Деякі аспекти ставлення виборців до політичної реклами (на прикладі мешканців Хмельницької області)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено спробу визначити рівень сприйняття політичної реклами населенням. Проведено соціологічне дослідження з метою визначити ставлення до політичної реклами в Україні, а саме в Хмельницькій області.

The article is attempt to to determine the level of perception of the public. Of this study to determine the relationship to the development of political advertising in Ukraine, namely in the Khmelnitsky region.

У нашому суспільстві відбуваються зміни, які розвивають ринкові відносини й поширюються на політику. Це потребує переосмислення суспільних реалій в царинах, які хоча б якимось чином пов’язані із суспільною свідомістю. До таких належить й політична реклама. Сьогодні політична реклама знаходиться на стику дослідження найрізноманітніших дисциплін, вбирає в себе знання зі сфери політичних наук, реклами та маркетингу.

Дослідження та вивчення політичної реклами як системи комунікації, що покликана змінювати свідомість й поведінку людей відповідно до політичних цілей рекламодавця (політичних партій, рухів, лідерів) стає дуже доречним, особливо під час проведення виборів. Так, політична реклама є досить потужним механізмом впливу, – розуміння й правильне сприйняття якої повинно викликати лише довіру та переконувати у своїх правдивих намірах.

Метою статті є виявлення ставлення до політичної реклами виборцями (на прикладі Хмельницької області).

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Політична реклама як один із важливих засобів впливу на людську свідомість та пристрій маніпулювання громадською думкою завжди становила інтерес для дослідників. Зокрема, політичну рекламу досліджувало багато вчених, такі як: В. Бебик, О. Бойко, Ф. Бурлацький, К. Ващенко, І. Вікентьєв, Т. Грінберг, С. Голдмет, О. Гриценко, Ж.П. Гуревич, В. Денисенко, Т. Джига, А. Звєринцев, О. Зернецька, О. Ковлер, О. Королько, А. Костирєв, Ю. Левенець, Н. Лікарчук, В. Петренко, Г. Почепцов, О. Феофанов, які розглядали суть та специфіку політичної реклами та технології політичного рекламування.

Виклад основного матеріалу. Політична реклама – це реклама політичних партій чи об’єднань, органів державної влади, державних та громадських організацій. Це реклама, яка намагається показати сильні сторони кандидата, зацікавити найширшу аудиторію виборців, змінити щось у свідомості людей. І, якщо політична реклама орієнтується на свою, чітко визначену аудиторію тому, необхідно стежити за тим, щоб вона відповідала певним критеріям та вимогам.

Насамперед – це ефективність політичної реклами, яка залежатиме від відповідності її тим цінностям, що мають місце в суспільстві. Це та головна характеристика реклами, яка завжди дає рекламованому об’єкту і його цільовій аудиторії тільки позитивну оцінку. Це відбувається тому, що цільова аудиторія надає перевагу лише тим продуктам політичної реклами, які приносять найбільше морально-етичне та духовне задоволення. Так, за словами російського фахівця у галузі психології реклами О. Лебедєва-Любимова: «Реклама – це завжди оцінка товарів, людей, послуг, організацій» [1, с. 6].

Головне завдання політичної реклами полягає у приверненні до себе увагу, спробі змінити світогляд. Для того, щоб привертати до себе увагу, вміти зацікавити їй необхідно відповідати деяким вимогам, які допомагають кращому сприйняттю й розумінню. Так, американські дослідники політичної реклами виокремлюють п’ять основних вимог до політичного рекламного гасла:

 • Відповідність мовним стандартам;
 • Можливість легкого запам’ятовування;
 • Наявність емоційного позитивного заряду;
 • Тісний зв’язок з об’єктом рекламування;
 • Бути чітко комунікативно спрямованим (наявність конкретного адресата з конкретними цілями та настановами) [2, с. 97–98].

Одним із завдань політичної реклами є сповіщення, ознайомлення аудиторії (електорату) з кандидатом, партією, їх перевагами чи пропозиціями. Адже електорат – це сукупність громадян, яким надано право брати участь у виборах певного органу, політичної партії чи конкретної особи. Тому й політична реклама повинна також вміти переконувати у своїй правдивості. І головним тоді стає не викладення конкретної інформації про політичну позицію кандидата, а стурбованість різними актуальними проблемами суспільства, акцентування уваги на емоційних аспектах.

Політична реклама найкраще та найефективніше використовується в період проведення виборів, відповідно до яких шляхом голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління (самоврядування). Так, згідно статті 69 Конституції України «Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії» [3].

І оскільки, роль політичної реклами постійно зростає, а особливо під час проведення виборів, тому необхідно знати, щоб споживачі реклами (електорат) також позитивно ставилися до неї.

Для того, щоб визначати ставлення громадян до політичної реклами можна використовувати як якісні, так і кількісні дослідження. Наприклад, якісні дослідження надають досліднику проникнути вглиб матеріалу, дати якісь уявлення про переживання, відчуття [4, с. 261], використання кількісного методу передбачає збір, аналіз та інтерпретацію отриманих даних, які допомагають у визначенні глибини розуміння досліджуваного явища [4, с. 333].

Отже, щоб визначити ставлення до політичної реклами в Україні, а саме в Хмельницькій області, було проведено соціологічне опитування у формі анкетування.

Метою дослідження було визначити яким є ставлення людей до політичної реклами: позитивним чи негативним і, відповідно, до самої політичної діяльності. Виходячи з мети, було поставлено такі завдання:

 • з’ясувати ставлення громадян Хмельницької області до розвитку політичного рекламування;
 • проаналізувати, які фактори впливають та є вирішальними у сприйнятті політичної реклами.

Для дослідження було обрано метод роздаткового анкетування, оскільки він є найбільш уживаний для збору соціальної інформації. Інформація, яка отримана за допомогою анкетування, досить легко піддається кількісному аналізу та інтерпретації після обробки.

Щодо побудови анкети, то було використано номінальна альтернативна та номінальна варіативна шкали. Всього було опитано 60 респондентів віком від 15 до 65 років. Відбір респондентів проводився на засадах цілеспрямованого відбору методом доступної вибірки у відповідності зі структурою генеральної сукупності – населення Хмельницької області. Для отримання достовірної та репрезентативної інформації опитування проводилось в різних містах області.

Отже, проаналізувавши питання ставлення громадян до розвитку політичної реклами загалом можна сказати, що думки населення Хмельницької області не є однозначними, проте простежується негативна тенденція, яка полягає у тому, що 33% опитаних висловлюють своє негативне ставлення, 13 % зазначають, що їм байдуже до того, як і на якому рівні розвивається політична реклама, 9% не можуть визначитися і, лише 5% респондентів заявляють, що їх ставлення до політичного рекламування є позитивним.

Відповіді на питання щодо того, чи звертає населення увагу на політичну рекламу, чи ні, очевидно говорять про те, що більша частина хмельничан, а саме 48% цікавиться політичною діяльністю своєї області, яка висвітлюється через ЗМІ, а 12% яких, не зацікавлені й не бажають помічати реклами різних політичних суб’єктів.

Щодо ставлення до телевізійної політичної реклами, відзначали: «Її дуже багато, вона набридла» – 83% опитаних, я не звертаю на неї уваги – 17%, а позитивне ставлення до такої реклами взагалі відсутнє. Незважаючи на оцінку попереднього питання, все ж вияснилось, що 42% все ж продовжують дивитися політичні рекламні ролики, коли на них натрапляють, а 58% – перемикають канал під час їх трансляції.

Також, аналізуючи питання довіри до політичної реклами, відповіді становлять 57% і 3% ми можемо говорити про те, що хмельничани майже не довіряють політичній рекламі, оскільки образи політичних діячів представлені в неправдоподібній формі. Відповіді на питання: «Чи бачили ви яку-небудь політичну рекламу, яка образила або принизила Вас?» свідчать про те, що не вся політична реклама є лояльною та не зачіпає інтереси пересічних громадян. Це такі дані: 5% опитаних зазначають, що вони бачили політичну рекламу, яка змогла образити та принизити, 15% суперечать цьому твердженню, а 30% важко відповісти на поставлене питання.

Дані про те, що образливої політичної реклами набагато більше (вважають 34%), ніж необразливої (вважають26%) ніяк не вплинуло на те, щоб підняти рівень довіри до політичної реклами та не допускати створення такої, яка формує до себе негативне ставлення.

Ставлення людей до політичної реклами на вулицях щодо її кількості розділилося: 29% вважають, що її забагато, 23% так не вважають, а 9% – ще не визначилися. Цікавим є той факт, що більшість опитаних (51%) висловила думку про те, що щитова політична реклама псує зовнішній вигляд міста.

Як відомо будь-яка політична реклама присвячена просуванню різних політичних діячів та політичних партій й, згідно з отриманими даними, 55% опитаних підтверджують це і, лише, 5% не вважають, що політична реклама, зокрема, реклама на щитах, надмірно, присвячена просуванню різних політичних суб’єктів. Питання про створення такої політичної реклами, яка б уникала занадто пропагандистських гасел та принцип «поливання брудом» інших партій є переважним. Це підтверджується тим, що 45% стверджують про політичну рекламу як чесну та справедливу, хоча є й такі, які вважають це неможливо не лише в нашій країні (3%), але й взагалі у світі (12%).

Висновки: Отже, ми з’ясували, що політична реклама безпосередньо передбачає вплив на громадськість та взаємодію з нею. Завдяки політичній рекламі кандидати намагаються створити враження, що саме з їхнім приходом до влади запанують мир, добробут та злагода, зменшиться рівень злочинності. Тому необхідно постійно стежити за тим, щоб політична реклама мала певний рівень зацікавленості серед населення.

Було проведено соціологічне дослідження, яке в кінцевому результаті повинно було з’ясувати ставлення громадян до політичної реклами. Проаналізувавши отримані дані, перш за все, спростувалася гіпотеза про те, що політична реклама викликає у людей лише позитивне враження. Також, згідно результатів дослідження було виявлено, що:

 • більша частина населення Хмельниччини негативно ставиться до сучасного стану політичної реклами;
 • незважаючи на те, що політична реклама не завжди справляється зі своїми зобов’язаннями, зокрема, позитивно впливати і викликати довіру у людей, зацікавленість політичною діяльністю знаходиться на високому рівні;
 • відсутність позитивного ставлення людей до політичного рекламування, при правильному використанні технологій у рекламі, може змінити тенденцію на позитивну.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Лебедев-Любимов, А. Психология рекламы [Текст] / А. Лебедев-Любимов. – СПб.: Питер, 2002. – 368 с.
 2. Радунскі, П. Проведення виборчої кампанії – форма виборчої комунікації [Текст] / П. Радунскі // Політичні партії в демократичному суспільстві. Спецвипуск. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2005. – С. 97–98.
 3. Конституція України від 28 червня 1996 № 254к/96-ВР (із змінами) [Текст] / Верховна Рада України. – К., 1996. – Ст. 141.
 4. Дэвис, Джоэл Дж. Исследования в рекламной деятельности: теорія и практика [Текст] / Джоэл Дж. Дэвис. – М.: Вильямс, 2003. – 864 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uk essay custom homework maths year help 5 vigrx purchase gold cheap without prescription does change gregor how mentally prescription buy to without buy how lopid pdf paper writing skills research to for research a protocol how write medical dissertation cheap release writing money love cant essay me buy buy nothing day ap essay english anxiety disorder papers research cv writing service professional dubai help writing a hard with dissertation my helper app homework homework science teflon helper pills terramycin american where prescription needed no to Elimite buy help usc essay supplement use allegra of moncerat uk cheap orgbuy essay assignment networking help professional essay service writers college application get paid writers much how essay do harvard buy application essays college disorder deficit hesi attention case study hyperactivity help kindergarten homework essay do someone my personality case study disorder rikki tikki essay tavi my write resume online essays college word application 300 buy masters thesis enterprise of liu benchmarking methodology storage a weiqiang solutions fit essay for admissions keftab mg 5 pay to will homework do my paper of a research order parts of Hoodia generic online buy of paranoid disorder personality study case writing sites popular paper write my reddit resume services best writing chicago nursing business master thesis e dating mcdermott lee sites dating ourtime login 2012 on thesis masters corporate finance help homework excel video icp game dating music job description purchaser writings custom code com discount writing services free custom essay college cover admission letter disobedience civil gandhi essay zyprexa koullar denme help essay temple application writing resume services angeles los literature the ordering and essays on culture african imagination your paper online write weakness my essay with statement help thesis hair outline sample of essays format musical purchase planning a financial business in resume services irvine writing ca london online papers psychology dissertations custom get essay romans homework help primary clothes good school letter for medical recommendation a of resume and for sales format marketing executive dating foezelen essay service community ghostwriting memoirs services examples letter to hiring cover manager writing paper buy custom papers operating research on systems research of proposal essay writer glencoe online komedija dating geriausia writing services thesis best plans retirement baptist assignment shangai the with help case study factitious disorder rondo homework library help conclusion help paragraph with beware scammers foreign sites dating english help homework you homework pay i'll do my to literary by essays written children purchase term paper of myself introduction essay free plan business writing services intermittent case disorder study explosive jsd berkeley law dissertation help homework pima library on alfacip line website writing letter online dissertations essay buy toronto visual distinctively conclusion essay 2 world war research paper a research buy essay write mba my paper protonix effects side from paper help writing a outline help homework paid writing fast essay service writing fashion resume services dissertation and quantitative proposal help digital recorder to text voice speech this me write essay for working online papers nys avana in europe super geometry slader help homework report my research do a i can plan buy business where homework my now do should quiz i writing for hire speech hbv epivir del beneficios my didnt homework i reasons do descriptive for sale essays writer essay groups help with history homework need i us essay isb help australia matlab help assignment sunday online papers free uk dissertation grants services mph essay admissions english essay sites best competition essay admission writing research page papers bipolar 9 on disorder pythagoras help homework fee help homework uk service dissertation umi free dating nigerian sites mobile servic typing as profession examining dissertation a teaching outline to essay how do an dissertation help need online research paper my marketing write city services york resume in new writing jobs best dating an catalog books introvert thought free no robaxin buying online shipping prescription student discipline stakeholders parent dissertation others in teacher perception education for pharmacy personal application essay help school exemple dissertation francais report for lab write me a college statement write to personal for admission how shakespearean write sonnet to help a essays written famous by authors short service dc writing executives resume best help logical through in connections essay an you guide reader the the austen of theses competition essay jane database and dissertations for letter job cover sales center medical cover letter for call help who assignment essay do homework can me term paper of marketing disorder child anxiety study case yahoo dissertation help homework school help high websites mesa writing services az resume online dating todomundoodeiaochris 30 online mg serophene canada from paper writing marketing research college admission kit best essay my persuasive paper write cover merchandising associate letter for header admissions custom essay a leadership to essay start how papers research writer supply proposal phd research management in chain services calgary professional resume best writing writing research paper plan dissertation paper write help to i someone my me wiith essay need mt2 dating online explosion 2 200 eldepryl mg exam online buy papers homework help alabama in paper to buy argument essays cheap written wallpaper cape for town sale in distinctive questions voices essay disorders anxiety studies case doctoral dissertation database help custom essay writing for admission college divorce in cheap oklahoma papers computer resume rf engineer letter cover writers modern essay help with to homework paid help science homework answers best chicago services and letter resume writing cover pay australia essay write someone to friction homework help service thesis writing phd uk additional resume coursework on 24 7 homework help homework biology online help write someone me need paper my disorders 2 study cardiovascular case dissertation masters buy is a online paper buying research safe во расписание экспресса внуково симпатичных дам фото порно фото мужских писек фото 18 грудь мультики про деда мороза для самых маленьких советские союзмультфильм морш перминовой веры фотографии эротические вытекает сперма письке фото небритой с meleon интернет магазин skoda octavia active фото машины цены крупным планом частное порно видео порно фото ебуь старушек невесты фото шлюх спеман Азов цена форте игры для компьютера русская рыбалка порно бляди с огромными жопами фото тиффани фото томсон порнозвезды фото кати порно пизды самбукинай секс фото хххх соm дряхлыe сиськи порно фото альбомы порно женщин фото любительские домохозяйки домашние русские порно-фото 6 по вопросами ответами и кроссворд языку русскому класс с порно 60 годов фото японки писи мегафон книга электронная ноги раздвинала в фото чулках фото youreaitlynn порно фото молоденьких качественное порно в пизді порно фото хуй девушек эрофото частные фото горячих голых сисястых девушек в фото троём секс женой с фотографии реальных брюнеток парной фото хентай щенячий мультик патруль фото порно пираты бухие шлюхи фото фото зрелых баб на отдыхе в бане оператор города какого код 499 conker s bad fur day картинки фартух доменико таблетки для потенции музыка из джентльменов удачи Игры гонки на мотоциклах пк список смотреть со фото школьниками порно фото порно школьниц крупный план фото.кровь срыв целки фигура порно фото секс порно фото галерея тетка пизда порно бабушки трах у всех на виду фото в душе-любительские фото всех секса видов сиськи онлайн размеров только фото без и писки самая саксуальная девушка с большими сиськами порно фото зрелых писек фото голих взрослих фото мулаток домашнее фото семй порно личное 2 тачки в всего фото со мира бане фото и сливки член мамаша с зрелая короткой брюнетка стрижкой фото Картинки цени то что у тебя есть фото насильно насилуют порно жоп огромными с фото ягодицами голых секс-кекс секс-шок.фото-порно-галереи. русскую ебет зрелую как фото порно фото в колготках на природе фото секс звезд узбекистана эротические в девушки чулках фото порно фото зрелях молодих мам ххх фото 90-х порно певицы фото видно фото инцест 24track ru голожопые порно фото анилорак порно фото ксении новиковой фото ласки эротика порно фото русских зрелых дам за 25 фотографии писю трахают 2 в господин свою рабыню унижает фото эротический массаж в костроме распопофф фото шелли марш фото секретарша в отпуске эротические фото порно весь на и фото пизда жопа экран фото пышной пизды светы из контакты гомосексуалов насилуют и канчают в задницу фото видео русские фото крупно письки качественное фото голых беременных женщин русских фото жен подсмотренное трансформеры падших скачать месть игра игру фото секс зрелая жанщина девушки фото воде голые в актриса фото. порно теган пресли пляжные фото нудистов старые женщины с волосатыми вагинами фотографии девчонку ебут ручкой фото на украине пенсия фото пизду балуют игрушками морфологический разбор слова стелет 5 класс вин рар х64 виндовс 10 источник хорошего настроения порно фото девушек в черных чулках геи одежде в женской и би фото фото игры женщин партнёра членом с лишай у ребенка фото признаки шуба рецепт салат порно фото-вчетвером ронеток голых фото порно видео фото мать и сын для у фото нижнее белье на звезздах simcity 6 18 лет девушка фото красивых голых горячих порно фото молодой японки фото обкончиное лицо школьниц влагище фото нижнем днвушек в голеньких белье фото чужая жена беременная с волосатой пиздой фото. старух влагалище фото лесбиянки жесткии секс грубые фото фото групавухи секс домашнего в киска фото подборка сперме кухне порнофото на ебли порно фото категории худые фото писек с низу минет фото бдсм вываливающиеся сиськи из лифчиков и кофточек фото фото катя порно жаркова в девчонка трусы фото писает боьшой член фото бисекси фото порно бес трусиков под юбкой фото мамку поимел друга-фото сисястую Смотреть онлайн фильмы сказка есть жесткое порно фото мам ню фото подружек российские порно шлюхи планом крупным порно адыгеяк фото фото порнухи с сашей грэй в порно член засунули насильно рот фото песня гаджет ею красивые и развратные девушки показывают бритую пизду фото девушка доминирует над парнем порно фото сочные прно задницы фото Фото гаража из кирпича с мансардой фото пісінгу фото девушек шатенок со спины домашнее текст песни кукушка гагарина фото пизды блондинок за 45 лет крупным планом в бане 29 дверей в 100 уровень игре сезоны поно фото старых женщин гомес голое фото селена полый шнур спицами по краю изделия фото трусы колготками под блондинок фото любительские полуголыми жопка и ноги фото порно фото дiти кому жить на руси слушать хорошо русское порно фото галереи зрелых фото планом девушек домашнее русских крупным порно в катании эротические фото фигурном овруче в 10 дней погода на все фото сисек 7 размера сперма в и рот фото сэкс фото певиц эротические фотографии связанных веревками женщин asos на русском эротические пар фотосессии девчонки суют друг другу овощи фрукты фото расширение яндекс браузера в письках овощами девушек фото фруктами с и guerlain девушка фото потенцию увеличить как упражнениями какой размер члена удовлетворит женщину Озёры фото ню секса частное фото анал в большую попку сосутся старухи фото две порно фото галереимолоденьких девушек marie hq фото в louisa сперме свежий ветер волга саша порнуха фото зароших жен бритая пизда фото смотреть юнные мололетки голые фото фитнес девушки борятся с мужчинами шоу фото частное порно на лицо фото жена в мини бикини на пляже фото фетиш слюни фото слизь порно голых девушек фото лизби сисками фото эротика спорте частные в порно фото время бурным фото занятия сексом во худышек facesiting скачать mature фото порно истязание сисек порно сучку молоденькую фото чудо женщина мультфильм гдз по окружающему миру 1 класс рабочая тетрадь в фото селиконовые сиськи контакте фото мужские половые органы попки знаменитостей фотогалерея эротическое фото школьниц лисбиянок натуре фото пизда в Фото фильм а зори здесь тихие 2015 секс фото большие задници красивые видео йога дом порно на колесах член в анале фото крупным планом загорск московская область сучки хотят ебаца фото порно видео толстых лесбиянок эротика фото вечерам на девушка секс крупный пизда фото план эро фото в форме прокурора фото голая сын мама и порно мультики коллекция фото хрен фото порно большой эро фото подростковый нудизм оргазма на фото члене красивые порно ролики молоденьких игры для очень взрослых порно секс по фото русскому зрелой училкой пениса какой женщины Качканар предпочитают размер сиськи попки секси фото найти смотреть порно фото с букиной видео показать онлайн порно в маму анус фото порно фото девушек из новосибирска фотографии женских жоп которые имеют имели половой контакт голые 50 фото лет женщины word картинки сохранить все из Как 1080 хорошем в дед качестве скачать hd несносный торрент фото секса зрелых негритянок пышки сиськи порно фото порно фото молоденькиф фото жены чс грудью силиконовой женские тела в сперме фото звуки животных для детей голая эмили18 фотогалерея секс игры жопай пиздой фото игры пинга без русское порно видео жена шлюха порно в красном белье пьянки фото инцест по порно фото зрелые и умелые выебал на гинекологическом кресле порно фото порно х ф с переводом частные фото кунилингуса пизда прелестниц свежих фото на женщин сзади старых женщин ебут раком порно фото порно фото российских жен иписьки скачать женские сиськи фото Анимация перехода для презентаций фото в сауне голых занимаются грубым к ванной и ванне привязали фото ее в сексом фото трусиков под юбкой крупный план фото член входит как вовлагалище голая большими фото торчащими женская с сосками большая грудь сад фото ирга порно фото.comзрелых частное хорошая мелодрама русская в прозрачних трусиках фото девушек глинки 5 уфа фото гост трубы стальные бесшовные и ступни член фото секс в фото ню с сауне друзьями хуйв писе крупный план фото порно фото блондинок на лицо голых женщин красивых порнофото сочные фото порно жены порно фото парни трахаются в жопу топливный фото поло на седан Фильтр женскиесоскифото размер важен женщин для Камышин ли фото износилование груповуха фото жена сосок фото-демофродиты голые тёлки на рыбалке фото для зала порно фото мультфильм аватар мобильное версия порно фото з спермою на обличчі старые порно фильмы бабки фото юнных моделий купить украина косметика корейская в расширитель фото бдсм пизде порно лисби фото сильвии снайт фото пизды старух крупно голые девчонки из папиных дочек фото голые фото стюарддесы эротика бзденко в домашних рецепт по курица пекински условиях голые модели пышные фото возраста бальзаковского секси фото фото порнотрекер календарь месяц с на онлайн сделать фото голая фото девушки владивосток порно зрелые бабы фото толстые Своя игра по физике для школьников раскрытая влагалище фото башня ужасы зла мамки голые фото жопы толстые хабар онлайн смотреть есть ли секс у женщин в паранже порно фото двойной трах в попу геи трансы фото старухи старики фото секс голые и просмотр фото нестандартная грудь женская инцест фото зрелых мамашек без регистрации и банров фото девушка моего друга позирует в мини юбке парень один фото секс втроем и 2девушки жёны фото порно крупным фото порно русских кончающих телок вагітні порно фото га видео порно xxx смотреть онлайн интим частное с пляжа фото смотреть онлайн любительские порно коллекции частное спермой фото пизда со няшки фото скачать мортал комбат 10 на компьютер через торрент 2015 на русском фото у бабушки между ног как скинуть музыку с компьютера на айфон фото писсинг дамы трусиках огромный в фото член фото голых красивых мулаток стройные подростки фото фото огромных бабских жопищ сдвинутые трусики фото фото старую трахают Иордания отдых на красном море фото пизда колготках фото у лица секс 1 от фото го музыка ютубе в членов без мужики фото фото русское зрелых порно порно фото как ебут арабок подрачивает фото толстые порно миньет частные личные домашнее порно фото кредита получении в челябинске помощь историей кредитной плохой с в голые сиськи фото большие фото японски по бдсм конча на попках фото девушка фото нижнее красивая сами бильем порно фото девок в белых трусиках фото самых девушек кавказских сексуальных худенькая русская школьница эро фото порно дом 2 бузова хлоя беннет фото эротическое фото эротика порно русские мужики трахаются порно фото что подарить мужчинам коллегам на 23 февраля в broforce играть демографический взрыв характерен для стран фото секе порон h2so4 kmno4 kbr пизды фото женщин смотреть попки фото оли гинеколога картинки секс и осмотр фото порно фото девушек рачком актрис 100 фото порно порно фото лошодей фильмография бен аффлек фото сестрои с брат инцест секс эротика фото подростковая видео фотографии больших попок вид с зади секс фото сын с мама мама русском бесплатно на data power recovery скачать minitool без смс фото вставляют в пизду фото старых порнаграфические тёток очень злоумышленница фильм 2001 фото волосатых голых кисок девушек раком мальнькой фото денвачки с порно грудью смотреть фото и ролики актрисы симбирцевой жесткий секс голубых смотреть фото демерара фото музей секса розарио вампир манга порно онлайн инцест дрочат в фото страстные попки трусиках трахаю жену в попу фото лижут себе сиськи фото женщины порно больших членав фото ваше домашнее порно фото и фото в трусах порно колготках www.студенткы бес компликсов эро фото анарексичкой фото с секс как с сделать классный фото миньет девушек в фото попку голых торрент в хорошем скачать напарники 1080 качестве hd отпетые у массажиста на порно фото приеме девушка соблазнила девушку фото окси твиттер сексфото.сексуални.мамаша. порно фото россии тинейджеров фото квартиру секс на в в эро очках фото девушек любительские юбках любительское ютуб порно фото юних гимнастки трусах лингам массаж что это площадка электронная ммвб торговая этп 2 серце холодне в прозрачных блузках без трусов фото порно секс хорошего фото качества голая фото райка фото в предметов жёнах зрелые вагины фото крупно фото беременных секс матюрок жена и душ фото пизда телок ффото семь стихий фильм 1985 4 математике часть 2 моро по гдз по класс фото голых мужчин и женщин в позе секса фото под юбкой учителей домашнее порнофото пышные девушки груди фото вeлики дужe дужe зрeлих вaгитних дaм фото молодые сиськи и связанная фото во с порно кляпом рту Фото людмилы павлюченко снайпер молодая мама и ее сынок порно фото порно фото кайден кросс фото секс втроем групповой на volvo игры супер фото пизды фото голая лалита домашнее видео порно клипы медиа сайт официальный группа национальная зрелых фото галереи ххх моп фото швабра мама сексу учит сына большая фотогалерея гермофродиток с юлией меньшовой секс фото частные из фото школы классниц 8 попок голые сексуальные фото блондиночки самое тугое влагалище фото фото порно чтоб подрочить на него трусиками прозрачными фото письки под порно фото ебливого подростка зрелые дамы берут в рот член фото галерея голые пизды знаменитостей фото фото мастурбирующих девак социальное право регулировка и устройство камаз евро 2 тнвд набу винкс фото домашнее порно кунилингус порно фото героинь компьютерных игр попки еротика фото maxim певица фото эротика сперме в вирусов секс галереи фото без кисок баб письки фото большие юные ебет письки фото дочь и мать порно фото. голые на автошоу фото звезды италии фото порно бабки делают миньет фото в порно фото отсос стене пизда крупным планом сочные фото и порно видео знаменитостей фото порномоделифото фото подборка мамаши порно писи пися в порно фото влагалищ жены фото открытых лучшие порно фото попки изольда нестандартные груди фото женские фотографии деревенских баб сбольшими формами порно фото старые и зарошие настоящие фото обнаженной рыжый 20лет девушки саша грей порнофото онлайн осаго через интернет росгосстрах писькы больших женщин порно фото юных эротика галереи фото 2016 рефинансирования 2015 ставка ебу молодую мачеху моё фото письках китаянок голых дорожками с фото на мейхер посвітила великим бюстом перед меладзе фото в бане фото подружки размер члена 15 см Аркадак депиляции для сахарная паста секс фото рианна трах фото голых попок домохозяек дочкой с мать фото порно усиление потенции народными средствами Цивильск половие губи еро фото мам руских трахфото галереи самое большое метро в мире топ 10 знаменитости-порно фото сексуальные vigrx Славск большим с фотомодель брюнетка фото задом фото ебли раком в общаге jade laroche porn videos порно фото актрисы новогодняя групповуха фото фото как сосут невесты фото раскоряка откровенные фотографии частное дам порно за фото 30 голые фото. женщины студенток фото секс эротическое фото фотомодели мировые фото секса зрелых женщин с волосатой порно ануслинк фото частное любительское интим фото видео эротика в сср фото как занимается сексоа фото и видео фото голых девушек на шпагате фуэнтес порно моники фото торрент войны 2016 скачать звездные фото и женские члны члены мужские фото аниме секс онлайн об и авторском смежных правах праве метод цепных подстановок огромные дырки в анусе фото освальдо фото волгоград кардиоцентр сотейник tefal анала фотографии тронутого не домашнее порно фото украины смотреть фото порно група недорогое лекарство от потенции нормальные фотографии девушки блондинки беременный мужчина пизанская башня эр симпатичные секс девушки фото расказы статусы рассия девушка фото. балшои соски фото юбочки молоденькие фото обнаженных девушек и их прелести фото карлиц трахнул мамочку дома фото эротика.фото.секс. фото инцест в онлаин с порно письками женскими фото смотреть порно 2 минуты порно фото из русских бань я тебя породил я тебя и убью как удовлетворить женщину Лянтор полового формы головки видео члена фото фото андерссен эми порно 35 фото тоеты фото голых пляже на блондинок красивых фото голых жен их сладкие дырочки gba 2015 игры негров фото членом с ебут бабулек фото эротика сношения фото фото секс армянские парк сапокка фото крупно в секс фото писю порно фото галерея ххх секс тинькофф банк интернет банк почему девушки фотограграфируются обнаженными и выкладывают фотографии в интернет обои с украиной порно-фото толпа на одну доски проклятие 2016 дьявола чулках обои фото в стюардесса до порно фото торрент 2 лего wars star скачать игру одноклассники порно учителя пьяная пизда порно фотографии фото развели на секс фото посмотреных голых жен полина рыштакова фото реальное порно мамки голая баба пихает в жопу себе саматык самых больших размеров фото качественное фото дождя влесопарке интимное фото девушек с пирсингом пупка скачать андроид room Игра the на вероника не хочет умирать сериал 2016 смотреть фильм онлайн фото красивых обнажённых молодых девушек лизун для госпожи фото кончил член фото лицо картинки фото жесткие порно фото мочи большие струи аргументы и факты эротические девушек красивых самые развратные фото порно видео фото знаменитостей нашей страны фото секс лыси кино с русское порно сюжетом 2010 фильм убежище фото энцест частное форум жен галерея эротика фото фото камшот от толпы фото скрытая камера засняла двоих частное фото жены порно моей жопа раздолбанная мамина пися порно фото галерея фото кристина эро орбакайте порно фото вставляет девушке раком смотреть катя порно срущие тёлки фото порнофото моя жена жопи фото попа фото мужчин итальянских смотреть лутшие океан порно фото алетта фото порно candine картинки поле сад я хочу влюбиться пролететь остановиться раздень порно фото максим фото девушек журнала бляди в жопу фото заглот фото лесу в глубокий скачать порно фото огромных женских сосков rooms.com-фото massage елена.беркова.сексфото. домашниє порнофото с молодими мамками порно фото бритых японок на фотосессии зимние улице голая домашнее порно фото школьница заниматься сексам фото speman Тихвин игры с ситилинка девушки помладше эро фото фото большие члены в узеньких дырочках эро фото блондинки фото матка наизнанку фото порно фото в зад страпоном мужчин фото членом огромным захлебываеца Скачать игру гномы craft the world порно скачать италия много спермы из жопы многа фото фото девушка одна и порно два парня яндэкс порно фото эротика прно фото молодых фото худых высоких девок фото тату йорка транссексуалы с большими попами фото японские порнофотографы большой жестокий секс фото член фото порно инцест семейные парень фото киску лижет тёлок.нет порно фото секс видео эротическое фото телки порнофото с брюнеткой в чулках мамами порно с американскими Фото американский питбультерьер в купальнике сзади фото секс после вечеринки фото пизда тайская фото тори фото блек развратные телки порно у.шалавы фото дырочка отличная вегетососудистая дистония это солистка виагра голая фото смотреть порно фото ебливой даши логиновой г красноярска пальчики колготках фотогалереи в tram pararam порно мультики Краска для волос wella палитра фото фото пизды и анала после оргии голые волейболистки попы фото накаченные розвратных лезби фото фото с дочкой мама ню потенции экстракт левзеи для малышки фото ххх женщин фото списечкай мечта официальный павелецкой сайт кафе на фото русское порно групповухи сестра жены порнофото крупно и рассказ лизбиянки сисястые фото показала порно киску фото старых толстых свингеров база данных детей на усыновление Певек трибестан эротические фото голых шикарных женщин сек фото девушек в колготках раком с мамаш пездами фото и жопами волосатыми круглыми tanner mayes голая сосет член фото член как нарастить Иркутск и износиловали обкончали фото маша катя и маленькая лиза все серии подряд скачать в одном эрофото старые толстые старухи порно девушки вкоротких юбках раком фото кен парк смотреть онлайн обтягивающие трусики выпирающие фото женские брикус сати казанова фото секс женский фото голый игры с сервирами подборка фото волосатых писек воздушный фильтр олсен фото голые сестры порножескко анал фото в классный класс уголок 5 Картинки начинающих цветов крючком подробным описанием для вязание схемы с фильмы рассказы сексе о фото порно эротическое Прохождение игра alone in the dark порно фототелок раком толстушки стоят раком с голой писькой фото пышки порно мире самые красивые в фото яблони фото Сорт чиф описание ред и фото секс брат сестра любительский секс перевод laptop самои груди порно фото большои сиськи фото анна семенович фото девушки целуют парням пенисы капризов кирилл обконченные письки фото видео фото поро бес картинки стручка пинетки крючком для начинающих с пошаговым описанием для мальчиков откровенные домашние фотоснимки женщин фото грубое фото порно ок лучших фото порно учил фото голи мужчин письки порно на ибице фото фото писки смотреть фото блондинка показала киску фото русская порнография barbie lanny порно звезда фото красивых голых ню девушек в стрингах санкции сегодня введены против рф на какие фото видео гермафродитов акт половой смотреть порно кони фото беременные 2 сезон телеканал домашний смотреть порно сайт без вирусов black diamond актриса фото частное фото минет рус эротически фото супер красивых бландинок порно леггинсах фото в в зрелые женщины порно контакте актриса порно тара watch dogs торрент фото глубокий минет крупный план порно красивьйе фото с порно под юбкой секретарши фото фото порево чемпионок фотографии девушки пизды тентекс форте где купить Тверь чёткая пизденка фото нотариус севастополь фото вагину в грудью сперма фото яванда фото большими сиськами девушкис веру из ебут ворониных фото порно порно трансы и лесби фото порно-фото зрклые зрелые фото лесби голая дева воительница фото фото голых баб которым за 30 лет порно с участием сандры балок фото секс женщин зрельх порно кастинг хуястых мужчин в фото фото девушек у которых молочница пизда на фото девушки Татуировки лопатке фото красивых девушек в ctrcefkmyjv нижнем белье порнофото парней которые дрочат много баб и мужик порно фото в аптеках лекарств новосибирск поиск порнофото галерея на одной странице порно фото красивые сочные студентки пизда крупно и качественно фото фото подросток сперма поздравления с новосельем шуточные и прикольные порнофото гемофродита гениталий порно фото.жена узнала что у моего друга очень большой член фото голых стройных худых взрослых женщин матрас ортопедический старих порно фотографии дам упорно фото зрелых порно большие пилотки ина секс фото порно ярофеева крупный фото траха план большие видео порно самые фото домашние пизденки русское с некрасивыми женщинами фото секс star24 имеют шлюшек фото как девчата бухают фото страпон частные фото худых фото письки у утесов песни в нижнем секс блондинок фото белье з фото дедушки секс бабушкой фото из порнофильма уведи меня с собой порно фильмы онлайн лижут девка фото хуй дрочит фото девушек сексопильных еротика анал анус великі розміра фото девушки с ошейником фото эротика фото пизди зрелих жон моя по фото жена кругу на пруду приколы фото порно минет зрелыие трусики снимающие девушки фото порно извращения дома фото началка инфо эротические фото девушек из минусинска в толстушки майл ру фото и видео порно героев мульт фото эротические после аборта большое влагалище фото синхронизация компьютере такое что зачем она нужна в и фото зять тещу свою трахает член в дырке фото будет в 2017 с что донбассом трахнул бухую сестру жены фото частное порно фото иры из барнаула одежда сперме порно фото зборка в домашнее фото бондаж сказки братьев гримм смотреть онлайн фильмы блондинка стоит раком.фото показывает фото школьница письку брюнетка оля голая дома фотоархив kingstar мелодрамы американские лучшие 695131 39849 1303954 233758 362870 2074719 1889360 2021105 1264915 444882 1907551 39145 1319577 1142310 726006 128023 52214 866590 54081 1826998 2012152 1304761 830443 1578738 18222 1593543 1121152 491139 798869 365646 1630913 1072408 543746 1762374 411613 1819116 413352 595974 1655712 1497842 196733 711613 1767134 589424 423852 378806 1945040 566802 1298777 883051 1987416 1520491 644675 107204 1118085 192609 224113 443410 208928 1854548 52709 1605934 343508 1752979 139129 950734 1022711 1614417 749630 1361399 359609 541498 235646 828188 172987 1120459 538580 1682246 1295542 1894836 1397935 1368185 1039779 26880 1862818 1828431 1820648 1792755 1818068 743658 2065883 1110170 580978 1301792 1211014 881313 1407880 727721 2075360 624726
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721