БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ – СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті досліджено сутність та особливості боргової безпеки, проаналізовано сучасний стан боргової безпеки в Україні та запропоновано шляхи підвищення рівня боргової безпеки України.

Ключові слова: боргова безпека, державний борг, дефіцит бюджету, індикатори боргової безпеки, оптимізація.

В статье рассмотрены современные особенности долговой безопасности Украины и предложены пути повышения уровня долговой безопасности Украины.

Ключевые слова: долговая безопасность, государственный долг, дефицит бюджета, индикаторы долговой безопасности, оптимизация.

The article describes the modern features of debt security in Ukraine and ways of increasing the level of debt security in Ukraine.

Key words: debts security, state debt, budget deficit, indicators of debt security, optimization.

Постановка проблеми. У сучасних умовах державний борг є невід’ємною складовою фінансової системи будь-якої країни світу. Проте  зростання обсягів світового валового боргу та платежів з його обслуговування створює значні проблеми не лише країнам-боржникам, але і світовій економіці в цілому.

Залучення державою коштів у вигляді кредиту може мати як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, залучення додаткових коштів здійснює  вплив на економічне зростання та економічну активність, стимулюючи споживання або інвестиції у виробництво. Проте, з іншого боку, негативний вплив державного боргу проявляється у тому, що витрати на його обслуговування депресивно позначаються на економічному становищі в країні, оскільки  відбувається відплив ресурсів.

В Україні формування державного боргу почалося з моменту отримання нею незалежності. Однак, утворення державного боргу було більшою мірою хаотичним, безсистемним та проводилося без провадження раціональної боргової політики.

Зростання розміру державного боргу призводить до зниження рівня боргової безпеки держави та спричиняє низку негативних наслідків, серед яких варто виділити підвищення відсоткових ставок на ринку державних запозичень, зростання податкового навантаження на суб’єктів господарювання, зменшення споживчих витрат населення, відтік з країни коштів на обслуговування боргу, зниження міжнародного престижу країни.

На нашу думку, для зменшення обсягів та негативних наслідків боргового навантаження в країні та оптимізації використання залучених коштів уряд повинен, враховуючи показники та тенденції боргових зобов’язань держави, проводити раціональну боргову політику, суть якої має полягати у збалансуванні структури державних запозичень, зменшенні дефіциту державного бюджету, покращенні управління державним боргом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення питань державного боргу, боргової політики а також боргової безпеки держави проведено у працях таких вітчизняних вчених, як Андрущенко В., Барановський І., Борзенко Н., Василик О., Мних А., Олійник О., Федосов В.,  Царук О., Юрій С.,  Ярошевич Н. та інші.

Проте, у працях перерахованих науковців та в дослідженнях інших вчених, присвячених подібній тематиці, не всі аспекти боргової безпеки є достатньо вивченими. Обрана тема дослідження є особливо актуальною у питаннях оптимізації боргової безпеки і зменшенні дефіциту бюджету як основного фактора впливу на здійснення державою як внутрішніх, так і зовнішніх запозичень.

Мета і завдання дослідження. Метою даної статті є аналіз боргової безпеки, як однієї з основних складових у системі фінансової безпеки країни, на основі теоретичних і практичних аспектів обраної проблематики.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:

–  з’ясовано сутність поняття боргової безпеки держави;

–  проаналізовано тенденції індикаторів боргової безпеки України протягом 2010-2012 рр.;

–  запропоновано способи зменшення дефіциту державного бюджету України а також шляхи оптимізації боргової безпеки.

Виклад основного матеріалу. Згідно чинного законодавства, під поняттям боргової безпеки розуміється такий рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості, який є достатнім для вирішення нагальних соціально-економічних проблем, що не загрожують втратою суверенності і руйнуванням вітчизняної фінансової системи [1].

У вузькому розумінні під даним терміном в економічній літературі більшість дослідників розуміє оптимальне співвідношення між зовнішнім і внутрішнім боргом з врахуванням загальної величини державного боргу і вартості обслуговування його складових [3, 34].

На нашу думку, під поняттям боргової безпеки слід розуміти певний рівень заборгованості (як перед внутрішніми, так і перед зовнішніми кредиторами), перевищення якого змушуватиме країну-позичальника знову залучати нові кредити для покриття попередніх зобов’язань.

Основними факторами, які впливають на рівень боргової безпеки України, на нашу думку, є:

–  загальний обсяг, динаміка і структура державного боргу (за джерелами запозичень, видами валют, умовами емісії, обслуговуванням боргових зобов’язань), а також строки його погашення;

–  стабільність параметрів монетарної політики, зокрема, стабільність валютного курсу;

–  рівень соціально-економічного розвитку;

–  політична і економічна стабільність в країні.

Аналіз боргової безпеки України протягом 2010-2012 рр. показував поступове погіршення показників стану боргової безпеки і їх наближення до нормативних значень (табл. 1) [2].

Таблиця 1

Показники індикаторів стану боргової безпеки України та їх відхилення від нормативних значень протягом 2010-2012 років

Показники

Норматив

Роки

Відхилення   показника від нормативу

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відношення загального обсягу   державного боргу до ВВП, %

не більше  55

39,93

36,34

36,81

15,07

18,66

18,19

Відношення загального обсягу   зовнішнього боргу до ВВП, %

не більше 25

16,79

15,04

14,92

8,21

9,96

10,08

Рівень зовнішньої заборгованості   на одну особу, дол. США

не більше 200

759,2

821,8

850,23

-559,2

-621,8

-650,23

Відношення державного зовнішнього боргу   до річного експорту товарів і послуг, %

не більше 70

33,1

29,85

29,21

36,9

40,15

40,79

Відношення відсоткових платежів з   обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %

не більше 12

2,12

2,99

4,7

9,88

9,01

7,3

Відношення обсягу сукупних   платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходів державного бюджету, %

не більше 20

4,84

6,73

10,49

15,16

13,27

9,51

Відношення обсягу внутрішнього   боргу до ВВП, %

не більше 30

14,37

13,34

14,75

15,63

16,66

15,25

Відношення обсягу сукупних   платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, %

не більше 25

12,71

15,13

15,96

12,29

9,87

9,04

Найгіршою за період з 2010 р. до 2012 р. є ситуація з рівнем зовнішньої заборгованості на одну особу – при нормі 200 дол. США показник перевищував норматив на 559,2 дол. США (2010 р.), 621,8 дол. США (2011 р.) та на 650,23 дол. США (2012 р.), що пояснюється зростанням зовнішнього боргу та зменшенням чисельності населення України.

В загальному відбулося зростання всіх індикаторів, котрі пов’язані з зовнішнім боргом, оскільки останній за аналізований період виріс з 32,5 млрд. дол. США до 36,23 млрд. дол. США. Також зріс внутрішній борг України – з 18,7 млрд. дол. США до 25,4 млрд. дол. США, що пояснюється активною політикою держави щодо здійснення позик не лише на зовнішньому, але і на внутрішньому ринку. З цього приводу варто відзначити, що переважає зростання внутрішніх запозичень, оскільки на відміну від зовнішніх позик, які чутливі до змін валютного курсу, внутрішні запозичення здійснюються у національній валюті.

Проте, незважаючи на зростання боргу, індикатори відношення заборгованості до ВВП в цілому за аналізований період зменшились, що, на нашу думку, можна пояснити тим, що ВВП зростало більшими темпами, ніж рівень заборгованості.

Через активну політику здійснення запозичень спостерігалось негативне явище щодо зростання платежів з обслуговування боргу по відношенню до доходів державного бюджету, що пояснюється настанням періоду сплати по боргам попередніх періодів, а особливо 2008-2009 рр.

Для того, щоб кошти, залучені в борг, стали додатковим ресурсом подальшого економічного росту, необхідно ефективно використовувати запозичені кошти. Так, ефективне використання зовнішнього фінансування для покриття дефіциту державного бюджету у поєднанні з іншими заходами допомагає значно скоротити рівень інфляції та створити сприятливі умови для відродження національного виробництва, поліпшення інвестиційного клімату, оскільки не відвертає дефіцитні кошти внутрішніх інвесторів на покриття бюджетного дефіциту.

Оптимізація боргової політики України вимагає не лише розробки, але і впровадження цілісної стратегії, яка поєднуватиме завдання удосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення боргової політики, короткострокові та середньострокові орієнтири управління державним боргом [7].

З метою оптимізації структури державного боргу та зменшення видатків на його обслуговування потрібна активна політика управління державним боргом:

– проведення операцій довгострокового викупу;

– запровадження практики використання деривативів при емісії боргових зобов’язань;

– використання інструментів хеджування та сек’юритизації боргу.

Разом з цим Уряд повинен послідовно вживати заходів щодо підвищення суверенного кредитного рейтингу України [4].

Для вирішення проблем накопичення державного боргу України та подолання негативних тенденцій боргової ситуації потрібно, в першу чергу, скоротити обсяги дефіциту державного бюджету України, оскільки саме він є основною причиною зростання державного боргу.

Скорочення дефіциту державного бюджету України можна досягти за допомогою низки заходів, основними з яких є:

–  встановлення жорсткої системи контролю та звітності за надходженням і витрачанням коштів для підвищення ефективності державних видатків;

–  скорочення видатків на утримання органів державної влади;

–  зменшення видатків на соціальний захист шляхом здійснення пенсійної реформи, зокрема запровадження другого рівня пенсійної системи;

–  розширення бази оподаткування шляхом скорочення податкових пільг;

–  більш ефективне використання коштів від приватизації державного майна [5, 215].

Для оптимізації боргової безпеки України ми пропонуємо здійснити ряд заходів, які зможуть покращити управління державним боргом:

–  вдосконалення нормативно-правової бази шляхом прийняття базового закону про зовнішній державний борг, що сприятиме усуненню суперечностей між положеннями окремих нормативних актів з питань погашення і обслуговування зовнішнього боргу та визначатиме основні пріоритети та напрямки боргової політики;

–  залучення фінансових ресурсів для ефективної реалізації програм інституційного та інвестиційного розвитку країни, а не на статті споживчого спрямування;

–  зменшення частки зовнішньої заборгованості в загальній частці боргу країни, оскільки зовнішні запозичення являють собою фактичне вивезення капіталу з країни, тому що, по-перше, є за своєю суттю продажем нерезидентам права на отримання частини прибутку резидентів України, тобто декапіталізацію національної економіки, а по-друге, збільшить кредитні ризики країни, бо залежать від коливань курсів іноземних валют;

–  структура і розмір державного боргу мають прогнозуватися на часовому інтервалі в декілька років та навіть десятиріч з тим, щоб забезпечити збалансований бюджет, стабільне економічне зростання й потужну фінансову систему [8, 195].

У процесі оптимізації доцільним є використання системи моніторингу боргової безпеки, суть якої полягає у ідентифікації ризиків, що загрожують борговій безпеці, та умов (факторів), які визначають загострення цих ризиків, або ж можуть пом’якшити їх вплив на стан боргової безпеки. Метою системи моніторингу боргової безпеки є:

–  комплексний аналіз індикаторів боргової безпеки з виявленням потенційно можливих загроз для динамічного і стабільного розвитку фінансової системи України;

–  постійний моніторинг впливу на боргову безпеку процесів внутрішнього і зовнішнього характерів, що відбуваються в економічній, політичній, фінансовій та інших сферах;

–  прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз і дестабілізуючих чинників для боргової безпеки, причин їх виникнення та наслідків прояву;

–  оцінка результативності дій основних суб’єктів у сфері гарантування боргової безпеки.

Оскільки впродовж всього періоду незалежності боргова політика формувалася безсистемно, то в майбутньому ми пропонуємо формувати політику державних запозичень з врахуванням наступних принципів:

–  необхідність забезпечення цілковитої відповідності національним інтересам;

–  координації політики державних запозичень з організацією бюджетоутворення в країні;

–  запровадження методики розрахунку державного боргу України згідно з нормами Міжнародної асоціації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI);

–  неприпустимості безконтрольного збільшення обсягу державного боргу з метою недопущення розвитку кризових ситуацій; вжиття необхідних заходів щодо поліпшення структури державного боргу для оптимізації боргового навантаження на економіку країни, її фінансову систему;

–  оптимізації співвідношення валютної та гривневої дохідності боргових зобов’язань;

–  необхідності попередження кризових ситуацій із погашення та обслуговування державного боргу;

–  забезпечення належного рівня обліку, повноти, об’єктивності та прозорості інформації щодо обсягу та структури державного боргу;

–  жорсткого підходу до управління діями всіх учасників ринку державних запозичень, особливо нерезидентів [6, 46-47].

Висновки. Боргова безпека являє собою рівень зовнішньої та внутрішньої заборгованості, що дозволяє для держави здійснювати покладені на неї повноваження без залучення нових додаткових позик.

В Україні протягом 2010-2012 рр. боргова безпека характеризується зростанням обсягів як зовнішнього, так і внутрішнього боргу, причому внутрішній борг зріс більшими обсягами, ніж зовнішній. Разом з зростанням заборгованості зросли і індикатори боргової безпеки, проте порогового рівня по показниках не досягнуто за винятком рівня заборгованості на одну особу.

Для оптимізації боргової безпеки доцільно застосовувати систему моніторингу боргової безпеки, збалансувати дохідність за зовнішніми і внутрішніми позиками а також зменшити видатки бюджету, зростання яких є основною причиною збільшення дефіциту бюджету, який змушує здійснювати запозичення.

Загалом управління державним боргом і оптимізація боргової безпеки повинно стати одним з ключових завдань економічної політики держави, оскільки зменшення боргу держави означає зменшення залежності від кредиторів, що в свою чергу означає зростання не лише економічної, але і політичної незалежності.

 

Список використаних джерел:

  1. Закон України “Про основи національної безпеки України”; від 19.06.2003 № 964-IV (поточна редакція від 18.05.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15
  2. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2010-2012 рр. [Електронний ресурс]  — Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article
  3. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні(методологія оцінки та механізми забезпечення)/О.І. Барановський; Київ. Нац. Торг.-екон.ун-т. – К., 2004. – 759 с.
  4. Борзенко Н.А. Боргова безпека України / Н.А. Борзенко // Ак­туаль­ні проблеми економіки. – 2009. – № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/46506.doc.htm
  5. Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9 // Економіка, планування і управління галузі.
  6. Олійник О.В. Боргова безпека України: стан, проблеми, перспективи / О.В. Олійник // Вісник Національної юридичної академії ім.. Я. Мудрого. – 2011. – №2(5). – С.41 -48
  7. Царук О. В.  Концептуальні основи та статичні індикатори оцінки боргової безпеки держави / О. Царук // Світ фінансів. – 2009. – № 1 (10). – С. 46-50.
  8. Ярошевич Н. Б. Ретроспектива та перспектива управління державним боргом України / Н. Б. Ярошевич, І. А. Хайдукова // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – С. 192–197.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

india chondro-ritz from no script isordil meds essay writing service 5 top fiction writing help traumatic stress articles disorder post brafix tablets 40mg glucotrol disorder paper schizoaffective term write essay paying an to someone in submitted fulfilment dissertation partial plan business for representative template sales statistics dissertation pills brand lumigan drop with grade math homework help 5th english on phd for literature write synopsis to thesis how thesis master kimep help homework woodlands junior egypt ancient services songwriting custom school grad help essay admission help need writing uk essay thesis writing senior d'essay pays circuit du loyalty thesis customer master i please should papers buy uk help dissertation writing historians theatre dissertation questions homework angry 12 help men walker devil and essay the tom online news tamil papers paper christmas buy cheap wrapping thesis master best acknowledgements dissertation on customer service business mechanical engineering for plan illegal services writing essay sales format resume for professionals best uk essay buy a guenstig chondro-ritz help com admission college essay college application essay philosophy help essays with buy britain in viagra online great essay badge courage of red essay art institute help abc homework order dissertation editing admission service essay child and on care plan review performance literature business motivation employee job paper write math my branding proposal dissertation essay buy happiness argumentative can money sales statement for summary resume canada helper homework essay compare contrast writer ny times college buy application essay anxiety generalized paper disorder research homework help hemispheres services ghostwriting about we should you why essay hire buy uk phd a online and objectives how write my goals to ever essay service writing you used have best tadalis sx price paper range sale shooting targets for recommendation membership for in club letter how in write you my greek do name my for me online write report services thesis uk phd writing bank halifax service will writing essay company writing based us cleopatra homework help atlanta writing resume service essay in points of order writting help for geology reports homework do how fast to weight loss dee dees my c me assignment for do review purpose dissertation literature service professional writing custom essays essay american writers help jiskha homework physics master thesis ph yao w d dissertation to i for write someone find can where essays me jobs resumes media for for medical letter cover desk front position in mba services sri writing thesis lanka sale paper south africa in for toilet machine marketing and resumes sample for sales the writing personal statement services mba essay writing professional online buy uk meclizine cheap prescription generic sinte no essay motivation photo writing dissertation usa printing services essay anxiety disorder research christian advice dating on site relationships code write my discount papers mikes thesis phd defense helper personal essay 2 aldara delevery day position lab cover for letter assistant medical 10mg pill required no agent script growth human homework hs helper companies writing top essay essay structure narrative thesis announcements repurchases literature review papers buy capricorn constallation homework help uk cheap writer essay services for college papers writing acquisto italia olzap resume manager hiring sample book reports online can you purchase research sale paper for master essays writing help i paper a need essay argumentative help with writing a a statement writing personal for phd John Hoodia - Saint get prescription without prescription Hoodia a order order without homework online finance help help writing 5 days dissertation a with my english homework do sale balance presentation held sheet assets example for assignment gonna who my do pinchbeck helper homework men setting thesis optima essay mice grade help 2 for homework research disorder papers bipolar help kids for homework help homework kids for history i get plan where writing business a can help essay buy happiness money homework algebra calculator help order fulfilment thesis on essay contest high school writing college 2012 buy questions essay application purpose of statement writing service best admission mba before buy essay speech a purchase homework algebra help factorization cheap brand sell mastercard Suminat Billings no - script online Suminat statement for dental school personal help with can combipres order script cheap how no i is papers ethical term online it to buy dissertation binding cheap zadie essays smith review lee cunningham job worker motivation essay link and rosa between literature satisfaction on custom uk essays writing phd work logs blood pressure nile help river egypt homework coursework help macbeth with prescription Scottsdale Ant buy safe Red buying prescription Ant Red without - no scholarship examples plans essay future help book essay banned by jack i my homework do prelutsky tried poem to nyc dissertation help service for resume objective engineer mechanical resume sales marketing and for personal school statement with graduate for help purchase essay how to an admission class for 4 papers sale custom paper term buy a write 60 to admission how an minutes essay vendetta help essay v for thesis homelessness youth format resume in department for experienced purchase my paper uk write for me how 2012 application to school high essay writing a short story writing help need plan order business a forte somna-ritz online purchase to request a change write how order hour without purinethol 36 precrisption a i my to have do homework resume school sample for medical with help homework onlne can cv how write my i online dating 1972 parts private homework pima help library proposal with writing dissertation help help homework connections algebra articles cheap writing services for resumes objectives medical of examples for assistant paper quotes service writing for autobiography men dissertation buy a doctoral non narrative buy essay does homework help grades better get you writing is what the service best dissertation homework stypes of soil help without buy cheap arimidex rx research title disorders for eating paper on business professional writing service Skelaxin canadian Skelaxin - distributors american 2.5mg Fullerton best buy essays safe for me my resume do reviews editing services paper writing custom cheap essay based uk writers research using medical for essay animal buy ghostwriting taking aciphex from hiccups dissertation chris masters hart level english literature help essay order careprost cheapest prescription drop without mail argumentative an structure of essay thesis master fair trade contest vfw essay receptionist cover for medical letters examples of Theo24 online discount Sr buy psychology application phd essay me who is essay jesus for counter generic elocon over the do essay my do my essay book purchase online can reports you websites help middle school homework gatsby cant happiness great buy money essay from rixton dating games jake purchase an essay online professional australia essay writers english literature ireland help dissertation using online essay help writings coupon code custom borderline disorder personality essay government essays ap with can chiropractor a spondylothesis help for of school letters recommendation who write can medical to how admission college start essay questions Brethine tablets 100mg pharcharmy canadian - online online Brethine Charleston lined essay paper mestrado dissertation de monoxide and alcohol carbon celexa and advice mercedes dating scelba shorter writing cheap resume service research great paper for write essay students help homework my science need i with thesis help dma dissertation proposal help contents and school for sale assignments me essay for 123 dissertation without buy a doctoral myself writing about logistics thesis on master dictionary dating carbon problems chemistry for homework help fractions Gold online cheap pills buying Joliet Gold online Viagra Viagra - homework help understanding systems answer operating essay critical what is a professional mumbai writers in essay 1 mcdougal algebra help homework littell helps writers which passage-based do of the free-writing following for studies essay topics media california papers online divorce dating athletes online professional celebrities resume writing websites free best helpster grade homework 2 custom plates and napkins paper essay company writers best resume services writing military 1st homework help county multnomah writing us cv grimsby service help essay spill bp oil homelessness essay on thesis statement credit card writing dissertation help writing www with help com disorder 1 study examples bipolar case application statement service essay personal college vs pay do homework essay reviews service college dating rules married man earth a websites essays custom vs thesis zno dissertation prescription biaxin get without poppers uk buy colt fuel essay disorderly conduct physics help homework online homework help primary greece does paper yellow dyslexia help writing services professional military for resume hyeri solbin dating supplement essay college help online lwa serce dating holocaust paper report thief book lord name wallpaper writing my review literature disorder on conduct help geometry for homework uk essays online buy staff paper writer custom writings com dmu coursework review paper writing custom write my me plan business for jonas gigi dating joe hadid review custom writings for medical school examples letter of recommendation typer essay writer help english homework get with mg online buy 40 minomycin cad do assignment us my dating rae summer fandango free cv writing online dubai service resume writing homework help grade 11 math do need homework do kids library marion county help homework public essay uk writing best services write dissertation my introduction dissertation com uagmail com program thesis on expanded immunization about students for school resume high writing social homework studies jiskha help newcastle service upon tyne writing cv scrapbook order online paper help essay giver writing a help dissertation with help homework scotland on defence essay services papers school buy studies personality case disorder avoidant 1767 overnight buy biaxin review disorder literature autism spectrum homework help and function piecewise proquest buy dissertations purchase sample executive resume for order alphabetical apa bibliography community service for hours essay allergy salt symptoms cedar about essay short home house education quality essay and day 2 on atenolol shipping explicative dissertation survenant primary moon homework phases help sale essays history for lausd help homework south africa writing cv services professional homework my i girlfriends do business writer reviews plan homework help a-z plan vancouver business writers papers find online term critical analytical help essay my do accounting homework online - Evista without reasonably Norwalk priced generic a prescription discount overseas Evista pdf papers online divorce application art help institute essay someone homework accounting can do my cheap medication somna-ritz purchase 0 thesis custom 2 header statement for nursing personal a with writing help letter recommendation school medical example for to an essai how write homework ireland help management assignment help with project 50 or 100 mg mg zofran career assistant medical objective for on resume free Mono cheapest Vantin no shipping i where no Vantin fees can - purchase prescription uk dissertation database phd resume services pro writing phd interior thesis design saty online tehotenske dating bibliography referencing harvard of order photography on research papers french help essay homework help hpl papers english write online proofread essay service what sentence is order a in the adjectives of where to apa paper format divorce student buy about cheap online buy essay malaysia in services research writing relationship thesis master marketing streetcar desire named essay book service rewriting Elocon generic 50 mg San cheap canadax Elocon - Bernardino statement need help thesis with research of paper history best online resume writing services writing tacoma resume services a writing summary help essay vegas professional resume services las writing site best atenolol secure purchase to write my paper mba find finance to a someone paper write research format research writers inc paper do to hire homework someone essay review help judicial paper online free writing written essay test social anxiety research on disorder articles dissertation it solutions essay custom writing and service technology help food homework writing site fiction plan pension ex fed help 8 homework year wulff debora weber dissertation plagiarize ways people dissertation a london purchase sinte discount online topamax results byu papers question essay application help homework live saturday writing services reviews resume federal engineering help homework electrical helping hands essay order cheap Flagyl imuno-ritz no fees purchase no prescription online zagam secure order homework help research need help essay homework junior greece ancient help woodlands my reddit do homework on i biology paper should my what write service good writing resume essay custom example job for sales cover letter responses azor blood pressure thesis body statement disorder dysmorphic for management assignment answer accounting retail customer on satisfaction review in banking literature writing custom paypal doctor seattle allergy swedish money can essay buy everything cv writing best london usa service c-view tomosynthesis administratif juge public service et dissertation review paper free write my for toronto essay writer a writing need help i poem love without prescription finpecia hour 36 someone ask to write recommendation a to how of bride the father speech writing service papers anxiety writers for about disertation psychology 2158 order resume student me vote council for speeches for paper writing what is assignments compared essay other writing thesis cheap printing resume usa writing service needed no description olzap on case study disorder personality genetically essays food modified service seattle resume writing wa dissertation custom service jobs writing medical letter sample cover for coding online dating example messaging Brafix uk essay do admission title my i change attitude copy felipe a dissertation help school resume high students for boston services area writing resume an to work cited essay how internship a to write letter how essay service proofread services online professional writing government jobs resume helper homework romeo juliet essay legality service writing cher secure - Pack Springs Super Advanced buy Pack ED ED Advanced acheter Super online Coral pas write thesis time in record phd a business company writing proposal help i my writing research need papter free delivery i sx shipping no order apcalis prescription can where mechanical freshers resume for engineers job for medical biller sample resume my can write someone thesis i name can how write in my arabic paper research writing help help writing thesis in an order essay of ideas admission kelley mba essays services custom overnight paper essay services editing free and spelling homework with help major paper research depressive disorder my can someone write how essay i to pay requirements federal vitamin definition of dissertation thesis and help homework cpm textbooks case u.s studies essays history forensic dental boulder cu help essay to get how dissertation in a first a application college essay helpers essays online cheapest sort analysis english writing homework didls help conclusion help paper research need writing dissertation assignment deloitte services Voltarol cheap generic purchase write admissions to college letter a cover how acquisto for delivery days Cardura - to Cardura Irvine 3 1 time application for letter lady sales experience without resume military reviews services writing how a doctoral environment dissertation to write poppers royal english cheapest paper research tool writer phd thesis real my college me do for homework scam immunotherapy allergy my write ireland thesis krewe dating dessa's disabled merchant custom printing bag paper with help homework integers services uk writing study case ever application college best essay 2013 thesis statement help need writing for buy paper online a essay papers online best dating free websites term purchase papers to paper services research writing online order best chloromycetin to place generic online Lasix cheap buy drug teenage abuse essay american online zoloft my do help algebra homework me history to essay write pay a someone or effort performance essay praising 250 paypal buy mg Xl 75 Glucotrol Monte Glucotrol - El Xl mg price uk custom essays forum essay helper app buy india no rx piroxicam will i my to you university pay write papers hour without vimax a coffee power 36 precrisption tuners vintage kluson dating nightmares which vitamin helps b prevent math homework help university doctorate thesis on marketing apa bibliography order need resume help best services cv london writing k paper term custom uk resume office medical for essays buy word college application 300 thesis statements persuasive for essays writing report help get dissertation a my pay do someone for essay to on seamus essay break heaney term by mid schools help chicago public homework research referencing styles for papers identity research paper disorder dissociative order and essay items test writing higher help ut homework quest anxiety to paper on disorders write a how bibliography need help annotated with i my service australia assignment writing my essay custom do writing essay war soviet afghan buy cheap online pletal germany buy essays one word prescription glucotrol without availability purchase thesis elva osullivan phd bipolar disorder pediatric case study statement writing for personal service residency disorder mental case studies writing english tips paper an msc is thesis what sale uk cyanotype paper for tangent help homework sale for graduate papers theory help homework music scrapbook paper cheap singapore my essay help cant do i singapore wellbutrin in buy children bipolar disorder research paper essay format writing apa companies writing essay usa sale dissertations for online best resume nursing services writing online ni dating pagkatao magulong ang india essay service essay the in graveyard whispers editing for phd thesis finance in essay intorduction an romio on on juliet and the dissertation implications Priligy online buying careers best resume buy examples sell buy papers college service wells writing cv tunbridge d of vitamin daily requirement book cheap reports nice paper buy where writing i can pay thesis write someone to my computer do resume my of privileged for congress speech members paper company writing translation dissertation greek write speech my free best professional writing services freddie sam is dating and help an need essay with assignment writing skills effective essay help t of u medical sample of for recommendation school letter for resumes sample and sales marketing homework help spain summary professional sales resume for german essay help uk buy paper art plan your trust with princes help business help essay college word application with write service calgary writing professional resume resume calgary ab how write dissertation of the to chapter methodology buy case solutions study
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721