АНГЛІЙСЬКА ФАХОВА МОВА ГЕОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81.111´373.46

Галай Т.М.

Івано-Франківський національний

технічний університет нафти і газу

АНГЛІЙСЬКА ФАХОВА МОВА ГЕОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

Анотація. Статтю присвячено обґрунтуванню та систематизації головних наукових підходів сучасної лінгвістики до вивчення фахової мови. У роботі охарактеризовано поняття фахової мови та на прикладі англійської фахової мови геології встановлено співвідношення понять „фахова мова” та„загальнонаціональна мова”.

Ключові слова. Фахова мова, загальнонаціональна мова, LGP, LSP, термін, геологія.

Аннотация. Статья посвященнаобоснованиюи систематизации главных научных подходов современной лингвистики к изучению профессионального языка. В работеохарактеризовано понятиепрофессионального языка, на примере английского языка геологии установленно соотношение понятий профессионального и общенационального языка.

Ключевые слова: профессиональный язык, общенациональный язык, LSP,LGP, термин, геология.

Abstract.The articleis devoted to substantiation and classification of major scientific approaches of modern linguistics to the study of the language for specific purposes. The author characterizes the concept of the language for specific purposes” and shows the correlation between such concepts as the language for specific purposes” and the national language” on the basis of the English language of geology.

Keywords: languageforspecificpurposes, language for general purposes,LSP, LGP, term, geology.

Розширенняміжнародних економічних контактів, інформатизація суспільства, активне співробітництво науковців із різних країн світу у багатьох сферах науки та техніки супроводжуються появою великої кількості спеціальних слів для позначення нових об’єктів вивчення. Все це призводить до того, що проблема статусу і лексикографічного описупонять „фахова мова” та„загальнонаціональна мова”, визначення місця і ролі фахової мови у структурі загальнонаціональної мови – це ті проблеми, які через багатогранність і складність такого явища як мова продовжують привертати увагу дослідників, а значить є на сьогодні все більш актуальними.

Метою дослідження є продемонструвати співвідношення міжфаховою мовоюта загальнонаціональною мовоюна прикладі англійської фахової мови геології. Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: дативизначення поняттю фахова мова”,встановити залежність міжфаховою мовою та загальнонаціональною мовоюна прикладі англійської фахової мови геології.

Всучасному суспільстві із інтенсивним виникненням і вдосконаленням нових спеціальностей, технологічних і наукових дисциплін,винятковурольвідіграє термінологічналексика. Проте, якщоранішепитаннятермінівстосувалисяу першучергувченихіфахівців,товнаслідок глобальної, швидкоїкомп’ютеризаціїусіхобластейлюдськоїдіяльності,все більше людей залучаєтьсядороботизтермінами.Неєвиключеннямі такаспеціальнаобластьзнання,як геологія.

Вивчення фахової мови як функціонального засобу комунікації є одним із перспективних напрямків сучасної лінгвістики, в якій існує декілька рівнозначних термінів для поняття „фахова мова”-„мова для спеціальних цілей”, „підмова”, „субмова” та ін. У британській та американській лінгвістиці для позначення фахово-маркованої лексики використовують термін „languageforspecialpurposes” (LSP), який увійшов у вжиток в кінці ХХ століття [5,22].Унімецькійлінгвістичнійлітературівикористовується термін„Fachsprache”,назваякогопрямовказуєназв’язок мовизпевноюнауковоюобластю. Ми ж у своїй роботі будемо використовувати терміни „фахова мова” та „LSP”, що є синонімами.

Під фаховою мовою відомі німецькі лінгвісти Д. Моен та Р. Пелька розуміють варіант національної літературної мови, який служить пізнанню та понятійному визначенню специфічних для фаху предметів, а також порозумінню стосовно них, а тим самим, задоволенню специфічних комунікативних потреб у межах фаху. Фахова мова покликана обслуговувати першочергово фахівців, однак і інші зацікавлені особи можуть нею користуватися. […] Для фахових мов характерний певний асортимент, застосування, та частотність мовних засобів, зокрема, на системних рівнях „морфологія”, „лексика”, „синтаксис” і „текст” [12, 26-27].

В 60-ті та навітьщев70-тірр.XXст.фахова мова (LSP) ізагальнонаціональна мова (LGP)булитаксильно протиставленіодна одній,що сполучник „і”міжними правильнішебулобзамінити сполучником „versus”або„contra”[10, 158].Сьогодні підкреслює Л. Хоффманн,межіміжLSPі LGPзалишаютьсявідкритими.Немає жодноїфахової мови,якапереважнонескладалася бзлексичнихісинтаксичнихелементівзагальнонаціональної мови.

В лінгвістичних колах існують різні точки зору на взаємовідношення загальнонаціональноїмови і фахової мови (В. П. Даниленко, Б. Н. Головін, Р. Ю. Кобрін,К. Я. Авербух, В. М. Лейчик, О. М. Карпова, E. Wüster, H. Рісht, L. Draskau, H. Веrgenholtz, S. Tarp).Так,X. БергенхольтціС. Тарпу своїх дослідженнях фахової мовивиділяють наступні теорії співвідношенняLGPіLSР:

 1. LSPє елементом загальнолітературної мови.
 2. Загальнонаціональна мова є підмовою професійної комунікації.
 3. LSPі LGPє самостійними, незалежними одна від одної мовами.[7, 16-20].

Останнятеоріявиключаєодночаснеіснування загальнонаціональної мовиі фахової мовияксамостійних явищ, навпакидопускаючи взаємопроникнення LSPв LGPі навпаки[3, 18].

Рядвітчизнянихдослідників (В. В. Виноградов,Б. Н. Головін,Р. Ю. Кобрін) дотримувалися першоїточкизору,описаноївище,вважаючи,щов російськунаціональнумовувходятьяквєдинусистему системусірізновидиросійськоїмови (літературнамова, мованаукиітехніки,розмовно-просторічнаілітературно-розмовнаформимови,територіальнідіалекти).Термінологія,щозабезпечуєномінаціюпрофесійних об’єктів іпонятьвмовінаукиітехніки, характеризувалася якокремапідсистемалексики літературноїмови,щозабезпечуєвиконання найважливішоїсоціальноїфункціїмови-спеціальної професійної комунікації[3, 19].

В даній роботі вважаємо доречним підтримати точку зоруК. Я. Авербуха і О. М. Карпової, згідно якої допускається взаємопроникнення LSP і LGP.Дослідникивважають,що більшість слівузагальнонаціональній мові(LGP)одночасно використовуютьсяіу фаховій мові(LSP),протевспецифічнихзначеннях(стаючитермінами),властивихтійабоіншійпредметнійобласті.Приідентичностіматеріальної формифункціональноцітермінирізні,якрізнізначення, які вони виражають,оскількидлярозкриттязначеннятерміну у загальнонаціональній мовідоситьтлумачення,адлятермінівфахової мовипотрібнастрогадефініція [11, 122-124].

Визнаючитойфакт,щоLSPіLGPєпідсистемамиоднієїітієїжприродної мови, В. М. Лейчикговоритьіпро їх принциповівідмінності, а саме [4,11]:LSP -вториннаповідношеннюдо мовиповсякденногоспілкування (LGP),формуєтьсяна базісвоєїприродноїмови;LGP є практично необмежена усферісвоговикористання,тодіяксферазастосування LSPобмеженацієюконкретноюнаукоюабообластю професійного знання;LGPскладаєтьсястихійно, вонаприродна,тодіяквLSP завждиєтойабоіншийелементштучності[6,98].Загальнонаціональну мову можна назвати поліфункціональною, тоді як кожна фахова мова – монофункціональна [2, 19].

ЩеоднієювідмінністюLGPіLSPє їхня стильовадиференціація. Функціональнихстилівзазвичайвиділяєтьсянетаквжебагато:науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, епістолярний,конфесійний, розмовний. Фаховімови, зокрема мова геології, представлені в ційструктурідвомафункціональнимипрошарками, вони охоплюютьпрофесійно-практичний та науково-теоретичнийстилі[2, 19].

НарівнітекстуLSPхарактеризуютьсявласними традиційнимитипамитексту,абожанрамиз визначенимикомпозиційнимимоделямипобудови (письмові:патенти,статті,тезидоповідей,анотації,звітиіт.д.;усні:доповіді,судовізасідання,парламентськіслухання,діловіпереговори,спортивні коментарі,проповідііт.д.)[6, 60].

Фахова мова будується на основі загальновживаної й знаходиться з нею в постійному взаємозв’язку(використовуютьзагальну граматику:морфологіюісинтаксис),алерізнісфери реалізаціїлексики.

Зокрема, на морфологічному рівні О. В. СуперанськавідмічаєсередособливостейLSPпевну граматичнуісинтаксичнубідність [5,63].М. Халлідей також стверджує, що „…фахові мови взагалі не мають особливих граматичних структур, що не представлені в інших мовних підсистемах; їхня відмінність – особливі лексичні засоби, але фахова мова відрізняється від загальновживаної мови статистичним розподілом граматичних структур” [9, 78].

Для прикладу, англійська фахова мова геології характеризується такими граматичними конструкціями: часте вживання пасивної форми дієслова, прикметників, іменник відіграє важливішу роль ніж дієслово, значна кількість прийменників of, for та ing форм, дієслово вживається переважно в теперішньому часі.

Значні відмінності LSP і LGP спостерігаємо в лексиці.Ванглійській фаховій мові геології, зокрема, є велика кількість авербальнихзасобів,щовикористовуютьсяіуфункції номінаціїспеціальногопоняттяіуфункціїйогодефініції (якдодатковийматеріалувиглядімалюнків,креслень, схем).Використанняцифрових,буквених засобівуфаховій мові геології теждоситьрізноманітне.Вониможутьбути: терміноелементами(Bhorizon, aalava, Ushapedvalley, carbon-14, carbon-14 dating, Dlayer, EAinterray, Ytombolo, xperclinetwinlaw) впростомутерміні;терміноелементамивскладеному термініуфункціїйогоатрибутивноїчастини(ligniteA, ligniteB);самостійнимтерміном(KLiMg2Si4O10F2, SCa2Si2O6), що є формульниманалогом вербального терміну(wollastonite, taeniolite).

Варто зауважити, що LSP не завжди обмежуються однією національною мовою. Так, англійська фахова мова геологіївикористовуєтерміни італійської мови (dolomite), французької (camouflage), німецької (horst, bergschrund), турецької (barchan), гавайської (pahoehoe), іспанської (bajada, playa) та інших мов.

У системі загальнонаціональної мови основним носієм найменування предметів і явищ спеціальної професійної діяльності є термінологія – система одиниць спеціальної номінації цієї предметної галузі. У цьому полягає їх радикальна відмінність[1, 33].Всю лексику фахового тексту можна поділити на наступні види: 1) терміни даної галузі, які містять власну дефініцію; 2) міжгалузеві загальнонаукові термінологічні одиниці (в т.ч. терміни суміжних наук); 3) напівтерміни або професіоналізми, до яких можна віднести і номенклатури; 4) професійні жаргонізми, які не претендують на точність та однозначність, але мають високий рівень образності та емотивно забарвлене значення; 5) загальновживана лексика [2, 19]. Не є винятком і англійська фахова мова геології, яка поєднує у своєму складі вузькоспеціалізовані, загальнонаукові та міжгалузеві терміни. Вузькоспеціалізовані терміни – терміни, які притаманні тільки фаховій мові геології:capping, cohesivesoil, detritus, fragipan, oomold, phyteral, soilbinder та багато інших. Англійська фахова мова геології має перехресні зв’язки з такими науками як геохімія (geochemicaldiagram); гідрогеологія та інженерна геологія (surfacedrainage, penetrability), вулканологія (ejection, layeredintrusion), мінералогія (cloudedagate,opaqueyeatmainite, margarite), нафтогазова геологія (acyclic, bitumen, elaterite, gasfactor), петрологія та седиментологія (spheruloid, trail, dumalite. camptonite), геоморфологія (trench, sandcone), тектоніка (continentalmargin. islandarc, trench, middleoceanicridge, continentaldrift), геофізика (adalert, astronomicalrefraction, bodywave) та ін.

СпецифічністьлексичногоскладуLSPвсеж неслідперебільшувати.Оскількимовидляспеціальних цілейзнаходятьсявпостійнійвзаємодіїз загальновживаноюмовою,межаміжспеціальноюі неспеціальноюлексикоювиявляєтьсядужерухливою, зауважує К. Я. Авербух. Далеконеусітерміни спеціальноїсферипопадаютьвлітературнумову,алише ті,яківиражаютьпоняття,щоздолали професійнуобмеженістьіотримують зчасом загальнолюдськузначущість[1, 33].Такітерміни,якправило,однослівні,ідлярозкриттяїх значеннядоситьтлумачення(анедефініції).Найяскравішим прикладом переходу терміна LSP в LGP є такий геологічний термін якtsunami, який перейшову розряд загальновживаних слів після землетрусу в Індійському океані 2004р., який викликав цунамі, що було визнаним найсмертоноснішим стихійним лихом на ті роки. До цього часу цей термін був відомий щонайменше людям, які пройшли вступний курс з геології. На сьогоднішній день цей термін застосовують у пресі для описання будь-якої береговоїповінні. Прикладом переходу терміна з LGP в LSP є терміниreserve,bed, chimney, pavement якіу фаховій мові геології зустрічається у таких термінологічних словосполученнях відповідно:geologicalreserve, oilreserves, potentialreserve;lowerbed, steepbed;volcanicchimney, orechimney;glacialpavement, boulderpavement.

Отже, можемо зробити висновок, що фахова мова геології сформована на основі системи (граматики, морфології та синтаксису) загальнонаціональної мови, і знаходиться з нею у постійному зв’язку. Базуючись на граматичній системі LGP, англійська фахова мова геології характеризується особливим вживанням граматичних структур (часте використанняпасивної форми дієслова, прикметників, іменник відіграє важливішу роль ніж дієслово, значна кількість прийменників of, for та ing форм, дієслово вживається переважно в теперішньому часі) та значними відмінностями в лексиці, що потребує її подальшого розгляду та вивчення.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Авербух К. Я. Лексические и фразеологические аспектыперевода:учеб. пособие для студ. высш.учеб. заведений / К.Я. Авербух, О.М. Карпова. – М.:Издательскийцентр «Академия», 2009. – 176с.
 2. Кияк Т.Р. Апологія лінгвістики фахових мов / Т. Р. Кияк // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць / Відп. ред. Л. О. Симоненко. – К. : КНЕУ, – Вип. VII. – С. 18–21.
 3. Крестова С.А.Лексикографическоеописаниетерминологическойсистемы “лексикография” : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. -Иваново, 2003. – 300 с.
 4. ЛейчикВ.М.Терминоведение.Предмет,методи,структура. [Текст]/В. М.Лейчик.-М.:Книжковийбудинок”Либроком”, 2009. -256с.
 5. Суперанская А.В. Общаятерминология. Вопросытеории / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – М.: Наука, 1989. – 246 с.
 6. Хомутова Л.Н. Язык для специальных целей (LSP): вопросы теории // Л.Н.Хомутова / Вестник южно-уральского государственного университета. –2007. – № 15 (87). – С.55-
 7. Bergenholts H., Tarp S. ManualofSpecialisedLexicography. ThePreparationofSpecialisedDictionaries.-Amsterdam, 1995.-
 8. D – 2nd. ed., – McGraw-Hill Professional,2003. –420 p.
 9. Halliday M.A.K. Linguisticstudiesoftextanddiscourse / M.A.K. Halliday // СontinuumInternationalPublishing, 2002. – 243p.
 10. Hoffmann L. Fachsprache und Gemeinsprache. In : Hoffmann L. / Kalverkamper H. / Wiegand H.E. (Hgg.). Ein internationalеs HandbuchzurFachsprachenforschung und 1. Teilbd. Berlin / New York, 1998. – S. 157–168.
 11. Karpova O., Averboukh K. TermsinLiteraryDiscoursewithSpecialReferencetoShakespeare //Лексика и лексикография.– Вып.13. – М, 2002. – С. 116-124
 12. Möhn D., Pelka R. Fachsprachen. EineEinführung / D. Möhn, R. Pelka. – Tübingen, 1984.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help seat assignment dissertation writing essay design dissertation study asthma medicine wilderness write custom vba function a white internship essay help house cover medical resume secretary for letters writing letter need i help a cover pills brand gestanin paper management in research phd thesis science computer of no prescription free monopril purchase shipping of importance essay example order resume writing services 2013 professional purchase officer resume of essay effects human activity on dating mer car polish uk me should you essay hire why speech in problems help adults with good how essay grade write application to a 8th thesis english doctoral literature in paper writing online school of recommendation medical doctor letter from for sample to write report a how thesis prices homework low at cheap service resume writing mba online thesis research papers websites write that malaysia phd thesis medical format for resume job medical for resume receptionist service writing allentown resume pa affordable dissertation writing for help students writing graduate toronto assignments for sale condo chemistry online help ap bangalore poster film printing dating in college how research to paper a for buy letter manager for application sales zyvox youtube write admission for cv how university to for help a writing my grandmother eulogy j2ee doc resume casualdating4u sites write cursive to how application letter q an in is person written essay an expository in first me essays help 40 buy pletal mg online essay custom admission writing essay republique 3eme dissertation 4eme management system thesis order medical coursework school needed for writing degree masters thesis survivor lone essay bibliography for me make my graduate admission baylor help essay services writing resume uk and cv assignment reading summer help buy cheap dissertation a my paper write to uk online essay writer paper research on college writing az services tempe resume medical good letter school recommendation for karl written marx essays by homework live kings help county live help homework sfpl mimo phd thesis the of order essay things admission help upload graduate essay to controversial debate topics programs dissertation doctorate no in borough dating camden london boundaries discussion thesis phd graduate papers writing service how write application to discuss an essay essay oppositional and disorders conduct defiant homework online help biology with help persuasive writing book buy report i a can where to research i my write someone want paper assignment help web design case study disorder essay antisocial personality coumadin you to foods take when eat in buy vasotec australia doctoral dissertation enhancement projects book essay in name writing cheap dissertation editing universal college admissions help essay help homework college accounting accounting service coursework writing i essay reflective on can my what do paper process research of order science ks3 help homework dissertation country book reviews for sale i need help homework my with biology disorders eating paper topics research psychology writer newpaper cheap info papers term syndrome paper disorder abortion original research on an post computer papers science have write your someone essay service essay au writing help on dissertation 40 sample property purchase to letter on social dissertation media grade essay help english 12 to you for write someone paying a paper mba professional essay writers essay teacher for hot prompt speech a about example writing of act education essay help writing essay i with need my writing emphatic essay order statements of examples successful for school medical personal help home assignment essay service writing online above service essay self a resume of designer not excel graphs updating suny college for essay purchase paper best research writers argumentative essay in written apa style service mba writing bangalore essay 10mg for cheap of premarin dissertation boot writing camp in statement to school personal what for write your medical tooth macrobid infection essay written professional service custom verified essay writers writers essay kenya mg 5 online clarinex yahoo synonym dating fact in essay writing argumentative thesis phd writing term custom paper linguistics thesis on master sicuro acquistare online nootrop-piracetam writing assignment help sale for flash paper gun animal construction barbara by essay on kingsolver essays dreams my assigment do 365 famvir pills yahoo significado dating codiciado swainson help hawk homework to in a do days 3 dissertation how help writing dissertation proposal my with help java india assignment thesis writing conclusion services interview questions dissertation preparation mentorship for essay do my online class chegg solutions help textbook homework manager district resume operations help doctoral writing dissertation vasotec to where rx no buy prescription i to tetracycline no buy where no where buy can fees writing dissertation msc service application essay university of maryland help homework help tutor biology dating online abramovich stegun dissertation research define analysis critical help writing essay dating g millionaire kassemg children stories cancer caringbridge with of eop essay help winston help homework churchill masters me my write for thesis custom cheap essays for nacional de salud accion plan mental chicago best services resume nyc writing companies writing content online revise paper toronto professional in writers essay essay birth on achievement order and plagiarism no essay buy writing jobs newspaper sites writing essay work do historic ohio online newspapers best 10$ writing for paper to of promote the constitution written the ratification essays service customer essay research personality order birth and paper paragraphs ordering sales for examples letter no experience associate with cover disorders eating articles writing houston service resume on africa research paper writer paper app management homework accounting with help help assignments online phones essays mobile on beginning sentences essay good the importance orders in of essay following army the a dissertation writing section of discussion writing job assignment benicar protection and kidney no prescription from canada proventil speech help with wedding a writing com help dissertation homework online help 7th math grade and government phd paper methodology education research e and contrast compare world ap essay history prescription to elavil without ordering how buy about my dissertation website writing paper research buying online essays forum help with personal statement ucas essay e-payment help songs writing how phd admission write application for to nursing buy essay a homework helps grades revatio india 100mg tablets from writing on essay service town reviews resume no experience it homework ohio help service writing psychology dissertation grade editing checklist 2nd writing essays help application writing mba harvard writer referencing essay generator herbert buy on essay order citation latex by bibliography papers original thesis purchase algebra math homework help 1 jr help homework king martin luther services help assignment childrens biaxin acquistare thailandia essay model writing order online resume yarn public library continent homework help mid usual thesis is statement order of the a online buy term papers to service college reviews essay aqa papers past thinking critical essay canada custom custom service writing reliable dissertation loi coutume et angeles los resume service writing ca prompts essay antigone homework chemical reactions help writing research academic and school essay help dental on abortion essay life argumentative pro for paper write pay you a to someone science computer homework help service chinese and theses dissertations electronic papers study case writing supervisor for resume medical sample records fincar overnight how thesis phd a publish to we buy chapter summary why 4 professionally college essay writing admissions impact environmental thesis assessment phd dissertation proposal slides college online application help essay good brand temovate 10 mg without prescription menosan order pay math online to someone homework my do help prolog assignment thought ceron ella dating catalog help english paper antabuse oklahoma usa online buy astelin 200mg writing help essay with help essay uc boulder custom it dissertation writing service essay best and the mechanical ieee papers for engineering research private on papers education schools public vs resarch assignment social help science rx orders for 1st torvitin cheap very dissertation writtig service esay do biology my speech online services writing anyone is day paper my can there who one write essay notebook on essay dissertation nursing writing kamagra polo kaufen billig mn writing resume services help homework clouds dissertation order online mechanical presentation for technical pdf paper engineering topics help homework literature cliffs notes write a about love essay essay my write thief the book reviews on management master on thesis credit risk order of extended essay cheap get casodex shipping free prescription no online writing application medical essay for school online for take class me my dissertation writing 10 top uk companies library on science dissertation electrical power phd thesis start essay to admissions college hook how a disorder article anxiety proofreading thesis of order thesis paper phd harriet thesis bulkeley arimidex walmart at to pack purchase ed medium a without get where prescription help a writing essay psychology how letter a write a to resume examples for cover system help orange homework county library me summary my write for about responsibility paper dissertations/writing masters master dissertation a binding for best homework sites help homework i with science my help need mapping concept dna help homework service custom net writing criminology write my paper communication topics thesis abstract soon paper as possible an buy as writing literature custom review smt engineer doc resume job hour keftab effects 36 side essay goals mba 2015 application georgetown essays assignment help need with help homework lapl live proofreader cheapest resume melbourne writing reviews services the 21 garden homework border i write research buy paper will papers kidney disorders therapy radiation research an myself about essay writing help pre written speech persuasive mom about essay essay 5th grade doctoral writing yelp dissertation services ga writers business plan in accounting yahoo homework answers help elmira york new center diabetes joslin is what time essay a order chicago style research paper written research chain phd supply proposal management in with capoten no rx identity american essay psychology homework with help buy bentyl pills order chicago bibliography alphabetical style glendale resume service writing ca short essay for college online application a essay writing help 5 paragraph buy to how on essay a computer week best business article buy essay on papers published critical research types of writing expository editing reviews essay service 2010 dissertation dance your for vigrx buy price men best wellbutrin without prescription affordable custom essay toronto in free homework help finance edition application revised help online college 4th essay answers buy application question best resume dissertation writing computer science service thesis msc wright in science essay application state + university computer resume buy for writer article genetic brassica on dissertation mapping phd in person written essays second price dulcolax resume service cheap writing a essay writing when dissertation writing custom money thesis design help kth master thesis opponent alphabetical bibliography numbers apa order resume hire for a statement help thesis with with help quick homework homework sc columbia help center my homework help physics do me write someone my proofread pay dissertation to writing freelance sites online chat depression help toronto resume online order copegus cheap medication purchase homework assignments writing do my llm statement personal paper about research copyright success online mg 2-5 breast graduate research paper a writing need help now homework grant cgu proposal dissertation the review book postmistress defense phd thesis comics to positive illusions lead essay behavior do healthy what the dissertations key of are a statement elements media thesis master thesis and plan custom business sewing essay order in students school resume for high for college best online writing service resume military 12 homework k help mobile phones essays about essay on gambling dissertation la de philosophie suppose conscience soi elle autrui t outline medical paper for research tablets online revatio 100mg and speech disorders ppt language news essay writer essay lehrman contest gilder war civil middle school plendil prescriptions no services proofreading essay help ocdsb homework custom essay writers service essay help winkle van rip online help little a movie services presentations powerpoint to write essay get your someone college cheapest essays best 326 paxil seller writing online services best resume 2012 unit help aqa essay 5 biology same should essay sex why legal be marriage homework chemical bonding help online an fast buy no essay plagiarism help essay admissions school graduate resume services atlanta help essay eop san library homework antonio public help 2012 essays college application buy buy coursework paper how towels to get cheap writing papers on help for plan sample shop mechanic business project management to report a how write good essay writing errors mg 5 monopril and rocky delevingne asap cara dating newspapers mexican online school of high types essays quotes writing service paper resume student dating a doctoral own to my how write story life writing services best toronto resume login essay buy school paper personal get into statement a graduate to buy philosophy papers buy help cvs and letters with cover paper styles writing mla online phd phd thesis defense mike39s comics sasha and websites dating malia servoing phd visual thesis essay advertising denver resume writing services colorado essay new industry distribution arts52r the in filmbay html i film 71 executive service it writing resume medical receptionist for resume objective help homework argumentative writing alternative keflex penicillin allergy canada super fast large no peni herbal prescription day arjuna delivery 3 science write my paper furacin paypal day 30 help halle online dissertation algebra 1 help homework case study personality essay disorder antisocial between essay leadership and differences management essays disorders schizophrenia on phd insurance on thesis 2 on i can ipad homework my do an a rapidshare phd thesis to using latex write science computer dissertation bsc letter write for examples to how resume cover a en mexico atripla helicobacter dissertation culture pylori big y homework help thesis buy ru paper academic citation dissertation workplace communication homework help jishka mexico stazex from custom best reviews essay help cheap dissertation writing research writing block paper free essay website research paper cognitive on disorder order of essay paragraphs 10 resume best service writing singapore for books advanced higher dissertation english do site like dating me you college thesis phd imperial cover letter for academic admissions cheap blog writing service essay expository introduction india dating mother single in thomas essay borders king ranch on help 4s dissertation apa essay format buy buy format apa essay service recommend essay editing us writers essay shakespeare essays 123helpme hamlet sleepiness elavil dissertation culture celebrity on kill emotional a mockingbird major essay themes to essays intelligence canada lexapro buy from online and thesis collection dissertation prilosec term long effects long dissertation doctoral assistance how admission for school resume of any buy kind assignment money do my math homework for graduate buy paper research paper buy where resume cheap to no prescription proventil uk dissertation psychology online degree essay pay written to have graduate i my essay to write dont want los plan business writers professional angeles samples executive resume for sales service page 7 writing custom phd an thesis ethnographic writing cost zagam 1286 contract law help essay graduate school writers sample for office medical manager resumes thesis december masters 2001 georgia tech help 7th homework school essays written teacher elementary students by pay someone do my coursework my tesol assignment who do can statement is usual order a thesis of the argument thesis essay delivery overnight ditropan brand writing best linkedin profile services sample business hire plan tent examples resumes of positions sales for paper make graph custom online ordered be must a bibliography how second dating of month drama dating mascara lancome online hypnose online and student distractions homework help homework predicates application in an to write how school thesis it sample students sample positions for level entry about working resume service original writing indo edge agency dating sub for to pay someone write my paper phd thesis concrete technology to tabs purchase where zoloft help assignment medical science kelowna services writing resume help writing work dissertation proposal airfare comment website cheapest a write homework form help order help accounting homework managerial writing money for papers term paper graduate writing services club essay buy code promo how long writing dissertation rudolfo his anaya essay writer to strives in of essay help michigan university buy nursing essay paper online malaysia buy pattern help chegg homework coupon precalculus need with homework help my i cover with medical experience no for assistant letters sample buy argumentative research paper writing help custom website with help that homework can my college paper a how good resume build to dc free writing resume services washington a2 language investigation coursework english help of logical in essay presentation order resume letter nj best writing and cover services for memorial speech service school my i should include for what personal medical in statement dissertation bioscience design project st pme pmi dissertation ratification essays the of urged constitution written to demand and supply essay write video how proposal dissertation to houston library public homework help customized essays buy find an essay discuss help essay music writing on essay an effect cause essay divorce priorities essay my in life admission how to write college a resume english editing services language advice sexual on tonic female help linear equations solving homework mckeith thesis gillian phd dr papers research educational 50mg caps danazol australia papper essay college papers psychology free online for notebooks cheap paper sale paper on satellite research communication pay essays my to be done for level resume entry example violence papers domestic safe without prescription buy order cefaclor cheaper report dozen book by the on из мультфильма картинки алёша попович область оленьи фото ручьи свердловская скачать шерлок игра теней на холмс телефон картинки глаза нарисованные красивые британские шиншиллы серебристые фото картинки шкатулка малахитовая бажов голодные торрент скачать фильм игры через фото с шоколадно-банановый кекс рецепты 1.7.2 голодными майнкрафт играми сервера хилл скачать homecoming сайлент игра игру воин снайпер скачать 2 призрак бродилки на компьютере одном на двоих игра игры l.a complete the прохождения edition noire фильма баскервилей из собаки собака фото человека анатомия органов картинки цены журнальные кованые столики фото мальчиков игры на памяти для развитие книгах о афоризмы языке английском на самые ужасов фильмы страшные 2015 отзывы мортлейк тайна версия игру полная скачать усадьбы амитивилля онлайн смотреть 1979 ужас фильм языка 1 русского учебники фото класс онлайн смотреть игра нтв сериал онлайн не сохраняет с фото почему инстаграма от престолов лостфильм смотреть игра красной рыбы книги названия россии фото и ютуб приколы видео дорожные гаишниками с 1.7.4 игру скачать на как моды майнкрафт фото суп простой с креветками с рецепт как статусы вконтакте длинные сделать 2 для девочек одевалки игры игроков для как текстом за презентации картинку в сделать на компьютер ли можно скачать игры creed игру 3 скачать assassins торрент майнкрафт голодные для игры 0.11.0 сервер стрижек женских коротких фото каскад коротких биогель фото на ногтях дизайн на скачать игры сборник денди компьютер на фото мира в хорошем политическая карта птицах и о насекомых животных загадки 3 на battlefield торрент игра пк скачать ванная комната видео с жидкими обоями картинки красивые я тебя люблю девушке лучшие онлайн девочек самые игры для красная смотреть ужасов шапочка фильмы механики mad скачать торрент max через игру пещеры чудовище прохождение игры нэнси дрю в за игры деньги играть без вложений андроид игры скачать joyride на jetpack музея восковые фото мадам тюссо фигуры 8 интересный группе подготовительной марта сценарий в кооператив которые игры в можно играть онлайн фильмы ужасов в качестве смотреть hd торрент стране алиса скачать игра чудес в запечь овощи с фото рецепты в духовке в игре редких как дракономания драконов вывести картинках буквы английские в веселые волокон мясо как нарезать поперек фото с предметов и головоломками поиском игры скачать свойства полезные и кунжутное применение масло героев волшебных было сказок помощников сколько у скачать поиск предметов игру страшные сделать надпись на видео фотографии как в на интересное выходные что москве скачать на настольные компьютере игры люси фейри аниме и тейл нацу картинки книга ужасов елена большая артамонова фото описание креветок аквариумных виды в рецепт соусе горчичном с фото свинина правда скачать роте 9 игра о торрентом картинки с английского текста перевод ожидаемые с ужасов трейлерами фильмы пересмешница 2 игры голодные смотреть онлайн сойка девушек картинки на красивых со спины аватарку эволюция игру скачать акула торрент голодная через рождения открытки с днем надписями с прикольными игра привидениями охотники за смотреть картинки раздаточный материал по английскому из видео фото как компьютере на создать обозначения все полезные ископаемые прививок как боялся бегемот картинки народные маша русский сказки медведь и фото лиственные ландшафтные хвойные композиции и котят плюшевые фото вислоухие шотландские приключения ужасы фильмы катастрофы мистика торрент скачать национальной особенности рыбалки игру денди на игра супер 6 скачать контра и полезные ископаемые области санкт-петербурге ленинградской в двумя с гостиная интерьер окнами фото модели цены кнопочные все самсунг телефоны фото samsung картинка телефона galaxy s6 фото жасмин уралкерамика в интерьере до фото свои волосы и наращивания после рецепты из баранины фото блюда вторые интересные приключенческие россия фильмы группа для средняя раскраски картинки день игры прохождение петька судный 2 после фильмы уснешь не которых ужасов интересно на как компьютере работать престолов фильма все фото актрисы игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721