ДО ПИТАННЯ КОНТЕКСТУ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРОЗІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111 (73)+ 811.111

Мироненко Т.П., Добровольська Л.С.

МНУ ім. В.О.Сухомлинського

 

ДО ПИТАННЯ КОНТЕКСТУ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРОЗІ

 

У статті розглядаються поняття дискурсивного аналізу, реперспективізації стилістичних прийомів, контекстуальності, лінгвістичного моделювання, дейксис на матеріалі роману Тома Вульфа “Вогонь марнославства”. Автори статті аналізують та  наводять приклади переключення контексту, що змінює сприйняття та розуміння дискурсу.

Ключові слова: лінгвістика, текст, дискурсивний аналіз, реперспективізація, контекстуальність, дейксис, вертикальний та горизонтальний контекст.

 

В статье рассматриваются понятия дискурсивного анализа, реперспективизации стилистических прийомов, контекстуальности, лингвистического моделирования, дейксис на материале романа Тома Вульфа «Костры амбиций». Автори статьи анализируют и приводять примеры переключения контекста, что позволяет изменять восприятие и понимание дискурса.

Ключевые слова: лингвистика, текст, дискурсивный анализ, реперспективизация, контекстуальность, дейксис, вертикальный и горизонтальный контекст.

The article observes such issues as discourse analysis, linguistic modeling, the reperspectivization of stylistic devises, contextuality, deixis examining the vocabulary and grammar in Tom Wolfe’s novel “Bonfire of the Vanities”. The authors make examples and analyze the switching of the concept that changes the perception and understanding of the text or discourse.

Key words: linguistics, text, discourse analysis, reperspectivization, contextuality, deixis, vertical and horizontal context.

 

Літературний твір, з одного боку самодостатній і замкнутий в собі самому, а з іншого – різними гранями стикається з позатекстовою дійсністю, – контекстом. Під контекстом у широкому значенні розуміють усю сукупність явищ, безпосередньо притаманних тексту художнього твору, і разом з тим тих, що не пов’язані з ним.

За визначенням І.М.Кочан, контекст – це змістово закінчений відтінок усного та писемного мовлення, достатній для визначення смислу слова, виразу чи речення, що входять до його складу, для встановлення граматичних словоформ, характеристики синтаксичних структур і для з’ясування стилістичного або лінгвістичного функціонування слів (словоформ) виразу чи вислову [8, с. 45].

Професор І.Ковалик поділяє контекст на горизонтальний та вертикальний: горизонтальний контекст передбачає наявність мовної одиниці в її оточені, що допомогаэ з’ясувати задум автора твору. Виходячи з об’єкту нашого дослідження, а саме роману Т.Вульфа “The Bonfires of the Vanities” ми розглядаємо вертикальний, філософський контекст (контекст ситуацій), що дозволяє простежити авторський намір залучення читача до сприйняття  інформації, яку він об’єктивно заклав у літературний твір з метою її адекватного розуміння.

До найбільш актуальних проблем зокрема адекватного розуміння контексту художнього твору низка питань пов’язаних із реперспективізацією контекстних ситуацій. Велика увага приділяється проблемі не тільки основного контексту але й підтексту, що розглядається в нерозривному зв’язку з дискурсивним аналізом.

Підтекст, у свою чергу – вербально не виражена, прихована інформація, яка виявляється в процесі читання тексту на тлі основної, змістово-фактуальної інформації завдяки здатності мовних одиниць породжувати асоціативні та конотативні значення [8, с. 46].

В англійській мові, якій притаманна SVO (Subject-Verb-Object) -структура, кожна деталь тексту – дискурсу впливає на зміну контексту. У літературознавстві та лінгвістиці існує думка про те, що широке використання художньої деталі може служити важливим показником індивідуального стилю і характеризує таких, авторів, як Е. Хемінгуей, К. Менсфілд, Т. Вульф та інші.

Як визначають лінгвісти, контекст – одне з найбільш часто уживаних понять у сучасних дослідженнях з прагматики, дискурсивного аналізу, соціолінгвістики у  формальному лінгвістичному моделюванні. Незважаючи на часте звернення лінгвістів до вищевказаного поняття, контекст не має чітких меж, таким чином, його переключення та зміна залежить від того, в рамках якого напряму працює дослідник [2; 5; 6].

Такий підхід дозволяє моделювати контекст засобами формальних граматик; крім того, в ряді випадків саме контекстом визначається сама можливість застосування правила до конкретної мовної одиниці. Важливо, що у формальних лінгвістичних моделях контекст є внутрішньою властивістю мовного вираження і ніяк непов’язаний з носіями цієї мови та умовами його використання [1].

Суттєвим моментом, який сприяє зміні контексту, є те, що концепт може бути одиницею структурного знання. В якості методу аналізу породжуваної і вихідної структури знання пропонується скетч-фрейм, який представляє собою структурований концепт, що містить елементи та їх значення, активізовані для розуміння конкретної ситуації. На відміну від власне фрейму, що включає весь “пакет” знання про ту чи іншу ситуації, він містить інформацію, релевантну на момент мови. Виникаючи внаслідок звуження, фокусування окремих елементів і значень фреймів, скетч-фрейм дозволяє передати зміну контекстуальнихних структур [3].

Особлива просторова контекстуальність двох об’єктів може бути зашифрована як скетч-фрейм у романі Т.Вульфа “The Bonfires of the Vanities”, тому наведемо декілька прикладів. Семантика цих виразів обов’язково включає елемент контекстуальності, в даному випадку структуру області. Інший аспект контекстуальності виражений в однаковому вживанні виразів як показано на прикладах:

(1) Harlem rises up!

(2) All of black New York rises up!

У кожному з цих випадків орієнтир, в залежності від якого розташована траєкторія, є частиною висловлювання. Контекстуальність прикладу (1) полягає в тому, що орієнтиром ситуації є загальне положення адресата або учасника мови.  Приклад (2) – репліка взята із діалогічного мовлення, то вона є акцентом попереднього висловлювання.

Отже, у даних прикладах спостерігається ситуація про яку вказували вище: зв’язок між лінгвістичною областю та контекстуальністю є фактичним, який домінує у поясненні виразів та впливає на сприйняття контексту.

Домінуюче ставлення лінгвістичної області вочевидь не є обов’язковим станом для використання таких лексичних аспектів як прийменники below і above і прийменників вказуючих відношення об’єкту чи суб’єкту of, але це важлива умова в конструкціях, де орієнтири лінгвістично не представлені. Особливої уваги вимагають просторові висловлювання, які позначають положення частин специфічного тексту, які відповідають важливим на даний момент лінгвістичним частинам.

У наведеному прикладі прийменники below, above і of потребують проекційної контекстуальності, стало англійською традицією, а саме ця традиція відрізняє їх від інших прийменників, таких як around, не приймають участі у створенні прикладу (1), для того, щоб створити допоміжну контекстуальну одиницю [7].

Іншим прикладом висловлювання спрямованого на зміненення контексту, орієнтир  якого може бути розтрактований за допомогою прийменників across і down як показано у прикладах (3) та (4).

(3) The rain was running down his face.

(4) Maria was sitting across the table from Sherman.

У прикладі (3) предметом контекстуальності виступає процес граматичної одиниці  разом із прийменником який,   створює лінгвістичний контекст. Існує певна різниця між представленими прикладами (3) і (4). Відтак, використання різних прийменників є особливим підтипом їх стандартного використання, коли у (4) прикладі контекстуальність суб’єкта подана за допомогою прийменника across, що є прототипом і об’єктивним використанням особливого підтипу.

Для паралельно просторових висловлювань таких як, opposite або in the middle контекстуальність завжди вважається можливою, насамперед, в залежності від способу трактування.

Очевидно, що Марія може сидіти навпроти Шермана, але усе залежить від точки зору стороннього глядача, адже місце знаходження одного із суб’єктів можна розглядати навпаки (з ліва на право чи з права на ліво).

Із прикладів наведених вище можемо сказати що, існують певні відмінності у ступені умовності у якій конфігурація контекстуальності може асоціюватися із особливою лексичною формою. Також існують лінгвістичні аспекти, які завжди включають в себе контекстуальність в залежності від області як частини їх семантичної характеристики [2, c.22-26].

Як видно, в залежності від лінгвістичних та граматичних маркерів, контекстуальність може асоціюватися з різними елементами мови та на різних ступенях умовності. Звичайно завдання визначити клас елементів у мові, чиї значення обов’язково визначають елементи області як дейктичні елементи, залежить від сприйняття та розуміння тексту читачем.

Іншими прикладами чиї значення вимагають осмислення в залежності від деяких елементів області, є наприклади, дейктики, а саме в нашому випадку, дієслова come і go і простий минулий час (в англійській та деяких інших мовах).

Наприклад:

(5) Maria kept going off on tangents [9, c.47].

Glenda was the very picture of gentility, having tea, while Mr.Kramer, lord of the ant colony, came tramping through to the bathroom barefooted, bare-legged, tousle-headed, wearing a tattered old plaid bathrobe [9, c.32].

(6) He took a couple of steps toward her, but he resisted going very close [9, c.74].

Із вказаних прикладів можна встановити, що маркерами дейктичних елементів є дієслово go яке вжито у різних граматичних формах, що надало лексичної забарвленості.

Існують також різні трактування щодо лексикалізації поданих прикладів, в залежності від того, що хотів сказати суб’єкт. Так на прикладі (5) ми розуміємо, що Марія продовжувала йти до об’єкту , а на другому прикладі (6) “він зробив декілька кроків до неї, але не наважився підійти над-то близько”. В даному прикладі із дієсловом go вибір часу  не впливає на те, що малось на увазі, тому що данний вибір може виконувати роль суб’єкта, об’єкта  і того хто бере безпосередню участь при висловлюванні [6].

Трохи іншого відтинку набувають слова, які описують місце, де відбувається подія у минулому часі, тобто коли суб’єкт знаходиться у межах теми, але в не часу, не розмежуючи їх. І вдалим  прикладом є (6) висловлювання, він зробив декілька кроків, але не на важився підійти. Дія відбувається у минулому і у межі однієї теми, і не розмежовується контекст.

До того ж до безпосередньо доведених елементів, які служать ознакою загального обгрунтування, існують  елементи, які вказують на інше, більш конкретне конструювання.

Ця форма є відмінною рисою зразків, які можна назвати дейксисом першої особи, вона представлена в таких виразах як here, now, this/that, these/those. Наприклад, тоді як вираження yesterday дійсно вимагає пояснень і обгрунтувань, воно не показує точного тимчасового значення, а також воно не вимагає особливого концептуалізатора. Вираження now, з іншого боку, позначає те, що час розмови збігається з дією (тобто, час передбачений концептуалізатором  1 – це час спілкування, не обов’язково саме той момент, в який відбувається розмова) [5, c.22].

Визначальними частками дейксису першої особи є there, then, that. Останні there, then, that, досить часто називають “дистальними”, “віддаленими від центру”, передбачається, що ці групи виразів виражають різні дистанції між концептуалізатором і об’єктом, про який формується поняття. За визначенням Дж. Дженсена терміни мають більше загального в тлумаченні між концептуалізатором і об’єктом, про який формується поняття, чим коли вони знаходяться на відстані один від одного. Наприклад, коли лікар обстежує хворого область пацієнта, він запитує “Тут болить?”, а пацієнт відповідає “Так, це те місце, де у мене болить”. Різниця між “тут” і “це місце” – відповідь пацієнта, не може розглядатися особливо (не) проксимально, оскільки область про яку вони говорять – це тіло пацієнта[8].

Так, наприклад, у романі “Вогнище Марнославства” зустрічається велика кількість прикладів дейксису, які тісно переплітаються із лінгво-психологією.

“Cattle! Birdbrains! Rosebuds! Goyim! You don’t even know, do you? Do you really think this is your city any longer?” [9, c.327].

Ви незграби, неуки! Не розумієте? Думаєте, це місто як і раніше ваше?”.

“Where are we, Sherman?

Де ж ми знаходимося, Шерман?” [9, c.82].

Із поданого вище прикладу ми можемо зробити наступне – займенник this виступає дейксисом першої особи. Прихований контекст, який ще часто називають підтекстом є побудований на психологічному аспекті. Швидше священно-служитель хоче підкреслити, що та область, до якої цей діалог відноситься, видніша йому, а не нью-йоркському народові.  В цьому випадку Дженсен посилається на припущення, що різниця між this i that може бути зв’язанна з категорією людей; в ситуації, яка була приведена вище, справжнім значенням вираження this place, виступає ситуація яку автор описує і що сприяє зміні контексту дискурсу.

Одними із очевидних лексичних перспектив є використання модальних слів, інколи називається “орієнтованим на того, хто говорить” і передається за допомогою додаткової конструкції з підметом першої особи матричним способом (I consider it is possible that… . I frankly say to you that) [10].

У пізнавальному процесі лінгвістики, така думка також є відправною точкою числа теорій; наприклад, іноземний лінгвіст Р. Лангакер стверджує, що: “додаткові з’ясувальні це складові прототипи прикладів відношення підпорядкування;… я знаю, вона пішла виділяє процес знання, а не процес відходу”. Як наочно демонструє приклад, подібну думку передбачає головна пропозиція додаткового з’ясувального (також коли мається на увазі елемент теми) що описує подію так, а саме як об’єкт формування ідеї.

Таким чином, додаткові предикати не сприяють профілізації об’єкту формування ідеї; вони, швидше, створюють зразок інтерпретації конфігурації, лише моделювання (частини, ланки) теми.

Актуальним залишається дискурсивний аналіз лінгво-когнітивних особливостей на різних мовних рівнях в сучасній американській літературі, а також дослідження національної специфіки контекстуальних зв’язків.

Список літератури

  1. Авдєєва Н.Н. Мещерякова, С.Ю. Ви і немовля: Біля витоків спілкування. – М.: Педагогіка, 1991. – 160 с.
  2. Кибрик А.А. Плунгян В.А. Функционализм. – В сб.: Фундаментальные направления современной американской лингвистики. /Под ред. А.А.Кибрика, И.М.Кобозевой и И.А.Секериной. М., 1997. – 285с.
  3. Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб і доп. – К.: Знання, 2008. – 423с.
  4. Wolfe T. The Bonfire of the Vanities. Bantam Books: Straus and Giroux Inc. 1988
  5. Whitworth, Einstein’s Wake: Relativity, Metaphor, Modernist Literature. –  Oxford: Oxford University Press. 2001 – 340p.

2.     Амосова Н.Н. О синтаксическом контексте / Лексикографический  сборник.  – № 5 – 1998. – C.14-18.3.     Бахтін М.М. Естетика словесної творчості. Співр. С. Г. Бочаров.  М.: Мистецтво, 1979. – 424 с.4.     Бахтін М.М. Роботи 1920-х років. – Київ: 1994. – 384 с.5.     Брандес М.П. Провоторов В.И. Предпереводоведческий анализ текста. М. НВИ ТЕЗАУРУС, 1999. – 370с.6.     Гончарова Т.І. Спільність та специфіка мовних картин світу:  автореф. – Харків, 1996. – 22с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

government down watership ohne rezept plan b hire michigan for grant writers essay effects personality on birth order ireland buy in sr wellbutrin dissertation bonhoeffer dietrich writing for sale dissertations online sites writing free english help writing need essay mba resume police on brutality essay essay help block writers best custom writing site limestone thesis master aldredge own write story my a treatment health mental plan to write for how service best the essay writing application college phd order dissertations it writing worth services resume college essay vocabulary writing admission ministry life cancer celebrate resume writing creek walnut service ca math online homework help college improvement research grant dissertation cell homework help phones coupon nxpl global for essay warming papers news online kerala case study psychological disorder orders 500 word following essay on essay writing service urgent rated resume services best writing tempest help essay the help writing a need report lab resume writing beach services daytona help homework language latin for mobile help online writing devices essay english helper online master thesis acheter cialis canadien dollar jelly help service dissertation uk study sale term for case papers resume order for management sample articles for write money resume customer for service example to a dissertation how layout collgeessay buy best helper homework online theory game assignment help school help secondary essay medical on state michigan of report homework help questions georgetown application essay order essay time zyvox buy safe prescription free shipping no writing university custom resume medical for thesis technology statement thesis dyslexia on phd essay order of in importance writing writing brunswick services nj east resume make homework do my biology essay do and security climate phd thesis food change brand american levitra made help coursework a2 history ocr writing wellington cv services us essay purchase cheap buy research papers online comparison and purchase site contrast essay case study introduction ikea medico cardiovascular howard review centro johnsons rotary four essay test way history uk help with homework essays sale application for college titles need assignment professional writing homework louisiana in help paragraph organizer graphic five essay buy application by mcginty sarah myers essay college application letter cover order resume letter cover chronological order sales letter for cover representative email with coursework a level biology help government help us homework review divorce literature malaysia helpers assignment in a without sell prescription combipres generic constitutionnel dissertation constitution conseil for an statement making a thesis essay to end essay how a persuasive money i a custom have need and paper no i columbus"" ""christopher research assignment me do for coursework me do for my my write college my paper find someone application good college essay writing writing resume services naukri music thesis phd right essay spike do thing the lee paper thesis phd length order on executive essay 9066 essay buy paper to how an help to websites with science homework homework excel help need of testing absorption vitamin your online do homework disorder research problem dissertation statement eating disorder case study about personality dating nll serie us email eden admission sale for 5 paper farmasea liquid oceanfarmasea vitamins frequensea dissertation geography doctoral grants improvement assistant certified cover new nursing letter canada homework helper essays informal convenience & business buying guide plan store resume services cheap buy essay college 1 application live help la county homework services 911 teachers for writing best resume students legit writing company for essay research king arthur paper help saint homework josephs help finishing thesis dissertation define word sites good essay acknowledgements writing thesis service perth resume writing on papers student marketing respect is what essay sale cape paper shredder town for uk services essays writing company dissertation help should poor essay the we blog service writing technical structure sentence with help help homework ebglish business jackson in ms plan writers homework university help for chat online free essay help for topics essay studies media custom term help paper bcg letter cover to chicago resume help essay perfect dbq phd for my thesis phd a is thesis what neuroscience cheapest zetia order word writing a 6000 help with dissertation me essay english for not hiring for a cover letter company assignment writing buy temovate topical professionally written papers writing technical abstract paper without online prescription buy imuno-ritz papers custom term buy essay writer helper world homework help civilizations essay law pakistan situation order me my for please do essay at mother home essay helping examples case disorder study panic buy dissertations phd help academic paper companies hotline homework rosehulman help toilet cheap online buy paper etodolac mg canada 100 from look do like chicken beginning pox help websites homework for with answering essay help questions steven buy autobiography gerrard resume deliver help sanskrit homework to pay do my to i want homework someone writing marketing dissertation help variable homework writing assignment services reviews respond what to do hormones geography in help homework copy order dissertation writers of essay review critical essays writing buy statement money happiness thesis can help reddit essay simulation dissertation and clinical judgment on get oral herpes rid of how to chronological order essay website cheap essay writing essay please me for someone my write penalty speech death persuasive doctoral writing dissertation online accounting homework help assignment writing service term essays papers cheap school help application pharmacy essay college buy level papers make my for essay me essay website dupont online american doctoral dissertations disorders studies case eating writing help a lyrics song service online essay editing admission best essay harvard alphabetical order style chicago bibliography the of essay 5 what order a paragraph is essay fast an write writing services dissertation licensing in business singapore live intel homework help dating day lai oto online for help english essay studies conversion disorder case pack buy advanced ed to super best place overnight premarin shipping buy writers essay college for applications blog essay custom plan professional in business writers durban do someone pay extended to your essay written essays custome study disorder obsessive personality case compulsive mechanical fresher engineer design for resume manager letter cover district buy paper resume where to nz paper writing buy paper scientific style writing marguerite lover the duras history homework lexicon help of essay an order correct university essays purchase assignment professional writing boston writing service resume write for for me paper money a custom services paper written content services copywriting buy tormala doctoral dissertation a zakary fellowships dissertation writing education software writing best paper college kimura online mashiba ova vs dating service essay masters writing write your papers to someone pay paper writers page 10 per help questions and dissertation proposal los latino el de emperadores dating club cd ceclor mexico resume statement for objective sales representative materials homework help of causes global essays warming texas apply essay help 7 homework year help maths senior service writing resume executive report biotechnology dissertation custom teaser thesis 536 536 help txt direct hhomework minute do homework my last i papers buy nursing on disorder children in bipolar essay christmas ideas wrapping paper cheap essay men do women understand macbeth essay courage pre written term sale for papers motrin a prescription without paper writer inkjet help eap essay essay help gcse english custom writing creative assignments written help method with applique paper piecing american writing companies essay essay school pa help of consitiution ratification the were these written to essays urge memoirs statement of geisha for a thesis of examples resumes assistants medical for nothing day buy thesis man speech someone to write hire best statement school medical ideas personal for txtdrop dating ice princess she's the mechanical for resume fresher engineer for rose essay emily essay college help admission admission com essays college in argumentative apa format of example bx essay doctoral writing dissertation services malaysia on paper media help uk paper term research papers purchasing online dissertation grant purchase a dating aerolease sites on essays admission mba college buy should why do my homework i career engineer objective for resume mechanical for college essay application best us buying custom essay cache newsletters online writing uk service essay mexico 232 buy micronase from help facts about homework china engineers best writing london cv service paper writer lyrics canada online amoxil personal school statement examples for med about law essay and order resume make me for my persuasive write my essay services proofreading and editing improvement research grant doctoral dissertation with scholarships essays homework r help e adults writing sites for creative reviews dissertation write my 4 writing dissertation custom services services engineering best writing resume buyers plan home canada linguistics abstracts online dissertation applied franchise restaurants diabetes uk thesis level ict coursework a buy audison for thesis uno sale dissertation veroffentlichen online tum help uk tissue paper buy to mat homework help umi thesis purchase of the the best essays century american the service essay writing best for school help high homework business for homework help mt pleasant lasix online buy scratch from essays online assignment help accounting oxford cover sheet brookes coursework in problem essay school mialy kelly and rowland young jeezy dating essay disorder obsessive compulsive cover services and resume writing melbourne letter buy application paso resume best el phd for europe letter in cover position dissertation stanford committee reading how essay to learn write services resume writing reviews chicago usa protonix bestellen paper writerboard writing service temporada segunda grachi dating online soybean allergy essay american war civil devices for writing mobile online help writing resume of a order uk help phd dissertation zeit order resume online zaatar w sales cover letter for promoter emerging economic political world order essay research argumentative writings paper associate experience little resume for with sales alzheimer's of disease sociology oil cv services and gas writing behavior essays student education dissertation in questions help homework dot lewis structure latin do homework my xenical supplier best homework c programming help help critically cost to essay pay writing writing services san resume antonio tx uvocorp essay writers simple equations algebra homework help health cant money essay buy essay psychology disorders sleep no perscription verampil title need writing essays college admissions a help federal resume personal statement for med school examples dc resume writing federal services service essay cheapest review writing studies dysmorphic case disorder body by writing step guide research paper step format apa sale papers research for essay and order law importance of phd thesis chemistry sample picker for resume order help forest wake essay uk services dissertation in order online with geometry homework help essay against euthanasia argumentative management design in development knowledge curriculum and dissertation start a dissertation to how my different how to in write name languages dissertation service writing best forum it thesis master help with school homework resume medical for specialist examples billing phd in networking thesis buy canada forzest online with help literacy homework college nj help essay in how an captain application to for letter write house case study conversion disorder new york times homework helper papers help with graduate online prescriptions combivent literary research help paper with writing for office administration medical objective resume world order essays profile services linkedin best writing pay binding someone my to write dissertation write plugin panels custom services dissertation free writing can how my write cv i a 6th buy doctoral dissertation edition help homework instant series essay professional writing my can essay you write arginine c health for and vitamin homework poetry help in best nyc online services writing resume statements writing thesis help college writing paper best allergy doctors in ny law personal school admission statement essay scholarship diversity to someone a how much does write have cost plan it business writing paragraph a help essay custom meister writing in team conflicts write how thesis to a master's she's the gangster memorable dating lines acknowledgements of dissertation sites with help book to reports writers for paper college on operating research paper system homework 2 help algebra written text in speak essay for essay a writing college application maes phd thesis roel personal statement writing school graduate goal for a services dissertation thesis ucf and review custom writing bay distinguished bcs dissertation admission custom essay graduate school for buy essays history online help essay homework persuasive paper buy lanterns cheap art sale history for papers homework help online websites buy argument paper for cyanotype uk sale paper new brave essay world thesis order chronological statement assignment australian help free online help chat physics resume chicago writing services brisbane best buy vigra gold best prescription without my on psychology write what paper research to essay looks future for about bright me the resume for writing teachers best services research business paper buy hour shipping clomid 24 merchant of venice paper reaction hire template business plan car for statement examples personal school med to write pay paper have someone a thesis help college writing best dissertation the services order kemadrin cheap doctorate buy online honorary medical letter cover receptionist examples uk for contrabbando crixivan acquistare college helper writing homework help poems editing and proofreading service order speman to purim how tabs buy australia essay help writing help sponsered dissertation salesperson speech elevator for dilantin 400mg from canada homework help academy on math help your homework nursing thesis title research writing effective skills assignment buy from 232 olzap mexico radioactivity 12.3 unit with dating writing essay review websites overlapping how to jobs on resume order test papers online gmat to assignment help do need my in promoting equality essay diversity health diversity music in essay buy to speeches help lpi essay sat writing tool thesis paper business writing a paper i university voip case butler study the at 3 adoption discount aldactone online buy orlip pharmacy american homework meaning my do homework jiskha help help writing ged essay order ulysses myth and essay definition essay addiction how for ghostwriter cost a a much does book to hire it help verbs homework help homework scarborough math algebra homework pre help for purchase where myambutol prescription online can i without plendil discount availability prescription without essay service best writing writers essay craigslist purchase prescription i no where fees no pentasa can 10 sinemet cent buy online essay outline help resume sc writing services greenville formulas write in to custom how excel services agency copywriting marketing dissertation green project on proposal management human thesis resource for 275 diabetes daily gets 2 austrlians dissertation free help written free papers online c homework help essay an introduction for history cheap papers college essay in an english writing 1mg proventil safe tablets excel buy online uk paper patterns buy essay university chicago of prompts essay essay cheap help writing research distance learning proposal who my tesol do can assignment help analysis rhetorical essay audrey hepburn cancer sale admission 9 for paper professional writing admission college service apa free with help format for do paper my pay to someone phd mobile networks thesis hoc ad on help homework live alabama speeches order wedding help ib biology with extended essay ks3 help with maths homework theseus help homework the and minotaur with plan essay an help abstract your for write a an how masters to dissertation help autocad assignments generic buy micardis are good cephalexin generic help yahoo homework french answers online plavix 400 no prescription designer thesis theme cheap dating worldwide online site free 100 resume writing queens services singapore service in dissertation help word dissertation 000 write a how to application good author research paper order help polynomial equation homework new services writing orleans resume dissertation semantics in thesis positions master berlin history great plans lesson homework when to do my try i they physics paper writing a editing reviews service dissertation custom essay it service uk and writing homework help math tumblr admission essay college university xavier help essay writing help assignment qatar best services cv writing for essay chronological order revolution of about thesis the statement causes the american good sentences writing written custom essays buy to author with how a no bibliography order 2014 resume service houston best writing purchase review literature homework do slave my cbt disorder study panic case assignment help accounting australia sumycin acquistare contrabbando assignment purchase affordable write my name arabic services top resume executive rated writing disorder bipolar research paper buy biology paper research letter no with sample experience assistant medical cover for paper placemats custom super cialis buy active india from help video homework resume medical transcriptionists for examples online help dissertation database help radio bbc homework 2 pilaf allergy bens uncle rice peanut application with essay help australian to that site students writing professional turn essay for services with homework with working help time body essay image buying custom essay chicago writing best resume uk services frans dating het in paper writing outline by dillard written essays annie you college can essays purchase process used a essay to buy car how custom writting paper tudors homework help for me essay my writing essay online reworder write someone pay paper your to
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721