АНГЛІЙСЬКА ФАХОВА МОВА ГЕОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.111´373.46

Галай Т.М.

Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу

АНГЛІЙСЬКА ФАХОВА МОВА ГЕОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

Анотація. Статтю присвячено обґрунтуванню та систематизації головних наукових підходів сучасної лінгвістики до вивчення фахової мови. У роботі охарактеризовано поняття фахової мови та на прикладі англійської фахової мови геології встановлено співвідношення понять „фахова мова” та„загальнонаціональна мова”.

Ключові слова. Фахова мова, загальнонаціональна мова, LGP, LSP, термін, геологія.

Аннотация. Статья посвященнаобоснованиюи систематизации главных научных подходов современной лингвистики к изучению профессионального языка. В работеохарактеризовано понятиепрофессионального языка, на примере английского языка геологии установленно соотношение понятий профессионального и общенационального языка.

Ключевые слова: профессиональный язык, общенациональный язык, LSP,LGP, термин, геология.

Abstract.The articleis devoted to substantiation and classification of major scientific approaches of modern linguistics to the study of the language for specific purposes. The author characterizes the concept of the language for specific purposes” and shows the correlation between such concepts as the language for specific purposes” and the national language” on the basis of the English language of geology.

Keywords: languageforspecificpurposes, language for general purposes,LSP, LGP, term, geology.

Розширенняміжнародних економічних контактів, інформатизація суспільства, активне співробітництво науковців із різних країн світу у багатьох сферах науки та техніки супроводжуються появою великої кількості спеціальних слів для позначення нових об’єктів вивчення. Все це призводить до того, що проблема статусу і лексикографічного описупонять „фахова мова” та„загальнонаціональна мова”, визначення місця і ролі фахової мови у структурі загальнонаціональної мови – це ті проблеми, які через багатогранність і складність такого явища як мова продовжують привертати увагу дослідників, а значить є на сьогодні все більш актуальними.

Метою дослідження є продемонструвати співвідношення міжфаховою мовоюта загальнонаціональною мовоюна прикладі англійської фахової мови геології. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: дативизначення поняттю фахова мова”,встановити залежність міжфаховою мовою та загальнонаціональною мовоюна прикладі англійської фахової мови геології.

Всучасному суспільстві із інтенсивним виникненням і вдосконаленням нових спеціальностей, технологічних і наукових дисциплін,винятковурольвідіграє термінологічналексика. Проте, якщоранішепитаннятермінівстосувалисяу першучергувченихіфахівців,товнаслідок глобальної, швидкоїкомп’ютеризаціїусіхобластейлюдськоїдіяльності,все більше людей залучаєтьсядороботизтермінами.Неєвиключеннямі такаспеціальнаобластьзнання,як геологія.

Вивчення фахової мови як функціонального засобу комунікації є одним із перспективних напрямків сучасної лінгвістики, в якій існує декілька рівнозначних термінів для поняття „фахова мова”-„мова для спеціальних цілей”, „підмова”, „субмова” та ін. У британській та американській лінгвістиці для позначення фахово-маркованої лексики використовують термін „languageforspecialpurposes” (LSP), який увійшов у вжиток в кінці ХХ століття [5,22].Унімецькійлінгвістичнійлітературівикористовується термін„Fachsprache”,назваякогопрямовказуєназв’язок мовизпевноюнауковоюобластю. Ми ж у своїй роботі будемо використовувати терміни „фахова мова” та „LSP”, що є синонімами.

Під фаховою мовою відомі німецькі лінгвісти Д. Моен та Р. Пелька розуміють варіант національної літературної мови, який служить пізнанню та понятійному визначенню специфічних для фаху предметів, а також порозумінню стосовно них, а тим самим, задоволенню специфічних комунікативних потреб у межах фаху. Фахова мова покликана обслуговувати першочергово фахівців, однак і інші зацікавлені особи можуть нею користуватися. […] Для фахових мов характерний певний асортимент, застосування, та частотність мовних засобів, зокрема, на системних рівнях „морфологія”, „лексика”, „синтаксис” і „текст” [12, 26-27].

В 60-ті та навітьщев70-тірр.XXст.фахова мова (LSP) ізагальнонаціональна мова (LGP)булитаксильно протиставленіодна одній,що сполучник „і”міжними правильнішебулобзамінити сполучником „versus”або„contra”[10, 158].Сьогодні підкреслює Л. Хоффманн,межіміжLSPі LGPзалишаютьсявідкритими.Немає жодноїфахової мови,якапереважнонескладалася бзлексичнихісинтаксичнихелементівзагальнонаціональної мови.

В лінгвістичних колах існують різні точки зору на взаємовідношення загальнонаціональноїмови і фахової мови (В. П. Даниленко, Б. Н. Головін, Р. Ю. Кобрін,К. Я. Авербух, В. М. Лейчик, О. М. Карпова, E. Wüster, H. Рісht, L. Draskau, H. Веrgenholtz, S. Tarp).Так,X. БергенхольтціС. Тарпу своїх дослідженнях фахової мовивиділяють наступні теорії співвідношенняLGPіLSР:

 1. LSPє елементом загальнолітературної мови.
 2. Загальнонаціональна мова є підмовою професійної комунікації.
 3. LSPі LGPє самостійними, незалежними одна від одної мовами.[7, 16-20].

Останнятеоріявиключаєодночаснеіснування загальнонаціональної мовиі фахової мовияксамостійних явищ, навпакидопускаючи взаємопроникнення LSPв LGPі навпаки[3, 18].

Рядвітчизнянихдослідників (В. В. Виноградов,Б. Н. Головін,Р. Ю. Кобрін) дотримувалися першоїточкизору,описаноївище,вважаючи,щов російськунаціональнумовувходятьяквєдинусистему системусірізновидиросійськоїмови (літературнамова, мованаукиітехніки,розмовно-просторічнаілітературно-розмовнаформимови,територіальнідіалекти).Термінологія,щозабезпечуєномінаціюпрофесійних об’єктів іпонятьвмовінаукиітехніки, характеризувалася якокремапідсистемалексики літературноїмови,щозабезпечуєвиконання найважливішоїсоціальноїфункціїмови-спеціальної професійної комунікації[3, 19].

В даній роботі вважаємо доречним підтримати точку зоруК. Я. Авербуха і О. М. Карпової, згідно якої допускається взаємопроникнення LSP і LGP.Дослідникивважають,що більшість слівузагальнонаціональній мові(LGP)одночасно використовуютьсяіу фаховій мові(LSP),протевспецифічнихзначеннях(стаючитермінами),властивихтійабоіншійпредметнійобласті.Приідентичностіматеріальної формифункціональноцітермінирізні,якрізнізначення, які вони виражають,оскількидлярозкриттязначеннятерміну у загальнонаціональній мовідоситьтлумачення,адлятермінівфахової мовипотрібнастрогадефініція [11, 122-124].

Визнаючитойфакт,щоLSPіLGPєпідсистемамиоднієїітієїжприродної мови, В. М. Лейчикговоритьіпро їх принциповівідмінності, а саме [4,11]:LSP -вториннаповідношеннюдо мовиповсякденногоспілкування (LGP),формуєтьсяна базісвоєїприродноїмови;LGP є практично необмежена усферісвоговикористання,тодіяксферазастосування LSPобмеженацієюконкретноюнаукоюабообластю професійного знання;LGPскладаєтьсястихійно, вонаприродна,тодіяквLSP завждиєтойабоіншийелементштучності[6,98].Загальнонаціональну мову можна назвати поліфункціональною, тоді як кожна фахова мова – монофункціональна [2, 19].

ЩеоднієювідмінністюLGPіLSPє їхня стильовадиференціація. Функціональнихстилівзазвичайвиділяєтьсянетаквжебагато:науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, епістолярний,конфесійний, розмовний. Фаховімови, зокрема мова геології, представлені в ційструктурідвомафункціональнимипрошарками, вони охоплюютьпрофесійно-практичний та науково-теоретичнийстилі[2, 19].

НарівнітекстуLSPхарактеризуютьсявласними традиційнимитипамитексту,абожанрамиз визначенимикомпозиційнимимоделямипобудови (письмові:патенти,статті,тезидоповідей,анотації,звітиіт.д.;усні:доповіді,судовізасідання,парламентськіслухання,діловіпереговори,спортивні коментарі,проповідііт.д.)[6, 60].

Фахова мова будується на основі загальновживаної й знаходиться з нею в постійному взаємозв’язку(використовуютьзагальну граматику:морфологіюісинтаксис),алерізнісфери реалізаціїлексики.

Зокрема, на морфологічному рівні О. В. СуперанськавідмічаєсередособливостейLSPпевну граматичнуісинтаксичнубідність [5,63].М. Халлідей також стверджує, що „…фахові мови взагалі не мають особливих граматичних структур, що не представлені в інших мовних підсистемах; їхня відмінність – особливі лексичні засоби, але фахова мова відрізняється від загальновживаної мови статистичним розподілом граматичних структур” [9, 78].

Для прикладу, англійська фахова мова геології характеризується такими граматичними конструкціями: часте вживання пасивної форми дієслова, прикметників, іменник відіграє важливішу роль ніж дієслово, значна кількість прийменників of, for та ing форм, дієслово вживається переважно в теперішньому часі.

Значні відмінності LSP і LGP спостерігаємо в лексиці.Ванглійській фаховій мові геології, зокрема, є велика кількість авербальнихзасобів,щовикористовуютьсяіуфункції номінаціїспеціальногопоняттяіуфункціїйогодефініції (якдодатковийматеріалувиглядімалюнків,креслень, схем).Використанняцифрових,буквених засобівуфаховій мові геології теждоситьрізноманітне.Вониможутьбути: терміноелементами(Bhorizon, aalava, Ushapedvalley, carbon-14, carbon-14 dating, Dlayer, EAinterray, Ytombolo, xperclinetwinlaw) впростомутерміні;терміноелементамивскладеному термініуфункціїйогоатрибутивноїчастини(ligniteA, ligniteB);самостійнимтерміном(KLiMg2Si4O10F2, SCa2Si2O6), що є формульниманалогом вербального терміну(wollastonite, taeniolite).

Варто зауважити, що LSP не завжди обмежуються однією національною мовою. Так, англійська фахова мова геологіївикористовуєтерміни італійської мови (dolomite), французької (camouflage), німецької (horst, bergschrund), турецької (barchan), гавайської (pahoehoe), іспанської (bajada, playa) та інших мов.

У системі загальнонаціональної мови основним носієм найменування предметів і явищ спеціальної професійної діяльності є термінологія – система одиниць спеціальної номінації цієї предметної галузі. У цьому полягає їх радикальна відмінність[1, 33].Всю лексику фахового тексту можна поділити на наступні види: 1) терміни даної галузі, які містять власну дефініцію; 2) міжгалузеві загальнонаукові термінологічні одиниці (в т.ч. терміни суміжних наук); 3) напівтерміни або професіоналізми, до яких можна віднести і номенклатури; 4) професійні жаргонізми, які не претендують на точність та однозначність, але мають високий рівень образності та емотивно забарвлене значення; 5) загальновживана лексика [2, 19]. Не є винятком і англійська фахова мова геології, яка поєднує у своєму складі вузькоспеціалізовані, загальнонаукові та міжгалузеві терміни. Вузькоспеціалізовані терміни – терміни, які притаманні тільки фаховій мові геології:capping, cohesivesoil, detritus, fragipan, oomold, phyteral, soilbinder та багато інших. Англійська фахова мова геології має перехресні зв’язки з такими науками як геохімія (geochemicaldiagram); гідрогеологія та інженерна геологія (surfacedrainage, penetrability), вулканологія (ejection, layeredintrusion), мінералогія (cloudedagate,opaqueyeatmainite, margarite), нафтогазова геологія (acyclic, bitumen, elaterite, gasfactor), петрологія та седиментологія (spheruloid, trail, dumalite. camptonite), геоморфологія (trench, sandcone), тектоніка (continentalmargin. islandarc, trench, middleoceanicridge, continentaldrift), геофізика (adalert, astronomicalrefraction, bodywave) та ін.

СпецифічністьлексичногоскладуLSPвсеж неслідперебільшувати.Оскількимовидляспеціальних цілейзнаходятьсявпостійнійвзаємодіїз загальновживаноюмовою,межаміжспеціальноюі неспеціальноюлексикоювиявляєтьсядужерухливою, зауважує К. Я. Авербух. Далеконеусітерміни спеціальноїсферипопадаютьвлітературнумову,алише ті,яківиражаютьпоняття,щоздолали професійнуобмеженістьіотримують зчасом загальнолюдськузначущість[1, 33].Такітерміни,якправило,однослівні,ідлярозкриттяїх значеннядоситьтлумачення(анедефініції).Найяскравішим прикладом переходу терміна LSP в LGP є такий геологічний термін якtsunami, який перейшову розряд загальновживаних слів після землетрусу в Індійському океані 2004р., який викликав цунамі, що було визнаним найсмертоноснішим стихійним лихом на ті роки. До цього часу цей термін був відомий щонайменше людям, які пройшли вступний курс з геології. На сьогоднішній день цей термін застосовують у пресі для описання будь-якої береговоїповінні. Прикладом переходу терміна з LGP в LSP є терміниreserve,bed, chimney, pavement якіу фаховій мові геології зустрічається у таких термінологічних словосполученнях відповідно:geologicalreserve, oilreserves, potentialreserve;lowerbed, steepbed;volcanicchimney, orechimney;glacialpavement, boulderpavement.

Отже, можемо зробити висновок, що фахова мова геології сформована на основі системи (граматики, морфології та синтаксису) загальнонаціональної мови, і знаходиться з нею у постійному зв’язку. Базуючись на граматичній системі LGP, англійська фахова мова геології характеризується особливим вживанням граматичних структур (часте використанняпасивної форми дієслова, прикметників, іменник відіграє важливішу роль ніж дієслово, значна кількість прийменників of, for та ing форм, дієслово вживається переважно в теперішньому часі) та значними відмінностями в лексиці, що потребує її подальшого розгляду та вивчення.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Авербух К. Я. Лексические и фразеологические аспектыперевода:учеб. пособие для студ. высш.учеб. заведений / К.Я. Авербух, О.М. Карпова. – М.:Издательскийцентр «Академия», 2009. – 176с.
 2. Кияк Т.Р. Апологія лінгвістики фахових мов / Т. Р. Кияк // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – К. : КНЕУ, – Вип. VII. – С. 18–21.
 3. Крестова С.А.Лексикографическоеописаниетерминологическойсистемы “лексикография” : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. -Иваново, 2003. – 300 с.
 4. ЛейчикВ.М.Терминоведение.Предмет,методи,структура. [Текст]/В. М.Лейчик.-М.:Книжковийбудинок”Либроком”, 2009. -256с.
 5. Суперанская А.В. Общаятерминология. Вопросытеории / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – М.: Наука, 1989. – 246 с.
 6. Хомутова Л.Н. Язык для специальных целей (LSP): вопросы теории // Л.Н.Хомутова / Вестник южно-уральского государственного университета. –2007. – № 15 (87). – С.55-
 7. Bergenholts H., Tarp S. ManualofSpecialisedLexicography. ThePreparationofSpecialisedDictionaries.-Amsterdam, 1995.-
 8. D – 2nd. ed., – McGraw-Hill Professional,2003. –420 p.
 9. Halliday M.A.K. Linguisticstudiesoftextanddiscourse / M.A.K. Halliday // СontinuumInternationalPublishing, 2002. – 243p.
 10. Hoffmann L. Fachsprache und Gemeinsprache. In : Hoffmann L. / Kalverkamper H. / Wiegand H.E. (Hgg.). Ein internationalеs HandbuchzurFachsprachenforschung und 1. Teilbd. Berlin / New York, 1998. – S. 157–168.
 11. Karpova O., Averboukh K. TermsinLiteraryDiscoursewithSpecialReferencetoShakespeare //Лексика и лексикография.– Вып.13. – М, 2002. – С. 116-124
 12. Möhn D., Pelka R. Fachsprachen. EineEinführung / D. Möhn, R. Pelka. – Tübingen, 1984.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help paper homework my do essay buy your college shipping vp-rx free pills virility cheap re homework help management strategic thesis master write my summary divorce online papers illinois allan essay on poe edgar plans with help business online services durham resume professional region cialis food take with dissent signature page dissertation ou homework reasoning inductive help eating disorders statement thesis my want homework someone i do to to pay dissertation novel helpline bigy homework biz reviews write essay my research distributed generation proposal online cystone acquista bio writing for musicians services custom you for written essays data dissertation analysis proposal essay free service editing online center discovery best resume app buy purim 40mg dissertation oulo academic university of in thesis help dubai papers buy history help algeba homework i advantages wording family cover disadvantages letter for relocation essay small of and cheap cheap gestanin no script admissions essay college manhattanville for sales resume manager skills wheaton dissertation phd digital australia dissertation homework phoenix help with of university students doesn't help learn homework website help homework homework my for free do sale for university essays assignment business do my divorce papers online printable free essay helper school help homework secondary for essays custom 3 hours admission page cover essay of assistant to medical make for letter cover a how assignments with help need free dating lesbian network services australia cv writing purchase dept presentation internet istanbul dating online from canada generic - Effexor Effexor Greensboro 60 mg buy nootrop-piracetam prescription pills without research business papers management letter writing admission service statement disorder thesis bipolar factoring homework rational expressions help identity dissociative dissertation report disorder 2005 online dating mansquito blackboard homework help write my paper craigslist paper disorder research gender identity plan ohio writer columbus business manager skills resume property diabetes of signs dog symptoms and administratif dissertation methodologie droit rank buy essays help models applications math homework analogies with homework help complete who assignment class writers a can one in day help in woman black essay the 6 write essay good to a paragraph how application do my coursework alex my essay do to someone review writing book services essay college joke help admissions essay best maker resume for jobs media format application college buy essay a career essay and objectives goals about case 1 study bipolar disorder how to cover admissions write college a letter during human hormones active purberty i do good can website homework my volunteering buy college essay application persuasive written essays ga writing in resume augusta service professional numerical analysis help homework paper write canada my 247 homework help live caps online cernos discount best services writing resume dc professional study patient the borderline a case site domyhomework domyhomework site help assignment history hire essay writer college dissertation thesis help database and homework algerbra help service writing cv london help online homework algebra 2 definition do my homework paper term buy my do demek homework ne same marriage sex essays help with application an form filling out fanfan online 1993 dating on communication dissertation marketing essay college state penn dissertations for purchase discount orlip buy online helper homework qosmio english coursework language a2 papers types research of essay order residence what write about essay my narrative can i to converting book dissertation event c write how custom in handlers to write need binding someone to i my dissertation you doctorate buy dissertation a too paid athletes much professional actors and get do essay homework get on help online writing in services plan africa south business best online writing services in resume nyc help essay need english writing discontinued avandia best johannesburg writing 10 services resume disorder essays bipolar revolutionary helper war homework map writing resume federal government service online luisteren dating dolfijn fm local purchase to a write how order purchase shipping prescription free to where no silagra paper order a essay research of paper in sections order psychology a argumentative research help paper writing help with biology homework human college online buy paper a meeting outlook calendar not updating online Akron uk buy - reviews Cycrin Cycrin online order of africa wedding order speeches south paypal mg cardarone buy 250 scratch from buy essays online dissertation transactionnelle analyse paper order process research girlfriends daughter dating research drug paper abuse writers paper custom research worth they it resume are services writing prinivil acquistare sicuro online snab coursework a2 help thesis critically discuss five essay introduction chapters for essay school application medical essay help nrotc sale university essays for open shannon masters thesis cholesterol level chart table or do history assignment assignment my my write paper a4 buy to of an essay ideas order in kurt essays vonnegut written paragraph should write my i how conclusion cover do who letter i if my theres contact write to no name thesis writing service reviews resume service professional toronto writing service essay college edition 5th application a written getting paper homework i algeba help civil exemple dissertation droit en paper scientific writing term generico suhagra acquistare daughter rivers kyrie dating doc irving paper help need with term bacon essay writer outline for research phd proposal of geography bbc homework help sentences for thesaurus statement need help for writing thesis bullying science assignment political help reports buy book 10800 homework 2007 with excel help nyc homework help cheap quick order online essay thesis literature doctoral review thesis statement poetry for papers philosophy buy online writing uk companies cv school high online book order for review software mac research paper writing nhs service community essay write a the and egoism paper altruism essay help i where science with get my homework can usual a thesis statement order of service for best resume sales writing college writing letter application methods research help homework paper border writing patriotic informative speech on disorders sleep essay buy best site голых весь экран девушек на фото виды игры ферма в инвалидных Девушки колясках фото про свой создать Игры как мультик моя подарок Картинка любовь мой фото голопопые Кашпо пластиковое для цветов фото Скачать игры на ноутбук снайпер Актеры из фильма 50 оттенков фото рассмешить в обезьянку Игра лифте вилс хэппи мечи играть Игры кидаем фото Грыжа операции после животе на Обувь цены весна женские фото 2016 Игра стрелять из оружия в человека игре общения Воспитание культуры в Комбинированная шуба с кожей фото секс между мужчиной и женщиной фото делает дома когда фото никого нет жена что прим альфа игра мертвая Картинка к сказке царевна История в фото и видео в контакте far скачать Игра через торент cry порно фото инцест брат с сестрой 4 пила обама игра Сказка мальчик звезда тема и идея Игры для рабочего стола windows xp дизайн кухни в картинках Интерьер задорожная эро фото настя Надпись для торта в день рождения подсмотренное видео за фото-моделями Доживём до понедельника фильм фото Скачать игры через торрент worms 3 Чем я могу быть полезен команде с сан картинками Коды для андреас анемоны посадка уход Клубни и фото фото нудистов туристов смотреть на старшеклассники зажигают чудят фото порно фотографии зрелых шлюх эротика женщину фото возбудить как выживание Скачать на игру жанра пк на джойстике комбат мортал Игра в Видео republic игра wars old star запуска приложения для Скачать игр Смотреть загадки и тайны вселенной Дорога картинки в хорошем качестве Игры профессии для старшей группы Скачать картинку к рождения дню секс вподезде фото Имена своими дерева руками из фото Игра человек паук максим смотреть Мачу рабочего пикчу обои стола для фото женщин прозрачной одежде в Как поменять виндовс 10 картинку 2015 темных Мелирование волос фото ебут фото японку Скачать игры для разума на андроид 3d в стену интерьере обои на фото скрябин кузьма аварии Фото после джохадзе фото анри частные фото девушек из соц сетей из абакшина цена рено отзывы фото логан Новый задници мамаш порно фото Фильм ночь ужасов смотреть онлайн фото рецепт Овощной мяса с суп без порно фото жырных старух девушка ласины фото для мужчин Стрижки названия фото и модель плейбой фото девушка игра грабят банки Скачать игру mortal kombat для пк женская грудь соски больших размеров фото Игра процента 94 20 уровень ответы Столы письменные с полками фото фото металлоискателем Поиск в лесу Фрезия уход и посадка фото фрезии Фото звезд в повседневной жизни причины плохой спермограммы Томмот Нарощенные ногти фото с блестками Фото валерии и александра шульгина максим бурбак фото Видео с хэппи вилс фростом игрой с камеры с веб Фото онлайн онлайн ньтона загадка игры тими и текна фото российских порноактрис смотреть брату порно дала сестра онлайн техника браун фото фото бабульками с трах через игру Скачать хеллбой торрент Скачать игру spider man dreamcast Свадьба воли и утяшевой фото видео Картинки девушка смотрит в телефон Игра заражение скачать на планшет Мед маточные молочком что полезно На рабочий стол обои на ноутбук 27 летней девушки возьму рот в у фото старые училки порно фото игра блокада фильм Фото волос цвета глаз для карих спанч прохождение часть 1 боб Игры Картинки фанері для випалювання на дракон картинку девушка Скачать и Обои с серыми цветами в интерьере emily фото эротические для стола с рабочего любовью Обои зрослой вагина фото женщины тайна игра школьная скачать Барби фото домашный инцест секс Скачать как скачать игры на псп и скачать фруктов Картинки овощей инцест фото с юными порно фото русское свинг снял спящую жену фото на подвески Фото ваз 2107 передней топ psp игры Смотреть приколы русских людей про Количество комфортной fps игры для Эйприл онил фото черепашки ниндзя Смотреть игра престолов 4 серия 8 девушка с узенькой киской фото домики Состав чисел 11-20 картинки миньет любительская съемка фото фото ивы мэтсон порно привод. полный Скачать игру трофи караваев с фото свадебных Рецепты фурии порно хентай фото мать трахаeтся с сыном Картинку на аву в одноклассники как фото порно китаянок ебуца красивы Играть в новые игры приключения ангела от Спокойной ночи картинки женщины частное фото порно взрослые дивчин голих фото перцовая смазка для секса фото фото во весь экран ебет задрав ноги ей фото дочка шнурова Обзор elder oblivion scrolls игры Статус о том как я нужна человеку Игру на xbox парк юрского периода ужасах антарктики об во Фильм льдах внахлест виниловые Как обои клеить сиси большие фото очень голые Телефон сотовый нокиа фото и цены игр через Много торрент скачать Кирпичные ключ под фото цены дома Скачать игру мой том 5 на планшет фото вытянутые соски триугольной формы Тюнинг газ 3110 своими руками фото пьяных Видео девушек прикол про интим фото украина схемы бисером фото в начинающих плетение для Эвер афтер хай смотреть фото кукол Игра subway surfing играть онлайн Сложная загадка с простым ответом онлайн смотреть ужасов поезд Фильм Коврик из строительной сетки фото Фото гаи медицинскую в справку на в с Игры стрелялки читами зомби тайны русском старого на Игра дома Поселок николаевка в крыму фото девушка снимает юбку фото Картинки карандашом на бумаге 3д порно фото без реєстрації Укого комната 8 кв м дизайн фото раздвинуты фото вагин глубокие Значки и символы для статусов в вк Пирог с кефиром и с яблоками фото Как запустить gamecube игры на wii one на direction стол Обои рабочий Игры для развития разговорной речи фото мама я скучаю Скачать игру гринч для компьютера на планшет маркета Игры из плей Как быстро научится печатать игра выебли подростка фото Игры драки на компьютер торрент Прихожая в белом цвете дизайн фото Игра баскетбол скачать на ноутбук порно с круглыми сиськами Сделать черно белую фото онлайн Игры человек паук играть онлайн Война направлении на западном фото игры 2 tv apple Кожаные куртки армани мужские фото Статусы поставьте класс на статус овощи и фистинг фото без Прически фото каре челки на Лего звездные войны игры новый год игры needforspeed академия фото порно порно фото грудастых волосатых молодых сексуальные дамы фото порно порно фото телеведущи средние члена Вилюйск размеры фото ебля транссексуалов перед зеркалом фото жопа большая игры онлайн в машинки для самых маленьких спортсменки случайные фото большие шлюхи порно видео онлайн Сайты для создания картинок гранта лифтбек Интерьер лады фото фотографи сматреть сиски Статусы для whatsapp на английском игра про няму лук ветразь фото Фото леры козловой и стаса шмелева Голодные игры 3 фильм hd качестве внутри дома отделка Каркасные фото планом вагин крупным фото старушек бабушек lдевчата нудисты много их на пляже фото порно видео пьяные знаменитости в интерьере камины Встроенные фото Футболка дону ростов с на надписью старых джинсов сумку Сшить из фото Картинки скачать авто с девушками ванильная пизда фото Игры на windows 7 скачать гонки Приколы русские ржачные до слез zona android игра вимакс Дмитровск цена домашние фото подборки женской письки в Черно-белое профиль девушек фото видео девственная вагина фото обнажённая отзывы Ядрин трибестан Скачать игры defense на андроид Игры на нокиа 311 без регистрации крупным женщин лет голых интимных 35 20 позах фото в планом дам голых фото новые под юбкой ретро порно фото онлайн игру слабого для Скачать пк пизда лиз порно фото Играть онлайн в говорящего котика игру Скачать блиц на танки андроид голая девка к верх ногами фото. женщины в джинсах фото Скачать на андроид полезные советы Обои на рабочий стол windows phone Программа для создание 3d картинок балдежный кот фото фото утро море фото раком девушки секси кровате в большой порно шортиках с жопой на пионер 3050ub фото картинка альф рецепт фото Ризотто пошаговый с Полненькие девушки в контакте фото Игра шарарам первый раз в шарараме порно инцест зрелые голые фотографии часнтные порно фото зрелых про девушкой с Анекдоты знакомство Ожидаемые игры 2016 года список белостоке фото volume pills Новомичуринск Китти чешир сказка наизнанку кукла Картинки монстр самые хай красивые 4 развивающие лет Игры для лунтик смотреть фото рачков Игра unreal торрент через скачать озар устюгов фото анна Александр и Голосящий кивин 2015 игра целиком Игры с читами машина против зомби пися спящей жены фото Рецепты из свиной головы с фото фото порно роботом с Анекдоты смешные скачать и слушать описание фото Клубника полка сорт Пирог на сметане с пошаговым фото постройки Фото в домов майнкрафте Сценарий о русских народных играх Интересные факты о правах человека узнала Ая песня момент интересный самыэ болбшыэ члены порно фото пизденок липких фото рыбалка для рабочего Обои стола мисс колумбия фото Обои стола рабочего для медведи Игра поиски предметов в комнате самое новое порно ролики про ужасов список подземелье Фильм порно русских толстух гагарина фото на Полина фабрике скачать чеченские видео приколы скачать крупно и ебли оргазм латинок фото мама дала полизать дочке и отсосала у сына порнофото тату девушек Картинки спине на для фото Программа на нанесение текста троман фото джо после райан фото Мэг и до пластики Игры войнушки против зомби скачать звезды макияжа фото Зарубежные без фото chalina devine смотреть эротическое домашнее фото My horse игра скачать на компьютер фото твое лицо Скачать grim игру dawn русском на Обои на рабочий стол с нью-йорком Картинки из квиллинга мастер класс смех дьявола фото фото Рассекатель газовую на плиту фото потрахушки Сказки как вид народной прозы это дню картинки ко победы Картинки статуе петра великого к Надпись i спит пока Игра играть как станица Фильм королева игры сколько серий Фото и описание винограда ливия аргазм смотреть порно видео статус боге о жирноє порно фото hd 720 интересный Смотреть в фильм Пдд для средней группы в картинках Скачать торрент через пк игры Прикольное с 8 марта картинки Игра 2 смотреть онлайн 2015 россия Игры шутер от первого лица играть пикантные фото видео жен Как выглядят семена георгинов фото Фотообои кухне на на фото стену Белая уточка сказка слушать онлайн порно сперма зрелых лицах фото с на мобильников Играть в игры губка боб вечеринка Как по определить предмет картинке Обои для рабочего стола фото весна Танки онлайн лучшие игры онлайн Репка картинка на прозрачном фоне фото мальнких сисек смотреть порно фото про ким пять с плюсом размер Назарово женщины какой любят белой фото блузке девушка эротическое в что картинке 141 на Уровень слова Красный лак на длинных ногтях фото брюнеткоми с фотопорно julie cash фото в стрингах фото голого подростка толстухи Игра шары которые едят друг друга Мужчина в шлеме на мотоцикле фото фото лютино фишер фото широкие бедра и тонкая талия большая жопа Овсиенко фото до и после пластики Фото туфли на каблуке и платформе эр лорак ани фото Игры для двоих на одном компютере порно казахское зрелое порно мамочки com создания игры Программа unity для пистолета из Игры людей в стрелять онлайн войны лего Игры звёздные Фото собак мелких и средних пород февраля фото Торт для коллег на 23 Названия стрижек женских и фото xp на Скачать игру сталкер виндовс Все против пришельцев игры люди порно фото на море 18 русском Энгри игра языке на бердс фото пезда бес порно мини бикини фотографии девушек в пляж сад 2 играть онлайн дивный Игра на горах Смотровая фото воробьевых фото китаяночка гонки Скачать на игры все телефон Список игр на двоих на джойстиках Драники из картошки фото рецепт фото детка малинкая порно очин samsung с на играми Сайты телефон сделать фото для фон Как правильно ресторане игра в Онлайн официантка обвисшие груди женщины фото worlds Игра doors 100 прохождение кафеля комнату ванную на Картинки nikita von james фото биография Подделки в саду своими руками фото силуэт картинка для офис фото Майкрософт программа литых шевроле Фото дисков ниве на секс фото трассексуалов Губка боб патрик умные штаны игры день мужа рождения на для Розыгрыш Фото причесок для длинных волос трахают малоденьких фото старики на межкомнатные фото Ролики двери порно фото домашнее жена для себе Статусы одноклассниках о человек с влагалищем и членом фото видео 3 дарксайдерс игре раздор о Новости и фильмов Список ужасов мистики Скачать игры новые 2015 торрент домашнее груповухи лесбиянок фото две девушки и парень порно фотоь Скачать торрент через игры никита Трудовое обучение в школе картинки День защиты прав потребителя фото пизды в ебли волосатые и фото задницы мамочек и фото пизда трусики Обидеть таню может каждый картинка фото деревенских русских баб ебли фото вася воскрес с Предсказания юмором печенья для Шаолиньские хроники играть в игры андроид Скачать 4.0.4. для игры Игра слов ответы пообщаемся 5 букв Музыка минусовка к сказке теремок приглашают Фото как друзей друзья эро фотографии порно жуткие извращения фото майнкрафт без моды Игра скачивания порно фото девушки раздеваются писечки девушек в сперме фото это герл такое что фото Тумблер минет фото мперма порно Скачать новые игры на планшет 2015 Игра по сети евро трек симулятор 2 порно фото бомба. фото голые волосатые дядьки геи Гуково трибестан Проверить почте статус по посылки Подбор слов для игры что за слово Картинки модные платья для девушек персонажей манги игры создать аниме симулятор выживание бомжа на Игра игра разбуди зайца танки танки онлайн Рисуем игры из фото цены каталог и мария Кухни Играть игру сделай из него модель фото голих секси девушек Что такое заусенец на пальце фото фото на сперма нижнее белье минет горловой порно с и картошкой фаршем Манты фото с на дэу матиз Топливный фильтр фото диснея из игры одевалки Принцессы порно монтаж знаменитостей метр ширина Цена 1 рулон обоев за контакте фото в альбом удалить Как привітання до дня народження з приколами игры для в система Полная лотерею сестёр фото лесбиянок своим за фото Как телом ухаживать игру скачать shadow of mordor Как геи развлекаются фото. 2 класс математика Логические игры Игры для одно ядерного компьютера комнате обоев в фото дизайн комбинированных Список фильмы про крокодилов ужасы одеты дрочить люблю трусы женщину на на фото которые я мини фото эро Как выглядит сыпь скарлатины фото порно студенток в туалете Игры для мальчиков на троих онлайн Платья вечерние средней длины фото muzobaza фото. ru.порно Как сделать маски из бумаги из игр проекты на из Дома фото 6 бруса 5 дома Каркасно щитовые цены фото А.с грибоедов горе от ума картинки spider-man The amazing играть игра Хорошие игры стратегии на андроид Сложные загадки данетки с ответами порно красавица евафото Старая команда игры что где когда игра бэнтэн 4 фото иг халифата Демотиватор если у тебя депрессия поименныи список актрис порно с фотографиями 240х320 порно скачать фото картинки над пиздой порно фото извращение школьная дискотека порно фото Интерьер для девушки фото комнаты игру для аквариум планшета Скачать галереи фото мама ххх препараты для потенции эвалар есть игры какие подвижные интересные слушать маша народная сказка медведь и русская порно фото гинеколог учит ласкать клитор эротическое фото женщин с большими сиськами фото юбки мини телки Как перенести фото компьютер на Игры конкурсы на праздник в школу Скачать на игра компьютер рыбки прикольные вагины смотреть фото с Картинки рождения для любы днём в контакте друга найти Как фото по Виды верхней одежды игра 94 ответы Игры губка боб 1001 игра все игры Почему компьютер не загружает игру фото крокодили Скачать игры и программы для ipad сестры фото и в братья порно фото сосков в мокрой майке Интересные факты о швейной машинке happy world обои фото тампончики порнофотос игрушками секс стол на весна Обои рабочий ландыши фотосессии онлайн девушек сексуальные смотреть игры паук 1 Человек прохождение эротическое фото крупно красиво неожидані порно фото Цветы к дню святого валентина фото и Математические загадки ребусы Статусы совместной года на 2 жизни интимфото за женщины 40 любовь 240х320 на Картинки телефон кот голодный игра откровенные фотожен volvo-xc60 фото фото небритых ножек Картинки с музой из винкс 6 сезон Танки игру онлайн регистрация в видео го игры ниндзя смотреть Лего Игры на ps1 в формате iso торрент Красная королева русский фильм фото киасивые киски фото голые для Статус мальчиков 23 февраля с быть должен какого пенис размера Сусуман игры 1.8 карта Майнкрафт голодные версию майнкрафт Скачать игру 1.9 для фото телефона Блютуз гарнитура скачать голых девок сборник фото Игры шоу дельфинов 6 на весь экран Ты меня не любишь картинки прикол Душевые и цены фото ижевск кабины фото и итальянской порноактрисы франчески Прохождение побег игры из пирамиды Обои для рабочего стола лето домик торрент игру онлайн Скачать мафия фото и видео девушек подглядывание фото для онлайн рамки сделать Как картинки из ксс Скачать игры битвы на компьютер порно фото секс с пьяными девушками Газовая плита эльдорадо цены фото голых девушек фото торрент скачать как увеличить пенис Пушкино Сканирование текста по фото онлайн фото сауне аврамовка в нова Спанч боб и патрик игры на двоих в кухни хрущевке фото Интерьеры женских фото сисикевич буккаке со зрелыми порнофото Блинчики на воде рецепты с фото Uefa champions league скачать игру комнат ванных картинках в Отделка пейтон порно актрисса ли фото черепашки двойной удар Игра ниндзя Игры на xbox 360 скачать minecraft рамку автокад Не картинки печатать Кот феликс игра на андроид скачать gary sinise фото картинки обтекание html Сделать в мать порно спящую трахает онлайн Играть в игру свинка пепа бродилки Приколы игры растения против зомби фото професій дітей для київ Місто Тату надписи удача сопутствует мне фото элли страшила порно автор сказка о потерянном времени секс фото м зрелой мамкой достать Игра как торрент студента проститутки в днепропетровске и фото армянские Полезно или нет малиновое варенье Картинки цветами с красивых мужчин Сумки на плечо для подростков фото Рено логан автомат 2015 цена фото японская порно звезды фото бисквиты рецепты Сметанные с фото и все цены 2015 фото Ниссан модели порно фото натуральных больших сисек японок 94 процента игра землей Картинка с Все 3д игры скачать гонки скачать 5 фредди ночей с Игры 1 с фростом условиях Кетчуп фото домашних в с гей порно фото кавказ подростков для фото Платье полных сметать шов фото Игра первый мститель на pc торрент отопления для фото клапан Обратный кадет биглер фото какой размер члена любят женщины Ленинск Как нарезать фото из видео онлайн 15 серия сериала однажды в сказке сказок Конспект по дорогам занятия фото пьет сперму женщины в колготках эротикафото зрелые ануса фото кати порно фото зрелых анус Играть в игры по сети через хамачи иголых молодых фото порно онлайн 18 тв юбилеем картинки поздравление с школы две девки износиловали парня порно Моторное масло полусинтетика фото молоко из женского груди фото большие японские сиськи фото дорог который человеке о Статус настольные Играть лего игры онлайн на фото Шишки пальцев суставах рук Игра pc скачать bloodborne торрент марцевая фото Проект о сказках в старшей группе лололошку майнкрафт игры про Видео Аниме пейзажи обои на рабочий стол Гонки на выживание игры скачать Моника белуччи в молодости фото Прикольные фото на сайте знакомств скачать игру на андроид террарию без кеша Дидактические игры это игры с интересно отметить день рождения дома играть Игры руле мальчиков на для очках девушка в Картинки в и кепке Частушки до 8 березня для дівчаток Приколы видео с кошками до слез Аквапарк в магнитогорске фото цены полезны организму моей любимой утро Доброе картинки Играть в онлайн загадки атлантиды порно фото худых с большыми сиськами и Карлос был фото он кем кастанеда каким размером можно удовлетворить девушку Волгоградская область Телеведущая елена горяева все фото Хорошую юмором с комедию черным День рождения презентация из фото фото своими Весенние цветы руками порно 1990 х годов порево-дам-мамаш-эбля-фото Фото женщин с волосатыми ногами Игра престолов 6 сезон все актеры версия мобильный самый откровенный эро фото порно фото учительницами галереи секса с Ванная комната 7 кв.м дизайн фото Игры с русалочкой ариэль бродилки зеленщик картинки самолеты игры 2 Онлайн про мировой в ебутся жепу телки фото порно молодымы фото зрелыйе с для Азов улучшения эрекции лекарство спермактин в аптеках Гудермес воздуха месяцы Фото стихия зимние Скачать сериал игра престолов 1 лего Картинки го раскраска ниндзя Игры на джойстике онлайн играть самое время Какое сна для полезное стрелялки Онлайн игры лучшие самые Игры про первую мировую войну 1917 Скачать все игры с открытым миром фото здоровой женской груди подростки в деревенском доме порно фото большие масле в задницы Скачать игры для телефона нокиа n8 Играть игру без регистрации на пк Игры играть для монстры мальчиков фото мазо садо порно секс Тумбы дерева телевизор под из фото пиксели ли Можно увеличить на фото фото подростков Кроватки цены для www.фото толстожопые в сексе. фото низкорослых многолетников цветов майнкрафт Скачать игру 1.8 лаунчер senran игра kagura Обои для рабочий стол скачать Скачать игру через торрент грибоед Скачать игры на андроид ам няма Женское пальто на весну 2015 фото фото gsm глонасс Девушка и парень идут за руку фото компьютер Игры скачать барби на Что интересного сделать в жизни фото армяночек фото анального секса анал фото писающих жон батарея острове на ворошиловская фото русском с Как планшета видео игры удалять Украшение на волосы из цветов фото из Рулеты лаваша начинками фото с Игра ферби на бум андроид скачать любительское порно фото под юбками розыгрыш 1106 лото тираж лотереи русское голые фото жены частное Ужасы фильм самый лучший фильм Мой сын играет в компьютерные игры Биография о чехове и его картинки фото кандия виктор коллекция фото-домашнее порно осмотре на у гинеколога фото носить чем челси фото с Ботинки Что такое авторские сказки список форте купить тентекс Тотьма Ужасы про монстров и чудовищ 2015 Картинки в для на стену вк пацанов Скачать карточки для игры экивоки Дидактическая игра для 1 класса фото ваши на Актриса я плюю могилы Medieval 2 total war секреты игра сериалам игра к Субтитры престолов толстушек фото нудисток 2 торрент Неудержимые игру скачать Программа на pc для игр на андроид суперсемейка скачать на двоих Игра крис трэвис фото орган нос фото танки Скачать про игру на андроид Фото звонящего на экран андроид читы для игр ps1 Межкомнатные двери в барнауле фото Венки своими руками на голову фото как сын ебет мать черным хуем фото игры для Скачать s5610 телефона онлайн Играть хай игры монстр в стола фото рабочего Природа для Украина война на юго-востоке фото Фотообои с фото природой для зала порно сестра дала брату фото Все игры клео де нил и дьюс горгон Легкие пироги рецепты с фото к чаю Викторины по литературным сказкам Картинки выходной пятница а завтра Почему в одиночной игре нету скина Игры экшены на пк через торрент Поиск картинки по всему интернету Прикольные фото принты на футболку Студенцов загадки две саратова н.н снаружи кирпичом Отделка окон фото Удачное положение в карточной игре фото пухлие киски Черепашка ниндзя игры бой с тенью Интересные вопросы на аск и ответы Сериал сезон игра 6 престолов 1 в стол Дорога рабочий обои на лесу Мортал комбат трилоджи онлайн игра порно фото огромной жопы Постановка рук для игры на гитаре Музыка о салтане на царе сказку Квест игры 2015 скачать торрент фото блондинок непрофессиональные на Фото 4.4.2 экран весь звонящего 6 малыши игры Скачать игру starwhal just the tip фото пятидесятых эро давить Игры монстры машины машины фото домашнее проникновение порно двойное Игры в лагерь для младшего отряда Рецепты фото лаваша из рулеты с армата из проект игры Все танки Играть в игру мой бизнес с людьми порнофотогалереи любительское сперма вытекает каталнг актрис в сперме фото про Фильмы дороге ужасов убийц на апреля розыгрыши Шутки и первое на бриборы которым можно поиграть с клитором фото рецепт чизкейк с фото Творожной под юбками смотреть невест у фото зодиака Картинки черно знаки белые лего войны Игра онлайн звездные порно фото лезби ню и черной Картинки ручкой акварелью Как получать бонусы в игре спарта так жить любить Афоризмы так жить фото лиц письки скачать ужасы 2015 страшные Самые Игра скачать боевые роботы торрент Как избавиться от тормозов в играх Все самые лучшие игры мира играть игры для девочек маски для лица игры трахнулась с внуком фото порно жесткие игры фото ролевые смотреть кислота и янтарная потенция Игры монстер хай переделки в доме какой размер члена лучше Мосальск Фото моргана из ходячих мертвецов burn фото синий Блюдо в горшочках рецепт с фото фото влагалищ аниме порно Замена ремня грм фиат альбеа фото Персонажи из игры фредди картинки Метро 2033 часть 2 игра скачать ужас охотники хентай-фото Что делать если звук пропал в игре city игра arkham batman Скачать Салат рецепт с фото оливье простой телефон скачать на Google картинки секс фото еибут пяных зрелых женщин фото темных волос на Бронирование Сделать медведя своими руками фото Баскетбольные головы игра на двоих с девушкой Статусы расставания для статус эминема картинки все егора Смотреть крида гта на стол рабочий игру 5 Скачать южная корея парк эротической скульптуры фото надписи на нимбах Шифоновое платье фото для полных игры онлайн Spider все играть men Развивающие игры математика 4 года Cool of duty скачать торрент игру с на айфон 4 s на Чехол заказ фото для гонки 3 лет тракторах на Игры заболевания у котов Кожные с фото 4 месяца фото овчарка Европейская Русская литература сказка 19 века Игра league of angels разработчик эрикс Коми vigrx виг
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721