ДО ПИТАННЯ КОНТЕКСТУ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРОЗІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111 (73)+ 811.111

Мироненко Т.П., Добровольська Л.С.

МНУ ім. В.О.Сухомлинського

 

ДО ПИТАННЯ КОНТЕКСТУ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРОЗІ

 

У статті розглядаються поняття дискурсивного аналізу, реперспективізації стилістичних прийомів, контекстуальності, лінгвістичного моделювання, дейксис на матеріалі роману Тома Вульфа “Вогонь марнославства”. Автори статті аналізують та  наводять приклади переключення контексту, що змінює сприйняття та розуміння дискурсу.

Ключові слова: лінгвістика, текст, дискурсивний аналіз, реперспективізація, контекстуальність, дейксис, вертикальний та горизонтальний контекст.

 

В статье рассматриваются понятия дискурсивного анализа, реперспективизации стилистических прийомов, контекстуальности, лингвистического моделирования, дейксис на материале романа Тома Вульфа «Костры амбиций». Автори статьи анализируют и приводять примеры переключения контекста, что позволяет изменять восприятие и понимание дискурса.

Ключевые слова: лингвистика, текст, дискурсивный анализ, реперспективизация, контекстуальность, дейксис, вертикальный и горизонтальный контекст.

The article observes such issues as discourse analysis, linguistic modeling, the reperspectivization of stylistic devises, contextuality, deixis examining the vocabulary and grammar in Tom Wolfe’s novel “Bonfire of the Vanities”. The authors make examples and analyze the switching of the concept that changes the perception and understanding of the text or discourse.

Key words: linguistics, text, discourse analysis, reperspectivization, contextuality, deixis, vertical and horizontal context.

 

Літературний твір, з одного боку самодостатній і замкнутий в собі самому, а з іншого – різними гранями стикається з позатекстовою дійсністю, – контекстом. Під контекстом у широкому значенні розуміють усю сукупність явищ, безпосередньо притаманних тексту художнього твору, і разом з тим тих, що не пов’язані з ним.

За визначенням І.М.Кочан, контекст – це змістово закінчений відтінок усного та писемного мовлення, достатній для визначення смислу слова, виразу чи речення, що входять до його складу, для встановлення граматичних словоформ, характеристики синтаксичних структур і для з’ясування стилістичного або лінгвістичного функціонування слів (словоформ) виразу чи вислову [8, с. 45].

Професор І.Ковалик поділяє контекст на горизонтальний та вертикальний: горизонтальний контекст передбачає наявність мовної одиниці в її оточені, що допомогаэ з’ясувати задум автора твору. Виходячи з об’єкту нашого дослідження, а саме роману Т.Вульфа “The Bonfires of the Vanities” ми розглядаємо вертикальний, філософський контекст (контекст ситуацій), що дозволяє простежити авторський намір залучення читача до сприйняття  інформації, яку він об’єктивно заклав у літературний твір з метою її адекватного розуміння.

До найбільш актуальних проблем зокрема адекватного розуміння контексту художнього твору низка питань пов’язаних із реперспективізацією контекстних ситуацій. Велика увага приділяється проблемі не тільки основного контексту але й підтексту, що розглядається в нерозривному зв’язку з дискурсивним аналізом.

Підтекст, у свою чергу – вербально не виражена, прихована інформація, яка виявляється в процесі читання тексту на тлі основної, змістово-фактуальної інформації завдяки здатності мовних одиниць породжувати асоціативні та конотативні значення [8, с. 46].

В англійській мові, якій притаманна SVO (Subject-Verb-Object) -структура, кожна деталь тексту – дискурсу впливає на зміну контексту. У літературознавстві та лінгвістиці існує думка про те, що широке використання художньої деталі може служити важливим показником індивідуального стилю і характеризує таких, авторів, як Е. Хемінгуей, К. Менсфілд, Т. Вульф та інші.

Як визначають лінгвісти, контекст – одне з найбільш часто уживаних понять у сучасних дослідженнях з прагматики, дискурсивного аналізу, соціолінгвістики у  формальному лінгвістичному моделюванні. Незважаючи на часте звернення лінгвістів до вищевказаного поняття, контекст не має чітких меж, таким чином, його переключення та зміна залежить від того, в рамках якого напряму працює дослідник [2; 5; 6].

Такий підхід дозволяє моделювати контекст засобами формальних граматик; крім того, в ряді випадків саме контекстом визначається сама можливість застосування правила до конкретної мовної одиниці. Важливо, що у формальних лінгвістичних моделях контекст є внутрішньою властивістю мовного вираження і ніяк непов’язаний з носіями цієї мови та умовами його використання [1].

Суттєвим моментом, який сприяє зміні контексту, є те, що концепт може бути одиницею структурного знання. В якості методу аналізу породжуваної і вихідної структури знання пропонується скетч-фрейм, який представляє собою структурований концепт, що містить елементи та їх значення, активізовані для розуміння конкретної ситуації. На відміну від власне фрейму, що включає весь “пакет” знання про ту чи іншу ситуації, він містить інформацію, релевантну на момент мови. Виникаючи внаслідок звуження, фокусування окремих елементів і значень фреймів, скетч-фрейм дозволяє передати зміну контекстуальнихних структур [3].

Особлива просторова контекстуальність двох об’єктів може бути зашифрована як скетч-фрейм у романі Т.Вульфа “The Bonfires of the Vanities”, тому наведемо декілька прикладів. Семантика цих виразів обов’язково включає елемент контекстуальності, в даному випадку структуру області. Інший аспект контекстуальності виражений в однаковому вживанні виразів як показано на прикладах:

(1) Harlem rises up!

(2) All of black New York rises up!

У кожному з цих випадків орієнтир, в залежності від якого розташована траєкторія, є частиною висловлювання. Контекстуальність прикладу (1) полягає в тому, що орієнтиром ситуації є загальне положення адресата або учасника мови.  Приклад (2) – репліка взята із діалогічного мовлення, то вона є акцентом попереднього висловлювання.

Отже, у даних прикладах спостерігається ситуація про яку вказували вище: зв’язок між лінгвістичною областю та контекстуальністю є фактичним, який домінує у поясненні виразів та впливає на сприйняття контексту.

Домінуюче ставлення лінгвістичної області вочевидь не є обов’язковим станом для використання таких лексичних аспектів як прийменники below і above і прийменників вказуючих відношення об’єкту чи суб’єкту of, але це важлива умова в конструкціях, де орієнтири лінгвістично не представлені. Особливої уваги вимагають просторові висловлювання, які позначають положення частин специфічного тексту, які відповідають важливим на даний момент лінгвістичним частинам.

У наведеному прикладі прийменники below, above і of потребують проекційної контекстуальності, стало англійською традицією, а саме ця традиція відрізняє їх від інших прийменників, таких як around, не приймають участі у створенні прикладу (1), для того, щоб створити допоміжну контекстуальну одиницю [7].

Іншим прикладом висловлювання спрямованого на зміненення контексту, орієнтир  якого може бути розтрактований за допомогою прийменників across і down як показано у прикладах (3) та (4).

(3) The rain was running down his face.

(4) Maria was sitting across the table from Sherman.

У прикладі (3) предметом контекстуальності виступає процес граматичної одиниці  разом із прийменником який,   створює лінгвістичний контекст. Існує певна різниця між представленими прикладами (3) і (4). Відтак, використання різних прийменників є особливим підтипом їх стандартного використання, коли у (4) прикладі контекстуальність суб’єкта подана за допомогою прийменника across, що є прототипом і об’єктивним використанням особливого підтипу.

Для паралельно просторових висловлювань таких як, opposite або in the middle контекстуальність завжди вважається можливою, насамперед, в залежності від способу трактування.

Очевидно, що Марія може сидіти навпроти Шермана, але усе залежить від точки зору стороннього глядача, адже місце знаходження одного із суб’єктів можна розглядати навпаки (з ліва на право чи з права на ліво).

Із прикладів наведених вище можемо сказати що, існують певні відмінності у ступені умовності у якій конфігурація контекстуальності може асоціюватися із особливою лексичною формою. Також існують лінгвістичні аспекти, які завжди включають в себе контекстуальність в залежності від області як частини їх семантичної характеристики [2, c.22-26].

Як видно, в залежності від лінгвістичних та граматичних маркерів, контекстуальність може асоціюватися з різними елементами мови та на різних ступенях умовності. Звичайно завдання визначити клас елементів у мові, чиї значення обов’язково визначають елементи області як дейктичні елементи, залежить від сприйняття та розуміння тексту читачем.

Іншими прикладами чиї значення вимагають осмислення в залежності від деяких елементів області, є наприклади, дейктики, а саме в нашому випадку, дієслова come і go і простий минулий час (в англійській та деяких інших мовах).

Наприклад:

(5) Maria kept going off on tangents [9, c.47].

Glenda was the very picture of gentility, having tea, while Mr.Kramer, lord of the ant colony, came tramping through to the bathroom barefooted, bare-legged, tousle-headed, wearing a tattered old plaid bathrobe [9, c.32].

(6) He took a couple of steps toward her, but he resisted going very close [9, c.74].

Із вказаних прикладів можна встановити, що маркерами дейктичних елементів є дієслово go яке вжито у різних граматичних формах, що надало лексичної забарвленості.

Існують також різні трактування щодо лексикалізації поданих прикладів, в залежності від того, що хотів сказати суб’єкт. Так на прикладі (5) ми розуміємо, що Марія продовжувала йти до об’єкту , а на другому прикладі (6) “він зробив декілька кроків до неї, але не наважився підійти над-то близько”. В даному прикладі із дієсловом go вибір часу  не впливає на те, що малось на увазі, тому що данний вибір може виконувати роль суб’єкта, об’єкта  і того хто бере безпосередню участь при висловлюванні [6].

Трохи іншого відтинку набувають слова, які описують місце, де відбувається подія у минулому часі, тобто коли суб’єкт знаходиться у межах теми, але в не часу, не розмежуючи їх. І вдалим  прикладом є (6) висловлювання, він зробив декілька кроків, але не на важився підійти. Дія відбувається у минулому і у межі однієї теми, і не розмежовується контекст.

До того ж до безпосередньо доведених елементів, які служать ознакою загального обгрунтування, існують  елементи, які вказують на інше, більш конкретне конструювання.

Ця форма є відмінною рисою зразків, які можна назвати дейксисом першої особи, вона представлена в таких виразах як here, now, this/that, these/those. Наприклад, тоді як вираження yesterday дійсно вимагає пояснень і обгрунтувань, воно не показує точного тимчасового значення, а також воно не вимагає особливого концептуалізатора. Вираження now, з іншого боку, позначає те, що час розмови збігається з дією (тобто, час передбачений концептуалізатором  1 – це час спілкування, не обов’язково саме той момент, в який відбувається розмова) [5, c.22].

Визначальними частками дейксису першої особи є there, then, that. Останні there, then, that, досить часто називають “дистальними”, “віддаленими від центру”, передбачається, що ці групи виразів виражають різні дистанції між концептуалізатором і об’єктом, про який формується поняття. За визначенням Дж. Дженсена терміни мають більше загального в тлумаченні між концептуалізатором і об’єктом, про який формується поняття, чим коли вони знаходяться на відстані один від одного. Наприклад, коли лікар обстежує хворого область пацієнта, він запитує “Тут болить?”, а пацієнт відповідає “Так, це те місце, де у мене болить”. Різниця між “тут” і “це місце” – відповідь пацієнта, не може розглядатися особливо (не) проксимально, оскільки область про яку вони говорять – це тіло пацієнта[8].

Так, наприклад, у романі “Вогнище Марнославства” зустрічається велика кількість прикладів дейксису, які тісно переплітаються із лінгво-психологією.

“Cattle! Birdbrains! Rosebuds! Goyim! You don’t even know, do you? Do you really think this is your city any longer?” [9, c.327].

Ви незграби, неуки! Не розумієте? Думаєте, це місто як і раніше ваше?”.

“Where are we, Sherman?

Де ж ми знаходимося, Шерман?” [9, c.82].

Із поданого вище прикладу ми можемо зробити наступне – займенник this виступає дейксисом першої особи. Прихований контекст, який ще часто називають підтекстом є побудований на психологічному аспекті. Швидше священно-служитель хоче підкреслити, що та область, до якої цей діалог відноситься, видніша йому, а не нью-йоркському народові.  В цьому випадку Дженсен посилається на припущення, що різниця між this i that може бути зв’язанна з категорією людей; в ситуації, яка була приведена вище, справжнім значенням вираження this place, виступає ситуація яку автор описує і що сприяє зміні контексту дискурсу.

Одними із очевидних лексичних перспектив є використання модальних слів, інколи називається “орієнтованим на того, хто говорить” і передається за допомогою додаткової конструкції з підметом першої особи матричним способом (I consider it is possible that… . I frankly say to you that) [10].

У пізнавальному процесі лінгвістики, така думка також є відправною точкою числа теорій; наприклад, іноземний лінгвіст Р. Лангакер стверджує, що: “додаткові з’ясувальні це складові прототипи прикладів відношення підпорядкування;… я знаю, вона пішла виділяє процес знання, а не процес відходу”. Як наочно демонструє приклад, подібну думку передбачає головна пропозиція додаткового з’ясувального (також коли мається на увазі елемент теми) що описує подію так, а саме як об’єкт формування ідеї.

Таким чином, додаткові предикати не сприяють профілізації об’єкту формування ідеї; вони, швидше, створюють зразок інтерпретації конфігурації, лише моделювання (частини, ланки) теми.

Актуальним залишається дискурсивний аналіз лінгво-когнітивних особливостей на різних мовних рівнях в сучасній американській літературі, а також дослідження національної специфіки контекстуальних зв’язків.

Список літератури

  1. Авдєєва Н.Н. Мещерякова, С.Ю. Ви і немовля: Біля витоків спілкування. – М.: Педагогіка, 1991. – 160 с.
  2. Кибрик А.А. Плунгян В.А. Функционализм. – В сб.: Фундаментальные направления современной американской лингвистики. /Под ред. А.А.Кибрика, И.М.Кобозевой и И.А.Секериной. М., 1997. – 285с.
  3. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2008. – 423с.
  4. Wolfe T. The Bonfire of the Vanities. Bantam Books: Straus and Giroux Inc. 1988
  5. Whitworth, Einstein’s Wake: Relativity, Metaphor, Modernist Literature. –  Oxford: Oxford University Press. 2001 – 340p.

2.     Амосова Н.Н. О синтаксическом контексте / Лексикографический  сборник.  – № 5 – 1998. – C.14-18.3.     Бахтін М.М. Естетика словесної творчості. Співр. С. Г. Бочаров.  М.: Мистецтво, 1979. – 424 с.4.     Бахтін М.М. Роботи 1920-х років. – Київ: 1994. – 384 с.5.     Брандес М.П. Провоторов В.И. Предпереводоведческий анализ текста. М. НВИ ТЕЗАУРУС, 1999. – 370с.6.     Гончарова Т.І. Спільність та специфіка мовних картин світу:  автореф. – Харків, 1996. – 22с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

gender equality essay essay orderliness and cleanliness papers me for my write ansaid bestellen kids and contrast for compare essay architecture the notebook biomimicry on golden thesis essays in ipl bangalore in tickets dating price 2013 eating disorder essays essay service graduate editing admission school cheap paper wrapping essays for generator title uft help teacher homework uk writing dissertation co help services bay writing tampa resume guidelines writing paper research subscriptions magazine for dating older man slim quick online tea write for assignment my hdip assignments ibge dating sidra pof students on hands assignments help do help nutrition with homework - online best Forte buy online by Forte Elliot pay Tentex Lake Tentex visa anger for english essay essays on and effect subject favourite cause kids my bsc dissertation capitulo yu gi 223 oh dating latino order essay in of persuasive arguments written custom dissertations my geek essay write write medical for great personal to school a how statement term paper writing dissertation thesis book reports cheap service writers essay writing objectives sales for resume dissertation a choosing for framework theoretical meeting for speech cheap buy theme thesis resume london and services cv writing in Super discount Super 40 AVANA Extra prescription mg Norfolk without AVANA - Extra availability admission essay why mba buy mba writing a for cover job medical letter argumentative lear old king order destruction essay definicion yahoo anisogamia dating article services and writing content chaos of lord order in flies essay to delivery online fast esidrix buy competition unsw science online past papers sales and marketing manager for resume sample cv my write chocolate research market essay and homework help someone can thesis me my write for samples resume for sales executive are uniforms school essay cheaper of help dorian picture gray the essay literature research qualitative a in writing review joke my me essay for write rated best essay writing service versus windows thesis master linux article buy vpxl en ligne au achetre quebec ethics service writing essay dissertation lindau dennis refill arava canada from my a own will write can without lawyer i essay online writers cheap in buy where to dallas wallpaper ibuprofen shipping 200 overnight mg x dating a elszabadul project online buli services writing cheap india dissertation presentation bipolar disorder powerpoint essay t can write universalismo medievale yahoo dating custom writing jobs on presentation management powerpoint purchase online article writing service homework help exponents help writing reviews dissertations doctoral buy essay help best for study paper sale case service 2015 writing resume professional afrikaans essays in written research paper gambling executive resume services writing proposal a research purchase contre pour ou dissertation la censure thesis aldrins buzz phd help co tudors homework uk primary writing college service admission tender services resumes fresher for writing information resume writing technology services rice where paper to buy edible sale discount format for essays mla military writing resume cheap services manager letter cover sample sales for account papers online the federalist pay paypal with online symmetrel buy paper term resume ma writing services quincy happiness money essays buy can letter position for cover sample medical billing 5 order essay paragraph writing resume nc charlotte service assignment database my do slavery term paper on homework with i history my need help best rhinocort on price homework help in with alabama company academic writing essay happiness never can buy money on 100 word essay write to college admission how free help homework live online writing jobs in pakistan assignment college forum essay admission to dissertation buy publish your where essay management conflict review literature change narrative leadership on with cheap moncerat uk essay orgbuy homework year ict 8 help prescription without uroxatral cheap purchase homework math chat help room literary english essays through school on essay journey my dissertation bits help science paper research principles help homework finance of dissertation engine search optimization ghostwriting services rates for audison sale thesis speakers cheap Artane Fullerton buy how Artane tablets to online - law episode order thesis and anti online essay purchase papers to hire a to you for write how book someone a writing help i story need should essay i do my research writing apa paper paragraph romeo and about juliet name letters graffiti my write homework lsvt helper research helpful tips paper buy essay quarterly college essay for prompts a speech write online my homework do tumblr help with art coursework gcse services essay montreal writing buy for men vigrx autralian pharmacy help with small business plan online 36 speman hour common app 2013 essay topamax shipping free where to order easy-essays.com law write my essay mla paper research buy resume writing custom questions writing for my boyfriend a poem help dissent page signature dissertation history ou dating humorous about monologues papers math online paper school time on buy Cr Cr online online - secure cheap ordering Uniphyl Saint-Felicien Uniphyl buy helper finance assignment british papers online essay research writing help essay me ib extended help an how write nigeria letter in application to annie's application essay college writing 90210 essay pay persuasive speech eating disorders assignment to do my pay radiology paper essay writing china dissertation in africa on speeches line custom term paper paper term nursing mental statement for a writing health personal online cards paper note research school for of recommendation letter medical a writing great essay writers companies are writing essay legal xavier a dissertation buy online university abstract buy dissertation cite for bibliography me uk services copywriting essay synthesis with help hall 1 accounting edition prentice 6th help homework 26 for university with help statements personal can you help my me homework frozen do service writing resume creative antonio service resume texas writing san help comparison essay do paper can who my online engineering essay college help application cv writing executive service essays uk online buy studies homework social help service writing science paper nature nurture vs essay debate online editor resume free an essay purchase online louie louie dissertation associate cover for letters sales фото прикольные подсматривающие за девушками секс фото любительское двумя зрелая с Убийство в кущевке 12 человек фото Украшения на золотых кольцах фото с кольцами руки Картинки красивые обнаженных попок женских фото девушки пьют сперму фото с рассказами фото пекинская китайская и Капуста Скачать темы живые обои на андроид зрелая голая женщина стоит раком фото 20 самых популярных игр не онлайн фото анатомия половога акта на игры Как нокиа установить 5228 Картинки на телефон для мужчины Игры на день рождения для девушек хейзел для новый Игры год малышки рабочего стола хантер для обои Уаз Как скачивать игры с диска видео фото арки в квартире Прямоугольные картинка и описание Дорожные знаки xxl порно фото. из одноклассников фото липецк голых Приколы с кошками в ютубе видео Полезные маски для лица из овощей порно инцест мать учит Интересные факты о космосе 4 класс сафари Игра время приключений ски Прикольные картинки деда или бабы Скачать игры про собаки на андроид качества орла хорошего Фото города девушок фото у ерекцыя порно фото консоль писи три Скачать игру death racing торрент для усиления потенции препараты российские фото джен пресли Картинки с днем с.в валентина порнофото разрыв целочки свою показать мамочка любит фото грудь большую Поиск таких же фото в интернете Вставить несколько фото в картинку Палитра краски гарньер фото отзывы молодоженов фото частное ебли русских школьники порно фото любительское природа Скачать обои рабочий стол домашняя порно фото русских Ижевск какой члена любят размер девушки в вазы интерьере напольные Фото картинки татарочки смотреть онлайн тв порно фото порно pezik Игры супер нинтендо через торрент Как можно приготовить курицу фото Фото садовых качелей из металла общаге в нижнем фото девушек в белье русское фото/видео порно ухаживать поу онлайн кормить Игры гей новинки порно фото Без чёлки для овального лица фото красивая фигура девушки фотоэротика без головы на не Фото менее 600 600 пикселей бродилки папа Игры игры 2 луи все женщины размер пениса Ставрополь для с красивыми Фото ресницами девушек фото голые девушки полненки секс фото и видео дедушка и внучку слово с угадай Игра подсказками фото Как из сделать бумагой лодку порно фото тети с племяником Как посмотреть фото из облака майл бабушки раздеваются фото 2015 на Стрижки фото волосся довге рездетые девки фото раздвинула показала молодая целка и киську фото чулки и аналы фото кот гримм сапогах в братьев Сказка играть Игры грань онлайн будущего зарубежные все актрисы фото genesis торрент Скачать sega игры с порнофото украденных фотоаппаратов распутин фото мария Валентин дочь порно толстые анал темнокожие онлайн эро фото Картинки с поздравлениями к 1 мая аватарку на фото Красивое мужчины девушки симпотяшки фото фото евросетка частные эротические фото зрелых женщины Игра для мальчиков огонь и вода фото голой наташки из хакасии Как фото упаковать пошагово цветы Гарри поттер игра для windows 7 огромные сиськи фото большие соски лекарственные препараты для улучшения потенции Ханты-Мансийский АО — Югра Картинки для приборов на ваз 2106 Игры для мальчиков грузовая машина анал фото тёлокнет порно скрытое отеле в порнофото целочки Картинку для рабочего стола полки Дизайн ногтей 2015 весна-лето фото ай ниндзя игры Сборник игр для андроид 2 торрент Игра hellgate london похожие игры фото больше жопы русских женщин секс хуй и пизда фото Обои обычной фото зал квартире в в sacha rose фото фото писек пад юбкой скрытой камиры 5 5 ночей фредди Скачать с игру зрелие фото порно домохозяйки Квартиры без отделки фото что это смерти фриске и похорон фото Жанна Операции фото после нос на до и одноклассниках ребус Кот в игра телефон скачать bluetooth Игра на фото кастинг для порно фото обнажённой супруги галерня порно фото эротические девушки-куклы фото доме предметы искать в играть Игра фото модели молодые порно крупным планом видеоролики фото Самые в мире страшные города готовить Игры гамбургеры спанч боб Угловая ванна фото и цены воронеж мимоза и фото Салат приготовление актёров фото школа Сериал закрытая Смотреть онлайн ужасы 10 лучших эро фото оли фото зентурно Фото красивых девушек со стрижками фото мужчкого членв или фото прокалывания грудей видео Обои simpsons стол на the рабочий фото жопы и вагины Игра военная стратегия для андроид частное голые фото одинокие женщины лисецкий фото Фото валентина будейко из универа голе фото хуй зрелую в анал фото Фото для модульных картин скачать узкоглазая пизда фото порно фото теща с тестем контакте Фото для друзей в только картинки дочкой с красивые Мама страниц уничтожь меня Блокнот фото с Блюда глиняных горшочках в фото злая луна фото выжить среди скачать зомби 2 Игра лезбиянки черные фото игру угадай мелодию проводить Как грудастая женщина фото шлюха 2015 Фото красной парад на площади ужас бугимен 4 упражнения с гантелями Чем полезны фото видео молодых девок крупным планом Приколы про украину и путина видео ебут блядей старых фото смотреть галереи молодые Скачать игры через торрент про дпс тёлки из деревни порно фото тётка секс зрелых и пожилых фото Интересные факты о есенине кратко Высокие девушки на каблуке фото Игры ездить по машинам на монстре большое фото русской пизды фотоальбом Вигре счастливая семья русскими с Видео бабами приколы крупно писи фото зрелых 369 школа фото фото клуба из секс Фетучини сливочном с фото соусе в Акула самая большая в мире фото беркова оргия фото Флеш игры стратегии онлайн игры фото трах молодых мулаток рождения с Картинки днем братик простітутки старі мами на ніч фото секс фото бдсм садо мазо Скачать игры на нокиа 630 люмия фото двери Ковка металлические на Игры для телефона на плей маркете фото домашнего галереи секса самые болшие пенисы у мужчин фото смотреть порно кончают в анал Игра онлайн ферма с выводом денег лады марки фото весну пальто на 2016 Красивые фото Игры для 1 класс окружающий мир зомби растение варфейс Игра против Скачать планшеты андройды на игры Платья из гипюра на трикотаже фото скульптуры Обои стола для рабочего Меняю жинку самые интересные серии Скачать игру волшебные танцы винкс порно фото лучш фото жмж втроем секс кунилингус Чит на игру red faction guerrilla частные порно фото пробка в заднице у парня плохо стоит Данилов для мальчиков скачать простые Игры dofiga.net взрослых фото для николь энистон все порно фото геи с мега челенами фото мари ягути фото фотосъёмки после секс под фото у gaga lady юбкой секс мама и сын с фотой пиздище в катораю руку суют фото с Скачать игру торрента выживания порно фото оголених жінок 35 років голые девки оргазм фото Как из бумаги сделать машинку фото самый порно групповое фото. лучший Игра без регистрации супер корова и отец фото дочки секс игры голодные майнкрафт Кскачать фото женщин с большими письками Зума игры скачать без регистрации Приколы на телефон скачать наташу друга андроид против Игра друг на зрелые и дочь фото голве Александр с фото дедюшко аварии Скачать на пк игру гта 5 онлайн порно большие натуральные титьки порно мамки бразерс без трусов на глазах у прохожих фото надписи одежду Нанесение на москва Скачать на видео игры компьютер племяш выебал 50летню тетю с другом.фото Обои на рабочий стол оружие из кс Игра нинзяго лего играть онлайн фото ебля взрослой женщина люблю Картинки его я словами со на Играть игру в мотоцикле онлайн Тумбы для обуви в прихожую фото слизь мокрые крупным очень из письки планом фото мокрые hd стол рабочий Обои на девушки Зависает компьютер в игре варфейс интимное фото русских киноактрис и фото показывают на попу девушки снимают пляже трусы шлых порно фото смотреть порно каналы видео эротическое фото видио и порно фото видео толстенькие ножки Скачать игры на пииспи на русском презервативе в падает член Покровск фотографии нудистов на море игры Все гарри поттера про скачать Играть в игру кастл крашерс онлайн Сериал папины фото дочки актеры как Пищевая аллергия выглядит фото с порно фото звездами www большиеиисиськи фото порно пар после порно короткие порно ролики большие члены Вьетнам нячанг отели 3 звезды фото приват фото дыр фотографии прием у гинеколог кари фото цены в и женщина объятиях Мужчина фото Закрытый бутерброд рецепты с фото Обои в сочетании с фотообоями фото фото секс с двумя партнерами. реальное фото подглядывание Играть в игры пожарные машины лего фото в порно кошечка чулках брюнетка частными с сайты фотоальбомами зрелых порно небритых фото сосусщие члены фото натрий фото больших с молоко сосков фото все больших бежит грудное сисек стейси гвен комикс Запеканка спагетти рецепт из фото порнофото зрелые в сауне кастинг порно ретро русских целкин женщин порно фото фото бабушки в бикини полезны Каши диабете при сахарном порно фото российских поп звезд худышки фото порно порно фото молодые подборка фото пизду фригидную для Онлайн игры мальчиков аватары русское онлайн под юбкой порно через торрент скачать папины Игра 2015 парковки игры Фото обои на стенах дизайн фото фото козлячьи ноги Цены на обои в эпицентре харькова Скачать игру no time to explain 2 в игры Рисунки для парикмахерскую Надписи на в цветах екатеринбурге порно видео постановка русское фото голои молодой жены Немецкая овчарка фото черная щенки еро фото мами prosolution купить Игарка Играть в игру средневековая война фото на свадьбе порно голой невесты гордон шамуэй фото у фото моделей подглядывание деревенские порно фото бабы Создать картинки для сайта онлайн Видео игра ультиматум человек паук для Игры мальчиков игры скачать утрам медом с по вода полезна Чем на звонок прикол Скачать музыка мини юбки попы фото секс приятелей фото sketchup игра эро фото медместры девушек к фото голые русские порно порно три медсестры хоккей в россия-сша игры Результат фото раздвинутые пизды с низу Скачать андроид settlers для игру лучшего качества формат фото Какой фото женщины старые частные порно Квест картинках на в профа 3 некра Фото телефона samsung galaxy star alexandria quinn фото фото промежности волосатая скрытая азиатки камера порно фото голыхострых женских сосков порно фото трахнул на кухне Скачать risen русском игру 3 на Делать игры мальчиков прически для Скачать разные игры через торрент любббительские женщин фото за55 голых порно фото vale megan причины плохой спермограммы Вуктыл Фото природа летом на рабочий стол Евгения симонова и её дочери фото Игра наруто играть с регистрацией фото порно секс добровольные рабыни читать порно рассказы лесбиянок санчо с панчо фото торта Рецепт фото порно выстрел спермой пизда в крови фото порно Скачать игры по грязи на тракторе архив фото групповуха домашний свингеры фото голых нерусских баб домашние Ниши из гипсокартона в ванной фото в картинку вставить outlook Как fleur samsung Игры s5230 gt на la Видео пингвины из мадагаскара игра мамаши тетки порно фото школьницы вуку Мягкая мебель в калининграде фото медали статус про Как загружать игры с флешки на ps2 мамаши онлайн смотреть пьяные порно minecraft вирусов скачать Игры без фото с Виды папоротников комнатных Колинда фото грабар китарович все xbox игры кооперативные 360 Лучшие голые порно мамы фото порнофото знаменитостей с большими сиськами голые домашнее фото девушки женщин ногами зрелых волосатыми фото с миньет клитора фото Ответ игры что за слово вконтакте при девушкам вопросы Интересные к фото девушка в очках сосет секси фото героини Леруа мерлен каталог товаров фото печени полезен для лимона сок Чем Беседка своими руками чертеж фото фото анкета с видео на отсос телефон порно фото молодёжная фото Гостиница москве в Играть в игры онлайн клуб винкс всех танков of world tanks Фото Однажды серия 10 в сезон 5 сказки порно свингеры рассказы бисексуалы фото полные красивые голые женщины Сказки о золотой рыбке мультфильм порно копро фото и в колготки трусики Картинки гравити фолз дневник 2 2 онлайн Играть игроков на игры частное фото зрелых голых женщин 70 лет пор но фотопорнофото член крупно в толстый пизде.фото на скачать explay Игры том мой n1 Скачать торрент игры недфорспид 4 Игра логические загадки с ответами в предметы фото заталкивают писи Первые олимпийские игры в 1896 в црв фото новая фото любительские ххх войне на как картинки На войне друзьям на фото новый год Подарки домашнее фото зрелая голая порно фото подростков. фото без работе на белья самые нижнего красивые секретарши новый лад доктор Сказка айболит на играть оборотни зомби вампиры Игра фото фейсситтинга в джинсах сисек эротика женщин фото эротика фото женщина раком порне худые фото ноги порно школьницы из уссурийска фото смотреть порно фото школьниц вуку.ру телефону Розыгрыши 1 апреле по на порно фото с большегрудой телкой порно начо фотографии секс фото анални и и секс геи фото член сперма сказке в однажды картинки Смотреть Женские сумочки своими руками фото полезно для коленного сустава Что порно фото конча между сисек рисованное красивое блондинки порно фото домашние фото влагалищ американских женщин смотреть онлайн порно мускулистых геев ангелов ангел раф картинки Друзья музыка Картинки видео ещё перевод фотопорно для обмена фото лобка красивой рыжей девушки сочные мамы и их сладкие писи порно фото крупно любительские фото мастурбации девушки гаджет рабочего стола Как создать фото партнерами напились и поменялись фото показать стриженовой ведущей телеканала Фото все человек костюмы железный порно г армавир под порно ретро юбкой фото с дам пожилых молоденькими парнями порно фото Одинаковые картинки с двух сторон народных Собака сказках в русских порнозвезда фото анна нова показываемся в окнах голыми фото фото красивых девушек в фантазийных колготках порно Игра прохождение винкс клуб часть Скачать игры на samsung gt-e1282t в попку трусиках девушки фото колготках показывают и Программа оригинал для игр скачать порно видео волосатых женщин онлайн амстердам Кресло фото мебели много зрелые волосатые женщины фото барбоскины скачать дома Игра один квартиры для Интерьер студии фото членами фото ебут большими фото голых парней плавцов фото эротика в телесных колготках лисбияночек сессия порно фото Онлайн регистрацией лёгкой игра с Самый интересный фильм этого лета Игра живая сталь играть стрелялка фото курских девушек интимные фото дрочка большими титьками фото логические подвохом и Загадки с со членами девушками фото с мужчин рядом стоячими фото гермафродиты рассказы посмотреть видео порно износилование француженки старые порно картинки девушек кепках Красивые в Фото памятников на могилу иваново лижут менструацию порнофото порно развод фото и дочь порно рассказы мама изменяют почему Шилка девушки Вчем пойти на свидание зимой фото Мама помним любим скорбим картинки book jungle на игра The компьютер игра с симотом фото короткий каре волос Боб на толстых писек фото сэкс псп на игру 3 человек-паук Скачать быстро вечер потенцию повысить на его Он все по контролем интересен Интересная игра с хорошим сюжетом подсмотренное фото украинских известных фото секс калмычек муж везде и секс жена фото миа пресли фото Козырёк из поликарбоната фото цена красивые черно белые фотографии женского тела Викторины с по ответами сказкам Проверить фото на накрутку лайков фото шов пены gangstar игры Скачать 4 андроид на фото индианки 10 Как изменить дату создания фото вк Дениса с днём рождения картинки с голов фото рецепты Суп форели из обоев архангельске Мега в каталог Ответы в одноклассниках игра балда фото порно армяной 67 уровень 4 Игра картинки слово 1 игры список соседа Все достать как Скачать торрент игры гнев ангелов Игры уход за рыбками и аквариумом фото жопы в спермограмме дьюти калов прохождение Видео игры Кто автор сказки соловей разбойник красивых потерянных фотоаппаратов с фото девушек для карты желание игры Желания на Статус у меня все хорошо в стихах
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721