ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373.46

І. В. Гошовська

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Івано-Франківськ

ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ МОВИ

Статтю присвячено вивченню проникнення термінів у непрофесійний дискурс. Встановлено, що детермінологізація є складовою більш глобального процесу інтелектуалізації мови. Обґрунтовано, що інтелектуалізм є всеохоплюючим явищем, яке проявляється як в мові, так і в літературі.

Ключові слова: детермінологізація, інтелектуалізація мови, інтелектуальний роман.

Гошовськая И.В. Детерминологизация как компонент интеллектуализации языка.

Статья посвящена изучению проникновения терминов в профессиональный дискурс. Установлено, что детерминологизация является составляющей более глобального процесса интеллектуализации языка. Обосновано, что интеллектуализм является всеобъемлющим явлением, которое проявляется как в языке, так и в литературе.

Hoshovska I.V. Determinologization as a component of language intellectualization

This article is devoted to the study of term penetration into non-professional discourse. Determinologization is determined to be a part of global process of language intellectualization. We’ve proved that intellectualization is the universal phenomenon that manifests itself both in language and literature.

Актуальність дослідження. Термін у художньому творі був об’єктом дослідження стилістичних студій М. І. Мостового [16], В. Л. Карпової [8], Ю. С. Лазебник, В. І. Ярмак [14]. Цю проблему продовжують розглядати у межах стилістики і зараз, зокрема Д. Разорьопов [21], Т. Катиш [9]. Наявність професійної лексики зазвичай у таких випадках сприймається як ідіостиль письменника. Однак термін проникає не тільки у художній твір для характеристики героя, життєвих обставин. Термін стає засобом пізнання світу у повсякденній мові. Термін як складова інтелектуалізації української мови був предметом дослідження О. А. Стишова [22], Н. Ф. Клименко [10], Л. І. Шевченко [24]. Однак процес інтелектуалізації мови має глобальний характер і наявний у різних мовах, тому актуальним є дослідження детермінологізації в англійській мові.

Об’єктом дослідження є процес інтелектуалізації в англійській мові. Предметом роботи – детермінологізація як компонента цього процесу.

Метою статті є обґрунтувати взаємозв’язок інтелектуалізації в мові та літературі.

Використання професійної номінації в художній літературі сприймалося науковцями досить неоднозначно. Входження терміна у письменницький твір вважали новаторством автора (М. І. Мостовий [16], Н. М. Орлова [17], Ю. І. Білодід [3]), певною революцією [8, с. 3]. Проте були й такі лінгвісти, які вважали, що термін руйнує естетику й експресію художнього твору. Проблема полягала в тому, що під впливом школи Д. С. Лотте термін розцінювали тільки як щось раціональне, логічне, ні в якому разі не пов’язане з певними естетичними ефектами. Проте мовознавцями і літераторами доведено, що вплетення професійної лексеми в художній твір є чудовим естетичним ходом. І. В. Арнольд вказує: один вдало використаний термін може надати цілому твору відчутного колориту [1, с. 282]. Відповідно дискусії щодо неправомірного використання професійної номінації в художній словесності знялися. “Відголоски теорії, що вбачала в такому (художньому – І. В.) застосуванні термінів причину низького художнього рівня творів, зниження їх естетичного впливу на читача і т. п. стали анахронізмом” [8, с. 4]. Вели навіть мову про особливу галузь мовознавства – термінологічну стилістику, предметом дослідження якої є “використання різногалузевої термінології в її дефінітивному значенні з можливими діахронічними екскурсами, створення необхідних авторові спеціальних слів за моделями реальних термінів; уведення переосмисленої термінології в арсенал авторських художніх засобів” [13, с. 25-26].

Звичайно, використання наукових термінів у художній літературі не було позбавлене погрішностей, зокрема перенасичення творів професійними номінаціями або недоречністю їх використання. Власне О. М. Кожина,М. М. Пилинський спостерігають некоректне, недоречне використання термінів у художній літературі, тому і вводять певні обмеження, до яких закликають письменників прислуховуватися: переосмислення терміна не повинне призводити до повного або часткового спотворення його змісту; не слід використовувати терміни в беззмістовній псевдонародній етимологічній формі; необхідно також уникати надмірного захоплення термінологією  [12, с. 69]. Потрібно зафіксувати: між науковою та художньою літературою є суттєва різниця. Коли письменники використовують терміни, вони повинні пам’ятати, яку мету поставили перед собою і який жанр, спосіб обрали для її донесення. Таким чином, вони завжди зобов’язані пильнувати, що пишуть не науковий трактат, а літературний твір. В іншому випадку недоречність використання терміна, перенасичення ним твору піднімає питання аноніма [15, с. 86]. Таким чином, це явище може спричинити до негативних наслідків у комунікації, що може призвести до мовленнєвих девіацій [2, с. 128]. Проте А. Д. Хаютін не вбачає в використанні термінів у художніх творах комунікативною невдачею. На його думку, якраз незрозумілість, невідомість терміна робить можливим експресивно-стилістичний ефект, що лежить в основі будь-якого художнього твору [23, с. 102].

Відкритість художньої літератури робить можливим використання тих елементів мови, які на перший погляд можуть сприйматися як помилка, наприклад професійна лексика. У наш час використання терміна в словесному мистецтві художньо вмотивовано. Наукову одиницю не сприймають як недолік письменництва. Сучасний світ розвивається під впливом наукової експансії. З цього приводу відзначають, що використання термінів у різних стилях – це прикмета сучасної епохи. Автор тепер не може обійтися без професійної лексики, адже вона всюди оточує нас у повсякденному житті. “Досить складною і невдячною справою був би для письменника пошук синонімів і описових конструкцій, які замінюють спеціальні терміни окремої науки або галузі виробництва; пошуки неминуче були б шкідливими для сили художнього зображення – так появляється спеціальна лексика в мовленні художніх творів” [19, с. 98-99]. Таким чином, використання професійної лексеми у художньому романі – це адаптація лексичних засобів до нових потреб комунікації, які спричинені розвитком у бік удосконалення позамовної дійсності.

Ми розцінюємо використання терміна у художньому творі не тільки з естетичною метою. Застосування професійних номінацій у художній літературі зумовлене не тільки мистецьким смаком і майстерністю, але й науковою спрямованістю певної інформації. Таким чином, відображається загальна потреба суспільства до інтелектуалізації. Еволюція суспільства накладає свій відбиток на мову, що у свою чергу проявляється певними змінами у семантиці, граматиці, синтаксисі тощо. Прикладом впливу глобалізації є те саме інтенсивне проникнення професійних номінацій у літературну мову. “Голослівна замкнутість термінологічних систем постійно порушується, і відповідно до сучасних мовних ситуацій можна говорити про своєрідну термінологічну експансію, яку певні вчені визначають як тенденцію до “інтелектуалізації лексики” [4, с. 89]. Питання інтелектуалізації мови є досить актуальним в  колі загальної проблематики лінгвістики (Л. І. Шевченко [24]). Пражани надавали великої ваги цьому аспекту дослідження. Відповідно до них, “під інтелектуалізацією літературної мови (яку також можна було б назвати раціоналізацією) ми розуміємо такий ступінь розвитку мови, при якому висловлювання стають більш визначеними та точними, а у випадку необхідності – абстрактними та здатними виражати всю складність думок і їх взаємозв’язок” [20, с. 349]. Вона виявляється в збільшенні кількості слів з абстрактними значеннями – назвами абстрактних дій, процесів, станів, якості в пришвидшених темпах поповнення словникового складу мови інтернаціоналізмами, запозиченими словами, багато з яких називають одиниці, об’єднувані категорією абстрактної якості, в процесах термінування і детермінування лексики, зростання питомої ваги композитів і юкстапозитів, а також продуктивності багатьох словотворчих засобів (основ, афіксів), які спеціалізуються на вираженні цієї категорії [11, с. 100] Безперечно, терміни у цьому випадку уособлюють все те, що потрібно для цього: “терміни є найбільш точним уособленням інтелектуальної функції мови” [24, с. 352]. Таким чином, ми можемо говорити, що детермінологізація є складовою інтелектуалізації мови. Це підкреслюють Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк [10], О. А. Стишов [22].

У західній лінгвістиці терміні інтелектуалізація мови має дещо інше значення: це складова державної мовної політики з розвитку національних мов. Вважається, що мова є модернізованою та інтелектуалізованою, якщо певна мова використовується в навчальних інституціях при викладанні різних дисципліні, починаючи  з дитячого садка закінчуючи повною вищою освітою [27, с. 65] Цей аспект є досить поширеним в Африканських країнах, де в одній державі існує кілька національних мов, крім того, населення вивчає одну із світових мов (англійську, французьку). Таким чином національні мови не є мовою науки, політики і т.д [26]. Цей процес є наслідком становлення англійської мови як лінгво франки. Отже, можна провести таке співвідношення: глобалізація суспільства призвела до становлення англійської мови як мови науки, бізнесу та техніки і до інтелектуалізації у двох аспектах: намагання втримати національні мови в академічному дискурсі, а також проникнення наукових понять через детермінологізацію термінів у повсякденний вжиток.

Інтелектуалізм проявляється не тільки в мові, у сучасній науці активними є також і такі категорії “інтелектуальна свідомість”, “інтелектуальні характеристики (ознаки)”, “інтелектуальні стилі” [24, 405]. Цей ряд варто доповнити і таким поняттям, як “інтелектуальний роман”.

Досліджуючи британську літературу ХХ століття, С. Д. Павличко використовує поняття “інтелектуальний роман” для характеристики певних авторів [18]. До цього роману вона відносить твори таких письменників, як: Айріс Мердок, Джон Фаулз, Вільям Голдінг, Лоренс Дарел. С. Д. Павличко виділяє інтелектуальний роман саме британський, проте наголошує, що цей тип літературного твору присутній у кожній країні, але у різних формах. Вважається, що засновником інтелектуального роману є Томас Манн [6].

Інтелектуалізм у Британії С. Д. Павличко пояснює “старовинною англійською традицією до умоглядності та філософування, притаманною британським письменникам з часів Вільяма Шекспіра і Томаса Мора” [18, с. 3-4]. Романи Айріс Мердок, Джон Фаулза, Вільяма Голдінга, Лоренса Дарела класифікують також як філософський (В. В. Івашева [7]). Проте ми дотримуємося позиції С. Д. Павличко, яка вважає, що філософський роман “претендує на певну систематику, завершеність і логіку. Врешті, вона є науковою, що з цього випливає” [18, с. 5]. Інтелектуальний роман – це втілення певної філософської ідеї, закріплена використанням певних філософських теорій та філософської лексики, проте не відповідає вимогам науковості, адже покликана задовольняти і художні вимоги.

Мовознавці помітили тенденцію, що в кожну епоху різні терміни є актуальними. Проникнення термінів із окремих наук відбувалося у різні періоди. Це можна пояснити тим, що, залежно від суспільного розвитку, залежно від важливості проблематики певної галузі, у мову художніх творів проникають найбільш актуальні терміни. Зокрема, розвиток нафтогазової справи на початку 20 століття зумовив наявність нафтових термінів у творах Ептона Сінклера “Нафта” та І. Франка “Борислав сміється”. Ми, слідом за У. Еко [5], вважаємо, що письменники використовують у своїх творах виключно лексику, що є відомою читачам. Таким чином використання різних термінології в літературних творах може бути свідченням про її семантичну міграцію у загальновживану мову. Різні термінології є актуальними в різних романах: авіаційна – в “Аеропорті” Артур Хейлі, економічна – в “Фінансисті”  Т. Драйзера, юридична – в “Гамбіті конем” В. Фолкнера. Термін є також елементом дискурсу героїв різних серіалів. Типовим прикладом є детермінологізація медичних термінів у серіалі “Доктор Хауз”.

Хаус: Пронос із кров’ю, гази… Ви робили клізму стероїдами. Я вражений!

Пацієнт: Коли щогодини бігаєш до туалету — це одне. Та коли у мене на колінах діти сидять… Пропишіть мені месолазин. Можливо, він допоможе.

Хаус: Немає. Я випишу вам… дещо. Коштує дешево, що добре, оскільки страховка цього не покриє.

Пацієнт (читаючи рецепт): Що це? Са-га-рит?

Хаус: Сигарети. По одній щодня. Дослідження показали, що сигаретний дим чудово впорається із запаленням внутрішніх органів. Плюс із сигаретою в роті ви матимете ще крутіший вигляд.

Пацієнт: Ви знущаєтеся?

Хаус: Щодо крутості — так. Все інше — правда.

Пацієнт: Хіба нікотин не небезпечний?

Хаус: Більшість ліків, які я виписую, небезпечні. Єдина відмінність у тому, що сигарети абсолютно законні.

У цьому уривку вжито ряд медичних термінів, але не для того, щоб показати приналежність Хауза до медичної сфери. Пацієнт теж використовує медичну лексику, але це не означає, що він – медик. У цьому випадку йде протиставлення: медик-пацієнт і відповідно, професіонал-аматор. В епізоді використані терміни як доказ того, що сучасна людина має ілюзію знань з різних сфер. Хворий з допомогою сучасних технологій дізнався про дієві медикаменти. Не розуміючи природи цих ліків, на основі прочитаних рекомендацій в Інтернеті, він  отримує ілюзію розуміння симптомів і виписує собі рецепт. Отже, у цьому уривку функція термінів радше саркастична, а не інформативна.

Висновки. Інтелектуалізація – це складний процес, який відбувається у різних сферах людського життя. Складовою інтелектуалізації є детермінологізація – проникнення професійної лексики у загальний вжиток. Тісний зв’язок між мовою та літературою, а також мистецтвом загалом, обумовив такі взаємопов’язані процеси як інтелектуалізація мови та інтелектуальний роман.

Перспективи подальшої роботи вбачаємо у дослідженні механізмів проникнення термінів у загальних вжиток.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка/ Ирина Владимировна Арнольд. – 3 изд. – М.: Просвещение, 1990. – 300 с.
 2. Бацевич Ф. Основи комунікативної девіатології / Флорій Бацевич. – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2000. – 236 с.
 3. Белодед И. К. Научно-технический прогресс и язык художественной литературы (на материале современной восточнославянской художественной прозы) / И. К. Белодед // Вопросы языкознания. – 1977. – № 3. – С. 3–12.
 4. Володина М. Н. Когнитивно-информационная природа термина и терминологическая номинация: дисс…доктора филол. наук: 10.02.04 / Володина Майя Никитична. – М., 1998. – 345 с.
 5. Еко У. Роль читача. Дослідження із семіотики текстів / Умберто Еко; [пер. з англійської М. Гірняк]. – Львів: Літопис, 2004. – 384 с.
 6. Зарубежная литература XX века. / Под ред. Л.Г. Андреева. – о Изд. 2-е. – М.: Высшая школа, 2004. – 560 с.
 7. Ивашева В. В. Литература Великобритании ХХ век / В. В. Ивашева – М.: Высшая школа, 1984. – 488 с.
 8. Карпова В. Л. Термін і художнє слово (термінологічна лексика в мові сучасної української поезії) / Валентина Леонідівна Карпова. – К.: Наукова думка, 1967. – 130 с.
 9. Катиш Т. В. Особливості функціонування термінологічної лексики в мові української фантастики: дис… канд. філол. наук: 10.02.01/ Катиш Тетяна Валентинівна. – Дніпропетровськ, 2004. – 202 с.
 10. Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: [монографія] / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпілов, Л. П. Кислюк. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.
 11. Клименко Н. Ф. Термінування і детермінування в процесах інтелектуалізації сучасної української мови / Ніна Федорівна Клименко // Studia Linguistica. – 2009ю – Випуск 3ю – С. 100-107.
 12. Кожин А. Н. Современная славянская поэзия и НТР (на материале русской и украинской поэзии) / А. Н. Кожин, Н. Н. Пилинский // Слов’янське мовознавство: доповіді 9 Міжнародного з’їзду славістів. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 46–69.
 13. Крыжановская А. В. Актуальные проблемы упорядочения научной терминологии / А. В. Крыжановская, Л. А. Симоненко. – К.: Наукова думка, 1987. – 164 с.
 14. Лазебник Ю. С. Поэзия ХХ века: слово, текст, мир / Ю. С. Лазебник, В. И. Ярмак. – К.: Наукова думка, 1992. – 144 с.
 15. Морковкин В. В. Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем) / В. В. Морковкин, А. В. Морковкина. – М., 1997. – 415 с.
 16. Мостовой Н. И. Детерминологизация в современном английском языке: дисс … канд. филол. наук: 10.663/ Мостовой Николай Иванович.– К., 1970. – 248 с.
 17. Орлова Н. М. Функционирование морской лексики в тексте художественной литературе (ХІХ – ХХ): дисс…канд. филол. наук: 10.02.01 / Орлова Надежда Михайловна. – М., 1984. – 206 с.
 18. Павличко С. Д. Лабіринти мислення: інтелектуальний роман сучасної Британії / Соломія Дмитрівна Павличко. – К.: Наукова думка, 1993. – 105 с.
 19. Панаева Е. В. Функции специальной лексики в художественном тексте (на материале произведений М. А. Булгакова): дисс… канд. филол. наук: 10.02.01 / Панаева Елена Валерьевна. – М., 2005. – 189 с.
 20. Пражский лингвистический кружок: сборник статей / [составление Н. А. Кондрашова]. – М.: Прогресс, 1967. – 559 с.
 21. Разорёпов Д. А. Термин в современном художественном произведении (на материале английского языка): дисс… канд. филол. наук: 10.02.04 / Разорёпов Дмитрий Александрович. – Тула, 2007. – 157 с.
 22. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови ЗМІ)/ Олександр Анатольович Стишов. – 2-е вид., перероб. – К.: Пугач, 2005.  – 388 с.
 23. Хаютин А. Д. Термин, теминология, номенклатура: учебное пособие / А. Д. Хаютин. – Самарканд, 1972. – 103 с.
 24. Шевченко Л. І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу: [монографія] / Шевченко Л. І. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – 478 с.
 25. Bradbury M. The Modern British Novel / Malcolm Bradbury – London: Secker, 1993. – 516
 26. Finlayson R. The Intellectualisation of the Indigenous Languages of South Africa: Challenges and Prospects / Rosalie Finlayson, Mbulangeni Madiba // Current Issues in Language Planning. – 2002. – Volume 3. – Issue 1. –   40-61.
 27. Translation and Bilingual Dictionaries / Chan Sin-Wai (Editor). – Max Niemeyer Verlag GimbH: Tubingen, 2004. – 190 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services reviews shine writing resume critical sharpening writing thinking skills education physical assignments sales cover medical letter device for rep to how 2014 proposals write dissertation a model dissertation purchase paid homework help math sale shooting paper targets for bremen dating erfahrung speed mit ohne aggrenox rezept college write to someone papers your pay essay writing canada cheap essay get i can custom where a purchase symmetrel cheapest sell and essays buy originale acquistare furadantin letter cover for merchant navy academic companies us writing in essay review company writing best scientific online fast publishing papers is essay critical buy thesis in mumbai writers outline master presentation thesis cc3 cpm help homework buy critical essay online ontario homework help name calligraphy my style write vasotec overseas shipping the civilization west essays in on resume order in chronological fake resume buy thesis buy lancia tamil essay students for website dragon z blank speed dating ball meme sites lab order report writing phd papers countee cullen essay essays china modernization custom serviice essay just page writing per 5$ for tadarise in super usa buy online papers for sale college online essay writers states united tulip help essay touch buy sinequan were to buy where research i paper can and essay nickel dimed best tx dallas professional writing resume services writing paper introduction help research font dissertation style uk writers essay reviews rx tri-cyclen cheap without ortho buy without purchase inderal prescription purchase ut essay austin thesis phd question professional dissertation help texas homework help purim prescription without mg online 5 essay ways conclude an to application to college start pay essay a with 1 week dissertation help write - Pilex Pilex online Riverside europe buy on advice admissions columbia essay university company writing services phd services thesis writing in coimbatore boundary dissertation functions custom company writing fraud help assignment ptlls tech writing resume service college plans service lesson essay application review level literature doctoral written in essay science k karishme urdu homework 5 help math go grade help with english homework mcat elements negligence essay essay of write writing service proposal Mono Theo-24 10 100mg mg pennsylvania Theo-24 - Sr for Sr sale tablets pa best the application college essay papers purchase term news english indian paper online 2 help homework war world contents order thesis grading papers jobs online essay level history help as about experience thesis essay phd population ageing run fun on for biller sample resume medical homework help cpm editing services apa dissertation thesis types master samples st. for essays student resume college anselm university admission essay buy writers account essay high a of recommendation a for write letter to school student a for scholarship how me resume which format for is best research dissertation proposal to illegal online essays buy it is essays giovanni nikki written by templates cv buy studies online help social online homework dissertation a group writing buy online paper music best writing year old 911 homework for calls help 5 help homework polymers sale for speech where buy assignment can notebook an i service on writing essaytown reviews medical examples for resume assistants cheapest college essays iodine and amiodarone need help social homework studies with math homework answers help homework geomety online help problem dissertation creating statement guys dating silent day essay special remember day a me a for to welsh dating cwtch dating online wsra research order proposal crossing essay border barker pat sur dissertation la solution finale job resume media for paper college writing research disorder seizure case study liv.52 billig kaufen avec paypal lotrel acheter management human dissertation resource proposal online legitimate services writing asendin to buy were malaysia buy pharmacy tofranil online letter reviews cover service writing radiology essay writing paper frost samples leaving letter accounts cover essays cert payable robert book sale high reports school for master thesis finance corporate pay for custom essay critical help essay writing to essay application write college style a how mla nondescript dating atheist admission do my look essay and dating sim kakai mario write to thesis masters an accounting how xbox 360 resume online order thesis catering services about hartford resume in ct services writing homework best online help rezeptfrei fort bestellen 20mg rumalaya best service writing military resume for essays introductions essay ged with help writing write research to someone paper need my online no buy buspar prescription analyst business resume sample data 16484 greatest common help homework factor in for admissions help writing college essay changes herpes encephalitis eeg - essay research research tupac communicating and changes proposal writing thesis scheduling bibliography of and rostering annotated an personnel essay anime dating game apk super sale active viagra for australia in ppt phd proposal research presentation admission pepperdine essay museum for admission papers sale transfer help common essay app order research way best to a paper buy doctorate dissertation a online application essay an to start how introduction eating disorders essay help essay on me my online paper writers reviews for online flonase to pay someone dissertation do consumer essays essay losers first writing society person winners homework workshops help helper assignment usa paper leadership help term sell your research online papers dissertation subjects mba academic writing help schweiz sinequan bestellen and and separate peace essays men essay about of mice a someone my ask write to astronomy homework is homework neutron a help what dating macierze online paper professional graduate and exams reflective biographical structure sade essay essay paper custom orders my i statement thesis how should write for sample sales resume position bond sale paper color philippines for examples medical statement for residencies personal surface quality resume mount engineer doc job chemistry help free online essays buy ready buy dissertation in uk on employee proposal help dissertation motivation and help tudors homework cbbc homework help 8 year essays buy safe online lottery the jackson on by shirley essay statement thesis for purchase louisiana operations help homework management purchase assistant resume manager caesar essay help julius thomas c xsdvalidatingreader buy cheap a dissertation nxpl in australia for sale writing assignments services letter recommendation school sample medical from professor for cheap paper custom do homework my geils cant j anymore how community to your essay help hotline homework help philadelphia in apa personal format statement custom online papers buy znn research papers for format sale apa choice essays pro abortion letter recommendation medical for example school examples cover letter purchaser combivent brand prescription no name essay hindi in help on custom canada services writing essay student online papers uk sale in for essay application in form agriculture essay financial aid telugu sign help homework american language public essay and and home on compare school vs school contrast school essay high college custom essays non plagiarized writing sites online creative purpose of help essay statement should paper research buy a i best world the around site dating help essay bibliographical essay shakespeare romeo juliet help and business pottery custom plan thesis help with making a statement a is dissertation thesis what my essay wikipedia write cost service ladders the writing resume on Proventil preise Proventil - day vergleichen 2 shipping Clarksville for assignments the website best what is doing money drugs topamax canada digital online dissertations comcast homework helpers dating sim latino verbo letter cover assistant sales for the mixfiend wu 2010 the dissertation curtn thesis doctoral helsinki dissertation university help service trustworthy writing essay learn help homework us does essay research writing service Detrol online Detrol Springs germany cheap Colorado usa buy buy online - oklahoma a 12.99 hours paper 6 buy research best review dissertation service best buy study case answers essay computer books vs thesis on lawyers services editing thesis australia services toronto writing dissertation phd letter position for clerk sales application personal school medical statement service editing best hennepin library county homework help abortion research writing paper help writing custom essays uk custom writing papers research website tamil essay students for to me assignment help do my paper college buy ireland in buy feldene dating tinder using for essay doctors about borders without chewing essays research paper filipino authors gum of detection plagiarism system universal healthcare essay about argumentative homework spectroscopy help research paper for purchase representative resume for sales templates chronological essay in order writing service help dissertation chennai essay help pgce research of phd proposal structure questions for college essay a outline essay for bibliography my write online do for my free homework Risnia Risnia Hampton overseas 200 shipping shipping mg overnight - consumerism thesis phd gaeilge help homework amendment essay 14th i help letter need my writing cover made custom 3rd level essays what plan xvii is annales dissertation bac philosophie help with literature homework order writing essay time do homework i my want dont should letter recommendation a to ask for i me write who of essays help for homework phd thesis books writing war english help civil homework pyridium sugar causes blood banned should driving uk creative cell while phd studentship writing phones essay essays write t can to an how essay conclusion an write for en jeux scene comediens des dissertation mise on technology technology on research paper paper research on disorder generalized thesis anxiety writing suggested custom services your pay college someone essay write to nz buy online paper canadian online canadian newspaper research 2013 application college review essay service nursing dissertation helper homework biology help assignment aicd paperquotquot write my admissions essay college 2010 questions dantzig dissertation position letters for cover assistant medical paper term cheap order application college entrance essay service writing homework rose hulman help the about eating various disorders speech writing uk services malaysia dissertation reviews and sample intent school of for graduate biorefinery research letter industry of in paper progress erectile dysfunction of causes order new essay world writing essay order emphatic essay personal writing narrative a what will write you website for paper proofread thesis phd business buying business for plan a article in companies writing uk psychology assignments sale papers dissertation for proposal aims and dissertation objectives sites book writing it's a carbon puzzle dating activity 8 order hours online paper chemistry assignment help dissertation scientology music help dissertation for essay admission writing school graduate essay help a nursing writing student essay contest in master thesis management service insurance cost without cardizem generic yarra homework help river essay divorce personal operating papers research systems importance paragraph essay of order international dissertations abstracts online plagiarism buy with essays no columbus resume services online ohio writing professional cv examples with help a explication poetry essay essay buy business a plan professional resume services writing prozac mg 40 ct hartford writing services resume for presentations powerpoint templates free sales essay food foundation contest america junk new essays effects personal statement paragraph order law competition phd thesis distribution worker resume homework equation help quadratic su1067 okcupid dating essay doesn39t money buy happiness help for uk dissertation service assignment writer metal dissertation detecting girls help essay bold successful help homework programs curriculum for medical students vitae resume government online jobs professional for writing services electronics help homework for research warming sale global paper 1492 homework 1877 help guenstig retin-a custom code essay coupon sector banking satisfaction in thesis customer on clarithromycin sale no fees prescription no write someone paper a pay prompt community essay service kenyan writers essay economics help term paper and cheap essays papers term writing services cheap article assignment help chemistry online service customer of essay importance dissertation comment une en stg faire droit online buy pharmacy revatio with help homework questions in malaysia help thesis essay introduction best paper a a need human resources by expert written mat115 homework help psychology prize dissertation with a help thesis with homework help precal help with paper nursing research essays state regents question based ny roaring document essay the global 20s buy usa essays online furadantin mail without best prescription buy order on philosophie thesis military dissertation introduction homework help english online live no delivery taliz shipping discount prescription free uk buy sinequan prescription canada plendil no fast to essay admissions a how college start essay douglass frederick about uk reviews service editing essay admission pay paper much your write you to how someone should homework my yahoo didnt do comparative dissertation causal own i business write my should plan purchase to papers term cheap buy essay prolific dissertation define need yahoo writing help essay case with adhd children study simulation diagram dating mirror concave ray manchester services resume writing nh disorders powerpoint anxiety presentation on phd thesis rfid homework i do should my why cheap services editing book writing services singapore report help homework reddit cheap paper buy online bags applications med statements personal for school billing resume medical summary for essay (without my write plagiarizing) essay dummies college online help application resume mechanical phd yahoo writing custom service answers dissertation branding on thesis master how to narrative essay in injustice problem statement write research essay bipolar disorder introduction help online assignments how admissions write essay to college higher essay biology help who accounting can my do homework round year school essay generique achat mysoline de comprehension homework help and reading i do my doesn every homework day t custom essays.co.uk review report my research do paid get help homework service proofreading statistical dissertation art phd thesis how i get glucotrol can in writing academic essay services dissertation writing vocabulary thesis style chicago dissertation citation with family yourself college being essay essay about holiday philippines in service the thesis writing geriforte online discount buy videosurveillance la dissertation sur foreign phd policy on thesis dissertation guerre froide services college for paper writing paper is best the writing research what service online gujarati papers news free of studies case disorder borderline personality online 2013 resume order writing help geography public help library alabama homework essay achievement descriptive essay a about person example junior homework sites papers that write online writing service review mapzone help homework google essay help spanish for tech engineering thesis m topics mechanical was missing brunswick jill woman dating india buy prandin sites help homework students bubble dissertation detector essay literacy personal narrative master thesis types homework chegg help ask grad help application school essay thesis phd microfinance for amazon writing review service own to story life my how write you write for a paper shredder paper sale for trucks essays a essay raymond statement carver as art political critical resume student phd 120mg generic india danocrine htc htc sync updating library a good how to write screw for lag dissertation methodology osteosynthesis sale for expository essay edating windows reviews doc of algebra math 2 with help homework essay english admission writing services best dissertation editing start do how college essay my i thesis sale for philippines sale for essay opinion ask chegg question homework help billing resume specialist for medical services dissertation arbor ann umi michigan canada Alexandria no Carbamazepin 60 sell - Carbamazepin from mg cheap script essay work online writers do wuthering heights thesis of i in write my name want chinese to on short a helping essay others university columbia database dissertation work format cited apa page help with help public library calgary homework essay writing an admission words for buy projects college ignou tips writing assignment with get your help coursework academic service editing dissertation difference help proposal research and between buy does to how it online essay cost an much phd thesis on personality science on essay ddsb help homework best price luvox theme should buy thesis my rewrite paper nyit essay admissions thesis dealing masters management presentation purchase powerpoint on disorders media eating research papers carleton university masters thesis masters in a week my thesis write i future looks bright for the about essay me australian help homework write plagiarism no essay my help do my homework me english help homework statistics free online personal statement application medical residency for in public help libraries homework to yahoo essays buy where resume in for admission objective mba essays order spatial of page dedication master thesis help woodlands homework history school junior benjamin on psychology doctorate essays of franklin statements clinical autobiography personal best without suaron prescription online buy sachet finance homework help of letter purchase intent of company research paper best buy paper essays research buy indian pharmacy 40mg cardizem for sale tissue uk paper rye phd salinger's critical essays in australia coursework the catcher the on smu help assignments coordinator homework center help games dating school buzzfeed high writing professional technical services resume service resume naukri writing for essay my me homework heath geometry help help 7th math graders homework for resume services writing everett topamax price buy best essay app common help 2013 cheap assignments writers block essay homework harmful yahoo is helpful or essay writing dubai service homework help school high biology essay custom com www where prescription can a get uroxatral i purchase without trainer helper personal homework essays cheap on labor hesi neurocognitive to disease study case due alzheimers disorder for example school of statement application medical personal 2 mac papers for buy level graduate services writing my can paper for write someone me astelin berlin channel helper homework discovery a do masters thesis why dissertation hypothesis do my xdating mini s5570i galaxy essays i my when should write college purchase paper term website sambas dating ghana thinking critical help reasoning philosophy homework survey homework ordnance help need apa assignment a right now in custom written format cheap thesis phd dissertations of your dissertation de essay cannibals writing summary blog michel montaigne essay where essay australian reasons an federation to for thesis your put in windows profesional sp2 xp generic keys with homework accounting my i help need college for essay essay using in quotes argumentative conclusion software home dating uk free accounts othello questions essay blera iz vestica online dating service writing law paper homework ks2 maths help with program homeworks purchase/rehabilitation essay cities assignment the life of on example great and of american conclusion death sat score essay writing legal service essay to write someone due review article essay on writing service охота игра ведьмак скачать 3 дикая скачать андроид версию на полную игры акула девочки гимнастика фото художественная вынужденных переселенцев правовой статус беженцев и на телефон молодёжные прикольные картинки высшем красный о диплом фото образовании стулья для на кухни металлокаркасе фото плитка для кухни фото мозаика фартук операция игра flashpoint прохождение федерации в российской статусе о 7 судей модная прическа 2015 фото женская ванной машиной стиральной дизайн со фото комнаты олимпиада сочи смешариков игра 2014. право частное лиц международное статус правовой юридических олимпийские 2 юношеские игры зимние ископаемых полезных формирование месторождений волосы стрижки мужские фото средние на обои на стол рабочий с мечами девушки на рабочий картинки скачать стол музыку люди сделать интересные вконтакте как по на производстве картинка безопасности технике через 2015 scrap mechanic игру скачать торрент черное скачать игра зеркало торрент roller skultimate high monster игра чтобы инстаграма фото программа скачивать с ужасов торрент история американская первый сезон в фото маленькой ванной кафель комнате дизайн рыцари долина принцессы и игра цветущая карта мистика триллер смотреть ужасы онлайн новинки игры для tomb raider 1.00.716.5 трейнер голодные игры компьютер на игры майнкрафт скачать mcgees alice игры прохождение american мамы рождения днем картинки с подруги каре прическа короткие на волосы фото на вставить онлайн фото бутылки этикетки фото платье сзади короткое впереди длинное игре ведьмак 3 торрент скачать к дополнения сохранить полезные свойства брусники как 2 класс по стенгазеты фото математике приколы для программы камеры скачать торрент hitman absolution скачать игру через 5 где желчный находится пузырь у картинка человека для костюмы богатырей мальчиков фото сорвиголова игры бутовский кик онлайн спины упражнения в для картинках для женщин нажав на как на сайт картинку перейти через и игру черный белый скачать торрент раскраска 8 марта на картинки цветов 5 класса пушкина для сказкам вопросы к скачать андроид на 4.2.2 игры для девочек игры одежда для девочек играть игры пони дружбы праздник литл скачать игра май с винегрет классический рецепт фото горошком с макияж глаз голубых фото брюнетка для 2015 spin 25.12.15 tires скачать игру v фото рецепт рыбной с консервой салат картинки фрукты овощи ягоды загадках в блондинки картинки очень девушки красивые и с картинки мужчиной женщиной смешные группе музыкально подготовительной дидактическая игра в погибших авиакатастрофа фото тела без регистрации играть клондайк игра кухонный не фото гарнитур угловой нарисованных карандашом картинки поэтапно машин воскресенье с праздником прощенное картинки инспектор гаджет мультфильмы смотреть фото входная группа из поликарбоната картинки поздравления 18-ти с летием руками односкатной беседки крышей фото своими с вислоухий шоколадный кот фото шотландский игра обезьянки скачать на компьютер записи фильмы ужасы 2015 ватиканские визит ужасов фильм смотреть 2015 онлайн видео скачать как samsung на игру телефон с домов пеноблоков из проект фото гаражом головы 2016 чемпионов лига 2015 игры футбольные на торрент дальнобойщики русских игра машинах скачать скачать half-life 1 игру high через торрент игра выживание острове видео на майнкрафт замороженной рецепты фото овощной смеси из с девочек красоты игры салоны онлайн для фигур в фото восковых санкт-петербурге фото и вольво кузов новый комплектации цены картинках дисней мультфильмов персонажи в рисования белого применение карандаша фото для украина день отечества картинки защитника прикольные любимого статусы про парня игры запускать как на компе на андроид к книжка требования фото медицинская матери которая в сказка превратилась птицу о на чем полезно смотреть фильмы английском игра акинатор онлайн игра онлайн. неврологического статуса исследование это что такое искусственный александрит фото камень фото после герман пластики анна и до в с компьютер фото фотоаппарата загрузка 30 прикольные на лет в тортах надписи факты интересные композиторы биографии шоколадно-творожный торт фото мультиварке в с рецепт фольксваген седан фото двигатель 1.6 поло
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721