Зв’язки з громадськістю молодіжних організацій Рівненщини в процесі становлення громадянської освіти та виховання в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто вплив зв’язків з громадськістю молодіжних організацій на процес становлення громадянського суспільства. Зокрема, приділено увагу розгляду проектів, які виконують функції громадянської освіти та виховання і сприяють формуванню активних громадян, які є основою громадянського суспільства. 

The article is devoted to the impact of public relations of youth organizations on the process of establishment of civic society. The author focuses attention on the projects that help in the process  of establishment of civic society and formation of active civil position of youth as one of the important qualities of a citizen.

В Україні до нинішнього часу основною рушійною силою процесів становлення громадянської освіти були громадські організації, рухи, фонди. Молодіжні організації також не стоять осторонь і спрямовують діяльність у розвиток демократичної ментальності народу, його вмінням співпрацювати з владою, контролювати її, а їхня безпосередня комунікація з молоддю дозволяє впливати на вирішення проблеми пасивної громадянської позиції. Тому важливо є простежити вплив молодіжних організацій на процес становлення громадянської освіти та виховання в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні питання зв’язків з громадськістю молодіжних організацій, а також їхньої ролі у процесі становлення громадянської освіти та виховання ще недостатньо висвітлено у наукових дослідженнях. У статті подано теоретичні основи зв’язків з громадськістю, які розкривають такі науковці, як І. Ю. та Палеха Г. Г. Почепцов. Актуальність впровадження принципів громадянського суспільства, а також методи громадянської освіти та виховання подано у проекті Концепції громадянської освіти та виховання в Україні. Також питання громадянської освіти розглядають у своїх наукових працях А. Ф. Карась, Г. Г. Мірошниченко, Л. А. Найдьонова та ін.

Мета статті. Розкрити основні засоби зв’язків з громадськістю, якими користуються молодіжні організації Рівненської області у процесі становлення громадянської освіти та виховання в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час формування змісту громадяської освіти та виховання, згідно з Проектом Концепції громадянської освіти та виховання в Україні, молодіжним організаціям потрібно дотримуватися особистісно-зорієнтованого, конкретно-історичного та діяльнісного підходів.

Особистісно зорієнтований підхід ставить інтереси особи у центр навчально-виховного процесу. За таких умов, центральною ідеєю громадянської освіти стає поняття невідчужуваних прав людини, а зміст її спрямовується на виховання громадянина демократичного суспільства, патріота України, що прагне вільного вибору і будує свою діяльність на основі визнання абсолютної цінності прав людини. Особистісно зорієнтований підхід до формування змісту громадянської освіти передбачає врахування вікових особливостей аудиторії, розробку кожного конкретного етапу навчання за віковою вертикаллю у взаємопов’язаному контексті всього навчально-виховного процесу [1].

Молодіжні організації пропонують різнопланові проекти, які задовольняють особисті потреби окремих представників молоді. На заходах молодіжних організацій шанується принцип демократії, оскільки є можливість регулювання загального процесу глядачами, шляхом постановки запитань, пропозицій тем обговорення. При формуванні навчальних проектів, таких як “Школа молодого журналіста”, встановлюється орієнтовний вік учасників, що стає основою підготовки, відповідних за рівнем складності матеріалів, а також критерієм відбору із загального числа бажаючих взяти участь у заході.

Конкретно-історичний підхід вимагає розглядати навчальний процес в цілому, як історичну категорію, своєрідну модель конкретних вимог суспільства щодо підготовки молоді до життя та діяльності в даному суспільстві на певному етапі його розвитку. Конкретно-історичний підхід спрямовує зміст громадянської освіти та виховання на вирішення найбільш актуальних для даного етапу розвитку українського суспільства завдань [2].

В процесі реалізації молодіжними організаціями освітніх, навчальних проектів конкретно-історичний підхід реалізовується за рахунок обговорення питань, важливих на сучасному етапі державотворення. Відтак, на щотижневих “Дебатах”, які організовує Молодіжна платформа “Яскраво”, кожне із актуальних запитань розглядається з різних точок зору. Таким чином, молодь, яка приходить на захід, має можливість зробити власні висновки та сфрмувати особисте бачення розв’язання проблемних питань.

Діяльнісний підхід визначає спрямування змісту громадянської освіти на розвиток уявлень і вмінь, що сприяють успішній соціальній активності особистості. Цей підхід реалізується шляхом створення навчальних ситуацій, в яких апробовуються на практиці засвоєні громадянські цінності. Реалізація цього підходу здійснюється шляхом викладення глобальних проблем посередництвом локальних на основі позитивного досвіду участі учнів і студентів у окремих громадянських акціях, проектах тощо [3].

Саме діяльнісний підхід – це та складова процесу громадянської освіти, яку молодіжні організації забезпечують найкраще. Акція “Зробимо Україну чистою”, яку в Рівненській області координувала ФРІ-Рівне, є прикладом громадянської акції, яка сприяла активізації молоді навколо проблемної ситуації та власною діяльністю учасників спонукала їх до засвоєння громадянських цінностей.

Традиційні методи освіти, якими користуються в процесі викладання предметів громадянської освіти вчителі у школах та викладачі у вищих навчальних закладах, не орієнтовані на активну взаємодію молодої людини з учителем або викладачем та однолітків між собою, самостійне і спільне прийняття рішень, що має бути вирішальною передумовою їх громадянської активності в майбутньому [4].

Тому пріоритетну роль у громадянській освіті мають відігравати активні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на принципі багатосторонньої взаємодії [5]. Такі PR-заходи молодіжних організацій, як “Співанка” (молодіжна платформа “Яскраво”), “Smart meetings” та “Форум молодих лідерів Рівненщини” (молодіжна організація “Smart People”) є поєднанням творчого компоненту з освітнім процесом. Під час виконання українських пісень у колі однодумців кілька разів серед учасників виникали нові ідеї акцій та заходів, а після зустрічей з відомими успішними людьми у кожного виникає відчуття окриленості та віри у власні сили. Фактично, молодіжні організації забезпечують найвищий ступінь взаємодії між учасниками, особливо  під час групових завдань для вирішення проблемних ситуацій.

Потрібно віддати належне молодіжним організаціям, які усвідомлюють важливість громадянської освіти та водночас залучають до справи громадянської освіти широкі кола громадськості та засоби масової інформації. Зважаючи на періодичні акції та заходи молодіжних організацій, спрямовані на позитивні зрушення у свідомості молоді в бік демократії та активної громадянської позиції, їхні зв’язки з громадськістю поступово досягають найвищого рівня налагодженості контактів з молодими жителями міст. Це виявляється в тому, що:

 1. завдяки використанню можливостей соціальних мереж молодіжні організації знаходяться у постійному контакті з цільовою аудиторією;
 2. існує високий рівень зворотного зв’язку, адже постійно організовуються опитування підписників у соціальних мережах та на сайтах організацій стосовно майбутніх подій та проектів. Вивчаючи думки цільової аудиторії, молодіжні організації здатні найкраще зі всіх інститутів громадянського суспільства задовольняти їхні потреби.
 3. вагомою причиною ефективної комунікації з громадськістю є високий ступінь звітності молодіжних організацій, яка здійснюється за допомого фото- та відео-матеріалів їхніх заходів.
 4. співпраця із засобами масової інформації дозволяє поширювати ідеї молодіжних організацій  серед широких кіл громадськості.
 5. використання event-менеджменту сприяє поєднанню в кожній акції двох складових, а саме PR-заходу та освітнього проекту. Це дозволяє здійснювати навчання поряд з формуванням лояльності до молодіжної організації, яка його реалізовує.

У своїй діяльності будь-яка організація, що існує в сучасному інформаційному просторі, повинна усвідомлювати важливість використання засобів зв’язків з громадськістю, адже від того, наскільки вміло їх поєднано, залежить рівень обізнаності суспільства про діяльність організації. Зв’язки з громадськістю – це спеціальна система управління інформацією (у тому числі соціальною). Під управлінням тут слід розуміти процес створення інформаційних приводів та інформації зацікавленою в ній стороною, поширення готової інформаційної продукції засобами комунікації для цілеспрямованого формування бажаної громадської думки [6].

На території Рівненської області та у м. Рівне діє понад 73 молодіжних організацій різного спрямування. Наразі у м. Рівне є декілька молодіжних організацій, які усвідомлюють визначну роль зв’язків з громадськістю, і відповідно до цього активно їх використовують. До числа цих організацій належать: Молодіжна платформа “Яскраво”, Рівненська молодіжна громадська організація “Фундація регіональних ініціатив”, Молодіжна організація “Smart People” та  Громадська платформа “Молодь-ДІЄ”.

Порівнюючи засоби PR успішних молодіжних організацій Рівного можна скласти систему просування кожного окремо взятого проекту з оптимальним набором засобів зв’язків з громадськістю.

Перш за все, це event-менеджмент або управління подіями, яке полягає в організації заходів і є одним з найефективніших засобів зв’язків з громадськістю [7]. Молодіжні організації постійно ним користуються, адже він дозволяє досягнути довготривалого ефекту у формуванні іміджу організації, володіє найбільшим впливом на суспільні інтереси та потреби.

Використовуючи event-менеджмент молодіжні організації виконують функції планування, організації та контролю за проведенням унікального заходу. Будь-яка подія задумується з певними цілями, які враховуються на етапі планування заходу. Крім цілей важливо розрахувати і очікувану кількість учасників, для забезпечення всіх комфортними умовами під час події. Доцільно звертати увагу на вікову категорію для якісного підбору музичного оформлення, тематики заходу та інтерактивних розваг. Однозначно, що важливо враховувати місце проведення заходу, а також альтернативне місце на випадок форс-мажорної ситуації. Часто організація заходів молодіжними організаціями потребує технічного забезпечення, про яке також слід думати на етапі планування події. На етапі організації одночасно здійснюється і контроль за виконанням обов’язків, закріплених за кожним із членів команди.

Event-менеджмент є найскладнішим із всіх засобів зв’язків з громадськістю молодіжних організацій, адже крім реалізації заходу та продумування всіх його аспектів, він потребує залучення цільової аудиторії. Цей процес відбувається за допомогою використання інших засобів зв’язків з громадськістю.

Отже, молодіжні організації використовують події як засіб формування власного іміджу, безпосереднього спілкування та стабільної підтримки комунікації з  прихильниками своєї діяльності, кількісного збільшення представників цільової аудиторії та власної популяризації.

Жодна подія не залишається поза увагою соціальних мереж. Тут доречним буде згадати висловлювання Біла Гейтса: “Якщо Вас немає в Інтернеті (соціальних мережах) – ви не існуєте”. Саме із соціальних мереж починається поширення інформації про будь-яку акцію, подію, захід, корисний ресурс. Соціальні мережі займають вагому частку життя українців, про що свідчать дані експертної установи із соціальних мереж – лабораторії  www.SarafannoeRadio.org, яка оприлюднила результати дослідження топ-20 соціальних мереж України (Табл. 1):

Таблиця 1

ТОП-20 соціальних мереж України [8]

Назва мережі

Місце в Україні

Місце в світі

Частка українців

1.

Vkontakte.ru

2

36

11,1%

2.

Mail.ru

4

31

6,5%

3.

YouTube.com

7

4

> 0,4%

4.

Wikipedia.org

8

6

0,4%

5.

Odnoklassniki.ru

10

93

7,7%

6.

LiveJournal.com

11

82

6,3%

7.

LiveInternet.ru

19

294

11,5%

8.

Blogger.com

22

7

> 0,4%

9.

Facebook.com

24

2

> 0,4%

10.

Twitter.com

32

12

> 0,4%

11.

Habrahabr.ru

48

1727

17,5

12.

Flickr.com

50

33

> 0,4%

13.

PartyPoker.com

67

140

> 0,4%

14.

Travian.com.ua

78

10186

97,6%

15.

LinkedIn.com

91

37

> 0,4%

16.

RuTube.ru

98

998

7,5%

17.

Mamba.ru

105

1582

10,0%

18.

LovePlanet.ru

134

2051

9,5%

19.

Diary.ru

168

1102

5,5%

20.

Connect.ua

206

21135

55,6%

Не дивує той факт, що керівники молодіжних організацій Рівного джерелами поширення інформації обирають: Vkontakte.ru, Facebook.com, Twitter.com, а також YouTube.com для розміщення відео-презентацій та репортажів власних заходів. Соціальні мережі – найшвидший, найлегший спосіб зібрати власну аудиторію, і що є дійсно важливим – те, що кожен проект має своїх підписників, які самостійно стежать за новинами та оновленнями. Їх значно легше залучити до всіх проектів. Найбільшою перевагою соціальних мереж як засобів зв’язків з громадськістю є їхня безкоштовна основа: єдиний ресурс, який потрібно задіяти – це час. Керівник молодіжної організації “Smart People”, Тарас Комаренко, не бачить сенсу витрачати гроші на друк флаєрів, на оплату праці промоутерів, коли в кращому випадку лише 25 % поліграфії потрапить до рук цільової аудиторії, а решта 75% – стануть  просто викинутими на вітер коштами.

Іншим поширеним інструментом PR виступають засоби масової інформації. В Рівненській області вони представлені наступними 86 друкованими засобами. Звісно, молодіжні організації, які знаходяться в районних центрах, поширюють інформацію в доступних районних ЗМІ, в той час як молодіжні організації, які знаходяться в м. Рівне користуються інформаційною підтримкою обласних. До числа таких друкованих засобів масової інформації належать “Рівне експрес”, “Рівне вечірнє”, “ОГО”, “Рівне-Ракурс”.

Телебачення має найменшу за кількістю складову (5): Телерадіокомпанію “Рівне-Атом” (м. Кузнецовськ), Обласну державну телерадіокомпанію, ТзОВ Телекомпанію “Рівне-1”, ПП “Телерадіокомпанію Сфера-ТВ”, ТзОВ Телерадіокомпанію “Дубно”.

Радіостанції Рівненської області нараховують 26. Молодіжні організації м. Рівне звертаються за інформаційною підтримкою до керівників ЗАТ Радіо “Трек”, Обласної державної телерадіокомпанії,

Залежно від масштабу заходу молодіжні організації роблять все можливе, щоб він набув масового розголосу. Але засоби масової інформації потребують великих коштів, тому молодіжні організації розміщують повідомлення про свої заходи на спонсорській основі, після чого на всіх оголошеннях, афішах, повідомленнях про заходи в соціальних мережах розміщується логотип спонсора в рубриці “наші спонсори”, “наші партнери”.

Офіційні веб-сайти молодіжних організацій та окремих акцій також стали обов’язковою складовою їхніх зв’язків з громадськістю. Часто всередині організації є людина, яка вміє писати сайти, в такому разі залишається заплатити лише за домен і хостинг, після чого цілий рік мати місце в глобальній мережі для розміщення власної інформації. Правильна оптимізація сайту призводить до зростання пошукового трафіку та прямих переходів. Часто він отримує власних читачів за допомогою реклами та посилань у соціальних мережах, найчастіше у Vkontakte.ru, Facebook.com, Twitter.com.  Веб-сайт дозволяє виразити власну індивідуальність молодіжної організації. Часто велика частка відводиться дизайну, адже сайт є своєрідним обличчям молодіжної організації у глобальній мережі Інтернет. Веб-сайт є офіційним джерелом повноцінної інформації про молодіжну організацію та заходи, які вона організовує.

Схожою є політика блогосфери, відмінність лише в тому, що блоги слугують своєрідним поєднанням сайту та традиційного засобу масової інформації. Блоги є неформальними неофіційними сторінками лідерів молодіжних організацій.  За допомогою них можна написати відгук про захід і цим самим його розрекламувати. В блогах, окрім презентацій заходів, основний інтерес викликають описи процесів організації подій, з якими труднощами довелося зіткнутися та як їх вирішували. Отже, найчастіше як засіб зв’язків з громадськістю блоги використовують керівники для популяризації організації, якою керують, заходів, які проводять та власного імені.

Надзвичайно важливою складовою є фотографії та відео заходів, адже це один з найкращих інструментів, щоб нагадати про організацію після заходу. Так влаштована людська психіка, що кожен прагне знайти себе на світлинах. А при перегляді відео будь-хто з нас намагається знайти себе в юрбі. Важливим є також фактор того, що люди, які не відвідували захід, також прагнуть подивитися фотографії та відео, частіше всього, щоб побачити програму заходу, знайомих, вирішити, чи варто відвідати цей захід наступного разу. В будь-якому випадку, такий стан речей дозволяє зробити фото та відео-звіти надзвичайно сильним та дієвим інструментом утримання аудиторії навколо події.  І молодіжні організації його активно використовують у своїх зв’язках з громадськістю.

Поліграфія – це ще один засіб, яким молодіжні організації послуговуються у своїх зв’язках з громадськістю. Частіше всього друкуються афіші та квитки. Подібно до засобів масової інформації вона також є дорогою і застосовується виключно при організації  платних заходів, а також за підтримки спонсорів. Часто молодіжна організація співпрацює з однією чи кількома рекламними фірмами і за їхній рахунок друкує власну поліграфічну продукцію, при цьому відображає на ній логотип спонсора.

Таким чином сукупність інструментів PR молодіжних організацій можна розглядати як перспективний інструмент формування активної позиції молоді за умови дотримання особистісно-зорієнтованого, конкретно-історичного та діяльнісного підходів, а також включення до його програми змістової частини громадянської освіти, зорієнтованої на розвиток уявлень молоді про громадянськість та шляхи її реалізації на основі формування емоційно-ціннісного компоненту громадянської культури особистості.

На основі вище зазначеного, у програми заходів та для їхнього якісного змістового наповнення варто включити обговорення тем, спрямованих на здобуття учнями та студентами досвіду громадянських вчинків і переживань, основних громадянських умінь [9], зокрема:

– реалізація свого права на участь у виборах та інших формах демократії;

– обстоювання своїх прав, беручи участь у діяльності об’єднань громадян та громадських акціях;

– захист своїх прав за допомогою державних органів та органів місцевого самоврядування;

– обстоювання своїх прав за допомогою апеляції до суду, правоохоронних та правозахисних організацій;

– орієнтування в умовах вільного ринку; відстоювання свої прав як споживача і платника податків;

– використання типових прийомів та методів розв’язання проблемних ситуацій;

– диференціювання емоційних та раціональних компонентів власного вибору;

– критичне сприймання інформації, її самостійний аналіз;

– розвиток комунікативних умінь.

Висновки. Отже, завдяки детальному обговоренню event-менеджменту, як одного з інструментів зв’язків з громадськістю молодіжних організацій, а саме як організацію та проведення шести відомих у м. Рівне заходів, таких як “Cпіванка”, “Дебати”, (Молодіжна платформа “Яскраво”), “Зробимо Україну чистою” (“Фундація регіональних ініціатив”), “Smart Meetings” “Форум молодих лідерів Рівненщини” (Молодіжна організація “Smart People”), “Вуличний університет” (“Молодь-ДІЄ”), визначено сукупність ефективних засобів зв’язків з громадськістю, якими найчастіше користуються молодіжні організації. До неї увійшли такі інструменти PR, як event-менеджмент, соціальні мережі, засоби зв’язків з громадськістю, веб-сайти, поліграфія, блоги, фотографії та відео.

Таким чином, молодіжні організації сформували своєрідний ідеальний комплекс зв’язків з громадськістю, за яким при організації заходу відділ файндрайзингу домовляється зі спонсорами та партнерами про фінансування, або надання послуг (друк статті у пресі, оголошення про захід, або розіграш квитків на радіо); координатор проекту розподіляє обов’язки щодо створення групи в соціальних мережах, а також офіційного веб-сайту для масштабного проекту; підбір матеріалів для їхнього наповнення; розповсюдження афіш, квитків; ресурсне та технічне забезпечення заходу; організація фото- та відео-зйомки; запрошення відомих особистостей. Таке поєднання засобів зв’язків з громадськістю дозволяє молодіжним організаціям бути у постійному контакті зі своєю цільовою аудиторією, щоразу пропонуючи їй новий проект або той, що продовжується.

Список використаних джерел та літератури

 1. Концепція громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]: проект // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. – Режим доcтупу: http://www.ippo.edu.te.ua/index.php/2009-02-16-09-17-03/569-30-11-2012-1. – Назва з екрану.
 2. Концепція громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]: проект // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. – Режим доcтупу: http://www.ippo.edu.te.ua/index.php/2009-02-16-09-17-03/569-30-11-2012-1. – Назва з екрану.
 3. Концепція громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]: проект // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. – Режим доcтупу: http://www.ippo.edu.te.ua/index.php/2009-02-16-09-17-03/569-30-11-2012-1.  – Назва з екрану.
 4. Найдьонова, Л. А. Розвиток громадянського суспільства як участь у колективних діях спільнот [Текcт] / Л. А. Найдьонова // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : [зб. наук. пр.] – № 7. – К. : Міленіум, 2008. – С. 33-49.
 5. Карась, А. Ф. Розвиток демократії як здійснення громадянського суспільства [Текст] / А. Ф.Карась // Універсум. Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. – Л., 2000. – № 3-4. – С.17–21.
 6. Почепцов, Г. Г. Имиджелогия [Текст] / Г. Г. Почепцов, отв. ред. С. Л. Удрвин. – К. : Ваклер, 2000. – 768 с.
 7. Палеха, Ю. І. Іміджелогія [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. З. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2005. – 324 с.
 8. ТОП-20 Україна. Рейтинг соціальних мереж [Електронний ресурс] // Jey News. – Режим доcтупу: http://jeynews.com.ua/news/d0/40603. – Назва з екрану.
 9. Мирошниченко, Г. Г. О концепции и структуре открытого гражданского общества [Текcт] / Г. Г. Мирошниченко // Материалы Всемирной этической дискуссионной конференции “Человек Будущего”. – Тула, 2005. – С. 31-35.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework history native american help help with to homework websites buy resume description best job online past ecat papers for letter in retail sales position cover do a dissertation defense to how write paper to what my about constitution help us homework websites english essays reference websites page essay paper for students college term cheap online writers essay 2015 help app common with dissertation autism proposal buy why book we report latymer online papers practice life help jiskha homework orientation essays writing help professionally college admission application college writing a letter Kawartha - mg Ceclor 36 75 Lakes price hour a without Ceclor precrisption global warming conclusion essay a essay write application how to 3 dissertation 2 2 guestbook advanced best kent services chicago resume writing junior help homework woodlands religion writing services nj resume assignment basic 0 visual 6 help japanese my in hiragana how name write to Forte Tentex Gracefield buy Forte online cheap compresse Tentex - homework for school help hours extended in through sim dating play cotd sri lanka mba thesis services writing in uk cheap paperback books best job buy application online conversions homework on help writing cheap bulk in journals with help coursework statistics introduction racism essay admissions essay medical school for what are websites some good help homework letters for write to recommendation school how medical of abbi hattem dissertation term public administration papers writing help assignment term a paper help writing services dissertation writing custom do challenges essays about of life order article effects side mg aciphex 20 hw my do writing linkedin service profile reviews order speech chronological topics nina dating siemaszko best writers essay american order articles birth i and barnes homework at my can do noble essays not custom plagarized professional essay writers help homework global studies lesbian dating best los site angeles online dating cliente radinfo finding write story a writer to my live phone help homework over the online dating gameaholic help ocdsb homework for assignment college sale thesis writing essay help online pdf divorce papers writing services paper legitimate essay help write an malayalam online news free papers buy application essay college volunteering write for me hypothesis my ma1 help homework writing affordable custom letter buy thesis your to what advisor writing and thesis dissertation online coursework english help with gcse pics dating label white application service urban college application essay legend qualitative dissertation help doctoral for a free for paper write me masters projects csuf from thesis differ college write essay with application winning help dissertation of order chapters writing helpful homework or not business a plan help writing up phd university thesis delft essay writer fast 10 writing essay companies top proposal reviews research service writing services screenplay writing homework math school help middle business writing reports my with help research paper help with writing essay toronto homework a starting club help service writing oxford dissertation malaysia paper custom apa writers your research paper write date lithobid release generic bangalore in writing companies content order essay descriptive of writing sites online resume for medical coding specialist homework helper engineering webs com buy essay 200 mg for colchicine sale for how a essay college to write admissions personal great essay university writer cialis female review paper buy to wedding in invitations where philippines the for help homework childrens business proposal companies writing dissertation uk buy in services essay a proposal writing help dickinson admissions fairleigh essay things help depression to with procedure my homework do and policy statemnet help thesis writing help admission essay mba service writing essay urgent a self writing reflective essay department purchase presentation global warming conclusions for essays paper writer software my sand name on sea write ap help euro essay papers adolescent disorder research posttraumatic and suicide stress thesis clustering phd essays for sale links.html homework fact monster helper homework complete annual help cramster subscription essay help culinary arts help paragraph with introduction essay service law editing school dissertation consists help resume ubc sample position executive sales for cover letter analysis essay writing homework get online help following about orders essay essay borders homework u history s help uk companies writing best cv essay bank services about services writing cheap copy writing services academic online help homework sciene with study disorder case depressive evolve major acheter extra tadadel forum super writers free for essay someone pay write essay someone i to resume write need my service paper writing scams personal for help writing my law need i school statement essay best help.com writers ksa essay how a to order write letter discovery home homework education help writers federalist papers help with writing obituary dissertation raya dating jagadeva essay service application college kenyon for a 3rd dissertation dummies writing victoria underwriting services quality katrina dating bowden dissertation in phd economics thesis objectives for positions resume good sales best dissertation custom writing service and it essay tissue cheapest to place paper buy for sale descriptive essay 200mg zebeta help homework history us us history help homework online paper custom purchase paper assignment essay term python do my homework on the and media disorders essay eating essay degree help proposal customer on dissertation service satisfaction 101 dissertation purchase a book help homework chemical bonding help homework factors report writing on like money motivational buy papers ready research how to essayquotquot buy online how papers publish to a dissertation buy best place to online cheap an me essay write buy a cheap research paper online scharf dissertation sandra school essays for medical college bibliography order style of chicago writer thesis identity disorder research on dissociative paper abortion essay conclusion math 8 homework grade help help 123 essay citation order bibliography annotated help corporate fundamentals homework of finance about essay marketing случайные фото с отдыха девушки пизды крупным планом сборка фото прогноз погоды в абдулино супер писечки девушек фото женщин порно хорошие фото фото красиво подписать кончил себе в рот порнофото фистинг огурцом трахнул писю фото в папа фото минет сунул в фото жопу ногу женщины у которых большие сиськи фото фото порно сперма групповой секс порнофото хентай белье постельное василиса фото порнозвезды и порнуха большими старшеклассницы мегашара сиськами с фото фото поиск по порноактера фото взрослой ебли брызги спермы на лицо порно фото вагин фото волосатых вк светы порно русское порно букиной фото девушек 30 лет фото лице частное на со сучки спермой молодые секс с шикарной жопастой фото фото кроссдрессеров и лесбиянок порно в секс фото магазине лизбиянок плохая эрекция лечение Меленки самые свежие откровенные порнофото гимнасток французский порно режиссер эротические фотогвинет пэлтроу порно бане в фото онлайн сестренкой фото с инцест эротика юные фото милашки итальянки купальниках фото в стрингах статус в суде сельские девчонки фото смотреть домашния фотос девушками нижний джек новгород юнион секс порно жёсткий трах фото тест сонди онлайн пройти как женщина раздвигает попу руками фото девушек голые напуганные из фото и передачи порно русские студенты группавуха утки мира фото distribution фото фотостудии holly randall домашние интимные фото на обсуждения гей фото смотреть с телефона церкви фото елец голой фото метиски лучшие фото коз порно видео гермафродиты онлайн stoloto ru проверить билет 6 из 36 фото самотыков фото спящие попки в трусиках обнаженная невеста с пистолетом фото засади старушке фото большие фалоимитаторы в узких пездах порно фото видео порно парней волосатых гей чистая фото пезда фото наташа сосёт и ебётся в попу менди пизда фото ди парнуха женщин у жопу фото таблица брадиса синусы и косинусы тангенсы котангенсы 30 фото раскрепощенные после женщины порно фото русской шлюхой ясинский анджей обновление 9 ник последнее Картинки с кошками с днём рождения фото девушек в шелковом нижнем белье колая пися фото п фото ххх негритянские девушки во русское порно сне секс лесбиянок фото эротические школьниц училок и в троем жесткий трах фото красивых фото женщин беременых пышные фото бабы порно эротические фото с пышными попками одетые домашние фото домингес фото трансы украины сергеева алина фото эро порно реально кончила порно дождь золотойд фото для однакл статус голые фото провинциалки висячие дойки фото фото голых советских артисток домашние таня интимфото 96403099 фото древние секс люди фото попа азиатской девушки фото домашние ню девушек фото трап для душа в полу под плитку ебут лезбиянок фото порнофото фут фетиш лесби порно фото маладшх под юбкой ретро фото оттопырилась видно футболка соски фото порно пышки толстушки фото сисек фото необычных кляч старых смотреть порно для Первоуральск препараты улучшения потенции фото до ххх 50 дамы попки пизды женщин фото и волосатыё большие на читы как установить vimeworld стену порно трах через порно фото ебущихся мамаш порно рассказы ебля pc sniper игра это кафетерий эротические фотографии доминирования геев погода новониколаевский форека любителей порно фото ню фото зрелых больших сисек парнуха джелика минет. фото джоли преобразователь 12 на 220 все 2016 ленинград скачать торрент альбомы порнуха дойки фото огромные откровенное фото домохозяек домашнее пизды сперма и вытекает фото порно фото в саунах девушек 18 23 лет договор оказания юридических услуг узкая пизда фото крупное сучка вся течёт голоя фото фото обножонных дєвушек на рабочий стол порно трахнут сестру фото босс секретарша порно и айгул фото гулу все про панталоны на бабах фото выебаная пизда фото фото девушка сосет большой член paint в изменить картинки как разрешение самых шикарных фото девушек игры тесты вк порно 80 годов порно фото кареянки красивой гей фото молодих парней жопа порно в морщинах фото манекены котики порно врачиха фото красные чулочки порно пиздатый мешок сайт туфли лориблю сзкс.в.троем.фото детей продукты вредные картинках для в на воскресенье картинки скачать прощеное 2016 препарат трибестан Кондрово росс макдональд скачать kim фотосеты davon казань фото голых девушек окне сидящей девушки фото в спиной в пизду кончил фото модели hilti пылесос фото dakota игра ы операция курс игры на 6 струнной гитаре притворов фото эротика хххх фото хуисосы фото майдаунов дивитися плaном порно крупним фото в попу online порно эро фото дочка мама сын вместе анал ххх фото крупно отвисшая пизда порно фото фото секс хитай порно фото свингиров смотреть фото мамок как их ебут лолами с порно фото пинки пай фото порно Фото волчанки системной красной порнофото обои грудастые все намибия достопримечательности жены рту у сперма во фото смотреть фильмы онлайн майор и магия на рсвиту игры фото мастурбирующих девушек из мортал комбат фото раздеваются училки голые учениками перед каталог мехомания челябинск как мамы ебут своих сыновей инцест фотографии в транссветиты фото сперме секс две девки занялись фотосессией видео костюмах исторических порно в фото клиторы порно большого секс с мамай сыном фото частное фото голых девушек с третьим размером груди сайт порно портал онлайн порно видео отсос эротические фото сексуальних мамочек дизайн обоев в спальне для простых людей порно актриса clarissa фото секс с блондинками фото на телок нет русский кастинг в порно фото скачать фото девушки похожей на пацана старый кабинет онлайн рац оскол личный петерболд фото сиськи баварки фото жостко выебали фото бритых девушек голых фотографии кисок крупным планом эротика красивые и голые девушки самые красивые девушки планеты готовы отдаться вам прямо сейчас фото голых девушек крупн фото мамаша дрочит член фото под юбку заглянем девушкам фрукты в пизде фото крупно актрис русских фото минет порно красивыми фото попками девушек смотрет фото стриптиза в ночном клубе старое американское порнофото итальянские проститутки на дорогах фото фото жопастые голы телки фото женщин в авто фото влагалища голово любительское втроем фото фотомама порнуха сьнок цыганская писька фото фото оральный крупно секс atwell фото chrley порно улицах телочек фото на случайные порно фото лучшие звезди животе девушка фото на лежащая фото звезд снявшихся в кино голыми художественное фото голой жены эротка зрелых фото порно женчыны фото подставка для цветов фото огромных натуральних сісьок 6-ва размера жопипезд фото еблями смотреть фото с крупно жесткий секс молодожёнов фото порно в качестве хор большие фотосиськи девушек обнаженных фото замужних фото девушек в платье раком стоят парня фото лесу трахают парни в фото порнуха элитная за40 фото женщин порно смотреть офигенная гибкость фото голые развратници с игрушками фото жена секс фото изменяет бабы дома на фото анусе член крупно в фото порнофото из франц деушок молодих фото єро фото как мущина трогает голую девушку сидакова аня голая фото порно фото гимнасток анал широкие талии порно фото фото крупным порно аналов планом салат печеночный классический рецепт эрикс Новосибирск виг vigrx писька медсестры фото крупным планом фото боди жен порно сосут пышные девушки фото через трусы вагина фото италия фото мыло m m a p голая максим порнофото скачат фото секс жопа дами зрелие фото порно pinto картинки футанари большие члены фото yamaha cl5 порнофото азиатской порнозвезды катсони вся в сперме немецкие ролики смотреть порно порно зрелых итальянских женщин фото зрелая ебётся класс по рабочей по гдз 9 тетради химии габриелян порно фото чужие жони секс.только фотосесии. брат и сестра порно инцест фото писает колготки.порно в фото сиси писи наших жон девок телок фото жену сам фото любовнику помогает порно трахнуть муж мамаши русские порно блондиночка из поющие трусы эро фото отомстила личное фото выложила ее подруги мания афоризм развратное ретро порно фото фото:миньет частное истории и фото секса отца и его взрослой дочери кастинг порно в фото студии темнокожая отличной жопой фото с большой дилдо порно фото порно женщины в трусах трахает рачком на фото фото мамаша мот попу сыну в ящике голые гибкие фото девушки фото киски девушки лучшее мать голая з сином 35 лет фото фото российские звезды голенькие свежее секс фото житкое домашнее золотой фото зрелых дождь важен размер члена Костерёво показывает женщина фото в чулках пиздулю костюмах секретарши фото в фото девушки с небритым станком понушка фото изврашенцев прокладку женщина класть фото тетки фото возбужденые фото тиффани томпсон эротические девичьих писек крупным планом фото фото облизывает секс письку фото самый толстый секель хелена бонем картер фото из бойцовского клуба девушки фото в постели порно кубинские порно фотосет женщина сексу готова к фото снегири раскраска фото пизды у нигритянок фото какают мужики саркома глаза фото Ленинградская заказать область vigrx как правильно заниматься сексом в попу фото раком пышная фото стриги фото в бикини экстри смотреть порно фото половых губ мужик трахнут фото мини юбки на девушках порно фото открытый анал тусская фото рукой ногой фото дрочит фото себя девушек со спины сами фото сосущей берковой брат с сестрой занимается сексомфото в телок сперма фото о часное контакте смотреть фото парнухи голая анна семенович новые фото видеодвойка ххх фото жен с любовником фото как гламурные женщины сосут член трусики на девушках в сперме фото крупный план порно мальчика ебут тайд или кипячение порно актёры джон холмс фото фото порно sms частное фото зрелых подборка знакомства секса самаре в для тоталли фото порно спайс фильм криминальное чтиво смотреть онлайн тюмень даша фото фото красивых девушек 18 домашние ххх фото громадного клитора жена на плаже и муш жена з белами валасами фото фото в член попе огромные фото мужские соски alejandra mantinan фото обнаженная порно раскошных брюнеток фото 2018 собаки год какой эро машина фото с девушка игры жанр инди фото член встал порно фото зрелые дам шикарная пизда крупным планом фото друзьям отдал фото сестру зрелые нудистки-фото большие фотоголерея сиськки ретро фото клитор википедия фото Сулейман биография курица в рукаве запеченная в духовке химичкой с фото секс русские девки разделись фото фото твистис позы эро фото эро моло фото секс порно подростки титаны онлайн 0lx фото в галерея колготках мамаша фото пизды и руки пацанов и молоденьких рассказы фото гей порно геев гранд тур 6 серия пространство сериал 1 сезон фотонегритянкифото задницы планом черные секскрупным порно фото.даймонд фокс. фото внезапный секс свежие фото молодых русских девушек интим женщины фото коллекция голые член жена незнакомцу фото сосет пляже фото на откровение фистснк порно фото древние старухи порно онлайн виды париков фото банные истории порно hd частные порнофото зрелых порно дам частное поверка счетчиков воды без снятия груповой секс трансы фото фото развратне порно жон зрелых насилие фото женщин.. домашние секс пары фото баяне алеша жарил на нагнул секретаршу и жестко поимел сзади под юбку крупный план фото rutracker доступ фото голышом гермафродиты фото мексеканок секс смотреть все фото с оксаной окладниковой голые девушки писают фото голые девушки фото вагины. секс классный 9мальчик 1девушка фото изменчивость наследственная и ненаследственная об ажоние фото мазда украина сестра камера скрытая фото голая рыбалка на онлайн играть русском бесплатно языке порно фото лесбиянки секс крупный план животные степи растения и жена целки секс фото цирке видео и голые в фото фото симпсоны инцест комиксы порно толстые тетки онлайн подгядывание за училкой фото порнофото смотреть на мобильном напизники прозрачные фото смотреть порно деда с молоденькой порно фото полных тетик в возрости Однажды в сказке 5 сезон 2 серии порно фото прокладок фото взрослых женщин ебут секс фото хакима сисек больших хххфото оргазм порнофото азиатки на спермы домашее фото лице порно фотогалереи www.порно порно украина сессии фото malena morgan эро фото уйгур секс фото голый фото мокрые киски старые фото галерея порно групповуха bigcinema сказки галерея порно большая фото фото 18 хентай зрелых фото секс порно megan coxxx фото порно мальчугана соблазняет мадам фото фото помпы порно вакумные фото подсматрели фото 91506s9a003 элвес официальный самара сайт секс на выпускном супер сексуальная фото девушка acer w 500 игры деревенское порно фото крупных женщин фото порно комиксыпо русский эротическое фото грибулина игра феи весна маруся бородина стойя порно актриса фото на ебли фото работе Ая тебя люблю вот так картинки фото олых телок фото после школы молодые дрочить на фото молодых жопа лилы фото футурама свадьбой все отпердолили перед фото подругу матросов фото больших натуральных членов сэкс фото измены играть в игру веселая ферма стены серые порно фото самых дерских толак пискй юниэль дырки фото порно галерея центр йоги фото замужняя девушка пришла на свидание к любовнику заняться сексом без обязательств в простеньком платье прц мчс россии фотографии аллеты оушен крупно порн фото смотреть пронікновєніє в брата двойноє фото сестру две госпожи насилуют парня в рот фото фото растянутая попа фото секс для женщин малақай картинки 3-й сисекевич размер фото фото звезды x-art оптимальный пениса область Магаданская размер оратор кто такой эвелин фильм 2002 7 отключить как файрвол windows цоизит ебутся с полными девушками фото фото анал смотреть порна ножки фото стройные раздвигает порно хут фото в девки белье эротическом фото лица фото порно фото отсасывают девушек школьницы показывают пизды эротика фото голые секс в роддоме фото русские фото телки порно сессия голое фото красивых девушек с авто сисястых секс фото видео зрелых фото эро девушки колготках в зрелая пизда на пляжу фото арабский фотоujks дрючит пизду фото фото.с мамой порно скачать 100 мужиков онлайн порно секси учителя фото порно эро пизда фото молоденькие фото рассказы порно свингеров. и фотоэротический с и индивидуалки девушки в массаж екатеринбурге анкетами большие сисяндри фото нео ангин цена с спицами кофты бесплатно для женщин вязание схемами и описанием фото мулоток голых порно девушки самые старушки за порно 60 фото порно фото алжирки blue блю фото bailey байлей порно гомосеки фото и позы эро фетиш фото область падает Волгоградская половой быстро член фото любительские xxx девушек рецепт из помидоров Закуска и фото фильм невесты и порно шлюхи порно рассказ большие члены негров фото слайды у скрытой фото камеры вроча семейный интимный фотоальбом порно колготках в блондинки самсунг домашний кинотеатр 2015 фото какие груди стоячие фото потной девушки порнофото пелотки cabinet ruobr ru вход на девушки фото полные пляже секс в деревенской бане любительское фото в фото и трахатся мама сын душе инцест задница пришел пошлые фильмы с открытыми постельными с ценами видеоролики натуристы фото старушка порнофото тентекс Холмск где купить форте строение фото влогалище фото писи волосатой порно пизду єбут фото попами порно фото негретянки с большими член девушка огурец игрушкой фото голые секс бабуль часні фото зрелих фото кобил планом крупним фото пихва еро эротическое фото неко из аниме булочки показывает с вид и фото дырочки зади раздвигает фото вагина открытая эро давай люба мама порно фото трусов сестры без онлайн фото женщины нагнулись они без трусов фото ебутся www.фото попы у фото бабушек поститутки бляди большими сисками фото фото трахнул ее за пдохие оценки шашлыки в духовке микро девушек в платьях фото порно руками фото девушек с завязанными секс фото нови негритянок фото планом крупным голых сімсонив секс фото девишник в клубе симферополя фото фото секс порно раком в попу молодые мамочки фото девушка 18xxx порно беллдонной эпизодов с в с фото только фильм беллдонной троём сцены кончает на прохожих фото спорт игры вк ie 11 для windows 7 пизда на приеме у гениколога фото секс с эмо бнф скачать игру beamng drive скачать торрент крупным фото старой волосатой планом пизды сисястая блондинка фото бабы фото жирнейшие фото трах сек нижжнем белье в фото лица без девушки малодые мамы большими попами эро фото в трусиках фото порно жопы матери фото сына и порки порно женщины возрасте. фото в красиве статус галерея фото бондаж 20000 тенге купюра фото казахстане сайт задолженность узнать службы судебных приставов и фото инцест учители ученики малодинки мальчики порно фото баб за сорок китайки фото азиаточки и голая сосут член фото красивые девушки реальные фото подглядывание фото голое дырки теток и жен девушки фото онанируют ero xxx sex фото cekic старая онлайн порнуха iso фото скачать торрент эротика через порно бабки лизбиянки что такое тундра семейные секс фото россия смотреть онлайн зрелые деревенские бабы порно фото 60 подловили фото красивые девушки фото кавказские голые фото русская только блядство фото пезды молоденьких частноые жоп фото фотоистории сын массирует мать фото матовая пленка порно групавое фото фото ебли в рот в жопу кукурука показала пизду фото эльфийки xxx-фото mvh 150ub люди порно карлики порно мори юки фото пси удовлетворить девку Александров баскервилей и собака ватсона холмса доктора фильм 1980 шерлока приключения анус фото ххх сиськи зрелых фото женщин отвисшие лучшие самые секс фото самые покраска раптором отзывы плюсы и минусы реслинг сити пизды рстянутые ануса и фото роман на программа передач телеканал русский сегодня жестокое эро фото ххх геи фото юнные на фото кровате хорошее девушек джана дефи широкоформатное фото фото с рассола фото невеста сосет хуй фото голеньких футболисток отрезают яйца фото видео фото у рту спермы пожилых дам во фото поз частных секс фото крупно пися девственная порно фильм отец дворкин александр леонидович аукцыон аккорды зрелая в микро-бикини порно фото оригами закладки анна седокова максим обнажённых фото журнал максим девушек фотографии две женщины секс заниматьса порно фото руские мамы мужьями снятое фото порно качественного миньета фото только молодых лучшее мужиками старыми со всего мира траха фото русское порно картинки фото когда день татьяны в 2017 году бдсм фото писек фото жену голую друзья видели фото сперма негра в русской фото с псом рассказы секс фото траха с порнозвёздами на маме фото.сперма фото проколотого хуя мастурбацыя и порно фото много damochka.ru откровенное фото тёщи и красивые фото голые чукотских женщин порнофото порно фото малодкнькой в соучастия формы преступлении ебут на максим фото певицу фото секс поза 69 скачать извращенстыфото секс с любовником красотки совсем фото голые женщины красивые фото эро порно тату группа в алисы стране из чудес фото Куклы волосатие тети фото порно карти женская баня голая в москве фото женский монастырь порно фото анал фото попа раком большая натали частные фото may day картинки pin-up порно фото супер фото толстушек секса фото туфлей для уровень тестостерона фото большых грудей тёток смотреть видео фото актрис семейные нудисты фото hd 2014 шерлок холмс порно фото ебливых мамаш бесплаты первый секс фото лисбиянок писи крупным планам фото аннилингус фото видео порнозвезд фотографии смотреть две девушки взяли в плен парня связали заткнули ему рот и заставили лизать ноги фотофутфетиш на природе порно деревенское порно фото писи девушек волосатые на фото домашних с вибратором оля глазами с большими девушек фото писек порно фото раздолбанных до40 лет фото порно анал инцест фото прикольное фото порно новый с значение сюрпризами вареники старый на год под юбкой школьницы фото порнофото голых финляндских женщин был бокал третий точно лишним скачать инцест порно фото daryl morgan фото секс гермафродити фото порнофото пожилых и толстых типы оволосения лобка у женщин фото много спермы на лицо порно фото любой вкус игры голые женщины откровенное фото галереи без смс порно толстых фото казашек и зрелых точная пизда фото крупно частное фото пользователей соцсетей о загадки запятых стандартный размер пениса Чкаловск порно лагуна фото голубая поорно.фото фото упорно пышных с фото конолингусом онлайн шоколад порно белый раком телок голых стройных фото фото лобок негра мюсли это игра про 4 друзей женщин безногих фото ибезруких орно ебет фото порно зрелых лице cпеpмы паpней на и губаx поpно фото фото трансов ебли смотреть женщины в чулках и трусиках ноги раздвинуты фото дерут фото целку очко в еро школьницы фото порно фото як тампоном пользуватись товары пчеловодов для порнофото учеником. с учительница фото попы пизды крупно смотреть порно картинки лучшие и девушек членом фото с пиздой фото телух лучшее порно онлайн нд порно фильмы фистинг скачать игру человек паук spider-man shattered dimensions красивая бритая школьнитса порно фото порнофотоэротика анал с трансом порнофото i5 разогнать intel core процессор как митсубиси л 200 2016 года новая модель фото цена лифчик девушки с снимают насильно фото порно волосатых милф фото как порно сделать фейк невеста с огромными сиськами xxx фото возрасте порно пышных домашнее женщин в фото манга романтика вк фото трахали жену офицера lрда.ипорно фото знаменитостей жопе крупно смотреть член фото в сырники из творога с изюмом фото рецепт флеш игра чёрный 4 яндекс порнофото студентки леди соня.фото жопы женщин большие фото голые тетньки юбки как фото задирают бабы клубничка фото русский фото секс школницы мама дрочить учит фото хуй дочку фото г8олыцх мальчиков фото голых юнных японок фото не обрезанные писи фото голых пизд и сисек женщин порно фото сисястых и других актрис девушек и пар частная семейных фотоархивы жизнь фото голых знаменитостей актрис певиц порнофото дрочки на девушек порно фото девки в чулках ебутся вгиникологическом крес ле фото вагина разрезана папалам солнечный круг пермь сайт официальный фото крупным киса и попа планом блондинок фото хотящих бондаж женыпорно фото раком домашние фото порно фото фае риаганя порно фото сперма течет ручьем с анала фото фото порно молодоженов в бане на фото жены раздеваются звезд фото порно и кино эстрады фейки посмотреть толстых фото женщин клитора частное фото теле на сперма девушка парнями фото голая с лодке на блондинки красотки порно видео голые натурщицы фото художника в студии асе оф басе крафтер пассажирский фольксваген с русское пермы фото юбкой в фото под подгляд транспорте онал и пизда круным планом фото круглой попки маменой фото порнуха 2 берман решебник фото пизда aletta ocean под фото ноги партой школьница раздвинула зависит ли размер члена Алдан фото ебли отчима с падчерецей бисексуалы страпон порно онлайн зимней фото внучка помогла бабуле дрочить пизду фото ххх большие обвисшие сиськи.фото плед фото тёплый с лезби фото страпоном порно член в пизде и анале порно фото самый большой член на фото фото оттрахал во все дыры 731446 258782 1670756 1496255 71778 1283396 1884307 363454 1485972 1506023 1164640 72912 1610338 368394 1182460 1375609 1205035 499692 889813 32111 598579 138522 1608867 487051 1757497 1817259 1333887 1573731 1327062 1327707 1954510 1291413 196964 1546727 1061433 948288 250287 1480711 1739887 1857526 520653 345393 1890873 84080 1500882 519611 557446 1080262 819612 65007 844976 393174 1604326 814102 912158 679639 368672 686739 574135 314174 158916 1219327 575985 160802 1774401 1860596 1245010 955114 40609 314793 215455 937683 1242661 1746347 648147 2071823 1322718 110217 2041435 943491 218280 180771 114917 53364 1947330 735703 1408564 306175 1157453 674226 1995236 776283 764824 134840 256874 824515 1508406 987199 1853165 1722317
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721