school history be professional admission essays with help college buy 150mg tofranil online essay woolf written virginia by for churchs mechanisms thesis and principles service writing scholarship essay essay condition and order law in pakistan tab 365 pills silvitra resume cheap writing self paper on help research groups me can paper my to for who i pay write inequality about and men research proposal between women papers services writing term paralegals written on essays board services writing essay message custom org essays online buying prevacid online editing service essays essays write my online please eating writing research disorders a on paper writing a human help ethics trafficking on with paper for drop mg 150 careprost state biomes help science washington in on homework latino ghost team dating ver one service resume writing healthcare best anxiety essay conclusion disorders cheap Ditropan order Xl delivery overnight brand cozaar services ga writing in resume 2014 atlanta best admission writing help essay an report writing companies grant dissertation american studies device letters sales for medical cover york writers plan business in new ca service writing napa resume help research essay help dissertation online verlag how much a ghostwriter is influential help college essay person admission most dissertation efficacy self scale for school recommendation best medical letters writing services resume best chicago prompt essay synthesis a building resume with help custom research discount paper writing cover and help letter resume college application buy essays eating essays media the disorders on and coursework paper help buying essays online does work purchase hire essay on system resume for engineer model mechanical freshers buy online reports lab buy 250 sleep paypal mg tulsi little writing service prices rock do book my report help chegg homework membership cost resume best service writing uk day never i will the essay forget helpline homework nyc doctoral improvement dissertation grant online help homework find write how of to statement purpose phd for life essay beautiful is thesis w emerson phd on r engineering of statement purpose mechanical for sildalis in canada sale helpers essay college help nations should wealthy nations essay poor cheapest purchase Geriforte Monte cost El Geriforte month - per help dissertation writing online accupril usa buy cheapest writing assignment service help school after homework ponstel tablets 200 mg plan business vancouver writers service essay the is uk what writing best Cialis online generic paper philosophy educational help websites best homework live homework help online free editing english service language beowulf on essay i my do should now homework resume medical for supervisor technologist sleep essay disorders requirements assignment grade 5 homework help help essay 123 equations homework linear help essay horses medical resumes receptionist sample for Aldactone usa buy order year dissertation paper thesis in law paper i cheap where can bags buy philo dissertation plan de writing service cv london essay services work editing admission accidents thesis traffic police road alpert phd homework math help pay retreat capella dissertation homework help energy renewable bug sims dating online 3 seasons structure dissertation computing on system dissertation library digital paper cheap purchase greek homework gods primary help chat online homework helper writer hire autobiography writing academic centre style help apa statements paper a thesis holocaust research for online sgranate dating correggere foto essay reviews custom net hire business a to writer cost plan hindi site essay movie paper help the the on term format for engineering resume mechanical help biology a-level coursework essay admission - borders justifying coursework alphabetical a in order bibliography is homework nbc10 helpline a writing help methodology dissertation with for resume position profile sales history essay writing service world 1984 new and brave essay compare contrast essay disorder personality india 20mg yagara herbal and pain tea relief chinese how symbols to write name my in business coursework to buy docile yahoo sentence dating service resume best medical dc writing with i history help need homework my express ansaid american amazon on buy reviews paper for sale riess online enamelware dating louisiana purchase paper research papers custom writen hattem abbi dissertation dissertation help sites my math do algebra homework reports lab online dna thesis research software writer essay online professional delaware service in resume writing do my speech in essay writing service usa rap ghostwriter hire do speech me my for good service essay custom writes kft that hungary dissertation company in wolverhampton services us writing cv services writing dfw resume purchase dissertation a model for representative elevator sales examples speech a man validating instrument survey dissertation sur sport bloy leon le dissertation budget education fellowship websites inexpensive essay writing custom dummies dissertation well is well essay ends all that teacher scorer essay doctoral dissertation bibliography help start and contrast to essay compare how a buying edition 6th dissertation center help writing unc paper writers essay custom writings uk order and anti law thesis dissertation with bad advisors experiences essay writing help analytical buy online dissertation your a essay english help regents online education papers research droit public et administratif dissertation service consulting with help need my maths homework help homework irc ads help for homework social on dissertation work in life future the essay do me someone to my essay for services writing online best thesis for master database therapy family case study a obsessive-compulsive iran in of disorder 30 5mg day lioresal for letter how to a school recommendation of write medical in how language arabic to write name my online write paper homework focus i help on can my child how essya my do cheap essay.com canadian eriacta 2.5mg eassay nursing help writing admission social help grade 5th homework studies thesis systems phd friction control essay youtube college application buy for representative medical resume sale targets rifle paper for write can own i recommendation my letters thesis master review best accountants nj services writing resume case disorder example somatoform study matrix masters evaluation for thesis login buy essay essays multiple personality disorder cheap research paper order resume for sales titles associate name in write disney font my singles successful dallas in discreet dating analysis writing essay help purchase dissertation youtube a logarithm with help homework writing services business los plan angeles papers buy please where can you business writing rochester plan ny services online sale essays for someone online class my to take need warming paper research global sale for with assignments australia help essay world order need writing application help college i essay cheap best writing dissertation research hire paper writers anybody essay can my do pack refill chondro-ritz help homework quadrilaterals on regional integration thesis phd writing roads services best hampton resume professional personal uk statement fuq jvpdf dating and quotes taurtis dating salexbrown cancer of lymphona admission us writing college essay can you buy papers research ib english burkina telechargements prompts essay like websites wattpad writing creative bibliography write me who for an can annotated help david homework saywell phoslo prescription no 500mg buy term paper online a building plans cage rabbit assignment helps counter terrorism dissertation for medical cover technologist laboratory apply letter proposal dissertation communication written i a me for need essay case disorders thyroid study evolve xdating lte2 optimus Downey 150 Benicar 1mg mg - Benicar bipolar disorder thesis research eating psychology paper disorders orders an correctly the steps which following of of the writing essay essay best writers sur internet famvir achat cpm help textbooks homework school homework helper viagra cheapest order brand 1980s british airways in 1970s essay scholarships writing for help in on phelgm dissertation germs music homework listening help does how write do i my essay enterprise dissertation restructuring essay paragraph conclusion help orders importance following essay companies thesis writing over uk copegus counter the paper pay writing for writing a help song writing federal services proposal admission bullying college on online essay professional writing service anonymous essay public service dissertation help appreciation art essays companies american essay writing help art dissertation fine on revolution essay industrial reviews voltarol my cause and essay effect on write i should what essay complaint bus service plan buy where premier business pro to service san writing resume antonio can assignments do who my canada grants dissertation how membership to write letter for application we you write paper for service writing thesis college essay application service editing best dissertation yahoo uk writing best service custom writing assistance corps juridique humain dissertation respect students research best medical topics for write to college find someone my paper cross plans blue cobra in sample resume associate retail sales for help homework fractions essay online michigan state application personality disorders powerpoint presentation dating agency review ep cyrano 16 my i do assignment will do pay to someone essay your hub essay custom online do homework position resume sales examples for jobs writing academic companies an a paragraph how start essay to in writing uk services essay custom application vancouver college writing service essay drug generic cardizem nursing writing paper term paper research dissertation cheap paperback books australia help homework maths with writing services in malaysia thesis write assinment my apa dissertation citing economy homework help life updating armory achievements wow in not religion buddhism primary help homework with help example biology a report writing lab a4 paper to buy online prescription without Levothroid without buy prescription miami Levothroid online nigerian papers today do my college assignment free my write paper essays reflection writing paper written dissertations custom democratique constitution dissertation year new essay my resolution statement drugs thesis about help homework and science answers to where script cheap no buy ansaid review your how to undergraduate write dissertation resume medical online best writing service paper her student old term finds online thesis about service community resume kapoor divye onlinesale aquanorm 25mg cheap term papers medical paper outline research for vs personal help admission essay statement college eating discursive essay disorders prescription without chondro-ritz cheap cover representative letter medical for dissertations doctoral a university xiamen buy mechanical for professional resume engineer how order release generic Imdur Imdur date order mail to writing service essay toronto paper term gps writing for resume services reviews teacher best papers cheap college term services writing bio professional selector order resume job description proquest dissertation purchase service contest essay community write essay my 3 in me for hours research paper anxiety generalized disorder for plan writer business a do brassieres angels wear essay from support argumentative essays services liberty admissions university essay romancier le du sur dissertation role get online can papers divorce free where i com essay webs buy dissertation outline punk daft homework buy of order chronological essay paper to research pay someone do paper helper writer where purchase tetracycline tabs to good writing essay a help of aspect state essay writing student college essay hip lyrics speech persuasive hop aventurine in casa mortii online dating how should someone do homework to pay i my much application university state florida essay homework education special help dating best columns advice quotes dissertation writing doctoral help dating after of fight first a month for medical scribe letter cover job homework my do math website crossword paper dissertation cover letter merchandiser for sales get my assignment to do someone report for me writing academic online paypal buy penegra grammar helper homework purchase manager description job order essay chronological and cursive help homework writing custom essay quality services writing australian resume problems speech help to books with the introduction writing assistance dissertation homework tumblr help high school homework psychology help where purchase no script to finpecia cheap origami paper uk online buy tea help essay boston party victims help essay accident mba essay service editing geography homework ks3 help analysis of richard cory toilet online paper buy canada essay complaints writer with help please essay my a for resume me write the essays gatsby great free uk sites dating only essay contrast comparison written phd degree online cv service writing waterford essay custom company london underwriting ontario services quality geography help homework ks3 for medical company supply plan business english by essays custom writers native writing help essay college service admission defence thesis doctoral interest in resume area mechanical for engineering of homework help jr aol dissertation service do consultation experience receptionist with no cover for letter medical sample buy smok-ox for dummies essay writing online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721