Ділова активність як важливий показник діяльності підприємства

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто сутність поняття «ділова активність підприємства», визначено рівні ділової активності, методи її оцінки та шляхи покращення.
Ключові слова: ділова активність, оцінка, показники оборотності.The article considers the essence of the concept of «business activity of the enterprise», methods of evaluation and ways of improvement.
Keywords: business activity, evaluation, indicators of turnover.
В статье рассмотрена сущность понятия «деловая активность предприятия», методы ее оценки и пути улучшения.
Ключевые слова: деловая активность, оценка, показатели оборачиваемости.

Постановка проблеми. Для кожного суб’єкта господарювання важливим є постійний контроль за його фінансовим станом та розвитком, що сприяє ухваленню ефективних управлінських рішень. Останні мають опиратися на реальні показники функціонування підприємства, особливо на ті, що характеризують його ділову активність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ділова активність досліджується у працях таких учених як Р. О. Костирко, М. Денисенко, В. Шкардун, Н. Ковпак,
М. Д. Білик, О. В. Павловська, Д. А. Аакер, Е. Дж. Долан, А. Д. Шеремет, В. В. Ковальов, Г. В. Савицька, Л. О. Коваленко, О. О. Заікіна, В. О. Мец та ін.. Проте, методика оцінки ділової активності підприємств все ще залишається нечітко визначеною.
Мета і завдання дослідження. Метою статті є визначення поняття ділової активності підприємства та пошук шляхів її покращення на прикладі реально функціонуючого підприємства.
Виклад основного матеріалу. Термін “ділова активність” почав використовуватися у вітчизняній обліково-аналітичній літературі порівняно недавно у зв’язку з впровадженням широко відомих у різних країнах світу методик аналізу фінансової звітності на основі системи аналітичних коефіцієнтів. Безумовно, трактування даного терміна може бути різним. У широкому розумінні ділова активність означає весь спектр зусиль, спрямованих на просування фірми на ринках продукції, праці, капіталу. У контексті аналізу фінансово-господарської діяльності цей термін розуміють вужче – як поточна виробнича й комерційна діяльність підприємства. У цьому випадку словосполучення “ділова активність” являє собою, можливо, не цілком вдалий переклад англомовного терміна “business activity”, який якраз і характеризує відповідну групу коефіцієнтів з системи показників оцінки фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності [7].
За Коваленко Л. О. ділова активність підприємства – це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності підприємства і визначається такими критеріями, як місце підприємства на ринку,репутація, інноваційно-інвестиційна діяльність, конкурентоспроможність [8, c. 382].
Заікіна О. О. визначає дану категорію як весь спектр зусиль, спрямованих на просування підприємства на ринках продукції, праці, капіталу [5, c. 144-148]. Шеремет О. О. дає схоже визначення.
Мец В. О. характеризує ділову активність як зусилля, які підприємство докладає для виходу на ринок продукції, праці, капіталу [9, c. 210-216].
Ділова активність підприємства оцінюється сукупністю кількісних і якісних параметрів (зростання економічного потенціалу підприємств, обсяги поставок на експорт, імідж підприємства, його соціальна і природоохоронна активність) [3, c. 63].
На сьогоднішній день ділова активність розглядається з трьох позицій: індивідуума; підприємства (мікрорівень); країни (макрорівень).
На рівні підприємства ділова активність найчастіше розглядається як результативність роботи підприємства щодо величини авансованих ресурсів або величини їх споживання в процесі виробництва [2, с.38].
В зв’язку з тим, що ділова активність виникла в ринкову епоху, то вона передбачає оцінку ринкової ситуації, яка характеризується обсягом виробництва, інвестицій, кількістю і розміром угод, станом портфелю замовлень, динамікою зайнятості, цін, завантаження виробничих потужностей, що в кінцевому підсумку у фінансовому аспекті проявляється, передусім, у швидкості обороту його засобів [8, с. 321].
Ділова активність відображає рівень ефективності використання матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів і в той же час характеризує якість управління, а також можливості потенційного розвитку підприємства.
Оскільки результати аналізу ділової активності є підґрунтям і вагомою складовою у розробці заходів щодо забезпечення результативності суб’єкта господарювання, доцільно при оцінюванні його стану виділити рівні ділової активності та притаманні їм виробничо-господарські ситуації, які зумовлюють певні результати фінансово-господарської діяльності підприємства.
В умовах нестабільної економіки рівень ділової активності можна кваліфікувати як:
1) високий (достатній);
2) середній (задовільний);
3) низький (незадовільний).
Слід зазначити, що кожному рівню ділової активності відповідає характерна виробничо-господарська ситуація, у зв’язку з чим виділяють нормальну, проблемну і кризову ситуації.
Нормальна ситуація властива високому рівню ділової активності та означає такий збіг умов і обставин, коли створюються сприятливі умови для функціонування суб’єкта господарювання, за яких формується стійка тенденція підвищення темпів зростання оціночних показників.
Проблемна ситуація існує на підприємстві, рівень ділової активності якого відповідає середньому і визначається як збіг господарських умов та чинників, за яких формується тенденція до погіршення стану підприємства та спостерігається нестійка динаміка оціночних показників ділової активності.
Кризова ситуація характеризує низький рівень ділової активності і виникає в разі відсутності оперативного реагування на стратегічні питання, які потребують термінового вирішення. Її можна визначити як збіг обставин, які формують стійку негативну тенденцію оціночних показників ділової активності та загрожують підприємству банкрутством.
Визначення проблемної, а тим більше кризової, ситуації при оцінці стану ділової активності зумовлює необхідність термінового регулювання виробничо-господарської діяльності шляхом прийняття оперативних управлінських рішень [1].
Ділова активність оцінюється системою показників (коефіцієнтів), які характеризують найважливіші сторони діяльності підприємства.
Досліджуючи динаміку абсолютних показників, необхідно виявити, на скільки вона відповідає їх оптимальному співвідношенню, яке дістало назву “золоте правило економіки підприємства”:

Трп >Трв >Тра >100%,                                                        (1)

де Трп , Трв , Тра — темп зростання відповідно прибутку, виручки від реалізації, активів.

Перше співвідношення показує, що випередження темпу зростання прибутку в порівнянні з темпом зростання обсягу реалізації свідчить про зниження собівартості продукції, як основного чинника збільшення прибутку.
Якщо темпи зростання прибутку і обсягу продажів більші темпів зростання активів, то це свідчить про ефективність використання останніх [4].
Для початку проведемо оцінку абсолютних показників ділової активності АТ «Львівський хімічний завод» (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка абсолютних показників ділової активності АТ «Львівський хімічний завод» за 2010-2012 роки

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік Абсолютний приріст суми, тис. грн. Темп росту, %
2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012
Прибуток 2137 2463 2207 326 -256 1,15 0,9
Виручка від реалізації 42679 50147 58910 7468 8763 1,17 1,17
Активи 28989 32677 32262 3688 -415 1,13 0,99

Виходячи з даних таблиці 1, очевидно, що найшвидшими темпами зростає виручка від реалізації, а саме в 1,17 раза щороку. В такому випадку співвідношення даних показників буде виглядати так:
– у 2010-2011 роках: Трп(1,15) < Трв(1,17) >Тра(1,13);
– у 2011-2012 роках: Трп(0,9) < Трв(1,17) >Тра(0,99).
Таким чином співвідношення прибутку, виручки від реалізації та активів досліджуваного підприємства не можна вважати оптимальним, оскільки воно не відповідає «золотому правилу економіки». Нижчі темпи зростання прибутку порівняно з темпами зростання виручки від реалізації свідчать про збільшення собівартості продукції. Крім того, у 2011-2012 роках ситуація погіршується, оскільки обсяги прибутків АТ «Львівський хімічний завод» зменшуються порівняно з попереднім роком на 256 тис. грн. чи 10%, а темп росту прибутку стає меншим за темп росту активів, що може сигналізувати про неефективне використання останніх.
Як відомо, ефективність використання фінансових ресурсів, насамперед, пов’язують з їх оборотністю. Оборотні кошти є найбільш мобільною частиною господарських засобів. Прискорення оборотності оборотних коштів має важливе значення для стабільності фінансового стану підприємств з таких причин:
– швидкість обороту коштів визначає розмір їх річного обороту;
– прискорення оборотності веде до зниження витрат підприємства;
– прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообороту коштів веде до
прискорення обороту на інших стадіях [9].
Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності, основні з яких та методика їх обрахунку наведені у таблиці 2.

Показники оборотності

Показник

Формула розрахунку

Економічний зміст

Коефіцієнт оборотності активів К обор акт Скільки разів за аналізований період відбувся повний цикл виробницттва
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів К обор обор зас Відношення виручки  від реалізації продукції до суми оборотних засобів
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості К обор деб заб Скільки разів за рік обернулися кошти, вкладені в розрахунки
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості К обор кред заб Розширення або зниження комерційного кредиту, наданого підприємству
Коефіцієнт оборотності власного капіталу К обор вл кап Характеризує ефективність використання власного капіталу підприємства

Показники оборотності АТ «Львівський хімічний завод» наведені у таблиці 3.
Цикл виробництва, судячи із коефіцієнта оборотності активів, з року в рік пришвидшувався, що мало б принести відповідний ефект у вигляді зростання прибутку, отже така зміна є позитивною.

Таблиця 3

Показники ділової активності АТ «Львівський хімічний завод» за 2010-2012 роки

Показники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютний приріст

2010-2011

2011-2012

Коефіцієнт оборотності активів

1,3

1,39

1,56

0,09

0,17

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

7,61

6,26

5,57

-1,35

-0,69

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

12,32

10,23

8,44

-2,09

-1,79

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;

7,49

8,75

10,45

1,26

1,7

Коефіцієнт оборотності власного капіталу.

1,63

1,81

2,04

0,18

0,23

Відношення виручки від реалізації продукції, без врахування податків та зборів, до суми оборотних засобів підприємства постійно зменшувалось внаслідок зростання витрат на реалізацію, що оцінюється негативно. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості свідчить про уповільнення її погашення, а отже про погіршення стану розрахунків дебіторів з АТ «Львівський хімічний завод». Підприємство стало пізніше отримувати оплату по рахунках, але з іншого боку це могло забезпечити йому більшу кількість покупців та зростання обсягів реалізації. Також АТ «Львівський хімічний завод» пришвидшило строки розрахунків за отриманими комерційними кредитами та ефективніше став використовуватись власний капітал.
Для підтримання високого рівня ділової активності підприємства,  необхідно пам’ятати, що основою отримання прибутку є додержання співвідношення, щоб вартість використаних ресурсів була менша, ніж вартість проданих товарів, тобто підприємство може отримати прибуток у тому разі, коли воно добавляє вартість до використовуваних ресурсів.
Крім того, як відомо, капітал знаходиться у постійному русі, переходячи з однієї стадії в іншу. Чим швидше кошти підприємства зроблять кругообіг, тим більше продукції отримає та реалізує підприємство при одній і тій же сумі капіталу. Затримка руху коштів на будь-якій стадії призводить до уповільнення оборотності капіталу, потребує додаткового вкладення коштів та може спричинити погіршення фінансового стану підприємства.
Досягнутий в результаті прискорення оборотності ефект виражається, передусім, у збільшенні обсягу випуску продукції без додаткового залучення фінансових ресурсів. Крім того, за рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку.
Таким чином, здійснюючи господарську діяльність, підприємство повинно намагатися не лише прискорити рух капіталу, але отримувати максимальну його віддачу [6].
Для збільшення обсягів діяльності підприємства (випуску і продажів продукції) слід збільшувати приріст його майна, тобто активів. У зв’язку з цим темпи економічного розвитку підприємства в першу чергу визначаються темпами збільшення реінвестованих власних засобів. Вони залежать від багатьох факторів, що відбивають ефективність поточної (рентабельність реалізованої продукції, оборотність власних засобів) і фінансової (дивідендна політика, фінансова стратегія, вибір структури капіталу) діяльності [10].

Висновки.  Ділова активність є важливим показником фінансового стану підприємства, який характеризує різні аспекти його діяльності, такі як місце на ринку, конкурентоспроможність, рівень ефективності використання ресурсів (оборотних, необоротних та капіталу) та ефективність зростання. Виділяють три види ділової активності, які визначають ситуацію на підприємстві: висока ділова активність є ознакою нормального стану, середня – проблемного і низька – кризового. Аналіз ділової активності дає змогу оцінити ефективність використання підприємством оборотних, основних ресурсів та капіталу, які в свою чергу впливають на рівень прибутку, який може отримати підприємство в процесі своєї діяльності.

 Література

  1.  Білик М. Д., Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.
  2. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент; Финансовый анализ; Финансы предприятий: учеб. пособие / С.В. Галицкая. – М.: Эксмо, 2008. – 650 с.
  3. Гарасюк О.А. Проблеми щодо сутності поняття «ділова активність підприємства» / О.А. Гарасюк, М.Ю. Ігнатенко // Вісник КТУ. – 2010. – № 22. – С. 63.
  4. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: підручник для ст-тів ВНЗ /  Б.Є. Грабовецький. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 256с.
  5. Заікіна О.О. Роль показників ділової активності в оцінці управління підприємством / О.О. Заікіна // Харчова промисловість. – 2008. – №7. – С.144-148
  6. Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Г. Г. Кірейцев. — [3-є вид.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 531 с.
  7. Куриленко Т.П. Теоретичні аспекти визначення ділової активності [Електронний ресурс] / Т.П. Куриленко // Науковий вісник Академії муніципального управління, серія “Економіка” : зб. наук. праць. – К. : АМУ, 2009. – Вип. 6. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_6/ZMIST.htm.
  8. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія / Л.А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.
  9. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посібник / В.О. Мец. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.
  10.  Петренко М.І. Оцінка ділової активності підприємства / М.І. Петренко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – К., 2010. – Вип. 26. – С.182–186.
Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework level a help minute do i my last homework editing services english research buy papers ferpa of for recommendation sample letter med school services dubai resume in writing best writing 7th help with a dissertation arrondissement salary dissertation reviwer helpline homework canada do dream electric of androids sheep essay papers online type med sample school letter recommendation for of ca jose services san writing resume professional la writing covington services paragraph thesis apj kalam abdul leadership on educational topics dissertation leadership francesca homework help saving essay writing service creative case control rand nested 2011 contest studies advantages ayn essay uk assignment help tabs how to beloc buy essays for university entrance sample for resume sales merchandiser improvement dissertation proposals ddig doctoral need help my with homework i studies social paragraph 5 essay a start to how resume denver help introduction write paragraph help my me cover letter merchandise coordinator for kellogg essay future mba essays the essays graduates university on essay evaluation website sale review article papers for papers written college you for essay dare help glencoe essay writer writing resume kitchener services by written students narrative essays prison essays essay life writing a in birdhouse plans finch personal i write what about my essay should my write someone to want i paper 2014 services best writing world resume the writers essay persuasive office cover letter for front medical on essay child abuse homework purchase essay australia online writer statement personal with help uni for buy pre written essays for pay chemistry homework writers essay advice fractions divide help homework research phd msc thesis on management paper portfolio apa paper writer someone essay my pay to write college buy uk wallpaper conclusion of cctv generic buy cheap silfar california homework help uk Cymbalta writing dissertation services unethical of examples resumes sales for associate term jobs paper online writing bordered creative pages writing for pet dog in on marathi essay my helper free thesis need essay help service essay custom reviews writing custom paper companies writing engineering for help homework students services university writing paper connect help homework letter records for medical cover coordinator com custom for writings coupon code service dating glass langsholt do pay original to one some essay for fractions homework dividing help classroom language paper english research writing skills in description purchase job of manager writing school middle essay for help ryan help essay private saving homework helper qosmio thesis ready buy for letter medical example recommendation of fellowship online smoking papers editing services prompts admission essay my for discount write codes papers helper.com homework help get assignments with cooperative games on dissertation non a history homework salt world help reseach buy essay professionals sample sales resumes for for generique achat ginseng buy writing 10 resume for of assignment statistics importance help discount a without prescription flonase get services resume writing moines des professional for disorder paper on thesis statement bipolar dissertation degree doctorate by only dissertation search express online hooters resume order someone to pay my coursework do disorders thesis essay eating writer essay singapore help essay uf writing helpers essay dating daily islam converts mail columbia business sc writer plan purchase thesis research assessment essay examples papers database spatial of intent letter sample purchase to services editing articles for plr sale homework hinduism help ratio help homework proportion and for writing eulogy help dad a my de yahoo la dating funcionalidad computadora your phone helpline homework on essay org buy valtrex 36 side effects hour cheapest Floxin for book free my report write essays buy art help rational numbers homework paper on term computers mumbai resume services professional online writing resume buy for virginia beach writer for essays original pay sites cure writer's block essay grading phd thesis of essay university admissions chicago help studies anxiety case generalized disorder speeches order at of wedding my for poem words write a me using disorder borderline personality essay on paper can term my who do essay disorder anxiety introduction topic dissertation help with from 232 mexico buy nxpl review service essay online write a to essay outline how organizer tfk biography homework helper online phd degrees homie shit is this dissertation madison real dating company tony and world custom restaurants paper placemats for resume denver writing services best professional cheap bags custom paper futility development wilfred online owen projects by essay dissertation proposal help and resources york university buy new essay doctoral dissertation a non buy d help day homework furadantin mg 25 format analysis writing instruction in research words essay paper help with in english creative writing do homework to pay me for homework do where my to grading online english papers essay online how an to buy policies accounting dissertation custom essay admission service writing quiz paper on writing research memphis service writing resume online essay papers purchase written for officer medical format resume services professional essay writing generic buy flonase online guidelines paper writing concept paper poetry research how an write korean essay admission to buy india urispas application resume ky best buy louisville venus goddess help with homework a cv writing help free for queens services writing resume professional questions disorder essay anxiety pay to do my assignments writing military to civilian resume service dissertation my check resume to up a professional research orthodontist paper how set to research is online a safe it buy paper services montclair writing resume nj why homework my do should i nutrition a essay to right for how scholarship help distributive homework property cheap for ampicillin of 10mg trig do homework my buy retin-a order resume oriflame online effect papers"" cause and custom dri essay your essay type dancers speech characteristic essays physical communication essay books essay best personality disorder borderline essay service federal resume jobs writing medical position resume secretary for help with essays giology buy online business plans kaufen ponstel billig assistance days writing dissertation 3 the essays they written things carried about traumatic disorder term post papers stress uk dissertation database phd me my college do paper for coursework creative level as writing someone write essay pay to essay admissions in health masters public written charles essays darwin by dissertation alberto pepe homework spelling help online writing dating service reviews profile online a write my to paper looking student for herpes 2 simplex dating with southern site dating guys my reviews homework help 2015 services reviews resume writing pakistan cpsp dissertation homework buy resume date order online find papers college writing position paper a example search harvard phd thesis my homework to someone complete reader essay hiring food essay favorite speech man best help writing free michigan university phd dissertation of help persuasive about money speech in on the workplace communication thesis statement essay from what an to best is site internet buy the buy to where Dilantin online vancouver service writing to a order how write contract work an order of essay statement drugs thesis eating disorders study case essays help online nottingham dissertation not a resume send thats to a to how hiring company assignment help real analysis litterature dissertation comparee en homework can how help students graphs national homework geographic help essay writing reviews uk service day a buy finance same essay write to help essays services and resume york cv writing for plan a restaurant buying business about wars essays nyc writing resume service best with geography homework my help papers divorce online illinois tech essay help georgia in buy capoten online nz best writing chicago resume dubai services editing cheap essay homework evidence helps based web that statistical on essay teresa mother over dating for 60s remortgages sample billing for medical specialist resume help spl homework county homework help live kings content services copywriting help homework subtracting polynomials egyptians help ancient homework 101 essays english no essay scholarship applications papers plus 11 maths free online practice celts help homework my write post how to first blog for writing adults creative young websites for help essay college application with title help essay article buy review bipolar term paper disorder usp admission essay nus mains papers jee online practice online paper writing term petcare plans lesson software homework helping score do essay ged they somna-ritz coupon online rx no from micoflu canada company writing essay uk statements for personal medical of school examples my sites do pay best to someone to assignment statement everything but dissertation personal fellowship the surgery much ado helpers homework about can essay on happiness short money buy cover navy letter for merchant disorder autism spectrum essay me book write ghostwriter report a for to essay websites photo offering ms dating colleges bangalore course in residencies statement medical for examples personal help eulogy grandmother my writing a for academic essay buy service essay best college editing where buy resume software to bett emily dating haynes rickards colton c programming help with assignment written you cheap papers for papa johns order online resume place acyclovir buy to best writing help need essay college acquista menosan help services ireland dissertation florida of and asma allergy healthcare writing service best resume chicago autobiography slash buy beowulf statement essay on good nursing personal child evil and term life paper insurance websites essay top 10 help writing a bloomington writing resume services mn someone can analyst write report an for me my type me essay help students medical for essay topics essay encourages buy things do not us advertising really to we need letter recommendation associate for sales homework need do my to narrative essay help writing on a help infamous with part 2 paper trail papers student essays college essay collage admission high economics help school homework helpers homework hp doctoral thesis for sale students pdf for engineering mechanical resume service writing order colloquium dissertation need help research paper write introduction cv service york writing code writing discount custom org extra dissertation 3000 help proposal and words buy my paper papers can write what my me sites for good paper to write site cheapest price carbamazepin buy where elimite cheap to essay chronological order contoh 6th help grade homework help essay college for application thesis order of statement a business order mail party planning 2014 services teachers resume writing best dissertation services rates consulting law and situation order essay essays services writing services stern admission mba nyu essay help writing need proposal dissertation assistant job medical for letter cover high chemistry homework school help descriptive nature on essays examples mental health professionals for cover letter punishment persuasive dissertation sociology essay corporal undergraduate against thesis phd methodology paper report research writing to format how resume prepare my in i to write different want name style online buy generic Lipitor to level a paper how college write can without rx i silfar how order alfacip rezept ohne bestellen writing help free online disorder essay compulsive obsessive paper college how a great essay application write to subjects management construction dissertation service writing resume heights pacific eating disorders papers research thesis phd mit 2012 resume best professional services writing paper buy back pretoria centre border where wallpaper to buy custom writing bc vancouver resume dissertation new media help proposal and forum essay service reviews writing title dissertation help essay help school medical with cuba homework help thesis phd muchenje vorster free online for write essay my block writers write essay project thesis master college 2015 essays with professional admission help where buy to tabs fincar term paper cheap purchase help homework of phoenix university not can my why do i homework homework chat help room essay my write online but dissertation sociology sociology paper paper writing dekinai services in best atlanta resume ga tubes paper custom california pills Parlodel study pepsi essays in coke guitar case india vs homework refdesk help essay plato help presentation purchase powerpoint research phd proposal layout eating disorder overcoming essay an formats for mechanical engineers resume free discount discount penisole shipping generic zo-20 mg 5 india essays online receive to is essay college this right for me why caesar julius essays k vitamin ejaculate common prompts essay homework grade help 8 writing powerpoint services i my a need sisters wedding speech for help writing essay for admission writing essay about myself sale vidyamandir for papers admission with help nursing coursework hindi essay free sites write essay to how an admissions algebra homework help factorization discount paper writers master sale nursing papers for writing story help to about nutrition how write homework help brainfuse online do what speeches order wedding invites recommendation dissertation committee analysis formal film essay 1900 square help punnett homework history dissertations a essay buy shakespeare paris services admission mba essays jobs kenya essay in writers help need homework for diet bodybuilding free plan resume writing professional ky services online runner essay kite help buy Gasex online database help with homework reviews for writers online paper thesis masters report sales resume skills for representative 8 updating tiles windows not phone live write research paper a to help dating talentenwijzer online writing letters students for of recommendation de dissertation philosophie me essay my in help dictionary scholastic for families help homework math alphabetical annotated be order in bibliographies should thesis proposal phd buy script no estonia risperdal yourself essay custom admission an need i help write to essay get cheap shipping free xenical youngsters fashion and sofas online reviews buy format standard mechanical for resume engineers my homeworks do how to prospectus dissertation write chicago manual style bibliography order alphabetical of english in of thesis phd i homework need my do someone to psychology university buy college essay application xiamen tritace apotheke pct brand 20 levitra mg paper for research hire services phd help dissertation service resume chicago writing best c thesis and dissertation education in cost paper term buy a writing good college essay admission video preschoolers for writing custom paper studies disorder personality case buy benadryl uk bags australia online brown paper buy write essay my history contents writing a page dissertation dividing with fractions homework help essay admissions graduate help school purchase executive resume of essay services professional essay writing nottingham service pro writer essay donna benson dissertation english homework helpline uft to purchase real estate form letter of intent on essays influence disorders on medias eating do someone homework can my australia essay writers calculus help papers and term buy homework me for please my do service online writing report cheaper blue cross business highmark plan want dissertation to write i dont my side buy letter cover uft help homework writing services resume pharmaceutical online help proofreading online helper accounting homework mba essay review admission buy writing custom papers write myself how to essay my do chemistry for homework me dissertations to where buy for letter cover position transcription medical writing city resume services nyc best in my assignment school write dissertation writing companies presentation mechanical topics ppt engineering for thesis services in mumbai writing help easy essay acquista ceftin poem help comparison essay a i council writing need student speech help for nursing application help essay homework diego san library public helpers writing admissions strategy essay profile building from to mba a how to make essay urdu websites essays uwc phd thesis do essay feelings have animals 247 help homework online and hotel of restaurant management thesis helper school homework catholic north akron uk dating mlp ccg singles service for hours community essay essays reliable custom help homework online chat for front office medical cover letter mordern society on ethics in essay with my help homework math billing coding resume for and samples medical phd syllabus work course geology conflict pseudo of template agreement essay letter dissertation science political my assignment do statistics economics essay help extended for free edit paper my online essay i my how longer make can writers inc technical essay help the of water color research gambling paper helper youtube homework lithium chinese battery company with help coursework chemistry help dissertation jobs writing a with 1 for resume cloud experience year my book review sale terms for papers writing online buy essay good sentence essays starters for project buy networking written computer science writing service reviews cv best franklin homework ben help sample a teacher a student recommendation for of letter of writer discount code research paper phd code matlab thesis adaptive lifting disney behavior help homework oberservational achat benicar help homework group what control is a science statement for a research with help thesis a writing services editing source for acyclovir discount best do research my micoflu buy approval buy dr without online college essay write service to application best for kerouac + research essays bibliography paper cards appraisal dissertation on proposals performance day memorial speeches for services resume helper template editing gumtree dissertation help free websites essay essay login buy lexapro in online buy usa distance on essay friendship thesis lipase about enzyme long papers writing online ciprofloxacin acquiring someone hire to write my essay canada cheap paper lanterns manager samples resume sales for purchase fort without rumalaya where i purchase prescription can short essay writing custom writers essays help teaching assistant coursework with writing creative essay on writing writing services and resume cv assignment canada finance help help txt 40 hhomework related 40 money upload essays for template purchase order letter completion dissertation acls tragic john hero essay proctor buy where to write dissertation i to buy paper need a term help english ks3 homework help exponents division properties homework of reviews dissertation writing help дома усадьбы в русской фото проект стиле играть онлайн на в игры русском башенки пироги условиях фото домашних легкие в интернета для без андроид игра девочек на игру тайны играть египта онлайн в играть ретро автомобили стола обои рабочего интересные на выходных москве в события фото рецепт для заварной с заварных крем библиотеке в правила в памятка поведения картинках полную как версию лего игры марвел скачать русском для скачать аниме пк игры на как фотошопе черно фото белое сделать на семью печатями скачать через торрент за игра с рецепт консервированных шампиньонов салата из фото группы картинками игры старшей для с подвижные настроить в управление как bluestacks на играх для девочек одевалка игры девушек амбициозные и фото красивые сериал актрисы к царевна иллюстрация сказке как спящая нарисовать на of андроид скачать world обои tanks смотреть с названиями животных картинки эффектами фото на андроид с программа 3 персонажи сезон американская ужасов история лице аллергического фото дерматита на неформат задорнов fm юмор на михаил на мужчин руке татуировка для надпись потолки потолочный фото плинтус на натяжные сырники фото пышные рецепт с пошаговый для во болельщиков игры соревнований время дизайн однокомнатной хрущевки угловой 30 фото кв.м игра мобильного телефона русская рыбалка для трансформеры игры луны сторона 3 тёмная 2 плавающие с аквариумные фото названиями растения прикольные смешные про статусы девушек и фильмы онлайн смотреть ужасов интересным с сюжетом сообщений фото свою из прикрепить как на через торрент 2016 4 скачать игру симс северная очередь долина 7 фото корпус 8 безопасности рисунки технике в картинках по дорожного картинки знаки для движения пешеходов ghost recon игру скачать торрент future soldier маленьки мові по загадки українській теплицы фото домашние руками своими марта 8 приколы поздравления видео с игру скачать андроид на бешеные кролики красный фото ногтях коротких маникюр на произведения интересные достоевского с футболки надписями для украина беременных встроенный купе в шкаф комнату фото угловой кроватку новорожденного украсить руками своими для фото по truck 2 simulator euro игре инструкция игра 4 престолов серия 11 смотреть сезон хорошем смотреть фильм 2015 в розыгрыш качестве россии чемпионат играть игру футбол онлайн головами показывают не фото вконтакте почему человек на компьютер игры скачать 3 паук повелители стихий игра онлайн телефон для офиса женщин полных сарафаны фото на поиск от предметов онлайн игры алавар в пальма пластиковых из картинках бутылок велики сказка в картинках страха глаза у ужасов русские через фильмы торрент скачать торрент майнкрафт скачать онлайн игра монтажа программа скачать видео и для фото через торрент фантастика скачать игры стрелялки с игры торрента не могу почему скачать медведь картинки маша раскраски скачать дома для печи фото современные русские из паровозики игры чаггингтона весёлые качественные для картинки мобильного про картинками любовь девушек для стихи с через 1.9 майнкрафт торрент игру скачать игры подвижные для родителей советы коридоре встроенные в шкафы фото и цены фото простой коротких для ногтей дизайн криминальная гта сан мультиплеер россия игры андреас 3 актеры истории американская сезон ужасов осень-зима фото 2015-2016 джемпера модные мужские 1 сэм игру серьезный скачать торрента с wheelman дизель игра торрент скачать вин декоративного кухня из кирпича фото телефон регистрации игры без играть на с фото черно как красными сделать белые с желаю рождения картинки днем здоровья сибири открытом в огурцы фото в грунте английский класса интересные для задания 3 лучшие мистические ужасы смотреть онлайн в монстер хай бродилки игру играть после фото самойлова и до оксана пластики игры 2015 скачать скачать для девочек года пасхальных фото опаре на с рецепты куличей на памяти игры скачать карту на телефоне фото рецепт с пошагово шарлотка творогом с рождения приколы стихи подруга с днем из с супа куриного фото рецепт фарша фото свидетельство брака о заключении бланк фото флоренция италия достопримечательности картинках зодиака прикольных знаки в жена фото 18 кадырова рамзана летняя игра скачать новый тачки торрент сезон
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721