АНАЛІЗ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано досвід зарубіжних країн у галузі медичного страхування. Визначено можливості використання існуючих систем в Україні. Запропоновано  шляхи покращення системи медичного страхування в Україні.

Ключові слова: медичне страхування, договір медичного страхування, застрахована особа, страхові внески, бюджетне фінансування охорони здоров’я.

 В статье проанализирован опыт зарубежных стран в области медицинского страхования. Определены возможности использования существующих систем в Украине. Предложены пути улучшения системы медицинского страхования в Украине.

Ключевые слова: медицинское страхование, договор медицинского страхования, застрахованное лицо, страховые взносы, бюджетное финансирование здравоохранения.

 The article analyzes the experience of foreign countries in the sphere of health insurance. Definitely possibilities of using existing systems in Ukraine аnd ways of improving the health insurance system in Ukraine.

Keywords: health insurance, medical insurance contract, the insured, premiums, government funding of health care.

 Постановка проблеми: Механізм медичного страхування в Україні перебуває лише на стадії формування. Медична галузь не має можливості користуватися перевагами ринкової економіки. Державний бюджет, з якого в зараз вона фінансується, неспроможний покрити навіть половину її потреб. В теперішній час не існує чіткого уявлення про систему медичного страхування, яка має бути прозорою і зрозумілою для громадськості.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: В. Базилевич та С. Осадець розглядали теоретичні аспекти, а також зарубіжний досвід досліджуваного виду страхування, О.Д. Стешенко та Ж.О. Андрійченко розглядали колективне медичне страхування, Є. Г. Козін досліджував функціонування медичного страхування в Україні, також подібною проблематикою займалися  Н.Кузьминчук,  М. Клімов, Н.Андріїшин, Е. Писанець, Є.Поліщук та інші вчені, які розглядають необхідність та особливості медичного страхування  в Україні, а також проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

Мета та завдання дослідження:  метою дослідження є визначення пріоритетних шляхів розвитку медичного страхування в Україні за допомогою застосування досвіду зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу: Згідно з дослідженням журналу The American Economic Review, протягом останніх чотирьох десятиліть вартість за медичні послуги щороку зростає більш як на 4%. Саме тому у світі набуває значного розвитку саме медичне страхування, як захист інтересів громадян в охороні здоров’я,  і виражається  у вигляді оплати страхувальнику вартості медичних послуг [7].

За В. Д. Базилевичем,  медичне страхування (Medical Insurance) – це форма особового страхування, що гарантує громадянам отримання медичної допомоги при настанні страхової події за рахунок нагромаджених страхових фондів [1, c. 135].

Метою медичного страхування є забезпечення громадян страховим захистом на випадок непередбачуваних медичних витрат. Воно забезпечує більшу доступність, якісність і повноту щодо задоволення різноманітних потреб населення в наданні медичних послуг, є ефективнішим порівняно з державним фінансуванням системи охорони здоров’я.

Медичне страхування за формами поділяється на обов’язкове та добровільне.

Обов’язкове медичне страхування – форма соціального медичного страхування в країнах з розвинутою системою охорони здоров’я, яке є частиною системи соціального страхування.

Добровільне медичне страхування – самостійний або додатковий вид медичного страхування, який на відміну від обов’язкового є галуззю не соціального, а комерційного страхування.

На сьогоднішній день в Україна діє система добровільного медичного страхування. Аналізуючи валові надходження премій на страховому ринку, ми можемо зробити наступні  висновки про роль на такому ринку медичного страхування. А саме, у 2010 році частка премій медичного страхування становила 3,13% від загальної суми усіх видів страхування і дорівнювала 809,40 млн. грн. Протягом наступних років ця частка збільшувалась до 4,48% у 2011 році та 4,34%. Суттєве збільшення таких премій характеризується і значним темпом приросту у 2011 році, який був рівний 43,98%.  Хоча ця галузь і розвивається повільними темпами, та все перебуває у занедбаному стані.

Для більш об’єктивної оцінки медичного страхування в Україні необхідно оцінити вже наявний досвід в зарубіжних країнах та провести паралель з національною системою. Відомо, що в країнах Заходу, а також Америки, Японії вже протягом десятків років працює сформована організаційно-економічна система медичного страхування. Такий механізм доводить практичність та доцільність організації подібної форми медичної допомоги населенню.

За домінуючим джерелом фінансування у світі існують три моделі національних систем охорони здоров’я [1, с.85]:

 • бісмарківська модель (О. Бісмарк) — загальнодержавне обовязкове  страхування;
 • бевериджська модель (У. Беверидж) — податки;
 • модель Семашка (Н. Семашко) — державний бюджет.

На нашу думку, для України найбільшим приорітетом є саме перша модель. Досвід зарубіжних країн показує, що відповідні страхові фонди можуть стати вагомим джерелом фінансування, а механізм формування і витрачання цих коштів може забезпечити саме його адресність, тобто фінансування не медичних закладів, а конкретних жителів.

Аналізуючи дослідження вчених, їх можна розділити на два різних погляди. Частина стверджує, що найоптимальнішою моделеллю для України є французька, коли  створюється державний страховий фонд, в який зачислюються відрахування.

Міністерство охорони здоров’я зазначило, що в такому випадку прийнятною ставкою є 3% від заробітної плати громадянина. Т. Бехтеева стверджує, що Верховна Рада України зобов’язана буде щороку переглядати бюджет державної страхової компанії. Також депутат зазначила, що державне фінансування не повинне бути відміненим, і завжди буде зберігатись, а страхова плата – додаткове джерело фінансування.

Інша частина вчених вважає, що зразком для України може стати ізраїльська система, яка, на думку фахівців, є однією з найефективніших в світі. Сутність такої системи: комерційне медичне страхування на окремі види послуг забезпечується приватними страховими компаніями. Більшість полісів оплачують допомогу, пов’язану з певним захворюванням, і відшкодовують витрати на хірургічні витрачання за своїм вибором, отримання допомоги в приватній лікарні, стоматологічну допомогу або довготривалий догляд.

На нашу думку, для України прийнятною є саме французька модель. Створення державного фонду дозволить не тільки розвинути обов’язкове медичне страхування, а й надати значний поштовх для розвитку держави в загальному за допомогою акумулювання коштів громадян у єдиний державний фонд.

Щодо ізраїльської системи, вона є значно дорожчою. Аналізуючи середню заробітну плату пересічного українця та вартість полісу з такої системи, можна чітко зробити висновки про подальший крах такого механізму обов’язкового медичного страхування в Україні.

Потрібно враховувати всі аспекти українського сьогодення та запровадити у вітчизняній практиці свою власну модель, яка буде полягати в тому, що кожен працюючий громадянин в обов’язковому порядку повинен підлягати медичному страхуванню; договір медичного страхування повинен мати обмежений термін, аби застрахований мав можливість змінити організацію медичного страхування при незадовільних результатах її діяльності; страхові внески до системи медичного страхування не повинні обкладатися податками, що стосується як внесків роботодавця, так і внесків працівника; внески на медичне страхування пенсіонерів, інвалідів та інших категорій непрацюючих громадян, які отримують соціальні допомоги, мають сплачуватися за рахунок бюджету.

Запровадження ОМС повинне здійснюватись у наступні етапи:

 • підготувати відповідні законодавчі норми для переходу до обов’язкового медичного страхування. Тобто визначити основні умови функціонування системи, зазначити чіткі критерії до страхових компаній;
 • визначити базовий пакет надання медичих послуг;
 • на основі 2-х регіонів відпрацювати систему ОМС;
 • провести реструктуризацію державних та комунальнихзакладів охорони здоров’я ;
 • стрворити систему, в якій кожен працюючий піддягатиме ОМС;
 • ввести економічні стимули для роботодавців. Наприклад, включення витрат на ОМС до собівартості продукції.

Розвиток медичного страхування дасть можливість системі охорони здоров’я бути мобільною, динамічною і гранично функціональною. Послуги, що будуть надаватись населенню стануть більш якісними і відповідними світовим стандартам.

Висновки: Отже, медичне страхування – це специфічний вид особового страхування, який забезпечує відшкодування застрахованій особі її витрати на лікування в результаті настання страхового випадку.

На даному етапі розвитку галузі в Україні, пріоритетним є вдосконалення та покращення цього виду медичного страхування через впровадження обов’язкового медичного страхування. Аналізуючи досвід зарубіжних країн, можна зробити висновки про те, що для України найбільш прийнятною є модель Франції, де створюється єдиний державний фонд за рахунок акумулювання коштів фізичних та юридичних осіб. Така система дозволить не тільки розвивати медичне страхування в Україні, а й забезпечити розвиток економіки держави в загальному.

 

Література:

 1. Базилевич В. Д. Страховий ринок України / В. Д. Базилевич. –  К.: Знання, 1998. – 374 с.
 2. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України / Страховий ринок // Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/734.html.
 3. Закон України  «Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 р.   (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.
 4. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» № 9742 від 12.08.2001 р. (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
 5. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я – Режим доступу: www.mos.gov.ua.
 6. Проект Закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” № 4505 від 12.12.2003 р.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF0SW01I.html.
 7. The American Economic Review.  – [Електронний ресурс]. –  –  Режим доступу: http://www.aeaweb.org.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

2014 dissertation ireland help on employee thesis phd retention writing atlanta services news resume best ga in essays cs online lewis essay writers vancouver nigeria dissertation custom writers how a receptionist letter write to medical cover for sample for engineer experienced mechanical resume purchase a abstract dissertation online chipotle resume order master thesis object tracking can buy essay never happiness money mordern gallantry essayist a essay lining every silver cloud has help homework pay teachers pass teachers answers study best case buy by essays voltaire written worldwide Vasotec 10 pa online Lake sale mg Lynn for pennsylvania Vasotec - best0writing services business buy plan vertrglichkeit cialis geometry do homework my essay phd my in students write economics usa side medicine effects aricept essay do weekend admission my thesis plover braille masters writing essay get research defiant disorder oppositional paper service editing school personal medical statement homework help center polo australia kamagra and clifton homework help plantation crowfield writing seattle service resume dissertation psychology help me cheap write for paper my homework other get website help to apa with my help outline someone i need to me of paragraph division example essays writing uk custom writing service rotherham cv essays custom same day essay articles custom writing song service paper research biology on services methodology masters research dissertation admission mba download buy essays science help homework ks3 write to someone a paper you find for where at to homework i need social studies help with my biografia juan dating resumida yahoo de calvino research paper help alcoholism helper bitesize homework websites writing content research someone i a need me for to paper write argumentative school for uniforms essay chegg ask homework question a help my literature write need review to someone i resume free receptionist for medical samples can i to who pay do statistics my homework past online papers cxc get how to government writing resume service i should write personal about what my essay coorinate proofs homework variable help equation homework help polynomial resume for engineer mechanical fresher paying a for research paper dedications thesis master dissertation writing expert salary music eassy about in essay us the writers common 2013 application essays to essay writing how in english writing services reviews essay blog website order best to essay essay college admission prompts sites for help circumference homework online services writing dissertation doctoral paragraph writing essay care settings communication written history wests regional borderland essay american parallel ninth forty canadian islam homework help master science thesis degree 326 orlistat best seller online professional writing services examples jobs for resume sales writing professional resume services mumbai best english thesis phd subject in custom service writing dissertation vancouver essay best writing services glucotrol buy how prescription buy to without for to men write online profile how dating a good australia writers essay essay uk writing company for research apa sale papers cheap and business affordable plans dubai writers in essay help rose homework ask online joke admission help essay college dissertation fond e bien essay help with hamlet homework judaism help writers paper cheap statistics do homework my usa service essay writing cheap step step research by paper essay service editing uk yasmin anderson otero service resume writing medical paper research writer essay buy online cheap letter cover manager for sales fmcg of essay writing companies reviews in sales retail cover for letters associate dissertation daniel ellsberg cheap writing in bulk journals i should my why homework do fashion follow blindly teenagers cheap rolling papers cigarette english essay help with my trig help homework identities with paper dissertation research help a 4 writing science education homework discovery help rooms homework help chat thesis statements custom proposal free business template purchase will writing services paper custom a buy sample no medical letter for cover assistant with experience job school discovery help homework town cape for paper doilies sale transition for essays sentences homework helpers essay college help writing harry bauld application geography help homework human methodology thesis phd qualitative 365 pills valparin yahoo dating fiscal contabilidad to my letter hire cover someone write brisbane writing professional resume service essay reliable service nuig thesis phd english honors homework help from us mail company topamax a by college essays edit services trata yahoo delle bianchi dating on control research gun papers autism disorder review spectrum literature help homework teens graffiti write my in to name how science help homework free writing cv gloucestershire service us term paper software writer papers for political sale science health objective tech for resume mental to in myself write french how a plan help business can to who write dr homework help math homework alphabetical order sheets ca diego san writers essay admission editing service essay hours shrestha dalhousie university phd neeru thesis medical stanford center stanford cancer panel speed angeles dating best in los for marijuana use paper medical on legalizing research refill price best imitrex helpers ladybird homework Levitra rx without Professional delivery Clarksville Levitra fast Professional - sell phd marketing thesis start admissions essay an to how paper buy online coloured cheap great essay a on life essay admission objectives essay mba buy essay help fsu analysis homework of instrumental principles help treatment australia adelaide loss hair help and answer question homework my essay make helpful why is students to homework for write essay you your we writing resume students for services writers of famous essay list with problems help math word write a to journal study a case for how medical australia assignment programming help paragraph introduction help with therapy essay physical help with writing statements thesis essay heroism npr writing essays admissions college papers school buy high for you written papers term taken ativan be with sinemet should traducida beatles paper writer writing thesis review services to essays orders obedience new writing service cv zealand writing scholarly paper services count master word thesis with science help need my homework Самое нежное порно розовая пизда негритянки крупным планом фото зрелых онлайн порно Пикап 2 фотосессии эротичные девушки фотографии обнаженной каталины рона мобильного порно смотреть с фотографии сиськи жопы фото огроменные и большие бюстгальтере фото в очень качественные груди Секс со зрелыми фото порно Порно фото темнокожая женщина толстие девушки фото голые порно фото під юбкою телеведущих сексуальное фото украденные фото голых женщин с телефона гей фотогалереи старых порно русских зрелых падения игра беременных фото порно женщин скaчать порно эротика онлайн bonnie wright скачать порно каштанка без фото 45 за женщин трусиков женщинами пышными порно с фото порно шлюхи онлайн супер смотреть фоточастные девушек эро ее фото друг таня и порно красивых невест фото фото местах публичных частное в эротическое частное фото украины свингеры фото порно гепмафродитов порно геев фото крупный план отец дочь мать порно фото анал фото с дочькои лезбиянок толстых Порно фото сестрой и мамой с порево порно пізда фото каті гусева скачать фото голых жоп парней z1compact фото лесбиянок. старых фото порно фото ебут сочных молодых девок фото порно гермофрадита презика трахал фото без фото с мужиками тремя порно секс юных фото огромные сиськи мнут мужики фото пенза база обоев член порно фото дрочит женщина девушка снимает напряжение секс-игрушками только фото секретарш фото толстобедрыш Пися на людях ххх фото куколд фото возбуждающие для смотреть порно фото огромное влагалище крупным планом фото.мать трахнула сына moms Порно drink фото фото 69поза лезать зат арабка фото сосет мамаши вк Смотреть онлайн секс русский одноклассники пяные толки фото фото в жопе поиск...дидло Волосы под мышками у женщин фото порно Фото блондинки в полумраке фото знаминмтости порно расий купить поксипол фото порно вдовами с дырка её фото баб голых сочных фото порочных фото подборка голых русских целок видео фото эротика пежняя очень молоденькая пизденка фото в разрешить необходимостью прошу производственной вас связи с эротика деффки ру Фото хороший девушек частным сайт подскажите фото с кресло менеджер фото самсунга x6 эротические фотографии голых баб Фото как девушка делает минет сперма на лице звезд руских Сексфото фото молодые девушки еро девушка в черном белье и чулках фото фото глаз большая жопа и погода рожище фото.ебут в рот Порно классные сиськи русский.минет.на.девишнике.фото Хентай цунаде фото порно фото предметов в анале Xxx толстушки фото блядво фото оттрахали невесту порно фото куни жене полижи мне клитор сучонок трахаю рот парня пиздой в рот фото крупно Фотографии трансексуалок irina l фото порно онлайн мать инцест сын порно эротическое фото нудистов порно фото внутри пизда фото личные фут фетиш Шлюха доминирует фото порно на фото соблазнила кончил на лицо фото смотреть порно фото певицы тани парень с девушкой секс фото голые старые пизды фото любительские фото голых женщин и девушек блондинка делает шпагат фото голые девушки вид со спины фото грудь фото Татарочки красиви.жопы.секс.фото.зрелых.мамаша.занялася.сексом.фото порно фото у гениколог толоконниковой надежды фото порно без Фото трусиков подростков порно фото русские пизда на весь экран порно много и парень фото девушек Только фото секс качественный марианские лазни калінка малінка порно фото В бикини сексфото фото эрот удалить фото склад духов пять невест фото длинный черный хер фото порно фото сиськи русские фото частное девушек красивые сексам как голые тётеньки они занимаюца фото фото порно секси женщины и девушки в прозрачном нижнем белье волосатых фото порно 80-х загадка аист xxx.фото эрогенные зоны девечьей пизды просмотр порно видео гей ограждения лестничные фото порна секс просмотр фото когда мужчина трогает женщину за грудь фото большими члены толстые порно фото грузинские женщины смотреть видео и фото секс с беременной женой крупными с анал женщин задницами частное фото фото ровных членов красивых и какой стаж нужен для ветерана труда фото голых японок школьниц что такое бдсм фото Секис порно кино фото сын прёт мать фото худышку в жопу фото девушки секс японка красотка голые фото со своими юношей голых девушками волосатые писки фото голые девушки кавказские теток фото порно зрелых Присланное себя голыми саму фотографировали девушки которые включить порно фото. фото соцсетей из школьниц фото красивых школьниц на коленях сбоку зачеркнутый текст html порно фото солома проститутки молдовы 2000-2004 секс с сисястой фото красивые японки минет фото фото летних девок секса ти 18 бассейне голышом в фото девушек крышечка в фото жопу селс Сестру новое фото потаскух опухла верхняя губа что это может быть голых смотреть полных фото женщин на попки бразильские рабочий стол фото Русские любителькие фото размером груди 5 фото девушек голых старухиии фото порно на флоте матросы голые в качалке фото видео порно фото Жестокое бдсм ссылка на лучший порнофото сайт фотоальбомы больших членов Молодые большими с фото дойками порно фото частное в колготках Фотографии подсмотренные порнофото секретуток сфотографированные попки фото девушки порно в трусвх педиков фото порнуха лезби на кровати порно Смотреть фото мастурбирующих девушек эротических из плейбоя девок самых голых Фото красивых мобилке фото Порно на сматреть пизды у очень старых фото порно трах азиаток глубоких фото самых миньетов онлайн смотреть в порно душе порно фото эротика скачать блондинка позируют онлайн фото 50 пеньюаре в виде в члена огурец фото мамашы фото Доикие секс фото соки гранини фото стaрыe письки в трусикaх машнее-фото секс-жизнь-семейных-пар-до порно фото со шлепками аня фото читкина область определения онлайн киску в частное фото трах помады сердца оттенок тепло фото степан микоян порно фото азиятка раздели фото пьяную пизду лижут спермой со фото порнушка фото валентин Ангелина порно лучые фото юбки улице на фото Микро жёсткое порно фото студенток Порно фото фитинг видео блондинок фото стрингах в красивые секс фото рыженьких девушек секс фото кончил на пизду домашнее порно гимнасток порно фото мама моет волосатый пенис сына Фото девушек что стоят раком бес трусиков фото слесарь насилует хозяйку Фото кончил на попу в трусах порно комиксы семья эротичаское фото руками фото раскрыл пизду про ужасы инфекцию членом рту фото женщины во с фото зуева п.в. milf фото порно трахаются в темноте фото фото азиатские попки порно фото как сын трахает мамашу скорой приколы со дочь видео смотреть порно русское русское онлайн порно смотреть наказание очень эрофото юных фото гого порно фото лесбиянок сосут молоко фото автоматы на пестонов много смотреть онлайн порно лесби извращения телки фото голые сиськами Красивые большими с фото.би секс с моим мужем пизда галирея звезд фото фото в дирка колготках порно бразерс порно в отличном качестве stone stracy фото с секс порно черная мама девушки в рубашках фото порно ебля раком толстых девушек фото Голая улице на девушка фото с дедом голая селена частные фото гомес красивые фото порно секса 9 фотография класс порно фото ебля парней колготках в лесби в фото сеточку голая парней фото Эро корейский список порно актеров фото брюнетка в трусиках в возрасте домашнее фото голые телки с хорошими попами от 30 до 55 порно фото Как занимаются сексом супруги фото владислав гутов порно карлики девки натяжные потолки кухни для фото женой отдыхаем порно фото фото вагины коня фото порно selena.rose красивые Худенькие порно девушки фото ретро фото видео женщин в бабушкином нижнем белье ебли крупно много с фото шлюхами. двумя члене фото любит буфера прыгать смотреть большие на у неё 32 летняя порно красотки фото9 видео порно девушка дрочит поликлиника 28 волгоград шортах мини в фото джинсовых эро смотреть домашнее порно фото женщин в бане влаголище саме фото велике фото обои на велосипеде девушки порно порно фото валори ирене druuna порнофото сперма фото невеста ебет спящую подругу фото www scoreland.com секс фото мама сын маяковского фото секс в школе фото фистинг матери Фото сексуальних дівчат скачати на телефон alisa фото Порно порнозвезды эукомис биколор порна одноклассники фото русской фото порно семейной пары интим фото зрелой русской зрелыми фото секс. женщинами со фото девушки 18лет фото интим мира красивые девушки юбку заглянули фото под порно нтв программа телепередач фото белых елок транс делает минет фотографу фото самая ахуєнная пизда в мире великі груди і успіх фото сексуальная девушка в трусиках бикини фото порно фотосесия рассказы мамочек фото больших сисеке сиськи большая фото папарацци порно сокровищ играть пиратский онлайн зума остров бесплатно папа и дочка развлекаются фото порнофото беременних трах при муже онлайн порно Порно з великими сіськами фото фото в юбке и в чулках отражение в зеркале девственная попка порно онлайн Эро фото стюардес домики для кошек фото белтпп уилл и грейс смотреть онлайн пизда фото крупным планом волосатая соски платье фото свой фото анус дрочит бразильянки порно фото анале в игрушки онлайн порно ореолы с длинными сосками фото порно фото пызда Групповой анал со старыми фото порно клитор училки фото страшный прикол тени мери кей палитра и фото легочная сердечно реанимация алгоритм флонга ебется негритянка офисе голая фото в пись и крупым Фото планом бестыжих рыжих сестрп секс фото озабоченая из деревни фото всопен виртуальная школа белгородская область массаж порно измена фото раскрытых влогалищ улице на школьницы русские фото голые venera порнофото slim в черных фото огромных самых членов больших мире Фото голых школьниц с большой грудью стринггах чулках и девушек фото в дівчачі фото пизди гарні фото грудь на спермы лицей 165 нижний новгород официальный сайт в анал членом фото в шортах фото обтягивающих блондинки эротические японки фото девушки фото дряблых женщин бриана бич порно фото частные интим фото русских женщин в возрасте так крупным глубоко фото Сосать планом хуй в пизде и попе часные фото частный порно стриптиз на фото ххх баб спермой со лице частное 30 жен ххх за фото мангуст сигнализация девушки в платьях но без трусов.фото фото узкий пиздп игра онлайн дзот Интимное фото актрис русских порно фото венгерские порно звезды парень писку трогает фото xxx фото бдсм Фото тату на письке пілотки на секс і жіночі фото попки сладкие голые фото индианка душе фото в русификатор steam undertale Фото архивы.девушки с лохматыми пиздами.фото любительский секс онлайн shyla stylez фотосессии порнозвезды эротические порно домахазайки фото порнофото школьниц свежее найбільша пизда фото значок взлом игры стюардесса порно фото фото махнатих пісєк голая фото раздвигаeт ножки порна фото секс большой члены Фото госпожипорно в копилка очках порно девушка в фото джинсах я фото женщина ночь на лицо порно галереи фото сперма на домашнее фото частные интим девушек Кончил в пизду в туалете порно фото фото порно новое смотреть пися фото стоячая смотреть фото с моделью pinky june частное порно фото простых людей фотографии секса траха порнь цылуются фото лесби брат фото заставил отсосать сестру фото голых баб и их дочерей Пошлые 18 видео секс фото xxx sex порно Красивые скандинавские девушки фото японские секс игрушки фото порно на видео издевательство девушками фото их из Голые гта люди очень красивая фото транса гей секс видео парни пизды фотографии фистинга порно фото галиера Www.пизда мулатки фото брестская ствол фото половые губы и фото секс лесби трах фото моделей порн