ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлюється поняття психологічного здоров’я дітей дошкільного віку, чинники його порушення як форма реагування на небезпеку у взаємодії страхів, а також подається характеристика страхів, які найчастіше переживаються.

 

Ключові слова: психологічне здоров’я,страх. діти дошкільного віку.

В статье определяется понятие психологического здоров’я детей дошкольного возраста, факторы его нарушения как форма реагирования на опасность у взаимодействии страхов, а также дается характеристика страхов, которые часто переживаются.

 

Ключевые слова: психологическое здоровья, страх, дети дошкольного возраста.

 

Summary: The article deals with the concept of psychological health of pre-school children, the factors of the breach as a form of response to the danger of interaction fears and fed fears characteristics that are often experienced.

 

Key words: psychological health, fears, pre-school children.

 

Наразі гостро постає проблема порушення психічного здоров’я дитини через соціально – економічну та екологічну ситуацію, що склалась у країні. Негаразди на роботі, матеріальна скрута, емоційне незадоволення дорослих та інше – все це переноситься на дітей і порушує психологічну рівновагу.

 

Хто може заперечити думку, що майбутнє психічне здоров’я нації залежить від того, наскільки сьогодні ми зуміємо забезпечити зростаючій особистості такий важливий для неї психологічний комфорт, створити умови, у яких гарантувалося б душевне здоров’я, оптимальне фізичне, духовне і соціальне благополуччя. Однак статистика попереджає: неухильно збільшується кількість нервових, неврівноважених, гіперактивних дітей з порушеннями психіки. У наш час варто приділити особливу увагу стану психічного здоров’я дитини та психологічним чинникам його порушення.

 

Проблема психологічного здоров’я недавно піднялася у науково – психологічній літературі, нею займалося багато вчених, психологів та філософів.

 

На думку авторів (Л.І.Божович, А.А.Бодалев, В.С. Мухіна,Т.А. Рєпіна та інших) дитина як найбільш чутлива частина соціуму піддається різноманітним негативним впливам. Останніми роками, свідчать спеціальні експериментальні дослідження, найбільш розповсюдженими явищами є тривожність і страхи в дітей дошкільного віку (І.В. Дубровіна, В.І.Гарбузов, А.І. Захаров та інші).

 

Проблема страхів є актуальна як у батьків так і у дітей дошкільного віку й нині. Страх, який виникає є найнебезпечніший із усіх емоцій.

 

Психологічне здоров’я на всіх етапах онтогенезу забезпечує повноцінний розвиток особистості (інтелектуальний, емоційно-вольовий, комунікативний, духовно-моральний); сприяє становленню особистісного «Я» та ефективній самореалізації особистісних особливостей [12].

 

Стан психологічного здоров’я дитини характеризується показниками нервово-емоційного розвитку та характером перебігу пізнавальної активності. Здорова дитина завжди життєрадісна, активна, комунікативна, має оптимальний рівень розумового розвитку. Саме від емоційного стану залежить і пізнавальна активність дитини, і характер її спілкування з однолітками та дорослими, і поведінка. Причому, чим менша дитина, тим відчутніша ця залежність [12].

 

У ситуації соціальної нестабільності на сучасну дитину впливає безліч несприятливих факторів, здатних не тільки загальмувати розвиток потенційних можливостей особистості, а й повернути процес її розвитку назад. Протягом останнього десятиліття спостерігаємо удосконалення журналістських форм і методів впливу, використовуючи страхи суспільства. Це помітно як на світовому, так і на українському медіарівні [6].

 

Розглядаючи тему страху у медіа діяльності, не можемо оминути тему етики та права. Наразі в Україні не існує жодного нормативного документу, який би передбачав відповідальність мас-медіа за нагнітання страхів у суспільстві. Існують лише загальні положення, які можуть піддаватися довільній трактовці. Наприклад, Закон України „Про телебачення і радіомовлення” у Ст. 6 („Неприпустимість зловживання свободою діяльності телерадіоорганізацій”) прописує такі заборони як:

 

– необґрунтований показ насильства;

 

– трансляція програм або відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися [15]      .

 

Тобто реальних правових механізмів щодо обмеження в українському телепросторі матеріалів, що викликають страх і тривогу, сьогодні не існує. Серед державних посадовців побутує думка, що питання захисту суспільної моралі – справа лише громадських організацій, держава ж не має втручатися в такі „делікатні” питання. Тому доречніше вести мову про питання етики та медіаекології інформаційного простору України. Відповідно, раціоналізацію проблем і явищ, що можуть викликати страх і тривогу можна вважати універсальним засобом стримування суспільного напруження, що може мати місце після тривожних повідомлень про політичну чи фінансову кризу, стихійне лихо або техногенну катастрофу, а нагнітання страху і тривоги у ЗМІ досягають критичної межі, що загрожує високим рівнем катастрофічної свідомості в певних соціальних групах, а відтак – можна очікувати сплеск агресивної поведінки, паніки, нездорового ажіотажу, або навпаки – відстороненість та відчуження від соціальних процесів, чи інші небезпечні форми суспільної реакції [15].

 

Тому велику увагу проблемі страху приділяється в роботах вітчизняних психологів і психотерапевтів, які відзначають зростання числа дітей з різноманітними страхами, підвищеною збудливістю і тривожністю. На думку авторів (Л.І.Божович, А.А.Бодалев, В.С. Мухіна,Т.А. Рєпіна та інших) дитина, як найбільш чутлива частина соціуму, піддається різноманітним негативним впливам. Останніми роками, як свідчать спеціальні експериментальні дослідження, найбільш розповсюдженими явищами є тривожність і страхи в дітей дошкільного віку (І.В. Дубровіна, В.І.Гарбузов, А.І. Захаров та інші). Дитячі страхи в тій або іншій мірі обумовлені віковими особливостями і мають тимчасовий характер. Однак ті дитячі страхи, які зберігаються тривалий час і важко переживаються дитиною, говорять про нервову ослабленість малюка, неправильну поведінку батьків, конфліктні відносини в сім’ї і в цілому є ознакою неблагополуччя. Більшість причин, як зазначають психологи, лежать в області сімейних відносин, таких як потурання, непослідовність у вихованні, негативне або дуже вимогливе ставлення до дитини, яке породжує в неї тривогу і потім формує ворожість до світу [14, 9].

 

Натомість, соціальні страхи можуть витікати з страхів біологічних, але, завжди мають специфічний соціальний компонент, який в них виходить на перше місце, відтісняючи примітивні фактори виживання. Конкретні форми прояву соціальних страхів залежать від особливостей історичної епохи і типу суспільства, специфіка яких полягає, по-перше, в їх опосередкованому характері (коли об’єкти, що викликають страх не можуть безпосередньо самі по собі завдати шкоди людині ), а, по- друге , в їх надзвичайній поширеності.

 

Переважна кількість психологічних досліджень, що присвячені проблемі страхів, зосереджені на вивченні їх вікових особливостей у дітей з нормальним розвитком, та незначна кількість праць певною мірою спрямована на дослідження шкільних страхів (О.І.Захаров, Н.В.Карпенко, Є.В.Лісіна, Н.Ю.Максимова, К.Л.Мілютіна, Є.В.Новикова, М.В.Осоріна, О.М.Прихожан та ін.) [16].

 

Як бачимо проблема страхів є актуальна як у батьків так і у дітей дошкільного віку й нині. Страх, який виникає є найнебезпечніший із усіх емоцій. Відповідно, під дією страху психіка дитини характеризується загостреною сприйнятливістю, ранимістю, нездатністю протистояти несприятливим впливам. Поведінка дошкільнят стає пасивною, розвивається афективна замкнутість. У зв’язку з цим гостро виникає питання ранньої діагностики дошкільнят.

 

Саме тому актуальність нашого дослідження є очевидною, бо в кожному конкретному випадку профілактика і корекційна робота відповідно до особливостей ситуації та індивідуально – особистісної характеристики дошкільнят, специфіки сімейної та соціальної ситуації та інших чинників є необхідною, щоб подолати наслідки безвідповідального ставлення батьків до процесу виховання дітей дошкільного віку і профілактики виникнення страхів.

 

Здоров’я людини — це процес збереження й розвитку її психічних і фізіологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності протягом максимальної тривалості життя. Рівень здоров’я населення визначається умовами праці й добробутом, загальною та гігієнічною культурою, способом його життя [12].

 

У психології здоров’я багато авторів дотримуються системного підходу до його розгляду (О. С. Васильєва, Ф. Р. Філатов). У самому загальному наближенні виділяють біологічний, психологічний і соціальний рівні функціонування. Розглядаючи здоров’я людини, дослідники на біологічному рівні шукають механізми, що забезпечують нормальну його життєдіяльність; на психологічному рівні розглядають поняття «здорової особистості» та умов її формування; на соціальному рівні роблять акцент на повноцінному виконанні людиною своїх соціальних функцій [12].

 

Поява терміна «психологічне здоров’я» пов’язане з розвитком гуманітарної методології пізнання людини. Він називався в числі базових понять нової гілки психологічних досліджень – гуманістичної психології, альтернативної перенесеної з природних наук механістичного підходу до людини. Термін «психологічне здоров’я людини» фіксує два понятійних словосполучення: психологія людини і психологія здоров’я; це фундаментальні категорії для перспектив розвитку психології як науково – практичної дисципліни.

 

Один з найбільш цікавих і чудових періодів у розвитку дитини – це дошкільне дитинство (приблизно від 3 до 6 років), коли фактично складається особистість, самосвідомість і світовідчуття дитини    [8].

 

Ці процеси в першу чергу обумовлені загальним психічним розвитком, формуванням нової системи психічних функцій, де важливе місце починають займати мислення і пам’ять дитини. Тепер вона може не тільки орієнтуватися і діяти в плані конкретних стимулів, але і встановлювати зв’язок між загальними поняттями і уявленнями, які не були отримані в її безпосередньому досвіді. Таким чином, мислення дитини відривається від суто наочної основи, тобто переходить від наочно-дієвого до наочно-образного. Такий розвиток пам’яті і мислення дошкільника дозволяє перейти до нових типів діяльності – ігрової, образотворчої, конструктивної. У нього, за зауваженням Д.Б. Ельконіна, «виявляється можливість йти від задуму до його втілення, від думки до ситуації, а не від ситуації до думки» [18]. З розвитком пам’яті, мислення, мовлення нерозривно пов’язана поява світогляду та самосвідомості дитини-дошкільника.

 

У дошкільному віці гра стає провідним видом діяльності, оскільки сучасна дитина, зазвичай багато часу проводить в іграх, гра викликає якісні зміни в психіці дитини. Ігрова дія носить знаковий (символічний) характер. Саме в грі найяскравіше формується знакова функція свідомості дитини та емоційний фон. У рольової грі діти відбивають оточуюче їх розмаїття діяльності. Вони відтворюють сцени зі сімейного побуту, з трудової діяльності і взаємовідносин дорослих, відбивають епохальні події та т.д. Відзеркалюючись у невмілих дитячих іграх дійсність стає сюжетом рольової гри. Що ширшим сфера дійсності, із якою зіткнулися діти, тим ширші й різноманітніші сюжети ігор. Природно, що в грі формується не тільки світогляд, але і відбиваються наслідки неправильного виховання, соціально-екологічних проблем і батьківських страхів. Тому, важливо в даному віці приділяти психологічному здоров’ю дитини найбільшу увагу.

 

У сучасному суспільстві, де щороку посилюються вимоги до маленької особистості, де відбуваються зміни життєвих догм, такі короткочасні стани, як тривожність, агресивність, замкнутість, перетворюються на стійкі. Не кожна дитина здатна впоратись з цим, і батьки не усвідомлюючи наслідків такого впливу не приділяють уваги цьому і це спричиняє закріплення негативних станів, які суттєво впливають на здоров’я кожного малюка.

 

Виховання психологічно грамотних та здорових дітей, які вміють вивчати самих себе, розвивають свою особистість, піклуються про своє здоров’я та здоров’я оточуючих людей, слід розпочинати якнайшвидше, ще в перші роки життя дитини, коли вплив батьків є найістотнішим.

 

Окрім батьківського виховання, в даному випадку велику допомогу надає дошкільний заклад, одним із завдань якого є створення умов, що гарантують формування та зміцнення здоров’я вихованців [17].

 

Традиційно компоненти здоров’я поділяють на такі:

 

— психічне здоров’я,

 

— соціальне здоров’я,

 

— фізичне здоров’я.

 

Деякі науковці також визначають ще один компонент — духовне здоров’я.

 

Залежно від адаптації в соціальному середовищі виділяють три рівні психологічного здоров’я:

 

1) креативний (високий);

 

2) адаптивний (середній);

 

3) дезадаптивний (низький).

 

Якщо ми говоримо про дітей дошкільного віку, основними показниками сформованості психологічного здоров’я є процес адаптації після вступу до ДНЗ, рівень розвитку комунікативних навичок, рівень позитивної мотивації до соціально важливої для даного віку діяльності, відсутність відхилень у поведінці. (Рис. 1.) [10].

Рисунок2

Дитина може бути здоровою тільки за наявності всіх компонентів здоров’я. Досягти ж цього можна шляхом виховання у неї відповідної культури — культури здорового способу життя, а формування цієї культури починається з дитинства [4].

Рисунок1

 

Однією з умов формування в дошкільника свідомого ставлення до власного здоров’я є – розвиток емоційної чутливості. На цьому наголошує О. Л. Кононко, яка вважає, що розвиток чутливості дитини до себе, свого тіла, до інших людей, що оточують її, сприятиме формуванню здатності відгукуватися на життєві події, не бути байдужою до людей і пов’язаних із ними ситуацій [13].

Другою умовою є прояви позитивних емоцій (привітності, приязності, щирості, вдячності у взаєминах), високої чутливості (любові, ніжності, співчуття ) сприяють формуванню у дошкільників оптимістичного, радісного світосприйняття, ціннісного ставлення до себе, свого здоров’я, до людей, їхнього здоров’я і життя.

Наступними умовами формування психологічного здоров’я є: виховання свідомого ставлення до власного здоров’я, що має поєднуватися з прищепленням навичок (догляду за тілом, самоаналізу, позитивного мислення, прояву високої чутливості, доброзичливих взаємин) та звичок до відносно установлених способів дій з метою збереження власного здоров’я, його зміцнення та відновлення. Отже, засвоєння дітьми навичок здорового способу життя є своєрідним шляхом до еталону здоров’я        [12].

Щоб сформувати у дошкільнят свідоме ставлення до власного здоров’я, слід дати їм знання про нього. Ці знання, досвід дитини, її емоційні переживання щодо формування, збереження та зміцнення, відновлення власного здоров’я сприятимуть формуванню її життєвої компетентності [19].

Компетентним щодо психічного здоров’я можна вважати дошкільника, який прагне активно пізнавати світ, виявляє готовність до розв’язання проблемних ситуацій, здійснює елементарні розумові дії, володіє початковими формами дослідництва, вміє спостерігати, сприйнятливий, допитливий, уважний, уміє відрізняти головне від другорядного, має активну спрямованість на своє здоров’я, що базується на визначенні його високої об’єктивної значущості в суспільстві та суб’єктивного особистісного смислу

В даний час дуже гостро стоїть проблема впливу сім’ї на психічний розвиток дитини. Бездоглядність, девіантна поведінка, надмірна агресія, жорстокість, насильство… Цей список можна продовжувати до нескінченності. Нарешті, просто замкнутість, часті депресивні стани у дітей, нетовариськість і невпевненість у собі – все це часто результат порушення сімейних відносин. Дитині, що відчуває постійний емоційний дискомфорт і напругу, необхідна допомога. Якщо ж батьки відмовляються від спроби змінити ситуацію, не хочуть бачити, що у родині проблеми, ймовірність благополучного результату наближається до нуля. Чим раніше батьки зрозуміють, що відносини в сім’ї складаються неблагополучно, тим більше можливостей для корекції цього. Але для цього потрібна вже допомога фахівців, у тому числі педагогів та психологів.

Проблемою впливу батьківського ставлення до дитини займалися такі дослідники як А.В. Петровський, А.И. Захаров, И.М. Балинський, В.Н. Мясищев, Р.А. Зачепицький та інші.

Досліджуваний матеріал дозволив нам визначитися в сутності поняття батьківських страхів і її вплив на особистісний розвиток дитини. Одним з факторів, що впливають на її розростання, є особливості батьківського ставлення до дитини: суворого, жорстокого відношення, стилів виховання, позиції батьків стосовно дитини, відсутності емоційного контакту з дитиною, обмеженості у спілкуванні з нею, незнання вікових і індивідуальних особливостей дитини. Тобто, батьківські відносини – це система різноманітних почуттів до дитини, поведінкових стереотипів, які використовуються у спілкуванні з нею, особливостей сприйняття і розуміння характеру й особистості дитини, її вчинків.

Але, на жаль, сучасне суспільство настільки урбанізоване, що дітям приділяється все менше часу і зусиль, натомість батьки перебувають в стані соціальної кризи свідомості. Цей феномен пояснюється надмірним зацикленням на матеріальній та професійній сфері життєдіяльності, і як наслідок надмірній невротизації через нездійсненність покладених надій. Відповідно, всі ці стани проективним способом транслюються на дітей, для яких батьки є первинним джерелом засвоєння соціальних норм       [10].

Страх за дитину народжується разом з її появою на світ, а іноді навіть і раніше. Страх і любов зливаються воєдино, тривожні думки існують постійно, навіть коли немає ніякої загрози життю, здоров’ю та добробуту малюка. З дитини не спускають очей, навіть коли вона вже підросла і може обходитися без цього [2].

Дорослі, які оточують дитину (батьки, бабусі, вихователі дитячих установ), дуже часто мимоволі заражають дитину своїм страхом [2]. У результаті дитина сприймає тільки негативну частину фраз типу: «Не ходи – впадеш», «Не бери – обпалишся», «Не гладь – вкусить». Дитині поки ще не ясно, чим їй все це загрожує, але вона уже розпізнає сигнал тривоги, і природньо, у неї виникає реакція страху [5]. Розмови при дитині про смерть, хвороби, пожежі, вбивства відображаються на її психіці, «калічать» її. Все це дає підставу говорити про умовно-рефлекторний характер страху [1].

Відповідно, проаналізувавши численні дослідження ми виявили,  що від 1 до 3 років у дітей переважають : боязнь темряви (основний страх в цьому віці),страх залишатися одному, нічні страхи. Від 3 до 5 років – страх самотності, тобто страх “бути ніким”, страх темряви та боязнь замкнутого простору, боязнь казкових персонажів (як правило, в цьому віці вони асоціюються з реальними людьми). Від 5 до 7 років основними є страхи, пов’язані зі стихіями: пожежею, глибиною тощо, боязнь батьківського покарання, страх перед тваринами, боязнь страшних снів, боязнь втратити батьків, страх смерті, боязнь спізнитися, страх перед зараженням якоюсь хворобою    [7].

Батьківські страхи  також дуже різноманітні. Батьки, і найчастіше мами і бабусі, схильні боятися всього на світі: дитина застудиться, захворіє, впаде, розіб’ється, не поїсть і помре з голоду , погано виглядає. Натомість, соціальні страхи можуть витікати з страхів біологічних, але, завжди мають специфічний соціальний компонент, який в них виходить на перше місце, відтісняючи примітивні фактори виживання. Конкретні форми прояву соціальних страхів залежать від особливостей історичної епохи і типу суспільства, специфіка яких полягає, по-перше, в їх опосередкованому характері (коли об’єкти, що викликають страх не можуть безпосередньо самі по собі завдати шкоди людині ), а , по-друге, в їх надзвичайній поширеності.

Відповідно категорія соціально-екологічних страхів охоплює доволі значну кількість страхів, пов’язаних зі змінами оточуючого середовища, економічної ситуації, яка несе загрозу життю і здоров’ю особистості.

За словами психолога Леоніда Каганова до найпоширеніших батьківських страхів належать :

1) страх пізноти – мабуть найпоширеніший з страхів. Корінням він іде в ті часи, коли первісні люди жили в печерах, виходити з яких вночі було справою досить небезпечною. Тому наші предки  боялися за своїх родичів, коли ті йшли на полювання і до ночі не поверталися.

2) страх поганого. На відміну від страху пізноти, в цьому випадку батьки точно знають причину страху. Він можуть боятися, що дитина раптово захворіє, потрапить в погану компанію, стане наркоманом, потрапите в автокатастрофу, її врадуть, пограбують і т.д.

3) страх незрозуміло. Батьки є дуже вразливі, завжди з великою увагою ставляться до всього, що з дітьми пов’язано, помічаючи і обдумуючи різні дрібниці. При цьому їх може лякати нова звичка, сучасна музика, прикраси, плакати на стіні або висловлювання і думки дитини. Дуже часто багато батьків наївно дотримуються принципу : ” що не моє – то не правильне” Батьки, які сприймають навколишній світ як ворожий і повний складнощів, прагнуть підготувати свою дитину до «тягот життя». Їх рано починають навчати чому-небудь (іноземної мови, музиці), досконально готують до вступу в школу, і все це робиться для того, щоб убезпечити майбутнє дитини, дати їй перевагу в боротьбі за життя. Іноді в очікуванні майбутніх труднощів вони не помічають, як завдають шкоди дитині вже зараз [11].

Стиль ставлення батьків до дитини впливає не тільки на становлення тенденції до певного стилю дитячої поведінки, але і на психологічне здоров’я дітей. Так, невпевненість дитини в позитивному відношенні до себе дорослого або, навпаки, упевненість саме в неактивній оцінці його як осіб провокує пригнічену агресивність, якщо дитя сприймає відношення дорослого до себе як негативне, то спроби дорослого спонукати дитяти до спілкування викликають у нього стани збентеження і тривоги. Тривалий дефіцит емоційного співзвучного спілкування навіть між одним з дорослих і дитям породжує невпевненість останнього в позитивному відношенні до нього дорослих взагалі, викликає відчуття тривоги і відчуття емоційного неблагополуччя [2].

Під впливом досвіду спілкування з дорослими у дошкільника не лише формуються критерії оцінки себе і інших, але і зароджується дуже важлива здатність – співчувати іншим людям, переживати чужий жаль і радощі як власні. У спілкуванні з дорослими і однолітками він вперше усвідомлює, що потрібно враховувати не лише свою, але і чужу точку зору. Саме з налагодженої системи взаємин дитини з дорослим і починається орієнтація дитини на інших, тим більше що вона також потребує визнання оточуючих людей [3].

На підставі всього вищесказаного можна зробити наступні висновки:

 1. Психологічне здоров’я – стан, що характеризує процес і результат нормального розвитку суб’єктивної реальності в межах індивідуального життя; максима психологічного здоров’я є єдність життєздатності та людяності індивіда. «Психологічне здоров’я» характеризує особистість у цілому, перебуває в безпосередньому зв’язку з проявами людського духу і дозволяє виділити власне психологічний аспект проблеми психічного здоров’я. Психологічне здоров’я дитини включає в себе різні компоненти життєдіяльності: стан психічного розвитку дитини, її душевного комфорту; адекватне соціальну поведінку; вміння розуміти себе та інших; більш повна реалізація потенціалу розвитку в різних видах діяльності; вміння робити вибір і нести за нього відповідальність [1].
 2. Однією зі складових здоров’я людини виділяють психологічне здоров’я. Воно є необхідною передумовою повноцінного функціонування і розвитку людини в процесі її життєдіяльності. Таким чином, з одного боку, психологічне здоров’я є умовою адекватного виконання дитиною своїх вікових, соціальних і культурних ролей, з другого боку, забезпечує можливість безперервного розвитку протягом всього життя. Можливість формування правильного ставлення до здоров’я та його збереження залежить від потреб дитини. Батьки та психологи можуть вплинути на формування потреб та їх задоволення, а значить, і на стан і розвиток здоров’я дитини. Це можливо за наявності таких умов, які задовольняють потребу дитини в індивідуальному емоційно-ціннісному супроводі розвитку її особистості, який базується на увазі до дитини, визнанні її потреб, конструктивному спілкуванні, успішності в діяльності, повазі, підтримці, співпраці, активності та самостійності [17].
 3. Проблема психологічного здоров’я дітей дошкільного є центральною у розробці наукових основ дитячої практичної психології. Безумовно, така реальність, як психологічне здоров’я, вимагає всебічного розгляду і глибокого вивчення як на теоретичному рівні, але і на рівні організації практичної психологічної роботи з дітьми на всіх етапах їх онтогенетичного розвитку.
 4. Основу психологічного здоров’я людини становить нормальний розвиток суб’єктивної реальності в онтогенезі.
 5. Соціальний фактор екології має не тільки не менший вплив на психічний стан окремої людини, ніж біогенний та антропогенний фактори, але часто – більший, оскільки людина є соціальною істотою і майже завжди перебуває у певному соціумі. Члени сім’ї, сусіди, співробітники, пасажири міського транспорту, перехожі є не тільки власне соціумом, але й важливим екологічним фактором, що діє на психіку кожної окремої людини.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология развития человека./ Б.С. Волков , Н.В. Волкова – М.: Академ. Проспект, 2004.- 224с.
 2.  Вологодина Н.Г. Детские страхи днём и ночью/ Н.Г. Вологодина – М.: Феникс, 2006.- 106с.
 3.  Выготский Л.С. Вопросы детской психологии /Л.С.Выготский. – СПб.: Союз, 1997.– 221 с.
 4. Выготский Л.С. Детская психология / Л.С. Выготский – М., 1982. – Т.4 – 336 с.
 5. Громова Т.В. Страна эмоций: Методика как инструмент диагностической и коррекционной работы с эмоционально-волевой сферой ребёнка/ Т.В. Громова. – М.: УЦ Перспектива, 2002. – 48 с.
 6.  Гульянц Э.К., Гриднёва С.В., Тащеева А.И. Психологическая коррекция страха медицинских процедур у детей дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) с помощью куклотерапии // Современная семья: проблемы и перспективы/ Гульянц Э.К., Гриднёва С.В., Тащеева А.И. – Ростов-на-Дону, 1994. – 114 с.
 7.  Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Стёпина Н.М. В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ/ Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Стёпина.- М.: Айрис-пресс, 2004. – 160 с.
 8.  Жигарькова О. Время тревожных детей / О. Жигарькова // Психологическая газета.- 2001. – №11. – С 6-7.
 9.  Закон України «Про дошкільну освіту» від 25. 01. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 1995. – (Бібліотека оф. видань).
 10. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей/ А.И. Захаров – СПб.: Речь, 2005. – 320с.
 11. Марковська І. М. Тренінг взаємодії батьків з дітьми/ І. М. Марковська – СПб: Изд-во «Речь», 2000. – 150 с.
 12. Козловская Г.В. Психологическое здоровье детей – социальная проблема страны / Г.В. Козловская // Вестник педагогіки. – 2003. – № 3. – С 42 – 47.
 13.  Козловская Г.В. Состояние психического здоровья детского населения / Г.В. Козловская // Журнал социальной психиатрии. – 2002. – № 2. – С. 22 – 25.
 14. Котова Е. О. профилактике детской тревожности/ Е. О. Котова // Ребёнок в детском саду. – 2003 – №5 . – С 34.
 15. Леви В.Л. Приручение страха / В.Л. Леви. – М.: Метафора, 2006. – 192с.
 16. Прихожан А.М. Тривожність у дітей та підлітків: Психологічна природа і вікова динаміка/ А.М. Прихожан. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000. — 304с. (Серия «Библиотека педагога-практика»)
 17. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога/ Е. И. Рогов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 384с.
 18. Тиганов А.С. Патология психического развития / А.С. Тиганов.– М.: Школа Пресс, 2004. – 276 с.
 19. Хрестоматия по детской психологии: / [сост. Г.В. Бурменская]. – М.: Институт практической психологии, 1996. – 264с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

coursework help history with research paper service cheap neeson leiman is dating purchase dissertation 3 months a thesis master rsm coordinator for representative sales resumes helper 2 homework algebra papers sale report for bibliography order maid bangalore dating in 24 servant hrs homework woodlands kent junior help mediclaim write for application to how letter paid papers to get write online college admission writing service essay essay architect help children written by persuasive essays 2014 best writing services resume 2013 homework help fossil fuels help media essay math story help homework problems help degree writing essay level writing help online paper shipping discount free discount zantac flagyl take how to when tv plan on flight on thesis phd humphry dr by officing justine resume samples for engineers mechanical freshers essay custom writing service buy persantine hour 36 buy dissertation marketing about buy homework doctoral essay alphabetical order bibliography annotated be an should in hire letter of writing providence resume in ri services help dads for homework mums county helpline fayette homework schools essay help paper for an homework outline best writing dissertation assistance nexium tinnitus caused by in following essay army orders the of importance me help maths do my homework medical for recommendation letter school best write paper custom homework slayer help service paper writing us to letter cover examples manager hiring a with rationale help dissertation writing services resume writing 2014 2013 best requesting medical of letter a for recommendation school term abortion writing paper review lit a buy essay service best blog writing essay gas on pric effect rising and cause bibliography writing a help annotated buy revatio online english for papers sale without bulldog writing in resume best service r houston words contrast compare and for transition essays peo australia behandling mot receptfri herpes reaction writing paper decadron line without prescription on application help with essay prompts writing college help russian homework help for year homework 4 essay on orders obeying ledger example cv purchase mat115 help homework trust stocks liquidating Pomona prescription without to Cardizem buy Cardizem - where cheap prescription without buy help dissertation guide my report do lab buying without eldepryl prescription buy speeches persuasive online review dissertation literature doctoral help reading diyanni literature fiction drama essay poetry homework expression an help evaluate thesis phd bibtex paper best writing term service the website help what is best homework on homework book help report a writing for sale toronto assignment condo design help homework machine online college introduction help essay application mental health counselor cover letter sample for writers paper professional cheap help homework website cpm helper costumes homework writing dissertation uk help uk a cover job with a letter for help letter cover help writing a womens paper custom term study a page writing paper help need 5 i virgo pisces moon sun dating pcci for papers sale purchase paper research a nyc writing resume yelp services where student i buy can papers letter media for cover analyst job thesis abadi daniel phd how write custom in events to java resume examples mechanic for to take college write my essay order assignment jeff masters thesis engemann and help webassign homework custom services gumtree dissertation writing in online buy sporanox nz online professional bc resume services victoria math my homework who do can measure for essays measure isabella dissertation services hyderabad writing master for essay by assignment collection ielts toefl gmat thesis toeic gre entertainment anta custom writing essay phd thesis help without capoten a doctor ophthalmic ciprofloxacin solution homework help night twelfth toe rings bangalore dating in gold writing websites custom best essay help homework longitude thesis master philosophy assignment cheap service writing pa writing west chester resume service year help homework 8 stars older dating special mariner the of ancient the help essay rime buy application essays dos college donts and homework help childrens essay adolescence disorders eating college for buy papers st resume writing louis mo services research you paper buy a can study homework state capitols help approach to gender functionalist inequality resume help desk analyst sample do own biography i my how write achat ligne en site canada us carbamazepin buy an essay canada romeo juliet and essay for help dating mullet millionaire samuel my with i geography help homework need pa service reading resume writing writing 24 malaysia services dissertation dissertation development training services resume letter cover writing business labour plan hire essay no oh writer designer theme cheap thesis rutgers admission do essay my remember walk homework a to help 2 lopid puffs help pens homework essay a contemplative help writing with tnpl purchase paper online portland resume or services writing law admissions a service good school essay chinua essays achebe written by help university assignment virtual cheap buy origami online paper checker online dissertation help of a content resume paid service essay writing management time writing paper discovery help homework cis100 homework help help of instrumental principles analysis homework my should about essay write what quiz college i education dissertation thesis in homework help wicked homework web homework help tip site online arte quadri contemporanea dating dissertation statistical forum services pinchbeck homework bj helpers homework live alaska help human impact of activities online help homework chat clarinex canada in paper services writing white ponstel acquistare italia in flash canada paper for sale Combivent generic buy Baltimore Combivent no rx - sell online buy papers written cancer lung of chances survival admissions help essay fsu help homework religion deforestation essay about is man to good find hard essay a homework grammer help media essay disorders argumentative eating help a thesis with statement writing need arbor dissertation consulting services ann essay friends for are me because on important help homework live statistics paper ideas research schoolers high for college admissions zemach essay writing bracha essays matrixial by ettinger the borderspace essay writing university help quality thesis master management игры о ревизорре фото девушек порно пенза г фото ли ругают лизбиянок виагра группа порно онлайн world по tanks Предложения of игре порно фото няней собак бишон фото цена фризе Порода фото секс с малышкой лодками скачать подводными с Игра Как скинуть фото на фотоаппарат ранетки поро фото Pokemon black и white скачать игру фото жены после измены руками на своими фото Котлы дровах секс приколы рассказы Спрятать холодильник на кухне фото красивые и стройные голые девушки фото извращенка сдомазо фото убийство скачать торрент фото порно толстых через Скачать игру торрент зомби 2015 перец и мята фото порно фото видео свингеры фото палитры краски для волос гарньер утром встает мужчин у фото Почему Играть в онлайн игру проект армата родной ночи Спокойной в картинках Полезные блюда из тыквы рецепты откровенное фото частное студенток Игра питомцы винкс волшебные винкс Кот с выпученными глазами картинка экрана с программа для видео для игр информация день Полезная на каждый Дома на колесах фото и цены б у красных сладкие попки в фото трусиках порно Смотреть онлайн ужасы черная книга на Картинки 8 анимацией марта с Жанна фриске все фото из больницы Панели для кухни цена фото размер Коды на новый человек паук 2 игра фото чужих школьниц Фото санкт-петербург в белые ночи www.прона фото женшин.ru Логопедическая моё моя игра мой Сайты для денег на заработки игры фото доят девушек или воды нет пить много Полезно самураи рейнджеры про играть Игры фото тышков дорошиной Владимир муж на Игры компьютере джойстиком с домашнее порно фото кисок Как испечь домашний торт с фото как подростки занимаются этим фото Сказка по музыке для дошкольников фото зрелые жирные бабушки фото голой девушки с плюшевой игрушкой девушки для мужчины от Картинка Фото и название грибов ядовитых надписи аву Картинки вконтакте на эрофото блонди купе шкафы Встроенные фото изнутри порно фото азиатак творога сырники фото обезжиренного из рецепт чулках в русской у галерея фото трах женщины нее дома всего оружия Фото мира название и Фото модных женских костюмов 2015 Отец актера анатолия руденко фото Подвижные дидактические игры в доу Окружающий мир 1 класс картинки этажных домов Фото мансардой 2-х с танчики скачать мальчиков Игры для для фото майкрософт офис Программа Картинки на рабочий стол хвост феи Бэтмен против супермена видео игры порно против воли жестокое картинки на 8 марта красивые для срисовки хентай зd фото на красивые каблуке девушки секс фото Фото димы сергея билана лазарева и порно женщин фото руссих Сериал игра смотреть онлайн на нтв Официальный сайт игр гарри поттер кэролайн монро порно фото Скачать игру с монстрами и магией голых в контакте негритосок фото Игра зомби стратегия против зомби фото порно сексуальных видео школьниц Скачать игры приставки exeq alpha трахнул спящую пьяную порно онлайн трансов.фото. порно.сосут у фото манда если жена скачать на 3g могу игры iphone Не великом Коттеджи новгороде фото в Игру маша и медведь активные игры фотосессия голых мужчин за эрофото кому немного мамочек Играть в онлайн игру рыбное место rosa цвет фото секс фото бляди москвы 5 игра Сериал престолов 5 сезон экзаменационные билеты по пдд в картинках фото мужчин с.аналной пробкой в попке Игра играть уникальная небеса игра подросток впервые эро фото Игры и видео монстр хай на роликах mp4 видео Скачать приколы формате Картинки красивый лаком с маникюр частное фото вид с низу под юбкой Ткани для обивки диванов цена фото порно фото.молоденьких карликов. порно картинки и фото онлайн Фото после женских и до стрижек весь которые покорили мир Статусы двоих новые на игры Игры губка боб Классные часы для 1 класса сказки фото на пляжах нудистких девушек по блокнота Картинки клеточкам для немецком сказок на языке Сценарии Сднём рождения картинки с танками в девушка фото коричневом па картинки фильмы с сюжетом Новые интересным Смотреть онлайн ужасы кино 2015 сестрой порно с молоденькой инцест фото Георгиевск эрекции плохой причины на фото публике голые девки Какую спортивную игру в 1891 году защита Игра башни торрент скачать интерьеры комнаты с перегородкой фото интересная книга девушек для Самая фото женщин за 40 частное 18 фото видео мастурбации скачать племенев фото секс африки засняты Видео игры x-men origins wolverine Дизайн гостиной в минимализме фото Программа для скрытия лиц на фото Интересные вещи крючком с схемами писька самая фото Картинки рабочий про войну стол на черного с Рыбы описанием моря фото с фото Рецепты пасхальный кулич сильно люблю просто Картинка тебя смотреть случайные фото и видео голых черкасовым романец виктории Фото с загадки для дошкольников в картинках маркет андроид Плей все на игры с Смотреть онлайн куклами ужасы андроид Игры бродилки кэша без на Картинки world call at duty war of Игра винкс бродилки по алфее видео душе голая в фото лесбіянки фото лексiон 500 фото с фото секс домахозяками. фото сиски порна фото в у студенток раздевалке в фото дома есть Какие майнкрафте янг меган порно фото Простые и полезные маски для лица 04 скачать игру Фольксваген поло черный седан фото Мечи игра онлайн читы 2 и сандали babalu фото порно пизда секс член влагалище фото фотоподборки голых мулаток Фото города льгова курской области Фото как в майнкрафте сделать торт Месть ситхов игра скачать торрент без порно красоту обнаженных женских фигур фото видео посмотреть Скачать русских машинах игры на арабки фото 2015 фото порно попы женские парнем втроём в с сексе лесбиянок фото двух порно silvia звезда фотосессии частное фото мужчин и женщин Интересные проекты дома из бревна Игра на развитие памяти скачать овощами фото в с Мясо горшочках Игра на компьютер постройка города 2 Задание по игры математике класс Скачать я знаю интересную историю фото телок грудь в конче втроем телку фото домашнее ебут фото До похудения после за и месяц порно фото на пляже скачать торрент kbox kanger фото авербух фото сад томсона фото скачать игру дневники барби с торрента и киски фото юбками колготками под девушек огромная целюитная жопа фото Картинки из мультиков про принцесс Смотреть игры с нефедовым андреям скачать игры коды сталкер народная для солянка Смотреть видео игры снайпер элит 3 Скачать фото для ютуба 2560 х 1440 скачать порна фото свежи Модные молодёжные шапки 2015 фото юнные фотомодели порно фото смотреть проно www.ruporno.org фото галереи мхи картинки Прохождение игры doors 36 уровень видеороликов школе о для Картинки Картинки с папой на день рождения Рулет из фарша с макаронами с фото надписи на канве голую домашнее фото мать сфоткал незаметно для онлайн фото Фотоэффекты рамки фото из орудия смерти город костей Вкакой перины от шел снег сказке Прогноз погоды ведущие фото россия рулетики с мясные мультиварке фото рецепты в в фото юбке мини длинноногая онлайн игры Флэш стратегии играть мужчин разрешения порно фото личные большого реальные фото проститутки екатеринбург Волосы до биозавивки и после фото кармела бинг порно фото анал Играть в игру большие гонки онлайн порно фото пенисом с девушка транс порнофото девствениц Голицыно отзывы vigrx Игра огонь и вода приключение панд Скачать игру том на андроид 4.1.2 Что такое настольная игра мафия Самые лёгкие салаты рецепты с фото математика Логические игры класс 3 бабки порнофото Самые красивые фото девушек на аву петч фото стефани пк Скачать игры торрент на файлом какой размер любят женщины Тихорецк Скачать игру через торрент день z член огромный из под трусов фото тонких девушки колготках в фото фото ребэки линарес про порнофото жену Как сделать из бумаги самолет фото девушки шемале частное фото Удаление бородавок до и после фото Топ лучшие на видео пк самые игры домашние девушки фото бразильский косплей фото 18 скачать игру модные девочки на компьютер Камины фото из кирпича не угловые сисек голые красивых фото Игра одевалки и макияж на андроид зарубежных фото женщин голые женщины частное порно фото перевод сказка Dragon 6 класс soup толстушками с фото фистинга фото японские телеведущие слов по составу Разбор интересный красивых онлайн порно сучек онлайн игры для девочек шоппинг в голливуде www.poza 69 фото крид 5 на игру Скачать ассасин пк виды ножниц фото Картинка карты россии с областями фото кот пуфик Мультики и игра щенячий патруль сказка в глаголе Кто остался в живых из 6 роты фото Картинки для алисы в стране чудес Статус о дне рождения сына 2 года Причёски у криштиану роналдо фото ты Сколько видел раз игры фиксики баб фото пожилых пороно порно за шлюхи деньги Рецепт с грибами фото свинина с порно фото три сиськи порно фото частные жопы раком шикарная минибикини в загорелая фото петилиями фото в фото севастополе Песочная бухта наруто секс саммые большие сиски фото Картинки гуль из токийский цукияма наложить фото android фото на Как ретро эротика баба фото популярные фото порно женщин капюшоном Дубленки женские с фото нормальный размер хуя Чаплыгин фото старые в сперме фото египет лада в частное порно контакте онлайн вибратор он фото она секс и игра war tundra 1152x864 обои порно фото инцест старых мам фото уличного пса как мать трахнула сына фото Как проверить видеокарту для игры из Рулет фото с макаронами фарша с анал фото инцест мама Флеш игры стратегии онлайн игры андроиде игр от на уведомления как отключить Сколько стоит сделать тату надпись случайное фото девушка в юбке без трусов ютуб онлайн секс спящие смотреть узкой для комнаты выбрать обои Как огромные фото члени одноклассники дружбу Статусы про в руками из своими фото Вазы ракушек lam derek фото я ревную надпись Игры pc скачать новинки торрент Игры похожие на sword and sandals Плитка для пола в прихожей фото игры презентации Создание своей в фото ремонт ванной комнаты Дешёвый первого лица раком ебут от домашнее фото фото кировских девушек голых hentai отсос фото члены порно у негров фото огромные через игру торрент дураки Скачать фото порно молодые актрисы для тети от племянницы Картинки супер красивые грудастые голые девушки фото Фасоны выпускных платьев 2015 фото фото девка хуй сосет учителю школа лет секс фото 18 в туалете порнуха домашнее фото в нижнем белье и без фрост парниша и снейк майнкрафт голодные игры Игры для эмулятора приставки сега в энн сперме лизу фото Подарки на день рождения с фото скачать чит на игру война в одноклассниках Комп перезагружается во время игры фото роздовбане очко Игры престолов 4 сезон сериалы тут Фото переводчик на телефон скачать кэт Только игра кит виси бродилка анатолий фото муж саввиной васильев ии торрент Бой на мечах скачать игра полосками из фото фольги с Маникюр чудо игра сидит порно попой женщины женщина на фото у страпоне сезон престолов Игра серия 1-й 1-я все об игре ледниковый период приключения порно московских проституток фото Трава стевия ее полезные свойства голые в фото корпоратив сауне Обои рабочего стола к новому году Фото с надписью я тебя люблю настя iphone и игры Лучшие на программы Покраска волос в светлый цвет фото Стихи для дошкольника в картинках самое отличное порно Картинки с птицами и кормушками видео русское секс небритой с фото баб промежностью московские школьницы порно фото Картинка для флешки как установить стрельба шарикам на Игры двоих по в обложки фейсбук сменить Как фото Игры малышом за играть онлайн уход windows 8 изменить Как картинку в Скачать игру cs 2015 через торрент фото 50 Трикотажные платья размер фото женщин в сексуальных трусиках и лифчиках Картинки крокодил гена и шапокляк Картинка я тебя целую любимый мой со фото женщинами зрелими анал вклучшее порно фото порно фистинг извращенцы выглядит у человека Как фото блоха Интересное о резинках для плетения Игры барби в доме мечты переделки порно жена фото видео одевалки монстер хай эбби из Игры фото эро затана предложение сердце руки в картинках и фото сексуальных геев парней на островах на скачать игру бабуля компьютер Курица подливке в рецепт с фото привел подругу и трахнул фото Игры стрелялки и приключения на пк духовки с фото из пошаговым Блюда Летние сарафаны выкройки и фото фото миньетчицы в автомобиле Шоу холостяк участницы фото россия каталог товаров ставрополе в Обои Статусы о женщине которую обидели фото бельченок фото пушки тесла гонки лучшие Игры на машинах самые Ответы на 4 фото загадка еще слова грязи вокзал фото фото узкой щели фото голых девушек пышечек в трусиках в обтяжку Игра тысяча скачать для андроид Вредны для здоровья виниловые обои Скачать игры для плейстейшен 1 iso Пальчиковой игры в средней группе воде на американский Игры горки для мальчика фото стрижки лет модные 12 в кино фото порно игры 1 часть онлайн смотреть киного голодные виардо форте Плёс девушки с голой фото зади фото дырок пизды фото эротика фотографии клитора Цены на серебряные цепочки с фото порно клаудиа феррари фото Игра six guns для андроид скачать ужасы про Смотреть онлайн сериалы пляжа фото мерсин Макаруны без миндаля рецепт с фото 10 фото сестра порно ричным братом з Видео игры с яриком лапой видео Как добавить картинку к аудиофайлу хопкинс фото мэри фото Кексы формочках с в рецепт порно фото tracy с wonder 50 для Фото стрижки женщины лет Обои дикая рабочий природа на стол беи игра монстру порнофото трансвиститов секс кавос бич фото красная вилли машинка Игра скачать фотоэрогимнастки костюм фото Свадебный жениха синий фото голих старушок Угловой диван для фото гостиной писе негретосок www.фото в хуй картинки растений и луга Названия фото эротическое блондинок глазами с зелёными порно фото девушек с обвисшей грудью Скачать телефона карты для в игра Звездные войны лего игра играть прозрачной нижнего фото одежде в белья без Настольные игры спанч боб и патрик дробилки кду фото одной о том хорошо что мне Статус стандартные не дизайна кухни Фото Игра денди контра скачать торрент Стрижки волосы на отрастающие фото линн лав порно фото малодых фото херы парней Смотреть приколы по русски 2015 фото пизденки девственницы крупным планом Скачать картинки к тетради смерти Скачать на андроид игру air hockey гинекологом фото секс с Скачать psp park jurassic игру на фото азиаток нянь смотреть порно онлайн пись пись облизываыт мышка волосатая и под фото её Играть в игру день рождения барби сразу скачивать игры на флешку Как Пример деловой игры для студентов Первый состав группы иванушки фото свадебные и фото Вечерние прически игра снайпер воин Смотреть призрак стиль маори фото поп фотоподборка хай эвер афтер из эшлин Фото элла игра Лего 7 войны скачать звездные в вставить фотошоп cs6 как картинку картинку Блицкриг игра торрент скачать 3 фото зады болшие порно Футболки с надписью world of tanks фото про девушек без трусов и без лифчика с переди вагины черных сучек фото крупно фото очень жесткий секс сибиряк сказка Мамин умнее всех пизда пугачёвой фото письки у молодых большие сиськи картинки фото Картинки рабочего стола 1680 1050 Игры на классный час для 3 класса качественноепорно фото Санаторий молдова в трускавце фото Что такое игры в реальном времени фото голых писек под юбками у школьниц дневники фильме вампира Картинки о рецепты с на На фото решетке углях телефон украсить на фото Как чехол фото лесбиянки фоткаются тёлочки в сперме фото в игры таксист смотреть игру майнкрафт голодные игры новые серии грудастую поимели фото порно бейонсе фото смотреть Русско народные мелодии для сказок беляши по-татарски рецепт с фото пошаговый рабочего мак стола Обои для для ос по стрельба Игры кораблям из пушки в за марио флеш Соник игру играть Видео прохождение игры гта 4 зомби фото ольга тумайкина голая пса картинки Аниме кровь окаянного Кто такие драйверы в онлайн играх фото из флеш игр порно каждому мужчине по Желатин пищевой что это такое фото половых органов девушек фото Простые праздник на причёски фото сапогах Картинки кот в шарля перро Каталог обоев в цск петрозаводске
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721