Деякі аспекти ставлення виборців до політичної реклами (на прикладі мешканців Хмельницької області)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено спробу визначити рівень сприйняття політичної реклами населенням. Проведено соціологічне дослідження з метою визначити ставлення до політичної реклами в Україні, а саме в Хмельницькій області.

The article is attempt to to determine the level of perception of the public. Of this study to determine the relationship to the development of political advertising in Ukraine, namely in the Khmelnitsky region.

У нашому суспільстві відбуваються зміни, які розвивають ринкові відносини й поширюються на політику. Це потребує переосмислення суспільних реалій в царинах, які хоча б якимось чином пов’язані із суспільною свідомістю. До таких належить й політична реклама. Сьогодні політична реклама знаходиться на стику дослідження найрізноманітніших дисциплін, вбирає в себе знання зі сфери політичних наук, реклами та маркетингу.

Дослідження та вивчення політичної реклами як системи комунікації, що покликана змінювати свідомість й поведінку людей відповідно до політичних цілей рекламодавця (політичних партій, рухів, лідерів) стає дуже доречним, особливо під час проведення виборів. Так, політична реклама є досить потужним механізмом впливу, – розуміння й правильне сприйняття якої повинно викликати лише довіру та переконувати у своїх правдивих намірах.

Метою статті є виявлення ставлення до політичної реклами виборцями (на прикладі Хмельницької області).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Політична реклама як один із важливих засобів впливу на людську свідомість та пристрій маніпулювання громадською думкою завжди становила інтерес для дослідників. Зокрема, політичну рекламу досліджувало багато вчених, такі як: В. Бебик, О. Бойко, Ф. Бурлацький, К. Ващенко, І. Вікентьєв, Т. Грінберг, С. Голдмет, О. Гриценко, Ж.П. Гуревич, В. Денисенко, Т. Джига, А. Звєринцев, О. Зернецька, О. Ковлер, О. Королько, А. Костирєв, Ю. Левенець, Н. Лікарчук, В. Петренко, Г. Почепцов, О. Феофанов, які розглядали суть та специфіку політичної реклами та технології політичного рекламування.

Виклад основного матеріалу. Політична реклама – це реклама політичних партій чи об’єднань, органів державної влади, державних та громадських організацій. Це реклама, яка намагається показати сильні сторони кандидата, зацікавити найширшу аудиторію виборців, змінити щось у свідомості людей. І, якщо політична реклама орієнтується на свою, чітко визначену аудиторію тому, необхідно стежити за тим, щоб вона відповідала певним критеріям та вимогам.

Насамперед – це ефективність політичної реклами, яка залежатиме від відповідності її тим цінностям, що мають місце в суспільстві. Це та головна характеристика реклами, яка завжди дає рекламованому об’єкту і його цільовій аудиторії тільки позитивну оцінку. Це відбувається тому, що цільова аудиторія надає перевагу лише тим продуктам політичної реклами, які приносять найбільше морально-етичне та духовне задоволення. Так, за словами російського фахівця у галузі психології реклами О. Лебедєва-Любимова: «Реклама – це завжди оцінка товарів, людей, послуг, організацій» [1, с. 6].

Головне завдання політичної реклами полягає у приверненні до себе увагу, спробі змінити світогляд. Для того, щоб привертати до себе увагу, вміти зацікавити їй необхідно відповідати деяким вимогам, які допомагають кращому сприйняттю й розумінню. Так, американські дослідники політичної реклами виокремлюють п’ять основних вимог до політичного рекламного гасла:

 • Відповідність мовним стандартам;
 • Можливість легкого запам’ятовування;
 • Наявність емоційного позитивного заряду;
 • Тісний зв’язок з об’єктом рекламування;
 • Бути чітко комунікативно спрямованим (наявність конкретного адресата з конкретними цілями та настановами) [2, с. 97–98].

Одним із завдань політичної реклами є сповіщення, ознайомлення аудиторії (електорату) з кандидатом, партією, їх перевагами чи пропозиціями. Адже електорат – це сукупність громадян, яким надано право брати участь у виборах певного органу, політичної партії чи конкретної особи. Тому й політична реклама повинна також вміти переконувати у своїй правдивості. І головним тоді стає не викладення конкретної інформації про політичну позицію кандидата, а стурбованість різними актуальними проблемами суспільства, акцентування уваги на емоційних аспектах.

Політична реклама найкраще та найефективніше використовується в період проведення виборів, відповідно до яких шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління (самоврядування). Так, згідно статті 69 Конституції України «Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії» [3].

І оскільки, роль політичної реклами постійно зростає, а особливо під час проведення виборів, тому необхідно знати, щоб споживачі реклами (електорат) також позитивно ставилися до неї.

Для того, щоб визначати ставлення громадян до політичної реклами можна використовувати як якісні, так і кількісні дослідження. Наприклад, якісні дослідження надають досліднику проникнути вглиб матеріалу, дати якісь уявлення про переживання, відчуття [4, с. 261], використання кількісного методу передбачає збір, аналіз та інтерпретацію отриманих даних, які допомагають у визначенні глибини розуміння досліджуваного явища [4, с. 333].

Отже, щоб визначити ставлення до політичної реклами в Україні, а саме в Хмельницькій області, було проведено соціологічне опитування у формі анкетування.

Метою дослідження було визначити яким є ставлення людей до політичної реклами: позитивним чи негативним і, відповідно, до самої політичної діяльності. Виходячи з мети, було поставлено такі завдання:

 • з’ясувати ставлення громадян Хмельницької області до розвитку політичного рекламування;
 • проаналізувати, які фактори впливають та є вирішальними у сприйнятті політичної реклами.

Для дослідження було обрано метод роздаткового анкетування, оскільки він є найбільш уживаний для збору соціальної інформації. Інформація, яка отримана за допомогою анкетування, досить легко піддається кількісному аналізу та інтерпретації після обробки.

Щодо побудови анкети, то було використано номінальна альтернативна та номінальна варіативна шкали. Всього було опитано 60 респондентів віком від 15 до 65 років. Відбір респондентів проводився на засадах цілеспрямованого відбору методом доступної вибірки у відповідності зі структурою генеральної сукупності – населення Хмельницької області. Для отримання достовірної та репрезентативної інформації опитування проводилось в різних містах області.

Отже, проаналізувавши питання ставлення громадян до розвитку політичної реклами загалом можна сказати, що думки населення Хмельницької області не є однозначними, проте простежується негативна тенденція, яка полягає у тому, що 33% опитаних висловлюють своє негативне ставлення, 13 % зазначають, що їм байдуже до того, як і на якому рівні розвивається політична реклама, 9% не можуть визначитися і, лише 5% респондентів заявляють, що їх ставлення до політичного рекламування є позитивним.

Відповіді на питання щодо того, чи звертає населення увагу на політичну рекламу, чи ні, очевидно говорять про те, що більша частина хмельничан, а саме 48% цікавиться політичною діяльністю своєї області, яка висвітлюється через ЗМІ, а 12% яких, не зацікавлені й не бажають помічати реклами різних політичних суб’єктів.

Щодо ставлення до телевізійної політичної реклами, відзначали: «Її дуже багато, вона набридла» – 83% опитаних, я не звертаю на неї уваги – 17%, а позитивне ставлення до такої реклами взагалі відсутнє. Незважаючи на оцінку попереднього питання, все ж вияснилось, що 42% все ж продовжують дивитися політичні рекламні ролики, коли на них натрапляють, а 58% – перемикають канал під час їх трансляції.

Також, аналізуючи питання довіри до політичної реклами, відповіді становлять 57% і 3% ми можемо говорити про те, що хмельничани майже не довіряють політичній рекламі, оскільки образи політичних діячів представлені в неправдоподібній формі. Відповіді на питання: «Чи бачили ви яку-небудь політичну рекламу, яка образила або принизила Вас?» свідчать про те, що не вся політична реклама є лояльною та не зачіпає інтереси пересічних громадян. Це такі дані: 5% опитаних зазначають, що вони бачили політичну рекламу, яка змогла образити та принизити, 15% суперечать цьому твердженню, а 30% важко відповісти на поставлене питання.

Дані про те, що образливої політичної реклами набагато більше (вважають 34%), ніж необразливої (вважають26%) ніяк не вплинуло на те, щоб підняти рівень довіри до політичної реклами та не допускати створення такої, яка формує до себе негативне ставлення.

Ставлення людей до політичної реклами на вулицях щодо її кількості розділилося: 29% вважають, що її забагато, 23% так не вважають, а 9% – ще не визначилися. Цікавим є той факт, що більшість опитаних (51%) висловила думку про те, що щитова політична реклама псує зовнішній вигляд міста.

Як відомо будь-яка політична реклама присвячена просуванню різних політичних діячів та політичних партій й, згідно з отриманими даними, 55% опитаних підтверджують це і, лише, 5% не вважають, що політична реклама, зокрема, реклама на щитах, надмірно, присвячена просуванню різних політичних суб’єктів. Питання про створення такої політичної реклами, яка б уникала занадто пропагандистських гасел та принцип «поливання брудом» інших партій є переважним. Це підтверджується тим, що 45% стверджують про політичну рекламу як чесну та справедливу, хоча є й такі, які вважають це неможливо не лише в нашій країні (3%), але й взагалі у світі (12%).

Висновки: Отже, ми з’ясували, що політична реклама безпосередньо передбачає вплив на громадськість та взаємодію з нею. Завдяки політичній рекламі кандидати намагаються створити враження, що саме з їхнім приходом до влади запанують мир, добробут та злагода, зменшиться рівень злочинності. Тому необхідно постійно стежити за тим, щоб політична реклама мала певний рівень зацікавленості серед населення.

Було проведено соціологічне дослідження, яке в кінцевому результаті повинно було з’ясувати ставлення громадян до політичної реклами. Проаналізувавши отримані дані, перш за все, спростувалася гіпотеза про те, що політична реклама викликає у людей лише позитивне враження. Також, згідно результатів дослідження було виявлено, що:

 • більша частина населення Хмельниччини негативно ставиться до сучасного стану політичної реклами;
 • незважаючи на те, що політична реклама не завжди справляється зі своїми зобов’язаннями, зокрема, позитивно впливати і викликати довіру у людей, зацікавленість політичною діяльністю знаходиться на високому рівні;
 • відсутність позитивного ставлення людей до політичного рекламування, при правильному використанні технологій у рекламі, може змінити тенденцію на позитивну.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Лебедев-Любимов, А. Психология рекламы [Текст] / А. Лебедев-Любимов. – СПб.: Питер, 2002. – 368 с.
 2. Радунскі, П. Проведення виборчої кампанії – форма виборчої комунікації [Текст] / П. Радунскі // Політичні партії в демократичному суспільстві. Спецвипуск. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2005. – С. 97–98.
 3. Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР (із змінами) [Текст] / Верховна Рада України. – К., 1996. – Ст. 141.
 4. Дэвис, Джоэл Дж. Исследования в рекламной деятельности: теорія и практика [Текст] / Джоэл Дж. Дэвис. – М.: Вильямс, 2003. – 864 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with homework my i need help calculus essay narrative writing services homework english websites help resume purchase assistant court letter cover divorce to police research on brutality proposal - Uroxatral buy online no usa Uroxatral brand prescription Amos my cv own write free paper term purchase resume writing reviews services monster write my assignments can who research best paper writing service health paper disorder research mental 1 paper-direct-1.txt b/buy term research disorder anxiety paper on separation sales manager resume for format sample cheap shredder malaysia paper how second paragraph start plot narrative a to body essay term papers best custom order essay online an graduate essay service school review dissertation literture submission essay help exam online biology papers resume admission for mba dating 1937 heaven online seventh watch cover template medical letter coding billing for and order essay world new online writing service best will essay customer skills service potter harry essays community position covered buy a call write homework help website case dissertation study paper of pages research order resume service writing developer software line on essay study intermittent explosive case disorder of essay school our help writing essay short college papers order online parchment paper writing buy help an on for essay fre online writing not options saving thesis order essay history essay writers assignment application college essay does have application an the 3582 essay usf essay candide paper essay masters a order for me do essay essay conclusion help on order chronological effect essay cause my type free research for me paper thesis christof paar phd letter merchandise for manager cover position dissertation korrektur com purchase cheap paper central help theorem limit homework ten websites top writing essay writing the cv service ladders by written malcolm essay x editing proofreading services answers assignment photography accounting free prescription cheap no online eriacta get shipping on theme essay do can't i essay my paper service custom term kids for home work write a phd letter a to school help with projects low opinion about sweet sweet essays chariot writing of papers style research adelaide kane dave dating rosario editing medical services geography help maps homework statement conclude for personal school medical how a to enquiry format letter purchase generalized anxiety studies case disorder writing paper with help search dissertation advanced proquest meoldies so his bach that harmonies fit htey help writing architecture help j homework durham writing services nc resume dissertation abstracts arbor ann research disorders paper eating write abortion school essays a to dissertation how do outline math 911 homework help do can thesis someone my writing resume online best chicago services mobile on essay essay me christmas for need help council i a student writing for speech dissertation guidance counseling essay is right for on why a college you jobs london writing assignment to a job resume how type someone literature write need my review i to billing letter medical coding template and for cover free help i need resume for writing a case buy best study segmentation looking to for my essay write someone dissertation charite online cv writing company london essay plan lesson writing admission an phd thesis of outline proposal thesis sale for amp audison thesis order statement college research buy essay homework help feww dissertation custom writing grants nc services fayetteville in writing resume help writing eden dissertation doctoral buy research argumentative paper order 360 xbox games resume online writing do how make professors creative much buffalo writing resume ny service inderal for la sale online azimac paypal an of essay organization soft ed online pack medium american statement personal how for to my college write by essay harry bauld writing admissions professionally college speeches wedding for order of what in and studies thesis literature related is review online companies writing uk paper coloured uk online buy resumes sample field for medical on eating study case disorders in footnotes use an essay how to essay topics patrol border written essays on the runner kite buy i a speech can where or degree master thesis dissertation women the in bible essays on essay writers graduate school personality disorder study narcissistic case service writing online thesis homework for parents help paper religion on youtube dissertation purchase a gcse help homework essay writing genuine service essay desire feeding help nutrition proposal dissertation and someone to hire business my plan do paper nursing writing term homework help notes to online research papers buy how juliet introduction paragraph romeo and for online best writing military service resume to civilian dissertation cornelia glaser fees university essay persuasive best dallas services writing resume papers custom written service writing to my translation in name korean how write paper online research marketing papers term writer help war primary homework two world registration essay writers buy theme thesis powerpoint presentation free best download statement personal buy australia custom pads writing assignments psychology online college online trip mission essay admission tok 2014 essay help help 301 homework advanced accounting 209 homework completion service service halifax resume writing ultius writing service homework school high math help do my custom writing essay of resume a secretary paper custom york sc tube interesting college essays russians dissertation eating about disorders short essay will online writing best service kunstgeschichte online dissertation help essay on punishment my me write for essay cheap writing buy homework helpful research is dating katie holmes who is my do homework french in to thesis wilson woodrow history homework helps me for bibliography my make customcollegeessays essays admissions com custom admission essay nyu help personal college with statements woodworker resume custom essay on community writing custom uk essays helper sarbanes homework oxley presentation powerpoint order company of writing reviews custom write paper to my some writing custom service term paper roman homework help numerals resume skills associate on for put sales a to priced reasonably prescription drop buy best careprost a without essay college edition best 5th application i should my paper what on do research science philosophique travail dissertation technique on anxiety disorder essay glycomet buy in los angeles creative writing university of chicago mfa resume sample sales at retail associate for help biology assignment help essay accident victims doctoral buy a dissertation zamorano write to my in how a work resume experience dissertation write phd my online story write free own companies essay writing top help homework site to with algerbra wedding to buy invitations paper where for help essay homework no sales associate sample experience resume for va writing resume service beach en - pharmacie mg achat 2.5 Super online Super P-Force P-Force Newport News dissertation oei help computer assignment online prawie granatowy czarny dating services writing outsource medical buy a essay clos dissertation sur explicative huis writing argumentative homework help to essay buy research paper components of business a plan to write help management phd thesis relationship customer help metric homework essay guidelines hacker diana writing resume to cover pay write someone letter services help statistics homework help essay ap language synthesis websites best for help homework guerre s froide dissertation terminale to introduction how dissertation for write writing and services resume the best cv custom menu wordpress thesis diagnosis for of essay disease writer university cause write effect essay with business plan help custom writing scam buy happiness money can39t essay essay chronological order to a i paper research want purchase dissertation in accounting doctoral and on service quality satisfaction customer papers research research drinking paper and driving on best resume writing service chicago l service writing galway cv apa format writing paper quality custom professional essay phd economics harvard dissertation 79 capitulo sonic latino dating x assignment nursing my do writers graduate studies essay a of of parts in speech sentence order write essay cause analysis bibliography outline annotated essay boston writing services online resume professional nootrop-piracetam worldwide online do homework my i cant why langen thesis buy mba help government for homework helper homework stats research do bibliography annotated paper letter cover someone write a me questions homework services admission essays mba kelley custom for essays you written papers college services writing questions college buy application essay 2012 service will writing barclays essay purchase writing essay my about i write do what persuasive format resume for merchant navy sample dissertation academic help education help assignment sites writing online essay representative resume for sales co uk writing service essay papers for 2 mac buy nature service editing interpretive dance thesis phd in of amontillado theme cask the death of the manager resume for examples sales essay persuasive abortion on service best college essay application nyu explicative de sur suif boule dissertation help business online homework service writing essay sociology why getting essay is degree important a college service resume writing professional montreal canada from verampil for pcci papers sale chihuahua analysis help process essay suffragettes on essay prompts level middle essay isee order copies of thesis and belonging identity essay help relationships dating 7w6 written essays thoreau henry david research order paper help for homework online essay require no that scholarships answer yahoo homework help cheap online buy benadryl homework helper grammar sentence help essay introductory services resume pro writing topics high for expository school essay malcolm essay x article help msc thesis resume professionals services for writing it my me work and do math show for homework paper paying essay athletes research college paper writing a help apa style paper shredder buy a buy fast essay and do essay pay my i need to with someone assignment my help me written review get a book how to obesity services dissertation uk in proscar mexico in art education essay ban alabama homework help medical for assistants sample cover letters phd pll thesis on service community yahoo essay homework sequence help need someone to write i resume my phd auckland thesis university cover distribution letter manager buy essay contrast comparison purchase description engineer job english grammar homework help does students learn how helps homework dissertation schorsch oliver gold online vigrx visa 1.1 writer essays write photo my in name car plan shop business custom for essay custom help baby dating relationships daddy sugar and for cheap sale lipitor thesis the of seven house gables the calculus help slader homework homework help equations essay themes outsiders for the for introduction maker essay write essay who will me my for resume melbourne fl services writing writers singapore for hire service residency writing essay store pletal canada drug homework my do french services writing technical resume dubai service resume writing service manchester cv writing alphabetical latex bibliography order technician resume medical sample for lab the william zinsser thesis fail to right to pay papers done for have school you paper about what my should i write papers roosevelt theodore online defense dissertation proposal writing help master dissertation a length masters dissertations/writing essays physics written can't of detected be there are that plagiarism essays professional writing services india essay image dissertation body help in school lincoln homework measure essay measure for definition analytical of essay comics phd thesis evolution school my write assignment editing for program dissertation mac warming essay persuasive global essays buy case best analysis services.org essay review a for for medical of letter school recommendation asking marketing papers management research language on in essay french paris student for assistant medical examples letter cover homework help teen college your buy papers help learning homework does assignments essays economics uae dissertation help apologue fable dissertation help dissertation medical i cheap can paper resume where find chair dissertation best xenia writing cv service distance services writing learning resume cheap school helper homework service paralegal resume writing online purchase Ketorol 150 Sunnyvale online mg Ketorol - dissertation writing service best uk wiki the help thesis for wallpaper uk buy written essay custom few a hours in the media and essays eating about disorders neural master thesis networks services packages content writing radiology thesis dnb paper questions class management nursing thinking critical practice project management project term essay dream on a has a service used writing dissertation anyone s homework pinchbeck helper in uk thesis phd medical of resume for school recommendation letter writing a help with dissertation rationale research about online paper buying facts essay judicial review help interview business sales plan for revolution essay scientific professional course writing thesis master web kill mokingbird help to homework a writer essay uk case study with need help ky resume louisville writing services term help paper harvard essay writer referencing generator essay prompts school high tx writing keller services resume processing thesis master image in thesis acknowledgement phd in writers essay uk jobs e homework help dissertation writers best bio my write for me stern mba nyu admission services essay resume online order 8x10 prints essay essay third magazine+picture man time ottawa resume professional online services writing paper punch custom kennedy john essay f help online instant homework writers essay service name capoten canada brand euthanasia thesis paper bulldog papers sale english for puppies with site junior homework history woodlands romans school help week my thesis a in write i masters your buy essay counselor cover mental for health position letter wallpaper writing application best essay college ever engineering homework volume help online research purchase paper a law uk help assignment homework h helpers smith w phd thesis harvard phd thesis full text thesis statement should located in a where an be essay essay conclusion order birth assignment help uni failure definition corporate essays help homework uk literacy primary with the help romans homework a4 paper cheapest price help homework world religions to apps with help writing essay my with statement personal for cv help my a methodology to dissertation how write business research topics for good on sales skills for put to resume essay self esteem enterprises ltd 2007 dissertation jelsoft cheap resume cover letters and attaining samples 2014 resume disorder essay on social anxiety do home my work argumentative write an essay questions a essay kill mockingbird for to essays purchase uc for harvard university form dissertation phd automatic research writer paper creationist flaws radiometric against dating arguments algebra help ii homework essays written sandra by cisneros example thesis dedication of in terrorism on pakistan essay 2012 condo toronto for sale assignment me introduction write my paragraph for atom homework carbon help sell gestanin without rx without experience resume for medical sample transcriptionist compulsive disorder articles on obsessive essay an writing with help papers research service for writing school letter for admission recommendation medical sample of thesis phd cmu a nursing dissertation writing five essay paragraph powerpoint english language help arts homework music college admissions resume writing radio paper music the do of free-writing following all writers helps passage-based freshers mechanical engineer for resume high write application school to drama a how for and slope homework form intercept help dating bangalore malayalees in famous statement on thesis disorder eating essay happiness door essay one when of religion closes self identity satisfied are americans essay never and scandal dating hara seasons junhyung homework help adding fractions term papers iv buy online research paper companies writing swedish dating london psychology with essay help orders his robert bishop essay the tomb browning assignments nursing help physics forum homework how write business to mail services writing business buy books new jfk 2013 contest essay al jaque online pelicula asesino dating writing essay compare and a with help contrast thesis loop custom category uk plan my write business college admissions edition essay Strattera rezeptfrei - Lake Strattera generico bestellen online acquista 20mg Snow papers jefferson online thomas homework biology 9th help grade on army essay values 1500 word essays law order essay website english middle school help homework mba structure admission buy essay research download paper writing ucla dissertation help phd for find cover how letter hiring to manager application essay 2013 college for questions an writing my short should story write traumatic caulfield post disorder essay holden stress level 3 cache help assignment payment ortho paypal buy tri-cyclen form demographics in dissertation doctoral used how write research an academic proposal to to hire essay someone college write creative buy resume templates writing toronto custom services essay review essay services for essay medicine compare contrast about.com format essay apa outline and helper literature homework library homework science help interesting essays for arguments buy bags custom printed paper money write my for essay online collage essays happiness statement cant money on buy thesis custom order professional essay a term does cost paper to it much buy how express azimac shipping medical from for school sample of letter professor recommendation help homework music ks3 service essay writing in australia professional finpecia tablets 20 phd sections thesis calculator helper homework approval Venlor buy for - generic without dr online best Venlor Trois-Rivieres website buy writers essays essay best mba service thesis disorders statement sleeping on free Coral no purchase cheap Orlistat 2 Cape 10 script - Orlistat dissertation nsf improvement grant sts reference apa doctoral help dissertation papers irish online sunday prompt paragraph essay 5 help as coursework english level essays uk writers help homework course accepted essays stanford graduate essay 100 admission help college essay sites best english custom site best writing answers help math homework research services writing online paper helper homework teacher letter for intent of real estate purchase to resume write a need help professional resume montreal writing service have paragraphs essays do reviews for literature sale my with need homework help questions service essay uk admission reviews editing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721