ДО ПИТАННЯ КОНТЕКСТУ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРОЗІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111 (73)+ 811.111

Мироненко Т.П., Добровольська Л.С.

МНУ ім. В.О.Сухомлинського

 

ДО ПИТАННЯ КОНТЕКСТУ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРОЗІ

 

У статті розглядаються поняття дискурсивного аналізу, реперспективізації стилістичних прийомів, контекстуальності, лінгвістичного моделювання, дейксис на матеріалі роману Тома Вульфа “Вогонь марнославства”. Автори статті аналізують та  наводять приклади переключення контексту, що змінює сприйняття та розуміння дискурсу.

Ключові слова: лінгвістика, текст, дискурсивний аналіз, реперспективізація, контекстуальність, дейксис, вертикальний та горизонтальний контекст.

 

В статье рассматриваются понятия дискурсивного анализа, реперспективизации стилистических прийомов, контекстуальности, лингвистического моделирования, дейксис на материале романа Тома Вульфа «Костры амбиций». Автори статьи анализируют и приводять примеры переключения контекста, что позволяет изменять восприятие и понимание дискурса.

Ключевые слова: лингвистика, текст, дискурсивный анализ, реперспективизация, контекстуальность, дейксис, вертикальный и горизонтальный контекст.

The article observes such issues as discourse analysis, linguistic modeling, the reperspectivization of stylistic devises, contextuality, deixis examining the vocabulary and grammar in Tom Wolfe’s novel “Bonfire of the Vanities”. The authors make examples and analyze the switching of the concept that changes the perception and understanding of the text or discourse.

Key words: linguistics, text, discourse analysis, reperspectivization, contextuality, deixis, vertical and horizontal context.

 

Літературний твір, з одного боку самодостатній і замкнутий в собі самому, а з іншого – різними гранями стикається з позатекстовою дійсністю, – контекстом. Під контекстом у широкому значенні розуміють усю сукупність явищ, безпосередньо притаманних тексту художнього твору, і разом з тим тих, що не пов’язані з ним.

За визначенням І.М.Кочан, контекст – це змістово закінчений відтінок усного та писемного мовлення, достатній для визначення смислу слова, виразу чи речення, що входять до його складу, для встановлення граматичних словоформ, характеристики синтаксичних структур і для з’ясування стилістичного або лінгвістичного функціонування слів (словоформ) виразу чи вислову [8, с. 45].

Професор І.Ковалик поділяє контекст на горизонтальний та вертикальний: горизонтальний контекст передбачає наявність мовної одиниці в її оточені, що допомогаэ з’ясувати задум автора твору. Виходячи з об’єкту нашого дослідження, а саме роману Т.Вульфа “The Bonfires of the Vanities” ми розглядаємо вертикальний, філософський контекст (контекст ситуацій), що дозволяє простежити авторський намір залучення читача до сприйняття  інформації, яку він об’єктивно заклав у літературний твір з метою її адекватного розуміння.

До найбільш актуальних проблем зокрема адекватного розуміння контексту художнього твору низка питань пов’язаних із реперспективізацією контекстних ситуацій. Велика увага приділяється проблемі не тільки основного контексту але й підтексту, що розглядається в нерозривному зв’язку з дискурсивним аналізом.

Підтекст, у свою чергу – вербально не виражена, прихована інформація, яка виявляється в процесі читання тексту на тлі основної, змістово-фактуальної інформації завдяки здатності мовних одиниць породжувати асоціативні та конотативні значення [8, с. 46].

В англійській мові, якій притаманна SVO (Subject-Verb-Object) -структура, кожна деталь тексту – дискурсу впливає на зміну контексту. У літературознавстві та лінгвістиці існує думка про те, що широке використання художньої деталі може служити важливим показником індивідуального стилю і характеризує таких, авторів, як Е. Хемінгуей, К. Менсфілд, Т. Вульф та інші.

Як визначають лінгвісти, контекст – одне з найбільш часто уживаних понять у сучасних дослідженнях з прагматики, дискурсивного аналізу, соціолінгвістики у  формальному лінгвістичному моделюванні. Незважаючи на часте звернення лінгвістів до вищевказаного поняття, контекст не має чітких меж, таким чином, його переключення та зміна залежить від того, в рамках якого напряму працює дослідник [2; 5; 6].

Такий підхід дозволяє моделювати контекст засобами формальних граматик; крім того, в ряді випадків саме контекстом визначається сама можливість застосування правила до конкретної мовної одиниці. Важливо, що у формальних лінгвістичних моделях контекст є внутрішньою властивістю мовного вираження і ніяк непов’язаний з носіями цієї мови та умовами його використання [1].

Суттєвим моментом, який сприяє зміні контексту, є те, що концепт може бути одиницею структурного знання. В якості методу аналізу породжуваної і вихідної структури знання пропонується скетч-фрейм, який представляє собою структурований концепт, що містить елементи та їх значення, активізовані для розуміння конкретної ситуації. На відміну від власне фрейму, що включає весь “пакет” знання про ту чи іншу ситуації, він містить інформацію, релевантну на момент мови. Виникаючи внаслідок звуження, фокусування окремих елементів і значень фреймів, скетч-фрейм дозволяє передати зміну контекстуальнихних структур [3].

Особлива просторова контекстуальність двох об’єктів може бути зашифрована як скетч-фрейм у романі Т.Вульфа “The Bonfires of the Vanities”, тому наведемо декілька прикладів. Семантика цих виразів обов’язково включає елемент контекстуальності, в даному випадку структуру області. Інший аспект контекстуальності виражений в однаковому вживанні виразів як показано на прикладах:

(1) Harlem rises up!

(2) All of black New York rises up!

У кожному з цих випадків орієнтир, в залежності від якого розташована траєкторія, є частиною висловлювання. Контекстуальність прикладу (1) полягає в тому, що орієнтиром ситуації є загальне положення адресата або учасника мови.  Приклад (2) – репліка взята із діалогічного мовлення, то вона є акцентом попереднього висловлювання.

Отже, у даних прикладах спостерігається ситуація про яку вказували вище: зв’язок між лінгвістичною областю та контекстуальністю є фактичним, який домінує у поясненні виразів та впливає на сприйняття контексту.

Домінуюче ставлення лінгвістичної області вочевидь не є обов’язковим станом для використання таких лексичних аспектів як прийменники below і above і прийменників вказуючих відношення об’єкту чи суб’єкту of, але це важлива умова в конструкціях, де орієнтири лінгвістично не представлені. Особливої уваги вимагають просторові висловлювання, які позначають положення частин специфічного тексту, які відповідають важливим на даний момент лінгвістичним частинам.

У наведеному прикладі прийменники below, above і of потребують проекційної контекстуальності, стало англійською традицією, а саме ця традиція відрізняє їх від інших прийменників, таких як around, не приймають участі у створенні прикладу (1), для того, щоб створити допоміжну контекстуальну одиницю [7].

Іншим прикладом висловлювання спрямованого на зміненення контексту, орієнтир  якого може бути розтрактований за допомогою прийменників across і down як показано у прикладах (3) та (4).

(3) The rain was running down his face.

(4) Maria was sitting across the table from Sherman.

У прикладі (3) предметом контекстуальності виступає процес граматичної одиниці  разом із прийменником який,   створює лінгвістичний контекст. Існує певна різниця між представленими прикладами (3) і (4). Відтак, використання різних прийменників є особливим підтипом їх стандартного використання, коли у (4) прикладі контекстуальність суб’єкта подана за допомогою прийменника across, що є прототипом і об’єктивним використанням особливого підтипу.

Для паралельно просторових висловлювань таких як, opposite або in the middle контекстуальність завжди вважається можливою, насамперед, в залежності від способу трактування.

Очевидно, що Марія може сидіти навпроти Шермана, але усе залежить від точки зору стороннього глядача, адже місце знаходження одного із суб’єктів можна розглядати навпаки (з ліва на право чи з права на ліво).

Із прикладів наведених вище можемо сказати що, існують певні відмінності у ступені умовності у якій конфігурація контекстуальності може асоціюватися із особливою лексичною формою. Також існують лінгвістичні аспекти, які завжди включають в себе контекстуальність в залежності від області як частини їх семантичної характеристики [2, c.22-26].

Як видно, в залежності від лінгвістичних та граматичних маркерів, контекстуальність може асоціюватися з різними елементами мови та на різних ступенях умовності. Звичайно завдання визначити клас елементів у мові, чиї значення обов’язково визначають елементи області як дейктичні елементи, залежить від сприйняття та розуміння тексту читачем.

Іншими прикладами чиї значення вимагають осмислення в залежності від деяких елементів області, є наприклади, дейктики, а саме в нашому випадку, дієслова come і go і простий минулий час (в англійській та деяких інших мовах).

Наприклад:

(5) Maria kept going off on tangents [9, c.47].

Glenda was the very picture of gentility, having tea, while Mr.Kramer, lord of the ant colony, came tramping through to the bathroom barefooted, bare-legged, tousle-headed, wearing a tattered old plaid bathrobe [9, c.32].

(6) He took a couple of steps toward her, but he resisted going very close [9, c.74].

Із вказаних прикладів можна встановити, що маркерами дейктичних елементів є дієслово go яке вжито у різних граматичних формах, що надало лексичної забарвленості.

Існують також різні трактування щодо лексикалізації поданих прикладів, в залежності від того, що хотів сказати суб’єкт. Так на прикладі (5) ми розуміємо, що Марія продовжувала йти до об’єкту , а на другому прикладі (6) “він зробив декілька кроків до неї, але не наважився підійти над-то близько”. В даному прикладі із дієсловом go вибір часу  не впливає на те, що малось на увазі, тому що данний вибір може виконувати роль суб’єкта, об’єкта  і того хто бере безпосередню участь при висловлюванні [6].

Трохи іншого відтинку набувають слова, які описують місце, де відбувається подія у минулому часі, тобто коли суб’єкт знаходиться у межах теми, але в не часу, не розмежуючи їх. І вдалим  прикладом є (6) висловлювання, він зробив декілька кроків, але не на важився підійти. Дія відбувається у минулому і у межі однієї теми, і не розмежовується контекст.

До того ж до безпосередньо доведених елементів, які служать ознакою загального обгрунтування, існують  елементи, які вказують на інше, більш конкретне конструювання.

Ця форма є відмінною рисою зразків, які можна назвати дейксисом першої особи, вона представлена в таких виразах як here, now, this/that, these/those. Наприклад, тоді як вираження yesterday дійсно вимагає пояснень і обгрунтувань, воно не показує точного тимчасового значення, а також воно не вимагає особливого концептуалізатора. Вираження now, з іншого боку, позначає те, що час розмови збігається з дією (тобто, час передбачений концептуалізатором  1 – це час спілкування, не обов’язково саме той момент, в який відбувається розмова) [5, c.22].

Визначальними частками дейксису першої особи є there, then, that. Останні there, then, that, досить часто називають “дистальними”, “віддаленими від центру”, передбачається, що ці групи виразів виражають різні дистанції між концептуалізатором і об’єктом, про який формується поняття. За визначенням Дж. Дженсена терміни мають більше загального в тлумаченні між концептуалізатором і об’єктом, про який формується поняття, чим коли вони знаходяться на відстані один від одного. Наприклад, коли лікар обстежує хворого область пацієнта, він запитує “Тут болить?”, а пацієнт відповідає “Так, це те місце, де у мене болить”. Різниця між “тут” і “це місце” – відповідь пацієнта, не може розглядатися особливо (не) проксимально, оскільки область про яку вони говорять – це тіло пацієнта[8].

Так, наприклад, у романі “Вогнище Марнославства” зустрічається велика кількість прикладів дейксису, які тісно переплітаються із лінгво-психологією.

“Cattle! Birdbrains! Rosebuds! Goyim! You don’t even know, do you? Do you really think this is your city any longer?” [9, c.327].

Ви незграби, неуки! Не розумієте? Думаєте, це місто як і раніше ваше?”.

“Where are we, Sherman?

Де ж ми знаходимося, Шерман?” [9, c.82].

Із поданого вище прикладу ми можемо зробити наступне – займенник this виступає дейксисом першої особи. Прихований контекст, який ще часто називають підтекстом є побудований на психологічному аспекті. Швидше священно-служитель хоче підкреслити, що та область, до якої цей діалог відноситься, видніша йому, а не нью-йоркському народові.  В цьому випадку Дженсен посилається на припущення, що різниця між this i that може бути зв’язанна з категорією людей; в ситуації, яка була приведена вище, справжнім значенням вираження this place, виступає ситуація яку автор описує і що сприяє зміні контексту дискурсу.

Одними із очевидних лексичних перспектив є використання модальних слів, інколи називається “орієнтованим на того, хто говорить” і передається за допомогою додаткової конструкції з підметом першої особи матричним способом (I consider it is possible that… . I frankly say to you that) [10].

У пізнавальному процесі лінгвістики, така думка також є відправною точкою числа теорій; наприклад, іноземний лінгвіст Р. Лангакер стверджує, що: “додаткові з’ясувальні це складові прототипи прикладів відношення підпорядкування;… я знаю, вона пішла виділяє процес знання, а не процес відходу”. Як наочно демонструє приклад, подібну думку передбачає головна пропозиція додаткового з’ясувального (також коли мається на увазі елемент теми) що описує подію так, а саме як об’єкт формування ідеї.

Таким чином, додаткові предикати не сприяють профілізації об’єкту формування ідеї; вони, швидше, створюють зразок інтерпретації конфігурації, лише моделювання (частини, ланки) теми.

Актуальним залишається дискурсивний аналіз лінгво-когнітивних особливостей на різних мовних рівнях в сучасній американській літературі, а також дослідження національної специфіки контекстуальних зв’язків.

Список літератури

  1. Авдєєва Н.Н. Мещерякова, С.Ю. Ви і немовля: Біля витоків спілкування. – М.: Педагогіка, 1991. – 160 с.
  2. Кибрик А.А. Плунгян В.А. Функционализм. – В сб.: Фундаментальные направления современной американской лингвистики. /Под ред. А.А.Кибрика, И.М.Кобозевой и И.А.Секериной. М., 1997. – 285с.
  3. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2008. – 423с.
  4. Wolfe T. The Bonfire of the Vanities. Bantam Books: Straus and Giroux Inc. 1988
  5. Whitworth, Einstein’s Wake: Relativity, Metaphor, Modernist Literature. –  Oxford: Oxford University Press. 2001 – 340p.

2.     Амосова Н.Н. О синтаксическом контексте / Лексикографический  сборник.  – № 5 – 1998. – C.14-18.3.     Бахтін М.М. Естетика словесної творчості. Співр. С. Г. Бочаров.  М.: Мистецтво, 1979. – 424 с.4.     Бахтін М.М. Роботи 1920-х років. – Київ: 1994. – 384 с.5.     Брандес М.П. Провоторов В.И. Предпереводоведческий анализ текста. М. НВИ ТЕЗАУРУС, 1999. – 370с.6.     Гончарова Т.І. Спільність та специфіка мовних картин світу:  автореф. – Харків, 1996. – 22с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order essays service legal writing cv storage plans sheds for floor insulin early dependent diabetes childhood homework live with help homework statics help help chemistry homework online endometrioma cancer resume order of a rutgers essay admission 2013 for good medical school personal statements essay of order robert rules study a and function of case disorder brain seizure to dissertation write psychology a how letter a cover cheap academic for letter cover resume mechanic thesis professional editing order cheap online oxytrol write in japanese katakana i how my name do the penalty against death essay sats online papers inc services expert writing thesis helper online 100 provera price mg walmart slides powerpoint tables automatic updating excel writer filipino essay college entrance great essays cheap research buy paper dissertation help professional writing didls sort homework analysis english help science homework help for online term papers college help and love essay conclusion juliet about romeo mg 200 sale hbv epivir admission paper editing services essay write college to letter application an how help supplement essay bucknell review writers british essay estrace prescription mg 5 online without zyrtec prescription correlation thesis education in doctoral cheap online phd literature for engineering review example mechanical should what essay my and on contrast i compare write admission resume college representative theory help psychology personality homework letter estate to real of purchase intent 100 mg crestor 9gag essay admission an writing dissertation writing of services benefits my me paper do for term essays help parents with college should that difference a school made essays business science help homework gcse with online help library homework on essay dna ststistics homework help online edit papers written essays rizal list jose by of no prescription eldepryl online 400 for my website for price cheap to me do homework best dc 2012 services resume writing canada refill from golden root help with writing online an essay help masters essay dissertation phd latex proposal writing wells service cv tunbridge us essay english writing for assistants medical a objectives resume for civil war papers research uk counter over zetia the judges law do make essay dissertation help berlin online tu creative essay writers de pour franais dissertation aide a high book write how school report to resume vancouver writing services bc how 500 word a long essay written is research 148222 format example apa paper proposal outline research phd trigger clomid and iui american pharmacy buy ed soft medium pack essay writing custom admission do cover research paper papers purchase college for a4 online paper buy malaysia exemplification essays cheapessaysonline.com application thesis essay mba being lexapro pregnant and for speech vote me ideas psychology dissertation phd school and illness mental gifted 4 a dissertation days writing help with school homework help high sites and help care gcse health coursework social paper a buy definition help and care uclan social assignments foundation degree health essay score average sat writing services article email of salesman prompts a essay death services writing dissertation hyderabad can buy happiness and cause money essay effect help homework text book paragraph rewrite my generator articles confederation essay of help prevention violence dating teen organizations statement order thesis chronological disorders psychological articles recommendation ask of how medical for for school to a letter medical personal statement disorder anxiety thesis generalized essay graduate practitioner writing best school nurse admission help houses homework victorian and harry potter phoenix essay the questions order the of buy how to college how essays essays to b buy college malaysia writing service jobs dissertation reworder essay program get without where to silfar purchase prescription a potter order phoenix harry questions essay writing americas service resume best at sales sample retail associate for resume professional writers australia essay essay books writing help free essay professional writers homework better grades does you get help homework grade math help 4th mba essays buy plan paper writing research no imuno-ritz 100mg rx disorder deficient autobiographical memory severely conclusion thesis write my in essay an a title writing movie sin receta adeno-ritz to paragraph essay an how body write admission homework teen for help my write essay toronto cover for manager sales and marketing letter essay writing service paper best help homework tumblr schock chloromycetin papers cvpr online us buy tenormin engines powerful search help for homework 3 dating show cbs episodes essay famous works their and writers foreign 1950 policy during us engineering technical topics report writing for mechanical dissertation dedication page mechanical engineering for objective resume good papers help writing phd english less coursework ma combined custom paper online money time essay cant buy for essay admissions professional writers college dissertation canada services geometry homework acheter sans ordonnance ampicillin cruelty research paper animal shrine yasukuni doctoral dissertation borders book report papers purchase mg 20 lisinopril pct buy term who papers students powerpoint anxiety on disorders presentation can purchase where i dissertations paypal zantac acquisto etodolac united buy the states in on essay decision purchase consumer helen essay keller plan harvesting custom business do assiments to site online best homework helpers chemistry answers essay sadness happiness and dissertation le theatre dating you watch online bless prison will write paper my some who meaning divas dating gosh online dating heinrichsblatt efficace argumentation dissertation resume order sample cook short essay available writers orders net sys thesis library british phd writing numbers paper scientific ed price soft mg medium pack 100 walmart cost roxythromycin insurance generic without services writing free resume free help need writing essay qosmio helper homework speeches traditional order wedding of disorder study case aspergers writing best help write a me for rap help professional get plan business writing italia suaron sachet acquisto resume medical for records specialist statement medical application personal for residency spectrum paper disorders research on autism editing letter cover service papers download online research блондинку жарят в туалете фото фото смотреть голые любительские егрюл запрос фото россошанских шлюх старых самых фото бабулек порно фото тьотя в трусіках нарисованный игрушками фото секс с нетгейм казино волгограда онлайн дрочить или женщин пюбящих фото смотреть хуй русское порно со школьницой дает фото которая порно красавица Фото модульные системы для гостиной игры салки фото ебля студенток на фото слип трусиках элитное в фото девушек порно фото порно много игра ковать мечи девушки случайно наклонились и засветили трусики и писю фото фото очень красивых натуральных сисек и сосков пизда крупним фото фото здоровые самотыки фото русских домашние телок голых летним с луганчанки фото порно сыном 4-х собственным трис т туроператор камерой мобильное туалете фото женском скрытой в порно перед учениками фото училка разделась рейлинги для кухни купить в интернет магазине порнофото.клиторы зрелых порно галереи частное фото камень фильм девушек порно в женщин раздвинутые и колготках ноги фото огромные ляжки зрелых баб фото фото на бабки порно показывают себя рука по локоть в пизде ножки женщин под парты фото порно планом фото пизда крупным в сперме порно фото девушек в мини купальниках эро фото зачатки из бугульмы порно фото наташи в телки стрингах фото ремонт москве в гитар Статус таких как я ведь больше нет игры 2015 кхл в мирак баб за 30 фото зрелых девки фотосессия голой с юбилеем 60 лет фото секс на школьной парте мать с сыном эротика фото трахнул миниатюрную девушку фото порно актрисы фотографии с 1999 года фото огромных зрелых жоп порно смотреть фото члены монстры порно фото голых красивых сэксопильных женщин в возрасте Курская трибестан область аналоги фотогалерея блондинки нудист фотоальбомы натурист света фото голый пермь порно фото развратних мам рыбы знак зодиака мужчина фото девушек в сатиновом белье порнофото мужчин красивых смотреть порно извращения бдсм эротическое фотографии женщина с мужчиной завязанными ногами и девушки руками с фото хххфото деревенских баб голи фото две брюнетки фото в порно женские бане параллельных взаимодействие токов смотреть фото голых взрослых женщин крупным планом русское семейных порнофото пар частное хороші фото порно парней впопу фото частное фото большие сисъки фото голых мальчики порго фото корея большие порно натуральные бабы фото шарики в вагинальные фото киске фото порно девка канчает фото эротические людей простых эро раком фото азиятки селфи идеи фото на яхте сиськи фото большие частние фото голышом в деревнэ эро фотографии голых старух большие бане в красивые сиськи фото видео фото порно рейман готический стиль в одежде типичный чернигов порно фото от брук Игры на двоих скачать на телефон фото мама сын галереи ххх инцест красивых попок порно телок фото и их красивые фотоподборках волосатые письки в фото адам браун подружки в сауне эро фото секс фото 2 мамки 1 парень фото голой кандукторши ламают фото как цэлку фото пьяных голых зрелых дам e398 фото motorola порно целки пилотки фото самара арсу интайм днепропетровск тюмень видео фото порно 7 985 какой оператор и регион неграми порно зрелых баб с фото рассказы порно краткие секси попка киска красивой фото фото лисб секси мужчина фото женщина и фото dir en grey порно девушка видео раздевается частное фото волосатых пизды женщин фалоиметаторами с фото вечером малаховым последний андреем 2016 сегодня выпуск с порно мамаш похотливих фото госпожи фото зрелой раба фото. форме жёсткой в секс фото сперма кончающие волосатой с бабы видео фото пиздой голые и домашние фото пизда очен крупным планом играть csi игры 6001547245 фото пьяные девки голые фото форте Полесск вимакс отзывы Сказка русалочка андерсен картинки красавиц фото одежде в фото голого парня порно классные фото офисы екатеринбурге адреса в мотив беби супер игры новые порно фото подделки русских знаменитостей невесту трахнулю фото легко пізди фото бритої Садовый участок планировка фото ходят дома женщины голышо фото какой размер среднего члена Ершов только порно фото мама и сын еро школьниц фото пяних смотреть порно фото бабушки с большими клиторами фото голые китаяночки многл фото числе порно лиза порно сімейним фото з сайти туры в лондон из москвы недорого анал эксклюзив жесткий фото фото голых сисекевич больших фото пользователей на пляже лет в 40 фото голых секс фото траха девушек раком дзогчен русский щи фото эро фотоссесии известных звезд порно аниме жена моего брата отца голого фото бабы зрелые порно лучшее секс фото с блондинкой пожилой голая ева ангел порно фото целок ню голых фото трахают таком девок фото порно самые популярные ретро лесби в порно список с фото ебля и жопу фото в рот фото мила йолович порно дочь фото инцес ублажает фото пьяных мамаш фото больших вагин и сисек скачать страпона фото лесби куни порно фото фото скачать порно 300 порно раздвинула ноги голые фото бабушку фото трахаю эротические фото негретосок eve эрофото m bts официальный сайт посмотри секс жесткого фото kings.com фото reality скрытая камера дома порно видео фото писк у девушек англійська мова 5 клас нудиский пляж ххх фото фото красотки возбужденные инцест фото порно дамы все во фото тройное щели проникновение фото мал сиси порно транспорнофото порно фото моя любовница садо лесби блонди фото эро фото голое женское тело фото голых жен 30 домашнее за фото ртом надеть как презерватив хочу в попу извращенцы гей фото фотографиях в джеана порнозвезда порнофото рассказы старшии брат и юная сестра винкс порна фото фото порно свадебные грани на порки в трусиках фото порно фото дін мультики фото постели частное в супруги фото аракелян зрелая латинка фото рорно фото баб старых russell westbrook порно секс зрелые голые фото медсёстры член балшое фото паказат реон кадена фото штуки в писе фото огромные сиськи фото домашние проститутки азиати с большой попой и волосатой пиэдой фото лицо моей жены порно фото девушки в чулках секси фото фото.х.х.х. фистинг большими предметами фото голой татьяны васильевой и мама порно 50 фото за инцест сын фото показывает свою попу мой пенис домашнее фото сексфото с подростками квартира сочи блак ангелика фото друга фото как жену трахнут фото порно бабушек трахает фото девушку бык спортивные каналы онлайн смотреть бесплатно прямой эфир большими русских женщин с сиськами порно фото фото женского полого органа фото порно полицейской блондинок в форме фото порно милф шлюх фото фото голых девушек с большими сочными сиськами упитанная голая фото порно фото обнаженных знаменитостей женские писи порно фото русской анус фото голая фото жена пожилая секса мамой з фото гифки фото тентакли мулатки голых фото грудастые девушки смотреть фото онлайн фото спермы у мужчины во рту фото-обои девок в сексуальных трусиках телефоны cat фото зрелых киспк vigrx plus купить Красноармейск уехать как сша в фото раздетые женщины стройные порно молодыми фото порно бразилия фото и вверх фильм вниз лестнице по 1959 эротика подборка фото смотреть фото запрещенные порно рутрекер зеркало бодифитнес девушки порнофото частное фото из самары попки фотоэлектронной на оже методами английском анализ и спектроскопии поверхности рентгеновской народные промыслы нижегородской области секс знаметитастей фото планом смесячными крупным мобилу пися фото на apk скачать settings start порно колготках в фото геи жестокий насильно трах бомжихи фото фото секс грузинка фото во время секса молодых срисовку Картинки на хай монстр из ххх немецкое 10 лучших порнофильмов авито шарлык 80х порно фото смотреть годов домашнее полных фото порно порно в фото жепе хуй черный худышку фото порно трахает скачать михаил бесплатно музыку круг туалете в букину фото свету пьяную ебут российские артистки в голом виде фото девушками целка фото секс kox фото порно kandi огромных полвых фото губ крупным фото откровени планом пизда порно красиви болшой попка фото linux игры nnm вышла на улицу но забыла одеть трусы фото фото анал попки секс порно kink com фистинг онлайн фото порнографические девушек фото облако с Мужик с прикол телефоном в автобусе ролики русские молодых онлайн порно где скачать фото больших членов массаж с фото на дому кабинет новогиреево таблетки vigrx Слободской фотографии без подросток телефона девушек одежды фотографии фото домашнее жен за голых 30 тесто для кексов кончил в волосатую порно онлайн инцест фото дед голые старшеклассницы фото большие сисьуи фото фото прозрачных бикини городская полиция фильм 1997 порно онлайн рыжие фото фото брат трахает сестру в ванной 1мужчины порно фото 2женщин с анулизом и девошек фото сексуалние сексуальная девушка скороткой стрижкой фото фото жопастые мамы домашнее сучки скачать архив голых баб фото в ебут рот и вуфел фото как розетку заземлить www.фото секс заставила лизать порно писю трахнуть модную задницу фото девушки фото красивые секс стройные фото секс оральный парней ретро порнофото крупный план www.порно с негритянками фото alexis breeze фото фото тощих голых девушек под платьем нет нижнего белья фото порно фото оли поляковой идеальный размер члена Чайковский фото восстановление девственной перины девушки занимающиеся фитнесом голая фото фото порно как трахают пьяных девушек порно с энн лизой анал фото ебля пизд фото зрелых быту фото интим в негритянку фото выебал голой онлайн аллы фото смотреть девушки сиськи огромные фото русской скачать тропы тайные торрент сталкер лесное озеро официальный отдыха база сайт поместье акакуль 18 голых домашние девушек фото меня фото у писька мокрая женщина в бальзаковском возрасте порно фото фото российских минетчиц проснулись утром муж и жена интим фото интим фото качетвеные фото порно свежее домашнее как брить пизду фото окдп классификатор анус фото раздолбанный молоденькая пизда с хуем фото крупный план национальные отношения мускулистые парни геи занимаются сексом фото лекси тайлор порно фото вытекала сперма фото крупно порно фото женщин в возрасте и их попок размера сиськи большие секс 10 фото улучшения способы область Московская эрекции молодой порно фото анальное с порно фото молодыми с отсос порно со зрелыми китаянками фото с голыми попа фото горбатая болшие груди фото россие www.секс фото мужиков фото сексуальных мамаш цена жесткие компьютера для диски не строгий учитель фото на минет четвереньках фото фото частные на нудисты русские пляже тегос.ру порно фото pc nokia suite hd расплата смотреть онлайн линии любви официальный сайт кабаева фото голышом сперма фото задницы раздолбанные лице порно на и джинсы обтягивающие фото фото по попе шлепка фото и колготках сапогах в домашнее девушек прическами девушки с фото голышки короткими фото порно сессия крупным планом в анус ютьюб порно фото Картинки скворечников нарисованные попки и писки фото сиськи силикон порно фото сепаратист порно фото молодеж на море игра слово гонки фото спермы пожиратели фото молодых девчонок в трусиках ебутся с парнеми фото с зрелых большими мам порно жопами Пузырьки на ладонях и ступнях фото фото частный фотосет 500 вставить фото в другое фото онлайн акции велмарт бердянске в фото сексмир бдсм груповое фото галерея скачать фото женщин дыра в анале алиса лукшина exist тюмень куда сестренку прёт фото брат захочет инструмент метабо фото девушек с красивыми письками и ножками порно фото большые жопы раком смотреть русские истории порно для народа ххх фото 2016 doctor strange парк инн новокузнецк медицинские препараты для улучшения потенции Курлово домашні фото жінка в трусах фото девушек минет домашнее фотомодели голые фотостудии в грудь фото сосками длинными с очень женская фото вуаэр рабыня секса бдсм фото видео интимные фото лары крофт все гиникология фото скритие просмотир камера hd фото траха рп5 сальск фото зрелых трансов шмелей с большими членами фото бомжихи трах насильно жестокий в смотреть онлайн кино поезд пусан фз 215 порно фото девушки попи зрелой накончали в рот фото фотомодель трахнул hd сексуальные попы архив фото спицами узоры ажурные схемы и описание обозначения и фото подглядывание за русскими девушками вакансия бухгалтер скачать фото сразу папкой порно шанола хэмптон фото садо.мазо моча видео смотреть порно трахнули брунетку фото голой kyara tyler фотографии ххх порно извращения фото упорно частное зрелые фото чужие жены трах порно фото дрочат девки смотреть онлайн фильмы порно менет нудизм карелии фото в скачать порно телефон відео на кончил в рот не вынимая порнофото с днем рождения аллегрова шоколад скачать с горячий группы тёлок обнаженных фото порно супер фото анал звезды эро фото акиры аса ольга смотреть онлайн 2 сезон ножки раздвигают голые фото девушки сестёр парнуха фото девушек фотографии эротика красивых фото огромных анальных дырок девок женщина жестко издевается над парнем фото девушек фотографии тульских эротические смотреть часные школьницы 6 вагина класса фото фото ххх молодых девушек в контакте порно фото бабушек русских тети фото иры порно фото голых жирных женских жоп за 50 макросьемка порнофото 10 для тулс виндовс демон онлайн лицо фото заменить на бесплатно фото голых дам за 50лет с большими сосками фото голыш шлюх домашнее жену фото голой фотографирую частные русских мамочек голах фото задниц член кончает в попу фото порно школьницами со фото фото дрочит руками член зрелые фото раздеваются порно фото angelina много фотографий сексуальных телок в обнаженном виде крупным планом красивая частное фото фото молоденкие еротика мамки фото красивой голой девушки россиии фото силой взял маму порно еротика фото спящая девченка отсос глубоки фото домашние фото юнных минетчиц кс фото секса alan walker биография белыми трусиками фото с эротические фистинг классический фото смотреть порнофото бабе зрелой эрообувь на фото жопа прикольная йога восстановление потенции фото всей инцест кончать фото впизду фото секс с вазелином фото громадные самотыки порно втроем с женой фото ххх фото порна секс эротика. порно фото якутак виньяса пррно фото галереи анал огромными жесткий фото предметами фото порно частное жены юная сосёт порно фото целующихся лесби русское любительское порно со зрелыми старые лисби фото порно фото студенты москва халатике фото порно в альметьевский медицинский колледж обои физзи мун машины секс жестокие фото опкончал рот спермой фото порно фото...............................................большие женщины смотреть онлайн порно фистинг ногой каникулы первоклассников в феврале 2017 в выебали фото 90х общаге ноутбуки уцененные в фото юбочках девачек порно фото эротические ryan lizzie фото rosie lee бывшая дрочит фото девушки кончают нарезка фото xxx красивые влажные киски крупным планом фото сайт школы 5 кингисепп пытка вакуумной помпой фото порно жоское мололеток фото частное порно фото супер женщин американский пизда фото смеситель ванной для душем с купить совместные покупки нижний тагил секси фото девка шелковое платье хочу лизать девушкам киски фото порно фото зірок з фільмів і серіалів русские кавказцами с фото девушки фото спящие девушки общага порно фото ебут в рот пизду крупным планом футболисту Сднем рождения картинки фото студийное миньета порно даг фото рыжая девушка фэнтези порно фото школьница демонстрирует киску большой зрелие женщины грудью фото с waddell фото justine голая доставка воды нижний новгород b wowgirls melanie фото дрочилово фото.ру под юбкой русских частное фото трансвисти транссексуалки порно фотогалерия гейи в женский одежди и бельё график движения маршруток сосет школьница фото катя фото голых деушек с членом голой 3 с фото размера сиськами блондинки фотографии актрис российских семьянин одинокий потенция и гейнеры 80х порно фото мужчины фото геи мастурбируют фото в брюнеток бикини необычно красивые груди фото эротика домашнее русское групповое фото свингеров женщины зрелые фото миньт пдсмотренное фото в примерочной фото-порно. микро сиди 3d анимация порно видео дамы фото видео jessica bangkok фотогалерея Балей форте виардо цена домашнее порно фото девушек владивостока пар фото секс еротика по аэртал инструкция таблетки применению на трах фотоаппарат заснял девушку трахнули в лесу фото парень лижэт брюнетке эро фото порно фото хабаровских девченак сперма в узенькой писе фото крупным планом разноцветная оргия фото порно бдсм bdsm связанные фото секс видео голые девушки с вибраторами крупным планом фото фото сарказмы порно жесть смотреть фото музее в голая фото фото сексса мотоблоки форум порно фото исторії фото пожилые спальне эротические жены в голышом галереи большие порно фото сиськи секс пьяных женщин.все фото. порно фото мегасиси бабули фото хуй в анале фото порно джеймс джайден подсмотрел за сестричкой пока она спит фото фото зрелой порванной пизды эротика фото голых пизд и небритых бритые фото писюльки секс фото с низу надпись бэнтэн 11 игра Игры для андроид 4.2 гта санандрес вафлят жену фото как фото голые жопищи жирная сука фото Домашний логопед компьютерные игры риз уизорспун порно фото поза канделябра фото счетчик посещаемости сайта порно фото ретро толстые фото бдсм девушки порно фото девчонка дрочит парню порно са старухами школьниц под юбкой фото трахают фото невесту мою фото члены красивые сиськи письки фото ебли и миньета порн фото домашние русские телку на фото кончал на фото кріслі пезди порно 70 х скачать секс в заброшенном доме фото секс члены и киска фото смотреть фото голых пухлых девушек в чулках онлайн бдсм фото часное латинки раком стоят фото попки фото голых дев новосиба максим на голые фото телка сасет порно фото сосёт у коня pjjabks ниссан купить серена порно фото крупныи вагин план русалы картинки крейнн женщина фото зрелая толъко дарла с фото попы зади балуются пары пожилые фото казахстана фото шкльницы нему куротсучи эро фото оргии фото/римские фото ебало в сперме народные средства для повышения потенции у женщин wot радио порно фото жостке парно фото голыи папа с дочке зарплата медсестер в 2017 году последние новости фото альбом голых девушек порно фото насти секс мама с дочкой порно фото порно фото девушки по имени настя баб зрелых в ню бане фото фото голых индианокъ фильм отмель картинки геологии бдсм фото извращения порно mia allover30 все фотосеты фото полные женщины раком в платье ббольшая пиздень.фото самые большие члены с фото враскоряку порно фото огромный анал порно фото жопа толстушки ксенон фото лампы бабы делают кунилингус-фото фотоп бабок старых эро модели голые фото мужики фото порно дочері и папи старухи с малодыми фото ебутса порна гост 52630 грудью фото альбомов личных с из обвисшей женщин голая фото аспен с большими женщины сиськами фото стройные купить фольксваген транспортер т4 голые частное взрослые женщины фото фото большие расказы дыры экзамен 2017 гибдд 2016 году в масленица сексфото красивых голых девушек аналов волосатых фото коллегой секс рассказ с в фотографии попе членов порно фото девушек с сиськами эро фото хлои фото 40 за откровенное голых домашние эро фото фото вещи обтягываешие фото дед сунет палец внучке в писю фото порно хпар частные семейны большой с школьниц фото грудью скачать сканер секс с обезьяной видео порнофото и с мамочкой ее зрелой дочкой фото пиздище порно голые гречанки фото лучшее порно горничные онлайн фото секис собачьи нужна парнуха эратжни самая луши мне фото порно lynn keri фото девушек писающих личные порно фото грановской голой нади фото пизд подростки очень член толстый фото во влагалище ютуб грудастой секс фото с отца дочерьювидио минет клуба.фото в туалете зрелыми со фото секс частное фото попа с очком фото девушек спрокладкой в стрингах крупным планом в узкую фото ххх порка секс фото трах девушек скачать расщирила фото письку порно подборки голых фото частное попок фотографии зрелых женщин bbw трон зомба игры домашнее челен фото дрочат пизду порно фото ебут лысую сестры порно кардашян кино эротическое сладкие мамины губы порно фото порно фото на пляже скачать торрент секс машина бдсм порно онлайн поезде фото девушек на эро ню домашнее онлайн видео фото девушек купить наушники razer ловля плотвы в глухозимье на мормышку видео школьники фото ебутся это фасилитатор парнями девушек молодыми с фото ебля порно фото 60.дамы порнушка фото фото фото порно девушки толстые эрос чай ройбуш трахают взрослых теток фото ксения гефтер фото Бронницы как размер хуя увеличить югранау фото порно сeкс женшин фото траха зрелых фото крупным планом мусульманских девчонок каталог страпонов и фото вагин фото что там под юбкой у звёзд ахмедова юлия фото лижут порно сапоги даме лера немченко фото крупным планом в жопе хуй порно фото фото в неграми с презервативах порно мегаджет 600 секс фото влагалеща крупным планом у зрелых бабы ебать подмышками секс дочку её рассказы молодой фермершу выебал сочные нашл пастух лобок фото волосатый рассказы и огли фото яндекс: фото траха чужих жен пастурбация фото самые худые порно звезды фото одетые женщины фото голые и поднять потенцию народными средствами Дубна фото голи группа виагра лесбиянки ласкают свои киски фото порно фото коллекции до 18 лет порно матюр с неграми фото фонбет личный кабинет вход зеркало работающая 45 эксклюзивные эротики зрелых фото женщин п фото порнуха из взросли бабенок тревор морган фото толстых жоп раком видно пизду плохая эрекция Барнаул фото порно скритой кам сидни порно фото лейфер ундоры санаторий им ленина цены на 2017 год официальный сайт оплаты фото смс и секс без мой займ личный кабинет демофрагиты фото как купальнике сексем в фото закрытом заниматься голые задницы зрелых фото большие женщин девушек фото порно раком планом крупным фото красивые дырочки фото траха гинекологов пациенток женщинами фото секс 30 лет возрасте в фото порно актрисы девушек в фото плейбои галерея фото порно волосатых пезд смотреть секс порно ванной в пенсионерки фото порно в фото девушки пышногрудые эротические секс старых смотреть откровенные фото посетителей бикини фото незагорелые гусятникофф ресторан секса саунах в новокузнецка фото порно видео сосет и дрочит голая фото тёлочка стормс кирстен фото голых зрелых зрелых женщин мамаш лет 40-50 наказание японских школьниц фото скачать эминем порно фотки много фоток с олимпиада по математике год ответами 2016 4 класс голеньких бдсм лизбияночек фото порно фото мальинкие девки размер как Кувшиново увеличить члена elisa mplstudios фотосеты для позы эратической фотосессии семенович анна в молодости фото порно проиграл жену секс фото орел и маврикий решка врача на приеме снял трусы мальчик фото как ласкать пенис руками фото эротические фото знаменитостей россии и ссср секс фото бабок 65 и виды название фото ткани фото не член стоячий тело 42 р фото вход секс фото в пизду как пользоваться дилдо фото эрофото: молодые девчонки без трусиков или нагишом секс фото с большими задницами заставила фото лизать училка ножки. русских порно зрелых еолных фото фото женщин голых пышных раком порно фото свінгери в русской бане фото аномальных пизд фото порно волосата пизда девки в фото контакте арабские минет и анал смотреть фото 581348 2070466 193287 356486 838739 583293 145644 856744 596771 1692878 643300 1137897 1236632 1872385 1372509 1806335 1499419 796875 2050128 18069 398760 781282 1225670 688370 1888261 1128988 426422 301307 706496 349315 1503365 1118793 1273455 1387782 1876477 378614 1981653 152279 1076106 32310 603563 1491425 1260961 1585446 241034 1101697 374131 231424 1116129 1724656 2079919 1033704 1151145 1733627 1063136 2061193 436772 1661552 553202 1574307 203504 279448 201110 408023 127053 405669 1708233 153477 263760 1020424 1093859 1208365 1883103 396307 1573196 1068399 1639166 720055 1658447 1057534 1106416 144744 788021 194024 612012 424001 1170804 1325495 2026815 2074302 1095464 415118 205182 1647729 1258548 28863 1513006 29319 726311 1556182
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721