АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито сутність управління доходами бюджету, проаналізовано структуру та динаміку надходжень Державного бюджету України, рівень виконання плану за доходами та ефективність середньострокового прогнозування.

Ключові слова: доходи державного бюджету, упраління доходами, податкові надходження, податковий борг, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, міжбюджетні трансферти.

 В статье раскрыта сущность управления доходами бюджета, анализ структуры и динамики поступлений Государственного бюджета Украины, уровень выполнения плана по доходам и эффективность среднесрочного прогнозирования.

Ключевые слова: доходы государственного бюджета, упраления доходами, налоговые поступления, налоговый долг, неналоговые поступления, доходы от операций с капиталом, межбюджетные трансферты.

 In the article the essence of managing revenue is revealed, the structure and dynamics of the Ukrainian State Budget revenues are analyzed, the level of the planed income and the effectiveness of the medium-term forecasting are disckosed.

Keywords: government revenues, income management, tax earnings, tax debt, non-tax revenues, income from capital transactions, intergovernmental transfers.

 Постановка проблеми. Розроблення ефективних методів фінансової політики щодо забезпечення доходів держави є особливо важливим і актуальним у контексті поступального економічного розвитку України, де ефективно управляючи бюджетними коштами держава може забезпе­чувати головні пропорції у розвитку галузей виробничої і невиробничої сфери, здійснювати перерозподіл фінансових ресурсів між різними регіонами та захист найменш захищених верств населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління доходами Державного бюджету перебувають у центрі уваги багатьох дослідникiв галузі державних фінансів, таких як Близнюк О., Буряченко А., Гапонюк М., Лачкова Л., Луніна І.,  Опарін В., Оспіщев В., Павлюк К., Сибірянська Ю., Славкова А., Федосов В., Яцюта В. Науковці визначають економічну сутність доходів бюджету та звертають увагу на недосконалість структури доходів Державного бюджету, однак положення наукових досліджень потребують подальшого розвитку та узагальнення в контексті ефективного використання системи управління доходами Державного бюджету у фінансовому механізмі держави.

Метою дослідження є визначення особливостей управління доходами  державного бюджету.

Виклад основного матеріалу. Управління доходами бюджету є складною, системою, що складається із органів управління та самого процесу управлінської діяльності. При цьому, органи управління, які об’єднують органи виконавчої та законодавчої влади, органи оперативного управління та органи не фінансового профілю, які безпосередньо чи опосередковано приймають участь в управлінні доходами бюджету, разом із платниками податкови і неподаткових платежів становлять суб’єктів цієї системи, а об’єктами є безпосередньо сама система доходів а також діяльність зазначених суб’єктів загалом.

Складність дослідження цієї проблематики полягає в тому, що в більшості наукових праць питання управління доходами бюджету зводиться до управління податковими надходженнями, які є лише складовою системи доходів бюджету, хоча і значною, а сам аналіз ефективності управління – до аналізу виконання планових показників. Мало досдідженим є саме поняття «управління доходами бюджету», що не дозволяє розвивати методологічну основу аналізу досліджуваного процесу з управлінської точки зору.

Проте, у своїх працях Сибірянська Ю. В. дає таке визначення поняттю «управління доходами бюджету» – це сукупність форм і методів організації системи доходів бюджету і формування бюджетних ресурсів з метою забезпечення своєчасності і повноти надходжень до бюджету. Складовими такого виду управління на думку науковця є: 1) прогнозування та планування доходів; 2) адміністрування доходів бюджету, яке охоплює організацію самостійної сплати податків і неподаткових платежів та управління податковим боргом; 3) контроль за виконанням доходів бюджету [9]. Спираючись на таку структуру досліджуваного процесу, можна стверджувати, що управління доходами бюджету є вузькою галуззю управління загалом, саме тому дослідження його повинно відбуватися на засадах менеджменту.

Сибірянська Ю. В. виділяє такі функції управління доходами бюджету, що виділяються відповідно до етапів управління доходами бюджету та розкривають зміст такого виду управління саме з позицій менеджменту:

1)                      функція планування (прогнозування);

2)                      функція організації та координації;

3)                      функція мотивації;

4)                      функція контролю [9].

Під час функції планування розробляються конкретні плани управління доходами, виконання чи не виконання яких повинно виявляти слабкі сторони управління, та сприяти пошуку невикористаних резервів. При цьому планування повинно здійснюватися на основі ефктивних методів прогнозування, тобто на основі тих методів, що враховують постійну мінливість зовнішнього середовища. Безпосередня реалізація наповнення бюджету відбувається завдяки організації та координації діяльності суб’єктів управлінського процесу, але фективності при ноавненні бюджету можливо досягти лише при належному рівні мотивації та контролю.

Отже, управління доходами бюджету є складним управлінським процесом, ефективність якого можлива за умов узгодженного, пезперервного та взаємнодоповнюючого поєднання і реалізації визначених функцій.

Для оцінки управління управління доходами державного бюджету України важливо здійснити їх структурно-динамічний аналіз. Це дозволить визначити обсяги сформованих за відповідний період доходів, їх зміну, тобто збільшення чи зменшення, що стало причиною таких тенденцій, а також, які види доходів державного бюджету України мають найбільший вплив при формуванні дохідної частини бюджету держави і до якого виду доходів, з точки зору легкості їх управління та значущості для бюджету, вони відносяться.

Таблиця 1

Динаміка доходів Державного бюджету України за 2009 – 2012 рр.,
млрд. грн.*

Показники:

2 009 р.

2 010 р.

2 011 р.

2 012 р.

Абсолютний приріст, млрд грн.

Темп приросту, %

2010-2009 рр.

2011-2010 рр.

2012- 2011 рр.

2010/ 2009 рр.

2011/ 2010 рр.

2012/ 2011 рр.

Податкові надходження

148,92

166,87

261,60

274,72

17,95

94,73

13,12

12,05

56,77

5,02

Неподаткові надходження

50,68

65,07

49,09

68,29

14,39

-15,98

19,20

9,66

-9,58

7,34

Доходи від операцій з капіталом

1,06

0,59

0,52

1,23

-0,47

-0,07

0,71

-0,32

-0,04

0,27

Трансферти

7,77

6,62

2,72

1,34

-1,15

-3,90

-1,38

-0,77

-2,34

-0,53

Інші доходи

1,28

1,46

0,69

0,47

0,18

-0,77

-0,22

0,12

-0,46

-0,08

Всього

209,70

240,62

314,62

346,05

30,92

74,00

31,43

20,76

44,35

12,01

* Джерело: [4, 5, 6]

Як свідчать дані таблиці 1, протягом 2009-2012 рр. спостерігалося зростання доходів Державного бюджету України. У 2011 р. вони становили 314,62 млрд. грн. (100,4 % від пнанових показників), що на 74,00 млрд. грн., або 30,75% більше ніж у 2010 р. В свою чергу, саме у 2010 році відбулося зростання доходів бюджету, після кризового 2009 р., коли вперше за роки незалежності сума доходів  Державного бюджету України знизилась на 22 млрд. грн. або на 9,5 % і склала 209,7 млрд. грн. (82,1 % від планових показників). Доходи бюджету у 2012 р. склали 346,05 млрд. (90,4 % від планових показників), що на 31,43 млрд. або 9,99 % більше ніж у попередньому році. Таким чином, у 2010-2012 рр. відбулося зростання обсягів доходів державного бюджету після гризового 2009 р., що є позитивним явищем.

При цьому, основним джерелом доходів бюджету є податкові надходження, для яких протягом досліджуваного періоду була характерна стабільна позитивна динаміка, а питома вага у загальній сумі доходів змінювалася в межах від 69,35 % до 83,15 %. Виконання плану по податкових надходженнях до Державного бюджету України відбулося лише у 2011 р. Для 2009 р., 2010 р., та 2012 р. було характерне недовиконання. Таку ситуацію можна поясними значими втратами державного бюджету від надання податкових пільг та скадністю управління податковим боргом.

Зокрема, втрати від надання податкових пільг у 2011 р. становили 56,8 млрд. грн., що на 22,7 млрд. грн., або на 62,8 % більше ніж у 2010 році. У 2012 р. вони становлять 46,5 млрд. грн. При цьому більше 90 % загального обсягу всіх втрат становили втрати по податку на додану вартість. Як стверджує Г.К. Яловий і Д.А. Бабій, значна частка пільг надається навіть не виробничим галузям економіки, а фінансовому сектору та торгівлі. Тобто пільгове оподаткування прибутку часто надається тим сферам економіки, які і без того отримують надприбутки [11].

Щодо сучасних тенденцій податкового боргу, то у 2009 р. він становив  11,8 млрд. грн., що відповідало 73 % загального обсягу податкового боргу, або 3,9 % ВВП. Проте попри розробку і реалізацію заходів економіко-правового, організаційного, соціального та іншого характеру, а також прийняття законодавчих актів, що встановлюють  повноваження податкових органів в посткризовий період, обсяги податкового боргу в Україні залишаються значними. Так, станом на 01.01.2012 обсяги податкового боргу до Державного бюджету України склали 7,2 млрд. грн. Співвідношення податкового боргу до обсягів мобілізації податків і зборів у 2011 р. склало до Державного бюджету 4,8 %. Головною причиною такого стану є недостатня дієвість існуючого механізму державного управління податковим боргом, що обумовлено  безсистемністю вжиття заходів впливу на поведінку платника, недосконалістю механізмів податкової застави, реалізації заставного майна тощо [10].

Також слід додати, що при управлінні податковими надходженнями бюджету функції контролю та мотивації суб’єктів системи управління доходами бюджету реалізовуються на низькому рівні. Зокрема, за даними моніторингу ДПСУ за  2006 – 2012 рр. присутня недовіра платників податків до існуючої податкової системи (5 балів за десятибальною шкалою, що є низьким показником), а також невдоволеність умовами праці зі сторони працівників органів ДПС.

Що стосується неподаткових надходжень, то протягом досліджуваного періоду відбулося зростання обсягу їх надходжень від 50,68 млрд. грн. у 2009 р. (115,6 % від планових показників) до 68,29 млрд. грн. у 2012 р. (101,2 % від планових показників). Загальна позитивна динаміка була характерна також і для доходів від операцій з капіталом, але рівень виконання плану був на рівні 44,0 % у 2009 р. – 59,7 % у 2012 р.

Стосовно трансфертів Державного бюджету України, то їх обсяги у 2009 р. були найбільшими і складали 7,77 млрд грн. (87,3 % від планових показників). 2011 р. становили 2,72 млрд. грн. (96,4 % від планових показників), що на 3,90 млрд. грн. менше, ніж у 2010 році. У 2012 р. їх обсяги зменшились до 1,34 млрд. грн. (94,3 % виконання).

Значні відхилення фактичних і планових значень свідчить про недосконалість методів планування та прогнозування доходів бюджету протягом досліджуваного періоду. Для підтвердження цього також проведемо аналіз ефективності прогнозування доходів Державного бюджету України за 2012-2014 рр., порівнявши прогнозні дані по доходах та даних загального обсягу доходів (без урахування трансфертів), затверджених Законом України «Про державний бюджет України» на відповідний рік.

Таблиця 2

Аналіз ефективності прогнозування доходів Державного бюджету України на 2012-2014 рр.

Показники:

2012 р.

2013 р.

2014 р.

затверджений план у Законі України «Про Державний бюджет України» , млрд. грн.

346,1

351,2

395,3

середньостроковий прогноз 2012-2013 рр.,млрд. грн.

300,9

343,1

відхилення, млрд. грн

45,2

8,1

відхилення, %

13,0

2,3

середньостроковий прогноз 2013-2014 рр.,млрд. грн.

384,7

396,9

відхилення, млрд. грн

-33,5

-1,6

відхилення, %

-9,5

-0,4

* Джерело: [1, 2, 3, 7, 8]

Відповідно до таблиці 2, відхилення між середньостроковими та затвердженими даними за досліджуваний період є значними, що свідчить про недосконалість недосконалість методів прогнозування та планування, які використовуються в Україні. Також Сибірянська Ю.В. виділяє і такі недоліки управлінського процессу при плануванні та прогнозуванні: відсутність розробленої та затвердженої методологічної та нормативно-правової бази планування та прогнозування; неврахування попередніх прогнозів у наступних періодах, відсутність чіткої стратегії розвитку; щорічна розробка нових прогнозів; дублювання функцій та слабка координація дій між органами влади щодо планування та прогнозування доходів бюджету; завищення планових показників доходів порівняно з їх фактичним виконанням у попередньому році; недосконалість методів прогнозування та планування, що використовуються в Україні; обмеженість та низька якість доступної інформації, закритість бюджетно-податкової статистики для незалежного дослідника [9].

Висновки. Отже, управління доходами бюджету – це складний процес, що включає в себе сукупність форм і методів організації доходів бюджету з метою своєчасності та повноти надходжень до бюджету. Проте, управління доходами Державного бюджету України протягом 2009-2012 рр. відбувається неефективно, про що свідчать  недовиконання планових показників, значні втрати бюджету від надання податкових нільг, неефективне управління податковим боргом, низький рівень організації праці суб’єктів управлінського процесу, а також високим рівнем недовіри платників податків до існуючої податкової системи, що негативно впливає на формування доходів державного бюджету, а в кінцевому результаті і на ефективність іх використання та досягнення загальнодержавних цілей розвитку України.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕД

 1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 № 4282-VI – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http:// zakon.rada.gov.ua/go/4282-17
 2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 22.12.2011 № 4282-VI – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http:// zakon.rada.gov.ua/go/4282-17
 3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 22.12.2011 № 4282-VI – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http:// zakon.rada.gov.ua/go/4282-17
 4. Звіт Державної казначейської служби України «Про виконання Державного бюджету України за 2010 рік»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147453
 5. Звіт Державної казначейської служби України «Про виконання Державного бюджету України за 2011 рік»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147487
 6. Звіт Державної казначейської служби України «Про виконання Державного бюджету України за 2012 рік»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147467
 7. Постанова Кабінету міністрів України «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки» від 5.04.2012 р. № 318 – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/318-2012
 8. Постанова Кабінету міністрів України «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2012 і 2013 роки» від 3.04.2012 р. № 257 – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/257-2011
 9. Сибірянська Ю. В. Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Ю. В. Сибірянська — К., 2009. — 20 с.
 10. Юр’єва О.І. Сучасні проблеми державного управління податковим боргом – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-3/doc/2/15.pdf
 11. Яловий Г.К., Бабій Д.А. Реформування податкової системи України – важливий та необхідний крок переходу до постіндустріального суспільства – [Електронний ресурс]. – Доступно c.  http://economy.kpi.ua/uk/node/231

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help social work homework order express resume online formatting service essay law buying essay without olzap insurance can39t ielts happiness buy money essay singapore thesis services editing reference dissertation thesis essay contest ayn rand write for a me business plan poojan online samagri dating reasonably priced discount viagra a plus without prescription essay my someone write to hire a write paper buy best to homework with apps help cheap dissertations marketing resumes and for sales sample research papers social anxiety disorder time homework my it do to essay papers buy college application my essay automatic write websites college students for research cheaper costco toilet than paper tadalis cheap sx quilling online paper purchase narrative style apa plans cabinet locking original thesis phd contribution help essay frankenstein writing australia service a business with help creating plan reader hiring essay help for french homework kids thesis banking in literature review order services albany writing ny resume paper statistics my write dating latino peditumque a what major the sections the paper research of order for correct is without a prescription cheap priced reasonably zithromax get resume writing services concord nc homework help vpl best cv professional writing uk services administrator resume dns thesis order quantity economic ct writing stamford resume services essay help ethan frome virginia homework help arlington online help grammar spinballs dating online hall forecast cathy diabetes professional writing speech services with goddess homework venus help college 25th anniversary essay writing edition admissions ethics writing essay service application a list writing letter z homework france help illegal writing are essay services writing friendship about essay in thesis education phd of to pay do term my someone paper writing essay help gcse writer paper research fahrenheit 451 help essay Maxaquin 20 10 - Lexington dosages Maxaquin reviews mg mg resume service writing seattle wa review services essay writing persuasive disorder eating essay anafranil sweetcheeks sale online for chegg like help websites homework services writing singapore report college writers paper online custom paper clips coursework ict help beach essay on descriptive paragraph to good write a sentence how 8 application free bench plans garden writing information service resume technology order an annotated alphabetical bibliography is in writing it resume service of case dissociative identity disorder studies online checked essays get resume writing toronto services executive doctoral service writing statement dissertation dissertation custom vancouver bc writing service order paragraph five economics homework help essay an friendship about of letter recommendation who my write can proposal in phd criminology research disorder studies identity dissociative case cortop best mg 20 price muscles homework help and dating 50 german site older dynamics help homework with questions essay psychological disorders rosehulman homework help hotline buy business farm to a plan dissertation (uk) service royal writing research paper critical thinking for application about essay to ideas write my writing dissertation objectives roosevelt essay theodore research download papers dissertation papers buy write dissertation i help can my community service essay award a buy presentation powerpoint and men dating online buy my homework my does dog libary help business plan writing for order a thesis of paper homework do people me willing to for rainforests help homework primary services editing essay comprare careprost drop write my assignment school essays writing good argumentative buy essay and contrast compare hockey help homework ice college online application essay engineering help write conclusion me a for help ireland dissertation nottingham papersquotquot quotquotresearch buyquotquot admission personal school writing for statement services law reviews writing resume service executive help quadrilateral homework creative paper craft writer india tritace editing consulting dissertation service help essay law writing tips paper plan details bailout help homework should parents with theme custom thesis stereotypically tveit you dating aaron help homework mathematics connected 2 my homework do parents my code discount custom writing online ordering thesis about psychology writing help essays gatsby weather great essays application an writing essay for a job i college a to buy want paper help admission essay purdue helpful homework essay written by kids my chemistry organic homework do mexico buy Berkeley buy 232 paypal - online from Glucophage Glucophage essay service community a language design acm abstraction and dissertation mechanisms distinguished photosythesis how is helpful prime buy essay college homework for students help project proposal management research phd in grammar homework help my edit someone essay need to i essay online buy persuasive bachelorette dating brit resume write how my can i help islam homework primary writing reaction paper do first employers cover or letter read resume assignments help smu sin receta Azimac get no Azimac prescription Gaspe cheap - meyers cartesian principle dissertation philosophy inaugural lodewijk metaphysical thought Mesa generic without get Nimotop Nimotop 200 pills online prescription Costa - mg goals mba essay guy same keep dating type glasses online review buy now do my homework i kindergarden help homework happiness essays buy does money uk golden over root counter the dissertation peine de sur mort la panic essays disorder on my for thesis write me of part with expository help essay esidrix cheap where to buy help analytical essay essay agencies writing a dissertation of madman of diary lab order report do assignment me my for college review term help paper australia glucotrol in buy libraries homework help arapahoe thesis management technology phd on resume ceo writing service essay writing help argumentative research buy cheap papers on do what paper my should i research person help with writing introductions essay template resume consultant environmental homework i to where go do my can with quotes dissertation help a writing thesis paper order essay cell anemia sickle uk to elocon fast and sample resume medical student coding billing for
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721