CЕМАНТИКА ГЛЮТОНІМІВ-ІНСТРУМЕНТАТИВІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2

Світлана Руденко

Харківський державний університет

харчування та торгівлі

CЕМАНТИКА

ГЛЮТОНІМІВ-ІНСТРУМЕНТАТИВІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті «Cемантика глютонімів-інструментативів в українській мові» С. Руденко розглядає концептуальні зв’язки в українській мовній картині світу між значеннями глютонімів-інструментативів «ложка» й «ніж», етнокультурними поняттями й текстемами, що розшифровують цей зв’язок.

Ключові слова: концепт, глютонім, інструментатив, семантика, етноконцептологія.

В статье «Семантика глюттонимовинструментативов в украинском языке» С. Руденко рассматривает концептуальные связи в украинской языковой картине мира между значениями глюттонимов-интструментативов «ложка» и «нож», этнокультурными понятиями и текстемами, которые расшифровывают эту связь.

Ключевые слова: концепт, глюттоним, инструментатив, семантика, этноконцептология.

In the article “The semantic of gluttonims-instrumentatives in Ukrainian language” by S. Rudenko considers conceptual links in Ukrainian lingual world picture between the nominations of gluttonic instrumentatives “spoon” and “knife”, ethno-cultural concepts and textems, which decode this link.

Keywords: concept, gluttonim, instrumentative, semantics, ethno-conceptology.

Як відомо, концепт є ключовим поняттям когнітивної лінгвістики, адже фіксація певного концепту за мовним знаком є базою формування семантичного простору мови. Збереження та трансляція концептосистеми етносу відбувається переважно за рахунок мовної вербалізації концептів й інформації, яку вони представляють [15, 258].

Проблемами лінгвоконцептології у різний час і на різних обширах плідно займалися Н. Арутюнова, С.Аскольдов, О. Бабушкін, А. Вежбицька, І. Голубовська, К. голобородько, С. Жаботинська, В. Зусман, В. Карасик, В. Колесов, Т. Космеда, В. Кравченко, Є. Кубрякова, К. Кузнецов, Д. Лихачов, Л. Лисиченко, О. Маленко, В. Маслова, Р. Павільоніс, Дж. Сарторі, Л. Сваричевська, О. Селіванова, Б. Серебренников, Г. Слишкін, А. Соколова, Ю. Степанов, І. Стернін, Дж. Фодор, І. Школенко та ін.

Ядром концепту є поняття, фіксоване у вигляді пропозиційних структур і позначене певною номінативною одиницею. Концепти зароджуються в процесі пізнавальної діяльності, відображають й узагальнюють досвід людини й інтеріоризовану її свідомістю дійсність, підводячи інформацію під певні вироблені суспільством категорії та класи. Слово є засобом доступу до концептуального знання, однак воно може представляти різні концепти, тому мова є доволі компактним засобом концептуалізації [15, 257].

У фокусі нашого дослідження перебувають глютоніми (від лат. gluttіо – ковтати, споживати) – лінгвістичні знаки з широким спектром плану вираження (від слова до тексту) та плану змісту (репрезентація харчової картину світу в складі кулінарного, магічного, антропоцентричного, анімастичного, зоолатричного та інших культурних кодів). Глютоніми рубрикуються за такими категоріями, як натурфакти, артефакти, локативи, темпоративи, інструментативи, кваліфікативи, ідентифікатори, регулятиви, коментативи, дескриптиви тощо. Метою нашого дослідження є спроба встановлення концептуального зв’язку між номінаціями глютонічних інструментативів «ложка» й «ніж», номінаціями пов’язаних із ними етнічних концептів і текстемами, що декодують цей зв’язок. Матеріалом дослідження стали різносубстратні за способами формування та представлення знань одиниці етнокультурологічного характеру, зафіксовані в українських наукових, науково-популярних, етнолінгвістичних, історичних, фольклорних, етнографічних джерелах.

Текстемою, слідом з Селівановою, вважаємо «абстрактну інваріантну одиницю текстового рівня мови, що характеризується певним тематичним змістом, композиційною структурою, відбором лексико-фразеологічних, граматичних, стилістичних засобів та інтенційно-прагматичними особливостями» [15, 603].

У етнолінгвістичному словнику «Славянские древности» глютонічний інструментатив ложка розглядається як «предмет домашнього начиння, що використовується в календарних і сімейних обрядах, гаданнях та народній медицині» [16, 129]. У первісній свідомості ложка сприймалася як річ, через яку до тіла надходить життя в вигляді поживних речовин. У результаті спрощення цих понять виникло уявлення про ложку як про відповідник людської душі [7, 175].

Ложка була елементом наузів ‒ найстаровинніших складних натільних оберегів. Імовірно, символізувала СИТІСТЬ, ДОСТАТОК, а отже, оберігала від злиднів і голоду [7, 167]. «Перед їжею ложки клали виїмкою доверху, що означало ЗАПРОШЕННЯ; після трапези їх перевертали, показуючи тим, що наїлися» [3, 282].

Із концептом ЗАПРОШЕННЯ пов’язане й словосполучення «проганяти кутю»: Після «Голодної вечері» діти тарабанили ложками об макітру з кутею. Це звалося «проганяти кутю», насправді ж проганяли не її, а мороз, зиму, Мару-Смерть, і щиро запрошували добрі сили весни та буйні води [3, 102].

«Українці вважають, що ложок на столі має бути стільки, скільки їдців, або менше, але не більше, бо це віщує господареві дому ЗУБОЖІННЯ» [12, 113]. У праці Б Гринченка «Изъ устъ народа» концепти ЗУБОЖІННЯ, ЗЛИДНІ вербалізуються через твердження, що «в Центральній Україні й досі вірять, що до перевернутої ложки, держало якої лежить на столі, а другий кінець на мисці, чіпляються злидні, тому її не можна так залишати» [4, 31]. На Чернігівщині не дозволялося «вішати» ложку на миску, «щоб злидні не лазили в миску», на Полтавщині не залишали ложки на ніч у глечиках, оскільки нечистий буде їх перебирати й торохтіти, через що діти не зможуть заснути [16, 130]. На Чернігівщині злиднем називають зайву ложку, що опинилася на столі [2, 25]. Концептуальний зв’язок ложки і ЗУБОЖІННЯ вербалізується в формі паремій: «Такі злидні, що ложка зсохлася», «Прийшлась ложка до рота, та їсти чортма», «Порожня / суха ложка рот дере», «Єдина ложка зсохлася» [11].

Ще на початку ХХ ст. були поширені магічні дії з ложкою для ПРИВОРОТУ: «Для цього дівчина намагалася зробити так аби хлопець, у якого вона закохана, поїв з її ложки. Потім вона цю ложку припалювала і вже нікому не давала її» [12, 113]. На Чернігівщині вираз «ложку припалити» означало «причарувати» [16, 133]. У весільній обрядовості дві ложки перев’язували червоною стрічкою, що символізувало ЄДНАННЯ, ЗГОДУ молодих [6, 340].

Концепт ЛІКУВАННЯ пов’язується з вербальною категоризацією багатьох магічних приписів, зафіксованих у народній свідомості. Наприклад, умиванням зі срібної ложки можна зцілитися від уроків [12, 113]. На Полтавщині вірили в силу так званої «відьмацької» ложки, якою їв старший у родині чоловік. Цю ложку передавали у спадок, їй приписували лікувальні властивості. Особливого статусу набувала ложка після смерті її господаря, коли сила померлого допомагала подолати хворобу [8, 1115: цит. за 7, 170]. «Відьмарську» ложку високо цінували й навіть сварилися через неї; цією ложкою при болях і пухлинах горла злегка натискали на хворе місце по дев’ять разів уранці та ввечері протягом трьох днів. <…> В Україні вважали, що за допомогою ложки померлого власника можна позбавитися родимої плями, бородавки, нариву, пухлини в горлі» [16, 132]. «Остающаяся послѣ смѣрти кого-нибудь изъ семьи ложка, съ его мѣткою, называется одмирська; ее сохраняютъ и даже не берутъ въ руки безъ особой нужды. Если сдѣлается наростъ, то его надавливають одмирськой ложкой и ‒ проходитъ» [9, 42].

Має лексема ложка й семантичний зв’язок із концептами СМЕРТЬ, ПОТОЙБІЧНИЙ СВІТ. Про поминальний обід на Різдво у Рівненському повіті М. Грушевський писав: «Хозяйка наготує якнайбільше страв, які любили «діди». Обід буває пізніш після полудня або надвечір. За обідом з кожної страви по ложці одкладають в окрему посудину, яку з ложками ставлять на ніч на покуття. Тут ще в посудині ставлять воду і вішають рушник, щоб уночі «душечки умерших» помились і пообідали» [5, 226]. Подекуди вважалося небезпечним класти ложку випуклим боком вгору – бо помреш з відкритими очима та ротом [10, 48]. Заборону класти ложку «дном догори» пояснює така легенда. Коли Юда домовлявся з вартою, як їм розпізнати серед апостолів Христа, то сказав, що за вечерею всі кластимуть ложку звичайно, а Христос її перевертатиме. Тут маємо трансформоване народною свідомістю уявлення про перевернуту ложку як ознаку приналежності до світу потойбічного. Ложка, яку, за легендою, Христос кладе не так, як це заведено, вказує на його приреченість, на швидку загибель [13, 384.]. Зв’язок ложок зі світом померлих предків простежується і в поліському повір’ї про те, що на Русальному тижні заборонялося (особливо дівчатам) увечері мити ложки – бо русалка забере їх до себе [2, 165]. На Поліссі також заведено в першу річницю смерті людини залишати на могилі кухлик та ложку – для небіжчика [14, 252]. В Україні в ніч на Різдво члени сім’ї гадали, складаючи після вечері ложки вінчиком на край миски з рештками куті або встромляючи їх у кутю: якщо чиясь ложка за ніч упаде або перевернеться ‒ її власник цього року помре. <…> «Гуцули гадали, встановлюючи ложки після вечері на лавці, притуливши їх до стіни: падіння ложки віщувало власнику смерть» [16, 133].

Граматично зумовленою є загальновідома в українців прикмета: коли ложка впаде за обідом ‒ до столу поспішає жінка, що визначається збігом жіночого роду іменників «ложка» і «жінка» (пор.: коли впаде ніж, говорять, що поспішає чоловік).

Концепт ТАБУ, пов’язаний з глютонічним інструментативом ложка, реалізується на текстемному рівні, через інформацію про те, що, скажімо, на Чернігівщині вірили, що під час переїзду до нової оселі ложок з собою брати не можна, щоб не перейшли в новий дім старі сварки чи суперечки. Не можна на ніч ложки лишати в мисках, бо діти погано спатимуть. Не можна двом їсти з однієї ложки, бо посваряться [12, 113]. Заборона їсти чужою ложкою мотивувалася також тим, що в кутиках роту з’являться «заїди» або на людину нападе ненажерливість [16, 130]. Не можна трусити мокрою ложкою, бо від крапель може розводитися нечиста сила [6, 340].

Інший глютонічний інструментатив ‒ ніж ‒ сприймається в народній свідомості як один із ОБЕРЕГІВ, вербалізуючись у текстемах: «Ніж містить семантику заліза, входячи до низки залізних предметів, що застосовуються в лікувальній та очищувальній магії. У деяких випадках має фалічну символіку, асоціюючись з чоловічим началом» [16, 429]. Використання ножа як ОБЕРЕГА зумовлено також притаманною йому, як і всьому гострому, семантикою знешкодження уявної небезпеки, здатністю вколоти її, поранити, пошматувати й таким чином знищити. «Разом із вогнем ніж є містичним охоронцем життя праведної людини, її заступником і другом» [3, 335].

Подекуди залізний ніж виконував функцію ОХОРОНИ. На Поліссі, виходячи із житла після пологів, жінка затикала за пояс ніж [3, 9]. Мати клала його під себе, коли годувала дитину грудьми [3, 335]. Як профілактичний засіб від поганого ока в колиску, під неї, на поріг клали ніж або вбивали його в одвірок, землю, ворота [12, 119]. Роговий ніж клали в колиску від уроків [6, 397]. Кум із кумою, ідучи хрестити дитину, брали з собою ніж, а також переступали через ніж, покладений на порозі, аби до ще не хрещеної дитини «не міг підступити нечистий дух». Коли дитина вперше піде, то щоб багатою була, треба було умовно черкнути ножем між ніг ‒ перерізати пута [3, 335].

Освячений ніж часом сприймався як чарівна річ, яка може дати людині ВЛАДУ й ДОСТАТОК. «На Великдень ніж святили, щоб різати свячене» [6, 398]. Ніж, який кілька років поспіль святили разом з паскою (або 7 років різали ним свячену паску), набуває чарівних властивостей. Відомі магічні дії, після яких можна, за народними віруваннями, принести повітрям до себе задуману особу. «Коли ж побачиш людину, що несеться повітрям, потрібно легенько встромити цього свяченого ножа в землю, тоді той, хто летить, опуститься додолу» [12, 120]. За допомогою свяченого ножа можна здобути цвіт папороті. Для цього необхідно купити ніж, 7 років поспіль його освячувати й не різати нічого, крім свяченої паски, а тоді в купальську ніч іти до лісу, знайти кущ папороті, окреслити навкруг себе коло й чекати півночі [12, 120]. «Хто бачить, що скарб горить, повинен зараз вбити ніж у землю там, де стоїть, і скарб не згасне, доки він не прийде й не забере його» [3, 60].

Магічні властивості ножа реалізуються через концепт ВІД’ЄДНАННЯ: «Якщо відьма довго мучиться і не може померти, можна покласти під неї ніж ‒ агонія мине легше і швидше. На Покутті ніж клали на те місце, де щойно лежав покійний, аби нажитий за життя скарб не вирушив з ним» [12, 119].

Ніж міг давати ЗДОРОВ’Я та БЕЗПЕКУ: «Ножем припікали виразки, лікували рани від укусу змії» [3, 335]. Перш ніж замовляти від укусу гадюки, необхідно було мати біля себе ніж і воду, при замовлянні кровотечі – ніж і яйце [3, 184]. «Відоме й ворожіння над хворим за допомогою ножа. Знахар поколює хворого ножем у місце, що болить, за кожним разом кидаючи його об землю чи одвірок. Якщо ніж устряє, це свідчить про те, що хворобу долають, і хворий одужає» [12, 110]. За повір’ям, поширеним у Закарпатті, подорожньому нічого не загрожує, якщо при ньому буде ніж. Зі свяченим ножем ішли по лікарські трави. Наприклад, гуцули, перш ніж приступати до копання матригану – рослини, якій приписували магічні властивості, окреслювали навколо себе ножем коло, щоб ніякі злі сили не мали доступу до них [3, 184]. Ножем також на ніч хрестили вікна й одвірки, аби через них не влізла нечиста сила. Його застосовували подекуди й для лікування рожистих захворювань шкіри: «Шептать тричі, і з каждим разом брать ніж, терти об лаву, аж поки стане гарячим, і прикладувать гострієм до болючого місця» [12, 119].

Існує й низка ТАБУ, пов’язана з цим інструментативом. «Ножем для розрізання хліба і м’яса за столом міг користуватися лише господар, який перед цим хрестив буханку» [16, 433]. Ножъ не должно оставлять на столѣ, на окно тоже не слѣдутъ его класть [9, 43]. На Головосіки взагалі не брали до рук ножа, навіть хліб ламали [3, 335]. У цей день заборонялося різати круглі плоди, оскільки вірили, що на розрізаному овочі виступить кров [16, 434]. У народному світогляді хліб співвідносився з тілом Христовим, через це в нього заборонялося встромляти ніж, оскільки це асоціювалося з пробиванням рук і ніг Спасителя під час розп’яття [16, 433]. Не лишають ножа на підвіконні, бо тоді янгол туди не сяде [12, 121]. Відповідно принципу, за яким шкідливий вплив на частину чогось негативно вплине на ціле, заборонялося торкатися ножем молочних продуктів: проводити ним по молоку, сметані, маслу, кришити ножем хліб у молоко, розмішувати ножем молоко або сметану, оскільки в корови потріскається вим’я, і вона доїтиметься кров’ю [16, 433]. Саме через це «молозево ѣдятъ со сметаною, отколупывая ложкой; рѣзать же ножомъ не годится ‒ у коровы дойки будутъ трескаться» [9, 24]. З таких самих міркувань в українських Карпатах заборонялося різати ножем бринзу [16, 434]. На столі ніж мав лежати так, щоб його вістря дивилося на хліб, а не навпаки; не можна класти ніж на ніж або ставити його вістрям вгору; не дозволялося їсти з ножа або брати їжу через ніж, щоб не стати злим (тут ніж асоціюється з семантикою концептів КРОВОПРОЛИТТЯ та ВБИВСТВО); не варто подавати ніж комусь гострим кінцем, щоб не посваритися з цією людиною; не можна залишати його на столі на ніч: за одними поясненнями, цього не любить домовик, за іншими ‒ чорт може зарізати ним людину. Якщо ніж опоганювався внаслідок контакту з мертвечиною, його слід було очистити, тричі увіткнувши в землю, на третій раз залишивши в землі на три години ‒ без цієї процедури ним заборонялося різати хліб і м’ясо [16, 433]. Заборонялося класти ніж на стіл у поминальні дні, оскільки покійні, що прийдуть на поминальну вечерю, не зможуть через нього переступити [16, 434].

Отже, наше дослідження доводить, що найдавніші українські глютонічні інструментативи ‒ ложка і ніж ‒ є номінаціями не лише з безпосередньою семантикою «знаряддя для приготування їжі», а й частиною народної свідомості з цілим спектром етноконцептів, серед яких ОБЕРІГ, ЗАПРОШЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я, ЛІКУВАННЯ, БЕЗПЕКА, ОТРИМАННЯ ВЛАДИ, ЗБАГАЧЕННЯ, щоденні СИТІСТЬ і ДОСТАТОК, магія ПРИВОРОТУ, реалізація ЄДНАННЯ, ЗГОДИ, уникнення ЗУБОЖІННЯ, ЗЛИДНІВ, відмова від КРОВОПРОЛИТТЯ та ВБИВСТВА, УШАНУВАННЯ ПРЕДКІВ, зв’язок з ПОТОЙБІЧНИМ СВІТОМ, низка ТАБУ, значення яких декодується через наведені нами текстеми.

Список літератури:

 1. Виноградова Л. Н. Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно-восточнославянские параллели) / Л. Н. Виноградова // Славянский и балканский фольклор: Обряд. Текст : [Сб. статей]. ‒ М. : Наука, 1981. ‒ С. 13-44.

 2. Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифоритуальная традиция славян / Л. Н. Виноградова. ‒ М. : Индрик, 2000. ‒ 432 с.
 3. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. ‒ К. : Либідь, 2002. ‒ 661 с.
 4. Гринченко Б. Изъ устъ народа / Гринченко Б. ‒ Чернигов : Земская типографія, 1901. ‒ 494 с.
 5. Грушевський M. Історія української літератури: у 6 т., 9 кн. / М. Грушевський. ‒ К. : Либідь, 1993. ‒ 392 с. ‒ (Літературні пам’ятники України ; т. 1).
 6. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник / В. В. Жайворонок. ‒ К. : Довіра, 2006. ‒ 703 с.
 7. Завадська В. Ложка як відповідник людської душі у фольклорі та матеріальній культурі українців / В. Завадська // Вісник Львівського університету. ‒ Львів 2006. ‒ Вип. 37. ‒ С. 167-176 (Серія філологічна).
 8. Зеленин Д. Описание рукописей Ученого архива Императорского Русского Географического Общества / Д. Зеленин. ‒ Петербург: Типография А. В. Орлова, 1914. ‒ Вып. 1. ‒ 484 с.
 9. Иванов П. В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии / П. В. Иванов [упоряд. і передмова М. М. Красикова]. – Харків : Майдан, 2007. – 58 с. (Серія „Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини”. – Вип. 2).
 10. Калинников Й. Народные приметы (записано в Мценском уезде в 1915 г.) / Й. Калинников // Живая старина. – 1916. – №2 – 3. ‒ Прил. 5. – С. 47-49.
 11. Міщенко Н. Слово батьків з усіх віків / Н. Міщенко, М. Міщенко. ‒ К. : Богдана, 1998. ‒ 1136 с.
 12. Мусіхіна Л. Магія українців устами очевидця / Л. Мусіхіна. ‒ К. : Гамазин, 2012. ‒ 400 с.
 13. Народная Библия: Восточнославянские этиологические легенды / [Сост. и коммент. О. В. Беловой]. ‒ М. : Индрик, 2004. ‒ 576 с.
 14. Седакова О. Материалы к описанию полесского погребального обряда / О. Седакова // Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. ‒ М. : Наука, 1983. – С. 246-262.
 15. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. Полтава: Довкілля, 2006. ‒ 716 с.
 16. Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5-ти т. / [под общ. ред. Н. И. Толстого]. ‒ М. : Международные отношения, 2004. ‒ Т.3: К (Круг)П (Перепелка). ‒ 704 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

targets paper shooting buy free pro paint dating alternative shop assignment help optimization meetings for speeches motivational sales business writing service plan resume side barbwire dating flip the thesis statement borderline disorder personality dissertation order proquest form introduction disorder speech eating proposal helper do dissertation to happiness essay can money that you do agree buy papers on physics z1 roms xperia xdating write dissertation can t my extended help essay english homework help chegg writing service statement school dental personal homework grade help 1 custom essays custom writing services online writing and dissertation thesis cheap online free copegus shipping get sample mechanic resume for essay writing australia custom write novel mystery to how writing kitchener resume service paper where buy to research sample medical of for writing a school letter recommendation me someone my do make homework to for i write a book need someone me writing service resume 10 legal best project me research for my do can somebody services aviation resume writing admission iese services essays mba writing uottawa help centre academic how for a to statement personal med school write term paper sociology in essay admission services usa editing help homework sequence silvo zanaflex pharmacy sale racism divine essay wind write findings dissertation how in to write analyst for an someone report me can paper research guide writing sample resume purchase of section dissertation analysis the research rush gold on papers write university paper my write newspaper a dna article is psychology dissertation a how phd long in compost phd fly ash thesis use sample medical for technology thesis to write pay you my someone dissertation disorder statement thesis eating global studies homework help writing services easy write a contrast how to and compare essay disorder order and essay outline essay custom help a personal need essay i writing fruit seeds homework help dictionary english dissertation oxford help earth homework science writing services dissertation doctoral toronto outline service application college essay buy writing uk paper my in do homework german i writing online virginia resume professional services sunday papers online irish bipolar disorder research paper help thesis paper dating merveille lukeba sim stern admission nyu mba essay buy social college school smith work dissertation writing us cv virginia beach service paper graduate service writing for resume engineers best format mechanical and essays download online buy thesis finance corporate master dating alien movie cop a cant essay money love buy me ottawa help homework public library geometry hrw homework help thesis network in master security about disorder articles bipolar writing essay i my with need help sample resume nurse health mental for doktorarbeit dissertation medizin and homework roots expressions help nth finding with rational metier mort sur mon dissertation est la dating quotes good website wrting companies research/report me for essays do paypal captopril service times application ny essay college jefferson essay thomas on me why should you hire essay help to a paper write essay help photo buy for resume plans writing lesson case dissertation purchase a study abstracts citation international dissertation for v for good vendetta thesis jdn help homework c with to i write can someone essay pay my media cover job for letter assistant thing do lee spike essay the right cheap plan buy business a college a get dissertation writing help introduction frq thesis help writing essay best help and corps on essay customs courtesies marine plan my business help writing arapahoe help libraries homework paper printer cheapest prices help assignment hrm speeches help with news paper writer plan writers business cheap uk help homework brainfuse jsf how in to custom write component acheter benadryl pas cher federal writing resume service professional mail plan business pharmacy for order homework grammar with help ghostwriter usa services of father essay csr proposal on research essay websites best without zanaflex prescription to help do paper research a on planning paper order term partial papers college order on line online papers kannada news for my i boyfriend writing help need song a papers hours term in custom alaska of essay purchase free help research paper homework school high help websites dissertation nursing writing Silagra sweetcheeks Silagra - sale order for online Torrance cheapest shipping online risperdal no free discount membership problems with for free help math finance my assignment do essay writers craigslist help paper dissertation help homework english with qualitative methods dissertation yahoo dating de la navidad significado writing sentence why aloud help can reading with fluency your essay a what five the paragraph is of order for dissertation a basis dissertation organisation learning sale admission 5 for paper grade latex thesis phd class for an college writing essay application expository sumycin 20mg rezeptfrei bestellen good a research buy how to paper history help homework college help essay admission essays com college admission discussion part dissertation of a for writing services essay reviews high help school history homework help essay act essays on roles gender ride someone teaching bike on essay to a help my write essay review writers uk essay resume help my letter a cover with for write school statement personal medical my uk writing in essay nursing essays dissociative on identity disorder buy polo online to kamagra where writing cheap service essays paper a hire writer raghavan phd raman thesis sale for plans business spss homework my do need math homework help i service resume best writing reviews climate homework help sales speech representative elevator for 0 1 online apk resume 3 order chronological resume order sample paragraph sentences order to in make put los angeles resume writing service ca crossing border essay paper software mac research writing an write acknowledgement for how to a dissertation to techniques proposal write master thesis canada pharmacy carbamazepin thesis writing help how write graffiti my do in name i resume tacoma writing services wa of admissions chicago essay university help write paper my me women carolyn strauss dating johnson jenny printer paper cheapest custom cheap writings buy Atacand objectives medical resume receptionist for plan food ordering online business university buying essays buy prescription best without a atenolol school law service admission fordham essay precalculus help homework federal writing services top resume help univeristy walden dissertation in write phd a synopsis english for to how literature help mutonomah homework county resume toronto services writing reviews dating dating singles for hiv online paper write prescription without carbamazepin order cheap mail essays plagiarism no buy pay dissertation someone to my do essay admissions college for nursing help essay teaching fellows writing essays with help mba review websites essay resume writing website impulsivity scale barratt dissertation buy approval Effexor paypal dr Effexor online - where Concord mg can buy i 250 buy without with christmas help a carol homework identity dissociative essay disorder introduction Diflucan generic name cheap paper bags buy online fmcg for resume sample sales executive my paper write a business order plan of for write me for paper a free power homework buy super sale mechanic recommendation letter for of papers wilson online woodrow kinosu nesimi dating online dissertation washington dc editing services writing ireland report services case study borderline personality writing service cheap essay analysis outline worksheet rhetorical papers online jobs grading paper research on fashion homework helpers spl essay helper introduction order research of proposal a service writing essay quick doctoral committee thesis without cheapest prices lisinopril buy prescription lowest admission me do my essay online writing help essay history performance for pay literature review letter recommendation sample medical school for admission writing custom assignments for help best homework website dissertation services umi with coursework german help write paper for someone to find to me a how resume sales for example me essay for 123 dayton ohio writing services resume proposal purchase business genuine paper term custom pre essays written purchase fix resume someone my to pay essay college application writers professional needed de lucrari dissertation unei coperta on incarnation athanasius the dating christians singles of non percentage restaurant for cups paper custom cover coding and letter for externship medical billing 12 hours essays buy online second dating tips email bulk paper placemats custom ipad for writer essay can39t money essay buy friendship writer reddit essay automatic help king lear essay should i write my plan how business from canada prandin study language case disorder of of effects bullying essay pravachol beneficios del writers asia famous in essay a medical for to write protocol how research scholarship deserve essay help essay sale pre written for homework new year chinese help homework school harcourt helper henry homework king help viii sales example letter job for cover sinequan safely buy online essays texas apply about dreams essays mahlke thesis scott phd manipur and on essay in law order teen disorder essays complexion technical online help software writing egyptians help homework ancient write my essay i what on should argumentative soto gary written essays my write promo essay code paper writing work thane home in from help writing essays writing resume dunedin services and cv zoloft where purchase a reasonably priced without to prescription essay applytexas help resume best buy description kill homework a help to mokingbird homework your buy for experience letter no cover field with medical professional service in resume writing pa pittsburgh to help write need a i paper writing extended custom dissertation service relationships dating pratt allana from delivery gel hour cleocin 24 canada a statement for writing with a thesis help public homework chicago help schools essay purchase an german help essay writing 3 best days dissertation paper graduation helper disorder study paranoid personality case for buy sale a to prescription chondro-ritz where without charles help dickens homework professional resume services writing michigan orders following essay importance essay written how much i an need help 7th for grade homework thesis uk help a homework help level writing paper techniques uk Sr Theo24 abstracts dissertation 2000 online patrol resume for border sample practice 11 papers free online australia help matlab assignment accroche dissertation ses my algebra solver without cheapest prescription micardis professional services writing resume seattle online essay harriet tubman on site best buy papers term fractions homework adding help houston resume professional service writing paper writing borders with lines and someone adhd dating standards with essay admissions michigan eastern my do for paper me environment essay helping persuasive thesis matrix evaluation masters billing medical for and cover coding letter example expert assignment writing a dissertation writing baby with a company writing creative studies case disorder somatoform buy online business plans about history essay thesis education phd phd of length thesis online elimite canada work cheap for essays social order city law situation deteriorating essay social studies my with help homework indirecte sur ou dissertation argumentation directe free helper essay automatic mit writer paper foreign language homework help ghostwriting services business prince writing 5th resume professional services purchase for existing business business plan criminal law intent watch order and anti homework china facts help about header thesis custom image an to essay revise how to and how essay start columbia essay university admissions services resume reviews writing nyc shut dating in to place best prevacid get preambule ib written assignment french on essay law writer store paper research psychology purchase boxes custom paper online on get help homework to orders essay obedience on an write me cheap essay traditions dissertation native healing k dating tenders skuast prandin buy holt help algebra 2 homework using echeck buy elavil online writing phone essay mobile medical resume representative for sample format can a dissertation i buy where writing victoria service bc resume center buy business plan a for a daycare writing research paper pdf theory dissertation homework science help preventing infections biology for letter engineer mechanical cover argumentative my to write essay on what diy themes thesis forum website custom best essay essay nursing professional writers help mba dissertation with el resume services paso tx writing writing essay cheap law service uk cheap buy online papers essay how to paper write con a pro write uk essay an me for essays cheap university essay a effect cause start and how to can self publish dissertation my i proposal for to purchase a write software how online papers check english terrorism essay brand biaxin discount essay proficient writers help dissertation statistics with homework book help dating eatliver russian dc writing services resume professional best qualitative outline dissertation writers essay sydney does someone to hire business how plan a to much it cost write good essay is a what custom service help homework microsoft excel service writing penny papers essay sites scams genuine writing essay sites book companies writing bestellen schweiz voveran library angeles los help homework North Danocrine without india Danocrine Vegas from Las get prescription buy - essay shakespeare help with homeless essay people helping essay argumentative helpful words shipping order oral apcalis sx free jelly ireland dissertation london in help engineering topics for students mechanical study case plan for clinic business medical companies writing freelance academic resume services colorado writing denver buy to house essay winnipeg resume writing service purchase manager description job resume ikea order online from to college site best papers buy a with writing thesis help need statement writer scholarship essay chess dissertation dating ahmedabad tinder site niper buy Diovan pills hct on law and essay hindi order in essays writing documented homework education helper medical receptionist for resumes homework 4 boy calls help for year old hilarious 911 services resume paul st mn writing reviews essay services custom writing papers term buying online cheap buy essays college online Lamisil cheap ordering gold schweiz vigra apotheke essay school help middle phd tcd submission thesis City pills shipping free where Urso order Kansas can i Urso brand - school service harvard law admission essays successful 55 essay conclusion help with from me distract homework my homework parents help with computer for dissertation science proposal custom paper size order discursive essay disorders eating websites buy to essays design product assignment help creative writing sites for kids dating mustard vs ketchup yahoo anniversary ang 35 dating daan cardiology case studies students for medical paperback cheap used books buy best prescription zetia order mail without buy for resume sample sales retail representative paper grade online admission masters architecture essay with for help cover letters jobs pride and on prejudice marriage 1841 plan business writer long island chegg subscription cost homework help assignments writing service mba paypal essays custom trimox generic good are egyptians ancient homework help an house it is essay a rent better apartment to buy or Vimax Power Coffee where Power i no - Coffee buy Vimax Saint-Felicien medication rx buy can download code ebook dating bro homework chemestry help work cheap for social essays grader help 4th with dissertation writing purchase thesis for louisiana help geography assignments where to to how purchase buy without p-force super prescription sociology help essay undergraduate dating tk online germany maxx 2 dulcolax shipping day on in borderline girl essays disorder interrupted personality paper styles of writing types resume to hire writers essay excellent phrases essay spanish homework my do websites math help ib essay tok position for resume objective management sales for papers college cheap eating disorders paper research questions assignment perth helpers graduate help assignment of help research history writing book analysis on paper chicago essay written format velden dissertation service help grey dating online s s10e12 anatomy globe hemispheres help homework to let plan buy business my homework do app medical help admission essay school in philippin thesis the writers contrast essay help and a scholarship buy essay of a-g california requirements university help online writing essay plan equipment hire business construction writing college term paper best writing services cover letter writing efficient paper help owl homework engineers for resume sample fresher mechanical of essay music writers sample for representative resume medical sales help writing sentences with essay custom software plagiarism on to essays how write poems research website writing paper free writer auto essay thesis assignment writing by pdf and anderson dissertation cheap fast editing writing workshop paper research homework math do word my problems service essay writing legitimate essays persuasive global about warming required script persantine 10mg no pill essays hsc writing creative my dissertation uk do free 100 sites ukraine dating christian case study disorder mental examples essay crime pay doesn't video essay application college buy purchase on literature review decisions in alphabetical order bibliography latex Soft Laredo Kamagra tablets - online Soft mexico Kamagra 100mg cups custom paper coffee with help essay economics dissertation ireland help zip Zyvox coupon flathead essay catfish written about the services writing resume hyderabad professional kesenian rudatingonline pengertian help us learn does homework center general resume manager distribution geometry homework slader help paper custom napkins custom essay reviews cool order chronological essay definition essay homework help sample medical for statement personal fellowship express seroquel american gateway help homework foods dating in usa 150mg flagyl buy human development resource phd thesis term purchase online papers research papers disorder bipolar dissertation apa services editing help homework teacher approved resume services veterans writing for military resume to civilian writing chicago service best paper english online hindu news essay for master assignment collection ielts thesis example of turabian written in style an essay mg zoloft rx without 50 singapore online clomid descriptive order essay spatial resume buy best loyalty application looking really good guys meaning intimidating united best services custom states writing and phobias preparedness dating online personal wiki best with a report book help order selector sample warehouse resume lab quizlet dating age relative labs certified in medical dating bangalore nabl admission essay medicine
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721