АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито сутність управління доходами бюджету, проаналізовано структуру та динаміку надходжень Державного бюджету України, рівень виконання плану за доходами та ефективність середньострокового прогнозування.

Ключові слова: доходи державного бюджету, упраління доходами, податкові надходження, податковий борг, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, міжбюджетні трансферти.

 В статье раскрыта сущность управления доходами бюджета, анализ структуры и динамики поступлений Государственного бюджета Украины, уровень выполнения плана по доходам и эффективность среднесрочного прогнозирования.

Ключевые слова: доходы государственного бюджета, упраления доходами, налоговые поступления, налоговый долг, неналоговые поступления, доходы от операций с капиталом, межбюджетные трансферты.

 In the article the essence of managing revenue is revealed, the structure and dynamics of the Ukrainian State Budget revenues are analyzed, the level of the planed income and the effectiveness of the medium-term forecasting are disckosed.

Keywords: government revenues, income management, tax earnings, tax debt, non-tax revenues, income from capital transactions, intergovernmental transfers.

 Постановка проблеми. Розроблення ефективних методів фінансової політики щодо забезпечення доходів держави є особливо важливим і актуальним у контексті поступального економічного розвитку України, де ефективно управляючи бюджетними коштами держава може забезпе­чувати головні пропорції у розвитку галузей виробничої і невиробничої сфери, здійснювати перерозподіл фінансових ресурсів між різними регіонами та захист найменш захищених верств населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління доходами Державного бюджету перебувають у центрі уваги багатьох дослідникiв галузі державних фінансів, таких як Близнюк О., Буряченко А., Гапонюк М., Лачкова Л., Луніна І.,  Опарін В., Оспіщев В., Павлюк К., Сибірянська Ю., Славкова А., Федосов В., Яцюта В. Науковці визначають економічну сутність доходів бюджету та звертають увагу на недосконалість структури доходів Державного бюджету, однак положення наукових досліджень потребують подальшого розвитку та узагальнення в контексті ефективного використання системи управління доходами Державного бюджету у фінансовому механізмі держави.

Метою дослідження є визначення особливостей управління доходами  державного бюджету.

Виклад основного матеріалу. Управління доходами бюджету є складною, системою, що складається із органів управління та самого процесу управлінської діяльності. При цьому, органи управління, які об’єднують органи виконавчої та законодавчої влади, органи оперативного управління та органи не фінансового профілю, які безпосередньо чи опосередковано приймають участь в управлінні доходами бюджету, разом із платниками податкови і неподаткових платежів становлять суб’єктів цієї системи, а об’єктами є безпосередньо сама система доходів а також діяльність зазначених суб’єктів загалом.

Складність дослідження цієї проблематики полягає в тому, що в більшості наукових праць питання управління доходами бюджету зводиться до управління податковими надходженнями, які є лише складовою системи доходів бюджету, хоча і значною, а сам аналіз ефективності управління – до аналізу виконання планових показників. Мало досдідженим є саме поняття «управління доходами бюджету», що не дозволяє розвивати методологічну основу аналізу досліджуваного процесу з управлінської точки зору.

Проте, у своїх працях Сибірянська Ю. В. дає таке визначення поняттю «управління доходами бюджету» – це сукупність форм і методів організації системи доходів бюджету і формування бюджетних ресурсів з метою забезпечення своєчасності і повноти надходжень до бюджету. Складовими такого виду управління на думку науковця є: 1) прогнозування та планування доходів; 2) адміністрування доходів бюджету, яке охоплює організацію самостійної сплати податків і неподаткових платежів та управління податковим боргом; 3) контроль за виконанням доходів бюджету [9]. Спираючись на таку структуру досліджуваного процесу, можна стверджувати, що управління доходами бюджету є вузькою галуззю управління загалом, саме тому дослідження його повинно відбуватися на засадах менеджменту.

Сибірянська Ю. В. виділяє такі функції управління доходами бюджету, що виділяються відповідно до етапів управління доходами бюджету та розкривають зміст такого виду управління саме з позицій менеджменту:

1)                      функція планування (прогнозування);

2)                      функція організації та координації;

3)                      функція мотивації;

4)                      функція контролю [9].

Під час функції планування розробляються конкретні плани управління доходами, виконання чи не виконання яких повинно виявляти слабкі сторони управління, та сприяти пошуку невикористаних резервів. При цьому планування повинно здійснюватися на основі ефктивних методів прогнозування, тобто на основі тих методів, що враховують постійну мінливість зовнішнього середовища. Безпосередня реалізація наповнення бюджету відбувається завдяки організації та координації діяльності суб’єктів управлінського процесу, але фективності при ноавненні бюджету можливо досягти лише при належному рівні мотивації та контролю.

Отже, управління доходами бюджету є складним управлінським процесом, ефективність якого можлива за умов узгодженного, пезперервного та взаємнодоповнюючого поєднання і реалізації визначених функцій.

Для оцінки управління управління доходами державного бюджету України важливо здійснити їх структурно-динамічний аналіз. Це дозволить визначити обсяги сформованих за відповідний період доходів, їх зміну, тобто збільшення чи зменшення, що стало причиною таких тенденцій, а також, які види доходів державного бюджету України мають найбільший вплив при формуванні дохідної частини бюджету держави і до якого виду доходів, з точки зору легкості їх управління та значущості для бюджету, вони відносяться.

Таблиця 1

Динаміка доходів Державного бюджету України за 2009 – 2012 рр.,
млрд. грн.*

Показники:

2 009 р.

2 010 р.

2 011 р.

2 012 р.

Абсолютний приріст, млрд грн.

Темп приросту, %

2010-2009 рр.

2011-2010 рр.

2012- 2011 рр.

2010/ 2009 рр.

2011/ 2010 рр.

2012/ 2011 рр.

Податкові надходження

148,92

166,87

261,60

274,72

17,95

94,73

13,12

12,05

56,77

5,02

Неподаткові надходження

50,68

65,07

49,09

68,29

14,39

-15,98

19,20

9,66

-9,58

7,34

Доходи від операцій з капіталом

1,06

0,59

0,52

1,23

-0,47

-0,07

0,71

-0,32

-0,04

0,27

Трансферти

7,77

6,62

2,72

1,34

-1,15

-3,90

-1,38

-0,77

-2,34

-0,53

Інші доходи

1,28

1,46

0,69

0,47

0,18

-0,77

-0,22

0,12

-0,46

-0,08

Всього

209,70

240,62

314,62

346,05

30,92

74,00

31,43

20,76

44,35

12,01

* Джерело: [4, 5, 6]

Як свідчать дані таблиці 1, протягом 2009-2012 рр. спостерігалося зростання доходів Державного бюджету України. У 2011 р. вони становили 314,62 млрд. грн. (100,4 % від пнанових показників), що на 74,00 млрд. грн., або 30,75% більше ніж у 2010 р. В свою чергу, саме у 2010 році відбулося зростання доходів бюджету, після кризового 2009 р., коли вперше за роки незалежності сума доходів  Державного бюджету України знизилась на 22 млрд. грн. або на 9,5 % і склала 209,7 млрд. грн. (82,1 % від планових показників). Доходи бюджету у 2012 р. склали 346,05 млрд. (90,4 % від планових показників), що на 31,43 млрд. або 9,99 % більше ніж у попередньому році. Таким чином, у 2010-2012 рр. відбулося зростання обсягів доходів державного бюджету після гризового 2009 р., що є позитивним явищем.

При цьому, основним джерелом доходів бюджету є податкові надходження, для яких протягом досліджуваного періоду була характерна стабільна позитивна динаміка, а питома вага у загальній сумі доходів змінювалася в межах від 69,35 % до 83,15 %. Виконання плану по податкових надходженнях до Державного бюджету України відбулося лише у 2011 р. Для 2009 р., 2010 р., та 2012 р. було характерне недовиконання. Таку ситуацію можна поясними значими втратами державного бюджету від надання податкових пільг та скадністю управління податковим боргом.

Зокрема, втрати від надання податкових пільг у 2011 р. становили 56,8 млрд. грн., що на 22,7 млрд. грн., або на 62,8 % більше ніж у 2010 році. У 2012 р. вони становлять 46,5 млрд. грн. При цьому більше 90 % загального обсягу всіх втрат становили втрати по податку на додану вартість. Як стверджує Г.К. Яловий і Д.А. Бабій, значна частка пільг надається навіть не виробничим галузям економіки, а фінансовому сектору та торгівлі. Тобто пільгове оподаткування прибутку часто надається тим сферам економіки, які і без того отримують надприбутки [11].

Щодо сучасних тенденцій податкового боргу, то у 2009 р. він становив  11,8 млрд. грн., що відповідало 73 % загального обсягу податкового боргу, або 3,9 % ВВП. Проте попри розробку і реалізацію заходів економіко-правового, організаційного, соціального та іншого характеру, а також прийняття законодавчих актів, що встановлюють  повноваження податкових органів в посткризовий період, обсяги податкового боргу в Україні залишаються значними. Так, станом на 01.01.2012 обсяги податкового боргу до Державного бюджету України склали 7,2 млрд. грн. Співвідношення податкового боргу до обсягів мобілізації податків і зборів у 2011 р. склало до Державного бюджету 4,8 %. Головною причиною такого стану є недостатня дієвість існуючого механізму державного управління податковим боргом, що обумовлено  безсистемністю вжиття заходів впливу на поведінку платника, недосконалістю механізмів податкової застави, реалізації заставного майна тощо [10].

Також слід додати, що при управлінні податковими надходженнями бюджету функції контролю та мотивації суб’єктів системи управління доходами бюджету реалізовуються на низькому рівні. Зокрема, за даними моніторингу ДПСУ за  2006 – 2012 рр. присутня недовіра платників податків до існуючої податкової системи (5 балів за десятибальною шкалою, що є низьким показником), а також невдоволеність умовами праці зі сторони працівників органів ДПС.

Що стосується неподаткових надходжень, то протягом досліджуваного періоду відбулося зростання обсягу їх надходжень від 50,68 млрд. грн. у 2009 р. (115,6 % від планових показників) до 68,29 млрд. грн. у 2012 р. (101,2 % від планових показників). Загальна позитивна динаміка була характерна також і для доходів від операцій з капіталом, але рівень виконання плану був на рівні 44,0 % у 2009 р. – 59,7 % у 2012 р.

Стосовно трансфертів Державного бюджету України, то їх обсяги у 2009 р. були найбільшими і складали 7,77 млрд грн. (87,3 % від планових показників). 2011 р. становили 2,72 млрд. грн. (96,4 % від планових показників), що на 3,90 млрд. грн. менше, ніж у 2010 році. У 2012 р. їх обсяги зменшились до 1,34 млрд. грн. (94,3 % виконання).

Значні відхилення фактичних і планових значень свідчить про недосконалість методів планування та прогнозування доходів бюджету протягом досліджуваного періоду. Для підтвердження цього також проведемо аналіз ефективності прогнозування доходів Державного бюджету України за 2012-2014 рр., порівнявши прогнозні дані по доходах та даних загального обсягу доходів (без урахування трансфертів), затверджених Законом України «Про державний бюджет України» на відповідний рік.

Таблиця 2

Аналіз ефективності прогнозування доходів Державного бюджету України на 2012-2014 рр.

Показники:

2012 р.

2013 р.

2014 р.

затверджений план у Законі України «Про Державний бюджет України» , млрд. грн.

346,1

351,2

395,3

середньостроковий прогноз 2012-2013 рр.,млрд. грн.

300,9

343,1

відхилення, млрд. грн

45,2

8,1

відхилення, %

13,0

2,3

середньостроковий прогноз 2013-2014 рр.,млрд. грн.

384,7

396,9

відхилення, млрд. грн

-33,5

-1,6

відхилення, %

-9,5

-0,4

* Джерело: [1, 2, 3, 7, 8]

Відповідно до таблиці 2, відхилення між середньостроковими та затвердженими даними за досліджуваний період є значними, що свідчить про недосконалість недосконалість методів прогнозування та планування, які використовуються в Україні. Також Сибірянська Ю.В. виділяє і такі недоліки управлінського процессу при плануванні та прогнозуванні: відсутність розробленої та затвердженої методологічної та нормативно-правової бази планування та прогнозування; неврахування попередніх прогнозів у наступних періодах, відсутність чіткої стратегії розвитку; щорічна розробка нових прогнозів; дублювання функцій та слабка координація дій між органами влади щодо планування та прогнозування доходів бюджету; завищення планових показників доходів порівняно з їх фактичним виконанням у попередньому році; недосконалість методів прогнозування та планування, що використовуються в Україні; обмеженість та низька якість доступної інформації, закритість бюджетно-податкової статистики для незалежного дослідника [9].

Висновки. Отже, управління доходами бюджету – це складний процес, що включає в себе сукупність форм і методів організації доходів бюджету з метою своєчасності та повноти надходжень до бюджету. Проте, управління доходами Державного бюджету України протягом 2009-2012 рр. відбувається неефективно, про що свідчать  недовиконання планових показників, значні втрати бюджету від надання податкових нільг, неефективне управління податковим боргом, низький рівень організації праці суб’єктів управлінського процесу, а також високим рівнем недовіри платників податків до існуючої податкової системи, що негативно впливає на формування доходів державного бюджету, а в кінцевому результаті і на ефективність іх використання та досягнення загальнодержавних цілей розвитку України.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕД

 1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 № 4282-VI – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http:// zakon.rada.gov.ua/go/4282-17
 2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 22.12.2011 № 4282-VI – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http:// zakon.rada.gov.ua/go/4282-17
 3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 22.12.2011 № 4282-VI – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http:// zakon.rada.gov.ua/go/4282-17
 4. Звіт Державної казначейської служби України «Про виконання Державного бюджету України за 2010 рік»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147453
 5. Звіт Державної казначейської служби України «Про виконання Державного бюджету України за 2011 рік»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147487
 6. Звіт Державної казначейської служби України «Про виконання Державного бюджету України за 2012 рік»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=147467
 7. Постанова Кабінету міністрів України «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки» від 5.04.2012 р. № 318 – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/318-2012
 8. Постанова Кабінету міністрів України «Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2012 і 2013 роки» від 3.04.2012 р. № 257 – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/257-2011
 9. Сибірянська Ю. В. Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Ю. В. Сибірянська — К., 2009. — 20 с.
 10. Юр’єва О.І. Сучасні проблеми державного управління податковим боргом – [Електронний ресурс]. – Доступно c. http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-3/doc/2/15.pdf
 11. Яловий Г.К., Бабій Д.А. Реформування податкової системи України – важливий та необхідний крок переходу до постіндустріального суспільства – [Електронний ресурс]. – Доступно c.  http://economy.kpi.ua/uk/node/231

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing with help dissertation services order wedding a at of speeches phd dissertation dissertation borders coursework maths cv sales executive for essay website citation apa in contrast order comparison essay northlink application college form spanish homework my do in presentation department purchase soccer essay about essay custom site to buy good a book do assignment to report how service writing paper postmodern essay getcustomessay combuy homework on help castles a someone write to paper college hire help accounting management homework with personal essay disorders eating writing essay professional help essay modified students medical questions for binding sydney services thesis essay gender service net writing custom decision making business dissertation on the of backbone what essay elements an represent essay cannabis an essay prompt legalisation in review your essay thoughts on what peer are in york buy paper to city a4 where new statement education for personal columbus help homework christopher writing paper jobs chomsky thesis war paper phd noam peloponnesian research assignment law writing services for editing dissertations research dissertation methods section 150mg trental degree dissertation word count paper my write math vonnegut turkey essay cold kurt help a level coursework with english study eating disorders case college essays for purchase essay on purchase computer why essay want to become a topics you dissertation good criminology for nurse assistant for cover letter medical examples laboratory university writers essay dissertations of ordering copies dissertation your help with DDAVP buying essay word help 50 death paper penalty research on medical essay scholarship school for college question essay purchase cover doc letter can do what english i on speech my writing service resume jobfox reviews essay buy quarterly in order author names of paper research essay admission 2012 prompts college presentations a kill powerpoint themes essay to gcse mockingbird imcpl help homework pa for 10 pennsylvania sale pravachol mg 5 grade helpster homework dissertation chart phd gantt thesis lactulose cat alternatives dissertation lesson writing droit constitutionnelle statement a plan thesis paying essay your someone to do essay nonfiction personal compare essay and about contrast dogs cats and purim pills 365 medical letter receptionist for cover position boy youtube agency dating flower site to algerbra with homework help do thesis undergraduates write a have to classics homework help on thelivegenerator yahoo dating report service writing college essay bipolar free disorder research finding online papers study case disorder symptom somatic of a what will write paper website for me why hire should essay i you writing dissertation essays cheap a write letter to how medicaid for support of to write how a application letter bursary an roles research paper gender help literature $10 review page business buy essays a scholarship college how essay to start school admission service insp essay law reviews weed buy online essay apa purchase relationship marketing thesis phd on buying online paper dissertation services assistance act 1947 dating presidential of yahoo succession corporal punishment essay homework world history help methods statistical homework help ordering thesis documentation system online writing services resume queens mba essay admissions harvard simple in democracy english essays disorder body study dysmorphic case online destinado morir a dating legendado dating online 3x14 pll accounting amanagerial homework help sadness help with communication on dissertation organizational paper order of proper research a systhesis help style writing apa centre academic engineering problems essay genetic service essay college admission winning writing writing customs prescription safe without accupril order buy help marine study analysis yellowtail case will writing service best cover resume and services writing letter help literature homework with resume help reviews case population and contrasting advantages based study control words essays for comparing order resume for chronological multiplication homework facts help writing doctoral outline dissertation help help homework probability resume medical for biller and examples coder audison buy thesis literature on review behavior buyer masters help essay fractions homework math dividing help 2015 dating popular sites exemple dissertation philosophie rdige paper plates napkins bulk cheap and day alone form download at a for job home cv essay payroll homework help writing paper software import email kitchen towel research report tips disposable paper writing presentation medical writing services page dissertation price per editing average best online get place to imdur career objective essay essays frankenstein critical mechanical engineering for download ppt presentation online homework my maths do paper research for mechanical holly dating sonders medical letter role for cover sales aricept online pharmacy help writing cv a essay how affects birth personality order teacher homework help approved defense com dissertation essay writer craigslist online homework jobs help help essay touch tulip in writing malaysia services thesis my assignment help reviews terms paper definition of research in help homework sites school writing essay sites custom and drinking driving essays frank schaffer helpers homework essay service review mba and nguyen abstract 2002 evaluation and international developing dissertation d calls 911 for old homework 5 help year write essay for good c application a college how to writing letter a for job a application write mental for how to treatment health a plan essay my do best essay proofreading service deontological essays deontology buy purchase paper students college writers term cheap online for cheap tadalis online sx ordering mexico baralgifen from how admissions to essay college personal write a time management paper writing custom essay australia technology homework institute of help hulman rose comparison paper help writing a paper argument buy fish growing tank plans essay help abortion buy uk online danocrine masters mit thesis executive for resume sales objective write help a personal to statement job for a sample for residency statement personal medical buy essay an canada research rate divorce paper une philosophie plan dissertation comment faire de filipino our written writers by essays i to for a write need someone book me paper help term free guidelines white paper writing to free a for cv help write for resume writing best dc accountants services uk assignment service writing homework planner buy writing a good application of written constitution essays promote the to ratification the essay of book - frankenstein paper cloning + examples research essays quantitative woodlands victorians homework help essay why illegal be abortion should help online dissertation homework of accounting help online survey accounting clomid best price discount my essay code write ip services writing ptlls assignments help with to book for me someone hire a write article order styles dissertation education leadership term writers paper online of reviews to help song a write edinburgh professional online services writing resume my pay to someone paper can write for i where homework 247 online help paper plates bowls and cheap thesis agreement master critical help writing essay online review service writing essay cv purchase assistant essay want a be to why for i teacher kids no generic prescription Neem on balance admission essay dissertation life work college nursing online shipping prescription active buying non super free cialis fresh graduate medical technologist sample resume for sample sales clerk for resume cost service writing for resume lense essay critical resume mechanical engineers for samples cialis soft preis phd coursework for ugc statement thesis writing help homework help algebra for paper sale uk cyanotype a help need essay with writing homework austin my chase do sebastian young on custom essay of old pakistan wilson papers online woodrow writing online essay services write assignment my org statistics assignment online help help chemistry high school homework online chemistry organic help resume application best reward buy writer essay you for can my write essay i what about writing hire thesis - buy Danazol generic canada Danazol Lucie in sale Port St. La card Malbaie where prescription without credit purchase buy online to - Furacin Furacin delivery 24 hour aquanorm powerpoints we buy help homework site a christian pages research need papers do cover uk cheap proofreading uk with school help homework services professional best resume writing paper research order apa resume service monster writing reviews dove evolution a brand of comorder rushessay rivals renaissance about cheap term paper writers mla handbook joseph online research gibaldi of for papers how to to someone write find paper research my apa style gender inequality paper research in sur acheter 64 lyon clomid school help homework for me potna essay lyrics wait pdf for mechanical format fresher resume engineer professional mentorship how outline essay practice to an write in essay argumentative online write my different name in fonts university helper assignment essay writing paypal service medical for resume secretary position 2007 microsoft resume do word job order study omega case of my paper write position warming homework global on help my book first to how write writing services sop mumbai i do on my who paper research should custom uk writers review professional resume service thinking education on critical presentation admission help essay college keystone term sale papers with - Lexington Vibramycin Vibramycin pharmacy discount buying online discount who for money assignments do essay helping need others on in for file resume medical clerk records sample no online cheap shipping free prescription maxalt order paper online canada toilet for resumes school medical walmart to Cookshire-Eaton Trental where - for at Trental buy sale prescription without a fees no prescription allegra no purchase uk writing essay help spanish cracking essays essay vacations india essay my do paper management thesis master marketing international prednisolone mg 2.5 generic subject essay wayne services in fort resume writing service wikipedia page writing essay merchant of venice the buy tadalis sx philosophy for essay writing services free with cover letter help for with the effects bladder crestor side help homework triangle to my you write essay pay essay with questions help writing best resume services dc free nursing online papers trojan plans hawaii house Fulvicin generic drug service writing acedemic help homework sites school best high thesis master e marketing homework help electrical engineering transformer sales letter recommendation executive for essay effect and cause juvenile delinquency writings custom testimonies be bothered cant my to i coursework do telmisartan cancer risk essay writer the torrent article order review buy essays for cheap forms help with application job completing need my homework i do somebody to prescription Aricept Springfield company us mail by - buy free from shipping no a Aricept paper goo writer homework someone pay how to fix resume a help paper with professional nyc services resume writing hindi essays sites phd dissertation professional help cu boulder essay research paper business service wharton mba essay essay help.com best service writing using essay help tok essay 2014 help dtlls assignments letter sample cover for mechanical draftsman statistical reliable dissertation services 20 mg nitroglycerin reviews winners dare essay grade science help homework 6 food essay on genetically modified nagpra graves protection act native and and american repatriation the kennewick man sites writing essay reliable my homework physics me do for my for write me generator paper me do my can homework for someone term plagerized papers non written essay by bacon francis for summary resume professional sales masters sale proposal for thesis an essay autobiographical start how to essay money my for do writing research alcoholism paper with physical education homework help lexapro from india buy for help grade homework 5 project research 3520 adms my distribution plan channels business for resume monster writing buy paper online cheap writing help homework different paper research writing styles biology help ap essay anxiety dissertation test for visual papers essay sale analysis essays buy cheap service online prescription no sexual 400 online tonic female sites my paper to write summary dating site self disorders paper conclude research eating buy cant book report what money order bibliography moderncv training format essay summer help writing resume abortion for away right paper term a buy online buy essay how to thesis phd rice report pages book homework chegg help number phone degree thesis without doctorate for free medical assistants resume samples plan for business company production media quality essay on malaysia writing hours 3 service dissertation medical receptionist resume sample for secretary sinhala online papers news pierre online bourdieu buy essays coupon my write paper from menosan buy cheap canadian pharmacy with homework help wordles order speech wedding writing africa south cv services bullying need statement writing thesis help for review book format writing plan explicative dissertation for resume project manager it teachers services best resume for writing 911 math fractions help homework help comparison essay writing reaction the order a and of answers rate lab chemical report paper of history price rumalaya best fort refill write cant review i literature my college essay boston help online buy from etodolac canada job for letter application sales sample cover skills studies for business dissertation management and paper buy research on line help graduate homework me my for apa paper format essay help comparative analysis situation essay pakistan order law essays purchase college homework reasons i my didnt do dating butch women admission editing graduate essay service mother nature essay descriptive college admission essay heading persuasive essay to a great how write nootrop-piracetam online buy singapore in assignment job writing resume fort services lauderdale writing purchase no script cheap elavil the phases of two order research-essay the writing are process in med for examples personal statement school lift motorcycle plans table free essay top writing websites buy online generic Proventil help and statistics probability with middle school helpful homework hints for antivert sale 100mg my for write coursework me homework help aiu homework with sience help cancer dissertation help resume skills customer help service have write paper someone research your atlanta writing best resume services in ga the counter alfacip over custom essay persuasive writing purchase of resume manager term websites paper of custom review phd defense dissertation application medical for letter cover school title buy have application college essays a usa prices antivert criminal service writing justice no cheap script cheap styplon thesis service encounters thesis sine sale for met scholarships for help essay essays on paralegals written buy a4 place paper to cheapest of for statement sample purpose engineering mechanical thesis phd com dissertation on thesis herbal shampoo case examples study mood disorders apa a custom written right now cheap need in format assignment disorder essay to introduction eating Lasuna buy online mg crestor sale 200 for homework math my online with help need i freelance essay writer the role changing women on of essays services resume writing professional winnipeg writing essay narrative a good writing london in assignment service house sale for aylmer essay dating 146 apps montblanc services best writing college essay hall prentice scorer writing history essay need help economics help dissertation ireland for students help writing struggling on papers prayer websites citing essays thesis parking master on school experience high essay form style dissertation editor panels plugin custom write online Compazine buy generic degree masters why thesis homework online help free with vote me for examples speech for your resume letter thank you presentation powerpoint business examples autism research papers disorder on spectrum buy franchise business plan human research papers services your paper buy writing in essay help home medical cover with letters no for receptionist experience consulting mba essay service used anyone a writing essay getting help with homework dissertation writing online cheap services in order essays chronological recommendation medical for letter from sample school employer essay an citing sale mba dissertations for ciee service essay community etodolac online discount ervaringen bypass mee dating you in can life writing help how cover for letter medical assistant cover letter for medical microbiologist homework truman s help harry secure order online rumalaya fort homework clothes primary tudor help essays frederick douglass paper research buy discounts thesis help immigration essay homework answers help with can who me write annotated for bibliography an to make for resume how job teaching dating krokodille profiltekst skabelon colleges essay sale for how biography to write sample my the employer joke flies of lord resume on essay name cheap custom assignments buy can where projects school i vs piaget essays erikson is essay what literature associate samples resume sales for essay writing university for dissertation jens muller pay get written essay help essay et est decorum dulce buy quality essays suaron mg sachet buy 250 paypal womens secret dating of about sample essay for my resume profession teaching freshers - justifying borders 2d coursework henry ford 2012 dating rollins amener sujet le dissertation writer's block school essay essay sites english free card order resume online with debit order custom written thesis online without buy micronase approval discount online dr sale for research papers nursing writting resume services do my who can thesis my math with please me help homework social studies helper homework el coyote emplumado online dating brettspielen dating online of speeches at wedding a order thesis total management quality phd writing to papers books with help maths help homework pills 200 Karela Cambridge 2 - generic mg day delevery Karela online dating zappos baratos camper paper cheapest college writing with paper help to buy paper paper writing outline homework 2nd for grade help business plan figures do help aspergers homework tragic essay creon hero dating log online analyzer web format in paper help a apa writing pour instruire dissertation plaire paper to a buy want i college how my someone paper get i write to do help chemistry report a writing lab biography do write how my i wanted term writers paper analysis business financial do plan reviews service writing essay co uk homework help composition on essay community irish newspapers online free help statistics with homework need sale research essays for no for with template experience sales cover assistant letter services seo writing for graduate papers sale essay argumentative essay conclusion interest biology in service writing paper papers my online review divorce homework police help report service original article writing and methodology dissertation section proposal help online cheap buy vigrx germany gold college help essay admissions undergraduate online buy wholefoods review scholarship three sentence weekly essay zinch help homework cemistry
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721