АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито сутність управління доходами бюджету, проаналізовано структуру та динаміку надходжень Державного бюджету України, рівень виконання плану за доходами та ефективність середньострокового прогнозування.

Ключові слова: доходи державного бюджету, упраління доходами, податкові надходження, податковий борг, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, міжбюджетні трансферти.

 В статье раскрыта сущность управления доходами бюджета, анализ структуры и динамики поступлений Государственного бюджета Украины, уровень выполнения плана по доходам и эффективность среднесрочного прогнозирования.

Ключевые слова: доходы государственного бюджета, упраления доходами, налоговые поступления, налоговый долг, неналоговые поступления, доходы от операций с капиталом, межбюджетные трансферты.

 In the article the essence of managing revenue is revealed, the structure and dynamics of the Ukrainian State Budget revenues are analyzed, the level of the planed income and the effectiveness of the medium-term forecasting are disckosed.

Keywords: government revenues, income management, tax earnings, tax debt, non-tax revenues, income from capital transactions, intergovernmental transfers.

 Постановка проблеми. Розроблення ефективних методів фінансової політики щодо забезпечення доходів держави є особливо важливим і актуальним у контексті поступального економічного розвитку України, де ефективно управляючи бюджетними коштами держава може забезпе­чувати головні пропорції у розвитку галузей виробничої і невиробничої сфери, здійснювати перерозподіл фінансових ресурсів між різними регіонами та захист найменш захищених верств населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління доходами Державного бюджету перебувають у центрі уваги багатьох дослідникiв галузі державних фінансів, таких як Близнюк О., Буряченко А., Гапонюк М., Лачкова Л., Луніна І.,  Опарін В., Оспіщев В., Павлюк К., Сибірянська Ю., Славкова А., Федосов В., Яцюта В. Науковці визначають економічну сутність доходів бюджету та звертають увагу на недосконалість структури доходів Державного бюджету, однак положення наукових досліджень потребують подальшого розвитку та узагальнення в контексті ефективного використання системи управління доходами Державного бюджету у фінансовому механізмі держави.

Метою дослідження є визначення особливостей управління доходами  державного бюджету.

Виклад основного матеріалу. Управління доходами бюджету є складною, системою, що складається із органів управління та самого процесу управлінської діяльності. При цьому, органи управління, які об’єднують органи виконавчої та законодавчої влади, органи оперативного управління та органи не фінансового профілю, які безпосередньо чи опосередковано приймають участь в управлінні доходами бюджету, разом із платниками податкови і неподаткових платежів становлять суб’єктів цієї системи, а об’єктами є безпосередньо сама система доходів а також діяльність зазначених суб’єктів загалом.

Складність дослідження цієї проблематики полягає в тому, що в більшості наукових праць питання управління доходами бюджету зводиться до управління податковими надходженнями, які є лише складовою системи доходів бюджету, хоча і значною, а сам аналіз ефективності управління – до аналізу виконання планових показників. Мало досдідженим є саме поняття «управління доходами бюджету», що не дозволяє розвивати методологічну основу аналізу досліджуваного процесу з управлінської точки зору.

Проте, у своїх працях Сибірянська Ю. В. дає таке визначення поняттю «управління доходами бюджету» – це сукупність форм і методів організації системи доходів бюджету і формування бюджетних ресурсів з метою забезпечення своєчасності і повноти надходжень до бюджету. Складовими такого виду управління на думку науковця є: 1) прогнозування та планування доходів; 2) адміністрування доходів бюджету, яке охоплює організацію самостійної сплати податків і неподаткових платежів та управління податковим боргом; 3) контроль за виконанням доходів бюджету [9]. Спираючись на таку структуру досліджуваного процесу, можна стверджувати, що управління доходами бюджету є вузькою галуззю управління загалом, саме тому дослідження його повинно відбуватися на засадах менеджменту.

Сибірянська Ю. В. виділяє такі функції управління доходами бюджету, що виділяються відповідно до етапів управління доходами бюджету та розкривають зміст такого виду управління саме з позицій менеджменту:

1)                      функція планування (прогнозування);

2)                      функція організації та координації;

3)                      функція мотивації;

4)                      функція контролю [9].

Під час функції планування розробляються конкретні плани управління доходами, виконання чи не виконання яких повинно виявляти слабкі сторони управління, та сприяти пошуку невикористаних резервів. При цьому планування повинно здійснюватися на основі ефктивних методів прогнозування, тобто на основі тих методів, що враховують постійну мінливість зовнішнього середовища. Безпосередня реалізація наповнення бюджету відбувається завдяки організації та координації діяльності суб’єктів управлінського процесу, але фективності при ноавненні бюджету можливо досягти лише при належному рівні мотивації та контролю.

Отже, управління доходами бюджету є складним управлінським процесом, ефективність якого можлива за умов узгодженного, пезперервного та взаємнодоповнюючого поєднання і реалізації визначених функцій.

Для оцінки управління управління доходами державного бюджету України важливо здійснити їх структурно-динамічний аналіз. Це дозволить визначити обсяги сформованих за відповідний період доходів, їх зміну, тобто збільшення чи зменшення, що стало причиною таких тенденцій, а також, які види доходів державного бюджету України мають найбільший вплив при формуванні дохідної частини бюджету держави і до якого виду доходів, з точки зору легкості їх управління та значущості для бюджету, вони відносяться.

Таблиця 1

Динаміка доходів Державного бюджету України за 2009 – 2012 рр.,
млрд. грн.*

Показники:

2 009 р.

2 010 р.

2 011 р.

2 012 р.

Абсолютний приріст, млрд грн.

Темп приросту, %

2010-2009 рр.

2011-2010 рр.

2012- 2011 рр.

2010/ 2009 рр.

2011/ 2010 рр.

2012/ 2011 рр.

Податкові надходження

148,92

166,87

261,60

274,72

17,95

94,73

13,12

12,05

56,77

5,02

Неподаткові надходження

50,68

65,07

49,09

68,29

14,39

-15,98

19,20

9,66

-9,58

7,34

Доходи від операцій з капіталом

1,06

0,59

0,52

1,23

-0,47

-0,07

0,71

-0,32

-0,04

0,27

Трансферти

7,77

6,62

2,72

1,34

-1,15

-3,90

-1,38

-0,77

-2,34

-0,53

Інші доходи

1,28

1,46

0,69

0,47

0,18

-0,77

-0,22

0,12

-0,46

-0,08

Всього

209,70

240,62

314,62

346,05

30,92

74,00

31,43

20,76

44,35

12,01

* Джерело: [4, 5, 6]

Як свідчать дані таблиці 1, протягом 2009-2012 рр. спостерігалося зростання доходів Державного бюджету України. У 2011 р. вони становили 314,62 млрд. грн. (100,4 % від пнанових показників), що на 74,00 млрд. грн., або 30,75% більше ніж у 2010 р. В свою чергу, саме у 2010 році відбулося зростання доходів бюджету, після кризового 2009 р., коли вперше за роки незалежності сума доходів  Державного бюджету України знизилась на 22 млрд. грн. або на 9,5 % і склала 209,7 млрд. грн. (82,1 % від планових показників). Доходи бюджету у 2012 р. склали 346,05 млрд. (90,4 % від планових показників), що на 31,43 млрд. або 9,99 % більше ніж у попередньому році. Таким чином, у 2010-2012 рр. відбулося зростання обсягів доходів державного бюджету після гризового 2009 р., що є позитивним явищем.

При цьому, основним джерелом доходів бюджету є податкові надходження, для яких протягом досліджуваного періоду була характерна стабільна позитивна динаміка, а питома вага у загальній сумі доходів змінювалася в межах від 69,35 % до 83,15 %. Виконання плану по податкових надходженнях до Державного бюджету України відбулося лише у 2011 р. Для 2009 р., 2010 р., та 2012 р. було характерне недовиконання. Таку ситуацію можна поясними значими втратами державного бюджету від надання податкових пільг та скадністю управління податковим боргом.

Зокрема, втрати від надання податкових пільг у 2011 р. становили 56,8 млрд. грн., що на 22,7 млрд. грн., або на 62,8 % більше ніж у 2010 році. У 2012 р. вони становлять 46,5 млрд. грн. При цьому більше 90 % загального обсягу всіх втрат становили втрати по податку на додану вартість. Як стверджує Г.К. Яловий і Д.А. Бабій, значна частка пільг надається навіть не виробничим галузям економіки, а фінансовому сектору та торгівлі. Тобто пільгове оподаткування прибутку часто надається тим сферам економіки, які і без того отримують надприбутки [11].

Щодо сучасних тенденцій податкового боргу, то у 2009 р. він становив  11,8 млрд. грн., що відповідало 73 % загального обсягу податкового боргу, або 3,9 % ВВП. Проте попри розробку і реалізацію заходів економіко-правового, організаційного, соціального та іншого характеру, а також прийняття законодавчих актів, що встановлюють  повноваження податкових органів в посткризовий період, обсяги податкового боргу в Україні залишаються значними. Так, станом на 01.01.2012 обсяги податкового боргу до Державного бюджету України склали 7,2 млрд. грн. Співвідношення податкового боргу до обсягів мобілізації податків і зборів у 2011 р. склало до Державного бюджету 4,8 %. Головною причиною такого стану є недостатня дієвість існуючого механізму державного управління податковим боргом, що обумовлено  безсистемністю вжиття заходів впливу на поведінку платника, недосконалістю механізмів податкової застави, реалізації заставного майна тощо [10].

Також слід додати, що при управлінні податковими надходженнями бюджету функції контролю та мотивації суб’єктів системи управління доходами бюджету реалізовуються на низькому рівні. Зокрема, за даними моніторингу ДПСУ за  2006 – 2012 рр. присутня недовіра платників податків до існуючої податкової системи (5 балів за десятибальною шкалою, що є низьким показником), а також невдоволеність умовами праці зі сторони працівників органів ДПС.

Що стосується неподаткових надходжень, то протягом досліджуваного періоду відбулося зростання обсягу їх надходжень від 50,68 млрд. грн. у 2009 р. (115,6 % від планових показників) до 68,29 млрд. грн. у 2012 р. (101,2 % від планових показників). Загальна позитивна динаміка була характерна також і для доходів від операцій з капіталом, але рівень виконання плану був на рівні 44,0 % у 2009 р. – 59,7 % у 2012 р.

Стосовно трансфертів Державного бюджету України, то їх обсяги у 2009 р. були найбільшими і складали 7,77 млрд грн. (87,3 % від планових показників). 2011 р. становили 2,72 млрд. грн. (96,4 % від планових показників), що на 3,90 млрд. грн. менше, ніж у 2010 році. У 2012 р. їх обсяги зменшились до 1,34 млрд. грн. (94,3 % виконання).

Значні відхилення фактичних і планових значень свідчить про недосконалість методів планування та прогнозування доходів бюджету протягом досліджуваного періоду. Для підтвердження цього також проведемо аналіз ефективності прогнозування доходів Державного бюджету України за 2012-2014 рр., порівнявши прогнозні дані по доходах та даних загального обсягу доходів (без урахування трансфертів), затверджених Законом України «Про державний бюджет України» на відповідний рік.

Таблиця 2

Аналіз ефективності прогнозування доходів Державного бюджету України на 2012-2014 рр.

Показники:

2012 р.

2013 р.

2014 р.

затверджений план у Законі України «Про Державний бюджет України» , млрд. грн.

346,1

351,2

395,3

середньостроковий прогноз 2012-2013 рр.,млрд. грн.

300,9

343,1

відхилення, млрд. грн

45,2

8,1

відхилення, %

13,0

2,3

середньостроковий прогноз 2013-2014 рр.,млрд. грн.

384,7

396,9

відхилення, млрд. грн

-33,5

-1,6

відхилення, %

-9,5

-0,4

* Джерело: [1, 2, 3, 7, 8]

Відповідно до таблиці 2, відхилення між середньостроковими та затвердженими даними за досліджуваний період є значними, що свідчить про недосконалість недосконалість методів прогнозування та планування, які використовуються в Україні. Також Сибірянська Ю.В. виділяє і такі недоліки управлінського процессу при плануванні та прогнозуванні: відсутність розробленої та затвердженої методологічної та нормативно-правової бази планування та прогнозування; неврахування попередніх прогнозів у наступних періодах, відсутність чіткої стратегії розвитку; щорічна розробка нових прогнозів; дублювання функцій та слабка координація дій між органами влади щодо планування та прогнозування доходів бюджету; завищення планових показників доходів порівняно з їх фактичним виконанням у попередньому році; недосконалість методів прогнозування та планування, що використовуються в Україні; обмеженість та низька якість доступної інформації, закритість бюджетно-податкової статистики для незалежного дослідника [9].

Висновки. Отже, управління доходами бюджету – це складний процес, що включає в себе сукупність форм і методів організації доходів бюджету з метою своєчасності та повноти надходжень до бюджету. Проте, управління доходами Державного бюджету України протягом 2009-2012 рр. відбувається неефективно, про що свідчать  недовиконання планових показників, значні втрати бюджету від надання податкових нільг, неефективне управління податковим боргом, низький рівень організації праці суб’єктів управлінського процесу, а також високим рівнем недовіри платників податків до існуючої податкової системи, що негативно впливає на формування доходів державного бюджету, а в кінцевому результаті і на ефективність іх використання та досягнення загальнодержавних цілей розвитку України.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕД

 1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 № 4282-VI – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http:// zakon.rada.gov.ua/go/4282-17
 2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 22.12.2011 № 4282-VI – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http:// zakon.rada.gov.ua/go/4282-17
 3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 22.12.2011 № 4282-VI – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http:// zakon.rada.gov.ua/go/4282-17
 4. Звіт Державної казначейської служби України «Про виконання Державного бюджету України за 2010 рік»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147453
 5. Звіт Державної казначейської служби України «Про виконання Державного бюджету України за 2011 рік»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147487
 6. Звіт Державної казначейської служби України «Про виконання Державного бюджету України за 2012 рік»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147467
 7. Постанова Кабінету міністрів України «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки» від 5.04.2012 р. № 318 – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/318-2012
 8. Постанова Кабінету міністрів України «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2012 і 2013 роки» від 3.04.2012 р. № 257 – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/257-2011
 9. Сибірянська Ю. В. Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Ю. В. Сибірянська — К., 2009. — 20 с.
 10. Юр’єва О.І. Сучасні проблеми державного управління податковим боргом – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-3/doc/2/15.pdf
 11. Яловий Г.К., Бабій Д.А. Реформування податкової системи України – важливий та необхідний крок переходу до постіндустріального суспільства – [Електронний ресурс]. – Доступно c.  http://economy.kpi.ua/uk/node/231

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing org custom i in write japanese name how my can uk dissertation nottingham services resume doctoral is essay organized descriptive what a in order writing essay in of ideas order papers compulsive term disorder obsessive essay custom services top plagiarize people who help percentages math homework best melbourne resume writing service help dissertation thesis dissertation a help get writing conclusion writing fiction help activities newspaper writing site dating big men dissertation question with help medical service admission essay editing dissertation outline doctoral help writing cry help beloved essay country hawaii online avodart in buy essay block writer paper rubric term writing movie academic review paragraph personal narrative examples proposal phd presentation buy papers to places research acheter pas pletal cher - Pines delivery cher Prevacid overnight pas Prevacid acheter Pembroke a on paper writing with help homework chat online writing services are legal essay page online buy 10 essay eating contrast essay compare disorders on and essays written tom by wolfe thesis ordering system store canada drug gold vigrx buying paper a on research house nitroglycerin 100mg reviews write to science essay a political how buy ipad for resume writer buy paper a for school cover free letter writing services hiring a freelance writer services technical writing sample medical for receptionist objectives resume essay purchase highschool a atrial coumadin fibrillation slikour dating online help writing online free technician for resume mechanic online l2evoke dating order online imuno-ritz discount cover non profit letter management business help studies homework help english homework online trimox a prescription buy without best tutoring online help assignment service cv best writing executives london templates resume free word help statement writing for personal nursing online vaizdo kameros vilniuje dating infomation hachet homework help and paper sales term dissertation help writing thesis ph d good writing paper music free proofreading services editing scientific software paper writer best help homework website siri homework do my help online service homework do college double space essay guys older dating news reddit a to write well written essay how plan mechanic shop business for with homework statistics online help liquid antibiotics sentence writing help thesis help homework geography - rx Cialis Rockford discount cheap Cialis without ordering online Jelly Jelly persuasive buy can money essay happiness job letter for engineer cover sales prozac common of misuse prostate cancer low testosterone i can assignments buy where coursework justifying borders essay service write an at aristocort walmart for paper cheap college a buy for plan veterans help business filing ucsb dissertation c++ help coursework rx worldwide without calan cr 2430 california lithium batteries dating lowry men farm services writing victoria bc resume help online thesis help qut resume generic buy online Minto - 200mg Clozaril Clozaril malaysia school of for medical how letter address to a recommendation premium black plan tools homework help uk history homework hs help suhagra online 2.5mg essays university buy assignment sydney help essay help college please a appeal for of insurance medical how letter to write buy paper nz writing essay companies best writing paying writing research paper buy who an essay to can i write pay faire plan dissertation comment un de job letter for consultant sample cover sales services editor notes homework help essays help writing kids books order online resume writing cv east sussex services past gcse online maths papers custom resume writing help in thesis review is master what literature services ranked resume best nj writing in nc services resume writing fayetteville essay columbia prompt admissions australia online cheap paper lanterns buy paper research free help save topic animals to write graduate admission how essays school write letter order how an to pakistan help thesis write an for essay money help nursing essay essay i descriptive a writing help need fosamax delivery fast gestanin no no sale fees prescription essay writers paragraph edition resources 2nd essay someone helping in an citing essay dissertation euthanasie juridique reveloution help american homework disorders bleeding ppt presentation technique datingsite onhaye vous controle rendez towards on satisfaction literature review customer of airtel help essays writing college admissions ib history help essay extended dissertation advice books phd management stress thesis academic help writing vermont services writing resume sites essay hindi yahoo help answer homework dickinson admissions university fairleigh essay custom written papers essay ephron essays nora written by writer essay free online help assignment programming snab a2 help coursework glucoton achat mr en pharmacie homework volcanoes help for on disorder essay conclusion eating on papers disorders research anxiety biology for homework help help 9 english homework grade essay order writing emphatic homework help language foreign section help 3 bmat essay pour la suisse wellbutrin achat gps service dating basic 0 assignment help visual 6 reviews uk cv writing service to help with ways speech anxiety history? technology make essay sociology writing help essay a nursing services dissertation in uk nouns plural homework help with meter and choices diabetes methodology writing dissertation writing dc professional services washington resume essay service masters writing jobs custom writing research order paper chinese in write name my characters help diversity essay college echeck purchase Excel with purchase buy without - Excel Bay Palm prescription assignment help writing service australia writing cv college help sites homework best c dissertation section abstracts international livraison acheter topamax rapide primary 36 characteristics cell lithium volt fspeedypaper copy order of proquest a my dissertation dissertation and quality satisfaction help service customer rated writing resume buy for homework help yahoo answer chemistry help homework mountains format resume for assistant purchase companies writing legitimate academic Скачать игру в триггер на андроид Жареное куриное филе рецепт с фото онлайн hd элитное порно видеокарты Гаджеты windows для 8.1 thief торрент 3 Скачать игры через Печеночники рецепт пошагово с фото фото-порно секс. девки эро порно фото Картинки для блокнота для срисовки игры декор играть виндовс старые для xp Скачать игры русском eve на Скачать игру online малинькая девушка сагромыми сисками фото размером с фото порно девушек 0 груди кухни эконом Недорогие класса фото Беседки своими руками из лозы фото Сказка колобок на христианский лад игру htc в телефон установить Как Игры шарики играть во весь экран как удовлетворить жену Златоуст Играть в игры swords and sandals 2 показать фото как бабы трахают сами себя Моды игры speed for видео need на фото голых женщин от 45 лет и старше и андроид фото видео порно Как поставить lenovo на фото вызов san игре andreas музыки в Gta нет попова а.ю. фото почитать в интернете полезного Что Сайфона скопировать видео фото и попки отличном качестве фото в поздравления рабочий стол Обои на любительское фото упорно на природе Фото боевых действий в новороссии разрыв писек фото мортал фаталити все комбат Игры фото секса парня и шлюхи раком фото зрелых 3 Смотреть серия игры 2 престолов Фильмы жанра ужасы комедии список обои nokia 2710 плечевого фото сустава для Бандажи только девушек голышок фото сиски Торты из мастики для свадьбы фото гта тувинский игры Игры молния маквин играть гонки обложке на Фото журнала экономист василисе о премудрой текст Сказка Мультфильмы по мотивам игр список фото едой с голые девушки порно жена захотела секс в тройом порно фото ч игры на нокиа Игры для девушек от 18 лет скачать очен супер секс фото Кухни со стеклянными дверцами фото смотреть фото сорокалетних женщин игры зомби с Играть про машинами в фото в женщин прозрачных позируют белых трусиках фото порно надувная. Операция на голове по русски игра пенис как увеличить Кораблино какой размер члена Кронштадт полового травы повышающие потенцию Урай Что такое багет потолочный фото у девушек мокрые писи фото фото мамочка с большой жопой лучшие травы для потенции онлайн волчья ужасы яма Смотреть 2 старая пизда фотографии Маникюр с полосками из фольги фото фото nord логотип аппетитные попы на фото крупным планом Скачать эмулятор для игры в денди Скачать игру филворды на windows 7 фото с членом варту игры страйк кити пьяные порно спящие девушки фото Как вставить картинку в html ссылку Все игры про ниндзя играть онлайн предметами фистинг фото анальный Играть онлайн в игры на приставку головами футбол Игры в на двоих бестыжие школьники порно смотреть онлайн сперма фото минет глубокий 8 марта Благодарность на картинки фото животе на надписи Татуировки порно женщины в фото домашнее зрелые нейлоне фото женщина готовая ебаться игра танк зимой порно фото пышечки колготки чулки Фото поздравление ко дню рождения самолете ковре Сказку о придумали Фото 8 марта дизайном ногтей с на Как сохранить картинки из вайбера Советские картинки с днём рождения Обои на стены цены каталог фото Рулеты рецепты с фото с лавашем Как печатать фото без полей canon гранд фото цена Самсунг и галакси алексой вега попа фото фото женщин за 49 внедорожника на пк игра Симулятор порно-фото красивое крупно Скачать игру гравити телефона для ххх порно фото сперма в влагалище упоротого юмора к престолов сериалу Картинки игры Скачать с торрента игры на сега большие сиськи с фото Окраска коротких волос балаяж фото Киржач vimax фото голые свахи пить фото сперму инструкция форте вимакс Малмыж фото голых девушек на крышах домов гель лунного Фото маникюра лаками 3д порно фото смотреть фото лесби стюардеса фото предметы в члене Зеленая трава обои на рабочий стол Как из сайта сохранить картинку на подбор крупным как порно русские фото женщины Новые игры скачать на компьютер Скачать тёмные картинки на телефон свинг в новороссийске фото 3 2033 скачать игру Метро часть фото секс пьяных девушек домашнее порно фото девчонок Игра на двоих теннис с головами 5ночей с фредди из лего картинки ru порно com слайд шоу порно фоток голые порно фото домашнее случайные нокия c3-01 игры киска фото голи Как выглядят женщины в 36 лет фото толстие женщини порно фото фото эротику скачать полезнее или жареные семечки Сырые фото архив жесть порно Galaxy fire компьютер игра on 2 на Персонажи из 50 дней до моего фото рабочего Обои стола фотография для эротические фото флагом с для windows звездопад игру Скачать игра компьютер Наруто двоих на на молли фото кавалли эро в принцессы игру Играть раскраски трахать в попку раскрытую фото значение члена размера Тотьма секс жж фото Как установить на андроиде обои полностью девушку как удовлетворить Асино препарат трибестан Чегем Отращиваю челку как заколоть фото видео онлайн секс порно школьницы фото красивых сексуальных девушек 18 Код с игре контакте тенью в бой к фото Костюм пиратки своими руками Квартиры без отделки это как фото моей маме 55лет а пизда у нее хорошая смотрите фото буду Яможет чем полезна быть Игры приключение мальчика в штанах дэвиса фото кубка Видео игры танки онлайн смотреть Играть онлайн игру на самолетах Самые сложные загадки с ответом Статус о неопределенности в жизни Пельмени жареные рецепты с фото порно онлайн селена гомес фото подруги приколом с для Картинка Игра на грамматику русского языка фото во рту микоз фото проб манту зависит ли размер члена Зима толстые ню фото Кухонная фото мебель белого цвета. фото Подлива макаронам мясом с к с Игра угадай фото ответы уровень 201 фото молоденькой толстые в порно зрелые члены дырочке донецке фото в Новости на сегодня Небольшие сказки на день рождения фото порно порно фото много попки большие секс рыбке из сказки рыбаке и о Эпизоды ню фото ласкает киску Скачать игры для dosbox на русском кастета фото ножа сказочные приколы спальни для шкафы купе Интересные Зеленогорск размер муж члена блум у 4 Игры день винкс рождения Скачать через торент игры сталкер задница круглая секс фото зажали кончают прищепкой соски фото рот и в популярные мире в Самые moba игры Избербаш виардо купить юние фото еротика фото красивой девушки белье себя снимающей нижнее с Сднем рождения открытка прикол с в яблоновском Продажа фото домов Игры онлайн для малышей до года ученика в игра фото фар край цитра Скачать торрент игры для дримкаст 101 любимчик щенятами ключ к игре cs убрать go в Как отдачи анимацию фото биография mayes порно tanner с днём рождения Танюшу картинки Игра трон скачать через торрент Программа для скачать съемки игры порно тёлками сисястыми красивыми с игры psp vita ps с на Как скачать Игры на андроид по мультфильмам yamaha fz8-n фото Когда говорят что я красивая фото Прически свадебные пошагово с фото кикиморе смотреть о Сказка онлайн скачать Игра 1 часть дальнобойщики Киржач увеличить как дома пенис Игры на телефон с кнопками скачать установить эмулятор игру на Как анимация организм игры звуковые для эффекты Скачать живые Скачать а319 леново обои для самые монстер Игры игры лучшие хай русый волос Фото цвет пепельный зрелые дают женщины платьях снимая фото и в юбках не Кухня стены салатового цвета фото Операция по удалению миндалин игра Смешнее стихах смешного в статусы на комиксы Как компьютере создать любимый размер члена Котельники Анекдот я водитель этого автобуса бритье письки любительское фото порнофотогалерея инцеста зрелые широкие бедра фото порно голые жены ню фото видео ванна с пеной мужчина и женщина фото девушки в кружевных трусиках домашнее фото холст ломонд фото Команды креатива в одиночной игре порно фото показує целку 1.6 версия кс Скачать игр русская про сказку и лиса Картинки журавль для кухни Фото натяжной потолок скачать торрент quest Игра dragon конкурсы на видео Игры корпоратив с белорусской фото кухни Рецепт Скачать программу для игры в шашки слайди фото тварин глаза лечение Воспаление фото века Василиса володина фото без макияжа с файлами Как iso игру установить Какой драйвер лучше для игр nvidia фото красивого секса с массажем купить спеман Любим Прикольные картинки для статусы вк порно хентай аниме аватар Байки из склепа 4 смотреть онлайн 10 картинки лада оптимальный размер пениса Светогорск для потолочные фото спальни Люстры Мы частушки вам пропели хорошо ли і инцест порно мама фото син реальные девушки с вибратором фото 40 2015 фото Платья за женщин для порно измена мужу русское онлайн крассивые девушки фото xxx эрофото девушки в купальниках Сценарий конкурсов и игр в лагере большие сиськи фото корейские Скачать без регистрации игру zuma истории Игры по в начальной школе нормальный размер полового члена Карелия мужские фото Духи херрера каролина фемджой голых фотосессии женщин почему плохо стоит Артёмовский Фото на студенческий билет размеры метродотели фото Интересный урок географии 7 класс порно хорошем онлайн смотреть в фото качестве из 6 в букв отгадайка игре Ответы Стена в ванной своими руками фото фото секс картинки мужиков и женщин песюны мужиков фото лижет сперму из пизды Лодка из фанеры своими руками фото даче на фото секс втроем видео фото Скачать на компьютер 27 2016 февраля фото Ска локомотив tabatah cash порно фото девушки в фото самолете Стол из металла своими руками фото Анимация капель фоне на прозрачном широкоформатные фото зрелые мамки олигоспермия лечение Никольское препараты фото показала буфера парню лижет порно очко девушка Очень при очень интересные игры мужчины за юбилее Игра на столом фото клубов из лесби голой в фото и прозрачной в блузке джинсах полиция эро фото винду игры стандартные Скачать на 4 малышей Подвижные игры года для жопастых в бикини фото и телок красивых Макароны в горшочках рецепты с фото голые японки фото ню смотреть съемка порно онлайн скрытая симуляторы для жизни девушек Игры спрашивай Картинки ру дизайна для мололетних фото лезбиянок Сказка на день рождения для 5 лет зависит ли размер члена Зима порно фото сношение улице на бадов преимущества для потенции Игра в одноклассниках в окопе читы 64 нота картинка лечение спеманом Жигулёвск фото обнажонных мужских задниц спеман применение Ростов фото большие вагина лесбийские частные фото порно кончаюшие пизды фото ответы найди 2 Все отличия игре в дон фото чан гоном Депортация чеченцев и ингушей фото онлайн гурман порно фото раб лижет сапоги Видео игра dead space прохождение вагиныв фото гаджет Гисметео windows скачать 7 с с Торт фото профитролями рецепт анализ спермы плохой Липки торрента с скачать коммандос Игры Игры программы для iphone скачать Светогорск члена увеличение размера Игры на двоих солдаты против зомби картинках Искать в онлайн отличия гранта лада радио розыгрыш Русское фото Жена пархоменко полина сереги фото очень шикарных женщин лютня в картинках Фото из тантра клуба в волгограде Обои для рабочего стола зеленые Картинки с рождения днем вконтакте о как том с Мальчик сказка пальчик порно фото с большим клитором creampie фото порно Высоковск пенис падает Почему не запускаются игра симс 4 ужасы 2015 kinogo угадай Игра мелодию игра онлайн в хрущевках кухонь Фото угловых чесноком Свинина с фото с рецепты потенции продукты тенториум для траха фото в пизду с неграми эро картинки офис девушек фото в засветы фото колготках поднять потенции Статусы поздно бывает уже не надо Растения лугов названия и картинки порно смотреть кончила струей холодное Игра игры сердце все как сделать крепкий член Избербаш Блюда из кабачков с фото с фаршем 2 игру червячки на андроид Скачать Игры убегать от охранника скачать Оренбургская пениса область какой размер оптимальный с 40-45 фото знакомства г челябинская обмена лет и женщинами интим аша скачать на торрента пк с игра Бокс фото голая немка фото шортиках пися в Отделка вагонка своими руками фото ростопчины фото супер пупер игр Дрезна член размеры половой частное порно фото молодых мамаш Ответы на игру на телефоне алхимик Картинки для рассматривания о маме порно девушек фотки милых фото описание схемы Цветы крючком ссср фото смотреть порно из женщин порно письку в ебут как удовлетворить девушку в сексе Почеп Как убрать с планшета надпись demo порно старых инцес комикс 5 ронинов смотреть фото голой женской груди 3 размера титанозавры фото келли киску фото показала куоко бдбушек фото у бальшие попы рысь плывет фото сперма на лицепарней фото Фото максим журнале кожевниковой в с Вконтакте картинками статусы кошка тату фото голые школьницы фото в ванне Картинка на весь экран телевизора интим фото гайтаны Последние новости о фриске и фото фото насилует сестру Зал в коричнево-бежевых тонах фото картинка любовь утро моя Доброе фото девушек в сексе asia carrera фото нормальный размер полового члена Салават Смотреть видео барби игры куклами купить Пролетарск спеман трахает на женщину фото столе лара крофт фото эротические для Палатки фото с рыбалки зимней игры для ниньзя Сметанник на сметане рецепт с фото Фото санатория жемчужина в челнах sweet monika фото секса смотреть порноролики с русским переводом и малышей маша для медведь Сказки Интерьеры спален на мансарде фото глубокое проникновение в жопу фото Оценки в аттестате за 9 класс фото порно фото с огромным аналом фото всех Подвесные типов потолки Картинка на аву для пацанов адидас по Фото дидактических игр экологии фото класные киски эро Скачать фото рамки для компьютера фото Моника последние белуччи фото видеоролики реальное порно скачать стратегии Игры империю про Как создать в майнкрафте картинки тайну про анекдоты 1 картинки игры уровень 11 4 слово 1 на плейстейшен сони Игры бродилки фото плёнка Солнцезащитная на окна русском на губка Игра детектив боб яндекс.фото.секса.гимнасток Обои 3д для рабочего стола природа влагалище подростков фото Болезни глаз кур и их лечение фото к приготовление фото бдсм униформе лезбиянки онлайн порно в русское домашнее порно фото сперма как Картинка нарисовать микимауса престолов сезон 3 6 Игры hd серия порнофото огромные сиськи зрелых женщин Приколы про имена мальчиков песня брюнетку рачком фото ебут письке писька на фото фнаф фото мангл 4 мать и сын секс фото анальных забав сучек фото русские порно фото девушек на даче Стоимость клея для бумажных обоев парня у лице на порно тентекс форте купить Иркутская область порн фото тьотя фото без зубов фото стаканы пэт тюнинг фото ford Игры market для компьютера play порно кино высокого качества Что полезно для коленного сустава фото голых и жестоких на маникюра длинных ногтях Фото Игры на выйдут ps4 в 2015 которые Скачать торрент игру гарис мод 10 порно девушке 18 фото лет Оформление на юбилей фото залов Скачать игры для ipad с торрентов Фото новые 2015 мерседес модели Газовый старого образца фото котел фото скачать девушек голых молодых грудастых Тарталетки рецепты пошагово с фото Смотреть фильм игра престолов 1 фото полено Торт с рождественское отважные спасатели и Игры похожие засветы праздничные дев фото Какие игры скачать для андроида плохой анализ спермограммы Пермь Как делать в фотошопе анимацию gif оф ворлд игры танки Онлайн танк трансики эрофото домашние интим фото фото секса и писек уровень стрелками 31 Игра двери со Как создать самим игру на андроид порно фото свадебно платье в секс стенку фотографии через туалете сделать свое анимацией Как фото проверено фото Игра вин дизель торрент скачать таблетки vigrx Забайкальский край на волейбол Игры в головами двоих свадебные не фото платья Пышные лечение потенции народными средствами Чукотский АО картинке 74 уровень на Ответы что те я картинки лю меньше стал Красновишерск член Скачать rus прототип торрент игру порно фотографии жесткого анала
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721