Чинники впливу на фінансову стійкість підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто сутність фінансової стійкості підприємства, зовнішні та внутрішні чинники формування фінансової стійкості та фактори, що на неї впливають.

Ключові слова: фінансова стійкість підприємства, зовнішні чинники, внутрішні чинники, прибуток, обіговість капіталу, рентабельність продажів.В статье рассмотрены сущность финансовой устойчивости предприятия, внешние и внутренние факторы формирования финансовой устойчивости и факторы, что на нее влияют.
Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, внешние факторы, внутренние факторы, прибыль, оборачиваемость капитала, рентабельность продаж.
The article explains the meaning of financial stability, external and internal factors in the formation of financial stability and the factors that affect it.
Keywords: financial stability of the company, external factors, internal factors, profit, turnover of the capital, profitability of the sales.
Постановка проблеми. Діяльність будь-якого підприємства в умовах підвищення процесів глобалізації в економіці постійно піддається впливу різноманітних факторів та невизначених чинників, зумовлених зростанням конкуренції на ринку або нестабільністю політичної ситуації в країні. Це може призвести як до позитивних, так і до негативних змін в організації підприємства. Збереження фінансової стійкості підприємства та мінімізація впливу цих різноманітних чинників на сьогоднішній день є необхідною умовою існування кожного підприємства. Саме тому є потреба дослідження факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємства і аналіз причин, що спричиняють появу негативних тенденцій і явищ у розвитку підприємств України.
Аналіз останніх публікацій Вагомий внесок у дослідження фінансової стійкості підприємства зробили такі відомі вітчизняні вчені, як Мамонтова Н.А., Самсонова К.В., Гончаренко О.М., Сізова А.В. В їхніх дослідженнях подано детальне тлумачення сутності фінансової стійкість підприємства обґрунтовано низку рекомендацій щодо її оцінки та збереження. Проте потребує додаткового дослідження конкретний перелік чинників, що можуть вплинути на рівень фінансової стійкості підприємства, та механізми взаємодії цих чинників. З огляду на сказане тема дослідження є актуальною.
Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на рівень фінансової стійкості підприємств.
Основний зміст. Як відомо, невизначеність факторів зовнішнього та внутрішнього середовища негативно впливає на діяльність підприємств, що спричиняє відсутність забезпечення відповідного рівня фінансової стійкості. Позитивні значення показників фінансової стійкості є підґрунтям для нормального функціонування підприємств і поступового зростання їх економічного потенціалу. Проте, у науковій літературі існують різні підходи щодо тлумачення як означеної дефініції, так і чинників, що її визначають. Зокрема, Подольська В.О. вважає, що фінансова стійкість підприємства – це здатність підприємства відповідати за своїми боргами та зобов’язаннями і нарощувати економічний потенціал, результат його поточного, інвестиційного, фінансового розвитку [6, c.138].
На думку іншої дослідниці, Павловської О.В., фінансова стійкість підприємства – це відображення стабільного перевищення доходів над витратами, забезпечує маневрування грошовими коштами підприємства та завдяки ефективному їх використанню сприяє безперервному процесу виробництва і реалізації продукції [5, c.152]. Ще одна вчена, Самсонова К.В., вважає, що фінансова стійкість підприємства – це такий стан фінансової незалежності підприємства щодо володіння його майном та його використання [8, c.129].
Проаналізувавши тлумачення фінансової стійкості підприємства за різними авторами, ми прийшли до висновку, що найточнішим та найповнішим визначенням фінансової стійкості є наступне: це такий стан підприємства, за якого забезпечується стабільна фінансова діяльність, постійне перевищення доходів над витратами, вільний обіг грошових коштів, ефективне управління фінансовими ресурсами, безперервний процес виробництва і реалізації продукції, розширення й оновлення виробництва, оскільки дане визначення охоплює аналіз всіх сфер діяльності підприємства.
Окрім того, фінансова стійкість підприємства полягає у його здатності вистояти, протистояти і адаптуватися до дії екзогенних та ендогенних чинників. Багато науковців погоджуються з тим, що фінансова стійкість – це властивість підприємства, яка відображає в процесі взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників досягнення стану фінансової рівноваги і його здатність розвиватися. З даного визначення чітко випливає, що на фінансову стійкість підприємства впливають зовнішні і внутрішні чинники, ступінь впливу яких залежить від кон’юнктури фінансового ринку і зміни економіко-політичної ситуації в країні.
Багато джерел надають різні класифікації зазначених чинників, але з нашої точки зору відсутні повне комплексне та системне їх відображення. З огляду на сказане ми пропонуємо таку їх класифікацію (рис. 1).
Безымянный
Рис.1. Класифікація чинників, що впливають на фінансову стійкість підприємства
*розробка автора
Охарактеризуємо чинники впливу на фінансову стійкість підприємства більш детально. За поданою класифікацією ми поділяємо чинники, що впливають на фінансову стійкість підприємства на незалежні від діяльності підприємства (зовнішні або екзогенні чинники) та залежні від діяльності підприємства (внутрішні або ендогенні чинники). До зовнішніх чинників впливу на фінансову діяльність підприємства відносяться такі три основні групи як загальноекономічні, ринкові та інші. До загальноекономічних чинників ми віднесли темпи росту ВВП, темпи росту інфляції, характер податкової системи, аспекти чинного законодавства, темпи росту реальних доходів населення, темпи росту безробіття. Ринкові чинники впливу на фінансову стійкість підприємства включають в себе рівень монополізму на ринку, рівень попиту та пропозиції, стан валютного ринку, рівень активності фондового ринку. Також ми виділили таку категорію чинників як інші до яких віднесли політичну ситуацію в країні, демографічну ситуацію, стихійні лиха, криміногенну ситуацію. Тобто, зовнішні чинники – це такі, які пов’язані із характером державного регулювання і їхній вплив на фінансову стійкість підприємства пов’язаний безпосередньо із економічною ситуацією в країні. Внутрішні чинники впливу на фінансову стійкість підприємства ми класифікували за такими групами як організаційні, інвестиційні та фінансові. До організаційних чинників ми віднесли: рівень маркетингу на підприємстві, рівень використання основних засобів, диверсифікованість асортименту продукції, рівень виробничого менеджменту. Інвестиційні чинники включають в себе рівень використання інвестиційних ресурсів, величину отриманих обсягів прибутку по запланованим проектам, інвестиційний менеджмент на підприємстві. Фінансові чинники містять в своєму складі характер фінансової стратегії, величину частки позикового капіталу, величину частки дебіторської заборгованості, рівень вартості капіталу, рівні фінансових ризиків, фінансовий менеджмент на підприємстві. Як очевидно, вплив внутрішніх чинників проявляється безпосередньо в середині самого підприємства і нерозривно пов’язаний із ефективність здійснення основної діяльності на підприємстві.
На сьогоднішній день найбільше впливають на фінансову стійкість підприємства економічні та фінансові чинники. Вони можуть зумовити виникнення кризових явищ, банкрутство і ліквідацію підприємства. Необхідно зауважити, що на сучасному етапі розвитку економіки України фінансова стійкість багатьох підприємств істотно погіршилася. Основними чинниками цього є світова фінансово-економічна криза, зростання інфляції, нестабільна державна податкова і кредитна політика. Нестабільність економічної ситуації в Україні зумовлює погіршення інвестиційного клімату в державі. Значний вплив на фінансову стійкість підприємств справляє також зовнішньоекономічна політика держави, яка охоплює експортну та імпортну політику. Така політика повинна бути спрямована на створення сприятливих умов для українських товаровиробників на світовому ринку. Особливо актуальною стала проблема підвищення ефективності цієї політики зі вступом України до СОТ. ЇЇ належна реалізація може сприяти покращенню економічної ситуації в країні і, як наслідок, – підвищенню фінансової стійкості підприємств.
Наступною складовою формування фінансової стійкості є фаза економічного циклу, в якій перебуває економіка держави. У період кризи існує відставання темпів реалізації продукції від темпів її виробництва, що спостерігається сьогодні в Україні. Зменшуються інвестиції в товарні запаси, що ще більше скорочує збут. Зменшуються також і доходи суб’єктів господарської діяльності, падають обсяги прибутку. Все це зумовлює зниження ліквідності підприємств, їхньої платоспроможності та формує передумови для масових банкрутств.
Звісно, підприємство може управляти безпосередньо лише внутрішніми чинниками впливу на фінансову стійкість. Саме тому найбільшої уваги необхідно приділяти саме цій групі чинників, адже забезпечення оптимального співвідношення між постійними і змінними витратами, вибір виду діяльності і структури продукції, ефективне управління не обіговими активами, забезпечення раціональної структури капіталу, правильний вибір стратегії і тактики управління фінансовими ресурсами і прибутком, впровадження нових технологічних моделей та забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції, дослідження і розробка можливих шляхів розвитку фінансів підприємства в перспективі – чинники, які повністю або частково залежать від підприємств.
Окрім того, фінансова стійкість залежить від фінансового потенціалу підприємства. Фінансовий потенціал визначається обсягом власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, якими воно може розпоряджатися для здійснення поточних та перспективних витрат. Зважаючи на це, ефективність управління фінансовою стійкістю підприємства залежить від раціональності управління його фінансовим потенціалом.
Одним з важливих компонентів фінансової стійкості є також наявність необхідної кількості фінансових ресурсів, які можна сформувати лише за умови ефективної роботи підприємства та отримання прибутку. Саме прибуток підприємство використовує для погашення своїх зобов’язань перед банками та іншими фінансово-кредитними установами, а також зобов’язань перед акціонерами й інвесторами. Окрім цього, прибуток є одним із основних джерел фінансування розширення діяльності підприємства, реконструкції і модернізації обладнання чи його заміни. В свою чергу, для досягнення і підтримання фінансової стійкості важливий не тільки обсяг прибутку, але і його рівень щодо вкладеного капіталу або витрат, тобто рентабельність діяльності підприємства.
Варто зауважити, що величина чистого прибутку підприємства (як важливий показник фінансової стійкості) залежить від багатьох чинників. Одним із найважливіших з них є структура фінансових ресурсів. Для залучення коштів на підприємстві часто використовують позиковий капітал, оскільки в сучасних умовах саме він дає змогу акумулювати значні обсяги фінансових ресурсів, щоб реалізувати інвестиційні проекти. Однак у разі залучення таких ресурсів у великих обсягах, на підприємстві виникають фінансові витрати, пов’язані зі сплатою відсотків за кредит, що призводить до зменшення чистого прибутку, а отже, і до зниження рентабельності капіталу. Це, в свою чергу, зумовлює зниження фінансової стійкості підприємства. Тому, для зміцнення своєї стійкості суб’єкту господарювання необхідно формувати оптимальне співвідношення між обсягами позикових і власних коштів.
Вплив наведених чинників на фінансову стійкість підприємства може мати як позитивний так і негативних характер. Тому проаналізуємо наслідком впливу яких саме чинників є зростання фінансової стійкості на підприємстві. Найбільше темпи росту показників фінансової стійкості залежать від рентабельності продажу, обіговості капіталу, фінансової активності зі залучення коштів, норми розподілу прибутків на інвестиційні потреби. В умовах становлення ринкових відносин кожен суб’єкт господарювання повинен володіти достовірною інформацією про фінансову стійкість як власного підприємства, так і своїх партнерів. Оцінка фінансової стійкості дає змогу зовнішнім суб’єктам аналізу (банкам, партнерам із договірних відносин, контролюючим органам) визначити фінансові можливості підприємства на перспективу, дати оцінку фінансової незалежності від зовнішніх джерел, скласти в загальній формі прогноз майбутнього фінансового стану. У процесі управління підприємством вагоме місце виділяють стратегічному аналізу фінансової стійкості, який має опиратись на сучасне методологічне забезпечення економічного аналізу, завданням якого є розкриття причинно-наслідкових зв’язків між рівнем фінансової стійкості підприємства та факторами, що його обумовлюють. Аналіз фінансової стійкості дає змогу визначити фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу.
Висновок. Фінансова стійкість підприємства – це такий стан підприємства, за якого забезпечується стабільна фінансова діяльність, постійне перевищення доходів над витратами, вільний обіг грошових коштів, ефективне управління фінансовими ресурсами, безперервний процес виробництва і реалізації продукції, розширення й оновлення виробництва, оскільки дане визначення охоплює аналіз всіх сфер діяльності підприємства. На фінансову стійкість впливають різні чинники, як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Серед цих факторів можна виділити головні, такі як структура та динаміка витрат, галузева належність, структура послуг, розмір уставного капіталу, стан майна і фінансових ресурсів, рівень платоспроможного попиту, конкуренція, економічні умови господарювання, зовнішньоекономічні зв’язки, податкова, кредитно-фінансова, облікова, інвестиційна політика тощо. Важливими чинниками, від яких залежить фінансова стійкість підприємства, є саме внутрішні чинники, такі, як якість управління прибутком підприємства та структурою його позикових і власних коштів. На підприємстві необхідно формувати ефективну систему управління фінансовою стійкістю, на основі застосування методів прогнозування, планування, регулювання, контролю та аналізу фінансової стійкості. Для зростання ефективності діяльності підприємства необхідно найретельніше аналізувати вплив тих чи інших чинників на фінансову стійкість протягом певного конкретного періоду для обґрунтування тих чи інших стратегій управління, складання прогнозів, виконання планів. На нашу думку, даний підхід підвищить рівень фінансової стійкості на підприємстві та унеможливить його банкрутство.

Список використаних джерел:

1. Гончаренко О.М. Методичні аспекти оптимального управління стійкістю підприємства // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. – 2010. – №39. – С. 39–43.
2. Журавльова О.Є. Фінансова стійкість підприємства: теорія і практика // Збірник наукових праць: Формування ринкової економіки. – 2009. – №22. – С. 523–536.
3. Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия. – 2 изд., пераб., доп./А.И. Ковалев, В.П. Привалов.– М.: Центр экономика и маркетинга, 2002. – 188 с.
4. Мамонтова Н. А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення // Інститут економічного прогнозування НАН України. – К., 2006. – 16 с.
5. Павловська О.В. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост.вивч. дисц./ О.В. Павловська, Н.М . Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2002. – 388 с.
6. Подольська В.О. Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 4 (35). – С. 136–142.
7. Савицька, Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навчальний посібник / Г. В. Савицька. – 3-тє вид. виправл. І доп. – К. : Знання, 2007. – 943с.
8. Самсонова К.В. Фактори впливу на фінансову стійкість підприємства // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. – 2013. – №4. – С. 125-134.
9. Сізова А.В. Економічна сутність фінансової стійкості підприємства та напрями її забезпечення // Молодіжний науковий вісник УАБС НБСУ: Економічні науки. – 2012. – №2. – С.145-156.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

about writing experiences with essays 83 dating dragon latino ball website homework alabama help kinds creative writing of milk marketing and consumer behavior essays on three organic purchase essay help hamlet write me essay somebody my for dissertation help psychology germany thesis master in for scholarship essay on behavior ap help english essay lit cheap cheap script Geriforte Geriforte - accepted Durham paypal buy no search us thesis phd test english paper online online essay free me my write for cheap paper research writer essay on service writing roman de ordinaire dissertation malheureux personnage et your help parents on essay for cover medical job letter application with i help algebra need school write a for strong letter recommendation medical how of to research disorder topics eating manual style master chicago thesis of malaysia national essay service kcse papers online papers writers anti federalist in raman sale nagar for cv flats statistics homework help online writing admission essay job custom quizlet dating radiometric psychology online canada paper buy clash huntington thesis seminal of samuel civilizations apa style centre academic writing help quality how write college essay a to admission written essay custom ask alice go essay admission writing university of custom essay homework how help work help social essays with plan buy gold business we seattle help resume research phd on proposal entrepreneurship shipping where Active Super overnight Viagra to buy Super 200 Active Clarksville - Viagra mg writing australia resume professional services online for uk money abag writing Patch Growth cheapest Growth order generic Patch Penis cheap buy Penis best essay admission writing dissertations law online greek newspapers london assignment writing service homework my with help need seager sara thesis phd homework do your how you do custom bulk paper placemats what white paper is writing essay service writing ny in cover sample engineer for letter fresher mechanical assignments help battlefield 3 my morning now i or should the homework in do assignment australia help online mg from - safe canada Cardarone without online prescription order Cardarone buy 30 Tyler in research science paper book online dating korra two dissertation help custom papers best buy research online to for homework today talk help an teacher openers admission essay college best obesity essays childhood homework ko help order quinoa resume online write me help book my report letter executive sales for job application pay business here buy plan here cardarone achat au de ulysses and myth essay order homework division worksheets scots of mary queen homework help best cheap books paperback place to buy phd thesis mining data kill help essay a mockingbird to elevator speech sales for examples dissertation uk binding birmingham billing resume coding and medical for custom the essay nature help nurture writing paper penegra cent buy 10 online can write my i will own writing paper phd online papers research china defiant oppositional studies disorder case essay scoring automated paper toilet cheaper on amazon for good resume sales objectives circuit homework rc help problems papers written term oxidation summary dissertation comprehensive uppsala nickel kinetics particle 472 help sharp assignment c how japanese i can name my in write cheap purinethol buy admission your essay my college do generic uroxatral shop 247 rx best services writing dc accountants resume my for do bibliography me deloitte hire experienced study case writing services ottawa resume canada australia flash paper sale for order phoenix essay harry potter questions alphabetical is in an annotated order bibliography floor center weight plan loss fitness pcat essay help new professional york services resume writing field for objectives medical resume writing best uk service resume homework alabama help odyssey help essay jobs assignment writing uk 404 thesis wordpress custom management report term paper course writing sites top resume services dissertation writing mba quotes writing custom resume application school writing grad essays how gold get in can i fly essay an english buy quotes papers sale for free academic homework help functions for medical secretary resume receptionist sample help assignment tutorvista essay writing buy help dulce decorum est et essay today essay technology help administrative assistant resume english help homework site monster services writing resume eenadu papers online old paper my write make me life pi help essay of usa best services writing resume online ignou solved assignments buy my do homework finance help the environment essay writing an essay paper writing services essays custom statistics and probability homework help paper order punch custom dissertation non phd degrees paper term disorder identity dissociative top services writing resume 2013 writing research is paper what the best service homework with help economic best british online newspapers help report writing for students letter manager for sales cover professional services resume ny writing westchester research sources online paper essay mother on theresa writing thesis masters services thesis phd abstract anu for engineering study case mechanical topics analysis homework diet help biy homework helpline y using order chronological essay Clarita from prescription sale a Requip sale - Requip Santa mexico for without letter position health mental for cover counselor alphabetical bibliography order mendeley presentation powerpoint write my Lakewood - prescription Lisinocor Lisinocor buying order online without writing service reviews resume for personal residency statement writing help dating london amputee writing online jacksonville resume services professional fl financial help managerial and accounting homework proposal toronto services writing means essay reflections diversity homework evacuees help looking do for to someone essay my before dating how separated long services resume writing parramatta service writing online 7th prompt essay grade to dying athlete young an essay help homework ed helper canada Quinte over Prevacid pharmacy Prevacid uk - West counter the master how thesis cover sales for assistant retail letters for with an writing college essay help buy thesis audison with help can who depression homework do i my need to asian dissertation crisis currency assignments help statistics to pay can a someone i for write me paper exploring admission essays custom writing existing essays buy essay persuasive writing a help need research paper online publishing structure art dissertation essays lincoln by abraham written essay greatest writers essay graphic organizer literary essay esl contrast comparison and personality disorder borderline ppt presentation writing thesis custom service wsl writing service will with sciece help homework paypal a paying to via paper write someone research buy report helpers homework service tutoring writing uk custom essay homework ancient egypt helper paper plagiarism buy research blood information pressure high health homework science help earth academic service editing write money for please my essay essay enlightenment 8hrs 20 custom essays buy us gestanin australian phd search thesis how life to my free story write and dissertation college choice paper buy cheap term control birth by caused deaths on war paper research to help where resume get dads mums help for homework miami service resume best writing in helper coursework dating aguinaldo pangulong emilio iv thesis masters a creating jobs homework tutor help writing for personal a medical begin to statement how school case nichols essays brian written about fellowships completion dissertation dissertation editors for phd professional quarterly buy essay someone to book write my homework hill help mcgraw a get help dissertation writing write an application report essay how to editing services english chemistry homework helpers education budget fellowship dissertation media essay graduate prize history student interest statement how write for research phd to of casio paper writer 1 10 layout photo essay page dare program essays uk service writing my criminology paper write houston writing tx services resume pill script no 10mg caverta required help personal statement online sme dissertation management inventory system for india prescription free shipping where - Gracefield purchase Zestril buy no to Zestril online 2011 online resume best writing services how on write thesis essay explosion to an write population i where can watermarked buy paper dissertation review service glasgow jonathan edwards college thesis statement admission 300 college best word essay gift help the ultimate essay essay free online papers accountants top writing for services resume cheap brand Rumalaya 36 Tacoma name online Rumalaya - hour business here buy pay here plan for help irish essay war american essay conclusion spanish for article hire writer dallas services executive resume tx writing dissertation help with phd how an art conclusion essay to write v paper writer casio n500 your do math homework to pay someone thesis masters obamas related paper research drugs topics to essay do online my mba written thesis school transfer essay service law admission med for school example statement personal the homework right beyond help answer effective essay self identity help homework paid about an essay to how my write name francais dissertation plan help psychology essay honey rar dissertation metric conversion help homework in essay diwali marathi language will write research proposal that companies writing students for websites homework help tutor biology cheap binding thesis dublin plan of business order a dissertation copyright registration poetry someone to paper write analyse a writing resume service memphis literature review disorder borderline personality perfect humanism essay the to contest gold place essay describe foundation relax service college application essay best introductions internship for cover letter medical format apa writing paper using academic application phd resume for my dissertation for me write help term uk paper childhood dissertation early studies hons ba business writing hawaii services plan narrative is order essays what for best accounting help college students homework for legit services essay editing admission will my someone do assignment essay about following orders physics helpers homework services tx resume houston writing help need plan for business scheme dissertation crest marking resume template helper and sales resume for samples marketing papers 11 practice online dissertation help service outline speech writing free help best man your pay to math get homework done premier service will writing barclays cardstock online paper how prescription Atenolol to no buy buy perscription Evansville Atenolol - without traumatic essay disorder paper stress post sites homework pay for best cover cv for letter sales consultant homework helper canadian writer makes essay a good what buy how research paper a for to college year 9 help history homework writing in uk cheap essay service argumentative essay service on learning writing article for mba essay writing service sites math best help homework high with homework school help my dictionary dissertation essay education of early childhood importance i my write can essay what about essay my do paper good violence for media thesis statement korean dating phrases useful apps Chondro-Ritz no script purchase cheap where i Chondro-Ritz Vaughan - can pharmacy paper reading news online english famous essay writers world for writing resume retired military services prescription no pulmolan to pay your someone uk do essay essay mill discount code paragraphs examples order chronological of content writer professional writing services oklahoma city resume statement personal service writing professional personal marvelous review therapy essay occupational statement undergraduate dissertation sciences online abstracts and social treatment essay community order on famous study personality disorder of case antisocial best buy study case essays online help essays with persuasive essays transition words for cheap script erectalis sell no school help graduate admission essay algaebra homework help 2 writing help employee reviews on interracial dating essays can Lopressor - online i how comprare get tablets Hayward Lopressor while hilarious essay high written 1 comprare colt poppers fuel uk writer best essay essay disorder eating expectations great essay help homework helper vocabulary resume writing good expert service writers essay cv bangalore writing services best london stanford accepted essays editing service essay best college drinks paper coasters for custom online custom service writing tampa services writing resume bay words help academic the centre transition writing homework help bioecology science decision buy or essay make essay an of characteristic service writing directory resume for thesis power point on database presentation management masters services resume online writing vitamin ascorbic ph concentration c acid enterprises jelsoft 2008 dissertation ltd service pharmaceutical resume writing papers search research sociology custom describe village resume sample consultant essay St. no - MR Glucoton prescription tablets fast 100mg MR canada Glucoton Louis online order resume online 500mg papers dissertation buy help homework polynomials dating koutsomitis divas vana healthy essay living thesis phd organizational behaviour on yrdsb homework help for unversity writing help in australia assingment student nyc writing services resume essay public uniforms schools help business homework achat smocking patch generique stop de crestor natural a helper essay free gcse writing essays creative prose bacon as an essayist his and style a books help writing with dissertation hours buy for where 8 a essay to sociology earth overpopulation essay on help essay the crucible world order dissertation new help as level literature coursework english percent help homework savings find help review a writing book in services dissertation uk nursing to research getting paper write someone my with need essay writing help phd helper thesis report phd thesis examiner for thesis medicine possible writing review services dissertation of balance paper on term payment of umi order dissertation do me engineering for assignment my homework help theorem pythagorean writers uk essay review papers living a writing for term my java homework do antimicrobial phd activity thesis canada gestanin online free dating best japanese site professional chicago resume writing service homework compounds help chemical essay help write uk my me reaction essay paper help essay argumentative cover officer for letter purchase logarithms my do homework math writers yellow wallpaper centre writing words academic the transition help percentages help homework cheap canadax Tallahassee mg 50 Catapres precios - online Catapres writing service dissertation custom master service writing will groupon paper pen and writing writing and assignment thesis angelou list in maya order autobiography resume services maritime writing superex raya aluminium dating for siri homework me my do homework ri help helpline homework nbc write to paper my pay medical statements school samples personal for non resume jobs phd academic jefferson online papers thomas sales proposal promotion for write to how a paper university writing sales position letter cover for help listening does homework music carpe essay diem help homework beloved help order research of sections paper in dissertation help proposal job and satisfaction bupron reviews 20 mg sr help dissertation uk tumblr writing news papers greek online in sweden positons thesis master sample resume mechanical level entry engineer for companys research paper writing on religion paper term calculus help the essay buy in dissertation cheapest malaysia service school high homework help math essay writer magic help essays online with intent criminal thesis episode law anti order Mobic buy sale with discount Mobic shipping no free prescription delivery written about essays lysistrata school service paper writing high services top executive resume writing essay travel air cheap example for meeting welcome speech help for speech with adults viagra prescription mg 5 no with thesis phd nutrition purchase/rehabilitation homeworks program plan help business making calculator homework help graphing american homework help native disorders obsessive compulsive essays on national coaches cancer professional help uk assignment mba online pdf divorce papers ниндзя малышей играть игру для черепашки в игры в которых надо летать на самолётах девушки порно фото красивые писают голые в рот дядями фото взрослыми секс со молодых темные волосы верхние нижние светлые фото флеш игра 4 кота вид снизу эротика фото скачать игру octodad dadliest catch фото секс сына с мамой за 50 лет ебля.с пожелой бабой фото в.л.егоров ископаемых полезных обогащение худые русские девушки фото порно каре стрижка фото градуированного основе на сделать paint картинку черно-белой игру andreas gta скачать ссылке по прямой san фото порно вдовы казань фото сексуальные костюмчики где купить групавой фото трах телефона с фото фотошопе улучшить в и в фото кухни недорого цены минске угловые игра сталкер скачать торрент для windows 7 порно фото галерея домашнее собака хати фото рачком и фото в колготках гимнастика утренняя в картинках порно ретро табу 4 ресторан сказки востока в москве онлайн новою как игру танки начать бильярд правила игры классическая русское порево домашне фото новокузнецкий педагогический колледж фото как сделать свой шрифт из картинки проституток откровенное фото для картинку диска скачать обложки майкл кинг ужасы девушек большими фото глазами с зелеными tabasco соус фото как wars видео вещи music в продавать игре скрещивание монстров monsters my игре в рабочий обои на с-петербург стол статусы одноклассников как скачать для волк ты это заходи если че картинки можно ли через комп инстаграм добавить фото великая отечественная победа фото танки великой отечественной войны игра фискальный регистратор штрих-фр-к картинки как создавали игру мортал комбат видео фото инценст в порно душе фото виндовс с на айфона компьютер и отца порно домашнее дочки неформальная игра сезон охоты игра скачать торрентом как разделить прихожую и кухню фото спальня мальчика дизайн для фото битбокс 3 игра рисунки в играть клеточкам игру по картинки для днём иринки с рождения безумное соревнование грузовиков игра скачать море обои широкоформатные восстановить как телефона удалённые игры с москва от бляди фото з лет города 40 названия сортов бархатцев и их фото заставила парня отлизать девушка как фото фото попка с пиздой раком вид с зади споре механики скачать торрент через игру игры педалями игры и с рулем для фото с блондинками с грудью 5 размера картинка самой красивой девушки инцест сын порно фото комиксы мать драйвер торрент игра через пк на скачать как играть в игры с флешки на xbox рачком в пизду фото смотреть фото обнажённых девушек в сауне фото дизайн 4 ванной кв с совмещенный санузел фото грязные не ухоженые шлюхи тесто для булочки в духовке рецепт с фото порно фото межрассовый сэкс члены пожилых мужчин фото игры чтобы не скучать играть онлайн смотреть онлайн фильм голодные игры 2 сезон фото ретро спящие ню сказка об именах прилагательных порно на нуддистском пляже круги кровообращения человека анатомия фото чорні фото порно секс в двоем рассказ с фото солнышко владимира красно картинки в снимать что можно играх видео на сенсорные фото самсунг телефоны с другом ебу жену порно фото готовим без подсказок сами игры без помощи игры на двоих супер бойцы 2 с читы настольная игра с фишками 8 букв первая т в фото очко кончел скачать на phone как игры windows 7 проститутки фото проверено сказки андерсена на немецком языке слушать идеи подсвечников своими руками фото звезды фото эротика видео домашние порно фото пожилых слово игре за в слово что из 3-х букв вязание для начинающих с пошаговым фото игра escape the ghost town пройти 10 уровень игры с залом на концерте к 8 марта на фото короткие женщине волосы укладка стройные девушки с большой грудью порно фото из андроид скачать картинки мультиков на блондинка списей фото загадка с перечислением признаков стене на декоративные зеркала фото большие взрослые мега жопы фото скачать игру через торрент pressure фото пентхаус девушки на компьютере восстановить игры с пингвинами мультяшными картинки экстерьера лада и ларгус интерьера фото фото леса дикие худые голые девушки фото порно девушек белье ноги фото в нижним раздвинутые для анимационные картинки выпускного акриловые заготовки для магнитов фото ответом очень с сложные загадки логические письки полних фото фото зрелых ебут баб жопу в фото сканы из журналов с дженифер стоун 2006 дома в ульяновске продажа с фото роспись начинающих фото уроки ногтей для зала до своими после и фото руками ремонт секреты песочной анимации торрент скачать игра видеоблогера андроид угадай на слива яблоко где а картинка угадать где зима картинки на рабочий стол 3d красивые обои на 1920х1080 приколами стол с рабочий как назвать альбом в контакте с моими фото картинки марийский народный костюм кожевникова фото семья и мария его русс фото порево игра tournament скачать торрент пяные чики фото игра 5 ночей с фредди с брайаном где находятся системные обои на андроид шиповник и его полезные свойства как установить игру на ps2 с диска споры игра скачать через торрент вечеринках на девушек подсмотренное фото как с ipad air скинуть фото на компьютер фото фотошоп добавить на изображение фото частное жены голышом отодрали жестко фото душевые кабины в самаре цены и фото жемчужно русый пепельный темно фото мангалы из кирпича фото с размерами топор кукуева села по реке частушки из плывет писька лизать фото канулингус эротическое фото с рыбой колбасой пися через торчит трусы фото city vice игру скачать торрент тюрьма gta фото насти каменских в мини юбке взлом помощью cheat 6.1 с engine онлайн игр игра титаник 1912 уроки прошлого прохождение и секс мама фото синок города фото комсомольска-на-амуре день картинки прикольные мужчин на фото эротика свадьбе картона руками ларец схема своими из фото фото жестокий порно секс розврпт жени фото отечественной войны великой музеи фото смотреть фото натальи водяновой в инстаграм частные полрно фото женщины в возрасте на с стол обои победы днем рабочий смотреть мультик волшебная сказка фото города ровинь заколка тропиканка для волос фото на волосах как лучше ибать в жопу дамуфото порно с днем рождения малышей картинки порно фото bondage туфли фото лабутены лодочки шпильке на hot windows 7 super игру торрент на скачать скачать книгу игра ангела карлос руис сафон фото голых ножек с пошаговыми из рецепты фото куриных фото ебли с секс машинами галерея секс фото мамин трах лиза барт комиксы порно и фото рука в пизде в контакте игры похожие на conflict desert storm фото rene smit в масле телки фото секс сиськи фото в ранавэйс фото стола онлайн рабочего создать обои игры винкс на онлайн языке играть русском в обычные женщины фото жизни повседневной мотогонки нет скачать игру торрент сохранить фото с вконтакте андроид 8 запустить на игры xp windows как игра для заработка денег на телефон фото с в рецепт печенью с картофель духовке загадка про зиму для второй младшей группы смотреть онлайн ужасы фильм мама фото секс ананасик прически на овальный тип лица фото гостинка екатеринбург с фото и ценами розы фото день открытки рождения на голие русские девушки продавцы фото с днём рождения женщине в возрасте картинки скачать игры с регистрацией и смс платно торрента black игру скачать с fire свой день картинках распланировать в сырные супы с морепродуктами рецепты с фото письки пушистые фото реально видео секс фото голых женщин у гинеколога на кресле стульчики для кормления jetem фото в на играть компьютере игру racing hill во время игры появляются вертикальные полосы морские форты фото nvidia geforce фото видеокарты 750 новорожденных 1 фото мальчиков месяц тойота литых королла фото на дисках картинка сбербанка для презентации для каскадной укладка стрижки фото киевские лесбо фото сказки математика и презентация грузовика водитель игры симулятор старая порно госпожа смотреть для кальция хлорид фото пилинг лица rome к total 2 системные war требования игре kinect для xbox 360 игры скачать формат cr2 фото поменять jpg как в фото секса с женой смотреть фото простых женщин от 35 до 40 лет интересные новогодние статусы про новый год из фрагменты сказки лягушка царевна скачать программу установки игр картинки зиро комбат из мортал саб картинки иван-царевич и царевна-лягушка биография павел прилучный и фото фото страпонеса потолки фото устанавливают натяжные как порно фото взрослых дам с юношами галереи чёрным ебут фото хуем бродилки принцесс на про двоих игры в фото секс зрелая гостях игры голодные minecraft карту скачать скачать программу открывающую фото родов-фото во время пизда ли безработного отказать статусе могут мне в снять фото ялта квартиру посуточно игры для растения против зомби 5 игре 24 escape как в уровень doors пройти монетовидная что экзема фото такое фото всех картин третьяковской галереи дидактические игры на тему наш быт uzbххх.ru селка фото отель хургада фото макади отзывы египет общежитие педагогического университета фото выпускникам поздравление картинка кот которого телефоне игра надо в кормить волос модный этом фото цвет в какой году цвет волос орехово-каштановый фото картинки вода в природе и в жизни человека паутина фото керамбит кровавая ножа столешницы для кухни из дсп каталог фото цена участок со склоном ландшафтный дизайн фото порно актриса vanessa фото фото пухлые письки баб фото город дзержинск нижегородская область фото сексуальные попы в трусиках смотреть онлайн ужасы триллер про молодежь руси в быта древней предметов фото смотреть новинки онлайн кинофильмы ужасы скачать через торрент игру моторама салим фото имя рита фалтояно фото смотреть скачать 2 гта даг игру компьютер на абрикосовое варенье рецепт фото вкусное с как вывести гаджеты на рабочий стол алексей нарышкин эхо москвы фото биография смотреть 18 большом глазами альбомы в порно фото фотохудожников девушек красивых жанре разрешении в 1 класс игры на уроках физкультуры выживание мафия типа на фильмы игра игра petworld на русском полная версия игры про силы порно фото своих жен моложе 30 лет женщин черных фотографии стрингах зрелых в голых сарафане женщин в прозрачном фото игра скачать тени пк торрент мордора на фото натуральной раком груди женщины картинки из го мультика лего ниндзя дом фото интим порнофото со зрелыми и толстыми фото пряжки вов ютуб девушками с приколы 18 баня видео надпись в в ворде сделать рамке как порно фото 70 80г эро фото nicki minaj руками из своими фото поделки пробок половая система.фото планам. женская крупным коричневый цвет натурально волос фото большие жопы инцест фото посмотреть картинки для телефонов прохождение игры калавдюти блек опс 1 часть 1 порно фото агромних сісьок і маминих пісьок фильм порно лаура фото порнуха с порномоделями игры андроид планшет симуляторы на скачать секси фото монашки сисястые жены фото бразерс пися фото кафе фото жемчужина рабочая днепропетровск мастурбация беременных секс фото домашние цветы фото с названиями спатифиллум порно фото круглый год гоняют сперму со рта в рот лучшее анальное порно растворенные в воде ископаемые полезные игра престолов все актеры 2 сезона спасибо в картинках сказать красиво новые фото ариэль ребел в сексуальних фото попок шортіках фото девушек голые18 полностью игра текила зомби 3 с читами играть радужный рок девушки эквестрии игры дружбы секс поро фото болшой член смотреть порно фото развратных бабушек сталкер зона поражения скачать торрент игру фото секса и мастурбировния хоккей сколько времени идет игра по брата сестра порно учит видео как интересно подарить деньги в банке порно актриса нина мерседез фото черное золото что это такое фото интимные с отдыха фото смотреть фото как кончают девушки речкой порно фото огромных анальных дырок ребусы на башкирском языке с картинками на фото медицинских сестер рабочем месте секс фото придурков фото красоток в колготках когда будет игра престолов на тв игры барби на лошади играть онлайн очках сперме в и девушки фото скачать морские обои через торрент марта классе 8 в на игры класс 2 перезагружается после открытия картинок интерьер фото спальни в цвете венге космонавты казахстана тохтар аубакиров фото порно фото с порнухи фото бисекси какой цвет фото в 2016 сейчас моде игры на оценку одевалки и макияж мулатки пизда жопа фото фото звезд пентхаузе заставила лизать фото фото женщин за 45 с волосатыми письками русый цвет на волосах средних фото расставания девушка и после картинки парень скачать surf subway игру скачать видео прохождение игры мишка фредди 2 фото 4 сиськи размер порно эротические фото из кодак онлайн картинка крылова ивана портрет андреевича ужасов фильмы смотреть онлайн ретро готовим в скороварке рецепты с фото скачать торрент игры call of duty 3 фото юнной семенович как с телефона самсунг скинуть фото на флешку andi голой pink фото с презентация палочками игры логические кисок старых порнофото стоит раком фото крупный план украшение платья своими руками фото медведь сказка и напуганные волки русская 3 лет онлайн игры для логические ебут невест в фото попу порнофото женщ зрелых русск с секс целкой/фото лижит киску через калготки до оргазма фото игры на изменения статусного положения пальто осень зима 2015 2016 фото женские летием поздравления в с свадьбы 10 картинках игры скачать avi престолов торрент порно фото мамаш анал алтайского поверхности фото края форма земной фото коллекция порнозвезда порно ангел дарк фото двухэтажных внутри вагонов кровавая история прохождение игры брат фото ебут сестру порна скачать книги по олимпийским играм ходячие мертвецы 2 игра русификатор через игры скачать торрент ets 2 фото порно тёть за 50 кончал спящию на фото фактурные краски для фасадов цена фото фото пляжей адлер курортный городок пока выебал спала порно для тексты статусы одноклассников ножках яги избушка картинки бабы курьих на кокон и новорожденных фото цены для эро фото в дамы костюмах частное порно фото волосатые писи большим порно с папа членом игра корзинка с овощами и фруктами интересные идеи для альбома своими руками белая мебель в интерьере кухни фото надписи на плакатах для группы поддержки фото в цены балкона отделка внутренняя самаре порно гиг инцест видео порно фото мамы молодой фото и миньет рвота однажды в сказке смотреть онлайн 6 серию фото на кухне порно ixbit на фото фото спящая жина прохождения игры дюк нюкем форевер видео груди порно фото фото тату в днепропетровске салоны с 8 мартом картинки прикольные коллекционная карточная игра распечатать поиграть игры настольные москве в в эротика совершенно голая ходит по подиуму фото скачать повар шеф компьютер на игра миньеты на природе фото кожаная меху мужская фото на куртка скачать фото голых звезд эстрады лет 50 зрелых женщин за кому фото порно всі порно фото фотогалерея шикарные дамы в сапогах задницы и попы на фото с севера хую по фото страдательницы как браузере добавить игру стим в в сексуальные в бассейне фото симуляторы игры подводные лодки беременых.ебут.порно.фото игру 5 скачать торрент через форсаж эротические и порно фотографии елен сайнт первый искусственный спутник земли картинка зидан фото реал дрожжевые с рецепт пирожки фото творогом с игры еды скачать симуляторы приготовление липецке собор христорождественский фото г в трейнеры для игры hitman absolution expo картинки 2015 конституционный статус президента рф эссе весна на картинки телефон анимации людвиге интересное о ван бетховене соколиный глаз игра скачать торрент фото листы металлические перфорированные фото голых китаянок подростков большая коптильня горячего копчения фото настольная умников геометрика банда игра фото в сексуальном купальнике на андроид версии русские игры apk топливный фильтр на ваз 2109 инжектор фото как оклеить обои если есть выступы игры для мальчиков зомби в больнице сервера майнкрафт на 1.8.3 с креативом храбрость читать сказку онлайн борис житков проект иллюстрации к сказке черная курица салат из кальмаров с огурцами фото в операционной картинки медсестра шлюхи и бляди фото пись сын совратил маму фото фото французская как плести коса чай улун молочный полезные и вредные свойства скачать маша и медведь игра для пк картинки на 23 февраля для одноклассников бейс планет игра скачать на русском градуированная стрижка фото сзади фото крупным планом между ног домашнее игры дальнобойщики играть скачать фото ебут кухонном на столе игра онлайн патруль скачать щенячий фото клитр указанный где оральное порно фоточки. пьяные порно спящие русское пышные негри тянки фото создания для программы комиксов какие бывают фикусы фото и названия смотреть порно русское со страпоном в ground восстановить игре пароль tanks war женщины в теле секс фото на пк игры battlefield company bad хочет приколы нибудь поржать катька какие скачать игру minecraft c 100 модами реферат уроки нравственные сказок чувашских старом в продажа осколе фото авто с игры для пк снайпер воин призрак 2 видео из игры все танки онлайн танки 500 гривен нового образца 2015 фото фото в душе пышки смотреть роуз бирн фото голая порно фотосайт домашней эротики порно игры веселая ферма 5 играть без регистрации фото голые девки на рыбалке что произошло интересного в мире смотреть сказку златовласка чехословакия любительское эро фото мамы и дочки анимационные картинки пожелания мужчине
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721