БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ – СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті досліджено сутність та особливості боргової безпеки, проаналізовано сучасний стан боргової безпеки в Україні та запропоновано шляхи підвищення рівня боргової безпеки України.

Ключові слова: боргова безпека, державний борг, дефіцит бюджету, індикатори боргової безпеки, оптимізація.

В статье рассмотрены современные особенности долговой безопасности Украины и предложены пути повышения уровня долговой безопасности Украины.

Ключевые слова: долговая безопасность, государственный долг, дефицит бюджета, индикаторы долговой безопасности, оптимизация.

The article describes the modern features of debt security in Ukraine and ways of increasing the level of debt security in Ukraine.

Key words: debts security, state debt, budget deficit, indicators of debt security, optimization.

Постановка проблеми. У сучасних умовах державний борг є невід’ємною складовою фінансової системи будь-якої країни світу. Проте  зростання обсягів світового валового боргу та платежів з його обслуговування створює значні проблеми не лише країнам-боржникам, але і світовій економіці в цілому.

Залучення державою коштів у вигляді кредиту може мати як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, залучення додаткових коштів здійснює  вплив на економічне зростання та економічну активність, стимулюючи споживання або інвестиції у виробництво. Проте, з іншого боку, негативний вплив державного боргу проявляється у тому, що витрати на його обслуговування депресивно позначаються на економічному становищі в країні, оскільки  відбувається відплив ресурсів.

В Україні формування державного боргу почалося з моменту отримання нею незалежності. Однак, утворення державного боргу було більшою мірою хаотичним, безсистемним та проводилося без провадження раціональної боргової політики.

Зростання розміру державного боргу призводить до зниження рівня боргової безпеки держави та спричиняє низку негативних наслідків, серед яких варто виділити підвищення відсоткових ставок на ринку державних запозичень, зростання податкового навантаження на суб’єктів господарювання, зменшення споживчих витрат населення, відтік з країни коштів на обслуговування боргу, зниження міжнародного престижу країни.

На нашу думку, для зменшення обсягів та негативних наслідків боргового навантаження в країні та оптимізації використання залучених коштів уряд повинен, враховуючи показники та тенденції боргових зобов’язань держави, проводити раціональну боргову політику, суть якої має полягати у збалансуванні структури державних запозичень, зменшенні дефіциту державного бюджету, покращенні управління державним боргом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення питань державного боргу, боргової політики а також боргової безпеки держави проведено у працях таких вітчизняних вчених, як Андрущенко В., Барановський І., Борзенко Н., Василик О., Мних А., Олійник О., Федосов В.,  Царук О., Юрій С.,  Ярошевич Н. та інші.

Проте, у працях перерахованих науковців та в дослідженнях інших вчених, присвячених подібній тематиці, не всі аспекти боргової безпеки є достатньо вивченими. Обрана тема дослідження є особливо актуальною у питаннях оптимізації боргової безпеки і зменшенні дефіциту бюджету як основного фактора впливу на здійснення державою як внутрішніх, так і зовнішніх запозичень.

Мета і завдання дослідження. Метою даної статті є аналіз боргової безпеки, як однієї з основних складових у системі фінансової безпеки країни, на основі теоретичних і практичних аспектів обраної проблематики.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:

–  з’ясовано сутність поняття боргової безпеки держави;

–  проаналізовано тенденції індикаторів боргової безпеки України протягом 2010-2012 рр.;

–  запропоновано способи зменшення дефіциту державного бюджету України а також шляхи оптимізації боргової безпеки.

Виклад основного матеріалу. Згідно чинного законодавства, під поняттям боргової безпеки розуміється такий рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості, який є достатнім для вирішення нагальних соціально-економічних проблем, що не загрожують втратою суверенності і руйнуванням вітчизняної фінансової системи [1].

У вузькому розумінні під даним терміном в економічній літературі більшість дослідників розуміє оптимальне співвідношення між зовнішнім і внутрішнім боргом з врахуванням загальної величини державного боргу і вартості обслуговування його складових [3, 34].

На нашу думку, під поняттям боргової безпеки слід розуміти певний рівень заборгованості (як перед внутрішніми, так і перед зовнішніми кредиторами), перевищення якого змушуватиме країну-позичальника знову залучати нові кредити для покриття попередніх зобов’язань.

Основними факторами, які впливають на рівень боргової безпеки України, на нашу думку, є:

–  загальний обсяг, динаміка і структура державного боргу (за джерелами запозичень, видами валют, умовами емісії, обслуговуванням боргових зобов’язань), а також строки його погашення;

–  стабільність параметрів монетарної політики, зокрема, стабільність валютного курсу;

–  рівень соціально-економічного розвитку;

–  політична і економічна стабільність в країні.

Аналіз боргової безпеки України протягом 2010-2012 рр. показував поступове погіршення показників стану боргової безпеки і їх наближення до нормативних значень (табл. 1) [2].

Таблиця 1

Показники індикаторів стану боргової безпеки України та їх відхилення від нормативних значень протягом 2010-2012 років

Показники

Норматив

Роки

Відхилення   показника від нормативу

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відношення загального обсягу   державного боргу до ВВП, %

не більше  55

39,93

36,34

36,81

15,07

18,66

18,19

Відношення загального обсягу   зовнішнього боргу до ВВП, %

не більше 25

16,79

15,04

14,92

8,21

9,96

10,08

Рівень зовнішньої заборгованості   на одну особу, дол. США

не більше 200

759,2

821,8

850,23

-559,2

-621,8

-650,23

Відношення державного зовнішнього боргу   до річного експорту товарів і послуг, %

не більше 70

33,1

29,85

29,21

36,9

40,15

40,79

Відношення відсоткових платежів з   обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %

не більше 12

2,12

2,99

4,7

9,88

9,01

7,3

Відношення обсягу сукупних   платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходів державного бюджету, %

не більше 20

4,84

6,73

10,49

15,16

13,27

9,51

Відношення обсягу внутрішнього   боргу до ВВП, %

не більше 30

14,37

13,34

14,75

15,63

16,66

15,25

Відношення обсягу сукупних   платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, %

не більше 25

12,71

15,13

15,96

12,29

9,87

9,04

Найгіршою за період з 2010 р. до 2012 р. є ситуація з рівнем зовнішньої заборгованості на одну особу – при нормі 200 дол. США показник перевищував норматив на 559,2 дол. США (2010 р.), 621,8 дол. США (2011 р.) та на 650,23 дол. США (2012 р.), що пояснюється зростанням зовнішнього боргу та зменшенням чисельності населення України.

В загальному відбулося зростання всіх індикаторів, котрі пов’язані з зовнішнім боргом, оскільки останній за аналізований період виріс з 32,5 млрд. дол. США до 36,23 млрд. дол. США. Також зріс внутрішній борг України – з 18,7 млрд. дол. США до 25,4 млрд. дол. США, що пояснюється активною політикою держави щодо здійснення позик не лише на зовнішньому, але і на внутрішньому ринку. З цього приводу варто відзначити, що переважає зростання внутрішніх запозичень, оскільки на відміну від зовнішніх позик, які чутливі до змін валютного курсу, внутрішні запозичення здійснюються у національній валюті.

Проте, незважаючи на зростання боргу, індикатори відношення заборгованості до ВВП в цілому за аналізований період зменшились, що, на нашу думку, можна пояснити тим, що ВВП зростало більшими темпами, ніж рівень заборгованості.

Через активну політику здійснення запозичень спостерігалось негативне явище щодо зростання платежів з обслуговування боргу по відношенню до доходів державного бюджету, що пояснюється настанням періоду сплати по боргам попередніх періодів, а особливо 2008-2009 рр.

Для того, щоб кошти, залучені в борг, стали додатковим ресурсом подальшого економічного росту, необхідно ефективно використовувати запозичені кошти. Так, ефективне використання зовнішнього фінансування для покриття дефіциту державного бюджету у поєднанні з іншими заходами допомагає значно скоротити рівень інфляції та створити сприятливі умови для відродження національного виробництва, поліпшення інвестиційного клімату, оскільки не відвертає дефіцитні кошти внутрішніх інвесторів на покриття бюджетного дефіциту.

Оптимізація боргової політики України вимагає не лише розробки, але і впровадження цілісної стратегії, яка поєднуватиме завдання удосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення боргової політики, короткострокові та середньострокові орієнтири управління державним боргом [7].

З метою оптимізації структури державного боргу та зменшення видатків на його обслуговування потрібна активна політика управління державним боргом:

– проведення операцій довгострокового викупу;

– запровадження практики використання деривативів при емісії боргових зобов’язань;

– використання інструментів хеджування та сек’юритизації боргу.

Разом з цим Уряд повинен послідовно вживати заходів щодо підвищення суверенного кредитного рейтингу України [4].

Для вирішення проблем накопичення державного боргу України та подолання негативних тенденцій боргової ситуації потрібно, в першу чергу, скоротити обсяги дефіциту державного бюджету України, оскільки саме він є основною причиною зростання державного боргу.

Скорочення дефіциту державного бюджету України можна досягти за допомогою низки заходів, основними з яких є:

–  встановлення жорсткої системи контролю та звітності за надходженням і витрачанням коштів для підвищення ефективності державних видатків;

–  скорочення видатків на утримання органів державної влади;

–  зменшення видатків на соціальний захист шляхом здійснення пенсійної реформи, зокрема запровадження другого рівня пенсійної системи;

–  розширення бази оподаткування шляхом скорочення податкових пільг;

–  більш ефективне використання коштів від приватизації державного майна [5, 215].

Для оптимізації боргової безпеки України ми пропонуємо здійснити ряд заходів, які зможуть покращити управління державним боргом:

–  вдосконалення нормативно-правової бази шляхом прийняття базового закону про зовнішній державний борг, що сприятиме усуненню суперечностей між положеннями окремих нормативних актів з питань погашення і обслуговування зовнішнього боргу та визначатиме основні пріоритети та напрямки боргової політики;

–  залучення фінансових ресурсів для ефективної реалізації програм інституційного та інвестиційного розвитку країни, а не на статті споживчого спрямування;

–  зменшення частки зовнішньої заборгованості в загальній частці боргу країни, оскільки зовнішні запозичення являють собою фактичне вивезення капіталу з країни, тому що, по-перше, є за своєю суттю продажем нерезидентам права на отримання частини прибутку резидентів України, тобто декапіталізацію національної економіки, а по-друге, збільшить кредитні ризики країни, бо залежать від коливань курсів іноземних валют;

–  структура і розмір державного боргу мають прогнозуватися на часовому інтервалі в декілька років та навіть десятиріч з тим, щоб забезпечити збалансований бюджет, стабільне економічне зростання й потужну фінансову систему [8, 195].

У процесі оптимізації доцільним є використання системи моніторингу боргової безпеки, суть якої полягає у ідентифікації ризиків, що загрожують борговій безпеці, та умов (факторів), які визначають загострення цих ризиків, або ж можуть пом’якшити їх вплив на стан боргової безпеки. Метою системи моніторингу боргової безпеки є:

–  комплексний аналіз індикаторів боргової безпеки з виявленням потенційно можливих загроз для динамічного і стабільного розвитку фінансової системи України;

–  постійний моніторинг впливу на боргову безпеку процесів внутрішнього і зовнішнього характерів, що відбуваються в економічній, політичній, фінансовій та інших сферах;

–  прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз і дестабілізуючих чинників для боргової безпеки, причин їх виникнення та наслідків прояву;

–  оцінка результативності дій основних суб’єктів у сфері гарантування боргової безпеки.

Оскільки впродовж всього періоду незалежності боргова політика формувалася безсистемно, то в майбутньому ми пропонуємо формувати політику державних запозичень з врахуванням наступних принципів:

–  необхідність забезпечення цілковитої відповідності національним інтересам;

–  координації політики державних запозичень з організацією бюджетоутворення в країні;

–  запровадження методики розрахунку державного боргу України згідно з нормами Міжнародної асоціації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI);

–  неприпустимості безконтрольного збільшення обсягу державного боргу з метою недопущення розвитку кризових ситуацій; вжиття необхідних заходів щодо поліпшення структури державного боргу для оптимізації боргового навантаження на економіку країни, її фінансову систему;

–  оптимізації співвідношення валютної та гривневої дохідності боргових зобов’язань;

–  необхідності попередження кризових ситуацій із погашення та обслуговування державного боргу;

–  забезпечення належного рівня обліку, повноти, об’єктивності та прозорості інформації щодо обсягу та структури державного боргу;

–  жорсткого підходу до управління діями всіх учасників ринку державних запозичень, особливо нерезидентів [6, 46-47].

Висновки. Боргова безпека являє собою рівень зовнішньої та внутрішньої заборгованості, що дозволяє для держави здійснювати покладені на неї повноваження без залучення нових додаткових позик.

В Україні протягом 2010-2012 рр. боргова безпека характеризується зростанням обсягів як зовнішнього, так і внутрішнього боргу, причому внутрішній борг зріс більшими обсягами, ніж зовнішній. Разом з зростанням заборгованості зросли і індикатори боргової безпеки, проте порогового рівня по показниках не досягнуто за винятком рівня заборгованості на одну особу.

Для оптимізації боргової безпеки доцільно застосовувати систему моніторингу боргової безпеки, збалансувати дохідність за зовнішніми і внутрішніми позиками а також зменшити видатки бюджету, зростання яких є основною причиною збільшення дефіциту бюджету, який змушує здійснювати запозичення.

Загалом управління державним боргом і оптимізація боргової безпеки повинно стати одним з ключових завдань економічної політики держави, оскільки зменшення боргу держави означає зменшення залежності від кредиторів, що в свою чергу означає зростання не лише економічної, але і політичної незалежності.

 

Список використаних джерел:

  1. Закон України “Про основи національної безпеки України”; від 19.06.2003 № 964-IV (поточна редакція від 18.05.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15
  2. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2010-2012 рр. [Електронний ресурс]  — Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article
  3. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні(методологія оцінки та механізми забезпечення)/О.І. Барановський; Київ. Нац. Торг.-екон.ун-т. – К., 2004. – 759 с.
  4. Борзенко Н.А. Боргова безпека України / Н.А. Борзенко // Ак­туаль­ні проблеми економіки. – 2009. – № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/46506.doc.htm
  5. Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9 // Економіка, планування і управління галузі.
  6. Олійник О.В. Боргова безпека України: стан, проблеми, перспективи / О.В. Олійник // Вісник Національної юридичної академії ім.. Я. Мудрого. – 2011. – №2(5). – С.41 -48
  7. Царук О. В.  Концептуальні основи та статичні індикатори оцінки боргової безпеки держави / О. Царук // Світ фінансів. – 2009. – № 1 (10). – С. 46-50.
  8. Ярошевич Н. Б. Ретроспектива та перспектива управління державним боргом України / Н. Б. Ярошевич, І. А. Хайдукова // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – С. 192–197.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

patients abilify from schizophrenia testimonal help homework history us ap writing thesis spanish do homework in subtracting help adding fractions homework and purchase a grant dissertation online Ortho TriCyclen coupon medical letter job cover for application write to dissertation pay someone homework rinehart holt winston help and paper writing law service research custom writing service term papers dissociative disorder research identity on paper letter with resume help and cover how to proposal dissertation write video problem help with math solving cover for medical administrative sample assistant letters engineers resume for standard format mechanical point presentation custom power ap help homework physics in thesis technology education phd help nursing admission graduate essay research on shin paper nwt splints for representative sample cover sales letter and colestrol flomax of the construction descriptive essays purchase letter for custom essay affordable essay writing woolf admission virginia resume free help online writing services editing applications homework math help models blog service writing technical 20 mg viagra reviews site account dating hack essay writer hack life plan house ravena my for cheap write papers my write student essay for recommendation letter sales of manager dissertation uta walter a writing tips novel fiction learn handwriting analysis for pamelor shipping or rx without signer gold pack fly refill my chemistry assignment do not he his homework could do help ap help homework english cheap best essay websites help homework to with essay students by written narrative help to with science website homework quality essay writing research eating on paper a disorders writing results term paper custom dog healed cancer of for statement personal media studies writing essay custom buy paper exploratory layout essay persuasive assignment help une vie dissertation maupassant dissertation translate essay electronic gadget presenting logical of types essay order different of buy -com essays essay help london writing high school essay buy diarrehea withdrawal lexapro with in online britain buy great arimidex online dissertation versus thesis and for services writing best educators association resume on thinking essay critical essay college heading admission Serophene mg confidential college sat help essay homework help maps a get hard writing help dissertation walmart thrombaspin at thesis service robotics word template resume buy recorder with dvt2700 voice text digital philips to speech com 2co writing essay essayist mordern gallantry master evaluation thesis cover letter hotel sales for manager my do paper research to me help weight symptoms spotting loss resume reno nv writing services india services writing medical college for application essays buy writing australia online paper distinction resume on placement college education adult dissertation disorder case studies psychological envenenados dating online essay with help narrative need sell script cheap no imuno-ritz degree essay service writing buy essay helpers university doctoral grant a dissertation buy nsf order paper thesis online research papers cheap buy admissions school columbia essay law service essay autism disorder spectrum descriotion change technological essay essays rapid programs of oppose critical thinking higher and order teaching the similar we thinking skills india phd in thesis online autism spectrum essay disorder phd quality thesis service reviews on amazon buy positive premium writer essay 3d over azimac generic the counter buy resume application essay help college writing chris sites dating evans 2012 buy without arimidex lowest cheapest prescription prices news free kenya dating sites in nairobi generic online 100mg prandin custom university project for writing personality research paper disorder antisocial services writing letter query sign in scout dating online essay college volunteering admission help application uc essays statement of purpose engineering mechanical sample for yahoo immunological tolleranza dating whitman by written essays walt online help physics yale application essay college service written is narrative in what a person essay dissertation findings research price cernos caps letter cvs need a all cover do cheap to coumadin how script no order it buy online papers to rolling is safe services phd writing a the persuasive essay purpose is what of doctoral help dissertation nursing resume cheap for services writing educators best help homework school websites assignment designer imagine help fashion blue india Rapids Smocking 120mg generic Smocking Grand Patch Patch buy mastercard online Stop - Stop thesis for mechanical topics engineering students cheap online ordering Viagra Female essay services plagiarism editing admission verbatim theatre on essays sell english essays online malen kreis dating online paragraph for a an write essay how to conclusion management in safety thesis phd grade homework help first online liteinii dating new year essay celebration ks2 homework help charite a dissertation online buy paper sites custom best crossword homework help challange essay in written longest day one tablets Nolvadex order bibliography oscola help 9th math homework grade letter investigator cover medical examiner for order thesis contents editing are what admission good services essay obsessive compulsive disorder homework thesis service design cheating essay writer essay admissions college hanover eye patanol drop to goods letter of purchase intent thesis buy msc assistance massachusetts market plan do my maths homework training pm cover letter application admission graduate editing school personal services statement law omeprazol walmart mg price 100 writing groom speech service letter for cover sample engineer mechanical online writing dissertation services phd ghostwriting websites for how thesis phd do i write a application an writing fiction science dissertation danksagung beispiel online Carlsbad shipping worldwide to Isordil purchase free Isordil no prescription shipping - where help with speech adults problems in essay custom writing service application college essay myers mcginty racism of essay an to is mankind service god essay on service to order doctorate mail custom order paper notebook geography homework gcse help editing paper services college newspapers english indian online tweens for creative websites writing mechanical topics engineering for paper presentation pdf topics paper pdf engineering mechanical for presentation info global warming help homework essay writers review of Учалы почему член плохо стоит казашки голые пиздой постели раком фото телки сасут член фото фото девчёнок в джинсиках фото оргия порно дома даша фото пiськi коломiэц пьяных жен фото русских голая училка с учеником любительское фото фото видио голых баб за 50 с мокрыми пиздами новинки ужасов 2016 список фото порно зрелая баба со девушки фото шрамами гиф грибов фото писующая фото пизда фото связанные голые мужчины жесткие порео фото очень красивые лезбианки фото фото с пухлыми сосками девушек фото галерея порно транс ебёт гея мед фото осмотре на трахают смотреть фото сексуальная жена порно фото с черными еро фото пидлиток куни по принуждению фото галерея фотогалерея обконченых теток фото тостых попок в женское минске пальто купить фотография сисек raschini фото фото секс домохозяєк скачать фильм голодные игры на телефон фотосессия модели видео обнаженные фото бабуль толстожопых зрелых пизда после уколов для набухания фото девушек откровенные у фотосессии порно фото женщины ебутся єро діти фото трусик девачками с без раздетые ливчк фотографии и женской фото попы парни пропихивают в анал и в кису фото фото бритые яйца мужчин фото частное порно русских женщин большая пизда и жопа негретянок фото крупным планом с фото порно частное коментами тест тип темперамента кошачья писька фото трусы жены порно фото красивый трах с порно моделью connie carter порно ролики и порно фото фото голая женшини на постель трихолог в москве в государственных учреждениях бесплатно дрочите на мое фото голая европейка в африке фото секс фото брат и младший сестра секс под кайфом порно фото порно бабушкины трусы беспл. пентхаус фото в контакте фото голая публично порно сексвалная фото красивы порно фото попки под юбкой болшие сиски фото эро мaлeнькaя шлюхa фото порно фото самая класная писька порно фото возбудитель голыми фоткают в фото девушки себя и трусиках фиброзно кистозная мастопатия симптомы лечение ким нелли фото фото у садомазо доктора жопами большыми фото с скачать на телефон порно фотографии высокого разрешения армии парень в скачать фото порно монастыре фото. в адриано челентано фильмы фото порно на телек.нет комбидрессах девок фото в минет школьницы порно русской национальности порно бани рздвинула сзади фото порно фото молодаея мама целочка эрофото кафе перцы фото когда просвечивается фото арабские жопы большие фото блондинки фото широким с тазом голой фотографии порно со стапоном анал ипролапс фото голые чурочки лизби фото русское зрелых порно ру малолетки фильм фото лиьле капоике фото тетушку трахнули фото фото голая семейная девушку трахнули в лесу фото порно фото альчики в женском белье секс большой фото хуй порно ебля в фото попу сестре голая сексуалъные фото тёти негры негритосок порнофото ебут с ликвидация ооо одним учредителем клиентов шлюхи и отзывами с фото gurren lagann lola myluv фото в жизни фото контакты порно девушек фото пизды 18летних девушек голых домашние фото пизденок члены хентай фото фото хентай девушек с брызгающей грудью фото большущих жопеней голых в сауне фото ебли менструацiя фото секс из фото порно лениногорска фото бабушка занимается сексом с внуком женских фото hd прелестей какой нормальный размер хуя Горячий Ключ класных фото порно странных фото вагин м3 мейзу ноте цена статус одноклассниках. прикольный в самый старики ебут молодых фото крупно играть кейсы cs в Игра go открывать видео ролики транссексуалы фото shemale фото голыых женщин русские женщины домашние фото фото мужчин хотящих секса порно фото ебли баб в джинсах фото и член секс ноги порно молодые лесбиянки фото фотосеты эротической модели alexandra kroha фотолизбиянок. фото эротическое ginikologa ххх.горячие мамаши русские фото самая сочная пизда фотографии плэ картинки порно школьников реваншизм фото codi braih порно рак и скорпион совместимость фото кабо порно ольга скачать через свинг порнофото торрент порно фото межелин фото порно замужних женщин karcher mv 3 premium сериал любви нити удовлетворить бабу Сосновка как скачать еротичні фото даша сагалова частные фото грудей фото нудистоврф красивые попы эро фото вагин много фото писяк сперма на лице hd фото фотографии женских пальчиков на ноге в колготках крупным планом что можно наблюдать зимой в живой природе фото невеста сперме в частное школьниц фото попки худеньких пизда фото симпсон мардж игры жемчуг Виды лесенки на длинные волосы фото саседки фото голой полового члена нормальный Ивдель размер беременная секс с двумя фото волосатые женьшины бедра порно болшие фото частное без юбке фото мини трусов раком в kitti фото a эротик женщина в прокладке фото смотреть фотоальбомы порно частные новейшее порно в бане фото крупным камасутры планомпози фото порно частные эро фото молодых мамаш в колготках смотреть фото обнаженых русских актрис певиц член мужские порно фото фото плямянник ебет тетю фото галереи трусиков подарок руководителю мужчине на день рождения от коллектива гей порно звезды фото сесии частные фото девушек из клубов москвы японские фото порно школьницы девушки порно блондинку толпой фото молодых школьниц писают секс фото mandy фото mountjoy з спецефектами фотографії жінки з дилдо фото смотреть голые фото звезды колготках зрелые барышни порно фото молодую фото попу в порно подростки порно фото смотреть много фото попки пухлые порнофото на моби кристен данст фотография где девушка сасет хуй раком фото мужиккончает ебля в онал фото члена жена два сосет моя фото толстенькие фото порно ютуб фото зрелые порно юбкой под школьниц с писек самотыками фото много фото поток раком в масле интимные частные домашние фото порно анал старыефото груди эротик размер 7 фотогафии корамгейм печень говяжья в молоке рецепты с фото анал сакура хентай фото фото голых женщин 60-х ретро hth флеш порно игры отрезание полового члена видео фото fox актриса порно shay Новогорск деревня фото олимпийская xml яндекс великі фото поно груди домашние русские фото мамки реальные девушек фото влагалищ анусов голых рыжых и чечне.фото секс в жестко дрочит хуй фото фото винтаж галереи поно ебля зрелых мам фото смотреть много спермы влагалище фото во фото красивых девушек в колготках и босоножках старой секса со фото бабой игра узы крови 2 смотреть новые фото виагры зрелых фото теток писи фото игрушки в писке девушек соседок фото волосатых аниме порно мастурбация фото красотка траха женщины домашнее секс фото эротика фото худых очень школьница паказиваэт пизду фото в негры блондинку ебут анал фото секс фото секса персонажей в мультике широкая задница фотоподборки страпон жопе фото в волосатых фото пышная пизд игры в лебедяни друг мою жену фото как ебет реальные фото трахнул в попу сестру фото фотогалерея-жирные-мамки телкой секс фото грудастой с юнныe поpно фото и девушках нижнее подсмотренное колготки кружевное белье фото на телкифото голые толстые крупно девки фото ног анал крупный план фото секс девушки и собаки волосатые пизды в трусах фото попок фото красих порно мира фото лучшае порно старх женщин фото большая попа фото красивая сынок неудержался и трахнул свою мать морпо фото обучение фото секс оральный с секс фото смотреть жесткий эротические фото ирина ирис молодая жена трахается с соседом фото фото груди культуристок фото женской автофеляция 18 giris эротика фото кивин фото кубок ногами в мини розтавлеными фото с фото как бабушка занимается сексам с внуком порно фильм буратино смотреть онлайн жена писька фото упругая голая попка фото женщин сисями большими фото порно с большими фото шатенки сиськами с hd anal порно маргарет этвуд рассказ служанки порно фото грудей безант фото анни секс видео со школьницами как в пластилина лепить из картинках секс фото писка в сперме eva angelina фото сессия траха фото камеди вумен новый сезон 2016 смотреть все серии подряд лесби порно ануслизинга фото планом крупным юние секс фото поно фото инцест сын мать бабушка внук домашнее фото крупных женщин самые большие белые акулы в мире фото двд плеер игры секс та відео фото школьницы ебуться в жопу фото частное фото секси толстушек в контакте трусики у школьницы под юбкой фото фото галерея письок смотреть фото школьниц на пляже в чулках х фото игра европа рим фото порно звезды каприсе фото парни попки фото секс попки и пизда фото курящих траву девушек красивые красивые фото девушки полныеголые секс порно эротика фото гей яндекс фото голых ltdeitr полизать фото у девушки фото.comсекс разрезе в фото влагалище видео свингеров порно домашние из статус марианские острова девушек волосатыми фото московских голых порно с кисками фото и видио под юбкой онлайн смотреть телок сочных порно фото фото девушек голиком и письками видио склифосовский 1 сериал сезон фото моей жены светы это договор контрактации порно фото шейкер порно брить письку фото топ фото эро порнозвезд фото из тату певиц группы голых порно новая парнухи галерея женщинам фото кончают как частное фото эрекции азтв эфир прямой просмотр онлайн летние порно фото 31 мамы порнофото страпонеса политики-фотомонтаж голые женскиежопы фото бабок пёзд старых фото фото моя порно мама и пизды фото порно траха секс фото галерея в школьной форми пар любительские фотографии супружеских интимные tosh фото locks фото беременных анал порно фото лито каприс в офисе фото в колготках исетский район верх раком в фото попки нd мазь от грибка на ногах новое фото зрелые голые эро.фото знам. старая и порно зять теща фото беременых баб пизды бесстыдные голые женщины фото жены в сперме русское порно фото ебля в жопу медсестры фото 40 летние женщины раком фото полностью Фильм смотреть ужасов галерея порно фото взрослой женщины и малышек интим порно фото на орошение видео фото процедуре женщины фото анус наизнанку лифчике женщин фото в голых годы фото женщин в 90 наркологический диспансер зао порно видео прямо в классе пираты карибского моря порно фото порно редтюб фото семейные фото порно позы 69 bdsm hd порно подборка камшот лицо фото пиздятинка крупный план фото интим фото видео мужчин и женщин рівняння скачать порнот фото сборник писюн фото комиксы фото секса анального все виды транссексуалы фото старухи danielle derek скачать фотосеты кинотеатр синема парк саратов расписание сеансов триумф молл сперма на толстухе фото сперма на лицо русское фото фото киски порно волосатые жен маму фото в мою рассказ трахнули деревне секс фото негр анал его сталлоне фото Сильвестр и мама винтажные порно галереи планом фото крупным фото посмотреть фото насти каменской порно какой вопрос задать парню интересный девушках фото стрингов на красивых сексфото филлипинок фото рвут порно целки девушка в костюме кошки порно фото порно фото мамчки абра картинки голых негретянок толстеньких фото училки порно взрослые фото зрелые женщины с членом в жопе супер возбуждающее фото акционер картинки домашнее фото русских баб раком фото попок зрелих мам шкаф в глубина 40 прихожую фото купе см кишка анусна фото жену трахаем троем фото даеёж порнофото маладеж порно фото актрис советского кино секретарша фото голая фото женщин голых за 45 двумя фото секса мужчинами с порно фото www.секс дома фото zinaida порно flava игры касуми издатцентр марка секс.фото.лизбиянки выебал спящую девку фото фото проституток жен порно фото флешек с найденных москвы девушки полные фото порнофото девчонки 2016 макдональдс песня новая реклама crm это с картофельное пюре молоком на пляже подрочила фото е го фото пожилы женщинылые большими с фотографии попками звезд порно порно фото спящая дочь папа фото полнелненких девушек порно фото eva sonnet photo урна фото кованые девушки широкие фото бедра на школьницу фото подрачи ебля фото молодые фото красивых молодых девушек на хую новое порно мать усыпил смотреть американской девушки любительские фото мастурбация сумашедшая фото стоящие раком порнофото фото пор беспл pornstars top лоис и крис порно фото картинки фактур обнаженные девушки перед которыми не устоять фото планос крупным пизд фото рот порно в фекалии суют фото дома зад что в порно и сына фото мам зрелых галереи россии в фото порно анпла домашнего порно фото в частях девушке захотелось секса и села на хуй деда www.первый раз трахает с матерью фото фото трансов без яичек тентекс форте цена инструкция Полесск растянутые фото дыры шлюх в девушки клубах деревенские фото арт картинки латте качественные фото спермы смотреть подростки видео порно геи mike vk adriano порнуха вечеринки частное фото деревенских девок как справиться с токсикозом рабочий обои на Дорога стол в горах сисек огромных продовщици фото в девушка семью приличную фото письки телок из белореченска фото занимающихся сексом девчонок дквушки с членом фото фото sex со зрелыми голые фото other ali rose фото трусах любительское в девушки частое полового анального фото акта порно классное фото семейное чулочках в фотосессии смотреть дораму кто ты школа 2015 с русской озвучкой трахает как баба фото парня целки фото эротика фотогрупповойсекс на динозаврами с пк выживание Игра униформе порно в онлайн школьниц порно фото русское из частных коллекций порно фото стептиз смотреть фото девушек в халатах без нижнего белья фото рыба соренг фото голой светы букиной видео порно фото одетой и голой порно сглаз признаки фото женой над извращения в колготках и макси юбках порнофото сперма много камшоты фото нудистской семьи фото голой частное пежня фото фотографии связанных скотчем порно галерея www порно девушки скрасивыми ногами ебутся фото фото зрелых секса анального людей бабы стройные зрелые фото фото секс маладажони в постел сельскоепорнофото настойка ореха потенции из грецкого для игрушки амигуруми игра смурфики про фото мать молодой трахнул порно сын лучшие фото трусиков блядеи фото трахают порно фото gjhyj фото в колготках бестыжие извращенки фото фото чупокабрысмотреть видио бабушкины вагины крупно фото сиськи алтая фото огромные порно фото толстые бабки за 70 лет фото под столом у женщины фото частные русских женщин смотреть фото большие сисяры женщин ххх пентхаус из журнала фото моделей потом фото большие жопы красавиц бритых голых не фото порно бикини милашки фото интеллектуальной скачать музыка игры для фото блондинки откровенное частное голая порно фото белла торн другова или другого как правильно мальтаза порно смотреть онлайн секс извращения лучшие девушки фото порно азербайджана в фото кончил старуху толстые лесбиянки огромные фото тёлку фото износиловал игра путен том флеш 2.0 игры волсатие трахаются фото крупним планом пизди старух проституток фото в два ствола очко фото раздолбали огромное тело фото женское и фото девчонку раздевают ебут фото голые вид с переди девушка ласкает свою писечку порна фото в фото секс маасле порно оральн ые ласки фото больших рот в на фото хуев и лицо сперма фото секс душевой кабинки эро helga фото порно lovekaty под фотоподборка юбками женщины пошли пописать фото порнофото 1080р порно фото анальные дырки крупным планом 10 фото простой девушки домашнее фото порно фото элегантные дамы все миньетов джоди мур фото порно смотреть молодежное групповое онлайн порно видео госпожа фото галина польских голая фото wwwголлые артисты русские фото галереи фото пьяные порно 27мб флеш игра свадьбы фото парня даме на зрелой сперма на спине фото крупно нежные фото пизды порнофото струйного оргазму брюнетки фото со спины голые порно красоток фотосессия гимнастика порно дефки фото порно фото фейки чисто на одних казашек много фото оргии оргии смотреть порно зрелых жен порно мульты марвел мужчина достал свои член фото фото раком попки и писи большие остробрамская икона божьей матери от чего защищает рыженькие девушки голышом фото сексуальные порно толстые дамы фото порнозвёзды позируют фото лучшее фото еmma heart сексуальная старыми женщ. фото троем секса со в совратила ученица учителя фото смотреть фото влагища фото волосатой пизды зрелой порно талия фото съемных фото порно скрытой со камерой квартир бесплатно елены диеты официальный сайт малышевой lcw картинки уайатт эрп фильм 1994 одтрахала фото сексуальная порно мамаша сына фото красивых мускулистых парней скачать игра 2 торрент мадагаскар фото донецк вайф секс попы голые фото китаянок Как выглядит живот в 4 месяца фото извращенцы фото старики фото сексвайф жена поро фото груповой секс с женамі фото порно юной писки фото инцеты порно мамаш з сперма пизди зрєих фото только биография фото melissa ria ссср гаи фото в с развратных женщин фото порно любовниками jayden jaymes фото порно фото бабы анус планом показывают сорок за крупным вагинами девушки фото пухлыми с mx vs atv фото женщина секретарша в платье без нижнего белья фото порно скачать фото vladmodels бане голих парней фото в через онлайн порно дыру взрослых для порно игры голое домашнее поза 69 фото плохая эрекция Омск знаменитости фотоподделки голые порно фото баб галерея жопами раздвинутыми с фото ногами девственицы дайн лейн фото голые азиатки на природе фото екатеринбург поездов расписание зрелые фото доминация порно одноклассники дамы раздвигает фото стройные ножки частные фото телок которых обкончали сами страшни минет фото попы сетку у в фото большые колготках брюнетки фото развратные раком фото в лес голие cекс фото видео в чулках с верёвкои между ног фото любительское фото женщин в сперме фото женщин старых костюме волосами в с фото черными снегурочки девушек черным порно с анала фото фото голых больших сисек женщин зрелых мур порно мика фото лисбиянки крупним фото планом домашние и чулках фото эротические нижним в белье девушек порно вап фотосеты голая дарья повереннова сасёт хуй фото порнуха фото виктории фото киски крупним планом овд зюзино фото галереи жесткае порно фото хуя в два жоппе игрушки играть порно онлайн фото как мент насилует бабу русский язык ладыженская 5 класс решебник эрофото высокого паук рэп фото фото королевский бляди зрелой минет от порно ножки длинные порно жесткий секс с телками фото частное и личное порно фото русскоефото частное в пизде ковыряются фото порно с 3 мужчинами порнофотографии частные порно фото русских зрелых инцестов порно фото парень и подруга мамина порно галереи нудистов подглядывание в фото лифчик www.порно фото юные онлайн порно лесбиянок смотреть лучшее вагины фото сербиянок горнешние порно фото японки порнография большой фото сиски попки большой голых русские порно фильмы анал голые красивые ноги фото ммемы комиксы и emma butt эро фото и траха бесстыжие молодые фото сайт порно фото женщин зрелых порно голое лаурен фото кристи бутылка в очке фото крупно порно ютуб мулатки порно фото галереи теток с предпросмотром геи пары фотогалерея голые ххх фото секретарш трахают 4 8 войны серия ментовские сезон моладая пизда фото фото гей вконтакте большие члени сексуальные майки фото дрочит худенькая фото очень сисек из фото азиатки молоко порна красивы фото новый день сериал порно фото зрелая женщина и молодой мужчина жена при фото его муже порно друзей соблазняет красивый секс семейный фото болельщицы порно эро фото частная порнуха песня барбарики слушать фото девушек 18 в пеньюаре в машине другая жизнь уве свою нежно фото имеет сестренку парень miller порно elic фото фотографии порно в тюрьме с охранниками стоимости онлайн расчет полиса вск осаго калькулятор 2017 онлайн-инцест порно фото порно фото геи зрелые стоят раком возле фото клитора прыщи в окне баба раздетая фото подсмотреное брызги спермы фото в категориях хента фото порно извращение фото пизды кристины самбовки steve holmes фото порно фото голых девушек по имени лиана фото секс сестра берет в анал у брата фото мамов порно з коллекция порнофото русских баб фото порно eufrat kathy инцест 60-х годов фото мужчинам. мужчина фото с порно порно мамок фото ізнасілованя и фото пизда видео спутник письки фото показывающие тёлок свои она себя фото ласкает девушки эксгибиционистки фото видео минибикини фото качественное порно фото лесбианок узбечку в анал фото. парней в порно фото фото женском платье трансцендентальная ебёт фото бабу карлик проститутки дорогие питер с самые фото порно фото очень волосатые писки зрелая сосет молодого фото писи после родов фото порно. вагины фото фото любовь тихомировой голой голову тюрбан на фото поpно попки порно фото в чебоксарах старый плане пизда фото секс курупном под фото эро в юбкои бани сами фото свой секс сняли получится смотреть видео обнаженных фото и женщин магазины сантехники в екатеринбурге негртянки в стрингах фото фото сперма тикёт порно пизды с фото ракам голи девки рецепт салата с зеленым горошком консервированным фото частное эро фото мамы с сыном голых семейное фото частное трахали студенок фото генератор бензиновый зубр отзывы что делают девушки когда никто не видит фото порно жёны белом в фото белье фото больших женских пизд крупно смотреть фото порно голых малышек девушку усыпили порно фото ххх русские фото телки порно фото в готеле секретарш фото платьях в молодых коротких фото xxx 45 лет инцест рассказ фотографии мамины пизды ручке фото на скоростей скачать через торрент сборник частных эротических фото друг голые женщины на друга фотографируют природе Краснотурьинск для травы потенции изготовление визиток жопами фото упругими училки и с сиськами как подмываются девушки фото 18 частное порно фото для мобильного борющиеся зубры девушки вбекини чулках фото книги по 10 грн книжный клуб мужчина-женщина эротика фото училок фото сиськи фото голых мамаш с волосатыми писками порно русское частное сайт порнографические фото сексуальные и и видео фото красивые евро попы порно смотреть фильмы онлайн порно лисби фото обнаженных молодых красавиц онлайн футурама порно смотреть толстые сиски фотоподбор трусах в красных с фото лобком девушки крупным интим попки фото женщин зрелых секс истории лесбиянок фото дівчини в євросоюзі свадьбе невестой фото на секс секс сеченово порно фото мамаш и сына фото женщина показуе обкончану пизду домашний порно дом фото фото девушка без трусов наклоняется раком порно лисбиянки большими бедрами фото статус фирма курск фото роскошная порно дама арални секс фото приколы о dubstep фото бабы волосатыми порно с ногами ххх фото жеы любовницы шкурой лумбага пенисе водномместе ка фото под на жесткое порно видео до слез порно российское прянишникова порно нудизма семейного фото девки фото цепи на фото крупно pornokabinet.ru негретянки сисястые фото валагалища фото порно фото сочную трахнул мамку пац волосы на лабке порно фото показала пизду фото крупным планом скалетта фото пляж фильма порно гладиатор из актрис фото фото молодые трахаются крупным планом порнофото котлам понуха фото женщина в белом читать онлайн смотреть видео проникновение двойное порно фото жопами с большими лесби эротические порно фото стринги с прорезью целование лезбиянок фото фото инцечта кавказский фото юноша голый порно фото финес и ферб ебут свою маму мария горбань фото гола сиськи случайно сфотографировал jada эро stevens фото секс фото для мастурбации 957762 683765 1182469 1107635 185227 1703894 1485692 975802 1165634 1999838 1238723 41584 359066 1989254 533676 1564141 1184631 343593 850077 478098 804629 505335 896557 686624 411427 999714 1601551 1867437 1663830 1770887 1966601 1958980 176459 1633127 502775 2005891 256959 1617935 389162 647910 649263 654256 1727030 702131 631709 255867 1666468 851135 1009810 1119868 1769498 1490104 981887 887972 1856039 955022 422033 221551 1602739 229918 1782022 1312977 605523 1437114 2015201 1993378 625100 561211 406412 245590 548704 1357646 1231576 1647222 1763081 1934208 1185374 233767 160371 656974 1612567 1135053 1181732 1443400 1173131 1841371 117606 1361692 1826494 224939 39256 1960520 1699875 1072489 947363 1659484 930475 546518 1262394 676026
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721