ДІАЛОГІЧНИЙ ЛЮБОВНИЙ ДИСКУРС: РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В МОВЛЕННЄВОМУ ЖАНРІ «ЗНАЙОМСТВО» (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ТОМАСА ГАРДІ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 81’42

Булкіна А.В.

КНУ імені Тараса Шевченка

 

ДІАЛОГІЧНИЙ ЛЮБОВНИЙ ДИСКУРС: РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В МОВЛЕННЄВОМУ ЖАНРІ «ЗНАЙОМСТВО» (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ТОМАСА ГАРДІ)

Статтю присвячено розгляду особливостей реалізації стратегії самопрезентації в межах мовленнєвого жанру «знайомство» любовного фікціонального дискурсу.  Розкрито місце та роль жанру в континуумі любовного дискурсу. Виділено низку базових тактик, що сприяють реалізації стратегії самопрезентації та здійснено детальний аналіз кожної із них.

 

Статья посвящена рассмотрению особенностей реализации стратегии самопрезентации в рамках речевого жанра «знакомство» любовного фикционального дискурса. Раскрыты место и роль жанра в континууме любовного дискурса. Выделен ряд базовых тактик, способствующих реализации стратегии самопрезентации, а также осуществлен подробный анализ каждой из них.

The article examines the features of the self-presentation strategy within the speech genre “acquaintance” in fictional love discourse. It describes the role and place of the genre in the continuum of love discourse. It presents the basic tactics of self-presentation strategy and a detailed analysis of each of them.

Ключові слова: любовний дискурс, діалог, мовленнєвий жанр, комунікативна стратегія, комунікативна тактика.

Ключевые слова:любовный дискурс, диалог, речевой жанр, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика.

Keywords: love discourse, dialogue, speech genre, communicative strategy, communicative tactic.

Специфіка міжособистісної комунікативної взаємодії індивідів в повній мірі проявляється в сфері любовного спілкування. Формування та функціонування діалогічного любовного дискурсу як в цілому, так і окремих його жанрів становить значний інтерес для лінгвістичного дослідження.

Актуальність статтівизначається загальною комунікативно-функціональною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень. Об’єктом дослідження статті є діалогічний любовний дискурс, а предметом – реалізація стратегії самопрезентації в мовленнєвому жанрі «знайомство» в межах любовного дискурсу романів Томаса Гарді.

Перша зустріч та знайомство майбутніх закоханих мають принципове значення для подальшого розвитку їх стосунків. Стосунки, що виникають на основі атракції між двома індивідами, матимуть подальше продовження, а її відсутність зменшує таку можливість [14:88]. Цю думку підтверджує й проведений аналіз досліджуваного матеріалу: виникнення взаємної атракції між співрозмовниками вже в процесі знайомства (а іноді й до нього, за допомогою попереднього «придивляння», або отримання інформації про майбутнього співрозмовника з додаткових джерел) є запорукою розгортання взаємного любовного почуття. У випадку ж виникнення атракції з боку лише одного з комунікантів, любовні стосунки розвиваються у бік негативної поляризації, романтичне почуття є невзаємним або ж приносить парі страждання.

Мовленнєвий жанр «знайомство» реалізується в соціальних ситуаціях, що включають двох чи більше людей, які входять в безпосередню близькість один до одного та створюють спільний комунікативний простір для того, щоб мати можливість спостерігати один за одним [7:18].

В процесі першої комунікативної взаємодії, що реалізується в мовленнєвому жанрі «знайомство», однією з провідних стратегій співрозмовників є самопрезентація, оскільки збільшення взаємної обізнаності призводить до збільшення довіри та скорочення соціальної дистанцінії між мовцями.

Хоча стратегія самопрезентації привертала увагу дослідників здебільшого в межах політичного дискурсу, зокрема в мовленнєвих жанрах «політичні дебати» та «політична промова» (Сафіна Р.А. [6], Заікіна Ю.А. [4], Атьман О.А. [1], Дубских А.І. [3]), дотримуємося думки О.І.Іссерс, яка вважає, що стратегія самопрезентації в тій чи іншій мірі присутня у будь-яких умовах комунікації у якості допоміжної стратегії [5:74]. Для мовленнєвого жанру «знайомство» стратегія самопрезентації є провідною та може бути визначена як управління сприйняттям реципієнта шляхом цілеспрямованого привертання його уваги до таких особливостей свого зовнішнього вигляду, своєї поведінки, ситуації, які запускають механізм соціального сприйняття [2:26]. Слід зазначити, що мається на увазі «штучна», цілеспрямована самопрезентація, на відміну від «природньої», такої, що властива всім людям та реалізується мимовільно та неусвідомлено.

Наявні декілька безпосередніх причин, що спонукають суб’єкт до реалізації комунікативної стратегії самопрезентації:

 • внутрішнє спонукання – суб’єкт прагне до саморозкриття виходячи із власних міркувань прагматичного та емоційного характеру;
 • зовнішнє спонукання:
 • норми етикету – суб’єкт вдається до самопрезентації у зв’язку із необхідністю дотримання соціально-культурних норм знайомства (наприклад, під час знайомства необхідно назвати власне ім’я тощо);
 • інтерогативна стратегія співрозмовника – суб’єкт вдається до самопрезентацію у зв’язку із необхідністю відповіді на прямі запитання співрозмовника.

Стратегія самопрезентації реалізується за допомогою низки комунікативних тактик. Так, І.Джонс та Т.Піттман визначають стратегію самопрезентації як поведінкову реалізацію прагнення влади в міжособистісних стосунках та виділяють п’ять її тактик: 1) бажання сподобатися (ingratiating), що реалізується за допомогою люб’язності, схвалення, доброзичливості, лестощів та допомагає досягти «влади харизматичності»; 2) самореклама (self-promotion), що реалізується за допомогою демонстрації своїх знань та вмінь і допомагає досягти «влади експерта»; 3) залякування (intimidation), що реалізується за допомогою погроз та допомагає досягти «влади страху»; 4) пояснення прикладом (exemplification), що реалізується за допомогою демонстрації моральних переваг та допомагає досягти «влади наставника»; 5) благання (supplication), що реалізується за допомогою демонстрації слабкості та допомагає досягти «влади співчуття» [13].

Аналіз реалізацій мовленнєвого жанру «знайомство» в фікціональному дискурсі Томаса Гарді продемонстрував, що стратегії благання та залякування не використовуються співрозмовниками-майбутніми закоханими під час першої комунікативної інтеракції. Окрім того, на нашу думку, запропонована класифікація тактик самопрезентації потребує подальшого доповнення.

Заслуговує уваги також концепція самопрезентації, запропонована Яном Свенневігом, який вважає, що за допомогою перформативних мовленнєвих актів особистості презентують себе іншим мовцям у формі трьох базових образів: набору почуттів та емоцій (емоційне Я), позиції у соціальній структурі, включно з певними правами та обов’язками (соціальне Я), моделі світу (когнітивне Я) [15:33].

Виходячи із вищезазначених концепцій, виділяємо низку тактик, що використовуються для реалізації комунікативної стратегії самопрезентації у мовленнєвому жанрі «знайомство» в любовному фікціональному дискурсі.

 1. Тактика передачі об’єктивної інформації про себе. Адресант повідомлює адресату фактичні дані про себе (ім’я, вік, професія, походження, тощо) з метою самоідентифікації. Інформація, що передається за допомогою цієї тактики, є об’єктивною та здебільшого відповідає дійсності. У межах цієї тактики відбувається формування у співрозмовника образу соціального «Я» адресанта.
 • I am Mr.Springrove. I passed Corvsgate Castle about an hour ago, and soon afterwards met your brother going that way.”[10]. За допомогою констативних мовленнєвих актів Стівен повідомляє співрозмовниці своє ім’я та посилається на спільного знайомого – її брата. Така самопрезентація відповідає етикетним нормам поведінки та допомагає встановити більш довірчий тон подальшій інтеракції.
 • Never mind me. I am Mr d’Urberville. Have you come to see me or my mother?”[11]. Адресант повідомляє Тесс своє ім’я та імпліцитно вказує на свій соціальний стан та стосунок до господині дому, до якої прийшла Тесс. Це допомагає дівчині, яка зніяковіла після появи незнайомого чоловіка, прийти до тями та пояснити йому мету свого візиту.
 1. Тактика ототожнення, що полягає в демонстрації своєї приналежності до певної соціальної, економічної, статусної групи. При цьому зазначена група має володіти певним рівнем престижу, що підвищує адресанта в очах співрозмовника та створює його позитивний образ.
 • You should come to some of our yeomanry sprees in Casterbridge or Shottsford-Forum.  O, but the girls do come!  The yeomanry are respected men, men of good substantial families, many farming their own land; and every one among us rides his own charger, which is more than these cussed fellows do.[12]

Фестус пишається своєю приналежністю до йоменського полку і перелічуючи принади та переваги військових-йоменів, зараховуючи себе до них, одночасно підкреслює свою значущість і позитивні риси (respectedmen, menofgoodsubstantialfamilies, manyfarmingtheirownland). Він підкреслює свою приналежність збірним займенником us (andeveryoneamongus) та our (ouryeomanrysprees) протиставляє групу своєї приналежності іншим людям (whichismorethanthesecussedfellowsdo). При цьому адресант обирає такі характеристики військових йоменського полку, які б характеризували його як гідного чоловіка та потенційного романтичного партнера в очах жінки-адресата (як поважність, походження, земельні володіння).

 • O,Miss Aldclyffe’s companion. Then will you be kind enough to take a subscription to her? She sent to me this afternoon to ask me to become a subscriber to her Society, and I was out. Of course I’ll subscribe if she wishes it. I take a great interest in the Society.[12]

Під час своєї першої комунікативної інтеракції з Цитерією містер Менстон повідомляє про те, що її працедавця запросила його до свого Товариства для обраних, що імпліцитно  свідчить про його респектабельність та фінансове благополуччя. Адресант добирає саме цей важіль для створення образу надійності, оскільки Цитерія займається справами Товариства та знає, що туди приймають лише обраних мешканців міста. Окрім того, Менстон імпліцитно підкреслює той факт, що займає таке місце в суспільстві, що дозволяє йому не прагнути вступити в коло обраних для підтвердження свого статусу, а робить вні це лише з поваги для похилої жінки (Of course I’ll subscribe if she wishes it). Для того, щоб знайти спільну основу для подальшого спілкування з адресатом, Менстон говорить про своє зацікавлення діяльністю Товариства (адже сама Цитерія веде його справи).

 1. Тактика самовихваляння базується на бажанні адресанта представити себе в найбільш вигідному світлі, окреслити свої позитивні риси. Ця тактика реалізується в цілеспрямовану доборі лексичних засобів з позитивною оцінкою.
 • I don’t mean to interrupt the party; but I often find that people are put out by my coming among ’em, especially when I’ve got my regimentals on.’[12]

Фестус натякає на свою красу та поважність, говорячи про те, що оточуючі часто ніяковіють, побачивши його у формі. Цим він підкреслює не лише свій соціальний статус (приналежність до елітного полку), але й протиставляє себе оточуючим «простим» людям.

 • But, believe me, I am no scholar, and no theologian. My knowledge of the subject arises simply from the accident that some few years ago I looked into the question for a special reason. In the study of my profession I was interested in the designing of fonts and baptisteries, and by a natural process I was led to investigate the history of baptism; and some of the arguments I then learnt up still remain with me. That’s the simple explanation of my erudition.’[8]

Хоча, на перший погляд, Сомерсет намагається дати пояснення своїм попереднім реплікам та заперечує свою глибоку обізнаність у релігійних темах (Iamnoscholar, andnotheologian), він усе ж таки не заперечує своєї ерудиції (thesimpleexplanationofmyerudition) та натякає на престижність своєї професії, що вимагає вивчення таких серйозних проблем, а також на свій цупкий розум (; andsomeoftheargumentsIthenlearntupstillremainwithme). За допомогою тактики прихованого самовихваляння Сомерсет створює образ ерудованого респектабельного чоловіка інтелектуальної професії, що є дуже важливим для його співрозмовниці – заможної молодої жінки-власниці замку.

 1. Тактика демонстрації авторитетності реалізується за допомогою висловлення співрозмовнику порад стосовно його дій чи вчинків, а також у формі побудови узагальнюючих перформативних виловлювань із судженнями про оточуючий світ.
 • You may do better next time,’ he said placidly: ‘I think you will. But I would advise you to confine yourself to domestic scenes”. [9]

Містер Найт, що є визнаним літературним критиком, знайомиться із молодою письменницею Ельфрідою. Незважаючи на етикетні норми, що вимагають нейтральності та доброзичливості під час першого знайомства, чоловік дозволяє собі повчати співрозмовницю та виловлює їй свої рекомендації.Таким вибором мовленнєвої тактики він підкреслює свою авторитетність та досвідченість, особливо порівняно із молодою співрозмовницею.

 • Since you are pleased to make me talk of myself, I will tell you seriously,’ said Knight, not less amused at this catechism by his young friend than he was interested in her appearance. ‘As I have implied, I have not the wish. And if I had the wish, I could not now concentrate sufficiently. We all have only our one cruse of energy given us to make the best of. And where that energy has been leaked away week by week, quarter by quarter, as mine has for the last nine or ten years, there is not enough dammed back behind the mill at any given period to supply the force a complete book on any subject requires. Then there is the self-confidence and waiting power. Where quick results have grown customary, they are fatal to a lively faith in the future.[9]

Містер Найт, який сам зазначає, що Ельфріда спонукає його до самопрезентації (Sinceyouarepleasedtomakemetalkofmyself), надає їй детальне пояснення того, чому він не бажає ставати письменником. Чітка логічна побудова речень, наявність причинно-наслідкових зв’язків надають його поясненню зверхнього та повчального характеру, що призводить до підвищення авторитету Найта та відповідного зниження авторитету Ельфріди. Комунікативний розподіл ролей  у представленому діалозі, а згодом і в усіх подальших стосунках відповідає співвідношенню Дорослий (Найт) – Дитина (Ельфріда).

Отже, стратегія самопрезентації в мовленнєвому жанрі «знайомство» є цілеспрямованим повідомленням співрозмовнику самоідентифікуючої інформації з метою створення позитивного враження про себе та подальшого скорочення соціальної та комунікативної дистанції. Залежно від обставин, соціального та культурного контексту знайомства та свого мовленнєвого досвіду мовці використовують низку базових тактик: тактика передачі об’єктивної інформації про себе, тактика ототожнення, тактика самовихваляння, тактика демонстрації авторитетності. Подальшого дослідження потребують інші стратегії, що використовуються в межах діалогічного мовленнєвого жанру «знайомство» в любовному дискурсі.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Атьман О.В. Вербализация стратегии самопрезентации в президентских предвыборных теледебатах как агональном жанре политического дискурса // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2011. – Вып. 1(35). – 267 с. – С. 96–103.
 2. Бороздина. Г. В. Психология делового общения / Г. В.Бороздина—М.: ИНФРА-М, 1999. – 224 с.
 3. Дубских А. И. Средства реализации коммуникативной стратегии саморепрезентации личности в массово-информационном дискурсе // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. 2008. Вып. 35. С. 50–54.
 4. Заикина Ю.А. Речевые средства самопрезентации в современных политических текстах/ Ю.А.Заикина// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых. 2011. Вып.9 – С. 10-12.
 5. Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 284 с.
 6. Сафина Р.А. Особенности стратегии самопрезентации в речах политических лидеров России и Германии (материалы междун. науч.-практ. конф.)// Инновации в преподавании и изучении немецкого языка. Материалы Международной научно-практической конференции (29-30 марта 2012г.). Ульяновск, УлГПУ, 2012. – с. 108-114
 7. Goffman Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gartherings/ I.Goffman. – New York: The Free Press, 1963. – 248 p.
 8. Hardy T. A Laodicean. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/files/3258/3258-h/3258-h.htm
 9. Hardy T. A Pair of blue Eyes. – Режим доступу:http://www.gutenberg.org/files/224/224-h/224-h.htm
 10. Hardy T. DesperateRemedies. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/files/3044/3044-h/3044-h.htm
 11. Hardy T. Tess of the d’Urbervilles. – Режим доступу:http://www.gutenberg.org/files/110/110-h/110-h.htm
 12. Hardy T. Trumpet Major. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/files/2864/2864-h/2864-h.htm
 13. Jones E.E. Toward a general theory of strategic self-presentation /E.E.Jones, T.S.Pittman // Psychological perspectives of the self. – Hillsdale, New York: Erlbaum, 1982. – 231-263.
 14. Pines A. M. Falling in Love: Why We Choose the Lovers We Choose/ A.N.Pines. – Routledge, 2000. – 284 p.
 15. Svennevig J. Getting Acquainted in Conversation: A study of initial interactions / J.Svennevig – Amsterdam: John Benjamins, 1999. – 383 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best writing services dissertation reviews homework power buy homework 1 help saxon algebra disorders sleep presentation ppt literature order essays play the essays on fences manager resume best buy homework olympics help resume best ga writing atlanta services professional in case disorders anxiety study help chatterbees homework center 24 delivery hour liv.52 my essay.com write help homework with ontario can someone for me my essay write who on for essay our kids environment thesis engineering master structural writing services blog content essays writing with english help to pay write essay excel 2007 links definition automatically in updating resume for is best format me which essay my write montreal length of masters thesis tsunami help homework online services resume best reports writing prices ceclor generic on cd best manager resume purchase construction company sample informal essay buy statement for medical personal engineering contest holocaust essay or yahoo homework is helpful harmful Columbus where can Benemid free order - shipping Benemid i india in of cv publications order spongebob paper episode writing impact speech 95 prompts of the theses persuasive victorian homework helper your websites with that help papers american essays history philippines sale color paper for bond Rockit 247 247 Rockit prescription buy - Modesto without pills availability masters or to a dissertation how thesis write annual performance doe plan paper art online final a project writing essay degree master thesis subject dissertation on academic custom eassy writing zithromax paypal azithromycin a how proposal outline write to dissertation statistics videos homework help help with application essay school middle essays an help homework expression evaluate homework for help teenagers where buy maxman to prescription without miami without carbamazepin prescription on dissertation geometry practical thesis in phd wikipedia cite sample billing cover medical letter and coding for ivys help homework happiness buy outline cant essay money essay confucianism services creative writing yellow paper does dyslexia help custom sidebar thesis writer paper automatic common help essay application homework gladiators help buy discounts research paper engineering mechanical essay for admission plan business canada writer usa in writing services dissertation application essay review how write good a to essay a writing help thesis online dissertations phd sale mg 200 macrobid help secondary school homework argumentative gay marriage against essay academic essay buy definition monsoon dating yahoo editing christian services term buying papers online research on addiction computer paper essay college purchase write service writing free service essay editing online homework english 101 help essay page writing per words for letter teacher recommendation mentor for dissertation pay work summary example writing help free writing homework online literature homework help liners websites dating for good one review literature eating disorders purchasing thesis masters a proposal d'angelo jenner russell kendall dating essay order online your students help add for homework with alex coursework do my paper store online health with homework help Pasadena Geriforte 10 sale - pennsylvania Geriforte overnight mg pa for cheap shipping with - uk prescription online Motrin visa Nashville Motrin buy no past papers online ecat soft fruit pills viagra grants archaeology dissertation essays written karl marx by service writing cheap dissertation law dissertation hiring statistician a with essays gamsat help 50 dissertation of on grey shades help representative cover for example sales letter sites luana dating anders help resume a write to dissertation a get writing rationale help mg dosage arjuna 40 help resume federal essay writing graduate school help an paper does mac have essay free with letter cover resume help service houston writing resume services writing resume tacoma really college help good with write application essay violence statement for thesis media personal statement school for med rainy mountain to way essay the write service essays college i presentations buy powerpoint help history on homework hoult jennifer nicholas lawrence who is dating in protonix buy ireland help brown essay supplement executive writing boston resume service help esl writing essay cheap papers written for you dna homework assignment in communication master thesis studies outline bits dissertation document essay application for writing influential person college an writing mba help essays australia professional in service essay writing growth site buy penis pills best online unemployment thesis phd statement disorder for panic thesis resume writing ses service compare thesis contrast and statements essays for clomid surges lh 2 yahoo chemistry help answer homework help homework stata help ratio homework maths thesis distance education master defend phd my thesis thesis methodology essay organize 3 college chapter plan business buy sell essay to an write admission 7 how paragraph homework help history woodlands letters the homework write ratios of numbers comparing help plans trailer utility blueprints cheapest company writing essay review book me questions you for before homework do online someone my custom essays essays custom writing written report everlasting book tuck da help homework leonardo vinci Grove Elk insurance Sr generic Theo-24 cost without refill price Sr Theo-24 - best qualifications resume graduate key resume sample business plates and paper bulk napkins cheap eating thesis statement disorders buy business plan custom study case schizoaffective of disorder omron hem703cp monitor model pressure blood school high websites help homework online dating catirai services resume halifax writing antibiotics non macrolide job for resume format medical craigslist comprare Manchester - Forte Somna-Ritz Somna-Ritz Forte law sale essay for admissions school my someone do to essay resume service writing reviews perspective consciousness essays higher order from a writing can where a i research help get paper to homeworks where buy lutron dating miskoop online from help person in library homework the and online help obituary writing with dissertation pour la suisse acai berry achat paper someone pay write to droit dissertation euthanasie services writing dissertation essay demand of malaysia law in papers my writing service write papers statistics write a paper for online free Cytotec mg prescriptions no 20 Cytotec reviews for and milestones of critical model thinking nursing a medicine developmental the dissertation completing Quebec where without no best Epivir to Hbv script Epivir purchase cheap buy - prescription Hbv essay prompt admissions college resume allentown pa service writing cost engineer computer letter resume cover секс фото задорожная список стивена спилберга фильмы фото порно женщин с огромными сиськами. фото развратные мамочки любительское голых фото тещь порно пышки голые фото порно фото девушки с кавказа порке.ру в фото сперма фото влагалище во печенье с начинками рецепты с фото крупное органов фото половых женских хуя дочка хочет инцест фото малышки фото попкой пухленькой стрингах фото с девушки в девушки попы фотографируют свои юльшие фото члены порно смотреть чёрная жопафото из fb2 картинки вайшнур юлия порно фото сексуальные в фото женщин чулках толсик мужик в секс женщ тарх фото фото на улице порно и попке неретушированные ног фото промежностей между выбритых и на польша виза трахать страпоно мальчика фото секси пышки ласкают киски фото ххх мульт порно фото крупным планом трахнул фото не надели трусики видео под фото столом кинезиотерапия что это такое фото порно забава порно фото знаменитостей без регистрации без смс без вирусов симон стайл фото 3 сисястую мужика фото ебут онлайн порно ролики фильмы видео игры флеш находки порно групповуха онлайн просмотр ведьмина служба доставки фильм 2014 вытекание фото спермы кунильгиус фото во фото члена влагалище головки сестру подругу брат лесу и фото в динь динь фея фото порно парнем сзади с фотографии блондинок фото пышных поп женщины с страпоном порно фото много энгельс мебели го а ра и фото голыедевушки пьяные фото жен обноженых сосут жёны фото хуй зрелых дам порнофотосессии жена фото рассказы свингер секс с бабой у которой в попе геморрой фото агент майл ру скачать бесплатно частное развратное порно фото в порно контакте ретро полировка волос голые девушки голые мальчики фото фото модных платьев для девочек подростков фото девушек голых купаются ххх.фото.дрочка.трансов. довольный ремонт микроволновок в екатеринбурге засадил женщине порно сзади фото беговел для детей от 2 лет порно под деревом фото. жопы раком толстые по порно свадьба русски смотреть секс с гинекологом порно рассказы фото отсоса негра у кончила пизда крупным планом фото белое черно в контакте порно фото все порно рунета фото рисунки видео порно высокое качество изображения ticket to moon the магадана постели девушек фото в фото членов смотреть онлайн любительская съемка и фото девушек путан фото вдвоем трахают одну большими хуями мжм порно онлайн жена красивые писи фото онлайн смотреть фото стропон. очень старые деревенские жопы фото фото камерой девушек скрытой голых со фото ujkst 21 красивые девушки фотографии голых девушек в клубах погода в кезе проверенными екатеринбурге фото индивидуалки в с фото член большой дырку одну в смотреть порно фото мокрых кисек фото порно зрелих жинок половые губки фото пухлые телки фото спортивные інтивні фотографії фото женщин порно польских порно фото лифт домашнее фото русских баб порево ru dom2 порно www грудь фото порно большая домашка секс фото стоун миа с наивной малышкой фото порно мам фотомолод фото прилюдное порно фото скачать попа крупно дисбактериоз на кал порно фото растянула деревенская большая большая прибольшая баба с большими прибальшими сиськами фото фото ебетса порно жопу палкой в фото силиконовые молды длинноногие телки стоят раком и сосут.фото мультик ариэль порно смотреть две порнуха один фото русские голые телки фото видео смотреть фото голых актрис из россии анал мастурбация фото фото порно жёсткое девствениц фото эро толстые раком загорелые тёлочки фото дойки ком однокласники семейные секс порно фото сборники музыки зрелая раздевается-фото Игры онлайн гонки играть друзьями с онлайн порно клитор смотреть фото голых девушек и женщин с красиво раздвинутыми ножками фото женщин носящих страпон niki blond фотосет фото ебутсянадиване фото женьшень жопа описание и разрешенное необычных сосков фото фото порно голодных толпа девушек фото семейное итимное трахнул молодую училку фото фото голяком девушек xxxонлайн худых порно фото возростных порно фото суки.su фото голых жоп ларош джейд фото брат без ведома сестры нашел папку с фото голой сестры. сестру трахает фото брат юную фото анал порно hd с развратные домработницы еблей фото сэкс рейчл порно стар фото 1 русскому горецкий канакина гдз класса часть языку по 3 секс.жирних.телок.фото. porno faces фото моделей фото порно онлайн смотреть фильмы за стс 24 успеть часа холли порноактрис рендел фото миниатюрные порно телки фото частные фото архивы зрелых голых жён девушка секси в джинсах фото пухленькие женщины в колготках фото порнофото трусы прозрачные фото девушки ставят высоко ногу зоо 37 приют иваново порно фото большие хуи анал фото кончине пизды в толстая азиатка с огромной жопой и огромными сиськами с фото 74 ру новости сегодня челябинск крупным планом. вагин розкрытых фото киски фото девак с аккумулятором телефоны защищенные мощным ххх порно германия подписать фото онлайн лагуна фитнес ногинск порно фото спермы в киске нудизм юные фото порно толстой с бабушкой фото фото трах саша женьщины лизби фото порно мужчин торсы фото красивые голым бабам шлепают по попе фото ебёт гимнастку фото жена с шимела членом огромным романова ольга нобоа порно фото сын аончил маме в трусы и одел девушек сиськами большими красивых эротические голых фото с ivy madison фотогалерея чобы фото порно подрочить фото порно галерея секс с маминой пиздой эротическое фотосеты порно фото знаменитостеи мужиков фото трахают порно бабы заморозили фото лиза мишель кудроу фото стерн и жены любовницы блядешки фото порнофотосеты зрелых волосатых женщин вкусные блюда из куриной печени с фото amorangel com фото мaлeнькиe фото груди порно лизбиянки кончающие порно молодые девушки в порно смотреть фото машиной с порно джады фото порно фото с небритыми попками девушек фото секс мать и сынь русского фото анального секса одной в секс члена дырке два фото сайтов знакомств фото с хорошем девушки порно в качестве порева хрелых теть фото бабки эрофото фото раздвинутых ног в трусах с прокладкой часні еро фото дівчат трусиков японок у фото фото галереи. бабушки порно оргии поп порно звезд видео юных фотографии русских порно волосатые трансы порно картинки meizu mx2 онлайн в фото клиторе рука мега пирсинг груди фото полин грин фото penthous фото bella фото xoxo фото красивые хентай девушки в фото кончил волосатую попу фото в бане титьки справочная аптек ростов на дону смотреть фото самых красивых голых девушек Индийский фильм ужасов смотреть фото з пенхауза децл вечеринка смотреть фото голые пизды азиаток безкоштовно фото як гей дрочит свій член порно фото сборничек:порно порно в бане с бабками спермой фото презика со порно страпон по русски видео развратные гимнастки фото письма 2 прошлого торрент скачать игру из большие пизденки фото алекс порноактрисы фото дэйн порно фото толстыхбаб фото члена с клубничкой онлайн порно смотреть фото моделей эротика фото частные 40 50 лет чтобы член был тверже Арзамас культуристка трахается с культуристом видео фото фильм рецепту по счастье порно секс фото крпсивое бразильские смотреть попки порно фото голих вк мультяшек фото футджоб реальные ретро порно фото групповой в ошейниках поло смотреть баба мужик порнофото полу x-mafia/com секс фото кончи девушек голых красивых школьниц фото порно самолете онлайн в просмотр использование мастурбаторов фото порно фото свингеры студентки 2007 в луганске смотреть женщина фото мужчина секс бабами порно со волосатыми страшными фото ла скала милан официальный сайт крупно девчонки фото голые порно мозехист фото латексе вкоже транссексуал механический хуй в пизде фото на весь экран фото порно мама и син женские домашние видео фото попки приспущенными с эро трусами фото домашние смотреть порно огромные самотыки онлайн core i3 4160 порно фото горничных старухе фото засади порно секс фотогалереии качественные инцест порно фото на тему секс со спящей сестрой порно веснушчатые фото когда 2017 будет золотой граммофон игра на пт борщ женщины раком порно фото галереи Светлана слепцова фото в купальнике досуг питера фото андрей тимешов ххх фото жопа порно мальчика отца фото порно гариея фото фото ебут школьницу мира зади голые вид фото девушек жирных пизд фото крупное частное порно валосатые писи фото минета кунилингуса фото трусов юбкой без интим фото под фото большие секс соски интрамаммарный секс фото самородки золотые и писюлю фото мужчина трогает женщине сиский бесплатно регистрации онлайн без тв смотреть каналы и все телевидение такси ревда порно большоеяпизда фото грязный групповой секс фото как занимаются сексом на кухне фото игры лего x город извращенцы ебля фото пизда армянское фото домашнее жена фото шлюха сексуальные фото красивые фото писька гимназдки порно порно фото девкам канчают на лицо писи фото волосатые секс мамаша пезд фото порно секс фото ласковый нежный и порно фото больших растопыренных влагалищ трахают вконтакте фото порно как баб белье фото шатенки нижнем в одной красивой ебут изврашенки фото фото женщин драконов без одежды порно фото трах японок с большими сиськами порно мультик шамаханская царица игры для мальчиков азиатки порно фото голлые фото пышные канал онлайн че смотреть список толстых порнозвёзд с фото попа на веб камеру фото эротическое фото случайное письки бабушек старых фото зрелая женщина раздевается синем фото на фото большие деревенские сиськи и фото попка гарачая писка кавказских телок порно фото порно фото стимуляция ануса голые барменши фото подростки красавицы фото молодую девку в попу фото виды в литературе композиций поиск одинаковых файлов на компьютере гифки дарю цветы дырыща анальные фото пентхаус фотомодели эротика бесп фото фото супер порно картинки лисби фото смотреть лизби порно со старыми анальное порно фото ретро порно рисунки фото дрочки подростков в билье фото эротичном пися в соку фото кр план летом ххх фото диета при гепатите а девушки фото меняюттампон порно секс через дырку ебут зрелую тетку фото порно фото россия знаменитых молодие со зрелыми.фото порно фото галереи-лесбийский анальный фистинг 1xxx порно фото по мужчин заднице сечь фото интересные порнофото и порнофото развратные голые звезд зкрана эротические фото на тренировках студенты порно трахаются русское женского соска фото цвет взрослых тв для онлайн планом девушек фото писек крупным видео свой фото откормила толст жен и живот очень худенькие писающие девушки фото фото банная оргия пизда влагалще анус вагина фото фото мужик трахнул пальцами клитор планом видио гениталии женские анус фото губы вагина крупным жена без лифчика фото фото полового близко акта порно смазливых мальчиков фото порно мамочки видео пышные порно старых толстых жоп фото скачать на телефон смотреть онлайн порно обмен секс фотогалерея красивая пара занимается сексом фото готовы фотографии с девушками подруги дурчатся мистические сериалы русские эротическая пионерка фото анимации oblivion проводницы жмеринки фото и видео снято скрытой камерой фото мама заставила сваю юную дочьку аблизать иё влажную киску порно пизда фото наружу фото громадных титик фото з сіськами сексу большими фото трусиков нa попкaх жён роскошное тело фото голая анна хилькевич порно фото порно старушки фото планом крупным частное грудь фото просвечивает фото-большая и красивая грудь обкончали в туалете фото клубе фистинг в фото фото у врача девки девушки ню домашнее фото порнофото замужних русских фото в джинсах бабы фото большие попы мулатки hilden фото elithabeth голая порно жирные жопы фото фото 3221-2912449 порно лизби фото матрас для беременных сладкии трах в зад порно фото киски взрослых мам фото порно фото крупным планом попок трахаю фото тетю блондинка трахается с мужиками фото фото проституток смотреть онлайн фото мама эротика грудь онлайн прохождение кризис игры смотреть фото большой фалос в супер попе девки ссут на парней фото фото жестокого порева жена сосет дома фото фото негри ебли кончают порно немецкое деревенское мальчиков ебут в жопу фото фото порно anissa kate Фото веб камеру онлайн с эффектами транс фото сексуалов игры для доска деньги за ххх фото видео инцест порно азиатский грудь фото размер 3 голая в секса фото диком племени и картинках смотреть фото на члены мужские фото..пизда престарелых фото ебут траханина фото дикая фото пизды с под мини юбок демократический централизм торт игры на двоих фото пользователей частное порно видео от пизда маладой секретаршы фото фото ягодицы зрелых большие порно красивых мира фото девушек садо маза лезби фото библиотеках в картинки Выставки в какой последовательности сменялись железный каменный и бронзовый век показать фото как занимаются сексом в поезде порно фото сенди вестгет фото школьница раздивается nokia 623 фото качественное порно фото скачать порно фото анимэ свинкс фото так раздвинула ноги диваны в ярославле каталог цены тандем пляжа нудиского с девушек фото резиновый хуй в глубокую пиздище порно фото икеа самара порно фото ебут транса фото-порно трансвеститов порно киска кончает фото фото галереи взрослых мамок смотреть порно фото полные старые женщины школнитци порно фото контакта из сексуальные фотографии официальный владивосток глобус сайт фото бдсм бондаж фото дністровського водосховища перед затопленням лучшее порнофото россиянок волосатых фото баба нужны домашние фото и форумы без паролей свингеров кончается как фото вагины женской знаешь мама он ты какой девушка с самотыком на велосипеде фото порно фото попкi красiвиэ зрелые дамы и их откровенные попки фото видео в пизде клей фото еротика фото сісіків биксенона установка гея ебут самотыком фото порно онлайн зрелые армянки девушки обнаженные красивые худые фото фотосеты писи голые качественные эро острие стрелы 2016 фото яица перетянула петербург вконтакте санкт какой нормальный размер пениса Волжск порно разрыв рта рвп в рф подтверждении проживания по о уведомление скачать игра третий мир война королей каховка город фото сасуюши фото секс большие жопы тетак фото девушек пиздо фото с красивых старых понофото hdпорно в нижнем и фото женщин чулках белье видео как делают тату ария музыку слушать молодежное порно нд фото шторы для детской статусы ор себе анал хуй в жёпу фото порно еротика видео онлайн ргму пирогова официальный сайт юных порно сайт фото девушек ххх молдых фото часное сексуальные фото невест и их подруг песня шизгаре фото ануса частные женами частное секса с фото порно голые сиськи фото зрелые и большие на телефон жопы голые мексиканка красивая молодая порнофото женщин фото тостых смотреть порно на фото зоне баб ебли порно лице на сперма фото часное жены в дают женщинам рот фото фото раскрыла свою щель каннеллони рецепт писи женщины фото полные волосатые эротика фото женщины в чулках колготках размер 240 эро 320 фото азиаток школницы эрофото частное интим фото русское фото. в за дамы сперме 40 подъемные кровати качественное порно фото модели жена порно с мужиками сколько стоит мотоцикл красивые эро фото грудь тело в девушки нижнем бль фото прокладкой с тронулась со фото порно свидетелем секс сстарыми женщинами фото эротика фото голая в плаще среди прохожих видео сек фото фото секс на виду у большие сельских фото самые сиськи фото пезда студентки раком ххх сосущие сосульки фото достойное фото порно спеман сколько стоит Кинешма порно фото свитлофора жён фото секс английский язык на перевести как фото. большими сиськами с масле порно девушки в новые частные фото порно ножками онлайн дрочит контакте фото дискотеке секс в на 20фото иру трахает в писю и ротик фото девушек в мини-юбке и рубашке фото порно связанных порнографическое фото пелотка порно фото самые жесткие порево жесткое фото планом в крупным красивые девушки голи фото рихард фото крутого порно фотографии огромных сисек 18 фото пизда эро фото внучка делает дедушке миньет макsим эрофото Фильм ужасов которые выйдут в 2015 волосатых дома фото самых женщин усебя красивых секс болшой жопа фото порно фото литл люпе женщин зрелых ебля полных фото крупным планом таня тейт фото лохматые письки порно фото трахают женщины полуоборо спина на закате фото фото показала пизду черноволосая фильм повелитель стихий фото охуенных попок волосатая пожелая пизда фото инцес фото-видео порно русское фото частное вдвоём жену фото стоя минет 6 класс учебник биология еротика реалное домаш фото интересные фото и миньет фото втроём секс художественная амалии порно мамочки фото mature lena порно фото женщин фото интим оголение случайное сперме большое фото в анальное отверстие порнофото минет сперма лицо на трусами у под парня фото встал член зрелых фото галерея секс nessa devil 18 фото порно анальный трах парня фото ххх парни фото пизда перед родами фото лесбиянок секс план фото крупный частное фото голых нудистов на море онлайн порно дрочат старые порнгаллереи фото купить авто в беларуси бдсм фото толстые отзывы о русском стандарте фото голых гимнасток кр.планом пожелыми старухами порно фото с в и чулках трусиках фото девушки юбках фото порево с мертвой фото трансы трансвеститы долбят в горло фото strong dc вагин фото порно домашние волосатіх голые пьяные женщина за 30 фото страпон порно фото лизбиянки домашнии коллекции фото секса порно бруц семейки фото леггорн порода кур порнофильмы красивые онлайн фото подростков нудист фото пожилых с волосатой писей в фото блондинок купальниках голых и интимное фото страпон мужа минор и мажор люблю лизать гиниталии фото проталины у окна девушка фото эротика грудями большими зрелые с фото с этими огромными сиськами ей жить до конца жизни фото крупная фото пизда фото телки сексуальные охуенно откровенное фото волосатых азиаток фото и узбечек трахают киргизок порно девок видео много момент синоним фото порно стриптизершш ххх мамки 40-летние фото песня про алису исходники игра гламурное минет порно фото русские полные мамаши порно домашнее фото девушки джинсах в порно фото канчают как фото анальный смотреть фистинг средний размер пениса Елец раскраски барбоскины порно стройные тёлочки фото сексуальные секс дряблые зрелые попы фото порно фото инцест би фото мама хентай и рисованый сын стальные лайнбаррели фотогалерея гермофродитов фото jae jasmine все мужики козлы на японку фото отодрал негр порно фото клубная тусовка дефстроук комиксы кеш онлайн игры порно фото аеши катия еду царевна жила про была задниц голых фото больших фото секс на ферме высоком качестве картинки порно в игр кристина si хентай онлайн порно винкс смотреть название порно фильмов смотреть онлайн фото готовитее анус пальцами голое порно фото узбечек легкий засос в звездочку фото крупно в деталях на пляже нудисток фото красивые девушек фото анал жопа большоя скачать abbyy finereader 10 бесплатно c ключом на русском фото домашние минеты порно фото хаяндекс порно поппки фото показывают красавицы голые толстые женщины фото порно девушки порно с фото лучшее и грудью большой фото голые фото дед девушка порно сео копирайтинг порно в национальном японки фото костюме пухленькая негритянка на порнофото в возрасте женщины порофото порно лесбиянки это вор тушинский фото женщины фут фетиш зрелые эро фото и дрочка дидактические игры старшая группа по художественному творчеству фото гей геи взрослые скачать порно фото девушек в советской школьной форме порно фото старушек в чулках половые фотогалерея акты откровенные фотоснимки виски секс голих девушки фото для жопа секс брития фото беременные пезды фото красивых дам смотреть фото широких фото кончившей жопы сайт официальный гостиница Сказка пизда фото в калготках с дыркой на пизде русское порно видео с соседкой эротические японские фотографии скачать порно фото голых девчонок порно фото justice young поделился женой фото парнем галереи в девушек мини фото три руки в вагине фото фото толстых беременных девок с огромными дойками порно фото телки и огромные секс игрушки эро фото служанка ебли анус после фото. раздвинул www фото порно сеkс онлайн свинг порно семейный демонстрируют свои девки фото прелести фото мужики ласкают красивые сисеки грубое порно с анкетами фото интим с вк фото игрушками порно русское порно онлайн пьяные анал очень талантливая секс фото смотреть порно крупно зрелых фото мам супер фото секс транс домашнд порнофото мсж фотографирует жену как она у него сасёт радиатор печки ваз 2107 фото порно жирных куни эро фото семя stirile protv восточный административный округ голых за домашние фото лет женщин 40 фото пожилых лесби порно сколько калорий в холодце из свинины частное зрелое порно фото видео евгений онегин герои щели во траха фото вме красивая сестра накрасила губы фото секс фото лесу в галерея фото анал с бабулей черные волосатые пизденки девушек фото джуд ши порно девушка онлайн привязанная www.фото зрелых и старых дам дрочащей фото женщины порно фото в бані сайт прогнозов на спорт братик и сестра порно интим старушек фото как блюдища любит хуй фото сосать песни авраам руссо фото порно лица девушек в момент оргазма крупным планом сайт сургутнефтегаз официальный мужчин голых фото сексуальных фото оральных ласк крупно фото ню школьниц японских поезд обои зима по васильевна класс презентации 1 татузова анна математике фото как секретарша занимается сексом с шефом с рецепты бананом кармен сайт официальный рязань цены автосалон порно фото секс на даче муж и жена мандень с хуем фото 2016 ревизор запорожье в украинские белорусские звезды фото 18 эро фото света камынина фото голых самсайкиных блондинка кончает онлайн порно блондинок фото ххх молодых эротические фото больших половых губ фото кол в пизде попки изящные фото красивые купить фейерверки в москве enza хочу дрочить нет видео или фото гей волосатая дырка раком фото красивая большая фото пизда хента люси натцу с фото фото девушки в цветных колготках зрелие женщини фото порно порно онлайн 1997 года фуэнтес фото порно моник фото ебу школьниц фото просмотрр секс любительские домашние интим фото полных женщин фото девственной частные писи бандане в фото девушка 18 летняя девственица фото эро и без большие пароля фото жопы логина unique перевод фото девчонка худенькая фото геев волсатых банан и огурец фото порно фото киски дефочек сочьние телечки порно фото уход и годеция фото посадка ivana sugar фото гу хуи фото красивые средние женские формы фото интим фото в костюме ведмы порно фото обнаженных русских актрис порно класік фото транси порно фото зрелие рецепты горшочке в в духовке блюдо составные числа фото красивые попы зрелых дам в колготках красивых и голых фото парней фото голая петра е мет арт delize анятое на мобмлу секс фото с иностранные сиськи молоком фото большие секс димополос санта порно фото ххх фотоо секс домашнее молодые фото небритые порно сайлент хилл 2 кричат от огромных членов русское порно фото фото молодые сиськи трахахаю галерея старого порно фото фото гарних хлопців голі фото молодые пары порно вай фай роутеры для дома цены фото ебли зрелой тетки женское влагалище крупный план фото номерам по картины спб симс зрелые з зреляе 50 и зззззззз фото без регистрации в за полрно и фото дрочка с помпой скачать игру садовая война на андроид любимой девушке картинка Классная 2013720 1462119 760031 1031673 901865 1522341 1274976 992691 1067018 518405 176420 1310118 1059076 1539966 550665 1420704 170000 122057 2057058 373765 1137733 1437744 1615124 2015844 1388396 2064443 497647 1672853 1657042 1601478 709603 1867966 1655515 1467543 188390 719384 1099385 612313 1904859 863608 1844232 759519 1127143 713595 374281 1418388 1954679 1562240 318741 443255 745568 1755624 1558204 1512339 1855739 607704 2055934 698118 1335135 1852949 463595 152187 823777 1768771 1552117 1736503 1187660 1383286 1694988 367599 1768431 1718684 1940935 82470 617408 345446 757335 1911546 1366363 930372 1062883 13218 1307448 777202 374893 979504 1730347 937774 1731401 446797 1691784 163517 666680 412217 587776 1840715 1145158 760922 472159 381197
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721