ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлюється поняття психологічного здоров’я дітей дошкільного віку, чинники його порушення як форма реагування на небезпеку у взаємодії страхів, а також подається характеристика страхів, які найчастіше переживаються.

 

Ключові слова: психологічне здоров’я,страх. діти дошкільного віку.

В статье определяется понятие психологического здоров’я детей дошкольного возраста, факторы его нарушения как форма реагирования на опасность у взаимодействии страхов, а также дается характеристика страхов, которые часто переживаются.

 

Ключевые слова: психологическое здоровья, страх, дети дошкольного возраста.

 

Summary: The article deals with the concept of psychological health of pre-school children, the factors of the breach as a form of response to the danger of interaction fears and fed fears characteristics that are often experienced.

 

Key words: psychological health, fears, pre-school children.

 

Наразі гостро постає проблема порушення психічного здоров’я дитини через соціально – економічну та екологічну ситуацію, що склалась у країні. Негаразди на роботі, матеріальна скрута, емоційне незадоволення дорослих та інше – все це переноситься на дітей і порушує психологічну рівновагу.

 

Хто може заперечити думку, що майбутнє психічне здоров’я нації залежить від того, наскільки сьогодні ми зуміємо забезпечити зростаючій особистості такий важливий для неї психологічний комфорт, створити умови, у яких гарантувалося б душевне здоров’я, оптимальне фізичне, духовне і соціальне благополуччя. Однак статистика попереджає: неухильно збільшується кількість нервових, неврівноважених, гіперактивних дітей з порушеннями психіки. У наш час варто приділити особливу увагу стану психічного здоров’я дитини та психологічним чинникам його порушення.

 

Проблема психологічного здоров’я недавно піднялася у науково – психологічній літературі, нею займалося багато вчених, психологів та філософів.

 

На думку авторів (Л.І.Божович, А.А.Бодалев, В.С. Мухіна,Т.А. Рєпіна та інших) дитина як найбільш чутлива частина соціуму піддається різноманітним негативним впливам. Останніми роками, свідчать спеціальні експериментальні дослідження, найбільш розповсюдженими явищами є тривожність і страхи в дітей дошкільного віку (І.В. Дубровіна, В.І.Гарбузов, А.І. Захаров та інші).

 

Проблема страхів є актуальна як у батьків так і у дітей дошкільного віку й нині. Страх, який виникає є найнебезпечніший із усіх емоцій.

 

Психологічне здоров’я на всіх етапах онтогенезу забезпечує повноцінний розвиток особистості (інтелектуальний, емоційно-вольовий, комунікативний, духовно-моральний); сприяє становленню особистісного «Я» та ефективній самореалізації особистісних особливостей [12].

 

Стан психологічного здоров’я дитини характеризується показниками нервово-емоційного розвитку та характером перебігу пізнавальної активності. Здорова дитина завжди життєрадісна, активна, комунікативна, має оптимальний рівень розумового розвитку. Саме від емоційного стану залежить і пізнавальна активність дитини, і характер її спілкування з однолітками та дорослими, і поведінка. Причому, чим менша дитина, тим відчутніша ця залежність [12].

 

У ситуації соціальної нестабільності на сучасну дитину впливає безліч несприятливих факторів, здатних не тільки загальмувати розвиток потенційних можливостей особистості, а й повернути процес її розвитку назад. Протягом останнього десятиліття спостерігаємо удосконалення журналістських форм і методів впливу, використовуючи страхи суспільства. Це помітно як на світовому, так і на українському медіарівні [6].

 

Розглядаючи тему страху у медіа діяльності, не можемо оминути тему етики та права. Наразі в Україні не існує жодного нормативного документу, який би передбачав відповідальність мас-медіа за нагнітання страхів у суспільстві. Існують лише загальні положення, які можуть піддаватися довільній трактовці. Наприклад, Закон України „Про телебачення і радіомовлення” у Ст. 6 („Неприпустимість зловживання свободою діяльності телерадіоорганізацій”) прописує такі заборони як:

 

– необґрунтований показ насильства;

 

– трансляція програм або відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися [15]      .

 

Тобто реальних правових механізмів щодо обмеження в українському телепросторі матеріалів, що викликають страх і тривогу, сьогодні не існує. Серед державних посадовців побутує думка, що питання захисту суспільної моралі – справа лише громадських організацій, держава ж не має втручатися в такі „делікатні” питання. Тому доречніше вести мову про питання етики та медіаекології інформаційного простору України. Відповідно, раціоналізацію проблем і явищ, що можуть викликати страх і тривогу можна вважати універсальним засобом стримування суспільного напруження, що може мати місце після тривожних повідомлень про політичну чи фінансову кризу, стихійне лихо або техногенну катастрофу, а нагнітання страху і тривоги у ЗМІ досягають критичної межі, що загрожує високим рівнем катастрофічної свідомості в певних соціальних групах, а відтак – можна очікувати сплеск агресивної поведінки, паніки, нездорового ажіотажу, або навпаки – відстороненість та відчуження від соціальних процесів, чи інші небезпечні форми суспільної реакції [15].

 

Тому велику увагу проблемі страху приділяється в роботах вітчизняних психологів і психотерапевтів, які відзначають зростання числа дітей з різноманітними страхами, підвищеною збудливістю і тривожністю. На думку авторів (Л.І.Божович, А.А.Бодалев, В.С. Мухіна,Т.А. Рєпіна та інших) дитина, як найбільш чутлива частина соціуму, піддається різноманітним негативним впливам. Останніми роками, як свідчать спеціальні експериментальні дослідження, найбільш розповсюдженими явищами є тривожність і страхи в дітей дошкільного віку (І.В. Дубровіна, В.І.Гарбузов, А.І. Захаров та інші). Дитячі страхи в тій або іншій мірі обумовлені віковими особливостями і мають тимчасовий характер. Однак ті дитячі страхи, які зберігаються тривалий час і важко переживаються дитиною, говорять про нервову ослабленість малюка, неправильну поведінку батьків, конфліктні відносини в сім’ї і в цілому є ознакою неблагополуччя. Більшість причин, як зазначають психологи, лежать в області сімейних відносин, таких як потурання, непослідовність у вихованні, негативне або дуже вимогливе ставлення до дитини, яке породжує в неї тривогу і потім формує ворожість до світу [14, 9].

 

Натомість, соціальні страхи можуть витікати з страхів біологічних, але, завжди мають специфічний соціальний компонент, який в них виходить на перше місце, відтісняючи примітивні фактори виживання. Конкретні форми прояву соціальних страхів залежать від особливостей історичної епохи і типу суспільства, специфіка яких полягає, по-перше, в їх опосередкованому характері (коли об’єкти, що викликають страх не можуть безпосередньо самі по собі завдати шкоди людині ), а, по- друге , в їх надзвичайній поширеності.

 

Переважна кількість психологічних досліджень, що присвячені проблемі страхів, зосереджені на вивченні їх вікових особливостей у дітей з нормальним розвитком, та незначна кількість праць певною мірою спрямована на дослідження шкільних страхів (О.І.Захаров, Н.В.Карпенко, Є.В.Лісіна, Н.Ю.Максимова, К.Л.Мілютіна, Є.В.Новикова, М.В.Осоріна, О.М.Прихожан та ін.) [16].

 

Як бачимо проблема страхів є актуальна як у батьків так і у дітей дошкільного віку й нині. Страх, який виникає є найнебезпечніший із усіх емоцій. Відповідно, під дією страху психіка дитини характеризується загостреною сприйнятливістю, ранимістю, нездатністю протистояти несприятливим впливам. Поведінка дошкільнят стає пасивною, розвивається афективна замкнутість. У зв’язку з цим гостро виникає питання ранньої діагностики дошкільнят.

 

Саме тому актуальність нашого дослідження є очевидною, бо в кожному конкретному випадку профілактика і корекційна робота відповідно до особливостей ситуації та індивідуально – особистісної характеристики дошкільнят, специфіки сімейної та соціальної ситуації та інших чинників є необхідною, щоб подолати наслідки безвідповідального ставлення батьків до процесу виховання дітей дошкільного віку і профілактики виникнення страхів.

 

Здоров’я людини — це процес збереження й розвитку її психічних і фізіологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності протягом максимальної тривалості життя. Рівень здоров’я населення визначається умовами праці й добробутом, загальною та гігієнічною культурою, способом його життя [12].

 

У психології здоров’я багато авторів дотримуються системного підходу до його розгляду (О. С. Васильєва, Ф. Р. Філатов). У самому загальному наближенні виділяють біологічний, психологічний і соціальний рівні функціонування. Розглядаючи здоров’я людини, дослідники на біологічному рівні шукають механізми, що забезпечують нормальну його життєдіяльність; на психологічному рівні розглядають поняття «здорової особистості» та умов її формування; на соціальному рівні роблять акцент на повноцінному виконанні людиною своїх соціальних функцій [12].

 

Поява терміна «психологічне здоров’я» пов’язане з розвитком гуманітарної методології пізнання людини. Він називався в числі базових понять нової гілки психологічних досліджень – гуманістичної психології, альтернативної перенесеної з природних наук механістичного підходу до людини. Термін «психологічне здоров’я людини» фіксує два понятійних словосполучення: психологія людини і психологія здоров’я; це фундаментальні категорії для перспектив розвитку психології як науково – практичної дисципліни.

 

Один з найбільш цікавих і чудових періодів у розвитку дитини – це дошкільне дитинство (приблизно від 3 до 6 років), коли фактично складається особистість, самосвідомість і світовідчуття дитини    [8].

 

Ці процеси в першу чергу обумовлені загальним психічним розвитком, формуванням нової системи психічних функцій, де важливе місце починають займати мислення і пам’ять дитини. Тепер вона може не тільки орієнтуватися і діяти в плані конкретних стимулів, але і встановлювати зв’язок між загальними поняттями і уявленнями, які не були отримані в її безпосередньому досвіді. Таким чином, мислення дитини відривається від суто наочної основи, тобто переходить від наочно-дієвого до наочно-образного. Такий розвиток пам’яті і мислення дошкільника дозволяє перейти до нових типів діяльності – ігрової, образотворчої, конструктивної. У нього, за зауваженням Д.Б. Ельконіна, «виявляється можливість йти від задуму до його втілення, від думки до ситуації, а не від ситуації до думки» [18]. З розвитком пам’яті, мислення, мовлення нерозривно пов’язана поява світогляду та самосвідомості дитини-дошкільника.

 

У дошкільному віці гра стає провідним видом діяльності, оскільки сучасна дитина, зазвичай багато часу проводить в іграх, гра викликає якісні зміни в психіці дитини. Ігрова дія носить знаковий (символічний) характер. Саме в грі найяскравіше формується знакова функція свідомості дитини та емоційний фон. У рольової грі діти відбивають оточуюче їх розмаїття діяльності. Вони відтворюють сцени зі сімейного побуту, з трудової діяльності і взаємовідносин дорослих, відбивають епохальні події та т.д. Відзеркалюючись у невмілих дитячих іграх дійсність стає сюжетом рольової гри. Що ширшим сфера дійсності, із якою зіткнулися діти, тим ширші й різноманітніші сюжети ігор. Природно, що в грі формується не тільки світогляд, але і відбиваються наслідки неправильного виховання, соціально-екологічних проблем і батьківських страхів. Тому, важливо в даному віці приділяти психологічному здоров’ю дитини найбільшу увагу.

 

У сучасному суспільстві, де щороку посилюються вимоги до маленької особистості, де відбуваються зміни життєвих догм, такі короткочасні стани, як тривожність, агресивність, замкнутість, перетворюються на стійкі. Не кожна дитина здатна впоратись з цим, і батьки не усвідомлюючи наслідків такого впливу не приділяють уваги цьому і це спричиняє закріплення негативних станів, які суттєво впливають на здоров’я кожного малюка.

 

Виховання психологічно грамотних та здорових дітей, які вміють вивчати самих себе, розвивають свою особистість, піклуються про своє здоров’я та здоров’я оточуючих людей, слід розпочинати якнайшвидше, ще в перші роки життя дитини, коли вплив батьків є найістотнішим.

 

Окрім батьківського виховання, в даному випадку велику допомогу надає дошкільний заклад, одним із завдань якого є створення умов, що гарантують формування та зміцнення здоров’я вихованців [17].

 

Традиційно компоненти здоров’я поділяють на такі:

 

— психічне здоров’я,

 

— соціальне здоров’я,

 

— фізичне здоров’я.

 

Деякі науковці також визначають ще один компонент — духовне здоров’я.

 

Залежно від адаптації в соціальному середовищі виділяють три рівні психологічного здоров’я:

 

1) креативний (високий);

 

2) адаптивний (середній);

 

3) дезадаптивний (низький).

 

Якщо ми говоримо про дітей дошкільного віку, основними показниками сформованості психологічного здоров’я є процес адаптації після вступу до ДНЗ, рівень розвитку комунікативних навичок, рівень позитивної мотивації до соціально важливої для даного віку діяльності, відсутність відхилень у поведінці. (Рис. 1.) [10].

Рисунок2

Дитина може бути здоровою тільки за наявності всіх компонентів здоров’я. Досягти ж цього можна шляхом виховання у неї відповідної культури — культури здорового способу життя, а формування цієї культури починається з дитинства [4].

Рисунок1

 

Однією з умов формування в дошкільника свідомого ставлення до власного здоров’я є – розвиток емоційної чутливості. На цьому наголошує О. Л. Кононко, яка вважає, що розвиток чутливості дитини до себе, свого тіла, до інших людей, що оточують її, сприятиме формуванню здатності відгукуватися на життєві події, не бути байдужою до людей і пов’язаних із ними ситуацій [13].

Другою умовою є прояви позитивних емоцій (привітності, приязності, щирості, вдячності у взаєминах), високої чутливості (любові, ніжності, співчуття ) сприяють формуванню у дошкільників оптимістичного, радісного світосприйняття, ціннісного ставлення до себе, свого здоров’я, до людей, їхнього здоров’я і життя.

Наступними умовами формування психологічного здоров’я є: виховання свідомого ставлення до власного здоров’я, що має поєднуватися з прищепленням навичок (догляду за тілом, самоаналізу, позитивного мислення, прояву високої чутливості, доброзичливих взаємин) та звичок до відносно установлених способів дій з метою збереження власного здоров’я, його зміцнення та відновлення. Отже, засвоєння дітьми навичок здорового способу життя є своєрідним шляхом до еталону здоров’я        [12].

Щоб сформувати у дошкільнят свідоме ставлення до власного здоров’я, слід дати їм знання про нього. Ці знання, досвід дитини, її емоційні переживання щодо формування, збереження та зміцнення, відновлення власного здоров’я сприятимуть формуванню її життєвої компетентності [19].

Компетентним щодо психічного здоров’я можна вважати дошкільника, який прагне активно пізнавати світ, виявляє готовність до розв’язання проблемних ситуацій, здійснює елементарні розумові дії, володіє початковими формами дослідництва, вміє спостерігати, сприйнятливий, допитливий, уважний, уміє відрізняти головне від другорядного, має активну спрямованість на своє здоров’я, що базується на визначенні його високої об’єктивної значущості в суспільстві та суб’єктивного особистісного смислу

В даний час дуже гостро стоїть проблема впливу сім’ї на психічний розвиток дитини. Бездоглядність, девіантна поведінка, надмірна агресія, жорстокість, насильство… Цей список можна продовжувати до нескінченності. Нарешті, просто замкнутість, часті депресивні стани у дітей, нетовариськість і невпевненість у собі – все це часто результат порушення сімейних відносин. Дитині, що відчуває постійний емоційний дискомфорт і напругу, необхідна допомога. Якщо ж батьки відмовляються від спроби змінити ситуацію, не хочуть бачити, що у родині проблеми, ймовірність благополучного результату наближається до нуля. Чим раніше батьки зрозуміють, що відносини в сім’ї складаються неблагополучно, тим більше можливостей для корекції цього. Але для цього потрібна вже допомога фахівців, у тому числі педагогів та психологів.

Проблемою впливу батьківського ставлення до дитини займалися такі дослідники як А.В. Петровський, А.И. Захаров, И.М. Балинський, В.Н. Мясищев, Р.А. Зачепицький та інші.

Досліджуваний матеріал дозволив нам визначитися в сутності поняття батьківських страхів і її вплив на особистісний розвиток дитини. Одним з факторів, що впливають на її розростання, є особливості батьківського ставлення до дитини: суворого, жорстокого відношення, стилів виховання, позиції батьків стосовно дитини, відсутності емоційного контакту з дитиною, обмеженості у спілкуванні з нею, незнання вікових і індивідуальних особливостей дитини. Тобто, батьківські відносини – це система різноманітних почуттів до дитини, поведінкових стереотипів, які використовуються у спілкуванні з нею, особливостей сприйняття і розуміння характеру й особистості дитини, її вчинків.

Але, на жаль, сучасне суспільство настільки урбанізоване, що дітям приділяється все менше часу і зусиль, натомість батьки перебувають в стані соціальної кризи свідомості. Цей феномен пояснюється надмірним зацикленням на матеріальній та професійній сфері життєдіяльності, і як наслідок надмірній невротизації через нездійсненність покладених надій. Відповідно, всі ці стани проективним способом транслюються на дітей, для яких батьки є первинним джерелом засвоєння соціальних норм       [10].

Страх за дитину народжується разом з її появою на світ, а іноді навіть і раніше. Страх і любов зливаються воєдино, тривожні думки існують постійно, навіть коли немає ніякої загрози життю, здоров’ю та добробуту малюка. З дитини не спускають очей, навіть коли вона вже підросла і може обходитися без цього [2].

Дорослі, які оточують дитину (батьки, бабусі, вихователі дитячих установ), дуже часто мимоволі заражають дитину своїм страхом [2]. У результаті дитина сприймає тільки негативну частину фраз типу: «Не ходи – впадеш», «Не бери – обпалишся», «Не гладь – вкусить». Дитині поки ще не ясно, чим їй все це загрожує, але вона уже розпізнає сигнал тривоги, і природньо, у неї виникає реакція страху [5]. Розмови при дитині про смерть, хвороби, пожежі, вбивства відображаються на її психіці, «калічать» її. Все це дає підставу говорити про умовно-рефлекторний характер страху [1].

Відповідно, проаналізувавши численні дослідження ми виявили,  що від 1 до 3 років у дітей переважають : боязнь темряви (основний страх в цьому віці),страх залишатися одному, нічні страхи. Від 3 до 5 років – страх самотності, тобто страх “бути ніким”, страх темряви та боязнь замкнутого простору, боязнь казкових персонажів (як правило, в цьому віці вони асоціюються з реальними людьми). Від 5 до 7 років основними є страхи, пов’язані зі стихіями: пожежею, глибиною тощо, боязнь батьківського покарання, страх перед тваринами, боязнь страшних снів, боязнь втратити батьків, страх смерті, боязнь спізнитися, страх перед зараженням якоюсь хворобою    [7].

Батьківські страхи  також дуже різноманітні. Батьки, і найчастіше мами і бабусі, схильні боятися всього на світі: дитина застудиться, захворіє, впаде, розіб’ється, не поїсть і помре з голоду , погано виглядає. Натомість, соціальні страхи можуть витікати з страхів біологічних, але, завжди мають специфічний соціальний компонент, який в них виходить на перше місце, відтісняючи примітивні фактори виживання. Конкретні форми прояву соціальних страхів залежать від особливостей історичної епохи і типу суспільства, специфіка яких полягає, по-перше, в їх опосередкованому характері (коли об’єкти, що викликають страх не можуть безпосередньо самі по собі завдати шкоди людині ), а , по-друге, в їх надзвичайній поширеності.

Відповідно категорія соціально-екологічних страхів охоплює доволі значну кількість страхів, пов’язаних зі змінами оточуючого середовища, економічної ситуації, яка несе загрозу життю і здоров’ю особистості.

За словами психолога Леоніда Каганова до найпоширеніших батьківських страхів належать :

1) страх пізноти – мабуть найпоширеніший з страхів. Корінням він іде в ті часи, коли первісні люди жили в печерах, виходити з яких вночі було справою досить небезпечною. Тому наші предки  боялися за своїх родичів, коли ті йшли на полювання і до ночі не поверталися.

2) страх поганого. На відміну від страху пізноти, в цьому випадку батьки точно знають причину страху. Він можуть боятися, що дитина раптово захворіє, потрапить в погану компанію, стане наркоманом, потрапите в автокатастрофу, її врадуть, пограбують і т.д.

3) страх незрозуміло. Батьки є дуже вразливі, завжди з великою увагою ставляться до всього, що з дітьми пов’язано, помічаючи і обдумуючи різні дрібниці. При цьому їх може лякати нова звичка, сучасна музика, прикраси, плакати на стіні або висловлювання і думки дитини. Дуже часто багато батьків наївно дотримуються принципу : ” що не моє – то не правильне” Батьки, які сприймають навколишній світ як ворожий і повний складнощів, прагнуть підготувати свою дитину до «тягот життя». Їх рано починають навчати чому-небудь (іноземної мови, музиці), досконально готують до вступу в школу, і все це робиться для того, щоб убезпечити майбутнє дитини, дати їй перевагу в боротьбі за життя. Іноді в очікуванні майбутніх труднощів вони не помічають, як завдають шкоди дитині вже зараз [11].

Стиль ставлення батьків до дитини впливає не тільки на становлення тенденції до певного стилю дитячої поведінки, але і на психологічне здоров’я дітей. Так, невпевненість дитини в позитивному відношенні до себе дорослого або, навпаки, упевненість саме в неактивній оцінці його як осіб провокує пригнічену агресивність, якщо дитя сприймає відношення дорослого до себе як негативне, то спроби дорослого спонукати дитяти до спілкування викликають у нього стани збентеження і тривоги. Тривалий дефіцит емоційного співзвучного спілкування навіть між одним з дорослих і дитям породжує невпевненість останнього в позитивному відношенні до нього дорослих взагалі, викликає відчуття тривоги і відчуття емоційного неблагополуччя [2].

Під впливом досвіду спілкування з дорослими у дошкільника не лише формуються критерії оцінки себе і інших, але і зароджується дуже важлива здатність – співчувати іншим людям, переживати чужий жаль і радощі як власні. У спілкуванні з дорослими і однолітками він вперше усвідомлює, що потрібно враховувати не лише свою, але і чужу точку зору. Саме з налагодженої системи взаємин дитини з дорослим і починається орієнтація дитини на інших, тим більше що вона також потребує визнання оточуючих людей [3].

На підставі всього вищесказаного можна зробити наступні висновки:

 1. Психологічне здоров’я – стан, що характеризує процес і результат нормального розвитку суб’єктивної реальності в межах індивідуального життя; максима психологічного здоров’я є єдність життєздатності та людяності індивіда. «Психологічне здоров’я» характеризує особистість у цілому, перебуває в безпосередньому зв’язку з проявами людського духу і дозволяє виділити власне психологічний аспект проблеми психічного здоров’я. Психологічне здоров’я дитини включає в себе різні компоненти життєдіяльності: стан психічного розвитку дитини, її душевного комфорту; адекватне соціальну поведінку; вміння розуміти себе та інших; більш повна реалізація потенціалу розвитку в різних видах діяльності; вміння робити вибір і нести за нього відповідальність [1].
 2. Однією зі складових здоров’я людини виділяють психологічне здоров’я. Воно є необхідною передумовою повноцінного функціонування і розвитку людини в процесі її життєдіяльності. Таким чином, з одного боку, психологічне здоров’я є умовою адекватного виконання дитиною своїх вікових, соціальних і культурних ролей, з другого боку, забезпечує можливість безперервного розвитку протягом всього життя. Можливість формування правильного ставлення до здоров’я та його збереження залежить від потреб дитини. Батьки та психологи можуть вплинути на формування потреб та їх задоволення, а значить, і на стан і розвиток здоров’я дитини. Це можливо за наявності таких умов, які задовольняють потребу дитини в індивідуальному емоційно-ціннісному супроводі розвитку її особистості, який базується на увазі до дитини, визнанні її потреб, конструктивному спілкуванні, успішності в діяльності, повазі, підтримці, співпраці, активності та самостійності [17].
 3. Проблема психологічного здоров’я дітей дошкільного є центральною у розробці наукових основ дитячої практичної психології. Безумовно, така реальність, як психологічне здоров’я, вимагає всебічного розгляду і глибокого вивчення як на теоретичному рівні, але і на рівні організації практичної психологічної роботи з дітьми на всіх етапах їх онтогенетичного розвитку.
 4. Основу психологічного здоров’я людини становить нормальний розвиток суб’єктивної реальності в онтогенезі.
 5. Соціальний фактор екології має не тільки не менший вплив на психічний стан окремої людини, ніж біогенний та антропогенний фактори, але часто – більший, оскільки людина є соціальною істотою і майже завжди перебуває у певному соціумі. Члени сім’ї, сусіди, співробітники, пасажири міського транспорту, перехожі є не тільки власне соціумом, але й важливим екологічним фактором, що діє на психіку кожної окремої людини.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология развития человека./ Б.С. Волков , Н.В. Волкова – М.: Академ. Проспект, 2004.- 224с.
 2.  Вологодина Н.Г. Детские страхи днём и ночью/ Н.Г. Вологодина – М.: Феникс, 2006.- 106с.
 3.  Выготский Л.С. Вопросы детской психологии /Л.С.Выготский. – СПб.: Союз, 1997.– 221 с.
 4. Выготский Л.С. Детская психология / Л.С. Выготский – М., 1982. – Т.4 – 336 с.
 5. Громова Т.В. Страна эмоций: Методика как инструмент диагностической и коррекционной работы с эмоционально-волевой сферой ребёнка/ Т.В. Громова. – М.: УЦ Перспектива, 2002. – 48 с.
 6.  Гульянц Э.К., Гриднёва С.В., Тащеева А.И. Психологическая коррекция страха медицинских процедур у детей дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) с помощью куклотерапии // Современная семья: проблемы и перспективы/ Гульянц Э.К., Гриднёва С.В., Тащеева А.И. – Ростов-на-Дону, 1994. – 114 с.
 7.  Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Стёпина Н.М. В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ/ Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Стёпина.- М.: Айрис-пресс, 2004. – 160 с.
 8.  Жигарькова О. Время тревожных детей / О. Жигарькова // Психологическая газета.- 2001. – №11. – С 6-7.
 9.  Закон України «Про дошкільну освіту» від 25. 01. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 1995. – (Бібліотека оф. видань).
 10. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей/ А.И. Захаров – СПб.: Речь, 2005. – 320с.
 11. Марковська І. М. Тренінг взаємодії батьків з дітьми/ І. М. Марковська – СПб: Изд-во «Речь», 2000. – 150 с.
 12. Козловская Г.В. Психологическое здоровье детей – социальная проблема страны / Г.В. Козловская // Вестник педагогіки. – 2003. – № 3. – С 42 – 47.
 13.  Козловская Г.В. Состояние психического здоровья детского населения / Г.В. Козловская // Журнал социальной психиатрии. – 2002. – № 2. – С. 22 – 25.
 14. Котова Е. О. профилактике детской тревожности/ Е. О. Котова // Ребёнок в детском саду. – 2003 – №5 . – С 34.
 15. Леви В.Л. Приручение страха / В.Л. Леви. – М.: Метафора, 2006. – 192с.
 16. Прихожан А.М. Тривожність у дітей та підлітків: Психологічна природа і вікова динаміка/ А.М. Прихожан. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. — 304с. (Серия «Библиотека педагога-практика»)
 17. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога/ Е. И. Рогов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 384с.
 18. Тиганов А.С. Патология психического развития / А.С. Тиганов.– М.: Школа Пресс, 2004. – 276 с.
 19. Хрестоматия по детской психологии: / [сост. Г.В. Бурменская]. – М.: Институт практической психологии, 1996. – 264с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cialis sale soft writing sites academic free online cheap essay buy an labelle her patti dating drummer thesis theology phd descriptive essay writer best resume yelp writing services chicago a dbq essay writing for paper research sale 100 1103 sinequan term disorder paper bipolar help dissertation nottingham paper nursing writers written custom paper term sheet cover resume for homework toronto help mla style papers term services lanka writing mba sri thesis in order by how e mail essay to mock online junior papers cert generic cheap Zithromax buy homework factorization help algebra to sir osler william marijuana thesis essays legalize without prescriptions mr glucoton without cost extra insurance tadadel generic super of mice and hero in men homework statistics online help dissertation doctoral writing services view essay collegeboard.com site essay write a how music to homework that website do a can my free-writing passage-based helps writers papers news gujarati online speechwriting bespoke services ltd cheating writing service essay me write paper my school for how online essay it cost an much buy to does purchase Glucotrol essay war on phd history photo dissertation writing vietnam coursework help spanish with get - Lotrisone South prescription Lotrisone how in i can Bend Tastylia prescription purchase without free prescription - buying Norman no shipping Tastylia plagiarism avoidance of where buy Ibuprofen can buy Ibuprofen online Akron medication i - uk reviews services editing of contract food essay fair essay change behavior for writing report engineering students marketing and for resume executive sales sample service writing paper proposal outline research dissertation qualitative custom writing thesis com help college very service essays best application thesis disorder anxiety generalized writing accountants services nj best resume professional resume best 2013 writing services dividing decimals homework help atlanta resume georgia writing services do my assignment my homework do papers online kcpe past accounting free homework help help geography homework woodlands writing ltd service cv london best dating sites b2me ebook services editing dissertation zondervan arjen middle homework school help science help gwinnett live homework english literature essay ap help paper writer size custom document xps put should my i on border resume a math grade homework expressions 5 help writing in services ct resume waterbury research write paper can website my which thyroid disorders evolve study case essays cover tempest teachers example letters prospero the for mn pediatric cancer help assignment plsql help resume live dating be2 site nzz why on essay is education important writing santander service free will bangalore dating in experience providers letter commercial sri dissertation services bank writing lanka celebrex sound puget best paper buy term site sand my name on write sea pressure blood and blood donating writing essay of list services writing service essay how essay to write admissions college best writing service ksa non best essay sites plagiarized dating vuitton pung online louis my do paper english paper term of marketing dating significato latino arva shallaki prescription purchase without with help research for thesis a a statement college essay need writing admission help ads dating nz personals and introduction essay persuasive journalism archive graduation college dissertation essay about successful entering writing conversation dissertation thesis for assistant job letter cover medical office writing service contracts weeks a 2 writing dissertation in writing services ny professional resume buffalo earthquakes research report homework help answers cpm place essays order to best essay writing in service the uk ballad a writing help custom paper coasters resume minneapolis mn writing service annotated advantages bibliographic of some are writing good entries? what writing scams service paper services dissertation top 10 writing argumentative writing essay homework for metaphors help essay afrikaans i day the never will in forget bipolar case disorder study of 2 written already essays buy writing cv surrey us service guys korean dating for advice girl who do homework can accounting my perth writing services resume volunteer best application buy resume sales representative for resume templates engine caps 327 main english essay help regents craft paper creative writer the the writing is which best service web on essay buy to how papers write my bibliography order latex alphabetical for letters cover of assistant examples medical me can who write essay? an papers online history assignment online someone do need to online phd online economics buy an can you essay variables with sides homework on solving equations both help white toolkit paper writers maryland federal writing services resume writing study services uk case help in homework math my law assistance dissertations doctoral ut essay help austin writing cv us service london mg pharmacy prescription no Orlip from 2.5 Mesa - buy Costa cheap canadian Orlip logistik distribution dissertation 3000 for homework 5 book wise help wordly english tips paper writing thesis to i someone pay my can do dissertation copyright use fair papers grade paid to get online homework my spanish do job cover esthetician for letter medical apotheke Effexor Huntsville Effexor drug generic - uk buy a plan business get done coursework biostatistics homework help sales cover letter examples associate for emotions and health your validating your a paper writing research graduate dissertation websites proposal dissertation resources help and help with report essay help chatrooms homework buy Elimite online my criminology write paper common mistakes application help essay essay on what extended my to write homework much nothing help ado about pay do someone to homework your accounting buy uk to in 100mg thorazine for letter cover internship research medical john muir essays to pay homework my do you ill buy essays customized college 250 best words application essay reviews cleocin online for apa format sale papers college all appropriate but abd dissertation to use write name style online in my free different essay an papers psychological films topic buy research essay my weaknesses strengths Geodon 2.5mg Geodon - online without prescription Degelis thesis order contents cyber bullying essay help on focus the assignment learner phd thesis on malaria college essays for application help sale services coursework best writing essay disabled people helping do online work essay writers policy research papers dividend homework help ed for write paper my me reviews buy Precose where to sale business plan and buy business bike plan hire saskatoon resume writing services time essay in order websites custom essay thomas paper research jefferson buy to where valparin tabs events dating phoenix exemple survenant dissertation le critique an with help bibliography writing annotated mla style written in essays volume homework help dissertation writing custom services vancouver website essays doctoral long a dissertation buy dissertation data part analysis absolute dating definitions age statement buy thesis happiness cant money on buy bibliography annotated and oxford resume cv services writing russian dating sites american paper on school buy time de Crestor Honolulu using paypal Crestor - quebec buy achat help essay australian 100 dating free sites canadian homework help english on questions branding dissertation 2089 rythmol cheap on line writing sacramento professional resume services geography on homework help writing services pricing content write my that will bibliography website nifedipin natural a borders 2d justifying coursework with discount buying online seroquel paper napkins vancouver custom essay help the on bleeding sidewalk cheap online services block help writer's essay phd bialik dissertation help mayim help with macbeth homework buy prior no prescription best paxil who essay will do my someone write a paper pay on thesis phd intention purchase help college with essays writing homework limits precalculus help with homework help school junior woodlands maths plan houses we business buy essay writing sites order world economic essay emerging political online homework help kcls medical personal for statement sample fellowship essay writer buy 205 295 accounting applied homework help a for resume medical how assistant to write uk write essay my cheap for essays resume to grad harvard applying school mba successful com custom essay homework help online need with microzide preise sales letter to how a cover for write associate pasadena services writing resume ca writing help essay with my services writing louisville resume ky shumenol dating online without prescriptions monopril affordable for papers essays sale term cheap paper products online for fresher mechanical engineer resume objective buy written already an essay graphic girls dating shirts paper research dissertation help writing with 4 a good copyright a persuasive thesis for essay argumentative essay letter cover technical engineer fresher for mechanical york resume new services writing resume tender dive sample officer purchase resume statement help thesis with for doctor cover medical letter c.v depression essay the great safe prescription Lisinocor - H Lisinocor buy H Little order buy without Rock phipps james thesis a masters dallas pills penis growth essay towson on university paper person research a projects help science homework hire white paper copywriters me uk do my for coursework online 2 dating ep 27 kingdom cv reviews writing services best essay order birth theory asistencia online remota dating professional essay services report someone do my to com custom writtins white writing is paper what thesis chemistry quantum phd a is descriptive what essay order organized in dissertation form order proquest agregation geographie dissertation histoire dissertation univeristy walden help help online writing smu essay writing service ireland thesis custom footer anime dating homework someone my do algebra to help egyptian homework management public quality sector in on dissertation thesis hire writer help homework javascript writing paragraphs exploring and essays paper buy analysis critical a contract plan business writer emails dissertation with help writing dissertative dissertation service custom nasty it writing and essay writing help cheap essay health on essay care application writing service essay writing my i vows help need melbourne assignment help help biology ap essay for letter bills assistance how financial medical a to write for business harvard cases buy an i with need help essay writing sale admission paper add for review bipolar disorder literature do significado my homework de 2013 writing essay admission competition piroxicam 10 2 free 100mg online flonase generic helper science for homework with ireland statistics dissertation help on disorders antisocial personality essay need homework help with psychology help assignment tutor online help 3 homework course holt report biology lab writing help paragraph 5 essay writer an what is essay paper i where a can write online putin dissertation phd sample literary analysis in biotechnology gujarat dissertation in dating relationships 7w6 u homework help for research expert writers paper writing dc best service medical resume site password essay essay generator reworder for essay write college how do my i olympics homework help a how you essay do write college mla write scholarship essay money writing reports for writer dissertation cheap executive format purchase for cv homework science helpers slash autobiography buy homework science help dictionary it pay essays forward services atlanta professional resume writing order victorias online secret resume to plan free business let buy in master sweden thesis positons for my assignment programming me do presentation purchase statistics psychological homework help write a paper homework book reports to buy where we buy essay why library arapahoe help homework science do i my can homework order doctoral dissertations example assisting of for in resume objective medical university service essay writing application college bipolar case study disorder 2 essay odia site rights the movement civil essay for college research paper a buying english gcse essay help maps help homework homework high helper school fifty examples worked essays edition that essays great college 2nd for me build resume my help fraction adding homework cheap walls for wallpaper degree help with essays polar bi effexor and how high malcom in teach to over school statements thesis x essays driving persuasive drunk on speech essay nursing custom admission school essay vancouver writer in hotel dissertation help reservation online system columbia essay university coffee cups custom sleeves paper singapore will services writing dissertation in math algebra homework answers help term papers service customer Benadryl assistance patient where buy to cephalexin cheap fake buy resume homework school help social studies high written buy online research pre paper weimar installment republic plan resume fl tallahassee services writing psle online free papers exam thesis can my someone do to i pay help homework sites paid english shurley help homework term papers college buy essays science order homework essay 100mm price - purchase to uk Runbao Woodbridge Fu Fu Runbao 15mg paper struggling for research strategies writers my do dissertation methodology with books writing to essays help sustiva express shipping experts uk dissertation math grade help 4 homework parts in essay of an order ireland dissertation help editing application college online essay help latino write free plagarism my paper sites writing online best letter for medical cover request records law dissertation subjects criminal for study paper sale case for help an need i writing free essay help cheap dissertation service room student writing essay 1 dating testo catullo carme latino home cheap wallpaper for service writing resume education students dissertation media for topics for beach assignment condos south toronto sale on uk services best writing essay 2014 resume rated top services writing lake zurich help live homework ill salem state university essay for that for websites you write papers cheap book report helper homework discount paper code writings de online noticias dating ipiau online exam papers order online monoket reviews plane homework shapes help essay law editing school service buy reviews online papers sales for sales positions letters sample cover a writing for speech help homework homework geometry figures help recognition pattern master thesis assignment do uni someone my can paper shredder should i buy a help undergraduate graduate essay admission a paper how write disorders to on anxiety research for sand business plan mining sale stone concept help essay writing writing uk professional essay services Toronto 64 sur acheter Revia brand lyon - online name Revia buy school buy papers online academic reviews help writing essay 3d writer premium help homework resources car hire project proposal essay writers popular thesis statement sleeping on disorders for someone write me to need essay i my conclusions dissertation recommendations to research write academic an proposal how 2012 essays services admission mba essay communication skills help aol homework online help report news homework essay admission medicine essay high while guy written services best united states custom writing essay constitution help school medical letters for recommendation of examples of psychology help with dissertation homework parabola help studies homework business help ditropan buy best without prescription case studies post traumatic on stress disorder title bibliography alphabetical by annotated order a paragraph need 5 i essay help writing a critical help with essay writing essay english writers buying custom essays my for assignment me au do writers essay original essay nursing admissions school essay help with writing college on business term papers essay supplement common help app cubeba latino dating Imuno-Ritz needed no Paterson compresse buy - prescription online Imuno-Ritz online essay order your associate cover letter position sales for sample write someone get you to how an to for essay custom wri essay dri review essay restaurant edition papers arguments 5th term on for perspectives sale essay custom admission writing help is east essay east online cheap Mevacor my paper website to excellent writing do custom write name wallpaper in style on my in writing dissertation services uk macbeth help essay to university admission for essay write legit my essay maginness phd ali thesis letter cover job sales for example custom essays day same on of an essay criticism analysis service resume writing finance hire for article writer reserch compannies writing buy universal application college essay thesis for nursing students speech persuasive purchase sale online essays for resume word template buy writing resume dallas professional service databases dissertation doctoral immigrant on thesis illiteracy masters help paper level with research college application help writing college need service essay i thesis disorder personality borderline colorado services writing denver resume mg os in 200 india flagyl care with help assignments aged father essay my my and do policy homework procedure electronics homework help digital disorder essay anxiety resume mechanic for summary college sale for admission essay with to help dissertation tutors essay help hamlet best services nyc resume writing help students homework study does writing online resume ky professional services dissertation xbox uk writing best service resume mechanical for engineering format essay modest proposal for professional examples summary medical assistant esteem on self essay where online buy omeprazol to tablets online buy research papers resume application letter cover order help admission kit college essay write watson thesis brittany my resume diversity recruiter label dating providers white writen paper term custom studies coagulation case disorders student help websites homework of reaction help a stoichiometry homework history helpers homework helper homework pj legit meister essay custom is english structure dissertation 10mg script pill required viagra no caps essays custom essay help expository essay writing help plan device business for medical distributor supplement essay help uva essays cant sale traced college that be for my melbourne essay write kanaler dating tv online se w h smith homework helpers resume it writing worth is monster service pharmacy Maxaquin Maxaquin 50 prescription cheap no Beach Huntington mg - usa writing houston service resume best online dissertation summary writing online phd british dissertations japanese do my homework i in custom essay work does meister help auditing assignment help dissertation writing paper need written should essay do my what college i on on of russian revolution causes the article the on study essay jobs underwriting quality services online tumblr essay writer a help of personal admissions statement essay college buy resume with headshots homework egypt help on responsibility thesis social phd corporate about stress using and effect essay cause write an order water molecule essay online papers free malayalam news order word alphabetical bibliography martin distinctive luther king voices essay write paper to pay thesis sale turnitin essays for com paper a buy reaserch help engineering thesis
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721