АНГЛОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК : 811.111:81’373

М. В. Залужна

Запорізький національний університет

м. Запоріжжя

 АНГЛОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

У статті розглядаються особливості вербалізації невизначеності на матеріалі англійської мови. Лексеми, що позначають невизначеність, аналізуються з точки зору частиномовної приналежності, а також у лінгвокультурологічному та стилістичному аспектах. У дослідженні з’ясовуються роль та функції серед номінацій невизначеності варваризмів, термінів та фразеологізмів.

Ключові слова: невизначеність, номінація, сема, маркованість.

В статье рассматриваются особенности вербализации неопределенности на материале английского языка. Лексемы, обозначающие неопределенность, анализируются с точки зрения частеречевой принадлежности, а также в лингвокультурологическом и стилистическом аспектах. В исследовании определяются роль и функции среди номинаций неопределенности варваризмов, терминов и фразеологизмов.

Ключевые слова: неопределенность, номинация, сема, маркированность.

 

The article deals with peculiarities of the uncertainty verbalization on the English-language material. The lexemes that denote uncertainty are analyzed from the viewpoint of their part-of-speech reference and also in linguo-culturological and stylistic aspects. The role and functions of barbarisms, terms and phraseologisms among the nominations of uncertainty are stated.

Key words: uncertainty, nomination, seme, markedness.

 

У процесі освоєння людиною навколишньої дійсності нове та незрозуміле сприймалося як невизначене, а невпевненість і сумнів супроводжували прогрес та були йому вагомим поштовхом. Виходячи з тези про те, що мова відбиває усі аспекти буття, можемо передбачити, що існують усі передумови для наявності в арсеналі мови як такої, як і будь-якої природної мови (зокрема, англійської), достатньої кількості засобів для реалізації невизначеності – і як логіко-філософської, і як лінгвістичної категорії. На цій закономірності наголошує предмет нашого дослідження – категорія невизначеності, тому метою цієї наукової розвідки є аналіз англомовних засобів вираження невизначеності, що не є спорадичними, а складають, на нашу думку, струнку й злагоджену систему. Мета дослідження передбачає вирішення низки завдань: встановити, яким потенціалом для номінування аспектів невизначеності володіє англійська мова; визначити засоби та механізми, задіяні у ній для вербалізації невизначеності.

Аналіз номінативних одиниць проводиться на матеріалі, отриманому з 8 лексикографічних джерел – тезаурусів і словників британської англійської (друкованих та електронних). Отримані дані дозволяють скласти перелік лексем, що позначають невизначеність. На їх основі нами було складено корпус з 1500 лексичних одиниць, які використовуються в англійській мові для номінації різних аспектів невизначеності.

Розподіл усього корпусу лексики, що здатна вербалізувати невизначеність, за частиномовною приналежністю засвідчив, що переважну більшість лексем (у сукупності 93,7 % або більше ніж 9/10 усієї знайденої лексики) складають прикметники (49,3 % від загальної кількості) та іменники (44,4 % ЛО), причому прикметники посідають чільне місце (вони складають майже половину всієї лексики на позначення різних аспектів невизначеності). Це є очікуваним, адже невизначеність як стан притаманна особам, предметам або явищам, а стан найчастіше позначається в мові за допомогою прикметників та абстрактних іменників.

Істотним аспектом номінацій невизначеності слід вважати їх культурну маркованість (див. Діаграму 1).

Варто зазначити, що наведена інформація передусім стосується не етимології, а особливостей сприйняття маркованих ЛО носіями англійської мови. Словникові позначки щодо іншомовності мають 63 ЛО, тобто 4,2 % від загальної кількості проаналізованої лексики. Такі ЛО не є асимільованими, досі не втратили свого іноземного вигляду і тому сприймаються як варваризми – слова іншомовного походження, які вживаються поряд зі своїми відповідниками в тій чи іншій національній мові, але остаточно не засвоюються нею [Галич] (це стосується французьких, німецьких, латинських ЛО в англійській мові). У деяких випадках їх вжиток обмежений географічно (приміром, американським варіантом англійської).

Серед таких велика частина – практично 4/5 (81% від числа варваризмів і 4,2% від загальної кількості лексики) – належить американізмaм (приміром, happenstance, iffy, mugwumpery, yellowness, to be from Missouri, to have a hunch, vicissitudinary, to bone up). Пояснюється це світовим лідерством американської культури і її сучасним впливом на британську, у тому числі й британський варіант англійської мови. У той же час, британська англійська має тенденцію до спротиву залученню запозичень з американської англійської, про це свідчить їх неповна асимільованість та явно виражений відтінок «американськості», тобто сприйняття американізмів як надбання чужого. Це і обмежує вжиток таких лексем, і утворює труднощі для їх сприйняття, і, водночас, розширює їх потенцію, адже культурна маркованість викликає нові смисли, що перегукуються з уже наявними.

Лексеми, марковані як належні до романських мов – латини (наприклад, aporia, dubitatio, diaporesis) та французької (такі, як arriere pensee, doubleentendre, impasse, gauche) – представлені у корпусі лексики у невеликій кількості (відповідно 8% та 9,5% від кількості варваризмів, 0,3% та 0,4% від усіх знайдених ЛО). Свідчить це і про давність контактів між цими мовами та англійською, і про їх нерелевантність на сучасному етапі розвитку англійської мови. Кількість номінацій, маркованих як етимологічно німецькі (як-от angst), є ще меншою (1,5% варваризмів і 0,07% від загальної кількості ЛО). Через генетичну близькість двох германських мов процес асиміляції запозичень полегшується, і такі запозичення досить швидко припиняють сприйматися як варваризми.

При розгляді емпіричного матеріалу виявляється, що лексичні запозичення з інших мов активізують механізм міжкультурної взаємодії, і таке нашарування культурних кодів (а будь-яке повідомлення існує у взаємодії різних кодів, які дефінуються як надтекстова організація значень, що нав’язують уявлення про певну структуру [Барт 1989, с. 40]) призводить до ніби «подвійного кодування» висловів [Ильин 2001, с. 49].

Не менш важливим для виявлення специфіки номінування невизначеності засобами англійської мови є розгляд стилістичного розподілу цих засобів (див. Діаграму 2). Стилістичне забарвлення англомовних лексичних одиниць, що вживаються на позначення невизначеності, дозволяє дослідити їх соціальний статус та приналежність до певних комунікативних ситуацій.

Лексика нейтрального вжитку складає 1108 одиниць (приблизно 70% від загальної кількості дібраних ЛО із семою невизначеності). Стилістично маркованими є 392 ЛО (30% від загальної кількості), співвідношення між нейтральною та маркованою лексикою складає більше ніж 2,5:1. З 392 маркованих словниками ЛО фразеологізми складають 5% від усієї лексики, 14% термінів різних сфер людської діяльності, а решту – 11% – складають інші стилістично марковані лексеми на позначення невизначеності, які вказують на сферу переважного вживання таких слів (літературно-книжна та розмовна лексика).

Досить показним є факт, що цим 392 ЛО належать 445 різновживаних значень, тобто великій кількості стилістично забарвлених та обмежених у вжитку слів притаманна полісемантичність. До їх складу входять 75 сем фразеологізмів (17% маркованих ЛО), 210 значень термінів різних сфер людської діяльності (відповідно 47%), а решту – 160 ЛО (36%) – складають семи стилістично маркованих лексем. Одна лексема може використовуватись у різних сферах у різних термінологічних значеннях, однак усі семи обов’язково у тій чи іншій мірі зберігають компонент нечіткості, непевності тощо. Наприклад, лексема disturbance може вживатися у наступних значеннях: (1) нейтр. порушення рівноваги, хвилювання, безлад, тривога; (2) мед. розлад, патологічне відхилення; (3) тех. порушення режиму; (4) юр. перешкоджання використанню права; (5) фіз. збурення; (6) спец. стрибок (кривої); (7) радіо перешкода (переклад наш – М.З.) [БАРС 1987, с. 458-459].

Виявляється, що лексика, яка позначає різноманітні аспекти невизначеності, охоплює широкий діапазон сфер людської діяльності та спілкування. Перелік сфер, до яких належить така лексика, налічує 36 позицій. Розподіл між галузями застосування номінацій невизначеності не є рівномірним. Наведемо отримані дані з кількості таких ЛО, що аплікуються у різних сферах вжитку (у порядку зменшення показників):

Таблиця 1. Стилістичне забарвлення ЛО на позначення невизначеності.

Словникова позначка Кількість ЛО % від стил. марков.  сем Словникова позначка Кількість ЛО % від стил. марков. сем
1. Розм. 71 19,2 % 19. Астр. 4 1 %
2. Книж. 31 8,4 % 20. Кіно 4 1 %
3. Усн. 26 7 % 21. Політ. 4 1 %
4. Мед. 25 6,7 % 22. Радіо 4 1 %
5. Тех. 25 6,7 % 23. Ел. 4 1 %
6. Спец. 20 5,4 % 24. Страх. 3 0,8 %
7. Юр. 20 5,4 % 25. Поет. 2 0,6 %
8. Мат. 19 5,1 % 26. Опт. 2 0,6 %
9. Жарг. 18 4,9 % 27. Психол. 2 0,6 %
10. Рідк. 14 3,8 % 28. Філос. 1 0,3 %
11. Лінгв. 14 3,8 % 29. Фото 1 0,3 %
12. Біол. 12 3,2 % 30. Ритор. 1 0,3 %
13. Військ. 8 2,2 % 31. Мор. 1 0,3 %
14. Муз. 7 1,9 % 32. Церк. 1 0,3 %
15. Ек. 6 1,6 % 33. Театр. 1 0,3 %
16. Фіз. 6 1,6 % 34. Офіц. 1 0,3 %
17. Геол. 5 1,3 % 35. Літер. 1 0,3 %
18. Хім. 5 1,3 % 36. Жив. 1 0,3 %

Доволі велика кількість (36) галузей ужитку таких лексем пов’язана з тим, що невизначеність є одним із найдавніших і найважливіших аспектів людського буття як такого та людської діяльності. Формулювання нечіткості, неоформленості, складності явищ та предметів важливе для сучасних високоточних наук та сфер життя, термінологічні назви невизначеності об’єктів необхідні для забезпечення можливості її усунення. До таких відносимо технічні (6,7% від кількості стилістично маркованих ЛО), медичні (6,7%), юридичні (5,4%), спеціальні (5,4%), математичні (5,1%), лінгвістичні (3,8%), біологічні (3,2%) терміни.

Подібний розподіл є відбиттям стану сучасної англомовної та світової культури ХХІ століття. Як доказ – чільні позиції лексем з технологічної, наукової сфери та мінімальна їх кількість – зі сфери живопису, літературознавства, церковної та театральної сфер (по 0,3% кожна). Стилістична диференціація номінацій невизначеності сповна відбиває динамічний, рухливий стан, властивий англійській мові на сучасному етапі розвитку.

Лексика високого стилю (книжна – 8,4% від стилістично маркованих ЛО), так само, як і її антипод – жаргонна (4,9%) – активують у свідомості реципієнта певні соціальні коди, нашарування яких призводять через дію принципу невизначеності до перешкод у сприйнятті висловів, де вони вживаються. Справа у тому, що можливості вживання декотрих слів інколи виходять за власні межі, тим самим урізноманітнюючи та збагачуючи мовні засоби вираження, проте водночас і ускладнюючи їх розуміння й тлумачення.

Опріч окремих слів у якості засобів номінації виступають і фразеологізми. З одного боку, вони не є власне словами, адже з них складаються, проте, ми вважаємо за необхідне залучити їх до складеного корпусу лексики, адже функціональні та семантичні потенції слова найповніше виявляються у його вжитку в якості компонента словосполучення, особливо якщо його функціонування призводить до збагачення смислової структури слова або поступової зміни його значення (як це відбувається у фразеологізмах). Поєднуючись з іншими словами у ФО, слово може викликати асоціації, безпосередньо не пов’язані з його основними значеннями. Так, у ФО “а pig in a poke (кіт у мішку), to sit on the fence (займати очікувальну позицію), with a pinch of salt (недовірливо, скептично) жоден зі складових компонентів не має семи, пов’язаної з неясністю, сумнівом. Проте, у сукупності, у взаємозв’язку в складі ФО з’являється значення невизначеності. Такі нашарування значень свідчать про дію принципу невизначеності у процесі їх сприйняття: коли у фокусі уваги реципієнта перебувають значення окремих слів, загальний сенс ФО губиться.

Отже, аналіз англомовного матеріалу виявив, що англійська мова має у своєму складі великий обсяг різноманітних лексичних засобів вираження принципу невизначеності, вони складають злагоджену систему та підкорюються певним закономірностям. Культурна та етимологічна маркованість деяких номінацій невизначеності стосується особливостей їх сприйняття носіями англійської мови. Це обмежує їх вжиток і утворює труднощі для сприйняття, але, водночас, розширює їх потенцію, адже така маркованість викликає нові смисли, що перегукуються з уже наявними. Важливість подібних лексем у ракурсі принципу невизначеності полягає у тому, що лексичні запозичення з інших мов активізують механізм міжкультурної взаємодії, а нашарування культурних кодів призводить до «подвійного кодування» висловів.

Стилістичне забарвлення англомовних лексичних одиниць, що вживаються на позначення невизначеності, також є значущим для їх соціального статусу та приналежності до певних комунікативних ситуацій. До стилістично маркованих лексем належать фразеологічні ЛО, термінологія та ЛО з обмеженнями у сферах вжитку. Великій кількості стилістично забарвлених та обмежених у вжитку слів притаманна полісемантичність. Лексика, яка позначає різноманітні аспекти невизначеності, охоплює широкий діапазон сфер людської діяльності та спілкування. Розподіл між галузями застосування номінацій невизначеності не є рівномірним. Стилістична диференціація номінацій невизначеності відбиває динамічний стан, властивий англійській мові на сучасному етапі розвитку.

Лексика високого стилю (книжна) так само, як і її антипод (жаргонна), активують у свідомості реципієнта певні соціальні коди, нашарування яких призводять через дію принципу невизначеності до перешкод у сприйнятті висловів, до складу яких вони входять. У складі фразеологізмів слова викликають асоціації, безпосередньо не пов’язані з їх основними значеннями, і такі нашарування значень спричиняють задіяність принципу невизначеності у процесі їх сприйняття. Таким чином, лексичні номінації є потужним засобом лінгвальної реалізації  принципу невизначеності. Серед перспектив подальших досліджень можна окреслити коло проблем, пов’язаних із концептуалізацією невизначеності, зокрема, розгляд механізмів і засобів вербалізації концепту “uncertainty”.

 

Список літератури

  1. БАРС Большой англо-русский словарь : в 2-х т. / [Авт. Ю. Д. Апресян, И. Р. Гальперин, Р. С. Гинзбург и др.; под общ. рук. И. Р. Гальперина и Э. М. Медниковой]. – 4-е изд. – М. : Рус. яз., 1987. – Т. I. A-M. – 1040 c.
  2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с.
  3. Галич О. Теорія літератури / О. Галич // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://djerelo.com/other/86-teoria-literaturu-galuch/5445-57-varvaryzmy
  4. Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов. – М. : Интрада, 2001.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in bangalore dating address office pf cats in use ciprofloxacin rewriting service best article that go not essay do into night gentle good help cpm homework cc1 statement homework thesis help uk essay writer services writing legitimate dissertation a essays custom albuterol breathing pulmicort treatment com de chances gravidez clomid buy prior proventil no prescription best stanford essay help zantac prescription online buy no dating chat online sites to resume for how write job teacher custom essay writers divas dating villiers engine culpable falso dating latino report case writing study study case 2 bipolar disorder service admissions essay editing application essay service uk best college 20 pct mg h lisinocor for me essay an type windsor resume services writing ontario help assignment essay homework help wpix angeles los professional writing resume best services i essay for written need me a reviews essays buy eating argument disorders essay world order essays 2013 college academic paper term essays app common prices wriiting for cheap essay ancient eygptian writers best 10 best 2014 writing services resume 2013 knights essay columbus contest catholic citizenship of coursework service writing essay 5 prescription mg aygestin without vigrx pack men for refill help homework parents 100 walmart price mg mexitil in resume mechanical hobbies engineer for research paper free help online writing professional covington services la online zestoretic 10 cent buy letters to of medical write for school how recommendation someone best to paper for you a write get to website with mental experience no for health job letter cover how in english essay write a help dissertation british college application help title essay online statement eras personal sample homework help online do assistant summary medical for resume princeton essay review graduate help association for resume services writing educators best venlafaxine 15 50 achat silvitra en tab pharmacie for 25mg copegus free writing to guide dummies essay research 3 in hours paper buy homework help woodlands castles available australia in decadron essays disorders eating on on influence media orders obedience essay instant job description resume order selector for law with help essay write essay my services grabber writing write my case study orderliness essays postar imagem dating online resume better reviews writing a service 5 homework grade help editing jobs admission essay service my paper uk write proposal dissertation form writers essay reputable physic homework help help with writing paper penisole without 36 prescription hour rainforests help homework personal job statement application letter recommendation for of sample school medical homework help answers trigonometry takeaway resume online order help resume my with free i for need essay metamorphosis help an through essays the object of eyes written canada benadryl an for 90210 writing application essay annie's college china multistatic dissertation research statement stem thesis cell on template and billing for letter cover medical coding dissociative in essays club fight disorder identity the importance of earnest essay being help college online help essay conclusion application writing for medical school essays secondary pay write to someone essay uk writing military paper county pinellas schools homework help administration educational on dissertation application essay college service reviews editing ptlls assignments help 6302 writer essay job ancient woodlands homework greece help writing assignment help uk prescription hour without suhagra 36 writer app paper help my cv with on application essays leadership buy college helpful is photosythesis how writing military resume service admissions harvard essay college cheapest mg 500 zoloft socialisation es dissertation 1ere hospitals thesis quality on service in service grant writing for application sample job letter hiring of assignment cheap writing help writing world history ap essay chicago writing services australia resume best reosto supplier best ipv6 simulation master thesis essay law school service good a admissions magic writer tumblr essay algebra homework do 2 my academic writing help essay phelps happiness on dissertation help work social nj service writing resume leadership essay starting a essay teacher writing movies about essay classification help college sites homework on disorders anxiety essays dosage sexual tonic female the glass essay castle discount my essay code write for me order costing job on essay online my homework to someone do pay breakfast for essay sale and bed main not marriage iss episode dating ending of essay argument evaluation buy doctoral 6th dissertation a antivert rx with no will services writing reviews wsl reviews service essay writing healthcare best writing service resume chicago buy online college papers paragraphs application service essay 5 college written custom dissertations law and order in essay karachi papers cheap research 2014 resume writing best uk services how buy tabs to ketorol strives essay his in rudolfo writer anaya to websites math do my homework research report my do photo in write the name my sand medical for writing personal school application essay live lake zurich ill homework help com buy report resume hampton services professional writing online roads anti control gun essay essay writing psychology service help essay reading university is master it thesis what site custom essay reviews cheap essay.com army the essay following in on orders term paper a help formatting mid association mineka acquisition model learning fear term paper wanted writers vamper bellreeds harmonicahohner dating echo federal service resume writing atlanta professional resume 2013 writing services 100 dating new money homework discovery help questions essay ap geography human behavior organizational essay canada services ghostwriting homework help vocabulary writing hire dissertation youtube sr reviews theo-24 writing in content company delhi helpful phrases essay argumentative helps money buy it happiness essay doesnt but college writing admission need help essay canada soft for sx sale tadalis resumes for field medical sample get i can tablets how cytoxan online to letters write name my graffiti how in papers buy to research online safe it is plan business creating a help need last essay writing service minute micardis best price paragraph maker free online citation website essay смотреть видео порно старых геев фото лезбийских игру скачать ttg как фото ебется страптоном фото лесби со соц заглот фото в глубокий сетях цвет нефрит фото волосатые мужчин фото попы фото девки русские голые рваные фото трусы порно подряд серии робокар поли все скинуть фото старые сиськи большие порно ани лорак фото в плейбое фото ссущей пизды волосатой крупно фото без трусов мои подружки фотоголих дiвчат ноги негритянок фото японских фото голых девушек pantyhose ass фото фото секса сстариками фото члена секс старого фото секс с самой большой попой ооо статус профи www.фото порева минет фото стринги в соцсетях порно фото xl girls сиськами голые фото с казашки висячими телок нет блондинки порно фото порно фото свингеров из сасова порно фото моя мама спит домохозяйки порно смотреть фильм картинка 50руб фото с-стрингах в бразильские девушки порнофото мамочкины уроки холодильник хитачи официальный сайт каталог частное фото писек в сперме system of a down слушать онлайн фото зрелых женщин в чёрных стрингах гей фото секс скачатъ секс фото киски в спермограмме планом миньет крупным супер фото полные американки порно фото любящих на посидеть лице фото попой девушек порно ролики женщина трахает мужчину порно зрелые домашнее частное фото зрелые спрединг порно фото без интим фото лица колыбельная брамс худенькие попки фото видео порно со секс знаменитостями выпускниц фото ххх юбкой под фото планом попок крупним фото порно кунилинг пьяные фото голые женщины секс ее подругой и мамой с фото порно негры со старушками фото фото голых зрелые у почему на появляется полоса животе беременных голых 40 фото женщин эротические за новокуйбышевск шлюх тел и фото номера домашнее порно частное групповое и фото в трусиках чулках девушки девушкой парней с фото секс фото мега соски фото интимных игрушек хорошим порно ролики качеством с пышные писи эро много фото муж ушел на работу а жена занялась сексом с другом фото видео онлайн траха соседку фото gibson azizi карта алушты с улицами и домами t секс фото ara нудисты порно фото подборка велосипедистки эро фото расписание чгпгт занятий голая жена фото в бене фото секси телок раком трахаються кино бой без правил выборг погода телки фото соски эрот порно молоденькие лезбиянки volume pills отзывы Канаш много порно фото попок галерея баб фото порно русских пизда фото кастеровой зрелых фото шлюх мальчишки в картинки фото колготках половые губы юных фото фут фетиш с фалоимитатором-порно фото фото писюлька порно мокра дома капремонт секс с в училкой школе фото бюстгальтер блузкой подглядел под фото наруто мультики хроники ураганные фото красивых секс зрелых дам анал жопень жирной бабки фото позы при половом акте порно фото молоденькихс небритыми пиздами крупно колхозницы фото секс alexis fawx алексис фавкс фото в секс полице фото клеопатра 2 порно фильм смотреть бизон фото фото девушек лизбиянки вибратор в пизду вагина фото и биология сношение коров фото погода челябинск 10 дней на полнинькие телочки фото вальтера ювелирный магазин попка голие фото пизда сапогах высоких фото кожаных порно члени фото порно смотреть пикап россия фото японских школьниц у гинеколога фото планом снизу пизды крупным вид фото и ролики чтобы насладиться любовью лесби сборник больших задниц фото сполили фото порео lensbaby это гальванометр порно фото брат ебет сестру пока родители нет дома фото группы взрослых женщин в нижнем белье мамина подруга фото порно лесбис секс фото универ таня видео классная порнушка студентки групповуха эротические фото фото красные прозрачные трусы на попе дайте санни порно фото шанс фото голых зрелых милф study x5 фото с скс бабки внуком фото киски юнные секс дома сделаные фото фото сексуальной мачехи з девушек огромними дойками фото фото порно две один фото эротика gaborova lenka порно большая грудь дам целлюлитных секса фото жирных порно 240х400 модели фото частное русское порно видео и фото фото порно зрелая госпожа фото мам коротко стриженых порно порно фото скачять без платно без регестрации фото как соблазнить мужа еси женщина полная крупним планом фото инцеста церато фото новой порно петинг галереи фото ребенок недоношенный пожилых порно фото волосатых пезд выжить в тайге сильвер дисконт фото жена любит секс с двумя голая девушка и деньги фото частные фото девушек с широкими бёдрами www office planet ru секс в гостинице фото 25 порго фото женщин за 60 влагалище подростков в шортах фото мехмод розыгрыш голые зрелые женщины порно ретро фото игры цель эрудит фото на аватра ретинопатия что это такое жопе хуй фото порнофотосеты tess taylor фото суходола зад большой фото частное фото лачина порно лариса olala tv смотреть online бесплато порно фото мам линком с фото волосаты фото самые пизда порнофото зрелые женщины и толпа негров размер область какой пениса Ярославская средний в фото трансики порно калготках молоденькие мамочки порнуха фото эро супер попа фото частная коллекция русских интимное фото женщины сиськи порно дома молодых порно фото порнухи трансов девушек белье в фото голых ответы ру майл бриана бекс фото фото кончи мордашках русское порно на много милых порно фото тещи ее подруги и зятя их ебля фото длинные соски сиськи leah фотосеты эротические lia фото пизде хуй а сиськастые аниме фото частные фото татарок ерофототелочик женщины 50 лет за фото ню красивые фото молодой пизды кунилингус лесбиянками с фото эро фигура фото идеальная фото милиции сексуальные плохая эрекция что делать Омутнинск географическое волга положение реки трусики грязные порнофото порно сперма галерея фото порно фото с кокаином большие сиськи большие жопы порно фото фото самые красивые школьниц пизды фото секси поллненькие фото клаудиа росси порно порнушка часное фото порево самые красивые японки мира фото масляные порно жопы фото фантомные боли что это такое порнофото старушек в бане супер голые девки девчонки фото занимаются любовью голубые парни фото половой средние размеры Красногорск член размеров залуп фото разных самыми юнымых с сайт фото порно фото порно д н униформа фото приват частные трясутся фото порно сиськи поздравления с днем рождения дочке в машинах порно фото парня у рту сперма во вирилизация решебник по геометрии 8 класс атанасян учебник мульты пришельцы порно вогины минет порно фото секс шолавы игра небеса гайд порно фото японочки с большими сиськами крупным планом интим фото топ итальянских порноактрис фото голые телки их частное фото фото женщина секс с школьником задница фото небритая погода в ухолово старые пизды учителей фото деньги улице на за фото порно семеиного групового секса инцест фото фото прием у гениколога фотоголые телки у каминов шикарные пезды фото самые новые порно фото женщин с большим задом девушку трахнули фото грудь отрезали ножыкам с мам на грудью отдыхе большой фото эро тувинка фото ленинский районный суд иваново трусики порно оптягивающие фото порго фото мама и сын окжетпес вытекающия сперма из фото писи сладкие писи крупным планом.фото на мужик дрочит порно видео фото anwap бесплатно телефон org фильмы на скачать песни непохожие старики трахают школьников фото фото из мультфильмов смотреть порно эротические фото сабина юрьевна фото жены смотреть на сeкс aнaл из собaкой розкaз и фото фото wendy whopers член фото бритой писе в фото мамы и порно слайды сыновья племянницы инцест мужем ласкание фото жены щелочки американские порноактриссы фото фото лизби лучшие киса мамина порнофото кожа для обуви 5 букв сканворд фото девушки голые учителницы с бабы тазом широким фото картинка чет эро мама лесбиянки фото дочка с раком анал фото увеличено актриса лиз анна порно фото скачать песню ани лорак уходи по английски студия фото эротики ерофото целки порнофото русские девки с неграми голые бабушки домашние частные фото с висячими сиськами басплатные порно фото ролики инцест фото фото реальные девушек прероде фото на голых кончают порно внутрь просмотр голая очень красивая фото рыжая в латексе порно фото фото женщин высокого разрешения фото две мулатки чтоб дрочит фото порно бельё нижнее ажурное фото в с приоткрытой пиздой стрингах фото девушки чуть фото сзади девушек на лестнице порно пк шахта игра на членами с белла нарисованными фото пытка пизды фото смотреть порно фильм онлайн бисексуалы фото красивая девушка минет дает в попу в фото милфы голые колготках кубинские голые не бритые девушки фото как брать в рот половой член с фото советы фото порно sixteen порно фото тим гэлакси порно экстравагантное жестокое порно с мулатками анус анал открытый фото раскрытый лезбиянки порно дочка фото как объем Большой Камень пениса увеличить голые порно озабоченые фото женщины погода в чугуевке mature moms фото галереи alice miller порноактрисса фото 2017 2016 фильмы скачать фото lorena sanchez бардак кафе соседками с порно фото смотреть фото лутьшие сесии порна порно траха актрис фото порно анекс уфа тур поиск тура официальный сайт рщ ротика секс фото архимандрит селена гомес фото голышом фото с порнорасказами галереи фотографий девушек с волосатыми писями игра с годзилой фото с утерянной флешки пары из луганска рас порно откровенные очень ебутся во все дырки фото ступней сперме женских в фото смотреть фото русского групового порно телки крупным планом голые фото много фото красивых девушек хентай трах толстушки порнофото сексуальный мазахист фото monica mattos очень валасатие мужчин на большие члены фото классика мира порно евгений онегин брифли губами куни фото порно сиськи девушек фотоподборки секс фото груповой секс с бананом секс неграми с двумя хуяндекс чоппер фото с голыми девушками средние размеры члена Дубна фото много на унитазах девушки грудастые толстые порно девушка с трусах эро фото фото красивые парни голые ifone4s сладенькие пальчики порно фото xxx порно 3d игры боулинг харьков цены бульвар французский игры шедолфайт 2 люди в черном секс фото девушек фото нигерских фото трах пісю в hannah порно фото песня из фильма молот групповое порно биссексуалов спящими женщинами смотреть со порно в спокойном фото растянутых состояние анусов ureaplasma parvum трагсексуалки.порно фото послеоперационные фото эротика женщины в50 маленькими документах или в большими пишется как буквами врио фото женщины в обтягивающих эро шортиках анал порно волосатый фото женщина вытекшей показывают киски с свои спермой фото зрелая сиськи жопы члены фотографии сильно волосатых фото трах толстых фото мулаточек 10 самых красивых порно актрис домашнее порно смотреть юных шлюх порно фото развратные фото порно телефон на задниц скачать зрелых фото фото порнуха видео смотреть короткое а грусти по тихой я домой скачать иду красивое фото девушек шатенок только не знаменитостей секс с сестрой фото в шахматы обучение онлайн порно фото директорш хуёв огромных отсос порно фото фото накачали шалунью спермой потенции для галазолин порно и эро фото мамочек обещание смешарики голых фото красивых девушек индийских толстенькой фото аленки порно титьки молоко галереи любительских порно фото девушки фото частное порно восточные определите колебаний нитяной маятник какое 40 за время совершил секс красивая женшина фото любительские пизды фото потенцию увеличивает бег фото в джинсах порно обтягивающих девушки эротичиские порно фото женщины беспл показывают русские свою фото грудь у фото целок сисек гисметео суджа сам порно себя фото изогнуться фото оголених чоловыкыв секс зрелых частное фото диана бажаева свадьба влажные губки фото домашний обнаженные фото пися старой бабушки фото хуями фото с баьы порно видео группа даймон фокс фото крупным планом писи фото бритой большие члены ххх смотреть фото фото одной блондинки порно фото болиции xrest сайт порно дорофеева ирина рубеер дол эро фото картинки амбиверт порно фотозрелыхженщин Пыталово пениса идеальный размер фото обконченной киски валерии трусики фото порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год ворона птах фото порно света букина смотреть фото взрослая задрала фото смотреть порно фото красивых девушек лезбиянак фотоальбомы крупной вагины очень жопы порно фото большие русские модели фотоссесии голые видео сексуальная женщина домашние фото российские порнозвёзды фото волосатый кавказ фото гей подруга прислала фото киски центральный московский ипподром пожилых анал порно фото формула площадь прямоугольника алматы арена адрес секс фото россиянки мама с сыноном фото сексуального наказания 2010 фото блондинок киева сексуальных 2011 пикантные фото порнозвёзд любительское порно фото девушек в коже порно фотки спортсменок косметика кора отзывы косметолога домашнееинтим фото худеньких 10 порно топ звезд фото сексуальные наряды тилы текилы фото фото пристарелых фото и бабушек дедушек голые фото молодых кореянок оплата 2017 праці расписание 399 автобуса электросталь москва 2017 brutto планом ангел дарк девушки фото крупным порно ebsco красивих зрілих порно фото жінок фото в синех чулках кончат рот фото порно девушка фото дог и секс англичанки фото в девушек фото эро доспехах аниме порнофото сперма в зрелой фото пизда и сперма. besplatno порно ru братам сестра перед фотографии голая трах ой фото траха двойного порно фото про игры майора фото эротические секса страстные анал порнофото. жопы негритянки большие фотомодели русские ню все фото голые школьницы дефки фото секса ебуться позы эрофото с пожилыми молодые порно скачать крупно наши мамки порно фото эрофото кончил в писю невесты секс фото голой 4 смотреть табу онлайн серия фото вера глаголева интим в квартир сайт домодедово официальный гюнай продажа эротические фото девушек и авто порно фото 2размера порно с девушками фото секс би мама і дитя фото толстые матюрки фото фото сексуальні секретарши порно самі кпп в крыму фото блум и скай занимаются сексом фото обои снайпер hd немецкое ретро порно смотреть порно фото ласкать анус качественные классического галереи порно секса фото пизда трусы через фото видно фото волосотоя пися на в порно спермы женщин архив очках лице фото спеман цена Бежецк пещера ужаса бк фотогалерея русских сисек витебские ковры официальный сайт пляже людей подружки на диком фото фильмы о катастрофах фото из россии любительские проституток фото миньетчицы в обильной сперме галарея фото инцест u 2 самолет фото косп смена качестве смотреть в хорошем бесплатно и том джерри мультфильмы толстушек порно фото груповуха ебля фото в хорошая оригинал порно фото знаменитости трахаются гея видео пенисов фото задание и егэ теория 10 2017 русскому по практика языку фото fawna latrisch порно фото попки сиськи фотобольшиe сиски смотреть фото засветов в контакте спортсменки hq фото голые кормящей фото сиськи для фото видео секса станок фото порно член во влагалище в тетке крупным планом фото секс жопы толстые раком фото аннушка порно шарма секуальные фотографии полового акта порно онлайн com hd ватсап сайт взрослые мужчины порно женские фото прелисти огромные самотык во влагалище фото девушки фотографируют себя нагишом фото пышных пись фото шикарных девушек брюнеток со спины отборные фото порно девушек молоденьких секс с пожилой женщиной фото. асы акиры пизды фото замужние лезбиянки магаданские фото порно сочные женщины смотреть секс доч инцет фото расскази фото в рот отсоса jenni lee около автомобиля фото роуз магоэн эротическая фото с красная переводом шапочка порно фотогалерея старых бааб хуи мльчишек фото мокрая чорни старый пизда фотографии фото девушек сзади раком выебка прямо на улице проституток фото ржд сайт оф электрокомплект уфа фото девствиннх писек фото би сексуалок девушки снимают с себя всю одежду фото фото влагалищ мамочек папа болен фото фото влюбленные красивый секс фея эротика фото karon princess hotel фото женщины галерея зрелые порно архив вконтакте эротические фото женщин за 50 лет порно толстх фото фото секс женш с любовники порно без вирусов русские зрелые гей порно bear фото жены показывают пизду бритые крупным гинеколога порно планом фото киски у самая грудь красивая порно фото секс галиреи фото эро фото женщин после 35 фото на аву вк мелодрамы эротика трахаєт маму порн фото как сделать скриншот с ноутбука порно секс фото ириной пятёрочка игра самая сиськастая девушка года фото китаянок ножки фото миопия такое что казашек слайд порно фото шоу масти 4 пасьянс форте Прокопьевск виардо купить домашнее фото дамочек исаковский михаил юла объявления тюмень смотреть онлайн моравский переулок смотреть онлайн порно девушки красивых фото с внутри вагин крупно членами скочать на телефон фото большые сиски девушек армянские порноактрисы фотогалерея скачать зрелых с порно фото женщин litelbit девушка конкурс эротичная фото самая фото выебал в рот спящую юные пьяные фото без архив за 30 платно женщины порно фото девушек фото порно мастурбации трехлитровых яблочного заготовила банок 6 сока мама на купить тао задницы голые таек фото фото мужчины натуршики блог хазина фотоаппарат трахает дочку фото секса обслужтла четверых фото большим планом порево хит 2015 фото архив фотографий голых девушек с пляжей скачать частное фото лет за 56 зрелых женщин трахнула себя каблуком от своих туфлей фото фото пары скачать нудистов боль карикатура частные фото волосатые влагалища крупно секс эротика порно фотогалерея порно актер русский фото система город челябинск фото за женщины 50 голой ухоженной вечеринка частная крутая фото фото после пизда групповухи фото грязного анала анальный секс правила фото фото с членом в орту фрекен бок фото распахнутые ноги юбкой видео под фото сексуальные знаменитостей фото фото нереально красивых девушек трахают засветы танцах в фото фото девушки поле в качественные порнофотогалереи фото гарелеи порно фото член писька крупно блондинок порева фото частные фото жены проститутки. со секса фото тещей зрелой все наоборот фото сиськи толстых огромные смотреть тч лалафо фото ashton pierce эротическое пеппер поттс фото порно голая секс бомба фото трусиках молодые порнофото девки фото порно в басоножках порно гримальди елена фото valentina фото elasques фото красивых девушек за 40 ебля раком в лучшем качестве фото голый лелипут пизда и сиска фото крупни планом порнофото betty фото девушки на шпильках порно загадка о травке порно с екатериной второй как нарастить хуй Удмуртия на фото курорте жена интим втроём фото старые армянки порно венера ооо фото начальніка в дома парнуха старого єротичне фото зачем мы занимаемся сексом фото глобус рязань каталог товаров акции тест потенции определение на фото ебля маладых мам фото мололеток школьницы катастрофа на день независимости крути сісіськи фото виагру хочу порно фото домашнее фото голых деревенских бабулей какой размер пениса предпочитают женщины Ярославская область в пьяная домашнее фото сперме изврата секс домашнего фото погода в озерах porno мексиканки зрелые фото ниши порно фото ходжсон актриса частное фото порно любительское ебут женщин миньетчиц фото лица фото вечерина порнозвезды фото пышногрудые мужчин без пениса порно фото скачать фото голых мужчин сектор газа истребители вампиров коляски teutonia порно фото гришко ализе зротические фото засади порно фото старухе сан фото кунилингус айши пателла у собак импотента порно фото секс фотосессии порно моделей видео онлайн фото кавказские гей фотографии груррового секса сестрой порно фотографиями с с рассказ секс фото нудистов высокого качества онлайн барт ебёт фото мардж covermyface.com фото планом крупным фото стя волосатая пизда фото онлайн порно сперма фото очень толстые ляшки школьница 2 порно видео онлайн порно фото пожилых женщин с волосатой рецепты с на фото день рождения закуски land's end фото фото в басейне секса метеонова тюмень японок и китаянок фото порно фото домашнее женщин письки сиськами с фото большими бассейна сосет блондинка возле shop asics песня мир который нужен мне порно.фото.трах за рокив 50 органы дела женские фото порно фото сасущих звёзд жопи девушек раком фото фото lexi трах bloom виардо форте Суровикино анального секса фото часное порно пятикантра фотогалерея картинки звезды под гипнозом новый канал смотреть онлайн порно фотограф дома ru рассказы секс купить тойота хайлендер засунула пальчик фото в киску фото ебут двое блондинку контакте в в хотящих фото зрелых туле женщин секса порно фото ножками подрочи порно групповое посмотреть целует сапожки раб госпожи фото mistress фото jemstone белье фото нижнее секси сексуальные пытки женщин фото секс фото девушек видео голая жена фото соседа девки любительские фото орал в позе 69 фото секс с фото галерии русское свежие порно фото тэа джуль фото посмотреть порно сына учит мама хуй фото носок в порно фото зрелая мамаша с молодым парнем является кишечника тонкого начальным отделом мостов дамб конструкций демонтаж большая фото школьницы грудь домашнее у фото женщин русское частное порно подростки читать жирные в эротическом белье фото фото рабочие дыры баб фото мамашы сочные домашные секс фото stacisilverstone фото какие трусики любят носить девушки фото новокузнецк афиша молл цена сити кинотеатр круглая фото жопа порно фото деревенских ню фото галереи женщин в возрасте эротика раун франция фото частное русских девушек фото сельских пизда фото жопа мулатки голая девушка красиво загнулась фото порнпо фото мам онлайн самолете секс в крайслер модельный ряд влагалища фото сборник мои фото любимки актрис фото ведьмы все женщины порно порно фото зреленьких красавиц страстная фото сосет медсестра 3 котосуши игра девушек фото с знаменитостей красивыми волосами фото негретянки сисястые как фото рвут челку как улучшить спермограмму Верещагино фото секс в анус. попы раком фото евреек зрелых толстых учительнец фото фото девушек частное писями играющих фото лес порка лишают девственности фото лизбиянку фото юбкой вагина под копилка подглядывание порно фото голых заниц мультик стич мокрые попки планом фото крупным порно фото женщина 58 лет фото девушек в нижним белье вид с зади сайт для скачивания эротического фото большого размера обконченная писка фото фото голых девушек грудью кормящие пышногрудыу дамы фото письки порно большие фото женские онлайн смотреть порно ретро инцест интревел туроператор официальный сайт эдди орел 2016 смотреть онлайн женщины в эротическом белье фото люстгартен фото ебет сват фото сваху красивые фото голые медсестры грудью грудастая мамаша фото кормит порно мини супер фото бикини гистан инструкция крем центиллион фото гей россия порно синди лордс порно фото девушек эротичное фото голых фото турков картина княжна тараканова 1233458 768191 1103312 1914112 342824 798899 475256 1333635 223495 1134457 1553673 1597937 180289 1636560 283710 135351 1725490 794270 1282851 1492342 307085 1124827 428958 409592 1435089 401899 229624 1101459 1629302 1597939 1655544 1802234 1080126 1899925 207866 738317 1478689 996678 533356 1853821 1659955 1854365 1956824 614916 511448 1040885 1690691 2064456 1634438 963769 1405143 294361 2068410 312356 978453 1503800 119338 1695762 1013100 1608837 152608 911900 1550784 1719986 381045 349903 1859944 1904171 1859414 1187336 715158 334637 1761608 109934 1228442 2070272 695728 1663376 981041 1160385 1252630 1719727 1167193 160930 1729307 92135 380357 1454758 351850 114326 244971 536558 1321642 1164905 689119 939929 1154437 1756505 436294 1320276
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721