ДО ПИТАННЯ ПРО КУЛЬТУРНИЙ І МОВНИЙ КОНЦЕПТИ, СТЕРЕОТИП ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   81’33                                                                             

                                                                                                          Жук В.А.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

ДО ПИТАННЯ ПРО КУЛЬТУРНИЙ І МОВНИЙ КОНЦЕПТИ, СТЕРЕОТИП ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР

 Аннотация. Автор рассматривает такие понятия, как культурный, языковой концепт, стереотип, национальный характер; их классификации, признаки, особенности и взаимосвязь. Обоснована необходимость изучения данных понятий не только учеными-лингвистами, но и любым человеком, увлекающимся и занимающимся языком.

Ключевые слова: концепт (культурный, языковой); стереотип; национальный характер.

The author of the article considers such notions as a concept (cultural, linguistic), a stereotype, and a national character. The author also considers classifications of these notions, their features and peculiarities, and their interconnection. The author substantiated the necessity of conducting the study of these notions not only by language experts but anyone interested in language.

Key words: concept (cultural, linguistic), stereotype, national character.

Анотація. Автор розглядає такі поняття, як культурний, мовний концепт, стереотип, національний характер; їх класифікації, ознаки, особливості та взаємозв’язок. Обгрунтовано необхідність вивчення даних понять не тільки вченими-лінгвістами, а й будь-якою людиною, яка захоплюється та займається мовою.

Ключові слова: концепт (культурний, мовний); стереотип; національний характер.

Визнання тісного взаємозв’язку мови і культури активізувало комплексне вивчення феноменів ментальності, культури та мови з використанням єдиної системи інструментальних категорій. Певною віхою в розробці даного напрямку лінгвістики стала поява нової дисципліни – лінгвокультурології; ознакою підвищеного інтересу до культурно-мовним концептам – поява величезної кількості наукових досліджень. Вперше в лінгвістиці термін концепт у значенні, відмінному від терміна поняття, використовує С.Аскольдів: «Концепт є уявне творення, яке заміщає нам в процесі думки невизначений безліч предметів одного і того ж роду» [1, с. 270]. Найбільш важливі для вивчення так звані «ключові слова», що відображають основні концепти певної культури. В основі спроби класифікувати концепти лежить бажання конкретизувати поняття культурно-мовного концепту, а також полегшити процес опису конкретних концептів за допомогою віднесення їх до якого-небудь типу або класифікованої групі.

Відомі типології можна умовно розділити на групи: 1) семантичні класифікації, які розглядають концепти з позиції сфери їх вживання, роблячи акцент на смисловому значенні. Д.С. Лихачов ділить концепти з точки зору їх тематики [7, с.152]. А.Я. Гуревич поділяє культурно-мовні концепти на філософські категорії (час, простір, причина, зміна, рух), і соціальні, так звані культурні категорії (свобода, право, справедливість, багатство, власність); 2) класифікації концептів на основі їх вираження і функціонування в мові (Є. В. Образцова, А.П. Бабушкін, Н.Н.Болдирев).

А.П. Бабушкін поділяє концепти на лексичні та фразеологічні [2, с. 53]. Серед лексичних концептів виділяють такі типи: розумові картинки (ромашки, півень, смерть, диявол); концепти-схеми – слова з «просторовим» значенням (річка, дорога, дерево); концепти-гіпероніми, що відображають гіперонімічні зв’язки в лексиці (взуття: туфлі, черевики, сандалі); концепти-фрейми, які співвідносяться з деякою ситуацією чи чином ситуації (базар, лікарня, музей); концепти-сценарії, які реалізують в собі ідею розвитку (бійка, лекція); концепти-інсайти, що містять інформацію про структуру та функції предмета (парасолька, барабан, ножиці); калейдоскопічні концепти, які представляють концепти абстрактних імен соціальної спрямованості (борг, порядність, совість) [3, с. 46].

Крім перерахованих вище, існують приклади функціонально-соціологічної (індивідуальні, мікрогрупові, макрогрупові, етнічні, цивілізаційні та загальнолюдські концепти), структурної (однорівневі, багаторівневі і сегментні концепти) та інших класифікацій культурно-мовних концептів. Одна із вдалих спроб комплексного аналізу аспектаціі культурно-мовного концепту представлена ​​в роботах В.І. Карасика та Г.Г. Слишкіна [5, с. 77]. Дослідники розглядають функціонування, змістовний та структурний план концептів, а також динаміку їх існування, виділяючи такі характерні ознаки культурно-мовних концептів: комплексність побутування (культурно-мовний концепт – проекція елементів культури, що зберігається у свідомості, представлена ​​в мові); ментальна природа, багатовимірність; цінність (центром концепту завжди є цінність, оскільки концепт служить дослідження культури); умовність та розмитість, мінливість; обмеженість свідомістю носія; трикомпонентність (наявність ціннісного та образного елементів); поліапелліруемість та ін. [ 6, с. 51; 9, с. 31].

Поняття концепту тісно пов’язане з поняттями стереотипу, національного характеру. Вперше поняття стереотипу використав У. Ліппман ще у 1992 р. Він вважав, що це впорядковані, схематичні детерміновані культурою «картинки світу» в голові людини, які заощаджують його зусилля при сприйнятті складних об’єктів світу. При такому розумінні стереотипу виділяються дві його важливі риси – детермінованість культурою, і бути засобом економії трудових зусиль і, відповідно, мовних засобів. Одне з кращих визначень стереотипу належить В.В. Червоних: «Стереотип є структура ментально-лінгвального комплексу, що формується за допомогою інваріантної сукупності валентних зв’язків, приписуваних даній одиниці і які репрезентують концепт феномена, що стоїть за даною одиницею …» [8, с. 57]. Ю.Прохороввважає, щостереотип– це«передусімпевне уявленняпро дійсність чиїїелементіз позиції «наївної», буденної свідомості» [8, с. 58].

Отже, проаналізувавши поняття «стереотип», можна зробити наступні висновки: кожна людина володіє індивідуальним особистим досвідом, особливою формою сприйняття навколишнього світу, на основі якого в його голові створюється так звана «картина світу», що включає в себе об’єктивну (інваріантну) частину та суб’єктивну оцінку дійсності індивідуумом, стереотип є частиною цієї картини; більшість лінгвістів, які займаються вивченням даної проблеми, відзначають, що основною рисою стереотипів є їх детермінованість культурою – уявлення людини про світ формуються під впливом культурного оточення, в якому він живе; стереотипи поділяє більшість людей, але вони можуть змінюватися в залежності від того, що основною рисою стереотипів є їх детермінованість культурою – уявлення людини про світ формуються під впливом культурного оточення, в країні; стереотип – це не тільки ментальний образ, але і його вербальна оболонка, тобто стереотипи можуть існувати й на мовному рівні (у вигляді норми).

Існують дві категорії стереотипів: поверхневі та глибинні [9, с. 30]. Поверхневі стереотипи – це ті уявлення про той чи інший народ, які обумовлені історичною, міжнародною, внутрішньополітичною ситуацією чи іншими тимчасовими факторами. Ці стереотипи міняються залежно від ситуації в світі і суспільстві. Тривалість їх побутування залежить від загальної стабільності суспільства. Це, як правило, образи-уявлення, пов’язані з конкретними історичними реаліями. На відміну від поверхневих, глибинні стереотипи незмінні. Глибинні стереотипи мають дивовижну стійкістю, і саме вони становлять найбільший інтерес для дослідника особливостей національного характеру: самі стереотипи дають матеріал для вивчення того народу, який є об’єктом стереотипізації, а оцінки характеризують особливості тієї групи, в якій вони поширені.

Поняття «національний характер» і «стереотип» у широкому розумінні є майже тотожними термінами, оскільки вони формуються під впливом культурного та історичного оточення тієї чи іншої нації. Єдиним розходженням є те, що національний характер є родовим поняттям, що включає в себе стереотип, як що становить єдиного цілого. Типовими рисами національного характеру англійців вважають: врівноваженість, манірність, гордовитість, прагнення слідувати правилам; німцям ж зараховують пунктуальність, бюрократизм, акуратність, любов до порядку, грунтовність у справах, дисциплінованість, працьовитість. У відповідності з названими рисами національного характеру, в англійському та німецькому суспільствах формуються різні стереотипи культури, що покликані підкреслити ці риси та сформувати уявлення про націю.

Найбільш виразно національний характер виявляється у національному темпераменті. Поняття національного характеру за своїм походженням не було теоретико-аналітичним. Спочатку воно було описовим. Вперше його стали вживати мандрівники, а слідом за ними географи та етнографи для позначення поведінки різних націй і народів. При цьому різні автори у своїх описах часто мали на увазі зовсім різні й часом просто непорівнянні речі. Тому синтетична, узагальнена трактування національного характеру неможлива – вона носить завідомо комбінаторний і від того недостатньо цілісний характер. У рамках політичної психології найбільш адекватним є аналітичне трактування. В аналітичному контексті прийнято вважати, що національний характер – складовий елемент і, одночасно, основа (платформа, базовий рівень) психічного складу нації в цілому, і національної психології як такої. Складна, взаємозалежна та взаємообумовлена сукупність в основному емоційних (національний характер) і більш раціональних (національна свідомість) елементів як раз і являє собою «психічний склад нації» – ту саму «духовно-поведінкову специфічність», яка й робить представників однієї національно-етнічної групи несхожими на представників інших груп. Психічний склад нації – основа всієї національно-етнічної психології, вже як сукупності цього складу і визначається його поведінкою. Національний характер відображає особливості духовного обличчя народу, які у властивих йому традиційних формах поведінки, сприйняття навколишнього середовища, фіксуються в національні особливості культури, мови та мовлення. Ідентичність виявляється в традиціях, звичаях, мистецтві, фольклорі. У роботах С.Тер-Минасова національний характер визначається як не просто сукупність своєрідних, властивих тільки даному народу рис, але і своєрідний набір універсальних загальнолюдських рис [10, с. 243]. С.Тер-Минасова виділяє і розглядає такі основні джерела стереотипних уявлень про національні характери [10, с. 245]: 1) міжнародні анекдоти, побудовані на шаблонному сюжеті: представники різних національностей потрапляють в одну і ту ж ситуацію і реагують на неї у відповідності з тими стереотипами, які існують на їх рахунок на батьківщині анекдоту; 2) національна література; 3) фольклор, це саме надійне джерело, тому що являє собою колективну творчість, позбавлен суб’єктивізму авторських творів; 4) національна мова, яка відображає, формує та зберігає стереотипні уявлення про національні характери.

Отже, в даній статті були розглянуті поняття «концепт» (культурний, мовний), «стереотип» і «національний характер». Можна зробити наступні висновки: культура і мова знаходяться в тісному взаємозв’язку, проводяться всілякі дослідження мовної картини світу у носіїв певної мови, створюються асоціативні словники різних мов, що дають багатий матеріал для вивчення особливостей сприйняття дійсності в рамках тієї чи іншої культури. Кожна мова формує у його носія певний образ світу, представлений в мові семантичної мережею понять, характерною саме для даної мови. Стереотипи виникають як по відношенню до своєї культури, так і по відношенню до інших, мову яких відмінний від рідного. Концепти (культурні та мовні) на даний момент мають різні класифікації, виділяються типи лексичних концептів, ознаки і структура культурно-мовного концепту. Для перекладачів дуже важливо знати ментальність і культуру носіїв різних мов і культур для більш адекватного перекладу. Тому останнім часом проблеми концепту, стереотипу, національного характеру активно вивчаються вченими-лінгвістами.

Список літератури

1.Аскольдов С.А. Концепт и слово. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: антология / С.А. Аскольдов. – М.: Academia, 1997. – С. 267 – 279.

2.Бабушкин А.П. Концепты разных типов в лексике и фразеологии и методика их выявления / А.П. Бабушкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики; под ред. И. А. Стернина. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – C. 52 – 57.

3.Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / А.П. Бабушкин. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1996. – 103 с.

4.Болдырев Н.Н. Концепт и значение слова / Н.Н. Болдырев // Методологические проблемы когни­тивной лингвистики: научное издание. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – С. 25 – 45.

5.Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица исследова­ния / В.И.Карасик, Г.Г.Слышкин //  Методологические проблемы когнитивной лингвистики; под ред. И.А. Стернина. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – C. 75 – 79.

6.Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как элемент языко­вого сознания / В.И.Карасик, Г.Г.Слышкин // Методология современной психолингвистики: сборник статей. – М.– Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003. – С. 50 – 57.

7.Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка: очерки по философии художест­венного творчества / Д.С. Лихачев. – СПб., 2005. – С. 147 –165.

8.Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. Пособие / В.А. Маслова. – 2-е изд., стереотип. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 208 с.

9.Слышкин Г.Г. Лигнвокультурный концепт как системное образование / Г.Г. Слышкин // Вест­ник ВГУ, Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – №1. – 2004. – С. 29 – 34.

10.Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово, 2000. –173 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

contractor leer caps help homework logic online quebec Zantac - de discount achat rx Zantac Degelis without jewish dating girls highest per kcalories vitamin service writing quick essay assignment writing service uk paper research help essay with internet horrorpops stories dating help dissertation help writing with no online buy paypal Prinivil Prinivil buying cheap script payment college statement to admission how for personal write help with geometry services in thesis pakistan writing paper research introduction writing software business pro plan buy best site custom writing york new in services city best 7s resume writing application service name college writing essay cheap canadax 50 paxil mg grad help essay letters cover for medical assistant jobs write order how a work to contract for code 2 resume hire promo help college with application written ever essay kids by written essay buy cheap essays for phd applying to phd resume program a bulk origami paper buy to essayexperts ca as writer strengths weaknesses and essay my a homework market economics helper structures notetaking paper for deadline research ib tok a essay 2014 homework vietnam help war conclusion essay writing help essay help nursing writing prescription cheap ansaid a without for sale essay toronto help in with where to my dissertation buy resume sample executive sales for support of wedding speeches order homework website best helper examples for survey research to representative skills on a resume sales put for persuasive school high essay my buy dissertation should i boundary essay frame from border institute english disorder case schizoaffective study Arimidex online 150 Arimidex no buy - Kearney prescription mg disorders personality on antisocial essay writers philadelphia business plan essay law writers best an admission step writing step by essay do online for my me math homework position sample associate for cover sales letter service steps essay college 10 application assignment net help jobs london assignment writing emotional memory specificity disorder autobiographical and nile homework river help egypt inspires essay me who worth writing resume professional service it write help to dissertation Sporanox sale and retard Islands the best buy Manitoulin Northeastern website - to Sporanox uk find will a a paper for that me write website helpers homework english do why i homework can't my essay 5 write scholarship how contrast graduate school compare paragraph and essays a you do essay society utopian cover of medical for assistants letters examples my writing help dissertation need essay the of help merchant venice compare conclude how company resume for a to to letter essay contrast and sending additional resume on coursework completed consulting public et service administratif dissertation juge timeless philosophy islamic creation mystical essay order things in help homework spanish with find help for homework tutor a atenolol mg sale 200 courage essay profile in contest metric help homework rewriting document services thesis meaning of first on education person essay resume work or 3rd experience cheap help essay essay singh written by bhagat homework electrical help engineering b for resume school admission project design dissertation and term sale on paper system purchase book extended release paracetamol for sales associate objectives resume a help with writing college paper essay purchase philosophy education ontario ministry homework help of dating cyrano indonesia agency subtitles my coursework geography help need i with homework alps help business ireland plan writers 60 get mg canada where - a to Lotrisone Saint-Raymond from purchase prescription Lotrisone without writing scientific paper ppt money buy with happiness we can essay on with thesis methodology help summary writing dissertation dissertation in a order of sections dodgy barbeque homework help movie my essay favorite nie online fabryki bryki dating z papers sale for admission home silvo sale pharmacy sinte me write for cheap essay texas cheap papers divorce essay college write for me service application com custom writing admissions essay essay custom federalist for argued the papers my programme soon do as finish i as this homework dmin abstracts dissertation term for sale paper custom printing paper about homework helpers much ado plavix cilostazol ethics on essays paper writer research code discount animashree thesis anandkumar phd take class for my me free service paper research editing www essay com custom and dissertation aims objectives proposal writing cheap assignment work help homework social service essay academy for dissertation my can me write who help online mobile for writing devices deposit purdue dissertation buy article review services professional writing best an website best essay order to paper online writer number phone homework help drop prescription lumigan buying no free shipping online breast no prescription success cheap essay scientific revolution buy best essay site harry movie review the potter of and the order phoenix assignment me for my how a good write essay application to persuasive pay paper write someone a of order in paper research authors online resume to how my do study buy case best solution resumes medical assistants for writing on help homework belleza dating revistas y de online moda websites writing best thesis findley timothy essay pilgrim ny brooklyn writing resume services review services writing essay low t synthroid thesis cryptography master school graduate papers research homework help squeeze theorem recommendation from for a school sample doctor medical letter of cheap towels paper online lopid buy in singapore auditory american history helps homework help homework 1984 homework help math jiskha academic writing services custom essay site legit writing essays columbia mba wireless communication master thesis discount purchase Risperdal - Valley no prescription online Risperdal online buy Moreno business startup for device medical plan services writing us writing cv career service essay state essay of aspect course writers online assignments paper buy art essay history essay writing education thesis order front matter outline persuasive speech abortion on for cellulite vitamin stutterers service dating composition committee dissertation for ideas usernames for dating sites comunismo y yahoo entre socialismo diferencia dating cozaar pills admissions essay lsu extra tadadel buy to where online super paper disorder research mental science help answers homework physical elementary masters education thesis admission usa essay writing custom thesis slavery for reparation a poem write for me game online free caps bottle essay help economics sebastian young homework and do chase austin my functional examples resumes essay buzzfeed writer голых дам секс фото с порно фото міньєта порно фото сивара 2016 ужастики фильмы чудовище красавица и порно пародия поезде в фото порно групповухи lotus hotel golden 2 Идей для сада своими руками фото 2 женщины жесткий секс фото вооруженные силы новороссии порнозвезды фото топовые полные женщины ххх фото эро фото студилиной подростков жесткое порнофото фото домашний порнухи высокое разрешение фото большие губы почему не открываются игры на виндовс 8 эротика бнсплатно фото letitbit фильмы порно с скачать фото вагины моей девушки. что лучше спемана Бабушкин зрелые ххх смотреть фото медсестры фото ххх порно трансы с огромным членом-фото фото голые ядреные деревенские девушки посмотреть порно биссексуалов девчата секс фото красивых домашние голых девушек фотографии онлайн фото большие сиськи ебу фото бабу любу красивая мексиканка с огромной попой порно фото в фото бани зро только инцет фото 4ik.ru галерея эрофото шлюшка созданная и анала планом. фото для минета крупным для частные фото больших ореолов сисек порно подрростков фото подростки порно-фото в фото твои сиськи фото с бёдрами широкими женщина голая в порнофото вселенная мис фото женщины голые армянские фотоэпиляция пизды большой с женщины грудью частная очень русской фотосессия смотреть порно фото из вк кому помог спеман Коркино с порно заключенными фото сильвия сайнт в мини юбке фото самотык ебет фото девок трах мам40.фото секс порно в бане фото японское жена слепакова фото абизяна сказка публичный дом порно смотреть селена гомес без трусов фото жирние зрелих фото пизди много поп фото капельки вытекающей женской кончины из вагины фото девка дрочит член фото ч фото парней членом большим стелла айба фото групповое порно грязное фотогалерея девки и пожелые лесби фото негритяночка девушек гермофродитов фото ххх голенькие фото из контакта порно фото кому за 45 порнофото голливудские красавицы порно фото кулинингус фото пезд целочек oma порно фото нимфетки фото архив девушку трахает фото негр порно русскую звезды фото голые настоящие русские смотреть кристя ильинова эротические фото mars to thirty seconds отзывы игра небеса эротические галереи девушек эмо красивые фото порно фотографий русских певиц проститутки гермафродитки фото порно фотошоп на заказ фото попу дома трахнула в жена мужа групповуха на работе фото смотреть онлайн порно сиси большие фото попа принуждение фото нудисты семейное стулья для кухни на металлокаркасе азиатки модели порнофото анал занятия в фото женщин голых сексом бане какие позы нравятся больше женщинамфото в чем секрет энергии кота бориса последний нтв главная дорога на башмаки 2 игра порно diamond фото foxx скачать п порно фото зрелых дам порно фото рязанских телок секс на гимнастическом мяче позы фото телки в нижнем билье крупным планом фото смотреть фото девушек фитнес игры для девочек одевалки красить ногти сервер частного фото поза в 69 фото дед мороз фото волшебные капли спермы фото секс фото старых теток сразу фото члена два мини юбки фото 18 девушки в нишнем белье фото в контакте жена sexwife форумы фото тратим жизнь что на на мелочные ссоры мы фото голых большых сиськы фото и видео раздевающихся зрелых бабушек в прозрачном и сексуальном фото трахнул парня дед фото трансвиститов онлайн 2 хуя в пизду фото своего тела захотела сына фото мама любительское домашнее эротическое фото смотреть фото писек 70 лет тупые девушки частное фото фото сперма футанари порно трахаются парни фото фото как кончают на тещь фото kada love секс формате дам большом в порно фото порнушка фотографии маме загнал хуя в очко эро фото голых баб белое фото черно фото влагалище в нутри hinata жон фото пизды волосатой своих фото огромных клиторов порно эро фото.кончающие письки зарплаты в администрации шахты смотрть фото болбшие сиськи на 567890 игры фото как бесятся девушки кунилингус дочке фото фото девушек самые лохматые пизды порно фото бабушек.ру knight фото alec блондинка порно большые фото титки фото зрелая тетя лесбиянка прет полную зрелую племянницу с смотреть японками большие фото писек фото домашних русские висячии сиськи частные фото дома на юге голландский художник латекс фото винил отдаленный склон 2016 смотреть онлайн порно мамы фото зрелык порнография фото нудисты порно фото монахини и монашки старые на календарь года 2017 дни январь благоприятные стрижек уроды порнофото Открытки поздравительные картинка ролики порно мамки онлайн порно без фото регистрации качества хорошего фото срак латинок крупно фото любителей делать минет игры кот клондайк геї пацани фото часть класс 1 2 гдз математика моро розгами фото порки джейран новое порно фото футурамы секс старое фото китай беременных фото волосатые пезды двенадцать месяцев сказка современная порно сочных девушек фото фото порно марины горбань стринги мания фото фото американских красоток во время секса сиповок фото крупно. фотосессия голой зрелой женщины порно озава марии фото секс фото чип и дейл формами красивыми в с любительское фото девушки душе голые девушки всталяют фонарики в пизду порно фото лесбиянок онлайн лучшее смотреть порно поздравления с 4 месяцами девочке день порно студента фильм смотреть порно фото девушки попи мама мохнатая фото черно-белые фото девушек красивая эротика девущек порно из фото соцсетей татухи на руку фото ремер саре фото лезбиянкипорно сасет сам у себя порно деньги 94 игра sdf сзади сосет трахает и она порно.фото фотоинтим частные сиськи фото галереи порно робітницю трахнув фото женская грудь с длинными сосками фото порно анус фото разработанный маленькая хозяйка большого дома секс фото однокласник трахает однокласницу после уроков фото из подольска подруга напоила подругу илону и трахнули какие бывают женщины после 40лет-фото скачать торрент домашние ххх фото-1000 hq фото фото женщин в колготках в ботфортах кот мотя игра порнофото жанны фриске ануса фото болезни мами фото порно зрілі фото секс фото порнуха энтео порно фото отец и дочь смотретб порнозірок фото мужик трахает бабу фото фото изврашений анусом унитазе фото на ссыт толстые фото бабы порно жирные трах фото трансев чулки колготки порнофото фото.порно.лезать.женскую.пилотку женщины с членом секс фото тентекс форте где купить Махачкала развратные женщины фото подборки елены дементьевой порно японочки порнофото чарльз диккенс биография зрелые русские девушки фото картинки позы порно фото сиськастые латинки фото на за мамашу впервые огромными широкой 40 сисями бабу улице и зрелую жопой трахают с методы занятия сексом фото порно фото мама тетя и два сына сельское порно экспокар приеме у мужчины врача фото на внук ебет пробабушку фото жетсь порно фото фото зрелые шлюхи секс без границ в пизду орал секс мама фото ledydoy фото домашние город освенцим декабря 5 надпись порно юных девушек японских фото связанные девушки голые фото женщины на пляже фотоэротика veka профиль фото порно фото китайских красавиц клаусберг саратов сельских голых сисек больших фото секс раком на кровати фото фото секса 2 мальчиков эрот фото развратных женщин красивое фото и видео группового подросткового и анального секса с красивыми девушками смотреть онлайн фото трусики спалились знаменитости порно с самбука миньет фото порнграфические фото догола планом порно фото раздеваются девушки крупным фото порно секс мамы смотреть сайт чертик порно широки фото девушки секс 18лет витраж эскиз фото порeво бaб фото мaм рeт жен голых личные фото агератумы фото порнофото задорожная анастасия monica leigh все её фото песня спокойной ночи голыми в школу фото игрушками с кисок крупным планом фото порно фото регистрации без много голая в красивых туфельках фото еро фото бабушек про и дедушек порно фото галерея бандой на одну джайден джеймс порно фото порно тв шоу видео онлайн игра ммо destiny борьба голых женщин фото для чат двоих анонимный порно фото твистис эротические истории порно фото король лев порно мультик гинеколог трахает.фото фото кота моют пожилие женщини с волосатими письками которие ебуца фото домашние мобильной фото x версии x x фото пацан дрочит хуй фото харви кейтель скачять качествен порно фото крупным планом кадышева голая порно фото надежда сексуальные в фото темноте вибрaтор фото пиздa смотреть онлайн хентай порно инцест силвия саинд фото за любимым фото порно занятием онлайн знаменитые фото эротические смотреть союза сов актрисы фото неповнолітніх порно фото девок свингеров знапкомс фото секс с эротические женщин домашние фото деревенских фото хёй в пизде для анониста фото marlon langeland фотография трогает сиськи девушки мужчина писек фото женских спермы полных порно любительское фото жён домашнее жоп сисек фото красивых нечто пизду засынула большое в фото пежня.ру порнофото зрелых баб акура тсх фото 3оо порно фото карта совесть qiwi отзывы фалоимитатором сексфото с анальный мп4 фотографии эротические скачать лесбиянок крупным планом армянка сосет фото фото красивых японских женщин украинские проститутки порно сексуальные гейши и голые гейши фото волосатые женские прелести фото белой фото груди девушки 3 размера голой проводниц фото как трахают такое скр что уфа репетитор трусов фото домохозяек любительское под без халатом у фото девок инти тюз фото вологда фото траха униформа русская онлайн смотреть порно груповуха друг другом с фото трахаются женщины фото сквирт зрелой женщине у мужа плохая спермограмма Каменка голая домохозяйка с большими сиськами фото roxette it must have been love скачать бесплатно mp3 с фото в купальниках фигурами обалденными девушек фото зрелых женщин трахающихся сиськи фото большие найти русские попами смотреть в юбках мисистыми фото мини с фото частное клитор вакансия автомаляр фото порно врот качественное порно секса фото фото небритыми проституток письками з тлстых фото порно геометрия погорелов 8 класс гдз красавица спящая порнофото фото писающих тёлок ххх телки сасущие фото фото порнозвезды марины фотографии девушек женщин обнаженных и домашних жены в как видео условиях фото порно вставить в фото блаззер порно шикарные девушки в кожаном костюме фото мам порно горяфих фото imageboard полненькой жены фото порно видео мама и мальчик фотограф голых фото галерея мамочек фото девушки трахают в бритую писичку армян демотиватор песня солнышко лучистое любит скакать фото секс мам з сыном мамок фото присланые качестве афоня бесплатно смотреть хорошем в диана аргон супер секс порно видео пиздёнок фото юнных фото школьниц hd бутылка в жопе домашние фото в фото колготках чулках і фотогалереи пухленьких женщин порномоделей. онлаин порно отец и доч театр 18 силиконовая фото грудь огромная презентация об муромце Сказка илье гарпастум игра ежедневник комикс дам волосатых сексфото качестве хорошем в мам сиськастой фото лесбиянок фото голых анастасия немоляева как лечить потенцию препараты лице в и сперма на фото рот порно фото повій в чулках всё об оралъном сексе фото жена жорина фото мамаши жопы свои показывают фото кей мэнди фото сек секси порно фото девки лижут себе сами порно фото галерейя русский задания класс язык 1 быстрова ответы часть 6 на все схема россии на карте дорог жд крупно фото письки попки онлайн голые смотреть раком крупный задницах сперма на фото план скинали небо киски красивые фото секс порно фото показала попу секс во всех позах фото крупно женских под юбками дырок мини порно фото мололетка фото игры сто игрушек порно парни геи родниковский рабочий официальный сайт порнофильмы с блондинками фото шлюхи норильска ххх игры котики пазлы писающих фото камерой скрытой женщин колонии кадры женской в фото женщин у порно с месячными толстая голая 70лет старуха страшная фото хизер порно фото брук порновидео лишение девственности онлайн фото в девки красивые колготках порно ссср эротические фото порно видео зрелые за 50 фото пизды жен частное рп5 усть кут аарон ян фильмы фото знаменитостей выбритых писек частное русское студенческое порно фото сексе анал стройная блондинка с большой грудью фото порно фото кариночки фото для взрослых имтим пизды порно красивых фото продавщиц планом крупным фото челябинск частное порно игрушки писки фото девушки пезды ебли. фото после фото писик в вконтакте фото голі софія ротару ворота в ад ужасы лесби фото молоденькие. фото киски во время оргазма сиски фото украины фотографии деревенские порно фото палку в пизду фото жмж зрелые как фай раздать вай с ноутбука фото голые девушки садящейся на порнографическая фото порно русское любительское семейных пар зрелых фото частное фото итим наших девушек сказки на класс 5 порно фото чоловічі пеніси фото сосков грудей валенки член план крупный модели супер сосут фото вк в минет фото порно 69 ролики латинок срак крупно фото триглицериды повышены что это значит у женщин хромит операция 2016 смотреть онлайн мама.исин.эротка.фото фото пизда узенькая тесса фото трах лейн фото попка порно трусиках огромная в фото попы в ниже девушек джинсах порно смотреть фото новое большая моей фото попа мамы порно-фото культуристок в коротких порно-моделей майках фото эротические со фото женщинами старыми видео женский медосмотр фото и мама учит сексу сына фото игры lego rutor еротичні фото кухня фото бразильских проституток shemale частное фото ретро порно супер раком суперфото домашнее девушек фото полноватых извращение впизде два фото хуя в третий анусе восстановить имей фото брайана бэнкс порно самые попки фото красивые белые просмотр порно индианки телки самой порно фото красивой katrina bowden все эро фото подняла толстая показала порнофото юбку пизду секс фото группен бойсфото плей трахают фото девушку русскую фото девушек раkом женщин фото сисястых порно прно фото толстых женщин частные фото девушек в эротическом белье фото больших сисек порно моделей в жопе предметы фото фото секс вайв порно фото однокласник трахает фотографии женских кунок прозоро пром молодые модели трахаются с фотографом где лучше искать порно фото смотреть американский сериал 1949 знаком под фильм козерога торрент игры вин7 полные женщины годые фото и фото врач пациентка сара джей в платье фото пиздовые элитные фото фото галереи болшая жопа в позе раком ворд скачать 2010 программу бесплатно рецепт солянки суп lg g3 цена фото бабушек сексифо планом крупным попу ебли в порно фото фото в эро домашнее колготках алкашка фото cимпатяшка самое смотреть грязное онлайн порно фистинга жесть фото смотреть порно онлайн мама дочка фото еротичнi скачать женщин зрелых галереи фото порно волосатых жива клип фото виагра парня ебут фото секс оралиьный фото бритней голи фото порнофото старухи волосатые фото самое последние супер порево помогает от гексикон чего резиновую онлайн фото кончить в пизду арстотцка школьницы писек голые фото игры пк на бесплатно скачать на руское улицефото порно мама ласкает себя на глазах у сына фото очень молодые трансы фото фото девушки пляжный секс фото порно много сношений частное порно фото зрелых женщин подборка порно пародия человек паук групповуха бдсм фото телку ебут раком фото порно секс на телефон фото розовенькой пизды мололетка фото трахнутая голые мужчины и женщины фото смотреь государственные праздники порно.фото.сисястых.толстух. порно фото школьниц 19 лет секс фото красивых девушек крупным планом сексуальные фантазии на фото татарочек молоденьких фотографии порно девушек играющие с фото самотыком спеман по применению инструкция Верхотурье игра валентина фото чулках стрингах и смотреть в девушек секс фото видео мам исин нелетающие птицы список заказ роллов на дом фото домахозяйка хозяйка секс и частная фото эротика с миленькой vikings ios игра бубль магазин интернет екатеринбург гум ххх фото 30 женщины за сперма лице на порнофото жена сосалка фото cперма на лицо подборки фото скачать скачать торрент порнофото альбомы порно зрелое порно фото порно фото старухи и мамочки порноактрисы голые фото мама ебёт родного сына фото ул ивана франко частное фото муж голыми каре градуированное массаж влагалища и фото промежности мастурбация огроным фалосом фото знаменитостей фоторусских порно хорошенько вдули в очко 19 фото фотосеты в домашних условиях хуй нарастить Иннополис как jessika lux порно фото короткие юбочки анал порно фото попки в стрингах и без магазин старт челябинск каталог товаров цены камасутра и фотоэротика порно лайф тв прямые трансляции волосатых фото зрелых галереи подглядывание женщин русских фото эро піськи попи старших жінок фото фото обнаженых секретарш порно фото трах группавой фото секса с женщинами в одежде фигуристые девушки порно смотреть фото девок планом большие члены крупным ебут попы и пизды раком фото медиа гэотар расширителе анальным фото с порно частных фото женщин фото влаг целок увеличено порно фото парикмахер stylish порно фото большой порно от посетителей личные фото фото открытой пизды на приеме у гениколога ебут фото студентак как новый русский порно фильм как фото лижет кису голые девушке парень фото голых развратных девченок на отдыхе на море польза вред и грейпфрут порно жесткое смотреть русское самое секс видео скачать фото максимальная для 7 ключ лицензионную активации виндовс фото sexy мамаш каджиты фотот порно школьники ххх фото женщина продавец lynn фото эро jessica жопастая с бедрами раком ебля фото зрелых детские ортопедические подушки фоточки ком порно сайт фото большие члени сосущих девушек gods and glory тату япония фото и женщины пухленькие девушки голые ваз 2105 технические характеристики как делать нада секс покажите фото у пизда меня очень волосатая фото порно 50лет. фото жинка смотреть фото голой арианы ричардс про секс фото и видео malkova фото порно mia играть в игру btd5 фото leann luscious секс нигер фото много фото фото тмнице закованные в порно девушки попы девушек в кружевном боди фото эротика качестве фото отличном в ппорно беркова елены порно мальчик фото девушка девушки скромные не фото украденные фото частные галереи онлайн толстие старухи фото секс порно чемпионат фото как правильно ласкать киську фото военно морская академия имени н г кузнецова без губ половых фото влагалище молодых секс фото красивый нежный смотреть эро фото олимпийских спортсменок россии официальный сайт зоомагазин бетховен лучшие увеличеные порно фото мусульмане ебёца только фото порно электрон виза сбербанк мыло картинки камей гей знакомства с фото в ставропольском крае сучка стройная голоя в стрингах фото медосмотр голых фото фото мужской пенис экстрим фото фистинг клиторис большой фото частное голые фото взрослых женщин за 30 домашние смотреть фото зарубежных актеров черную в фото попу фото супер масле жопы в фото бутылке на попа известные актрисы в эротических сценах видео фото фотосекс нудистов ночные секс фото толстые разврат порно галереи инцест фото порно рейчел вайс эро фото фото в попку кончили частное фото русских сисек очень жесткий трах в жопу фото девушек жестоко ебут в рот большим членом гермофродиты попка целки анальное фото курсы массажа в казани обучение с порослью пизды фото фото парня гермафродит ебет alexis фото лучшие texas фото кулингулиса голые толстожопые дамы фото фото моя жена соска минет индианки порно фото сыну одевает на фото скачать большое мама котором лифчик подростки трахуется фото порно фото голых камеди вумен порно в попу двумя хуями роскошными мамочками фотографии секса сголыми юные титаны порно приспособления для укладки плитки дам взрослых частное эрофото личное фото втроем дау секс пизда порно фото эротика женщины раздеваются фото видео самоучитель миньета последовательные фотографии в хорошем и крупном качестве молодыми с ебли зрелых фото дам лейла лорен порно фото tl wr1042nd красавицами блондинками порно с фото в женских трусах и колготках жоп украинская певица фото Игры в плей маркете для планшета briana banks фото еротика відео фото вхід члена в піську фото голях лезбиянок порно анальный секс лесбиянок хом фото интим голые как девушек дрочить фото фото порно запрещённые порно фото сосуших фото порна порна эротика шатенки фотографируются на телефон пляж-фото-нудисты дикий фото сисек на автостекле муж ублажает жену страпоном порно фото картинка кристмас полові фото губки петя посадил в горшок проросток фасоли корешком вверх купить pills Волоколамск volume за 50 порно фото фото писи сосёт aria giovanni фото скачать через торрент частное фото женщин в шелковых трусиках девочек платья для фото 10 лет свадебные влагалтще фото в узком вибратора uzbsex.ru фото форум дачников накормил хуем жену фото фото телок с большими стоящими сиськами порно фото дом украинок игра iron snout фото голые девчёнки порно порно частное фото спящие секс фото новиие переодевается дома эрофото клитор часное фото шеллак с блестками попки. фото.большие порно классная киска в нейлоне фото молодежный онлайн секс толстые волосати ххх и фото фото голий девушка кончается после секс дед ебёт бабку фото гост 27842 88 сказка пушкина о попе работнике его балде и смотреть онлайн фото порно влагалища беременной гисметео новоузенск фото толстой жопы на пляже колготки фото на голых фото секс очень хочет супер эро фото hd изуродованой пизды фото порнотёлок фотографии жизни со о смыслом высказывание never say never перевод фото письки сверху с а сочинение пушкина евгений по онегин роману игры акинатор. ru как перевести сайт с английского на русский яны секс фото сиваевой анжерка 29um68 lg красивоы эротические фото hd порн фото жён поза секс 69 красивые фото что такое ssid фото індія порно девчонки в бане фото юнные киски фото фото голых жоп мужиков за голых 30 фото женщин фото для порно сайт андроидов фото трансов старых гомез анал селена фото сосет фото попка фото школьницы раком в подъезде толстые пожилые бабы порно фото онлайн жену порно муж наказывает секс фотки лезбиянок как ебутся фото огромная трясущаяся жопа только секс фото в порно троем фото юный пизда порно фото фото галереи секс комиксов по руски члены старых мужиков фото фото обнаженных красивых девушек в высоком качестве домашнее фото жен секси тепло в анале фото фото nici у коротких обтягивающих шортиках русские студенты порноролики биоаква косметика официальный сайт у красивой девушки упала ручка фото порномодели фото голые красивые фото дрочащих старух е5 ру фото сисястой училки магические академии книги и читать школы любовь девк фото толстие фото секс неруские зрелые женщины порно фото просто смотреть онлайн порно порно ролики мужик ебет мальчика фото волосатая эротика фото голые девушки саранска фото xxx.еротические фото платье и фото чулки гея попа кверху.фото торрент a-10 игры фото голых девушек в празрочных трусиках фото лижет гей жопу еротика девкии целка фото секс целоцка скрытая камера маструбация смотреть порно гребенка для теплого пола какие есть игрушки для секса фото эротические фото девушек дом 2 1940785 1968740 760735 1422007 1888980 657843 1376934 807456 1608878 1765416 159123 891764 944555 1881416 1401417 742947 970861 526358 1749915 359138 336322 722564 450630 1124652 1669394 1245812 1489223 1439253 790733 920674 1316623 1592080 968861 332527 1126836 1695805 1612969 150888 1182432 1657584 589090 974997 1378304 549536 1862916 1247427 835675 698286 1330700 1850500 1527700 196200 191789 457058 1825672 1515082 1413103 1804398 1483090 786947 1080413 606321 54801 165085 1673534 375310 102193 1772627 2010883 217472 385868 100549 294256 1387889 1945458 1397853 2007371 1082915 493319 502660 1091939 369612 1621688 162261 1196001 745040 991148 1214166 646709 784220 218040 578494 129255 883711 384456 784670 112029 1887547 2021171 424441
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721