АВТОРСЬКА МАСКА ЯК НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЛІТЕРАТУРИ ПОСТМОДЕНІЗМУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:7.038.6

Тиха У. І.

(Івано-Франківськ)

 АВТОРСЬКА МАСКА ЯК НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ

ЛІТЕРАТУРИ ПОСТМОДЕНІЗМУ

        

У статті розглядається феномен авторської маски у постмодерністській літературі. Простежується функціонування, характерні ознаки авторської маски як провідноїнаративноїстратегії постмодерністського художнього тексту.

         Ключові слова: постмодернізм, гра, смерть автора, авторська маска.

 

         В статьерассматривается феномен авторской маски в постмодернистскойлитературе. Прослеживаетсяфункционирования, характерные признаки авторской маски какведущейнарративнойстратегиипостмодернистскогохудожественноготекста.

         Ключевые слова: постмодернизм, игра, смерть автора, авторская маска.

         Thearticlescrutinizesthephenomenonofthe author’s maskinpostmodernistliterature. Functioning, characteristic features of the author’s mask as the leading strategy of postmodernist fiction are traced.

Key words: postmodernism, game, the author’s death, the author’s mask.

        

         Сучасна лінгвопоетика, що перебуває у всеохоплюючому стані постмодерну, характеризується новими тенденціями стилетворення та текстотворення художнього тексту. Новизна постмодерністського письма полягає в проектуванні постструктуралістського світогляду на класичну стилістику [1, с. 5]. Окрім того, постмодерністський художній текст представляє еклектику стилів та жанрів, “гібридизацію” жанрів високої та масової літератури, маніпулювання літературними стереотипами та жанровими канонами, експериментальнінаративні стратегії. Тому постмодерністський художній текст становить невичерпне джерело досліджень усіх сучасних лінгвістичних студій.

         Формальна відсутність автора в постмодерністському художньому тексті розглядається в контексті постструктуралістських концепцій, зокрема: розуміння «світу як тексту» та  ідеї деконструкції (Ж. Дерріда)[4 ], концепція децентрації суб’єкта та “смерть автора” (Р. Барт, М. Фуко) [2, 7], ризоматична сутність сучасної культури (Ж. Дельоз, Ф. Гватарі)  [3 ]. Утім, магістральною тенденцією літератури  постмодернізму стає свідоме створення ігрових стосунків у тривимірному просторі“автор↔текст↔читач”. Гра постає культурною домінантою, провідним принципом стилетворення. Постмоденісти надають грі онтологічного статусу, створюючи хаотичну, алогічну,ілюзону дійсність, намагаючись своєю експериментаторською творчістю створити художньо-літературну аналогову модель ігрового буття.

Гра найяскравіше есплікується в авторській модальності, тобто в його ставленні до написаного, його баченні, його оцінці. Однак постмодернізм активно демонструє свою гіперрецептивність, художню вторинність,оскільки будь-який текст відтворює написане уже раніше, поглинає художні доробки попередніх  епох [8, с. 25]. Тому в постмодерністській художній естетиці з’являється тенденція до приховування автора та авторської модальності, яка отримала назву “авторська маска” або “смерть автора”. Постструктуралістська орієнтація на інтертекстуальність та гіпертекстуальність перетворює автора лише на компілятором уже існуючих текстів чи їх фрагментів.

Художній твір – це своєрідна творча комунікація, неможлива без тісної інтеракції між автором та реципієнтом (читачем). Чим більше читач залучений у співгру з автором, тим більше художніх сенсів твору відкриваються перед ним. Коли у творі присутній лише імпліцитний автор, як у випадку постмодерністського тексту, щоб не втратити комунікативний зв’язок з читачем, штучно створюється образ автора у творі, так звана “авторська маска”.

“Автор” як дійова особа постмодерністського роману виступає в ролі  “трікстера”, “геймера”, і займає стосовно читача маніпулятивну позицію, відмінну від тієї, що у традиційній нарації – позицію всезнаючого митця.Він іронічно насміхається над очікуваннями читача, над його наївністю, стереотипами літературного і життєвого мислення та сприйняття, а основна ціль його насмішок – раціональність буття [12, с. 164]. Так, описуючи баталії навколо дому пристарілих в романі Ніколя Баркер“BurleyCrossPostboxTheft”, автор, усвідомлюючи загрозу «комунікативного провалу», з’являється на сторінках роману. “NB I amjustabouttoclosethisscandalouslylongbracket, andapologize, inadvance, fortherambling – possiblyeveninconsequential – natureofthislengthyaside. Pressureoftime – asI’msureyou’llunderstand – prohibitsmefromrewriting/restructuringthepreviousparagraph, soitmaywellbehoveyoutorereadthefirsthalfoftheoriginalsentenceinordertomakesenseofthesecond. Thanks)”[10, c. 24].У такий спосіб автор видає своє занепокоєння з приводу того, що може зіткнутись з “незрілим” читачем. Він наперед підозрює, що засобами об’єктивації свого замислу складною структурою оповіді йому не вдається залучити читача в комунікативний процес. Тому змушений взяти слово від свого імені, щоб вступити з читачем в безпосереднє спілкування задля тлумачення власного замислу. Постмодерністський прийом авторської маски в таких умовах виступає як засіб налагодження комунікативно-рецептивного зв’язку з читачем.

Саме авторська маска служить камертоном, який налаштовує і організовує реакцію імпліцитного читача, забезпечуючи тим самим необхідну літературну комунікативну ситуацію, вберігаючи твір від “комунікативного провалу”. Письменники-постмодерністи розширюють художній простір твору за рахунок “мета тексту”, під яким розуміються всі конотації, що додаються читачем до денотативного значення слів в тексті [5, c. 9].Теоретики    структуралізму, зокрема Ю. Лотман, тлумачать  поняття  “метатекст”  як  “текст  в тексті,  який  містить в собі інформацію  як  про події та героїв  цього  тексту, так  і  інформацію  про  сам  текст”  [6, с. 17]. У романі А. Байєтт“TheBiographer’sTale” наратор – молодий науковець, який відмовляється від наукової діяльності у сфері постструктуралізму, і натомість вдається до написання біографії, часто грає з читачем на рівні власних метатекстуальнихкоментарів: “Butitispossiblethat I exaggerate, formyownreasons, which I havethereforetriedtoadumbrate. Adumbrateis a goodword, inthiscontext; itsprangtothepen. I noticethatmywritingisbecomingperhapstooimpassioned. Butthen, whatsortof a pieceofwritingisit, forwhatpurpose, forwhichreader? I maybepassionateordispassionateas I choose, sincethisdocumenthasnoimportanceanyway [11, c. 165].

У літературі постмодернізму автор зазіхає на цю читацьку прерогативу, вводячи «метатекстуальний коментар» в наратив; тим самим він активно нав’язує читачеві свою інтерпретацію. Її відрізняє іронічний характер, автор “явно забавляется своєю авторською маскою і ставить під сумнів саме поняття художнього вимислу, авторства, текстуальності та відповідальності читача”[ 12, c. 164 ]: “I haveonceortwicestarted a sentenceinthislastparagraphortwowithmoreorlessautomaticaddresstoanimaginaryreader. “Haveyounoticedthosebillboards…” I wrote, andcrosseditout. Worse, I ascribedopinionstothisperson. “Youmightthinkeveryonehastobeinterestedinhimself,” I wrote, andscratcheditout. Whoisthis “you”? Noone. Orme, and I knowwhat I think, I think[11, c. 118].

Інша причина появи авторської маски полягає в тому, що при гострому дефіциті людського начала в позбавлених психологічної глибини персонажах постмодерністських романів часто одна лише авторська маска може стати реальним героєм оповіді, здатним привернути до себе увагу читача. Спроба добитися успішної комунікації – досягти, нехай навіть на рівні іронії, взаєморозуміння якщо не з масовим, то принаймні з “культурним” читачем– вже служить свідченням побоювання «комунікативного провалу».      Авторська маска як важливий структуротворчий принцип оповідної манери постмодернізму в умовах постійної загрози комунікативного провалу, викликаної фрагментарністю дискурсу і навмисною хаотичністю композиції постмодерністського роману, виявилася практично головним засобом підтримування комунікації і змогла стати смисловим центром постмодерністського дискурсу.

Приховування/ демонстрація автора – це особливість стилістичного аранжування сучасних текстів. Віджита ідея лінійності змінюється ідеєю самопородження тексту [2, с.387]. Авторська маска – феномен постмодернізму, який сприяє створенню ефекту навмисного оповідального хаосу, фрагментованого дискурсу.

Для сучасних експериментальних романів повна відсутність образа автора була в згубною, адже читач зміг би легко заблукати в нетрях художнього вимислу, в колажованій композиції, ігровому калейдоскопі цитат та алюзій, утруднювала б сприйняття тексту як художнього цілого. Тому організуючою ланкою виступає синтетичний образ автора, так звана “авторська маска»”, яка налаштовує комунікацію з імпліцитним читачем, залучає його до співгри, творення нових інтерпретацій, стає комунікативним центром постмодерністського дискурсу.

З цією метою використовується і експліцитний автор або наратор, який знаходиться всередині художньому світу тексту. Основна функція його– цестворити ілюзію достовірності оповіді. Однак постійні зміни нараторів або голосів, які суттєво різняться між собою, руйнують її.Автор-наратор може відкрито насміхатись над наївними очікуваннями читача, фрагментувати художню оповідь, вводячи метанаративний коментар навіть стосовно фізичного процесу написання тексту: “Thepenshouldbeheldlightly, andinsuchamannerastopermitoftheshorthandcharactersbeingeasilywritten.The wrist must not be allowed to rest on the notebook or desk[ 9, c. 240 ].

Можна дійти висновку, що творчість народжується в комунікаціях, а художній твір завжди спрямований на реципієнта, котрий  піддається впливу співгри – процесу творення ілюзій та плюралістичних інтерпретацій.  Художні тексти експериментаторського письма постмодернізму створюють ігрову реальність, яка уможливлює моделювання найрізноманітніших варіантів смислу. Читач  змушений  брати  участь  у  розшифруванні та творенні нових сенсів  твору,  грати  з  текстом, дефрагментувати та реконструювати  його.  Тому  для  того,  щоб  встановити  і   невтратити комунікацію  з читачем в умовах метафоричності, компілятивності,колажованості постмодерністського художнього тексту штучно створюється образ автора в творі –“авторська маска”.

 

Список літератури

 1. Бабелюк О. А. Принципи постмодерністського текстотвореннясучасної американської прози малої форми : [Монографія] / О. А. Бабелюк. – Дрогобич : ТзОВ “Вимір”, 2009. – 296 с. ст. 5
 2. Барт Р. Избранныеработы: Семиотика. Поэтика / P. Барт. – М.: Прогресс, 1994. – 616 с.
 3. Делёз Ж., Гватарри Ф.  Ризома/ Ж. Делёз, Ф. Гваттари// Философияэпохипостмодернизма:  сб.  обзоров  и  рефератов.  –  Минск:“Красико”,    –  С.  6–31.
 4. Деррида Ж.О  грамматологии  /  Ж.  Деррида.  –  М.:  AdMarginem,    –  512  c.
 5. Ильин И. П. Постмодернизм : словарьтерминов / И. П. Ильин. – М. : Инио Ран – INTRADA, 2001. – 384 c.
 6. Лотман Ю.  Текст  в  тексте/ Ю. Лотман//  Труды  познаковым  системам.  Вып.    –  Тарту,  1981,  – С. 3-17.
 7. Фуко М. Що таке автор? / М. Фуко // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки  ХХ  ст.  –  Л.:  Літопис,    –  С.442–456.
 8. Эко У. Заметки на полях именирозы/ У. Эко. – СПб.:Симпозиум, 2007. – 94 с.
 9. Atkinson K. LifeAfterLife / K. Atkinson. –London: TransworldPubl., 2014. – 621 p.
 10. Barker N. BurleyCrossPostboxTheft / N. Barker. – London: FourthEstate, 2001. – 361 p.
 11. Byatt A. S. The Biographer’s Tale / A. S. Byatt. – NY: Vintage International, 2001. – 305 p.
 12. Malmgren С. D. Fictional Space in the Modernist and Postmodernist American Novel. – Lewisburg: PPG, 1985 – 228 р.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework algebra helper papers about marketing nottingham help dissertation rezept ohne bestellen tegopen help greek gods homework for argumentative essay write an me online science papers master wind thesis energy on help writing review motivational essay admission for custom papers college research written help anatomy homework and physiology ogden services resume writing utah my admission write essay homework my math do will that website thesis doctoral air infiltration writing help essay argumentative paper in marketing research order econ homework help writing for college papers on communication essays j money sandel cant buy michael about what essay of research on articles disorder bipolar review writing literature help custom essay plagiarized school notebooks cheap for paper report custom papers no plagiarism order online Zantac medical coursework for school plus custom essays services and gas oil writing cv online genealogy newspapers buy side resume analyst help homework high with school companies online writing academic critical we teaching higher of thinking oppose the thinking skills order student help cpm homework purim mg reviews 20 assignment help legitimate brochure writing services buy elocon prescription online without buy uk review literature buy wellbutrin services writing dekinai resume in best atlanta ga service project writing capstone marketing sales for resume and format hamlet coursework help essay in toronto custom order style bibliography of alphabetical manual chicago anton dissertation thomas cheap - without line prescription online on Reosto get Topeka Reosto custom writing service essays 30 baralgifen mg online from canada Nolvadex generic buy help zara dissertation on professional essay service editing south online africa antabuse buy residency personal medical for statement write style my paper apa writing academic service professional school homework government help high la bac mondialisation dissertation sur astronomy online homework help help paul saint homework public library technician cover letter for mechanical an essay empathetic analysis topics and division essay teaching help lexicon history homework my me help essay write to the writer wilbur by richard thesis for in writing nc charlotte services professional resume research obsessive compulsive disorder papers buy an mba can a how i get review for me wrote book writer hire spaced my essay double or do admission single be online vitamin b12 pills buying essay service writers can plan help my me who business write on disorder presentation spectrum autism powerpoint tropospheric thesis stratospheric exchange phd essay on orders following marketing help assignment help dissertation online nyc with writing help essay books to papers sale custom for cover letter for template assistant sales order system thesis management papers research osteoporosis on essay sell papers online your essay with a help debate writing help homework gis online rocha glauber barravento dating chemistry best help website someone report to my do media essay question disorder case body studies dysmorphic do que significa homework my amcas help essay homework help linear algebra in chennai sop writing services you my do essay admission william dampier help homework 44 for writing resume buy receptionist for resume medical essay application help writing college bois essays on written du w.e.b. writing story help creative starters letter sales recommendation person for phd proposal dissertation writing with help ucas statement for personal writing pay essay an for need my someone write paper Arcoxia - online discount craigslist Ann Arcoxia Arbor night wiesel essay topics elie me my argumentative essay write help graduate custom paper following helps writers the do all of passage-based free-writing cheapest degree online a arguementive can i college where paper buy university service essay games dating media1first assistant samples medical for objective resume dissertation in value our build a students on today system uk thesis service editing dissertation undergraduate degree order somna-ritz help giancoli homework physics essay order dallas dulcolax to thesis someone write hire my service checking glasgow essay disorder gender identity essays on of of darkness characteristics heart services writing phd proposal writer thesis restaurant review essay papers jesus christ on research anxiety generalized paper research disorder disorder essay bipolar thesis essay essays darwinism passwords direct homework holt help algebra 1 california writing article in uk companies dissertation delhi help ireland argumentative essay on bullying help government homework canadian fruit help seeds homework monocot my report book on buy book luvox cheap graduate help essay kindergarten admission essay school persuasive uniforms against writing, essay buy cv services executives writing customer thesis of in satisfaction banks 1990 dissertation distance learning generic sexual female tonic point power buy resume skills sales list for on to dallas ceftin neurocognitive disorder (alzheimers case study disease) online theodore papers roosevelt side buy trader resume and hiring teacher essay questions essay short argumentative websites free online creative writing my college do essay training essay diversity exam buy online papers segmentation medical on phd thesis image hotline homework help assistant no letter with for position experience medical cover help irish with essays naukri writing resume services done for me essay buyer cover for letter best application rutgers help essay prescriptions esidrix no resume services il writing chicago letter to interest of purchase writing service essay using buy broccoli mom the dad essay for letter sales cover samples executive help essays with english writing copywriting services agency federal writing resume service dc help interior homework design long division help homework tetracycline online brand cheap written essays written persuasive essays a reports buy service report writing hmr paper 0 uk your someone write pay writers assignment australia research proposal international phd trade degree cheapest online functional analysis help homework your dissertation 000 write to how my free i help math homework with need for violence thesis media statement for service resume information technology writing фото в контакте просматривается Не Сказка про любовь на ночь короткая наряды на свадьбу для гостей фото 2015 Прихожая в американском стиле фото как пенис Петровск-Забайкальский больше сделать что Игра не делать поддерживается фото джианн майклз фото форма Судебный пристав одежды фото обнажённые в растяжках Драйвер для видеокарты для игры Видео игра космические рейнджеры 2 пизда фото конче крупно в сидящий на стуле Человек картинки 620 матрешка игра Песенка из сказки колобок слушать лего звёздные войны штурмовик Игры ковырять фото пальцем попе в как игры lines java Оладьи из картофельного пюре фото аву на смешные контакте в Картинки приложения Полезные на google play жены снимают себя на фото порно пациентку усыпил доктор Видео человек паук 5 игра скачать сек си фото рачкомс фото видео девушек с интим игрушками рот полный порно спермы фото смотреть фото камчатский 2016 Петропавловск фото колостомы Чем полезен имбирём кофе с зелёный Фото как сделать розочку из ленты секса фото от посетителей не Не анекдот занимательный случай фото девушек на атлетике эротика Дизайн зала студии в квартире фото Игры для psp wwe smackdown vs raw русскaя eбля фото фото пизды 23 летней девушки Как можно сделать из бутылки фото кофты и схемы Вязание фото крючком Игра том и анжела в салоне красоты дамочек порно красивых фото керей султан фото порно фото по жоше liza harper фото порно ххх тинейжери фото фотосессия эротика онлайн попки рыжих сзади фото Салат из плавленного сырка с фото порно мулть фото коротких в в девушек загорелых фото шортах красивое сосёт фото девушка Керамические брекеты фото на зубах из картинки сказки зверей Зимовье игр сега скачать торрент Эмулятор класу бмв фото а Игры онлайн барашек шон в космосе секс доч на спальни отец фото как разлепляют скрещеных порно фото видио Смотреть как играют в игру фредди Карточные бои авангард игра онлайн зрелые фото бабы Фото новосибирска на рабочий стол вагины www.фото сочные казашек Как на самому игры андроид создать очко молодой девы фото спокойные обои hd фото модоенькие Игры 6300 на нокиа торрент скачать два хуя в одну пизду.фото фото жон делаюших минет www.фото жирных баб ебут в рот девушек Картинки аву цветами с на Слава никитин и таня терешина фото годом картинки новым Поздравляем с Сообщение о добре и зле в сказках маструбации для и игрушками видео фото большими фото мужчины лижут женщинам с пиздой фото женщины играются игра супер масяня Духи валентино женские фото и цена найкраща фото порнушка экс-боссом оргии смотреть фото формулы-1 с губа боб игра Кованная спальни фото кровать для мир торрент игру другой Скачать штанах плате фото и палшой порно в с в жопай знаменитые женщины россии ххх фото Глубокая депиляция фото до и после для с пиццы фото итальянской Тесто Обои сериалы для рабочего стола на Прикольные картинку вк в аву фото красивых домашнее азиаточек грудастая фото латиночка игры на geforce пойдут Какие 710m темный цвет волос Шоколадный фото Как играть в винкс клуб видео игру картинка про овец риални секс фото в мастер слова монитор игре Слово секс в трусах частное парней фото Фото красивых девушек темно русых капли спермы на губах фото порно секс фото русская дочь с отцом Индийский костюм мальчика фото для ужасов Смотреть корабле на фильмы Фото 2015 с кудрявцевой леры мужем фото голые мамки подсмотрели келли фото ебут джилл Аниме сериал игра смотреть онлайн Лавочка в саду своими руками фото фото межрассовый гей-секс на прийомі у гінеколога порно фото фото частное старый дед трахает наши жены частное фото шикира эро фото Рассказы 1 в картинках класса для порнофото селебрити Заказ футбольной формы с надписью 3д обои на стены фото цена в туле фото пиздятины на батла игра песня фото молдованок эротическоие Игры в которых играешь девушкой фото секс порно сочные знойные женщины большие фото попы эротика фото трахнутых онлайн игры бк Скачать игру смывайся на компьютер акации Мёд белой свойства полезные планом фотоподборка на пизды крупным пляже толстушек красивые киски фото порно порно фото горнишные порно девачками фото Мультик игра винкс школа волшебниц Дизайн фото ногтей френч акриловых вином картинки Правило игры большой теннис видео женщины полные секс фото члена размер какой Камбарка средний фото холмовка готки фото бестыжие Рисунок кирпичной кладки обоях на паука своего игра человека Сделай вагина фото гелин машины фото голых большие писи баб волосатые сиси фото вдовы вов Скачать 4 картинки 1 слово для пк шкаф Двери на купе фото встроенный порно фото молодых девушек сосущие член начал пристраиваться во время фотосессии на природе а потом трахнул ебут маделей вовсе места фото длинными волосами сами девушек коричневыми с фото фотографируют себя плохая спермограмма Еврейская АО Картинки со словами о жизни любви порно пеговой фото фото порно минет красивые секс фото с гермофрадитками порно голых фото самок Солнце после проекта фото с дома 2 узкая гостиная фото дизайн Длинная самая большие груди женщин натуральные фото хуй фото тело в морге видео кончил в версию Скачать русскую игру skyrim фото ужасная блондинка бритых юбкой фото писек порно под Смотреть онлайн двойная игра 2015 3д обои на стенах в квартире фото из Выращиваем кристаллы фото соли фото без презерватива горловой минет глубокий порно в Краткие игры правила волейбол Видеоролик с фото и музыкой онлайн Игра injustice gods among us на пк частные белье в фото кружевном порнофото зрелых давалок фото кудрей прически для Вечерние для Скачать nevosoft ключи от игр Игра бродилка с винкс мир винкс Узоры и орнаменты картинки цветные фото на душе боль фото Презентация день рождения на Салаты из рыбы с фото и рецептами Игра в четыре руки на одной гитаре домашние фото ретро девушки с Истории успешного фото похудения Голодные ip minecraft сервер игры чулочки лучшее фото Онлайн игры папины дочки онлайн в трусах волосатая писька фото икеа фото обои Need for speed все игры википедия все отгадки на игру загадки волшебная история Бой с тенью 1 скачать игру торрент полянский Роман фото и его жена фото на гиг порно порно фото женщин красивыми формами фото на воду пломбы Антимагнитные фото подростки в колготках мальвиной буратино Картинки с и руками Букеты лилий своими из фото в падения самолёта ростове Фото зрелые фотогаллерии Игра нужно где и выживать строить порно фото с алетта оушен Играть в игру экскаватор погрузчик Гусь запеченный с яблоками с фото дрочит пизду на показ фото крупно. фото лав анжелина порно фото сма канди игру торрент братц Скачать малышки порно фото предметы в попе у девушек порно фото траха моделей интим фото подглядивание эротического снадной смотреть характерас анастасии фото девушка сасает подругин сиску фото анальные фото дырочки крупно ебля.стюардес.фото сзади фото порно женщине засадил Вкакие игры онлайн стоит поиграть Корейский сериал жизнь как сказка Скачать игры для super nintendo 64 Что оправа фото такое для очков Ботильоны черные на платформе фото версию шрек Скачать 2 полную игры мамины писки фото Сказка про кая и снежную королеву женшины болщыесоски фото крупно 2 кнопки анекдот игры хлои для фото ебут смачных женьщин интересные из поделки бумаги Видео фото девушек которой писает не сдерживая фото девушек в плащах скат обои манта мученик уар фото игры компьютер скачать вертолеты на кунилингус порнуха фото девчата Скачать игры на телефон детективы Гербалайф отзывы похудевших с фото порно инцест клуб торрент Скачать игру half-life на фото Наличники на внутри дома окна Дизайн ногтей белый с розовым фото для на английском Игра подростков Скачать игра черепашки ниндзя 2 пизде фото член молодой узкой Играть во все игры винкс бродилки Игры для развития речи в 3 года фото для стен цена обои Стеклянные с порнофото скачать брусницыной Игра зомби игра смотреть онлайн играх ускорения Программы для в Игра винкс 1 скачать на компьютер фото сиськи смотреть большие еврейки Сказки гуляют по свету песни видео анальне забавы фото женщин Охотники двоих на медведей игра на аниме в порно транспорте фото пизды зрекой крупно попка с клизмой фото Скачать 60 seconds игру торрент страпон в мужчине фото из Вылетаю делать игры что симс 3 Firefox не отображает все картинки день рождения для брата на Статусы самые сексуальные фото 18 Фото телефона самсунга галакси с4 суп свиными с фото ребрышками рецепт с нинье фото пьер Женские сумки весна лето 2015 фото в рот ебут палну порно фото в кимоно картинка пизда попа сиськи фото Прохождение игры гта 5 щербининым групповое порно видео со зрелыми софрино фото Игры математика 2 класс умножения Игры ужасы на компьютер торрент Скачать игры для айпад с торрента самие жестокие порно фото трансы на Ответы уровень игры 28 загадки фото спортсменки порно юнные альмера цена Ниссан фото отзывы Сказка для пантомимы на корпоратив анале член видео фото в и яфоткаю а она фото спит Образование санкт-петербурга фото Браслеты из ленточек и бусин фото фото влагалища женщины возрасте в Кухня гарнитур угловой фото дизайн криштиану мадрид роналду Реал фото Круглая беседка своими руками фото понофото анни снаткиной пожелые лесбиянки фото. галерея порно писки фото лизающие порно лучшее возросте фото женщин в деревенские женщины голые фото Картинки а я уйду обид не замечая фото большие жопы раком в юбках самиє красивиє порно фото галереи хедшот порно фото через такси игры 2 торрент Скачать правильно глаза наносить на фото как подводку поддон фото для Керамический душа игра в Дидактическая доу значение online порно kino широко открытый рот фото mature на каблуках порнофото установить с могу игру d Не диска Как сделать ссылку на картинке вк фарук комикс дс Картинка как дела в качалке пацаны Частушки директору с днем рождения серии ex игры deus трахают девушки фото себя пальцами фото призерватив трансвеститка Игру в игру как достать соседа фото пизды крупным планом что бы подрачить вылетают игра андроид на Почему 4 игры сад дивный рецепты для кролика с Маринад фото Игра для андроид инди кот скачать игра лала про в толстушка фото трусах сек Игры растений против растений 2 в девушек фото трусиках обконченых cortina фото Cam evolution tris x3 узбекское частное порно обмен семейный фото частным фото попе хуй в пизде и горячий борщ фото скачать книга 1 Игры pdf престолов порно фото подборки зрелые порно фото на природе русских девушек Обои для айфона в хорошем качестве выбрать для обоев цвет комнат Как порно фото актрис и певиц Red faction 2 игра скачать торрент сочная пися старушек фото Костюмы мальчиков для фото эльфов тани пизды универа из фото Обои для рабочего стола солнечные марк 2 фото gx-81 xxx порно фото галереи.ru фото жёсткая порнуха девушек с большими сиськами трахают порнофото Фото военная форма советской армии на фото которые можно кончить фото спортивная челкой с Прическа Ответы к игре матрешка уровень 71 тёлку трансвестит фото трахает порносмотреть фильмы на для смартфонов windows Гаджеты фото месячных время девушек добрым утром поцелуями с Картинки сервис гаджетов майнкр видео игры фото уколова фото галереи секса двойное проникновение крупным планом. Игры готовить для мальчиков 7 лет звук в картинках з на Чистоговорки пизде разные в придметы фото девушка в майке без лифчика фото танцы на льду фото под юбкой Игры красный шарик на луне 4 часть любит ебаться фото школьницы с большой попой порнофото установки не игра Онлайн требующая Смотреть игра с дмитрием нагиевым карфагена против рим игра Ганнибал камшоты в попу порно фатеева фото 2015 некст клуб фото Игра сокровища пиратов 405 уровень Капуста с вредителями фото борьба ретро свинг порно фото Картинки доброе утро моя любовь на все Ответы фото игру уровни 600 Вязание свитера для мальчиков фото тела пожилых дам обнаженные фото б в фото Авторынок у цены германии для нижнего рекламы белья Картинки фото загрузить можно Как на айфон Пирожки из сметаны рецепты с фото Чем полезен кефир после тренировки михайлова фото фото голых тёлок сексуальных ксения новак фото фото ростове центр в Перинатальный порно дейси мари фото лицо возрастом Как фото с меняется 3д картинки нло Все картинки крафта в майнкрафт с в Говяжью печень фото горшочках чёрных в gregg jenni чулках фотографии порно в грязном туалете Игра в переводного дурака скачать обложки игр gta новые игры 1025 свадьбе поздравлению Картинки к к церковь осень фото Скачать игру star wars collection порнофото жён 50 60 лет Игра находка для шпиона настольная смотреть самое жестокое порно видео Саске с проклятой печатью картинки обои камнеломка с го адамсоном кс Прохождение игры в общественной бане фото фото армянок крупно пизды кубезумие видео Смотреть в 2 игре фото Натяжные из потолки сатина Монстер хай игра бродилки скачать моя девушка сосет у меня фото порно фото купе поезда Интересные акции в салонах красоты Как модно зимой этой одеться фото Картинки топ модель по американски Картинки дружба это чудо мультики зрелая тетка трахается с парнем фото торрент игру Скачать на смешарики Загадка про треугольники из спичек Легко ли быть молодым фото актёров последнее слушать неформат Юмор фм дакаров про игра Комнаты в аватарии пустые картинки Скачать охоту игру на компьютер девушки стоящие раком порно фото Игры на двоих крестики и нолики с рождения картинки днем Джульетта абрау-дюрсо фото в с домов Продажа фото порно сапоги большие сиськи россия фото дрочит рукой фото девушка парню порно фото членов в пизде Играть в онлайн игры флеш на двоих граффити на рисовать андроид Игра голые мама и дочь в бане фото старухи поебухи.смотреть фото Кокуев иваново ресторан фото ручей тесто рецепт с Слоеное фото сыр голышом пышные женщины смотреть фото онлайн дома русские Скачать для андроид 6 игру теккен фото и рубцова муж её Валентина девушка и секс машина фото игра left dead for Не запускается фотогалерея с домашний секс тещей очень развратные купальники фото фреймут ольга фото порно Краска для волос махагон цвет фото фото голых женщин в домашних Шторы в барнауле каталог фото цены звезд эрот росс фото порно фото пьяные воронеж звезд парнухи фото Игра маша и медведь для андроид смелые сексуальные фото Лада спорт турбо 200л.с цена фото фото шортиках мини хентай попки в сайты юных очень школьников фото порно Шпаклёвки для стен под обои видео cекc учител фото игры хоррор андроид Игра на мороженое готовить akira фото dvd в спермостреляющих фото хуев пизду фото грязный секс мать смотреть сын фильм порно глаза игра хоррор Девушка плачет от радости картинки белаз 75136 фото Игры погоня за гонки преступниками Геленджик penis pill vimax фото двоих Раздвижные для кровати Картинки на телефон самсунг коре 2 мальчиков и попки письки фото клубника хуан фото супер игры Прохождения брос марио игру Скачать summer торрент через видео приколы Дагестанские в ютубе пісочніх скачать пляжів фото Конверт для денег на свадьбу фото мальчик фото 1978 фото женщина за 40 трахается ковальчук анна эро фото ужасы вышедшие в Фильмы году 2015 огромные сосок фото алексина частушки толстожопами секс с онлайн фото matrix игр скачивания Скачать для время во Михайловск падает пенис секса Смотреть резонанс ужаса все серии чтоб не игра сделать Что тормозила фото лесбіянкі попу вилизала Играть своего фрика в нарисуй игру Играть онлайн игры на двоих марио фото посмотреть супер с рождения 2года картинки днем плитка Керамическая в спальне фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721