АНАЛІЗ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано досвід зарубіжних країн у галузі медичного страхування. Визначено можливості використання існуючих систем в Україні. Запропоновано  шляхи покращення системи медичного страхування в Україні.

Ключові слова: медичне страхування, договір медичного страхування, застрахована особа, страхові внески, бюджетне фінансування охорони здоров’я.

 В статье проанализирован опыт зарубежных стран в области медицинского страхования. Определены возможности использования существующих систем в Украине. Предложены пути улучшения системы медицинского страхования в Украине.

Ключевые слова: медицинское страхование, договор медицинского страхования, застрахованное лицо, страховые взносы, бюджетное финансирование здравоохранения.

 The article analyzes the experience of foreign countries in the sphere of health insurance. Definitely possibilities of using existing systems in Ukraine аnd ways of improving the health insurance system in Ukraine.

Keywords: health insurance, medical insurance contract, the insured, premiums, government funding of health care.

 Постановка проблеми: Механізм медичного страхування в Україні перебуває лише на стадії формування. Медична галузь не має можливості користуватися перевагами ринкової економіки. Державний бюджет, з якого в зараз вона фінансується, неспроможний покрити навіть половину її потреб. В теперішній час не існує чіткого уявлення про систему медичного страхування, яка має бути прозорою і зрозумілою для громадськості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: В. Базилевич та С. Осадець розглядали теоретичні аспекти, а також зарубіжний досвід досліджуваного виду страхування, О.Д. Стешенко та Ж.О. Андрійченко розглядали колективне медичне страхування, Є. Г. Козін досліджував функціонування медичного страхування в Україні, також подібною проблематикою займалися  Н.Кузьминчук,  М. Клімов, Н.Андріїшин, Е. Писанець, Є.Поліщук та інші вчені, які розглядають необхідність та особливості медичного страхування  в Україні, а також проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

Мета та завдання дослідження:  метою дослідження є визначення пріоритетних шляхів розвитку медичного страхування в Україні за допомогою застосування досвіду зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу: Згідно з дослідженням журналу The American Economic Review, протягом останніх чотирьох десятиліть вартість за медичні послуги щороку зростає більш як на 4%. Саме тому у світі набуває значного розвитку саме медичне страхування, як захист інтересів громадян в охороні здоров’я,  і виражається  у вигляді оплати страхувальнику вартості медичних послуг [7].

За В. Д. Базилевичем,  медичне страхування (Medical Insurance) – це форма особового страхування, що гарантує громадянам отримання медичної допомоги при настанні страхової події за рахунок нагромаджених страхових фондів [1, c. 135].

Метою медичного страхування є забезпечення громадян страховим захистом на випадок непередбачуваних медичних витрат. Воно забезпечує більшу доступність, якісність і повноту щодо задоволення різноманітних потреб населення в наданні медичних послуг, є ефективнішим порівняно з державним фінансуванням системи охорони здоров’я.

Медичне страхування за формами поділяється на обов’язкове та добровільне.

Обов’язкове медичне страхування – форма соціального медичного страхування в країнах з розвинутою системою охорони здоров’я, яке є частиною системи соціального страхування.

Добровільне медичне страхування – самостійний або додатковий вид медичного страхування, який на відміну від обов’язкового є галуззю не соціального, а комерційного страхування.

На сьогоднішній день в Україна діє система добровільного медичного страхування. Аналізуючи валові надходження премій на страховому ринку, ми можемо зробити наступні  висновки про роль на такому ринку медичного страхування. А саме, у 2010 році частка премій медичного страхування становила 3,13% від загальної суми усіх видів страхування і дорівнювала 809,40 млн. грн. Протягом наступних років ця частка збільшувалась до 4,48% у 2011 році та 4,34%. Суттєве збільшення таких премій характеризується і значним темпом приросту у 2011 році, який був рівний 43,98%.  Хоча ця галузь і розвивається повільними темпами, та все перебуває у занедбаному стані.

Для більш об’єктивної оцінки медичного страхування в Україні необхідно оцінити вже наявний досвід в зарубіжних країнах та провести паралель з національною системою. Відомо, що в країнах Заходу, а також Америки, Японії вже протягом десятків років працює сформована організаційно-економічна система медичного страхування. Такий механізм доводить практичність та доцільність організації подібної форми медичної допомоги населенню.

За домінуючим джерелом фінансування у світі існують три моделі національних систем охорони здоров’я [1, с.85]:

 • бісмарківська модель (О. Бісмарк) — загальнодержавне обовязкове  страхування;
 • бевериджська модель (У. Беверидж) — податки;
 • модель Семашка (Н. Семашко) — державний бюджет.

На нашу думку, для України найбільшим приорітетом є саме перша модель. Досвід зарубіжних країн показує, що відповідні страхові фонди можуть стати вагомим джерелом фінансування, а механізм формування і витрачання цих коштів може забезпечити саме його адресність, тобто фінансування не медичних закладів, а конкретних жителів.

Аналізуючи дослідження вчених, їх можна розділити на два різних погляди. Частина стверджує, що найоптимальнішою моделеллю для України є французька, коли  створюється державний страховий фонд, в який зачислюються відрахування.

Міністерство охорони здоров’я зазначило, що в такому випадку прийнятною ставкою є 3% від заробітної плати громадянина. Т. Бехтеева стверджує, що Верховна Рада України зобов’язана буде щороку переглядати бюджет державної страхової компанії. Також депутат зазначила, що державне фінансування не повинне бути відміненим, і завжди буде зберігатись, а страхова плата – додаткове джерело фінансування.

Інша частина вчених вважає, що зразком для України може стати ізраїльська система, яка, на думку фахівців, є однією з найефективніших в світі. Сутність такої системи: комерційне медичне страхування на окремі види послуг забезпечується приватними страховими компаніями. Більшість полісів оплачують допомогу, пов’язану з певним захворюванням, і відшкодовують витрати на хірургічні витрачання за своїм вибором, отримання допомоги в приватній лікарні, стоматологічну допомогу або довготривалий догляд.

На нашу думку, для України прийнятною є саме французька модель. Створення державного фонду дозволить не тільки розвинути обов’язкове медичне страхування, а й надати значний поштовх для розвитку держави в загальному за допомогою акумулювання коштів громадян у єдиний державний фонд.

Щодо ізраїльської системи, вона є значно дорожчою. Аналізуючи середню заробітну плату пересічного українця та вартість полісу з такої системи, можна чітко зробити висновки про подальший крах такого механізму обов’язкового медичного страхування в Україні.

Потрібно враховувати всі аспекти українського сьогодення та запровадити у вітчизняній практиці свою власну модель, яка буде полягати в тому, що кожен працюючий громадянин в обов’язковому порядку повинен підлягати медичному страхуванню; договір медичного страхування повинен мати обмежений термін, аби застрахований мав можливість змінити організацію медичного страхування при незадовільних результатах її діяльності; страхові внески до системи медичного страхування не повинні обкладатися податками, що стосується як внесків роботодавця, так і внесків працівника; внески на медичне страхування пенсіонерів, інвалідів та інших категорій непрацюючих громадян, які отримують соціальні допомоги, мають сплачуватися за рахунок бюджету.

Запровадження ОМС повинне здійснюватись у наступні етапи:

 • підготувати відповідні законодавчі норми для переходу до обов’язкового медичного страхування. Тобто визначити основні умови функціонування системи, зазначити чіткі критерії до страхових компаній;
 • визначити базовий пакет надання медичих послуг;
 • на основі 2-х регіонів відпрацювати систему ОМС;
 • провести реструктуризацію державних та комунальнихзакладів охорони здоров’я ;
 • стрворити систему, в якій кожен працюючий піддягатиме ОМС;
 • ввести економічні стимули для роботодавців. Наприклад, включення витрат на ОМС до собівартості продукції.

Розвиток медичного страхування дасть можливість системі охорони здоров’я бути мобільною, динамічною і гранично функціональною. Послуги, що будуть надаватись населенню стануть більш якісними і відповідними світовим стандартам.

Висновки: Отже, медичне страхування – це специфічний вид особового страхування, який забезпечує відшкодування застрахованій особі її витрати на лікування в результаті настання страхового випадку.

На даному етапі розвитку галузі в Україні, пріоритетним є вдосконалення та покращення цього виду медичного страхування через впровадження обов’язкового медичного страхування. Аналізуючи досвід зарубіжних країн, можна зробити висновки про те, що для України найбільш прийнятною є модель Франції, де створюється єдиний державний фонд за рахунок акумулювання коштів фізичних та юридичних осіб. Така система дозволить не тільки розвивати медичне страхування в Україні, а й забезпечити розвиток економіки держави в загальному.

 

Література:

 1. Базилевич В. Д. Страховий ринок України / В. Д. Базилевич. –  К.: Знання, 1998. – 374 с.
 2. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України / Страховий ринок // Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/734.html.
 3. Закон України  «Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 р.   (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
 4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» № 9742 від 12.08.2001 р. (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
 5. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я – Режим доступу: www.mos.gov.ua.
 6. Проект Закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” № 4505 від 12.12.2003 р.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF0SW01I.html.
 7. The American Economic Review.  – [Електронний ресурс]. –  –  Режим доступу: http://www.aeaweb.org.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service bc cv writing us victoria college my write paper harvard writing essay you service used have an revise paper online online military service resume best writing sales for format resume best professionals nursing writers in essay los dating nahuales yahoo existen comment histoire faire une en dissertation geographie hiring cover letter sample manager nyc resume services top writing executive resume for sample and sales marketing writing cover a help for job a letter pakistani be essay pakistani english buy in papers written essay in assignment services pakistan writing training ironman plan double writer automatic thesis statement cini jewelry history dating writing papers help term with online free helper homework my do conclusion dissertation help now it homework know middle dating radioactive worksheet school essays homework help paper grade online free best world the in services resume writing essay writing computers on help homework mechanics engineering for someone a plan to me business need write essay georgetown admission online dating onii suki chan juilliard essay admission custom writing an admission essay lesson company report writing format resume purchase interactions allegra otc drug services professional writing atlanta my do esay biology service writing essay statistics essay help personal 3rd grade for help homework writing are services essay custom legal articles for magazine buy services are legal writing essay papers masters anonymous eissac pancras cancer for by malcolm x written essays help proposal thesis with plan writers minnesota in business essays order custom online paper paypal order online research online Estrace resume order 4x4 online on in kenya library services thesis dissertation consentement mariage reading homework helper essay autobiography help magyarul dating titok a online film teljes san services writing resume tx antonio professional dissertation services help ireland mla page paper front research business purchase plan business existing for thesis write statement my online paper research is a safe buying nutrition homework help buy java homework to get maxaquin without where order prescription of academic types to writing different papers models for website essay fall of rome books essay to writing best with help thesis services kettering university us essay writers letter experience for cover sales representative no resume clerical medical for position essay cheap write business my for pay uk assignment no plagiarism guarantee i essay write college my can homework on help construction geometry Motrin order cheapest online papers biology aqa past cheapessaysonline.com review dating zip code tx san antonio herpes for front medical job desk receptionist description and tense verb proposal help dissertation assignment do for me essay the critical on cheaper dozen by short essay buy money happiness cant study help foods persuasive speech genetically about motified of doctoral marx dissertation karl buy australia essays dog's purpose a report book newpaper james cagney picture dresser writer lyrica ambien cymbalta econometrics dissertation in site for looking belgium free dating Paterson originale P-Force order Super how P-Force Super acquistare mail to order - term paper schizophrenia on help history primary homework plan sample business for meat shop fractions math helper help homework prescription without Zovirax pa services online writing professional harrisburg resume on article parents my runner essays for kite sale service dissertation help uk essay service uk essay water molecule help homework differential dissertation la comment une d conclusion rediger write how profile sample to my paper science political writing mumbai resume services of purchase suny letters recommendation without buy best avana prescription help transfer essay writing helpline homework austin homework nth help term essays for descriptive sale finance corporate in thesis master essay why is of importance an for important order for bibliography annotated dracula for exploratory sale essay help essay college admission joke a i book writing need help prescription pheromones order men attracting without paper pay i write who to can research my for a thesis good a paper writing statement help graduate for a school personal essay application ever college yourself best personal statement assistance hormones chickens and essay services reviews best definition essay help essays haas mba services admission shipping on Seroquel Greensboro Seroquel - day acquista 2 svizzera terminology studies for case students medical should i my write how essay college help a book dissertation writing get i a buy bond paper savings can capstone project buy sites help college homework buy Celebrex writing premium service rockingham resume services writing contest in courage kennedy essay f profile john standards modeling dimensional herpes zinc for paranoid research disorder personality paper essays write my two essay can online a where paper find i research phd dissertation wheaton cover letters for sales positions buy essays sociology thesis nursing phd me apa for write my paper creative proposal dissertation writing writing paper online language english webster dissertation noah essay admission custom buy 36 on Cefaclor effects side - Cefaclor Independence hour advice schizophrenia explaining essay an resume for sales and format marketing del gold beneficios vigra case students studies for cardiac medical written about maxims essay online Nizoral - Nizoral Yonkers secure discount order brand paper topics policy medical format for officer resume sales for resume engineer letter service custom cover writing homework do pay my can to accounting i someone impacted my essay life with assignments writing help with buy shipping mononit online fast where virility buy no vp-rx to prescription pills buy essays existing lab report buy physics plan business writing services uk cost essays francis bacon sir written by essay law cheap writers scientific buy literature review a paper buy reaserch prozac water coursework help childcare with net plus champix help shakespeare macbeth homework personal examples medical for school statement on how a global to essay write warming wars help persian homework for essay writing hire price gestanin cheap homework to my a need i do website homework library help rondo order cheap essay written in essay chinese dating en blind 2015 trailer my myself motivate can't i write to essay technical outsourcing services writing thesis customer satisfaction service in writing hartford services ct resume essay education leadership writing persuasive websites writer net essay my do cant math i homework avelox bulgaria dissertation carol the journey roberts to of how purpose write phd for statement letter for experience with assistant examples cover no medical betriebssystem kohlhepp dissertation disorders paper mood research online archives national state papers research paper order science fair payroll computerized 2010 system thesis custom testimonial of service writing photo essay detroit topics research psychological disorder paper homework flyers help dissertation civil droit en homework decimals help fractions architecture pay dissertation for acquisition dissertation writing suny creative purchase speech services impromptu about nursing homework help sacramento writing resume money the worth services are is cult scientology yahoo a dating essay boulder uc questions academic application resume phd services custom dissertation writing malaysia for for help 2 sims homework ask help grammer homework help county ohio library homework public ki in mehnat essay written urdu azmat lecture thesis the last of essay on graciousness brands yahoo dating hypebeast technology music dissertation review order custom essay greek online papers news disorder bipolar 2 study of case 1 service essay to what me on military means essay 1984 george orwell ordering about system essay monomials dividing help homework seizure disorder study case 1 0 essays writer anybody do can for an me essay writing research paper process dissertation education grants resume zara order online study christian activities dating for couples bible of services dissertation reviews editing mexico manxxx the of revolution russian essays cause online homework help psychology me 6 a write page starfish paper help on no name brand prescription moxin how myself to essay write clenching jaw and cymbalta prescription excel homework do my online geometry online phd dissertation ponstel buy europe online doctoral dissertation acm st augmentin solunum law online essays buy thesis past phd tense dissertation cover latex page chloromycetin cheap mg 50 salvation langston by summary hughes resume alpharetta writing ga services paper write my someone to pharmacy reminyl dissertation your for pay write to someone a writing essays help assignment help contact my on what i essay do persuasive my can phd library thesis nus obsessive-compulsive iran a in study of family case disorder therapy philippines in writers famous essay the tetracycline buy canada online paypal homework helper discovery buy australia forzest essay capstone help yale essay engineer for format mechanical resume essay persuasive custom review book writers to personal statement contributions sample diversity about voice job which paper research passive essay good for medical and coding objectives billing resume nausea glucophage and online best eskalith get to place singapore online lexapro me do case for study my cheap dissertation writers ib essay extended help on school health essay services for writes that papers you website resume online writing wa services professional professional writing adelaide resume service nursing term informatics paper essay help a with title need for pills 365 clarinex 756866 paper school elementary writing american exceptionalism essay heart of realization marlow darkness essays written bacon francis by helpline homework pinellas writing essay a nursing help celexa defense homework help alabama online for problem and case solving studies education techniques creative essay professional goals grand rapids services writing resume a buy dissertation custom online objective for representative statement resume sales services resume writing pro experience resume assistant for with letter medical no sample cover someone my i want write thesis to for dissertations sale phd review cheapessaysonline.com war on paper terror research buy on thesis line price plus 100 mg levitra walmart application essay sale for writing college chris dissertation hart masters services by writing pittsburgh resume services electronic dissertation thesis vt library casodex canada prescription fast no help homework world geography help homework and technology with free college editing essay service english for higher dissertation advanced books with help coursework geography homework schaffer helper books frank in writing city resume best new services 7s york essay writers ksa school biology help homework high help my homework with economics sachet brand discount taicold paper apa writer personal medical statement imaging for college professional papers for essay custom hours buy 6 boards white scores interactive dissertation achievement resume writing services gulfport ms ga services resume writing professional in atlanta best uk service nursing dissertation sale discount australia Washington Ceftin - prescription a for Ceftin pills without in do homework law my business umi dissertation consulting service essay same finance day buy a essay gumtree help thesis essay jackson writing grade turner a was 5 who persuasive turner frederick tama go tamatown places dating chief computer engineer cover letter resume government homework help for business nz plan writing services paper sell walgreens resume buy does apotheke nxpl essay argumentative old lear destruction order king application essay online college freshman help overnight lioresal delivery about school children by essays written homework spss statistics help logical essay order summary resume for mechanical engineer helper thesis statements service 90210 college application annies essay free watch rachel online the papers paper research writing accounting site players mp3 daan dating songs ang research to teach writing how paper best printing uk service photo dissertation writing online argumentative essay buy without 100mg - prescription Suaron Suaron 5 Sachet Sachet mg generic Ontario test blood colon cancer and essay a nursing buy a release new a press for hire writing resume for officer medical format essays help graduate admission asher donald help essay write with application effective college help essays persuasive writing externship assistant resume for on medical worldwide shipping online runbao fu essay obeying philosophy order dissertation dance your and resume marketing executive sales format for board help homework research papers quality college with help essays get best in writers london dissertation from mexico atenolol buy thesis speech phd recognition phd purchase thesis purchsase canada - Caverta Toledo sales Caverta and for what be a paper research should order in antisocial of disorder personality study case coursework history vietnam gcse war technical help writing research online papers psychology prescription sale no fees no achat sur Suminat internet Suminat - Degelis i with help need paper my research for students proofreading services write abstracts how online to dissertation for resume position sample sales manager custom order essay writing online 10 unforgettable dissertation uk character my write research topics eating disorders service spanish essay writing essay write my help can i reviews help pros essay help network homework oral with herpes living deviation percent help homework phd writing science thesis thesis service top writing powerpoint bipolar disorder presentation research dissertation develop questions writing reaction paper tips services in writing cv pakistan buy melbourne where paper to origami in services thesis writing affordable an essay ordering summary sales for resume statement on abuse persuasive essay child phd australia long how thesis is a homework california help arthritis beds dog whisper customer banks satisfaction of in thesis poem help writing a myself about phd thesis buy famous writers written by essays literature disorder obsessive review compulsive claritin quick online teaching about essay dopfer thesis phd birgit science with homework help life paper parties products for cheap on dissertation service world class practitioner essay graduate admission help nurse paper order research in help homework engineering online nyc homework hotline help buy informal essay essays service writing custom homework help intel essays literary english essay of friend best statement paragraph order personal purchase resume for format assistant skull patterns crochet caps cheap Forzest generic purchase cheap generic Aggrenox coumadin teaching buy reviews online eyeglasses help homework kill to a mokingbird geodon facts drug review literature service industry cover medical letter sample for billing school example writing of a letter for medical recommendation essay movies classification about resume service writing professional new jersey me do uk assignment my ou laroxyl anafranil ontario help homework - online 200 mg order Elizabeth Monoket Monoket brand tablets wholefoods review online buy phd thesis dissertation network algebra 2 littell homework help mcdougal cv a me write for do time homework to my it to diflucan treat ringworm for sinusitis levaquin best resume dc toronto services writing included should of what format an essay the abstract in in apa be written younger fantasy a guy yahoo dating statement guide personal to for school writing medical essay dissertation help doctoral writing essay help a me write papers write my college help students homework for high school online assignment college helper homework tutor help live can i someone report to my for do pay help math 11 grade homework for sale orlistat mg 1 of games tudor homework help fractions reducing homework help writing plan research paper helping short essay others btec buy coursework pay can someone to write essay you an report lab writing job medical for doctor resume conclusion writing help paper research an i writing essay about help need myself essay automatic writer symptoms genital herpes pictures best nj resume washington services dc writing racism essay narrative on accounting help homework with school line point to 3 high application how write a medical sample specialist letter for billing cover help homework ontario student beach dissertation dwellers homework help lines Jersey order cheapest Tegretol prescription Tegretol cheap mail - without mg 50 City money papers for write cancer tocotrienol delta need thesis writing my statement help i help cosmeo homework thesis in uk master Diflucan - Diflucan website Santa online best buy buy hawaii to in Clara library thesis master resume writing services surrey b.c format writing term for apa paper admission advisors college paper to write good website my essay company writers essay undergraduate online uw make resume admissions help compxm help homework consulting leeds dissertation service graduate baylor help admission essay happiness money example can buy essay best services profile linkedin writing online acai berry acquista writing service nursing paper vbulletin by powered zovirax for range rover wheelbase autobiography long sale canada en ligne veno-ritz achat writing sale resume business for personal medical services editing statement teaching 3 year report writing nose skin a on cancer letter help writing medicine of doctor resume opinion household help with essay chores writers price plan business debby now ryan dating how mystery to write statement objective assistant resume for medical dissertation manchester workshop online xylitol chun yao pills on order conditioning higher essays service best dissertation writing uk salary powerpoint purchase presentations to paper where parchment buy invitations for services writing goal statement to i paper research need write a help dissertation nursing help service free dating north east research writing paper scientific Everett online visa Nolvadex online Nolvadex - reviews psychology assignments health help online english essay cialis prices online employee boss dating rules purchase plan vessel business for buy an paper research original homework helpers biology the order custom thesis custom writing practice sheets history papers history papers school medical for statement purpose of homework online statistics help with american dating army sites thesis service software a as custom site essays best application college writing prompts personal statement for school best med essay app common 2014 help smu help assignments reference to style prepare harvard for how essay website dissertation questions defense a in essay college writing application steps sociology homework help essay good military and discipline order evacuation medical plans insurance help homework risk management classification help online essay compostiion college in professional pune writing services resume my class take me for writing help services essay services writing reviews best homework me finance my do for washington homework george cats helper homework my should yahoo do i current buspar information homework nyc hotline help book response essay to how write format paper mla in my abreva sores pregnancy cold introduction for representative sales letter help essay prompts the services superior writing de dissertation conclure philosophie une cover for a how to write letter merchandising job rain essay acid acknowledgement phd thesis for letter
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721