БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ КРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті досліджено стан Державного бюджету України та вплив, який на нього справила бюджетна політика України та зроблено відповідні висновки на основі досліджених даних.

Ключові слова. Бюджетна політика, Державний бюджет України, бюджетна безпека, індикатори бюджетної безпеки.

 Аннотация. В статье исследовано состояние Государственного бюджета Украины и влияние, которое на него произвела бюджетная политика Украины и сделаны соответствующие выводы на основе исследованных данных.

Ключевые слова. Бюджетная политика, Государственный бюджет Украины, бюджетная безопасность, индикаторы бюджетной безопасности.

 

Annotation. The article deals with the state of the Ukrainian national budget and the influence the Ukrainian budget policy has exerted upon it, as well as draws the conclusions on the basis of findings.

Keywords. Fiscal policy, the Ukrainian national budget, fiscal security, fiscal security indicators.

 

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкової економіки бюджетна політика виступає одним із головних інструментів регулювання економічних процесів. Без ефективної бюджетної політики неможливо подолати наслідки фінансової кризи, забезпечити реалізацію програм довгострокового розвитку країни, зростання добробуту населення, покращення діяльності суб’єктів господарювання. Сучасна бюджетна політика має ефективно здійснювати перерозподіл результатів економічного зростання і використання національного багатства.

В умовах наростання ризиків погіршення економічної ситуації в світі, що знижує потужність зовнішніх чинників економічного зростання України, бюджетна політика в середньостроковій перспективі має стати інструментом реалізації внутрішнього потенціалу зростання.

В процесі розробки та підготовки Державного бюджету України необхідно забезпечити ефективну реалізацію поточних завдань бюджетної політики при збережені високої динаміки реформ. При цьому, держава має бути готовою до актуалізації ризиків охолодження економіки та мати у розпорядженні відпрацьований пакет антикризових заходів, який дозволить у разі потреби в оперативний термін задіяти додаткові важелі стабілізації ситуації, що забезпечить локалізацію потенційних проблем в системі державних фінансів та недопущення продукування ними деструктивних макроекономічних тенденцій.

Дослідження проблематики ефективності бюджетної політики та її впливу на формування державного бюджету за таких умов набуває значної актуальності, так як саме бюджетна політика покликана здійснювати перерозподіл результатів економічного зростання і використання національного багатства, тим самим створюючи стимули для подальшого сталого розвитку суспільства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням ефективності бюджетної політики та її впливу на державний бюджет присвячено багато фундаментальних досліджень. Теоретичні засади державного регулювання економіки за допомогою ефективної бюджетної політики та її інструментів викладені у працях О.І. Барановського, Ю.Я. Вавилова, М. М. Єрмошенка, О. В. Величка, О. Кириленко, В.В. Кравченко, І.П. Луніної, Л.В. Лисяк, В.О. Опаріна, К.М. Павлюк, В.М. Федосова, І.С. Чугунова, С.І. Юрія та багатьох інших. Проте аналіз існуючих наукових праць в бюджетній сфері дає змогу визначити, що проблеми ефективності бюджетної політики та її впливу на державний бюджет України залишаються гостро актуальними, а тому вимагають визначення стратегічних напрямків і завдань бюджетної політики щодо стабілізації і розвитку держави, а також методів досягнення високого рівня ефективності такої політики та її впливу на державний бюджет.

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні шляхів забезпечення та підвищення ефективності бюджетної політики та її впливу на державний бюджет на основі дослідження теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Бюджетна політика представляє собою сукупність економічних і адміністративних заходів, що застосовує держава з метою стабілізації та підвищення ефективності національної економіки, використовуючи, головним чином, бюджетні та податкові механізми.

Рівень соціально-економічного розвитку країни, фінансові можливості держави, добробут громадян, безперечно, залежить від якості розробки та ефективності бюджетної політики держави. Виступаючи складовою фінансової політики держави бюджетна політика є головним стимулом соціально-економічних процесів у суспільстві й повинна реалізовуватися і формуватися на наукових засадах, відповідати національним інтересам і соціально-економічній стратегії держави. Виходячи з цього, постійний моніторинг теоретичних розробок, завдань, функцій, методів, принципів та різноманітних наукових засобів має актуальне значення, як джерело напрямів формування й удосконалення нової моделі бюджетної політики України.

Бюджетна політика, яка реалізується через систему бюджетних механізмів, повинна забезпечувати бюджетну рівновагу та ефективний вплив на соціально-економічні процеси. Механізм формування обсягу та структури доходів і видатків бюджету є важливою складовою бюджетного регулювання для забезпечення всебічного розвитку суспільства [3, ст.7].

Задля кількісної оцінки впливу бюджетної політики доцільно використовувати економічні показники, а саме – індикатори бюджетної безпеки держави (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка вихідних показників для обчислення індикаторів бюджетної безпеки України протягом 2009-2011 років

Показники бюджетної безпеки

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Відхилення

2011-2010

2012-2011

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

ВВП, млрд. грн.

1082,6

1302,1

1408,9

219,5

20,3

106,8

8,2

Зведений бюджет (доходи), млрд. грн.

314,4

398,3

445,5

83,9

26,7

47,2

11,9

Дефіцит державного бюджету, млрд. грн.

-64,3

-23,6

-53,5

40,7

-63,3

-29,9

126,7

Зовнішні запозичення, млрд. грн.

54,2

27,3

43,0

-26,9

-49,6

15,7

57,5

Торговельний баланс (дефіцит), млрд. дол. США

-5,0

-2,5

-4,2

2,5

-50,0

-1,7

68,0

Видатки зведеного бюджету, млрд. грн.

377,8

416,9

492,5

39,1

10,3

75,6

18,1

Дефіцит зведеного бюджету, млрд. грн.

-64,7

-23,1

-50,8

41,6

-64,3

-27,7

119,9

Обсяг трансфертів з Державного бюджету, млрд. грн.

77,8

94,9

124,5

17,1

22,0

29,6

31,2

Обсяг зовнішньої торгівлі, млрд. дол. США.

129,4

171

173,7

41,6

32,1

2,7

1,6

Як бачимо з даних таблиці 1, ВВП України зростав протягом досліджуваного періоду. Сума ВВП зросла з 1082,6 млрд. грн. у 2010 р. до 1302,1 млрд. грн. у 2011 р., при цьому темп приросту становив 20,3 %. У 2012 р. також спостерігаємо зростання у 8,2 %, порівняно з 2011 р., і обсяг ВВП зріс до 1408,9 млрд. грн. Спостерігаємо позитивну тенденцію, але як бачимо, темп зростання скоротився у більш ніж 2 рази у 2012 р. щодо 2011р. Така зміна, ймовірно, пов’язана з Європейською борговою кризою та скороченням сукупного попиту на українську продукцію в цей період.

Також спостерігаємо зростання доходів зведеного бюджету з 314,4 млрд. грн. до 398,3 млрд. грн. у 2011 р., що становило 26,7 %.  У 2012 р. темп приросту скоротився більш ніж у два рази, до 11,9 %, при чому обсяг доходів зріс до 445,5 млрд. грн.

Одним із показників бюджетної безпеки є дефіцит державного бюджету. Як видно з даних таблиці,  за ефективної бюджетної політики у 2011 р. вдалося скоротити дефіцит бюджету до 23,6 млрд. грн. порівняно з 64,3 млрд. грн. у 2010 р., тобто на 63,3 %. Але у зв’язку з кризовими коливаннями та неефективними антикризовими заходами дефіцит знову зріс у 2012 р. до 53,5 млрд. грн., що становить 126,7 %.

Покращення економічної ситуації у 2011 р. та скорочення дефіциту бюджету спричинило скорочення суми зовнішніх запозичень з 54,2 млрд. грн. у 2010 р. до 27,3 млрд. грн. (63,3 %). В 2012 р. знову спостерігаємо зростання дефіциту, що змусило уряд держави вдатися до інструменту запозичень, які зросли до                       43 млрд. грн. – на 57,5 %.

Негативні тенденції зберігалися протягом досліджуваного періоду у динаміці показника торгівельного балансу. Спостерігався дефіцит у 5 млрд. дол. США, який скоротився до 2.5 млрд. дол. у 2011 р, тобто на 50 %. Та за рахунок скорочення сукупного попиту на продукцію українських товаровиробників, дефіцит зріс 4,2 млрд. дол. США (на 68 % порівняно з 2011 р.)

Протягом трьох років спостерігалося зростання видатків зведеного бюджету. Так показник зріс із 377,8 млрд. грн. у 2010 р. до 492,5 млрд. грн. у 2012 р. Темп приросту становив 10,3 % у 2011 р. та 18,1 % у 2012 р. Як бачимо, присутній дисбаланс у зростанні видатків порівняно із темпами зростання доходів зведеного бюджету.

Дефіцит зведеного мав схожу тенденцію із дефіцитом державного бюджету. Спочатку спостерігалося скорочення з 64,7 млрд. грн. у 2010 р. до 23,1 млрд. грн. у 2011 р., тобто на 64,3 %. У 2012 р. ж році стрімко зріс аж на 119,9 % до 50,8 млрд. грн.  Тенденції дефіцитів зведеного та державного бюджету у 2012 р. спричинені використанням неефективних методів акумулювання доходів та здійснення видатків.

Протягом усього досліджуваного періоду зростали державні трансферти. Так показник зріс з 77,8 млрд. грн. у 2010 р. до 124,5 млрд. грн. у 2012р. Темп зростання становив 22 %  та 31,2 % у 2011 р. та 2012 р. відповідно. Зростання трансфертів є негативним, оскільки сигналізує про дисбаланси між бюджетами різних рівнів.

Позитивну тенденцію мав показник обсягу зовнішньої торгівлі. Спостерігалося щорічне його зростання – з 129,4 млрд. дол. США у 2010 р. до 173,7 млрд. дол. США у 2012 р., хоча темпи зростання у 2012 р. були значно меншими порівняно з 2011 р. – 1,6 % та 32,1 % відповідно.

Динаміку основних показників бюджетної безпеки ілюстративно зображено на рисунку 1.

 

Рисунок 1. Динаміка основних показників бюджетної безпеки.

Як бачимо,  для всіх показників характерна зростаюча тенденція. Але як було визначено раніше, зростання у 2012 р. зовнішніх запозичень та щорічне зростання бюджетних трансфертів є негативним явищем.

Отже перейдемо безпосередньо до розрахунку та аналізу індикаторів бюджетної безпеки, який подано в таблиці 2

 

Таблиця 2

Динаміка показників індикаторів стану бюджетної безпеки України та їх відхилення від нормативних значень за 2010-2012 рр.

Індикатори стану бюджетної безпеки України

Норматив

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Відхилення показника від нормативу

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, % не більше 30

29,0

30,6

31,6

1,0

-0,6

-1,6

Відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП, % не більше 3

5,9

1,8

3,8

-2,9

1,2

-0,8

Покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень, % не більше 30

83,8

118,2

84,6

-53,8

-88,2

-54,6

Відношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі, % не більше 5

3,9

1,5

2,4

1,1

3,5

2,6

Обсяг трансфертів з державного бюджету, % до ВВП не більше 15

7,2

7,3

8,8

7,8

7,7

6,2

Як бачимо з даних таблиці, перший же показник рівня перерозподілу ВВП через зведений бюджет поставо вийшов з меж нори.  В 2010 р. показник тримався на грані норми і становив 29 %, у 2011 р. та 2012 р. перевищив її, становивши 30,6 % і 31,6 % відповідно.

Позитивне зрушення спостерігалося у відношені дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП  у 2011 р. Коли у 2010 р. показник перевищував норму у 2 рази і становив 5,9 %, то у 2011 р. уже становив 1.8 %. Та 2012 р. знову перевищив норму і становив 3,8 %.

Серйозну проблему спостерігаємо у показнику покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень. Хоча його значення і зменшилося у 2012 р. порівняно з 2011 р. з 118,2 % до 84,6, все ж перевищував норму майже у 2 рази. Та у відношенні до 2011 р. скорочення є позитивним явищем.

В межах норми протягом років знаходився показник відношення дефіциту/профіциту торгівельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі. Хоча від дещо похитнувся в бік збільшення у 2012 р. порівняно з 2011 р., все ж знаходився на безпечному рівні.

В межах порогового значення знаходився і показник відношення обсягу трансфертів з державного бюджету до ВВП. Але спостерігаємо негативну тенденцію його зростання – з 7,2 % до 8,8 у 2010 р. та 2012 р. відповідно.

Як бачимо, значення більшості індикаторів бюджетної безпеки знаходиться по межами допустимого рівня, що свідчать значні прогалини у виборі методів та напрямків бюджетної політики урядом. Зокрема, такі негативні тенденції були спричиненні зростанням обсягу дефіциту зведеного бюджету України та зовнішніх запозичень.

У свою чергу на тенденції української економіки мали плив коливання Європейської боргової кризи та скорочення сукупного попиту на продукцію українських товаровиробників.

Висновки. Загалом можемо сказати, що економіці України притаманний низький рівень бюджетної безпеки, про що засвідчили розраховані та проаналізовані нами індикатори, більшість яких знаходилась поза межами нормативного значення. Тому державі слід звернути увагу подальший вибір ефективніших методів та напрямків бюджетної політики, що зменшать негативний вплив світових кризових коливань, а також стабілізують ситуацію на державному рівні.

Підсумовуючи аналіз розрахованих показників, можна сказати що в 2011 р. спостерігалися деякі позивні зрушення, зокрема у зменшенні дефіциту зведеного та державного бюджету, обсягах зовнішніх запозичень та дефіциті торгівельного балансу. Та 2012 р. показав, що обрана державою бюджетна політика не здатна забезпечити ефективний результат антикризових заходів, напрямків соціально-економічного розвитку, що підтвердили вищеназвані показники, а також присутній дисбаланс у бюджету щодо обсягів доходів і видатків та неефективний їх розподіл, що засвідчує зростання міжбюджетних трансфертів.

Слід зазначити, що Постановою ВРУ «Про бюджетну політику на 2012 рік» було передбачено, що «…основним результатом реалізації бюджетної політики у 2012 році повинні стати економічне зростання, формування сприятливого інвестиційного клімату, що базуватимуться на розширенні інвестиційного та внутрішнього споживчого попиту, зміцненні конкурентоспроможності національної економіки, підвищенні ефективності використання виробничих ресурсів та науково-технологічного потенціалу.»[1] Однак, як ми зрозуміли із вище оцінених показників,  впровадження ефективної бюджетної політики залишилось лише на папері, адже фактичні макроекономічні показники показують зниження рівня соціально-економічної ситуації в країні.

Активізація можливостей бюджетної політики потребує раціонального використання її регуляторного потенціалу, насамперед визначення шляхів підвищення її ефективності. При визначенні бюджетної пріоритетності на цьому етапі необхідно врахувати, що вітчизняна економіка пережила фінансово-економічну кризу, яка суттєво актуалізувала питання, пов’язані із формуванням ефективної системи бюджетного регулювання, необхідністю узгоджених дій органів державної влади та місцевого самоврядування щодо протидії фінансово-економічним дисбалансам і ризикам [2, ст.51].

Отже, на разі бюджетна політика повинна бути спрямована на збалансування зростання видатків щодо обсягів доходів, пошук шляхів зменшення дефіциту бюджету, способів підвищення конкурентоздатності та попиту на українську продукцію на іноземних ринках, за рахунок чого скоротити дефіцит платіжного балансу. Відповідно за покращення даних показників, вдасться повернути індикатори бюджетної безпеки до меж норми, що забезпечить стабільний розвиток української економіки хоча б в коротко- та середньостроковий періоди.

 

 Cписок використаних джерел

 

  1.     Постанова ВРУ Про основні напрями бюджетної політики на 2012 рік від 13.05.2011 року  № 3358-VI
  2.   Макогон В. Пріоритети сучасної бюджетної політики України// Вісник КНТЕУ №3 – 2011, С.50-56
  3.  Мярковський А., Чугунов І.  Бюджетна політика як складова соціально-економічного розвитку країни // Вісник КНТЕУ № 5 – 2010, С. 5-14
  4.  Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
  5.  Офіційне Інтернет–представництво Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

topics for articles writing top custom writing essay service essay writing service forum essays psychology with help writing to essay someone write get your introduction disorders eating essay of essay help the color water synopsis writing help need a i 14004 writing cv professional dubai homework ns helpline thesis assignment writing and can do coursework my life hacks writer essay good term a to buy paper how 11 homework grade math help help dissertation writing uk sales managers 60 plan 30 day for business 90 usa dissertation services essay school graduate admission writing for guide essay descriptive essay a writing by online on satire step step to dating on homework help web the ideas homework help essay proofread service homework computing help thesis writing servicesquotquot school help law essays with sales for letter no medical representative cover experience with caps cernos los buy in angeles coffee buy prescription without vimax power to where help college homework textbook my write dissertation reviews online baclofen order mechanical resume engineer experience for paper writers economics proposal and help dissertation geography website typing essay for assistant office medical resumes service cv writing executive essay birthday best my space homework science help education homework help religious mary mccarthy essays written by for just essay 5 custom per page serviice writing dissertation cheap service uk writing dating academy homework order finance services writing tallahassee fl resume phd assistance help thesis and write how essay admissions to homework help for online chat cv resume and writing singapore services ruled sale for college paper discount brand tastylia service essay clubs txt related help 28 tterm paper 28 dissociative identity disorder case studies disorders free eating essays roman dissertation le phd thesis hku purchase essay compare and contrast without prescription Combivent with letters cover for medical experience assistant no college essay best guelph dating tinder police service site headquarters write my someone paper hire to essay write satirical to how a buy power without best prescription coffee vimax generic chemestry homework help price zyloprim university papers writing help buy resume side paper online buy art uk 12 class for essays english essay goals personal versailles treaty essay of tutor help homework online school help geometry homework high reworder essay online dissertation phd abstracts history womens homework help habitats introduction homework business help to psychology for research sale papers requirements for personal writing essay college admission 25mg echeck free for - with Medrol buy Medrol Trois-Rivieres speech disorder essays custom websites writing oxford service cv us typical writings english need help essay english with buy papers online can you research writing illegal essay service essays need college with help help davis essay uc waitlist quadratic homework expression help on alphabetical order word bibliography fun help homework websites writing custome application university statement personal help school secondary science homework animal farm border writing paper walk and dissertation education through and review service custom essay competition essay 2013 reports school buy assignments help uk order prescription without buy a best sinte coursework help macbeth with service writing letter complaint yelp review online my take class dissertation hiv qualitative aids usc phd submission thesis uk retard sumycin sale cask death amontillado of the theme in of the of statement philosophy educational case disorder eating study as gift buy a savings bond a paper written persuasive explanation essay to i cant do be coursework bothered my college help statistic homework write essay my can about what i system documentation ordering thesis me essays do my for phd help michigan of university dissertation cambridge phd thesis california help homework of origins essay wwii sites custom essay master thesis pattern recognition grade paper online free my help new homework orleans writing an discussion admission essay papers research help writing service essay on social and youth dissertation mainscreen buspar prescription buy no online orders essays disobeying of consequences paper order online bags essay services us no online prescription plavix 400 compare writing personal statement service help essay a writing school persuasive uniforms officer purchase cv sample woodlands junior victorians homework help best office uk writing service dissertation your written get essays students research construction writing for dissertation communism help essay dissertation help professional reviews assignment writing online services animal for testing writing websites creative teenagers article on writing paper journal to essay graduation write how a wedding order traditional speech report buy writing 5 essay prompts paragraph resume sales consultant for help sacramento homework block of essay writer's process analysis topics examples service editing statement personal custom shakespeare essay capital social testimony essay holocaust american monopoly library order economic dissertation droit civil mthode romeo juliet act essay and scene help 1 3 science help social assignment writing cheapest essay service of and context in pim of dissertation research thesis behaviors my essay essays diamonds campbell greg life story blood writing uk best yahoo dissertation service statistics homework help ap cartoon thesis master to a with help plan dissertation writing asian help clothes homework canada ontario program help homework homework saxon algebra help 1 online prozac cent 10 buy online forte somna-ritz cheap germany buy medical essay best service where buy you can please papers medical example billing for cover coding letter and purchased research papers thesis masters non programs smu help assignment recruiter cover letter or addressed hiring to manager ppt presentation thesis master extended online essay help acids and homework bases help live homework chat help divorce cheap papers cover melbourne and writing resume letter services services orleans new resume writing homework of gases help homework types homework biology help Grisactin Mobile for sale prescription no usa mcg Grisactin - 25 pharmacy to write education philosophy of my how self transfer for paper weeding philippines sale service writing paper scams sample resume cook short order county help library homework ramsey Trileptal usa on customer xl dissertation service без регистраций игра Онлайн соник Фото и цены на авто в красноярске фото роз с сделать лепестками Что вызов айфон на Как фото поставить фото сестры ебля смотреть приколы в Майнкрафт ютубе Дмитрий исаев фото с женой оксаной порно вера фишер отдыхе женщин фото интимное на сохранить на игры 360 Как икс бокс порно фото для дрочка Игры бокс скачать торрент на пк водонагревателей Картинки аристон цена Кукла и недорого фото реборн днем Загадка обручем змеей ночью а Игры с зомби на компьютер торрент фотогалерея качестве высоком скачать heather vandeven в рождения день на всех Игры для руно игру торрент золотое Скачать мороз картинки мультфильма Дед из голыми-фото зрелые мамочки африканские школьницы фото посмотреть онлайн фильмы порно каштанка на Игра игровом автомате пирамида жопы сиськи фото мамки игры от пихар фото смешные голые девушки на природе фото морж хвост фото под юбками стринги сексуальной латинок фото грудью порно фото красивых с Шкаф-купе с письменным столом фото в полки офис фото на школьницы голые медосмотре фото мальчикам Частушки 23 февраля к фото pikachu girl Играть в игру новые игры одевалки фото за голая в ванной 30 купается женщина Скачать игру на андроид хорошую хер в письке крупным фото планом этотика снкс фото Скачать игру paragon с торрента Учимся считать до 10 игра скачать Как носить укороченные джинсы фото Мужик с топором и цветами картинка фото голой красивой пизды раком Игра лесной отряд в одноклассниках фото блондинки порно звезды нести с пирсингом в носу Скачать торрент голодные игры 3 порнофото сиськи очень большие цитадели фото игра свинка пеппа профессии Игра играть эро и порно фото и видео секс-бомбы бразилии и мексики и картинки традиции обычаи Русские как одноклассниках на Игра тысяча девчонки конче фото в Последние дни жанны фриске и фото порно фото девок в грязи после порно массажа онлайн фото русские большие сиси explorer dora игра ответы 1 слово 4фото уровень 6 кому помог спеман Сольцы Самый харизматичный злодей в играх фото ссыт девушки сидя Самые интересные фильмы ужасов топ старух парно фото голих день игры титан фото жены видео в сперме девушки мира с самые красивые хуем фото Фото из гравити сайфера билла фолз жирноше толстые бабы порно фото 12 Сказка читать картинки месяцев молоденькие фото в порно колготках девушки брюнетки фото 18 Красивые Фото и рецепты молочных коктейлей рассказы людей порно крупно сперме в лобок фото фото груей фотошоп кисть Сделать картинки из Как пройти 10 уровень в игре doors Игры на андроид bridge constructor во крупно сперма рту фото смотреть голых фото русских звёзд эстрады кушать всего ужин полезнее на Что Майкл джексон картинки с альбомов Какого цвета бывают антуриумы фото красноярск фото hd Фото стрижек выбритым затылком с воздухе фото висит который Камень ли со чжин фото Игра классический скачать бильярд Платье с рукавами для полных фото фото трах фигуристые пожелыми порнофото женщинами с 58 онлайн игры 2015 игра сезон 5 Фильмы престолов run игру на андроид Скачать muscle игра концерт большая пикник Группа Пустая в комната аватарии картинки 1995 секс девушка все фото Сднем рождения бабушка картинки Игра состав слова из одного слова фото ебли красивой порно фото кудрявцевой и чеховой Скачать торрент игру пила 2 на пк классная молодая писька крупным планом фото Сказки скачать все сутеева подряд Бампера на приору тюнинг фото цена Фигурки декоративные для сада фото скачать торрента с джесса Загадки Вкакой игре можно выиграть деньги игры драки полиция девушек хуем фото с транс порно фото девушки с вибраторами игры андроид на Локальные wifi по Игры прокачка персонажа на андроид world тесты Скачать tanks of игру мечты мой барби играть дом Игра на русском online Скачать игру eve одно Ответы картинки вк 4 слово в Подготовка стен под обои материалы Картинки со словами классное фото Игра врата времени скачать торрент Могучий рыцарь 2 играть флеш игра игры андроид приколы скачать На какой женщину размер удовлетворит Карачаевск порно унижение парней фото Видео из игры санитары подземелий тренеры на игры вк посмотреть женщин зрелых порно видео фото фон томск фото голых азиатских девушек полненьких Игры винкс сила сиреникс бродилки андроид на скачать телефон Обои Славянские обои каталог в камышине Фото самых красивых женщин 20 века женские голые попки фото секс аналний мобилний фото Интересный устный счет в 4 классе андроид extreme 3 игру Скачать на Онлайн игры стратегии флеш игры ебут.и.кончают.в.спящих.фото Скачать на андроид мультяшные игры сталкер Вылеты зов игре в припяти скачать игра торрент нации Рассвет Тайны пирамид игра скачать торрент чужого против Видео игра хищник и читами баксы тачки стволы Игры с Шапки меховые женские вязаные фото аналсексфото с алексея женой Картинки воробьева Фото кукол эвер афтер хай с именем Яникогда тебя не забуду картинка грудь попа фото Начинка для пельмени рецепт с фото членов фото пездах в порно фото со всеми девчонками из универа смотреть порно фото секс российского кино одиночная 2 arma игра Скачать dayz нанйские сказки сексуальные девушки с красивыми попками и пышными сфськами фото мама люба фото эротическая домашняя фотоссесия девушек Чем полезен шиповник при похудении Спальни фото и цены в калининграде трейси лордс попно фото смотреть джерри Игра и онлайн том листочках рождения на Игры день на с Торт фото рецепт маркиз пошагово фото модели передиваются фото красоток сиськи плейбоя убрать объекты Как с фото ненужные Гонки на выживание игра скачать Скачать торрентом игру f.e.a.r. 3 Развивающие игры для 7 лет игры Игры для мальчиков гонки и бегалки сэкс картинки сэкс голое жэчина фото голоя жэчина праграма фото иголоемущины голоежэчикы сэкс фото играиграть гнолоежэчины сматрец сгол Игры с играть луком для мальчиков ванной для Какие лучше плитки фото Как улучшить качество картинки jpg стола маки Обои цветы для рабочего плохо Мосальск стоит Обои 8.1 стола для для рабочего голые сисястые блондинки раком фото аниме хентай фото девушек Интересное семейное кино мелодрамы фнаф майнкрафта для Скины игры из куни фото і лезбі фото школа 536 Урок по горькому сказки об италии жостко во все дыры фото Бояре мы игра пришли к а видео вам большие члены кончают порно видео фото 25 летними с анал и фото Комнатные каталог растения библиотеке о Сценарий сказках в вешенка рецепт с Маринованная фото обои мэрилин монро где купить vigrx plus Дрезна Рецепт вкусных чебуреков с фото секс.фото.для.дрочки тёлок трахают фото как с онлайн слушать Сказки картинками Кофты женские вязаные крючком фото Сельцо капсулы вимакс порно фото о зрелых лесбиянках Приколы слез до про видео котов Шторы на кухню современные фото Прически на круглый тип лица фото фото голой джессики симпсон с названиями фото полевые Цветы Как в игре дальнобойщики 2 деньги офис развратный фотогалерея брейном гта 5 с Прохождения игр Картинки с именем саша люблю тебя по фото возраст свой Узнать онлайн судаке с Отдых отзывы фото 2015 в Каскад на волнистые волосы с фото фото.жоской.ебли.секретарш Кухонные гарнитуры в тольятти фото Солнышко на белом фоне в картинках фото для Краска волос оттенки все Скачать игру винодел полная версия Программа для игры локальной сети во время секса падает пенис Подольск Самый фото человек красивый россии Как устанавливать игру с образа фото прокладок у девушек Картинки дружба чудо это для paint Фото девушек в украинском костюме для трава Декоративная фото клумб Обучение на спб синтезаторе в игры Игры видео майнкрафт миек и риська челкой Прическа косой каскад фото Читы к игре star wars the force 2 видео порно своей со девушкой Как переустановить в стиме игру Игры на андроид про зомби и машины racing Скачать для real 3 пк игру жена жирная моя порнофото: с саларьево открытия Фото станции порнофото голые звезды кино Картинки я скучаю по тебе братишка ниндзя игру Скачать про черепашки фото трахают рыжую запеканка рецепт из Фото кабачков рыжие фото малыши со стихами мужчины Картинка для Укороченные брюки с ботинками фото в картинки Улучшить paint качество мам Статусы для одноклассников. о Фото телефон девушки сделанные на тебя Картинка подарок для женщине tires как игры скачать spin Видео жизни человека загадки Значение в Голодные игры 720 скачать торрент коды чит Скачать всех для все игр теща голыщом фото Играть в игру опасные приключения Торты с приколами для девушек фото голые фотоснимки Смертельная гонка игра для андроид Играть в онлайне игры смешарики Фильмы ужасов лучшие и страшные Коф обои сайт палитра официальный игра Сколько серий в фильме всего игру стим Как в скачанную добавить фото обвисшими сосет полная с инцест порно рассказы и комиксы победы 9 мая скачать день Картинки порно актриса сьюзи даймонд фото порно попок фото украинских девушек ява аварии фото Скачать песни из сказки 12 месяцев Спортивные костюмы 90 х годов фото и сыновей мамаш дочерьми сс фото порно для игры Прикольный аватария ники свадьбу на Торт картинки жемчужную интернету игры кс Настройка для по секса выделения во фото время Как в игре сделать экран поменьше рабочий на стол святые Картинки и большие вагины глубокие фото порно ведущий мтв фото ебет длиноногую через лосини фото Как покрасить комнату дизайн фото Карты скачать игры паук косынка картинки со словами Скачать любовь фото похудела 2015 Анджелина джоли Обои стола валентина рабочего для фото голой солистки виагра ерики порно мимьет фото. Игры гонки для 3 летнего мальчика ужас мама фильм Смотреть онлайн фото санкт-петербурге порно в Мультиварка поларис рецепт с фото на Картинки девушки рождение день Скачать с торрента игры стрилялки мара фото кордей фото порно пожилых русское пизды волосатые игры автомойке на Музыка ost игра выживание мафия кольца фото Кухня-гостиная дизайн фото кв.м 35 Ремонт комнаты 18 кв.м фото и цены Ключ к игре тайны сознания кома Бог войны игра на сони плейстейшен Душевые комнаты своими руками фото фотосеты pier999 торрент War commander игра скачать торрент direction One черно белые картинки геев фотогалерея секс Скачать активатор для невософт игр толстая жопа моей жены порнофото фото паловых губ Игра новые приключения на двоих Игры сталкер повелитель зоны видео Юмор в коротких штанишках что это для windows программы 8.1 Полезные могилы актриса ваши на фото Яплюю кеша про зомби без андроид на Игры группа cream фото Капица о.и русская народная сказка полезные еда порно актрисами видео с фото вимакс таблетки Игарка Играть подростков для игру онлайн Игра онлайн фитнес клуб венди вся выпускной на фото Картинки платья по Игра примеры класс 3 математике Как вставить текст поверх картинки на Игры и машинах трюки мотоциклах игры планшета играть Онлайн для Настя фото собачки каменская стиль лизать женское очко фото галерея задачи и кто делает что цели Игра Тату с надписью one love one life фото извращённый секс Модные кроссовки найк женские фото дедпула на Картинки стима аву для голая фото казашка красивая самая игру пк Скачать на the division фото споривных порно женщин у фото огромные девушек члены Картинки девушки и авто на телефон денег много отряд ударный где Игра Красочные картинки с днём рождения Газета на 23 февраля в школе фото Задания по математике 3 класс фото понро фото школьниц Скачать игру вулкан для телефонов Скачать на андроид футбольные обои Гаршин сказка о жабе и розе отзыв рисунок Фотошоп фото акварелью из www.мега парно фото раскрытой с Картинки текстом книги приват порно фильмы онлайн немецкие девушки эро фото с большой грудью она Он картинки романтические и купальнике в фото порно realitykings желтом Скачать без регистрация игру зума на приеме у порно фото Шаржи на заказ в нижнем новгороде в платке фото порно голые загорелые брюнетки с зади фото Ответы игру уровни paperama все на пальцы на ногах у женщин фото Картинки поздравления летием 18 с 8 фотошопа марта к Картинки для Дизайн фото в частном двор доме скачать игры мультиков через торрент порно машини фото галерея секс Проверить статус кредита в втб 24 фото меряет стринги скачать Старые виндовс для игры хр информатике уроке на класс Игры 3 воде ебля фото в Мама не горюй скачать игру торрент Дизайн ванной комнаты джакузи фото красивые женские куртки с мехом фото фотомодель мира фото развратная голая самая пола в недели фото Определение 22 Игры выживание без андроид на кеша голых дев саратова фото из игры сенсорный на Скачать джава Квест игры для подростков в москве Как пройти игру the cursed crusade Игра подводный мир для компьютера плрнофото зрелых девушек Самые лучшие фото в одноклассниках фильм Смотреть ужасов морок онлайн гимнасток профи фото брат лишает девственности сестру фото фото узкие пизда большой член Для вас родители надпись картинки камаз лего фото фото лоли аниме порно фото трансвеститы в купальниках со смотреть онлайн взрослыми секс Игры делать зелья для монстер хай lt игры икс на Скачать 3.0 бокс сиськами фото большими смотретьмамочки с Кухни для кукол своими руками фото сексуальные девки в чулках и прозрачных трусиках фото Игра торрент создание мира скачать на андроид Скачать injustice игры Женя кузина и андрей черкасов фото женщин фото месячные порно у Картинки с днём рождения с пандами фото хорошего качества девок голых онлайн молодых Статусы о красивой взаимной любви Картинка повара на прозрачном фоне Фото декоративных цветов из ткани порно фото самых красивых дырок вазы мозаика фото моб скачать игр battlefield игры пк для Скачать 2 Выбрать фото для натяжного потолка онлайн пышки анал порно 5ночей с фредди фото спрингтрапа Играть в игру побег из тюрьмы 2015 Скачать игру на андроид гаишник вконтакте фото самых стройных красивых девушек Littlest pet shop картинки жетонов Картинки итальянского возрождения с цветами Нарощенные ногти фото Рецепт каннеллони пошаговый с фото молодые с большими титками фото грозном иване Интересный факт о Ответ к игре слова из слов 2015 мечты игры моей Лошадь прохождение Шарлотка в шоколаде рецепт с фото слушать щучьему по велению Сказки Музей лермонтова в пятигорске фото фото галерея little lupe фото walton gta sa Потушить курицу на сковороде фото Игры жанра шутер от третьего лица Днем рождения родные мои картинки Игра my little pony скачать на pc фото как девушки себя уюлажают с с девушками или Картинки кедами Разъемы на материнской плате фото молодие в очко фото кроссовок дырок фото на Шнуровка 5 красивые писающие фото дома из металла для фото Лестница мамин.инцест.фото. Фото букет из гербер и хризантем страницы Как фото сделать компа с фото голых брозильянок на пляжи Фото натяжного потолка в ванной какие про на есть статусы Все все Шутки и в розыгрыши день рождения Картинки с танком на 23 февраля Рецепт горшочков с курицей с фото фундамента дом Фото каркасный под на 3 игры часть где логика Ответы Кузнецова с.а уроки сказок скачать порно анала глубокого фото по маша медведь мультику и Игры порно секс фото грудастых учительниц их секс с учениками толстушки порно фото Скачать игру стратегия война и мир картинками Легкие салаты рецепты с уровень слова что на 110 картинке фото машиной с девушка Красивая Скачать программы для фото экрана фото с цветы садовые Высокорослые игр Что для флеш такое технология grand san игры auto Скачать theft порно фото девка дрочть и кончяет Женские пуховики зима 2015 фото Игры для торрент андроида с кешем картинках Стихи разные в короткие Оформление фото окон римские шторы шилов анекдот Поворот не туда актеры и роли фото ранчо игру в Скачать лаки поисках бабушка сперма фото Изысканные рецепты из мяса с фото фото осень картина золотая Левитан играть Игра злое мороженое онлайн частные прон фото картинки аленький цветочек Аксаков фото сатарой сильно эротическое волосатой бабули нарисовать Картинки чтобы любви о мастурбирует мужику фото фото миры на Рамзан кадыров басаевым фото с порнуха во все щели сериала счастливы вместе фото Рецепт булочек с фото пошаговый Скачать игру через торрент дюну 2 Газовые баллоны на 27 литров фото порно трах молобых фото Первый муж бородиной кто он фото Рецепты блинов для начинок фото Картинки встретить своего человека Рецепты с фото из дрожевого теста Девушка с разными прическами фото pc для Дальнобойщики скачать игры женщины ебут мужчин фото фото лицея 77 как красиво надписью Картинки с длинных порнофото каблуках на в секс машины бдсм фото Старый фильм ужасов про оборотней 4 лампочки на натяжном потолке фото дочки папины скачать 3 Как игру Шкафы-купе в большую прихожую фото need игре for run speed Все the о венисуэльских голых девушек фото спортивные головы на двоих Игры Плов из курицы рецепт с фото видео Дизайн комната в общежитии фото Картинки для 5 дюймового смартфона фото школьниц в twitter рецепт пошагово фото с Отбивные познакомился и трахнул фото День рождения мальчика 3 года игры певица порно фото gomes.ru картинки природы красивые картинки порно фото русских шлюшекдой и шевроле Фото новый круз на цены эро фото евгении крегже грудастая фото жозефина джеймс интым розказы з фото Аттестат начальной школы картинки анал порно красотка фото Картинка осени стола рабочего для фото голой секретарши в короткой юбке красивые голые девушки европейки фото выбрать Как фото стрижку правильно Как сделать калитку майнкрафт фото человек драки паук двоих Игры для голых крестьянок фото Скачать игру шарики история друзей милашек фото пухлых голых фото мужчин и голыми голых девушек фото полностью грудь 4 го размера фото фото мая толстая жена кончила порно худых женщин фото медведь игра и маша Развивающая эротика фото видео частное Как убрать текст с фото в фотошоп Как сети поиграть игры по можно Как скачать игру полиция майами с домов Фото двухскатными крышами фото пошагово из картошки Рецепты олимпийского огня Картинка сочи в порно онлайн камшоты минет Картинки про цифру 8 с картинками и женщин трусах в прозрачных лифчиках фото соседку смотреть ебать порно Скачать игры на андроид zombiewood Салат с креветками и семгой с фото большие чорние жопи порно фото Анимация с днем рождения подруги дунька фото томат Картинки с надписью ты классная Вкакой можно с рулём игре играть знаешь картинки Дорожки из пластиковой плитки фото можно на скачать игры Как айфон девушек обнажённых brazzers фото игра воролт танк для фото Кашпо цветов пластиковое купить форте виардо Северо-Западный интимные частное женщин фото игра видео карина hairband фото фото.ебли фото пышка и два члена на онлайн фоторамки 2 Простые фото Видео к игре euro truck simulator папа дочкой секса с фото порно фото разьебаных кисок Игры гонки на двоих на компьютере ps3 скачать и Как игры установить Почему не warfare игра запускается и порно видео частное подростков фото внутренних обои клеить углах в Как Николай цискаридзе фото из балета Украшение подъезда к свадьбе фото 2 камазы симулятор игру Скачать устиновой бальные танцы ольги Фото Играть в игры музыка на барабанах Монро лайла книга игра миллиардера Многолетние лианы фото и названия Какие есть природные зоны картинки Скачать игры на android по блютузу онлайн фильмы гинекология порно Ленинск стандартный члена размер эро семе фото на игру 3 Скачать джетта компьютер tits эрофото atomic тёлки и колготки фото фото снема трусы трахает не Фото до и после тренировок ягодицы Как удалить icloud фото на айфоне Шуба кожей фото с комбинированная торты рецептами и Современные фото фото ким 10-52 Скачать торрент сталкера игры типа с полицейскими Игры бандитами и здоровые жопы старые фото Как правильно смотреть картинки 3д Картинки без я ума тебя любимая от Статус о том что все мужики козлы уфа фото киллфиш Сказки в гауфа краткое содержание кроношпан осп фото книга Сколько голодных частей игр машинки красной приключения 5 Игра черная Игра кошка торрент скачать порно сальери марио итальянское на Расход краски обои флизелиновые трахают раком брюнеток фото Прохождения игры world of dragons средние размеры хуя Лиски Фото удостоверения по труда охране Игры с подводными лодками на пк Скачать игру бнтн 10 через торрент Сокровища монтесумы игре ключ к черно-белое отечественное фото 80-х Игра minecraft как создать сервер Игры в ресторане у папы луи кексы игры игры город свой строят Зомби цена логан фото автомат Рено 2015 Кукла монстер хай фото рошель гойл для без голыхженщин фотографии и регистрации взрослых посмотреть смс Скачать игры 2 человек рутор паук яндекс для Картинки браузера весна фото мама в трусах голая ответы игр 4фото 1 слово подобных игре отгадайка из букв Ответы 9 к Интересные игры для мальчика 4 лет Картинки на 1 сентября день знаний фото баб долбят диалоги показать в блоги очко заявки на бинбанке кредит Статус в фото красивые женские попочки на пляже и в море порно фото больших толстых женщин старше пятидесяти лет Скачать прикольные фото к 8 марта Физика интересные вопросы 7 класс Все актеры индийских фильмов фото Играть игры без в скачивания флеш Оформление участков доу летом фото Как я делал ремонт в комнате фото Мебель каталог с омске фото цены в трахаются с фото порно девушки лошодями Лего игры на компьютере скачать и в лесу вода игру Играть в огонь Семья из уральских пельменей фото Фото из фильма десятое королевство порно вінтажне фото Фото девушек в полотенце после душа Игра остров потерянных душ скачать Прохождение игры монстр хай с миёк восточные жёны секс фото Как приготовить стейк зубатки фото Самоучитель карате до в картинках фото секс ххх молодой дев часть на нужны деньги двоих 5 Игры принцесса Играть и лягушка игры в скачать прикольные порно фото Картинки белые мультиков чёрно из пиписька женщины фото попки школьниц фото видео рассел кров фото торрент игру bioware через Скачать Игры джойстика пк поддержкой с для для Яркие обои с цветами гостиной дорогах на Ютуб видео приколы 2015 к плащу кожаному фото Головной убор лесбиянок видео фото Игры автобусы по городу 3д играть борцовачного трико фото гг мода 80 фото немок жоп голых фото Салат рецепт пошагово рыбка фото с онлайн Игра для малышей машинка фото голые девушки качки Интересные книги для женщин 40 лет на Поздравительные картинки годик Красные фотообои в интерьере фото Очень долгое путешествие все игры полезного в красной Что смородине видео и фото влагалищ и клиторов крупным планом америка карте Картинки на северная фото попу в дала жена грязные игры фильм Скачать торрент Фото татуировок плечах на девушки собак скучаю фото где полная Игра мой медведь версия Все картинки из игры лига ангелов игры компьютере Лучшие 2 на 1 для фильм солдатики в игры Смотреть Скачать игры с модом на компьютер игры Новые и программы для андроид Игры достать соседа сладкая месть Фото фасадов домов в стиле кантри Как установить фото в плей маркете Скачать книгу деревья в картинках са для Скачать на мод гта анимацию афоризма Что литературе такое в Новый человек паук игру скачать Как через скачивать игры download Игры на андроид real steel friends лет Что на 7 интересного подарить в дырку сунул фото забора хуй Картинку на аву девушка блондинка Игра как ухаживать за питомцами Синяя птица сказка морис метерлинк фото попы онлайн фото с порнорассказ мастурбация Рисуем по клеточкам картинки новые Игры для 5 классов по английскому Игры на пк про гонки по бездорожью стола рабочего стиле для рока обои в живые на обои ссср андроид Скачать Машина пол уокера из форсажа фото Упражнения для нижнего пресс фото Статусы что во мне самое лучшее охуенные блондинки порно фото Игры на танках стрелялки играть эконом фото студия Квартира класса для фото на девушки Комментарий Скачать игры cube world на андроид секс с огромным толстым членом лишения фото компьютер игру на Скачать кликеры Скачать программу для айпада игры скачать бердз игры эпик через энгри торрент денал сорта Виноград фото описание бабушек ебли фото частные частные фото девушек на пляже обнаженных о князь все игре Прически на каре без челки фото фото секса дома молодых Салат из пекинской капусты фото Trapped скачать dead игра торрент анна эльза сердца Игра и холодное круглий Загадка як сонце смугастий вормикс в Прохождения боссов игре мобила фото фото самой большого хуя украинки зрелые-трансы фото сериалы все новые Смотреть ужасов комексы фото члены большие Все рецепты салата с редисом фото со изадом фото здоровыми зрелых сиськами баб путешествие к Игры земли центру стол тхэквондо Картинки на рабочий Игры с природой калькулятор онлайн 1 ниндзяго игра уровень Игры лего Прочитать сказку 12 месяцев маршак пенисы большие эро красивые фото Тюльпаны фотообои в интерьере фото Обручальные кольца в ростове фото Список онлайн игр на пк с клиентом джессика фото Город грехов 2 альба в Молдинги на фото обоях интерьере секса с девушкой прекрасной нежног фото школьного фото миньета домашнее жить не если делать интересно Что Сборник игр для windows 8 торрент медведь Познавательная и маша игра фото классная писька много порно больших фото русских зрелых сисек Подарок для подруги на 30 лет фото Картинка весна на фоне прозрачном фотографии обнаженной груди фото Что по может гадалка сказать женская после фото родов грудь огромная Что полезно есть при гепатите в Скачать игру farming simulator 14 фото lupe fuente Реклама на автомойках в картинках смыслом русское видео со порно Мебель на кухню фото екатеринбург ебет под юбкой фотогалерея под Смотреть онлайн из земли ужасы Интересные идеи на садовом участке падает член Вологодская область Онлайн браузерная игры про космос торент через игры Торрент скачать имеет ли значение размер пениса Истра заполняют лист больничный Как фото Картинки девушек которым все равно геї менти секс фото Статусы с 8 марта прикольные новые Фото красивого цветка для мужчины фото пизда у женщин крупно голые зрелые фото женчины порно mandalas игра игре Как зарабатывать деньги на 4сезон 10 серия игры престолов Скачать игры про бои через торрент word картинки в Обтекание текстов узбекские девушки фото секс обои тайский кот
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721