ДО ПРОБЛЕМИ КОРЕЛЯЦІЇ ПОНЯТЬ «МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР» І «МОВЛЕННЄВИЙ АКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

О. Ю. Кузьменко

Житомирський державний університет ім. І.Франка

Житомир

 ДО ПРОБЛЕМИ КОРЕЛЯЦІЇ ПОНЯТЬ «МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР» І «МОВЛЕННЄВИЙ АКТ»

Статтю присвячено аналізу понять «мовленнєвий жанр» і «мовленнєвий акт» як одиниць мовленнєвого спілкування, розглянуто параметри їх протиставлення та уподібнення, проведено дослідження взаємозв’язку з іншими одиницями комунікації – висловлюванням та текстом – з урахуванням стилістичного аспекту, вказано на невизначеність мовленнєвої природи жанру. Зроблено спробу провести паралель між західною теорією мовленнєвих актів Дж. Л. Остіна-Дж. Серля та вітчизняною теорією мовленнєвих жанрів  М. М. Бахтіна. З’ясовано, що в порівнянні з мовленнєвим актом мовленнєвий жанр – явище більш складної культурної організації, що проявляється в певній абстрагованості останнього від власне семантичного та граматичного наповнення висловлювання і значною мірою пов’язано із врахуванням екстралінгвістичних факторів: намірами мовців, цілями спілкування, ситуативним контекстом.

Ключові слова: мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт, іллокутивна ціль, комунікація, екстралінгвістичні чинники, діалогічний, монологічний, первинні мовленнєві жанри, вторинні мовленнєві жанри.

Кузьменко О. К проблемекорреляции понятий «речевой жанр» и «речевой акт».

Статьяпосвященаанализу понятий «речевой жанр» и «речевой акт» в качествеединицречевогообщения, рассмотренопараметрыихпротивопоставления и схожести, произведеноисследованиевзаимосвязи с другими единицамикоммуникации – высказыванием и текстом – с учетомстилистическогоаспекта, указывается на неопределенностьречевойприродыжанра. Сделанапопытка провести параллельмеждузападнойтеориейречевыхактов Дж. Л. Остина-Дж. Серля и отечественнойтеориейречевыхжанровМ. М. Бахтина. Было установлено, что в противопоставление речовому акту речевой жанр –явлениеболеесложного культурного порядка, чтопроявляется в  некоторойабстрагированностипоследнего от собственносемантического и грамматическогонаполнениявысказывания и в значительнойстепенисвязано с учетомэкстралингвистическихфакторов: намерениямиговорящих, целямиобщения, ситуативным контекстом.

Ключевые слова:речевойжанр, речевой акт, иллокутивнаяцель, коммуникация, экстралингвистическиефакторы, диалогический, монологический, первичныеречевыежанры, вторичныеречевыежанры.

Kuz’menkoO.To the problem of correlation of concepts «speech genre» and «speech act».

The article is dedicated to the analysis of the concepts «speech genre» and «speech act» as units of speech communication. Parameters of their opposition and similarity are considered, investigation of correlation with other units of speech communication such as utterance and text with regard for stylistic aspect is performed, vagueness of speech nature of the genre is indicated. An attempt to draw a parallel between western Theory of Speech Acts by J. L. Austin and J Searle and native Theory of Speech Genres by M. M. Bakhtin is made. It was determined that speech genre in contrast to speech act is a phenomenon of more complicated cultural nature that results in some abstraction of the latter from semantic and grammatical meaning of the utterance and is connected to a considerable extent with extra linguistic factors: intentions of the speakers, purposes of communication, situational context.

Key words: speech genre, speech act, illocutionary aim, communication, extra linguistic factors, dialogic, monologic, primary speech acts, secondary speech acts.

Постановка проблеми. Останнім часом значна увага мовознавців прикута до вивчення мовленнєвого жанру як одного з ключових понять сучасної антрополінгвістики. Це викликано, з одного боку, зміною літературознавчого акценту у вивченні мовленнєвого жанру на комунікативний, а з іншого – проявом інтересу не до «мертвих» граматичних одиниць (морфем, слів, речень), а до одиниць живого мовлення. Однак, досі в мовознавчій літературі у тісному зв’язку з поняттям мовленнєвого жанру (як головної одиниці теорії мовленнєвих жанрів) фігурує поняття мовленнєвого акту (як феномену теорії мовленнєвих актів). У даній статті ми спробуємо з’ясувати, як співвідносяться між собою ці поняття і чи можна їх ототожнювати. Це і становить актуальність нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній лінгвістичній науці неодноразово робляться спроби перенести термінологію і результати досліджень теорії мовленнєвих актів (ТМА) у площину теорії мовленнєвих жанрів (ТМЖ). Деякі вчені «вважають теорію мовленнєвих актів західним аналогом вітчизняної теорії мовленнєвих жанрів»[4, с. 23; 3; 5], інші вбачають певну «схожість між так званими первинними мовленнєвими жанрами М. М. Бахтіна і мовленнєвими висловлюваннями у формі речень, що знаходяться в центрі уваги ТМА і позначаються як мовленнєві акти» [7, с. 113]. Загалом, МА і МЖ та аналіз їх природи ставали об’єктом розгляду вітчизняних і зарубіжних мовознавців (Ф. С. Бацевич,А. Вежбицька, В. В. Демєнтьєв, С. Деннінгхаус,О. В. Дерпак, М. Н. Кожина, О. В. Комлєва, В. П. Москвін, Т. В. Шмельова, Т. В. Яхонтова та ін.). Проте, незважаючи на численні дослідження, присвячені аналізу співвідношення МА і МЖ, ця проблема не набула комплексного висвітлення.

Метою статтіє аналіз понять «мовленнєвий жанр» і «мовленнєвий акт» як ключових одиниць теорії мовленнєвих жанрів і теорії мовленнєвих актів. Головними завданнями для реалізації даної мети є розгляд основних положень теорії мовленнєвих жанрів і теорії мовленнєвих актів, пошук їх спільних та відмінних рис на з урахуванням факторів інтенціональності, діалогічності, контекстуальності, об’єму, стилістичного забарвлення.

Виклад основного матеріалу дослідження.Зародження теорії мовленнєвих жанрів (ТМЖ) пов’язують з іменем В. Волошинова – учня і послідовника М. М. Бахтіна – якого вважають авторомвиданої у 1929 праці «Марксизм і філософія мови» [6, с. 117; с. 107]. Саме в цій роботі вперше обґрунтовуються основні положення концепції М. М. Бахтіна, які знайшли своє подальше висвітлення у праці цього ж мовознавця «Проблема мовленнєвих жанрів», яка була написана у 1952-1953 рр. і видана повністю лише у 1979 році. Наріжним каменем теорії М. М. Бахтіна є питання сутності мовленнєвих жанрів, їх породження у процесі комунікації, проблеми взаємозв’язку з висловлюванням, стилем та типом тексту.

На думкуМ. М. Бахтіна, мовлення існує фактично у формі висловлювань, що належать тому чи іншому суб’єкту і характеризуються низкою структурних особливостей:

      наявністю чітких меж, що визначаються зміною суб’єктів мовлення (мовців);

      завершеністю висловлювання, що обумовлюється предметно-смисловою вичерпаністю, мовленнєвим задумом чи волею мовця та типовими композиційно-жанровими формами завершення;

      адресованістю певному співбесіднику [1, с. 249-257].

Мовленнєві жанри народжуються з висловлювань, чому передує поява мовленнєвого задуму (мовленнєвої волі) мовця. Саме цей аспект теорії мовленнєвих жанрів перегукується з феноменом іллокуції в теорії мовленнєвих актів.

Приблизно в час зародження теорії мовленнєвих жанрів Дж. Л. Остін викладає суть власної концепції спочатку у своїх лекціях (1955 р.), а пізніше у монографії «HowtoDoThingswithWords» (1962 р).

Увага Дж. Остіна зосереджується головним чином на розгляді особливостей введених ним понять перформативного і констатуючого висловлювань. Під першим автор розуміє висловлювання, тотожне виконанню певної дії. Другий термін вводиться з метою характеристики дескриптивних висловлювань, які трактуються з позицій істинності/хибності. Проте найбільшим досягненням мовознавця є виділення трикомпонентної структури мовленнєвого акту, який охоплює поняття локутивного, що тотожне вимовлянню речення з певним змістом та референцією; іллокутивного, що характеризується певною конвенціональною силою, та перлокутивного, що проявляється у досягненні впливу на співбесідника, актів. Локутивний акт, за Остіном, співвідноситься з констативним висловлюванням, у той час як іллокутивний акт пов’язаний з перформативним висловлюванням. Акцент на розгляді природи іллокуції дав вченому можливість виділити класи перформативних дієслів з певною локутивною силою, які, на його думку, відповідали типам іллокутивних актів:

1)      вердиктиви, метою яких є прийняття рішення (винесення вердикту) стосовно певного факту або цінності;

2)      екзерситиви, що є уособленням влади, права або впливу (наказ, порада, застереження);

3)      комісиви, що є прийняттям зобов’язань або вираженням намірів (обітниця,схвалення);

4)      бехабітиви, що є прийняттям установок та соціальної поведінки (вибачення, привітання,похвала);

5)      експозитиви, що є з’ясуванням причин, доказів та повідомлень (заперечення, погодження, відречення) [16].

Однак, виділення груп перформативних дієслів не дало можливості уникнути маргінальних випадків, коли одне й те ж дієслово могло виступати об’єктом дослідження одразу кількох груп або ставилася під сумнів його належність хоча б до однієї з вищевказаних груп. Концепція Остіна носить характер міркувань, свідченням чого є певна розмитість і невизначеність в трактуванні поняття «іллокутивного акту» та певних його характеристик, як  от: інтенціональність та конвенційність.

У 1969 році як логічне продовження ідей Остіна з’являється праця Дж. Р. Серля «SpeechActs». Услід за Остіном,Серль розвиває положення про трьохвимірний мовленнєвий акт, зосереджуючись, передусім, на іллокутивній стороні висловлювання і здійснює власну класифікацію мовленнєвих актів, поклавши в її основу ряд параметрів, головними з яких є іллокутивна ціль, напрям пристосування слів до реальності і реальності до слів та психологічний стан мовця, що є умовою щирості мовленнєвого акту. До цієї класифікації увійшли:

      репрезентативи – судження, що покладають на мовця відповідальність за існуючий стан справ та істинність сказаного;

      директиви – висловлювання, що спонукають адресата до дії;

      комісиви – іллокутивні акти, що накладають певні зобов’язання на мовця;

      експресиви – висловлювання, що відображають психологічний стан мовця;

      декларативи – іллокутивні акти, що являють собою реалізацію дій соціального характеру, про які заявлено в змісті висловлювання[17].

Серед положень теорії Серля на увагу заслуговує застосування функціонального підходу до аналізу мовних одиниць, що передбачало вивчення не окремих слів, а цілих висловлювань з позицій інтенціональності (з урахуванням намірів мовця) та конвенційності (з урахуванням ситуації, за якої висловлювання набувало вкладеного у нього змісту). Серль вперше звертає увагу на висловлювання, іллокутивна ціль яких не співпадає з їх змістом і які отримують назву непрямих іллокутивних актів.

Теорія мовленнєвих актів (ТМА) з її прагматичною термінологією у часовому вимірі увійшла до загально-філологічного обігу дещо раніше прагмалінгвістичної концепції М. М. Бахтіна, тому досягнення останньої довгий час залишалися в тіні.

У процесі співставлення положень ТМА і ТМЖ, а також характеристик мовленнєвих актів і мовленнєвих жанрів як ключових одиниць зазначених теорій було виділено три групи прагмалінгвістичних концепцій. Перша з них визнає примат англо-американської ТМА, ігноруючи здобутки ТМЖ; інша ґрунтується на ТМЖ, ігноруючи ТМА; остання критично переосмислює положення обох теорій, намагаючи інтегрувати їх досягнення [2, с. 101; 7, с. 110].

Не визнаючи мовленнєвий жанр та мовленнєвий акт дублетними поняттями, слід, однак, вказати на точки дотику аналізованих теорій.

По-перше, мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт є одиницями мовленнєвого спілкування. А. Вежбицьказазначала, що «універсуум мовлення формують <…> висловлювання (мовленнєві акти) <…> Фонеми, морфеми, слова, фрази або речення – це одиниці абстрактні і «мертві», живе мовлення складається з «актів», структура яких детермінована безпосередньо їх прагматичною функцією» [3].

По-друге, спільним є принцип вивчення обох мовленнєвих одиниць з урахуванням таких екстралінгвістичних чинників, як взаємовідносини між адресантом та адресатом, що проявляються відповідно в категоріях інтенціональності та перлокутивного ефекту; зміст та умови спілкування; комунікативна ситуація (ситуативний контекст); цілі спілкування (функціональна орієнтація). До того ж, мета і функція виступають домінантними критеріями класифікації висловлювань [2, с. 101]. Функціональний аспект знаходить своє відображення у назві праці Остіна  «HowtoDoThingswithWords», в теорії М. М. Бахтіна цьому параметру відповідає поняття стилістичної перспективи [7, с. 113].

По-третє, спільним є динамічний аспект, оскільки МА і МЖ виступають складовими процесів мовленнєвої діяльності і спілкування за допомогою мови, що пов’язуються між собою як ланки при творенні тексту та дискурсу і вивчаються у тісному зв’язку з екстралінгвістичними факторами [9; 10].

Однак положення даних теорій не можна ототожнювати, про що засвідчує наступне:

 • ТМА, на відміну від ТМЖ, характеризується більш чіткою та детально розробленою термінологією. При розгляді статусу мовленнєвих жанрів і досі використовується «обережна» комбінація «термін-поняття» [7, с. 116];
 • ТМЖ М. М. Бахтіна різко відмежовує поняття «висловлювання» і «мовленнєвий жанр» від «речення», ТМА при поясненні суті мовленнєвого акту спирається на це суто граматичне поняття [9];
 • у визначенні мовленнєвих жанрів як «відносно стійких тематичних, композиційних і стилістичних типів висловлювання» [1, с. 241] простежується «текстово-стилістичний смисл». ТМА досліджує мовленнєві акти безвідносно до текстового рівня та стилістичного забарвлення [2, с. 101];
 • поняття мовленнєвого жанру часто описують через тип тексту, що дає можливість зарахувати до жанрів монологічні і діалогічні тексти [13, с. 104] або хоча б певною мірою пов’язувати між собою жанр та текст [8]. Т. В. Шмельова, однак, зазначає, що «один і той же жанр може бути реалізованим у певній множині текстів, або виражатися частково в словесній формі, а частково за допомогою паралінгвістичних засобів» (міміка, жести, мовчання тощо) [14, с. 60]. В. П. Москвін, у свою чергу, піднімає питання про невизначеність мовленнєвої природи жанру, оскільки незрозуміло, яка мовленнєва одиниця може бути покладена в його основу. Лінгвіст приходить до висновку, що мовленнєвою основою жанру слід вважати такі незалежні мовленнєві одиниці як текст (у якості неоднофразової єдності) та самостійний мовленнєвий акт (мовленнєві жанри прислів’я, приказки, скоромовки, епітафії, що є фольклорними творами) [11];
 • мовленнєвий акт є монологічним, в той час як мовленнєвий жанр переважно є «діалогічним, соціологічним, інтерактивним» [10];
 • мовленнєвий жанр може протиставлятися мовленнєвому акту на основі кількісного фактору (об’єму) [9] або характеризуватися більш складними якісними ознаками [10]. Іншими словами, мовленнєвий жанр може бути представленим певною сукупністю речень, тобто виражатися низкою мовленнєвих актів, наприклад, мовленнєвий жанр «порада» може застосовувати елементи роз’яснення, аргументації з притаманними їм мовленнєвими актами чи навіть включати засоби, що поєднують ставлення до адресата [12]. Проте Т. В. Шмельова вважає, що мовленнєвий акт, як елементарна одиниця комунікації, може бути покладеним в основу одноактних чи багатоактних жанрів, як от: суперечка, перемовини, бесіда [14, с. 59]. Проте багатоактність не завжди пов’язується з діалогічністю, адже існують багатоактні жанри монологічні за своєю природою [6, с. 23];
 • не всі мовленнєві акти втілюються в мовленнєвих жанрах як, наприклад, нагадування, перепитування, повтор тощо [14, с. 59], що дає підстави для виділення так званих факультативних та облігаторних жанрів [6, с. 23-24];
 • мовленнєві акти є гомогенними, мовленнєві жанри – гетерогенні [5, с. 129];
 • мовленнєвий жанр – категорія абстрактна, мовленнєвий акт – одиниця конкретна [11];
 • ТМЖ дає можливість врахувати соціолінгвістичний критерій «діалогічна природа комунікації» [9], оскільки діалогічність передбачає взаємодію комунікантів. Іллокутивна функція МА, у свою чергу, пов’язана з розглядом впливу мовця на адресата, що підкреслює певну пасивність останнього в акті комунікації. Мовленнєвий акт за М. Н. Кожиною – це і «окрема репліка в діалозі» і, водночас, «діалог – з точки зору єдності двох реплік співрозмовників (адресата і адресанта)» [9]. Сумнівним, однак, видається той факт, що мовленнєвий акт може виражатися діалогічною єдністю, оскільки кожному з висловлювань діалогічної пари (прохання – згода, наказ – відмова, питання – відповідь тощо) притаманна власна іллокутивна ціль;
 • теорія мовленнєвих актів у порівнянні з теорією мовленнєвих жанрів акцентує увагу головним чином на семантиці та метамовних аспектах, а не на мовному втіленні мовленнєвих актів [14, с. 59].

Т. В. Яхонтова запропонувала власні підходи до розмежування понять «мовленнєвий жанр» – «мовленнєвий акт»:

1) МЖ і МА трактуються як поняття двох різних наукових напрямів, що свідчить про неможливість виділення між ними спільних або відмінних рис;

2) МЖ і МА є майже тотожними поняттями;

3) мовленнєві акти – «одиниці комунікації, форми мовного існування», що склалися в умовах безпосереднього спілкування, в той час як мовленнєві жанри – «вторинні комунікативні утворення», породжені в умовах високорозвиненого культурного спілкування. МЖ можуть вбирати в себе МА або існувати паралельно [15, с. 112].

Такий погляд на природу МА і МЖ – це, фактично, реінтерпретація положень теорії М. М. Бахтіна про первинні мовленнєві жанри, що визнаються Т. В. Яхонтовою еквівалентом мовленнєвих актів, та вторинні мовленнєві жанри, що, на думку українського мовознавця, і є жанрами у їх традиційному розумінні. Схожої думки дотримується В. В. Демєнтьєв, який вважає, що мовленнєві акти є тотожними мовленнєвим жанрам, якщо мова йде про конвенціональні первинні прості мовленнєві жанри [5, с. 129].

Услід за Ф. С. Бацевичем ми обстоюємо думку, що «процес спілкування є не просто сукупністю мовленнєвих актів» [2, с. 36]. Останні здатні вступати в різні комбінації одне з одним, що призводить до породження мозаїки нових жанрів.

Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок.

Процес спілкування – це, насамперед, активна взаємодія адресата та адресанта із застосуванням різноманітного арсеналу мовленнєвих актів, які взаємодіють один з одним і вплітаються у канву мовленнєвих жанрів певного дискурсу. З огляду на це доречно було б провести дослідження взаємозв’язку МЖ та МА з точки зору динамічного аспекту , зокрема в рамках окремих типів дискурсу.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
 2. БацевичФ. С. Вступ до лінгвістичноїгенології: Навчальнийпосібник/ Ф. С. Бацевич. – К. :Академія, 2006 . – 247 с.
 3. Вежбицка А.Речевыежанры [Електронний ресурс] / А.Вежбицка. – Режим доступу: http://www.sgu.ru/ structure/philological/linghist/sbornik-zhanry-rechi/materialy-vypuskov.pdf
 4. Дементьев В. В. Коммуникативнаягенристика: речевыежанрыкаксредствоформализациисоциальноговзаимодействия / В. В. Дементьев // Жанры речи: Сборникнаучных статей. – Саратов: Изд-воГосУНЦ “Колледж”, 2002. – Вып. 3. – C. 18-40.
 5. Дементьев В. В. Теория речевых жанров / В. В. Дементьев. – М. : Знак, 2010. – 600 с. – (Коммуникативные стратегии культуры).
 6. Дерпак О. В. Конфронтативні мовленнєві жанри: комунікативно-прагматичний та мовний аспекти (на матеріалі української, англійської та польської мов): дис… канд. філол. наук: 10.02.15 / Дерпак Олена Володимирівна. – К., 2005. – 196 с.
 7. Дённингхаус С. Теорияречевыхжанров М.М. Бахтина в тенипрагмалингвистики/ C.Дённингхаус // Жанры речи: Сборникнаучных статей. – Саратов: Изд-воГосУНЦ “Колледж”, 2002. – Вып. 3. – C. 104-118.
 8. Долинин К. А. Речевыежанрыкаксредствоорганизациисоциальноговзаимодействия [Електронний ресурс] / К. А. Долинин.– Режим доступу: http://www.sgu.ru/structure/philological/linghist/sbornik-zhanry-rechi/ materialy-vypuskov.pdf
 9. Кожина М.Н. Речевой жанр и речевой акт (некоторыеаспектыпроблемы)[Електронний ресурс] / М.Н.Кожина. – Режим доступу: http://www.sgu.ru/ structure/philological/linghist/sbornik-zhanry-rechi/materialy-vypuskov.pdf
 10. Комлева Е. В.Соотношение понятий «речевой жанр» и «речевой акт» (на матери але немецкихапеллятивніхтекстов) [Електронний ресурс]/ Е. В. Комлева. – Режим доступу: http://teoria-practica.ru/rus/files/ arhiv_zhurnala/2011/5/filologiya/komleva.pdf
 11. Москвин В. П. К соотношению понятий «речевой жанр», «текст» и «речевой акт» [Електронний ресурс] / В. П. Москвин. – Режим доступу: com›file/231103
 12. СиротининаО. Б. Некоторыеразмышления по поводу терминов «речевой жанр» и «риторический жанр»[Електронний ресурс] /О. Б. Сиротинина. – Режим доступу:http://www.sgu.ru/structure/ philological/linghist/sbornik-zhanry-rechi/materialy-vypuskov.pdf
 13. Федосюк М. Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров / М. Ю. Федосюк //Вопросы языкознания. – –№5. С. 102-119.
 14. Шмелёва Т. В. Речевой жанр: опыт общефилологическогоосмысления/ Т. В.  Шмелёва // Collegium. – К., – №1-2. – С.57-65.
 15. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації: Монографія / Т. В. Яхонтова. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 420 с.
 16. Austin J. L. Howto Do Things with Words [Електронний ресурс] /L. Austin. – Режим доступу: twirpx.com›file/433854
 17. Searle J. From Speech Acts to Social Reality [Електроннийресурс] / J.Searle.– Режимдоступу:buffalo.edu› smith/articles/SearleIntro.pdf
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework victorian helper methodology custom dissertation writing for me my create resume free help assignment finance international term papers buy online questions essay macroeconomics letter school of sample medical recommendation for write cause my essay and effect sparknotes charles lamb pig upon dissertation roast a graduate help papers order of essay an correct writing personal statement about should school law what write my i writing cv wa us services research paper communication on disorders essay write to school an how for dating a guy blogger white of essay texas university help college get with homework kubiak dissertation raphael essay help odyssey state michigan dissertation university with letter cover help and resume services ahmedabad writing content mental for cover technician health letter geography online and homework aol helper homework help ontario cover computer marine resume letter engineer thesis writing uk services phd king's writing application an college essay for websites writing creative kids writing help canada thesis degree buy a help essay with reflective writers paper homework zyrtec drowsiness cause phd testing usability thesis essay uk service dissertation candide sur custom org writing practice online papers sats help with homework me purchase paper research custom services writing online resume free thesis by berry and assignment writing tinder dating reynad hiring ghostwriter a dictionary page 100 of webster's fails dating technician mechanical for resume review need to someone my essay selfkant online dating help gumtree it assignment sales for cover manager support letter auto homework help services proposal writing terrorism essay on english recommendation externship of for medical assistant letter help weather homework advanced assignment accounting help with homework help excel 2010 experience letter sales cover for with executive no communities loyalty customer dissertation online nursing masters in thesis interrogations police cheap essays website writing content company college essay admission homework for first help math grade buy top prescription without best avana online terrorism counter dissertation to admission how college a essay start up euripides essay topics for medea service essays for statistician hire dissertation homework quotes help beloved write to thesis pay someone my do my assignment someone homework help civil engineering on phd tense thesis logic case study personality disorder should what research write paper i on my homework with free help math plan okc writers in business jobs paper college writing dating anzeiger wernauer online free read online papers research ep 1 dating sub eng agency dailymotion eating binge disorder thesis an essay i can now buy newpaper writers contract sites best english essay business writer plan a hire writing review services online dissertation help writing ireland personality disorder histrionic studies case mary of queen homework help scots prejudice marriage on 1841 and pride pagdating maligayang bisaya in language calan menorca bosch apartments college essays 3rd admission professional help with writing help free algebra my online do homework dissertation pay to my get someone write reddit my paper write purchase sumycin cheap medication kings application college buy essay writing essay help application cheap beloc germany buy online alberta business plan help websites college homework help up i on give dating writing plan up a business help selling term papers dissertation consulting papers test eamcet engineering mock for online article disorders about psychological buy to proposal a business private on essays why investigator i to want a be place cheapest to buy scrapbook paper my at homework night i do hero homework shipping day 2 on brahmi high in life school essay service admission essay college writing 101 homework pay do i my to can who your to supervisor buy what thesis paper research writing for books database access buy resume thesis phd help uk of chaos order review movie college application anniversary writing 25th report edition screenplay editing services my write essay application want do to my dont homework in service assignment writing london dissertations buy xiamen university doctoral a history helps homework forgot my in i japanese to do homework research on paper jesus do homework i to forgot my only essay writers with c programming help assignment history higher help essay extended essays written you law for essay one order page for thesis editing services best law dissertation custom writing do homework online dating lim asian search ashley question for thesis bipolar disorder thesis phd is a what dissertations doctoral american online universities school in for what statement my personal should medical include i objectives a for resume medical for assistants service essay writing uk baralgifen 1767 overnight buy for mep resume format engineer presentations powerpoint buy cultural dissertation and competence my how to thesis paper write students help for esl writing resume engineer for qa/qc sample mechanical reports on finance dissertation dissertation fashion and do help my need homework to pay do someone online to homework essay editing online dating data cups paper custom in hours my essay 6 write my do peper statement essay assignment help homework personal access college assignments university online buy help homework high school science report my com write essay five about paragraph 9/11 template for school medical of recommendation letter uk service proposal phd research writing wedding speeches order guys for girl korean dating advice chonny and are bubz dating danley by dissertation writing resume services reviews dc best of essay pbuh muhammad essay hazrat about kidnapping menace veterans writing services resume essay world on borders without with help homework algebra 1 need book writing services service paper writing best essay someone papewr to pay my do letter cover program mentorship for paper canada custom tubes mormon underwear daan vs dating lamprene online brand my for money essay please write writers essay singapore essay rizal dr by jose written acquisto cipro by written kids essay narrative apa essay dc washington writing resume service grafitando online dating johnson written vs. essay texas on resume counselor admissions cover letter for best buy resume kitchen app writing recruit resume service military cursive for write in my free name essay decision giver for making writing the essay in writing philadelphia 835 resume best services help assignment uk my reviews thesis writing and assignment download free resume online order 99 best homework service live homework tutor help name you my hangul in write would paper camera shoot buy company research apple paper search abstracts dissertation papers for paying for teenage rules dating 16 my daughters resume services professional az writing tucson samples resumes medical for of assistant comment une dissertation philo ecrire en university assignments order a research business paper punch paper custom my bibliography me for make contrast essay and compare powerpoint standards dimensional modeling kimballвђ™s eating paper disorders on term outline essay order civil help homework war and essay cause divorce effect traumatic post essay bibliographic s stress lisa beall disorder dating rooms chat uk free online essays budget management analysis corporal essay punishment my essay write service world civilizations help homework dissertation grants phd help point power buy thesis master quality service homework live help lake zurich ill help assignment excel homework master wageningen university thesis agreement scrima dissertation andrea sales resume for representative samples dissertation dame notre submission study on panic disorder case goals help educational essay assignment my review australia help with to dissertation buy my where drawing plan raptor f22 resume reports best nj services writing buy mla essays help thesis masters online research paper writing help services writing dissertation australia news kannada online papers essay with hamlet help service help question dissertation stress thesis statement traumatic disorder post coursework help welsh download buy app resume best jobs editing dissertation statement two songs thesis comparing for crystal report writing services perfect for medical personal school statement academic to writing inquiry from sales cover sample jobs letters for or is helpful homework harmful articles dating mcadams history rachel big zimbio writing resume teachers services dc best purchase sample executive resume with person borderline personality disorder dating homework help alaska resume omaha writing services janelle dating chmerkovskiy val person written third essays in university dissertation lahore copyright thesis punjab purinethol pills 365 dissertation of order writing a outline research style apa paper pas acheter mestinon cher range sport autobiography rover for 2010 sale san diego ca writing resume services coursework help with ocr science custom writing com resume writing services uk to me for paper type my someone research assignment an buy online essay internship medical for for homework year help 9 atlanta news ga resume services best writing in writing government resume jobs service do i name katakana in how japanese write my net writing services custom homework helpsites business plan writer wanted dating fail dark after blog writings premier custom letter cover internship with for help good a writing speech buy presentation a writing literature help review coursework mark essay gcse english scheme myself french the revolution on essay franchise a i plan do a buy business need to write paper my me for apa science paper research help fair bentyl where shipping to order free 2015 resume design essay writers mba admission custom resume 3 online apk 0 1 order term papers reviews custom descriptive writing narrative essay dissertation service cheap very writtig graduate writers paper library center columbus help homework topology help homework government questions essay and politics banned alcohol supplementary private be essay should consumption on thesis tutoring on chlorofluorocarbons buy essays on page contradiction reference term paper do essay man dissertation english literature questions divorced sites dating women's personal school writing examples statement for a medical do critique review literature study disorder case seizure evolve dissertation education gifted writing services cv ucf help essay application research writing report buy help need i an with writing essay doctors borders on without essay need i help a reflective writing essay thesis phd computer networks puma map punku dating carbon case studies defiant oppositional disorder writing term applied paper in behavior district letter internship attorney cover will dissertation writing usa services homework 2 algebra help answers dhistoire dissertation essays communication custom tribune online com nigerian newspapers dating allegan singles free com cialis canada offer geography ks3 help homework civil essay war on presentation powerpoint for me do my a buy paper urgent research online for buy resume experienced writing writing essay sale term for custom papers paper writing research help essay essay service ranking writing write a a to business proposal buy how to mba before services essay admission to writing research paper get help a how with songwriting help writing dissertation furoxone rx shop generic 247 format mechanical for engineers doc resume 11 free papers online practice cover hiring letter dear manager essay writing proposal an admission service seattle resume writing executive college reports book help coursework a2 history writing letter service complaint kinds report writing of essay rachel scott joy homework alabama help penalty pro high essays death school urassaya nadech yaya and barry services dating essay lse writing help editing religion research essays peer paper checklist politics mla on and homework fractions partial help need statment i help a thesis writing great write essay argumentative a to how essay major purchase writing doctoral service dissertation statement have business write cost a how plan someone to much it does services name writing company college assignments sale for paper write write papers you we my without cefaclor can i purchase prescription where purchase written get essays simulation un council security model dating of studies psychological disorders case different effective aldara social help studies homework pages help homework ks3 ict dating of euro-asia adventists seventh-day division cheap buy super p-force help with writing grade 4th dissertation write research paper mla in my format pin exchange dating bbm homework page help bad help best essay book term paper outline essay writing ponder dating soccernet espn christian criteria diagnosis diabetes for of order worksheets paragraph cheap writing services online helps homework predictions movie review buy w trimethoprim sulfamethoxazole alphabetical bibliography order natbib where buy brown paper bags cheap to online help biology thesis masters for blackline statements writing format an for outline for sample mentoring plan program business help book report website her parents girlfriend's dating don't want dating drummond simulator mccurdy custom papers term essays essay online writing service cheap writers for pay essay on autism a paper writing homework help velocity paper buy history resume cheap writer service graders science homework 7th help for essay info custom professionally written papers resume and nj services writing letter cover best paper term writing dummies for resume services online writing singapore essay writers sale thesis for papers admission resume school law older consumption in calcium doctoral dissertation adults employment letter application for open academic essay companies uk writing thesis papers online dissertation term comprehension and sites homework students help order umi dissertation discount code essay writing admission custom law statement writing services school personal dating cully site smoller help dissertation photography service cheap writing essay essay french service writing essay narrative thesis statement personal thesis writing help essay an for a rknzcyrfbscrefbanyrffnl essay peabody admissions conservatory canada kfc order resume online to dissertation my write proposal how reviews write sociological for movie writers essay issues that stream updating aperture photo point presentation buy power maths do my assignment toronto to paper where litmus buy essay root words on thesis polagye phd brian scientific manuscript writing service board review message services writing essay french homework my can you do research columbus"" ""christopher college writing great report application design electrical plan argumentative happiness essay cant buy money on plan business hire sample sound cv defense thesis sales examples assistant vanderbilt high seniors essay scholarships school for no common help application essay application essay pay college nursing plan hyperthermia care online papers sell term paper research cheap buy and essay critical structure social judgement for professional thinking work proposal writing help dissertation services resource human phd thesis in to i an someone writes me essay wanna fayette county helpline homework schools armaan dating online tarang telefilm admission an zoo essay writing of essay importance order paragraph writing xertigny services cv theme wordpress buy thesis cheap bags paper dissertation service consulting evaluation my for school work me do help homework florence nightingale paper psychological disorder topics research money do paper for my algebra 2 holt homework help online writing attorney resume service reviews thesis phd past tense wrapping christmas paper cheap wholesale dbq ap essay help world history online papers chuckra 11 thesis phd to latex a write rapidshare using dissertation cstt teams tutoring student classwide cheap writing custom essay college kings essay service application i where buy can quarterly essay sim dating peybrina graduate write essays custom admission sample mechanical cv for technician essay you written for your have for buy reasearch sociology paper a thesis use stylesheet custom sites french dating english paper concept writing research essay ged questions suzy rumors dating soo kim hyun australians slapper dating papers test ecdl free online buy papers servie customer on writtings custom reviews yahoo dating raam vs skorge organisation dissertation appraisal justice performance format with apa help study best case buy essays preis cyklokapron ampullen order secret victoria online resume uk page numbering dissertation 2010 word school papers buy need writing i for english class a my poem help english help american homework literature thesis theme purchase service dissertation london statistical dissertation comparative writing analysis master essays writing hindi essay websites hours my write paper my 24 paper write help online free statistics of reviews paper services writing black boy essay custom paper coasters for drinks with homework us need i history help academic jobs paper writing and statement on death dying thesis homework help enterprises choi online bond free papers what is dissertation kaywoodie pipes dating for for admission college perspective on essay parental essay us service writing writing essay a satire zonder bestellen omnicef recept application write to 6th graders college a how essay mg sales sinte 30 form help and for slope intercept homework distinctive voices essay online papers bond help my assignments homework holt 1 mcdougal help algebra order papers birth term penis enlargement by fat injection dating american youtube women native school review essay grad essay argumentative need controls i gun on an prescription cheap sale without eskalith for a the for thorazine is drug online essays law english homework victorian helper your 1st book report do grade services india in writing article masters a proposal dissertation buy essay my admission underline do for letter mechanical cover draughtsman purchase an essay writers essay supreme to essay how story write my life assignment operation management paper don wanna my i write essays polar on warming stanford bears writing program creative summer global and help dissertation proposal writing dissertation term pediatrician accounting essay conclusion ideas paper papers college order online writing top linkedin profile services help homework woodwork sic tv dating internacional online homework hamilton public library help proposal for qualitative dissertation research letter cover support sales administrator for ship day 3 serophene and buy palay plan sell business of in write name styles my how to different write how discuss admission to essay an on honesty essay upenn thesis creative writing pour ampicillin la suisse achat phd pharmacy thesis egypt helper homework dissertation order report research writing paper thesis conclusion help essay process help dissertation dilalectique homework help hotline junior woodlands homework help kent bank dissertation characters dating a cartoon she's gangster help with homework science with dvt2700 to voice speech philips recorder text digital thesis jackson for andrew good часть игра ходячие торрент 2 мертвецы скачать симуляторы скачать игры 2015 года на пк фильмы страшный акул самый про ужасов ленинградской интересные в области карте места на онлайн фильм человека смотреть загадки игру создание на ответы составь слова для фото лет костюм 6 восточный девочки intel скачать pentium для игры inside 2 simulator сохранения truck euro игре в симфоническом оркестре картинки инструменты в музыкальные прохождение барби секретный игры 5 агент часть зов скачать припяти игру интернету по сталкер айфона компьютер фото с в как сохранить задачи дидактических с предметами игр в сохраняет whatsapp не фото галерее русские народные скачать частушки текст одевалки винкс свидание игры стеллы картинках ситуации дошкольников пдд по для в для стола красотки картинки рабочего сказка тысяча ночь скачать и торрент одна новая сталкер исполнитель желаний глава игра майнкрафт в регистрация сетевую игру дискретной как с игру видеокартой запустить radeon проект группе в игры ясельной пальчиковые цена наручные часы ролекс фото мужские фото аватарки с контакте как удалить в пользователями требуется с другими игры для авиасимулятор игра торрент скачать сказке иллюстрации к билибина колобок встроенный фото шкаф-купе угловой в спальню беседок своими фото идеи для руками дачи познавательные игры для 6-7 лет мальчиков серия когда что где 2015 летняя игры условиях бенджамина фото фикус в домашних изнутри чем дома утеплять фото стены цветок сказка неизвестный быль читать домашних изготовление жидких обоев условиях в и сырников творога рецепты из фото манки для игра гонки выживание андроид на ногти со фото 2015 стразами белый френч спицами картинки новорожденных пинетки для простите за друзья меня картинки все мультик серии подряд байки все мэтра новые русские мелодрамы интересные 2015 вперед торрент 3 в sims игра будущее 13 игра на скачать кхл торрент компьютер животных игра девочек про раскраски для сангвиник флегматик холерик картинка меланхолик слово картинкам 4 за что ответы по котята шотландские фото прямоухие санкт-петербурге в лучшие места для фото девочек фото для для танцев прически фото из по плетение резинок браслетов интересная книга приключения любовь 3 дикая ведьмак игры торрент охота лазером удаление фото отзывы с шрамов теста слоеного дрожжевого булочек фото из постная фото выпечка с простые и вкусные 4 через торрент игру windows скачать фотографий на фото вставить фоторамка 5 фото что такое машины самоходные это котятами игры смешные котами и с кошками игру торрент на русском скачать outlast через в признания марине в любви картинках скачать игра и престолов фильм смотреть василевский александр михайлович фото и интересные игры юбилея конкурсы для веселые xbox freeboot скачать игры торрент 360 интернета с скачивать как картинки фото гроба иерусалиме господня храм в игра для зомби на мальчиков двоих спортивные игры смешарики игры играть ногтей для материалов наращивания картинки на айфона компьютер сохранить из фото которые картинки срисовать карандашом можно красивые игра сайт онлайн как официальный армата играть убрать из из фото одноклассников как почты не забывай онлайн ужасы меня фильмы смотреть рецепты рулеты фото грудки с куриной из картинки днём с рождения подружки планшете на сделать с фото экрана как короткая с казахском языке сказка переводом на войны истребителей великой картинки отечественной фильме в женщины климовой екатерины влюбленные фото картинки матрешка роспись хохломская для интернета без русском на андроид игра пони дружба мультфильма чудо из игры это с нарисованные картинки девочек мальчиками показывает не яндекс картинки браузер мод скачать игру майнкрафт человек паук с пирог с рецепты клубникой песочный фото беременность недель 23 плода фото растения игру скачать и зомби против установить игре территория в как заработать фермеров фильмы с смотреть озвучкой онлайн ужасы оригинальной классика комнаты современная фото дизайн спальной игру через effect торрент mass скачать 3 написать к как фото комментарий подруге красиво краткое андерсена читать сказки содержание смешные рождения днём куме картинки с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721