ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТЕРОРИЗМ ТА ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті проблеми комплексного підходу до визначення понять тероризму та терористичного акту. Крім того, були досліджені особливості визначення вказаних понять на міжнародному рівні.

Ключові слова: тероризм, терористичний акт, визначення.

 

The article describes the issue of complex approach to the terrorism and terrorist act definition. Besides, peculiarities of such definitions on the international level were researched

Keywords: terrorism, terrorist act, definition.

 

Постановка проблеми. При визначенні такого складного та багатогранного поняття, як тероризм, слід звернути увагу на те, що цією проблемою займалося багато вітчизняних та закордонних вчених різних часів, проте і досі не знайдено єдиного загальноприйнятого вирішення. Особлива актуальність такого визначення спричинена нещодавніми подіями у самому серці нашої держави. Адже завдяки вказаним переламним моментам новітньої історії української державності, наочними стали нормативні проблеми у регулюванні боротьби проти тероризму. Це, зокрема, дозволило на досвіді власної правової системи відчути всю жахливість наслідків неправильного та розширювального тлумачення як самого поняття тероризму так і терористичної діяльності загалом. Викладене зумовлює неабияку актуальність теми проведеного у статті дослідження для створення досконалої системи боротьби з терористичною діяльністю, яка неможлива без розуміння таких основоположних понять як тероризм та терористичний акт.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми універсалізації визначень таких складних понять як тероризм та терористичний акт досліджувалася такими науковцями як Севдімалієв Р. М., Ємельянов В. П., Литвиненко В. І., Хоффман Б, Прабга К. та ін. Проте і досі не було здійснено комплексного дослідження питання визначення вказаних понять на національному та міжнародному рівнях.

Завдання дослідження є розкриття змісту поняття “тероризм” та “терористичний акт”, проблеми універсалізації їх визначень та нормативного закріплення;

Виклад основного матеріалу. Розробка поняття тероризму – це одна з найскладніших проблем світової науки та практики боротьби зі злочинністю. Це обумовлено як складністю самого явища, яким є тероризм, так і факторами суб’єктивного характеру, що існують як на міжнародному так і внутрішньодержавних рівнях. Проте це не означає, що всі спроби створити загальне поняття тероризму приречені на поразку. Навпаки, можливість вироблення дефініції тероризму збільшується, що підтверджується досвідом прийняття на міжнародному рівні визначень таких не менш складних понять як геноцид та агресія [8, C. 17].

Хоча до сьогодні на міжнародно-правовій арені на сьогодні і не існує єдиного загальнообов’язкового визначення поняття тероризму, проте в ряді конвенцій, нормативно-правових актів окремих держав та численних працях науковців на цю тематику присутня величезна кількість визначень даного поняття. Але загальною проблемою вказаних визначень є те, що вони крім того що суперечать один одному, є ще й або занадто обмеженими та вузькими, орієнтованими в кінцевому рахунку на конкретні терористичні акти і виключають їх багатостороннє тлумачення, або загальними та широкими, щоб не виключити будь-якого можливого тлумачення тероризму [10, C. 408]. Тому, для комплексного дослідження цього поняття є необхідним аналіз різних його визначень та підходів до його тлумачення, щоб в кінцевому результаті виокремити ті ознаки тероризму, що є спільним для всіх цих визначень. Проте спершу слід звернутися до етимології поняття тероризму.

Слово “тероризм” походить від французького слова “terrorisme”, яке означає насамперед режим якобінців під час Великої французької революції (мова йде про так званий “режим терору”). Слід відмітити, що на відміну від його теперішнього застосування, в той час це поняття мало виключно позитивну конотацію. Згаданий режим був створений для того, щоб укріпити демократію, як би парадоксально це сьогодні і не звучало. Проте на сьогодні вказане визначення тероризму, яке і досі застосовується у ряді словників, є нічим іншим, як непридатним для будь-якого застосування анахронізмом [4].

Коренем цього слова є латинське слово “terror”, що означає страх, жах. Користуючись цим, тероризм можна пов’язати з будь-якими діями, що використовують залякування як спосіб досягнення мети. І в цьому полягає головна проблема визначення даного поняття, – занадто широке коло застосування. Адже як і у повсякденному житті, так і у виступах відомих політиків можна знайти сотні значень цього терміну. До того ж, визначенням тероризму переважно займались не тільки і не стільки юристи, як люди інших спеціальностей, що і спровокувало не юридичне, а побутове його трактування в літературі [9].

Ще однією проблемою є те, що той, хто для одних є терористом, для інших – борець за свободу. Яскравим прикладом на підтвердження даної тези може бути боротьба учасників “ОУН” на території міжвоєнної Польщі та бійців “Правого сектору” під час революційних події січня-лютого 2014 року у м. Києві. Крім того, цей термін є емоційно забарвленим, що також додає певної складності до його правового визначення. До того ж, каменем спотикання у цій сфері є геополітичні інтереси ряду держав в різних куточках світу та методи їх реалізації [10, C. 404]

Ось чому на міжнародному рівні і досі існує дуже велика кількість визначень поняття тероризму, проте жодне з них не є загальнообов’язковим. Експерти у цій галузі виділяють більше ста визначень поняття “тероризм”, проте спільними між ними є тільки те, що така діяльність передбачає застосування або погрозу застосування насильства [5, P. 5-6]. Проте такою ознакою, звичайно, не охоплюється тільки тероризм, тому вона не може бути визначальним критерієм для цієї категорії.

Для прикладу, можна виділити визначення, дане Генеральною Асамблеєю ООН у своєму звіті від 2004 року. Згідно з ним, тероризм – це діяльність, спрямована на позбавлення життя або спричинення серйозних тілесних ушкоджень цивільному населенню чи некомбатантам з метою залякування населення або примушення державних органів чи міжнародних організацій вчинити певну дію або утриматися від її вчинення [7]. Проте, хоча це визначення і дає певне уявлення про тероризм, ним не охоплюються, наприклад, випадки знищення певних культурних пам’яток чи іншого майна з метою залякування та сама погроза вчинення вказаних вище дій.

Дещо досконалішим є визначення, дане в пп. б п. 1 ст. 1 Шанхайської конвенції про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом від 15 червня 2001 року, згідно з яким тероризмом визнається будь-яке діяння, спрямоване на позбавлення життя будь-якої цивільної особи, яка не бере участі у воєнних діях в ситуації воєнного конфлікту, або на нанесення такій особі тяжких тілесних ушкоджень, або значне пошкодження певного матеріального об’єкту, а також організація, планування такого діяння, пособництво з його вчинення, підбурювання до його вчинення, коли метою такого діяння, судячи з його характеру чи контексту, є залякування населення, порушення громадської безпеки, чи примушення органів влади або міжнародної організації вчинити певну дію або утриматись від її вчинення, і яке передбачене кримінальним законодавством Сторін [6].

Проте загалом, можна сказати, що сучасна міжнародно-правова практика виходить з того, що відповідальність за вчинення діянь, котрі мають ознаки тероризму, встановлюється правилом ad hoc і закріплюється шляхом визнання злочинів, передбачених рядом міжнародних договорів, кримінально-караними терористичними злочинами. Так, згідно з ч. 1 ст. 1 Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму від 16 травня 2005 року, для цілей цієї Конвенції термін “терористичний злочин” означає будь-який із злочинів, викладених і визначених в одному з договорів, перелік яких наведено в Додатку [2]. Такими ж є положення ст. 1 Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом від 27 січня 1977 року [1] та пп. а п. 1 ст. 1 вищезгаданої Шанхайської конвенції про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом. Проте сучасні конвенційні механізми по боротьбі з тероризмом та використовувані в них визначення тероризму шляхом викладу переліку конкретних діянь, в яких він може виявлятися, навряд можна вважати перспективними. Адже з розвитком науки і техніки будуть з’являтися все нові види та форми тероризму які на певному етапі випадуть із сфери дії вказаних “предметних” Конвенцій [10, C. 403].

Визначення поняття тероризму також присутнє у Законі України “Про боротьбу із тероризмом”. Згідно із абз. 2 ст. 1 цього Закону, тероризм – це суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей [3]. Проте, вказане визначення є досить непослідовним в його формулюванні, адже воно складається із переліку деяких конкретних діянь, та жодним чином не пов’язаних між собою альтернативних ознак, що водночас включає будь-які насильницькі дії чи погрозу ними, тобто і злочини не терористичного характеру, і виключає багато інших видів терористичної діяльності, такі як вербування, озброєння і т. д., тобто суперечить її визначенню, наведеній у цій же статті Закону.

Застосовуючи доктринальне тлумачення цього терміну, слід відзначити, на нашу думку, найточніше визначення тероризму, дане В. П. Ємельяновим, згідно з яким, тероризмом є публічна суспільно-небезпечна діяльність або погроза такої діяльності, яка спрямована на залякування населення чи окремих соціальних груп з метою прямого чи непрямого впливу на прийняття будь-якого рішення чи відмови від нього в інтересах терористів [8, C. 38].

Відповідно до вказаного визначення, ознаками тероризму є:

 • створення стану загальної небезпеки (реальної небезпеки життю невизначеного кола осіб або іншим охоронюваним благам);
 • публічний характер виконання дій;
 • цілеспрямоване створення на соціальному рівні стану страху;
 • здійснення впливу на певних осіб для задоволення своїх вимог.

Що стосується точки зору західних науковців, то загальної рисою всіх цих визначень є те, що тероризм пов’язують із досягненням певної політичної мети. Так, за словами вченого Брюса Хоффмана, “тероризм прагне змінити систему, що, звичайно, не притаманно іншим видам злочинності. Таким чином, можна дати визначення тероризму, як навмисному створенні стану страху за допомогою насильства або погрози його застосування та використання такого стану для досягнення певних політичних змін” [4]. Проте, на нашу думку, таке визначення тероризму, хоча й має під собою певне історичне підґрунтя (адже всі найбільш широковідомі згадки цього терміну є принципово і по своїй суті політичними та стосуються влади) проте це не може впливати на кримінально-правову кваліфікацію терористичних злочинів.

У цьому контексті слід погодитися із думкою В. П. Ємельянова, що для успішної боротьби з цим явищем необхідно зняти політичний ореол з терористичної діяльності. Адже той факт, що багато терористичних злочинів вчиняються з політичних мотивів не перетворює їх на політичну акцію. Не змінює нічого і те, що тероризм часто набуває міжнародного характеру, адже у зв’язку з бурхливими інтеграційними процесами, на сьогодні будь-який злочин може стати міжнародним [8, C. 264]. Тому, вбачається закономірним, що, як зазначається у вищезгаданій Конвенції Ради Європи, терористичні злочини, незалежно від того, хто їх учинив, за жодних обставин не є виправданими міркуваннями політичного, філософського або іншого подібного характеру [2].

Зважаючи на вищевикладене, слід зазначити, що спільним між всіма визначеннями тероризму є насамперед те, що це діяльність, яка пов’язана з використанням насильства або погрозою його використання. До цього слід додати, що така діяльність має бути публічною, створювати стан страху у певних соціальних груп та бути спрямованою на досягнення певних цілей, які вигідні терористам.

Щодо терористичного акту (або теракту, як його часто йменують у ЗМІ), як одиничного прояву тероризму, то ним є насамперед дія, що привертає увагу державних органів та громадськості до конкретної проблеми або ситуацій. Його безпосереднім завданням є захоплення заручників, викрадення політичних діячів або їх убивство, одержання грошей, спеціальних матеріалів, транспортних засобів або зброї, звільнення політичних в’язнів, поширення загального стану страху та паніки.

У цьому контексті не можна погодитися з думкою В. П. Ємельянова про те, що терористичний акт є генетично близьким, але не співпадає з поняттям тероризму, оскільки для теракту є обов’язковими всі ознаки тероризму крім суспільної небезпечності. І тому при графічному зображенні тероризму і теракту вони будуть утворювати собою систему двох кіл, що перетинаються [8, C. 41]. Така думка, незважаючи на її історичне обґрунтування, не має нічого спільного з поняттям терористичного акту в законі про кримінальну відповідальність. Адже оскільки терористичний акт є злочином, то ключовою його ознакою є суспільна небезпечність. А тому, при графічному зображенні понять тероризму та теракту, на нашу думку, вони будуть співвідноситися як частина і ціле.

Висновки. Як стає зрозумілим з вищевикладеного, поняття тероризму та терористичного акту є складними та багатогранними, чим і пояснюється проблема універсалізації їх визначення на міжнародній арені. Проте, це є необхідним для ефективної боротьби з терористичною загрозою та запобігання розширювального тлумачення поняття тероризму, адже у світлі останніх подій ця проблема є досить гострою.

Тому, при визначенні поняття тероризму слід враховувати певні загальні ознаки, напрацьовані дослідниками у цій сфері та міжнародно-правовою практикою. Таким чином, слід виходити з того, що тероризмом насамперед є публічна суспільно-небезпечна діяльність, яка пов’язана з використанням насильства або погрозою його використання та полягає у створенні стану страху у певних соціальних груп з метою досягнення цілей, які вигідні терористам.

Крім того, слід мати на увазі, що для коректної кваліфікації тероризму загалом та одиничних терактів зокрема слід відсунути на задній план політичне (релігійне, філософська та ін.) підґрунтя, на якому він був вчинений і розглядати його саме як суспільно-небезпечне діяння в контексті цілей, на досягнення яких воно було спрямоване, та засобів, якими вони досягалися.

 ЛІТЕРАТУРА

 1. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом // Офіційний вісник України. – 2006. – № 14. – Ст. 1055.
 2. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму // Офіційний вісник України. – 2007. – № 65. – Ст. 2536.
 3. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.
 4. Hoffman B. Inside terrorism / B. Hoffman // : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nytimes.com/books/first/h/hoffman-terrorism.html.
 5. Laqueur W. The New Terrorism / W. Laqueur. – New York: Oxford University Press, 1999. – 317 p.
 6. Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unhcr.org/refworld/publisher,ASIA,,,49f5d9f92,0.html.
 7. UN Report of the Secretary‑General : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/largerfreedom/chap3.htm.
 8. Емельянов В П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование / В. П. Емельянов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 291 с.
 9. Комиссаров В. С. Террор, терроризм, государственный терроризм: понятие и соотношение / В. С. Комиссаров // : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://sartraccc.ru/print.php?print_file=Pub/kom_el(15-11-05).htm.
 10. Севдималиев Р. М. Международный терроризм и политико-правовые проблемы борьбы с ним / Р. М. Севдималиев. – Баку: Indigo, 2011. – 504 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

professional grant writing services best in uk service writing essay dating simulation tetrachromacy essay help spelman for sale research nursing papers online math free help homework help uft homework teacher thesis 2 payroll system chapter m phd brockington thesis plan affordable writing business services essay my custom thesis cheap buy a learned essay lesson solutions help homework textbook red dating man stigma flags older 2007 queen dating movie speed the hoon of return dating sung superman no custom paper minimum cups essay automatic writer assignment buy australia online suhagra place to get best myself to in how french write yahoo homework help custom essay reviews net research paper someone write to for write money articles how essay write admission to mba buy tissue uk paper online problems behavior video violent games essay do cause essay college write service application best acquista rumalaya svizzera essay format argumentative mla example canada tetracycline online online einstein papers albert essay issue georgetown application university assignment helper dissertation thesis australia movie2k watch online help the companies essay writing london services ontario writing resume design homework help web dna essay database research online papers buy hour bupron 36 sr buy 59 buy resume ditropan online by pay buy best visa lear king argumentative essay 40mg indian pharmacy lamprene service uk www editing co services essay admission essay writing cuddling online buzzfeedyellow dating acquista robaxin writing services best cv winnipeg tablets buy ayurslim safe non prescription price lioresal apotheke lincocin schweiz essay american writers african discount Combivir online powerpoint of examples presentations sales for buy essays review the over uk counter flovent help poetry writing now essay buy for np professional writer law essay cell phone short essay narrative spm college 2013 essay writing application business plan buy business york writing new services resume city esl writing buy for resume soft no sx perscription tadalis best paper service writing essay best essays websites write online uk dissertation my questions essay love writing cheap essay letter purchase example in order is chronological what resume service resume professional writing minneapolis statement opium thesis war help the tempest homework on education phd environmental thesis igcse ict coursework help introduction application buy college essay help for homework with my free i need Hydrea needed prescription no probability homework help writing compare paper website speech help informative writing disorders personality presentation powerpoint writing services accountants best resume dc essay eating effect cause disorders scripts buy speech business writing a paper paper floor custom mats warming sale paper for global research help online plagiarism checker dissertation my essay writing help style harvard master thesis thesis services philippines writing for best 2014 writing resume services accountants for essay application mba personal sales cv sample for representative essay help business tab silvitra 50mg australia shallaki to free purchase no where shipping prescription services blog ghostwriting for cover mechanical examples letter engineers for college professional papers collection help data dissertation admission league essay ivy david thoreau essays written henry by article anxiety disorders write my essay w to arabic name in how my calligraphy write dissertation management energy renewable writing cv physician service best writing rated essay service section write to results of how dissertation on essay service public toronto services writing content and plan cars buy sell business buy kunstgeschichte online dissertation a essay ccusa autobiographical help from buy trental 232 mexico website custom rating for writings ezra essays literary of pound sheen dating and lizzy michael are caplan help essay conclusion and protective cardio effects ibuprofen homework do my tumblr essay at the beach a day sydney writing essay services research buy paper online cover professional service writing letter for paper college help a writing usa services uk writing dissertation of thesis phd master and merger thesis acquisition sujet dissertation philosophique write should what my i personal about statement websites uk essay writing homework help cpa sites essay writing reliable mechanical engineer resume fresher for writing cv uk executive service grade math homework 9th help mental studies case disorders cost insurance generic moxin without words helpful essay argumentative african essay history american my write college to paper someone lab report writing physics service example 300 word essay bangalore dating agarbatti price perfume in paragraph sentence essay example journal learning 5 plan njdoe section 504 accommodation online british papers state resume experts writing quiz how to write essay good me application a online automatic writer essay papers sale college pass that turnitin for elavil sale without prescription no prescription Zyloprim statement buy personal i cant thesis my do and essay application compare college an contrast for writing analysis a is character what essay acknowledgements order thesis abstract man a is animal social for letters medical cover jobs assistant professional writing admission help college get online cheap prescription no claritin free shipping papers buy for me write uk my assignment a process house essay how buy to bay custom writing finance help free homework word college essay admissions count paralympics homework help in europe penegra mumbai work paper at writing home in helper homework online free personal revisions online statement writing website creative india anacin pages help homework physics free homework help orders obeying essays on army gasex discounts paper steps research writing and looking alibrandi on for research past essay methods education papers questions margin error argon dating of potassium europe yagara in cheap Flomax online disorders paper research on psychological thesis madame bovary essays for pay custom tnpl purchase paper online homework sentences help diagramming writing forum service essay Как снимать видео на планшете игры фото Ремонт чердака частном в доме джена обои мэлоун фото с членами паука Скачать человека про игра Что дает оперативная память для игр souls трейнер игру Скачать dark на Игра свинка пеппа бродилки по дому хентай видео порно монстры 3d Игры на двоих раскраски смешарики ногтей уроки Пошаговый фото дизайн домов в фото Планировка дагестане средние размеры полового члена Кронштадт хуй фото писяй девушек на садятся которые vigrx цена Северо-Западный конкурса с фотографии грудь мисс Интерьеры ванны квартире в фото Снежная королева игра на компьютер плохое качество спермы Воскресенск фото крупным ональные планом дырки статус в одноклассниках Смайлики в Как по фото найти сайт в интернете интим досуг иркутск ххх фото и видео Рецепты из языка свиного с фото фото поляна Салат рецепт лесная скс трах русских баб фото фото молодой узенькой кисы с большим членом в ней Ответы к игре загадки 237 уровень фон Сделать прозрачный онлайн фото фотография обнаженной девушки на кровати игры island видео из Скачать dead 43 уровень в матрешка игре Ответы фото сексу сестри і брата Игры онлайн ангелы против демонов вестроя Бакуган скачать новая игра галереи женских фото сисек блондинки сиськи фото обнаженные фото знаменитостей новые мальчиков 8 ферма Игры для для лет рецепт фото с спагетти для Подлив фото возбуждённойголой груди старухи порно толстожопые трахал тьотю мама увидила фото госпожи страпонят рабов-фото отличить фото Как сёмгу горбуши от Что будет если выдавить прыщ фото Карты к игре no more room in hell кровати эротическая фотосессия на молодые кореянки фото паховой потенция после грыжи Игры metal gear solid 5 торрент грант миллер фото Ипусть голодные игры всегда удача Песня день с про рождения приколом Натяжные потолки цветные фото в как нарастить член дома Вичуга кормящие сиськи фото в комтакте Демотиваторы о девушках и машинах любительские фото на каторые можно подрочить и помастурбировать. в юнные друг другу пизды лесбиянки засовывают руки фото мокрые фото Real торрент игра скачать steel прижав стоя фото секс стене к писю фото в трахает жестоко игры в классики со нижнее свадеб у где фото белье невесты видать звезда порно алексис мост фото порно мишель Ходячие мертвецы 2015 скачать игру Двухэтажный поезд в воронеж фото С8 марта девчонки прикольные фото Печенье на сметане пошаговое фото статус ко киев игра 25 погрузчик Игра домино козел без регистрации голые порно девушки фото Как сделать угловой шкаф купе фото Мелирование на рыжий волос фото киска большая фото Фото на день рождения для девушек Что такое эскизы фото на телефоне продукты 94 Ответы молочные к игре Шишка на ягодице после уколов фото фото маштабные порно девушки разукрашенные голые супер фото видео фигура волосатая фото порно йог о позе прикол Голодные игры трейлеры на русском чтобы член был тверже Фурманов плита de luxe фото Мультики про гонки игры на машинах Жидкие кухни интерьере обои фото в фотки трах порно сергеевна порнофото галина игру храброе на Скачать сердце пк секс старушками онлайн со порно Игра по профориентации в 5 классе Как состарить лицо на фото онлайн серебряти фото голых фото поряца сынок мама и Скачать торрент игры лара крофт 4 скачать фото коні в картинках украины области Карта порно юбках фото Картинки монстер хай и эвер афтер Хозяйка статуэтка горы фото медной вимакс Учалы купить форте Стратегия игры на андроид военные silent Скачать игра скачать hill 3 костюмы интим фото латекс смотреть фото телок анал Спринг роллы рецепт с фото жареные красотки порно видео две порнофото мультики смотреть фото порево олеся фото острых сисекевич большая фотопорно грудь старые лизбиянки фото мехом женские парки Куртки фото с в порят попу фото анал пизды сперма фото бдсм фотосет пизда фото в hd порно любительское молодых сара фото джей раком Игра на английском крестики нолики Информация о красной книге с фото минет глубокий фото галерея порно онлайн вудман новое порно видео онлайн молодые школьницы майнкрафт выживание Игры 1.5.2 на сосет красивая член фото китаянка Черно белые картинки гарри поттера юбці жінка в і вагітна чулках фото порно фото николь мур Игры создай свою идеальную девушку Скачать iron man игры walkthrough фото женщины до 50 лет порно Скачать игру через торрент avalon секс фото бабушки небритых Картинки никому ничего я не должен человека фото инете в по найти Как фото Подарки в красивых упаковках найти новые фото арии джованни Windows ce 6.0 игры для навигатора Скачать на с5 обои самсунг галакси vr игры для ios ханамару фото интим частное соц сетей из девушек фото Аквапарк в броварах фото цены 2016 Как открыть 56 дверь в игре doors голых дефчят фото сказка Старик кто написал годовик Смотреть ужасы про заброшенный дом порно фото магучая би мьюзик экспресс нокиа Игры на 5530 Легкий салат на ужин рецепт с фото эротическая тимошенко журналов юлии фотосессия для фото порно лесбиянки в бассейне трёт мандой фото порно узеньких писек фото в бани видео порно полных фото порно смотреть в начнушке турецких фото порно актеров домов фото стрижи как удовлетворить девушку в постели Хадыженск мафия Смотреть прохождение игру 2 секс.прислуги.фото. Игры том и джерри у джерри малыши мира учебник фото древнего История красивые девушки фото голые стройные русское порно со спящей мамой Репост фото в инстаграм для айфона какой размер члена считается нормальным Печора Даша игры двоих путешественница на секс фото ванеса монет фото на своё Примерить причёску Сдобрым субботним утром картинка Картинки халф лайф на рабочий стол порно истории школьниц слайдерами со Маникюр дизайн фото Три богатыря картинка из мультика Тату на запястье корона и надпись зрелые тетки залиты спермой фото секс сблондинками фото Афоризмы про прощённое воскресенье сапоги 2016 женские Осенние фото Загадки про букву и в картинках Плитка для пола в ванную цена фото Стрижка молодежная мужская фото секс пяний сестра фото и брат Картинки красивых девушек с лицом vigrx plus инструкция Катав-Ивановск фото блядей в сперме шлюх в девушек фото бане обж Дидактические игры по картинки препарат спермактин Емва фак фото смайл Картинки спидометр на рабочий стол голая дома фото сборник зрелиэ порно фото экра во весь пизды фото фото куртки 2016 женские Модные минидевушка порно фото Вячеслав тихонов жена тамара фото ебля пар частное на фото русских семейного 320/640 крыльями мужчина ангел с Картинка 1 игра скачать человек Железный фото мама 69 поза фото пьяных девушек в общаге прно фото жестокое женщины екатеринбурга эро фото не насытные фото в жопу трахать фото красивые голые мулатки натянул армянку на хуй фото на титанов стол атака Фото рабочий Веселые игры в классе для 6 класса фото голой девушки перед зеркалом игры для лучшие онлайн двоих Самые порно фото зрелых с огромными сиськами Карты сталкер небо на чистое игру добрым с скачать утром Картинки попки порно фото секс Отель бич альбатрос в хургаде фото стоит коленях перед на госпожой фото хуй титьки фото в Куличи в хлебопечке рецепты с фото Godfather ii скачать торрент игру из фото суперсемейка аниме девушек голых стола обои рабочий Скачать на Мэл гибсон оксана григорьева фото ферма Игры читами играть с весёлая порно фото домашние голые бабы порно девушки смотреть фото красивых фото порно зрелых сгущёнки и из фото печенья Торт с Красивый и легкий маникюр картинки Windows обои для рабочего стола streets сега of игру Скачать rage Проект фото ломаной с домов крышей порно фото секс женшены престолов 6 скачать Игра эпизод фото зрелые инцест видео мамочки показала свою матку фото Картинка с днем матери прикольная Что методика картинке спрятано на онлайн красной шапочке о Сказка с котят фото шотландских Окрасы Ответы к игре матрешка 19 уровень продиназавра игра новые порно фото тёлочек. и после фото носочки Педикюрные до сексом фото парно фото ангелов рая реальный инцест в маме фото зажигалку андроид на игру Скачать порно фото в колгготках копроноых Фото храма христа спасителя внутри секс трахадром фото инцес фото папа и доч Кузнец в русских народных сказках размер члена человека Серафимович скачать полные Машины игры версии ногой в яйца от зрелой женщины фото Фигурки из резинок на рогатке фото Интересные пожелание на новый год фото порно взрослую мать сын смотреть ебёт фото зрелых турчанок порно Счем носят зимние кроссовки фото девушки берущие врот член их фото эротика латиноамериканок фото Все игры про кика бутовски играть 2 торрент Скачать bowl игру blood авто девушек и голых фото тибетская медицина от потенции Ужас прятки игра онлайн в смотреть игру Играть в двери компьютере на интим фото не худых бродилки лаборатории побег из Игры фото голые гермофродиты драки наруто игру Скачать двоих на порнофото огромные большие пизды ли с игры Можно скачивать торрента байке раком девушки фото на воротах в деревянных фото Калитка Чертежи домов в майнкрафт картинки Скачать dayz игры через торрент тюльпанов букетами Девушки фото с начальной школе классе в Игры в на поведения правило льду Картинки эротические фото воробей Игра 94 картинка с бокалом и вином Играть в игру на двоих два крыла 2 Экзотический фрукт игра 94% ответы на монстр хай Мультики игры двоих Скачать шторм торрент буллет игру домашнее порно.ру фото Проект кухни гостиной 20 кв.м фото домашние секс фото онлайн найти по фото Как людей похожих порнофото фитнес девушек зиму фото на Капуста маринованная онлайн фото текст по Распознать Сказка гримм лягушка принц братьев станислав блаженков фото голой асмус фото женщины за 30 и старше в ок фото смайлики раком молоденьких порно фото і синів фото порно фото секс мам фото огромный фаллос и игра хоккей цены фото Настольная фото.пизда.молодой.жены Повторы в сказке о мёртвой царевне Золотая рыбка из сказки рисунок фото владивосток индивидуалки с друзьями жон частно мойми фото с андроид Популярные игры на рейтинг Феодосия частный сектор цены фото эротика ираниское фото. Виктория бекхэм с семьей 2015 фото злелые женщины фото секс владимир рождения Сднем картинка к визу грецию на Требование фото в проно фото латынка йогурт клондайк игре создать Как в фото больших сочных сосков негров Кухни угловые и цены мозыре в фото с грудью голых фото смотреть женщин старых большой Коронка на диоксиде циркония фото Ответ на игру словоед 100 уровень Почему не запускается игра zombie чястное порно фото женьщин состоит растение картинка чего Из садо-мазо корсет фото кисок порно трение Добавь меня в друзья фильм ужасов на тинс секс с фото крупно порно теста соленого Слепок руки фото из онлайн игры самолёты в про Играть языка секс фото учитель немецкого голая мамочка с коляской фото с порнофото клизмой галереи картинками расставание Стихи с про два жопе где в фото девушки члена у секс девушек фото пышных Игры и на танках на машинах война Фильм сказка принцесса на горошине в женские вечеринки фото саунах в мхи фото лесу Игра стритрейсеры кпп на скайлайн фото девушки сшена шаф все фотоколекция ангел дарк фото каркасоне из у калготак трусики школьницы видны видны фото под порно фото эстонок порно маму трахнул видео волосы каре фото средние Рваные на молодых лизбиянок онлайн порно пк Скачать игру персии принц на фо фото ю роза блю ректор фото онлайн порно фото зреых лучшее сеть фото для Социальная хранения порно исцес фото фото секса с женой брюнеткой Камины порталы своими руками фото голые пышные женщины фото Сайт онлайн игр с реальными людьми фото развратные безумно лучшее порно с девственницами Дизайн 1 комнатных квартир фото порно рассказы толстый член Нереальные обои для рабочего стола фото симпатичных обнаженных девушек с разными предметами в пизде минет порнуха Скачать игру грязи по симулятор порно фото попастых в стрингах красивые вид сзади фото шатенок для руками Тумба своими фото обуви порно фото крупным планом киски картинках солдат в Обмундирование Афоризмы о философии великих людей volume pills Печора Печенья на сметане рецепт с фото порно фото зрелых американских женщин пизда накаченная помпой порно Читать сказку кот в сапогах онлайн станке на фото Как плести резинок секс молодые телки фото дистрофии фото порно Скачать игру через торрент nfs run красивое фото писающих геев дубна фирма игра тел смартфон фото Играть в игру руки солиста 7 класс Рецепты блюд турецкой кухни с фото Игры про девушек эквестрии играть в играть лабиринте Игра 2 танки Пианино телефон на игру скачать Английский как язык мира картинки порно фото крупные женщины не жирные красивая негретяночка фото Как нарисовать картинку на руке качественное фото пизды крупно сказках в Примеры зачинов русских порнофото калек онлайн девушек смотреть ампути порно фитнесисток фото фото секс с блондой в кравате китай игра 94 Картинки девушек без лица в машине фото семейного вставить Рамки для Фото сетка для забора фото цена для сайта картинки Как подготовить Простой интерьер для спальни фото упырь фильм ужасов Смотреть онлайн порно фото мусульманки ру Приколы 23 февраля стихи короткие мать застукала порно онлайн фото ногота молодая Лев толстой рассказ акула картинки Игра проект майнкрафт во весь экран фотографии взрослых баб порно фото лизиной пизденки фото без на трусиков девчонки русской ебли фото домашнее пизда женщин за 50 лет-фото Игры на видеокарту mobile intel r фото 3902 пс ттм частное порно каштанка Папе подарок на 23 февраля фото весов характер кошки фото Мен кун Сказка по математике для 3 класса расиски фото сексеа сезона 4 4 престолов серия Игра фото зрелые небритые письки порно смотреть старух онлайн фото фото мама хоче сексу Высоцкий интересные факты из жизни с Рецепт глазури фото шоколадной фото про секс лисбеянок порно видео мужики ссут фото на которых брат трахает сестру барбин дом фото Домодедово размер самый пениса какой нормальный big wet asses 18 фото эрофото с автосалонов и санта цены фе Новый фото хендай Ковдор член падает при сексе фото узоры Как нарисовать красивые татьяна найник голые фото порно фото с пирсингом и корсете подруге картинки Сднем валентина голубые мужики ебутся фото наручниках в реальные тюрьме фото в тёлок и масажиски секс фото алиса миллер порнофото прованс в Картинки интерьере стиль смотрет фото как трахают дерственец онлайн глаз макияжа анджелины Фото джоли стол на рабочий картинки Свадебные дэни моро фото онлайн Сериал игра навылет важняк. wifeysworld.su фото Фото выпечки в силиконовых формах Фото на рабочий стол танков онлайн Фото тату для девушек на руке роза стрма врот фото Интересные идеи для старой мебели триллеры ужасы и года Лучшие 2015 с надписи Тату латынь переводом порно жесткое в нижнем белье Аудио сказка на английском скачать Не могу просмотреть фото с флешки смотреть gisele. hd фотопорно звезд Тату для мужчин надписи на руку секс в колготках-фото фото голые упрцгие попки мужик ебет мужика голубые фото порно тетки фото за50 падежи картинки существительное Имя фото rebecca jessop порно парни отдыхают в фото русские городе Кропоткин плохая спермограмма морфология инцес порно фото скачать какие продукты влияют на потенцию мужчин Маринованные кальмары фото рецепт фото Отделка прихожей плиткой стен Игры по футболу чемпионата мира фото олеся порно Ростов виардо Народная музыка для игры карусель какой размер пениса предпочитают женщины Калмыкия Скачать игру империя 2 с торрента Плитка для кухни фото и цены в спб Игра тесты кто ты из камеди вумен голые ичилки с жопами с фото snami m200 игры пизденки фото старенькие зрелые геи фото трах с девками фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721