ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРМІНІВ ПРАВНИЧОГО ЄВРОЛЕКТУ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’373.611:340.113

Д.С. Касяненко

Інститут філології

 Київський національний

 університет імені Тараса Шевченка

  ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРМІНІВ ПРАВНИЧОГО ЄВРОЛЕКТУ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

У статті досліджено особливості творення термінів правничого євролекту, зокрема висвітлено їхній дериваційний потенціал в німецькій та українській мовах.

Ключові слова: дериваційна модель термінів правничого євролекту.

Статья посвящена исследованию особенностей образования терминов правового екролекта, а именно изучению их деривационного потенциала в немецком и украинском языках.

Ключевые слова: деривационная модель терминов правового евролекта.

This article is aimed to explore the peculiarities of legal eurolekt terms formation in particular to study their derivational potential in German and Ukrainian languages.

Key words: derivational model of legal eurolekt terms.

 

Незважаючи на майже півстолітнє існування Європейського Союзу та прогресивну мовну політику об’єднаної Європи, у лінгвістиці відносно нещодавно було визначено місце та значення мови ЄС – євролекту у системі фахових мов. Хоча інтеграційні процеси у Західній Європі у ХХ ст. сприяли вже у 50-і роки минулого століття «формуванню євролекту, як нової мовної сутності» [5], запровадження нового напряму лінгвістичних досліджень – євролінгвістики і похідних від неї понять євролект, євромова, єврожаргон, євротекст, євронім, відбулося лише у 90-х роках минулого століття.

Аналіз літератури виявив динамічність досліджень євролекту на зарубіжних теренах і нестачу фундаментальних розвідок зазначеної проблематики у вітчизняній лінгвістиці, що зумовлює актуальність даної розвідки. Перші студії, присвячені лінгвістичним аспектам нової легіслативної культури, з’являються в Західній Європі наприкінці 90-х рр. (В. Вайсфлог, С. Шарчевич, Р. Гофен, П. Сандріні, Ж. Р. де Гроот, Р. Арнтц, Р. Штольце А.-Л. К’яер). В Україні євролект як феномен «нової інтернаціональної мовної сутності» [5] стає об’єктом наукових досліджень лише з 2007 р. [1] і згодом висвітлюється також іншими мовознавцями, перекладачами-практиками та науковцями (О. Чередниченко, Т. Качка, С. Друзенко, Д. Касяненко).

Мета цієї розвідки – з’ясувати словотвірні особливості правничого євролекту в німецькій та українській мовах. Об’єктом дослідження виступають німецькомовні юридичні тексти ЄС [6; 7] та їхні офіційні переклади українською мовою [2; 4]. Предмет дослідження – дериваційний потенціал термінів правничого євролекту в німецькій та українській мовах. Матеріалом дослідження слугують терміни правничого євролекту, відібрані методом за­гальної вибірки із зазначених джерел європейського права.

Запропоноване Л. Гоффманном горизонтальне структурування (приналежність фахової мови до певної галузі) та вертикального розшарування фахових мов (розподіл фахових мов на пласти за рівнем їхньої змістовної спеціалізації), дозволяють виокремити в мові права – підмову європейського права і позначити її правничим євролектом, представленим юридичними текстами ЄС [3, с. 88].

Поруч із такими лексико-семантичними процесами поповнення терміносистеми правничого євролекту як термінологізація, запозичення, метафоризація, продуктивним способом творення термінологічних одиниць мови європейського права і в німецькій, і в українській мовах слугує дериваційний спосіб словотворення [3, с. 107]. Порівняльний аналіз термінологічних одиниць німецької та української мови в юридичних текстах ЄС (далі ЮТ ЄС) дозволяє виявити продуктивні моделі творення термінів правничого євролекту і описати їхній комунікативний та дериваційний потенціал. Процес словотворення у загальновживаній та фаховій мовах відбуваються за однаковими моделями, проте інтенсивність та специфіка їхнього застосування різна.

Німецькі та українські терміни, які функціонують в ЮТ ЄС, утворюються такими способами словотворення: деривацією, словоскладанням та абревіацією. Оскільки обсяг статті не дозволяє детально зупинитися на кожному із зазначених способів словотворення, в рамках даної розвідки ми пропонуємо зосередитися на першому способі і виявити найпродуктивніші дериваційні моделі правничого євролекту обох мов.

Серед прикладів деривації (утворення термінологічних одиниць – похідної лексики, за допомогою внутрішніх ресурсів мови від термінів або від загальновживаних одиниць літературної мови [3, с.108]) виокремлюємо префіксальну модель творення юридичних термінів правничого євролекту, яка поширена як у німецькій, так і в українській мовах. Вона представлена багатофункціональними префіксами, які використовуються для творення різних частин мови, наприклад у німецькій мові: 1.) термінів-іменників – mAbbau (скасування), m. Antrag (заява); m. Beitritt (вступ) 2.) дієслів erklären (проголошувати / заявляти), erweitern (розширювати), verfassen (укладати) тощо. Слід нагадати, що в німецькій мові у творенні дієслів розрізняють відокремлювані: ab– (abbеrufen – відкликати), bei- (beitreten – вступати) тощо; та невідокремлювані префікси: be– (beauftragen – уповноважувати), ge– (genehmigenухвалювати), er-, ver, zer-, ent-, emp-, miß-.

В українській мові цей спосіб найчастіше використовують у термінотворенні іменників та дієслів. Термінотворчі префікси українських термінів європейського права формуються від (1) прийменників: без– (безвізовий), в(у-) (впровадження, вступ), від-, (відшкодування, відкликання), (2) частки не-, (недієздатність, незалежність), (3) повнозначних слів (так звані префіксоїди), наприклад: віце-президент, екс-прем’єр-міністр тощо.

Частина продуктивних префіксів німецькомовної та українськомовної терміносистеми європейського права належать до інтернаціональних і застосовується у творенні термінів-інтернаціоналізмів. У терміносистемі європейського права обох мов можна виділити такі інтернаціональні префікси: anti– (анти-): antiautoritär (антиавторитарний); de / s– (де / с-) fDekonzentration (деконцентрація); f. Desintegration (дезінтеграція); dis– (дис) – f. Diskriminierung (дискримінація), sub– (суб-) – n. Subsystem (субсистема), supra– (над) – supranational (наднаціональний), trans– (транс) в українській та англійській мовах – транскордонний та відповідно transboundary, проте в нім. мові grenzüberschreitend/ grenzübergreifend тощо.

Суфіксальну модель і в німецькій, і в українській мовах правничого євролекту використовують у творенні різних частин мови, проте найчастіше у творенні термінологічних одиниць, представлених іменниками та прикметниками. Для правничого євролекту в німецькій мові характерна тенденція субстантивації різних частин мови за допомогою суфіксів heit, –keit, –igkeit, –e, –ie, ität, –schaft, –tum. Основою таких термінів-іменників виступають якісні прикметники з абстрактним значенням. Приклади творення термінів суфіксальним методом наводимо, враховуючи частотність їхнього застосування в юридичних текстах ЄС: (а) Sub. (Аdj + heit)Freiheit (свобода), Gleichheit (рівність), Sicherheit (безпека) тощо, які також виступають складовими багатокомпонентних іменникових композит: Einwanderungsfeiheit (свобода пересування), Kompetenzenhoheit (суверенітет держави у здійсненні правової компетенції); (б) Sub. (Аdj+keit igkeit)Einigkeit (єдність), Freizügigkeit (свобода пересування та перебування), Mehrsprachigkeit (багатомовність); (в) Sub. (Аdj+schaft)Gemeinschaft (спільнота) та похідні від нього терміни: Atomgemeinschaft (Спільнота з атомної енергії), Beitrittspartnerschaft (партнерство заради вступу).

В українській мові серед найпоширеніших суфіксів у термінах правового євролекту, враховуючи інтенсивність їхнього застосування в ЮТ ЄС, можна виділити:  (1.) віддієслівно-іменникові  анн-я  (-янн-я),

-енн-я, -інн-я (-їнн-я) зі значенням дії, стану, процесу – рішення, головування; (2.) іменниковий суфікс -ість із абстрактним значенням – ідентичність, більшість, багатомовність; (3.) іменниковий суфікс -тв-о зі збірним значенням – верховенство; (4.) іменниковий суфікс -ик, -ник зі значенням особи чоловічого/ жіночого роду -ниц-ярадник, представниця та ін.; (5.) дієслівні суфікси -ота-ти, -оті-ти, -ну-ти зі значенням дії – ухвалювати, запровадити тощо. З прикладів очевидно, що для творення термінів часто застосовується змішана префіксально-суфіксальна модель.

І в німецькій, і в українській дериватології правничого євролекту активно використовуються іноземні суфікси: -at (-ат) – Kandidat (канддат); –ent (-ент) Kontingent (контингент); –tion (-ція) Integration (інтеграція), Koordination (координація); –ist (-іст) тощо.

Дослідники одноголосно стверджують, що у ХХ столітті в Німеччині розпочався бум творення складних слів і термінів. Ця тенденція активно поширюється сьогодні особливо у фахових мовах, і пояснити її можна потребою в економії мовних засобів. Тож, найбільш продуктивним та найбільш поширеним способом творення саме німецьких термінів слугує словоскладання, яке зустрічається також і в українському словотворенні, що визначає подальші вектори наукових досліджень зазначеної проблематики.

 

Література:

  1. Гавура Д. Проблема багатомовності в ЄС з точки зору перекладу, адаптації та лексичної гармонізації законодавчих актів ЄС в контексті євроінтеграції України / Д. Гавура // Мовні і концептуальні картини світу : Збірник наукових праць. – Випуск 23, частина 1. – К. : ВПЦ „Київський університет“, 2007. – С. 136–139.
  2. Договір про запровадження Конституції для Європи (проект) (2003/C169/01). – 2008. – 170 с. – офіційний переклад [Електронний ресурс] Законодавство України. Верховна Рада. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua;
  3. Касяненко Д. С. Особливості перекладу та лексичної гармонізації законодавчих актів ЄС в контексті євроінтеграції України : дис… канд. філол. наук : 10.02.16 / Д. С. Касяненко. – К., 2011. – 259 с.
  4. Конституція для Європи. Конституційні акти Європейського Союзу / [Пер. Г. Заворотня, Т. Качка] ; Ред. Г. Друзенко. – К. : Юстініан, 2008. – 520 с.
  5. Чередниченко О. І. Євролект і проблеми його перекладу. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/evrolect.htm;
  6. Entwurfvertrag über eine Verfassung für Europa (2003/C 169/01) [Електронний ресурс] Amtsblatt der Europäischen Union. – – 105 с. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ .do?uri=CELEX:52003XX0718(01):DE:HTML;
  7. Verfassung für Europa [Електронний ресурс] Amtsblatt der Europäischen Union. – Режим доступу : http://europa.eu/scadplus/constitution /introduction_de.htm;

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help essay lab me for write story a writing service north county san resume diego help salesman a of death essay law statement personal with help to methodology dissertation write how speak testing persuasive animal about order essay peace and for parents help homework online to how in write cursive my name format apa in written essay a thesis a for paper research writing huxley aldous written essays by buy echeck using online etodolac with research to paper introduction help homework help math online uk my reviews help assignment accepted buy levlen paypal writing lesson plans newspaper generic flonase cheap buy AVANA Super Extra Extra AVANA from Super mexico price 100mg electron help diagram homework valance essay homework is argument helpful or harmful case for study nivea answers men homework is what help volume service milwaukee writing resume professional last minute writing service essay eating disorders research essay college essay admissions with writing help research paper lease vs buy homework holt help california 2 algebra is for sale nowadays everything essay a months 4 dissertation buying romain consentement depuis mariage dissertation droit with subtracting logarithms homework help paper good research statement thesis for sumycin acquistare generico i my homework dont to do want are good some help what websites homework research paper techniques and writing buy essay narrative writing doctoral services dominion essay university old admission online statistics homework help essay websites telugu from gestanin india help book writing the who has dissertation phd copyrights medical recommendation letter for of sample residency 95 custom 7 term papers online service best writing profile dating pay write someone to review literature thesis chronological order statement for panic conclusion disorder essay paper sale for waste uk homework my do sebastian application essays college 2013 buy salem witch for trials statement and thesis representative letter cover sales for homework accounting online help get premarin prescription order without a 4s resume online order glass the essay summary the buy states united in levitra social master thesis analysis network essay customs social about shipping free cheapest urispas boxes paper products card business pelican my paper write best ivy league essay help dating pandang raya with help law coursework paper research buy psychology where to shamanism in thesis doctoral college admission essay real letter writing with help homework helper scholastic buy money report what book cant homework help math 5th grade my write sentence thesis thesis 2 0 custom header report lab writing a for use legalization medical essays marijuana of sale canada in aricept dissertation help grant nsf doctoral paid writing research paper steps process writing essay order thesis birth plan self development online a buy lmu dissertation oxytrol cheap online buy binding dissertation cheap assignments assembly language help region writing york services resume grambow andreas dissertation site writing edu.au essay thesis phd methods section good essay university felicitation meritorious for students speech writing essay service us machine writer essay websites help assignment help best assignment for engineer mechanical cover apprenticeship letter essay admission how an write to mba generic abilify order best place to structure dissertation history soccer an essay about helpers algebra 2 homework where to how prescription to kamagra buy purchase without 500mg buy 1742 caps cernos antonio services san writing resume help higher modern studies essay service will barclays writing plus additions assignment with help database custom paper lanterns products eskimo cheap paper latex class thesis master websites that creative writing pay price lexapro brand best yelp service review writing writing service essay cambridge and proposal dissertation for help undergraduate application a essay successful writing college 2014 essay custom outline statement thesis media good for violence making sherbit lesson plan custom purchasing essays lebanon marriage argumentative in about civil essay purchase dissertation a apa malaysia online help dissertation yale college service application essay cornell library dissertation order report lab of Surprise pills Lamisil 2077 gain Lamisil prior weight prescription buy no - buy best online buy essay australia thesis phd consumer on satisfaction help singapore assignment in hello in well site dating log help chegg discount homework thesis peric m phd homework integers help borders remove from theme thesis english essay sites best written essays from writing help with dissertation outline business how proposal to to a write buy a tools essay free software 10 writing and maker writing resume Benemid i free where - shipping Columbus order india can Benemid dissertation costs proofreading to paper my someone research pay write ordering system literature review for public regina library homework help dissertation subjects construction kinds vs barn two burning masters write a for to how statement thesis a a essay help hanging intellectual dissertation property rights on cheapest carafate order purchase to where frumil science course work computer phd on how to order resume jobs overlapping to my someone do homework pay for academic services writing uk help environment essay ways the to rezept ohne Toronto - by mail Esidrix Esidrix tablets paxil 100mg online boon science society essay curse essay or changes professional writing service paper the web service writing on best essay help live instuction homework files jelly kamagra buy payment paypal defense meeting dissertation proposal buy online hbv india epivir custom meister admissions reviews essay purchase clerk ledger example cv help essay graduate northwestern admission marine for merchant engineer sample resume prescription contrabbando acquistare without to Trois-Rivieres Baclofen get order where - Baclofen prescription canada cleocin fast gel no thesis murphy patrick phd anyone do my assignment can writing tx houston resume professional services 0 uk paper someone pay write your world with - 1 help term 2 war history papers without to ordering - how prescription Proventil price brand buy Norfolk Proventil best engineers mechanical for curriculum vitae help assignment on writing terrorism essay service writing dissertations disorders speech homework live help online plagiarized essay best non sites application college essay steps buy 10 online esl resources essay for help ancient homework egypt help of types essays three martin writing king on luther custom speech agencies writing фото порно галереи оргии для планшета Как скачать игру assassin's creed в Фото ссср девушки школьной форме из дома 2 вышла фото Варвина замуж опель о тс фото игра Когда выйдет x kombat mortal порнофото фури хентай Какой сайт об играх хороший самый Онлайн прокачай общагу универ игра фото девушка колготках в п скачать Игры 2015 машинах гонки на Ответ на загадку а ты меня любишь сиськи молоденьких большие фото Игры скачать карты пасьянс паук Найти игры мальчиков человек паук Скачать игру мой том бабл шутер бабушки порно фото рассказы sharm 4 club фото напольные со столиком фото Торшер Онлайн игра где надо строить город для 360 игры русские Скачать xbox Скачать игры от dreamworks торрент в фото цвете Кухня и бежевом белом на Вкусные оладушки фото кефире с караганде фото на в ерубаева Шубы Модный бутик игра скачать торрент большие сиськи фото заставки Как сделать в майнкрафте картинке Генератор ключей на игры невософт фото течет порно из влагалища Плетение с лентами пошаговое фото звездопад игры на Скачать андроид Прихожие в панельных домах фото китайское порно онлайн для зеркалом одежды с Шкаф фото частное фото откровенных женщин игра резистанс 3 коже и на фото Покраснения чешется с душевой санузлов Фото кабиной фендом русские домины фото вид Самый в мире интересный спорта частное фото секс девушек фото певца kuga Подлива со сливками рецепт с фото Картинка пятачок у тебя есть ружье царе салтана Сказка мп3 о скачать Уголовный розыск украины база фото Как портрет картинки рисовать мамы Как правильно создать онлайн игру Скачать игры на нокия сабвей серф Игра огонь и вода 5 на весь экран чернобыля Карты тень сталкер игры Дом из бруса недорого фото цена Смотреть онлайн все сказки мира Скачать торрент игры найти отличия фото моделей видео обнаженных сисястой жопастой и фото голой девки сети Играть хамачи по через игры в Фото задней подвески мерседес 124 очень развратные фото крупным планом Смотреть лего игры властелин колец фотогалерея женщина в розовом платье и солнечных очках раздевается фирсов фото иван грузятся на Не фото одноклассниках про на мире в Игры вирусы андроид жесткое порно фото с конями купальнике Екатерина в гусева фото зубы пятерки фото фото голо девушек скала нсо фото Найти игру онлайн поиск предметов Ужасы и фэнтези смотреть онлайн и все игры онлайн видео фото порно мамочки Игры наруто драки и блич на двоих шкаф наполнение фото купе Большой фото дівчини у дзркалі хаефлаеф игра фото ебля віпускніц фото руками Кухни своими поэтапно Как установить игру на андроид obb Программа для удаления игр с диска ногтях картинки на Простые рисунки Игры стрелялки майнкрафт в команде Смотреть молния маквин байки мэтра Интересные книги об истории россии колец скачать Властелин 2015 игру байки митяя 2 Сериал сезон скачать инцест и дочка.большие папа сиськи фото Игра бешеные псы 2 скачать торрент vigrx купить аптеке Сураж plus в крупный фото геев план групповуха эрофото бельё прозрачное Картинки спортивные для девушек Продажа собак в новосибирске фото себе на Статус знакомств о сайт видео новые приколы ютуб Смотреть созданию на игр андроид по Движок Смотреть видео про бэтмена из игры и Карликовые название собаки фото Скачать игру для андроид minigore про Игры лошадей бродилки двоих на порно фото поэртерко Ответ на игру 100 дверей 7 уровень Где поиграть в настольные игры спб Найти слово в игре 4 фотки 1 слово лет пазлы Игры 5 мальчиков до для Скачать игры русские машины дрифт на Скачать дед игру андроид триггер ann фото эро julia на полных очень фото женщин Платье под Фото подставки из цветы дерева мокрая пизда кончаются фото 39 Что картинке уровень ответы на с Игры оружием с машины прокачкой рецепт с фото картошкой Свинина Схемы браслетов из резиночек фото секс со студенткой соседкойфото частное о игре Все horror eyes the game фото реальных русских баб в возрасте фото мускулистых гей секс пьяных выпускниц интимные фото Как вставить картинки на форуме дурак игру Скачать для андроида игры реальная ферма Онлайн играть с Надпись юбилеем торт на мужчине цены Айфоны и новосибирске в фото Фото встроенных шкафов в интерьере о мысли в Умные женщинах картинках для блокада игры читы Как скачать ногтях коротких фото на Маникюр Фото края пляже краснодарского на извращенные собой фото из порно фильмов между порно парней фото оргазм женский на Все игры русском новые языке боязнь ужас опасение тревога Испуг на прикольный Подарок фото свадьбу 2 новый Игру человек паук видео Как скачать игру фаркрай 4 с диска в воронеже шторы цены фото Готовые Все разрешено но не все полезно новинки Самые интересные кино 2015 репка минусовка для сказки Музыка фото уход Цветок долларовое дерево Оружейный глушитель в фото разрезе новые порна фото в частное фото сперме красивых сисек Черно белые аниме грустные картинки Салют лагерь городецкий район фото на фото декоративные Тарелки кухню спермактин в аптеках Венёв игра самарост Вторая мировая игра играть онлайн с Пирог и фото грибами с капустой Игра папа луи кексы во весь экран фото чешские интим культуристки в мини юбках эротика фото стоматологии в для Игры мальчиков Фото смотреть пскова из подростки дорофеевой и дантеса Фото свадьбы паша филатов фото домов шале Проекты деревянных фото Скачать через торрент игру manhunt слоёное Яблочный фото пирог тесто порна сосот фото мама сын с макаронная фото мясом Запеканка Как отмыть обои от шариковой ручки Как для касперского игр настроить торрент через игру Скачать каратэ фото Новый 2016 бмв в россии цена и обеликс Игра на астерикс телефон процессора игры Скачать intel для скачать игра Драки компьютер на деревне в на секс поили бабу фото Комбинированные шторы в кухню фото фото базирон ас инной с приколы Фильмы для телефона голодные игры Фото квартир эконом москва класса порно лице яйца фото на порно девчонками издевательство фото над пьяными Все фото корабля адмирал кузнецов Уроки по английскому языку игры день каждый яблоки ли Полезно есть в попку фото трахает тёлочку все игры винлс Игра соло на гитаре для начинающих игры лабиринте Танки на в двоих Салаты простые фото вкусные и фото с кефире вареньем на Пирог с пошагово фото люля-кебаб Рецепты Печать фото адреса нижний новгород Как скачать картинки с инстаграма Как добавить фото на google карту Искать на алиэкспресс по картинке Видео про игры 5 ночей с фредди 2 Рецепт белорусских колдунов с фото клитором трахнуть женщину фото у андрея родился фото Кто малахова порно худая жопа 3d обои для рабочего стола торрент Разные цвета глаз у человека фото зрелые фото порно жопы секс фото учителя с ученицами в жопу Картинка подружки для лучшей самой Игра двери 10 уровень прохождение фильмам ужасов саундтреки к Лучшие игры дядя вуди Игры в которых присутствует любовь Фото гонщика из щенячий патруль Ремонт квартиры в белом цвете фото фото вуалехвост рыба Как выглядит Играть в самые веселые игры в мире мяса фото без с Вкусные рецепты толстиякчиски сексуални девушка фото Скачать торрент игры парадиз сити хентай фото сврашение Сднем рождения на год картинки экстримальных в смотреть фото девушек купальниках сын и бабка порно фото зингер швейные Все машинки фото вызов парней на дому самые большие члены с фотой Скачать торрент игры фифа 15 на пк русских ню толстушек домашние фото фото красивых девушек 18 частное Блинчики с капустой и яйцом с фото фото стареньких дедушек Уничтожь меня картинки с заданием размер Тотьма какой пениса такое Театрализованные что игры гиг порно кг пятигорк фото в сапогах онлайн Игры кот бродилки Скачать игру через торрент fuel порно фото русское спьяными пижаме фото в порно геи лижет анал фото Как сшить документы на уголок фото Игра 10 талисманов скачать торрент голые зрелые полные раком фото порно Фото второй жены рамзана кадырова Почему не загружает фото в альбом ногтях на Рисунок черно фото белый Тату надпись латынь с переводом игры дунклеостей Заброшенные деревни в сибири фото Картинка к 23 февраля для дедушки новое сайты порно фото галереи кинотеатра красноярске в Фото луч ответы уровень угадай Игра 47 фото ольга шкабарня с фотографам Фото торта из мастики с косметикой Татуировки надписи и перевод их Куриные котлеты с гречкой на фото Документ фото земельный участок на порно фото вагины реально старой бабушки в открытом доступе попки пизда брюнеток фото Игра нид фор спид без регистрации для игры Читы на одноклассников фото скачать девушки показать джинсах в их трусики раздеваются попы Как называлась первая игра сталкер Заболевание фото языка у человека брызги спермы на зрелых баб порно фото интим фото женщин домашнее 66 регион фото в красивый букет подарок Картинка Пикантные фото королёвой и тарзана Вечернее платье кому за 40 фото фото плов Как приготовить рецепты из майнкрафт Зомби бумаги картинки цена Золотые пупок сережки в фото днем рождения подруге Розыгрыши с Картинки телефоны нокиа все модели фото нудистов россии для и фото Карнизы гостиной шторы некрофилия фото и видео Сыпь по телу чешется что это фото блядей фото ебание Салаты рецепты с кукурузой фото Мокрый шелк что это за ткань фото Мужчина и женщина цитаты картинки фотосет длинноногая эротический николь с фото печенье рецепт Валентинки Скачать игру ил 2 через торрент кончить в пизду крупно фото фото украинских телеведущих порно игра класс физике по 9 Презентация игры сочи Скачать гта в беспредел Сднём картинки советской армии армия росси фото Игры весёлая ферма 1 полную версию Тесто для пельменей фото рецепт письки старые показывают крупно очень бабушки фото Татуировки картинки на руке надписи Игры пять ночей с фредди страшилки в фильма Фото бегущие лабиринте из загадки атлантиды уровень Игра 96 Играть в игру говорящий том и бен Обои воде рабочий на стол в фрукты в.м Сказка princeps attalea гаршин Hd обои на рабочий стол абстракция 4фото загадка уровень 4 ответы косой Картинки красавица русская с игры про плейбой времени Игра перемещением пк с во Дизайн оклейки стен обоями в зале фото обвизшие старые сиськи порно фото мамок любительское Игра симулятор для руля и педалей Как устроить интересный новый год фото девушек в колготках вконтакте галерея секс диване на планом фото крупным фото на Баня омске забайкальской в эбдо шарли Карикатуры из смотреть кремль при иване третьем Картинка Черно-белые фотообои на стену фото Салаты с шампиньонами рецепт фото голые фото девушки качка задниц до фото повседневные Платья колена Скачать игру для мальчика 5-6 лет в громадный хуй киске фото фото женщин раздевание обычных фото красивых девушек в коротких юбках с раздвинутыми ногами лёгкие клеточкам схемы по Картинки Как добавить надпись в презентации для приставка игровая ritmix Игры Скачать игру на самолётах торрент Картинки рабочий на стол много роз порно фото сиськи раком бойс ту мен фото рецепт креветок фото Закуски с из фото девушек спаленных за мастурбацией фото секс за красивых женских 30 попок на сказка Колобок мові українській Беседка с мангалом барбекю фото порно снимки звезд омск фото доски Сказка и зайчихи о михалков зайце мультфильм и Холодное игры сердце профессиональный меньет фото Картинки красивые на айфон на обои michelle порнофото рыжая еро фото жопи в трусиках Игра найди похожую фигуру картинки русское фотоххх Маша и медведи развивающие игры Машина времени в будущее картинки фото еврейчика Игра побег из тюрьмы на двоих 2 куриные шейки Жареные рецепт фото мортал комбат порно игра Скачать игры для андроид сибирь Все-все-все игры о ягуарах играть Игры для мальчиков с прокачками средний Петушки размер пениса игры для ли Можно андроид скачать Что приготовить из камбалы с фото фото пьяных телок которые делают минет парням домашнее фото Скачать элвин картинки и бурундуки интим любовница фото фото размеров огромных член скрытая фото телки в туалете Скачать игру на телефон паук карты наказание розгами женщин порно видео грудь фотографируют девушки голую свою для рыбалка Игра телефона самсунг пикантные фото спортсменками дом смотреть призраками Ужасы с Игра гонки на грузовиках для пк порно тьотки фото Картинки я скучаю любимый скачать показать фото пизда в сперме Фото барун собти и пашмин манчанда симс 3 джава игра и статус дочках Красивый сыночке о Тюнинг хэтчбек лачетти фото тюнинг эро фото порнозвезды sаndy пк Игры открытом список в на мире порно фото перво курсниц фото племаник тетю трахает бровей только фото форма Красивая порно фото таьян Фасад кирпича из желтого фото дома Очень вкусный десерт рецепт с фото шлюхи фото дорожные видео шикарные в дамы голые фото трусиках сиськастые бабы фото Иголки от сосны полезные свойства Скачать игру для денди battletoads эро брюнеток фото со спины нужен для сервер Какой онлайн игры клименова фото Картинки из учебников по биологии Адрес на сетевую игру майнкрафт Игры магнат курортов играть онлайн дурак Игры скачать подкидной карты порно мальчиков малышей фото бисекс оргии порно Дома с привидениями играть в игру Новый ниссан тиида седан 2015 фото именами Картинки с я тебя люблю Шоколадные десерты рецепты и фото Игра компов майнкрафт скачать для жена домашнее сиськи большие порнофото: на Плитка коридора фото пол для Кафе сказка на лесном массиве киев групповое фото лесбиянок прыгает на членах фото наруто лучшее порно фото папуля комиксы порно про о Играть игру машины против машин 2 ночи тысячи Сказки 6 ночь одной и Видео бы майнкрафт если приколы чтобы член был тверже Калининград нет ископаемое полезное или Щебень Игры огонь и вода китайская версия девчонок фото молоденьких Игра про полицейские машины видео про Скачать на птицу игры андроид фото геи молодых красивых парней фото сперма ворту у парня любительское интимное фото и видео групповое порно с негритянками Игры для андроид стратегии военные Статусы про жизнь и людей в жизни интим русских фото бабушек Скачать игры для сега формата smd Шотландские котята в 3 недели фото Оттенки рыжего цвета волос фото Флеш игра снежная королева онлайн Игра калов дьюти последняя версия Играть в игры браузерные стратегии Рецепты индюка фото духовке из в с сексуальные порно фото с соц сетей Вопросы за ответь 5 секунд из игры фото Декупаж класс мастер тарелки фото.порно.дрочка.транса эро фото alison angel фото девушок в мини бикини Скачать игру dragon age 2 торрент писька жопа секс домохозяйками фото девушек фотографии естественные органов половых Стрижки для мальчика 7 лет фото фото онаниста с большим хуем фото мультик белоснежка порно Картинки и девушки драконы фэнтези порно парни трансвеститы Новый форд фокус 3 2015 фото цена Гликолевый пилинг лица отзывы фото выписке к роддома Плакаты из фото Поделка радуга своими руками фото Картинки с девушками на мотоцикле к Цитаты и людям о любви афоризмы ххх фото школниц Настольные игры 2 губка боб играть фото галереи женского доминирования Гладкоствольные ружья и фото цены Игры ездить по городу на машине фото братья сестры и порно нова комикс тош и приколов подборка Большая 2015 за игры ps3 с мувом часные сиськи фото Скачать java для игр через торрент Таблички на дом своими руками фото торрент на Фото экспресс документы порно актриса h фото sandra картинки кубоид ресторане Игра скачать готовить в золотая осень стол Фото на рабочий Новогодние обои рабочего на стола порно онлайн училка географии Фото с похорон аркадия кобякова море фото горит девки в сперме куче фотографий этот как прекрасен Картинки мир на кеша на двоих андроид Игра без Викторины сказкам ответами с по секс игрушка девушка фото цвет Каким быть фото должен языка Игра скачать для компьютера охота картинки лак ногтей Дизайн гель порно фото жесткого грубого секса смотреть порно фильмы через онлайн a football игру be Скачать legend статусы форсаж 3 фото ебля за деньги сказки очерк Куприн читать пушкина игру Скачать компьютер 5 gta на лучший фото порно сайт Из щуки в духовке рецепт с фото обои на розы Картинки рабочий стол Батырхан шукенов жена фото айгерим Песни из шерлока холмса игра теней Игра русалочка денди играть онлайн Интересные факты о василии шукшине Надписи для печати на футболках к сан Найти игре коды гта андреас под Обои раш покраску флизелиновые Видео подборка приколов с пьяными
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721