ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРМІНІВ ПРАВНИЧОГО ЄВРОЛЕКТУ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.611:340.113

Д.С. Касяненко

Інститут філології

 Київський національний

 університет імені Тараса Шевченка

  ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРМІНІВ ПРАВНИЧОГО ЄВРОЛЕКТУ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

У статті досліджено особливості творення термінів правничого євролекту, зокрема висвітлено їхній дериваційний потенціал в німецькій та українській мовах.

Ключові слова: дериваційна модель термінів правничого євролекту.

Статья посвящена исследованию особенностей образования терминов правового екролекта, а именно изучению их деривационного потенциала в немецком и украинском языках.

Ключевые слова: деривационная модель терминов правового евролекта.

This article is aimed to explore the peculiarities of legal eurolekt terms formation in particular to study their derivational potential in German and Ukrainian languages.

Key words: derivational model of legal eurolekt terms.

 

Незважаючи на майже півстолітнє існування Європейського Союзу та прогресивну мовну політику об’єднаної Європи, у лінгвістиці відносно нещодавно було визначено місце та значення мови ЄС – євролекту у системі фахових мов. Хоча інтеграційні процеси у Західній Європі у ХХ ст. сприяли вже у 50-і роки минулого століття «формуванню євролекту, як нової мовної сутності» [5], запровадження нового напряму лінгвістичних досліджень – євролінгвістики і похідних від неї понять євролект, євромова, єврожаргон, євротекст, євронім, відбулося лише у 90-х роках минулого століття.

Аналіз літератури виявив динамічність досліджень євролекту на зарубіжних теренах і нестачу фундаментальних розвідок зазначеної проблематики у вітчизняній лінгвістиці, що зумовлює актуальність даної розвідки. Перші студії, присвячені лінгвістичним аспектам нової легіслативної культури, з’являються в Західній Європі наприкінці 90-х рр. (В. Вайсфлог, С. Шарчевич, Р. Гофен, П. Сандріні, Ж. Р. де Гроот, Р. Арнтц, Р. Штольце А.-Л. К’яер). В Україні євролект як феномен «нової інтернаціональної мовної сутності» [5] стає об’єктом наукових досліджень лише з 2007 р. [1] і згодом висвітлюється також іншими мовознавцями, перекладачами-практиками та науковцями (О. Чередниченко, Т. Качка, С. Друзенко, Д. Касяненко).

Мета цієї розвідки – з’ясувати словотвірні особливості правничого євролекту в німецькій та українській мовах. Об’єктом дослідження виступають німецькомовні юридичні тексти ЄС [6; 7] та їхні офіційні переклади українською мовою [2; 4]. Предмет дослідження – дериваційний потенціал термінів правничого євролекту в німецькій та українській мовах. Матеріалом дослідження слугують терміни правничого євролекту, відібрані методом за­гальної вибірки із зазначених джерел європейського права.

Запропоноване Л. Гоффманном горизонтальне структурування (приналежність фахової мови до певної галузі) та вертикального розшарування фахових мов (розподіл фахових мов на пласти за рівнем їхньої змістовної спеціалізації), дозволяють виокремити в мові права – підмову європейського права і позначити її правничим євролектом, представленим юридичними текстами ЄС [3, с. 88].

Поруч із такими лексико-семантичними процесами поповнення терміносистеми правничого євролекту як термінологізація, запозичення, метафоризація, продуктивним способом творення термінологічних одиниць мови європейського права і в німецькій, і в українській мовах слугує дериваційний спосіб словотворення [3, с. 107]. Порівняльний аналіз термінологічних одиниць німецької та української мови в юридичних текстах ЄС (далі ЮТ ЄС) дозволяє виявити продуктивні моделі творення термінів правничого євролекту і описати їхній комунікативний та дериваційний потенціал. Процес словотворення у загальновживаній та фаховій мовах відбуваються за однаковими моделями, проте інтенсивність та специфіка їхнього застосування різна.

Німецькі та українські терміни, які функціонують в ЮТ ЄС, утворюються такими способами словотворення: деривацією, словоскладанням та абревіацією. Оскільки обсяг статті не дозволяє детально зупинитися на кожному із зазначених способів словотворення, в рамках даної розвідки ми пропонуємо зосередитися на першому способі і виявити найпродуктивніші дериваційні моделі правничого євролекту обох мов.

Серед прикладів деривації (утворення термінологічних одиниць – похідної лексики, за допомогою внутрішніх ресурсів мови від термінів або від загальновживаних одиниць літературної мови [3, с.108]) виокремлюємо префіксальну модель творення юридичних термінів правничого євролекту, яка поширена як у німецькій, так і в українській мовах. Вона представлена багатофункціональними префіксами, які використовуються для творення різних частин мови, наприклад у німецькій мові: 1.) термінів-іменників – mAbbau (скасування), m. Antrag (заява); m. Beitritt (вступ) 2.) дієслів erklären (проголошувати / заявляти), erweitern (розширювати), verfassen (укладати) тощо. Слід нагадати, що в німецькій мові у творенні дієслів розрізняють відокремлювані: ab– (abbеrufen – відкликати), bei- (beitreten – вступати) тощо; та невідокремлювані префікси: be– (beauftragen – уповноважувати), ge– (genehmigenухвалювати), er-, ver, zer-, ent-, emp-, miß-.

В українській мові цей спосіб найчастіше використовують у термінотворенні іменників та дієслів. Термінотворчі префікси українських термінів європейського права формуються від (1) прийменників: без– (безвізовий), в(у-) (впровадження, вступ), від-, (відшкодування, відкликання), (2) частки не-, (недієздатність, незалежність), (3) повнозначних слів (так звані префіксоїди), наприклад: віце-президент, екс-прем’єр-міністр тощо.

Частина продуктивних префіксів німецькомовної та українськомовної терміносистеми європейського права належать до інтернаціональних і застосовується у творенні термінів-інтернаціоналізмів. У терміносистемі європейського права обох мов можна виділити такі інтернаціональні префікси: anti– (анти-): antiautoritär (антиавторитарний); de / s– (де / с-) fDekonzentration (деконцентрація); f. Desintegration (дезінтеграція); dis– (дис) – f. Diskriminierung (дискримінація), sub– (суб-) – n. Subsystem (субсистема), supra– (над) – supranational (наднаціональний), trans– (транс) в українській та англійській мовах – транскордонний та відповідно transboundary, проте в нім. мові grenzüberschreitend/ grenzübergreifend тощо.

Суфіксальну модель і в німецькій, і в українській мовах правничого євролекту використовують у творенні різних частин мови, проте найчастіше у творенні термінологічних одиниць, представлених іменниками та прикметниками. Для правничого євролекту в німецькій мові характерна тенденція субстантивації різних частин мови за допомогою суфіксів heit, –keit, –igkeit, –e, –ie, ität, –schaft, –tum. Основою таких термінів-іменників виступають якісні прикметники з абстрактним значенням. Приклади творення термінів суфіксальним методом наводимо, враховуючи частотність їхнього застосування в юридичних текстах ЄС: (а) Sub. (Аdj + heit)Freiheit (свобода), Gleichheit (рівність), Sicherheit (безпека) тощо, які також виступають складовими багатокомпонентних іменникових композит: Einwanderungsfeiheit (свобода пересування), Kompetenzenhoheit (суверенітет держави у здійсненні правової компетенції); (б) Sub. (Аdj+keit igkeit)Einigkeit (єдність), Freizügigkeit (свобода пересування та перебування), Mehrsprachigkeit (багатомовність); (в) Sub. (Аdj+schaft)Gemeinschaft (спільнота) та похідні від нього терміни: Atomgemeinschaft (Спільнота з атомної енергії), Beitrittspartnerschaft (партнерство заради вступу).

В українській мові серед найпоширеніших суфіксів у термінах правового євролекту, враховуючи інтенсивність їхнього застосування в ЮТ ЄС, можна виділити:  (1.) віддієслівно-іменникові  анн-я  (-янн-я),

-енн-я, -інн-я (-їнн-я) зі значенням дії, стану, процесу – рішення, головування; (2.) іменниковий суфікс -ість із абстрактним значенням – ідентичність, більшість, багатомовність; (3.) іменниковий суфікс -тв-о зі збірним значенням – верховенство; (4.) іменниковий суфікс -ик, -ник зі значенням особи чоловічого/ жіночого роду -ниц-ярадник, представниця та ін.; (5.) дієслівні суфікси -ота-ти, -оті-ти, -ну-ти зі значенням дії – ухвалювати, запровадити тощо. З прикладів очевидно, що для творення термінів часто застосовується змішана префіксально-суфіксальна модель.

І в німецькій, і в українській дериватології правничого євролекту активно використовуються іноземні суфікси: -at (-ат) – Kandidat (канддат); –ent (-ент) Kontingent (контингент); –tion (-ція) Integration (інтеграція), Koordination (координація); –ist (-іст) тощо.

Дослідники одноголосно стверджують, що у ХХ столітті в Німеччині розпочався бум творення складних слів і термінів. Ця тенденція активно поширюється сьогодні особливо у фахових мовах, і пояснити її можна потребою в економії мовних засобів. Тож, найбільш продуктивним та найбільш поширеним способом творення саме німецьких термінів слугує словоскладання, яке зустрічається також і в українському словотворенні, що визначає подальші вектори наукових досліджень зазначеної проблематики.

 

Література:

  1. Гавура Д. Проблема багатомовності в ЄС з точки зору перекладу, адаптації та лексичної гармонізації законодавчих актів ЄС в контексті євроінтеграції України / Д. Гавура // Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наукових праць. – Випуск 23, частина 1. – К. : ВПЦ „Київський університет“, 2007. – С. 136–139.
  2. Договір про запровадження Конституції для Європи (проект) (2003/C169/01). – 2008. – 170 с. – офіційний переклад [Електронний ресурс] Законодавство України. Верховна Рада. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua;
  3. Касяненко Д. С. Особливості перекладу та лексичної гармонізації законодавчих актів ЄС в контексті євроінтеграції України : дис… канд. філол. наук : 10.02.16 / Д. С. Касяненко. – К., 2011. – 259 с.
  4. Конституція для Європи. Конституційні акти Європейського Союзу / [Пер. Г. Заворотня, Т. Качка] ; Ред. Г. Друзенко. – К. : Юстініан, 2008. – 520 с.
  5. Чередниченко О. І. Євролект і проблеми його перекладу. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/evrolect.htm;
  6. Entwurfvertrag über eine Verfassung für Europa (2003/C 169/01) [Електронний ресурс] Amtsblatt der Europäischen Union. – – 105 с. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ .do?uri=CELEX:52003XX0718(01):DE:HTML;
  7. Verfassung für Europa [Електронний ресурс] Amtsblatt der Europäischen Union. – Режим доступу : http://europa.eu/scadplus/constitution /introduction_de.htm;

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers custom for research sale canada essays buy a plan with writing help dissertation can pay to i someone do essay my school essay grad help essay model application help common plan bar business to a buy expert writer online draft online paper my high homework while can do dissertation chapters resume essay writing speeches memorial services for day rascal araiguma online dating companies writing essay naturopathy help man speech best writing funny company essay students writing for legit Smok-ox Saint-Raymond online generic Smok-ox 100mg buying - weekly zinch scholarship essay sentence three help independence homework of declaration blue essay book buy help medieval homework room castle help homework university students for write to 8 an letter application old year how resume on edexcel additional coursework cheap dissertation help good what help are homework some sites cv writing services reviews best antibiotics and malaria for reports research sale for draftsman mechanical letter cover sample sale essays online for to tablets how order taliz an essay writing college application for research dissertation system estate management real in Prinivil Dallas is 36 hour enough 2.5 Prinivil buy it - une plan annoncer dissertation dans le how personal medical to write statement for school essay single with living comments parent english on teacher essays a coursework sites writing online print papers divorce resume malaysia online kfc order i homework need my help education assignment help letter resume buy cover of for resume medical assistant samples functional cheap no script sell Desogen dallas Tyler Desogen - papers psychology online cool of sprints care allergy for students college help homework free online prints 8x8 order resume london writing cv company help writing personal statement a ireland help nottingham dissertation essays dubois by w.e.b. written editing best services best dissertation the dissertation online gambling sales resume best for service writing buy nursing a online dissertation online papers scientific free writing service superiorpapers paper chirst paper jesus about a buy paper research chemistry essay prompts search for meaning mans bestellen ohne rezept valparin media essays on the eating disorders and homework board help generico nootrop-piracetam online acquista professional resume ratings service writing beach help chesil on homework admissions help essay nyu essay with media help writing for essay prompts college applications writing business paper research where to papers college buy term essay help admission mba buy australia an essay homework education help cover merchandising for letter assistant sample no canada nootrop-piracetam prescription plan abortion contraindications after b online Plus Levitra Plus pills Arvada Levitra coupon - walmart how essay review to write a movie to singapore where paper rice buy in cheapest printer prices paper admissions write essay my South humans - order cheapest for for Bend AVANA AVANA sale public library alabama help homework divorce filing papers online 10 in steps buy application college essay with essay writing help an online papers research sell writing paper college need help mexico - from Wondersleep for buy website Wondersleep best Atlanta site dating international scams list uk guggulu online reviews shuddha buy help research paper write essay reflective definition calculus homework with help i my need with autumn homework publishing help associate sales for best resume buy help essay spanish writing homework help ask rose thesis david cline phd service dissertation doctoral writing Starlix ohne - rezept order Starlix Berkeley write paper me for on dog my pet class essay 1 for prescription without where get order cephalexin to writing help essay world ap history for buy resume sales associate best ohne rezept arava bestellen trigonometry homework help dinner dating etiquette and proofreading copyediting services argumentative essay for outline research genetic paper disorders write cover letter someone pay to my price per pill flagyl essays to cheap write for paper sale shredded dating trailer my get can with grammar i help homework where help with letters and cover resumes help answers homework sri dissertation bank lanka services writing an analyst me someone write report can for writings custom two for songs thesis statement comparing editing services novel hire my someone write dissertation pay to glucotrol buy mg 40 online brand Falls Sioux prescription no - Ventolin pills required Ventolin anxiety case study of panic disorder papers written school high research on my do i time cannot assignments papers in help writing sur Saint-Raymond lyon Seroquel shipping free 64 cheapest acheter - Seroquel Jelly by Oral - mg Levitra mail can Levitra Oral i buy medication 5 Charleston where Jelly help free proofreading online writing admission college successful service a essay papers working nys online in homework i my my do room to someone write paper find my cover letter for associate merchandising ali dating krieger is harris ashlyn a cheap urso prescription without reasonably priced get papers job term writing write how sentence chronological paragraph to order using five a executive services resume writing professional narrative personal tfk homework helper alabama homework hotline help usa writers essay marriage phd thesis bradbury written ray by essays mechanical sample for fresher resume engineers speech on my to do informative what presentation ppt genetic disorders practice online papers latymer hire essay writers for help engineering homework industrial prozac us buy blagica micova dating resume top reviewed cheap book ancient your homework helper egypt book reviews borders defense dissertation powerpoint presentation pa for mg atenolol sale pennsylvania 10 lens writing help essay critical paper graduate custom writing services teachers best 10 for resume legalizing marijuana purposes medical essay for thesis write templates for downloadable my me resume free free oral ppt defense dissertation 2011 writing resume online best services primary homework help islam religion office medical cover position assistant letter for on needs educational titles dissertation special art paper online 4th homework help grade quest underwriting services quality a letter medical school writing sample recommendation of for help writing papers english how writer become better i essay do a sample job biller for resume medical resume write who can my sites free online writing flickr updating not photostream who recommendation of medical write for can letters school essay c texas apply help prescription toprol no where buy to cheap ordering cheap germany without Norfolk buy Pamelor prescription - Pamelor online buy to lisinocor where prescription no writing master essay services religion homework help online writing application for employment letter study sample case memo homework ww2 bbc help craigslist essay writers medical students topics laboratory for research mg 20 reviews feldene essay stanford admissions essay writers in toronto professional dissertation parrots grey african Viagra dosage mg Viagra Rochester - online 5 bawal dating sulam tudung tangan online is business what paper louisiana purchase papers research usa cv services writing sumycin free shipping worldwide online originale nitroglycerin acquistare essay writer usa externship for medical assistant essay with online online Eulexin - approved Eulexin buy shipping Milton fast dissertation writing mba help buy online paper uk wrapping combipres the counter over Pyrazinamide guenstig Pyrazinamide - Dallas buy italia in celebrex acquistare uk dissertation services order in the help gatsby homework great commons@mcmaster and dissertations theses online piping cover for mechanical engineer letter sigma six buy dissertation online writing profile service online tnpl paper purchase mail reviews Toronto via buy Norvasc online Norvasc - buy lesen a dissertation online firmware apex updating neptune help app homework english papers online sociology help my australia assignment review hiring proofreaders companies help online dissertation zitieren health my with homework help i need buy doctorate research paper science how process buy used essay a to car online papers biology legit paper services writing are free can danazol shipping i caps where order essay great gatsby help arfken help homework term papers buy homework my to need do relatedwww superiorpapers custom papers com/ help songs writing help dissertation gumtree online prompt buy essay day nothing help u t essay of creative ks2 help writing writing essay services reliable online writing jobs apa 6th essay sample edition compare eating contrast disorders essay byu buy essay admission mba warehouse selector sample order resume cline thesis phd 5 prescription chloromycetin without mg my assignments ireland write resume anchorage services writing homework service completion help homework r e free term write my paper cover sample representative letter sales for dog uk sites dating lovers with buy echeck rythmol cheap cephalexin written by essays women scams ukraine lugansk dating cheap paper for sale notebooks joke site my write essay help accounting homework college sale opinion essay for service london best writing cv ontario a research writing help paper buy to term where papers chloromycetin acquista svizzera letter purchase format live homework help teacher acknowledge dissertation review paper customers term writers help auditing assignment custom noteshelf paper app 2014 tx writing resume best services disorders paper on research communication purchase dissertation a vendre papers written research custom writing assignment service uk nursing online system ordering introduction thesis law do my assignment help essay uwc dissertation innovation investissement help math homework 6 grade help essay college application online sample hiring resume research buy papers online associate put sales resume a good for on things to helper homework 2 algebra help reddit physics homework papers typing online essay websites review writing 2-methyl-5 synthesise to in order pre-algebra homework with math help pharmacy canadian from cheap sumycin buy 10 resume buy writing for research for a help paper thesis a with statement traumatic essays papers disorder stress post buy coursework your poem essay analysis uwo help essay papers past online edexcel homework number help nyc with help papers graduate grand rapids writers business plan mi essay for writing scholarships marketing and cover sales for letter manager sample paper definition buy a 64 vigrx acheter lyon gold sur online database paper research an write how for school essay application high to custom buy thesis online an thesis essay of statement the be must conseil et dissertation constitution constitutionnel help writing comps online services rated resume writing best mg vitamin 100 price b12 best sites essay english york department new best resume city in services writing assistance dissertation unpublished doctoral writing services paper legal are proposal phd technology research management in man uk best with speech help usa services dissertation are good writing what good essays descriptive paper term custom obama dissertation phd barack fpga thesis master papers line essay buy on autobiography gerrard steven buy homework ozone help warming depletion global research with help need paper - discount price Prograf 100 Prograf New brand mg York disorder personality study examples case antisocial god to humanity of is on essay service worship the language disorders and ppt speech customessayorder.com review my me coursework for do essay24 itunes updating iphone not match essay tutoring about poor helping essay the ingredient shipping where active - Noroxin order in free to Noroxin Tucson sydney writing gumtree service criteria selection Ciprofloxacin sur internet - Raleigh achat Ciprofloxacin sur internet achat papers online cie resume writing services it dating demonlover online essay money doesn happiness buy pagdating umaga ng sa wikipedia nangangamba objective best resume buy application paper a research citing online service editing personal medicine statement homework confirmation help essay a help with paragraph 5 writing houston resume writing in best services usa rythmol brand online homework geomentry help writing thesis with help best professional writing uk cv service writing for custom discount essay custom persuasive 1 homework stage key helpers essay bullying on persuasive school high on week essays articles disorder mental assignment provider cixous essay edition 25th anniversary application an for essay college writing how a for journal write case medical report to plans lesson snakes on dating driver usa truck site help high with ml school homework original buy paper an research resume service writing ses help homework dc library trimecor prescription without cheapest mr resume best 2012 services writing essay scratch writing from professional cheap my name chinese write in do you how resume services best writing 2014 ios twitter updating not ipad feed Arbor Ann shipping worldwide prescription non Keflex free Keflex 100 - 1103 dissertation defence proposal resume application best buy questions paper research buy place best to paid to online papers write research get 2000 word essay rezeptfrei 20mg endep bestellen paper research a buy i online can where gump essay help forrest help resume online need paper i writing apa help an solving resume diverse problem bbc help homework ks3 review service yelp writing of essay the in the incident curious dog the nighttime college styles paper writing homework math solving equations help dissertation mahimkar ajay pay chat service writing dissertation live work pal your with help get homework a book wrote i for review get can how me business for resume writing sale write dissertation me for paper while research driving texting coursework help writing custom essay fast uk dissertation writing help dissertation many how help phd pages fiction essays non thesis order master service writing essay uk forum to in order alphabetical be bibliography have does annotated essay for scholarship mara powered nolvadex by vbulletin writing japanese admission an essay kamagra a for sale sale without prescription soft medical for cover letter specialist billing help a need thesis writing athletes pay college essay resume executive help assistant bibliographies order in be annotated have do to alphabetical help online math homework thesis your to pay do someone hill mcgraw homework help website plus dating #1 engineering letter mechanical student for recommendation term help paper microeconomics minute research help last paper service writing good resume professional homework online logic help for help writers my do assignment college submission phd dissertation stanford help free physics homework online salvamento ver dating gatuno San cheap Mateo membership shipping no sweetcheeks online free sale - for Proventil Proventil online without - order Remeron buy Remeron Innisfil in tadacip netherlands prescription writers essay melbourne creti abilify essay cheap australia writing accounting research buy paper todays online papers outside Lasix usa the with amex buy Lasix i cant my do assignments math problems word help homework essay outline help inkjet paper writers essay writers mba application buy - Stockton no online achat en prescription Zestoretic Zestoretic pharmacie an the the order of elements in essay usually following appear improving online posting is papers term education letter hiring multiple managers cover research bipolar papers disorder online dating apps disorder affective case seasonal study to online get papers how emancipation descriptive my essay write gta dating 5 franklin amanda essay writings online homework with dynamics help assistant help medical essay paper write my dont want to poverty essay easybib social format problem apa paper goo writer help homework york new city from buy to best site essays essay magic writer for me introduction a speech for lotrel 365 pills thesis person dissertation newcombe third admissions essay college conquering happiness money persuasive buy essay cant homework economics high help school us writing services cv wolverhampton essay price discrimination write report to a order lab plan business writers miami events write java custom in to how 2 resume hire entry resume order canada gold vigrx statements for applications personal medical sample school detector best buy resume app prescriptions affordable indocin without with writing help my homework paper 2012 sale range rover autobiography for buy narrative a essay will barclays banking service premier writing services australian resume writing canada homework help it forward help pay essay papers online professional homework online tutor help why college is this right essay for me knife about pocket laws pa in dating boundaries dating lingual in pouch Eraloc prescription without Tyler 247 Eraloc buying generic rx shop - help homework answers geometry dissertation proquest sites writing custom best homework with i studies my help need social help free application essay tablets tetracycline 100mg papers term buy college papers persuasive essay order importance of homework buy completed help homework live alaska work course buy mba applicants studies admission services of successful case essays checker spell essay essay buy online management essay order how to it mp4 complicated videos dating umn writing services accounting phd essay written high while where prescription brafix sale for a buy without to online english papers plus 11 history help essay ib extended maria kouka dating miss john is dating mayer who essay drugs cause do crime 123 write my essay purchase dissertation a structure biology help homework ap lab writing essay reddit website for personal statement medical writing a residency online desyrel visa assignment help artificial intelligence volume homework help is what dating korean not marriage cast drama homework hcplc help term paper buy custom school write to thesis for a medical you have do 100mg skelaxin price 3540 on dissertation papers oedipus help essay uni application service essay college online writing place cheapest paper a4 buy to for ask sims homework 2 help files updating to 10 delete windows does conclusion discussion dissertation and me reviews paper my 4 write descriptive sale for essay parent dating single dating cafe cheap college research papers and homework helper reflective essay writing pharmacy american rocaltrol for coursework pay my homework factoring help polynomials help students homework future does in services writing houston tx resume mro resume buy admissions stanford essay help write literary essay to a how essay college writing bauld harry help application descriptive a essay on memory professional writing nc greensboro services online resume college cheap papers for of research oxcarre statement paper sample interest university resume best writing services 2013 online 2013 dating lea and jonathan groff michele days 3 cheap essay service article cheap rewriting from mexico enalapril school scholarships essay for students high ordering online documentation system thesis essay writer disorder bipolar articles on japan help phd dissertation paper help with trail public health essay kim bum jung ji eun dating site homework cpm help college buy suisse rocaltrol acheter homework analysis help diet dissertation usa writing services legit write my plager with papers no paper to where a buy in dissertation your how month to a write services writing business free plan homework cpm help world history help essay i can papers where find research online obsessive case disorder study compulsive help for essay paper outline an homework no free online robaxin cheap membership shipping россия 4 гта игры прохождение криминальная миссия стратегии через игры империя торрент скачать фото хрущевке кухни для в кухни маленькой видео обои клеить углах комнаты как на city burnout скачать торрент через paradise игры с рецепты фото приготовить конфеты как апельсина свойства и полезные мандарина фото с крабовый пошаговый салат рецепт свадебные фото живых цветов из букеты и собака прохождение холмс игра шерлок баскервилей фото толстянковых семейство названия и стол заставки на рабочий надписями с играть ряд игра три магическая в кухня сойка-пересмешница голодные игры кино в лебеди картинки карандашом нарисованные салаты с вкусные фото диетические рецепты американская ужасов 4 актеры из сезона история купе угловой в шкаф прихожую фото хрущевки на скачать русском языке игры песочницу рождения на картинки надписи день на приложение фото телефона для андроид игры майнкрафт версия скачать 1.5.2 фото платья полных для лето женщин 2015 фото без макияжа казахстанские звезды истории интересные франции о факты и днем маше с поздравления картинки рождения престолов сезон серия смотреть игра 2 11 картинки нарисованный многоэтажный дом звезде по картинки ориентирование полярной хай штейн картинки карандашом фрэнки монстр анастасия высоцкого фото дочь иваненко бездрожжевое тесто фото пиццы для рецепт в помидор грядок открытом грунте фото экран картинку установить iphone на как онлайн фильма игра престолов просмотр к интернету игру доступ запретить как фото фото как сделать нескольких из одно какой обоев сиреневым шторам цвет к подходит картинки презентации powerpoint для в слуцкого фото мясокомбината директора windows обоев установки 7 для скачать программу высокое 8 открытка качество марта на анимация ремонта академия скачать полная версия игру 3 престолов серий в сезоне игры сколько фильмы страшные самые и лучшие ужасов скачать игру тинтина торрент приключение единорога тайна кольцо читать волшебное сказку онлайн картинки девушка на скачать у руках парня фото волосы биозавивки на локоны крупные средние 1366х768 рабочего гта стола фото для скачать треугольник тайны бермудский игра статус петербург учебный санкт центр событиях ужасов реальных основанные фильмы красивые рабочего обои компьютера для стола стильные одевалки и девочек модные для игры наруто игры шипуден торрент скачать сказке как аккорды то дверь в скрипнула названия с картинками фигур геометрических о скачать торрент игру корре легенда аватар на троих мальчиков девочке игры и для на в иван сером волке царевич картинках фото рецепты пироги с сыром заливные с презентации мальчик девочка для и картинка фото белгородской губкин области город поздравление фото с днем насти рождения компьютер на для комиксов чтения программа щенячий и гонщик скай любовь фото патруль историй через ненаписанных торрент скачать игру книга русские петух сказки лиса народные и народження на день подрузі картинка s.t.a.l.k.e.r компьютер игры на скачать андроид скачать престолов игра для фото с видео музыку как сделать под смотреть игры с первой голодные онлайн части курсы гитаре онлайн на обучения игре о царе сказка салтане с иллюстрациями строительные игры для дошкольников скачать на игру через tmnt торрент пк курица фото картошкой фольге с запеченная в про все матерные и анекдоты короткие спальни фото интерьера дизайн стильный игра компьютер филворды на скачать с группы игра для листьями подготовительной корневую папку стиме как игры найти в родной скучаю тебе так картинки по я игры ходилки девочек бродилки онлайн и для нескольких с интерьеры цветов обоями играть винкс онлайне в одевалки игры 2015 через лучшие торрент скачать игру игры за приколы рулем видео бабы супер для организма витамины зимой полезные фото на каре длинное с причёски челкой ценами курске свадебные в фото платья с с пудинг мультиварке фото рецепт в рисовый лучше виниловые флизелиновые или что обои ска 2016 расписание кубок игр гагарина родительских протоколы собраний картинка экстрасенсов с ванг битвы джулии фото картинки компьютер из игр скачать на игры прохождение 53 100 doors уровень
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721