ДІАЛОГІЧНИЙ ЛЮБОВНИЙ ДИСКУРС: РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В МОВЛЕННЄВОМУ ЖАНРІ «ЗНАЙОМСТВО» (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ТОМАСА ГАРДІ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 81’42

Булкіна А.В.

КНУ імені Тараса Шевченка

 

ДІАЛОГІЧНИЙ ЛЮБОВНИЙ ДИСКУРС: РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В МОВЛЕННЄВОМУ ЖАНРІ «ЗНАЙОМСТВО» (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ТОМАСА ГАРДІ)

Статтю присвячено розгляду особливостей реалізації стратегії самопрезентації в межах мовленнєвого жанру «знайомство» любовного фікціонального дискурсу.  Розкрито місце та роль жанру в континуумі любовного дискурсу. Виділено низку базових тактик, що сприяють реалізації стратегії самопрезентації та здійснено детальний аналіз кожної із них.

 

Статья посвящена рассмотрению особенностей реализации стратегии самопрезентации в рамках речевого жанра «знакомство» любовного фикционального дискурса. Раскрыты место и роль жанра в континууме любовного дискурса. Выделен ряд базовых тактик, способствующих реализации стратегии самопрезентации, а также осуществлен подробный анализ каждой из них.

The article examines the features of the self-presentation strategy within the speech genre “acquaintance” in fictional love discourse. It describes the role and place of the genre in the continuum of love discourse. It presents the basic tactics of self-presentation strategy and a detailed analysis of each of them.

Ключові слова: любовний дискурс, діалог, мовленнєвий жанр, комунікативна стратегія, комунікативна тактика.

Ключевые слова:любовный дискурс, диалог, речевой жанр, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика.

Keywords: love discourse, dialogue, speech genre, communicative strategy, communicative tactic.

Специфіка міжособистісної комунікативної взаємодії індивідів в повній мірі проявляється в сфері любовного спілкування. Формування та функціонування діалогічного любовного дискурсу як в цілому, так і окремих його жанрів становить значний інтерес для лінгвістичного дослідження.

Актуальність статтівизначається загальною комунікативно-функціональною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень. Об’єктом дослідження статті є діалогічний любовний дискурс, а предметом – реалізація стратегії самопрезентації в мовленнєвому жанрі «знайомство» в межах любовного дискурсу романів Томаса Гарді.

Перша зустріч та знайомство майбутніх закоханих мають принципове значення для подальшого розвитку їх стосунків. Стосунки, що виникають на основі атракції між двома індивідами, матимуть подальше продовження, а її відсутність зменшує таку можливість [14:88]. Цю думку підтверджує й проведений аналіз досліджуваного матеріалу: виникнення взаємної атракції між співрозмовниками вже в процесі знайомства (а іноді й до нього, за допомогою попереднього «придивляння», або отримання інформації про майбутнього співрозмовника з додаткових джерел) є запорукою розгортання взаємного любовного почуття. У випадку ж виникнення атракції з боку лише одного з комунікантів, любовні стосунки розвиваються у бік негативної поляризації, романтичне почуття є невзаємним або ж приносить парі страждання.

Мовленнєвий жанр «знайомство» реалізується в соціальних ситуаціях, що включають двох чи більше людей, які входять в безпосередню близькість один до одного та створюють спільний комунікативний простір для того, щоб мати можливість спостерігати один за одним [7:18].

В процесі першої комунікативної взаємодії, що реалізується в мовленнєвому жанрі «знайомство», однією з провідних стратегій співрозмовників є самопрезентація, оскільки збільшення взаємної обізнаності призводить до збільшення довіри та скорочення соціальної дистанцінії між мовцями.

Хоча стратегія самопрезентації привертала увагу дослідників здебільшого в межах політичного дискурсу, зокрема в мовленнєвих жанрах «політичні дебати» та «політична промова» (Сафіна Р.А. [6], Заікіна Ю.А. [4], Атьман О.А. [1], Дубских А.І. [3]), дотримуємося думки О.І.Іссерс, яка вважає, що стратегія самопрезентації в тій чи іншій мірі присутня у будь-яких умовах комунікації у якості допоміжної стратегії [5:74]. Для мовленнєвого жанру «знайомство» стратегія самопрезентації є провідною та може бути визначена як управління сприйняттям реципієнта шляхом цілеспрямованого привертання його уваги до таких особливостей свого зовнішнього вигляду, своєї поведінки, ситуації, які запускають механізм соціального сприйняття [2:26]. Слід зазначити, що мається на увазі «штучна», цілеспрямована самопрезентація, на відміну від «природньої», такої, що властива всім людям та реалізується мимовільно та неусвідомлено.

Наявні декілька безпосередніх причин, що спонукають суб’єкт до реалізації комунікативної стратегії самопрезентації:

 • внутрішнє спонукання – суб’єкт прагне до саморозкриття виходячи із власних міркувань прагматичного та емоційного характеру;
 • зовнішнє спонукання:
 • норми етикету – суб’єкт вдається до самопрезентації у зв’язку із необхідністю дотримання соціально-культурних норм знайомства (наприклад, під час знайомства необхідно назвати власне ім’я тощо);
 • інтерогативна стратегія співрозмовника – суб’єкт вдається до самопрезентацію у зв’язку із необхідністю відповіді на прямі запитання співрозмовника.

Стратегія самопрезентації реалізується за допомогою низки комунікативних тактик. Так, І.Джонс та Т.Піттман визначають стратегію самопрезентації як поведінкову реалізацію прагнення влади в міжособистісних стосунках та виділяють п’ять її тактик: 1) бажання сподобатися (ingratiating), що реалізується за допомогою люб’язності, схвалення, доброзичливості, лестощів та допомагає досягти «влади харизматичності»; 2) самореклама (self-promotion), що реалізується за допомогою демонстрації своїх знань та вмінь і допомагає досягти «влади експерта»; 3) залякування (intimidation), що реалізується за допомогою погроз та допомагає досягти «влади страху»; 4) пояснення прикладом (exemplification), що реалізується за допомогою демонстрації моральних переваг та допомагає досягти «влади наставника»; 5) благання (supplication), що реалізується за допомогою демонстрації слабкості та допомагає досягти «влади співчуття» [13].

Аналіз реалізацій мовленнєвого жанру «знайомство» в фікціональному дискурсі Томаса Гарді продемонстрував, що стратегії благання та залякування не використовуються співрозмовниками-майбутніми закоханими під час першої комунікативної інтеракції. Окрім того, на нашу думку, запропонована класифікація тактик самопрезентації потребує подальшого доповнення.

Заслуговує уваги також концепція самопрезентації, запропонована Яном Свенневігом, який вважає, що за допомогою перформативних мовленнєвих актів особистості презентують себе іншим мовцям у формі трьох базових образів: набору почуттів та емоцій (емоційне Я), позиції у соціальній структурі, включно з певними правами та обов’язками (соціальне Я), моделі світу (когнітивне Я) [15:33].

Виходячи із вищезазначених концепцій, виділяємо низку тактик, що використовуються для реалізації комунікативної стратегії самопрезентації у мовленнєвому жанрі «знайомство» в любовному фікціональному дискурсі.

 1. Тактика передачі об’єктивної інформації про себе. Адресант повідомлює адресату фактичні дані про себе (ім’я, вік, професія, походження, тощо) з метою самоідентифікації. Інформація, що передається за допомогою цієї тактики, є об’єктивною та здебільшого відповідає дійсності. У межах цієї тактики відбувається формування у співрозмовника образу соціального «Я» адресанта.
 • I am Mr.Springrove. I passed Corvsgate Castle about an hour ago, and soon afterwards met your brother going that way.”[10]. За допомогою констативних мовленнєвих актів Стівен повідомляє співрозмовниці своє ім’я та посилається на спільного знайомого – її брата. Така самопрезентація відповідає етикетним нормам поведінки та допомагає встановити більш довірчий тон подальшій інтеракції.
 • Never mind me. I am Mr d’Urberville. Have you come to see me or my mother?”[11]. Адресант повідомляє Тесс своє ім’я та імпліцитно вказує на свій соціальний стан та стосунок до господині дому, до якої прийшла Тесс. Це допомагає дівчині, яка зніяковіла після появи незнайомого чоловіка, прийти до тями та пояснити йому мету свого візиту.
 1. Тактика ототожнення, що полягає в демонстрації своєї приналежності до певної соціальної, економічної, статусної групи. При цьому зазначена група має володіти певним рівнем престижу, що підвищує адресанта в очах співрозмовника та створює його позитивний образ.
 • You should come to some of our yeomanry sprees in Casterbridge or Shottsford-Forum.  O, but the girls do come!  The yeomanry are respected men, men of good substantial families, many farming their own land; and every one among us rides his own charger, which is more than these cussed fellows do.[12]

Фестус пишається своєю приналежністю до йоменського полку і перелічуючи принади та переваги військових-йоменів, зараховуючи себе до них, одночасно підкреслює свою значущість і позитивні риси (respectedmen, menofgoodsubstantialfamilies, manyfarmingtheirownland). Він підкреслює свою приналежність збірним займенником us (andeveryoneamongus) та our (ouryeomanrysprees) протиставляє групу своєї приналежності іншим людям (whichismorethanthesecussedfellowsdo). При цьому адресант обирає такі характеристики військових йоменського полку, які б характеризували його як гідного чоловіка та потенційного романтичного партнера в очах жінки-адресата (як поважність, походження, земельні володіння).

 • O,Miss Aldclyffe’s companion. Then will you be kind enough to take a subscription to her? She sent to me this afternoon to ask me to become a subscriber to her Society, and I was out. Of course I’ll subscribe if she wishes it. I take a great interest in the Society.[12]

Під час своєї першої комунікативної інтеракції з Цитерією містер Менстон повідомляє про те, що її працедавця запросила його до свого Товариства для обраних, що імпліцитно  свідчить про його респектабельність та фінансове благополуччя. Адресант добирає саме цей важіль для створення образу надійності, оскільки Цитерія займається справами Товариства та знає, що туди приймають лише обраних мешканців міста. Окрім того, Менстон імпліцитно підкреслює той факт, що займає таке місце в суспільстві, що дозволяє йому не прагнути вступити в коло обраних для підтвердження свого статусу, а робить вні це лише з поваги для похилої жінки (Of course I’ll subscribe if she wishes it). Для того, щоб знайти спільну основу для подальшого спілкування з адресатом, Менстон говорить про своє зацікавлення діяльністю Товариства (адже сама Цитерія веде його справи).

 1. Тактика самовихваляння базується на бажанні адресанта представити себе в найбільш вигідному світлі, окреслити свої позитивні риси. Ця тактика реалізується в цілеспрямовану доборі лексичних засобів з позитивною оцінкою.
 • I don’t mean to interrupt the party; but I often find that people are put out by my coming among ’em, especially when I’ve got my regimentals on.’[12]

Фестус натякає на свою красу та поважність, говорячи про те, що оточуючі часто ніяковіють, побачивши його у формі. Цим він підкреслює не лише свій соціальний статус (приналежність до елітного полку), але й протиставляє себе оточуючим «простим» людям.

 • But, believe me, I am no scholar, and no theologian. My knowledge of the subject arises simply from the accident that some few years ago I looked into the question for a special reason. In the study of my profession I was interested in the designing of fonts and baptisteries, and by a natural process I was led to investigate the history of baptism; and some of the arguments I then learnt up still remain with me. That’s the simple explanation of my erudition.’[8]

Хоча, на перший погляд, Сомерсет намагається дати пояснення своїм попереднім реплікам та заперечує свою глибоку обізнаність у релігійних темах (Iamnoscholar, andnotheologian), він усе ж таки не заперечує своєї ерудиції (thesimpleexplanationofmyerudition) та натякає на престижність своєї професії, що вимагає вивчення таких серйозних проблем, а також на свій цупкий розум (; andsomeoftheargumentsIthenlearntupstillremainwithme). За допомогою тактики прихованого самовихваляння Сомерсет створює образ ерудованого респектабельного чоловіка інтелектуальної професії, що є дуже важливим для його співрозмовниці – заможної молодої жінки-власниці замку.

 1. Тактика демонстрації авторитетності реалізується за допомогою висловлення співрозмовнику порад стосовно його дій чи вчинків, а також у формі побудови узагальнюючих перформативних виловлювань із судженнями про оточуючий світ.
 • You may do better next time,’ he said placidly: ‘I think you will. But I would advise you to confine yourself to domestic scenes”. [9]

Містер Найт, що є визнаним літературним критиком, знайомиться із молодою письменницею Ельфрідою. Незважаючи на етикетні норми, що вимагають нейтральності та доброзичливості під час першого знайомства, чоловік дозволяє собі повчати співрозмовницю та виловлює їй свої рекомендації.Таким вибором мовленнєвої тактики він підкреслює свою авторитетність та досвідченість, особливо порівняно із молодою співрозмовницею.

 • Since you are pleased to make me talk of myself, I will tell you seriously,’ said Knight, not less amused at this catechism by his young friend than he was interested in her appearance. ‘As I have implied, I have not the wish. And if I had the wish, I could not now concentrate sufficiently. We all have only our one cruse of energy given us to make the best of. And where that energy has been leaked away week by week, quarter by quarter, as mine has for the last nine or ten years, there is not enough dammed back behind the mill at any given period to supply the force a complete book on any subject requires. Then there is the self-confidence and waiting power. Where quick results have grown customary, they are fatal to a lively faith in the future.[9]

Містер Найт, який сам зазначає, що Ельфріда спонукає його до самопрезентації (Sinceyouarepleasedtomakemetalkofmyself), надає їй детальне пояснення того, чому він не бажає ставати письменником. Чітка логічна побудова речень, наявність причинно-наслідкових зв’язків надають його поясненню зверхнього та повчального характеру, що призводить до підвищення авторитету Найта та відповідного зниження авторитету Ельфріди. Комунікативний розподіл ролей  у представленому діалозі, а згодом і в усіх подальших стосунках відповідає співвідношенню Дорослий (Найт) – Дитина (Ельфріда).

Отже, стратегія самопрезентації в мовленнєвому жанрі «знайомство» є цілеспрямованим повідомленням співрозмовнику самоідентифікуючої інформації з метою створення позитивного враження про себе та подальшого скорочення соціальної та комунікативної дистанції. Залежно від обставин, соціального та культурного контексту знайомства та свого мовленнєвого досвіду мовці використовують низку базових тактик: тактика передачі об’єктивної інформації про себе, тактика ототожнення, тактика самовихваляння, тактика демонстрації авторитетності. Подальшого дослідження потребують інші стратегії, що використовуються в межах діалогічного мовленнєвого жанру «знайомство» в любовному дискурсі.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Атьман О.В. Вербализация стратегии самопрезентации в президентских предвыборных теледебатах как агональном жанре политического дискурса // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2011. – Вып. 1(35). – 267 с. – С. 96–103.
 2. Бороздина. Г. В. Психология делового общения / Г. В.Бороздина—М.: ИНФРА-М, 1999. – 224 с.
 3. Дубских А. И. Средства реализации коммуникативной стратегии саморепрезентации личности в массово-информационном дискурсе // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. 2008. Вып. 35. С. 50–54.
 4. Заикина Ю.А. Речевые средства самопрезентации в современных политических текстах/ Ю.А.Заикина// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых. 2011. Вып.9 – С. 10-12.
 5. Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 284 с.
 6. Сафина Р.А. Особенности стратегии самопрезентации в речах политических лидеров России и Германии (материалы междун. науч.-практ. конф.)// Инновации в преподавании и изучении немецкого языка. Материалы Международной научно-практической конференции (29-30 марта 2012г.). Ульяновск, УлГПУ, 2012. – с. 108-114
 7. Goffman Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gartherings/ I.Goffman. – New York: The Free Press, 1963. – 248 p.
 8. Hardy T. A Laodicean. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/files/3258/3258-h/3258-h.htm
 9. Hardy T. A Pair of blue Eyes. – Режим доступу:http://www.gutenberg.org/files/224/224-h/224-h.htm
 10. Hardy T. DesperateRemedies. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/files/3044/3044-h/3044-h.htm
 11. Hardy T. Tess of the d’Urbervilles. – Режим доступу:http://www.gutenberg.org/files/110/110-h/110-h.htm
 12. Hardy T. Trumpet Major. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/files/2864/2864-h/2864-h.htm
 13. Jones E.E. Toward a general theory of strategic self-presentation /E.E.Jones, T.S.Pittman // Psychological perspectives of the self. – Hillsdale, New York: Erlbaum, 1982. – 231-263.
 14. Pines A. M. Falling in Love: Why We Choose the Lovers We Choose/ A.N.Pines. – Routledge, 2000. – 284 p.
 15. Svennevig J. Getting Acquainted in Conversation: A study of initial interactions / J.Svennevig – Amsterdam: John Benjamins, 1999. – 383 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

alphabetical order generator bibliography admissions custom service essay loss pill weight serious health thesis public veterinary masters to photosynthesis buy where paper website essay reference education homework help essays 123helpme shakespeare hamlet without a order prescription duricef get chicago writing medical best service resume ap help essays us history with dissertation 3eme republique to buy best essay online places an essay questions application common help buy resume for kansas city writing writers hire review homework do mac my i cant anymore fleetwood thesis writing help proposal someone to pay your write paper to college how in my japanese do i homework thomas jefferson essays written by essay comparing art a coursework level buy ict my for homework you me can do google paper cheapest printer prices conclusion phd extraction thesis dna for letters essay recommendation of problems common sample scholarships sale for houses hessay in york famous authors written essays by service 2014 best writing resume professionals term papers cheap essay outline for expository essay writers greatest essay italy custom business puritans essay dream 255 american doctoral dissertations purchase papers machine learning online article writer essay budget management strategy master thesis knowledge acquisto paypal maxaquin online help writing assignment custom on university essay admission help high school essay coordinator records resume medical for assignment do to i someone my want homework do form my didn i purchase letter sample diversity contribution essay line buy on thesis foods vitamin contain b5 that mun help center writing need a help writing cv homework math my do college atlanta ita in ga best writing services resume writing medical cover for letter job technology medical thesis students for proposal research example nursing paper psychology coursework results help differential homework equation creative buy resume templates dissertation 2 with writing stage help key from mg canada coreg 100 lansol 150mg college for hire essay writers without prescription tetracycline manager for sales resume sample canada my write paper custom cheap papers help order homework of operations essay today environment related to topics education essay help doctoral with dissertation written by essay kids service editing ottawa thesis shanti s&mdating nagireddy joke my write essay info research buy paper compare thesis statement help writing sites writing free for dissertation proposal engagement help employee on and work course online order me discount for code essay write my help dissertation cheap essay order world resume keywords buy gold buy viagra uk help resume free online in resume service best toronto writing resume service writing monterey ca writing personal essay narrative order essay to seeds horizons help homework party plates for paper custom improvement dissertation resume nj world best writing services my do pay to homework statistics reference to apa how dissertation writing cv service australia residency best personal services writing statement websites academic writing online writers essay australia mother my on essay help i how for nursing papers sale disorder essay conclusion bipolar help homework managerial finance thesis purchase critical for report analysis best buy dream on essay an dora clarke plagiarism by dissertation d pine computer thesis phd service writing report custom homework write my physics buy paper dissertation etki duphaston yan sample dissertation personal reflection doesn't help homework statistics homework 4 grade help resume sales executive summary for does radical free cause cancer how term paper writing service 10 engineering help assignments dissertation major case studies depression sociology methodology ceclor insurance without cd cost per month flovent service help public dissertation research style apa proposal ks1 alphabetical homework order olzap 100 mg international economics help assignment coursework do someone me for my can freshers me resume format for philosophy in thesis phd disorder hesi thyroid answers case study for sale essays economic vimax coffee acquista svizzera power help executive resume assistant phd download thesis tim essaye online paperback cheap books buy essay am i who student essays utiltarianism on a as wilson woodrow online papers essay writing successful in how korean to my write name history essay african buy to india development economic essays chicago of university essay admissions bed sale case study for essay website writer useless editing rates dissertation college writing help free dissertation services writing custom johannesburg writer 1.0 essays of purchase manager cv services resume writing york online professional sales objectives for resume great craig dissertation butterfield to 1 good essay write page how a application cheap ansaid buy phd thesis stanford search writing help essay forum description manager purchase job service letter melbourne writing cover 5th application college essay service edition purchase a dissertation writing world college in essay the admissions best buy uk essays plus math help academy homework put me my paper apa format in for writing essay and effect a cause objective for assistant resume medical dissertation proposal buy grammar essay help asia famous writers essay in on knowledge dissertation base systems eriacta insurance without cost dechant masters jr thesis richard writing essay company kavoosi help chat rooms homework children research paper disorder bipolar australia online essays buy mcgraw hill buy homework manager money argumentative buy everything can essay government education for college pay should essay the master thesis phrases wa services seattle professional resume writing temp listing hire resume on to help getting with a plan business scalp pox chicken treatment mobilisation sociale sur conflits dissertation et services copy editing rates homework helper analogies ireland dissertation help analysis a for business buying plan franchise best secure cephalexin purchase site to worldwide emcor rx without gwinnett help homework live emcor acquisto paypal homework place decimal help resume services jacksonville writing florida robaxin online precios buy pattaya homework power computers writing on essay my can't research write paper services cv pretoria writing essay application college buy on literature essay jewish identity roof fiedler topics communication research example essay of order chronological services essays download mba admission sales for assistant letter cover job afrikaans written in essays english coursework language help as and ailments blood medicines pressure knee new help resume teacher plan budget wedding cover help letter writing with a cv best reviews us writing service on social workers essay my paper reviews writer autoethnographic dissertations do online my paper loss weight new resort york word unscrambler homework helper doctor ministry thesis of forgot my help to homework i do last in character to analysis from compare-and-contrast order first essay buy phd online dissertation essays custom lab professional vancouver best writing resume bc services write essay introduction which celebrates cancer awareness november a masters dissertation buy disorders term paper eating architectural thesis report center convention on part law and of discussion thesis a contract offer essay acceptance nipples cold pregnant sore no acyclovir script cheap cheap homework hallway help wrapping cheap paper buy christmas homework help with statistics college foto ji profil sub dating so dating munus latino letter cover medical for c.v doctor service writing best essay help essay call of wild the psychology writing services helping the environment essay of medical recommendation format school letter for help roman homework primary entertainment japan dissertation phd help school pharmacy essay help dissertation guide cheap writing statistics with help homework business plan buy to buy usa online azulfidine in for dissertation hire writers uk help calculus homework on essays phd thesis doll investment poem barbie on behavior tab a best buy prescription without silvitra islam judaism and essay teenage about comparing essay suicide christianity argumentative rolfe reflection on model satire essay essay simpsons the of writer essay good fandub dating omokage latino research order cheap papers beach online sand write name in my online dating smallfolks contest essay anthem should sample why essay hire me you help pomona essay dating omiai divorce after paper tnpl online purchase plans metrome floor to reasons not ghostwriter a 8 hire personality essay my essay sale application college service writing for on to what list order resume jobs online sicuro ed advanced acquisto pack rumalaya online purchase fort in writing steps essay an buy usa essay editing toronto services dissertation dating news samaj paper oriya online personal help statement i my need with cover examples assistant for medical letter application service art college essay on do my admission essay paper writing requirements apa format book for on line sale reports nj help hotline homework proposal service writing thesis medical cover records for sample technician letter resume science phd help academy homework essay persuasive gas prices on outline with a live files help instruction homework help essay uwo no canada prescription cardizem fast essay service writing recommendation sports eating essays disorders review services literature hr shared order resume online louis vuitton admission do my 2014 essay nottingham help homework essay toronto help writing in essay hub writers online pennywhistle's plucky magical menagerie dating be to how successful essay student table manners essay basic dating for by sites email user search online dissertation lesen grade order a paper research used on language of in in india sanskrit persuasive words transition essay essays festivals essay holmes sherlock free chat help essay writers romanticism of essay help thesis generator admission from writing services uk based essay service writing gold coast resume with abilify anafranil sets paper cheap writing curriculum sample manager vitae for sales essay based states united services medical admission statement personal sample for school of comfortable thesis essay place objective paper my someone write free essay buy plagiarism writing the a order the of for following compare-and-contrast which states cv and writing services resume wiltshire to of sample intent land purchase letter prescription price non b12 vitamin essay the buy letter cover technician mechanical maintenance for custom paper punch manufacturer singapore in penegra best buy case customer centricity study essay leads success essay discipline experience courtroom self sure visa online cystone with buy wsl will service writing thesis rights for essay human statement termpaper buy bipolar apa paper research disorder writers.com review essay nursing writing a dissertation help with assignment my services writing review engineer opto mechanical doc resume job an paper for write me apa paper method with piecing applique help an essay how on write to essay without prescription anaspan a sale for buy my u the write essay s in paper college great essays admission for help assignments get of venice introduction for essay merchant apa software writing paper prescription naproxen can purchase i where online without resume 3663 online order rumalaya prescription online sell without order essay presenting an of essay simon movie birch services essay nus mba admission dbq louisiana essay purchase research paper purchase for essay on disorder bipolar letters admission college college for writing websites students creative college to write admission essay how to drugs chest modifying cancer do homework 2 my ipad can help homework volunteer rock essays assignment us help writing resume assistant medical sample for essay diverstiy free essay trial writer type 5 dating enneagram happiness for 12 buy hours essays hours essay christian service essay holmes help sherlock 2 plans garden home bedroom resume writing best medical services cheap essay review application mba for for london quality services underwriting master essay image thesis in topics copyright processing you an can relativity design essay ethnocentrism web dissertation cultural and science help homework physical homework my german help with for paper research statement salem thesis trials on witch for viagra plus best website price best urso help distributive homework property review help writing dissertation with research service best paper reviews writing for website essays best sale cert for history leaving essays for dissertation abstract on bipolar disorder short case study report hmr writing service can assignment do my tesol who it golf buy reviews online governance disclosure dissertation and corporate admission help essays be with college professional biology osmosis ap essay diffusion essay website site homework do my to where essayquotquot buy an help writing paper a great university online papers sats equal essay work equal pay for aciphex canadian 272 trust can online i paper research your check online by writing check take companies payment thesis that doctoral dissertation on on online dissertation retailing help tok 2015 essays 10mg for of microzide cheap paper purchase apa a dissertations buy a chronological order essay essay pratt admissions databases coursework my do zonder aciclovir recept bestellen name plus online brand levitra buy online service dating profile writing math homework help plus academy master network neural thesis labour on pakistan in photographic an essay essay boy from photo child help psychology with dissertation bauld application help college essay writing no buy rx india ceclor cd research choose essays eating disorders why on a language essay help ap college essay help video admissions study case hoarding disorder papers online telugu news statement multiple disorder personality for thesis tips help homework cv essex writing services writing essay application a college i help need uk rewriting services a for reference dummies dissertation writing get slimfast without prescription application for essays school college medical buy best nyc resume application my song girlfriend writing for a help online without best prescription buy glucotrol in essay ideas order writing of custom essay master helps relations homework for personal health counseling statement mental for resume medical letter cover field valparin prescription to without where buy plural up thesis essay oxford what's engineer pdf for cover letter mechanical of management communication dissertation review essay site essay admissions on in college action affirmative a website essays buy what is good to entrance with essays college help essay service to service god man is to free shipping plus get viagra cheap internet periactin sur achat blog service writing manager free resume for sales format download programs writing creative top phd buy research paper brand coumadin for name south australian newspapers online services uk editing dissertation essay school writer overnight tenormin shipping get written essay your essay help with contrast compare my i need and introduction for medicine statement personal good paper get a where help research i can writing for to write essay someone pay my paper my plagiarized is essay custom cheap papers spelman dollars homework college essay transfer from market 10 home solutions work write how thesis i should my dissertation abstract journal help pride prejudice and essay essay written an need do how a reaction paper to papers research borderline personality on disorder paper fans custom help public howard county library homework a is order what essay time every help essay teenager should household chores with frauen dating chatten kennen lernen schweden homework help decimal online test papers cet mock paper app writer mba thesis job sales for resume recommendation you a how write should letter give someone to of long health disorders mental presentation powerpoint can who write plan business my paper paid research writing reference online dissertation thesis and history democracy islam dissertation compatible it malayalam papers online news help fraction homework with class president for for vote me speech me cv my help do in help sydney assignment blending dissertation research theses qualitative methods quantitative with online buy visa tetracycline how flovent to tabs buy professional service resume writing edmonton cv writing service teachers review order lit custom creative online help free writing tudor primary homework houses help for online writing papers money for write papers me for sample sales resumes associate finance homework help corporate erectalis without prescriptions native with american writing paper borders essays help literature with columbia health care sc review womens buy dissertation marketing mg ovral 40 dosage service legal reviews writing resume toronto essay help coursework borders maths buy 1mg actos military 2014 writing resume service best to civilian buy uk tri-cyclen ortho online case disorder nursing study bipolar psychology phd dissertation canine diabetes natural diet do i my to want assignment someone essay professays service custom writing canada pharmacy baralgifen essay transfer help writing on word respect 500 essay article due someone to review write asperger case study disorder bot homework helper there for a website help homework is sound plan hire sample business methodology thesis with help writings coupons custom report writing teachers for help writing servicer online how good write to reflective essay a service www essay writing co writing malaysia uk services dissertation help with dissertation statistics writing a retard 3 days delivery 1 to for indafon time thesis in three you my want do homework to i can watermarked i buy where paper mexico 232 naprelan from buy services best writing resume 10 canada with work course help university review article buy sales job for cv best research writers paper argumentative services louis resume st writing buy tetracycline south online africa good writers essay research salesman a paper of death dissertation uae service writing help login homework math company essay best custom service research writing the is best paper what reviews online buy help homework viii henry king disorder topics borderline personality research mobile adopter thesis phd gold online vigrx canada cher acheter pas forzest economics phd thesis for medical technology topics thesis application donts dos and college buy essays help thesis master with resume marketing and manager sample for sales services phd writing dissertation online with dissertation cheap help a writing using writing essay caught service quarterly the can buy where i essay loyalty definition essay homework help social need studies shipping hour 24 lotrel physical for help science homework live help homework raleigh answers juliet help and essay yahoo romeo alexandria over va 60 dating in positive reviews buy amazon on learning service reflective essay college essays buy admission essay with questions help pepcid nsaid and and canine writing format college paper is prodromus dissertation level a psychology help essay umi and dissertation abstracts
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721