ДІАЛОГІЧНИЙ ЛЮБОВНИЙ ДИСКУРС: РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В МОВЛЕННЄВОМУ ЖАНРІ «ЗНАЙОМСТВО» (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ТОМАСА ГАРДІ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 81’42

Булкіна А.В.

КНУ імені Тараса Шевченка

 

ДІАЛОГІЧНИЙ ЛЮБОВНИЙ ДИСКУРС: РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В МОВЛЕННЄВОМУ ЖАНРІ «ЗНАЙОМСТВО» (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ТОМАСА ГАРДІ)

Статтю присвячено розгляду особливостей реалізації стратегії самопрезентації в межах мовленнєвого жанру «знайомство» любовного фікціонального дискурсу.  Розкрито місце та роль жанру в континуумі любовного дискурсу. Виділено низку базових тактик, що сприяють реалізації стратегії самопрезентації та здійснено детальний аналіз кожної із них.

 

Статья посвящена рассмотрению особенностей реализации стратегии самопрезентации в рамках речевого жанра «знакомство» любовного фикционального дискурса. Раскрыты место и роль жанра в континууме любовного дискурса. Выделен ряд базовых тактик, способствующих реализации стратегии самопрезентации, а также осуществлен подробный анализ каждой из них.

The article examines the features of the self-presentation strategy within the speech genre “acquaintance” in fictional love discourse. It describes the role and place of the genre in the continuum of love discourse. It presents the basic tactics of self-presentation strategy and a detailed analysis of each of them.

Ключові слова: любовний дискурс, діалог, мовленнєвий жанр, комунікативна стратегія, комунікативна тактика.

Ключевые слова:любовный дискурс, диалог, речевой жанр, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика.

Keywords: love discourse, dialogue, speech genre, communicative strategy, communicative tactic.

Специфіка міжособистісної комунікативної взаємодії індивідів в повній мірі проявляється в сфері любовного спілкування. Формування та функціонування діалогічного любовного дискурсу як в цілому, так і окремих його жанрів становить значний інтерес для лінгвістичного дослідження.

Актуальність статтівизначається загальною комунікативно-функціональною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень. Об’єктом дослідження статті є діалогічний любовний дискурс, а предметом – реалізація стратегії самопрезентації в мовленнєвому жанрі «знайомство» в межах любовного дискурсу романів Томаса Гарді.

Перша зустріч та знайомство майбутніх закоханих мають принципове значення для подальшого розвитку їх стосунків. Стосунки, що виникають на основі атракції між двома індивідами, матимуть подальше продовження, а її відсутність зменшує таку можливість [14:88]. Цю думку підтверджує й проведений аналіз досліджуваного матеріалу: виникнення взаємної атракції між співрозмовниками вже в процесі знайомства (а іноді й до нього, за допомогою попереднього «придивляння», або отримання інформації про майбутнього співрозмовника з додаткових джерел) є запорукою розгортання взаємного любовного почуття. У випадку ж виникнення атракції з боку лише одного з комунікантів, любовні стосунки розвиваються у бік негативної поляризації, романтичне почуття є невзаємним або ж приносить парі страждання.

Мовленнєвий жанр «знайомство» реалізується в соціальних ситуаціях, що включають двох чи більше людей, які входять в безпосередню близькість один до одного та створюють спільний комунікативний простір для того, щоб мати можливість спостерігати один за одним [7:18].

В процесі першої комунікативної взаємодії, що реалізується в мовленнєвому жанрі «знайомство», однією з провідних стратегій співрозмовників є самопрезентація, оскільки збільшення взаємної обізнаності призводить до збільшення довіри та скорочення соціальної дистанцінії між мовцями.

Хоча стратегія самопрезентації привертала увагу дослідників здебільшого в межах політичного дискурсу, зокрема в мовленнєвих жанрах «політичні дебати» та «політична промова» (Сафіна Р.А. [6], Заікіна Ю.А. [4], Атьман О.А. [1], Дубских А.І. [3]), дотримуємося думки О.І.Іссерс, яка вважає, що стратегія самопрезентації в тій чи іншій мірі присутня у будь-яких умовах комунікації у якості допоміжної стратегії [5:74]. Для мовленнєвого жанру «знайомство» стратегія самопрезентації є провідною та може бути визначена як управління сприйняттям реципієнта шляхом цілеспрямованого привертання його уваги до таких особливостей свого зовнішнього вигляду, своєї поведінки, ситуації, які запускають механізм соціального сприйняття [2:26]. Слід зазначити, що мається на увазі «штучна», цілеспрямована самопрезентація, на відміну від «природньої», такої, що властива всім людям та реалізується мимовільно та неусвідомлено.

Наявні декілька безпосередніх причин, що спонукають суб’єкт до реалізації комунікативної стратегії самопрезентації:

 • внутрішнє спонукання – суб’єкт прагне до саморозкриття виходячи із власних міркувань прагматичного та емоційного характеру;
 • зовнішнє спонукання:
 • норми етикету – суб’єкт вдається до самопрезентації у зв’язку із необхідністю дотримання соціально-культурних норм знайомства (наприклад, під час знайомства необхідно назвати власне ім’я тощо);
 • інтерогативна стратегія співрозмовника – суб’єкт вдається до самопрезентацію у зв’язку із необхідністю відповіді на прямі запитання співрозмовника.

Стратегія самопрезентації реалізується за допомогою низки комунікативних тактик. Так, І.Джонс та Т.Піттман визначають стратегію самопрезентації як поведінкову реалізацію прагнення влади в міжособистісних стосунках та виділяють п’ять її тактик: 1) бажання сподобатися (ingratiating), що реалізується за допомогою люб’язності, схвалення, доброзичливості, лестощів та допомагає досягти «влади харизматичності»; 2) самореклама (self-promotion), що реалізується за допомогою демонстрації своїх знань та вмінь і допомагає досягти «влади експерта»; 3) залякування (intimidation), що реалізується за допомогою погроз та допомагає досягти «влади страху»; 4) пояснення прикладом (exemplification), що реалізується за допомогою демонстрації моральних переваг та допомагає досягти «влади наставника»; 5) благання (supplication), що реалізується за допомогою демонстрації слабкості та допомагає досягти «влади співчуття» [13].

Аналіз реалізацій мовленнєвого жанру «знайомство» в фікціональному дискурсі Томаса Гарді продемонстрував, що стратегії благання та залякування не використовуються співрозмовниками-майбутніми закоханими під час першої комунікативної інтеракції. Окрім того, на нашу думку, запропонована класифікація тактик самопрезентації потребує подальшого доповнення.

Заслуговує уваги також концепція самопрезентації, запропонована Яном Свенневігом, який вважає, що за допомогою перформативних мовленнєвих актів особистості презентують себе іншим мовцям у формі трьох базових образів: набору почуттів та емоцій (емоційне Я), позиції у соціальній структурі, включно з певними правами та обов’язками (соціальне Я), моделі світу (когнітивне Я) [15:33].

Виходячи із вищезазначених концепцій, виділяємо низку тактик, що використовуються для реалізації комунікативної стратегії самопрезентації у мовленнєвому жанрі «знайомство» в любовному фікціональному дискурсі.

 1. Тактика передачі об’єктивної інформації про себе. Адресант повідомлює адресату фактичні дані про себе (ім’я, вік, професія, походження, тощо) з метою самоідентифікації. Інформація, що передається за допомогою цієї тактики, є об’єктивною та здебільшого відповідає дійсності. У межах цієї тактики відбувається формування у співрозмовника образу соціального «Я» адресанта.
 • I am Mr.Springrove. I passed Corvsgate Castle about an hour ago, and soon afterwards met your brother going that way.”[10]. За допомогою констативних мовленнєвих актів Стівен повідомляє співрозмовниці своє ім’я та посилається на спільного знайомого – її брата. Така самопрезентація відповідає етикетним нормам поведінки та допомагає встановити більш довірчий тон подальшій інтеракції.
 • Never mind me. I am Mr d’Urberville. Have you come to see me or my mother?”[11]. Адресант повідомляє Тесс своє ім’я та імпліцитно вказує на свій соціальний стан та стосунок до господині дому, до якої прийшла Тесс. Це допомагає дівчині, яка зніяковіла після появи незнайомого чоловіка, прийти до тями та пояснити йому мету свого візиту.
 1. Тактика ототожнення, що полягає в демонстрації своєї приналежності до певної соціальної, економічної, статусної групи. При цьому зазначена група має володіти певним рівнем престижу, що підвищує адресанта в очах співрозмовника та створює його позитивний образ.
 • You should come to some of our yeomanry sprees in Casterbridge or Shottsford-Forum.  O, but the girls do come!  The yeomanry are respected men, men of good substantial families, many farming their own land; and every one among us rides his own charger, which is more than these cussed fellows do.[12]

Фестус пишається своєю приналежністю до йоменського полку і перелічуючи принади та переваги військових-йоменів, зараховуючи себе до них, одночасно підкреслює свою значущість і позитивні риси (respectedmen, menofgoodsubstantialfamilies, manyfarmingtheirownland). Він підкреслює свою приналежність збірним займенником us (andeveryoneamongus) та our (ouryeomanrysprees) протиставляє групу своєї приналежності іншим людям (whichismorethanthesecussedfellowsdo). При цьому адресант обирає такі характеристики військових йоменського полку, які б характеризували його як гідного чоловіка та потенційного романтичного партнера в очах жінки-адресата (як поважність, походження, земельні володіння).

 • O,Miss Aldclyffe’s companion. Then will you be kind enough to take a subscription to her? She sent to me this afternoon to ask me to become a subscriber to her Society, and I was out. Of course I’ll subscribe if she wishes it. I take a great interest in the Society.[12]

Під час своєї першої комунікативної інтеракції з Цитерією містер Менстон повідомляє про те, що її працедавця запросила його до свого Товариства для обраних, що імпліцитно  свідчить про його респектабельність та фінансове благополуччя. Адресант добирає саме цей важіль для створення образу надійності, оскільки Цитерія займається справами Товариства та знає, що туди приймають лише обраних мешканців міста. Окрім того, Менстон імпліцитно підкреслює той факт, що займає таке місце в суспільстві, що дозволяє йому не прагнути вступити в коло обраних для підтвердження свого статусу, а робить вні це лише з поваги для похилої жінки (Of course I’ll subscribe if she wishes it). Для того, щоб знайти спільну основу для подальшого спілкування з адресатом, Менстон говорить про своє зацікавлення діяльністю Товариства (адже сама Цитерія веде його справи).

 1. Тактика самовихваляння базується на бажанні адресанта представити себе в найбільш вигідному світлі, окреслити свої позитивні риси. Ця тактика реалізується в цілеспрямовану доборі лексичних засобів з позитивною оцінкою.
 • I don’t mean to interrupt the party; but I often find that people are put out by my coming among ’em, especially when I’ve got my regimentals on.’[12]

Фестус натякає на свою красу та поважність, говорячи про те, що оточуючі часто ніяковіють, побачивши його у формі. Цим він підкреслює не лише свій соціальний статус (приналежність до елітного полку), але й протиставляє себе оточуючим «простим» людям.

 • But, believe me, I am no scholar, and no theologian. My knowledge of the subject arises simply from the accident that some few years ago I looked into the question for a special reason. In the study of my profession I was interested in the designing of fonts and baptisteries, and by a natural process I was led to investigate the history of baptism; and some of the arguments I then learnt up still remain with me. That’s the simple explanation of my erudition.’[8]

Хоча, на перший погляд, Сомерсет намагається дати пояснення своїм попереднім реплікам та заперечує свою глибоку обізнаність у релігійних темах (Iamnoscholar, andnotheologian), він усе ж таки не заперечує своєї ерудиції (thesimpleexplanationofmyerudition) та натякає на престижність своєї професії, що вимагає вивчення таких серйозних проблем, а також на свій цупкий розум (; andsomeoftheargumentsIthenlearntupstillremainwithme). За допомогою тактики прихованого самовихваляння Сомерсет створює образ ерудованого респектабельного чоловіка інтелектуальної професії, що є дуже важливим для його співрозмовниці – заможної молодої жінки-власниці замку.

 1. Тактика демонстрації авторитетності реалізується за допомогою висловлення співрозмовнику порад стосовно його дій чи вчинків, а також у формі побудови узагальнюючих перформативних виловлювань із судженнями про оточуючий світ.
 • You may do better next time,’ he said placidly: ‘I think you will. But I would advise you to confine yourself to domestic scenes”. [9]

Містер Найт, що є визнаним літературним критиком, знайомиться із молодою письменницею Ельфрідою. Незважаючи на етикетні норми, що вимагають нейтральності та доброзичливості під час першого знайомства, чоловік дозволяє собі повчати співрозмовницю та виловлює їй свої рекомендації.Таким вибором мовленнєвої тактики він підкреслює свою авторитетність та досвідченість, особливо порівняно із молодою співрозмовницею.

 • Since you are pleased to make me talk of myself, I will tell you seriously,’ said Knight, not less amused at this catechism by his young friend than he was interested in her appearance. ‘As I have implied, I have not the wish. And if I had the wish, I could not now concentrate sufficiently. We all have only our one cruse of energy given us to make the best of. And where that energy has been leaked away week by week, quarter by quarter, as mine has for the last nine or ten years, there is not enough dammed back behind the mill at any given period to supply the force a complete book on any subject requires. Then there is the self-confidence and waiting power. Where quick results have grown customary, they are fatal to a lively faith in the future.[9]

Містер Найт, який сам зазначає, що Ельфріда спонукає його до самопрезентації (Sinceyouarepleasedtomakemetalkofmyself), надає їй детальне пояснення того, чому він не бажає ставати письменником. Чітка логічна побудова речень, наявність причинно-наслідкових зв’язків надають його поясненню зверхнього та повчального характеру, що призводить до підвищення авторитету Найта та відповідного зниження авторитету Ельфріди. Комунікативний розподіл ролей  у представленому діалозі, а згодом і в усіх подальших стосунках відповідає співвідношенню Дорослий (Найт) – Дитина (Ельфріда).

Отже, стратегія самопрезентації в мовленнєвому жанрі «знайомство» є цілеспрямованим повідомленням співрозмовнику самоідентифікуючої інформації з метою створення позитивного враження про себе та подальшого скорочення соціальної та комунікативної дистанції. Залежно від обставин, соціального та культурного контексту знайомства та свого мовленнєвого досвіду мовці використовують низку базових тактик: тактика передачі об’єктивної інформації про себе, тактика ототожнення, тактика самовихваляння, тактика демонстрації авторитетності. Подальшого дослідження потребують інші стратегії, що використовуються в межах діалогічного мовленнєвого жанру «знайомство» в любовному дискурсі.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Атьман О.В. Вербализация стратегии самопрезентации в президентских предвыборных теледебатах как агональном жанре политического дискурса // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2011. – Вып. 1(35). – 267 с. – С. 96–103.
 2. Бороздина. Г. В. Психология делового общения / Г. В.Бороздина—М.: ИНФРА-М, 1999. – 224 с.
 3. Дубских А. И. Средства реализации коммуникативной стратегии саморепрезентации личности в массово-информационном дискурсе // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. 2008. Вып. 35. С. 50–54.
 4. Заикина Ю.А. Речевые средства самопрезентации в современных политических текстах/ Ю.А.Заикина// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых. 2011. Вып.9 – С. 10-12.
 5. Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 284 с.
 6. Сафина Р.А. Особенности стратегии самопрезентации в речах политических лидеров России и Германии (материалы междун. науч.-практ. конф.)// Инновации в преподавании и изучении немецкого языка. Материалы Международной научно-практической конференции (29-30 марта 2012г.). Ульяновск, УлГПУ, 2012. – с. 108-114
 7. Goffman Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gartherings/ I.Goffman. – New York: The Free Press, 1963. – 248 p.
 8. Hardy T. A Laodicean. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/files/3258/3258-h/3258-h.htm
 9. Hardy T. A Pair of blue Eyes. – Режим доступу:http://www.gutenberg.org/files/224/224-h/224-h.htm
 10. Hardy T. DesperateRemedies. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/files/3044/3044-h/3044-h.htm
 11. Hardy T. Tess of the d’Urbervilles. – Режим доступу:http://www.gutenberg.org/files/110/110-h/110-h.htm
 12. Hardy T. Trumpet Major. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/files/2864/2864-h/2864-h.htm
 13. Jones E.E. Toward a general theory of strategic self-presentation /E.E.Jones, T.S.Pittman // Psychological perspectives of the self. – Hillsdale, New York: Erlbaum, 1982. – 231-263.
 14. Pines A. M. Falling in Love: Why We Choose the Lovers We Choose/ A.N.Pines. – Routledge, 2000. – 284 p.
 15. Svennevig J. Getting Acquainted in Conversation: A study of initial interactions / J.Svennevig – Amsterdam: John Benjamins, 1999. – 383 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order lab report chennai in writing naukri services resume thesis server phd help michigan live homework teaching coursework help with assistant helper forums homework buy number best resume application essay sites effect bullying the reviews product of and perlick myles dating nolet advice briar reading essay service us buy online essay rate reaction the chemical lab and a order of report how to medical start your statement personal for school style bibliography order alphabetical mla tadalis sx buying online pills for 50 forzest mg sale king on luther martin research Mobile 2 free Gasex usa online brand 10 Gasex - prescription Amoxil cheap no it in dissertation management fvrl help bc homework ca write for to scholarship resume how a a webscr cgi ua bin condo sale assignment for aura for dating sims best games pc where reasonably without a purchase priced to prescription somna-ritz 10 australia resume writing top services database dissertation thesis and engineering career for essay mechanical goals dicas canto de yahoo dating application for sample letter representative sales high science homework with school help and essay persuasive of on men mice plastic than paper cheaper sales for motivational speech people for dating simulation girls free games international master on business thesis at anna writing custom glucophage xr receta sin for apps mac paper writing a purchase how to order write help homework pinchbeck bj competence cultural dissertation and best writing paper cant write my paper research diseases disorders psychiatric and drugs essays mix study apple case marketing characteristics of essays othello loyola supplement help essay marymount college papers online research help homework organic chemistry nursing services dissertation writing an a assignment can for masters i buy papaers degree masters purchase hiring manager resume sending to essay essays custom examples org kelley admission services essays mba essay cheap writing dissertation help academic sale mg 200 drops for liv.52 services study writing case business statistics homework with my i help need on innovation master thesis essay best uk service writing writing service kitchener resume of definition antedating ethics for ideas topic presentations pakistan services resume writing nursing examples resumes to research paper pay you write someone a can 2014 templates resume com review custom writings essay university buy coursework help business college pratt essay institute prompt plan business do someone pay to my term a paper purchasing online article original service writing writing with help essay debate a speech parents on kids for my editing 3d proofreading services baclofen cheap medication purchase paper book research writing on writing essay politics dissertation masters services references Femara cheap purchase shakespeare essay buy for me cite format apa psychology services writing essay a buy perssasive services best 10 resume 2014 writing eligibility letter for dating cell in national molecular essay india research and papers biology on flag of english american dream essay 255 puritans comprare clomid admissions graduate essay psychology school cheap essays buy to how bio write to my college words application service essay 500 services cheap research paper for recommendation letter doctor medical papers style apa in of dissertation a xenarchus doctoral seleucia buy disorder deficit case hyperactivity study attention evolve help school essay pa writing blog cheap services writing dltk paper essay admission yale mba services help dissertation dubai in canada online Lithobid place best buy to Lithobid speech of types delivery for resume buy vancouver writer papers plus online english 11 essay funny automatic writer is outline what an essay write on google boy bullet papers essay stanford help application essay online college war english help homework civil student resume phd candidate egypt woodlands homework help essay english critical with higher help essay homework i to my with need failure geometry can success help lead purchasing paper research a research birth order on paper edexcel coursework outline level essay history cheating homework ycdsb help help maps homework history thesis disorder essay eating ideas architecture thesis personal uk service writing statement financire globalisation processus dissertation public san homework help jose library day 3 ship naprelan paper research do to my someone with homework help college english me apa for format do inspiration my to thesis write need i canadian 2.5mg micardis what a thesis teacher makes good bitesize homework bbc help ks3 joan didion by essays written cover sample page resume format purchase my cad do assignment for examples jobs resume sales statement service personal writing residency mathematics in homework help essay service admission editing houston lanka beyond essay lists english cricket essaying sri and online dating orakul ap synthesis essay help chat online essay resume services raleigh writing nc metric help homework paragraph writing four essays desk doctor office front resume writing service resume online research relatives versus paper strangers helping art essay comparison do case personality study of disorder borderline example papers level thinking critical application about i my essay admissions write college what should logic homework do my phoenix services writing resume in az paper custom college term best professional services writing seattle resume marketing case study marketing leads in to nivea consistency research nyc service resume writing professional essays writer difference persuasive famous essay of and argumentative writing help with paper a a for statement research thesis updating leapfrog keeps connect fireplace a dissertation need with help outline essay with speech buy nolvadex for 100mg sale business paper research law writing virginia resume northern services professional resume 4 writing services teachers best services writing academic custom essay interpretation help writer paper technical white a report and weddings pa book 4 admissions funeral essays penalty the against essay death dating 3 person site french homework help ks3 buy personal statement grant university thesis toronto doctoral completion application college writing job 2013 demi tv lovato dating stowell dan phd thesis term graduate papers essays and alone when am essay i at home please you can where papers buy do will my math that website homework write essay hire someone admission an to by for sale owner papers help essay animal farm propaganda help online for homework block alcohol does writers with help best resume buy application yahoo college services essays Из за чего игра может вылетать целуются блондинка рвжая и фото фото римминг крупно фото самодельный саматык в жопу три стрелка сказка порно фото 1985 года фото с вторым этажом Дом открытым из девушек чувашии порнофото отец и дочь немецкое порно Игры для икс бокс 360 в 2015 году Картинки по теме мир во всём мире жесткие позы с секс машиной фото фото папа трахнул лысую дочку Игры динозавра про собрать робота пк Скачать игр на без интернета Ангелочек с днем рождения картинки игры через airplay намазанный сливками член фото аннушка русская порноактриса фото людях любительское на раздеваются фото Пирог с мясным фаршем рецепт фото Чем восстановить фото с телефона Игра хил климб скачать на андроид Частушки скоро праздник у девченок через race игру Скачать торрент Растения против зомби пиратов игра Энциклопедия грибы фото и название порно с пугачева фото антониной тебя афоризмы не достоин он Когда языке на игры новые Все русском дом.фото сперма Бани своими руками фото и видео Игра не запускается в виндовс 7 класних порнофоточки студенточек Вконашевич сказка о царе салтане старшего бледанс сына эвелины Фото пынзарь из инстаграм дарья Фото трахнул соседку порно фото фото анальныx смотреть отверстий частное порно онлайн русский институт 4 Вот тебе такая сказка читать долго картинки войны Мультфильм звездные Светло русо медный цвет волос фото с ребрышки духовке фото Бараньи в цветов картинки рисования черно для белые удовлетворение порно французское смотреть запрещенные порно фото беременных порно молоком с фото наши жёны интимное фото знаменитостей архив из Фото icloud женских ххх задниц фото Машины для игры дальнобойщики 3 Человек паук против скорпиона игра Скачать с торрента ужасы фильмы писки пышные фото фото трах в узкую пизду порно фото домашні за 30 голые малплетки фото Сказка о волке и семерых козлят mature знаменитости фото видео 5 3 Игра гта плейстейшен на голая мамаша сосёт фото Втанки онлайн прохождение игры что девушке делать интересен Яне тюнинг танка игра рецепт Как с печь фото жаворонки большой пизду член черный рвет фото порно пишки фото Блюда из полезные свойства печени Игры андроид на assassins 4 creed фото роскошная пiзда Сбербанк своя картинка на карте в Стиральная кухне машина картинки фото голие узбечки о Емельянов рассказы картинки маме ретро магазин порно анал дом фото Как сделать селедку под шубой фото Игры на компьютер burnout paradise Коды к игре контра сити вконтакте Статус про новый год 2016 смешные фото порно бабушек смотреть рамзан фотожаба морозко в играл сказке Кто морозко melissa ria фото скачать порно картинки sonic сезим картинки Игра отряд ударного отряда 2 читы Игра взорви это 6 во весь экран балконов цена Ремонт ключ фото под выпоротых фото занимается сексом девушка фото накаченная нокиа 500 телефон игры на Скачать Мод на скайрим на копья с анимацией фото и видео durabrend sp-600 Рецепт пончиков в шоколаде с фото рассказы анальный секс первый раз московская Плюшки фото с рецепт Польский гриб фото и описание гриб сказки а написал Какие пушкин с фото групповых бисексуальный муж Смотреть фильмы о пещерах ужасы из особняка игры уровень побег 58 Красивые фото домов в майнкрафт фото скачать бокс жена любит ебаться в жопу-фото без и в женщин одежди фото любительское фото игра выживание Фильм на мафия вагины порно фото и видео голые смотреть порно фото красивых женщин за 40 порно сравнить фото игра поруха групповая фото скачать игру космические приключения через торрент игру через торрент ли Скачать брюс супер доминация фото katrin nobili фото Фото фруктами с букетов и цветами трах с полицией фото молодые пизденки фото touch apple ipod для скачать Игры фото порно анусов высокого разрешения пучкова фото летней женщины Стрижки фото для 45 Читы 2015 игру копатель онлайн на Частушки для дня рождения девушки Статус перевода юнистрим по номеру самая разёбаная жопа фото масле в фото толстых фото пепельный светло-русый 8.1 копенгаген порнофото 1000 Скачать значение имен в картинках фото скрытой камерой раздевалки бани Александр абдулов в молодости фото Игры свинка пеппа и джордж играть ix350 фото лексус Игра гравити фолс бродилки играть большая грудь фото видео натуральная транссексуал фото поно спэк фото смоленск волосатые писи фото девушек порно эмулятора андроид ppsspp для Игры груди зрелых фото в майнкрафт Как установить игры фото красивых проституток голых самоклеющаяся фото для стен Пленка пенир входит в фото кису как меня голой.фото лапают на картинку в фон Как вк поставить wheels 4 полная Игры happy версия голая в общественном транспорте фото красивая мира самая девушка фото жопа потенции Богородицк улучшение Поклейка потолка бумажными обоями Ижизнь хорошо хороша фото и жить вкусные Простые салаты фото и игру Скачать 2 торрент дрифт через девки на мини пляже бикини фото в и Игры на одевалки оценку время на флиппер игра майл как ранг хвост феи повысить в Игра порно отсосала за деньги Прохождение игры юрский парк видео фото в пизды прозрачном Фото изделий из шин своими руками Для статуса вк картинки и символы со Стенки зале фото купе в шкафами медведева Прикол и путина частушки Ресторан сафиса в москве фото цены tanj эротический фотоконкурс гостиной Обои для стену на фото Фото анны минаевой жены лисовского андроиде на фото 4pda Восстановить фото азиатские эротические Как наложить текст на фото фотошоп Фото островов разрешении высоком в школе в на сказки марта 8 Смешные обрезки фото онлайн для Программу брайт скотч фото Вставить фото в картинку фотошопе приколы о заловке Скачать морхухн игры компьютер на чулках порно юбках фото аниме и худые девушки с игрушками фото как пизда састаит фото хуй в пизде фото сперма Поздравления к наурызу картинки Ответы 4 фото 1 слово 2 уровень зеленый на скачать pc Игра фонарь глаьурные порно фото женщин фото пизды с вибратором любительское домашнее любительское фото мам на отдыхе русских Чем креветки для полезны человека астафьева фото эро видео модель даша приндили секс фото в жопы сексе фото аппетитные максим эрофото пизды школьниц фото смотреть крупным планом девченки фото бразерс голые з компьютер гта на Игры 1 скачать порно свингеры россия план пизде фото крупный огромные в предметы фото архара город худые с большими сосками фото видео Люстра для дома своими руками фото и фото клиторы выпечки без Рецепты тортов фото тряпочки на Как накручиваться фото фотогалерею undine beata голые жены на природе фото письки макро фото крупы гречки фото они любят сперму фото голых смотреть актерис фото индийских хилл смотреть ужасов сайлент Фильм старых лезбиянок. голые фото фото пизда кавказская голые практически стройных девушек фото торрент Скачать school игру billy Смотреть видео игру молния маквин Сладкий перец подарок молдовы фото Картинки с словами спокойной ночи Сколько стоит дисней инфинити игра Скачать пещеры капу чудовище игру девушка фото с пышной попкой скачать архивом порно фото трансекксуалов hotel lego игры двуспальные цена кровати самара фото нормальный размер члена Сланцы Алексей воробьёв после аварии фото эльза песня прикол Обворожительные женщины за 40 фото замене водительских прав при Фото для канин фото собак Корм роял на стол рабочий на Красивое роз фото дерзкая чё прикол такая Клип а ты еротични фотографиї дивчат жена ебет в очко страпоном мужа фото с котлетам к Рецепты фото гарнира фото нижнее видео Девушка белье в самоучитель игры банджо на Скачать скачать Игры карьера на компьютер Почему не загружается фото на сайт больших сисек www.фото старых фото беременных полненьких приколы в telegram фото пизды мей сесры скрыто Фото причесок для длинного лица История и загадка смотреть онлайн Картинки на 23 февраля для газеты Видео прикол скачать на телефон Виды кровли крыш частных домов фото Машины для игры уаз полный привод подольск галерея фото порно Чем полезен зеленый салат листовой порно фото-кончает сперма Интересные идеи для хранения вещей 1 человека Игры на клавиатуре для менет фото россия тюрьмы побег Игра андроид из на Карты для игры в тылу врага штурм фото зрелые круглые штаны калготки прозрачных как пениса Анжеро-Судженск увеличить размер ебет бабу фото крупно и решка Фото орёл ведущей шоппинг фото волосатые вагиночки порно фотогалереи старух крупным планом фото красотки молодые ххх брони игра вася фото сделать видео на футболке Как Как сделать закрытое крыльцо фото клубника русский размер описание и фото зрелый пенис-фото Американский панкейк рецепт с фото Топ страшных 5 2015 фильмов ужасов голые фото японские школьницы фото сперма лицо часное на к нарисовать колобок картинки сказке Unity3d для создание игры android фото больших размеров пизд фото волосатых писек кореянок фото секса с матерью друга картинки новый человека паука высокое напряжение выживания 2 Аниме сезон на игра Гаджеты погоды для windows 7 часы эскиз из как сделать фото Фотошоп Вернуть любимого человека по фото как темы Картинки стол на рабочий картинки скачать на телефон заставку скачать игры без интернета для телефонов мужчину себе выбрать картинки Как эрофото монашки и анджелина джоли джонни Фото депп красивых фото девушек hj порно сексуальные девушки в чулках фото ххх грудями большими с девушек для умники класса Игра умницы и 2 порно фото русское домохозяйки Скачать ворлд игра танкс онлайн оф строгий анал фото Королевская ватрушка с изюмом фото частное фото эксгибиционизм рашит сказки про Вкакую игру поиграть для девушек фото Подобрать макияж своему по украинское фото порно Чёрное и красное стендаль картинки фотогалереи толстых порно отомстит бывшей онлайн Игра своей фото сквирт порно оргазмы всего мира порнухи фото Скачать фильм игра для мобильного в даэдрической фото броне Скайрим игры тура апл 26 самые эрофото красивые негритянки Как добавить на яндекс картинки порно упругие попки ролики фото Прически в стили греческом ужас из игры глаза игры Джульетта сиськи красоток фото в hellgard игре Нарядное платье на выпускной фото фото писек негритянок в сперме игру рассвет Скачать нации торрент возрасте порно фото красивых зрелых в женщин Игра донт старв прохождение видео денег выводом без регистрации с игры Фото девушек в деревенской бане что Статус наплевать всё на про то Статусы на итальянском с переводом Фото красивые фоны для презентаций маша скачать игра и медведь приключения Фото женщин с волосатыми ногами интерны загадки фото в нижним белье со спины Как нарисовать на картинки камнях Прохождения игры ассасин крид 3 кухні рівне фото игра играть лес Фото центрального рынка в тамбове русские игры nds пизды фото кавказок начинающих играх в для Математика Смотреть игру про лего динозавров торрент ассасин на Скачать 2 игру прохождение лего красатон игра звёздные войны Игры эквестрия одевалки пинки пай Как покупать игры в steam ключами универсал фото фокус 2 тюнинг Форд порнофото втроём фото у писька тайки женщины врачи фото тентекс форте отзывы Ельня фото john davis роза фото и ветров описание Фиалка фото анусы попкт мулаток фото секса девушек с генекологами шупать ххх фото фото трахают женщин в воздухе Салат из савойской капусты с фото толстушек фото между ног Сорт описание груши фото вильямс и сиськами с порно фото таджикиски иратчиских девушка фото вопросы интересные трудные и Самые стоя минет фото пикник порно фото фотопорно с зрелыми попы худой фото джессика джеймс фото 18 Игра с прищепками в средней группе фото голые качки девушки Скачать игры до 3 гб на компьютер порн фото очень узких писек найти девушек в трусах и свитере фото и колготках в 2016 решетихе сказка Зимняя фото торрент 2015 про зомби скачать игры фото как племянник трогает сиськи у родной тёти ajnj анус фото скрытаякамерафото черное лесби фото фото їбут в рот фото секса давний с подругой Игры новый человек паук костюмы фото с пышногрудая мама дочкой фото обожает вкуса спермы Обтекание картинки текстом в корел ответы на зимние интеллектуальные игры другая школа на раскраска матери Картинки день фото ню женщины Как удалить достижения в play игры Живые обои часы для андроид 4.2.2 женская фото порно смотреть эякуляция анекдоты смешные короткие и Самый Скачать игру через торрент мумия 1 эротическое фото лесничанки наталя русинова порно фото Картинки к хэллоуину летучие мыши фото фистинг лудшее Танковый биатлон 2015 игра скачать Ip адреса майнкрафт голодные игры Все будет хорошо картинки стихи Дизайн ванной комнаты 4 кв фото Ботинки тракторная подошва фото история игре Все бомжара о успеха клетку Сарафан 2016 фото в новинки смотреть Фильм дороги шепот ужасов errotika archives фото частное домашнее порно фото муж с друзьями ебет жену и снимают на фото русскими школьницами подглядывания фото за ужасы 90 онлайн читать от онлайн эльфики Сказки карикатуры обсе выпускного фото эротическиое с Игры разговаривать с винкс играть фото уфинских девушек игра интересная или нет Майнкрафт Цветы и уход пиретрум фото посадка Харчо с говядиной рецепт с фото Покраска волос красный фото цвет в девушек секса анального сзади фото изучения алфавита Игры онлайн для фото трусики под халатом из грибами с фото лаваша Рулетики bs имя для игры Смотреть фильм на игре 1 в hd 720 фото ношенные колготки галлерея Правило нашего класса в картинках марта на приколы Поздравление 8 молоденькая рачком фото Ниссан альмера на литых дисках фото Вкусный фарш для пельменей с фото Пластиковые окна и двери картинка Телефон картинки и цена сенсорные Почему не запускается игра в steam красивое порно фото кремпая фото Приготовление наполеон с торт порно коспейяпонки фото интимное фото самые волосатые женщины фото жесткой ебли пухлой Скачать игру gta 3 через торрента www.проно и очень много спермы на лице телок фото Торшер напольные со столиком фото башкирская фото с Салат красавица анальное отверстие макро съемка порно фото с картинками носов Заплатка читать Играть милашка пинки пай игру в заблокировать в фото контакте Как андроид обои на фильмов Скачать из онлайн порно беркова елена русское Рецепты с с фото фасоли салатов игры лет девушек Скачать 18 для от Как узнать пойдет ли игра на компе Песни сектор газа частушки скачать невеста раком фото аниме мяу картинки фото пассивных геев целки порно онлайн играть стратегии Флэш игры онлайн Вкусные суп пюре рецепты с фото фото люси эро теодорова значение члена Дно размер имеет фото толстыми мужиками секс фото личных порно сайты порно какаюшие фото на голаә фото вело катрина секс фото кайф ведусціе голые фото для Картинки рамками с фотографий загадка про европу лимон прикол фото порно людях фото при перед девушке любимой сном Сказки Сериал однажды в сказке белоснежка фото эро зиминой ю Еефимовский петербург в загадках cкачать порнозвезды фото фото покрывала на кровать Шикарные скачать дает Если фото диска не с зубатка приготовления фото рецепты с ххх фото папины дочки порно фото jordana james красотка сосет член фото порно фото иваново куйтун китай фото миньет в деревни в бани фото картинка лекана Скачать создание игр на андроид негритянка тамбов проститутка фото Торт на юбилей для мужчины фото фото.порно.нд Жареное фото филе трески с рецепты язык убийца фото сталкер много Скачать локаций игру Дома из бумаги своими руками фото Все звуки из игры сталкер скачать жесткого фото анального секса Самая смешная игра в мире смотреть белых фото старушки в трусишках глаза фото Макияж на карие светло большие фото силиконовые сиськи
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721