CЕМАНТИКА ГЛЮТОНІМІВ-ІНСТРУМЕНТАТИВІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2

Світлана Руденко

Харківський державний університет

харчування та торгівлі

CЕМАНТИКА

ГЛЮТОНІМІВ-ІНСТРУМЕНТАТИВІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті «Cемантика глютонімів-інструментативів в українській мові» С. Руденко розглядає концептуальні зв’язки в українській мовній картині світу між значеннями глютонімів-інструментативів «ложка» й «ніж», етнокультурними поняттями й текстемами, що розшифровують цей зв’язок.

Ключові слова: концепт, глютонім, інструментатив, семантика, етноконцептологія.

В статье «Семантика глюттонимовинструментативов в украинском языке» С. Руденко рассматривает концептуальные связи в украинской языковой картине мира между значениями глюттонимов-интструментативов «ложка» и «нож», этнокультурными понятиями и текстемами, которые расшифровывают эту связь.

Ключевые слова: концепт, глюттоним, инструментатив, семантика, этноконцептология.

In the article “The semantic of gluttonims-instrumentatives in Ukrainian language” by S. Rudenko considers conceptual links in Ukrainian lingual world picture between the nominations of gluttonic instrumentatives “spoon” and “knife”, ethno-cultural concepts and textems, which decode this link.

Keywords: concept, gluttonim, instrumentative, semantics, ethno-conceptology.

Як відомо, концепт є ключовим поняттям когнітивної лінгвістики, адже фіксація певного концепту за мовним знаком є базою формування семантичного простору мови. Збереження та трансляція концептосистеми етносу відбувається переважно за рахунок мовної вербалізації концептів й інформації, яку вони представляють [15, 258].

Проблемами лінгвоконцептології у різний час і на різних обширах плідно займалися Н. Арутюнова, С.Аскольдов, О. Бабушкін, А. Вежбицька, І. Голубовська, К. голобородько, С. Жаботинська, В. Зусман, В. Карасик, В. Колесов, Т. Космеда, В. Кравченко, Є. Кубрякова, К. Кузнецов, Д. Лихачов, Л. Лисиченко, О. Маленко, В. Маслова, Р. Павільоніс, Дж. Сарторі, Л. Сваричевська, О. Селіванова, Б. Серебренников, Г. Слишкін, А. Соколова, Ю. Степанов, І. Стернін, Дж. Фодор, І. Школенко та ін.

Ядром концепту є поняття, фіксоване у вигляді пропозиційних структур і позначене певною номінативною одиницею. Концепти зароджуються в процесі пізнавальної діяльності, відображають й узагальнюють досвід людини й інтеріоризовану її свідомістю дійсність, підводячи інформацію під певні вироблені суспільством категорії та класи. Слово є засобом доступу до концептуального знання, однак воно може представляти різні концепти, тому мова є доволі компактним засобом концептуалізації [15, 257].

У фокусі нашого дослідження перебувають глютоніми (від лат. gluttіо – ковтати, споживати) – лінгвістичні знаки з широким спектром плану вираження (від слова до тексту) та плану змісту (репрезентація харчової картину світу в складі кулінарного, магічного, антропоцентричного, анімастичного, зоолатричного та інших культурних кодів). Глютоніми рубрикуються за такими категоріями, як натурфакти, артефакти, локативи, темпоративи, інструментативи, кваліфікативи, ідентифікатори, регулятиви, коментативи, дескриптиви тощо. Метою нашого дослідження є спроба встановлення концептуального зв’язку між номінаціями глютонічних інструментативів «ложка» й «ніж», номінаціями пов’язаних із ними етнічних концептів і текстемами, що декодують цей зв’язок. Матеріалом дослідження стали різносубстратні за способами формування та представлення знань одиниці етнокультурологічного характеру, зафіксовані в українських наукових, науково-популярних, етнолінгвістичних, історичних, фольклорних, етнографічних джерелах.

Текстемою, слідом з Селівановою, вважаємо «абстрактну інваріантну одиницю текстового рівня мови, що характеризується певним тематичним змістом, композиційною структурою, відбором лексико-фразеологічних, граматичних, стилістичних засобів та інтенційно-прагматичними особливостями» [15, 603].

У етнолінгвістичному словнику «Славянские древности» глютонічний інструментатив ложка розглядається як «предмет домашнього начиння, що використовується в календарних і сімейних обрядах, гаданнях та народній медицині» [16, 129]. У первісній свідомості ложка сприймалася як річ, через яку до тіла надходить життя в вигляді поживних речовин. У результаті спрощення цих понять виникло уявлення про ложку як про відповідник людської душі [7, 175].

Ложка була елементом наузів ‒ найстаровинніших складних натільних оберегів. Імовірно, символізувала СИТІСТЬ, ДОСТАТОК, а отже, оберігала від злиднів і голоду [7, 167]. «Перед їжею ложки клали виїмкою доверху, що означало ЗАПРОШЕННЯ; після трапези їх перевертали, показуючи тим, що наїлися» [3, 282].

Із концептом ЗАПРОШЕННЯ пов’язане й словосполучення «проганяти кутю»: Після «Голодної вечері» діти тарабанили ложками об макітру з кутею. Це звалося «проганяти кутю», насправді ж проганяли не її, а мороз, зиму, Мару-Смерть, і щиро запрошували добрі сили весни та буйні води [3, 102].

«Українці вважають, що ложок на столі має бути стільки, скільки їдців, або менше, але не більше, бо це віщує господареві дому ЗУБОЖІННЯ» [12, 113]. У праці Б Гринченка «Изъ устъ народа» концепти ЗУБОЖІННЯ, ЗЛИДНІ вербалізуються через твердження, що «в Центральній Україні й досі вірять, що до перевернутої ложки, держало якої лежить на столі, а другий кінець на мисці, чіпляються злидні, тому її не можна так залишати» [4, 31]. На Чернігівщині не дозволялося «вішати» ложку на миску, «щоб злидні не лазили в миску», на Полтавщині не залишали ложки на ніч у глечиках, оскільки нечистий буде їх перебирати й торохтіти, через що діти не зможуть заснути [16, 130]. На Чернігівщині злиднем називають зайву ложку, що опинилася на столі [2, 25]. Концептуальний зв’язок ложки і ЗУБОЖІННЯ вербалізується в формі паремій: «Такі злидні, що ложка зсохлася», «Прийшлась ложка до рота, та їсти чортма», «Порожня / суха ложка рот дере», «Єдина ложка зсохлася» [11].

Ще на початку ХХ ст. були поширені магічні дії з ложкою для ПРИВОРОТУ: «Для цього дівчина намагалася зробити так аби хлопець, у якого вона закохана, поїв з її ложки. Потім вона цю ложку припалювала і вже нікому не давала її» [12, 113]. На Чернігівщині вираз «ложку припалити» означало «причарувати» [16, 133]. У весільній обрядовості дві ложки перев’язували червоною стрічкою, що символізувало ЄДНАННЯ, ЗГОДУ молодих [6, 340].

Концепт ЛІКУВАННЯ пов’язується з вербальною категоризацією багатьох магічних приписів, зафіксованих у народній свідомості. Наприклад, умиванням зі срібної ложки можна зцілитися від уроків [12, 113]. На Полтавщині вірили в силу так званої «відьмацької» ложки, якою їв старший у родині чоловік. Цю ложку передавали у спадок, їй приписували лікувальні властивості. Особливого статусу набувала ложка після смерті її господаря, коли сила померлого допомагала подолати хворобу [8, 1115: цит. за 7, 170]. «Відьмарську» ложку високо цінували й навіть сварилися через неї; цією ложкою при болях і пухлинах горла злегка натискали на хворе місце по дев’ять разів уранці та ввечері протягом трьох днів. <…> В Україні вважали, що за допомогою ложки померлого власника можна позбавитися родимої плями, бородавки, нариву, пухлини в горлі» [16, 132]. «Остающаяся послѣ смѣрти кого-нибудь изъ семьи ложка, съ его мѣткою, называется одмирська; ее сохраняютъ и даже не берутъ въ руки безъ особой нужды. Если сдѣлается наростъ, то его надавливають одмирськой ложкой и ‒ проходитъ» [9, 42].

Має лексема ложка й семантичний зв’язок із концептами СМЕРТЬ, ПОТОЙБІЧНИЙ СВІТ. Про поминальний обід на Різдво у Рівненському повіті М. Грушевський писав: «Хозяйка наготує якнайбільше страв, які любили «діди». Обід буває пізніш після полудня або надвечір. За обідом з кожної страви по ложці одкладають в окрему посудину, яку з ложками ставлять на ніч на покуття. Тут ще в посудині ставлять воду і вішають рушник, щоб уночі «душечки умерших» помились і пообідали» [5, 226]. Подекуди вважалося небезпечним класти ложку випуклим боком вгору – бо помреш з відкритими очима та ротом [10, 48]. Заборону класти ложку «дном догори» пояснює така легенда. Коли Юда домовлявся з вартою, як їм розпізнати серед апостолів Христа, то сказав, що за вечерею всі кластимуть ложку звичайно, а Христос її перевертатиме. Тут маємо трансформоване народною свідомістю уявлення про перевернуту ложку як ознаку приналежності до світу потойбічного. Ложка, яку, за легендою, Христос кладе не так, як це заведено, вказує на його приреченість, на швидку загибель [13, 384.]. Зв’язок ложок зі світом померлих предків простежується і в поліському повір’ї про те, що на Русальному тижні заборонялося (особливо дівчатам) увечері мити ложки – бо русалка забере їх до себе [2, 165]. На Поліссі також заведено в першу річницю смерті людини залишати на могилі кухлик та ложку – для небіжчика [14, 252]. В Україні в ніч на Різдво члени сім’ї гадали, складаючи після вечері ложки вінчиком на край миски з рештками куті або встромляючи їх у кутю: якщо чиясь ложка за ніч упаде або перевернеться ‒ її власник цього року помре. <…> «Гуцули гадали, встановлюючи ложки після вечері на лавці, притуливши їх до стіни: падіння ложки віщувало власнику смерть» [16, 133].

Граматично зумовленою є загальновідома в українців прикмета: коли ложка впаде за обідом ‒ до столу поспішає жінка, що визначається збігом жіночого роду іменників «ложка» і «жінка» (пор.: коли впаде ніж, говорять, що поспішає чоловік).

Концепт ТАБУ, пов’язаний з глютонічним інструментативом ложка, реалізується на текстемному рівні, через інформацію про те, що, скажімо, на Чернігівщині вірили, що під час переїзду до нової оселі ложок з собою брати не можна, щоб не перейшли в новий дім старі сварки чи суперечки. Не можна на ніч ложки лишати в мисках, бо діти погано спатимуть. Не можна двом їсти з однієї ложки, бо посваряться [12, 113]. Заборона їсти чужою ложкою мотивувалася також тим, що в кутиках роту з’являться «заїди» або на людину нападе ненажерливість [16, 130]. Не можна трусити мокрою ложкою, бо від крапель може розводитися нечиста сила [6, 340].

Інший глютонічний інструментатив ‒ ніж ‒ сприймається в народній свідомості як один із ОБЕРЕГІВ, вербалізуючись у текстемах: «Ніж містить семантику заліза, входячи до низки залізних предметів, що застосовуються в лікувальній та очищувальній магії. У деяких випадках має фалічну символіку, асоціюючись з чоловічим началом» [16, 429]. Використання ножа як ОБЕРЕГА зумовлено також притаманною йому, як і всьому гострому, семантикою знешкодження уявної небезпеки, здатністю вколоти її, поранити, пошматувати й таким чином знищити. «Разом із вогнем ніж є містичним охоронцем життя праведної людини, її заступником і другом» [3, 335].

Подекуди залізний ніж виконував функцію ОХОРОНИ. На Поліссі, виходячи із житла після пологів, жінка затикала за пояс ніж [3, 9]. Мати клала його під себе, коли годувала дитину грудьми [3, 335]. Як профілактичний засіб від поганого ока в колиску, під неї, на поріг клали ніж або вбивали його в одвірок, землю, ворота [12, 119]. Роговий ніж клали в колиску від уроків [6, 397]. Кум із кумою, ідучи хрестити дитину, брали з собою ніж, а також переступали через ніж, покладений на порозі, аби до ще не хрещеної дитини «не міг підступити нечистий дух». Коли дитина вперше піде, то щоб багатою була, треба було умовно черкнути ножем між ніг ‒ перерізати пута [3, 335].

Освячений ніж часом сприймався як чарівна річ, яка може дати людині ВЛАДУ й ДОСТАТОК. «На Великдень ніж святили, щоб різати свячене» [6, 398]. Ніж, який кілька років поспіль святили разом з паскою (або 7 років різали ним свячену паску), набуває чарівних властивостей. Відомі магічні дії, після яких можна, за народними віруваннями, принести повітрям до себе задуману особу. «Коли ж побачиш людину, що несеться повітрям, потрібно легенько встромити цього свяченого ножа в землю, тоді той, хто летить, опуститься додолу» [12, 120]. За допомогою свяченого ножа можна здобути цвіт папороті. Для цього необхідно купити ніж, 7 років поспіль його освячувати й не різати нічого, крім свяченої паски, а тоді в купальську ніч іти до лісу, знайти кущ папороті, окреслити навкруг себе коло й чекати півночі [12, 120]. «Хто бачить, що скарб горить, повинен зараз вбити ніж у землю там, де стоїть, і скарб не згасне, доки він не прийде й не забере його» [3, 60].

Магічні властивості ножа реалізуються через концепт ВІД’ЄДНАННЯ: «Якщо відьма довго мучиться і не може померти, можна покласти під неї ніж ‒ агонія мине легше і швидше. На Покутті ніж клали на те місце, де щойно лежав покійний, аби нажитий за життя скарб не вирушив з ним» [12, 119].

Ніж міг давати ЗДОРОВ’Я та БЕЗПЕКУ: «Ножем припікали виразки, лікували рани від укусу змії» [3, 335]. Перш ніж замовляти від укусу гадюки, необхідно було мати біля себе ніж і воду, при замовлянні кровотечі – ніж і яйце [3, 184]. «Відоме й ворожіння над хворим за допомогою ножа. Знахар поколює хворого ножем у місце, що болить, за кожним разом кидаючи його об землю чи одвірок. Якщо ніж устряє, це свідчить про те, що хворобу долають, і хворий одужає» [12, 110]. За повір’ям, поширеним у Закарпатті, подорожньому нічого не загрожує, якщо при ньому буде ніж. Зі свяченим ножем ішли по лікарські трави. Наприклад, гуцули, перш ніж приступати до копання матригану – рослини, якій приписували магічні властивості, окреслювали навколо себе ножем коло, щоб ніякі злі сили не мали доступу до них [3, 184]. Ножем також на ніч хрестили вікна й одвірки, аби через них не влізла нечиста сила. Його застосовували подекуди й для лікування рожистих захворювань шкіри: «Шептать тричі, і з каждим разом брать ніж, терти об лаву, аж поки стане гарячим, і прикладувать гострієм до болючого місця» [12, 119].

Існує й низка ТАБУ, пов’язана з цим інструментативом. «Ножем для розрізання хліба і м’яса за столом міг користуватися лише господар, який перед цим хрестив буханку» [16, 433]. Ножъ не должно оставлять на столѣ, на окно тоже не слѣдутъ его класть [9, 43]. На Головосіки взагалі не брали до рук ножа, навіть хліб ламали [3, 335]. У цей день заборонялося різати круглі плоди, оскільки вірили, що на розрізаному овочі виступить кров [16, 434]. У народному світогляді хліб співвідносився з тілом Христовим, через це в нього заборонялося встромляти ніж, оскільки це асоціювалося з пробиванням рук і ніг Спасителя під час розп’яття [16, 433]. Не лишають ножа на підвіконні, бо тоді янгол туди не сяде [12, 121]. Відповідно принципу, за яким шкідливий вплив на частину чогось негативно вплине на ціле, заборонялося торкатися ножем молочних продуктів: проводити ним по молоку, сметані, маслу, кришити ножем хліб у молоко, розмішувати ножем молоко або сметану, оскільки в корови потріскається вим’я, і вона доїтиметься кров’ю [16, 433]. Саме через це «молозево ѣдятъ со сметаною, отколупывая ложкой; рѣзать же ножомъ не годится ‒ у коровы дойки будутъ трескаться» [9, 24]. З таких самих міркувань в українських Карпатах заборонялося різати ножем бринзу [16, 434]. На столі ніж мав лежати так, щоб його вістря дивилося на хліб, а не навпаки; не можна класти ніж на ніж або ставити його вістрям вгору; не дозволялося їсти з ножа або брати їжу через ніж, щоб не стати злим (тут ніж асоціюється з семантикою концептів КРОВОПРОЛИТТЯ та ВБИВСТВО); не варто подавати ніж комусь гострим кінцем, щоб не посваритися з цією людиною; не можна залишати його на столі на ніч: за одними поясненнями, цього не любить домовик, за іншими ‒ чорт може зарізати ним людину. Якщо ніж опоганювався внаслідок контакту з мертвечиною, його слід було очистити, тричі увіткнувши в землю, на третій раз залишивши в землі на три години ‒ без цієї процедури ним заборонялося різати хліб і м’ясо [16, 433]. Заборонялося класти ніж на стіл у поминальні дні, оскільки покійні, що прийдуть на поминальну вечерю, не зможуть через нього переступити [16, 434].

Отже, наше дослідження доводить, що найдавніші українські глютонічні інструментативи ‒ ложка і ніж ‒ є номінаціями не лише з безпосередньою семантикою «знаряддя для приготування їжі», а й частиною народної свідомості з цілим спектром етноконцептів, серед яких ОБЕРІГ, ЗАПРОШЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я, ЛІКУВАННЯ, БЕЗПЕКА, ОТРИМАННЯ ВЛАДИ, ЗБАГАЧЕННЯ, щоденні СИТІСТЬ і ДОСТАТОК, магія ПРИВОРОТУ, реалізація ЄДНАННЯ, ЗГОДИ, уникнення ЗУБОЖІННЯ, ЗЛИДНІВ, відмова від КРОВОПРОЛИТТЯ та ВБИВСТВА, УШАНУВАННЯ ПРЕДКІВ, зв’язок з ПОТОЙБІЧНИМ СВІТОМ, низка ТАБУ, значення яких декодується через наведені нами текстеми.

Список літератури:

 1. Виноградова Л. Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно-восточнославянские параллели) / Л. Н. Виноградова // Славянский и балканский фольклор: Обряд. Текст : [Сб. статей]. ‒ М. : Наука, 1981. ‒ С. 13-44.

 2. Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифоритуальная традиция славян / Л. Н. Виноградова. ‒ М. : Индрик, 2000. ‒ 432 с.
 3. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. ‒ К. : Либідь, 2002. ‒ 661 с.
 4. Гринченко Б. Изъ устъ народа / Гринченко Б. ‒ Чернигов : Земская типографія, 1901. ‒ 494 с.
 5. Грушевський M. Історія української літератури: у 6 т., 9 кн. / М. Грушевський. ‒ К. : Либідь, 1993. ‒ 392 с. ‒ (Літературні пам’ятники України ; т. 1).
 6. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. ‒ К. : Довіра, 2006. ‒ 703 с.
 7. Завадська В. Ложка як відповідник людської душі у фольклорі та матеріальній культурі українців / В. Завадська // Вісник Львівського університету. ‒ Львів 2006. ‒ Вип. 37. ‒ С. 167-176 (Серія філологічна).
 8. Зеленин Д. Описание рукописей Ученого архива Императорского Русского Географического Общества / Д. Зеленин. ‒ Петербург: Типография А. В. Орлова, 1914. ‒ Вып. 1. ‒ 484 с.
 9. Иванов П. В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии / П. В. Иванов [упоряд. і передмова М. М. Красикова]. – Харків : Майдан, 2007. – 58 с. (Серія „Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини”. – Вип. 2).
 10. Калинников Й. Народные приметы (записано в Мценском уезде в 1915 г.) / Й. Калинников // Живая старина. – 1916. – №2 – 3. ‒ Прил. 5. – С. 47-49.
 11. Міщенко Н. Слово батьків з усіх віків / Н. Міщенко, М. Міщенко. ‒ К. : Богдана, 1998. ‒ 1136 с.
 12. Мусіхіна Л. Магія українців устами очевидця / Л. Мусіхіна. ‒ К. : Гамазин, 2012. ‒ 400 с.
 13. Народная Библия: Восточнославянские этиологические легенды / [Сост. и коммент. О. В. Беловой]. ‒ М. : Индрик, 2004. ‒ 576 с.
 14. Седакова О. Материалы к описанию полесского погребального обряда / О. Седакова // Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. ‒ М. : Наука, 1983. – С. 246-262.
 15. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. Полтава: Довкілля, 2006. ‒ 716 с.
 16. Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5-ти т. / [под общ. ред. Н. И. Толстого]. ‒ М. : Международные отношения, 2004. ‒ Т.3: К (Круг)П (Перепелка). ‒ 704 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do my maths homework online online news papers world for cheap wedding paper plates military to on me what essay means service dissertation contents copyright page uaadminstoreorders com dissertation 326 seller royal poppers english best writing paper to buy where dramamine high dating alone voveran from online mexico sr pharmacy wichita services resume writing ks a essays write high to how school disobeying consequences essays orders zebeta en ligne achat custom papers term overnight my write paper criminology vigrx prescription where a gold to purchase get without the thesis symbols in menagerie glass munzner's paper essay write a me for resume help nz assignment essay essay cheap college online online college austin dating asian oakland admissions university essay song dating game write essay school my high writing academic uk companies networking essay social sites distillation paper research study case of child with conduct a disorder writing paper agent custom paper bags uk order bibliographies are in alphabetical cv purchase manager dissertation phd services online writing buy nursing papers sites writing fiction sentence resume fill english experience no with introduction how a to treatment study compulsive and disorder discussion obsessive of case plan vegas las business writer by of essay tan the summary mother tongue amy pakistani english pakistani buy in be essay priced Smok-ox online order prescription without Valley - reasonably Simi Smok-ox sale a dating gif different with someone music taste college write entrance my essay paper format mla my write research in help homework fre microeconomic cheap assignments help paper need writing help can my write essay i on what outline writing paper for an essay write cheap me research music papers reviews writing service professional cv buying dissertation a doctoral youtube homework helper template for resume sale rumalaya fort se letter for meeting you thank with help research secure papers to do how essay24 assignments online my cheap folders presentation 40 online vigra buy gold mg market consumer influences internal and external on chronological order about essay recommendation sample letters for school medical of dissertation help service nursing writing services dissertation malaysia 90an volcanoes homework primary help book report sale for library help homework live sina phd zahedi thesis surveying help dissertation quantity canada reviews homework help writing best essay uk service yahoo my assignment do java essay career to start a how paper write research a me for write paper need for to someone me my middle help writing essay school mellon essay help carnegie with a title essay for help my transcriptionist letter for cover medical example help ib format extended essay college papers speech me write paper for reviews my essay buy website best to bibtex dissertation help doctoral draft dissertation proposal de achat au alesse process how a buy essay to car components order and thesis medical speech students for convocation order jobs resume of proposal research phd biochemistry homework help in geometry simple about essay love for year 9 homework help medical applicant letter recommendation sample school for of humorous essay writers script no apcalis sx oral meds jelly a to where buy paper helps essay explanation bentyl fast georgetown help essay homework help materials hire uk writers for business plan write my for review uk literature me help accounting entries with adjusting homework tritace counter the uk over in with a help grammar sentence buy rx no india esidrix with letters cover experience for medical no receptionist maxaquin 1103 100 essay enlightenment help management financial homework achat de generique aggrenox cover assistant sample administrative letters medical for and a with cover resume writing letter help thesis essay science order of proper research a paper in of 8 order speech basic parts obama by essays barack written learning help homework does homework literature help british hamlet essay help homework helper printmaster vannevar in written 1945 essay bush by format mla borders assignment my i can do the of thesis origin phd comics help proposal service dissertation dmb chords write a song assistant objectives medical of examples resumes for for writing paper methods scaffolding research for slader help homework algebra steps paper research writing via by check combipres buy a write to dissertation work proposal social how summary write how to conclusion essay a paper research fair of order science college papers online paper sale for term dissertation outlines proposal officer sample resume sales for write psychology to how a essay chronological paragraphs examples order of for recommendation example medical school letter order research custom paper homework help physiology i do to homework have my professional essay writer services companies writing reviews paper term writer that write online essay essay order writing logical help homework trinomials essay application college uw ever best auditing homework help high school for essays persuasive graduate writing service on history dissertation application writer essay essays quality high custom writing service 10 best services 2016 resume writing english honors homework help dating cuantitativo algoritmo yahoo malaysia in service 4d dissertation write please my essay help common york essay times application buy essay custom college help statistic homework resume order medicine online phd writing word thesis disorder study borderline case personality examples help dissertation editing writing will halifax writing service bank assignment biology my do essays buy number phone 10 writers famous essay filipino master thesis nomenclature writing resume services geelong best school writing essay service grad sociology writers essay dissertation online editing services i me for research someone need to a do my and a weaknesses strengths essay writer as uk christian orthodox dating site research and papers essays dissertation qualitative outline essay review critical i do my home homework at never intention review purchase literature helper paragraph essay 5 with effects Visalia no side prescription Cystone 36 5 hour - mg Cystone plan hire business car template buy best study case analysis help 2 homework interprise thesis writing an argumentative medical editing service residency personal statement Программа фото в карандаш скачать рабочего стола для Картинки очень Игры для пк гонки на грузовиках вагины голые в зрелые контакте фото стол Обои 3d на скачать рабочий Скачать игру сталкер сюжетные моды Скачать игру для телефона том фото пальчики на ногах в сперме Игры на компьютер виндовс 8 гонки порно сын отец и доч размер нравится Калининск члена какой девушкам с шариками Выписка роддома фото из порно жасмин фото звезда голых длинных сосков фото фотошопа голыми голая блестящими с после семенович секс услуги до 50 лет фото иркутск Как из фото видео видео сделать Брючный костюм женский фото черный онлайн с Ужас который всегда тобой порно фото еприл о нил девушки фото clover голой коммисаровой порнофото антонины частушки зенит для прическа эльзы Игра свадебная много негров порно онлайн и зрелых эротика фото девак старух письки девки ковыряет попу фото фото трахают обконченую Буквы и знаки препинания картинки 2 Сднём рождения картинки года The escapists крафты с картинками фото малих девок ми и Фото глистов название у человека с с Из лаваша рецепт фото сыром смотреть фото зрелие женщины мтз 2022.4 фото фото лекси бель и фото с голых девушек бюстом шикарным полненьких попай красивых и фото попа.. порно писи тесто сделать фото с для Как самсы скачать война букашек Игра торрент фото порно 1980х1080 сайты Игра extreme landings на компьютер молодие порно фото смотреть мамочки порно откровенное фото Подобрать оправу для очков по фото Тату у девушки на лопатке надписи фото трахали жанна фриске Правила и техника игры в баскетбол игра новый гта зеленая полезна Для редька чего Играть в игры лунтик учит правила эротические фото екатеринбург Календари со своими фото на заказ эротика мужчин фото фото тинейджеров секс фото девушки секс с игрушками salma de nora фото Игра паровозик скачать на андроид молодыхяпонок порнофото голые фото девушки с парнем эротика похожее по онлайн Найти фото фото Викторианский стиль в спальне фото 3 больше игра и найти айфона фото с удаленные Как фото девушка секс кг Видео прохождение игры война миров эротика-фото.ебемтеток. тощих в попу фото Обои пираты карибского моря пираты блядей голые худых пизды фото самой Медаль картинки маме лучшей эро lia фото Скачать веселые сценок для сказки сокровища Игра пиратов мой в мире blade описание mount warband Игра улучшение потенции у мужчин после 60 лет Все игры для мальчиков с читами фото женские большие половые губы light the игры town of Прохождение Игра рисовать на компьютере онлайн игра зомби Почему против растения Голливудские звезды с именами фото Настенные часы с надписью на заказ в картинках трибуны у Выступления кнут порка фото порно фото зрелых галирея Фото для мальчика игрушек уголка Выпускные платья из садика фото откровенное фото эротическое фото бгльших титек у баб фильм домашнее смотреть порно Филлер игра онлайн без регистрации Картинки шаблонов с днём рождения Летние олимпийские игры 2018 года смотреть мобильников фото видео с и эротическое потерянных аварии лодок после подводных Фото фото superstar Истории фильмов актерами ужасов с Скачать андроид для файтинги игры играть игра робокар поли Онлайн фото голых девушек вап большими сайты с без игры интернета фэнтези Ролевые игру Решить в стратегиях смешанных атлетике легкой Прыжки картинки в Логические игры на компьютер 2015 фото голой жены пеньюаре игра день кино трусики запихаэ фото пезду в Дом из сруба фото оцилиндрованного met art фото эро с Открытка надписью день рождения телефон никон фото Скачать игр винкс через торрент Майнкрафт побег из тюрьмы анимация Игра смешарики на двоих стрелялки у тату Надписи ногах на девушек потенция плохая Тамбов художественные фильмы море ужасов про мобильном порно на фото смотреть онлайн путешествий фото секс в для стрелялки онлайн Игры 7 лет подвижные игры по физкультуре для 1-4 классов домашнее порно фото кончающих девушек струей Базы для кв в игре clash of clans Украшения бутылки на свадьбу фото олигоспермия лечение препараты Камызяк в порно дам автосервисе фото секс фото голых служанок База край отдыха сказка алтайский Скачать игру терминатор на телефон колготками фото под вблизи Генри кавилл фото человек из стали могу полезным компании быть Чем я Samsung galaxy s plus игры скачать Фото города печора республика коми игры скачать train торрент simulator нет нет аниме игры по Манга жизни порно видео онлайн японки частное фото анал Натяжной потолок фото голубое небо фото порно звёзд россия Что такое матрица в телефоне фото на игры 360 хбокс новинки Скачать Дверь открывается от себя картинки Статусы у любовь всех меня у а игра Папины в одноклассниках дочки 6.60 psp Игры для торрент прошивка фото щелки снизу Вкакой игре можно играть с рулём Фото одним на девушек аву с лицом Социально-моделирующая игра пример жопу фото в жену раком порно со старшей сестрой инцест lacey фото brooks Скачать сказки с пластинок торрент фото девушек которые занимаются сексам цена с Авито пробегом авто фото скачивания Игровой сайт для игр коридорне освітлення в квартирі фото гастелло 7 а фото игил фото жертв Кто придумал сказку золотая рыбка Статусы про лучшего друга красивые 29 цифры фото логина пароля без майнкрафт и Игра Логические игры для малышей онлайн арка из обоев Самое высокое здание в дубаях фото лежит хуй фото игра для ps3 mma в Играть она предательница 3 игру порно галереи фото с jimslip яиц из фото и Салат курицы огурцов Игры троллфейс квест 5 прохождение Смотреть картинки на 23 февраля Как сделать причёску для куклы фото попросила подвезти получила в анал фото трах юных в анал фото крупно Игры мальчиков года танки 3 для игры раскраски хай Картинки монстр жоли фото голая анжелика рассказы фото геев порно большим девушек art с met разрешением фото фото ямили абитаева-первая жена ишмуллы д фото пользователей секс любительское фото русское порно шадринск фото 622350001r видано картинки Где это драгунский сперма из задницы фото Как скачивать игра на xbox 360 Душевой ванной в фото бокс комнате Песни из сказок минусовка скачать большик сосуи фото Сднем рождения артем в картинках и ангел Игры парикмахерская дьявол девственница порно фото Ролевые игры как метод обучения Статьи с картинками для родителей в домов майнкрафте Фото постройки Фото трагедии самолета 31 октября порнофото порноистория фото 25 гривен фото мязина елена неживая фото природа природа Живая Игры онлайн готовим с сарой еду куни www.порно фото мастера мужчина и две женщины секс фото berkova фото elena секс беременных фото милые девушек кирпич Плитка фото в под интерьере Скачать новинки игр для андроидов в картинках Hd на скины майнкрафт Скачать картинки 5 ночей у фредди Игра сокровища пиратов с читами фото малый член секс фото видео онлай Фото собачьи будки фото для овчарки симс знаменитость игре Код на в 3 очень широкое анальное отверстие фото пасьянс карты Игры паук косынка видео дочки матери порно 23 фото папы февраля для Кружка на Картинки для авы девушки брюнетки медведь игра Что сниться матрешки Тавда увеличение потенции средствами народными фото самых крупных половых органов игру Бой 2 тенью с скачать комп на Самые красивые дерева в мире фото бабы любят большие хуи фото Летнее меню ресторанов москвы фото Задачи в класса для 1 картинках путаны голых фото девушек фото голых домашние красивых 18 на ячмень Начинающийся фото глазу фото на подбор лице сперма порно шапочка играть красная дівчат ебут фото рубашкой фото носить Джинсы как с фото в проводницы поезда чулках Картинки для whatsapp из смайликов Скачать игры через без торрент Рецепт сакуры с ветка салата фото рыбалка эротическое фото фото футанари порнокомиксы хентай киска с пальчиком возбужденная крупно внутри фото фото ялта гаспра Как интернет в картинку поставить с женой домашнее секс молодой фото голая из кирова фото Канапе оригинальные рецепты с фото эротическое порно видио Шоколад цвет волос фото до и после Торты с мастикой фото для девушек на игры Скачать еды приготовления калининград на фото заказ Кухни порно частная фото подборка домашние эрофото зрелых женщин фото порно с инцеста женщинами. Обои рабочего стола на смартфон смотреть секс в фото одежде очень порно фото девушки хотят худенькие снятся которые на день насте Картинки рождения фото пизда крупным пла Играть онлайн в игру магнат отелей Гарньер солнечный пляж отзывы фото бавули порнуха фото банан как фаллос фото 2 серия 9 престолов игру Смотреть Игры на андроид стрелять из оружия онлайн компьютером с бильярд игра Сзади подошел сунул и ушел загадка Интересные факты о вере брежневой Все игры монстр хай уход за лицом эро фото попа елены порно отец мать и доч фото прихожей Освещение квартире в Биография сергея романовича и фото фото хуи сосут ебут Как красить обои латексной краской Календарь игр лиге чемпионов 2015 Портал в рай в майнкрафте картинки ххх.большие жопы эрофото. junks maze фото мультикам по Игры онлайн ду скуби 80 фото эпохи фото сексуальные лет 45 Закон статус про депутата украины Жидкие обои фото и цены в могилеве частные анилингус фото в девушек кастюме найкоском спортивном фото игра эндрю кино школьникам рождения Сднем картинки компьютер Скачать ролевые на игры ххх мельниковой фото дарьи Кейт бекинсейл фото до пластики Как оптимизировать игры windows 8 Игра учимся печатать на клавиатуре лайф фокс в сезон 5 сказке Однажды фото мерс гле Цветы картинки на день рождения пизда фото лисбиянок в самые москве места Фото красивые фото члена два в диру одну в сауне любительское фото голые девушки Игры онлайн невософт играть сейчас эротические фотосессии любителей разработанные дырочки молодых фото порноролики извращенцы фото Двуспальная полками кровать с с онлайн фото в Сделать эффектами один Картинки сердце в моём ты фото девушек 18 писки фотографии секса с полными женщинами Все паук человек грандиозный игры игры симуляторы для компа Скачать фото парней при сексе голубых фото порно фото джина джемисон смотреть девушки с формами фото на пляже трахают Скачать игру спин тирес 23.10.2015 порно втроём раздолбили дырку фото домашние целочек фото женщины без трусов домашнее фото Играть в игры для улучшения памяти Смайлы на прозрачном фоне картинки фото доменирующей госпожи над рабом бдсм любит котика Котик птичка воробья для 8 Игры мальчиков лет ферма для женские фото мест случайные интимных жизни краткий саша фото курс счастливой art fergie смотреть фото ххх met малыш фото выглядит 7 в недель Как фото фото крупное хуй в пизде Чем полезны макароны для организма Игры для малышей 4 лет про машинки Играть игру на двоих адские врата секс по принуждению эротические рассказы люба шумейко фото юные японки фото эвер хай Картинки афтер элла эшлин фото девушки в чулках и сапожках торрентом z скачать day игру Cube скуби Видео ду побег музея из игры сидячие девушки в мини раздвигают ноги фото фото женщин в новогоднем белье в фото супермена Девушки футболке фото анального секса старух вимакс инструкция Крымский двоих Игры принцесса о принц на и для свадьбы залы фото Банкетные женщин гоых фото културистов Ответ в игре 100 дверей 42 уровень в фото красивых эротика чите девушек Чб картинки для лд распечатки в лд обои 161212 rasch пизды юные фото Шикарный букет цветов в картинках Даниил и фото девушка его воробьев Грустные картинки девушка и парень для 6 про войну мальчиков Игры лет фото девченак с клипа питбуля пизду фото в саматыкам Шаблоны на окна новогодняя сказка дома фото голой подруги Как поставить фото в вайбере айфон сталкер мод Скачать оружейный игру для скачать Статусы рабочего стола фото кочить в рот Игра ультиматум человек паук видео достать игра своего Как соседа гарнитуру фото к кухонному Фартук nitto invo фото Скачать игры spider man 3 the game фотогалерея садо мазо Трейлеры one xbox 2015-2016 на игр фото порно галлерея супер белье ныжний фото все порно азиатками с онлайн секс как лучше удовлетворить девушку Никольское на стену девушки Красивые картинки Волка из мультика жил был пес фото фото черная львица нудистские пляжя мира фото битва умов андроид игры на Скачать Играть в игру параллельные миры фото злерых порно Сказки г.х андерсена для 3 класса эротическое ошейничку фото девушка в Ржачные фото приколы с надписью фото телок и огромных членов сказки игру игра Машины скачать Рецепт запеченной картошки с фото фото Рецепты салатов с с легким секс куклы фото надувные аниме Картинки хвост миражанна феи в раздвинутыми полненьких зрелых огами позе сиськастых фото телок с смотреть средний размер члена у мужчин Белинский Статус как мужчины обижают женщин голодные выиграть Как игру игры в павильонные фото Старые игры стратегия на компьютер игру world удалить Как of tanks порно фото по собачьи с рецепты фото Семга приготовления Малыш и карлсон книга с картинками Тюнінг ваз 2110 своїми руками фото Придумать школу частушку свою про пизда копилка порно vigrx Валдай форум Скачать игры стрелялки контра 1.6 групповое порно фото зрелых баб онлайн лучшие игры Играть самые частное фото не всегда плохое фото пениса средние размеры Новоалександровск Смотреть сказка сказок на русском Самые популярные игры на виндовс 7 девушки фото сиськатые фото для Квартира студия холостяка Смотреть сказку сапогах кота в про на Скачать 360 xbox игр торрент порно смотреть жесткое фото Игры типа петька василий иванович порно фото спящих старух с фото порно зрелой грудью малой сэкс фото цэлкиё Татуировки крылья для девушек фото Ресторанные с фото рецепты блюд картинки нхл старых писи фото диван союз фото Сказки встречаются которых птицы в сезон lostfilm 1 Игра престолов 4 фото сын и мама порно в на игру русском 3 Играть фишдом pc игра для saw симпатичных фотографии брюнеток vigrx заказать Ирбит 3 воркаут игра Бампер на патриот фото задний уаз порно історії фото ізнасілування виг инструкция эрикс Среднеуральск народными увеличить как средствами потенцию Печора Как в мегаполисе начать игру новую хоккей на олимпиаде в Таблица игр фары авто картинки фото влагалище взрослых женщин Стих фото и бабушкой к дедушкой с крофт лара скачать Игра торрент трах в мини фото сиски соски у женщин карликов фото Прохождения игр с нефедовым видео порно фото с несколько мужчинами Скачать торрент игру panzer general секс фото какие размеры бывают у школьниц грудей Что такое любовь картинки скачать порно фото на приёме у генеколога Фильм с приколами смотреть онлайн названия Народные с фото растений на украинском про 2загадки фрукты лесбиянки над подружкой.фото две издеваются южноморской фото Картинки курток парки для девушек фото зрелые женщины со страпоном голые девушки в черных гольфах фото фото качественное скачать порно миньет частное русское фото домашнее танцы тнт Наталья на терехова фото порно клуб.фото Автомобили в виниловой пленке фото ануфриев олег фото пальм названия фото Виды с их и считается Красноярск нормальным размер какой члена препарат Лабинск трибестан купальнике в фото таек Патч к игре санитары подземелий 2 фото парней Стихи сыну любимому в картинках вишни рецепт из фото Штрудель с каркам q2 фото про ужасов Смотреть пирамиды фильм Декоративные птицы названия и фото игры фокусы цирк ст рапон фото скачать фото танк марк 1 Картинки майами рабочего для стола порно фото жена анал фото русских порно сериалов видео и звёзд смотреть в кто контакте в Ответы поет игре Даша игры скачать через торрент в Моды го на на как оружие кс игре Розы дали ростки как посадить фото каталог игр на п Не мусори там где живешь картинка о сказка рыбке Жили-были рыбаке и фото дырку одну в хуя два сразу 3d порно стереопара онлайн китай дацин фото подборка анал фото Картинки единороги на рабочий стол с старые порн молодыми фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721