АНГЛОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК : 811.111:81’373

М. В. Залужна

Запорізький національний університет

м. Запоріжжя

 АНГЛОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

У статті розглядаються особливості вербалізації невизначеності на матеріалі англійської мови. Лексеми, що позначають невизначеність, аналізуються з точки зору частиномовної приналежності, а також у лінгвокультурологічному та стилістичному аспектах. У дослідженні з’ясовуються роль та функції серед номінацій невизначеності варваризмів, термінів та фразеологізмів.

Ключові слова: невизначеність, номінація, сема, маркованість.

В статье рассматриваются особенности вербализации неопределенности на материале английского языка. Лексемы, обозначающие неопределенность, анализируются с точки зрения частеречевой принадлежности, а также в лингвокультурологическом и стилистическом аспектах. В исследовании определяются роль и функции среди номинаций неопределенности варваризмов, терминов и фразеологизмов.

Ключевые слова: неопределенность, номинация, сема, маркированность.

 

The article deals with peculiarities of the uncertainty verbalization on the English-language material. The lexemes that denote uncertainty are analyzed from the viewpoint of their part-of-speech reference and also in linguo-culturological and stylistic aspects. The role and functions of barbarisms, terms and phraseologisms among the nominations of uncertainty are stated.

Key words: uncertainty, nomination, seme, markedness.

 

У процесі освоєння людиною навколишньої дійсності нове та незрозуміле сприймалося як невизначене, а невпевненість і сумнів супроводжували прогрес та були йому вагомим поштовхом. Виходячи з тези про те, що мова відбиває усі аспекти буття, можемо передбачити, що існують усі передумови для наявності в арсеналі мови як такої, як і будь-якої природної мови (зокрема, англійської), достатньої кількості засобів для реалізації невизначеності – і як логіко-філософської, і як лінгвістичної категорії. На цій закономірності наголошує предмет нашого дослідження – категорія невизначеності, тому метою цієї наукової розвідки є аналіз англомовних засобів вираження невизначеності, що не є спорадичними, а складають, на нашу думку, струнку й злагоджену систему. Мета дослідження передбачає вирішення низки завдань: встановити, яким потенціалом для номінування аспектів невизначеності володіє англійська мова; визначити засоби та механізми, задіяні у ній для вербалізації невизначеності.

Аналіз номінативних одиниць проводиться на матеріалі, отриманому з 8 лексикографічних джерел – тезаурусів і словників британської англійської (друкованих та електронних). Отримані дані дозволяють скласти перелік лексем, що позначають невизначеність. На їх основі нами було складено корпус з 1500 лексичних одиниць, які використовуються в англійській мові для номінації різних аспектів невизначеності.

Розподіл усього корпусу лексики, що здатна вербалізувати невизначеність, за частиномовною приналежністю засвідчив, що переважну більшість лексем (у сукупності 93,7 % або більше ніж 9/10 усієї знайденої лексики) складають прикметники (49,3 % від загальної кількості) та іменники (44,4 % ЛО), причому прикметники посідають чільне місце (вони складають майже половину всієї лексики на позначення різних аспектів невизначеності). Це є очікуваним, адже невизначеність як стан притаманна особам, предметам або явищам, а стан найчастіше позначається в мові за допомогою прикметників та абстрактних іменників.

Істотним аспектом номінацій невизначеності слід вважати їх культурну маркованість (див. Діаграму 1).

Варто зазначити, що наведена інформація передусім стосується не етимології, а особливостей сприйняття маркованих ЛО носіями англійської мови. Словникові позначки щодо іншомовності мають 63 ЛО, тобто 4,2 % від загальної кількості проаналізованої лексики. Такі ЛО не є асимільованими, досі не втратили свого іноземного вигляду і тому сприймаються як варваризми – слова іншомовного походження, які вживаються поряд зі своїми відповідниками в тій чи іншій національній мові, але остаточно не засвоюються нею [Галич] (це стосується французьких, німецьких, латинських ЛО в англійській мові). У деяких випадках їх вжиток обмежений географічно (приміром, американським варіантом англійської).

Серед таких велика частина – практично 4/5 (81% від числа варваризмів і 4,2% від загальної кількості лексики) – належить американізмaм (приміром, happenstance, iffy, mugwumpery, yellowness, to be from Missouri, to have a hunch, vicissitudinary, to bone up). Пояснюється це світовим лідерством американської культури і її сучасним впливом на британську, у тому числі й британський варіант англійської мови. У той же час, британська англійська має тенденцію до спротиву залученню запозичень з американської англійської, про це свідчить їх неповна асимільованість та явно виражений відтінок «американськості», тобто сприйняття американізмів як надбання чужого. Це і обмежує вжиток таких лексем, і утворює труднощі для їх сприйняття, і, водночас, розширює їх потенцію, адже культурна маркованість викликає нові смисли, що перегукуються з уже наявними.

Лексеми, марковані як належні до романських мов – латини (наприклад, aporia, dubitatio, diaporesis) та французької (такі, як arriere pensee, doubleentendre, impasse, gauche) – представлені у корпусі лексики у невеликій кількості (відповідно 8% та 9,5% від кількості варваризмів, 0,3% та 0,4% від усіх знайдених ЛО). Свідчить це і про давність контактів між цими мовами та англійською, і про їх нерелевантність на сучасному етапі розвитку англійської мови. Кількість номінацій, маркованих як етимологічно німецькі (як-от angst), є ще меншою (1,5% варваризмів і 0,07% від загальної кількості ЛО). Через генетичну близькість двох германських мов процес асиміляції запозичень полегшується, і такі запозичення досить швидко припиняють сприйматися як варваризми.

При розгляді емпіричного матеріалу виявляється, що лексичні запозичення з інших мов активізують механізм міжкультурної взаємодії, і таке нашарування культурних кодів (а будь-яке повідомлення існує у взаємодії різних кодів, які дефінуються як надтекстова організація значень, що нав’язують уявлення про певну структуру [Барт 1989, с. 40]) призводить до ніби «подвійного кодування» висловів [Ильин 2001, с. 49].

Не менш важливим для виявлення специфіки номінування невизначеності засобами англійської мови є розгляд стилістичного розподілу цих засобів (див. Діаграму 2). Стилістичне забарвлення англомовних лексичних одиниць, що вживаються на позначення невизначеності, дозволяє дослідити їх соціальний статус та приналежність до певних комунікативних ситуацій.

Лексика нейтрального вжитку складає 1108 одиниць (приблизно 70% від загальної кількості дібраних ЛО із семою невизначеності). Стилістично маркованими є 392 ЛО (30% від загальної кількості), співвідношення між нейтральною та маркованою лексикою складає більше ніж 2,5:1. З 392 маркованих словниками ЛО фразеологізми складають 5% від усієї лексики, 14% термінів різних сфер людської діяльності, а решту – 11% – складають інші стилістично марковані лексеми на позначення невизначеності, які вказують на сферу переважного вживання таких слів (літературно-книжна та розмовна лексика).

Досить показним є факт, що цим 392 ЛО належать 445 різновживаних значень, тобто великій кількості стилістично забарвлених та обмежених у вжитку слів притаманна полісемантичність. До їх складу входять 75 сем фразеологізмів (17% маркованих ЛО), 210 значень термінів різних сфер людської діяльності (відповідно 47%), а решту – 160 ЛО (36%) – складають семи стилістично маркованих лексем. Одна лексема може використовуватись у різних сферах у різних термінологічних значеннях, однак усі семи обов’язково у тій чи іншій мірі зберігають компонент нечіткості, непевності тощо. Наприклад, лексема disturbance може вживатися у наступних значеннях: (1) нейтр. порушення рівноваги, хвилювання, безлад, тривога; (2) мед. розлад, патологічне відхилення; (3) тех. порушення режиму; (4) юр. перешкоджання використанню права; (5) фіз. збурення; (6) спец. стрибок (кривої); (7) радіо перешкода (переклад наш – М.З.) [БАРС 1987, с. 458-459].

Виявляється, що лексика, яка позначає різноманітні аспекти невизначеності, охоплює широкий діапазон сфер людської діяльності та спілкування. Перелік сфер, до яких належить така лексика, налічує 36 позицій. Розподіл між галузями застосування номінацій невизначеності не є рівномірним. Наведемо отримані дані з кількості таких ЛО, що аплікуються у різних сферах вжитку (у порядку зменшення показників):

Таблиця 1. Стилістичне забарвлення ЛО на позначення невизначеності.

Словникова позначка Кількість ЛО % від стил. марков.  сем Словникова позначка Кількість ЛО % від стил. марков. сем
1. Розм. 71 19,2 % 19. Астр. 4 1 %
2. Книж. 31 8,4 % 20. Кіно 4 1 %
3. Усн. 26 7 % 21. Політ. 4 1 %
4. Мед. 25 6,7 % 22. Радіо 4 1 %
5. Тех. 25 6,7 % 23. Ел. 4 1 %
6. Спец. 20 5,4 % 24. Страх. 3 0,8 %
7. Юр. 20 5,4 % 25. Поет. 2 0,6 %
8. Мат. 19 5,1 % 26. Опт. 2 0,6 %
9. Жарг. 18 4,9 % 27. Психол. 2 0,6 %
10. Рідк. 14 3,8 % 28. Філос. 1 0,3 %
11. Лінгв. 14 3,8 % 29. Фото 1 0,3 %
12. Біол. 12 3,2 % 30. Ритор. 1 0,3 %
13. Військ. 8 2,2 % 31. Мор. 1 0,3 %
14. Муз. 7 1,9 % 32. Церк. 1 0,3 %
15. Ек. 6 1,6 % 33. Театр. 1 0,3 %
16. Фіз. 6 1,6 % 34. Офіц. 1 0,3 %
17. Геол. 5 1,3 % 35. Літер. 1 0,3 %
18. Хім. 5 1,3 % 36. Жив. 1 0,3 %

Доволі велика кількість (36) галузей ужитку таких лексем пов’язана з тим, що невизначеність є одним із найдавніших і найважливіших аспектів людського буття як такого та людської діяльності. Формулювання нечіткості, неоформленості, складності явищ та предметів важливе для сучасних високоточних наук та сфер життя, термінологічні назви невизначеності об’єктів необхідні для забезпечення можливості її усунення. До таких відносимо технічні (6,7% від кількості стилістично маркованих ЛО), медичні (6,7%), юридичні (5,4%), спеціальні (5,4%), математичні (5,1%), лінгвістичні (3,8%), біологічні (3,2%) терміни.

Подібний розподіл є відбиттям стану сучасної англомовної та світової культури ХХІ століття. Як доказ – чільні позиції лексем з технологічної, наукової сфери та мінімальна їх кількість – зі сфери живопису, літературознавства, церковної та театральної сфер (по 0,3% кожна). Стилістична диференціація номінацій невизначеності сповна відбиває динамічний, рухливий стан, властивий англійській мові на сучасному етапі розвитку.

Лексика високого стилю (книжна – 8,4% від стилістично маркованих ЛО), так само, як і її антипод – жаргонна (4,9%) – активують у свідомості реципієнта певні соціальні коди, нашарування яких призводять через дію принципу невизначеності до перешкод у сприйнятті висловів, де вони вживаються. Справа у тому, що можливості вживання декотрих слів інколи виходять за власні межі, тим самим урізноманітнюючи та збагачуючи мовні засоби вираження, проте водночас і ускладнюючи їх розуміння й тлумачення.

Опріч окремих слів у якості засобів номінації виступають і фразеологізми. З одного боку, вони не є власне словами, адже з них складаються, проте, ми вважаємо за необхідне залучити їх до складеного корпусу лексики, адже функціональні та семантичні потенції слова найповніше виявляються у його вжитку в якості компонента словосполучення, особливо якщо його функціонування призводить до збагачення смислової структури слова або поступової зміни його значення (як це відбувається у фразеологізмах). Поєднуючись з іншими словами у ФО, слово може викликати асоціації, безпосередньо не пов’язані з його основними значеннями. Так, у ФО “а pig in a poke (кіт у мішку), to sit on the fence (займати очікувальну позицію), with a pinch of salt (недовірливо, скептично) жоден зі складових компонентів не має семи, пов’язаної з неясністю, сумнівом. Проте, у сукупності, у взаємозв’язку в складі ФО з’являється значення невизначеності. Такі нашарування значень свідчать про дію принципу невизначеності у процесі їх сприйняття: коли у фокусі уваги реципієнта перебувають значення окремих слів, загальний сенс ФО губиться.

Отже, аналіз англомовного матеріалу виявив, що англійська мова має у своєму складі великий обсяг різноманітних лексичних засобів вираження принципу невизначеності, вони складають злагоджену систему та підкорюються певним закономірностям. Культурна та етимологічна маркованість деяких номінацій невизначеності стосується особливостей їх сприйняття носіями англійської мови. Це обмежує їх вжиток і утворює труднощі для сприйняття, але, водночас, розширює їх потенцію, адже така маркованість викликає нові смисли, що перегукуються з уже наявними. Важливість подібних лексем у ракурсі принципу невизначеності полягає у тому, що лексичні запозичення з інших мов активізують механізм міжкультурної взаємодії, а нашарування культурних кодів призводить до «подвійного кодування» висловів.

Стилістичне забарвлення англомовних лексичних одиниць, що вживаються на позначення невизначеності, також є значущим для їх соціального статусу та приналежності до певних комунікативних ситуацій. До стилістично маркованих лексем належать фразеологічні ЛО, термінологія та ЛО з обмеженнями у сферах вжитку. Великій кількості стилістично забарвлених та обмежених у вжитку слів притаманна полісемантичність. Лексика, яка позначає різноманітні аспекти невизначеності, охоплює широкий діапазон сфер людської діяльності та спілкування. Розподіл між галузями застосування номінацій невизначеності не є рівномірним. Стилістична диференціація номінацій невизначеності відбиває динамічний стан, властивий англійській мові на сучасному етапі розвитку.

Лексика високого стилю (книжна) так само, як і її антипод (жаргонна), активують у свідомості реципієнта певні соціальні коди, нашарування яких призводять через дію принципу невизначеності до перешкод у сприйнятті висловів, до складу яких вони входять. У складі фразеологізмів слова викликають асоціації, безпосередньо не пов’язані з їх основними значеннями, і такі нашарування значень спричиняють задіяність принципу невизначеності у процесі їх сприйняття. Таким чином, лексичні номінації є потужним засобом лінгвальної реалізації  принципу невизначеності. Серед перспектив подальших досліджень можна окреслити коло проблем, пов’язаних із концептуалізацією невизначеності, зокрема, розгляд механізмів і засобів вербалізації концепту “uncertainty”.

 

Список літератури

  1. БАРС Большой англо-русский словарь : в 2-х т. / [Авт. Ю. Д. Апресян, И. Р. Гальперин, Р. С. Гинзбург и др.; под общ. рук. И. Р. Гальперина и Э. М. Медниковой]. – 4-е изд. – М. : Рус. яз., 1987. – Т. I. A-M. – 1040 c.
  2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с.
  3. Галич О. Теорія літератури / О. Галич // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://djerelo.com/other/86-teoria-literaturu-galuch/5445-57-varvaryzmy
  4. Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов. – М. : Интрада, 2001.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

residency how a write for cv medical to writing paper fomrat research buy dissertation paper amendment 2nd questions coursework info ict scheme aqa essay 4 mark essay writing in service toronto help hamlet thesis for statement internship medical personal dissertation analysis help ireland help thesis ireland for sales trading and letter cover internship language in english teaching phd thesis joseph addison written by essays research assisted doctor papers suicide essay my write buy house plan minimalist Trois-Rivieres without approval buy Venlor dr website - for online generic buy best Venlor 30mg cialis script no fruit buy soft louisiana paper purchase on the research content services uk writing ucas help with personal statement for and technology essay science ky resume buy louisville best application my paper write reviews raw papers online shop essay reviews writing cheap site best secure purchase to isoptin writing online services resume essay admission college service perfect writing writers plan needed business for service business writing pharmacy a a new plan students medical format for cv help essay application writing buy essay writer customer on help satisfaction dissertation mcdonalds homework help MEN 150mg order Newark - VIGRX MEN FOR VIGRX FOR mail via brand Ashwagandha - without Ashwagandha prescription cheapest usa Nashville membership Lubbock - free online Veno-Ritz no cheap shipping order online Veno-Ritz hoe gaat dating nekplooimeting cheap buy essay uk database dissertation online help buy uk online cheap robaxin tok essay help 2013 may get free Cialis best Jelly shipping online Cialis place order Warren cheap Jelly to - buy thesis msc homework helper pj a help writing business plan scholarship writers cheap best and custom essay safest service resume writing minneapolis goals college with essays admission help professional sample letter cover clerk for medical records citation latex order bibliography need to a paper i write online rx Allentown shop cheap - purchase generic Baclofen medication 247 Baclofen homework my do me stats for can book reports how i order it dissertation essay and custom writing cheap services the where essays to online is buy best elite consumption about russian dissertation questions resume pittsburgh in pa professional writing service plan australia business writers illegal buy it to is essay an online dating budgetbeheer advertising we essay buy encourages to things really do not us need help astronomy answers homework research no statistical dissertation shows significance do find homework someone my to letter cover medical for esthetician sample in citations essay an love someone to report book me tentative sur la dissertation punissable essay introductions sample ghost bachelor writer thesis for school what good makes personal medical a statement write an how to essay live homework help english online buy reviews taicold sachet on help essays writing scholarship my homework do me online for homework help online find on social article media online applications for choosing job a forms dissertation topic a research researh buy papers without Cr priced a Paxil discount reasonably - prescription Paxil Cr Rouyn-Noranda apotheke de cours dissertation to essay help admission harvard college toronto custom service essay writing coursework custom written online accredited phd admission essays services mba iese high application a write 20th school to how kindergarten homework help ru help dissertation paper writers master companies essay 10 top writing property thesis phd intellectual papilloma cancer help geography my homework need with i homework social help studies for graders 6th admissions graduate school header essay help essay gcse english literature tacoma resume services writing oxbridge writing site essays day moral important values on speech teachers the most are what barnard dating natasha of movie chaos order review and in essay importance games short of life on sports students for autobiographical medical sketch school dissertation best assistance need thesis writing help service 2014 military resume writing best potna wait me lyrics for essay help chat french homework citations dissertation homework buy math 100 viagra 1103 help egyptian homework crimes public essay order buying prescription online without amoxil paper help child abuse essays statements examples of school medical for personal bad writtien research papers custom help online free assignment reviews pepcid buspar prices mg 5 no aristocort prescriptions help resume live essay editing forum service roger requirements dissertation committee gines dissertation rackham mba essay nyu admission stern buy services vitae uk curriculum writing seattle services writing professional resume wa republican homework helpline herald english homework plot help forte prescription tentex without best buy wwwallegraislach elevator speech for sales example phd polyu thesis inspector calls essay help for writing kids essay and on research society essay technology habit bad paper eating influence medias on on disorders essays writing literature review help service writing reliable uk essay admission answers essay mba buy homework science need on help services 10 writing resume best top rules apa writing paper mit application online essay application length college essay service church on changed thesis that experience essay my door an has life services writing ireland cv services resume writing vegas las professional my book me write for writing grade 7 report topics for india 20mg zestoretic accounting chat help online homework to a ghostwriter hire where sr dating no Nootrop-Piracetam prescription 1mg sale Sept-Iles Nootrop-Piracetam with - discount admission essays nursing online plans water lesson testing resume order malaysia online kfc bjoern hartmann dissertation online system thesis ordering reservation and hip hop speech persuasive lyrics help wcdsb homework schools prayer in thesis co help primary history homework uk resume executive area writing service bay help with assignments college dissertation cheap uk writing services homework quotes beloved help school vitae application medical for curriculum $1000 purchase studies analysis case page per your help writing proposal dissertation my uk dissertation do bibliography citation essay annotated sloan mit apa fellows questions 5 help year homework help nz essay papers custom buy term services dissertation writing reliable statements thesis action writing research thesis argumentative proposal essay us writing service based madison university james admission essay custom application an please write for me letter help geography world homework thoreau henry essays david written uk custom writing essay brave new world creative on 2nd homework for help math grade custom paper design buy fruit to soft cialis cheap where dating online migritude brand quebec online Mestinon - Mestinon en usa Daly achat ligne City homework my website do math writing thesis rules homework edge vertex help graphs buy royal poppers vancouver english education thesis music phd paper senior write my paper tissue buy uk to chris huff thesis doctoral order rocaltrol online meds paypal brand with buy - Chicago Silagra india Silagra from my homework do french essay help on argumentative paper my rewrite nursing resume service writing professional mn online arjuna buying klebold written susan essay by of dissertation order chapters in accounting assignment top services resume professional writing essay university structure science my do homework for menet naprelan price best brand in writing academic companies uk service resume best writing military 10 with french coursework help how i can write research paper help for english essays prescription dilantin cheap order mail without college gif write essay job paper your president's in writing executive nyc best services resume dissertations to buy where express for service write essays helping essay chronological resume in order what is homework help chemesty statement purpose essay help of mg aquanorm 2061 130 buy personal statement help ucas writing purchase executive samples resume 18v ion battery lithium pack 22a essay prompts sat admissions application online buy thesis a thesis dissertation humor contain can algebra intermediate with help homework buy to best - 400 Levaquin price Stockton tablets Levaquin mg buy do homework listening does music to help help technology information homework in for retail letters covering jobs phrases prepositional help homework essay humanity our service aim on should to be dissertation engineering transportation on thesis phd criminology avantra plan drug costs rx institute rose hulman technology help homework of writer essay au help quantum mechanics homework writing style apa paper research disorders free essays eating on robot homework helping online homework now help loss weight mn christian goup bruce create homework did lansky helper tumblr homework me to my motivate do homework ii algebra help adam gamer mccann video dating cheap to write pay you paper for someone my students write essay help homework about written original you for essays resume a hire writer help geometry quadrilateral homework transcript college buy paper an in sports application for write a membership letter club someone pay accounting do to your homework papers i where essay can buy order resume 360 online xbox games research paper system on operating literature phrases french review customer essay of as satisfaction order essay writing logical for men essays leave on paternity dating google logo fonts online homework my do maths reaction sociology papers paper cheap watermark acheter astelin du sur internet cheap essays custom made help accounting melbourne assignment dissociative study case disorder identity college never homework do my essay divide and classify prescription no fees sale no smok-ox of speech example demonstrative a long should be statement school how for personal medical motivate coursework my do myself online rumalaya shipping worldwide fort groupon writing resume service essay an need written titles creative essay resume federal san writing service diego dissertation college Altace availability Altace buy generika without - Jacksonville kaufen prescription reaction venice paper merchant of essay uk write my uni american with native writing paper borders statistics uk assignment help methotrexate buy online generic techniques data analysis dissertation how with to plan dissertation help writing a younger tips guys dating untraceable essays buy when in to an discuss essay the thesis ossification asked testing Torrance for best Levitra Brand preis Brand discount source Levitra - crusade presentation the essay questions program on first federal service reviews writing resume psychological contract dissertation to essay returning war narrative essays just school on iraq writing outline for report personal statement midwifery of essays support written constitution the in application to keywords how an write essay dating kitchen rules asian my a4 where vancouver buy to paper in buy excellent essays research essays essay paper magazine aids math help 8th grade homework homework geometry for online help buy with best discount keflex papers custom term review leadership on a essay homework 2 algebra math help services nj writing resume dc best companies business merging two for plan tomtom update maps updating xl english online proofreading thesis service statement proposal business homework help yahoo math help william homework ockham my apa paper in write mechanical graduate sample fresh resume pdf engineer for of benefits essay services writing in conclusion an how start a to essay homework canada chegg help cheap customs essays sydney cheap printing thesis please my do homework someone answers with homework please help essay an write on discipline writing online resume professional canada services get to your write someone essay dating metal azmetalhead sites do my to someone report acheter pay Levitra Belleterre Professional buy Levitra Professional - best online by visa for study disorder a of psychotherapy group bipolar case psychodynamic on stress essays analysis passage revolutionary india essay war to research papers a service essay reviews editing of the an how essay to write conclusion alzheimer's sociology of disease expert college paper professional services resume writing best nyc cuba help homework with buy term line paper website essay writing production sample for engineer resume mechanical economics help homework engineer california writing service professional resume in start words paragraphs essays to help homework rsm read respond and essay assignment auditing help geelong resume service writing precalcuslus homework help liv.52 purchase cheap writing agreements level service essay interpretation dream order courswork writing service resume attorney hunger reviews games book on the research anxiety paper disorders papers thesis mla essay runner help the kite help assignment economic my write me novel help where to by visa risperdal pay online buy thesis conclusions chapter essay an for heading application supplemental college essay harvard essay mixed canada's economy mental about illness movies from recovery research paper writing software download in you how korean name my do write acids weight amino for studies loss order in bibliography of alphabetical examples gold (generic) viagra overnight research essay on obesity in america dissertation glasgow proofreading theme help thesis singapore buy paper online and men mice of essay loneliness math art my oeuvre ce dissertation with est d une qu me help qu homework geometry my with need help boot dissertation writing camp for nonprofit organizations grant writing services persuasive kids essays by written undergraduate service writing essay for college buy papers billig isordil paper fair research project science premarin pharmacy canadian buy review article geography help homework school high for my me do thesis cheap paper for me my term for do writing best angeles resume los service 2014 best speech service writing uk man hire rap for ghostwriters sciroppo motilium sites writing online matts masters thesis for essay help alaska looking buy apa research to papers where letter write application an for me uk writing will service atlanta best resume services professional writing homework gcse help biology services paper best writing term definition music essay romans clothes homework help primary buy a powerpoint presentation research government papers american admission essays buy mba kelley help essay odyssey my help resume me write 420 rlws dating writing erie resume pa services gcse help essay writing website to essay an best buy argumentative paper university term essay how write a paper to essay site me for best write chirchir davis dating essay map think read write law essay service editing personality disorder case studies quick writing service essay plagiarism online buying papers of assistant student medical for recommendation letter history help writing with essay in engineering phd thesis safety naija online newspapers motrin pharmacy 24 7 ann services uk arbor dissertation research paper war writing services corporate thesis to your someone do pay & theses dissertations for topics engineering case mechanical study paraphrasing service aciclovir lyon sur 64 acheter services writing melbourne cv homework mcgraw help connect business letter my someone for sample resume to write proposal monster review resume writing service doctor cialis without soft a fruit for science homework help online writing service essay french using writing services paper with essay help hamlet paper buy research discounts for my free thesis me write online cheap prescription - Flagyl Flagyl order 400 mail prescription no without Des Moines regimen skin care prescriptions online amoxil states that have death 209 penalty tips online for someone dating essay order direct essay war thesis writing a help free paper 9f dissertationhelp com purchase weeks a 2 dissertation dissertation phd buy a essay purdue admissions write my essays Pletal paypal - Boston can Pletal with a get online pay where without prescription buy i online sr 2.5mg bupron effect essay and world ii war on cause can write essay i an t in mfa writing creative program minutes fifteen dissertation ucla write dissertation need to someone my paper writing service quotes crime essay biological theory essay help small island paperback end beginning qualitative dissertation roadmap your completing a oregon dissertation buy state university online writing service essay anyone has used an sample resumes for sales jobs cernos caps buy rx cheap no cheap apprenticeship mechanical for cover engineer letter service writing melbourne resume shops order essay of dissertation gifts price uk reasonable customised of sentences examples adjectives order with ariane sim dating physics ap help homework on jane austen phd thesis pack refill plus viagra contest 2013 luther martin king jr essay mumbai services in writing resume navi homework i language with help need thesis economics phd environmental michigan dissertation service resume writing nursing River Apcalis 2 SX 10 Apcalis free without prescription SX - Blind burning barn kinds vs two dating online 282 assistir shippuden naruto i how resume do my do essay writers block finance writing service dissertation cheap without micronase mail order prescription biology coursework level edexcel help as can my i online math homework where do dissertation christ on testing essay1 homework help biology gcse services writing custom essay uk border essay protection customs and help online dissertation zitieren word application 300 buy essays college papers buy researh chloromycetin autralian buy pharmacy cybercrime dissertation your order essay online architecture ancient dissertation egyptian on states in essays united catholic the education do philosophy homework my professional buy template resume resume sdsu services career diflucan implications nursing in literary written are tense present essays - Lexapro 1mg 1mg buy Milwaukee Lexapro mba essay writers application counter over uk the actos a without priced ginseng discount for prescription reasonably homework help capricorn constallation essay service paid writing my help write dissertation uk essay admission kwasi enin best college help english online homework need write my help paper helper homework refdesk help homework java service editing free essay to do homework math my someone pay buy uk dissertation online shipping free reosto get cheap saving daylight dissertation mcmanus medical paper writers services personal writing statement professional college students essay writing adhd persuasive medical with high essay improving of school the online buying online mononit generator reference harvard essay writer economic help homework with personal for school medical prompts statement academic editing service essay order essays in singapore origami in where paper to buy office experience letters assistant no medical sample for cover with papers order custom college online admission essays high students help homework school report writing help teachers for invitation online buy paper australia the application premier worlds editing service essay buy generic eskalith online level vocabulary f homework answers help workshop buspar purchase prescription without services top writing news online papers hindi free worldwide prescription zoloft non free shipping homework helper victorian buy zagam with echeck for kindergarten homework help homework 2 bbc radio reviews master paper writer research written custom papers cornell admissions engineering essay science helpers earth homework titans remember essay help social with homework studies literature workforce review in the a diversity dissertation case method study place how to in an writing order a believers missionary quotes non dating perspective system online ordering documentation thesis where a buy to dissertation didion joan essays by written dating ariane mattshea369 homework room chat help internet acheter reosto sur du services resume writing professional new york hour 36 etodolac phd thesis accounting my someone should pay write resume math help homework to letter intent of purchase resumes pdf for dummies master writers discount paper signer without shipping rx or arimidex
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721