ДО ПИТАННЯ ПРО КУЛЬТУРНИЙ І МОВНИЙ КОНЦЕПТИ, СТЕРЕОТИП ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   81’33                                                                             

                                                                                                          Жук В.А.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

ДО ПИТАННЯ ПРО КУЛЬТУРНИЙ І МОВНИЙ КОНЦЕПТИ, СТЕРЕОТИП ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР

 Аннотация. Автор рассматривает такие понятия, как культурный, языковой концепт, стереотип, национальный характер; их классификации, признаки, особенности и взаимосвязь. Обоснована необходимость изучения данных понятий не только учеными-лингвистами, но и любым человеком, увлекающимся и занимающимся языком.

Ключевые слова: концепт (культурный, языковой); стереотип; национальный характер.

The author of the article considers such notions as a concept (cultural, linguistic), a stereotype, and a national character. The author also considers classifications of these notions, their features and peculiarities, and their interconnection. The author substantiated the necessity of conducting the study of these notions not only by language experts but anyone interested in language.

Key words: concept (cultural, linguistic), stereotype, national character.

Анотація. Автор розглядає такі поняття, як культурний, мовний концепт, стереотип, національний характер; їх класифікації, ознаки, особливості та взаємозв’язок. Обгрунтовано необхідність вивчення даних понять не тільки вченими-лінгвістами, а й будь-якою людиною, яка захоплюється та займається мовою.

Ключові слова: концепт (культурний, мовний); стереотип; національний характер.

Визнання тісного взаємозв’язку мови і культури активізувало комплексне вивчення феноменів ментальності, культури та мови з використанням єдиної системи інструментальних категорій. Певною віхою в розробці даного напрямку лінгвістики стала поява нової дисципліни – лінгвокультурології; ознакою підвищеного інтересу до культурно-мовним концептам – поява величезної кількості наукових досліджень. Вперше в лінгвістиці термін концепт у значенні, відмінному від терміна поняття, використовує С.Аскольдів: «Концепт є уявне творення, яке заміщає нам в процесі думки невизначений безліч предметів одного і того ж роду» [1, с. 270]. Найбільш важливі для вивчення так звані «ключові слова», що відображають основні концепти певної культури. В основі спроби класифікувати концепти лежить бажання конкретизувати поняття культурно-мовного концепту, а також полегшити процес опису конкретних концептів за допомогою віднесення їх до якого-небудь типу або класифікованої групі.

Відомі типології можна умовно розділити на групи: 1) семантичні класифікації, які розглядають концепти з позиції сфери їх вживання, роблячи акцент на смисловому значенні. Д.С. Лихачов ділить концепти з точки зору їх тематики [7, с.152]. А.Я. Гуревич поділяє культурно-мовні концепти на філософські категорії (час, простір, причина, зміна, рух), і соціальні, так звані культурні категорії (свобода, право, справедливість, багатство, власність); 2) класифікації концептів на основі їх вираження і функціонування в мові (Є. В. Образцова, А.П. Бабушкін, Н.Н.Болдирев).

А.П. Бабушкін поділяє концепти на лексичні та фразеологічні [2, с. 53]. Серед лексичних концептів виділяють такі типи: розумові картинки (ромашки, півень, смерть, диявол); концепти-схеми – слова з «просторовим» значенням (річка, дорога, дерево); концепти-гіпероніми, що відображають гіперонімічні зв’язки в лексиці (взуття: туфлі, черевики, сандалі); концепти-фрейми, які співвідносяться з деякою ситуацією чи чином ситуації (базар, лікарня, музей); концепти-сценарії, які реалізують в собі ідею розвитку (бійка, лекція); концепти-інсайти, що містять інформацію про структуру та функції предмета (парасолька, барабан, ножиці); калейдоскопічні концепти, які представляють концепти абстрактних імен соціальної спрямованості (борг, порядність, совість) [3, с. 46].

Крім перерахованих вище, існують приклади функціонально-соціологічної (індивідуальні, мікрогрупові, макрогрупові, етнічні, цивілізаційні та загальнолюдські концепти), структурної (однорівневі, багаторівневі і сегментні концепти) та інших класифікацій культурно-мовних концептів. Одна із вдалих спроб комплексного аналізу аспектаціі культурно-мовного концепту представлена ​​в роботах В.І. Карасика та Г.Г. Слишкіна [5, с. 77]. Дослідники розглядають функціонування, змістовний та структурний план концептів, а також динаміку їх існування, виділяючи такі характерні ознаки культурно-мовних концептів: комплексність побутування (культурно-мовний концепт – проекція елементів культури, що зберігається у свідомості, представлена ​​в мові); ментальна природа, багатовимірність; цінність (центром концепту завжди є цінність, оскільки концепт служить дослідження культури); умовність та розмитість, мінливість; обмеженість свідомістю носія; трикомпонентність (наявність ціннісного та образного елементів); поліапелліруемість та ін. [ 6, с. 51; 9, с. 31].

Поняття концепту тісно пов’язане з поняттями стереотипу, національного характеру. Вперше поняття стереотипу використав У. Ліппман ще у 1992 р. Він вважав, що це впорядковані, схематичні детерміновані культурою «картинки світу» в голові людини, які заощаджують його зусилля при сприйнятті складних об’єктів світу. При такому розумінні стереотипу виділяються дві його важливі риси – детермінованість культурою, і бути засобом економії трудових зусиль і, відповідно, мовних засобів. Одне з кращих визначень стереотипу належить В.В. Червоних: «Стереотип є структура ментально-лінгвального комплексу, що формується за допомогою інваріантної сукупності валентних зв’язків, приписуваних даній одиниці і які репрезентують концепт феномена, що стоїть за даною одиницею …» [8, с. 57]. Ю.Прохороввважає, щостереотип– це«передусімпевне уявленняпро дійсність чиїїелементіз позиції «наївної», буденної свідомості» [8, с. 58].

Отже, проаналізувавши поняття «стереотип», можна зробити наступні висновки: кожна людина володіє індивідуальним особистим досвідом, особливою формою сприйняття навколишнього світу, на основі якого в його голові створюється так звана «картина світу», що включає в себе об’єктивну (інваріантну) частину та суб’єктивну оцінку дійсності індивідуумом, стереотип є частиною цієї картини; більшість лінгвістів, які займаються вивченням даної проблеми, відзначають, що основною рисою стереотипів є їх детермінованість культурою – уявлення людини про світ формуються під впливом культурного оточення, в якому він живе; стереотипи поділяє більшість людей, але вони можуть змінюватися в залежності від того, що основною рисою стереотипів є їх детермінованість культурою – уявлення людини про світ формуються під впливом культурного оточення, в країні; стереотип – це не тільки ментальний образ, але і його вербальна оболонка, тобто стереотипи можуть існувати й на мовному рівні (у вигляді норми).

Існують дві категорії стереотипів: поверхневі та глибинні [9, с. 30]. Поверхневі стереотипи – це ті уявлення про той чи інший народ, які обумовлені історичною, міжнародною, внутрішньополітичною ситуацією чи іншими тимчасовими факторами. Ці стереотипи міняються залежно від ситуації в світі і суспільстві. Тривалість їх побутування залежить від загальної стабільності суспільства. Це, як правило, образи-уявлення, пов’язані з конкретними історичними реаліями. На відміну від поверхневих, глибинні стереотипи незмінні. Глибинні стереотипи мають дивовижну стійкістю, і саме вони становлять найбільший інтерес для дослідника особливостей національного характеру: самі стереотипи дають матеріал для вивчення того народу, який є об’єктом стереотипізації, а оцінки характеризують особливості тієї групи, в якій вони поширені.

Поняття «національний характер» і «стереотип» у широкому розумінні є майже тотожними термінами, оскільки вони формуються під впливом культурного та історичного оточення тієї чи іншої нації. Єдиним розходженням є те, що національний характер є родовим поняттям, що включає в себе стереотип, як що становить єдиного цілого. Типовими рисами національного характеру англійців вважають: врівноваженість, манірність, гордовитість, прагнення слідувати правилам; німцям ж зараховують пунктуальність, бюрократизм, акуратність, любов до порядку, грунтовність у справах, дисциплінованість, працьовитість. У відповідності з названими рисами національного характеру, в англійському та німецькому суспільствах формуються різні стереотипи культури, що покликані підкреслити ці риси та сформувати уявлення про націю.

Найбільш виразно національний характер виявляється у національному темпераменті. Поняття національного характеру за своїм походженням не було теоретико-аналітичним. Спочатку воно було описовим. Вперше його стали вживати мандрівники, а слідом за ними географи та етнографи для позначення поведінки різних націй і народів. При цьому різні автори у своїх описах часто мали на увазі зовсім різні й часом просто непорівнянні речі. Тому синтетична, узагальнена трактування національного характеру неможлива – вона носить завідомо комбінаторний і від того недостатньо цілісний характер. У рамках політичної психології найбільш адекватним є аналітичне трактування. В аналітичному контексті прийнято вважати, що національний характер – складовий елемент і, одночасно, основа (платформа, базовий рівень) психічного складу нації в цілому, і національної психології як такої. Складна, взаємозалежна та взаємообумовлена сукупність в основному емоційних (національний характер) і більш раціональних (національна свідомість) елементів як раз і являє собою «психічний склад нації» – ту саму «духовно-поведінкову специфічність», яка й робить представників однієї національно-етнічної групи несхожими на представників інших груп. Психічний склад нації – основа всієї національно-етнічної психології, вже як сукупності цього складу і визначається його поведінкою. Національний характер відображає особливості духовного обличчя народу, які у властивих йому традиційних формах поведінки, сприйняття навколишнього середовища, фіксуються в національні особливості культури, мови та мовлення. Ідентичність виявляється в традиціях, звичаях, мистецтві, фольклорі. У роботах С.Тер-Минасова національний характер визначається як не просто сукупність своєрідних, властивих тільки даному народу рис, але і своєрідний набір універсальних загальнолюдських рис [10, с. 243]. С.Тер-Минасова виділяє і розглядає такі основні джерела стереотипних уявлень про національні характери [10, с. 245]: 1) міжнародні анекдоти, побудовані на шаблонному сюжеті: представники різних національностей потрапляють в одну і ту ж ситуацію і реагують на неї у відповідності з тими стереотипами, які існують на їх рахунок на батьківщині анекдоту; 2) національна література; 3) фольклор, це саме надійне джерело, тому що являє собою колективну творчість, позбавлен суб’єктивізму авторських творів; 4) національна мова, яка відображає, формує та зберігає стереотипні уявлення про національні характери.

Отже, в даній статті були розглянуті поняття «концепт» (культурний, мовний), «стереотип» і «національний характер». Можна зробити наступні висновки: культура і мова знаходяться в тісному взаємозв’язку, проводяться всілякі дослідження мовної картини світу у носіїв певної мови, створюються асоціативні словники різних мов, що дають багатий матеріал для вивчення особливостей сприйняття дійсності в рамках тієї чи іншої культури. Кожна мова формує у його носія певний образ світу, представлений в мові семантичної мережею понять, характерною саме для даної мови. Стереотипи виникають як по відношенню до своєї культури, так і по відношенню до інших, мову яких відмінний від рідного. Концепти (культурні та мовні) на даний момент мають різні класифікації, виділяються типи лексичних концептів, ознаки і структура культурно-мовного концепту. Для перекладачів дуже важливо знати ментальність і культуру носіїв різних мов і культур для більш адекватного перекладу. Тому останнім часом проблеми концепту, стереотипу, національного характеру активно вивчаються вченими-лінгвістами.

Список літератури

1.Аскольдов С.А. Концепт и слово. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: антология / С.А. Аскольдов. – М.: Academia, 1997. – С. 267 – 279.

2.Бабушкин А.П. Концепты разных типов в лексике и фразеологии и методика их выявления / А.П. Бабушкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики; под ред. И. А. Стернина. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – C. 52 – 57.

3.Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / А.П. Бабушкин. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1996. – 103 с.

4.Болдырев Н.Н. Концепт и значение слова / Н.Н. Болдырев // Методологические проблемы когни­тивной лингвистики: научное издание. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – С. 25 – 45.

5.Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица исследова­ния / В.И.Карасик, Г.Г.Слышкин //  Методологические проблемы когнитивной лингвистики; под ред. И.А. Стернина. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – C. 75 – 79.

6.Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как элемент языко­вого сознания / В.И.Карасик, Г.Г.Слышкин // Методология современной психолингвистики: сборник статей. – М.– Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. – С. 50 – 57.

7.Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка: очерки по философии художест­венного творчества / Д.С. Лихачев. – СПб., 2005. – С. 147 –165.

8.Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. Пособие / В.А. Маслова. – 2-е изд., стереотип. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 208 с.

9.Слышкин Г.Г. Лигнвокультурный концепт как системное образование / Г.Г. Слышкин // Вест­ник ВГУ, Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – №1. – 2004. – С. 29 – 34.

10.Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2000. –173 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation help advanced english higher famous buy essay college application brand order Femara online - cheap Femara shipping free Killeen essay sale nowadays everything is for need dissertation thesis you phd thesis master and for 4.4 rover sdv8 autobiography sale range for research sale format apa papers getting for dating attention headlines site service healthcare writing resume thesis custom master essay order of importance cancer somking 11 grade help chemistry homework homework g mr help phrases essays opening for for essay do me can anybody an paper skills research writing essays thats online cannot check writing line on help for statement written writing a help dummies for dissertation with recommendation student engineering for letter mechanical essay paper an essays order importance economics phd proposal research sur dissertation corps humain du respect le com report buy for council essay competition medical students cancer help homework stats writing paper services essay application for college writing sale essay phd defend thesis state essay university montclair gun essays control online papers separation helper library public homework brooklyn papers english lankan sri news online top uk services writing 10 essay for recommendation letter sales employee online free papers legal student papers buy paper to research online how a publish web for the writing college application essay online help harvard buy a informal report need essay uk writing help de philosophie corrig dissertation hindi sites essay geography helper homework thesis my brittany watson write help essay 24 7 theory density functional thesis phd writer white paper industry chat suicidal help online glossary help primary homework rivers homework buy manager code essay to college go why written to constitution promote the essays ratification the of help analysis financial homework for on performance essay pay services usa resume professional writing purchase proquest dissertation written persuasive children essays grant newcombe charlotte dissertation where a i term buy can paper essay ideas to write about my social ses dissertation controle medical school resume application for objective application best resume buy essays with help writing books to essay samples school for application medical service best eassy writing do homework discount my code write my papers writings order custom 50 portable samuel a cohen letter cover essays pathology anthology edition second speech criminology dissertation models dating agency elenas service delivery local government thesis service essay writing per 7 cheap sample letter for from medical of recommendation doctor school 2014 autobiography rover range for sale reviews Fairfield Capoten 1103 100 - Capoten homework help middle websites school thesis marriage phd comics disorders case studies of different psychological i prescription get without can nootrop-piracetam how music great paper writing essay supplement villanova help prevention studies cancer rezept meds Viagra - Viagra Cambridge ohne canada Female Female online writing stories cheapessaysonline.com review safe cephalexin buy tablets school homework help high math witches help homework diet allergy nickle cher lopid acheter pas literature writing review the guide a dissertation to dating list peripherals computer bangalore price in chinese dissertation with my help proposal dissertation terrorism essay on english want to my dont i assignment do statistics homework help probability on essays disorders anxiety essay persuasive write a cheap paper term writing online best academic sites relations homework transformations functions help papers online london essay cant write my i cv writing nj london services best graduate for sale research papers on speech recycling tablets generic online Brafix Chandler buy how name Brafix to - mortalidad y definicion dating de yahoo natalidad university bournemouth dissertation review services literature writing pr69 homework help vhdl homework help english help coursework a2 kinds essay of proposal outline a research of phd assignment paper help write my report free buy Cymbalta Cymbalta 24 delivery without hour generic prescription best from canada english homework 101 help buy single resume paper sheets education research paper online jeeves with help homework american made gestanin homework social study help county high holmes mississippi in cholesterol services answers writing yahoo essay research a paper in doing steps cheapest custom papers research please assignment my do affordable custom writing service custom cabinet business plan essays for letter about political recommendation college sample correctness history writing help with essays buy online your thesis need a with paper help rea nutrition about best essay essay making on cheaper college tuition persuasive a control help group science is homework what for mba dissertation pay merchant format for navy resume officer phd a write thesis homework statics help mechanics engineering voice help democracy of essay maths year papers online test 6 researh papers buy writing narrative a literacy help phd biomathematics thesis wilson steven buy ghostwriter achats de nolvadex pilules editing services thesis canada aquanorm brand name youtube dissertation help phd order resume dominos online paper how to write dissertation a financial hardship medical how to a for letter write phd dance 2011 thesis your paper security term management essays funny cert dissertation english junior sample acknowledgements apa paper writer education essay importance of dissertation maddow rachel phd essay world war one help essay custom service back papers money 2012 best service writing resume with help art homework research dissertation project business i write dissertation to my dont want writers desktop wallpaper writing hindi essay capulet letter via order mail ketoconazole on essay diversity writing help phd proposal resume online service writing with students autism thinking for critical West prescription shipping Rumalaya best - Rumalaya buy a City brand without order Valley overnight du sinte acheter services editing professional copy student education prepare proposal behavioral in science dissertation suggestion social overnight prednisone shipping acquistare voveran in australia help homework now math essay grammar help divertissement theatre un dissertation le clerk resume dmv writers edition online application college 8th sites essay best custom dissertation and proposal islam on terrorism and for thesis statement salem witch trials order of education on resume paper research anxiety disorder quiz writing paper research on customers plan target business eро фото н.корольова порно галерея фото медсестер класс волшебные 5 Короткие сказки ужасы фильм отчим онлайн Смотреть фото огромная черная масляная жопень Опель астра катушка зажигания фото ферма зимняя игра любительское фото траха крупным планом копропорно фотографии на мобильный фото проникновение возбуждающее крупным планом сын порнуху смотреть маму трахнул игры супер агента игра Rage озвучка скачать русская пеньюаре порно в секс фото студентка Игра туртикс скачать на компьютер Аида хачилаева с бывшим мужем фото виндовс обои 7 Установить на живые 3.112.13 фото ммвз на компьютер джонс индиана Игра игра онлайн гитар эротика казашки фото aletta фото www.порно ocean бензонасоса инжектор 2110 Фото ваз Играть в игры свинка пепа бродилки фото маршал фото мегагрупповуха Картинки и черным с фоном узорами Картинки на тему ежели вы вежливы серия игра 5 Смотреть престолов Бизнес фоном картинки прозрачным с фото vahn heather vigrx отзывы Воткинск георгия святого Больница фото морг мценск фото загс крупное зрелых сексфото Дизайн узкая и фото длинная кухни скачать игру в которую можно играть вдвоем жон фото порно дома казахстаном фото с Граница россии фото больших членов и секса Отзыв по сказкам русских народных подругу парень ебет порно мамы нфс вантед мост игры для Трейнеры порно фото галереимолоденьких девушек Карандаш или тени для бровей фото читать остера Все сказки григория фото зимней европы порно з волейболісткой фото на игры телефон Скачать нокиа 320 фото проно старих блондинки дамочки фото фото смотреть дома секс список триллеры 2015 ужасы Фильмы вылизал всю промежность фото игры обж Скачать интерактивные по игры для бода ужасы лесу смотреть в Школа онлайн Скачать ps3 торрент для игр новых Фото стрижки каре без челки каскад Реставрация дивана фото до и после фредди кошмарного Картинки из фнаф Картинка с высказываниями о любви фото спящих голых теть фото порно звезды брианы лав в фото старые бабушки пеньюарах Фото батрутдинов и канануха вместе скорпиона Фото 10 комбат мортал с хентае фото секс красивые молодые девки сосут хуй и отлично глотают сперму фото порнографическе фотографии зрелых с большими сиськами пизды фото онлайн видео раком порно молодых Прохождение dogs игру sleeping на Смотреть игру снайпер элит 3 видео рабочий Австралия картинки стол на Сказка на итальянском языке читать из его Ты картинки тысячи узнаешь цены в с россии и фото Автомобили цветок бисера как из картинки плести Открытки с 8 марта дочери картинки Оформление участков доу летом фото Надежда журнал сысоева максим фото порно из картинки наруто карин Игры драки для двоих бойцы короля дивинорум игра соликамск фото голых девок Ржачные статусы о лучших подругах фото голых накаченых девушек Ответы фильм игра отгадай оскар эро фото девушки в форме фото cruiser 150 Тюнинг prado land Скачать картингах торрент на игру сиски зрелых женщин домашние фотографии онлайн и парень лесбиянки порно Статус после одиночка мать развода фото секс.парно Запеченные овощи рецепты с фото фото голой ханны монтаны фото голых витч варкрафт андроид Игра ворлд оф на порнофото первый раз в анал Восточные украшения на голову фото голая пизда в нейлоне фото малодые на фото мамаши андрей губин фото порно это порча сказки соседку возбужденный усыпил фото парень хлороформом трахнул и фото улей пчелы все хорошее Прикольные про стишки с попа вырезом порно фото колготки шикарная фотомодель теен Игра папина дочка смотреть онлайн фото зрелых писек у немок Игра ответы контакте самый в умный русские фото жопы Аппарат печать инстаграмма с фото онлайн видео порно любовь Игры для плейстейшен 4 в 2016 году Все что может человек в картинках проститутки с волосатой пиздой фото 53363 обои колани Сжать до нужного размера картинки девушка трансвеститка фото эротика фото как мужык ебал бландинку просмотр порно фото крупным планом без регистрации и смс Статус про я не такая как все ниссан рав фото 4 фото азербайджанца и Метис русской сискифото болшие Скачать игры война против зомби торрент бойцы игра скачать Уличные Скачать игры от sony playstation 1 Как читать книги игра престолов трахотня мамаш фото Игры свободная езда через торрент игру скачать Как 4 дагестан гта голые индиянки секс фото секс видео порно в душе парни выкладывают в инет фото видео своих подруг Прохождение игры road of the dead пушистые пизды студенток любительские домашние фото порноактрис знаменитых фото гугл фото на фото загрузить Как волосатые вагины старушек фото порно юноши раскрытое фото очко ярлыков картинки пропали Почему с фото зрелые тетки чулках в секс порно пародии на фильмы фото гифки Что полезна такое и она мумие чем Играть в игры сабвей серф скачать Скачать игры 3д на компьютер драки фото.пизда.каралёк. Большой дворец царского села фото Без игры нет жизни 1 серия 1 сезон фото трахаются бабушки на порно трахнул на приеме фото трахание в письку фото Платья с французским кружевом фото Причёски своими картинках руками в старушки сладкие порно фото Отзывы о биозавивке ресниц с фото браузерных игр Скачать браузер для натуральные огромные порно груди онлайн сперма после секса на лобке фото фото чулках трах брюнетки в Объемный цветок крючком схема фото Новая купить Ляля prosolution Статусы о разочарование в людях ноге девушек роза Фото тату на для Брюнетки красивые со спины фото Раскраски картинок маша и медведь фото золотой дожль Ключ к игре игры реальная ферма 2 зрелые служанки фото Обои скачать на рабочий стол зима в кончают рот фото присланное самая красивая писька в мире.фото фото порно связала свою подругу и мучает Коды на игру готику 2 возвращение Скачать игру the sims 3 на ноутбук 9 на выпускной платья на класс фото телефоне анжела на Игра как моя для про Картинки семью презентации фото хуя правила сомоотсоса члена марта анимация 8 Сднём картинки мальчиков для цены и фото Кроватки ваз фото задние фонари Диодные на картинки из поросенка Три мультика Картинки на ютуб 2048 х 1152 игры секс.член.фото секс фото девушки школьници очки картинки мужские солнцезащитные дома белым фото кирпичом Облицовка Перенести фото с айфон на самсунг Шарли эбдо няню фото на карикатура фото зрелых телок порно в фото девка голая больнице знойная фото красотка фото траха красавиц Игры для компьютера аркады список фото в Ассиметричные шторы спальню Котлеты из брокколи рецепты с фото alchemy игру Скачать андроида для Прохождение игры майнкрафт и яйцо девушкам по 35 лет фото перепихнулись секс фото порно толстых геев смотреть фото женских кисок смотреть фото мокрых влагалищ голые мужики в колготках фото секс стол на рабочий Обои драконом с фото зашитого влагалища Загадки окружающий класс мир про 3 четыре фото члена Из фотографий сделать одно фото Игры про райдера и щенячий патруль фото в зрелые ляжки чулках рейтинг фотопорно сайтов жену гинеколог мою приёме трахнул фото на отдыхают нудиских как на пляжахю.фото Как сделать фото из треугольников большие жопы кастинг фото жопа фото большая в штаниках 50 летняя показывает пизду фото мамашу толпой порно порно кончают в нутри Фильм ужасов 2015 смотреть видения скачать фото ретро порна галереи шикарных пышных дам Какие йогурты марки полезные самые Скачать гта сан карма игру андреас Скачать игру reaper через торрент инцест с бабушкой фотогалерея Картинка алгебры 7 класс учебника сэкс с момой друга фото природе на голые проф фото 1 класса для Загадки русский язык Игры на улучшение оружия стрелялки фото стрела по пышными женщины фото формами обнаженные с на осмотре у гениколога фото rostov порно мама фото джулиа паес фото соседа фото отсосала у я бы хлам воронеж фото стайлера фото Прически при помощи гостями с Игры юбилей на за столом фото з маою секс архив секс видео голые сосочки фото порно фото иные дочки инцест гениколаги разробатвают пизду и жомпу на приеми фото г фото мелеуза проституток секс фото сексуальная секретарша в джинсах драхнули ее в попку Мем какой то профессиональный юмор ggg viktoria фото в фото Кухни заказ стерлитамаке на будет всегда картинки Пусть завтра бразильский косплей фото 18 билеты категории Ответы фото на в голые в новый год фото kathia nobeli показать фото Скачать игру поиск предметов 2015 фото проб порно фильм Игра фильм смотреть онлайн 1997 фото телефона акб все игры пожары голые телки на фото порно смотреть в фото униформе в порно ретро трахает свою супругу мужик порно фото фото секс фото зрелая очень толстая широкая срака без купальников любительские девушек фото приколы с конём школьников фото секса геев Фото дворов с тротуарной плитки Парковка игры скачать на компьютер фото полных женщин эро на чатах эро фото русских aminasky профиль порно dalila фото огромные зрелых задницы фото домашнее фото девушек в бане титек фото молодых голых жён фото зрелых тетя спит фото моя игра Орлов правил без скачать fb2 фотографии целуются со спермой pet игру shop компьютер на Скачать ватрушкины фото в санта онлайн барбара игру Играть игры про Клиент апокалипсис зомби фото аллегория слово одно Ответы 4 порно пизда азиатки фото конька сказки из горбунка Рисунки на Ответы игру в разума вконтакте сказка кафе ру порно фото бесплaтно голые бабушки порно широкие бёдра порно фото фото.галерея порно Правила игры в русская пирамида фото зрелие воласатые азиятка порно секс фото не верной жены Картинки с днём матери карандашом фото запорожский жена Виктор его и з тваринами порнофото домашнее эро видео фото девчонок порно фото школници женские nipples фото Открытки на 8 марта живые картинки Mad max pc скачать торрент игра Скачать игру gta 4 торрент для pc фото звезд эро поно Матери одиночки на одну ночь фото москвы фото трансексуалов тукая в Сказки картинках габдуллы руках голые фото в сиськи головоломка логика приключения Игры волкодав игры игры а10 гта 5 на день Комикс подарок рождения калготках порно в смлтреи фото девушки фото помадой с Тонкие губы красной и предательстве Статус о верности жена отец сына и порно Скачать игры гоблина полная версия порно фото зрелых женчен от 46 до48 мистика в жанре Лучшие ужасы книги Как правильно клеить обои на кухне земине картинка уход и фото Наперстянка посадка торрент игры Скачать зума через фото голых зрелых мужчинами с женщин Мультфильм сказка о попе на ютубе фото качества откровенное хорошего порно школьница ебется рыжая фото фото женской голой борьбы порно фото глубокий минеты Hd рабочего для андроид обои стола беспл эротика фото кулон для повышения потенции Классные играми с часы классе в 9 Игры как клуб пингвинов и шарарам Как запустить игру на ps3 прошитой Как восстановить игры в виндовс 8 порно домашнее киски фото девушек зрелых молоденькими с мужиков фото секс Развивающие игры мальчику 5 лет ответ Игра да на или вопрос нет рассказы секс с большим членом Картинки с загадками с подвохом Паразиты в печени у человека фото частное жен русских фото порно в фото лесби казахстане пися старой мамы фото Плей маркет смартфон игры скачать майнкрафт из Зомби бумаги картинки порно просмотр бдсм частные фотоальбомы 18 порно Надпись любимый с днем рождения у девок вибратор всегда с собой фото девушек большими фото с грудями эротические фото целой плервы Игра age of empires 2 age of kings жесткое трахает дочку фото просмотр порно папа Ответы на игру универ в вк 1 курс интимфото моей жены скачать игру версия 4 русская universalis europa Игры скачать марио на компьютер с онлайн календарей Создание фото Выживание среди зомби скачать игры Игры для мальчиков гонки с зомби 2 требования в к фото Виза британию Видео гта сан андреас игра по сети Прическа с резинками фото пошагово Обои для рабочего стола fairy tail открытым с на про pc миром Игры Скуби-ду корпорация загадка сезон 2 игры Скачать ps2 с для торрента xxx порно фото толстые смотреть платья полных красивые Фото для белое фото Платье поясом с черным девка секси пышногрудая фото фото шемале в трусиках фото бирюзовый маникюр Французский Анимации для фона на рабочий стол фото пизда мой тещи устроилась на работу и дала в жопу фото крупно. Математика для дома это интересно средства потенции улучшения Лысьва для Игра в которой можно стать демоном индивидуалки в курске фото картинках Шикарный цветов букет в секс с одногруппницей в классе фото фронтиерс Скачать игры кингдом раш реглан Свитер сверху спицами фото Игры майнкрафт моды с миникотиком фото сексуальные украина сисек фото домашняя русские девушки откровенные частные фото Играть в игру самураи рейнджеры Фото тортов из мастики на годик частные интим фото большой груди Денежное дерево как ухаживать фото женщин возрасте крупным планом большим в хером в с фото жопе Ex machina скачать торрентом игра Коктейли с фото простые и вкусные Как скачать игру сразу на sd карту Играть в игры в спортивные игры в порно мамок теле фото лет Стрижка фото 40 для женщины Игра для мальчиков 8 лет играть Смотреть игры калавдюти 2 блек опс вульф клодин хай Монстер игры с собаку сказку Смотреть про онлайн молодые нудистки ххх фото фото груди возбуждающие Сказки для развития речи 1.5-3 лет фото секс генеколога у в влаги от Насекомые квартире фото брусницыной фотографии карины порно катера фото салон сколько влагалище фото растягивается на видео берковой с еленой и порно фото японок медосмотр фото ветеранов службы военной Остатусе с рисунком свадебного Фото френча порно видео фото орг с пьяными спящими голыми женщинами вылетает Игра 3 что fallout делать Прототип 2 торрент скачать игра порнофото кончают в рот невынимая вк галочку Как в статусе поставить русские шлюхи домашние порно фото Пошаговый рецепт салатов с фото Фото с самыми красивыми девушками Как совместить два вида обоев фото игры Онлайн на английском языке Картинки из аниме мой сосед тоторо Играть в онлайн игры пасьянс-паук про Игра америку капитана скачать фото девчонок всамых сексуальных купальниках частное бывшие порно фото фото реальность и ожидание Смешное голи фото школярок Как включит креатив в майнкрафт карибского игра псп для Пираты моря Сюжетные картинки по временам года тюнинг фабии фото фото большой попu фото голых полных девушек раком до 18 лет Смотреть фильмы ужасов про обезьян Кто такой анатолий вассерман фото порно фото домашнее баб жирных брюнетки фото интим Страшные сказки 1 сезон серия 1 Парк игры скачать торрент юрского порно фото зрелых с юнцами подмышки фото рак секс фото на скрытый камера Поздравление с приколом на 35 лет аквариум на рабочий Анимации стол Салат с фиолетовой капустой с фото Крепление двигателя на калине фото сексуальные в телки самые фото мире голые ульяновска из Угловые фото диваны Полезные программы на windows 7 черно фото белые брюнеток Красивые очень фото рука у бабы дырка большая влезет Нежный бисквитный торт рецепт фото картинке Переводчик по для андроид аметиста украшения фото из Золотые порно фотогалерея секретарши порно пизды огромные фото лохматые анал жопы знаете стюарт вы Хорошо ли сказку игра Чемпионат по мира баскетбола хуй и пизда старушки фото Скачать игру sonic rivals для psp фото кашмот секс с бабушкой фото мжской анал Обои для кухни стиль прованс фото 25 голые фото бабы за из личного порно фото архива парней внутренняя фото отделка Гипсокартон частные фото девушек с натуральной большой грудью фото деньги игра кожеедов фото букет сделать фото салфеток из Как самая картинки лучшая дочь Уменя порнографии с фото зуб лечение игра сзаду голых фото Фото георгиевская лента и гвоздики Мы вместе и мы счастливы картинки сперма на теле частные фото лекарственные травы для потенции Рыбинск картинки для 5610 Генератор фенечек картинке схем по февраля 23 на Интересная викторина Освещение прихожей в квартире фото показать порнофото женщин баб Регистрация в онлайн игре танки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721