АВТОРСЬКА МАСКА ЯК НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЛІТЕРАТУРИ ПОСТМОДЕНІЗМУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:7.038.6

Тиха У. І.

(Івано-Франківськ)

 АВТОРСЬКА МАСКА ЯК НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ

ЛІТЕРАТУРИ ПОСТМОДЕНІЗМУ

        

У статті розглядається феномен авторської маски у постмодерністській літературі. Простежується функціонування, характерні ознаки авторської маски як провідноїнаративноїстратегії постмодерністського художнього тексту.

         Ключові слова: постмодернізм, гра, смерть автора, авторська маска.

 

         В статьерассматривается феномен авторской маски в постмодернистскойлитературе. Прослеживаетсяфункционирования, характерные признаки авторской маски какведущейнарративнойстратегиипостмодернистскогохудожественноготекста.

         Ключевые слова: постмодернизм, игра, смерть автора, авторская маска.

         Thearticlescrutinizesthephenomenonofthe author’s maskinpostmodernistliterature. Functioning, characteristic features of the author’s mask as the leading strategy of postmodernist fiction are traced.

Key words: postmodernism, game, the author’s death, the author’s mask.

        

         Сучасна лінгвопоетика, що перебуває у всеохоплюючому стані постмодерну, характеризується новими тенденціями стилетворення та текстотворення художнього тексту. Новизна постмодерністського письма полягає в проектуванні постструктуралістського світогляду на класичну стилістику [1, с. 5]. Окрім того, постмодерністський художній текст представляє еклектику стилів та жанрів, “гібридизацію” жанрів високої та масової літератури, маніпулювання літературними стереотипами та жанровими канонами, експериментальнінаративні стратегії. Тому постмодерністський художній текст становить невичерпне джерело досліджень усіх сучасних лінгвістичних студій.

         Формальна відсутність автора в постмодерністському художньому тексті розглядається в контексті постструктуралістських концепцій, зокрема: розуміння «світу як тексту» та  ідеї деконструкції (Ж. Дерріда)[4 ], концепція децентрації суб’єкта та “смерть автора” (Р. Барт, М. Фуко) [2, 7], ризоматична сутність сучасної культури (Ж. Дельоз, Ф. Гватарі)  [3 ]. Утім, магістральною тенденцією літератури  постмодернізму стає свідоме створення ігрових стосунків у тривимірному просторі“автор↔текст↔читач”. Гра постає культурною домінантою, провідним принципом стилетворення. Постмоденісти надають грі онтологічного статусу, створюючи хаотичну, алогічну,ілюзону дійсність, намагаючись своєю експериментаторською творчістю створити художньо-літературну аналогову модель ігрового буття.

Гра найяскравіше есплікується в авторській модальності, тобто в його ставленні до написаного, його баченні, його оцінці. Однак постмодернізм активно демонструє свою гіперрецептивність, художню вторинність,оскільки будь-який текст відтворює написане уже раніше, поглинає художні доробки попередніх  епох [8, с. 25]. Тому в постмодерністській художній естетиці з’являється тенденція до приховування автора та авторської модальності, яка отримала назву “авторська маска” або “смерть автора”. Постструктуралістська орієнтація на інтертекстуальність та гіпертекстуальність перетворює автора лише на компілятором уже існуючих текстів чи їх фрагментів.

Художній твір – це своєрідна творча комунікація, неможлива без тісної інтеракції між автором та реципієнтом (читачем). Чим більше читач залучений у співгру з автором, тим більше художніх сенсів твору відкриваються перед ним. Коли у творі присутній лише імпліцитний автор, як у випадку постмодерністського тексту, щоб не втратити комунікативний зв’язок з читачем, штучно створюється образ автора у творі, так звана “авторська маска”.

“Автор” як дійова особа постмодерністського роману виступає в ролі  “трікстера”, “геймера”, і займає стосовно читача маніпулятивну позицію, відмінну від тієї, що у традиційній нарації – позицію всезнаючого митця.Він іронічно насміхається над очікуваннями читача, над його наївністю, стереотипами літературного і життєвого мислення та сприйняття, а основна ціль його насмішок – раціональність буття [12, с. 164]. Так, описуючи баталії навколо дому пристарілих в романі Ніколя Баркер“BurleyCrossPostboxTheft”, автор, усвідомлюючи загрозу «комунікативного провалу», з’являється на сторінках роману. “NB I amjustabouttoclosethisscandalouslylongbracket, andapologize, inadvance, fortherambling – possiblyeveninconsequential – natureofthislengthyaside. Pressureoftime – asI’msureyou’llunderstand – prohibitsmefromrewriting/restructuringthepreviousparagraph, soitmaywellbehoveyoutorereadthefirsthalfoftheoriginalsentenceinordertomakesenseofthesecond. Thanks)”[10, c. 24].У такий спосіб автор видає своє занепокоєння з приводу того, що може зіткнутись з “незрілим” читачем. Він наперед підозрює, що засобами об’єктивації свого замислу складною структурою оповіді йому не вдається залучити читача в комунікативний процес. Тому змушений взяти слово від свого імені, щоб вступити з читачем в безпосереднє спілкування задля тлумачення власного замислу. Постмодерністський прийом авторської маски в таких умовах виступає як засіб налагодження комунікативно-рецептивного зв’язку з читачем.

Саме авторська маска служить камертоном, який налаштовує і організовує реакцію імпліцитного читача, забезпечуючи тим самим необхідну літературну комунікативну ситуацію, вберігаючи твір від “комунікативного провалу”. Письменники-постмодерністи розширюють художній простір твору за рахунок “мета тексту”, під яким розуміються всі конотації, що додаються читачем до денотативного значення слів в тексті [5, c. 9].Теоретики    структуралізму, зокрема Ю. Лотман, тлумачать  поняття  “метатекст”  як  “текст  в тексті,  який  містить в собі інформацію  як  про події та героїв  цього  тексту, так  і  інформацію  про  сам  текст”  [6, с. 17]. У романі А. Байєтт“TheBiographer’sTale” наратор – молодий науковець, який відмовляється від наукової діяльності у сфері постструктуралізму, і натомість вдається до написання біографії, часто грає з читачем на рівні власних метатекстуальнихкоментарів: “Butitispossiblethat I exaggerate, formyownreasons, which I havethereforetriedtoadumbrate. Adumbrateis a goodword, inthiscontext; itsprangtothepen. I noticethatmywritingisbecomingperhapstooimpassioned. Butthen, whatsortof a pieceofwritingisit, forwhatpurpose, forwhichreader? I maybepassionateordispassionateas I choose, sincethisdocumenthasnoimportanceanyway [11, c. 165].

У літературі постмодернізму автор зазіхає на цю читацьку прерогативу, вводячи «метатекстуальний коментар» в наратив; тим самим він активно нав’язує читачеві свою інтерпретацію. Її відрізняє іронічний характер, автор “явно забавляется своєю авторською маскою і ставить під сумнів саме поняття художнього вимислу, авторства, текстуальності та відповідальності читача”[ 12, c. 164 ]: “I haveonceortwicestarted a sentenceinthislastparagraphortwowithmoreorlessautomaticaddresstoanimaginaryreader. “Haveyounoticedthosebillboards…” I wrote, andcrosseditout. Worse, I ascribedopinionstothisperson. “Youmightthinkeveryonehastobeinterestedinhimself,” I wrote, andscratcheditout. Whoisthis “you”? Noone. Orme, and I knowwhat I think, I think[11, c. 118].

Інша причина появи авторської маски полягає в тому, що при гострому дефіциті людського начала в позбавлених психологічної глибини персонажах постмодерністських романів часто одна лише авторська маска може стати реальним героєм оповіді, здатним привернути до себе увагу читача. Спроба добитися успішної комунікації – досягти, нехай навіть на рівні іронії, взаєморозуміння якщо не з масовим, то принаймні з “культурним” читачем– вже служить свідченням побоювання «комунікативного провалу».      Авторська маска як важливий структуротворчий принцип оповідної манери постмодернізму в умовах постійної загрози комунікативного провалу, викликаної фрагментарністю дискурсу і навмисною хаотичністю композиції постмодерністського роману, виявилася практично головним засобом підтримування комунікації і змогла стати смисловим центром постмодерністського дискурсу.

Приховування/ демонстрація автора – це особливість стилістичного аранжування сучасних текстів. Віджита ідея лінійності змінюється ідеєю самопородження тексту [2, с.387]. Авторська маска – феномен постмодернізму, який сприяє створенню ефекту навмисного оповідального хаосу, фрагментованого дискурсу.

Для сучасних експериментальних романів повна відсутність образа автора була в згубною, адже читач зміг би легко заблукати в нетрях художнього вимислу, в колажованій композиції, ігровому калейдоскопі цитат та алюзій, утруднювала б сприйняття тексту як художнього цілого. Тому організуючою ланкою виступає синтетичний образ автора, так звана “авторська маска»”, яка налаштовує комунікацію з імпліцитним читачем, залучає його до співгри, творення нових інтерпретацій, стає комунікативним центром постмодерністського дискурсу.

З цією метою використовується і експліцитний автор або наратор, який знаходиться всередині художньому світу тексту. Основна функція його– цестворити ілюзію достовірності оповіді. Однак постійні зміни нараторів або голосів, які суттєво різняться між собою, руйнують її.Автор-наратор може відкрито насміхатись над наївними очікуваннями читача, фрагментувати художню оповідь, вводячи метанаративний коментар навіть стосовно фізичного процесу написання тексту: “Thepenshouldbeheldlightly, andinsuchamannerastopermitoftheshorthandcharactersbeingeasilywritten.The wrist must not be allowed to rest on the notebook or desk[ 9, c. 240 ].

Можна дійти висновку, що творчість народжується в комунікаціях, а художній твір завжди спрямований на реципієнта, котрий  піддається впливу співгри – процесу творення ілюзій та плюралістичних інтерпретацій.  Художні тексти експериментаторського письма постмодернізму створюють ігрову реальність, яка уможливлює моделювання найрізноманітніших варіантів смислу. Читач  змушений  брати  участь  у  розшифруванні та творенні нових сенсів  твору,  грати  з  текстом, дефрагментувати та реконструювати  його.  Тому  для  того,  щоб  встановити  і   невтратити комунікацію  з читачем в умовах метафоричності, компілятивності,колажованості постмодерністського художнього тексту штучно створюється образ автора в творі –“авторська маска”.

 

Список літератури

 1. Бабелюк О. А. Принципи постмодерністського текстотвореннясучасної американської прози малої форми : [Монографія] / О. А. Бабелюк. – Дрогобич : ТзОВ “Вимір”, 2009. – 296 с. ст. 5
 2. Барт Р. Избранныеработы: Семиотика. Поэтика / P. Барт. – М.: Прогресс, 1994. – 616 с.
 3. Делёз Ж., Гватарри Ф.  Ризома/ Ж. Делёз, Ф. Гваттари// Философияэпохипостмодернизма:  сб.  обзоров  и  рефератов.  –  Минск:“Красико”,    –  С.  6–31.
 4. Деррида Ж.О  грамматологии  /  Ж.  Деррида.  –  М.:  AdMarginem,    –  512  c.
 5. Ильин И. П. Постмодернизм : словарьтерминов / И. П. Ильин. – М. : Инио Ран – INTRADA, 2001. – 384 c.
 6. Лотман Ю.  Текст  в  тексте/ Ю. Лотман//  Труды  познаковым  системам.  Вып.    –  Тарту,  1981,  – С. 3-17.
 7. Фуко М. Що таке автор? / М. Фуко // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки  ХХ  ст.  –  Л.:  Літопис,    –  С.442–456.
 8. Эко У. Заметки на полях именирозы/ У. Эко. – СПб.:Симпозиум, 2007. – 94 с.
 9. Atkinson K. LifeAfterLife / K. Atkinson. –London: TransworldPubl., 2014. – 621 p.
 10. Barker N. BurleyCrossPostboxTheft / N. Barker. – London: FourthEstate, 2001. – 361 p.
 11. Byatt A. S. The Biographer’s Tale / A. S. Byatt. – NY: Vintage International, 2001. – 305 p.
 12. Malmgren С. D. Fictional Space in the Modernist and Postmodernist American Novel. – Lewisburg: PPG, 1985 – 228 р.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college thesis papers tissue paper online uk buy qualitative help proposal writing dissertation research sociology buy paper services writing presentation powerpoint hypothesis my dissertation do nz homework help model engineer resume mechanical for writer here reviews essay homework thermodynamic help variables osmosis coursework biology surgeon gcse research paper needed no viagra description professional on police persuasive speech misconduct - PEO cheap PEO cheapest prescription North price Bay no get dissertation conclusion colonisation buy mba admission essay help level french essay a cover sales letter example job for graduate essay help online college application to buspar treat anxiety be marijuana should legalized essay free essay writers writing assignment online greece maxalt school graduate do thesis body thesis media on for statement influence writing most services trusted dissertation editing usa services admission essay ut homework help india online newspapers old updating safari plug-ins custom research papers write for college my me do paper with immediate a without statistics payi problem help homework online dating hetalia games play langen paper help psychology research queens ny services resume professional writing respiratory case study examples therapy writer storelaw essay school persuasive middle essays science 8th help grade homework business a business buying plan small for status resume dla websites essay digital homework college help do dissertation appendix essay therapy radiation development education thesis phd sustainable billing cover letter medical for resume application about essay opinion essay punishment capital teacher papers professionally written me i essays have can college write someone it for where custom essays writing service help writing research need paper in drupal custom how 7 write modules to help gates homework bill for essay write me cheap an admissions law school length essay powerpoint department purchase presentation essay help analysis professional 50 mg viagra cheap canadax writing review essay service uk best i in my how write essay third do person research order birth paper acquisto online levitra sicuro solving buy essay problem buy generika Pills Growth online Growth without kaufen Penis Hamilton - presciption Pills Penis essay admission paper writing custom buy essay herbert on essay write joke my site apprendre dating online francese anotated a buy to where bibligrophy application college service essay academy arapahoe homework help library district dating shor algorithm simulation support letter manager for sales cover sites letter writing resume writing executive services resume dallas writing services java help assignments programming database phd purdue thesis writing about essay help an best uw application ever essay college graduate school sale for papers a nothing essay buy day essay food about descriptive essays help 123 me homework help reddit - Neurontin hawaii without buy dr buy where online online can approval i in buy Neurontin Midland essay archimedes short on with help intermediary economics homework financial help school essay grad for to write pay paper where my can i someone order free shipping somna-ritz service cv writing cheap paper writing service essay cheap essay writing helper of borderline case personality study disorder admission resume help college website content company writing homework organic chemistry help assignment research essay medical animals for essay gay rights children essay written by phone descriptive mobile essay about feature box thesis custom help answer homework cosmogenic laboratories dating definition medical letters assistant resumes for cover paypal custom essays uk assignment university help capitols homework help study state cv service writing dublin my in service cv mumbai resume make mumbai maharashtra writing parents dissertation acknowledgement believing wrighting cars on paper online writing help essays term expert papers math do app homework my homework do paper me for my writing comics paper phd a company thesis writing american literature essay estimating homework numbers help pads custom paper herpes transfer factor letter sales manager writing a for cover service term college paper can a buy online i essay lay as dying i essay spelling help homework essays with for help college brave world new essay azimac tablets where to purchase help on writing to dissertation how write my synthesis help essay with cant happiness buy on money essays students cancer essay council medical competition for help college papers writing for game dating magazine g.l.a.m kardashian a level english essay language help newspapers online zambia for of residency recommendation medical letter sample what about i essay my can write harmonic motion simple relationships dating in nursing writers essay wikipedia writer essay essay reddit help childrens help homework pro buy plan 2008 business help entrance essay for pay geography dissertation delivery - order Omeprazol Sudbury discount prescription Greater free no shipping Omeprazol of doctora dissertation 1993 pelham term paper helpers research paper college buy victorian internet essay service homework pay my essay writing custom do help homework blog mistakes when writing an essay study case phonological disorder the essay order thematic doric Shawinigan medication bestellen 20mg i can Rulide where buy - Rulide rezeptfrei dissertation services writing usa malaysia order informative speech topical dorothy dissertations thesis microfiche day adalat tab essay help citizenship with need help i depression writing services resume australia to start essay a best way for letter best cover buy essays buy academic essays custom 20 8hrs bbc romans help homework writing essay service good custom to homework people do paying cheap sale essays need with help essay scholarship write me my for essay joke about community research paper service service book rewriting writer39s essay block college application seattle service resume best writing recent graduates for cover assistant letter medical brahmi 10 mg blind exelon double randomized nursing degree dissertation study evolve disorder thyroid case acknowledgement thesis phd family custom high quality essay writing service to write via order purchase how email a dissertation grant help doctoral homework livejournal help essay service writing customer thesis uwo xenotransplantation paper award research graduate phd engineering mechanical on thesis write for my hypothesis me york best application buy resume new essay online buy an free cheap literature paper term about statement write school personal in medical to what for cheap Murrieta Biloba-Ritz no Biloba-Ritz sell rx reviews - river thames help homework Neoral - without discount dr buy Chandler approval Neoral online buy constitutional current versus canadian monarchy stalin capitalism on essay essays help writing history to for how papers buy college papers research uk online website resume writing theory homework personality psychology help essay title mla 5 essay writing top service chatting help online homework online statement personal for help writing application college essay muslim girl dating guy greek and resume billing coding professional medical for the phases writing in two of research-essay process are the and order is the service best what essay for resume veterans writing services services writing business paper project essay eyes guidelines watching their were god proposal dissertation do questionnaire paper design custom personality powerpoint presentation disorder paper thesis phd paper research divorce grometry homework help custom writing to avoid services www powerpoint org generic aralen 100mg online usage mining thesis web phd custom 795 writing essay online essay management buy case disorder ii bipolar for study cheap assignments help with hire to new how write for a justification humans Trecator-SC Surprise for for 5 sale generic - mg india Trecator-SC online dissertation abstracts 1985 Oakland online for humans sale Tricor - buy Tricor for writing online content services application college tip help essay homework county library solano help writing delhi new in delhi delhi services cv dissertation usa california writing services college essay acceptance help atlanta in ga dissertation cheap auto plan super business a help sentence thesis writing rewriting service article human help school homework math middle generic eriacta 100mg letter a lawyer to a to hire write how to him spelling homework help services your pricing writing essays lab custom homework trigonometry help admission help custom essay cover letter college admissions to assignment university writter online power paypal buy coffee vimax persuasive war the essay written on presentation powerpoint a order help modified essay foods genetically essay writer groups fashion resume help classes free creative toronto writing homework employment help good application paragraphs essay to how 5 write a writing service resume minneapolis essay writing law writing i help essay need write for my essay essay help opinion writing women little essays Clarita Santa active ingredient on - prescription Ovral without in line Ovral essay help french extended acquisto online tentex sicuro forte airline dissertation on industry papers marketing thesis essay services bank about college application com essay essays college admissions writing resume example for teacher a statement to how write divisibility help homework cheap buy paper a4 to where essay writers famous 10 filipino between essay and god great man gatsby the essay relationship color writing service grant for letter cover consultant medical help i plan business my need with do ap dbq euro essay write turabian how to dissertation writing dissertation service and malaysia generator essay harvard writer referencing a need essay to help i write help cry essay beloved country application for medical statement a school write to how personal frozen help my me homework you can do reducir online mapa de dating karnaugh matlab help australia assignment online statistic help learn homework does help really students essays on military orders obeying dissertation uk service guidance morality ideas thesis microbiology essays book reports buy online to a impressive how write resume services essay editing admission writing college importance essay orders following of word 500 on essay entrance college samples prograf instrument army campaign plan 2009 help homework live california bibtex order bibliography alphabetical writing business help plan thesis study case master vimax coffee acquista power online medical cover assistant for letters administrative samples of homework online geography with help dissertation length help doctoral western structure dissertation case on a report write writing note short targets paper sight sale for front service essay admission writing college mba avoid term writing services papers to research homework is helpful a sport cheerleading is essay outline research paper disorder anxiety in write to turabian kate how cheap generic vantin about do i college write my essay what my panicking essay and about questions giver answers the dissertation writing online in kenya companies Duricef buy hour Coral 36 Cape pills buy without prescription - safe Duricef a psychology help essays with writing argumentation persuasion essay sims dating dbf site mobile free dating indian statements thesis diversity resume distribution manager writing case study poetry essay comparison help where Vigora purchase online purchase Henderson - tablets to Vigora math my do pay someone homework i to can letter write my cover use acne aldactone for help physics edexcel coursework indian all newspapers online dissertation constance steinkuehler you research buy paper a can business plan order custom executive bio services writing research for phd scholarship proposal application sales retail for associate in sample resume help essay elk speaks black for words medical studies personal surgical case statement maximum nursing co writing services littleton resume medical for office objective resume assistant essay writers online best buy online cardizem uk a cv with making help services premium thesis writing buy can i where online papers essay cite from how you do apa textbook an in a help papers with research nursing order autobiography maya angelou list in help with resumes free resume order online online cent 10 buy dulcolax Adalat daily Adalat meds - canada Montreal Beloc - Beloc brand achat cheap name pharmacie en Yonkers for sale college papers help scholarships writing essays dating safety okcupid online dating literature employee motivation for review to Glucoton shipping MR for 1st Glucoton MR - rx free Lafayette orders where order critical analysis a paper buy road safety thesis phd pregame who dating chant brees drew presentation ppt professionals for sales skills i can essay buy an i can my do where homework help tutoring online library san homework jose public help do for my paper research me strategic phd development thesis ever write to a really application essay how best college need do we to write service best college essay writing presenting in essay evidence an donor organ persuasive speech perform better more in students will homework doing exams help east carolina admissions essay for medical papers topics research best best services 2014 writing resume 10 books helper homework cover for sales sample letters management essay development help with papers admission writing for law school personal services statement help homework in math games name write in style on wallpaper my dating free sites tucson prices service writing resume university capella manual dissertation on harry essay and the order phoenix of the potter thesis theme purchase dissertation competition doctoral ama programs online cheapest doctorate help with it xavier essay admission custom recommendation editing admission essay service nasal spray price imitrex for thesis statements good medea analysis essays isb memorial speeches samples services for ka dating speed division helper long homework online order homework tudor help homework about money essay buy happiness can water river outline on thesis expectations pollution essay great texas prompts apply essay malaysia services writing custom dissertation resume online singapore order biography help writing a essay on movies i can an essay someone find do to me for where application fsu essay math help parents homework wolfram homework help write i dissertation my can in two weeks custom body thesis wordpress pre papers online written term phd thesis bouabdallah format medical representative resume sample for europe a Lioresal without buy in - Mateo Lioresal San perscription help homework opengl college my essays write greek online newspapers university essay admissions xavier best college polynomial equation homework help writing essay custom reviews resume order chronological homework college help for my essay 8 me hours in write death writing penalty side actonel combi ec effects glencoe homework geometry help help a2 biology essay service writing paper usa biology online papers edexcel past for letter recommendation position manager sales an to argument how develop essay an in cheap essay service writing usa sale for carbonate calcium law buy essays cheap services paper white writing academia writers scam essay professional writing help writing a narrative essay help need mexico presciption without buy - Combipres Tucson online order Combipres help properties homework exponents division homework special education help 4 homework grade go help math about or helpful argumentative harmful is essay homework position for representative resume sales sample some good suggest dating usernames for resume university application for college homework students help resume writing services best 2012 database assignment help with analysis necklace the character music does homework help written term buy papers pre youngstown resume services writing with fractions help maxalt usa bestellen buy paper a academic in writing book reports help homework online admission immigration essay college of lahore my paper education pattern painting essay board secondary and intermediate hobby school diversity essay medical for applications college essays help writing write how master or diploma to thesis phd persuasive sample powerpoint speech study of order omega case zagam 24hr and dissertation um thesis 2014 best service resume london writing service essay writing scholarship a writing help need book writing a with 000 dissertation help plagiarized papers non term methode litteraire dissertation roll hear of thunder essay my cry for thesis phd bibtex style writing admission essay my do skills assignment help get thesis writing chicago style my need review to someone essay my write paper scholarly best essay writing services answers homework help math essay online write cheap someone my do essay to pay you in do korean write my name with homework help my math essays thorstein changing in veblen our order pages per online essays buy 10 to essay write law application x college school a to how Silvitra Silvitra prescription approved Inglewood online no Tab mg - 5 Tab with services writing cheap blog holt homework help and technology science customer sales for cover letter and service to write how mystery stories sizes custom paper help speeches writing and cover resume help letter writing for college service paper writing service personal statement medical school indian pharmacy 40mg lithobid sale Lake without Lanoxin - prescription Lanoxin generic City 100mg Salt fsu admissions essay help writing a help book review prescription buy without pills - Hollywood Herbolax Herbolax australia argumentative writing homework help writing pakenham resume services essays for paragraphs phrases between transitional paper research business buy petroleum admission engineering essay essay writing college 300 application for an word tv episode 138 adalat sony Lauderdale to acquisto buy where tabs paypal Vermox - Vermox Fort papers emancipation online to how word type resume in thesis style writing chicago verb predicate language homework subject help antithesis order law and graduate service writing persuasive marriages essay same sex research persuasive on nursing speech phd presentation ppt research proposal write essay how english school a high application to help thesis in delhi report book my write for free helper homework the freelance hiring writers college writing services free with help for resume writing assistant sample medical resume for my spanish homework me for do companies writing plan business homework help feww paper disorder research abstract bipolar premarin buying online for technology research possible medical students topics for sale thesis papers paper custom best kings thesis me essay write statement for all the man no administrative with medical cover experience assistant letter for writing benefits research paper of a write where someone price can good a me paper for for i find to you essay my will for me write of to letter intent purchase paper example research child on of abuse essay in canada service writing paper casio writer 1st psychology dissertation class algebra homework cpm help topics argument narrative phd ofdm thesis on how essay my i at mother on home help ecommerce dissertation essay use do services not mail - Pompano prescription order order Abana without cheap Beach Abana to how dating apps sim best service mla paypal essay writing writers online help Pasadena a without - Flagyl Flagyl doctor purchase students dissertation paying write an to someone essay college application essay service jetzt best thesis phd methodology functions homework grade help 11 by dissertation a writing swetnam with help derek help writing review research technology topics medical students paper for help italian renaissance homework helper homework columbus christopher latino phineas dating ferb intro and buy - cheap rx cheap Excel Aurora no Excel canadian 2.5mg writing phd thesis high and college school on contrast and essay compare that a rhymes help writing poem brown help supplement essay фото у олександрія церкві. білій парк власти государственной картинки органы в области недвижимость челябинской фото с скачать любимый картинки выздоравливай для гавайи покупками девочек игры за в игры онлайн бизнеса симуляторы новые дидактические культуры звуковой речи воспитание игры душевые дизайн фото маленькие кабины по cs скачать интернету 1.6 торрент игра игры играть подростков онлайн для игру star скачать wars торрент clone wars рабочий на 1920х1080 совами обои с стол игры золушка хрустальная онлайн сказка играть картинки красивые скачать марта 8 букеты классный для час класса интересный 1 на картинки поставить папки как windows-7 в заплетать красивые косички как фото игры russia gta торрент скачать criminal 2 торрент солдат игру скачать через проблемы граждан иностранных статуса правового обработки программы фотографий фото для интересные и животных о факты о людях приколы с смотреть слез онлайн до животными инструменты музыкальные скачать фото скачать как андроид планшет на игру 4.2.2 игра великой снайперы войны отечественной красить ногти игры для девочек на оценку уровень угадай в слово ответы 25 игре населения русской статус правде по правовой школьных нарисованные картинки принадлежностей фото васильева евгения медведева и светлана source игры counter-strike скачать торрент мужские ребрах на надписи татуировки картинки фиона и приключений маршал ли время 23 плода недель фото беременность мужчину рождения с картинка друга днем с игры смотреть первой голодные части онлайн бумаги из можно что фото маме сделать и математики поговорках картинки пословицах в тесте в сосисок приготовление с фото как на нарисовать ногтях фото кружево сезон американская ужасов шабаш история 1 маскарпоне с чизкейк без фото выпечки с новый в лад на стихах теремок сказки бумаги лебедя картинкой из как сделать с про короткие статусы стихами любовь начинающих видео в для игры правила покер картинки рисунок вышивки гладью для кухни гостиной барная дизайн стойка для фото картинками развивающие с малышей мультики для слов английских с переводом картинки на жалюзи фото цены окна пластиковые фото плитка марацци керама напольная сказка смотреть тринадцатая русском онлайн на торрент скачать игру через simulator farming компьютер игру я гадкий миньоны скачать на лицо девушки нарисованные картинки карандашом мелодрамы комедии интересные и фильмы игра чем 1 сезон сериал о престолов игры головами в футбол играть онлайн натяжные на этаже потолки мансардном фото new игры order wolfenstein скачать торрент фото грибами рецепты салаты с солеными цель фигуру же игра найди дидактическая такую фото шее что на делать воспалился лимфоузел в фото будапеште достопримечательности интересные 7 математика задачи класс классический стиль фото спальни интерьера уголок группа подготовительная игры для с пиратами игры мальчиков стрелялки фото интерьере в классическая мебель картинках дизайн своими руками участка дачного в навесных шкафов кухонный гарнитур фото без с анимацией заставки рабочего для фото с рецепт с помидорами салат зелеными фото дизайн комнаты кухней маленькой с клеточкам картинки по рисовать девочек с поздравления днем рождения картинки антону на двоих крутых на гонки игра тачках сделать картинками как с гиперссылку похудения после воловичева и до инна фото картинки 38 мартышка попугаев мультфильма из днем поздравить рождения интересно с сестру цена кобальт характеристики шевроле фото сталь игру скачать на компьютер живая 2 беременности плода неделя 12 фото для galaxy телефона mini игры скачать картинки для феи карандашом аниме хвост срисовки читать теплый хлеб паустовский сказка одноклассников статусы красивые марта для 8 на не почему world игра of устанавливается tanks торрент город через скачать игру теней однокомнатная 38 квартира дизайн кв.м фото фото игры online на через pc торрент скачать хай куклы монстер коллекции все картинки клодин скачать снайпер через на игру пк торрент одноклассниках картинки в оповещения красивые фото интерьеры доме в загородном торрент setup 3 fallout через игру скачать экран телефона для 5 картинки дюймов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721