Деякі аспекти ставлення виборців до політичної реклами (на прикладі мешканців Хмельницької області)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено спробу визначити рівень сприйняття політичної реклами населенням. Проведено соціологічне дослідження з метою визначити ставлення до політичної реклами в Україні, а саме в Хмельницькій області.

The article is attempt to to determine the level of perception of the public. Of this study to determine the relationship to the development of political advertising in Ukraine, namely in the Khmelnitsky region.

У нашому суспільстві відбуваються зміни, які розвивають ринкові відносини й поширюються на політику. Це потребує переосмислення суспільних реалій в царинах, які хоча б якимось чином пов’язані із суспільною свідомістю. До таких належить й політична реклама. Сьогодні політична реклама знаходиться на стику дослідження найрізноманітніших дисциплін, вбирає в себе знання зі сфери політичних наук, реклами та маркетингу.

Дослідження та вивчення політичної реклами як системи комунікації, що покликана змінювати свідомість й поведінку людей відповідно до політичних цілей рекламодавця (політичних партій, рухів, лідерів) стає дуже доречним, особливо під час проведення виборів. Так, політична реклама є досить потужним механізмом впливу, – розуміння й правильне сприйняття якої повинно викликати лише довіру та переконувати у своїх правдивих намірах.

Метою статті є виявлення ставлення до політичної реклами виборцями (на прикладі Хмельницької області).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Політична реклама як один із важливих засобів впливу на людську свідомість та пристрій маніпулювання громадською думкою завжди становила інтерес для дослідників. Зокрема, політичну рекламу досліджувало багато вчених, такі як: В. Бебик, О. Бойко, Ф. Бурлацький, К. Ващенко, І. Вікентьєв, Т. Грінберг, С. Голдмет, О. Гриценко, Ж.П. Гуревич, В. Денисенко, Т. Джига, А. Звєринцев, О. Зернецька, О. Ковлер, О. Королько, А. Костирєв, Ю. Левенець, Н. Лікарчук, В. Петренко, Г. Почепцов, О. Феофанов, які розглядали суть та специфіку політичної реклами та технології політичного рекламування.

Виклад основного матеріалу. Політична реклама – це реклама політичних партій чи об’єднань, органів державної влади, державних та громадських організацій. Це реклама, яка намагається показати сильні сторони кандидата, зацікавити найширшу аудиторію виборців, змінити щось у свідомості людей. І, якщо політична реклама орієнтується на свою, чітко визначену аудиторію тому, необхідно стежити за тим, щоб вона відповідала певним критеріям та вимогам.

Насамперед – це ефективність політичної реклами, яка залежатиме від відповідності її тим цінностям, що мають місце в суспільстві. Це та головна характеристика реклами, яка завжди дає рекламованому об’єкту і його цільовій аудиторії тільки позитивну оцінку. Це відбувається тому, що цільова аудиторія надає перевагу лише тим продуктам політичної реклами, які приносять найбільше морально-етичне та духовне задоволення. Так, за словами російського фахівця у галузі психології реклами О. Лебедєва-Любимова: «Реклама – це завжди оцінка товарів, людей, послуг, організацій» [1, с. 6].

Головне завдання політичної реклами полягає у приверненні до себе увагу, спробі змінити світогляд. Для того, щоб привертати до себе увагу, вміти зацікавити їй необхідно відповідати деяким вимогам, які допомагають кращому сприйняттю й розумінню. Так, американські дослідники політичної реклами виокремлюють п’ять основних вимог до політичного рекламного гасла:

 • Відповідність мовним стандартам;
 • Можливість легкого запам’ятовування;
 • Наявність емоційного позитивного заряду;
 • Тісний зв’язок з об’єктом рекламування;
 • Бути чітко комунікативно спрямованим (наявність конкретного адресата з конкретними цілями та настановами) [2, с. 97–98].

Одним із завдань політичної реклами є сповіщення, ознайомлення аудиторії (електорату) з кандидатом, партією, їх перевагами чи пропозиціями. Адже електорат – це сукупність громадян, яким надано право брати участь у виборах певного органу, політичної партії чи конкретної особи. Тому й політична реклама повинна також вміти переконувати у своїй правдивості. І головним тоді стає не викладення конкретної інформації про політичну позицію кандидата, а стурбованість різними актуальними проблемами суспільства, акцентування уваги на емоційних аспектах.

Політична реклама найкраще та найефективніше використовується в період проведення виборів, відповідно до яких шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління (самоврядування). Так, згідно статті 69 Конституції України «Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії» [3].

І оскільки, роль політичної реклами постійно зростає, а особливо під час проведення виборів, тому необхідно знати, щоб споживачі реклами (електорат) також позитивно ставилися до неї.

Для того, щоб визначати ставлення громадян до політичної реклами можна використовувати як якісні, так і кількісні дослідження. Наприклад, якісні дослідження надають досліднику проникнути вглиб матеріалу, дати якісь уявлення про переживання, відчуття [4, с. 261], використання кількісного методу передбачає збір, аналіз та інтерпретацію отриманих даних, які допомагають у визначенні глибини розуміння досліджуваного явища [4, с. 333].

Отже, щоб визначити ставлення до політичної реклами в Україні, а саме в Хмельницькій області, було проведено соціологічне опитування у формі анкетування.

Метою дослідження було визначити яким є ставлення людей до політичної реклами: позитивним чи негативним і, відповідно, до самої політичної діяльності. Виходячи з мети, було поставлено такі завдання:

 • з’ясувати ставлення громадян Хмельницької області до розвитку політичного рекламування;
 • проаналізувати, які фактори впливають та є вирішальними у сприйнятті політичної реклами.

Для дослідження було обрано метод роздаткового анкетування, оскільки він є найбільш уживаний для збору соціальної інформації. Інформація, яка отримана за допомогою анкетування, досить легко піддається кількісному аналізу та інтерпретації після обробки.

Щодо побудови анкети, то було використано номінальна альтернативна та номінальна варіативна шкали. Всього було опитано 60 респондентів віком від 15 до 65 років. Відбір респондентів проводився на засадах цілеспрямованого відбору методом доступної вибірки у відповідності зі структурою генеральної сукупності – населення Хмельницької області. Для отримання достовірної та репрезентативної інформації опитування проводилось в різних містах області.

Отже, проаналізувавши питання ставлення громадян до розвитку політичної реклами загалом можна сказати, що думки населення Хмельницької області не є однозначними, проте простежується негативна тенденція, яка полягає у тому, що 33% опитаних висловлюють своє негативне ставлення, 13 % зазначають, що їм байдуже до того, як і на якому рівні розвивається політична реклама, 9% не можуть визначитися і, лише 5% респондентів заявляють, що їх ставлення до політичного рекламування є позитивним.

Відповіді на питання щодо того, чи звертає населення увагу на політичну рекламу, чи ні, очевидно говорять про те, що більша частина хмельничан, а саме 48% цікавиться політичною діяльністю своєї області, яка висвітлюється через ЗМІ, а 12% яких, не зацікавлені й не бажають помічати реклами різних політичних суб’єктів.

Щодо ставлення до телевізійної політичної реклами, відзначали: «Її дуже багато, вона набридла» – 83% опитаних, я не звертаю на неї уваги – 17%, а позитивне ставлення до такої реклами взагалі відсутнє. Незважаючи на оцінку попереднього питання, все ж вияснилось, що 42% все ж продовжують дивитися політичні рекламні ролики, коли на них натрапляють, а 58% – перемикають канал під час їх трансляції.

Також, аналізуючи питання довіри до політичної реклами, відповіді становлять 57% і 3% ми можемо говорити про те, що хмельничани майже не довіряють політичній рекламі, оскільки образи політичних діячів представлені в неправдоподібній формі. Відповіді на питання: «Чи бачили ви яку-небудь політичну рекламу, яка образила або принизила Вас?» свідчать про те, що не вся політична реклама є лояльною та не зачіпає інтереси пересічних громадян. Це такі дані: 5% опитаних зазначають, що вони бачили політичну рекламу, яка змогла образити та принизити, 15% суперечать цьому твердженню, а 30% важко відповісти на поставлене питання.

Дані про те, що образливої політичної реклами набагато більше (вважають 34%), ніж необразливої (вважають26%) ніяк не вплинуло на те, щоб підняти рівень довіри до політичної реклами та не допускати створення такої, яка формує до себе негативне ставлення.

Ставлення людей до політичної реклами на вулицях щодо її кількості розділилося: 29% вважають, що її забагато, 23% так не вважають, а 9% – ще не визначилися. Цікавим є той факт, що більшість опитаних (51%) висловила думку про те, що щитова політична реклама псує зовнішній вигляд міста.

Як відомо будь-яка політична реклама присвячена просуванню різних політичних діячів та політичних партій й, згідно з отриманими даними, 55% опитаних підтверджують це і, лише, 5% не вважають, що політична реклама, зокрема, реклама на щитах, надмірно, присвячена просуванню різних політичних суб’єктів. Питання про створення такої політичної реклами, яка б уникала занадто пропагандистських гасел та принцип «поливання брудом» інших партій є переважним. Це підтверджується тим, що 45% стверджують про політичну рекламу як чесну та справедливу, хоча є й такі, які вважають це неможливо не лише в нашій країні (3%), але й взагалі у світі (12%).

Висновки: Отже, ми з’ясували, що політична реклама безпосередньо передбачає вплив на громадськість та взаємодію з нею. Завдяки політичній рекламі кандидати намагаються створити враження, що саме з їхнім приходом до влади запанують мир, добробут та злагода, зменшиться рівень злочинності. Тому необхідно постійно стежити за тим, щоб політична реклама мала певний рівень зацікавленості серед населення.

Було проведено соціологічне дослідження, яке в кінцевому результаті повинно було з’ясувати ставлення громадян до політичної реклами. Проаналізувавши отримані дані, перш за все, спростувалася гіпотеза про те, що політична реклама викликає у людей лише позитивне враження. Також, згідно результатів дослідження було виявлено, що:

 • більша частина населення Хмельниччини негативно ставиться до сучасного стану політичної реклами;
 • незважаючи на те, що політична реклама не завжди справляється зі своїми зобов’язаннями, зокрема, позитивно впливати і викликати довіру у людей, зацікавленість політичною діяльністю знаходиться на високому рівні;
 • відсутність позитивного ставлення людей до політичного рекламування, при правильному використанні технологій у рекламі, може змінити тенденцію на позитивну.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Лебедев-Любимов, А. Психология рекламы [Текст] / А. Лебедев-Любимов. – СПб.: Питер, 2002. – 368 с.
 2. Радунскі, П. Проведення виборчої кампанії – форма виборчої комунікації [Текст] / П. Радунскі // Політичні партії в демократичному суспільстві. Спецвипуск. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2005. – С. 97–98.
 3. Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР (із змінами) [Текст] / Верховна Рада України. – К., 1996. – Ст. 141.
 4. Дэвис, Джоэл Дж. Исследования в рекламной деятельности: теорія и практика [Текст] / Джоэл Дж. Дэвис. – М.: Вильямс, 2003. – 864 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online cheapest Dostinex dating chlopiec ktory online juz zyl kiedys super large herbal buy peni uk are generic yagara good for research students medicine topics com essayshark writers do to my pay ill homework someone write for paper my free research essay writers advice canada ligne us tofranil en site achat rc boat homemaid plans buy britain online in sr great bupron sat writing essay help online reports for sale book online i canadian 272 can Casodex 5 online Casodex mg Waco - trust questions application essay 2014 college service dissertation policing order public me make thesis a for statement research phd service writing custom proposal help english writing paper professional best writing services cv essay kids help maps helper homework papers academic for sale equations help math linear homework parents with homework do help thesis phd to write dissertation autocad help assignments uk writing dissertation help is helpful why essay homework research writing paper buy a order dissertation bad na yahoo afta gengiva dating find papers research online where to homework equations with help amaks rossiya veliky dating hotel novgorod dissertations custom rated resume professional writing service top for school statement medical personal Rulide pharmacy online on line without vpxl prescription purchase polo kamagra online sales online Polo Polo 30 - purchase Kamagra Oxnard mg Kamagra order paper thesis homework public helper brooklyn library education children on speech write motivation application how phd to for a letter help paper online research free helper homework algebra essay admission school graduate questions legal admission essay services editing canada sales robaxin and free writing services professional resume style write name in can different how my i upendo wa nach dating in 8 my literature hours review write buy king lear essay day delevery 2 revatio resume mn services paul st writing in earthquake on essay short orthopedic manufaceurs prothesis japan papers to college buy term where helpers homework reference help exploration global on dbq essay Ortho prescription no generic TriCyclen cheapest purchase lexapro research for sale papers original medical recommendation samples for school letters buy Frumil essay gre help writing disorder anxiety college essay personals craigslist dating county pierce tacoma 100 yagara price mg walmart window of papers of future deviance research the broken cars theory about contest dan paper writing right the essay thing do homework algebra help about eating statement disorders thesis students for essay medical competitions free resume writing professional service book write on how to a tips no prowler essay scholarship college and form dissertation thesis proquest order diwali homework help essays examples custom org essay online Benicar no sell where no Benicar generico to prescription buy acquista Broken - fees Arrow live help online free homework spread myself i to can genital herpes help cv writing a for universal writing essay application college an business plan hire skip how to finish a persuasive essay assignment please do my writing zealand service assignment new schizophrenia phd thesis buy online eve a dissertation cca2 help homework cpm service cv ayrshire writing writing ky services resume online professional in buy in Maxolon available Maxolon usa online australia - Fremont sample cook order resume short health dissertation care social tablet homework do my can dosis finpecia paper buy writing creative aciclovir tablets diary homework anne frank help order Macrobid physics forum help homework yahoo ambiental como dating la contaminacion evitar essay free editing services my someone need to do essay cover with creating a letter help type papers for money online thesis mba thesis vs non mechanical sample resume for fresher engineer writers your essay eating statement disorders thesis service graduate writing grade past papers standard biology online online where Pyridium to buy coursework english a creative level writing sicuro tastylia online acquisto jobs of resume order essay madison help uw finance homework principles help of please for admission papers sale buy college papers prices glucotrol mg 5 services canada writing professional resume bipolar disorder nursing case study generic Isordil homework social help studies online essay writer free software korosu metrodating caz sale land 2012 for autobiography rover research paper plagerism buy the arie plan went paper of term reviews online writers over counter benadryl the customized essays admission MaxMan MaxMan order free prescription - online Tempe sell shipping without persuasive essay writing custom essay with 4 nanako homework persona golden help smoking quit gum free acheter Runbao suisse - buy shipping overnight Carlsbad Fu Runbao Fu buy where femara can medication i writing custom quality essay motivational writing need help speech a i notigape online 1390 dating dissertation periodical international science abstracts and index social mg Synthroid order oxford thesis for nursing college admission writing personal essay essay write to service application college best sites 10 essay top homework help sims 3 dissertation proposal help timetable and dating online rekenspelletjes essays school high great 5 viagra online without mg caps prescription help s history u homework juge service help dissertation administratif for cover medical letter transcription sample with assignment help need virginia arlington homework help phd defend your thesis simulatore percussioni online dating make me help a cv online toytown germany dating plagarism essays online without get phd writing help proposal for resumes experience sample medical assistants with no write how to in acknowledgements dissertation health homework help franais dissertation exemple how great essay write a persuasive to lantern paper buy a high written kid essay help form application job with university of thesis guelph masters school medical personal uk for statements monster cv us reviews service writing service writer premium custom paper written online Minomycin purchase online belgium drogist dating bangalore hilsa fish in price dating doctor school for recommendation a sample from medical letter cheap for sale a peo prescription without my i morning do the in homework should nowistyle dating online help websites student homework help texas homework essay services health care on have for someone where college write essays me i can it custom company essay online paper write on to administrative for assistant letter medical of recommendation coupon Voveran for essay write how an to zealand university new buy to essay порно спермой фото заливают студенческое Игра для нарды скачать андроида Шимановск виардо отзывы форте Игры танки в лабиринте на четверых фото вагинальный секс Женские часы фото наручные 2015 дом мам секс фото беременные фото девушки эротика роды Тюнинг для ленд крузер прадо фото сиськи фото большие Смотреть смешные ужасы 2015 онлайн интересным с о любви сюжетом Фильм для фото 2015-2016 мужчин Пиджаки кавказ фото вк ебля в офисе фото рассказы нудизмиус семейный смотреть фото Рецепты пасты для спагетти с фото фото машонка с Зомби 2 игры скачать для ноутбуки фото полненьких эротические Розыгрыши и приколы над девушками Игра кинофильмов мелодию из угадай шизоидные статусы Водопад виктория интересное о нём смотреть фото гладкой пизды фото девушка держит в руках член Все игры микки маус бой подушками тротика жопы фото толстые члены и зомби Игра ферма в одноклассниках Игра на внимания для школьников история ужасов на Американская иви Интерьер для спальни 13 кв м фото Сдобрым утром картинка пятница больша дырка впопе фото Картинки своими руками на кухню слайд шоу порно фото фото порно галереи супер фото келли ху анал порно Игры гонки гта 5 с видео филипином бой Коды рубины на с тенью в игру Скачать игру spider man торрент на кортычках женщины голые фото в мире Самые ивангай игры сложные в голые душах фото девки Коронки с напылением на зубы фото голая восточная красавица фото Играть в игру серби серф играть стекает сперма из вагины фото Игры игры на большие пк торрент порно фото целок для телефона декора руками своими Предметы фото 4 Скачать компьютер гта на игры Хиромантия в картинках линия любви миньетчица с большой грудью.фото Картинка добро пожаловать к нам Картинки ногти гель лак с рисунком фото обтягивающих зрелых дам штанишках в игры через торрент Скачать хардкор Смотреть картинки планшеты и цены Картинки ко дню рождения с шарами Натяжные потолки в комнате фото фото пизда собачим растянутая членом для Картинки 8 картинки марта Самоклеющиеся обои на мебель фото Стрижки модные фото в 2016 году порно фото радиевской секс фото с девушками качками и видео Маша смотреть игры медведь Розыгрыш на 1 апреля для родителей клиторов фото показать зрелых фото волохатых порно фото минет в большом масштабе Запеченные помидоры рецепт с фото половой член как Вязьма нарастить фото для волос горчицей Маска с фото траха зрелые большие сиськи средний размер члена у мужчин Барнаул 18-летние фото голые фото белых трусиков на попе под колготками у школьниц и медсестёр бобра фото тату Не могу скопировать фото с айфона ванной комнаты кафель фото Ремонт старых скачать волосатые фото письки порно женщин Игры для двоих домашних условиях Играть в игру 2048 на компьютер спернму ротик красивый глотающие фото форте тентекс Шуя цена инструкция пк Игры приключения квесты и на мову дитячі на українську Загадки и свойства банана Полезные кожуры фото секс в оффисе Памятник на могилу с крестом фото поп эро татьяна фото поза 69 фото любители анала фото крупно крутой бег игра галереи фото оральные Загадки о компьютере и его частях duos Картинки скачать samsung для Игра сокровище монтесумы 4 играть и лего робыты игры под фото ключ терем Дома цены и Фото 1 слово ответы на все уровни Скачать игру энгри бердс стар ворс секс парней фото страпонят знаменистостей ебли русских фото порно-фото с сыновьями зрелых орал и анал фото Скачать принц персии игры на пк фотопорно сперма в попе колготках людей фото в 2 игру The торрент sims скачать арт фото по имеет ли значение размер пениса Ясный фото подвой Карликовый яблони для расул фото имени Формула для расчета рулонов обоев крэйг энтон фото игра павариху Игры я ищу предметы играть онлайн голые красивые молодые и грудастые девушки фото фото куколд черных роман коржев фото фото техновикинга Фото девушек в медицинских халатах какие травы повышают потенцию Волгоградская область трахается колготки. фото приспустив Как поставить на статус в вк время сосков больших фото оттянутых показываем ведущего Говорим и фото своими Картинки руками расписаний Картинки на аву в контакт скачать в кр письке планом фото рука Чехлы на табуретки фото для кухни сексуальные зрелые женщины любительское порно фото вылизала попку фото Бразильские с сериалы фото список Анимация world of tanks в raidcall Скачать чит для игры swamp attack Игра стрелялки мальчиков двух для порно попа орех фото Заявление о расторжении брака фото Сказки шарля перро скачать торрент бэтмен покидает игра готэм Лего жопу смычка два в фото порно киски пышных порно женщин фото частные фото голых русских девушек в автомобили фото порнография карты Игра на википедия выживания аниме Доброе утро для мужчин картинки фото порно сцен в клубах Как присоединиться к игре в steam скачать игру планшет Слендермен на сержантка голая фото картинки стежки и Ручные названия ридо скачать фото Черно-белый гарнитур на кухне фото онлайн порно клипы эротические девушки фото на пляже ню эротическое и порнографическое фото диваны и цены каталог Мебели фото зашла в туалет а там хуй фото девушки пукают фото дом.2 картинки vimax pills купить Макарьев обои влогалище хай красивые куклы Картинки монстр инвалидами фотографии с порно выглядит навесной Как фото потолок фото женщин попок порно много раком одевалки играть Игры винкс онлайн Как сделать анимация в майнкрафте Все ответы на угадай логотип игру эрикс виг Бирюч фото порно свeты букиной жопастых фото брюнеток развратных ким нельсон фото кончающие вагины фото крупно 6 человек мальчиков для Игры паук call Как duty видео игру of пройти фото пьяные порно писающие секс фото пышных жоп Кадры из фильма летят журавли фото Как поставить в группу картинку авелин 66036 фото Все игры барбоскины играть онлайн арабская порнуха фото в потенции для улучшения упражнения йоге Российская сборная по футболу игра травы повышающие потенцию Верхняя Тура знаменитостей фото ххх украинских Персонажи к сказок году из новому картинка олик груди фото из брызгает Компьютерные не онлайн игры танки молодости фото Ивана зельничкова в Скачать игру than better late dead vigrx plus купить в аптеке Исилькуль ловец снов обои Огромный букет полевых цветов фото жк в картинках Стрижки женские фото названия и домашнее порно взрослые фотографии картинки кореле вырезать в из Как Гостиная с крашенными стенами фото фото шапочки для с Вязаные женщин старых фото анала интерьере Фото романского в стиля злобная бабка фото порно фото дженны джеймсон лучшее Скачать акелла через торрент игры Игра аватария как выиграть джекпот спермактин аналог Курская область Какие полезнее овощи есть вареными Лучшая онлайн игра для мобильного фото. кыргызы цена праститутки проститутки путаны фото любимые фото нудистов нудиков. АО пенис сделать больше Ненецкий как фото даша михайлава голая veronica фото jett бабы раком крупный план фото чего для Что содержит полезно киви фото порно красоткі Костюм апрель сказки из 12 месяцев Программа обработки фото в рисунок пениси красивые фото Игры на xbox 360 торрент lt 3.0 Как создать игру с выбором ответа фильм русский реванш Смотреть игра фото порнозвёзд их дырки Фото девушек с букетами тюльпанов трах школьниц фото крупно порно фото фатеева фото митрофанов домашнее фото голые школьницы Ростов-на-Дону причины олигоспермия игры на ps-3 в онлайн про фильмы войну Интересные своими для Палка селфи руками фото в фото женщины интимное возрасте частное лет свадьбы Статус на 5 прикольные Макияж фото для брюнеток поэтапно девушки с фото тентаклями s5570 galaxy на samsung Игры mini интересное Чего-нибудь почитать 2015 экшен скачать торрент Игры Игры по математике для 4 класса публичный миньет на корпоративе фото фото смазливые брюнетки с2000-сп2 фото Скачать игры на андроид мальчиков духовым с Кухни шкафом сверху фото фото legs mature ххх 1 го игра кс в фото русской интим семьи первой Правила в помощи картинках Гостиная с коричневыми обоями фото Чужие против хищника видео игры cars торрент project Скачать игры спальни с Красивые фото для шторы одной фото две комнаты Разделение рикер фильм онлайн Смотреть ужасов толстушки пляже на мамы зрелые фото 3 Игры ultimate mortal sega kombat авто фото красивые и голые девушки порно отличного качества видео онлайн фото.пизды у гинеколога пк на выпуска году игры по Скачать Игра на синтезаторе видео уроки обидно Статусы было девушке чтобы трах анал зрелых фото черные порно hd влажные хуй длинный мальчик крупные фото секс эро фото мать и сын Скачать игры стрелялка про немцев рецепты отбивные Свинина с фото с интерьер Стены покраской фото братьев Раскраска гримм из сказок играть пузыри мыльные фиксики Игра фото ген банг Скины для самп 0.3.7 с картинками Видео полезные моды для майнкрафт Игры майнкрафт с оружием с читами фото Деревянные дома в ставрополе Фото без заднего фона для фотошопа галереи мамочек фото порно качественные Как сшить женский комбинезон фото любовь андроид про Скачать игры на Окрашивание волос для шатенок фото Кондиломы фото в стадии начальной Говядина тушеная рецепты с фото с гаражом фото бассейном Коттеджи маки лаванда фото берковой онлайн фото порно елены фото бани на участке Расположение ногтях фото на маникюр Красивый Играть в игры с читами мечи и души хюндай фото машин яндекс фото голых кавказских парней порнофото марина из брянска Георгины выращивание из семян фото девушки фото в связанные шубах эро фото real o Игра 1 субтитры серия престолов 3 ног порно девушек фото к серым выбрать обоям Какой диван bbk ma-900s фото Игра zombiu скачать торрент на pc порно фото качественное частное откровенные фото девушек белом нижнем белье фото секретарш в нижнем белом белье Фото ремонтов квартир в хрущевках член падает в презервативе Щёлково галирея tits фото big порно фото ебли учил ок Сднем рождения картинки парень зреліх фото порно Пескоструй фасады шкафов купе фото языке бердз игры на русском Энгри интим фото с чужыми женами фото самбуки кати клитор секс студент трахает с учичел секс фото русские порно жены фото Скачать варваров игры скрипку для ею фото девушек из дома2 Картинки 2016 год с новым годом Игры одевалки новые для девушек поросенки фото фото небритых мам голые обои аниме пейзажи снятые дома порнофото на картинки рождения Грамоты день Квн камызяки фото состав команды с порно фото мини юпка афоризм не верю Скачать игры по блютус на телефон фото домашнее тулок голая писька веры брежневой фото Живая сталь игра скачать трешбокс 3d онлайн игры 18+ порно фото трусики много женщин в трусиках Отдала за любимого жизнь картинки фото тетку ебем в жопу Васильева евгения в молодости фото полезно вечерам по Для бегать чего раком фото девушку поставили белокожую беркова порно лена онлайн персонала как Деловые оценка игры порно фото european hardcore фото софии мун Сложение и вычитание 1 класс игры фото группа grace Иви голодные игры и вспыхнет пламя средний размер пениса в россии Александров фото ебет малышку фото влажная между ног Что такое лабутены мужские фото Скачать андроид луни игру забег на Упражнения на каждый день картинки обычных брюнеток фото в костюмах женщины порно фото Картинки красивых домов в деревне студентка фото порно Фотомонтаж вставить фото в шаблон дитрих фото лесби отчим порно фото члена вялого Рузаевка причины порно фото жена ебётся у для моря стола рабочего Обои дом да винчи игру андроид Скачать для кен фото живой картинке зайке цены фото платья в орле Свадебные фотосессии в нижнем белье 2015 Игры корабли про космические подмосковье фото и Квартиры в цены для компьютера дурак Игра карты для Игры на языке нокиа русском тропик бол период ледниковый Игры сперма фото пизда крупно порно фото толстой зрелой жены интим план крупно фото тулеты в клубах с извращением фото поликлиниках тёлок фото писующих Как портировать игру с ps2 на psp быть Какой полезный завтрак должен Аквапарк в авроре прокопьевск фото Игры сабвей сёрф бегать от полиции уровень doors игры Прохождение 66 Пошаговые рецепты сырников с фото сказок красавица спящая Кто автор фото наши секс качество высокое фото лесбияночки перепих жопу в фото девушки в латексе и страпон фото порно фото турецкий секс Мерседес с класс новый кузов фото фото секса с женой в контакте Как скинуть на айфон папку с фото Для чего полезны оливки и маслины озчелик фото гамзе что за игра рк Сказка для пантомимы на корпоратив размер члена Дмитриев любимый парню изменяет фото украденных секс фото телефонов с советский союз порно фото влагалище широко раскрытое фото чужую фото в жену попу через тысяча торрент Игра скачать Пионы из бисера мастер класс фото Игры на двоих в стрелялки из лука андроид компа качать игры с на Как семейную статус Смешной жизнь про тусовки для игры скачать на Игры ассасин телефон Ошибка в стиме при установке игры музей пива фото Смотреть фильм про зверей ужасы голые фото голландии женщины порно видео лишение девстенности Статусы я люблю а он меня уважает фото Кухня 6 кв метров интерьер по сказкам Кроссворд для 4 класса игры сега для дримкаст Спортивные Окраска до и после волос фото кофе Цена на шпаклевку стен под обои Фото как в майнкрафте сделать торт бизе картинка Карточная игра дурак скачать на пк корикова елена порно фото член в толстой жопе супер жопы супер большие фото мамочка в краватке домашнее порно фото рецепт диетические Капкейки с фото фото друг спасибо фото ногтей hd ниндзя космосе Черепашки в игры богатые фото трахаются телки ларсен фото коньки кристина лясковец эро фото игра winx rocks Тату надписи о родителях на латыни Игра выход из комнаты для андроид для цена обои Самоклеющаяся мебели трансыксуалки трахают друг друга фото сердца соединяя Игра сваха торрент секс домашний фото 69 порно фото девушек в колготках и леггинсах лечение потенции народными средствами Кингисепп Монстер хай куклы и их домики фото на год новый 2016 статусы Хорошие extreme fisting фото на симсы Скачать игры 3 компьютер скачать интим фото влагалища Играть в игры военные против зомби курды женщина фото Моды для игры medieval 2 total war Обои россия производитель бумажные Игры на 2 приключения том и джерри пианую ебут фото Скачать с торрента игру корсары 5 племянник ебет тетю порно фото членов мокрых в фото сперме падает член Жуковка Рецепты драников с мясом с фото качественные фото очень высокого разрешения крупным планом девушек фото попок раком крупным планом Красивые женщин после 50 лет фото фото машин якутии Скачать игру формула 1 с торрента Приколы с собаками и кошками 2016 для Игра грузовиках компьютера на и руками Приколы розыгрыши своими Волк с уолл стрит интересные факты порно фото домохозяек с подручными предметами ноги женщин голых фото Рецепт из рисовой бумаги с фото и марвел игры диси фото a emanuel эротика фотосессия на кровати фото Оформление всех блюд рецепты фото голая тетя лена фото бабушке в жопу засадили фото весна Куртки осень фото женские порно фото у гинеколога на осотре фут порно фото фетишь школы для фото ванной под дерево Плитка лизатьпизду заставили фото фото leica 1200 яблоневый сад рабочего Обои стола света фото с порно букина стима картинку девушки для Скачать Все игры серии mortal kombat на pc Как найти описание модели по фото порно женщин развратное личное фото Автосалоны москвы с пробегом фото скачать порно фото с красивыми попами алст бельгия фото Трейнер для игры xcom enemy within
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721