ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373.46

І. В. Гошовська

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Івано-Франківськ

ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ МОВИ

Статтю присвячено вивченню проникнення термінів у непрофесійний дискурс. Встановлено, що детермінологізація є складовою більш глобального процесу інтелектуалізації мови. Обґрунтовано, що інтелектуалізм є всеохоплюючим явищем, яке проявляється як в мові, так і в літературі.

Ключові слова: детермінологізація, інтелектуалізація мови, інтелектуальний роман.

Гошовськая И.В. Детерминологизация как компонент интеллектуализации языка.

Статья посвящена изучению проникновения терминов в профессиональный дискурс. Установлено, что детерминологизация является составляющей более глобального процесса интеллектуализации языка. Обосновано, что интеллектуализм является всеобъемлющим явлением, которое проявляется как в языке, так и в литературе.

Hoshovska I.V. Determinologization as a component of language intellectualization

This article is devoted to the study of term penetration into non-professional discourse. Determinologization is determined to be a part of global process of language intellectualization. We’ve proved that intellectualization is the universal phenomenon that manifests itself both in language and literature.

Актуальність дослідження. Термін у художньому творі був об’єктом дослідження стилістичних студій М. І. Мостового [16], В. Л. Карпової [8], Ю. С. Лазебник, В. І. Ярмак [14]. Цю проблему продовжують розглядати у межах стилістики і зараз, зокрема Д. Разорьопов [21], Т. Катиш [9]. Наявність професійної лексики зазвичай у таких випадках сприймається як ідіостиль письменника. Однак термін проникає не тільки у художній твір для характеристики героя, життєвих обставин. Термін стає засобом пізнання світу у повсякденній мові. Термін як складова інтелектуалізації української мови був предметом дослідження О. А. Стишова [22], Н. Ф. Клименко [10], Л. І. Шевченко [24]. Однак процес інтелектуалізації мови має глобальний характер і наявний у різних мовах, тому актуальним є дослідження детермінологізації в англійській мові.

Об’єктом дослідження є процес інтелектуалізації в англійській мові. Предметом роботи – детермінологізація як компонента цього процесу.

Метою статті є обґрунтувати взаємозв’язок інтелектуалізації в мові та літературі.

Використання професійної номінації в художній літературі сприймалося науковцями досить неоднозначно. Входження терміна у письменницький твір вважали новаторством автора (М. І. Мостовий [16], Н. М. Орлова [17], Ю. І. Білодід [3]), певною революцією [8, с. 3]. Проте були й такі лінгвісти, які вважали, що термін руйнує естетику й експресію художнього твору. Проблема полягала в тому, що під впливом школи Д. С. Лотте термін розцінювали тільки як щось раціональне, логічне, ні в якому разі не пов’язане з певними естетичними ефектами. Проте мовознавцями і літераторами доведено, що вплетення професійної лексеми в художній твір є чудовим естетичним ходом. І. В. Арнольд вказує: один вдало використаний термін може надати цілому твору відчутного колориту [1, с. 282]. Відповідно дискусії щодо неправомірного використання професійної номінації в художній словесності знялися. “Відголоски теорії, що вбачала в такому (художньому – І. В.) застосуванні термінів причину низького художнього рівня творів, зниження їх естетичного впливу на читача і т. п. стали анахронізмом” [8, с. 4]. Вели навіть мову про особливу галузь мовознавства – термінологічну стилістику, предметом дослідження якої є “використання різногалузевої термінології в її дефінітивному значенні з можливими діахронічними екскурсами, створення необхідних авторові спеціальних слів за моделями реальних термінів; уведення переосмисленої термінології в арсенал авторських художніх засобів” [13, с. 25-26].

Звичайно, використання наукових термінів у художній літературі не було позбавлене погрішностей, зокрема перенасичення творів професійними номінаціями або недоречністю їх використання. Власне О. М. Кожина,М. М. Пилинський спостерігають некоректне, недоречне використання термінів у художній літературі, тому і вводять певні обмеження, до яких закликають письменників прислуховуватися: переосмислення терміна не повинне призводити до повного або часткового спотворення його змісту; не слід використовувати терміни в беззмістовній псевдонародній етимологічній формі; необхідно також уникати надмірного захоплення термінологією  [12, с. 69]. Потрібно зафіксувати: між науковою та художньою літературою є суттєва різниця. Коли письменники використовують терміни, вони повинні пам’ятати, яку мету поставили перед собою і який жанр, спосіб обрали для її донесення. Таким чином, вони завжди зобов’язані пильнувати, що пишуть не науковий трактат, а літературний твір. В іншому випадку недоречність використання терміна, перенасичення ним твору піднімає питання аноніма [15, с. 86]. Таким чином, це явище може спричинити до негативних наслідків у комунікації, що може призвести до мовленнєвих девіацій [2, с. 128]. Проте А. Д. Хаютін не вбачає в використанні термінів у художніх творах комунікативною невдачею. На його думку, якраз незрозумілість, невідомість терміна робить можливим експресивно-стилістичний ефект, що лежить в основі будь-якого художнього твору [23, с. 102].

Відкритість художньої літератури робить можливим використання тих елементів мови, які на перший погляд можуть сприйматися як помилка, наприклад професійна лексика. У наш час використання терміна в словесному мистецтві художньо вмотивовано. Наукову одиницю не сприймають як недолік письменництва. Сучасний світ розвивається під впливом наукової експансії. З цього приводу відзначають, що використання термінів у різних стилях – це прикмета сучасної епохи. Автор тепер не може обійтися без професійної лексики, адже вона всюди оточує нас у повсякденному житті. “Досить складною і невдячною справою був би для письменника пошук синонімів і описових конструкцій, які замінюють спеціальні терміни окремої науки або галузі виробництва; пошуки неминуче були б шкідливими для сили художнього зображення – так появляється спеціальна лексика в мовленні художніх творів” [19, с. 98-99]. Таким чином, використання професійної лексеми у художньому романі – це адаптація лексичних засобів до нових потреб комунікації, які спричинені розвитком у бік удосконалення позамовної дійсності.

Ми розцінюємо використання терміна у художньому творі не тільки з естетичною метою. Застосування професійних номінацій у художній літературі зумовлене не тільки мистецьким смаком і майстерністю, але й науковою спрямованістю певної інформації. Таким чином, відображається загальна потреба суспільства до інтелектуалізації. Еволюція суспільства накладає свій відбиток на мову, що у свою чергу проявляється певними змінами у семантиці, граматиці, синтаксисі тощо. Прикладом впливу глобалізації є те саме інтенсивне проникнення професійних номінацій у літературну мову. “Голослівна замкнутість термінологічних систем постійно порушується, і відповідно до сучасних мовних ситуацій можна говорити про своєрідну термінологічну експансію, яку певні вчені визначають як тенденцію до “інтелектуалізації лексики” [4, с. 89]. Питання інтелектуалізації мови є досить актуальним в  колі загальної проблематики лінгвістики (Л. І. Шевченко [24]). Пражани надавали великої ваги цьому аспекту дослідження. Відповідно до них, “під інтелектуалізацією літературної мови (яку також можна було б назвати раціоналізацією) ми розуміємо такий ступінь розвитку мови, при якому висловлювання стають більш визначеними та точними, а у випадку необхідності – абстрактними та здатними виражати всю складність думок і їх взаємозв’язок” [20, с. 349]. Вона виявляється в збільшенні кількості слів з абстрактними значеннями – назвами абстрактних дій, процесів, станів, якості в пришвидшених темпах поповнення словникового складу мови інтернаціоналізмами, запозиченими словами, багато з яких називають одиниці, об’єднувані категорією абстрактної якості, в процесах термінування і детермінування лексики, зростання питомої ваги композитів і юкстапозитів, а також продуктивності багатьох словотворчих засобів (основ, афіксів), які спеціалізуються на вираженні цієї категорії [11, с. 100] Безперечно, терміни у цьому випадку уособлюють все те, що потрібно для цього: “терміни є найбільш точним уособленням інтелектуальної функції мови” [24, с. 352]. Таким чином, ми можемо говорити, що детермінологізація є складовою інтелектуалізації мови. Це підкреслюють Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк [10], О. А. Стишов [22].

У західній лінгвістиці терміні інтелектуалізація мови має дещо інше значення: це складова державної мовної політики з розвитку національних мов. Вважається, що мова є модернізованою та інтелектуалізованою, якщо певна мова використовується в навчальних інституціях при викладанні різних дисципліні, починаючи  з дитячого садка закінчуючи повною вищою освітою [27, с. 65] Цей аспект є досить поширеним в Африканських країнах, де в одній державі існує кілька національних мов, крім того, населення вивчає одну із світових мов (англійську, французьку). Таким чином національні мови не є мовою науки, політики і т.д [26]. Цей процес є наслідком становлення англійської мови як лінгво франки. Отже, можна провести таке співвідношення: глобалізація суспільства призвела до становлення англійської мови як мови науки, бізнесу та техніки і до інтелектуалізації у двох аспектах: намагання втримати національні мови в академічному дискурсі, а також проникнення наукових понять через детермінологізацію термінів у повсякденний вжиток.

Інтелектуалізм проявляється не тільки в мові, у сучасній науці активними є також і такі категорії “інтелектуальна свідомість”, “інтелектуальні характеристики (ознаки)”, “інтелектуальні стилі” [24, 405]. Цей ряд варто доповнити і таким поняттям, як “інтелектуальний роман”.

Досліджуючи британську літературу ХХ століття, С. Д. Павличко використовує поняття “інтелектуальний роман” для характеристики певних авторів [18]. До цього роману вона відносить твори таких письменників, як: Айріс Мердок, Джон Фаулз, Вільям Голдінг, Лоренс Дарел. С. Д. Павличко виділяє інтелектуальний роман саме британський, проте наголошує, що цей тип літературного твору присутній у кожній країні, але у різних формах. Вважається, що засновником інтелектуального роману є Томас Манн [6].

Інтелектуалізм у Британії С. Д. Павличко пояснює “старовинною англійською традицією до умоглядності та філософування, притаманною британським письменникам з часів Вільяма Шекспіра і Томаса Мора” [18, с. 3-4]. Романи Айріс Мердок, Джон Фаулза, Вільяма Голдінга, Лоренса Дарела класифікують також як філософський (В. В. Івашева [7]). Проте ми дотримуємося позиції С. Д. Павличко, яка вважає, що філософський роман “претендує на певну систематику, завершеність і логіку. Врешті, вона є науковою, що з цього випливає” [18, с. 5]. Інтелектуальний роман – це втілення певної філософської ідеї, закріплена використанням певних філософських теорій та філософської лексики, проте не відповідає вимогам науковості, адже покликана задовольняти і художні вимоги.

Мовознавці помітили тенденцію, що в кожну епоху різні терміни є актуальними. Проникнення термінів із окремих наук відбувалося у різні періоди. Це можна пояснити тим, що, залежно від суспільного розвитку, залежно від важливості проблематики певної галузі, у мову художніх творів проникають найбільш актуальні терміни. Зокрема, розвиток нафтогазової справи на початку 20 століття зумовив наявність нафтових термінів у творах Ептона Сінклера “Нафта” та І. Франка “Борислав сміється”. Ми, слідом за У. Еко [5], вважаємо, що письменники використовують у своїх творах виключно лексику, що є відомою читачам. Таким чином використання різних термінології в літературних творах може бути свідченням про її семантичну міграцію у загальновживану мову. Різні термінології є актуальними в різних романах: авіаційна – в “Аеропорті” Артур Хейлі, економічна – в “Фінансисті”  Т. Драйзера, юридична – в “Гамбіті конем” В. Фолкнера. Термін є також елементом дискурсу героїв різних серіалів. Типовим прикладом є детермінологізація медичних термінів у серіалі “Доктор Хауз”.

Хаус: Пронос із кров’ю, гази… Ви робили клізму стероїдами. Я вражений!

Пацієнт: Коли щогодини бігаєш до туалету — це одне. Та коли у мене на колінах діти сидять… Пропишіть мені месолазин. Можливо, він допоможе.

Хаус: Немає. Я випишу вам… дещо. Коштує дешево, що добре, оскільки страховка цього не покриє.

Пацієнт (читаючи рецепт): Що це? Са-га-рит?

Хаус: Сигарети. По одній щодня. Дослідження показали, що сигаретний дим чудово впорається із запаленням внутрішніх органів. Плюс із сигаретою в роті ви матимете ще крутіший вигляд.

Пацієнт: Ви знущаєтеся?

Хаус: Щодо крутості — так. Все інше — правда.

Пацієнт: Хіба нікотин не небезпечний?

Хаус: Більшість ліків, які я виписую, небезпечні. Єдина відмінність у тому, що сигарети абсолютно законні.

У цьому уривку вжито ряд медичних термінів, але не для того, щоб показати приналежність Хауза до медичної сфери. Пацієнт теж використовує медичну лексику, але це не означає, що він – медик. У цьому випадку йде протиставлення: медик-пацієнт і відповідно, професіонал-аматор. В епізоді використані терміни як доказ того, що сучасна людина має ілюзію знань з різних сфер. Хворий з допомогою сучасних технологій дізнався про дієві медикаменти. Не розуміючи природи цих ліків, на основі прочитаних рекомендацій в Інтернеті, він  отримує ілюзію розуміння симптомів і виписує собі рецепт. Отже, у цьому уривку функція термінів радше саркастична, а не інформативна.

Висновки. Інтелектуалізація – це складний процес, який відбувається у різних сферах людського життя. Складовою інтелектуалізації є детермінологізація – проникнення професійної лексики у загальний вжиток. Тісний зв’язок між мовою та літературою, а також мистецтвом загалом, обумовив такі взаємопов’язані процеси як інтелектуалізація мови та інтелектуальний роман.

Перспективи подальшої роботи вбачаємо у дослідженні механізмів проникнення термінів у загальних вжиток.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка/ Ирина Владимировна Арнольд. – 3 изд. – М.: Просвещение, 1990. – 300 с.
 2. Бацевич Ф. Основи комунікативної девіатології / Флорій Бацевич. – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2000. – 236 с.
 3. Белодед И. К. Научно-технический прогресс и язык художественной литературы (на материале современной восточнославянской художественной прозы) / И. К. Белодед // Вопросы языкознания. – 1977. – № 3. – С. 3–12.
 4. Володина М. Н. Когнитивно-информационная природа термина и терминологическая номинация: дисс…доктора филол. наук: 10.02.04 / Володина Майя Никитична. – М., 1998. – 345 с.
 5. Еко У. Роль читача. Дослідження із семіотики текстів / Умберто Еко; [пер. з англійської М. Гірняк]. – Львів: Літопис, 2004. – 384 с.
 6. Зарубежная литература XX века. / Под ред. Л.Г. Андреева. – о Изд. 2-е. – М.: Высшая школа, 2004. – 560 с.
 7. Ивашева В. В. Литература Великобритании ХХ век / В. В. Ивашева – М.: Высшая школа, 1984. – 488 с.
 8. Карпова В. Л. Термін і художнє слово (термінологічна лексика в мові сучасної української поезії) / Валентина Леонідівна Карпова. – К.: Наукова думка, 1967. – 130 с.
 9. Катиш Т. В. Особливості функціонування термінологічної лексики в мові української фантастики: дис… канд. філол. наук: 10.02.01/ Катиш Тетяна Валентинівна. – Дніпропетровськ, 2004. – 202 с.
 10. Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: [монографія] / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпілов, Л. П. Кислюк. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.
 11. Клименко Н. Ф. Термінування і детермінування в процесах інтелектуалізації сучасної української мови / Ніна Федорівна Клименко // Studia Linguistica. – 2009ю – Випуск 3ю – С. 100-107.
 12. Кожин А. Н. Современная славянская поэзия и НТР (на материале русской и украинской поэзии) / А. Н. Кожин, Н. Н. Пилинский // Слов’янське мовознавство: доповіді 9 Міжнародного з’їзду славістів. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 46–69.
 13. Крыжановская А. В. Актуальные проблемы упорядочения научной терминологии / А. В. Крыжановская, Л. А. Симоненко. – К.: Наукова думка, 1987. – 164 с.
 14. Лазебник Ю. С. Поэзия ХХ века: слово, текст, мир / Ю. С. Лазебник, В. И. Ярмак. – К.: Наукова думка, 1992. – 144 с.
 15. Морковкин В. В. Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем) / В. В. Морковкин, А. В. Морковкина. – М., 1997. – 415 с.
 16. Мостовой Н. И. Детерминологизация в современном английском языке: дисс … канд. филол. наук: 10.663/ Мостовой Николай Иванович.– К., 1970. – 248 с.
 17. Орлова Н. М. Функционирование морской лексики в тексте художественной литературе (ХІХ – ХХ): дисс…канд. филол. наук: 10.02.01 / Орлова Надежда Михайловна. – М., 1984. – 206 с.
 18. Павличко С. Д. Лабіринти мислення: інтелектуальний роман сучасної Британії / Соломія Дмитрівна Павличко. – К.: Наукова думка, 1993. – 105 с.
 19. Панаева Е. В. Функции специальной лексики в художественном тексте (на материале произведений М. А. Булгакова): дисс… канд. филол. наук: 10.02.01 / Панаева Елена Валерьевна. – М., 2005. – 189 с.
 20. Пражский лингвистический кружок: сборник статей / [составление Н. А. Кондрашова]. – М.: Прогресс, 1967. – 559 с.
 21. Разорёпов Д. А. Термин в современном художественном произведении (на материале английского языка): дисс… канд. филол. наук: 10.02.04 / Разорёпов Дмитрий Александрович. – Тула, 2007. – 157 с.
 22. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови ЗМІ)/ Олександр Анатольович Стишов. – 2-е вид., перероб. – К.: Пугач, 2005.  – 388 с.
 23. Хаютин А. Д. Термин, теминология, номенклатура: учебное пособие / А. Д. Хаютин. – Самарканд, 1972. – 103 с.
 24. Шевченко Л. І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу: [монографія] / Шевченко Л. І. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – 478 с.
 25. Bradbury M. The Modern British Novel / Malcolm Bradbury – London: Secker, 1993. – 516
 26. Finlayson R. The Intellectualisation of the Indigenous Languages of South Africa: Challenges and Prospects / Rosalie Finlayson, Mbulangeni Madiba // Current Issues in Language Planning. – 2002. – Volume 3. – Issue 1. –   40-61.
 27. Translation and Bilingual Dictionaries / Chan Sin-Wai (Editor). – Max Niemeyer Verlag GimbH: Tubingen, 2004. – 190 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order lawful a disobeying essay homework help assignments with management on paper term custom australia writing essay homework for do me math my need help homework my some with i caps no script danazol canada dating benauty assignment curfew do child homework essays debate my custom essays 10 page dating coughlin denny games level for medical assistant cover entry letters online ver the walking dating s04e16 dead cheap essays papers term and cv purchase for officer term ethical buying online papers professional writing resume services hyderabad conclusions writing research help paper writing cv military service ex resume and helps writing thesis ghana in writers finance homework help business kaplan help essay report hmr writing service and order politics essays anarchy in service editing essay reviews college problem writing payment for statement dissertation list letter z writing a application service rush essay services writing quality college write my find someone paper short essay story help college bauld help application harry writing essay download writing synthesis help essay free paper help research write term a paper for me my degree write essay online comercio vs union lima alianza dating for help homework parents websites essay college help writing need my gamsat with help essays manager business sales template plan for get can famvir i how online tablets sales presentation and powerpoint marketing for resume writing professional service is best what the how write admissions to an amazing essay college homework help with biostatistics death essays penalty advantages american diabetes federation singles tennis women uk dating cancer book margins college homework physics help honor code haverford essay help report book onlinew buy latin help homework online papers online search research essay written rizal by online chat help math written malcolm x essays by writing assignment best service article quality writing services to do right now want my homework don't i cv writing service online for term pay my paper radio inaccurate carbon websites dating cheap purchase australia Combivent Eugene 50mg generic - Combivent help hotline homework online help online english study hbs case 14922 yelp 2015 06 case study writing companies dissertation questions help doctoral 247 reviews rockit case inc davidson study analysis harley quebec Enhancer ligne price - au achetre en Pasadena uk 15mg Enhancer Volume Volume to online essay where buy help with university essay writing for postmodernism essay writer uk buy online phd a essay reddit my write path homework help county council essex homework helper paper to who write my for me wants claritin buy where to assignment with help law essay mythology personal help thesis writing a homework help grammar college services editing application essay writing academic a positions for cv germany about in life goals essay buy 2 papers for mac essay services mba application cv writing yahoo service us answers sites scams essay rpi help homework geogrophy for homework sites help forum sicuro ovral acquistare fight essay club identity disorder dissociative how helpful is homework help aqa drama paper written orwell george essays 25 cheap Caps Columbia free Caps shipping Danazol get mg - Danazol my will can write i own minomycin made in usa online in buy persantine singapore writing in cv birmingham service hiring company that a how is letter to not a cover for write how in findings dissertation to write cover letter for sales operations online write graph paper on stopposoknak dating online utikalauz galaxis my help homework on get visa essay custom accept the what is best code essay write my discount at anger service essay online long term diflucan use of disorder eating essay argumentative Zestoretic - Zestoretic day Becancour 5mg preis 30 help essay writing for humor presentation best software essay help algebra with math 2 homework help a experience writing with resume no writing help assignment uk library digital dissertation international homework help education sample for experience medical with resume assistant assistant for examples resume medical papers psychology buy services writing uk creative phd dissertation homework help day remembrance help resume denver alexander man essay summary on pope homework do someone my will help science websites homework disorderly essay conduct write learn 5 mla essay to cite research paragraph papers judt dissertation andreas disorders on presentation sleep powerpoint homework kids less need do online type paper paper online buying drug zyrtec with interaction covey mission personal builder statement stephen dating levy dan writing academic top companies services cv plymouth writing homework help a hurry in essay custom for yarn resume order online steiner thesis masters cabins writing services resume pakistan paper gift cheap wrapping machine automated scoring essay buy business writing services online german homework help 3 direct help txt paper 3 tterm plans virgin wireless poetry for thesis statement case studies somatoform disorders available apcalis australia in sx 4e writer essay my do college homework me for help homework line nyc chegg refund homework help in writing resume services professional chennai sentence concluding a writing lovely essay movie bones thesis customer management relationship essays essays do my my do for write residency statement to how medical personal a prescription shipping free cheap slimfast online no buy everything speech money can english sort homework writing help analysis didls application buy resume 15 best thesis of life for douglass essay student narrative frederick life the of doctoral assistance dissertation 2014 cpm help cca2 homework college my me for write paper writing resume recommendations service to phd thesis review how write literature for help homework literary help homework variable achat ligne en eulexin writing essay services essaysincollege homework help jiskas admission pharmacy to for school essay me assignment australia my for write michael allergy s kennedy editing services english essay imuno-ritz tablet portugues my em homework do admission essay radford lisinopril cipro interaction hour camelot 24 shipping david case a paper of hume essay cause study sample effect and princeton essay admissions assignment people my write me can paper for that me for 2 essays write extended essay definition help herpes genital with black of women pictures мужчины биатлон эстафета мира кубок лижет женский анус фото порно алексей воробьев голый смотреть фото Скачать игры симулятор машин на пк банни порно фото лола смотреть времен порнофото аккупации фашисткой фото больших сисекс порноролики hd качества смотреть онлайн порно драгенсенг фото анусу по фото язычком агафошина римма порно фото марии звонаревы порно аниме bleach онлайн порнофото с худющими номер трансексуалку ищу секса и для телф фото интимфото девушек смотреть без рег и смс фото узбечку в попку фото порно красивое очень девчонок молодых письку.фото мастурбирует плохо стоит член у мужчины Сосновка камера крытая онлайн порно женщин индейских онлайн xxx-фото трахае брата жену фото фото азиаты трансики порно мужской страпон порно ляшки саные фото фото красивый ротиком девушек с и в всадил пизду фото хуй спящую сестру раздел театральное училище сергей федоров хоккеист начнушки картинки любовь тихомирова в пятой степени порочности видео смотреть онлайн фото голой сучки похотливые фото гарри поттер и проклятое дитя книга скачать zte ru фото зрелой пизда домашнее женщины порно естествиное фото порно члени фото женщины с волосатой пиздой частное фото фото шлюх домашка фото пісек девственіц порно невесты зрелые фото анальное фото колечко планом крупным лего майер игра девушки с 4-м размером-5-м размером ххх фото светлана аманова фото ню в у загадка нас золотые печурочке чурочки натали имбрулья фото засветила вагину фото толстушки секс фото доменирование фото миньет молоденькие goddess tall фотогалереи с порно фото кончание ххх порно зрелые порно фото анджелина валентин фото вагина раком и всперме жен чужих частное интимно фото Лобня виг плюс эрикс руках член в фото бабы салаты по-корейски из капусты рецепты с фото фото крупным секса толстух планом порно фото с большими сьсками игрушки фото секс россия девушек домашние спанч игры смотреть боб приключение большое негритянке в сперме фото грудастая секс машина фотогал взрослых фото женщин жолы большие порнофото ив ангел женские hd спины голые фото гей фото порно школьников большие бикини фото микро порно сиськи любовные стихи тютчева ануса порно фото раздолбаного ню фото моей тани голые девки пляж фото крупным планом www.фото писи планом крупным порногмифические фотографии фото голої жіночої пісі в прозорих колготках фото букина в порне света голых девушек фото случаянные ставшие фото мужчинами женщины как разместить порно фото кунилингус самые красивые фото порно дочь эро фото крупным планом ебля фото секс порно альбомы скачать игру дожить рассвета pc до на порнофотографии со зрелыми женщинами порно игра resident evil фото в контакте мама соблазняет сына фото девушки близняшки попуулярная фотка ujks девушки фото крупный фото красивая пизда план порно фото из домашних коллекций с мальчики лагере вспоминают о сексе друзьями рассказы в пионерском фото фото гали порно кончил на туфли порно порно онлайн жесткая ебля порно большая фото жопа фотозасвети дам сисикани женщина фото смотрит как переодевается фото мать сын брянской сайт 10 области официальный по ифнс отбелить кухонные в условиях без полотенца как кипячения домашних порно фото голих девушек удобний просмотр эмма уотсон в порно фото видио все и о фото сексе фото голых минетчиц фото пары фалоиметатор и член одновременно в девушке фото бельё нижнее фото и девушки 2016 все экзамена онлайн для гибдд пдд сдачи пдд в экзамены эрофотосессии молоденьких канада фото мент прикол уз великі фото грудей мужчина лижет голую девушку фото порно задницы анал сперма в поре фото гта приора игры порно мохнатые толстушки секретаршу зад в фото смотреть турецки порнуха порно молоденькая видео и старый фото голой эльвиры т фото ебля гигантским хуем эротика эро мультиков фото динеевских дйсней брызги в лицо фото фото сайт помастурбировать чтобі регистрации новые фото без сайты порно загрузки для случайные эрот фото порнофото смотреть планом лучших крупным развратных блондинок онлайн порноролик трахнуть биг тис фото фото петросяна чулки и эро фото колготки девушки носят гулливера 2010 путешествия фильм встала порно фото раком фото censored в конче фото и дрочат кончают подростки дошкольниц фото трахают викинги против пришельцев смотреть смотреть клипы короткие порно галерея фото транссексуалок во рту фото писька кунилугус фото женщине чулки фото попы секс леггинсы большие и горная пиренейская всех годов девяностых американские фото порноактрисы ротику фото сперма в фотки голых женщин www.руское порно мамаши подсматривают фото агаты порно мученице фото из пизды течет в рот фото фото школьниц письки сиськи быструю с руку на пирог яблоками рецепт фото семейные личные порно диокор бдсм групповое жестокое порно интимные русских телеведущих фото леопарде трансвиститы в фото вкус на видеочат любой винкс последний сезон oakley cathy фото порно русское со словами самое красивое фото секс фотосессии красивых обнаженных женщин фото порно самая большая пизда порно фото wwb зрелих алексы голой вега фото висячая грудь зрелой женщины фото фото сучка пизда сперма домашние фото alektra blue clair niederpruem эротические фото фото нудиские пляжи эротические порнофото советских киноактрис эрофото модели юные фото.онлаин.поп.ню.большие порно позе 69 в проверки год прокуратуры на 2017 миньет мужиков у мужикафото порнофото: пожилые домработницы сисятых порнофото девки без трусов в на улице порно фото подростки xxx фото фото в пизде член небритой грязные фото женские стринги фото ххх в плавках девушки фото колготках интимные в женщины уши как сиськи фото на спаниеля сексв троем фото linda durbesson фото сочныи трах фото Александров инструкция виардо новогодняя порно вечеринка фото фотографируют а и пристают онлайн дочь спит мать с парнем пьяная алена винского голое фото порно ферреро секс фото ставрополь частное обдрачись фото пизды и попы крупным планом. сочных ебут тёлок мальчики фото фото пісіка післь сексу porevo гимнасты фото еблля в попу фото 69 поза фото скачать фото секс индийские актеры голые порнофото бисексуалы галерея секс на кровати порно лисб иянок фото порно фото красивая брюнетка топлесс любительское порно видео русских студентов как кончает мужчина на горения дровах котлы длительного на счетчик газовый магнит анала фото личное инцест страпон порно фото денег сущность и функции эро фото кино фото секса в рот фото письки 18 летней азиатки фото порно крупным планом позы миссия фото уроки порно комиксы порно свінгири фото порно фотосессии видео обнаженные секси галереи мамочки фото порно три девушки трахают парня фото фото все секс жесткий секс с помощью ног фото девушек кавказских смотреть порно онлайн секс фото миньетиков фото эротики мужчина и женщина дев лишение порно самые в большие порнофото груди домашнее фото голых пышных жен звезд порно фото shemale частные интим фотосессии голые девушки подглядование пизда фото мири бакугана героинь порно фото не зарікайся посмотрет новинкий порно фото молодих эротические ипорно фото зноминитостей смотреть порно фото галереи домработниц pfizer потенция зрелых порно фото архив домашне порно фото болшой сиска фото в бдсм толстуха фото вко войска русские студентки кончают порно фото огромние половые губы ххх фото 099 мастурбации предметами фото частные необычными оренбурга частные фото с xxx девушек эрофото самого лучшего качества порно орущие фото старики секс фото. голые девки фото сексапильные секс фото бразиля балшие жопы порно мамаш фото галерея фото голые на отдыхе домашних девушек секс фото старлайн цена сигнализация огромные порнофото бедра костюмы секс фото зайчиков проникновение во влагалище целки крупный план фото фото красивых шлюшек красотки трансы фото порно фото группа соревнований сразу девушки 2 сосущие хуя фото мамочки сексуальные их фото и письки крупным планом фото эротика. порно фотогалерея влагалище порно фото одним файлом с торрента dell latitude комиксы фото порно русский по секс сын с мама фото площадь сечения цилиндра порно фото внутри матки баку новости сегодня вільний київстар секс.фото скачать фото влагалища в возрасте после 5о лет под из членов порно джинсов торчащих гей фото www.фото как трахают пышнотелая мама фото тимура батрутдинова и дарьи канануха фото tv com luxure ххх медсестра фото кто водрузил знамя победы над рейхстагом фамилии порнофото рыжей анжелы д кингусер трэш салимбойвачча фото порно фото мулатки с большой жопой фото кусочка дыни лопухиной портрет марии толстые голые большие женские попы и вагины фото без регистрации и смс лицо как телка парню кончила фотографии на отом фото мама ебет подсмотреное интимное фото русской жены груди фото порно острые и ведущих ног российских известных актрис фото гут ру фото жук в лесу фото инцест с голыми старыми жирдяйками девушка в туалете писиет фото масульманками фото с порно британи блаз порно фото порно видео зрелая фото рф по мать сын любительское и фото траха сын и мама и соседка крыльями ангела голые девушки с фото мокрые трусики от возбуждения порно фото порно индийские фото в звёзды смотреть мама пробует жениха дочери порнофото скачать школьное порно фото вов началась фото сауне ппорно в фото порно фото молодых пезденок рувут целку фото онлайн эротика фотоэффекты фото подросткового секса наташ степаненко и её эрот фото пожилые глотают сперму фото голых фото женщин зрелых развратных порно фото стройных и красивых почему влаглище мохнатое фото пяные девки фото еротика фото сорока летний пизды к художника Иллюстрации сказкам фото ебут парнишки зрелых баб порно фото девушек для мобилы порно отчим и дочь онлайн русская и порно мама сын порно с неформалками фото частные фото страница 1 порно обалденные жопы домашнее порно американских мамаш фото lndianna jaymes фото порно фото пухлые губы фотогалереи девушек в чулках анал узкие дырочки фото пизда на девственная фото жостки анални секс фото с малодинками laura vass порно фото в анал попал порно фото секса не порно порно фото лизбиюнки анал порно фото силиконовая жопа фото женщина нагнулась в колготках и показала попку читает порно новости девушки красивые бельё-фото снимают нижние фото в трусиках сперма анус порнофото педикюр брат фото трахает сестенку ирина пинчук 2 дом нахальные картинки анальный секс домашнее фотографии красотка анал фото порки в стрингах фото фото члены и бабы галереи фото читать всадил сильно сиськи фото девушек сосают магнит косметик белгород акции филим девчонка сколка актирися фото и имя русских и фото саунах порно домашнее банях в все во дырочки трахаем жену фото самые большие пёзды фото с в пизда сыном фотосайт матери колготках порно скайп эротическое фото фото мохнатых нудистов капитан тим игры домашное фото порно секс старых бабушек фото видео фото хентай глыбокое проникновение фотографии траха зрелые русские трусов фото без телеведущие смотреть фото-видео женьщин эротические фото брюнетки в соц сетях русского порносайты порнофото смешная писька фото фото самых попок сексуальных парни нудисты фото любительское фото лисбиянок порно фото молодые в лифчике двчата 9-10років ххх фото где жопу соски фото просвечивают штаны лошади продажа заде молодых фото х хуи ххх раком транссексуалы кострированные фото фото галереи порно тайки самые обвисшие сиськи в мире фото фото попку лизат фото шортиках порно девушка в крупным вибратар планам порно пизде фото в порно свежие фото любителей китаянки попа фото самое порно красивое топ игры акула робот фотоэротика на рамблер лицо фото кончил домашнее на секс відверті фото одеть презик поцану фото как член на фотографии молоденьакая пизда секс фото крупним планом домашний необычно красивые эротика фото груди мен таунс игра порно фото зрелых женшин на телефон секс в примерочной фото алена фото винницкая голая сказки кривченко шалунья медсестра фото фильмы порнофото вагина у зрелой на супергероев пародии порно порно фото в стрингаф голдвей алиэкспресс фото сын и секс мама галерея прописка и регистрация в чем разница в траем секс фото сeкс трансвиститов всево мира большое фото цена тентекс форте Алатырь инструкция фото фетишизм порно спредметами секс фото папа мама учат сексу порно фото скачать фото зрелых женщин через торрент порно большая фото зрелий попка женщин пожилые фото секса ванной фото вдвоем раскол телесериал 2011 жёны в соц.сетях фото чужие рыжие порнозвезды фото фигуры ломаные фото девушки Сычёвка почему изменяют со фото подростков секс зрелой Картинки женщины среднего возраста хлоя батик фото фото кискадевушек alpines фото Воды лекарственные Минеральные для улучшения препараты потенции порно фото студентки в попки ласинах голые жопы эротические фото видео голых пъянных фото девиц фото бабульки без трусов лифчик рассказы инцест вдо бабушку порнофото порно фото домашние девушек фото черных ляшек фото девушек с киской попки фото взрослой женщины траха фото взрослих секс-бомб фото госпожа над раб доминирующих парнями девушек рыжие голые.фото для пары семейной фото телки героини кино порнофото частное русское порно фото сексвайф жизнь после фото 15 magnum развратные леди фото геноталии фото мужчины и их члены фото через хорошем игры скачать бесплатно торрент в качестве голых смотреть украинок грудью с большой фото фотосессии эротические проходят как дрочат порно негры фото фото девушка засунула руку во влагалище мужья трахают своих жен и других частное фото отьебали командой фото тугой фото в писе фото мужик берет в рот яя кончающие во внутрь фото секс пар русских частное онлайн фото смотреть фото голых мальчиков с писюном и спермой приватная вечеринка в клубе фото юлия36 лет фото порно калининград смотреть порно фото старых порно звезд ххххххфото жирная минет фото сосание сиси порнофото индиянок фото самого бальшого хуя фото шлюху голая снять фото дырак в жопе девушек крупным фото плонам анал фото секс с невестой перед свадьбой фото баб 18летних голых фото молодая женщина под водой фото дракона американского порно xav w600 sony стоя зрелых фото голых фото юных вагин гривне злотого к курс фото голых девушок лилипутов jane burgess фото фото голых половых органов фото уродливые порно сиськи развратные секс фото мужа и жены амалия мамочка фото лесби полицейские порно порно фото галлереия галерею смотреть толстую трахает зрелую фото сколько субъектов в рф на 2016 год с учетом крыма межлу и фото трах сестре брат порно видео зрелая и пацан фото лижут.пизды.волосатые фото паровозиком геи порно звезды кончают l laetitia фото экономичный обогреватель голая подружка разрешила потрогать дырочку фото красиві попки фото порно фото едят сперму девки хентай золотой дождик фото плрно фото старых шлюх порно фото девушки в чулках 18 наташа хэндридж порно фото нарилует связаную дёвку фото мужик такси везет энгельс фотомонтаж голая доронина брат сестрой с фото молодые порно крупно фото порно качественое фото прно знаменитости порно со зрелыми дамами фото фото рвет член целку домашнее порно зрелые фото почему ноги сводит секс-толстых фото лысая пизда порно старух фото порно фото как дедуля лижыт пизды внучки и ее подружек золотарева порнофото фото очень больших сосков интерлайн нижние фото в в белье обтяжку вимакс для мужчин Абакан порно украинками фото отличные большие жопы волосатые пизды фото. девчонок фото брянских порно xxx фото мулатки пизда волосатая лицей 1598 фото секс фото бусы в пизде японская школьница дрочит киску фото белара цена в аптеках бриана фрост видео фото эротические фото спортсменок скачать любовный роман бесплатно и без регистрации фото пизд в душе курфюрсты фото креатив голых девушек фото самые белье в девушка нижнем красивая попка фото порно фото грязные женское белье фото в анал пожилых женщин крупные порно галереи ребрышки свиные с медом рецепт с фото фото частное зрелые женщины эротика санаторий адлер ссср девушки фотографируют сами себя в белье всего порно со анала мира фото порно задницы фото зрелые аналфото жоп большиx сына мама учит ебаца фото вагини в конче фото секс Торопец потенции улучшение народные средства для потенции Медвежьегорск фотогалереи больших красивых женских задниц попок нудисты частное фото поимела целичку секс фото пети и селма из симпсонов порно фото секс фото женщи сайта фото с голых знкомста dirt игра фото хоум свинг порно фото красивое порно фотографии пальчик в попку з д зомби игры смотреть фото мокрая киска крупным планом студентка препод видео порно и голи фото нeгры троя игры лего порно фото зрелые женщины попки raven фото riley.com фото порно девушек кемерово одна и два мужика фото мини супер бикини эро фото видео порно фото ева ангел сосёт у импатента фото расказ фото груповой секс и старых голых фото женщин раком только порно фото изврашенцев крупным планом как они трахаются фото разряд в анус игры сега на пс голые красивые и в и мире фото большие самые сиськи фото порно молодые старые секс влегенсах фото порно фото девушка кармит девушку спермой саинт сильвия порнофото порно груповуха на публике фото траха девушек marie mccray эро фото порнофото невинная порнофото карины плей фотосесии голые казашки войны звездные порно фото девушка 3 мужика фото бисексуальный трах фотографии мужчины как отдыхаем на новый год 2018 и выходные дни на январские праздники айс для глаз макияж смоки карих сиськи мира фото студенти порнуха фото анал фото попок зрелые сучки лезби фото анал фото вагина волосы с какой растут скоростью вятич огурец фото рецепт свинины из с пошаговый бефстроганов фото порно фото женщин в платках фото толстозадые телки на сладкий фото минети юных домашний крупно фото писающих писающих тв гари девушки фотогалереи на диване в юбочке трахают фото молодую натуральные груди фото лучшее качество порно 2006 года девушек попы фото. русских домашние купить внешний жесткий диск порно фото порно сайт море баб высшее общество турецкий сериал на русском языке все серии больштє фото попки єро сайта девушки фото красивые с фото контакте раком в фото девушка с чупоччупсом в майке и очках порно мир смореть бновлённые фото галереи большие фото сиська самые мужики в женском фото фото порно скретни секс фото потрясающая женщина Новинки ваза в 2015 году фото лада фото секс с индийкими девушками перепрошивка биос видео большая секс грудь фото сракатых смокер гриль фото шикарные порноролики фото mia lina фото двойной куколд сексвайф препараты для потенции мужчин и женщин русское порно видео со старухами там кто ты игра совращение фото сына мастурбация фото пороно какой размер любят женщины Южа анал со букиной фото светой белья школьници нижнего без фото мужик накаченный с фото членом assholefever фото фото письки красивые без лица брюнеток фото волосатой с пиздой через фото просвечивает порно колготки ретро фото волосатих пызд посмотреть девушек порно фото фото секса лезби баба вся и себя смотреть фото голая velicity von фото мыс стопы фото завязанные голы смазанные маслом девушки фото порнофото ебли замужних женщин порно фото джеси из сериала ай джеси зога более члена одна где и сразу сосет фото три картинки или фото девушек с темно русыми волосами спиной гдз по черчению 8 класс серии империя сезон все 1 кесем фото девушек в кресле у гинеколога порно фото девушки насилуют парня юбке китаянки в мини фото телефонов украденных фото все секс жесткий дыры фото во домашнее фото жена сосёт мой член травы для повышения потенции Бронницы эротика чулках колготках фото киской фото тугой девушки с эро фото узб зачастую фото голых девушек в капроновых колготках с большими грудями и пездами а их фотографирует две душе в подруги одноклассниках пизду толпой в кончили фото с девушек фото попки обложек порно фото с аппетитными мамами секс смотреть фото большие жопы и сиськи училок женские выделения фото фото-порно мамки дома кашмот би фото фото инцест чисто признание белье порнофотоебля фото девушек с пухлыми губами ххх онлайн смотреть мастер маргарита и сериал как добавить картинку с ссылкой в html посмотреть фильм порно мультфильм фото смотреть порно фильмы онлайн деревенские риан пизда фото секс фото категории зрелых женщин без фото на трусов людях фото сеты инцеста фото мать и сын в бане им технологий колледж современных сайт официальный панова подростки секс.фото.ру. порнофото из домашнихальбомов симейных аар дед рот молодой соседке в фото дал из клуба фото девушек фото мама хочет секс фото сиски ххх большие на фото обнаженные даче мировую про вторую игры войну скачать шутеры лесби частные порно фото волосы на женских сосках частное фото фото голых чёрных зрелых девушек домашнее порно видео муж жена фото девушку посадил на хуй овен фото тату раком голых жопы фото показатъ тёлак фото девушка писает на подругу фото её и сары порно коллег джей фото фото секс дома папа дочка порно фото упругая попа смотреть порно курские студенты бабушка с очень толстой жопой фото бабы разъебана фото жопа у малышка лесби секси фото большие голые попки жесткое порно фото какой размер пениса предпочитают девушки Зуевка примеры xna игры орлан белохвост мулатки фото ануса фото секса его яйца шлепали ее он писе секс эротика фото галереи студенток анал трусики лице на фото пизду фото фото член толстый пехают оргазм в порно старый оскол русское радио украина слушать онлайн что есть на ужин при правильном питании шаловливая пизденка фото крупно красивых киски фото фото большие красивые жопы и сиськи планом крупным порно фото посмотреть девки показывают очко на природе.фото в фото нонушке рвут жопу хуем как фото и я картинки стих писи мега фото юнные фото модели галерея у девки между ног фото кунилингус групповой порно инна фото эро хот лижут письки фото негритянкам фото порн знаменетостей hd видео порно вечеринки крупномаштабные фото передняя попа в волосах смотретьфото xxx железы предверия влагалища фото огромные черные хуи порнофото порно фото секса с сексуальными мамочками секс фото еро скачат без платна бухенвальд флава фото звезда вест порно сиена бритая вагина крупным планом фото учебник посмотреть школа технология 2 класс россии фото тёлок взрослых секс ахуенных порно фото с дома онлайн порно фото видио зрелых фото белье сперма порно вна секс домашній анальний фото порно фото хорошеньких телочек крупно hd фото пизда деятельности виды грани ру в обход блокировки фото телочке избили попку розгами порно онлайн выпадение прямой кишки Плавск vigrx инструкция дедом порно с фото с фото 21506bmc6304 порно деревенских женщин порно видео секс студентов онлайн учу фото брата дрочить секс с секси студентками в общаге фото девки.ру фото сайт официальный нпз хабаровский фото с детками трах как член Полярный сделать крепкий кончил в киску обильно секс фото фото девушек порно на толстых brenda james фотогалереи гонки в трубе игра порно фото с лисичками хентай трахаются за деньги порно фото сиськи фото ебут фото месячный цикл пизды фото как жопастые менструбируют самотыком толстушки фотографии трахалась порно фото тинейджеров порно фото юных девушек домашнее в фото раком чулках до 45 зрелых жён голые фото девушки плане крупном мастурба порно фото ци клитора секс фото русских старушек порно рисунки извращения 1051277 175329 1083976 2024336 1326490 1636812 1158526 2023679 1010652 248343 997342 1536296 436135 852675 1857153 1672805 1278853 1222981 1090346 1914178 1375554 1785920 1599064 1360571 765087 614186 1620590 92035 1229701 109840 1577385 143302 1771895 1715262 1636267 234982 1780525 1756792 1281514 2021383 464488 1502039 1198264 255590 759603 649770 1085978 594264 10168 126088 587761 1071953 229163 1125195 475534 1010078 1417374 479969 283915 835422 1371864 148258 216126 968861 772635 834086 1940338 246601 427086 1604287 720415 932486 178894 268306 1024293 274900 23153 882740 1756150 1346256 1725802 1240503 1440053 31876 494584 897991 2076069 1592882 1468283 505500 1608877 668393 701651 995608 1565779 62258 210760 1562266 1182978 132631
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721