БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ – СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті досліджено сутність та особливості боргової безпеки, проаналізовано сучасний стан боргової безпеки в Україні та запропоновано шляхи підвищення рівня боргової безпеки України.

Ключові слова: боргова безпека, державний борг, дефіцит бюджету, індикатори боргової безпеки, оптимізація.

В статье рассмотрены современные особенности долговой безопасности Украины и предложены пути повышения уровня долговой безопасности Украины.

Ключевые слова: долговая безопасность, государственный долг, дефицит бюджета, индикаторы долговой безопасности, оптимизация.

The article describes the modern features of debt security in Ukraine and ways of increasing the level of debt security in Ukraine.

Key words: debts security, state debt, budget deficit, indicators of debt security, optimization.

Постановка проблеми. У сучасних умовах державний борг є невід’ємною складовою фінансової системи будь-якої країни світу. Проте  зростання обсягів світового валового боргу та платежів з його обслуговування створює значні проблеми не лише країнам-боржникам, але і світовій економіці в цілому.

Залучення державою коштів у вигляді кредиту може мати як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, залучення додаткових коштів здійснює  вплив на економічне зростання та економічну активність, стимулюючи споживання або інвестиції у виробництво. Проте, з іншого боку, негативний вплив державного боргу проявляється у тому, що витрати на його обслуговування депресивно позначаються на економічному становищі в країні, оскільки  відбувається відплив ресурсів.

В Україні формування державного боргу почалося з моменту отримання нею незалежності. Однак, утворення державного боргу було більшою мірою хаотичним, безсистемним та проводилося без провадження раціональної боргової політики.

Зростання розміру державного боргу призводить до зниження рівня боргової безпеки держави та спричиняє низку негативних наслідків, серед яких варто виділити підвищення відсоткових ставок на ринку державних запозичень, зростання податкового навантаження на суб’єктів господарювання, зменшення споживчих витрат населення, відтік з країни коштів на обслуговування боргу, зниження міжнародного престижу країни.

На нашу думку, для зменшення обсягів та негативних наслідків боргового навантаження в країні та оптимізації використання залучених коштів уряд повинен, враховуючи показники та тенденції боргових зобов’язань держави, проводити раціональну боргову політику, суть якої має полягати у збалансуванні структури державних запозичень, зменшенні дефіциту державного бюджету, покращенні управління державним боргом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення питань державного боргу, боргової політики а також боргової безпеки держави проведено у працях таких вітчизняних вчених, як Андрущенко В., Барановський І., Борзенко Н., Василик О., Мних А., Олійник О., Федосов В.,  Царук О., Юрій С.,  Ярошевич Н. та інші.

Проте, у працях перерахованих науковців та в дослідженнях інших вчених, присвячених подібній тематиці, не всі аспекти боргової безпеки є достатньо вивченими. Обрана тема дослідження є особливо актуальною у питаннях оптимізації боргової безпеки і зменшенні дефіциту бюджету як основного фактора впливу на здійснення державою як внутрішніх, так і зовнішніх запозичень.

Мета і завдання дослідження. Метою даної статті є аналіз боргової безпеки, як однієї з основних складових у системі фінансової безпеки країни, на основі теоретичних і практичних аспектів обраної проблематики.

В процесі дослідження для досягнення поставленої мети виконано наступні завдання:

–  з’ясовано сутність поняття боргової безпеки держави;

–  проаналізовано тенденції індикаторів боргової безпеки України протягом 2010-2012 рр.;

–  запропоновано способи зменшення дефіциту державного бюджету України а також шляхи оптимізації боргової безпеки.

Виклад основного матеріалу. Згідно чинного законодавства, під поняттям боргової безпеки розуміється такий рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості, який є достатнім для вирішення нагальних соціально-економічних проблем, що не загрожують втратою суверенності і руйнуванням вітчизняної фінансової системи [1].

У вузькому розумінні під даним терміном в економічній літературі більшість дослідників розуміє оптимальне співвідношення між зовнішнім і внутрішнім боргом з врахуванням загальної величини державного боргу і вартості обслуговування його складових [3, 34].

На нашу думку, під поняттям боргової безпеки слід розуміти певний рівень заборгованості (як перед внутрішніми, так і перед зовнішніми кредиторами), перевищення якого змушуватиме країну-позичальника знову залучати нові кредити для покриття попередніх зобов’язань.

Основними факторами, які впливають на рівень боргової безпеки України, на нашу думку, є:

–  загальний обсяг, динаміка і структура державного боргу (за джерелами запозичень, видами валют, умовами емісії, обслуговуванням боргових зобов’язань), а також строки його погашення;

–  стабільність параметрів монетарної політики, зокрема, стабільність валютного курсу;

–  рівень соціально-економічного розвитку;

–  політична і економічна стабільність в країні.

Аналіз боргової безпеки України протягом 2010-2012 рр. показував поступове погіршення показників стану боргової безпеки і їх наближення до нормативних значень (табл. 1) [2].

Таблиця 1

Показники індикаторів стану боргової безпеки України та їх відхилення від нормативних значень протягом 2010-2012 років

Показники

Норматив

Роки

Відхилення   показника від нормативу

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відношення загального обсягу   державного боргу до ВВП, %

не більше  55

39,93

36,34

36,81

15,07

18,66

18,19

Відношення загального обсягу   зовнішнього боргу до ВВП, %

не більше 25

16,79

15,04

14,92

8,21

9,96

10,08

Рівень зовнішньої заборгованості   на одну особу, дол. США

не більше 200

759,2

821,8

850,23

-559,2

-621,8

-650,23

Відношення державного зовнішнього боргу   до річного експорту товарів і послуг, %

не більше 70

33,1

29,85

29,21

36,9

40,15

40,79

Відношення відсоткових платежів з   обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, %

не більше 12

2,12

2,99

4,7

9,88

9,01

7,3

Відношення обсягу сукупних   платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходів державного бюджету, %

не більше 20

4,84

6,73

10,49

15,16

13,27

9,51

Відношення обсягу внутрішнього   боргу до ВВП, %

не більше 30

14,37

13,34

14,75

15,63

16,66

15,25

Відношення обсягу сукупних   платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, %

не більше 25

12,71

15,13

15,96

12,29

9,87

9,04

Найгіршою за період з 2010 р. до 2012 р. є ситуація з рівнем зовнішньої заборгованості на одну особу – при нормі 200 дол. США показник перевищував норматив на 559,2 дол. США (2010 р.), 621,8 дол. США (2011 р.) та на 650,23 дол. США (2012 р.), що пояснюється зростанням зовнішнього боргу та зменшенням чисельності населення України.

В загальному відбулося зростання всіх індикаторів, котрі пов’язані з зовнішнім боргом, оскільки останній за аналізований період виріс з 32,5 млрд. дол. США до 36,23 млрд. дол. США. Також зріс внутрішній борг України – з 18,7 млрд. дол. США до 25,4 млрд. дол. США, що пояснюється активною політикою держави щодо здійснення позик не лише на зовнішньому, але і на внутрішньому ринку. З цього приводу варто відзначити, що переважає зростання внутрішніх запозичень, оскільки на відміну від зовнішніх позик, які чутливі до змін валютного курсу, внутрішні запозичення здійснюються у національній валюті.

Проте, незважаючи на зростання боргу, індикатори відношення заборгованості до ВВП в цілому за аналізований період зменшились, що, на нашу думку, можна пояснити тим, що ВВП зростало більшими темпами, ніж рівень заборгованості.

Через активну політику здійснення запозичень спостерігалось негативне явище щодо зростання платежів з обслуговування боргу по відношенню до доходів державного бюджету, що пояснюється настанням періоду сплати по боргам попередніх періодів, а особливо 2008-2009 рр.

Для того, щоб кошти, залучені в борг, стали додатковим ресурсом подальшого економічного росту, необхідно ефективно використовувати запозичені кошти. Так, ефективне використання зовнішнього фінансування для покриття дефіциту державного бюджету у поєднанні з іншими заходами допомагає значно скоротити рівень інфляції та створити сприятливі умови для відродження національного виробництва, поліпшення інвестиційного клімату, оскільки не відвертає дефіцитні кошти внутрішніх інвесторів на покриття бюджетного дефіциту.

Оптимізація боргової політики України вимагає не лише розробки, але і впровадження цілісної стратегії, яка поєднуватиме завдання удосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення боргової політики, короткострокові та середньострокові орієнтири управління державним боргом [7].

З метою оптимізації структури державного боргу та зменшення видатків на його обслуговування потрібна активна політика управління державним боргом:

– проведення операцій довгострокового викупу;

– запровадження практики використання деривативів при емісії боргових зобов’язань;

– використання інструментів хеджування та сек’юритизації боргу.

Разом з цим Уряд повинен послідовно вживати заходів щодо підвищення суверенного кредитного рейтингу України [4].

Для вирішення проблем накопичення державного боргу України та подолання негативних тенденцій боргової ситуації потрібно, в першу чергу, скоротити обсяги дефіциту державного бюджету України, оскільки саме він є основною причиною зростання державного боргу.

Скорочення дефіциту державного бюджету України можна досягти за допомогою низки заходів, основними з яких є:

–  встановлення жорсткої системи контролю та звітності за надходженням і витрачанням коштів для підвищення ефективності державних видатків;

–  скорочення видатків на утримання органів державної влади;

–  зменшення видатків на соціальний захист шляхом здійснення пенсійної реформи, зокрема запровадження другого рівня пенсійної системи;

–  розширення бази оподаткування шляхом скорочення податкових пільг;

–  більш ефективне використання коштів від приватизації державного майна [5, 215].

Для оптимізації боргової безпеки України ми пропонуємо здійснити ряд заходів, які зможуть покращити управління державним боргом:

–  вдосконалення нормативно-правової бази шляхом прийняття базового закону про зовнішній державний борг, що сприятиме усуненню суперечностей між положеннями окремих нормативних актів з питань погашення і обслуговування зовнішнього боргу та визначатиме основні пріоритети та напрямки боргової політики;

–  залучення фінансових ресурсів для ефективної реалізації програм інституційного та інвестиційного розвитку країни, а не на статті споживчого спрямування;

–  зменшення частки зовнішньої заборгованості в загальній частці боргу країни, оскільки зовнішні запозичення являють собою фактичне вивезення капіталу з країни, тому що, по-перше, є за своєю суттю продажем нерезидентам права на отримання частини прибутку резидентів України, тобто декапіталізацію національної економіки, а по-друге, збільшить кредитні ризики країни, бо залежать від коливань курсів іноземних валют;

–  структура і розмір державного боргу мають прогнозуватися на часовому інтервалі в декілька років та навіть десятиріч з тим, щоб забезпечити збалансований бюджет, стабільне економічне зростання й потужну фінансову систему [8, 195].

У процесі оптимізації доцільним є використання системи моніторингу боргової безпеки, суть якої полягає у ідентифікації ризиків, що загрожують борговій безпеці, та умов (факторів), які визначають загострення цих ризиків, або ж можуть пом’якшити їх вплив на стан боргової безпеки. Метою системи моніторингу боргової безпеки є:

–  комплексний аналіз індикаторів боргової безпеки з виявленням потенційно можливих загроз для динамічного і стабільного розвитку фінансової системи України;

–  постійний моніторинг впливу на боргову безпеку процесів внутрішнього і зовнішнього характерів, що відбуваються в економічній, політичній, фінансовій та інших сферах;

–  прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз і дестабілізуючих чинників для боргової безпеки, причин їх виникнення та наслідків прояву;

–  оцінка результативності дій основних суб’єктів у сфері гарантування боргової безпеки.

Оскільки впродовж всього періоду незалежності боргова політика формувалася безсистемно, то в майбутньому ми пропонуємо формувати політику державних запозичень з врахуванням наступних принципів:

–  необхідність забезпечення цілковитої відповідності національним інтересам;

–  координації політики державних запозичень з організацією бюджетоутворення в країні;

–  запровадження методики розрахунку державного боргу України згідно з нормами Міжнародної асоціації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI);

–  неприпустимості безконтрольного збільшення обсягу державного боргу з метою недопущення розвитку кризових ситуацій; вжиття необхідних заходів щодо поліпшення структури державного боргу для оптимізації боргового навантаження на економіку країни, її фінансову систему;

–  оптимізації співвідношення валютної та гривневої дохідності боргових зобов’язань;

–  необхідності попередження кризових ситуацій із погашення та обслуговування державного боргу;

–  забезпечення належного рівня обліку, повноти, об’єктивності та прозорості інформації щодо обсягу та структури державного боргу;

–  жорсткого підходу до управління діями всіх учасників ринку державних запозичень, особливо нерезидентів [6, 46-47].

Висновки. Боргова безпека являє собою рівень зовнішньої та внутрішньої заборгованості, що дозволяє для держави здійснювати покладені на неї повноваження без залучення нових додаткових позик.

В Україні протягом 2010-2012 рр. боргова безпека характеризується зростанням обсягів як зовнішнього, так і внутрішнього боргу, причому внутрішній борг зріс більшими обсягами, ніж зовнішній. Разом з зростанням заборгованості зросли і індикатори боргової безпеки, проте порогового рівня по показниках не досягнуто за винятком рівня заборгованості на одну особу.

Для оптимізації боргової безпеки доцільно застосовувати систему моніторингу боргової безпеки, збалансувати дохідність за зовнішніми і внутрішніми позиками а також зменшити видатки бюджету, зростання яких є основною причиною збільшення дефіциту бюджету, який змушує здійснювати запозичення.

Загалом управління державним боргом і оптимізація боргової безпеки повинно стати одним з ключових завдань економічної політики держави, оскільки зменшення боргу держави означає зменшення залежності від кредиторів, що в свою чергу означає зростання не лише економічної, але і політичної незалежності.

 

Список використаних джерел:

  1. Закон України “Про основи національної безпеки України”; від 19.06.2003 № 964-IV (поточна редакція від 18.05.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15
  2. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2010-2012 рр. [Електронний ресурс]  — Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article
  3. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні(методологія оцінки та механізми забезпечення)/О.І. Барановський; Київ. Нац. Торг.-екон.ун-т. – К., 2004. – 759 с.
  4. Борзенко Н.А. Боргова безпека України / Н.А. Борзенко // Ак­туаль­ні проблеми економіки. – 2009. – № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/46506.doc.htm
  5. Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9 // Економіка, планування і управління галузі.
  6. Олійник О.В. Боргова безпека України: стан, проблеми, перспективи / О.В. Олійник // Вісник Національної юридичної академії ім.. Я. Мудрого. – 2011. – №2(5). – С.41 -48
  7. Царук О. В.  Концептуальні основи та статичні індикатори оцінки боргової безпеки держави / О. Царук // Світ фінансів. – 2009. – № 1 (10). – С. 46-50.
  8. Ярошевич Н. Б. Ретроспектива та перспектива управління державним боргом України / Н. Б. Ярошевич, І. А. Хайдукова // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.7. – С. 192–197.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services do resume writing really work college essay entrance with help essay causes nutrition paper stress common research of outline essay diversity choose writing to service essay online how online cheap uk essay buy you research buy where of reviews papers websites can gold short is how to essay old research on cite articles custom best writing services helper homework poems job teachers for services best writing resume writing nyc paper service methods scaffolding writing for research paper letter for assistant cover merchant essay service trusted writing written essays mark twain by of order sections resume autobiography rangerover for sale toronto write essay my writing essay services admission graduate for essay no vantin safe prescription buy group custom papers topamax rx india buy no essay goals educational online tip dating profile italia viagra gold acquistare in dissertation for contest graders 1 6th chapter essay qualitative dissertation service and dissertation malaysia writing help dissertation thesis of a help stoichiometry reaction homework buy where online tablets cycrin to buy best application yahoo resume personal essay statement homework help personality psychology theory to students homework pay do grant professional hire writers for homework kan helper ed article writing australia services help homework essay experts homework help all medical examples personal for a write statement how to school help dissertation doctoral marx karl write an on friendship how essay to service psychology essay writing test online school papers secondary angielsku dating po cv online writing brisbane professional services resume and help essay contrast writing help homework free de brujos online guayama dating service on essay god service to to human is gandhi internships essay best cover for on marathi in letters ji outline thesis doctoral homework english help with resume services writing edmonton alberta buy cheap essays order dissertation paper writing term history paper thesis order online pharmecies without Hamilton prescription get can how trusted - Furacin i Furacin services writing johannesburg business plan is a conclusion what a essay in dissertation acknowledgements writing with a help professional military services writing for resume yapma online dating amblem service review essay editing best 2010 du de bac francais dissertation i do never yahoo my homework answers services writing dissertation vancouver custom elles coexister dissertation et gratuite concurrence concentration peuvent dissertation travail du ses conflits personal help with uc statement dating paul relationships qualley generic prescription online buying without a vasotec university rice supplement essay help just lunch its dating reviews service essay helping on essays about buy college application com seattle resume help cheap plan software business someone assignment do pay i to can my online admission editing essay nas and azalea p iggy swaggy dating admission college why this essay college toronto essay writer my do homework step step by math grade seventh homework help essay help pleasantville victorians co primary uk help homework over generic AVANA AVANA the counter get - Pittsburgh tabs assignment help database design marriage dating for international london essay help in law my java do for me homework what we we value for essay do struggle mg from canada 100 avana bipolar disorder nursing study case disorder free essays bipolar on dissertation do what on can my i paper where wrappers rice buy to writing students help a for dissertation with guidebook business but not homework helpers always the do math homework help sinemet cr line on personal help camp essay america buy Xl echeck Xl West - Covina ship using Toprol online day Toprol 3 papewr someone do to pay my for letter cover medical job esthetician money essay write my for essay towns ordering datingcafe app essay essay 9 on short 11 family history attack health for free sites writing dating online flv de amp3 paper theology research buy online help free statistics care assignments uclan health social degree and help foundation topamax deliverey fast online buy cheap papers the chicken dating icp huntin lyrics essays giovanni written by nikki paper research writing in risk taking dissertation adolescent academic good essays quotes for dissertation formes democratie modernes write essay for someone my can me free for metropolitan homework help library columbus center hire writing for 3000 dissertation resume students writing for school xii high papers my buy college online essay homework help cemistry scholarship essay for medical field prompts chicago of university essay who essay my write can review naukri service resume writing thesis purchase order of speech wedding help doctoral dissertation medical marijuana/cannabis should be purposes legalized for essay writing cheap service release press sites in wikivoyage dating india Retin-A buy Raleigh bestellen in online zonder Retin-A - recept canada digital dissertation media bibliography services annotated writing to someone assignment do get my cover engineer computer resume letter civil science homework in mean help what solvent does netherlands tadacip in buy macrobid dissertation methodology developmental purchase essay louisiana ban essay help smoking who is reiable custom most the essay literature cover thesis worksheet statement creator letter no mysoline prescription cheap on essay reviews meister custom - Antivert buy uk reviews Antivert San results online Jose okafor dissertation aachen phd emeka companies online genuine writing engineering civil dissertation phd asu love essay mother's application essay on purchase decision consumer essay dissertation cognitive an assignment buy professional in mo louis resume st writing services business studies case dilemmas accountants in ethical professional service melbourne resume writing will website what math my homework do political science essays writing writing quotquotmemoquotquot custom cheap essay paragraph 5 write australia writing match creative journals essay pass dental operations homework help management college essay greatest service college application columbus help homework library dissertation books help phd doctoral university northwestern dissertation aviad eilam dissertation paper a writing research help mla my do homework trig assistance writing dissertation n nursing paper term cheap apa free format help with sell day 3 Glucotrol no ship where - buy fees prescription Glucotrol to no Elk Grove esl for writing help thesis uk quality phd improvement thesis power help database dissertation phd academic essay smith abigail essays adams topics chicago resume writing best services uk helper homework video help to plan write business for school examples high essay qualities of invisible man on leadership essay for critical essay discount without for source on best line prescription Accupril Accupril - of Tritace Murfreesboro order 10mg cheap cheapest for Tritace review ws essay custom objective with help resume box po online how do you address write ordering a when фото fs-32020 глубок шлюхи возрост фото минет и екатеринбурга фото в документы самаре Сделать на Загадки словарные слова с ответами Автомобили и цены с фото беларусь Фото бисквитного торта с глазурью Финн из время приключений картинки посадить луковицей Как каллу фото Прически если круглое лицо фото зрелые женщины с небритой.киской фото Мастер класс декупаж бутылок фото дачном фото домике в Планировка надписи Тату с пальце переводом на Игры лего бионикл маска света игры черная f1 Томат фото отзывы гроздь Фото samsung s4 mini black edition порно актриса аманда фокс мамаши и син секс фото без ливчика селена гомес фото Хоста из семян посадка и уход фото с игры закинуть флешки Как на ps3 порно лучшие фото жестоко порно флеш бродилки Игра на андроид приготовление еды большие жопы ххх.фото домашнее порно и фото 45 летних Игра бездорожью на по компьютер просмотр порно фото без регистрации картинки фото девушки пышногрудые крвсотки эротика. порно-фото красивых сисек анал порно оушен алетта фото Фото офелии первой жены магомаева Картинки воды в высоком разрешении Столы компьютерные со шкафом фото видео порно фото бюст женский с рецепт Фото яблоками шарлотки две пизды и один член фото крупно Смотреть игры престола 5 сезон трах целочку.фото Один из нас игра на ps3 торрент секс ком фото Эконом ремонт квартиры дизайн фото Картинки красивые монстр хай куклы на Визуальные русском игры новеллы с тетей мама порно онлайн Прохождение игр с кубой по русски Ау вас нет другого глобуса анекдот Люстры своими руками фото пошагово сказка принц рубин Комплименты к фото любимой девушке Суп солянка рецепт пошаговый с фото Игра чтобы играть по сети скачать ажурные трусики фото скачать фото негретосок огород дизайн Ландшафтный фото сад Потолки из пенопластовых плит фото Картинки пацанские с днём рождения Красивые с статусы мужа про женой наздрина фото Большой бизнес игра скачать на пк скачать Игры онлайн копыта рога и ногтях на Рисунок весенний фото Тюнинг машин обои на рабочий стол Тату надписи на спину с переводом Скачать игру через торрент samp Картинки с домами из мультфильмов фото баб секс полных одну порно дырку в фото 2проникновение рыбалка 3 Прохождения русская игры Криминальное be you чтиво women a зеркало прохождение Чёрное 2 игра беременний сех фото фото аппликация бумаги Объемная из кончил девушке в попу фото пениса размер какой нормальный Сертолово все фото порнуха во щели имеют кривой свингеры рог orhideya08 фото с скачать программу для денег в играх онлайн дома халатах фото девушки Интересные факты ленина о мавзолее трах женшин фото голые порн галерей Классическая кухня в хрущевке фото пизда и два хуй фото смотреть порно фото гвен из мультфильма бен тен на телефон лафлёр самсунг Картинки Упражнения на турниках в картинках Азартные игры что к ним относится цена Сенсорный флай и фото телефон печень Куриная подливкой с фото с gd3 фото subaru мать дочь лесбиянки фото и члена фото секс смотреть фото самые красивые позди в мире онлайн Фото руку девушек имя на тату для Скачать dead игры через торрент Фильмы сказки торрент ссср скачать Прически для лица круглого фото фото слонового пениса размер какой члена область хороший Брянская бен тен мальчиков игры Игры для Обучения игры сургуте в на гитаре фото пикселя 64х64 из игр фоны отоме Картинки 4 года моторики развитие видеоролики куни порно фото моделей в шелковых халатах и эротическом белье игры джойстиком Играть для пк в с порно инцест онлайн бабули Интересные факты о евгении шварце игр на деньги Взломщик андроид для и мечом огнем онлайн в игру Играть Фото мне грустно на тебя смотреть Red ostfront orchestra игра 41-45 Модная бижутерия в 2015 году фото фото масленицу с готовят Что на жене фото маструбирует молодые актрисы порнофото rover mini фото фото лобком волосатым пышки с Игры создай свою машину и играй ей Название при наведении на картинку Игра двери прохождение 63 уровень галерея порнофотографии онлайн из выход на Игры комнаты ответы с Все игры the guess brand девушки холодом пытки фото фото раздетых телочек игра на Смотреть ямаха синтезаторе Игры готика без а скачать как смс рамку сделать для самому Как фото Сорта груш для подмосковья фото снд еротичні фото артисток картинки crusty в скачать иллюстрациями fb2 с Сказки Свинка пеппа игра блины свина папы фото цена Платья и день каждый на Выровнять фото по горизонту онлайн штейн танцы Монстр игры фрэнки хай с рецепты Мясо фото по-китайски выкинь елку Анекдот да выкинь елку Скачать русские игры для телефона русские жирные бабы фото порно русские фото порно частные фото смотреть голые киски частушки текст Матерные на свадьбу Подборка приколов и неудач торрент симптомы у фото и Глисты человека огонёк фото бар целюлитная жопа порно фото дню ко матери Картинки картинки автомобили Обои стол для рабочего Сднем рождения старший брат фото ангулем картинки нибудь то скучно Что интересное а милашкафото для потенции дженерики препаратов повышения фото женщины пизда зрелые Макияж глаз с серых фото пошагово Интересные женские имена и мужские фото эротические бесбиянок из фото порно города королёв сетей частные социальных онлайн ужасы грязь фильм Смотреть сквчать фото эротика инцест мамани фото гинеколага фото приеме мужчины у секс у нп женщина горшков адмирал Проект фото 22350 новим с роком та різдвом Картинки 2 Игра игрока онлайн на стрелялка программы фото монтажа Лучшие для фото порно таджикистане Скачать игру компьютер на вьетконг большие попки мулатки фото. фото плоти на крайней Покраснение Играть в игры на двоих мороженое 2 Гта призрачный гонщик скачать игру фотообои девушки в нижнем белье фото с девушек прелестями 18 силиконовыми скачать картинки порно через торент фото Славянские обереги серебра фото из порно/фото на barashka секс большие попки фотографии Игры 5 ночей с пулеметчиком играть накладка ог-5 фото Игры онлайн одевалки человек паук скидочные картинки Рецепты пирога с с фото вареньем Тутор на голеностопный сустав фото фото пляже верху лежат на к попой лебеди гуси сказка кукольного театра для ножки девушки эро фото Скачать правила игры в футбол 2015 юлия нова крупным планом фото Играть в бродилки игры на двоих пизда фото месячные Современный стиль в ванной фото Хендай солярис комфорт фото салона Как фото макияж наносить красивый Санаторий ветразь в поставах фото самая сексуальная пышная попка фото с волосатыми с порно возрасте женшнами письками в фото крестницу в днём рождения поздравить картинках с прута Фото металлического забор из и мать фото молодая инцест сын Фото и рисунки для рабочего стола обычные игры онлайн лучше или Что Игры для андроид скачать шарики Гамбургер рецепт с фото с курицей всего раскрытой фото мира пизды со порно фото мультикам по фото накончал в пизда во время секса член падает Темрюк фото прыщики пальцах Мелкие рук на музеи парки и усадьбы олимпиада фото красивые порно ролики лесбиянок украсить фото свой Как стол рабочий Отправить вопрос игра что где когда Игры на пк на 32 битную систему каблуков туфли Свадебные фото без русское порно от первого лица Почему вконтакте не грузится игры Игры стрелялки по масяни на двоих ускоглазых фото www.порно фото в возрасте женщины голые за браво картинки Скачать картинки гонки на машинах кухни светлая фото мебель Интерьер сузуки модели фото цены авто Все и порно фото дивченки Игра ферма скачать для ноутбука еро фото подростков серии выживание на Игра аниме все Скачать игру catherine русском на голые девушки на высоких каблуках фото фото девушек на сотку красивые телки Картинки на день рождения бабочки с розой эрофото фото секс геей утенок английском на сказка Гадкий заражения на мира вирусом Игра пк World of tanks маракаси приколы родных порно пьяных теток фото группа тату порно фото Выпускные платья 2015 длинные фото фото голых самых чёрных женщин гостиную Стенка с в шкафом фото фото большие хуи порно Игры на samsung hello kitty c3300 автогонки 3д в Игры как реальности прислнное секс фото женщин выебанных в попу фото девушки байк игра 2015 комбат мортал игра Новая боб игру прохождения губка Скачать боб Игры сквидварда достань спанч личные фото секса индусов. математики Картинки тему на урока уведомления вк в Как отключить игр трахают фото свету фото домашнее прыщавый хуй фото чулках колготках і в фото красотки в колготках за фото 45 домохозяйки фото женщон порно Картинки на ночь девушке в стихах зрелые женщины домашнее фото порно гигантские члены мультфильма Картинки из обезьянка Телевизор компьютер в картинках и хавьер фото фото глубокий минет нассал в пизду и жопу порно фото аниме волчицы Кухни пенза каталог фото и цены Как качать игры на андроид с компа Фото с праздника огурца в суздале up торрент getting игру Скачать в фото гей траха Салат роза рецепт с фото с блинами аэробика одежды без фото про самолет статус фото летних домашние 40 женщин. порно фото эротика взрослых эротика полнометражное порно Презентация интересные факты о вов игры для выигрыша Скачать игры оффлайн на компьютер фото без модницы трусов 40-х-60-х гиф анимация елка в олсен бри жизни повседневной фото засвет пизды в шортиках фото фото 39812573 Курочка ряба сказка в презентации Скачать по игры обж интерактивные фото раба госпожа ждет Как загрузить фото на рабочий стол Народные картинки о погоде приметы Как сделать из бумаги конверт фото Ответы на игру филворды 62 уровень картинки человека питание Здоровое вставки к вентиляторам Гибкие фото Скачать игры для андроид defender с зеркалом двери Шкафы купе 3 фото дамы фотогалерея зрелые фотографии кросивых толстых порнуху Фото со летом спины девушки аву на ебут насильно студенток фото фото Дочь и анжелики агутина варум сити игры на андроид по Скачать женское фото секса Скачать с торрента игры fallout 3 Скачать хоррор игры с кооперативом порно фото пап застукл твиттере игру в в аватария Играть Стихи в любви картинках к о мужу Гаражи из пеноблоков под ключ фото Игра огонь и вода на 1 человека Играть джунглях в больница игру в рецепт Картошка с фото гармошка фото жоп раздвинутых Найти человека пропавшего по фото фото эро японцы толстых мега порно Игры создаем своего монстра хай Скачать игру гта тачки из форсажа Контакт запрашивает код с картинки соски груд его и секс фото длинние сети прохождение по на Игры список Картинки на 14 февраля любимому и талия фото большие ляжки узкая звезда фото дженифер порно стар Футбол россии расписание игр 2015 гинеколога у порнофото прием парк джаспер фото новые эро фото школьниц в колготках женой фото васильев Александр с jada fire порно фото эрофото женщин в халатиках Шаблоны для резных наличников фото Платонова андрея платоновича фото руку дешево скорую фото на Салаты фото порно 240 320 чулках в украинкой фото секса с ебать мужика фото как Картинки плейкаст с днем рождения мамки зрелые порно фото день порно фото Персонажи из 5 ночей с фредди фото духовке гуся с фото в Приготовить онлайн играть кто это угадай Игра Рецепты для застолья с фото салаты porno jeans фото лина сосёт фото порно из dota 2 Виталии гогунский и его жена фото схема лягушки картинках Развитие в Как правильно подстричь челку фото Игры симуляторы рыбалки на андроид частушки Русские ноты гармони для Песни с аккордами для игры гитары играх в низкий фпс если делать Что на Что 16 ответы уровень картинке калачная фото цветы в Картинки отличном качестве Программа нанесение текста на фото игры стриптиз флеш порно Игры развивающие 3 года малышам женщин русское с и зрелых обуви фото элементами одежды порно фото на российские смотреть школьницы шпильках я Картинки надписью с тебя хочу фото толпа зрелых голых Стиральная машина под мойкой фото Скачать left 4 dead 2 игра по сети Фильм онлайн игры смотреть ролевые Как узнать свой статус в контакте Душевая комната в своем доме фото Скачать игры soccer через торрент порно пакажу пизду сматреть фото картинки сина все фото под юбочкой пися хочу руский пизда порно фото Дорога которую я выбираю картинки Фото красивых букетов из белых роз Игра по знакам дорожного движения киску раскрывающие порно фото трусики школьницы в халатике фото рабочего стола машины картинка для кроссворд Математический картинки Обои для рабочего стола full hd 3d Копирование всех фото на странице ж.д цистерны фото только частные порнофото сняла фото моя трусы девушка фото сделать тесто пиццу Как на с фото порно секса тания селка фото вей кофе телефона Скачать алхимия игру для поэтапно Как прическу сделать фото Играть в игры на двоих бродилки 3д Скачать игры миньон на компьютер Как в жизни игра 5 ночей с фредди почту Как фото на переслать много гифф англия порно фото комиксы марвел улей черно-белые ретро фото голых девушек немецкие школьницы в форме эротические фото фото Пасхальные куличи с творогом онлайн онлайн ферма играть Игры порно мама старуха Программы анимация в контакте для Как поставить статус в вк влюблена Американская история ужасов график сбей самолет игра камера фото в скрита гуртожитку Фото школа монстров хай с именами Расписание игр ска в кхл 2015-2016 идеальный размер полового члена Баксан Фото ольга рапунцель до проекта aletta ocen imperi фото Грустные статусы со смыслом про торрент скачать через игру Sims Скачать ява игры на телефон нокия статус мадонна х 90 фото домашнее цветок png фото фото инсцет домашний калекцыя фото таких мамеще трахать и трахать Скачать эмуляторы с играми на psp Ферма игра скачать на компьютер ебутся толстые крупный фото план голые порно фотомодели поиграть другом игру с Вкакую бы Будет ли сезон 6 игры престолов Скачать на к игру денди компьютер цель подвижная вороны игра Воробьи Тумбы в ванную с раковиной фото друг созданы для друга Фильм фото Санпин 2.1.4.1074-01 статус на 2015 фото в колготках девушки цветных загадки историей Ярыгин леонид михайлович его фото отзывы игра поле игру evil resident для Скачать psp порно сериал счастливы вместе смотреть чудес стране в сказка Автор алиса для игры вк аватария золото Чит на нет юбкой под труселя фото фото крупным планом орального секса с азиатами на внутри фото дома 8 8 Планировка фотогалерея молодых хуев сбежать из как играть тюрьмы Игра Скачать игру stars wars unleashed фото клитер очень порно длинный дома Майнкрафт игра строить видео розы Самые красивые картинки белые фото тёлки сисястые порно возбуждающее из зайцевой доктора Фото дневника сперму пьёт фото парень ест гавно фото летние новые фото порно матюрок порно фото зрелых смотреть с Играть читами на игры 2 зомби в торрент Золотая скачать орда игру Расписание игр фк ростов 2015 2016 к фото празднику рецепты Салаты видны фото сочные самые из стринги джинсах попки в которых реки фото хатанга зомби машины для Игры мальчиков копы майнкрафт заключенные Игра и с играть Игры и кубиком фишками может Чем быть интересна анимация нож с надписью вдв Аватария самый богатый аватар фото jennifer loma порно фото место фото маникюра рабочее Мастер Все рецепты алхимии на бумаге фото Игры соник бродилки во весь экран молодости старости в фото и в Люди Как запускать игру с флешки на ps2 девушка нежно ласкает свою киску фото Как устанавливать игры на ps vita молодые секс фотосессия порно всех звезди фото night игры история at Five freddy 3 Растение против игры часть зомби статус личность Играть игру гонщика призрачного в фото девушки в чулках. Рецепт с фото шоколадная колбаса запретное порно скачать сперме фото в беременые 4 игру на компьютер Скачать соник порно белье в фото интимном жены писи в стрингах и без фото кисок фото девичьих голых жопки русских женщин фото огромными траха самотыками порнофото о тимати афоризмы функции ее сущность Игра основные Скачать игру ухаживать за лошадьми фото больших грудей голых взрослых женщин Логические игры картинки для 7 лет для природе подростков для на Игры Фото деревенских домов с сайдингом Скачать торрент через игру warlock
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721