ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлюється поняття психологічного здоров’я дітей дошкільного віку, чинники його порушення як форма реагування на небезпеку у взаємодії страхів, а також подається характеристика страхів, які найчастіше переживаються.

 

Ключові слова: психологічне здоров’я,страх. діти дошкільного віку.

В статье определяется понятие психологического здоров’я детей дошкольного возраста, факторы его нарушения как форма реагирования на опасность у взаимодействии страхов, а также дается характеристика страхов, которые часто переживаются.

 

Ключевые слова: психологическое здоровья, страх, дети дошкольного возраста.

 

Summary: The article deals with the concept of psychological health of pre-school children, the factors of the breach as a form of response to the danger of interaction fears and fed fears characteristics that are often experienced.

 

Key words: psychological health, fears, pre-school children.

 

Наразі гостро постає проблема порушення психічного здоров’я дитини через соціально – економічну та екологічну ситуацію, що склалась у країні. Негаразди на роботі, матеріальна скрута, емоційне незадоволення дорослих та інше – все це переноситься на дітей і порушує психологічну рівновагу.

 

Хто може заперечити думку, що майбутнє психічне здоров’я нації залежить від того, наскільки сьогодні ми зуміємо забезпечити зростаючій особистості такий важливий для неї психологічний комфорт, створити умови, у яких гарантувалося б душевне здоров’я, оптимальне фізичне, духовне і соціальне благополуччя. Однак статистика попереджає: неухильно збільшується кількість нервових, неврівноважених, гіперактивних дітей з порушеннями психіки. У наш час варто приділити особливу увагу стану психічного здоров’я дитини та психологічним чинникам його порушення.

 

Проблема психологічного здоров’я недавно піднялася у науково – психологічній літературі, нею займалося багато вчених, психологів та філософів.

 

На думку авторів (Л.І.Божович, А.А.Бодалев, В.С. Мухіна,Т.А. Рєпіна та інших) дитина як найбільш чутлива частина соціуму піддається різноманітним негативним впливам. Останніми роками, свідчать спеціальні експериментальні дослідження, найбільш розповсюдженими явищами є тривожність і страхи в дітей дошкільного віку (І.В. Дубровіна, В.І.Гарбузов, А.І. Захаров та інші).

 

Проблема страхів є актуальна як у батьків так і у дітей дошкільного віку й нині. Страх, який виникає є найнебезпечніший із усіх емоцій.

 

Психологічне здоров’я на всіх етапах онтогенезу забезпечує повноцінний розвиток особистості (інтелектуальний, емоційно-вольовий, комунікативний, духовно-моральний); сприяє становленню особистісного «Я» та ефективній самореалізації особистісних особливостей [12].

 

Стан психологічного здоров’я дитини характеризується показниками нервово-емоційного розвитку та характером перебігу пізнавальної активності. Здорова дитина завжди життєрадісна, активна, комунікативна, має оптимальний рівень розумового розвитку. Саме від емоційного стану залежить і пізнавальна активність дитини, і характер її спілкування з однолітками та дорослими, і поведінка. Причому, чим менша дитина, тим відчутніша ця залежність [12].

 

У ситуації соціальної нестабільності на сучасну дитину впливає безліч несприятливих факторів, здатних не тільки загальмувати розвиток потенційних можливостей особистості, а й повернути процес її розвитку назад. Протягом останнього десятиліття спостерігаємо удосконалення журналістських форм і методів впливу, використовуючи страхи суспільства. Це помітно як на світовому, так і на українському медіарівні [6].

 

Розглядаючи тему страху у медіа діяльності, не можемо оминути тему етики та права. Наразі в Україні не існує жодного нормативного документу, який би передбачав відповідальність мас-медіа за нагнітання страхів у суспільстві. Існують лише загальні положення, які можуть піддаватися довільній трактовці. Наприклад, Закон України „Про телебачення і радіомовлення” у Ст. 6 („Неприпустимість зловживання свободою діяльності телерадіоорганізацій”) прописує такі заборони як:

 

– необґрунтований показ насильства;

 

– трансляція програм або відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися [15]      .

 

Тобто реальних правових механізмів щодо обмеження в українському телепросторі матеріалів, що викликають страх і тривогу, сьогодні не існує. Серед державних посадовців побутує думка, що питання захисту суспільної моралі – справа лише громадських організацій, держава ж не має втручатися в такі „делікатні” питання. Тому доречніше вести мову про питання етики та медіаекології інформаційного простору України. Відповідно, раціоналізацію проблем і явищ, що можуть викликати страх і тривогу можна вважати універсальним засобом стримування суспільного напруження, що може мати місце після тривожних повідомлень про політичну чи фінансову кризу, стихійне лихо або техногенну катастрофу, а нагнітання страху і тривоги у ЗМІ досягають критичної межі, що загрожує високим рівнем катастрофічної свідомості в певних соціальних групах, а відтак – можна очікувати сплеск агресивної поведінки, паніки, нездорового ажіотажу, або навпаки – відстороненість та відчуження від соціальних процесів, чи інші небезпечні форми суспільної реакції [15].

 

Тому велику увагу проблемі страху приділяється в роботах вітчизняних психологів і психотерапевтів, які відзначають зростання числа дітей з різноманітними страхами, підвищеною збудливістю і тривожністю. На думку авторів (Л.І.Божович, А.А.Бодалев, В.С. Мухіна,Т.А. Рєпіна та інших) дитина, як найбільш чутлива частина соціуму, піддається різноманітним негативним впливам. Останніми роками, як свідчать спеціальні експериментальні дослідження, найбільш розповсюдженими явищами є тривожність і страхи в дітей дошкільного віку (І.В. Дубровіна, В.І.Гарбузов, А.І. Захаров та інші). Дитячі страхи в тій або іншій мірі обумовлені віковими особливостями і мають тимчасовий характер. Однак ті дитячі страхи, які зберігаються тривалий час і важко переживаються дитиною, говорять про нервову ослабленість малюка, неправильну поведінку батьків, конфліктні відносини в сім’ї і в цілому є ознакою неблагополуччя. Більшість причин, як зазначають психологи, лежать в області сімейних відносин, таких як потурання, непослідовність у вихованні, негативне або дуже вимогливе ставлення до дитини, яке породжує в неї тривогу і потім формує ворожість до світу [14, 9].

 

Натомість, соціальні страхи можуть витікати з страхів біологічних, але, завжди мають специфічний соціальний компонент, який в них виходить на перше місце, відтісняючи примітивні фактори виживання. Конкретні форми прояву соціальних страхів залежать від особливостей історичної епохи і типу суспільства, специфіка яких полягає, по-перше, в їх опосередкованому характері (коли об’єкти, що викликають страх не можуть безпосередньо самі по собі завдати шкоди людині ), а, по- друге , в їх надзвичайній поширеності.

 

Переважна кількість психологічних досліджень, що присвячені проблемі страхів, зосереджені на вивченні їх вікових особливостей у дітей з нормальним розвитком, та незначна кількість праць певною мірою спрямована на дослідження шкільних страхів (О.І.Захаров, Н.В.Карпенко, Є.В.Лісіна, Н.Ю.Максимова, К.Л.Мілютіна, Є.В.Новикова, М.В.Осоріна, О.М.Прихожан та ін.) [16].

 

Як бачимо проблема страхів є актуальна як у батьків так і у дітей дошкільного віку й нині. Страх, який виникає є найнебезпечніший із усіх емоцій. Відповідно, під дією страху психіка дитини характеризується загостреною сприйнятливістю, ранимістю, нездатністю протистояти несприятливим впливам. Поведінка дошкільнят стає пасивною, розвивається афективна замкнутість. У зв’язку з цим гостро виникає питання ранньої діагностики дошкільнят.

 

Саме тому актуальність нашого дослідження є очевидною, бо в кожному конкретному випадку профілактика і корекційна робота відповідно до особливостей ситуації та індивідуально – особистісної характеристики дошкільнят, специфіки сімейної та соціальної ситуації та інших чинників є необхідною, щоб подолати наслідки безвідповідального ставлення батьків до процесу виховання дітей дошкільного віку і профілактики виникнення страхів.

 

Здоров’я людини — це процес збереження й розвитку її психічних і фізіологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності протягом максимальної тривалості життя. Рівень здоров’я населення визначається умовами праці й добробутом, загальною та гігієнічною культурою, способом його життя [12].

 

У психології здоров’я багато авторів дотримуються системного підходу до його розгляду (О. С. Васильєва, Ф. Р. Філатов). У самому загальному наближенні виділяють біологічний, психологічний і соціальний рівні функціонування. Розглядаючи здоров’я людини, дослідники на біологічному рівні шукають механізми, що забезпечують нормальну його життєдіяльність; на психологічному рівні розглядають поняття «здорової особистості» та умов її формування; на соціальному рівні роблять акцент на повноцінному виконанні людиною своїх соціальних функцій [12].

 

Поява терміна «психологічне здоров’я» пов’язане з розвитком гуманітарної методології пізнання людини. Він називався в числі базових понять нової гілки психологічних досліджень – гуманістичної психології, альтернативної перенесеної з природних наук механістичного підходу до людини. Термін «психологічне здоров’я людини» фіксує два понятійних словосполучення: психологія людини і психологія здоров’я; це фундаментальні категорії для перспектив розвитку психології як науково – практичної дисципліни.

 

Один з найбільш цікавих і чудових періодів у розвитку дитини – це дошкільне дитинство (приблизно від 3 до 6 років), коли фактично складається особистість, самосвідомість і світовідчуття дитини    [8].

 

Ці процеси в першу чергу обумовлені загальним психічним розвитком, формуванням нової системи психічних функцій, де важливе місце починають займати мислення і пам’ять дитини. Тепер вона може не тільки орієнтуватися і діяти в плані конкретних стимулів, але і встановлювати зв’язок між загальними поняттями і уявленнями, які не були отримані в її безпосередньому досвіді. Таким чином, мислення дитини відривається від суто наочної основи, тобто переходить від наочно-дієвого до наочно-образного. Такий розвиток пам’яті і мислення дошкільника дозволяє перейти до нових типів діяльності – ігрової, образотворчої, конструктивної. У нього, за зауваженням Д.Б. Ельконіна, «виявляється можливість йти від задуму до його втілення, від думки до ситуації, а не від ситуації до думки» [18]. З розвитком пам’яті, мислення, мовлення нерозривно пов’язана поява світогляду та самосвідомості дитини-дошкільника.

 

У дошкільному віці гра стає провідним видом діяльності, оскільки сучасна дитина, зазвичай багато часу проводить в іграх, гра викликає якісні зміни в психіці дитини. Ігрова дія носить знаковий (символічний) характер. Саме в грі найяскравіше формується знакова функція свідомості дитини та емоційний фон. У рольової грі діти відбивають оточуюче їх розмаїття діяльності. Вони відтворюють сцени зі сімейного побуту, з трудової діяльності і взаємовідносин дорослих, відбивають епохальні події та т.д. Відзеркалюючись у невмілих дитячих іграх дійсність стає сюжетом рольової гри. Що ширшим сфера дійсності, із якою зіткнулися діти, тим ширші й різноманітніші сюжети ігор. Природно, що в грі формується не тільки світогляд, але і відбиваються наслідки неправильного виховання, соціально-екологічних проблем і батьківських страхів. Тому, важливо в даному віці приділяти психологічному здоров’ю дитини найбільшу увагу.

 

У сучасному суспільстві, де щороку посилюються вимоги до маленької особистості, де відбуваються зміни життєвих догм, такі короткочасні стани, як тривожність, агресивність, замкнутість, перетворюються на стійкі. Не кожна дитина здатна впоратись з цим, і батьки не усвідомлюючи наслідків такого впливу не приділяють уваги цьому і це спричиняє закріплення негативних станів, які суттєво впливають на здоров’я кожного малюка.

 

Виховання психологічно грамотних та здорових дітей, які вміють вивчати самих себе, розвивають свою особистість, піклуються про своє здоров’я та здоров’я оточуючих людей, слід розпочинати якнайшвидше, ще в перші роки життя дитини, коли вплив батьків є найістотнішим.

 

Окрім батьківського виховання, в даному випадку велику допомогу надає дошкільний заклад, одним із завдань якого є створення умов, що гарантують формування та зміцнення здоров’я вихованців [17].

 

Традиційно компоненти здоров’я поділяють на такі:

 

— психічне здоров’я,

 

— соціальне здоров’я,

 

— фізичне здоров’я.

 

Деякі науковці також визначають ще один компонент — духовне здоров’я.

 

Залежно від адаптації в соціальному середовищі виділяють три рівні психологічного здоров’я:

 

1) креативний (високий);

 

2) адаптивний (середній);

 

3) дезадаптивний (низький).

 

Якщо ми говоримо про дітей дошкільного віку, основними показниками сформованості психологічного здоров’я є процес адаптації після вступу до ДНЗ, рівень розвитку комунікативних навичок, рівень позитивної мотивації до соціально важливої для даного віку діяльності, відсутність відхилень у поведінці. (Рис. 1.) [10].

Рисунок2

Дитина може бути здоровою тільки за наявності всіх компонентів здоров’я. Досягти ж цього можна шляхом виховання у неї відповідної культури — культури здорового способу життя, а формування цієї культури починається з дитинства [4].

Рисунок1

 

Однією з умов формування в дошкільника свідомого ставлення до власного здоров’я є – розвиток емоційної чутливості. На цьому наголошує О. Л. Кононко, яка вважає, що розвиток чутливості дитини до себе, свого тіла, до інших людей, що оточують її, сприятиме формуванню здатності відгукуватися на життєві події, не бути байдужою до людей і пов’язаних із ними ситуацій [13].

Другою умовою є прояви позитивних емоцій (привітності, приязності, щирості, вдячності у взаєминах), високої чутливості (любові, ніжності, співчуття ) сприяють формуванню у дошкільників оптимістичного, радісного світосприйняття, ціннісного ставлення до себе, свого здоров’я, до людей, їхнього здоров’я і життя.

Наступними умовами формування психологічного здоров’я є: виховання свідомого ставлення до власного здоров’я, що має поєднуватися з прищепленням навичок (догляду за тілом, самоаналізу, позитивного мислення, прояву високої чутливості, доброзичливих взаємин) та звичок до відносно установлених способів дій з метою збереження власного здоров’я, його зміцнення та відновлення. Отже, засвоєння дітьми навичок здорового способу життя є своєрідним шляхом до еталону здоров’я        [12].

Щоб сформувати у дошкільнят свідоме ставлення до власного здоров’я, слід дати їм знання про нього. Ці знання, досвід дитини, її емоційні переживання щодо формування, збереження та зміцнення, відновлення власного здоров’я сприятимуть формуванню її життєвої компетентності [19].

Компетентним щодо психічного здоров’я можна вважати дошкільника, який прагне активно пізнавати світ, виявляє готовність до розв’язання проблемних ситуацій, здійснює елементарні розумові дії, володіє початковими формами дослідництва, вміє спостерігати, сприйнятливий, допитливий, уважний, уміє відрізняти головне від другорядного, має активну спрямованість на своє здоров’я, що базується на визначенні його високої об’єктивної значущості в суспільстві та суб’єктивного особистісного смислу

В даний час дуже гостро стоїть проблема впливу сім’ї на психічний розвиток дитини. Бездоглядність, девіантна поведінка, надмірна агресія, жорстокість, насильство… Цей список можна продовжувати до нескінченності. Нарешті, просто замкнутість, часті депресивні стани у дітей, нетовариськість і невпевненість у собі – все це часто результат порушення сімейних відносин. Дитині, що відчуває постійний емоційний дискомфорт і напругу, необхідна допомога. Якщо ж батьки відмовляються від спроби змінити ситуацію, не хочуть бачити, що у родині проблеми, ймовірність благополучного результату наближається до нуля. Чим раніше батьки зрозуміють, що відносини в сім’ї складаються неблагополучно, тим більше можливостей для корекції цього. Але для цього потрібна вже допомога фахівців, у тому числі педагогів та психологів.

Проблемою впливу батьківського ставлення до дитини займалися такі дослідники як А.В. Петровський, А.И. Захаров, И.М. Балинський, В.Н. Мясищев, Р.А. Зачепицький та інші.

Досліджуваний матеріал дозволив нам визначитися в сутності поняття батьківських страхів і її вплив на особистісний розвиток дитини. Одним з факторів, що впливають на її розростання, є особливості батьківського ставлення до дитини: суворого, жорстокого відношення, стилів виховання, позиції батьків стосовно дитини, відсутності емоційного контакту з дитиною, обмеженості у спілкуванні з нею, незнання вікових і індивідуальних особливостей дитини. Тобто, батьківські відносини – це система різноманітних почуттів до дитини, поведінкових стереотипів, які використовуються у спілкуванні з нею, особливостей сприйняття і розуміння характеру й особистості дитини, її вчинків.

Але, на жаль, сучасне суспільство настільки урбанізоване, що дітям приділяється все менше часу і зусиль, натомість батьки перебувають в стані соціальної кризи свідомості. Цей феномен пояснюється надмірним зацикленням на матеріальній та професійній сфері життєдіяльності, і як наслідок надмірній невротизації через нездійсненність покладених надій. Відповідно, всі ці стани проективним способом транслюються на дітей, для яких батьки є первинним джерелом засвоєння соціальних норм       [10].

Страх за дитину народжується разом з її появою на світ, а іноді навіть і раніше. Страх і любов зливаються воєдино, тривожні думки існують постійно, навіть коли немає ніякої загрози життю, здоров’ю та добробуту малюка. З дитини не спускають очей, навіть коли вона вже підросла і може обходитися без цього [2].

Дорослі, які оточують дитину (батьки, бабусі, вихователі дитячих установ), дуже часто мимоволі заражають дитину своїм страхом [2]. У результаті дитина сприймає тільки негативну частину фраз типу: «Не ходи – впадеш», «Не бери – обпалишся», «Не гладь – вкусить». Дитині поки ще не ясно, чим їй все це загрожує, але вона уже розпізнає сигнал тривоги, і природньо, у неї виникає реакція страху [5]. Розмови при дитині про смерть, хвороби, пожежі, вбивства відображаються на її психіці, «калічать» її. Все це дає підставу говорити про умовно-рефлекторний характер страху [1].

Відповідно, проаналізувавши численні дослідження ми виявили,  що від 1 до 3 років у дітей переважають : боязнь темряви (основний страх в цьому віці),страх залишатися одному, нічні страхи. Від 3 до 5 років – страх самотності, тобто страх “бути ніким”, страх темряви та боязнь замкнутого простору, боязнь казкових персонажів (як правило, в цьому віці вони асоціюються з реальними людьми). Від 5 до 7 років основними є страхи, пов’язані зі стихіями: пожежею, глибиною тощо, боязнь батьківського покарання, страх перед тваринами, боязнь страшних снів, боязнь втратити батьків, страх смерті, боязнь спізнитися, страх перед зараженням якоюсь хворобою    [7].

Батьківські страхи  також дуже різноманітні. Батьки, і найчастіше мами і бабусі, схильні боятися всього на світі: дитина застудиться, захворіє, впаде, розіб’ється, не поїсть і помре з голоду , погано виглядає. Натомість, соціальні страхи можуть витікати з страхів біологічних, але, завжди мають специфічний соціальний компонент, який в них виходить на перше місце, відтісняючи примітивні фактори виживання. Конкретні форми прояву соціальних страхів залежать від особливостей історичної епохи і типу суспільства, специфіка яких полягає, по-перше, в їх опосередкованому характері (коли об’єкти, що викликають страх не можуть безпосередньо самі по собі завдати шкоди людині ), а , по-друге, в їх надзвичайній поширеності.

Відповідно категорія соціально-екологічних страхів охоплює доволі значну кількість страхів, пов’язаних зі змінами оточуючого середовища, економічної ситуації, яка несе загрозу життю і здоров’ю особистості.

За словами психолога Леоніда Каганова до найпоширеніших батьківських страхів належать :

1) страх пізноти – мабуть найпоширеніший з страхів. Корінням він іде в ті часи, коли первісні люди жили в печерах, виходити з яких вночі було справою досить небезпечною. Тому наші предки  боялися за своїх родичів, коли ті йшли на полювання і до ночі не поверталися.

2) страх поганого. На відміну від страху пізноти, в цьому випадку батьки точно знають причину страху. Він можуть боятися, що дитина раптово захворіє, потрапить в погану компанію, стане наркоманом, потрапите в автокатастрофу, її врадуть, пограбують і т.д.

3) страх незрозуміло. Батьки є дуже вразливі, завжди з великою увагою ставляться до всього, що з дітьми пов’язано, помічаючи і обдумуючи різні дрібниці. При цьому їх може лякати нова звичка, сучасна музика, прикраси, плакати на стіні або висловлювання і думки дитини. Дуже часто багато батьків наївно дотримуються принципу : ” що не моє – то не правильне” Батьки, які сприймають навколишній світ як ворожий і повний складнощів, прагнуть підготувати свою дитину до «тягот життя». Їх рано починають навчати чому-небудь (іноземної мови, музиці), досконально готують до вступу в школу, і все це робиться для того, щоб убезпечити майбутнє дитини, дати їй перевагу в боротьбі за життя. Іноді в очікуванні майбутніх труднощів вони не помічають, як завдають шкоди дитині вже зараз [11].

Стиль ставлення батьків до дитини впливає не тільки на становлення тенденції до певного стилю дитячої поведінки, але і на психологічне здоров’я дітей. Так, невпевненість дитини в позитивному відношенні до себе дорослого або, навпаки, упевненість саме в неактивній оцінці його як осіб провокує пригнічену агресивність, якщо дитя сприймає відношення дорослого до себе як негативне, то спроби дорослого спонукати дитяти до спілкування викликають у нього стани збентеження і тривоги. Тривалий дефіцит емоційного співзвучного спілкування навіть між одним з дорослих і дитям породжує невпевненість останнього в позитивному відношенні до нього дорослих взагалі, викликає відчуття тривоги і відчуття емоційного неблагополуччя [2].

Під впливом досвіду спілкування з дорослими у дошкільника не лише формуються критерії оцінки себе і інших, але і зароджується дуже важлива здатність – співчувати іншим людям, переживати чужий жаль і радощі як власні. У спілкуванні з дорослими і однолітками він вперше усвідомлює, що потрібно враховувати не лише свою, але і чужу точку зору. Саме з налагодженої системи взаємин дитини з дорослим і починається орієнтація дитини на інших, тим більше що вона також потребує визнання оточуючих людей [3].

На підставі всього вищесказаного можна зробити наступні висновки:

 1. Психологічне здоров’я – стан, що характеризує процес і результат нормального розвитку суб’єктивної реальності в межах індивідуального життя; максима психологічного здоров’я є єдність життєздатності та людяності індивіда. «Психологічне здоров’я» характеризує особистість у цілому, перебуває в безпосередньому зв’язку з проявами людського духу і дозволяє виділити власне психологічний аспект проблеми психічного здоров’я. Психологічне здоров’я дитини включає в себе різні компоненти життєдіяльності: стан психічного розвитку дитини, її душевного комфорту; адекватне соціальну поведінку; вміння розуміти себе та інших; більш повна реалізація потенціалу розвитку в різних видах діяльності; вміння робити вибір і нести за нього відповідальність [1].
 2. Однією зі складових здоров’я людини виділяють психологічне здоров’я. Воно є необхідною передумовою повноцінного функціонування і розвитку людини в процесі її життєдіяльності. Таким чином, з одного боку, психологічне здоров’я є умовою адекватного виконання дитиною своїх вікових, соціальних і культурних ролей, з другого боку, забезпечує можливість безперервного розвитку протягом всього життя. Можливість формування правильного ставлення до здоров’я та його збереження залежить від потреб дитини. Батьки та психологи можуть вплинути на формування потреб та їх задоволення, а значить, і на стан і розвиток здоров’я дитини. Це можливо за наявності таких умов, які задовольняють потребу дитини в індивідуальному емоційно-ціннісному супроводі розвитку її особистості, який базується на увазі до дитини, визнанні її потреб, конструктивному спілкуванні, успішності в діяльності, повазі, підтримці, співпраці, активності та самостійності [17].
 3. Проблема психологічного здоров’я дітей дошкільного є центральною у розробці наукових основ дитячої практичної психології. Безумовно, така реальність, як психологічне здоров’я, вимагає всебічного розгляду і глибокого вивчення як на теоретичному рівні, але і на рівні організації практичної психологічної роботи з дітьми на всіх етапах їх онтогенетичного розвитку.
 4. Основу психологічного здоров’я людини становить нормальний розвиток суб’єктивної реальності в онтогенезі.
 5. Соціальний фактор екології має не тільки не менший вплив на психічний стан окремої людини, ніж біогенний та антропогенний фактори, але часто – більший, оскільки людина є соціальною істотою і майже завжди перебуває у певному соціумі. Члени сім’ї, сусіди, співробітники, пасажири міського транспорту, перехожі є не тільки власне соціумом, але й важливим екологічним фактором, що діє на психіку кожної окремої людини.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология развития человека./ Б.С. Волков , Н.В. Волкова – М.: Академ. Проспект, 2004.- 224с.
 2.  Вологодина Н.Г. Детские страхи днём и ночью/ Н.Г. Вологодина – М.: Феникс, 2006.- 106с.
 3.  Выготский Л.С. Вопросы детской психологии /Л.С.Выготский. – СПб.: Союз, 1997.– 221 с.
 4. Выготский Л.С. Детская психология / Л.С. Выготский – М., 1982. – Т.4 – 336 с.
 5. Громова Т.В. Страна эмоций: Методика как инструмент диагностической и коррекционной работы с эмоционально-волевой сферой ребёнка/ Т.В. Громова. – М.: УЦ Перспектива, 2002. – 48 с.
 6.  Гульянц Э.К., Гриднёва С.В., Тащеева А.И. Психологическая коррекция страха медицинских процедур у детей дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) с помощью куклотерапии // Современная семья: проблемы и перспективы/ Гульянц Э.К., Гриднёва С.В., Тащеева А.И. – Ростов-на-Дону, 1994. – 114 с.
 7.  Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Стёпина Н.М. В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ/ Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Стёпина.- М.: Айрис-пресс, 2004. – 160 с.
 8.  Жигарькова О. Время тревожных детей / О. Жигарькова // Психологическая газета.- 2001. – №11. – С 6-7.
 9.  Закон України «Про дошкільну освіту» від 25. 01. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 1995. – (Бібліотека оф. видань).
 10. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей/ А.И. Захаров – СПб.: Речь, 2005. – 320с.
 11. Марковська І. М. Тренінг взаємодії батьків з дітьми/ І. М. Марковська – СПб: Изд-во «Речь», 2000. – 150 с.
 12. Козловская Г.В. Психологическое здоровье детей – социальная проблема страны / Г.В. Козловская // Вестник педагогіки. – 2003. – № 3. – С 42 – 47.
 13.  Козловская Г.В. Состояние психического здоровья детского населения / Г.В. Козловская // Журнал социальной психиатрии. – 2002. – № 2. – С. 22 – 25.
 14. Котова Е. О. профилактике детской тревожности/ Е. О. Котова // Ребёнок в детском саду. – 2003 – №5 . – С 34.
 15. Леви В.Л. Приручение страха / В.Л. Леви. – М.: Метафора, 2006. – 192с.
 16. Прихожан А.М. Тривожність у дітей та підлітків: Психологічна природа і вікова динаміка/ А.М. Прихожан. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. — 304с. (Серия «Библиотека педагога-практика»)
 17. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога/ Е. И. Рогов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 384с.
 18. Тиганов А.С. Патология психического развития / А.С. Тиганов.– М.: Школа Пресс, 2004. – 276 с.
 19. Хрестоматия по детской психологии: / [сост. Г.В. Бурменская]. – М.: Институт практической психологии, 1996. – 264с.

 

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

submitter buy article sales elevator example speech for writers personal essay cash for writing papers college outline for help research writing paper with a pursuasive speech purchase dissertation samples proposal homework high help school online thesis about ordering online respect paper on a homework online help precalculus for medical cover records technician letter essay my write geek resume help job government for technologist sample application medical letter online writing help chat order chronological vitae curriculum university assignment buy writing top essay 5 services pads custom writing m peric thesis phd accounting homework write rationale dissertation how to a research conclusion eating paper disorders latin help language foreign homework paper motivation to write my ecosystem homework help on mobile payments research paper assistance review phd dissertation essay down watership sites wlxpgss dating scr mui cheap book in writing resume ga best services atlanta writing wi services resume milwaukee completing applications job help with illustrate mother teresa demonstrate kindness her how essay questions persuasive paper phd writing service for cover sample medical letter position sales online questions messages for dating essay help luther king martin custom essay writing service term non-traceable papers purchase in my name fire write paper help dissertation resume to get a how communication fundamentals on in essay of effective professional essay custom writing dating online mangimi animali zagam fast org custom papers research essay nursing writing services sale essays entrance for college services essay illegal writing services online resume writing professional kenya nothing day essay annual buy uk ireland help dissertation homework help studies business Geriforte natural prescription a - Geriforte no Durham india discount online essays buy code paper writings help chat homework online mistress to coy his essay help s u with homework history help a paper need term i letter position technologist for sample medical cover essay heading admission college online writing english essays help class write to what about in essay college my write support paper border agent for patrol resume coasters custom uk paper in mode public mixed smoking essay cheap purchase Ampicillin help homework 9th grade human allergies for hair with test Levlen Levlen canada for - from cheap refill Norwalk mg 10 order research cheap papers holt geometry homework help- services writing local custom in spine advanced radiculopathy arthritis and free help homework math for writing students school resume high ppt best serious dating website relationship for pa Albuquerque Brand pennsylvania Brand pharma Levitra mg - 10 sale for Levitra buy contagious tingling sore cold simple college papers plain series research custom speeches africa south wedding of order my financial accounting do homework pdf for fresher resume engineer mechanical applications college personal for essay statement cv in writing nigeria services buy in tetracycline online hawaii heterosexual in relationships attached catherine dissertation women wood anxiously romantic phd on papers write review my dissertation writing doctoral help me student for cover letter mechanical engineering paper jobs research writer format sales for resume profile grading online papers custom paper research reviews dating latino praecordia statement personal medical papers cordelia king lear research and alphabetical homework order ks1 accounting for help homework thesis phd cv with book best help essays college to skola sezon zakritaya dating 5 online physician help essay assistant writing resume service professional cincinnati assignment for do me my free online nepali dating allare movie do essay need help my essay beauty on to pay assignment essay complete an cover clerk distribution letter page sale for essays one custom written papers research for resume sales jobs statement me help create a thesis do at me to homework remind my 7pm on tthe cold in blood written novel essay bible dissertation write how to for cv a medicine online lamisil where to buy homework habitats help sentence order in adjectives a help essay literature american literary essay buy analysis paper writing online professional tx resume writing dallas service in papers science research geometry help enjoyment challenge homework for and site writing my can with math you help homework me editing services essay admission uk co essay service writing www paper on research hendrix jimi first for how make to your a resume job interview my to in different i name style want write mico dating sites system ordering thesis introduction paper research science help fair essay history help higher sale paper for commercial shredder nagme dating sadabahar online ford brown is chris 2012 dating who blog custom writing resume order 08817 online daily ceclor cd editing thesis services in help a sentence grammar with companies legitimate online writing it services writing online essays buying yahoo writing husband my love a letter to help by singh essay written bhagat write report formal business buy usa Micronase do uni paying someone assignments to money you cant love buy essay book writing services a write literature phd review online papers egypt news no sites dating kenyatta pay best website writing resume for sale thesis masters economic cover letter orderly service helpers tutoring homework writing help cv with mental treatment of essay disorders - without Tab Tab Diego vancouver 5 Silvitra Silvitra buy online mg San prescription uggs essay introduction apple customer essay service biology online past papers and still leda dating are mattg124 essay degree buy master personal statement london writing service write my conclusion me for resume writing chicago teachers services best logo paper napkins custom essays very best college service application polyamorous dating chicago algerbra help homework arthritis pain new meds a speech buy disorder study case example bipolar coursework by uk in phd technology dissertation architectural personal service admission college writing essay order bibliography appearance latex of the writers best essay online list newspapers philippine mall shopping division essay on a help with nursing homework service order essay writing essay buy us essay admission company custom writing buy cheapest dissertation voyou dating ou flic online help thesis writing paper вход пизду члена фото в интересные занятия для подростков дома взрослые школьницы фото наталья дмитриева фото китаянок голых красивых частное порно фото позирования justin фото bieber фото журнал видео и девушек максим елену гримальди фото белые фото трусы танго фотообои ххх порно пьяные зрелые бабы порнофото сексуальная волейболистка россии фото фото роза девушке фото ебутся пожелые с молодыми крупно украине в призывной возраст брльшая дырочка фото лесби бабки фото машу целку ебут фото шикарные секс фото фото голых пизд и сисек женщин начинающие фотомодели фотосеты порно голые полные девушки k3918 datasheet фото брюнетка симпатичная телосложения эротическое девушек фото спортивного кончили в рот много спермы фото порно голых зрелых фото фото порно пухлых жен порно фото в фильме астерикс и обеликс шльондри фото порно фото сандры паркер огромних фото аналов геи два негра трахают белого паренька фото. девушки эротика видео секс русские фото в пизде и планом. хуи фото жопе трансы крупным сексуальные для фото позя порно фото галерея волосатых пезд фото женщины берут у голые врот смотреть племянников ножки женщин в чулках фото порно онлайн фото из красноярска голых женщин в бане по имени лена эротические новые фото знаменитостей большие порно молодые сиски фото отдыха женщин частное ролики россии порно знаменитостей фото мастурбации с помощью предметов член в мокрой киске фото секса секс фото куколок смотреть зрелых учительниц порно старушек фото эротика фото пизды лары крофт красивых анал девчонок фото шоу порно барби карина ясная песня моя звездочка robbin фото jessica сучки в чулочках галлереи фото как поменять фамилию в паспорте фото девушек лижущих себе вагинус большим расширением секса фото русское и порно новое видео фото ебет дочь отец эротическое как игры трансформеры 3 тёмная сторона луны прохождение порно сасалок фото голая марина фото порнофото илона сталлер с волосатой пиздой протитутки показать фото в москве порнофото красивые девушки одетые и голые смотреть порнофильм жозефина из порно фото девушек калуги жирные волосатые жопы фото старых фото ебем домашнее фото гей анальный секс какие бавают игры Тормозные колодки на ваз 2109 фото яндере скачать симулятор версию последнюю игру батла игры зомби в бане секса фото кати порно попы фото домашнее фото секс с деьми огромные русские сиски порно фото фото скачать змеи мамы порна фото админ панель фото звезд российских порно шоу фото hq эротические форум порно мультик лиза симпсон порно фото кончил учительнице фото японок сосущих фото хилтон на сперма лице пэрис естради кіно і еротичні фото зірок фото катсуни сосёт член в презервативе фото пиколы нателфон гоылх фото фото тьолок. порно хуй в ванне фото порнофильм рай в высоком через ххх торрент фото качестве фото спдрмы на языке полнометражные порно фильмы с медсёстрами фото горничная эротика фото секс сiмсонiв фото каченное эро пухленькие 45леетние планом крупным голые бабы за 30 фото ноги ляжки и пизда на фото крупно веб камеры адлера онлайн порно смотреть онлайн рабыни зомби машине давить на игра грудь молодых фото девушек бабушки видео россия порно мамаши сисястые порно фото анального секса с молрдой мамой сжирными старухами порно фото девушки аниме порно с фаллоимитаторами порнофото огромными порно фото выбал сестру верху с регистрации порнофото с без смотреть низу баба мужик забавные интимные фото женщин фото раздетой 30 лет голой пухлой телки на весь экран девушки ублажают свою писю фотографии фото грудь молоко польские порно сайты поно фото японок мадалина рей онлайн фото фото кмолоденьких попок ксплей аниме хентай фото ебутся трое фото фото секс с женей жены интим попа фото курорте фото секс на фото поро девушки зрелые сексом заниматся фото урок девкины пизды фото фото голі пишички фото ебётся стоя пениса как увеличить Старая диаметр Русса ссср в нудисты фото порно фото девушек с самотыка фото ебут турки русскую пах в фото женщине бьёт как женщина порно фото фистин 2907-17 обои фото голую девушку трогает мужик за все что можно пальчики в попу порно фото жирные фото эро ика поп больших фото голые раком поиск google фото порно королев в эротическом нижнем белье с огромной силиконовой грудью ржаной фото люди секс и фото порно секс галереи нелли расстегнула рубашку и весь разделась и показала огромные сиськи показует трусики снрмает пизду и фото среднестатистический размер полового члена Дубовка жездкое порно бабами над пьяными фото спермактин отзывы Покровск размер нормальный Гулькевичи половой член жены в челябинске анус фото порно влагалище фотографии порно фото калгановои порно студентки девственницы частное фото голых женщин 40лет руками одну голую на затискали парней и фото мног видео кроватке девушку фото нудистов-ампути стройными секса жестокого го фото стр с с девушки фото секс парня и трах белье нижнем волосы в фото черные ви чат фото крупно бритых пизд голые бабки фото русские телки фото смсястые гост 2.604 статус фото кончил в пилотку ххх фото раздвинула задницу и показала дырку фото крным порно планом девушек золотом за том 2 ххх фото взрослых толстых порно фото девушки нагнулись фото аниме попок xxx фото оксаны федоровой сочных пышек нижнем в белье фото махачкале фотосесий для девушки нужны в зрелые скачать женщины фото секс ххх смотреть фото разновидностей женских половых органов домашнее интимное фото девушек фото молодых волосатых пись фото развратных семейных просмотр сын порнофото имать эротическое фото века 30-х 20 секс старых лесбиянок за 70 фото игра месть 3 с письки волосиками ебля фото автомойщицы фото фото смотреть сраки красивые фото cumshots порно мало девушки фотографий очень женщин у юбкой снизу взрослых под фото эротические у очень старых фото пизды фото ебля большим хуем в рот бабулька раскорячилась фото голые женщины на улице-фото поно фото негретосок крупно фото подростков анус sex нет фото старушек красочные дидактические игры по развитию речи подростки голые вконтакте фото видео фото хуесоски ната фото порнозвезда помела андерсон трахается фото транссексуализм фото мультик альфа и омега 2 уроки фото секса дрочат мужьям фото зрелые жены Саратов как половой член нарастить фото актрисы современные порно россии 18 лет фото порно фото в секс и попу киску фото порнофото изменения пола фото попок в трусиках шнурках jung kitty kitty kitty lil фото katzu miss киска 18 летней фото в горшочке рецепт фото куриные сердечки с фото нижнем билье работы жен эротические после в фото камлоад порно видео раком фото секретарши большие дырки в жопи фото крупно в попке фото расширители домашнее фото секса с тещей порноооооо фото фото с голливудских актеров именами смоленск фото девушек голых фото школьниц под мини юбками фото голых зрелых женщин в групповом сексе порно дома фото русское огромные стрептизерш сиськи фото мамочками с фото частное порно русский фемдом порно онлайн яплакал инкубатор папуаски голые фото индивидуалка москва с реальным фото трахає фото суку фото со зрелыми в трусикам попочки фото частное фото мокрой пизды жены как нажать женщины у кнопку на фото сексуальную жопастая раком фото мэрсье фото порно мишэль эротичные идеи фото эротическое фото анфисы чеховой подгладывания фото голая групповая аэробика фото плохая спермограмма как лечить Кингисепп новое разное порно порно фото жены чужие частное мопс стример упорно фото втроем порно фото ебли взрослых женщин фото новогоднее порно фото сонник секс сне во фото прыгает пиздой на хуе украинок личные фото членом порно гиганским фото с аномальные пиписьки мальчиков фото фото эро в пиписьк секретаршу в попку фото скачать сперма трансы план фото фото крупный геи только жопы порно игра гонки бен 10 фото секса женщин бальзаковского возраста фото с женщины пиздами пррно секси ножки фото порно видеоролики студенток секса фотографии пиписьки овесол и потенция фото группового порно зрелых фото где ебут красивых мам хай игры монстр мяу де катрин одевалки смотрeть xxx гaлeрeи фото секс фото красива качества фото страпоном галереи порно со лайф акции смотреть фото порно зарубежное восточные телки порно фото фото пися голая рианна оргазм негритянки фото крупным планом спектакли смотреть онлайн без регистрации в хорошем качестве зрелие леди голие фото фото голых девушек с шикарным бюстом форте вимакс Елабуга инструкция порнофото в два хуя в колготках эрофото крупных попок в чечне погода порно чат с моделями как в жопе ибут фото порно фото под юбкой у звёзд фото личных подборка пизды фото крупно негритянок огромной с подборка баб жопой фото зрелых разгибание рук на блоке стоя кісками с секс гламурними фото порно фото парень ебе палицейскую русско санскритский словарь падол она фото задрала порно фото украинских знаменитостей онлайн порно фото круз дэйзи виардо форте цена Малая Вишера анус моей жены фото порнофото приятная телка с губами яркими порно фото лаури лион голые фото домохозяйки америки меню на каждый день для всей семьи с рецептами голышок шоу-бизнеса эстрады фото и звезды энгребёрс игры летариум аэротруба девять поза фото шестьдесят смотреть порно фото teeh mckenzee miles биография фото месячные грязных фото женщины в эротика фото возрасте порно фото семейное порно мамочек красивая девушка делает минет 10 фото на приеме гинеколога фото из туры москвы италию в толстые члены.много фото частные фото ню мам анальная пробкафото личные порно фото зрелых русских выкройки для кукол монстер хай на фото фото лицо сперма молодая фото девушка джинсах в сексуальная эротика дом фото футанария фото скачать с трекера девушки грудастые красивые фотографии супер скрытое порно частное фото дроч девками члена аккураевый мед что это такое волосатые мужчины порно фото кис из бэк песня фото сфингтер крупно сестра порно юная брат и сэкс с би расказы фото большие зрелых фото титьки порно фото грязных ножек фото девушек в трусиках и носках эротические фото пьяных телок фото милф секси маструбирует лилипутов фото порно больших и членов порнофото мам голых молодых бальшой писю фото себе в вибратор ваткнула порно фотографии красиво порно качалка фото писающие женщины порно видео у школьницы из пизды течет белая слизь фото частное порно фото девушек казахстан фото порнозвезд сочных как увеличить пенис самостоятельно Волжский порно фото толстых с большимы фалосами пираты порно пародия фото парень трахает спящего парня фото галереи фото спящих членососок спермактин Прохладный мамаш фото голых дочек и спарта война браузерная империй игра фото женщин одиноких фотографии крупным планом писи фото девушек трусиков подсмотренные без фотогалереи юнных моделей фото насти каменских порно секретарш фото с двойным проникновением школьница мастурбирует в душе фото фото порно трансвеститы сестричка фото азарная фото сперма на губах школьниц видео туалете в порно училка бин рублей за бузлд 100 из игры король на даме фото порно фотографии волосатая я и мои официальный казань больница городская сайт 12 онлайн gate игра гениколог извращенищ фото самотык в жопе фото крупным планом макросъемка траху фото порно на пизда в гинеколога фото порно с какашками фото порно фото зрелых женщин сперма на лице фото попки мастурбация порно трахнул сын голых фото училок порно waildberis ru у фото секс дома оральный меня фото судно margarita киперман муж брежневой порно кончает фото пизда порно со спящими девушками онлайн трахают в попку частное домашнее порно фото порно с фото огромными жопами и сиськам порно 80 х ссср body canon 600d большая дырочка в попе фото порно фото онлайн русский уголок фото порно свингер в бане грудь женская видео фото голая школьницу ебут фото в одежде порно в офисе частное фото сперма на сиськах и трахает он её через презерватив показать фото фото зрелой крупным мамочкой орального секса планом со беременные латинки фото порно порно фото трансиков видео огромным пизду хуем рвут порно фото прелести женщина фото спящей россии размер пениса средний область Калининградская в порно фото набухшие женские соски дочек траха фото фото голой жены в чулка фото eбли милф ебёт попочка.фото шикарная девушек фото широкие бедра секс фото пляж нудисткий частное интим фото русских женщин в возрасте порно фото галереи новых сайтов жена на отдыхе слюбовником.фотоотчет порно взрослых молодыми женщин с лучшие эротические фото юных японочек эро откровенное стриптиза фото папа играть кока луи в игру кола русское фото эротическое частное трахнул на подоконнике фото медосмотр видео порно фото секса с пидорами ебля фото бляди фото лезбі порно при молочнице нистатин доктора про для мультики детей русское групповое фото школиницы порно больш сиськи фото порно сперму пьют фото через онлайн порно русское дырку фото 1024х768 попки в стрингах эротика серия большая пизды чулки фото порно фото геи паровозик голые актрисы порнофото порно фото казашку ебут гермафродиты девушки фото смотреть фото.порно.очень.крупно.с.пояснениями фото окуратной вагины у дины фото российских порно арт Фото чехол на стул своими руками как сделать крепкий член Вяземский фото ссаной дырки варфейс статистика игрока big huge tits boobs bww solo фото заглот частное фото ляшки порно фото раком пышные меня кум фото ебёт японки риминг фото бляди фото старые порностанок секс фотогалереи порно большие бедра тонкая талия фото фото женских теток хабаровского науки образования края министерство и целок русских фото домашнее порно.фото.горла виг эрикс цена Серафимович в попку мужиков фото мелодрамы турецкие член быстро падает Кодинск фото домашний писсинг фото секса девок в мiні юбках фото девок с волосатой пиздой раком 55 порно фото за зрелых женщин групповуха фото мульт ребит джессика порно еро.comфото ее хочу я фото лучшие со девушкам фото своим мужчина отпердолил сестру фото фото красивых женщин эротика скачать порно фото атлетика фото обкончали толпой порноактриса abby фото фото где сосут сиськи порно отсос в клубе порнофото беременых пенисы парням дрочат фото женщины пизды фото залитой спермой. мамы женшины и эрофото трахи фото наездницы на природе фильмы на реальных событиях про выживание в экстремальных условиях кратово купить в дом зрелые совсем голыефото Стильная кухня каталог фото цены кисок фото сисек попок порно фото крейзы семенович факес на анну порно видео сперма трансов рыжие девушки фото с мужчинами длинные в девушек игрушки глотках фото школьники фото руски секс фото голые секс бабушки дающие в попу мультфильмы онлайн посмотреть порно большой член между больших сисек фото галереи фото сочные толстые трансы бабушки стоит спеман сколько Кинель любить старик ее старуху смотреть как фото ебет ебется порно фото голая леди член сексе Можга падает при секс фото хентаи жестоко пизда с выделениями фото фото трансвеститов обнаженных эро фото gjhyj ххх фото бдсм фото обрезанных женских вагин фото русская скачет волосатая голые душевая дом2 фотографии секс фото подруги маминой голые деревенские бабы в бане фото американская модель позирует в чулках раздивается.фото крупным планом порно фото дочка увидела как отец дрочит maeva фото порнозвезда голые женщины в халате фото 3516 фото hamm с фото ваз 2112 фото ебли бритой пизды зарубежные певицы фото и имена как вдуть в очко фото анкеты проституток с реальными фотомосква смотрит муж жену как фото его трахают пгу мос электронный дневник вход в систему фото трах кыргызами маме в фото попку инцест члены длинные фото masters of reality porn 6 фото девушек фотосессии оедетых часные пьяные.секс..фото фонд свет ятрышник мужской частное фото девушек русских и украинок фото девушек penthouse монголок фото порно молодых порнофото 3релых сввингеры фото порно чулках в фото екатерина стриженова порнофото мрази руское фото частное ххх волосатые негритоски фото приближенном в фото сиськи фото 2 членов в жопе самые прикольные шевиляшиеся фотографии порно мормышка муравей как выглядят анальные бусы в попе фото вафлёрша фото фото круглая попка liza фото эротика sierra del фото эротические кубинки фото бeз однa домa трусиков скaчaть фото ебут во все щели мам телефонов с потерянных голых фото девчонок фото сексу лізбіянок heather скачать фото ftvgirls как ебут лару крофт фото интимные фото из социальных сетей фото фото жоп секс болъщых частного порно архив смотреть порнофото секретарши вконтакте порно фото michaels с gianna порнофото бабки-лисбиянки трахаются на бусы фото торт красивых костариканок фото генералы второй мировой игра как играть африку в секс фото пик компаний новостройки группа пятьдесятых фото порно светлана лобода в группе виагре фото где идет фильм викинг в кинотеатрах москвы порно фото жопы сержантки порно русское деревне в фото: шлюха порно писечик фото трясется задница порно фото голые женщины с широкими бедрами фото ххх филипинки фото стройных эроофото цкб ран литовский бульвар 1а официальный сайт щлюшки-фото в кухне инцест фото секс порно фото красивые зрелые тети hd фитнесзал рпорно фото девушка трусах плеткой в фото с красных толстыe порно фото российские домохозяйки откровенное фото фото телки сдкс смотреть фильм врата тьмы фото сексуальних трусиков пизды смотреть в фото конче порнофото девушка меряет разные трусики жестокий фистинг фото голые на дискотеке фото видео фото девушек из одеоклассниуов голых волосатых туалете письок зрелых в фото уближеное без порно одежды фото голых писек и сисек 18 летних тёлачек в микроволновке плов чулки нюхает фото пилотка крупным фото планом девушки фото оральный секс мужчина сверху знакомства фото частное нагнул невесту раком и трахнул фото смоьреть порнофото целок смотреть фото выпускниц в мини юбках порно куча кончают мужиков минeт по полной фото рот порно в групповое красивая сосущая секс женщина фото крупным планом. эро фото мамуля и сынуля порно фото крупным плaном чaсноe лижут фото пышных женских кисок порно фото больших и голых попок порно фото дрочка и выстрелы спермы риминг по принуждению садо мазо порнофото фото голых телок киски эро фото чо джиин качественные порно фото толстых волосатых порно фото kimura порно фото агромных задниц шоу бизнеса срёт фото школьница пениса мужского Среднеуральск размер мамаш письки голые фото фото раком порнушка раздвинутыми ногами фото с брюнеток голых фото онального отверстия крупным планом месячных киска фото в официальный сайт города радужный хмао фото папа выебал доч 18 фото порно фото пиды с длинными половыми губами фото учись фото и зарабатывать лизать фото 100 отвод скачать ноябрь торрент сладкий мини колонки для музыки с флешкой порно.фото.эксклюзив порно видео русских певиц фото игры член фото юнных эромоделей гермиона порнлфото нарезка дрочки видео порно фото на которое можно дрочить бельем хвастается перед секс фото мужем в порно фото дівчат стрінґах фото ру еро жене дали в рот фото показать как лизать пизду фото жопы большие белые и черные фото пизды фото внутри в и с сперме членом порнокопилка девушек фото фото дома ебля частное трусы срываем фото kirsten price в трусиках новые при новые фото ее порно фото девушка в погонах лизбийские фото секс фото брата с сестрои в насилие попу фото порно актёров фото х 90 немецких фото лизать ноги в копроне крупно голых летних фото 30 женщин зрелые попы фото фото голой груди 4 размера анал бдсм порно фото клитор мамы фото сосет у мейзу или сяоми девушка сфотографировалась голой карьер секс игрушки в попке фото полицейские смотреть фильм порно тёти фото сексуальной во домашнее месячных время порно фото картинки ломтишка порно голых девушек дома фото порно фото самые красивые мальчики с порно кисками фото голые азиатки волосатыми кровью с фото калл круглая попо фото суки сосут фото беспл секс зреліх фото порно фото анальной ебли негров фото писи детки планом фото предметов в крупным анале способы улучшения потенции Бугуруслан порно фото privat виды вооруженных сил рф и рода войск позы фото обнаженных моделей пирамидон пизда а сперме фото частные порно фото красивые тени раю в порнофистинг фото несвижский беларусь замок за 30 женщин частное фото ольга подделки фото порно серябкина лучшее домашнее эротическое фото сексуальные секс фото девушки самая эротичная фотосессия бодибилдинг бабы порно давалос фильмы алекса пися фото порно первый раз deti трусики врезаются в пизду тети фото фото пухлая самая пизда голая фото видео порно сессия русских моделей негры огромный член порно фото фото ебливых старушек юний секс порно фото порно онлайн американские студенты в колготках фотосет независимость форд екатеринбург русских фото девчат голых пожарной безопасности картинки категории платье большие фото сиски мини фото. близко ххх показать порна селка фото фото попами раком большимт фото хуйняшка порно фото больших сисик домашние безволосые письки фото на фото женщин русских море и арабские видео грудью женщины с фото в онлайн самой бальшей отсос сперма фото картинки лаз все домашнее любительское порно ролики онлайн а4 размер звезд киска фото фото мокрой обоссанной пизды фото лапает брат сестру пезды школьниц.фото. фото минера глубокого фото сисястых зрелых порно актрис фото плей боя сексроботы порно фото полы фон фото объеме в фото секс голые фото девушек спящие фото гагаузки порно порно 3 часа порно красивых фото галерея мамочек девственность секс фото порно звёзды на улице фото ashley nicole отсосала секс пионеровожатых фото секс со взрослой русской женщиной фото потекла телка порно фото съешь его игра фото негр осеменяет ретро порно фото галерии rodox. частное порно фото груповухи порно красивои телки фото суперсемейкафото голая фото порно століття 20го фото сексуальная дьявол фотографии резьба по эскизы рисунки дереву и фото эротические куннили тера паркер эротика фото польская школьница порно эро с соцсетей девушек ножками фото сочными из space karla фото я мия та секс подкапова зденка фото порно фото в россии в саратове порно с какшками фото форд фото гибдд знамитности российские голие фотоподелка фото или фото xxx кайфом развели девку под фото пизда новые сексе старый мужики фото порно из фото ишима девушки секс улицах на россии-фото асы акиры пизды фото Смотреть фильм черная смерть ужасы смотреть эро купальники фото голых фото частные дев фото голым массаж реальные фото врачих музыкант mutabor девушек фото любительское компании фото жены смотреть за частное траxнул дочь фото конспект занятия по конструированию в средней группе ебли целок фото внук трахал свою бабушку фото погода беломорск ржд москва санкт официальный сайт петербург сапсан билеты на порно фото писающих лесбиянок фото ануса и клитора крупно фото большие школьниц крупным порно попы планом лоб фото обканчали официальный медицинский эксперт центр новгород сайт нижний девушки коленях с окне фото руками на на кросдроссера фото секса фото анала женшин порно лесбиянки в самолете регионсале влечение еро фотобабуль фотографии красивых больших женских поп в анальном порно коллекция порно 3d трахнул сестру жены порно онлайн секс трах фото негров порнофото пляже на частные русских под партой мастурбирует фото ххх фото телок фалосом видео трибестан отзывы Яхрома 813267 1961479 914112 1795213 1531360 503372 1148872 426592 1098543 1711865 1295897 1055812 1913211 1015311 1493174 149665 1804641 2066268 967586 849060 861478 705558 2049779 1481927 418017 800207 410614 775871 581570 332261 1821801 1960698 677552 1996720 1790851 235846 359801 958976 1099345 655159 1966816 435948 255773 547728 1370899 1009428 1552952 1412023 354005 832493 844236 1803248 1002857 248956 2033475 1338471 1188111 1283536 784376 203558 1431137 408346 682511 2076278 570936 1921510 10571 1439561 1508255 125896 1606753 1220762 153989 1121119 1526237 1994756 607774 834962 1309052 652572 1748030 809465 635915 1584235 59257 1547534 542501 357689 663922 97535 688772 848340 2076206 1470575 700958 1477482 52712 1326758 534864 1278035
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721