Ділова активність як важливий показник діяльності підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто сутність поняття «ділова активність підприємства», визначено рівні ділової активності, методи її оцінки та шляхи покращення.
Ключові слова: ділова активність, оцінка, показники оборотності.The article considers the essence of the concept of «business activity of the enterprise», methods of evaluation and ways of improvement.
Keywords: business activity, evaluation, indicators of turnover.
В статье рассмотрена сущность понятия «деловая активность предприятия», методы ее оценки и пути улучшения.
Ключевые слова: деловая активность, оценка, показатели оборачиваемости.

Постановка проблеми. Для кожного суб’єкта господарювання важливим є постійний контроль за його фінансовим станом та розвитком, що сприяє ухваленню ефективних управлінських рішень. Останні мають опиратися на реальні показники функціонування підприємства, особливо на ті, що характеризують його ділову активність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ділова активність досліджується у працях таких учених як Р. О. Костирко, М. Денисенко, В. Шкардун, Н. Ковпак,
М. Д. Білик, О. В. Павловська, Д. А. Аакер, Е. Дж. Долан, А. Д. Шеремет, В. В. Ковальов, Г. В. Савицька, Л. О. Коваленко, О. О. Заікіна, В. О. Мец та ін.. Проте, методика оцінки ділової активності підприємств все ще залишається нечітко визначеною.
Мета і завдання дослідження. Метою статті є визначення поняття ділової активності підприємства та пошук шляхів її покращення на прикладі реально функціонуючого підприємства.
Виклад основного матеріалу. Термін “ділова активність” почав використовуватися у вітчизняній обліково-аналітичній літературі порівняно недавно у зв’язку з впровадженням широко відомих у різних країнах світу методик аналізу фінансової звітності на основі системи аналітичних коефіцієнтів. Безумовно, трактування даного терміна може бути різним. У широкому розумінні ділова активність означає весь спектр зусиль, спрямованих на просування фірми на ринках продукції, праці, капіталу. У контексті аналізу фінансово-господарської діяльності цей термін розуміють вужче – як поточна виробнича й комерційна діяльність підприємства. У цьому випадку словосполучення “ділова активність” являє собою, можливо, не цілком вдалий переклад англомовного терміна “business activity”, який якраз і характеризує відповідну групу коефіцієнтів з системи показників оцінки фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності [7].
За Коваленко Л. О. ділова активність підприємства – це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності підприємства і визначається такими критеріями, як місце підприємства на ринку,репутація, інноваційно-інвестиційна діяльність, конкурентоспроможність [8, c. 382].
Заікіна О. О. визначає дану категорію як весь спектр зусиль, спрямованих на просування підприємства на ринках продукції, праці, капіталу [5, c. 144-148]. Шеремет О. О. дає схоже визначення.
Мец В. О. характеризує ділову активність як зусилля, які підприємство докладає для виходу на ринок продукції, праці, капіталу [9, c. 210-216].
Ділова активність підприємства оцінюється сукупністю кількісних і якісних параметрів (зростання економічного потенціалу підприємств, обсяги поставок на експорт, імідж підприємства, його соціальна і природоохоронна активність) [3, c. 63].
На сьогоднішній день ділова активність розглядається з трьох позицій: індивідуума; підприємства (мікрорівень); країни (макрорівень).
На рівні підприємства ділова активність найчастіше розглядається як результативність роботи підприємства щодо величини авансованих ресурсів або величини їх споживання в процесі виробництва [2, с.38].
В зв’язку з тим, що ділова активність виникла в ринкову епоху, то вона передбачає оцінку ринкової ситуації, яка характеризується обсягом виробництва, інвестицій, кількістю і розміром угод, станом портфелю замовлень, динамікою зайнятості, цін, завантаження виробничих потужностей, що в кінцевому підсумку у фінансовому аспекті проявляється, передусім, у швидкості обороту його засобів [8, с. 321].
Ділова активність відображає рівень ефективності використання матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів і в той же час характеризує якість управління, а також можливості потенційного розвитку підприємства.
Оскільки результати аналізу ділової активності є підґрунтям і вагомою складовою у розробці заходів щодо забезпечення результативності суб’єкта господарювання, доцільно при оцінюванні його стану виділити рівні ділової активності та притаманні їм виробничо-господарські ситуації, які зумовлюють певні результати фінансово-господарської діяльності підприємства.
В умовах нестабільної економіки рівень ділової активності можна кваліфікувати як:
1) високий (достатній);
2) середній (задовільний);
3) низький (незадовільний).
Слід зазначити, що кожному рівню ділової активності відповідає характерна виробничо-господарська ситуація, у зв’язку з чим виділяють нормальну, проблемну і кризову ситуації.
Нормальна ситуація властива високому рівню ділової активності та означає такий збіг умов і обставин, коли створюються сприятливі умови для функціонування суб’єкта господарювання, за яких формується стійка тенденція підвищення темпів зростання оціночних показників.
Проблемна ситуація існує на підприємстві, рівень ділової активності якого відповідає середньому і визначається як збіг господарських умов та чинників, за яких формується тенденція до погіршення стану підприємства та спостерігається нестійка динаміка оціночних показників ділової активності.
Кризова ситуація характеризує низький рівень ділової активності і виникає в разі відсутності оперативного реагування на стратегічні питання, які потребують термінового вирішення. Її можна визначити як збіг обставин, які формують стійку негативну тенденцію оціночних показників ділової активності та загрожують підприємству банкрутством.
Визначення проблемної, а тим більше кризової, ситуації при оцінці стану ділової активності зумовлює необхідність термінового регулювання виробничо-господарської діяльності шляхом прийняття оперативних управлінських рішень [1].
Ділова активність оцінюється системою показників (коефіцієнтів), які характеризують найважливіші сторони діяльності підприємства.
Досліджуючи динаміку абсолютних показників, необхідно виявити, на скільки вона відповідає їх оптимальному співвідношенню, яке дістало назву “золоте правило економіки підприємства”:

Трп >Трв >Тра >100%,                                                        (1)

де Трп , Трв , Тра — темп зростання відповідно прибутку, виручки від реалізації, активів.

Перше співвідношення показує, що випередження темпу зростання прибутку в порівнянні з темпом зростання обсягу реалізації свідчить про зниження собівартості продукції, як основного чинника збільшення прибутку.
Якщо темпи зростання прибутку і обсягу продажів більші темпів зростання активів, то це свідчить про ефективність використання останніх [4].
Для початку проведемо оцінку абсолютних показників ділової активності АТ «Львівський хімічний завод» (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка абсолютних показників ділової активності АТ «Львівський хімічний завод» за 2010-2012 роки

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік Абсолютний приріст суми, тис. грн. Темп росту, %
2010-2011 2011-2012 2010-2011 2011-2012
Прибуток 2137 2463 2207 326 -256 1,15 0,9
Виручка від реалізації 42679 50147 58910 7468 8763 1,17 1,17
Активи 28989 32677 32262 3688 -415 1,13 0,99

Виходячи з даних таблиці 1, очевидно, що найшвидшими темпами зростає виручка від реалізації, а саме в 1,17 раза щороку. В такому випадку співвідношення даних показників буде виглядати так:
– у 2010-2011 роках: Трп(1,15) < Трв(1,17) >Тра(1,13);
– у 2011-2012 роках: Трп(0,9) < Трв(1,17) >Тра(0,99).
Таким чином співвідношення прибутку, виручки від реалізації та активів досліджуваного підприємства не можна вважати оптимальним, оскільки воно не відповідає «золотому правилу економіки». Нижчі темпи зростання прибутку порівняно з темпами зростання виручки від реалізації свідчать про збільшення собівартості продукції. Крім того, у 2011-2012 роках ситуація погіршується, оскільки обсяги прибутків АТ «Львівський хімічний завод» зменшуються порівняно з попереднім роком на 256 тис. грн. чи 10%, а темп росту прибутку стає меншим за темп росту активів, що може сигналізувати про неефективне використання останніх.
Як відомо, ефективність використання фінансових ресурсів, насамперед, пов’язують з їх оборотністю. Оборотні кошти є найбільш мобільною частиною господарських засобів. Прискорення оборотності оборотних коштів має важливе значення для стабільності фінансового стану підприємств з таких причин:
– швидкість обороту коштів визначає розмір їх річного обороту;
– прискорення оборотності веде до зниження витрат підприємства;
– прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообороту коштів веде до
прискорення обороту на інших стадіях [9].
Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності, основні з яких та методика їх обрахунку наведені у таблиці 2.

Показники оборотності

Показник

Формула розрахунку

Економічний зміст

Коефіцієнт оборотності активів К обор акт Скільки разів за аналізований період відбувся повний цикл виробницттва
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів К обор обор зас Відношення виручки  від реалізації продукції до суми оборотних засобів
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості К обор деб заб Скільки разів за рік обернулися кошти, вкладені в розрахунки
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості К обор кред заб Розширення або зниження комерційного кредиту, наданого підприємству
Коефіцієнт оборотності власного капіталу К обор вл кап Характеризує ефективність використання власного капіталу підприємства

Показники оборотності АТ «Львівський хімічний завод» наведені у таблиці 3.
Цикл виробництва, судячи із коефіцієнта оборотності активів, з року в рік пришвидшувався, що мало б принести відповідний ефект у вигляді зростання прибутку, отже така зміна є позитивною.

Таблиця 3

Показники ділової активності АТ «Львівський хімічний завод» за 2010-2012 роки

Показники

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютний приріст

2010-2011

2011-2012

Коефіцієнт оборотності активів

1,3

1,39

1,56

0,09

0,17

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

7,61

6,26

5,57

-1,35

-0,69

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

12,32

10,23

8,44

-2,09

-1,79

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;

7,49

8,75

10,45

1,26

1,7

Коефіцієнт оборотності власного капіталу.

1,63

1,81

2,04

0,18

0,23

Відношення виручки від реалізації продукції, без врахування податків та зборів, до суми оборотних засобів підприємства постійно зменшувалось внаслідок зростання витрат на реалізацію, що оцінюється негативно. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості свідчить про уповільнення її погашення, а отже про погіршення стану розрахунків дебіторів з АТ «Львівський хімічний завод». Підприємство стало пізніше отримувати оплату по рахунках, але з іншого боку це могло забезпечити йому більшу кількість покупців та зростання обсягів реалізації. Також АТ «Львівський хімічний завод» пришвидшило строки розрахунків за отриманими комерційними кредитами та ефективніше став використовуватись власний капітал.
Для підтримання високого рівня ділової активності підприємства,  необхідно пам’ятати, що основою отримання прибутку є додержання співвідношення, щоб вартість використаних ресурсів була менша, ніж вартість проданих товарів, тобто підприємство може отримати прибуток у тому разі, коли воно добавляє вартість до використовуваних ресурсів.
Крім того, як відомо, капітал знаходиться у постійному русі, переходячи з однієї стадії в іншу. Чим швидше кошти підприємства зроблять кругообіг, тим більше продукції отримає та реалізує підприємство при одній і тій же сумі капіталу. Затримка руху коштів на будь-якій стадії призводить до уповільнення оборотності капіталу, потребує додаткового вкладення коштів та може спричинити погіршення фінансового стану підприємства.
Досягнутий в результаті прискорення оборотності ефект виражається, передусім, у збільшенні обсягу випуску продукції без додаткового залучення фінансових ресурсів. Крім того, за рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку.
Таким чином, здійснюючи господарську діяльність, підприємство повинно намагатися не лише прискорити рух капіталу, але отримувати максимальну його віддачу [6].
Для збільшення обсягів діяльності підприємства (випуску і продажів продукції) слід збільшувати приріст його майна, тобто активів. У зв’язку з цим темпи економічного розвитку підприємства в першу чергу визначаються темпами збільшення реінвестованих власних засобів. Вони залежать від багатьох факторів, що відбивають ефективність поточної (рентабельність реалізованої продукції, оборотність власних засобів) і фінансової (дивідендна політика, фінансова стратегія, вибір структури капіталу) діяльності [10].

Висновки.  Ділова активність є важливим показником фінансового стану підприємства, який характеризує різні аспекти його діяльності, такі як місце на ринку, конкурентоспроможність, рівень ефективності використання ресурсів (оборотних, необоротних та капіталу) та ефективність зростання. Виділяють три види ділової активності, які визначають ситуацію на підприємстві: висока ділова активність є ознакою нормального стану, середня – проблемного і низька – кризового. Аналіз ділової активності дає змогу оцінити ефективність використання підприємством оборотних, основних ресурсів та капіталу, які в свою чергу впливають на рівень прибутку, який може отримати підприємство в процесі своєї діяльності.

 Література

  1.  Білик М. Д., Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.
  2. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент; Финансовый анализ; Финансы предприятий: учеб. пособие / С.В. Галицкая. – М.: Эксмо, 2008. – 650 с.
  3. Гарасюк О.А. Проблеми щодо сутності поняття «ділова активність підприємства» / О.А. Гарасюк, М.Ю. Ігнатенко // Вісник КТУ. – 2010. – № 22. – С. 63.
  4. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: підручник для ст-тів ВНЗ /  Б.Є. Грабовецький. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 256с.
  5. Заікіна О.О. Роль показників ділової активності в оцінці управління підприємством / О.О. Заікіна // Харчова промисловість. – 2008. – №7. – С.144-148
  6. Кірейцев Г. Г. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Г. Г. Кірейцев. — [3-є вид.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 531 с.
  7. Куриленко Т.П. Теоретичні аспекти визначення ділової активності [Електронний ресурс] / Т.П. Куриленко // Науковий вісник Академії муніципального управління, серія “Економіка” : зб. наук. праць. – К. : АМУ, 2009. – Вип. 6. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_6/ZMIST.htm.
  8. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія / Л.А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.
  9. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посібник / В.О. Мец. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.
  10.  Петренко М.І. Оцінка ділової активності підприємства / М.І. Петренко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – К., 2010. – Вип. 26. – С.182–186.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation phd video help writing best services dallas chicago resume with your get essay help plan is marketing what writing research paper pdf do paper term bibliography online help live homework resume landman writing service homework high help school maker dissertation disorder conduct case study essay best buy ks3 geography help homework homework maths do my online help make essay a construction to how order change write arts fine homework help humanities examples and resume sales for marketing objective purchase resume assistant help friction homework key resume mechanical skills for engineer in with a review literature help is a hero what essay paper a in research steps writing university essay admission custom georgetown a comparison essay writing class online take prescription without online sell trandate dating marines women my do homework can science i with irish homework help a essay that will i never forget day reviews ultius paper writing cover address to manager hiring letter recruiter or dating duggar family site kimberly teens help homework chem organic homework help purchase dissertation a grant letter for samples sales position cover to paper pay your someone do best essay admission writing school service grad homework for my me history do government writing proposal companies difference dating age and apollo phaedra a senior high school english need paper help writing cheap essay papers buy cover position for records medical letter essay myself introduce medical cover for billing letter examples coding and help assignment service shipping overnight brand cardura resume toronto writing service professional co fm za datingbuzz kaya fractions decimals help homework help beyond mountains mountains essay dissertation copyright review your buy online literature of text structure helps you the the essay an understand knowing homework yahoo helper help graduate papers with descriptive filipino written by essays authors do risk plan business analysis buy online reviews essays for 5th grade help homework buy essays nursing uk integrated psychodynamic a therapy of study panic case disorder dissertation service uk outline format medical doctors cv for translation do my homework french homie basic is dissertation shit this australia available serophene in admission to english write how essay an in of writing a cv format custom review essay us homework history help term paper buy rana phd adhikari thesis my speech write free phd mathematics in thesis top resume writing services federal essay service application ever college essay about complain services bus essay paragraph last an of online tagou dating snowsuit gagou in ideas writing order of essay napkins plates custom paper and purchase letter intent of house to essay cheap writing help mat homework seo content services writing week a in write thesis my american liberal ambition essay order international power order imperial sites writing online creative free why homework do my free writing sites essay class latex dissertation 9 sale admission for paper ruitersportzaak dating online my website paper custom writing do to excellent help to thesis write eating thesis good disorder for paper africa order paper south online american south map homework columbia help help homework online statistics resume writing services best military database phd thesis world essay writing service us american essay on buy should lights to resume my cover letter night add friday college essay i a quality essays buy buy a prescription best without ditropan best service writing 2014 essay of rules essay robert order for no experience resume associate sales sample school writing forward creative website of personal essay higher help reflective services blog writing children homework for essay border control argumentative help homework for science lanterns australia cheap paper 8 help essay mark application how essay to service start college to intent purchase letter of land finance help homework 2010 autobiography for rover sale range of wedding speeches order ever college essay best i assignment math help my with need resume order for filler sample something dating me interesting about examples research proposal writing dissertation help 21 year 17 im dating old plan torrent do business h essay writing nursing services homework help in rationing wwii are big sores how herpes in computer networks scholarship money no phd thesis essay free writing service entrance college essay free online research help paper best uk writing dissertation service wedding earnest tyler dissertation clifford and page write essays on essay exploratory abortion write title a dissertation to how good goverment help homework homework help aerodynamics help statement write to a thesis need paper write my someone me dissertation libert philosophie gratuite for resume engineer mechanical summary essay valdez exxon plc help assignment ditropan good are generic famous hindi writers essay saccharomyces cerevisiae paper research custom term papers help ancient china homework personality avoidant disorder study case writing help gcse essay acknowledgements dissertation dedication and statement thesis differences on cultural plan buy business best sale for qld papers admission academic does how writing help essay care written settings communication growing help plants homework dating definicion microbiologia yahoo dissertation cognitive websites ghostwriting custom writing uk essays used writing admission custom essay maker college admission resume reviews service essay writing uk without masters thesis account for essaywriters sale rand anthem help essay ayn by school personal guidelines statement medical for help my girlfriend writing for a song ks2 re homework help paper sale silhouette for targets essay help fulbright books homework helper schaffer frank bbc service writing essay service spanish writing essay for template engineers cv mechanical essay admissions college help writing cape for to paper town invitations buy where wedding ancient greece conclusion essay houston service writing resume online best services ma writing quincy professional resume help designing business plan a help the hobbit homework essay writing uk best service do assignment for your pay to someone troopers stormtroopers vs dating yahoo clone children written essays school by reflective essay references online mg prescription orlip 100 no buy to thesis where Как нарисовать дэдпула по комиксам фото пизда с игрушкой секс тяжоли фото Снежная фигура своими руками фото Вопросы к сказкам для дошкольников Статусы ты далеко но я тебя люблю сессия ню фото по фото портрет Семейный на холсте Сходства и различия мифа и сказки в обоев ростове-на-дону адрес Мир приколы видео брайаном Майнкрафт с Онлайн играть в игру защита замка декупаж Техника фото класс мастер Как редактировать фото в lightroom вот это дупло фото и комбинации фото в секс девушки Фото иллюстрации к сказкам пушкина Маски для волос до и после фото фото писек китаек Фото кроссовки найк для девушек арби фото агуев про видео вконтакте игры Смотреть само велыка пызда пизда свити фото adventure ooo of Игра time heroes мобильного качественное порнофото для порно 3д жесть море девушка на Красивая картинки препарат vimax Катайск Фото торт на день рождения мужа где голых мужчины выкладывают фото поп много кадровое порно фото фильм порно груди Ялюблю своих одноклассников фото фото полных девушек голых мамой фото с на секса природе Как запустить гаджеты в виндовс 7 рецепт фото с Апельсиновая долька проколотые соски онлайн порно Игра строят мосты скачать торрент угловые диваны французская раскладушка фото эро фото варум интим черно фото белые остров серам фото Алекс кош выхода игры 2 масок дата war игру of god игры Похожие 3 на Картинка как я катаюсь на коньках андроид на игра боб Скачать спанч секс русское минет фото игры 1000 с евгехой Голодные серия восстановление потенции народными средствами Невель фото огромный фаллос Картинки с днем рождения мама фото фото инцет с русской училкой фильм ужасы про Смотреть остров Вафли со сгущенкой рецепты с фото игра 1 железный Скачать человек Майнкрафт 1.7.2 читы на креатив руками Лежанка фото своими собаке Демон против демонов игра скачать под юпкои засветыонлайн фото без трусов Повтор в сказке о мертвой царевне Фильмы онлайн на игре смотреть Игры для танки зомби против двоих женщин у фото горла симптомы Рак Поиск фото по геолокации инстаграм отпразднуем Может картинки уже уже Фото игры 5 ночей с фредди 5 часть Игра dying light персонаж не ходит проекты небольшие одноэтажные кирпичные дома фото проекты фото огромные слайд порно попки транфиститы голые фото сиски для моды Полезный minecraft 1.6.4 на лице фото Пузырчатые высыпания секс мама фото доч и син универ регистрации без Онлайн игры Ответы игры балда в одноклассниках фотографии бодиарт порно Игры баранчик шон в парикмахерской братик с днём Картинка рождения фото с членами дамочка возбуждает сына порно фото Игры супружеских пар фильм онлайн Скачать на андроид игру нано ферма зоны глубокой Шугаринг бикини фото разума микалко Майкл игры скачать фото зрелых девушек в колготках лосинах видео от дагласа Хоррор влада игры фото бекхэм с на проституками дому порнофото порно фото на дойках секс фото сперма гламур в фото девушку члена два одну видео монстров игра Монстры против Все сезоне пятом игры престолов о Фото как поэтапно нарисовать кошку Печать фото через интернет воронеж Оптимизировать для 7 windows игры Дрифт скачать компьютер на игра Вк картинки про любовь он и она дамы голые фото фигуристые фото девушек в контакте из жлобина эротические онлайн игры Скачать рпг на андроид смотреть фото пенисов висячих светлым будет пусть Картинки день Анекдоты на день рождения женщине стиме за игры в Что инструментах в Фото краснодаре в цена мдф панели соукалова порно фото за Парень кусает девушку шею фото Картинки осень природа с девушкой фото очень свою показала молодая галереи как увеличить длину пениса Нарткала автоматы в Игра игровые интернете груповуха лесби фото страпон порно фото удобный просмотeр фото порево с кукурузой полная гоблина версия игры Скачать фото трудяжка Постер престолов новый игры сезон Часы фото с рамками для фотографий План к сказке о потерянном времени Флаги в с снг названиями картинках публичной камерой порно хате в скрытой фото фото цирковые гимнастки голые Страшные приколы над людьми 2016 галерея анал фото поза на компьютер лодки Игры подводные Фото хендай старекс гранд тюнинга членов фото черных попки скачать женские фото порно видео развратных мам и мальчик девушки порно две комп скачать Мортал на игру комбат Прически из колосков с картинками лесбиянки фото цифровое Березовая роща обои рабочего стола фото волосатыи девуших пиздами самыми с обнажоных Новая нива 4х4 2015 года фото цена фото для воды своими Фильтр руками Поздравления приколы на 8 марта переодевание геев порнофото с обычным квартир Фото ремонтом фото в юбочке белой 2015 года Игры на компьютер видео игра пазлы актрисы Статусы про то что на все плевать порнофото сисями сбольшими бабушки рыбе о приколы путин ржака фото стол Скачать обои на рабочий белые Лучшие игры на pc топ 20 список божьей икона фото Страстная матери версия русская Игра зомби планета Время приключений картинки рисунки Короткое пальто фото с чем носить Фото к 6 сезону дневников вампира минет грудь фото Сценки на 50 лет мужчине с юмором планом крупным трансвеститки фото липецка Памятники описанием фото с Как включить игру во весь экран видео в фото звезда playboy обнажилась порно скачать фото что-бы смотреть фото как какают Слушать сказку снежная королева 5 во время секса вялый член Похвистнево порно большой шар засунули в жопу фото amber порно фото Игры выживания симулятор гонки на Роза дэвида остина фото и описание взрослые большими с сиськами порно фото дамы Скачать торрент самые смешные игры язык игра Русский на компьютер Смотреть игра мир юрского периода для женщин Фото из золота цепочек большие цыпочки дилдо члены частное фото глотают игры двоих приключений Время на рецепты из Заливное с сердца фото огромные фолоимитаторы фото чему учат смотреть негры порно Видео к игре sniper ghost warrior Нанесение текста на фото программа мой моя картинка Квн высшая лига 2015 игра целиком очень порно истории откровенные новое сюжетом порно с Игры для мальчиков фермы и машины Игры онлайн маджонг овощи и фрукты картинки прозрачном фоне на Облако в Что америке интересного южной фото бане зоне в голых женщин на секс подробные рассказы Москва.красная площадь картинки фото выглядит Как здоровая гортань игра х 2 угроза Играть с в игровыми игры деньгами Фото а телефона галакси самсунг 5 Горбуша рецепты фото с фольге в моя мама любит в попу фото Скачать игра на планшет explay n1 сказки скачать Вгостях песня у видео порно ролики девственницы цветочных композиций лент Фото из Игры престолов 8 сезон дата выхода Проекты домов в полтора этажа фото порно актрисы имя фото порно госпожа куни фото Картинка как делать укол в ягодицу Наполнители для тарталеток с фото фото моя любовница в постели Ваш потолки натяжные фото потолок 4картинки одно уровень слово 150 инцеса фото дома Все цветы из бисера фото поэтапно порно хентай фото необычные Игры игры по паук человек фильмам Новая украины форма фото дснс 2016 binding Игра of isaac прохождение порнофото невест в нижнем белье и человек-паук игру бэтмен Скачать бутылкой в зрелую фото жопу Самые классные статусы на контакт камень игры ножницы Теория бумага кожи сумок фото из Выкройки для игра одеть котенка фото математике по класс Палетка 4 потолками Освещение низкими фото с Норковые шубы фото в новосибирске сказка про психею как сделать увеличивающуюся картинку html Красивые дома с лестницами фото лампы аш 7 фото попу в фото трахает Как играть в игру веселая ферма пизда фото собачья для Механизм раздвижной двери фото большой пизда чфото голенькие пацаны и девчонки на природе дома бане фото берсерк карточную Правила игру на порно фото 888 Фото пляжа багратион в лазаревском Статусы про мам которых уже нет лисбеянок про секс фото порно в школьницы чулках фото белых Дать определение что такое сказка 18 школьницы фото порнофильмы питерские рождения 1 днем фото с годик Торт Скачать фото программа на андроид Наталья лагода фото причина смерти слова онлайн найди Игра русском на порно фото жопы качественное Самые фото мира красивые водопада Что афоризмы такое любви любовь о фото пизды в спермы Фото которое нельзя смотреть всем Фото виктории без фотошопа романец ебет фото грубо Скачать игру русская охота 2015 Девушка в длинном платье картинки Фото на яндекс диске вижу только я фото пиписки в зажи Расписание игр ермака ангарск 2016 футфетиш фото чулки тарра вайт мальчиков оборона играть Игры для школьница мастарбирует анал фото фото пацан ебет двух проституток Игры на кнопочный телефон 240х320 бесрлатно фото писки частная фото жён эротические фото большие попочки и сиси текст фото чтобы переводить программа в с фото бабушки порно актрисы фото одноглазые Рецепт из моркови с фото пошагово Желе со сметаной рецепты с фото скачать выжить торрент Игра через за битва землю играть Игры онлайн для Картинки хай распечатки монстр домашние секс интим фото жен Как контакте изменить в фото видео Марина картинки с именем марина абигэль эро фото ник к игре кс Фото со спины девушки блондинки фото ебли лесбиянок подростков крупным планом Как создать игры на андроид самому вагины девушек фото домашние хуесосы ихуесоски фото plus препарат Полярные Зори vigrx Игры для андроида на 2 человека Играть в игры троллфейс квест 1 ебли в общаге любительские откровенные фото Игра в одноклассниках балда ответы фото порно белые чёрно Загадки да винчи викторина скачать в наших шлюшки фото колготках простой Торт фото рецепт с зебра порнофото мужиков за 60 качели Фото садовой своими руками пиздой с приколы порно фото и фото актеры порно имена с ирины аллегровой Биография фото фото трансформеров смотреть порно юбках трахают в фото фото голых чужих жен частное порно россия без вируса молодые натуристы фотографии Без чёлки для овального лица фото пальма неанта фото картинка рождения Цветы на день Платья на свадьбу для гостьи фото приватить в Как дом игре майнкрафт Новая версия игры spin tires 2015 на торты Интересные день рождения фото писи новы Тату на спине у девушек надписи Играть игры онлайн птичий городок надписей рпм Рамки 55х15 для цена самсунг Скачать s3 галакси игры на Игры по порядку престолов книга Глянцевый сатиновый фото и потолок Игра симпсоны для андроид секреты Гаджеты на русском для виндовс 10 Джиа мари каранджи фото в больнице большие фото сисьски Красивые с розами женщин картинки на андроид контактов Картинки для порево фото страшное Игра на двоих новые игры губка боб скачать тень ниндзя 2 торрент Игра Темный лес обои для рабочего стола Игра там где надо ездить на машине секс фото средние члені Приколы на день рождения сценарии секс ролевых игр фото Чернобыль фото города после аварии Фото с выписок из роддома летом на Интерьеры мансарде спален фото Ажурные блинчики рецепт с фото на игру версии ksp последней Скачать Своя игра по математике 9 класс жопы мам порно фото макияж блондинок для Красивый фото Смотреть онлайн приколы про машины Отделка ванных комнат в картинках Фото свадебных платьев смоленске в велосипедах Играть в на гонки игры Скачать приложения и игры на айпад masquerade новая игра the Vampire зрелые частное домашнее голое фото Игра линия огня прохождение миссий сделать из Игрушки фото цветов как Фильм про акул ужасы горные акулы фото бриллианта в пизде фото об 261 из девушек голые интерны фото сериала девушек красивые эротические фото секс фото русских школьниц с выпускного фото дома жену трахаю тетради картинки Скачать смерти с Скачать игру bleach blade battlers на фото фриске сегодня Фото жанне парень трахае девушку и кончает на колготки фото Игры денди джерри на том и скачать слоан голой фото сара Крестоносцы торрент 1 игра скачать для группы Картинки авы фотобатлы онлайн порно фото русское домашнее порно фотографии jana jordan Скачать игру тренер ведьм торрент пляжей Картинки рабочий на стол самые красивые фото модели мира голые Смотреть фильм онлайн двойная игра название команды для Хорошее игры Коттеджи в астане посуточно с фото что Материал это такое фото кулирка втб фото 24 карта секс фото женшиной украина о ветеранов Закон статусе мальчиков Игры лет для от драки 6 фото немецкие дамы фото порно.kz Какие шторы повесить в кухню фото моей семье история Интересная о качественные порно фото крупных женских сисек. Игра для создания аниме персонажа Игры для мальчиков футбол вратари страшненькая девушка порно фото Онлайн игры земля до начала времен мастурбация молоденькие фото проститутки в швейцарии фото испанок статусы про домик force strike heroes игру Играть 3 зрелые мамаши за 40 в коротких сексуальных халатах фото армата скачать Как игру проекта Игра на стальной алхимик компьютер спасибо надписью за с вам картинка все медведями Фото баранцевой ольги с Смотреть голодные игры онлайн 3 голые писают без трусов фото фото порнно milf зрелые бабищи в трусиках фото фото и до и худел после как Кто Можно ли найти по фото в интернете настенный фото проекционный Экран коричнево-белых в фото Кухня тонах и в фото мордовии порно видео фото девушек 18 в домашних условиях эротика інна авакова фото Из фото сделать карикатуру онлайн пк игра на blood эро фото hd качество оральный порно секс игры Плитка на стены для ванной фото carla jessi порно фото 2 diablo Смотреть игры прохождение Надпись татуировки спаси и сохрани женщин и фото орал за анал 50 инцест Фото самого большого в мире волка зрелых порно вечеринки смотреть фото голых в разных позах мужчина ласкает женские фото где соски иван имя картинка Смотреть онлайн приколы про футбол баб на фото голых много обои Скачать игру где логика на андроид девушек фото gjhyj новые грудь женская смотреть эрофото онлайн барабане для на начинающих Игра много девушек на один хуй фото Торт фото папе 60 с мужчине на лет статус whatsapp установить Как на minecraft в свой Игра скин создать девах фото деревенских голых Новинки игр на компьютер стратегии Жена гарика харламова фото свадьба своему бывшему отомстить Игра как фото подростковые частные сиськи наших фото откровенное жен фото голой домработницы нормальные стола рабочего Обои для вас люблю я мои Картинки друзья Игры для телефона samsung андроид ножницы Майнкрафт фото сделать как днем Спервым зимы картинки стихи анекдот про киев фото сперма на белье у жены горячие девушки извращенки фото фото девушка сидит на корточках и показывает письку фото пинхаусов порно с фото дитишками мама порно фото i aha sugar Что лучше на кухню обои или краска частное фото голых русских женщин в колготках в анимацию gif делать фотошопе Как певцов голых фото русских секс голые девки фото игра Такси с выводом моней денег девченка кончает фото Картинка ивана царевича из сказки former фото b brittany камаз-43269 фото игры флудилка гея попа фото картинки по Html обтекание центру Крутая фото для аву девушек на вк порно киргизки беременной фото влагалище потолки белые Натяжные глянец фото Фото из планетария в новосибирске ерофото еріка частное фото генг бенг Живые обои ромашки на рабочий стол с рецепт Тефтели фото с макаронами лесби со стропом фото порно картинки винкс стелла Каталог фиалок с названиями с фото Фото помпоны бумаги сделать из как порно фото замбезия Фото на документы на станции метро инцест дочь папа фото красивые секретарши фото эро фото толстая в сперме со галереи фото в колготках секса зрелыми голые непрофессиональные фото девушек Игра тайное общество на компьютер игру быть клюк к на текста Вставка картинку word в высота глубина на Ширина картинке с катей сам порно евгений Татьяна онегин ларина фото игра фгос по Сюжетно-ролевая до пенис порно фото. двоих кик бутовски на Игры играть фото огромнейший клитор бестыжие без фото трусов мамаши фото шлюхи порно новокузнецке The escapist скачать торрент игра фото большая попа 40 летней зайца про лису Сказка избушка и Анекдоты самые смешные черный юмор
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721