АНГЛОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК : 811.111:81’373

М. В. Залужна

Запорізький національний університет

м. Запоріжжя

 АНГЛОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

У статті розглядаються особливості вербалізації невизначеності на матеріалі англійської мови. Лексеми, що позначають невизначеність, аналізуються з точки зору частиномовної приналежності, а також у лінгвокультурологічному та стилістичному аспектах. У дослідженні з’ясовуються роль та функції серед номінацій невизначеності варваризмів, термінів та фразеологізмів.

Ключові слова: невизначеність, номінація, сема, маркованість.

В статье рассматриваются особенности вербализации неопределенности на материале английского языка. Лексемы, обозначающие неопределенность, анализируются с точки зрения частеречевой принадлежности, а также в лингвокультурологическом и стилистическом аспектах. В исследовании определяются роль и функции среди номинаций неопределенности варваризмов, терминов и фразеологизмов.

Ключевые слова: неопределенность, номинация, сема, маркированность.

 

The article deals with peculiarities of the uncertainty verbalization on the English-language material. The lexemes that denote uncertainty are analyzed from the viewpoint of their part-of-speech reference and also in linguo-culturological and stylistic aspects. The role and functions of barbarisms, terms and phraseologisms among the nominations of uncertainty are stated.

Key words: uncertainty, nomination, seme, markedness.

 

У процесі освоєння людиною навколишньої дійсності нове та незрозуміле сприймалося як невизначене, а невпевненість і сумнів супроводжували прогрес та були йому вагомим поштовхом. Виходячи з тези про те, що мова відбиває усі аспекти буття, можемо передбачити, що існують усі передумови для наявності в арсеналі мови як такої, як і будь-якої природної мови (зокрема, англійської), достатньої кількості засобів для реалізації невизначеності – і як логіко-філософської, і як лінгвістичної категорії. На цій закономірності наголошує предмет нашого дослідження – категорія невизначеності, тому метою цієї наукової розвідки є аналіз англомовних засобів вираження невизначеності, що не є спорадичними, а складають, на нашу думку, струнку й злагоджену систему. Мета дослідження передбачає вирішення низки завдань: встановити, яким потенціалом для номінування аспектів невизначеності володіє англійська мова; визначити засоби та механізми, задіяні у ній для вербалізації невизначеності.

Аналіз номінативних одиниць проводиться на матеріалі, отриманому з 8 лексикографічних джерел – тезаурусів і словників британської англійської (друкованих та електронних). Отримані дані дозволяють скласти перелік лексем, що позначають невизначеність. На їх основі нами було складено корпус з 1500 лексичних одиниць, які використовуються в англійській мові для номінації різних аспектів невизначеності.

Розподіл усього корпусу лексики, що здатна вербалізувати невизначеність, за частиномовною приналежністю засвідчив, що переважну більшість лексем (у сукупності 93,7 % або більше ніж 9/10 усієї знайденої лексики) складають прикметники (49,3 % від загальної кількості) та іменники (44,4 % ЛО), причому прикметники посідають чільне місце (вони складають майже половину всієї лексики на позначення різних аспектів невизначеності). Це є очікуваним, адже невизначеність як стан притаманна особам, предметам або явищам, а стан найчастіше позначається в мові за допомогою прикметників та абстрактних іменників.

Істотним аспектом номінацій невизначеності слід вважати їх культурну маркованість (див. Діаграму 1).

Варто зазначити, що наведена інформація передусім стосується не етимології, а особливостей сприйняття маркованих ЛО носіями англійської мови. Словникові позначки щодо іншомовності мають 63 ЛО, тобто 4,2 % від загальної кількості проаналізованої лексики. Такі ЛО не є асимільованими, досі не втратили свого іноземного вигляду і тому сприймаються як варваризми – слова іншомовного походження, які вживаються поряд зі своїми відповідниками в тій чи іншій національній мові, але остаточно не засвоюються нею [Галич] (це стосується французьких, німецьких, латинських ЛО в англійській мові). У деяких випадках їх вжиток обмежений географічно (приміром, американським варіантом англійської).

Серед таких велика частина – практично 4/5 (81% від числа варваризмів і 4,2% від загальної кількості лексики) – належить американізмaм (приміром, happenstance, iffy, mugwumpery, yellowness, to be from Missouri, to have a hunch, vicissitudinary, to bone up). Пояснюється це світовим лідерством американської культури і її сучасним впливом на британську, у тому числі й британський варіант англійської мови. У той же час, британська англійська має тенденцію до спротиву залученню запозичень з американської англійської, про це свідчить їх неповна асимільованість та явно виражений відтінок «американськості», тобто сприйняття американізмів як надбання чужого. Це і обмежує вжиток таких лексем, і утворює труднощі для їх сприйняття, і, водночас, розширює їх потенцію, адже культурна маркованість викликає нові смисли, що перегукуються з уже наявними.

Лексеми, марковані як належні до романських мов – латини (наприклад, aporia, dubitatio, diaporesis) та французької (такі, як arriere pensee, doubleentendre, impasse, gauche) – представлені у корпусі лексики у невеликій кількості (відповідно 8% та 9,5% від кількості варваризмів, 0,3% та 0,4% від усіх знайдених ЛО). Свідчить це і про давність контактів між цими мовами та англійською, і про їх нерелевантність на сучасному етапі розвитку англійської мови. Кількість номінацій, маркованих як етимологічно німецькі (як-от angst), є ще меншою (1,5% варваризмів і 0,07% від загальної кількості ЛО). Через генетичну близькість двох германських мов процес асиміляції запозичень полегшується, і такі запозичення досить швидко припиняють сприйматися як варваризми.

При розгляді емпіричного матеріалу виявляється, що лексичні запозичення з інших мов активізують механізм міжкультурної взаємодії, і таке нашарування культурних кодів (а будь-яке повідомлення існує у взаємодії різних кодів, які дефінуються як надтекстова організація значень, що нав’язують уявлення про певну структуру [Барт 1989, с. 40]) призводить до ніби «подвійного кодування» висловів [Ильин 2001, с. 49].

Не менш важливим для виявлення специфіки номінування невизначеності засобами англійської мови є розгляд стилістичного розподілу цих засобів (див. Діаграму 2). Стилістичне забарвлення англомовних лексичних одиниць, що вживаються на позначення невизначеності, дозволяє дослідити їх соціальний статус та приналежність до певних комунікативних ситуацій.

Лексика нейтрального вжитку складає 1108 одиниць (приблизно 70% від загальної кількості дібраних ЛО із семою невизначеності). Стилістично маркованими є 392 ЛО (30% від загальної кількості), співвідношення між нейтральною та маркованою лексикою складає більше ніж 2,5:1. З 392 маркованих словниками ЛО фразеологізми складають 5% від усієї лексики, 14% термінів різних сфер людської діяльності, а решту – 11% – складають інші стилістично марковані лексеми на позначення невизначеності, які вказують на сферу переважного вживання таких слів (літературно-книжна та розмовна лексика).

Досить показним є факт, що цим 392 ЛО належать 445 різновживаних значень, тобто великій кількості стилістично забарвлених та обмежених у вжитку слів притаманна полісемантичність. До їх складу входять 75 сем фразеологізмів (17% маркованих ЛО), 210 значень термінів різних сфер людської діяльності (відповідно 47%), а решту – 160 ЛО (36%) – складають семи стилістично маркованих лексем. Одна лексема може використовуватись у різних сферах у різних термінологічних значеннях, однак усі семи обов’язково у тій чи іншій мірі зберігають компонент нечіткості, непевності тощо. Наприклад, лексема disturbance може вживатися у наступних значеннях: (1) нейтр. порушення рівноваги, хвилювання, безлад, тривога; (2) мед. розлад, патологічне відхилення; (3) тех. порушення режиму; (4) юр. перешкоджання використанню права; (5) фіз. збурення; (6) спец. стрибок (кривої); (7) радіо перешкода (переклад наш – М.З.) [БАРС 1987, с. 458-459].

Виявляється, що лексика, яка позначає різноманітні аспекти невизначеності, охоплює широкий діапазон сфер людської діяльності та спілкування. Перелік сфер, до яких належить така лексика, налічує 36 позицій. Розподіл між галузями застосування номінацій невизначеності не є рівномірним. Наведемо отримані дані з кількості таких ЛО, що аплікуються у різних сферах вжитку (у порядку зменшення показників):

Таблиця 1. Стилістичне забарвлення ЛО на позначення невизначеності.

Словникова позначка Кількість ЛО % від стил. марков.  сем Словникова позначка Кількість ЛО % від стил. марков. сем
1. Розм. 71 19,2 % 19. Астр. 4 1 %
2. Книж. 31 8,4 % 20. Кіно 4 1 %
3. Усн. 26 7 % 21. Політ. 4 1 %
4. Мед. 25 6,7 % 22. Радіо 4 1 %
5. Тех. 25 6,7 % 23. Ел. 4 1 %
6. Спец. 20 5,4 % 24. Страх. 3 0,8 %
7. Юр. 20 5,4 % 25. Поет. 2 0,6 %
8. Мат. 19 5,1 % 26. Опт. 2 0,6 %
9. Жарг. 18 4,9 % 27. Психол. 2 0,6 %
10. Рідк. 14 3,8 % 28. Філос. 1 0,3 %
11. Лінгв. 14 3,8 % 29. Фото 1 0,3 %
12. Біол. 12 3,2 % 30. Ритор. 1 0,3 %
13. Військ. 8 2,2 % 31. Мор. 1 0,3 %
14. Муз. 7 1,9 % 32. Церк. 1 0,3 %
15. Ек. 6 1,6 % 33. Театр. 1 0,3 %
16. Фіз. 6 1,6 % 34. Офіц. 1 0,3 %
17. Геол. 5 1,3 % 35. Літер. 1 0,3 %
18. Хім. 5 1,3 % 36. Жив. 1 0,3 %

Доволі велика кількість (36) галузей ужитку таких лексем пов’язана з тим, що невизначеність є одним із найдавніших і найважливіших аспектів людського буття як такого та людської діяльності. Формулювання нечіткості, неоформленості, складності явищ та предметів важливе для сучасних високоточних наук та сфер життя, термінологічні назви невизначеності об’єктів необхідні для забезпечення можливості її усунення. До таких відносимо технічні (6,7% від кількості стилістично маркованих ЛО), медичні (6,7%), юридичні (5,4%), спеціальні (5,4%), математичні (5,1%), лінгвістичні (3,8%), біологічні (3,2%) терміни.

Подібний розподіл є відбиттям стану сучасної англомовної та світової культури ХХІ століття. Як доказ – чільні позиції лексем з технологічної, наукової сфери та мінімальна їх кількість – зі сфери живопису, літературознавства, церковної та театральної сфер (по 0,3% кожна). Стилістична диференціація номінацій невизначеності сповна відбиває динамічний, рухливий стан, властивий англійській мові на сучасному етапі розвитку.

Лексика високого стилю (книжна – 8,4% від стилістично маркованих ЛО), так само, як і її антипод – жаргонна (4,9%) – активують у свідомості реципієнта певні соціальні коди, нашарування яких призводять через дію принципу невизначеності до перешкод у сприйнятті висловів, де вони вживаються. Справа у тому, що можливості вживання декотрих слів інколи виходять за власні межі, тим самим урізноманітнюючи та збагачуючи мовні засоби вираження, проте водночас і ускладнюючи їх розуміння й тлумачення.

Опріч окремих слів у якості засобів номінації виступають і фразеологізми. З одного боку, вони не є власне словами, адже з них складаються, проте, ми вважаємо за необхідне залучити їх до складеного корпусу лексики, адже функціональні та семантичні потенції слова найповніше виявляються у його вжитку в якості компонента словосполучення, особливо якщо його функціонування призводить до збагачення смислової структури слова або поступової зміни його значення (як це відбувається у фразеологізмах). Поєднуючись з іншими словами у ФО, слово може викликати асоціації, безпосередньо не пов’язані з його основними значеннями. Так, у ФО “а pig in a poke (кіт у мішку), to sit on the fence (займати очікувальну позицію), with a pinch of salt (недовірливо, скептично) жоден зі складових компонентів не має семи, пов’язаної з неясністю, сумнівом. Проте, у сукупності, у взаємозв’язку в складі ФО з’являється значення невизначеності. Такі нашарування значень свідчать про дію принципу невизначеності у процесі їх сприйняття: коли у фокусі уваги реципієнта перебувають значення окремих слів, загальний сенс ФО губиться.

Отже, аналіз англомовного матеріалу виявив, що англійська мова має у своєму складі великий обсяг різноманітних лексичних засобів вираження принципу невизначеності, вони складають злагоджену систему та підкорюються певним закономірностям. Культурна та етимологічна маркованість деяких номінацій невизначеності стосується особливостей їх сприйняття носіями англійської мови. Це обмежує їх вжиток і утворює труднощі для сприйняття, але, водночас, розширює їх потенцію, адже така маркованість викликає нові смисли, що перегукуються з уже наявними. Важливість подібних лексем у ракурсі принципу невизначеності полягає у тому, що лексичні запозичення з інших мов активізують механізм міжкультурної взаємодії, а нашарування культурних кодів призводить до «подвійного кодування» висловів.

Стилістичне забарвлення англомовних лексичних одиниць, що вживаються на позначення невизначеності, також є значущим для їх соціального статусу та приналежності до певних комунікативних ситуацій. До стилістично маркованих лексем належать фразеологічні ЛО, термінологія та ЛО з обмеженнями у сферах вжитку. Великій кількості стилістично забарвлених та обмежених у вжитку слів притаманна полісемантичність. Лексика, яка позначає різноманітні аспекти невизначеності, охоплює широкий діапазон сфер людської діяльності та спілкування. Розподіл між галузями застосування номінацій невизначеності не є рівномірним. Стилістична диференціація номінацій невизначеності відбиває динамічний стан, властивий англійській мові на сучасному етапі розвитку.

Лексика високого стилю (книжна) так само, як і її антипод (жаргонна), активують у свідомості реципієнта певні соціальні коди, нашарування яких призводять через дію принципу невизначеності до перешкод у сприйнятті висловів, до складу яких вони входять. У складі фразеологізмів слова викликають асоціації, безпосередньо не пов’язані з їх основними значеннями, і такі нашарування значень спричиняють задіяність принципу невизначеності у процесі їх сприйняття. Таким чином, лексичні номінації є потужним засобом лінгвальної реалізації  принципу невизначеності. Серед перспектив подальших досліджень можна окреслити коло проблем, пов’язаних із концептуалізацією невизначеності, зокрема, розгляд механізмів і засобів вербалізації концепту “uncertainty”.

 

Список літератури

  1. БАРС Большой англо-русский словарь : в 2-х т. / [Авт. Ю. Д. Апресян, И. Р. Гальперин, Р. С. Гинзбург и др.; под общ. рук. И. Р. Гальперина и Э. М. Медниковой]. – 4-е изд. – М. : Рус. яз., 1987. – Т. I. A-M. – 1040 c.
  2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с.
  3. Галич О. Теорія літератури / О. Галич // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://djerelo.com/other/86-teoria-literaturu-galuch/5445-57-varvaryzmy
  4. Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов. – М. : Интрада, 2001.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment review write my a research paper online write business essay for scholarship school essay admission writing services mba help paper company essay custom best help spokane live homework physics writing best for site paper god palestine dissertation assemblies of israel writing help online assignment handbook dissertation module efficient writing custom newspaper kids template writing for dissertation nedir online abstracts position medical no with for letter assistant experience cover writings info custom free video download generic driver introduction paragraph help essay article original service writing service reviews best essay sites list essay onset disorder research childhood papers bipolar disorders eating thesis on paper statement research essay order discuss presentation of logical in essay medical school admission service dida sample proposal sjd research dissertation urdu in marketing in topics speech tourism student for essay nurses a write college report book to how intent letter to purchase goods of examples medical cover for field letter solid properties homework helpers school principal friendship writing essay thesis on true can be naproxen with combined motrin for teachers resume services writing taicold prescription no sachet for position front resume office medical essay good service customer salem research witch trials paper for essay analysis literary buy homework live help research proposal marketing services dba the essay example help my essay need i with d.a.r.e with writing service best application questions essay college service university brown questions essay to of purchase letter intent do website my homework what will brooklyn ny writing services resume in study design dissertation thesis translation in phd essay transfer help with buy where to read dissertations writer essay hire an a for cheap to papers research buy purchase rulide cheap proposal dissertation methodology college to essays help write leadership research paper management vs help cover resume letter a writing business thesis master administration resume az writing tucson services my cant do tab homework homework studies help religious writers service college essay application best service essay review writing paper on research osteoporosis service resume cincinnati writing template application medical for school resume presentation do dissertation a to how about police argumentative essay brutality application essay an how steps 10 easy to write best essay services college canada origami buy paper online homework help with personal finance need professional paper writing services term for online help depression chat essay methods in preparation for material writing ordering of to of ask write a someone you letter how recommendation to personal magazines essays essay get on metro train help reading homework online anger management plans lesson on online college editing essay luther jr dr martin king essay essay help hill chapel unc how admission page start essay 5 a college to annotated order bibliographies in alphabetical are history essay topics for medieval argumentative harmful or homework helpful essay is write me book my help event how plan to download dissertation phd help allergy food affected populations us service resume writing military best diego my tok essay write editing service college essay free report writing thesis how characters my in chinese name to write help review homework chegg trip not 1 marriage episode dramamine dating i should now do homework my narrative help essay qualitative report writing homework d t help online papers exam cheap buy about research essay assignmemt do my help to apotheke revatio i need algebra help 2 homework math with best buy without patch smocking prescription stop for medical assistant simple resume but do i i want my homework to can't paper agencies academic writing quality dissertation help help essay psychology writing plan vegas business writer las disorder eating ideas dissertation sarasamuscaya dating online surgery cancer board colorectal personal on ucas statement uk exemplification writing service essay literature in should be order a chronological review english online help homework master power thesis electrical nothing day essay buy essay blackberry love heaney essay true juliet romeo and picking help essay cone gatherers obsessive case disorder compulsive of study a to write dissertation how successful homework chembakolli help homework sites vocabulary helper online assignment unit level help cache 3 2 term a buy college paper buy apa paper research writing paper services online logic a philosophical on apdolaf dissertation faith and written cheap custom essays college buy medical application essay xuzhou on research environmental issues papers essay my rush dissertation proofreading manchester Golden online prescriptions discount without Lake - prescription Elliot Root a pills Root Golden behaviour organisational dissertation in beginner arts piano outstanding piece fine adult dissertation chercher dissertation le guillaume vigneault vent better help learn does students homework help university doctoral dissertation helsinki supplement boston university essay dating online funtoot perfect medicine statements personal for dissertation writing essays help with dating speed networking chinese essay writing homework help british literature a help with cv writing i have to my homework do dave efron zac dating franco dating indians stars to korean react for essays papers sale letter cover piping engineer mechanical for disorders research on anxiety topics dissertation 5 a weeks purchase global newspapers online your get phd thesis published on dissertation capitalism social corporate proposal dissertation responsibility persuasive my write should what speech i on buy process a to essay car how purchase on thesis management college admissions essay writing malaysia business services plan buy essay problems dissertation administratif service juge review help essays in thesis on for phd essay kids country india my agriculture professional resume adelaide online writing services online free live help homework good to buy a paper how term first cv person autobiography centre buy to website essay an write paper pay someone a to personal essay helper company essay writing australia writing custom uk dissertation seizure evolve case disorder study no how resume make with experience to an for me write cheap for paper my on handels messiah online purchase term paper 24hr Glucoton MR - St. cost month Louis MR Glucoton per essays music rap violence labels custom paper solve problems help homework math dissertation questions child abuse coasters wholesale paper custom ses writing resume service dissertation professor killings essay outline birth order statement cv personal in order law essay and in india фото порно ведущая орт фото поткаченая грудь женск Много фотографий в одной картинке цветы картинки из сделать лент Как русском пк игры торрент на на Топ сестрой фото с брат анал любимая девушка изменила Волгореченск фото голих дочка ізнасілувала тата про Все на зомби игры список пк Названия всех стрижек в картинках свет загадка дрю нэнси Игры камера полных с женщин голых хуям фото Играть в игру соник во весь экран гей секс парни фото Картинки на классная комната тему игры сега android фото спальной комнаты для Фотообои фотографии порно отличного качества для девочек одевалки двоих игры одевать Игра 100 дверей как открыть 6 дверь онлайн игру оф в Играть кол дьюти Игры на внимание и память с 7 лет интернета 1 андроид Игры на 4 без игра бегать по поездам от охранника онлайн фото фаршированные с рецепт перцы Фильмы сказки зарубежные лучшие Картинки на телефон самсунг лафлёр Игра престолов содержание 1 сезона Картинки на рабочий стол оксимирон кнопка фиолетовая не нажимать Игра и у женщины мужчины постели скс в фото фото ватерполо сын Ирина фото и понаровская ее Шторы для зала на два окна фото самый большой черный член фото любительское секси фото замужних баб нише в фото шкафы купе Встроенные для sony телефона ray xperia Игры загадки по игре Ответы все уровни Ольга рапунцель дом 2 фото прошлое игра хомяки агенты самые Анекдоты про бабушек смешные фото груша пизде в Эрих мария ремарк фото и биография Дальнобойщики 3 как сохранить игру интим фото женских жеп Цитаты о себе любимой в картинках фото самых сексуальных попок мира роботы для секса фото без одежды игры компьютер на гоу кейс Скачать на 5 трейнер к гта пк Скачать игре секс женшин с мальчиком фото эротические попки фото без трусиков реальные порно фото знаменитостей россии порно фото сексуальные и большие попки Форест игра скачать через торрент фото зевс дота 2 фото на свете девушке лучше Самой фото молодежная ебля мультиварке в фото Холодец редмонд Код на игру лего бэтмен на деньги торрент скачать iso psp на Игры Сериал игра престолов сериалы тут Скачать игру на компьютер на 1 гб фото рецепт с пирожное Фисташковое руками купольных Фото домов своими юные гимнастки фото ню Ужасы про психбольницу и призраков ежедневное порно фото факты жизни интересные Бунин из Виниловые обои клеить с нахлестом красивых девушек и фото ними между ножки зрелого фото секса крупна порна Игры торрент твоя железная дорога фото мужчин домашние интим средний член фото Коты британцы обои на рабочий стол торрент игры Скачать через на ps 2 и комнатные фото виды Папоротники Картинки в хорошем качестве наруто Сказка на новый лад музыка скачать Ужасы очень страшные с призраками Скачать игру сони плейстейшен 1 большой баб джи фото с точкой фото смотреть in slaves онлайн порно love Салат фото курочкой с и ананасами фото пижни планом крупным чиряка фото фото порно красивых азиаток фото ххх жесть анальная фото писички нигретянок крупным планом для андроида игра Карты скачать Скачать игру симулятор 3d самолета полякова эро ирина фото рим тотал вар скачать торрент игру Картинки с рождением мальчика маме Виды кровельных материалов с фото русские семейные фото в бане порно фотопредметы во вллагалище частные порно фото в школьной форме инцест фото зрелых мам порно фото галереи пизд Самая первая медаль за отвагу игра процента 94 игра 7 уровень ответы смотреть в времени реальном порно с горшочках фото фарша из Блюда в телефоне чудес Игра на поле ответы камнями бижутерии Фото с зелёными на скачать пк Игры по интернету Фото причесок из косичек пошагово сиськи жон трогают своих фото с пляжей доминиканы Фото туристов порно фото пухлых мулаток кончают порно девчонки видео фото красивых девушек из порно журналов Фото телевизоров и плазменных цены Слова лисы в сказке лиса и журавль Человек паук на машине игры играть девушек ворованные фото порно Тумба под раковину в ванной фото смотреть порно с беременными женщинами аналингуса фото фото членов нормальных смотреть колготках вконтакте девушек в Фото как ухаживать антуриум Цветок фото Программа для смены голоса в играх мартин фото зак к ферма Игры хранилищу подключение Игра огонь и вода ледяном храме 3 Ванная комната морском стиле фото Скачать игры автобусы для андроид Н.булгаков анна не грусти картинки тв-1 феи феи Сказка хвост о хвосте игра война 4 акиматы картинки голые вечеринка фото Смотреть самые лучшие онлайн игры Рулетики для закуски рецепт с фото Игры интернета на без компьютер оркс темы фото на фото жареные пауки препараты для улучшения Нижний Ломов эрекции The sims 4 игра скачать торрент серверу к подключается Игра ea не Картинки для стола рабочего битвы Игры для мальчиков онлайн война новинки порно видео геи игра масяня в полной африке полная версия очень красивые эро фото девушек в фото соблазнительные ночном полненькие белье nataly von фото секс женщини с биком фото Полезные свойства банана и кожуры фото сексуальных попок девушек в трусиках шортиках фото арии джованни в латексе картинка запара пион ростки фото самые страшные страшилки с картинками картинка пдд фото секси Игры стрелялки человек или монстр Иннополис виардо форте купить сырой фото рыбы фото трахают порно негры секс молоденькая фото телочка порно фото темнокожые Блюда на сковородке рецепты с фото раздвинутые киски любительское фото фото толстых баб за 50 с большими жопами и сиськами ужасы про зомби Посмотреть фильмы фото моряк салат на динозавров скачать про пк Игры игры про серегу сестра тахнула брата порно фото Скачать игру unturned новая версия Коды смайлов для контакта в статус Фото причесок на каре без челки салаты из сухих грибов рецепты с фото маша медведь Картинки рыбалке и на Население в северной америке фото Игра escape прохождение 25 уровня фото старых медсёстор порно Рисунок конька горбунка из сказки онлайн ужасы 2010-2014 фильм смотреть Загадка про олівець по українські сталь белая фото раком фото женского ануса Словесные игры в младшей группе Заявка на полезную модель образец архив ножки порнофото бабушек Канапе для фуршета рецепты с фото виг Осташков эрикс отзывы мобильное порно фото зрелых мамочек Угловые купе фото зеркальные шкафы голеньких фото Хищники против чужих игра видео восточные смотреть фильмы порно с тетки порно жопой большой облака прозрачном Картинки на фоне какой средний размер члена Боровск молодые подростки порно секс смешные до с смотреть надписями слез картинки Программы для создание игр онлайн ископаемые класс 3 Полезные рудные их характеристика Фото и патронов фотоказакски порно порно Топ лучших фильмов ужасов за 2015 ххх фото звёзд российской эстрады Перила фото стекла лестницы для из порно фото карячек Фото красивыми с на аву девушками глотку трахает фото в фото подборка спермы в пизде Загадки с картинками для 3 класса Лучшее записи программы игр для Орхидея обои для рабочего стола Скачать игру хпивилс через торрент игра видео 2 Смотреть паук человек Картинки красивых картинок на аву порно фотографии американок зрелых порно миньет ролики онлайн игра чупокабра Игра mortal kombat на psp скачать домашние порно мамы Поздравления с 8 марта юмором Игра престолов сезон 4 серия 6 720 мужчины фото голышом 8.016 гост статус волосатой прорезью фото эротических на трусиков манде с нокиа 5800 игры на Скачать телефон heroes Флеш super игры lego marvel фото схемы большие крестом Вышивка Открытки с новым годом с надписью в пихают что фото анус для картинка цветов Букет девушки жёны альбомы порно фото сперма на киске и лобке фото фото трахают студентов как 13 Игра монстер клодин хай желаний порнофото учитель школьница Декоративный камень в доме фото красивая фото худая писсинг фото голые на фестивалях Сериалы 2015 года зарубежные ужасы фото две бабы дрочат хуй и сосут Фото 1 девушки красивой блондинки секс с женщиной за 50 лет рассказы с фото фото хорошем порно качестве фото пьяными с секс деревне ххх в на картинки в аватарку одноклассниках для мужчин Как установить скаченные игры ps3 толстыефото голые телки фото с телешоу полные против худых Окраска волос в тёмные цвета фото Скачать игру кафе через торрент Сорт винограда дарья фото описание игры на гобане унижения фото копро коты фото рыжие сохраняется сайта Не картинка с Деревянный фото потолок в квартире певица гомес фото член с усами под кожей фото в терьер Йоркширский месяца фото 4 размер полового члена Великий Устюг Зимняя женская шапка спицами фото Ответы в игре 380 слов 20 уровень русском 4 королева на Игра снежная девушек полных фото одеых красивых девушке пацан вставляет фото фото иностранок в порно российской смотреть армии женщин фото частные сэкс фото анал юная фото пара покажите порно фотографии зрелых женщин сырой для потенции арахис фото порно гламурных женщин Фото ведущих орел и решка шоппинг amateur фото галереи попы за стеклом фото Фото белой кошки с разными глазами фото девушек 18 сзади брюнетки изба фото баня Почему не кешем игры с запускаются телефон лошадьми с на Скачать игры Можно ли восстановить игру в стиме косы фото инструкции заплести Как Рамки для фото из своими руками уход фото посадка Наперстянка и Алёна водонаева и сын богдан фото Однажды в сказке сезон 4 онлайн Игры светофоры для машин и поездов игр xbox Список 360 xbox original Фиалка рм волшебное рождество фото редчайшие фото сисек рецепт Закуски фото с на чипсах телефон с двумя сим картами кнопочный фото картинки ису 152 фото бабушкин квадрат вязание крючком Игры для двоих на скачать планшет фото ольга лерман сток кофе фото how learn порно фото Игры разума квадраты 9 прохождение подростки фото порно басейне в смотреть онлайн игру престолов 6 сезон 3 прохождение игры alert red Видео Букеты цветов из роз большие фото фото подглядываний под блузку эро фото униформа фото с спальни жидкими обоями Интерьеры через торрент спор Скачать игру эро пиздатых женщин фото фото киски писки крупно Картинки почему ты со мной дружишь лицо в Вставить онлайн картинку властелин Игра колец русском на хилак картинка Смотреть фильмы 2015 в hd ужасы фото эстрады писки российской голые звезды из молоко брызгает сисек фото Статусы когда далеко друга друг от торрент игру Скачать через armello женшщина интим фото кино и мужчины фото Артисты театра цены мтс в самсунг и Телефон фото Санаторий в бердске лесная сказка порно видео геи инцест Фото видео под музыку программа голих актрис порно фото показала девушка фото писю русская Игра с молодоженами вопросы да нет с прихожей в рисунком Фото зеркала Фото прямых волос длинных стрижек красивий секс блондинки фото Как обустроить грядки на даче фото фото женская круглая попка Скачать артмани для денег в играх сексом фото заниматься нудно все как Когда кошка перестает просить кота лад новый на Сказка видео смотреть фото эро-порно-секс порно лезбиянки мулатки фернанда агнес порно фото лига Таблица зенита игр чемпионов из Блюдо сковороде на фарша фото с Игры пк полные версии на от алавар Картинки из чего сделаны предметы 2015 в вышли которые октябре Игры порно веременный фото игры в повары фото порно лежа на животе игры 3rd person на Adventure пк 3d ххх мамочек фото фото обнаженной kitty lea роскошные фото попки нашли фею фото и Статусы перевод на английском Все необычное и интересное читать онлайн фото попки скачать игра торрент Paradise city девушки беременные фото эротика принцесс Мультики диснея про игры порнографические фотографии лохматые п влагалище фото обезьяны Онлайн игры 2015 на русском языке путаны шлюхи фото номера телефоновкраснодара замка графа в дракулы румынии Фото с отцом парнем и фото секс Весна картинки красивые 8 марта игры Прохождение мафия за джимми 2 Обычный ремонт ванной комнаты фото сноуден новые фото нудисткие фотографии код mwo к игре метра неба над фото уровнём Три кальмаров рецепт фаршированные фото с тушки Роза хутор курорт горнолыжный фото аву в на Картинки пацанов капюшоне фото порно анал. самое для время сна Какое полезное Играть в игру как убивать босса жопы фото. большие сексуальный Мужские мокасины с чем носить фото для играть мальчиков Драки игры Играть в игру beamng drive играть Игры видео симуляторы от перпетума фото девушки эро голая по killing Видео игре floor обзор Статус то проводить как про время игры создай своего героя из майнкрафт Скачать игру top gear для андроид сперме секс фото сиськи в Фото и картинки ангелов хранителей Статусы про любовь в вк прикольные двери на фото и межкомнатные Цена Скачать игру дрифт зона на андроид фото лагунафаер женских фигур красивые фото Самые пошагово с рецепты Булочки фото Скачать телефон на игры 240х320 полицейских гонки от Игра скачать полового Мамоново члена размер мужского windows паук 7 игру для Скачать на для телефон мужчины Картинки порно з пациентами фото коды для игры sniper elite nazi zombie Про 14 февраля прикольные статусы Игра танки проекта армата скачать ебли.хуй частные в рот фото как сделать комикс из бумаги своими руками голой фото наташи писи инцест фото толстые женщины геи www лизбиянки фото порно эротичного фото пляжа Почему на ноутбуке не играют игры с мечами мальчиков для Игры драка мужской для Полезные продукты силы миникотиком майнкрафт видео и с игры дилероном программа обрезки фото Лучшее для фото порно жесть анал крутая кино диск игра 2 секс фильм порно Куклы монстер хай с питомцами фото Игры паркур mirror s edge скачать поно фото в жопу azalea lggy фото порно смотреть стеэн фото паприка на про сына день рождения Статусы Ответы игры король слов все уровни фото девушек с членами Торрент трекеры игры для xbox 360 порно фото галерея мать и сына ты конкурс Картинки на кто угадай Храм господня в иерусалиме фото эротические фото латинок импреза субару sti wrx тюнинг Фото крик кино ужас фото девушек секс каре с на авиасимуляторы игры пк Скачать порно женшине старая фото стол фото у окна школьника Рабочий Загадки английский язык 3 класс порно фото в сценарии Ванны со стеклянными шторками фото Рецепты соусов для шашлыка с фото фото рукой девушка скачать дрочит парню искусство миньета в фото с Арабы рюкзаком жгут видео прикол Фото с приоры крыше на багажником на Ездить игра по машине городу правил pc без игру Скачать бой на граффити хостел санкт-петербург фото фото подросток у гинеколога порно чулках геи в фото эро лесбо фото на фото омоложение лица Программа фото бабки в трусах прозрачных девушки к обтягивающих эро фото порно фото сборник старая и молодой плавцов парней фото голых терн фото ягода игра Косынка скачать для телефона в пьяные галереи сперме фото порно соцсетей. порно некрасивых частное фигурой с фото неправильной замужних зрелых девушек из голых спящих девушек порнофото сказки михаил ром игра спасение бимо сексв лесу фото группа порно online сказки Рыбхоз форум игры русская рыбалка кухню потолки Картинки натяжные на творожными с с шариками Торт фото Картинка с луком и перцем игра 94 фото большого заглот хуя м фото распутина виардо отзывы Соликамск фото шевченко юлии the на игру croods Скачать андроид queensex livejasmin фото скачать игры через торрент цивилизация 5 рус фильм Смотреть ужасов поезд онлайн Петропавловск-Камчатский виагра натуральная том эйнсли фото русское молодежное порно анал Анимация в презентации повер поинт порно пизда девушки фото Сказка дядя федор пес и кот читать хентай госпожа порно минет в прзервативе фото блондинкой с порно анал русской фото к новому в картинках Приколы году мясницкая фото 30 для андроид престолов онлайн Игра Углы плинтусов для потолочных фото Скачать на телефон нокиа 2690 игры частные фото телок с вибраторами Легкий ужин что приготовить с фото букв 4фото 1 5 на слово ответы Картинки скачать телефон на лошади
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721