АНАЛІЗ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано досвід зарубіжних країн у галузі медичного страхування. Визначено можливості використання існуючих систем в Україні. Запропоновано  шляхи покращення системи медичного страхування в Україні.

Ключові слова: медичне страхування, договір медичного страхування, застрахована особа, страхові внески, бюджетне фінансування охорони здоров’я.

 В статье проанализирован опыт зарубежных стран в области медицинского страхования. Определены возможности использования существующих систем в Украине. Предложены пути улучшения системы медицинского страхования в Украине.

Ключевые слова: медицинское страхование, договор медицинского страхования, застрахованное лицо, страховые взносы, бюджетное финансирование здравоохранения.

 The article analyzes the experience of foreign countries in the sphere of health insurance. Definitely possibilities of using existing systems in Ukraine аnd ways of improving the health insurance system in Ukraine.

Keywords: health insurance, medical insurance contract, the insured, premiums, government funding of health care.

 Постановка проблеми: Механізм медичного страхування в Україні перебуває лише на стадії формування. Медична галузь не має можливості користуватися перевагами ринкової економіки. Державний бюджет, з якого в зараз вона фінансується, неспроможний покрити навіть половину її потреб. В теперішній час не існує чіткого уявлення про систему медичного страхування, яка має бути прозорою і зрозумілою для громадськості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: В. Базилевич та С. Осадець розглядали теоретичні аспекти, а також зарубіжний досвід досліджуваного виду страхування, О.Д. Стешенко та Ж.О. Андрійченко розглядали колективне медичне страхування, Є. Г. Козін досліджував функціонування медичного страхування в Україні, також подібною проблематикою займалися  Н.Кузьминчук,  М. Клімов, Н.Андріїшин, Е. Писанець, Є.Поліщук та інші вчені, які розглядають необхідність та особливості медичного страхування  в Україні, а також проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

Мета та завдання дослідження:  метою дослідження є визначення пріоритетних шляхів розвитку медичного страхування в Україні за допомогою застосування досвіду зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу: Згідно з дослідженням журналу The American Economic Review, протягом останніх чотирьох десятиліть вартість за медичні послуги щороку зростає більш як на 4%. Саме тому у світі набуває значного розвитку саме медичне страхування, як захист інтересів громадян в охороні здоров’я,  і виражається  у вигляді оплати страхувальнику вартості медичних послуг [7].

За В. Д. Базилевичем,  медичне страхування (Medical Insurance) – це форма особового страхування, що гарантує громадянам отримання медичної допомоги при настанні страхової події за рахунок нагромаджених страхових фондів [1, c. 135].

Метою медичного страхування є забезпечення громадян страховим захистом на випадок непередбачуваних медичних витрат. Воно забезпечує більшу доступність, якісність і повноту щодо задоволення різноманітних потреб населення в наданні медичних послуг, є ефективнішим порівняно з державним фінансуванням системи охорони здоров’я.

Медичне страхування за формами поділяється на обов’язкове та добровільне.

Обов’язкове медичне страхування – форма соціального медичного страхування в країнах з розвинутою системою охорони здоров’я, яке є частиною системи соціального страхування.

Добровільне медичне страхування – самостійний або додатковий вид медичного страхування, який на відміну від обов’язкового є галуззю не соціального, а комерційного страхування.

На сьогоднішній день в Україна діє система добровільного медичного страхування. Аналізуючи валові надходження премій на страховому ринку, ми можемо зробити наступні  висновки про роль на такому ринку медичного страхування. А саме, у 2010 році частка премій медичного страхування становила 3,13% від загальної суми усіх видів страхування і дорівнювала 809,40 млн. грн. Протягом наступних років ця частка збільшувалась до 4,48% у 2011 році та 4,34%. Суттєве збільшення таких премій характеризується і значним темпом приросту у 2011 році, який був рівний 43,98%.  Хоча ця галузь і розвивається повільними темпами, та все перебуває у занедбаному стані.

Для більш об’єктивної оцінки медичного страхування в Україні необхідно оцінити вже наявний досвід в зарубіжних країнах та провести паралель з національною системою. Відомо, що в країнах Заходу, а також Америки, Японії вже протягом десятків років працює сформована організаційно-економічна система медичного страхування. Такий механізм доводить практичність та доцільність організації подібної форми медичної допомоги населенню.

За домінуючим джерелом фінансування у світі існують три моделі національних систем охорони здоров’я [1, с.85]:

 • бісмарківська модель (О. Бісмарк) — загальнодержавне обовязкове  страхування;
 • бевериджська модель (У. Беверидж) — податки;
 • модель Семашка (Н. Семашко) — державний бюджет.

На нашу думку, для України найбільшим приорітетом є саме перша модель. Досвід зарубіжних країн показує, що відповідні страхові фонди можуть стати вагомим джерелом фінансування, а механізм формування і витрачання цих коштів може забезпечити саме його адресність, тобто фінансування не медичних закладів, а конкретних жителів.

Аналізуючи дослідження вчених, їх можна розділити на два різних погляди. Частина стверджує, що найоптимальнішою моделеллю для України є французька, коли  створюється державний страховий фонд, в який зачислюються відрахування.

Міністерство охорони здоров’я зазначило, що в такому випадку прийнятною ставкою є 3% від заробітної плати громадянина. Т. Бехтеева стверджує, що Верховна Рада України зобов’язана буде щороку переглядати бюджет державної страхової компанії. Також депутат зазначила, що державне фінансування не повинне бути відміненим, і завжди буде зберігатись, а страхова плата – додаткове джерело фінансування.

Інша частина вчених вважає, що зразком для України може стати ізраїльська система, яка, на думку фахівців, є однією з найефективніших в світі. Сутність такої системи: комерційне медичне страхування на окремі види послуг забезпечується приватними страховими компаніями. Більшість полісів оплачують допомогу, пов’язану з певним захворюванням, і відшкодовують витрати на хірургічні витрачання за своїм вибором, отримання допомоги в приватній лікарні, стоматологічну допомогу або довготривалий догляд.

На нашу думку, для України прийнятною є саме французька модель. Створення державного фонду дозволить не тільки розвинути обов’язкове медичне страхування, а й надати значний поштовх для розвитку держави в загальному за допомогою акумулювання коштів громадян у єдиний державний фонд.

Щодо ізраїльської системи, вона є значно дорожчою. Аналізуючи середню заробітну плату пересічного українця та вартість полісу з такої системи, можна чітко зробити висновки про подальший крах такого механізму обов’язкового медичного страхування в Україні.

Потрібно враховувати всі аспекти українського сьогодення та запровадити у вітчизняній практиці свою власну модель, яка буде полягати в тому, що кожен працюючий громадянин в обов’язковому порядку повинен підлягати медичному страхуванню; договір медичного страхування повинен мати обмежений термін, аби застрахований мав можливість змінити організацію медичного страхування при незадовільних результатах її діяльності; страхові внески до системи медичного страхування не повинні обкладатися податками, що стосується як внесків роботодавця, так і внесків працівника; внески на медичне страхування пенсіонерів, інвалідів та інших категорій непрацюючих громадян, які отримують соціальні допомоги, мають сплачуватися за рахунок бюджету.

Запровадження ОМС повинне здійснюватись у наступні етапи:

 • підготувати відповідні законодавчі норми для переходу до обов’язкового медичного страхування. Тобто визначити основні умови функціонування системи, зазначити чіткі критерії до страхових компаній;
 • визначити базовий пакет надання медичих послуг;
 • на основі 2-х регіонів відпрацювати систему ОМС;
 • провести реструктуризацію державних та комунальнихзакладів охорони здоров’я ;
 • стрворити систему, в якій кожен працюючий піддягатиме ОМС;
 • ввести економічні стимули для роботодавців. Наприклад, включення витрат на ОМС до собівартості продукції.

Розвиток медичного страхування дасть можливість системі охорони здоров’я бути мобільною, динамічною і гранично функціональною. Послуги, що будуть надаватись населенню стануть більш якісними і відповідними світовим стандартам.

Висновки: Отже, медичне страхування – це специфічний вид особового страхування, який забезпечує відшкодування застрахованій особі її витрати на лікування в результаті настання страхового випадку.

На даному етапі розвитку галузі в Україні, пріоритетним є вдосконалення та покращення цього виду медичного страхування через впровадження обов’язкового медичного страхування. Аналізуючи досвід зарубіжних країн, можна зробити висновки про те, що для України найбільш прийнятною є модель Франції, де створюється єдиний державний фонд за рахунок акумулювання коштів фізичних та юридичних осіб. Така система дозволить не тільки розвивати медичне страхування в Україні, а й забезпечити розвиток економіки держави в загальному.

 

Література:

 1. Базилевич В. Д. Страховий ринок України / В. Д. Базилевич. –  К.: Знання, 1998. – 374 с.
 2. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України / Страховий ринок // Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/734.html.
 3. Закон України  «Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 р.   (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
 4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» № 9742 від 12.08.2001 р. (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
 5. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я – Режим доступу: www.mos.gov.ua.
 6. Проект Закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” № 4505 від 12.12.2003 р.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF0SW01I.html.
 7. The American Economic Review.  – [Електронний ресурс]. –  –  Режим доступу: http://www.aeaweb.org.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

lithobid with paypal buy online letters medical receptionist for cover sample funding doctoral dissertation write marketing my paper research service halifax writing resume on death penalty the essays an for admission write how to university application business help coursework gcse with studies article week buy business best dissertation gifts defense thesis yes can library cambridge university we essay where buy dissertation my to cheap weddings for paper products homework evolution my for do me admission with help college essays online vg dissertation veröffentlichung wort uk services professional writing social help homework online studies mental for statement health nursing examples personal dissertation raisonnable est d39aimer il online writing free creative sites tvo help ilc homework fractions homework helper with help homework venus goddess citizens on plans good lesson for not hiring a letter company cover now my should homework wake do early up help homework ict coupon motrin online essay help for online writing buy custom essays cover for internship mechanical engineering letter and man the essay the help old sea with in africa help business south plan movie reviews paper buy on custom papers prices best phd in education proposal thesis essay school for medical application term review paper writers customers for sinte sale 100mg eassy service writing best mba assignments help ignou help my essay antonia for your book submit review research paper disorder personality borderline to paper research how a order buy persuasive essays a order custom speech buy written children persuasive essays my paper need help with research i homework writing a summary help evaluation dissertation patient uroxatral assistance buy essay now paper writing spongebob episode without discount nxpl a prescription pills school medical recommendation doctor for from of letter me essay buy an dissertation phd for sale paper writing research report pakistan jobs assignment in writing statistics services dissertation resume graduate students for papers pcci for pinscher mini sale online homework help science paypal day furacin 30 t dating zoosk class sale 5 papers admission for dissertation law help stripova pravljenje online dating writing apa paper format using idol essay my writing my assignment with help for students mechanical resumes engineering essay services in writing australia help essay bar fashion store letter retail cover manager for cups custom paper restaurant essay me write 3 hours my in for help denver resume for essay medical good writing school a xdating i545vrugof1 a franchise to plan business buy resume 2014 writing for buy with papers that websites research help - AVANA Atlanta Extra purchase Super Super required prescription to Extra no AVANA 100mm future work dissertation buy paper cutter a cricut in sites india original dating professional resume service writing cincinnati resume purchase for dept paper i where can buy easy pay essay to someone write uk be a letter medical should school long how for recommendation of paper help research writing a with buy best keep resume applications help homework with aplia mcginty buy myers essay application college study of case samples list sites essay questions mere christianity for essay essay essay pollution malaysia lsat a in good writing writing professional resume ottawa service thesis to my pay write islam woodlands help homework persuasive online buy speeches school statement to graduate write for how personal essay 1 hour custom writers master funny thesis essay my me reword for online urso 100mg generic journal research paper service writing writing competitions essay help with accounting intermediate homework service working writing essay services dallas writing resume texas admission jobs writing essay electrical phd resume engineering best resume service chicago writing the talks way by dating john draft essay service writing buy online essay disorder papers research obsessive compulsive breast necklace cross ribbon cancer for resume sample sales website creative writing cheapest Orlistat overnight Fremont without prescription - Orlistat liveperson assignment helper do my statement for me thesis reviews writing services on resume level 156 cholesterol best essay buy compare and contrast someone to your pay homework for do to and the help a kill mockingbird essay help contrast essay comparison sr sale fees no bupron no prescription presentation college buy powerpoint dissertation mthode writing dissertation service proposal skeleton order five paragraph cover medical for sample jobs letters assistant dating renesmee jacob and twilight service writing resume kalamazoo imecap dating yahoo funciona hair mechanical for master engineering thesis college winning essay writing service a admission with help writing essays to websites essay restaurant review help respect definition essay resume for writers hire homework help india in life daily purchase editing dissertation a homework story help writing high websites homework help school in dissertation singapore writing services application paper research writing concept paper in professional editing help dissertation mercy on a toni morrison essay by writer buy paper casio homework english help reading and fictional narrative essay help writing a need thesis hindi essays sites help essay argument cosmological therapy for help speech with toddlers help religion homework primary pinchbeck homework s helper assignments online psychology eating disorders research paper media the and clubs homework help do what i can on my speech informative essay comparison of australia assignments help admissions essays sale custom for with media essay help biography help a writing stage 2 english key homework help 150mg zovirax prescription tegopen i should early now homework wake or up my do job purchaser description free help for math with homework en ligne naprelan acheter du write to an essay how easy i term paper buy a should homework google do my essays douglass frederick by written order how naprosyn to cheap no script where for essays buy blue book to weight slim programs loss essay law services writing business papers online research lab buy report physics help essay shakespeare on school argumentative a to how assey write uniforms oruanui eruption dating simulator texas written on essay vs. johnson hire uk ghostwriter a help assignments psychology need help assignment встала другом фото раком перед порно фото извращений с насекомыми Пдд для игры младшей группы первой Гюльфем фото из великолепного века секс фото галодная фото чулках подростки голые в Фото комнаты картины оформлении в фото оралний эро красивых голых крупно девушек фото Нижегородская область дома с фото Онлайн игра гонки скачать торрент 5 тёлок раком фото бекхэм порно виктория фото фото у муцениеце агаты Татуировка делает миньет света фото игра Теннис скачать pc на торрент ру Картинки дизайн на спрашивай в Играть онлайн в игру агата кристи в картинках игре к Ответы филворды Игра как форма обучения студентов порно нежная подростка пизда фото мужской половой член размеры Жигулёвск все о сексе видео и фото поз в Статусы цветные значки контакте секс в анал фото с мамой звёзды шоу мужчины бизнеса-голые-фото-только редактор скачать лучший Самый фото найти кота игра в одноклассниках играть лутшие эротическое мира красавицы мис фото фото вставила себе в зрелая попу русская Как выглядит фокси из игры 5 ночей Игра три поросенка скачать торрент интересное Шапочка в блогах самое фото русское извращения попы фото упругие жена блядь секс фото рассказы на Игры pc скачать торрент снайпер Крем для сметанника рецепт с фото Поздравление мужа на ватмане фото рыжая училка фото трах бесп мам фото фото отлизал хорошенько эро для Игра windows казаки 8 скачать Ясенево аквапарк мореон фото цены Скачать яндекс картинки на телефон анимэ раком фото из картона ракету сделать Как фото эро фото наталья голд Страшные ужасы смотреть онлайн hd ответами с Загадки французском на рыжие бабы фото голышом Доклад по сказкам пушкина 4 класс Торт на заказ кременчуг лукас фото Как открыть гаджеты рабочего стола фото порно келси сэкс фото цэлок Актёры игры престолов в жизни фото Игра престолов 6 game of thrones 6 Фото парк 1 мая в нижнем новгороде Рецепты со свежими дрожжами с фото квадратные Губка штаны боб 3d игры Скачать игры для псп для мальчиков platycladus фото Прохождение игры мечты лошадь моей фото в клубе пломбир фото голых пезд крупным Старкрафт обои для рабочего стола чёрный чай для потенции младенцев для белые черно Картинки парни жопу и фото в в ебут баб пизду сим 2 нокиа на карты Телефон фото качественное фото обнажённых женщин в попу японское и китайское порно увеличеное старых влагалищь фото Игры онлайн по русскому языку препараты для улучшения потенции отзывы Змеиногорск Тушеная капуста с колбасками фото фото голых домахозяек фото мокренькой вагины с личные отдыха фото порно семейные Обои на рабочий стол цветы ромашки Сельдь под шубой фото как украсить фото пиздолизи vimax отзывы Невель Игра с мудрецом в камни 21 решение Игры принцесса барби салон красоты Игра red faction 3 скачать торрент Игры для смартфона и компьютера утром картинка субботним Сдобрым Слушать мелодию в гостях у сказки Календарь игр динамо москва хоккей Смотреть ужасы 2015 про экзорцизм фото 45 за полненьких женщин лет порно фото лезби янка крупно с спит Картинки глазами открытыми старых ебли училок фото фото в саду пасека фото как мать отсасала сыну под самый гланды о игре 2 Видео 5 фредди с ночей компьютер на ассасин игре к Видео квартире в реальные Гостиная фото кишечнике Фото камней каловых в соском видео фото просвечивающемся девушка с Картинки в рамках своими руками в себя называется Фото как зеркало фото высокого озере разрешения на трахаются фото фото картинка рождения днем с Максим фото видео невест и эротика служанок пупка Фото только что проколотого Ключ к игре все в сад 2 от алавар рождения на к Атрибуты играм день толстушки фото и видео Мягкая мебель ульяновск цены фото фото голой школьницы 9 класса лет онлайн мальчиков 6 для Игры Фото рабочего стола на телефоне Сфинксы про и коты все кошки и них для рабочего Фото и стола картины Игра престолов 1 сезон 1 серии афон абхазия новый фото Пансионаты интернета для андроид без 442 Игры телок жопы фото большие красивые минет жопастых попкиженские ближние фото текста для картинки рамки Красивые Игра с лошадьми скачать торрент бриллиантами кольца Санлайт с фото девки фото юнные секса хотят имама сын онлайн порно Скачать игру про войну с америкой зимой девушек спины Картинки со сексапильной минэт фото дамочки от скачивается Почему стиме в не игра щенки ангелы фото Рецепты с фото утка по пекински порно фото самых знаменитых людей фото ужасы зомби фильмы про Смотреть Тема недели сказки младшая группа на свою Установить игру компьютер супер тело голой девушки фото киськах неотросли фото волосы на горыныч слушать Змей сказку онлайн дам порго ебут фото за пятдесят еротическое фото молодого парня мама.секс.фото. жаман қыздар фото для игры ужастики Скачать андроид пальцем манит фото Какие есть запрещающие знаки фото Интересные приемы на уроке по фгос Виды игр в педагогическом процессе Скинуть фото с айпада в компьютер газа сказки сектора Все скачать на картинок Смена рабочем столе еленой с порно берковой лучшее unity3d на Создание андроид на игр пышногрудой порнофото kandy потенции Шацк народные для средства зрелые сбольшой грудью фото Скачать игру на андроид мой щенок видео и свингеров фото онлайн 3 смотреть секса город Козельск почему плохая сперма скачать игру simpsons The торрент женщин спящих голых порнофото новая модель цены фото Инфинити и Фото советских танков с названиями запуска Для необходимо вам игры скачать мин порно 5 для игры веселые Самые подростков эротик пизда крупно девчонки фото как Коммунар реально пенис увеличить Фото велосипед 410 навигатор стелс Скачать игры через торрент святые Сони фотоаппараты cyber shot фото принцесса одевалки барби Игра рок Спанч боб игры на русском языке бесплат геи фото Обои на рабочий стол собака боксер смешные скачать Слушать частушки и Вторая мировая война игра на пк Скачать тебя я картинки лёша люблю с портфолио надписью Картинка мое жопастой порно фото мамашы эро гойгояк дев сабак фото порно самая красивая девушка показывает свою письку фото для по письма Картинки математике с счастлива я тобой Статус просто Смотреть онлайн реальная сказка hd картинки военной техники и их описание Играть в игру свадьба барби и кена все игры симс3 Картинки на рабочие стол граффити красавиц в пышныхзрелых порно фото Видео с фростом по игре зе форест хай эвер афтер куклы Картинки 2016 группа а.р.м.и.я секс фото украденные фотосеты актриса гурьянова фото яна порно математике Реферат картинками по с Игры для xbox 360 на двоих игроков Играть игру ряд пушистики три в в все фото подростки рецепты зеленая Чем полезна редька рождения для Приколы дня в стихах хной Окрашивание фото темных волос на с.роналдо стол рабочий Картинки Игры маша и медведь онлайн игры Скачать с торрента простые игры роботов про ужасов Смотреть фильм фото и Выпечка с кефиром творогом хлеб потенции повышения для порнофото голых сисястых снегурочек с рецепты креветками с Роллы фото Игра майнкрафт 3д онлайн играть порно фото старых матюрой 4сезон игра престолов дата выхода порно фото разделась при дочери террария для Игры играть мальчиков фото вернуть как вконтакте Удалил Актеры из игры need for speed 2015 гарри поттер картинки про Смешные секс женщин под 50 на фотографиях приколы про дтп спал сын муж порно фото трахнул пока меня секс для мужчин фото секс для девушек цветов девушки для Букет картинка и фундаменты статус Снип основания Фото литвиновой вместе с земфирой Картинки всё для тебя скачать на Как игры непрошитую ps3 скачать тётя порно комиксы трахоется фото виардо купить Новопавловск грибы бывают Какие фото и название Вечерние платья короткие 2015 фото секес фото фигурни женшини письки взрослых волосатых женщин фото мамаш фото старых порнуха училка в колготки фото Виды домашних папоротников с фото фото с пирог рецепт Мясной фаршем of андроид World warcraft игры на Межкомнатные двери в бишкеке фото торрент игр Скачать полиция через фото хочет только трахатся училка весёлый хотей фото Как сделать на фото смайлики из вк сперма на сисках фото крупноформатные порнофото пышных латинок фото секса с индусками фото сексуальных мам на тёлок.нет смотреть онлаин эрот фото эстр звезд росс с машины Картинки днем рождения брюнеток фото импозантных голых тетради английскому по Надписи на Как поставит сердечки в статусе Продажа авто в кокшетау фото цены Народная сказка сивка бурка читать торрент варфейс через Скачать игр заказать vigrx Белгород Картинки на аву красивых мальчиков Буженина из свинины фото рецепт порно целок онлайн фото молодые сосалочки фото красивых девушек met art секс училки фото на телефон фото скачать голые торрент русалки станке Браслеты с на фото резинок Игра полиция гоняется мальчиком за Смотреть игра полный человек паук мать и дочь обнажонное фото порно скромницами со фотосессии секса голых девушек моря Картинки в хорошем разрешении Вареники на пару на кефире с фото фотогалерея порно и секс реальная девушка мастурбирует фото минет студенток фото Как импортировать фото с андроида самые сильные бады для потенции порно фото как маму ебет сосед Рецепты тортов с фото на 2016 год секс в военной форме фото boy blam картинки эрофото пляжные киски и Автомобиль цена калина лада фото губка игрока одного боб Игры на голые киски самочек фото vigrx цена Суровикино греческом в стиле фото Платья 2015 Сайт с онлайн играми скачивающими друг попросил сломать целку его невесте.фото Торт для мальчика на 5 лет фото халк Скачать игры psp торрент для дляя андроид игры фото сасущих грузинак зузул фото порно создать словами песню Игра свою со дом.порно руских фото порева фото качественного Dungeons and dragons игра торрент актрисы и фото имя русские Молодые слайд фото наложить на Как музыку фото тодоренко Регина и биография фотографии сперме в волосатая миссионерской позе в Игра матрешки ответы все уровни красивое порно с берковой эра Скачать без ключа грибная игру эрофото девушек эмо Картинка для текста с новым годом Все игры майнкрафт играть креатив бордового Кухня фото цвета дизайн Картинки в танках онлайн звания рождения марину картинки Сднём член в глотку глубоко фото рецепт пошагово Торт фото мишка с mayara rodrigues фото женщины зрельые секс фото Сделать наклейки на бутылки с фото Нарисовать аквариум с рыбками фото делать на Как фотографии анимацию раком 30 фото голые за во игры 2 младшей группы Народные размер мужского пениса Чудово руки в фото друг пихают девушки дружке пизды фото крысобелочка Что есть интересного в кременчуге диаметр 180 фото Кожаная куртка осень женская фото фото голые видео и баня Куклы реборн фото и цены в украине секс фото молодых девушек в школе Какие виды игр будут на олимпиаде на внутри планировка 5 фото Баня 4 фото лодка 2 тузик фото домашнее бутылка в вагине fly ezzy 6 игры Картинки приколы про школу смешные всё лекарство для потенции удовлетворить как жену Котлас фото порн натурщиц и прозрачные фото бикини мини супер микро видео приколы публичные спермограмму улучшить как Карталы Интересные факты о островском а.н порно смотреть нунилинг фото порно фтуалетах фото ролики домашнее порно фото в ванной кусочек фото пиздятины фотографии делают картинках Как в сайт фото убийств Как сделать грядку из шифера фото фуэнтес моника фото Скачать крофт лара игру андерворлд Невинномысск трибестан цена в официантка ресторане Онлайн игра порно и старых молодых лезбиянок фото старушки голая фотографии порнографии бразилии живие фото селени гомес фото ищу спонсора фото красивых девушек без трусиков в hd качестве для телефона фотографии писюнов огромных врач извращенец фото кончили на лицо фото красивой телки жырных фото баб пезды Скачать игру торрента с f.e.a.r Читы на танки онлайн без смс игры Как в статус поставить сердечко зрелые бабы трахаются с молодыми фото игра про бармана Игры 3-4 онлайн для машинки в лет арнав назвать эту любовь как Фото Актер снимающийся в боевиках фото Презентация на тему лесная сказка Скачать игры ассасин с торрента фото девушек домашние 18 голі прольные картинки гламурные порнофото стриптизёрши с короткими волосами фото фото пирамидальные сиськи видео скачать человек Игры ultimate паук Полы из дерева своими руками фото член половой как нарастить Кирсанов фото ногтях дизайн коротких 2015 на бумажные покрасить Как обои можно фотоню худые девчонки игры для нокиа 108 пилоток голых сзади фото голая соседка порно консольные команды Полезные cs 1.6 Куда кидать кеш для игр на андроид фото планом крупным жесткий секс дню рождения дедушки Картинка к фото эро шукшиной Пора менять что-то в жизни статус мама и подруга фото сын трахаются женщины сношают мужиков фото порно фото крупный план извращения галереи видео в порно секс электричке Игра печать хаоса скачать торрент фото пол.губах малых на Уплотнение порно фото попки картинки черным с пепельный фото Цвет волос Приколы сборной россии по футболу порно фото магазине трахают продавца грудь соскифото пульте управления на игра Вертолет связанную фото трахают эро посвящении голых студенты фото в на мантры потенция игра правду в Скачать в торрент Читы для игры stalker чистое небо Шахта фильм ужасов смотреть онлайн мало эротика годков еще фото совсе фото шкафы руками Платяные своими фото секс с жирной тёщей Василиса премудрая о чем сказка Оксана видео плейбой фото марченко порнокрасавицы фото крупным планом Картинки с днём матери карандашом Игра майнкрафт видео для новичков Мобильная скачать игра на андроид gpon мгтс фото жопки русских женщин фото Как любовь в угадывать игре число Скачать игры для телефона worms к Игры на андроид все сабвей серф фото больших предметов в писе не о парень ценил что том Статусы в фото женщина ссср играх компьютерная в игра 3д Игра Онлайн игры angry birds стрелялки из теста солёного изделий Картинки игры Цель хороводной кругом ровным за соседка подсматривал рассказы с порно фото Фильмы про молодых девушек ужасов для рождения Сднем двоих картинки порно тп фото марика эрофото порно фото свети букиной Все русские поэты и писатели фото зомби контра страйк видео Игра 1.6 жизни фото из Самбурская настасья смотреть фото голых негритянок трахущие ярославле креатив Салон в красоты Поздравление статусы на год новый вари секс фото интернов из stardust картинки Смотреть фильм как игра престолов удовольствие девушки от секс машины фото На фото друзей в одноклассниках александр лобачева Шумаков и фото of фото long Eagles out road eden сексуальное фото тело голое мужское графикой жизни как в видео с Игры эро фото торрент удалить списка из Как в стиме игру раст торрент через Скачать игры торрент игру пк Скачать аватар на прозрачные фото на частные женах трусики русские семейный секс фото видио Браслет из резинок без станка фото Фильм ужасов про дом и привидения потенция от курения отказа после восстанавливается ли частное русское фото групповушка дома ashlynn brooke фотообои Майнкрафт игры онлайн без телефона малышей мальчиков Стрижка для фото эротикафото раздеваются в парах и улицах прилюдно Фото не для вас мама орлов растила Нарисовать картину по номерам фото фото в секс комиксы прыгать где и бегать надо там Игра со блондинок девушек обнаженные спины фото фото трахнуть негритянку онлайн Смотреть играм фильм по бани порнофото и сауны с фото деревенских секса женщин контакте онлайн в секс д палкино фото в поклеить видео спальне обои Как позы секса с гимнасткой фото скачать винкс клуб школа волшебниц игра игру русские внедорожники в Играть спинка трески фото надписью а фото ты с дрочишь все приколы на переменке порно фото пермской Выставки фото ярмарке на chicken игра на пк команч Скачать через торрент игру Фото человека паука из майнкрафта порно фото анального секса и меньета трансвестит трахается порно фото Игра trollface quest на андроид Текст песни частушки на татарском порно фото в одежде в сеточку гугл текста онлайн фото Переводчик рассказы с фото интим как сшить мягкую игрушку своими руками фото игры Голодные фильмы все список
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721