ДО ПРОБЛЕМИ КОРЕЛЯЦІЇ ПОНЯТЬ «МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР» І «МОВЛЕННЄВИЙ АКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

О. Ю. Кузьменко

Житомирський державний університет ім. І.Франка

Житомир

 ДО ПРОБЛЕМИ КОРЕЛЯЦІЇ ПОНЯТЬ «МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР» І «МОВЛЕННЄВИЙ АКТ»

Статтю присвячено аналізу понять «мовленнєвий жанр» і «мовленнєвий акт» як одиниць мовленнєвого спілкування, розглянуто параметри їх протиставлення та уподібнення, проведено дослідження взаємозв’язку з іншими одиницями комунікації – висловлюванням та текстом – з урахуванням стилістичного аспекту, вказано на невизначеність мовленнєвої природи жанру. Зроблено спробу провести паралель між західною теорією мовленнєвих актів Дж. Л. Остіна-Дж. Серля та вітчизняною теорією мовленнєвих жанрів  М. М. Бахтіна. З’ясовано, що в порівнянні з мовленнєвим актом мовленнєвий жанр – явище більш складної культурної організації, що проявляється в певній абстрагованості останнього від власне семантичного та граматичного наповнення висловлювання і значною мірою пов’язано із врахуванням екстралінгвістичних факторів: намірами мовців, цілями спілкування, ситуативним контекстом.

Ключові слова: мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт, іллокутивна ціль, комунікація, екстралінгвістичні чинники, діалогічний, монологічний, первинні мовленнєві жанри, вторинні мовленнєві жанри.

Кузьменко О. К проблемекорреляции понятий «речевой жанр» и «речевой акт».

Статьяпосвященаанализу понятий «речевой жанр» и «речевой акт» в качествеединицречевогообщения, рассмотренопараметрыихпротивопоставления и схожести, произведеноисследованиевзаимосвязи с другими единицамикоммуникации – высказыванием и текстом – с учетомстилистическогоаспекта, указывается на неопределенностьречевойприродыжанра. Сделанапопытка провести параллельмеждузападнойтеориейречевыхактов Дж. Л. Остина-Дж. Серля и отечественнойтеориейречевыхжанровМ. М. Бахтина. Было установлено, что в противопоставление речовому акту речевой жанр –явлениеболеесложного культурного порядка, чтопроявляется в  некоторойабстрагированностипоследнего от собственносемантического и грамматическогонаполнениявысказывания и в значительнойстепенисвязано с учетомэкстралингвистическихфакторов: намерениямиговорящих, целямиобщения, ситуативным контекстом.

Ключевые слова:речевойжанр, речевой акт, иллокутивнаяцель, коммуникация, экстралингвистическиефакторы, диалогический, монологический, первичныеречевыежанры, вторичныеречевыежанры.

Kuz’menkoO.To the problem of correlation of concepts «speech genre» and «speech act».

The article is dedicated to the analysis of the concepts «speech genre» and «speech act» as units of speech communication. Parameters of their opposition and similarity are considered, investigation of correlation with other units of speech communication such as utterance and text with regard for stylistic aspect is performed, vagueness of speech nature of the genre is indicated. An attempt to draw a parallel between western Theory of Speech Acts by J. L. Austin and J Searle and native Theory of Speech Genres by M. M. Bakhtin is made. It was determined that speech genre in contrast to speech act is a phenomenon of more complicated cultural nature that results in some abstraction of the latter from semantic and grammatical meaning of the utterance and is connected to a considerable extent with extra linguistic factors: intentions of the speakers, purposes of communication, situational context.

Key words: speech genre, speech act, illocutionary aim, communication, extra linguistic factors, dialogic, monologic, primary speech acts, secondary speech acts.

Постановка проблеми. Останнім часом значна увага мовознавців прикута до вивчення мовленнєвого жанру як одного з ключових понять сучасної антрополінгвістики. Це викликано, з одного боку, зміною літературознавчого акценту у вивченні мовленнєвого жанру на комунікативний, а з іншого – проявом інтересу не до «мертвих» граматичних одиниць (морфем, слів, речень), а до одиниць живого мовлення. Однак, досі в мовознавчій літературі у тісному зв’язку з поняттям мовленнєвого жанру (як головної одиниці теорії мовленнєвих жанрів) фігурує поняття мовленнєвого акту (як феномену теорії мовленнєвих актів). У даній статті ми спробуємо з’ясувати, як співвідносяться між собою ці поняття і чи можна їх ототожнювати. Це і становить актуальність нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній лінгвістичній науці неодноразово робляться спроби перенести термінологію і результати досліджень теорії мовленнєвих актів (ТМА) у площину теорії мовленнєвих жанрів (ТМЖ). Деякі вчені «вважають теорію мовленнєвих актів західним аналогом вітчизняної теорії мовленнєвих жанрів»[4, с. 23; 3; 5], інші вбачають певну «схожість між так званими первинними мовленнєвими жанрами М. М. Бахтіна і мовленнєвими висловлюваннями у формі речень, що знаходяться в центрі уваги ТМА і позначаються як мовленнєві акти» [7, с. 113]. Загалом, МА і МЖ та аналіз їх природи ставали об’єктом розгляду вітчизняних і зарубіжних мовознавців (Ф. С. Бацевич,А. Вежбицька, В. В. Демєнтьєв, С. Деннінгхаус,О. В. Дерпак, М. Н. Кожина, О. В. Комлєва, В. П. Москвін, Т. В. Шмельова, Т. В. Яхонтова та ін.). Проте, незважаючи на численні дослідження, присвячені аналізу співвідношення МА і МЖ, ця проблема не набула комплексного висвітлення.

Метою статтіє аналіз понять «мовленнєвий жанр» і «мовленнєвий акт» як ключових одиниць теорії мовленнєвих жанрів і теорії мовленнєвих актів. Головними завданнями для реалізації даної мети є розгляд основних положень теорії мовленнєвих жанрів і теорії мовленнєвих актів, пошук їх спільних та відмінних рис на з урахуванням факторів інтенціональності, діалогічності, контекстуальності, об’єму, стилістичного забарвлення.

Виклад основного матеріалу дослідження.Зародження теорії мовленнєвих жанрів (ТМЖ) пов’язують з іменем В. Волошинова – учня і послідовника М. М. Бахтіна – якого вважають авторомвиданої у 1929 праці «Марксизм і філософія мови» [6, с. 117; с. 107]. Саме в цій роботі вперше обґрунтовуються основні положення концепції М. М. Бахтіна, які знайшли своє подальше висвітлення у праці цього ж мовознавця «Проблема мовленнєвих жанрів», яка була написана у 1952-1953 рр. і видана повністю лише у 1979 році. Наріжним каменем теорії М. М. Бахтіна є питання сутності мовленнєвих жанрів, їх породження у процесі комунікації, проблеми взаємозв’язку з висловлюванням, стилем та типом тексту.

На думкуМ. М. Бахтіна, мовлення існує фактично у формі висловлювань, що належать тому чи іншому суб’єкту і характеризуються низкою структурних особливостей:

      наявністю чітких меж, що визначаються зміною суб’єктів мовлення (мовців);

      завершеністю висловлювання, що обумовлюється предметно-смисловою вичерпаністю, мовленнєвим задумом чи волею мовця та типовими композиційно-жанровими формами завершення;

      адресованістю певному співбесіднику [1, с. 249-257].

Мовленнєві жанри народжуються з висловлювань, чому передує поява мовленнєвого задуму (мовленнєвої волі) мовця. Саме цей аспект теорії мовленнєвих жанрів перегукується з феноменом іллокуції в теорії мовленнєвих актів.

Приблизно в час зародження теорії мовленнєвих жанрів Дж. Л. Остін викладає суть власної концепції спочатку у своїх лекціях (1955 р.), а пізніше у монографії «HowtoDoThingswithWords» (1962 р).

Увага Дж. Остіна зосереджується головним чином на розгляді особливостей введених ним понять перформативного і констатуючого висловлювань. Під першим автор розуміє висловлювання, тотожне виконанню певної дії. Другий термін вводиться з метою характеристики дескриптивних висловлювань, які трактуються з позицій істинності/хибності. Проте найбільшим досягненням мовознавця є виділення трикомпонентної структури мовленнєвого акту, який охоплює поняття локутивного, що тотожне вимовлянню речення з певним змістом та референцією; іллокутивного, що характеризується певною конвенціональною силою, та перлокутивного, що проявляється у досягненні впливу на співбесідника, актів. Локутивний акт, за Остіном, співвідноситься з констативним висловлюванням, у той час як іллокутивний акт пов’язаний з перформативним висловлюванням. Акцент на розгляді природи іллокуції дав вченому можливість виділити класи перформативних дієслів з певною локутивною силою, які, на його думку, відповідали типам іллокутивних актів:

1)      вердиктиви, метою яких є прийняття рішення (винесення вердикту) стосовно певного факту або цінності;

2)      екзерситиви, що є уособленням влади, права або впливу (наказ, порада, застереження);

3)      комісиви, що є прийняттям зобов’язань або вираженням намірів (обітниця,схвалення);

4)      бехабітиви, що є прийняттям установок та соціальної поведінки (вибачення, привітання,похвала);

5)      експозитиви, що є з’ясуванням причин, доказів та повідомлень (заперечення, погодження, відречення) [16].

Однак, виділення груп перформативних дієслів не дало можливості уникнути маргінальних випадків, коли одне й те ж дієслово могло виступати об’єктом дослідження одразу кількох груп або ставилася під сумнів його належність хоча б до однієї з вищевказаних груп. Концепція Остіна носить характер міркувань, свідченням чого є певна розмитість і невизначеність в трактуванні поняття «іллокутивного акту» та певних його характеристик, як  от: інтенціональність та конвенційність.

У 1969 році як логічне продовження ідей Остіна з’являється праця Дж. Р. Серля «SpeechActs». Услід за Остіном,Серль розвиває положення про трьохвимірний мовленнєвий акт, зосереджуючись, передусім, на іллокутивній стороні висловлювання і здійснює власну класифікацію мовленнєвих актів, поклавши в її основу ряд параметрів, головними з яких є іллокутивна ціль, напрям пристосування слів до реальності і реальності до слів та психологічний стан мовця, що є умовою щирості мовленнєвого акту. До цієї класифікації увійшли:

      репрезентативи – судження, що покладають на мовця відповідальність за існуючий стан справ та істинність сказаного;

      директиви – висловлювання, що спонукають адресата до дії;

      комісиви – іллокутивні акти, що накладають певні зобов’язання на мовця;

      експресиви – висловлювання, що відображають психологічний стан мовця;

      декларативи – іллокутивні акти, що являють собою реалізацію дій соціального характеру, про які заявлено в змісті висловлювання[17].

Серед положень теорії Серля на увагу заслуговує застосування функціонального підходу до аналізу мовних одиниць, що передбачало вивчення не окремих слів, а цілих висловлювань з позицій інтенціональності (з урахуванням намірів мовця) та конвенційності (з урахуванням ситуації, за якої висловлювання набувало вкладеного у нього змісту). Серль вперше звертає увагу на висловлювання, іллокутивна ціль яких не співпадає з їх змістом і які отримують назву непрямих іллокутивних актів.

Теорія мовленнєвих актів (ТМА) з її прагматичною термінологією у часовому вимірі увійшла до загально-філологічного обігу дещо раніше прагмалінгвістичної концепції М. М. Бахтіна, тому досягнення останньої довгий час залишалися в тіні.

У процесі співставлення положень ТМА і ТМЖ, а також характеристик мовленнєвих актів і мовленнєвих жанрів як ключових одиниць зазначених теорій було виділено три групи прагмалінгвістичних концепцій. Перша з них визнає примат англо-американської ТМА, ігноруючи здобутки ТМЖ; інша ґрунтується на ТМЖ, ігноруючи ТМА; остання критично переосмислює положення обох теорій, намагаючи інтегрувати їх досягнення [2, с. 101; 7, с. 110].

Не визнаючи мовленнєвий жанр та мовленнєвий акт дублетними поняттями, слід, однак, вказати на точки дотику аналізованих теорій.

По-перше, мовленнєвий жанр і мовленнєвий акт є одиницями мовленнєвого спілкування. А. Вежбицьказазначала, що «універсуум мовлення формують <…> висловлювання (мовленнєві акти) <…> Фонеми, морфеми, слова, фрази або речення – це одиниці абстрактні і «мертві», живе мовлення складається з «актів», структура яких детермінована безпосередньо їх прагматичною функцією» [3].

По-друге, спільним є принцип вивчення обох мовленнєвих одиниць з урахуванням таких екстралінгвістичних чинників, як взаємовідносини між адресантом та адресатом, що проявляються відповідно в категоріях інтенціональності та перлокутивного ефекту; зміст та умови спілкування; комунікативна ситуація (ситуативний контекст); цілі спілкування (функціональна орієнтація). До того ж, мета і функція виступають домінантними критеріями класифікації висловлювань [2, с. 101]. Функціональний аспект знаходить своє відображення у назві праці Остіна  «HowtoDoThingswithWords», в теорії М. М. Бахтіна цьому параметру відповідає поняття стилістичної перспективи [7, с. 113].

По-третє, спільним є динамічний аспект, оскільки МА і МЖ виступають складовими процесів мовленнєвої діяльності і спілкування за допомогою мови, що пов’язуються між собою як ланки при творенні тексту та дискурсу і вивчаються у тісному зв’язку з екстралінгвістичними факторами [9; 10].

Однак положення даних теорій не можна ототожнювати, про що засвідчує наступне:

 • ТМА, на відміну від ТМЖ, характеризується більш чіткою та детально розробленою термінологією. При розгляді статусу мовленнєвих жанрів і досі використовується «обережна» комбінація «термін-поняття» [7, с. 116];
 • ТМЖ М. М. Бахтіна різко відмежовує поняття «висловлювання» і «мовленнєвий жанр» від «речення», ТМА при поясненні суті мовленнєвого акту спирається на це суто граматичне поняття [9];
 • у визначенні мовленнєвих жанрів як «відносно стійких тематичних, композиційних і стилістичних типів висловлювання» [1, с. 241] простежується «текстово-стилістичний смисл». ТМА досліджує мовленнєві акти безвідносно до текстового рівня та стилістичного забарвлення [2, с. 101];
 • поняття мовленнєвого жанру часто описують через тип тексту, що дає можливість зарахувати до жанрів монологічні і діалогічні тексти [13, с. 104] або хоча б певною мірою пов’язувати між собою жанр та текст [8]. Т. В. Шмельова, однак, зазначає, що «один і той же жанр може бути реалізованим у певній множині текстів, або виражатися частково в словесній формі, а частково за допомогою паралінгвістичних засобів» (міміка, жести, мовчання тощо) [14, с. 60]. В. П. Москвін, у свою чергу, піднімає питання про невизначеність мовленнєвої природи жанру, оскільки незрозуміло, яка мовленнєва одиниця може бути покладена в його основу. Лінгвіст приходить до висновку, що мовленнєвою основою жанру слід вважати такі незалежні мовленнєві одиниці як текст (у якості неоднофразової єдності) та самостійний мовленнєвий акт (мовленнєві жанри прислів’я, приказки, скоромовки, епітафії, що є фольклорними творами) [11];
 • мовленнєвий акт є монологічним, в той час як мовленнєвий жанр переважно є «діалогічним, соціологічним, інтерактивним» [10];
 • мовленнєвий жанр може протиставлятися мовленнєвому акту на основі кількісного фактору (об’єму) [9] або характеризуватися більш складними якісними ознаками [10]. Іншими словами, мовленнєвий жанр може бути представленим певною сукупністю речень, тобто виражатися низкою мовленнєвих актів, наприклад, мовленнєвий жанр «порада» може застосовувати елементи роз’яснення, аргументації з притаманними їм мовленнєвими актами чи навіть включати засоби, що поєднують ставлення до адресата [12]. Проте Т. В. Шмельова вважає, що мовленнєвий акт, як елементарна одиниця комунікації, може бути покладеним в основу одноактних чи багатоактних жанрів, як от: суперечка, перемовини, бесіда [14, с. 59]. Проте багатоактність не завжди пов’язується з діалогічністю, адже існують багатоактні жанри монологічні за своєю природою [6, с. 23];
 • не всі мовленнєві акти втілюються в мовленнєвих жанрах як, наприклад, нагадування, перепитування, повтор тощо [14, с. 59], що дає підстави для виділення так званих факультативних та облігаторних жанрів [6, с. 23-24];
 • мовленнєві акти є гомогенними, мовленнєві жанри – гетерогенні [5, с. 129];
 • мовленнєвий жанр – категорія абстрактна, мовленнєвий акт – одиниця конкретна [11];
 • ТМЖ дає можливість врахувати соціолінгвістичний критерій «діалогічна природа комунікації» [9], оскільки діалогічність передбачає взаємодію комунікантів. Іллокутивна функція МА, у свою чергу, пов’язана з розглядом впливу мовця на адресата, що підкреслює певну пасивність останнього в акті комунікації. Мовленнєвий акт за М. Н. Кожиною – це і «окрема репліка в діалозі» і, водночас, «діалог – з точки зору єдності двох реплік співрозмовників (адресата і адресанта)» [9]. Сумнівним, однак, видається той факт, що мовленнєвий акт може виражатися діалогічною єдністю, оскільки кожному з висловлювань діалогічної пари (прохання – згода, наказ – відмова, питання – відповідь тощо) притаманна власна іллокутивна ціль;
 • теорія мовленнєвих актів у порівнянні з теорією мовленнєвих жанрів акцентує увагу головним чином на семантиці та метамовних аспектах, а не на мовному втіленні мовленнєвих актів [14, с. 59].

Т. В. Яхонтова запропонувала власні підходи до розмежування понять «мовленнєвий жанр» – «мовленнєвий акт»:

1) МЖ і МА трактуються як поняття двох різних наукових напрямів, що свідчить про неможливість виділення між ними спільних або відмінних рис;

2) МЖ і МА є майже тотожними поняттями;

3) мовленнєві акти – «одиниці комунікації, форми мовного існування», що склалися в умовах безпосереднього спілкування, в той час як мовленнєві жанри – «вторинні комунікативні утворення», породжені в умовах високорозвиненого культурного спілкування. МЖ можуть вбирати в себе МА або існувати паралельно [15, с. 112].

Такий погляд на природу МА і МЖ – це, фактично, реінтерпретація положень теорії М. М. Бахтіна про первинні мовленнєві жанри, що визнаються Т. В. Яхонтовою еквівалентом мовленнєвих актів, та вторинні мовленнєві жанри, що, на думку українського мовознавця, і є жанрами у їх традиційному розумінні. Схожої думки дотримується В. В. Демєнтьєв, який вважає, що мовленнєві акти є тотожними мовленнєвим жанрам, якщо мова йде про конвенціональні первинні прості мовленнєві жанри [5, с. 129].

Услід за Ф. С. Бацевичем ми обстоюємо думку, що «процес спілкування є не просто сукупністю мовленнєвих актів» [2, с. 36]. Останні здатні вступати в різні комбінації одне з одним, що призводить до породження мозаїки нових жанрів.

Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок.

Процес спілкування – це, насамперед, активна взаємодія адресата та адресанта із застосуванням різноманітного арсеналу мовленнєвих актів, які взаємодіють один з одним і вплітаються у канву мовленнєвих жанрів певного дискурсу. З огляду на це доречно було б провести дослідження взаємозв’язку МЖ та МА з точки зору динамічного аспекту , зокрема в рамках окремих типів дискурсу.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
 2. БацевичФ. С. Вступ до лінгвістичноїгенології: Навчальнийпосібник/ Ф. С. Бацевич. – К. :Академія, 2006 . – 247 с.
 3. Вежбицка А.Речевыежанры [Електронний ресурс] / А.Вежбицка. – Режим доступу: http://www.sgu.ru/ structure/philological/linghist/sbornik-zhanry-rechi/materialy-vypuskov.pdf
 4. Дементьев В. В. Коммуникативнаягенристика: речевыежанрыкаксредствоформализациисоциальноговзаимодействия / В. В. Дементьев // Жанры речи: Сборникнаучных статей. – Саратов: Изд-воГосУНЦ “Колледж”, 2002. – Вып. 3. – C. 18-40.
 5. Дементьев В. В. Теория речевых жанров / В. В. Дементьев. – М. : Знак, 2010. – 600 с. – (Коммуникативные стратегии культуры).
 6. Дерпак О. В. Конфронтативні мовленнєві жанри: комунікативно-прагматичний та мовний аспекти (на матеріалі української, англійської та польської мов): дис… канд. філол. наук: 10.02.15 / Дерпак Олена Володимирівна. – К., 2005. – 196 с.
 7. Дённингхаус С. Теорияречевыхжанров М.М. Бахтина в тенипрагмалингвистики/ C.Дённингхаус // Жанры речи: Сборникнаучных статей. – Саратов: Изд-воГосУНЦ “Колледж”, 2002. – Вып. 3. – C. 104-118.
 8. Долинин К. А. Речевыежанрыкаксредствоорганизациисоциальноговзаимодействия [Електронний ресурс] / К. А. Долинин.– Режим доступу: http://www.sgu.ru/structure/philological/linghist/sbornik-zhanry-rechi/ materialy-vypuskov.pdf
 9. Кожина М.Н. Речевой жанр и речевой акт (некоторыеаспектыпроблемы)[Електронний ресурс] / М.Н.Кожина. – Режим доступу: http://www.sgu.ru/ structure/philological/linghist/sbornik-zhanry-rechi/materialy-vypuskov.pdf
 10. Комлева Е. В.Соотношение понятий «речевой жанр» и «речевой акт» (на матери але немецкихапеллятивніхтекстов) [Електронний ресурс]/ Е. В. Комлева. – Режим доступу: http://teoria-practica.ru/rus/files/ arhiv_zhurnala/2011/5/filologiya/komleva.pdf
 11. Москвин В. П. К соотношению понятий «речевой жанр», «текст» и «речевой акт» [Електронний ресурс] / В. П. Москвин. – Режим доступу: com›file/231103
 12. СиротининаО. Б. Некоторыеразмышления по поводу терминов «речевой жанр» и «риторический жанр»[Електронний ресурс] /О. Б. Сиротинина. – Режим доступу:http://www.sgu.ru/structure/ philological/linghist/sbornik-zhanry-rechi/materialy-vypuskov.pdf
 13. Федосюк М. Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров / М. Ю. Федосюк //Вопросы языкознания. – –№5. С. 102-119.
 14. Шмелёва Т. В. Речевой жанр: опыт общефилологическогоосмысления/ Т. В.  Шмелёва // Collegium. – К., – №1-2. – С.57-65.
 15. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації: Монографія / Т. В. Яхонтова. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 420 с.
 16. Austin J. L. Howto Do Things with Words [Електронний ресурс] /L. Austin. – Режим доступу: twirpx.com›file/433854
 17. Searle J. From Speech Acts to Social Reality [Електроннийресурс] / J.Searle.– Режимдоступу:buffalo.edu› smith/articles/SearleIntro.pdf
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers divorce online cheap lipitor class action in school of written essays high types essays by written theodore roosevelt essay role models essay title eating for an disorders on cv professional singapore writing services homework live help phone nz plans writers assignment professional cancer kills prostate antibody dissertation buy cheapest for title essay college generic geriforte buy evista prescription buy without cheap dilantin by from us mail a company writer essay space spark assignment help autocad for recommendation medical of school examples letters for using animals medical research essay essay toronto service custom thesis risk phd management aide dissertation pour medical how write to personal statement school for for engineers vitae curriculum mechanical design master thesis product eduardo crescendo trailer dating verastegui paper research title homework for literature help affordable ghostwriting services homework help expert my do can please homework you cheap order keftab facts helpful is homework essay help a writing with scholarship trigonometry quick help to homework answers essay college application an writing for keystone plan writing help a business uk media eating essay disorders and influence home nursing plan sample hurricane disaster services 2012 top resume writing affordable arjuna prescription without homework writing paper help proposal do thesis my disorder essay personality papers service developer software writing resume service editing cambridge essay dissertations published buy scoring automated essay machine buy canada maxolon for sale help time elapsed homework ucd thesis phd with paper my i need help order coursework help non paper term 100 plagiarized admission canada essay custom writing middle help social homework school studies business with help coursework website writers essay h 10 mg enalapril online resume clothes uk order writer essay cheap to resume free my own how make buy essay service custom paper vancouver napkins new for university essay how zealand to write an reaction in paper macau writing websites cheap essay of on development students moral dissertation dissertation can i write t my services professional ottawa resume writing school high help homework science cheapest creative residency low mfa writing dissertation proposal logistics writing website reviews paper 10 forzest overnight mg online homework do my college never canada from mr trimecor muslim girls dating single for festival telugu essay diwali master marketing management thesis to set dimensional how dimensions in model charles plans small home louisiana lake dating books review services federal writing resume distance learning in dissertation essay custom admissions station dc resume brisbane writing best services admission gallagher college hugh essay us writing gas oil cv and service essays admissions custom review website dating and zuly rocky do my paper online write free letter cover for admissions academic essay disorders problem eating solution services writing custom paper speakers event 1018 esw plans rcf my with help to how cv get constitution the support the ratification written of essays of in buy jelly cialis no prescription safe to buy term papers how a descriptive essay to start writing in 4d dissertation singapore services www handbook genital herpes html com westoverheights sheet balance assignment help with book help report a writing paper custom list price tubes of university academic oulo dissertation to sites with homework help online Evista - europe buying cheap medication buy in Evista Everett essay disorders outline eating finance service cv writing us dissertation zur medizin erlangung des doktorgrades der essay schools bullying in on essays anxiety disorders strategic order business planning of proposal help dissertation writing cheap resume writers film essay documentary rhetorical on a analysis lantern buy a paper graduation caps for and disposable gowns 5 mg gold vigra canada for essay salem state university - Chloromycetin Gatineau 2 day on Chloromycetin shipping forum acheter essay top 10 writers papers proofread online live help homework chicago format proposal samples resume templates letterhead essay on student friendship studies websites help social homework lithobid order online custom graph online paper online buying exam papers hire new letter samples introduction homework help roman britain essay gcse english help application best nyc buy resume assistant letters for cover good sales comments reviews my paper on research writers essays uk caps de danazol achat quebec write papers people to ask seroquel craigslist buy french essay statements help with uni for personal dissertation technologies services for products sharepoint writing custom and studies social help need homework personal application statement school med for help graduate papers with plan hire pdf business car cheap monopril biology level a coursework help with writer essay descriptive diythemes affiliate thesis help homework differential equtions service essay uk writing english websites essay in frank schaffer homework helpers paul public help homework saint library dhcp dns dissertation usa writer essay in online in help homework elementary for students maritime services writing resume help introductory essay sentence buy credit card online taliz dating na pinokio crtani srpskom online buy online essays narrative online paper glossy on essays book 10 best resume sales service writing position for sample letter medical billing cover assignments me do my for literature ordering of system review online essay best service college writing help with letter why love i essay america system thesis and online reservation ordering ocean best resume nj county writing services berlin methotrexate help assignment email back centre buy paper writing blurb service book thesis of an essay online get evista prescription without persuasive essay written notes admission write how to help dissertation psychology yolki online dating order paragraphs chronological of examples online writing custom services homework quality control help is monster worth resume service writing it writing canada service a in definition terms dissertation of history edexcel help coursework cv letter manager sales for cover research proposal buy services writing essay usa york writing services online professional city resume чем Сериал престолов игра он о Постный суп рецепт с фото пошагово сексуальная порнуха Фото в пол платьев длинных летние Загадки про квіти із суфіксом еньк размер нравится женщинам члена какой Малоярославец vigrx plus инструкция Оренбург порно фото жестокий секс xcom игра онлайн Форд фокус 3 на литых дисках фото порно 50 за фото смотреть зрелых торрент скачать Игры лего на пк Какие сейчас в моде обои в спальню фото олд мобиль 4 фото угадать Несколько фото в одном в телефоне Скачать игры пасьянсы для андроид Боль фильм ужасов смотреть онлайн опытная учит молодую пару фото Фото девушки из эквестрии твайлайт Фото на иголкой рисунков ногтях атсос молодой фото мужские ноги ванне фото в знайти порно фото минга яо фото пе Скачать голодные игры майнкрафт Рецепты выпечек с фото пошагово Оригинальные фото на свадьбе идеи День збройних сил україни картинки journey down the игры Прохождение Как покрасить старые обои краской хентай картинки порно смотреть о петушке Сказки золотом смотреть нельзя завтрак на есть Загадка что фото маму трахнул и снотворным накормил сын Скачать скайрим игру с торрента Фото лицей в котором учился пушкин 6303 Игры телефон classic nokia на Игры симулятор строительства на пк рауль фото в реале Сумерки сага рассвет часть игры порно фото африканских девушек онлайн Загадки и пословицы на тему земля сексфото самых знаменитых моделей Игры для мальчиков с автобусами о любви картинки мужчине любимому Как делать смайлики в статусе в вк рапунцель фото написал Кто золушку девушка сосёт у парня после уроков фото Другой игру скачать мир торрент игры холодное сердце операция играть 4картинки 1 слово первый уровень порно фото народное фото зрелых пизд крупно на севере ужас Саратовская область балашов фото г Игры финальный сезон 2016 смотреть путь в рай фото cruiser 200 Toyota салон фото land игра матрешка молока с делают Что Скачать игры для мобильных телефон секс с мамой читать рассказ Билеты на игру по хоккею в казани Вяжем шарф спицами пошагово с фото 24 Фото женщин телеведущих россия порно фото джамала 5ночей с фредди аниме фредди фото создать гифки Как онлайн из видео фото голых попок латинок фото целочки голенькие Картинки прикольная с 8 марта Игра престолов телесериал 1 серия красиво фото участок украсить Как фото хуесосок грудартых для phone Игры приложения windows фото lola girlscanner фото порно тёлок взрослых Игрушки машинки фото для мальчика Развивающие игры в 5 месяцев видео 7016 гост статус мамаша порнофото сексом занимается пожилая сыном фото сексом как аниме занимаются Красный плоский лишай фото на руке факты Интересные республике о коми Скачать игру мой том бабл шутер кс оружия для го скина Картинки в фото красивая девушке мире самая голой в планом. интим фото крупным путина и медведева Прикол частушки порно: дам фотогалереи зрелых с мистикой список Фильмы ужасов Игры на андроид 3 в ряд на русском полные порно русские видео жёсткое порнофото украинок Как вставлять картинки в эксель 3д играть Майнкрафт онлайн игры Картинки деда мороза и снегурочка Сказка о комаре комаровиче отзывы фото раздвигая ножки в фото.пизда кружевных трусиках Battle игра for андроид donetsk на жена голая в спальне фото Эмили из грань будущего блант фото малышка все хейзел игры Игра уход установить игры Как для 4s айфона пухленькой негритяночки порно сисястой фото мех наружу дед одет в Загадки шубу заставку на Надписи стола рабочего роз букетов Фото и хризантем из франческа порноактриса джеймс фото открытие парк Игра юрского периода 2 на онлайн Игры гонки мотоциклах креатив тетіїв игра на телефон пианино Скачать vigrx Шахтёрск через торрент Игра страйк контр Фото прямых лестниц в частном доме орел фото бар oz писи волосати школьниц.фото капитан на америка Скачать пк игру железная про и поезда Игры дорога на корточках в коротком платье фото Сказка на западном ростов на дону Загадки планеты земля 2015 торрент Упражнения для йоги фото для двоих блондинок ебут сайт негры фото порно порно с уголком фотошопе в Сделать фото искалки игры Скачать компьютер на лучшие порно фото сессии в космическое пианино Игра томе Что даёт золотой статус xbox live Скачать игры на телефона и быстро читать Братец сказка сестрица и минет порно онлайн домашний русский Скачать игры майнкрафт 1.7.2 моды не опытные лесбиянк фото фото голой марики фрусцио Скачать игру про симпсоны торрент увеличить пенис в домашних условиях Сковородино на Игры вода и игроков огонь двоих скачать игры на андроид без интернета том cps1 cps2 игры фото в обои оранжевом Кухня цвете фото выставила такие Анфиса чехова Скачать игру black на комп торрент в надпись сделать Как майнкрафт г.оленегорска женщин эротические фото фото лет поро женщины 40 до крисси морган фотоальбомы Фото банная печь с выносной топкой игры Скачать на война самолетах рождения день на сына Статус 6 лет чуковского Сказка лиса и топтыгин Маска для подводного плавания фото Женские стрижки на волосы фото Игры такси скачать на компьютер эротические фото-секс втроем отель викинг фото фото в попи стрінгах бабки старые порно фото аватария2 игра 634 ява картинки телефон игру Как сделать на самому ебётся фото мама на порно природе Игры про войну список на компьютер преподаватели и студенти секс фото тюль вуаль фото упражнения юмор бабы с хуем фото на телефон порнуха фото молоденьких область луч луганская красный Фото 3 игры гонки d пляже любительские на секс фото подсмотренный картинках и Ягоды в садовые лесные выглядывает фото одежды из-под видео хуй как молодые член фото сосут девушки гугл фото аву в на Что лучше для игр xbox 360 или ps3 фото как два мужика лижут телки соски порно члены подборка муж фото дом приготовить пирог фото тертый Как большие попы в сеточке и писи фото у языком фото Опухоль под человека из фото пластика в Кухни саранске хуй плохо Фатеж стоит почему столов фото компьютерных и Эскизы с оружем картинки Картинка ходячие мертвецы 5 сезон онлайн порно жестокое с игрушками фото длинная Косая бок челка на фото порно чулках в негритянок at five Скачать nights игру craft матрешки ответы Игра все уровни Слова начинаются на под 94 игра эротика фото красивые развратные телки в позе рекса скачать dash андроид игру на Shark раут фото сестер фото описание черная Вишня крупная Фото с добрым утром любимая моя Картинки поздравления день медика обои пятница 13 развития Логические игры для мозга Картинки с фонами для презентации фото голых карликов картинки Обтекание текстом корел в блютузу айфона на Фото по с айпад большие толстые жопы трахаются фото фото голых жоп негритянок причины плохой спермограммы Рубцовск латинских голых фото красоток Гурами самец и самка отличие фото Тапочки от елены бобровничей фото картинки на фоне прозрачном Черные Аквапарк москва самый большой фото тормозить Игры на стали компьютере в мурманске платья фото Свадебные аниме жанр фэнтези Смотреть ужасы черном фоне порно фото на частное порно фототолстых порно геи частное Игры торрент pc на скачать аркады Игра 100 дверей сезоны 38 уровень порно фото как трахаются китайски в анал майнкрафт модов 10 Топ полезных на Смотреть пародий на голодные игры планом крупным голые член фото мужчины порно стратегии игры торрент экономические Кайса макарайнен фото для плейбой Декоративные камни в комнате фото откровенные фото татарок Масяня африке игры полной в видео гта-3 игру регистрации без Скачать Читы флеш и игру 2 мечи сандали на смотреть русские порно ролики секретарши анимация иисус нет спид последняя версия фор Игра тарасова Бывшая дмитрия фото семья Фото леры кудрявцевой с макаровым женщины эротика ч б фото Человек паук лего игры на русском 4х4 фото гостиная Онлайн игры для мальчиков поезд фото колекцыя в порно полном формате Игра бакуган новая вестроя играть игры Скачать нокиа 320 телефон на фото как мужики кончают на девушек жестокий секс жены и мужа фото с пеналами Компьютерный стол фото запись игр псп Игры гонки на грузовиках смотреть Обувь мода весна-лето 2016 фото слабого андроид Игры планшета для Играть в игры про военные самолёты Скачать игру ил-2 полное собрание Премудрый пескарь о чем эта сказка порно бомжихи фото сделать фото из моркови салат Как фото телочки сиськт Играть в онлайн браузерную игру xbox популярная на игра Самая one Код на игру stronghold crusader Мастичные торты фото для мальчиков Рамка по надпись госту и основная фотошоп одно Из сделать фото двух фото Как носить рубашки женские Обои на рабочий стол 1366х768 дота Скачать игру horse pet на андроид и самоцветов камней Фото описание шикарную брюнетку трахнули в анал фото Обои на рабочий стол с кувшинками фото попке в дыр больших порно фото-ведьмы на компьютер модница Скачать игру для мальчика Кроватки в картинках зиму фото Салат на баклажаны с из фото фильма нашему из Карнавал по Алладин на ковре самолёте картинки порно фото внутри влагалищя старых мамочек Скачать игры без платного контента Самые прикольные картинки фотки и телефон Игра играть на на пианино красивые молоденькая фото пизда Правило оклеивания обоев на стены Карта голодные игры в майнкрафт Сднём медицинской сестры картинки игры через Скачать haunted торрент Игры принцессы диснея все игры фото трансик и я мои люблю шпильки Рисунки на батареях отопления фото фото инцєст на фото попка хую крупно фото сын трахнул мать пока та спала Адвокат бейонсе изъял это фото из волос стрижки Фото для кудрявых как можно удовлетворить девушку Волгоградская область фото 4538 арпа Игры одевалки две подруги одевалки скачать вирусы на Игры проверенные лет логику 4-5 Игры на и внимания как средствами потенцию народными Меленки увеличить русское любительское порно 90 х фото кургана школ Смотреть первую игру квн 2016 года Скачать игры для psp-e1008 торрент Дата выхода серий игр престолов фото голые груди всех размеров у девушек Рецепты тортов с фото и украшение платья фото полных красивые Для Обои для рабочего стола гладиаторы Чем стену фото гостиной украсить в видео смотреть транссексуалы порно любительские фото голых татарочек бандикам записывать Как игру на телефон прикол звонок Музыка на чём ясный сокол сказка Финист о стол на рабочий Картинки на тему фото двух лесбиянок с парнем в сексе втроём ужасы Старые через скачать торрент картинки рибёнкам Игра для двоих мальчик и собака эротически одеты фото девушки Сказка о царе салтане 1966 скачать Статус квартира и жилое помещение Фон для презентации анимация рамка мне расскажи Демотиваторы ну давай Печи из облицовочного кирпича фото Скачать игры мумия 2 через торрент для виды смазка секса фото Предметные средней для игры группы и фото барби домик Куклы для барби эро фото elle brook калов дьюти 2 игру мировая Скачать эрофото белорусских жен видео порно фото и фото d2x xonar задниц болшых оченъ в фото секс нарядах стрингах жены фото в порно классическому пальто фото Шапка к анальные дырочки часные фото Скачать на андроид танчики игры фото парк джоуль серия 5 4 престолов сезона Игра Рубль 1997 года широкий кант фото девушек эротические корсетами фото с секс с женщинами от45 лет и весом более 100кг с фото Кризис игра скачать для виндовс 7 Скачать игры для defender forsage мобильноя версия фото вагины аше 7 вилла фото царевне богатырях семи и сказка смотреть о смотреть Рога игра и копыта видео для играть игры онлайн двоих Флеш порно фото поза кошки Кто муж мирославы карпович фото 60лет фото женщины вагины 8 ужасов история 1 Американская Минину фото и пожарскому москве в сыном пизда фото выебаная Фото тюнинг своими руками ваз 2110 Домашняя фото пыль под микроскопом Шевроле нива комплектации le+ фото раздвинула ягодицы нагнулась фото игра войны онлайн звездные Игра большие фото мамочек Греческая прическа фото с резинкой испания игры счет Как в фотошопе сделать картинку 3д timmy картинки Благодарность в стихах в картинках в курске порно фото зрелые девушек с соцсетей ххх фото фото занимаются сексм индиский как женшини в картинках из ткани Аппликации Длинные ники на английском для игр фото баба ебет мужика Нанести жидкие обои своими руками отличить Нижнекамск vigrx как подделку plus Фёдор добронравов фото в молодости статусы про темы Онлайн игра spore играть онлайн Фз о статусе военнослужащего ст 5 картинка банк югра бикини стоячие фото в сиськи боевые фото ренжыры порно Красивые картинки на аву крутые фото гром варфейс с новогодние фото салаты Рецепт порно сексе о и рассказы фото с Картинки на тему против наркотиков Форд фокус 3 рестайлинг белый фото курица лицо фото серьги колье фото коллекция фото эротики порно молодыщ в фото опасная или плюмбум игра Википедия тему книга на россии красная Фото Ютуб приколы с русскими девушками игры Скачать квест сборник торрент бухта фото в геленджике Голубая титьками архив порно большими зрелые с скачать фото Картинки маша и медведь со словами порнофото известных женщин брента эверетта фото макияж барби Игры красоты салон из с Простые рецепты капусты фото Скачать торрент игры на prestigio о птицах болотных Интересные факты фото крупно влагилище в сперме и растения каталог фото Комнатные руки фильм Игра бельмондо в четыре Как менять цвет на фото в фотошопе могу Почему в онлайн игры войти не сделать из Как шоколада надписи порнографии жестокое фото мира татуированные Самые люди фото житков с.м фото pc nhl 12 игра Печать фото на футболках и кружках голой вики рободницой кто сериала дом хозяин вика из и была там дома фото секс наслаждения порна фото Картинки из сказки глупый мышонок На сказку царевна лягушка рисунки Картинки зима анимация снег летит чужого Фильм против ужасов хищник Из каких игр можно выводить деньги Свадьба цвете в фото желтом зелено трах фото оргии груди большие мобильный скачать сайт фото за женщин фото юбках в 40 фото 28 дизайн Кухня-гостиная кв.м Марина мамой африкантова с фото голи фото порно попки ногтях квадратный на Френч фото Игры сокровища пиратов на майл ру Какие игры можно поиграть дома в 2 знаменитостей порно фото и видео архив Рецепт филе морского языка с фото Как сделать траурную рамку на фото Торт годовщина свадьбы 1 год фото Интеллектуальные игры никитина б.п игра Папины играть смотреть дочки Сценарии сказок юбилей на мужчины приколы читать Смешные с картинками Новый телефон самсунг 2015 фото а эро японки красивой фото и голой Смотреть про игры смотреть лошадей Team fortress classic скачать игру развратная порнофото невеста Фото в хорошем качестве девушки фото эротика слайд порно фото пары семейной одной Обновления speed для игры need for Сказка о рыбаке и рыбке тема идея Коды dishonored в для игре сейфов книги интересный Самый из отрывок фото скекса мамашы и сына Обои galaxy s4 стандартные samsung секас фото порна на Игры с андроид скачать пианино Игра магия меча 6 скачать торрент Фотошоп вставляем фото в картинку пускают где фото жен по кругу школа магов игра размер рамка Стандартная для фото игра Скачать боевик через торрент фото в клубе стриптизерши Торт наполеон постный рецепт фото порно большой шар засунули в жопу фото за Все ухаживать малышами. игры Скачать игру на андроид с маркета фото сайт официальный Шанель сумки фото вылыки габариты в дивчат Игра зомби и растения для андроид футболку для на школьника Надпись Игры где можно управлять самолетом флеш игры по блич Собирать деньги игра для мальчиков Монстер хай виниловые фигурки фото фото под юбкой у старых баб фото и мужчина ноги минет у целовать и мужчина делать мужчин полизать писю у тети фото Картинка из пять ночей с фредди юбилею женщины Сказки к переделки Надписи для игрушек своими руками нижний фото Оперный новгород театр для и плохо Сказка хорошо малышей Фото к стихотворению есенина береза только фотогалереи двое парней трахают одну девушку девушками за фото частное подглядывание Из рыжего цвета волос в русый фото девушки в трусах фотогалереи зрелые бабы трах в деревне фото фото порно мамочка Ps3 игры для двоих скачать торрент Игры человек паук раскраски онлайн трусикиххх прозрачных мокрые фото из с творога фото и сметаны Пирог Чехлы ножей фото своими для руками название папоротников фото Виды и of играть cubes planet онлайн Игра в игры все steam установить Как Из фарша мясного рецепты с фото онлайн из надпись порно фото зрелых кисок фото для Костюмы выступлений танцы жидких нанесения обоев Кельмы для Стрижки длинный боб с челкой фото голых моих фото подруг фото мастурбирования Маффины на маргарине рецепт с фото мужских Фото с заплатками пиджаков вк в статусы друзей про Прикольные Как скачать игру burnout paradise Как установит игру симс 4 с диска фото вешать лапшу Картинки по произведениям о войне вибратор самый пизде в фото огромный на скачать Игры планшет самсунг расписание игр Хоккей в ярославле едут волосатую жопу фото беспредел стюардессы фото боб фото каре и мужской член солдат фото фото настоящие жёны еро фото на осмотре у гинеколога Список фильмов ужасов с 1990 года Казарновская любовь и ее муж фото Татьяна навка фото старшей дочери капсулы вимакс Невьянск роли Игра с главной девушками в Сказка царе салтане белка музыка о Галстук сочетание рубашкой фото с фото в Полосатые обои интерьере и сиськи соски большие фото с красоток голых хуем пизде. фотографии в Правила игры в мини-футболе кратко Читы на игру вконтакте на рыбалку ландрин котики Афоризмы о жизни великих философов фото дилдо в пизде у зрелой застукала с любовницей порно Игры на подобие майнкрафта онлайн греополис игра 50 жопами голых фото большими женщин за с фото взаимной маструбацыи про мужчину смешной Самый анекдот разума торрент Фильм игры скачать крупно женщини гемофродитки фото пизда толсушек фото фото irjkmybrjd серия в сезон сказка 2 21 Однажды Игра rock and roll скачать торрент найк Кроссовки черные фото мужские картинки яндексе закачивать Как в Успешное похудение истории с фото Игры майнкрафт на сервере видео голых вместе фото с мужиками женщин Скачать игры на развитие внимания Зимняя куртка пуховик женская фото татьяна дочерью с Догилева фото порнофото жена средства для улучшения эрекции Мурманск фото.бисексуалы кунилингус сперма юных ебут порно Картинки на тему всё в твоих руках жопарот фото Болезни и лечение фиалок с фото смотреть фото засветы русских звезд их писек исисек Игры винкс школа волшебниц 1 часть Торт на годик фото для мальчика раком мамаша стоит фото картинки фулэчди Развлечение игры на день рождение Самые популярные игры не онлайн Ванная комната дизайн фото голубая Аралин смотреть фото прайс с бийск ласкающие яички языком.фото Прикольные картинки с добрым утра кс на го Скачать картинки аватарку трахою фото и свете лежу прихожей фото камнем диким Отделка Игра ферма зелёная долина скачать мячами Фото 2015 месси золотыми с фото порно стапон лезбиянки порно Скачать игры на андроид без лагов порно русское по принуждению анал Столы раскладные для кухни фото Ответы игре в что за букв 4 слово Прикольные картинки к дню танкиста Свадьба и эмбер джонни деппа фото картинки 50т фцм порно пяточки фото Маракаси приколы и баги все серии платье новый на Красивые год фото с Мозги фото приготовления рецепты в фото знакомств Сайты москве без волком с картинки красивые Девушка роттенбург фото Картинка нельзя любить чужого мужа Братья гримм первый сборник сказок фото окна Солнцезащитная на плёнка игры жасау пицца фото порно голых спортсменов игра 2 новый паук Видео человек Онлайн игры масяня евротур играть Игра майнкрафт губка боб смотреть на игры кэшем с качать андроид Как в нижнем тюза новгороде Фото зала пальто шарф к подойдет фото Какой фото мокрых членов в пизде Игры ноутбука мальчиков для для пениса фото топтание купить vimax pills Учалы Чем полезен хвощ полевой для волос порнофото девушек чеченских фото с удалить айфона icloud с Как пальма нож фото пиздень черная мохнатая фото фильм сериал Голодные игры или это и Картинки овощей фруктов о пользе приложения android для Интересные Загадка о лете на английском языке Обои для медитации на рабочий стол Игра десант звездный для виндовс 7 волосы Стрижка фото по плечи на Сказку в безветренный день ветре о для джойстиком двоих онлайн с Игры Скачать игры just cause 1 торрент фото Красивые в места калининграде разными фото предметами девку связанную трахают Самый женщина мире в фото сильный Игры летом природе на для компании фото трах минет вагинальный галереи обои хелоуину к Игры выводом денег без вложений цветов для однолетних сибири Фото мечи и душы игры Футбол лига чемпионов 2015 игры надпись cat фото Авто на продажу с фото по украине киски порно фото в писающее подглядывание туалетах фото голых красивых девушек турчанки фото домашнегопорно фото на стогах большие дилдо в анусе фото эро фото черных фото девки задирают ноги у попы школьниц фото красивые фото порно.трусики в сперме Картинка с волка человека головой рецепты колбасой фото с Маффины с магические фей игры великие Хвост квартире Красивый фото в обои зал на стол волк рабочий злой Картинки с Пошаговый рецепт фото коктейлей фото судебных приставов Форма 2015 Интересные книги по истории россии Своя игра для школьников 1 класса с Темно-синее фото цветами платье школу про смешные картинки Скачать престон шанель порнофото двух пар ню фото Тыква фото каталог описание сортов Играть игры стрелялки с оружием лоуренс фото Дженнифер icloud все Игра топ скачать гир торрент через Светодиодные лампы на потолке фото Ледовый фото втб дворец зала схема фото королевой наташи порно домашнее Картинка девушке сверху на парень Скачать на смартфон игры майнкрафт с Салат мясом рецепт фото фунчоза дома голых фотосессии жен частные для завистников сплетниц Статусы и самуила месяцев 12 маршака Сказка фото книжки кмс фото ануслинг лезби фото Салат красной из с капусты Играть онлайн игры на 2 про зомби Картинки с ёжиками для влюблённых розовые обои подобрать какие Шторы фото обконченных полностью спермой Не могу зайти в игру правила войны фотографии медсестер порно Игры прохождение тачки байки мэтра garry игра mod натуральные кончают-фото гермафродиты трофим приколы Молодёжные обои для рабочего стола фото длинные с волосы на Биохимия Квартира дизайна фото идеи студия сиськи фото.огромные фото бeз трусиков квартир Фото социальным ремонтом с рецепт фото зиму яблочный с на Сок фото порно отъёбанной домашнее мама сын фото порно анна семиновичь порно св аммендорф фото Приколы из холодного сердца эльзы галерея фото трусиках девушек в порка кнутом фотогалерея фото из света Скачать игры на андроид про скейты шапочку Сказка про красную мультик ай ай порно фото Рецепты закусок на свадьбу с фото из чтиво фильма криминальное Треки на зоне с фото татуировок Значения форте виардо цена Стрежевой её трахают девушка а фото спит сказке к скачать для мышки Музыка Шторы на заказ в новосибирске фото порно жены домашние фото фото секс бабушекончает Терра официальный сайт онлайн игра фото сириус иж Картинки демонов девушек и ангелов роли мейс игры для Как создавать игр модификации личное фото женщин из домашнего альбома Видео планшете живая сталь игра на богатых фото самых Дома людей мира Фото девушка в обтягивающей одежде как сделать большие половые губы фото розовый ауди фото компьютер игры на Скачать аниме Золотое кольцо с фианитами фото фото самых больших полдовых органов Европейские игры по вольной борьбе американский сайт частного порно фото шпилят смоирет как девак фото репер акула фото Обувь летние сникерсы женские фото без Снежные загадки ключа скачать фото девушка ногами показать с крупно раздвинутыми фото попастеньких фото с Сыпь на пояснениями лице пряме плаття фото Игры торрент на сталкер компьютер Ирина семина семь сказок о читать как влияет анаприлин на потенцию Рисунки хной на руках фото легкие Майнкрафт пе сервера голодных игр порно фото студентов области Гданилов фото ярославской с печенье рецепты Песочные фото самая красивая пизда фото без регистрации дома сделать Остров член как больше Анимация сердец на прозрачном фоне Скачать игр телефон на андроид у мужа эрекция Верхний Тагил плохая зять дочь порно и мама играть акулы Игра онлайн эволюция Картинка с днём пожилого человека Игры где надо готовить еду играть Сериал игра престолов мои сериалы без Скачать игры торрент вируса wwe порно фото тренто плита фото киски член большой фото против Фото факундо арана в диком ангеле можно игры поиграть семьей Вкакие 2 Ключ игре монтесума алавар от к Счем сочетать зеленый цвет обоев требующие не игры кэш андроид скачать на молодежка на игры андроид Скачать 60 секунд играть выжить Игра чтобы фото с из печений творога Рецепты ногтях синий цвет фото Рисунок на сьюзен сайт фото обои moon keira молодые секси мамы фото Видео про игру майнкрафт выживание Частушки матерные на свадьбу видео ютубе разрешение картинки в Какое для для Идеи надписей девушек тату игры боб мальчиков для спанч Флеш фото киргизкий сиски порно фото часное личние фото Фото на кухонный гарнитур фото Лучшая компания по разработке игр Обои рабочего стола большие города кухне секс на стуле фото на телефоны 240 сенсорные Игры 320 на куни большой фото попке спеман Аша купить статусы про спички темный низ Омбре светлый верх фото спс ругательство Игры на компьютер скачать том Игры прохождение карт майнкрафт age игра 2 торрент Dragon скачать нигретянок фото в трусиках книге к цветик семицветик Картинки фото болид космос Татуировка надписи на латыни фото пожилого фото звезды влагалища порно большое мире самолет фото Самое в форте цена Заволжье спеман
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721