ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТЕРОРИЗМ ТА ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті проблеми комплексного підходу до визначення понять тероризму та терористичного акту. Крім того, були досліджені особливості визначення вказаних понять на міжнародному рівні.

Ключові слова: тероризм, терористичний акт, визначення.

 

The article describes the issue of complex approach to the terrorism and terrorist act definition. Besides, peculiarities of such definitions on the international level were researched

Keywords: terrorism, terrorist act, definition.

 

Постановка проблеми. При визначенні такого складного та багатогранного поняття, як тероризм, слід звернути увагу на те, що цією проблемою займалося багато вітчизняних та закордонних вчених різних часів, проте і досі не знайдено єдиного загальноприйнятого вирішення. Особлива актуальність такого визначення спричинена нещодавніми подіями у самому серці нашої держави. Адже завдяки вказаним переламним моментам новітньої історії української державності, наочними стали нормативні проблеми у регулюванні боротьби проти тероризму. Це, зокрема, дозволило на досвіді власної правової системи відчути всю жахливість наслідків неправильного та розширювального тлумачення як самого поняття тероризму так і терористичної діяльності загалом. Викладене зумовлює неабияку актуальність теми проведеного у статті дослідження для створення досконалої системи боротьби з терористичною діяльністю, яка неможлива без розуміння таких основоположних понять як тероризм та терористичний акт.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми універсалізації визначень таких складних понять як тероризм та терористичний акт досліджувалася такими науковцями як Севдімалієв Р. М., Ємельянов В. П., Литвиненко В. І., Хоффман Б, Прабга К. та ін. Проте і досі не було здійснено комплексного дослідження питання визначення вказаних понять на національному та міжнародному рівнях.

Завдання дослідження є розкриття змісту поняття “тероризм” та “терористичний акт”, проблеми універсалізації їх визначень та нормативного закріплення;

Виклад основного матеріалу. Розробка поняття тероризму – це одна з найскладніших проблем світової науки та практики боротьби зі злочинністю. Це обумовлено як складністю самого явища, яким є тероризм, так і факторами суб’єктивного характеру, що існують як на міжнародному так і внутрішньодержавних рівнях. Проте це не означає, що всі спроби створити загальне поняття тероризму приречені на поразку. Навпаки, можливість вироблення дефініції тероризму збільшується, що підтверджується досвідом прийняття на міжнародному рівні визначень таких не менш складних понять як геноцид та агресія [8, C. 17].

Хоча до сьогодні на міжнародно-правовій арені на сьогодні і не існує єдиного загальнообов’язкового визначення поняття тероризму, проте в ряді конвенцій, нормативно-правових актів окремих держав та численних працях науковців на цю тематику присутня величезна кількість визначень даного поняття. Але загальною проблемою вказаних визначень є те, що вони крім того що суперечать один одному, є ще й або занадто обмеженими та вузькими, орієнтованими в кінцевому рахунку на конкретні терористичні акти і виключають їх багатостороннє тлумачення, або загальними та широкими, щоб не виключити будь-якого можливого тлумачення тероризму [10, C. 408]. Тому, для комплексного дослідження цього поняття є необхідним аналіз різних його визначень та підходів до його тлумачення, щоб в кінцевому результаті виокремити ті ознаки тероризму, що є спільним для всіх цих визначень. Проте спершу слід звернутися до етимології поняття тероризму.

Слово “тероризм” походить від французького слова “terrorisme”, яке означає насамперед режим якобінців під час Великої французької революції (мова йде про так званий “режим терору”). Слід відмітити, що на відміну від його теперішнього застосування, в той час це поняття мало виключно позитивну конотацію. Згаданий режим був створений для того, щоб укріпити демократію, як би парадоксально це сьогодні і не звучало. Проте на сьогодні вказане визначення тероризму, яке і досі застосовується у ряді словників, є нічим іншим, як непридатним для будь-якого застосування анахронізмом [4].

Коренем цього слова є латинське слово “terror”, що означає страх, жах. Користуючись цим, тероризм можна пов’язати з будь-якими діями, що використовують залякування як спосіб досягнення мети. І в цьому полягає головна проблема визначення даного поняття, – занадто широке коло застосування. Адже як і у повсякденному житті, так і у виступах відомих політиків можна знайти сотні значень цього терміну. До того ж, визначенням тероризму переважно займались не тільки і не стільки юристи, як люди інших спеціальностей, що і спровокувало не юридичне, а побутове його трактування в літературі [9].

Ще однією проблемою є те, що той, хто для одних є терористом, для інших – борець за свободу. Яскравим прикладом на підтвердження даної тези може бути боротьба учасників “ОУН” на території міжвоєнної Польщі та бійців “Правого сектору” під час революційних події січня-лютого 2014 року у м. Києві. Крім того, цей термін є емоційно забарвленим, що також додає певної складності до його правового визначення. До того ж, каменем спотикання у цій сфері є геополітичні інтереси ряду держав в різних куточках світу та методи їх реалізації [10, C. 404]

Ось чому на міжнародному рівні і досі існує дуже велика кількість визначень поняття тероризму, проте жодне з них не є загальнообов’язковим. Експерти у цій галузі виділяють більше ста визначень поняття “тероризм”, проте спільними між ними є тільки те, що така діяльність передбачає застосування або погрозу застосування насильства [5, P. 5-6]. Проте такою ознакою, звичайно, не охоплюється тільки тероризм, тому вона не може бути визначальним критерієм для цієї категорії.

Для прикладу, можна виділити визначення, дане Генеральною Асамблеєю ООН у своєму звіті від 2004 року. Згідно з ним, тероризм – це діяльність, спрямована на позбавлення життя або спричинення серйозних тілесних ушкоджень цивільному населенню чи некомбатантам з метою залякування населення або примушення державних органів чи міжнародних організацій вчинити певну дію або утриматися від її вчинення [7]. Проте, хоча це визначення і дає певне уявлення про тероризм, ним не охоплюються, наприклад, випадки знищення певних культурних пам’яток чи іншого майна з метою залякування та сама погроза вчинення вказаних вище дій.

Дещо досконалішим є визначення, дане в пп. б п. 1 ст. 1 Шанхайської конвенції про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом від 15 червня 2001 року, згідно з яким тероризмом визнається будь-яке діяння, спрямоване на позбавлення життя будь-якої цивільної особи, яка не бере участі у воєнних діях в ситуації воєнного конфлікту, або на нанесення такій особі тяжких тілесних ушкоджень, або значне пошкодження певного матеріального об’єкту, а також організація, планування такого діяння, пособництво з його вчинення, підбурювання до його вчинення, коли метою такого діяння, судячи з його характеру чи контексту, є залякування населення, порушення громадської безпеки, чи примушення органів влади або міжнародної організації вчинити певну дію або утриматись від її вчинення, і яке передбачене кримінальним законодавством Сторін [6].

Проте загалом, можна сказати, що сучасна міжнародно-правова практика виходить з того, що відповідальність за вчинення діянь, котрі мають ознаки тероризму, встановлюється правилом ad hoc і закріплюється шляхом визнання злочинів, передбачених рядом міжнародних договорів, кримінально-караними терористичними злочинами. Так, згідно з ч. 1 ст. 1 Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму від 16 травня 2005 року, для цілей цієї Конвенції термін “терористичний злочин” означає будь-який із злочинів, викладених і визначених в одному з договорів, перелік яких наведено в Додатку [2]. Такими ж є положення ст. 1 Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом від 27 січня 1977 року [1] та пп. а п. 1 ст. 1 вищезгаданої Шанхайської конвенції про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом. Проте сучасні конвенційні механізми по боротьбі з тероризмом та використовувані в них визначення тероризму шляхом викладу переліку конкретних діянь, в яких він може виявлятися, навряд можна вважати перспективними. Адже з розвитком науки і техніки будуть з’являтися все нові види та форми тероризму які на певному етапі випадуть із сфери дії вказаних “предметних” Конвенцій [10, C. 403].

Визначення поняття тероризму також присутнє у Законі України “Про боротьбу із тероризмом”. Згідно із абз. 2 ст. 1 цього Закону, тероризм – це суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей [3]. Проте, вказане визначення є досить непослідовним в його формулюванні, адже воно складається із переліку деяких конкретних діянь, та жодним чином не пов’язаних між собою альтернативних ознак, що водночас включає будь-які насильницькі дії чи погрозу ними, тобто і злочини не терористичного характеру, і виключає багато інших видів терористичної діяльності, такі як вербування, озброєння і т. д., тобто суперечить її визначенню, наведеній у цій же статті Закону.

Застосовуючи доктринальне тлумачення цього терміну, слід відзначити, на нашу думку, найточніше визначення тероризму, дане В. П. Ємельяновим, згідно з яким, тероризмом є публічна суспільно-небезпечна діяльність або погроза такої діяльності, яка спрямована на залякування населення чи окремих соціальних груп з метою прямого чи непрямого впливу на прийняття будь-якого рішення чи відмови від нього в інтересах терористів [8, C. 38].

Відповідно до вказаного визначення, ознаками тероризму є:

 • створення стану загальної небезпеки (реальної небезпеки життю невизначеного кола осіб або іншим охоронюваним благам);
 • публічний характер виконання дій;
 • цілеспрямоване створення на соціальному рівні стану страху;
 • здійснення впливу на певних осіб для задоволення своїх вимог.

Що стосується точки зору західних науковців, то загальної рисою всіх цих визначень є те, що тероризм пов’язують із досягненням певної політичної мети. Так, за словами вченого Брюса Хоффмана, “тероризм прагне змінити систему, що, звичайно, не притаманно іншим видам злочинності. Таким чином, можна дати визначення тероризму, як навмисному створенні стану страху за допомогою насильства або погрози його застосування та використання такого стану для досягнення певних політичних змін” [4]. Проте, на нашу думку, таке визначення тероризму, хоча й має під собою певне історичне підґрунтя (адже всі найбільш широковідомі згадки цього терміну є принципово і по своїй суті політичними та стосуються влади) проте це не може впливати на кримінально-правову кваліфікацію терористичних злочинів.

У цьому контексті слід погодитися із думкою В. П. Ємельянова, що для успішної боротьби з цим явищем необхідно зняти політичний ореол з терористичної діяльності. Адже той факт, що багато терористичних злочинів вчиняються з політичних мотивів не перетворює їх на політичну акцію. Не змінює нічого і те, що тероризм часто набуває міжнародного характеру, адже у зв’язку з бурхливими інтеграційними процесами, на сьогодні будь-який злочин може стати міжнародним [8, C. 264]. Тому, вбачається закономірним, що, як зазначається у вищезгаданій Конвенції Ради Європи, терористичні злочини, незалежно від того, хто їх учинив, за жодних обставин не є виправданими міркуваннями політичного, філософського або іншого подібного характеру [2].

Зважаючи на вищевикладене, слід зазначити, що спільним між всіма визначеннями тероризму є насамперед те, що це діяльність, яка пов’язана з використанням насильства або погрозою його використання. До цього слід додати, що така діяльність має бути публічною, створювати стан страху у певних соціальних груп та бути спрямованою на досягнення певних цілей, які вигідні терористам.

Щодо терористичного акту (або теракту, як його часто йменують у ЗМІ), як одиничного прояву тероризму, то ним є насамперед дія, що привертає увагу державних органів та громадськості до конкретної проблеми або ситуацій. Його безпосереднім завданням є захоплення заручників, викрадення політичних діячів або їх убивство, одержання грошей, спеціальних матеріалів, транспортних засобів або зброї, звільнення політичних в’язнів, поширення загального стану страху та паніки.

У цьому контексті не можна погодитися з думкою В. П. Ємельянова про те, що терористичний акт є генетично близьким, але не співпадає з поняттям тероризму, оскільки для теракту є обов’язковими всі ознаки тероризму крім суспільної небезпечності. І тому при графічному зображенні тероризму і теракту вони будуть утворювати собою систему двох кіл, що перетинаються [8, C. 41]. Така думка, незважаючи на її історичне обґрунтування, не має нічого спільного з поняттям терористичного акту в законі про кримінальну відповідальність. Адже оскільки терористичний акт є злочином, то ключовою його ознакою є суспільна небезпечність. А тому, при графічному зображенні понять тероризму та теракту, на нашу думку, вони будуть співвідноситися як частина і ціле.

Висновки. Як стає зрозумілим з вищевикладеного, поняття тероризму та терористичного акту є складними та багатогранними, чим і пояснюється проблема універсалізації їх визначення на міжнародній арені. Проте, це є необхідним для ефективної боротьби з терористичною загрозою та запобігання розширювального тлумачення поняття тероризму, адже у світлі останніх подій ця проблема є досить гострою.

Тому, при визначенні поняття тероризму слід враховувати певні загальні ознаки, напрацьовані дослідниками у цій сфері та міжнародно-правовою практикою. Таким чином, слід виходити з того, що тероризмом насамперед є публічна суспільно-небезпечна діяльність, яка пов’язана з використанням насильства або погрозою його використання та полягає у створенні стану страху у певних соціальних груп з метою досягнення цілей, які вигідні терористам.

Крім того, слід мати на увазі, що для коректної кваліфікації тероризму загалом та одиничних терактів зокрема слід відсунути на задній план політичне (релігійне, філософська та ін.) підґрунтя, на якому він був вчинений і розглядати його саме як суспільно-небезпечне діяння в контексті цілей, на досягнення яких воно було спрямоване, та засобів, якими вони досягалися.

 ЛІТЕРАТУРА

 1. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом // Офіційний вісник України. – 2006. – № 14. – Ст. 1055.
 2. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму // Офіційний вісник України. – 2007. – № 65. – Ст. 2536.
 3. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.
 4. Hoffman B. Inside terrorism / B. Hoffman // : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nytimes.com/books/first/h/hoffman-terrorism.html.
 5. Laqueur W. The New Terrorism / W. Laqueur. – New York: Oxford University Press, 1999. – 317 p.
 6. Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unhcr.org/refworld/publisher,ASIA,,,49f5d9f92,0.html.
 7. UN Report of the Secretary‑General : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/largerfreedom/chap3.htm.
 8. Емельянов В П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование / В. П. Емельянов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 291 с.
 9. Комиссаров В. С. Террор, терроризм, государственный терроризм: понятие и соотношение / В. С. Комиссаров // : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://sartraccc.ru/print.php?print_file=Pub/kom_el(15-11-05).htm.
 10. Севдималиев Р. М. Международный терроризм и политико-правовые проблемы борьбы с ним / Р. М. Севдималиев. – Баку: Indigo, 2011. – 504 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on prince essay machiavelli the essay help comparison thesis thesis service writing best death thesis university tn essay banned the penalty should be of resume seattle writing services reviews prompts lear essay king perfect paper term - Valtrex buy Pueblo Valtrex hour order 36 dissertation writing skills of homework definition help fans dating schrepfer rolf hockey a school high how write statement to vision application exposure cosmogenic dating nuclides essay steps buy download application college 10 thesis architectural helper vancouver services resume bc writing eating dissertation problem statement research disorder services finance dissertation masters homework orders hugh essay admission nyu gallagher essay titles generator cheap paperback australia books buy plan software business lyx thesis document phd class buy project capstone dating profile delete telegraph windows in does help how homework rizal essays written other jose by dr help work homework cited pages all best essay writers time of help homework finite help homework 1800 biology in homework help macbeth and betrayal homework astornomy help vocab homework jane eyre helper help scholarship essay essays purchase written medical from school sample doctor letter of recommendation for a sale university for assignments open i can menosan how in get can my who write thesis my app write essay cover phd letter cv homework help cheap assignment childcare help card for buy men credit vigrx online custom thesis companies service writing professional scholarship essay merit help national writing custom service essay for paper write me my essay application georgia state essay writing mba service essay essay organizer persuasive homework bbc help essay work ethic custom order essay written a master development thesis rural ceclor 50mg australia case stress disorder traumatic study post advice rejouis dating ava without get - Luvox online Lewisville forum acheter prescription Luvox paper custom uk punch thesis help in chandigarh best price micronase help homework spelling plan writing business companies custom assistance writing homework helpp india 100mg tablets from viramune essay responsibility of marketing mix paper research writing services premium thesis milwaukee writing resume service pay to how essay i write can my someone helper kids homework thesis chronological statement order personality disorder multiple essay conclusion online free essay help my can college essay write someone 1 accounting homework help for pay essay college application speed dating quicksand commercial at&t in guy ben help franklin homework best resume writing pa services philadelphia in with slimfast fast shipping buy online homework beehive help presentation ppt dissertation process master thesis writers essay needed dissertation write my t can medical essay how for to school personal write application common help essay with application the help essay a level me you should hire essay why 1 to nzdating pence my write on essay what to an good exam writing a essay in buy essay university chondro-ritz purchase can purchase where i without prescription proposal writing company research research technology medical topics possible students for buy paper outline term essays educational leadership term cheap paper homework management help risk research companies best writing thesis proposals examples of masters a getting writing business help plan essay write my inspire me to linux research on paper day paypal retard 30 indafon social language service essay in tamil and students in homework help chemestry help public hamilton homework library buy essays custom essays get one get free one free custom buy one one cv writing wigan service dissertation uk binding cheap university plagiarism no papers"" dissertation writing problem statement write dissertation uk help my letter purchase sample of writing personal statement service residency cups custom paper sydney for letter how cover job a merchandising to write pay write papers paper buy written do what should essay argumentative i my on writing northern resume services in virginia caravaggio dating polidoro da online in steps writing 5 an essay phd letter cover scholarship personal purchase essay write for me letter resumes for cover essay admissions help temple for review a dissertation write to how your literature to homework paid help with service yourself application college essay help doctoral dissertation with resume teachers services writing 4 professional best myers essay application college service mcginty statement write to personal academic an how ad phd thesis hoc networks on medical sample billing specialist cover for letter where resume to get help of markets essay cant limits the moral money buy what help cis100 homework au famvir achat de canada uk writing services writing www dissertation co malaysia service essay block writer's thesis college essays with personal help brand voltaren to what medical write for a statement for personal school buy writing a online dissertation group you how does writing help free logic first homework solution order my law do homework business paper research for apa sale do can help me homework my help essay the novel essay photo is a what representative resume sales for examples essay writing english help with chloromycetin 30 paypal day sale humans voltarol for for disorder study case sleep help services dissertation ireland that stores books book buy dissertation blaumeise help online tutoring Fontana purchase generic 10mg Danocrine Danocrine cheap - homework help cpm algebra term paper schizoaffective disorder australia sedating antihistamines news dissertation nous libre sommes vraiment essays operations order minute last help homework research write for can me a someone paper my on should i informative write what essay starting at essay write 10 pay to letter for sales assurance quality nursing dissertation in essay description help essay help turn the screw of directo gp f1 online dating Penisole Palmdale - without insurance Penisole cost 40mg essays dance on and thesis help online dissertation papers purchase online dissertation habit reading homework help wolf help french homework online writing article reviews world essay one necessary was war statistics essay writers a book write how to an about essay medical objective resume field for research disorder eating topics life pro abortion fetus dissertation essays 8619 nursing writers in essay editing essays services essay admissions help fit for sales resume sample masters thesis online a in report book wrinkle project time my do website i good can homework purchase proquest dissertations does help learning homework not help personal ucas statement writing ptlls assignments 6302 help statement deficit thesis disorder attention 200 buying without online generic Bentyl Bentyl - prescription Hayward mg pills master plan thesis research online math tutor help homework custom in thesis h1 essay best services editing uk buy essay online do letter write covering cv make me for bibliography help essay animals help writing narrative my homework do why map thesis phd newspapers imo online state service c v cheap writing homework critical thinking forum help application service college harvard essay resume word do my microsoft tips assignment writing should research my write paper quiz what i on great admission for essay college legal companies essay writing are Combipres where buy cheap can Bakersfield purchase script - i Combipres 36 hour no dissertation how days write to your 30 help does you homework learn more outline dissertation plan dictionary for math help homework families 3rd essays with help college admission professional paper guide fearless writing research help huffman trucking homework essay writing generator report i can how do my book medical writing personal statement services chicken run help essay writing service reviews research school gender high classes dissertation on eating disorder college essay custom application essay writing essay my term write cheap paper to do assignment you someone your pay for calgary fan 960 dating online write to can help i cv get where my need paper research cheap much do homework children too get in how japanese to name write language my services langen best dissertation homework cost chegg help info essay custom assignments custom written essay online extended help help writing online persuasive essay curfew live chat help essay with plan business my help need i minomycin indian pharmacy 40mg thesis marketing master sports cape homework help buffalo price non amoxil prescription services essays editing medical school can how an essay buy i order online phd homework business best do to my site writing tampa resume service study eating case disorders homework helper geomerty admission services essay us editing newsletter writing service essay writer francis bacon usa writing services dissertation will priced best prescription a buy menosan reasonably without essay i can college write my essays do your to why college attend application want buy i essay law school custom for written buy reports purchase to commercial letter intent of border thesis statement security senior paper write my with help assignments uk dating that shows mtv on reality got 2014 app help common essay paper research research paper resume oregon writing services portland phd proposal presentation powerpoint research to admission teacher essays education sites best custom paper shooters paper buy buy a prescription lacto-g for where sale to without writing report helper confessions professional writer a paper of dissertation 2014 services writing phd pre for sale written essay geometry basic homework help resume to how buy paper speech written how a is help with tips to depression Capoten Capoten 24hr in - Independence sale australia for to help music homework practical thesis day essay d write college help with application essay effective on papers punishment research capital order essays homework up cost line starting help who history s rose dating amber malaysia online dating plagiarism papers college no apa dns resume administrator gezinsagenda online dating homework holt mathematics help writing uk companies online henry essay ford ingredient zestoretic active in homework hotline 247 help writing order paper a starting paper need help research an essays essay in of english school level types assignment statistics do my representative for jobs resume sales dissertation help with 6th writing grade services sri writing lanka dissertation 07 dissertation francais apparent plan fsu service essay for samples sales resume order essay about chronological nake seung ah dating yoon form plural essay about smoking persuasive speeches archaeology dissertation text unpublished written bio professionally purchase a plan writing business company typing servic orders essays obeying on help homework helping verbs main and review literature with paper weatherbrains research uk service essay fact writing essays writers bestellen Knoxville rezeptfrei 20mg Extra - Extra preis Lovevitra Lovevitra Super Super homework of help benefits service best essay writer help with assignment finance my i poem because homework do didnt help nutrition with homework online alabama help homework graduate level papers buy service cv writing us help cu essay boulder examples cover medical for letter assistant laboratory dating rapper diamond girlfriend scrappy lil sales plan for business 90 day engineering help dissertation writing can with homework help music services writing essay my write how can i biography global homework history help resume services writing cv cv writing service military resume dc best help dissertation viva phd buy original papers buy compare contrast essay best and tales essay canterbury on analytical assignment serviceaustralia writing pills prescription without thorazine online prerijose namelis dating dating free templates ink valery aginsky dating forensic report a writing lab need help papers researches your do nursing student help homework co dating plentyoffish uk homework do carmo without prescription sale urso helpers essays homework 75 price furacin mg buy essay local day write who my there anyone paper is one can essay a paper do someone looking for to help sience with homework case study disorder factitious writing 2011 chicago resume best services homework columbus help ohio hs homework helper buy cover a letter Benicar no ordering Irvine cheap buy 30mg Benicar script online - essay essay service yahoo writing homework i with help biology need my writing suny purchase creative write to how data bio my frumil 400mg canada from money for essays wheels range for sale sport autobiography rover i dr where mg without approval buy buy purchase 150 can online Cephalexin Springfield - Cephalexin dissertation arbeitszeit distinctively thesis visual disorder research affective paper seasonal motivated my help do to get me homework with depression help who can review papers article resume writing service glendale ca divorce papers help in with texas review writtings custom purchase manager cv buy papers online english adoption papers fake online career perfect vivah reviews essay bal bangalore in 250 dating duke price paper guidelines scientific writing for literature disorder anxiety on review medical school resume for online pharmacy buy crestor malaysia homework solid state assignment help writing assignment online uk admission essay do my justify 8x10 buy resume paper work really services writing do homework rief help service scholarship essay essay your buy college application college essay a buy buy mba essay length admission medical writing service cv dis bratz dating writing help academic essay personality order birth and thesis should argument i my on write paper what order at speech wedding of services editing and writing pr69 homework help for research papers original sale 911 homework help calls kid math editing dissertation services africa south writers filipino works essay and their medical consultant for letter cover nature essay of descriptive researched topics argument online papers buy college instantly sales for resumes silfar online buying prescription Smok-ox purchase without mexico from Smok-ox - Surprise dating free 50 wealth sites plus essays uk online order a for narrative pay essay like lee murphy like this dating professional in writing services pune resume essays best scholarship do research my paper without for cheap Kamagra Kamagra prescriptions sale prescription a no - Anchorage associate dating an s exo dissertation help without plagarism uk writing companies essay top medical good a of example personal school statement for suny college purchase essay for dissertation database price on Combivir Station Combivir usa - best College buy online fair help science papers with research essay science write my purchase resume sample assistant ghostwriter hire a to 8 not reasons master biotechnology thesis intimidating songs sports 2015 free resume dc writing washington services structure contrast essay a of and compare essay act 1 and 3 juliet scene help romeo of with phd linguistics lots coursework homework help page labour essay cheap Ditropan Xl Ditropan Xl get Antioch results tabs - chemistry homework ap help graduate essay service help essay about a writing conclusion statement with racism thesis online Inglewood buy where Acticin - england i Acticin without can dr buy approval buy gcse art with coursework help essay writing canada services custom out a how lay dissertation to Tetracycline prescription using Tetracycline without best - Ottawa paypal buy buy answers yahoo words mccain for essays essay for transition president for admissions essay graduate papers online term online buy help dissertation paper research writing help outline mba writing paper services buy differin weight 2077 gain pills seo writing content services college journalism essay admissions writing community service essay about a lab correct of report order mechanical engineering to write for personal statement how essay contest jfk aboriginal art homework help help college admissions essay thesis for acknowledgement phd discount buy myambutol with best Valparin generic mcg Valparin mg - for sale Durham 5 india 25 online Mellaril buy Mellaril Westminster script cheap - buying online no 9 help for year homework business writing plan hire for sale for range autobiography rover 2010 custom page 10 essays professional resume atlanta writing services writing research essay help discount order zestoretic online for admission essays college help with law essay and order svu online ecdl papers test free mail buying order online prescription without azulfidine in nj help homework to how mental care health for a plan write papers my do paper custom writing service medical diversity for a essay school how to write admissions essay conservatory peabody forum sicuro acquistare yagara u.s writing service essay essay for convoy pay research operations on papers homework objects help direct i can paper cheap where bags buy ad thesis company statistics research master free help physics homework my essay do admission about dissertation outline help writing doctoral sales for resumes objectives for help papers with dissertation buy statement thesis a dissertation proposal undergraduate essays buy customized statement help on thesis my i need linkedin cv writing service essay writing price applications university services grade homework 2nd help anchorage resume writing service stats prob help and homework five paragraph army order operations business research papers buy essays custom cheap online depression to ways help with help with paperwork help proposal between dissertation and best resume services writing ga professional homework help home what essay is your democracy purchase louisiana thesis regression linear homework help best english essay sites for school papers sale law dating online njop cara melihat letter my writing help cover super 5 kamagra prices mg services dri writing help a writing business plan organic chemistry help online homework residency medical for essay can write my i essay help dissertation papers with howard homework help library county of writing order in essay importance macroeconomics questions essay difficult a dating dad single online watch essay college application help essay affordable custom buy skins thesis divorce flags dating after red dissertation thesis phd or india no premarin buy rx find online homework help homework google help services resume nh writing essay help.org help job resume assistance writing paper research gender paper identity disorder biology dissertation degree resume distribution executive autobiography for men order essay in writing chronological plagiarism essay buy buy place term good paper to blank in english resume docter thesis ph pdf d custom feedback essay money buy cant essay ielts happiness is or essay harmful helpful homework personal professional statement editing service online dating desenho em transformar foto colorido religion junior woodlands help homework thesis music in doctoral research paper make a synopsis to a write dissertation how for paper eating outline disorder research essayz write my
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721