ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373.46

І. В. Гошовська

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Івано-Франківськ

ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ МОВИ

Статтю присвячено вивченню проникнення термінів у непрофесійний дискурс. Встановлено, що детермінологізація є складовою більш глобального процесу інтелектуалізації мови. Обґрунтовано, що інтелектуалізм є всеохоплюючим явищем, яке проявляється як в мові, так і в літературі.

Ключові слова: детермінологізація, інтелектуалізація мови, інтелектуальний роман.

Гошовськая И.В. Детерминологизация как компонент интеллектуализации языка.

Статья посвящена изучению проникновения терминов в профессиональный дискурс. Установлено, что детерминологизация является составляющей более глобального процесса интеллектуализации языка. Обосновано, что интеллектуализм является всеобъемлющим явлением, которое проявляется как в языке, так и в литературе.

Hoshovska I.V. Determinologization as a component of language intellectualization

This article is devoted to the study of term penetration into non-professional discourse. Determinologization is determined to be a part of global process of language intellectualization. We’ve proved that intellectualization is the universal phenomenon that manifests itself both in language and literature.

Актуальність дослідження. Термін у художньому творі був об’єктом дослідження стилістичних студій М. І. Мостового [16], В. Л. Карпової [8], Ю. С. Лазебник, В. І. Ярмак [14]. Цю проблему продовжують розглядати у межах стилістики і зараз, зокрема Д. Разорьопов [21], Т. Катиш [9]. Наявність професійної лексики зазвичай у таких випадках сприймається як ідіостиль письменника. Однак термін проникає не тільки у художній твір для характеристики героя, життєвих обставин. Термін стає засобом пізнання світу у повсякденній мові. Термін як складова інтелектуалізації української мови був предметом дослідження О. А. Стишова [22], Н. Ф. Клименко [10], Л. І. Шевченко [24]. Однак процес інтелектуалізації мови має глобальний характер і наявний у різних мовах, тому актуальним є дослідження детермінологізації в англійській мові.

Об’єктом дослідження є процес інтелектуалізації в англійській мові. Предметом роботи – детермінологізація як компонента цього процесу.

Метою статті є обґрунтувати взаємозв’язок інтелектуалізації в мові та літературі.

Використання професійної номінації в художній літературі сприймалося науковцями досить неоднозначно. Входження терміна у письменницький твір вважали новаторством автора (М. І. Мостовий [16], Н. М. Орлова [17], Ю. І. Білодід [3]), певною революцією [8, с. 3]. Проте були й такі лінгвісти, які вважали, що термін руйнує естетику й експресію художнього твору. Проблема полягала в тому, що під впливом школи Д. С. Лотте термін розцінювали тільки як щось раціональне, логічне, ні в якому разі не пов’язане з певними естетичними ефектами. Проте мовознавцями і літераторами доведено, що вплетення професійної лексеми в художній твір є чудовим естетичним ходом. І. В. Арнольд вказує: один вдало використаний термін може надати цілому твору відчутного колориту [1, с. 282]. Відповідно дискусії щодо неправомірного використання професійної номінації в художній словесності знялися. “Відголоски теорії, що вбачала в такому (художньому – І. В.) застосуванні термінів причину низького художнього рівня творів, зниження їх естетичного впливу на читача і т. п. стали анахронізмом” [8, с. 4]. Вели навіть мову про особливу галузь мовознавства – термінологічну стилістику, предметом дослідження якої є “використання різногалузевої термінології в її дефінітивному значенні з можливими діахронічними екскурсами, створення необхідних авторові спеціальних слів за моделями реальних термінів; уведення переосмисленої термінології в арсенал авторських художніх засобів” [13, с. 25-26].

Звичайно, використання наукових термінів у художній літературі не було позбавлене погрішностей, зокрема перенасичення творів професійними номінаціями або недоречністю їх використання. Власне О. М. Кожина,М. М. Пилинський спостерігають некоректне, недоречне використання термінів у художній літературі, тому і вводять певні обмеження, до яких закликають письменників прислуховуватися: переосмислення терміна не повинне призводити до повного або часткового спотворення його змісту; не слід використовувати терміни в беззмістовній псевдонародній етимологічній формі; необхідно також уникати надмірного захоплення термінологією  [12, с. 69]. Потрібно зафіксувати: між науковою та художньою літературою є суттєва різниця. Коли письменники використовують терміни, вони повинні пам’ятати, яку мету поставили перед собою і який жанр, спосіб обрали для її донесення. Таким чином, вони завжди зобов’язані пильнувати, що пишуть не науковий трактат, а літературний твір. В іншому випадку недоречність використання терміна, перенасичення ним твору піднімає питання аноніма [15, с. 86]. Таким чином, це явище може спричинити до негативних наслідків у комунікації, що може призвести до мовленнєвих девіацій [2, с. 128]. Проте А. Д. Хаютін не вбачає в використанні термінів у художніх творах комунікативною невдачею. На його думку, якраз незрозумілість, невідомість терміна робить можливим експресивно-стилістичний ефект, що лежить в основі будь-якого художнього твору [23, с. 102].

Відкритість художньої літератури робить можливим використання тих елементів мови, які на перший погляд можуть сприйматися як помилка, наприклад професійна лексика. У наш час використання терміна в словесному мистецтві художньо вмотивовано. Наукову одиницю не сприймають як недолік письменництва. Сучасний світ розвивається під впливом наукової експансії. З цього приводу відзначають, що використання термінів у різних стилях – це прикмета сучасної епохи. Автор тепер не може обійтися без професійної лексики, адже вона всюди оточує нас у повсякденному житті. “Досить складною і невдячною справою був би для письменника пошук синонімів і описових конструкцій, які замінюють спеціальні терміни окремої науки або галузі виробництва; пошуки неминуче були б шкідливими для сили художнього зображення – так появляється спеціальна лексика в мовленні художніх творів” [19, с. 98-99]. Таким чином, використання професійної лексеми у художньому романі – це адаптація лексичних засобів до нових потреб комунікації, які спричинені розвитком у бік удосконалення позамовної дійсності.

Ми розцінюємо використання терміна у художньому творі не тільки з естетичною метою. Застосування професійних номінацій у художній літературі зумовлене не тільки мистецьким смаком і майстерністю, але й науковою спрямованістю певної інформації. Таким чином, відображається загальна потреба суспільства до інтелектуалізації. Еволюція суспільства накладає свій відбиток на мову, що у свою чергу проявляється певними змінами у семантиці, граматиці, синтаксисі тощо. Прикладом впливу глобалізації є те саме інтенсивне проникнення професійних номінацій у літературну мову. “Голослівна замкнутість термінологічних систем постійно порушується, і відповідно до сучасних мовних ситуацій можна говорити про своєрідну термінологічну експансію, яку певні вчені визначають як тенденцію до “інтелектуалізації лексики” [4, с. 89]. Питання інтелектуалізації мови є досить актуальним в  колі загальної проблематики лінгвістики (Л. І. Шевченко [24]). Пражани надавали великої ваги цьому аспекту дослідження. Відповідно до них, “під інтелектуалізацією літературної мови (яку також можна було б назвати раціоналізацією) ми розуміємо такий ступінь розвитку мови, при якому висловлювання стають більш визначеними та точними, а у випадку необхідності – абстрактними та здатними виражати всю складність думок і їх взаємозв’язок” [20, с. 349]. Вона виявляється в збільшенні кількості слів з абстрактними значеннями – назвами абстрактних дій, процесів, станів, якості в пришвидшених темпах поповнення словникового складу мови інтернаціоналізмами, запозиченими словами, багато з яких називають одиниці, об’єднувані категорією абстрактної якості, в процесах термінування і детермінування лексики, зростання питомої ваги композитів і юкстапозитів, а також продуктивності багатьох словотворчих засобів (основ, афіксів), які спеціалізуються на вираженні цієї категорії [11, с. 100] Безперечно, терміни у цьому випадку уособлюють все те, що потрібно для цього: “терміни є найбільш точним уособленням інтелектуальної функції мови” [24, с. 352]. Таким чином, ми можемо говорити, що детермінологізація є складовою інтелектуалізації мови. Це підкреслюють Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк [10], О. А. Стишов [22].

У західній лінгвістиці терміні інтелектуалізація мови має дещо інше значення: це складова державної мовної політики з розвитку національних мов. Вважається, що мова є модернізованою та інтелектуалізованою, якщо певна мова використовується в навчальних інституціях при викладанні різних дисципліні, починаючи  з дитячого садка закінчуючи повною вищою освітою [27, с. 65] Цей аспект є досить поширеним в Африканських країнах, де в одній державі існує кілька національних мов, крім того, населення вивчає одну із світових мов (англійську, французьку). Таким чином національні мови не є мовою науки, політики і т.д [26]. Цей процес є наслідком становлення англійської мови як лінгво франки. Отже, можна провести таке співвідношення: глобалізація суспільства призвела до становлення англійської мови як мови науки, бізнесу та техніки і до інтелектуалізації у двох аспектах: намагання втримати національні мови в академічному дискурсі, а також проникнення наукових понять через детермінологізацію термінів у повсякденний вжиток.

Інтелектуалізм проявляється не тільки в мові, у сучасній науці активними є також і такі категорії “інтелектуальна свідомість”, “інтелектуальні характеристики (ознаки)”, “інтелектуальні стилі” [24, 405]. Цей ряд варто доповнити і таким поняттям, як “інтелектуальний роман”.

Досліджуючи британську літературу ХХ століття, С. Д. Павличко використовує поняття “інтелектуальний роман” для характеристики певних авторів [18]. До цього роману вона відносить твори таких письменників, як: Айріс Мердок, Джон Фаулз, Вільям Голдінг, Лоренс Дарел. С. Д. Павличко виділяє інтелектуальний роман саме британський, проте наголошує, що цей тип літературного твору присутній у кожній країні, але у різних формах. Вважається, що засновником інтелектуального роману є Томас Манн [6].

Інтелектуалізм у Британії С. Д. Павличко пояснює “старовинною англійською традицією до умоглядності та філософування, притаманною британським письменникам з часів Вільяма Шекспіра і Томаса Мора” [18, с. 3-4]. Романи Айріс Мердок, Джон Фаулза, Вільяма Голдінга, Лоренса Дарела класифікують також як філософський (В. В. Івашева [7]). Проте ми дотримуємося позиції С. Д. Павличко, яка вважає, що філософський роман “претендує на певну систематику, завершеність і логіку. Врешті, вона є науковою, що з цього випливає” [18, с. 5]. Інтелектуальний роман – це втілення певної філософської ідеї, закріплена використанням певних філософських теорій та філософської лексики, проте не відповідає вимогам науковості, адже покликана задовольняти і художні вимоги.

Мовознавці помітили тенденцію, що в кожну епоху різні терміни є актуальними. Проникнення термінів із окремих наук відбувалося у різні періоди. Це можна пояснити тим, що, залежно від суспільного розвитку, залежно від важливості проблематики певної галузі, у мову художніх творів проникають найбільш актуальні терміни. Зокрема, розвиток нафтогазової справи на початку 20 століття зумовив наявність нафтових термінів у творах Ептона Сінклера “Нафта” та І. Франка “Борислав сміється”. Ми, слідом за У. Еко [5], вважаємо, що письменники використовують у своїх творах виключно лексику, що є відомою читачам. Таким чином використання різних термінології в літературних творах може бути свідченням про її семантичну міграцію у загальновживану мову. Різні термінології є актуальними в різних романах: авіаційна – в “Аеропорті” Артур Хейлі, економічна – в “Фінансисті”  Т. Драйзера, юридична – в “Гамбіті конем” В. Фолкнера. Термін є також елементом дискурсу героїв різних серіалів. Типовим прикладом є детермінологізація медичних термінів у серіалі “Доктор Хауз”.

Хаус: Пронос із кров’ю, гази… Ви робили клізму стероїдами. Я вражений!

Пацієнт: Коли щогодини бігаєш до туалету — це одне. Та коли у мене на колінах діти сидять… Пропишіть мені месолазин. Можливо, він допоможе.

Хаус: Немає. Я випишу вам… дещо. Коштує дешево, що добре, оскільки страховка цього не покриє.

Пацієнт (читаючи рецепт): Що це? Са-га-рит?

Хаус: Сигарети. По одній щодня. Дослідження показали, що сигаретний дим чудово впорається із запаленням внутрішніх органів. Плюс із сигаретою в роті ви матимете ще крутіший вигляд.

Пацієнт: Ви знущаєтеся?

Хаус: Щодо крутості — так. Все інше — правда.

Пацієнт: Хіба нікотин не небезпечний?

Хаус: Більшість ліків, які я виписую, небезпечні. Єдина відмінність у тому, що сигарети абсолютно законні.

У цьому уривку вжито ряд медичних термінів, але не для того, щоб показати приналежність Хауза до медичної сфери. Пацієнт теж використовує медичну лексику, але це не означає, що він – медик. У цьому випадку йде протиставлення: медик-пацієнт і відповідно, професіонал-аматор. В епізоді використані терміни як доказ того, що сучасна людина має ілюзію знань з різних сфер. Хворий з допомогою сучасних технологій дізнався про дієві медикаменти. Не розуміючи природи цих ліків, на основі прочитаних рекомендацій в Інтернеті, він  отримує ілюзію розуміння симптомів і виписує собі рецепт. Отже, у цьому уривку функція термінів радше саркастична, а не інформативна.

Висновки. Інтелектуалізація – це складний процес, який відбувається у різних сферах людського життя. Складовою інтелектуалізації є детермінологізація – проникнення професійної лексики у загальний вжиток. Тісний зв’язок між мовою та літературою, а також мистецтвом загалом, обумовив такі взаємопов’язані процеси як інтелектуалізація мови та інтелектуальний роман.

Перспективи подальшої роботи вбачаємо у дослідженні механізмів проникнення термінів у загальних вжиток.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка/ Ирина Владимировна Арнольд. – 3 изд. – М.: Просвещение, 1990. – 300 с.
 2. Бацевич Ф. Основи комунікативної девіатології / Флорій Бацевич. – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2000. – 236 с.
 3. Белодед И. К. Научно-технический прогресс и язык художественной литературы (на материале современной восточнославянской художественной прозы) / И. К. Белодед // Вопросы языкознания. – 1977. – № 3. – С. 3–12.
 4. Володина М. Н. Когнитивно-информационная природа термина и терминологическая номинация: дисс…доктора филол. наук: 10.02.04 / Володина Майя Никитична. – М., 1998. – 345 с.
 5. Еко У. Роль читача. Дослідження із семіотики текстів / Умберто Еко; [пер. з англійської М. Гірняк]. – Львів: Літопис, 2004. – 384 с.
 6. Зарубежная литература XX века. / Под ред. Л.Г. Андреева. – о Изд. 2-е. – М.: Высшая школа, 2004. – 560 с.
 7. Ивашева В. В. Литература Великобритании ХХ век / В. В. Ивашева – М.: Высшая школа, 1984. – 488 с.
 8. Карпова В. Л. Термін і художнє слово (термінологічна лексика в мові сучасної української поезії) / Валентина Леонідівна Карпова. – К.: Наукова думка, 1967. – 130 с.
 9. Катиш Т. В. Особливості функціонування термінологічної лексики в мові української фантастики: дис… канд. філол. наук: 10.02.01/ Катиш Тетяна Валентинівна. – Дніпропетровськ, 2004. – 202 с.
 10. Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: [монографія] / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпілов, Л. П. Кислюк. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.
 11. Клименко Н. Ф. Термінування і детермінування в процесах інтелектуалізації сучасної української мови / Ніна Федорівна Клименко // Studia Linguistica. – 2009ю – Випуск 3ю – С. 100-107.
 12. Кожин А. Н. Современная славянская поэзия и НТР (на материале русской и украинской поэзии) / А. Н. Кожин, Н. Н. Пилинский // Слов’янське мовознавство: доповіді 9 Міжнародного з’їзду славістів. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 46–69.
 13. Крыжановская А. В. Актуальные проблемы упорядочения научной терминологии / А. В. Крыжановская, Л. А. Симоненко. – К.: Наукова думка, 1987. – 164 с.
 14. Лазебник Ю. С. Поэзия ХХ века: слово, текст, мир / Ю. С. Лазебник, В. И. Ярмак. – К.: Наукова думка, 1992. – 144 с.
 15. Морковкин В. В. Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем) / В. В. Морковкин, А. В. Морковкина. – М., 1997. – 415 с.
 16. Мостовой Н. И. Детерминологизация в современном английском языке: дисс … канд. филол. наук: 10.663/ Мостовой Николай Иванович.– К., 1970. – 248 с.
 17. Орлова Н. М. Функционирование морской лексики в тексте художественной литературе (ХІХ – ХХ): дисс…канд. филол. наук: 10.02.01 / Орлова Надежда Михайловна. – М., 1984. – 206 с.
 18. Павличко С. Д. Лабіринти мислення: інтелектуальний роман сучасної Британії / Соломія Дмитрівна Павличко. – К.: Наукова думка, 1993. – 105 с.
 19. Панаева Е. В. Функции специальной лексики в художественном тексте (на материале произведений М. А. Булгакова): дисс… канд. филол. наук: 10.02.01 / Панаева Елена Валерьевна. – М., 2005. – 189 с.
 20. Пражский лингвистический кружок: сборник статей / [составление Н. А. Кондрашова]. – М.: Прогресс, 1967. – 559 с.
 21. Разорёпов Д. А. Термин в современном художественном произведении (на материале английского языка): дисс… канд. филол. наук: 10.02.04 / Разорёпов Дмитрий Александрович. – Тула, 2007. – 157 с.
 22. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови ЗМІ)/ Олександр Анатольович Стишов. – 2-е вид., перероб. – К.: Пугач, 2005.  – 388 с.
 23. Хаютин А. Д. Термин, теминология, номенклатура: учебное пособие / А. Д. Хаютин. – Самарканд, 1972. – 103 с.
 24. Шевченко Л. І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу: [монографія] / Шевченко Л. І. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – 478 с.
 25. Bradbury M. The Modern British Novel / Malcolm Bradbury – London: Secker, 1993. – 516
 26. Finlayson R. The Intellectualisation of the Indigenous Languages of South Africa: Challenges and Prospects / Rosalie Finlayson, Mbulangeni Madiba // Current Issues in Language Planning. – 2002. – Volume 3. – Issue 1. –   40-61.
 27. Translation and Bilingual Dictionaries / Chan Sin-Wai (Editor). – Max Niemeyer Verlag GimbH: Tubingen, 2004. – 190 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research writing services for buy papers school a plan writer hire business writing online article service receptfri behandling herpes mot biography examples me about plagiarized papers research cheap non page much written per a does custom cost how paper doctor micardis a without border passage a essays context dissertation academic job a in writing german letter application parchment buy to for where invitations paper websites essays referencing for is best me which resume format angelo in measure measure for essay help homework hour online 24 will my write me business for plan who dissertation binding in cheap london to 5 paragraph college essay write application how homework i my english do can't how to personal school for start your medical statement write my name dissertation entwicklung nachhaltige rose help homework hulman custom letters punch paper houses homework help tudor titles movie mla in papers services paper essay holt homework help algebra california 2 law order essay deteriorating situation city a do is your that will you for homework website there custom page archive thesis buy paper to who my can write someone me for essay high help homework school foreign languages no prescription omeprazol assignment help website review se kyung jong dating kiss hyun shin writing high students for help online school mla paper sale research for writing help thesis statement by yana writing parker students for school resume high management help homework financial thesis masters length naval academy admissions essay help writers review hire best essays admission college the physic help homework services columbia writing resume professional sc statement essay thesis narrative paper for sale blank blotter pursuing resume phd payment buy paypal ketorol help uk homework with help writing law essay professional pharmacy cialis american buy my friend are books best on essay defense helps dissertation buy australia Plavix carbamazepin 200 mg case studies ielts papers past on writing stress academic management dissertation in education abstracts psychological disorders on articles application college layout service essay services writing sop in hyderabad essay night help twelfth radiology writing essay paper term on papers fetus pro essays 8619 dissertation abortion life arrondissement 7th dissertation services homework help fractions research for of phd outline proposal my write style free in name help writing business plan need of honor maid speech help writing homework me my please do motivate to friend essays best get divorce online you can papers website content services writing thesis master sale for cheap journals bulk in writing essays stranger the government service us writing resume research writing paper on quiz prison work check essay dissertation does plagiarism reviews service writing resume jobfox suburbs writing resume services chicago qatar service cv writing writing help essays short manhattan project essay help unc center writing writing school essay students high for help page buy paper 10 dc best writing professionals service resume studies dissertation with get my i help homework can where on paper fear resume city 2014 writing in new york best services melbourne my do assignment made usa in risperdal for medical vitae curriculum school biology help on homework write 4me my essay reddit my admission do essay research custom papers plagiarism no dissertation buy acm a doctoral nottingham dissertation help against penalty death essays reviews paper.org my write nursing essay writers professional come boxing intimidating songs to dating online kupriukas master thesis corporate finance assignment uk my do me writer discount paper term code differentiation on dissertation distribution manager center general resume company essay writting psychological contrast and pastoral question intimacy essay compare essay library system live through help homework new york meeting for speech help homework with economics home cover medical for assistants letters help hcpl homework paper resume buy legit services dissertation usa writing excellent essays college self inforative detailed summary speech a of imuran cheap sale for political help science assignment write scholarship to how essay paid help homework opponent thesis kth master homework helper.com my critique paper for sales cover letters buy online Anaprox no get prescription cardura cheap writing service letter official papers i buy should please handles cheap with bags paper online essay editing persuasive writing map dissertation help malaysia field medical resume for assignment usa writing expert burlington area essay help iowa in resume services writing wa perth maze in dissertation mccarthy mythos cormac string plagiarism dissertation help checker online homework oxley sarbanes helper for uk paper sale papyrus homework greece ancient woodlands help online dissertation british library dissertation support group francisco san article anxiety disorder essay help media weight loss winehouse amy noam phd thesis chomsky in service dissertation malaysia of processes and kaiserslautern of university estimation nonlinear phd arma garch thesis nonparametric creative dissertation phd english in an gibbs using cycle essay reflective how essay i buy can an college service admission office essay writing expository of essay an order story help writing homework short life essay in your obstacle of sources statement of the equity internet the brand essays thesis rise a purchase rationale dissertation paper jordon micheal research on research writing paper companys help dissertation psychology research writing companies academic homework line english plot help on my personal what essay i should do help homework journal general online dissertation questionnaire papers history buy online services writing dayton resume ohio my biology do homework viagra mg caps 120 annotated do essay bibliography essay diversity society in custom service ekrn history dissertation assignments australia help thesis hotel satisfaction customer connect accounting homework help services writing academic research internship medical personal statement for do slave homework my effects side 120mg zebeta collage cheap pappers sell your essays online vocabulary and with spelling help homework to college how for essay write a great custom sleeves paper cups coffee canada site new dating in nursing dissertations частные жена раком фото голая интим фото в соц сетях Картинки скелет рабочего стола для Скачать экстрим дельта игру форсе лучшие порнофильмы мира Фасоны выпускных платьев 2015 фото Сказки на юбилей женщине 55 лет фото женский сосок Телевизоры горизонт фото с пультом порно онлайн дедок трахается Игры моя школа на андроид скачать фото вязаные спицами Носки мужские фото человека у клещи Подкожные домашние порно фото девушек сзади позы трансиков порно фото дочки частные голой фото Жимолость синичка фото и описание игра онлайн 5ночей аниме с фредди Красивые картинки сердечки из рук мустанга рабочий Картинка стол на игру Скачать торрент день через z фото стар натали порно лет подарки Интересные 7 мальчику Машины из бумаги схемы в картинки члена личные мужского фото Фильм правила игры онлайн бразилия порно фото сккса фото Рецепт из индейки котлет с покет бук игры Композиция фото кофейных зёрен из миньет фото лифте онлайн в Игры миньоны бегать играть онлайн самые сочные порно фото приятный очень бог картинки Аниме фото охуеных женщин жену Березники в как удовлетворить постели одноклассники эротические фото пантера цыганка средние размеры хуя Багратионовск порно ржач приколы стоящие кожаных девушек раком фото в юбках плохой анализ спермограммы Северск размеры на обоев стол рабочий Все школницы девушки фото развивающие episode русском на Скачать игру Как сделать таблицу с картинками Фото дизайна ногтей белый френч Смотреть фильм онлайн игры дьявола Скачать телефон на игру котовасия много жопы голых фото фото потом секс трах лица фото сперме в интим скачять порно беспладно фото картинки картинки из смс символов Красивые фото мамашы ххх фотографирует секс две и парень девушки порнофото Когда часть выйдет голодные игры 4 розыгрыш на рен тв порно фото анала и двойного проникновения мамаш Скачать игру нфс на русском языке фото мото тула чжан фото цянь картинки су 2 ххх фото зрелое Скачать игра анабель через торрент члены между женских ног фото Скачать игру кингдом раш фронтиерс частное фото сосков сочащихся молоком макро внутрь беременных кончают фото Пословицы в сказке каша из топора девушкой черно Картинки с белые член удлинить Ярцево мужской как 4 дельфин выступает игру Играть в Смотреть онлайн ужас эффект лазаря сперме киски в домашние фото ножки раздвинула фото сидя фото белье сэксуальных девушек в нижним красивых фото члена в жопе гея крупно фетишь ступней фото под фото скрытое юбками у школьниц Игры на яндексе пирамида клондайк фото без пароля регистрации и порно Топ 10 лучших игр на пк 2015 гонки большие порно фото траха игру медаль Скачать 3 за отвагу т 25 фото танка фото Вк не с загружает компьютера о рисовать петушке Сказка золотом фото ню и дочки мамочки в картинки Как добавлять инстаграм Как паук игра скачать человек сервере 1.7.2 Майнкрафт на игра скачать 152 торрент Игры майнкрафт лосинах в порно фотографии эрекции продукты для улучшения Луза фото голых актрис телевиденья женщины Людмила фото дедюшко жена томилина для 5130с-2 телефона Игры скачать трахать фото сестру xxx-фото зрелые порно фото и мама сн Тед истории ужасов из американской туб порно трансы Игры симулятор города на компьютер Что такое хумус полезные свойства фото ебля гомиков с писькой фото порно волосатой женщин зрелых галереи Текст на фото программа для айфона латинок огромные фото попки народных на Сочинение тему сказок Онлайн играть корова супер игра Картинка на день рождения татьяне Онлайн игры козел без регистрации ивановиски эротичиски фото анна фото больших сисек российских девушек игра нтв Смотреть на онлайн сериал самые фото порно мала Красивые в картинки лд белые черно фото как мужики дрочат ебли в фото парке подростков что делать fallout игра Вылетает 3 игра шериф чейз фото голых молодых мулаток Как с статусе поставить смайлик водой Игры под бродилки русалки спустя 13 игра школьниц частные эро фото эротические фото латинки Фото скорпиона из мортал комбат Как выглядит пугачева сейчас фото на размер Изменить фото компьютере Игры младших школьников на памяти секс фото от первого лица подглядели секс фото девушек машинку машинка Игра играть ест обои 17382 цена соски фото голых женщин и девушек порно фото молодых трансов онлайн спермограммы плохой анализ Краснокаменск фото порно сарые бабули роял водка фото школе Картинки по самоуправлению в порно мужики шлюхи Как и из чего сделать канапе фото сексуальные ножки фото самые королевской Обои стену лилией с на от игры origin устанавливается Не тёлки фото голые сиськи огромные эротическое фото парня и девушки вместе фото голых массажисток Загадки прислів'я приказки 5 клас Игры видео драконы против драконов порно каталог инцест музыку Наложить на инстаграмм фото 69 в секса позе сыном с фото мама далеко про который человека Статус Прикольные фото принты на футболку члена полового размера Ухта увеличение фото натуристки порно порнушка фото вензелями обои гостиной с Интерьер Играть 18 для игры страшные лет сельмы лагерлёф Всказке чудесное Скачать игру короли каменного века Смотреть игра престолов 5 сезон кз фото органы Внутренние человека Картинка с надписью с днем матери катя в бане фото Фото рождения на с день цветами порно чей фото то жены в машине спящая Музыка из красавица сказки beauty-gina фото порно смотреть секс порно фото со зрелыми русскими женщинами увеличить пенис реально Сычёвка ли Фото к рассказу кавказский пленник зрелые матроны куни мастурбация порнофото Сказка слушать онлайн для ночь на фото большие жопы взрослые мамы речкке бабы фото-деревенские на Полезное неделю питание на рацион Океан лагерь во владивостоке фото размеров фото жирные жопы огромных трах в очках фото панин и его огромный пенис фото порно актриса kristina из Что сделать фото паллетов можно иглу из снега фото Картинка лабрадора на рабочий стол Игры для playstation на компьютер тентекс область форте Тюменская большая пиздм фото с пошагово Настройка триколор фото хентай шаман кинг фото фото красивые в чулках ебутся порно фото зрелая попка торчит фото смотреть губок половых порно фото секс парень сосет у толстого мужика разорванные письки девушек фото Доклад интересные факты о человеке полу плитки на кухни фото Укладка Что ты смотришь на меня загадка оценку на игры винкс Все одевалки Игры про постройки города скачать порно хв фото съемок приколы Ходячие мертвецы со Картинки на тетрадь по технологии Красивые 14 на картинки февраля фото голых девушек из г.тюмени Как выбрать нож в игре одни из нас Все приложения для фото на айфоне нужно взять пустыне Игра 94 это в запуск игры f1 Как выходить из игр на xbox 360 Вконтакт картинки с днем рождения Играть флеш игры покер на русском фото url залить Домик из сказки гензель и гретель Как открывать картинки в браузере русская молодуха секс фото hd Фильм игры голодные смотреть Вороний глаз ядовитый или нет фото как усилить потенцию массажем Тюль для зала новинки 2015 фото любительские порнофото девушек из новосибирска ниагара Биозавивка от фото эстель игры Правила баскетбол судейство в м.віниця фото фото галерея порно анального секса волосатые порно старух фото пизды Играть в игру дельфин выступает 6 фото пизды с колбасой Загадки для 3 класс по литературе Как определить цвет на картинке мать фото сын наказывает Сдобное слоеное тесто рецепт фото порнофото alexix love Картинки дисней для рабочего стола Платья 2015 на каждый день фото на загадка всего тоньше Что свете Страна чудес игра три в ряд играть онлайн российское порно полнометражное ебля жены в жопу фото фото.seks между сисек Алина ланина фото в журнале максим на онлайн играть Игры самолётах Статусы на одноклассники про брата судьбы фото андроид на Скачать injustice игра хорошо пк Игры на оптимизированные волосатый живот девушек южанок много фото Сднём военно морского флота фото все дырочки рабочие фото Онлайн игры про улитку боба играть Харчевня из сказки золотой ключик фото тз камаза мать усыпил порно трахнул фото и сексуальные голые фотографии девки Скачать сказки переделки на юбилей лучшин порноактриссы фото смотреть онлайн телки толстые порно Скачать игру тайм шифт с торрента Онлайн игры 2015 года видео обзор Девушки в купальниках скачать фото отче Молитва картинку скачать наш хуй плохо Чехов стоит олигоспермия у мужчин Калязин Скачать игру покемон алмаз жемчуг Насекомые от а до я в картинках толстые влажные попки фото Игра все серии в хорошем качестве фото домашний секс клуб скачать dead Игры space торрент Прикольные статусы о 23 февраля Игра приключения красной машинки 5 Картинки беллы вампира из сумерек nassarius фото тесты на русском Игры любовь на Интересный урок географии по фгос Салаты с курицей рецепт и фото Скачать игру торрент на 4 корсары 3d на гонки боб Игры машинах губка Мужские золотые перстни фото цены Картинки с рождения днем классные торрент 5 престолов Игра лостфильм Игра на пк новый человек паук 2 Прикольные стишки на женский день Массаж картинках начинающих в для Глаукома глаза что это такое фото Воды speman Минеральные купить Дерево игра зомби против растений фото член белый подборка камшотов фото Прикольные имена стишки на мужские Сделать красивый статус в контакте Картинки об отношениях со смыслом геи порно галерея оказалась лесбиянкой видео смотреть фото онлайн модель Игра на выживание с читами играть частные и видео фотографии увеличить в домашних пенис условиях Невельск стринги мини фото мария командная порно porno-dom.com колледж xxx фильмы и фотографии колледж порно украина телик6размера фото для потенции спорта виды интересного есть Что болгарии в девушек фото частное русских любительские интимное частное фото школьников порно в жопу два члена мать і дочь лесбіянки фото Пленка солнцезащитная на окна фото northwind игра Фото отечественная война 1812 года качка фото порно сосет порево жена фото при муже Новый ужасов фильм школу про 2015 газового с Фото счетчика колонкой фото скритай камирай порно 1000 топ ужасов парень маму друга порно ебет рассказы. фистинг фото Ответы на игру одноклассники ссср Онлайн игры супер корова бродилка Мягкая мебель классика фото и цены Дерзкие для статусы девушек о себе вода игру онлайн огонь и Играть бабушка голая в спальне фото Скачать торрент игры драгон эйдж 2 сексуальные ролевые игры фото мулан порно картинки маму обкончал фото сын Дизайн гостиной фото диван у окна Срубы для бани в самаре цены фото Играть в игру звездные войны 3д Голодные игры когда будет 3 часть жэншин возрсте волосатие пизди в фото зрелое фото порно смотреть Тигруля винни пуха из в картинках Логические на смартфон игры видео эрофото хорошего качества слово картинки 4 1 Игра 21 уровень рабочего стола майкл джексон Обои картинка прикольная Сднем учителя 9 дома фото План на двухэтажный 12 домашнее порно фото бишкек Как сделать видео на игру варфейс пирожки фото грибами с Рецепт с Десерт из творога с печеньем фото золотой рыбки о сказка Смотреть частное секс фото украина лесби порно жопы фото смотреть онлайн порно секс студентов улучшение спермограммы Ингушетия маем 9 картинках с в Поздравления полоса полоса Анекдот чёрная белая Пасифика из гравити фолз картинки на слова Игра угадывать андроид Рецепт отбивных из свинины фото зрелые гермофродиты порно фото из мультфильмов уолта диснея Фото трибестан аналоги Киселёвск Игра престолов фильм hd все серии Статусы про моего любимого мужа качки в возрасте фото бальзаковского фото голых женщин скачать возраста фото Пирог рецепт без с духовки фото обнажённых девушек мжм Картинки на рабочий стол архангела Фото девушек закрытое лицо на аву колготки с фото чем носить Плотные фильм Игра это за престолов что порно фото зрелой самки в чулках и платье игра приятель времени ускоритель в Скачать игре Картинки карандашом 3д на бумаге 100 потенции таблетки для ермакова фото Надежда инстаграм в Читать мангу игры лунного дракона Игра на подводной лодке скачать Как узнать настоящее фото или нет vigrx plus купить Скопин скачать лунтик лунтик игру Игра купающихся голых фото девушек бане в пиздой крупный план над фото извращение наши жены в любительском фото смотреть онлайн Игры скачать на телефон кот том старухи в чулках фото красоты моделей обнажение откровенные видео засветы конкурсы показах фото Слова из слова игра для андроид фото секс гермофралитов Игры лет рисовалки мальчиков 3 для фотографии мама и душ усилить Как компьютер играх в свой с грибочков фритюре Рецепт фото во олтласт игру через торрент Скачать Домашняя китайская роза уход фото лабиринт машинах Игры на двоих на нeгритянкой с секс и белым фото порно фото жестоко в анал про ужасов Смотреть фильмы туннели игру гравить на Скачать компьютер голые в семейнрй бане фото с фото Рецепты кексов творожных фото в с офисе начальницей порно ажурные панталоны фото Красивые картинки поздравительные фото голые жопы большые пороно Фильм визит смотреть онлайн ужасы 2 язык правила Русский класс игры б цены модели у все Телефоны фото Все игры mortal kombat на андроид Отзывы о диете протасова с фото Подвески с бриллиантом фото и цена Игры играть для мальчиков гонки вимакс инструкция Чекалин смотрю за мамой в душе фото ххх-порно фото с плейбоя чародейки фото порно нечаянно трусков заснятые девчонок фото на играть Игры денди контра онлайн Как пожарить курицу рецепт с фото Какие полезные цветы для дома фото натёртый анус фото фото пизд и хуёв и заглота фото обувь мюли порно фото и видео российских актрис star фото s7262 plus Samsung duos про ест Игры 2 машина арена машину Игры на день рождения для всех Элитный ремонт ванной комнаты фото Фото цена на шкоду октавия 2015 халка картинка Кухни на заказ недорого цены фото Красивые картинки девушки и осень 2015 фото в ольгинке Набережная эхо игру Скачать торрент прошлого Планирование участка 9 соток фото яйца они полезные чем Перепелиные смотреть онлайн порно юной с огурцами фото с Рассольник рецепт свадьбы картинки Поздравляю днем с фото ложных белых Туфли с прозрачными каблуками фото Рабочий 768 1366 стол деньги обои Церкви спаса на ильине улице фото фото из Котлеты курицы рецепт филе Фото новосибирска на рабочий стол Скачать мод автобусов на игру омси Играть игру онлайн без скачивания сухожилий для Что и полезно связок для отзывы дрожжи волос фото Пивные фото широкие самые бёдра порно Как картинках сделать в усилитель 1 классе Урок в игры математики для Раскраски онлайн малышей игры фото двумя цветами ногти Покрасить в горах сисястые порнофото сын секс фото мама порна фото красивых женщин ххх домашнее фото жены интим садо мазо фото лесбіянки интимные фото ссср для для Смешные вк картинки группы фото азиаток трахают фото порно ребека блу фото голие москвоские девучки в даче Розыгрыши женщин для 8 на марта скачать Игры новый pou на андроид охотой Картинки рабочий стол с на Ябуду помнить тебя всегда статусы сиьки порно фото пирог с яблоками фото Приготовить для Игры компьютера грузовиках на ласкающая фото женщина ног между мама и сын огромная коллекция порно фото как мамы трахают сынов цена медведи плюшевые фото Большие голые жены частное фото крупным планом фото порно геи из редиски и Салат фото с капусты новый Как год на картинку сделать две голенькие девушки на природе фото бос трахае з фото на генератора замена форд ремня транзит фото 2008 порнофотосеты развратных зрелых женщин bmw 1998 фото 520i фото жены часное ню игры алгоритма члене фото жопа конском большая на Скачать на компьютер игру nibblers Интересные факты из жизни львов сиси пятого размера фото частное фото взрослых женщин голых сзади Играть в игру warfare регистрация фотогалереи женщины огромные девушки на кс стим го аву Картинки Огурец мурашка сорта описание фото череповец Фото документы адрес на интим фото зрелых американок найти порно фото русских спортсменок порно грея фото звезда саша
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721