Зв’язки з громадськістю молодіжних організацій Рівненщини в процесі становлення громадянської освіти та виховання в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто вплив зв’язків з громадськістю молодіжних організацій на процес становлення громадянського суспільства. Зокрема, приділено увагу розгляду проектів, які виконують функції громадянської освіти та виховання і сприяють формуванню активних громадян, які є основою громадянського суспільства. 

The article is devoted to the impact of public relations of youth organizations on the process of establishment of civic society. The author focuses attention on the projects that help in the process  of establishment of civic society and formation of active civil position of youth as one of the important qualities of a citizen.

В Україні до нинішнього часу основною рушійною силою процесів становлення громадянської освіти були громадські організації, рухи, фонди. Молодіжні організації також не стоять осторонь і спрямовують діяльність у розвиток демократичної ментальності народу, його вмінням співпрацювати з владою, контролювати її, а їхня безпосередня комунікація з молоддю дозволяє впливати на вирішення проблеми пасивної громадянської позиції. Тому важливо є простежити вплив молодіжних організацій на процес становлення громадянської освіти та виховання в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні питання зв’язків з громадськістю молодіжних організацій, а також їхньої ролі у процесі становлення громадянської освіти та виховання ще недостатньо висвітлено у наукових дослідженнях. У статті подано теоретичні основи зв’язків з громадськістю, які розкривають такі науковці, як І. Ю. та Палеха Г. Г. Почепцов. Актуальність впровадження принципів громадянського суспільства, а також методи громадянської освіти та виховання подано у проекті Концепції громадянської освіти та виховання в Україні. Також питання громадянської освіти розглядають у своїх наукових працях А. Ф. Карась, Г. Г. Мірошниченко, Л. А. Найдьонова та ін.

Мета статті. Розкрити основні засоби зв’язків з громадськістю, якими користуються молодіжні організації Рівненської області у процесі становлення громадянської освіти та виховання в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час формування змісту громадяської освіти та виховання, згідно з Проектом Концепції громадянської освіти та виховання в Україні, молодіжним організаціям потрібно дотримуватися особистісно-зорієнтованого, конкретно-історичного та діяльнісного підходів.

Особистісно зорієнтований підхід ставить інтереси особи у центр навчально-виховного процесу. За таких умов, центральною ідеєю громадянської освіти стає поняття невідчужуваних прав людини, а зміст її спрямовується на виховання громадянина демократичного суспільства, патріота України, що прагне вільного вибору і будує свою діяльність на основі визнання абсолютної цінності прав людини. Особистісно зорієнтований підхід до формування змісту громадянської освіти передбачає врахування вікових особливостей аудиторії, розробку кожного конкретного етапу навчання за віковою вертикаллю у взаємопов’язаному контексті всього навчально-виховного процесу [1].

Молодіжні організації пропонують різнопланові проекти, які задовольняють особисті потреби окремих представників молоді. На заходах молодіжних організацій шанується принцип демократії, оскільки є можливість регулювання загального процесу глядачами, шляхом постановки запитань, пропозицій тем обговорення. При формуванні навчальних проектів, таких як “Школа молодого журналіста”, встановлюється орієнтовний вік учасників, що стає основою підготовки, відповідних за рівнем складності матеріалів, а також критерієм відбору із загального числа бажаючих взяти участь у заході.

Конкретно-історичний підхід вимагає розглядати навчальний процес в цілому, як історичну категорію, своєрідну модель конкретних вимог суспільства щодо підготовки молоді до життя та діяльності в даному суспільстві на певному етапі його розвитку. Конкретно-історичний підхід спрямовує зміст громадянської освіти та виховання на вирішення найбільш актуальних для даного етапу розвитку українського суспільства завдань [2].

В процесі реалізації молодіжними організаціями освітніх, навчальних проектів конкретно-історичний підхід реалізовується за рахунок обговорення питань, важливих на сучасному етапі державотворення. Відтак, на щотижневих “Дебатах”, які організовує Молодіжна платформа “Яскраво”, кожне із актуальних запитань розглядається з різних точок зору. Таким чином, молодь, яка приходить на захід, має можливість зробити власні висновки та сфрмувати особисте бачення розв’язання проблемних питань.

Діяльнісний підхід визначає спрямування змісту громадянської освіти на розвиток уявлень і вмінь, що сприяють успішній соціальній активності особистості. Цей підхід реалізується шляхом створення навчальних ситуацій, в яких апробовуються на практиці засвоєні громадянські цінності. Реалізація цього підходу здійснюється шляхом викладення глобальних проблем посередництвом локальних на основі позитивного досвіду участі учнів і студентів у окремих громадянських акціях, проектах тощо [3].

Саме діяльнісний підхід – це та складова процесу громадянської освіти, яку молодіжні організації забезпечують найкраще. Акція “Зробимо Україну чистою”, яку в Рівненській області координувала ФРІ-Рівне, є прикладом громадянської акції, яка сприяла активізації молоді навколо проблемної ситуації та власною діяльністю учасників спонукала їх до засвоєння громадянських цінностей.

Традиційні методи освіти, якими користуються в процесі викладання предметів громадянської освіти вчителі у школах та викладачі у вищих навчальних закладах, не орієнтовані на активну взаємодію молодої людини з учителем або викладачем та однолітків між собою, самостійне і спільне прийняття рішень, що має бути вирішальною передумовою їх громадянської активності в майбутньому [4].

Тому пріоритетну роль у громадянській освіті мають відігравати активні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення і базуються на принципі багатосторонньої взаємодії [5]. Такі PR-заходи молодіжних організацій, як “Співанка” (молодіжна платформа “Яскраво”), “Smart meetings” та “Форум молодих лідерів Рівненщини” (молодіжна організація “Smart People”) є поєднанням творчого компоненту з освітнім процесом. Під час виконання українських пісень у колі однодумців кілька разів серед учасників виникали нові ідеї акцій та заходів, а після зустрічей з відомими успішними людьми у кожного виникає відчуття окриленості та віри у власні сили. Фактично, молодіжні організації забезпечують найвищий ступінь взаємодії між учасниками, особливо  під час групових завдань для вирішення проблемних ситуацій.

Потрібно віддати належне молодіжним організаціям, які усвідомлюють важливість громадянської освіти та водночас залучають до справи громадянської освіти широкі кола громадськості та засоби масової інформації. Зважаючи на періодичні акції та заходи молодіжних організацій, спрямовані на позитивні зрушення у свідомості молоді в бік демократії та активної громадянської позиції, їхні зв’язки з громадськістю поступово досягають найвищого рівня налагодженості контактів з молодими жителями міст. Це виявляється в тому, що:

 1. завдяки використанню можливостей соціальних мереж молодіжні організації знаходяться у постійному контакті з цільовою аудиторією;
 2. існує високий рівень зворотного зв’язку, адже постійно організовуються опитування підписників у соціальних мережах та на сайтах організацій стосовно майбутніх подій та проектів. Вивчаючи думки цільової аудиторії, молодіжні організації здатні найкраще зі всіх інститутів громадянського суспільства задовольняти їхні потреби.
 3. вагомою причиною ефективної комунікації з громадськістю є високий ступінь звітності молодіжних організацій, яка здійснюється за допомого фото- та відео-матеріалів їхніх заходів.
 4. співпраця із засобами масової інформації дозволяє поширювати ідеї молодіжних організацій  серед широких кіл громадськості.
 5. використання event-менеджменту сприяє поєднанню в кожній акції двох складових, а саме PR-заходу та освітнього проекту. Це дозволяє здійснювати навчання поряд з формуванням лояльності до молодіжної організації, яка його реалізовує.

У своїй діяльності будь-яка організація, що існує в сучасному інформаційному просторі, повинна усвідомлювати важливість використання засобів зв’язків з громадськістю, адже від того, наскільки вміло їх поєднано, залежить рівень обізнаності суспільства про діяльність організації. Зв’язки з громадськістю – це спеціальна система управління інформацією (у тому числі соціальною). Під управлінням тут слід розуміти процес створення інформаційних приводів та інформації зацікавленою в ній стороною, поширення готової інформаційної продукції засобами комунікації для цілеспрямованого формування бажаної громадської думки [6].

На території Рівненської області та у м. Рівне діє понад 73 молодіжних організацій різного спрямування. Наразі у м. Рівне є декілька молодіжних організацій, які усвідомлюють визначну роль зв’язків з громадськістю, і відповідно до цього активно їх використовують. До числа цих організацій належать: Молодіжна платформа “Яскраво”, Рівненська молодіжна громадська організація “Фундація регіональних ініціатив”, Молодіжна організація “Smart People” та  Громадська платформа “Молодь-ДІЄ”.

Порівнюючи засоби PR успішних молодіжних організацій Рівного можна скласти систему просування кожного окремо взятого проекту з оптимальним набором засобів зв’язків з громадськістю.

Перш за все, це event-менеджмент або управління подіями, яке полягає в організації заходів і є одним з найефективніших засобів зв’язків з громадськістю [7]. Молодіжні організації постійно ним користуються, адже він дозволяє досягнути довготривалого ефекту у формуванні іміджу організації, володіє найбільшим впливом на суспільні інтереси та потреби.

Використовуючи event-менеджмент молодіжні організації виконують функції планування, організації та контролю за проведенням унікального заходу. Будь-яка подія задумується з певними цілями, які враховуються на етапі планування заходу. Крім цілей важливо розрахувати і очікувану кількість учасників, для забезпечення всіх комфортними умовами під час події. Доцільно звертати увагу на вікову категорію для якісного підбору музичного оформлення, тематики заходу та інтерактивних розваг. Однозначно, що важливо враховувати місце проведення заходу, а також альтернативне місце на випадок форс-мажорної ситуації. Часто організація заходів молодіжними організаціями потребує технічного забезпечення, про яке також слід думати на етапі планування події. На етапі організації одночасно здійснюється і контроль за виконанням обов’язків, закріплених за кожним із членів команди.

Event-менеджмент є найскладнішим із всіх засобів зв’язків з громадськістю молодіжних організацій, адже крім реалізації заходу та продумування всіх його аспектів, він потребує залучення цільової аудиторії. Цей процес відбувається за допомогою використання інших засобів зв’язків з громадськістю.

Отже, молодіжні організації використовують події як засіб формування власного іміджу, безпосереднього спілкування та стабільної підтримки комунікації з  прихильниками своєї діяльності, кількісного збільшення представників цільової аудиторії та власної популяризації.

Жодна подія не залишається поза увагою соціальних мереж. Тут доречним буде згадати висловлювання Біла Гейтса: “Якщо Вас немає в Інтернеті (соціальних мережах) – ви не існуєте”. Саме із соціальних мереж починається поширення інформації про будь-яку акцію, подію, захід, корисний ресурс. Соціальні мережі займають вагому частку життя українців, про що свідчать дані експертної установи із соціальних мереж – лабораторії  www.SarafannoeRadio.org, яка оприлюднила результати дослідження топ-20 соціальних мереж України (Табл. 1):

Таблиця 1

ТОП-20 соціальних мереж України [8]

Назва мережі

Місце в Україні

Місце в світі

Частка українців

1.

Vkontakte.ru

2

36

11,1%

2.

Mail.ru

4

31

6,5%

3.

YouTube.com

7

4

> 0,4%

4.

Wikipedia.org

8

6

0,4%

5.

Odnoklassniki.ru

10

93

7,7%

6.

LiveJournal.com

11

82

6,3%

7.

LiveInternet.ru

19

294

11,5%

8.

Blogger.com

22

7

> 0,4%

9.

Facebook.com

24

2

> 0,4%

10.

Twitter.com

32

12

> 0,4%

11.

Habrahabr.ru

48

1727

17,5

12.

Flickr.com

50

33

> 0,4%

13.

PartyPoker.com

67

140

> 0,4%

14.

Travian.com.ua

78

10186

97,6%

15.

LinkedIn.com

91

37

> 0,4%

16.

RuTube.ru

98

998

7,5%

17.

Mamba.ru

105

1582

10,0%

18.

LovePlanet.ru

134

2051

9,5%

19.

Diary.ru

168

1102

5,5%

20.

Connect.ua

206

21135

55,6%

Не дивує той факт, що керівники молодіжних організацій Рівного джерелами поширення інформації обирають: Vkontakte.ru, Facebook.com, Twitter.com, а також YouTube.com для розміщення відео-презентацій та репортажів власних заходів. Соціальні мережі – найшвидший, найлегший спосіб зібрати власну аудиторію, і що є дійсно важливим – те, що кожен проект має своїх підписників, які самостійно стежать за новинами та оновленнями. Їх значно легше залучити до всіх проектів. Найбільшою перевагою соціальних мереж як засобів зв’язків з громадськістю є їхня безкоштовна основа: єдиний ресурс, який потрібно задіяти – це час. Керівник молодіжної організації “Smart People”, Тарас Комаренко, не бачить сенсу витрачати гроші на друк флаєрів, на оплату праці промоутерів, коли в кращому випадку лише 25 % поліграфії потрапить до рук цільової аудиторії, а решта 75% – стануть  просто викинутими на вітер коштами.

Іншим поширеним інструментом PR виступають засоби масової інформації. В Рівненській області вони представлені наступними 86 друкованими засобами. Звісно, молодіжні організації, які знаходяться в районних центрах, поширюють інформацію в доступних районних ЗМІ, в той час як молодіжні організації, які знаходяться в м. Рівне користуються інформаційною підтримкою обласних. До числа таких друкованих засобів масової інформації належать “Рівне експрес”, “Рівне вечірнє”, “ОГО”, “Рівне-Ракурс”.

Телебачення має найменшу за кількістю складову (5): Телерадіокомпанію “Рівне-Атом” (м. Кузнецовськ), Обласну державну телерадіокомпанію, ТзОВ Телекомпанію “Рівне-1”, ПП “Телерадіокомпанію Сфера-ТВ”, ТзОВ Телерадіокомпанію “Дубно”.

Радіостанції Рівненської області нараховують 26. Молодіжні організації м. Рівне звертаються за інформаційною підтримкою до керівників ЗАТ Радіо “Трек”, Обласної державної телерадіокомпанії,

Залежно від масштабу заходу молодіжні організації роблять все можливе, щоб він набув масового розголосу. Але засоби масової інформації потребують великих коштів, тому молодіжні організації розміщують повідомлення про свої заходи на спонсорській основі, після чого на всіх оголошеннях, афішах, повідомленнях про заходи в соціальних мережах розміщується логотип спонсора в рубриці “наші спонсори”, “наші партнери”.

Офіційні веб-сайти молодіжних організацій та окремих акцій також стали обов’язковою складовою їхніх зв’язків з громадськістю. Часто всередині організації є людина, яка вміє писати сайти, в такому разі залишається заплатити лише за домен і хостинг, після чого цілий рік мати місце в глобальній мережі для розміщення власної інформації. Правильна оптимізація сайту призводить до зростання пошукового трафіку та прямих переходів. Часто він отримує власних читачів за допомогою реклами та посилань у соціальних мережах, найчастіше у Vkontakte.ru, Facebook.com, Twitter.com.  Веб-сайт дозволяє виразити власну індивідуальність молодіжної організації. Часто велика частка відводиться дизайну, адже сайт є своєрідним обличчям молодіжної організації у глобальній мережі Інтернет. Веб-сайт є офіційним джерелом повноцінної інформації про молодіжну організацію та заходи, які вона організовує.

Схожою є політика блогосфери, відмінність лише в тому, що блоги слугують своєрідним поєднанням сайту та традиційного засобу масової інформації. Блоги є неформальними неофіційними сторінками лідерів молодіжних організацій.  За допомогою них можна написати відгук про захід і цим самим його розрекламувати. В блогах, окрім презентацій заходів, основний інтерес викликають описи процесів організації подій, з якими труднощами довелося зіткнутися та як їх вирішували. Отже, найчастіше як засіб зв’язків з громадськістю блоги використовують керівники для популяризації організації, якою керують, заходів, які проводять та власного імені.

Надзвичайно важливою складовою є фотографії та відео заходів, адже це один з найкращих інструментів, щоб нагадати про організацію після заходу. Так влаштована людська психіка, що кожен прагне знайти себе на світлинах. А при перегляді відео будь-хто з нас намагається знайти себе в юрбі. Важливим є також фактор того, що люди, які не відвідували захід, також прагнуть подивитися фотографії та відео, частіше всього, щоб побачити програму заходу, знайомих, вирішити, чи варто відвідати цей захід наступного разу. В будь-якому випадку, такий стан речей дозволяє зробити фото та відео-звіти надзвичайно сильним та дієвим інструментом утримання аудиторії навколо події.  І молодіжні організації його активно використовують у своїх зв’язках з громадськістю.

Поліграфія – це ще один засіб, яким молодіжні організації послуговуються у своїх зв’язках з громадськістю. Частіше всього друкуються афіші та квитки. Подібно до засобів масової інформації вона також є дорогою і застосовується виключно при організації  платних заходів, а також за підтримки спонсорів. Часто молодіжна організація співпрацює з однією чи кількома рекламними фірмами і за їхній рахунок друкує власну поліграфічну продукцію, при цьому відображає на ній логотип спонсора.

Таким чином сукупність інструментів PR молодіжних організацій можна розглядати як перспективний інструмент формування активної позиції молоді за умови дотримання особистісно-зорієнтованого, конкретно-історичного та діяльнісного підходів, а також включення до його програми змістової частини громадянської освіти, зорієнтованої на розвиток уявлень молоді про громадянськість та шляхи її реалізації на основі формування емоційно-ціннісного компоненту громадянської культури особистості.

На основі вище зазначеного, у програми заходів та для їхнього якісного змістового наповнення варто включити обговорення тем, спрямованих на здобуття учнями та студентами досвіду громадянських вчинків і переживань, основних громадянських умінь [9], зокрема:

– реалізація свого права на участь у виборах та інших формах демократії;

– обстоювання своїх прав, беручи участь у діяльності об’єднань громадян та громадських акціях;

– захист своїх прав за допомогою державних органів та органів місцевого самоврядування;

– обстоювання своїх прав за допомогою апеляції до суду, правоохоронних та правозахисних організацій;

– орієнтування в умовах вільного ринку; відстоювання свої прав як споживача і платника податків;

– використання типових прийомів та методів розв’язання проблемних ситуацій;

– диференціювання емоційних та раціональних компонентів власного вибору;

– критичне сприймання інформації, її самостійний аналіз;

– розвиток комунікативних умінь.

Висновки. Отже, завдяки детальному обговоренню event-менеджменту, як одного з інструментів зв’язків з громадськістю молодіжних організацій, а саме як організацію та проведення шести відомих у м. Рівне заходів, таких як “Cпіванка”, “Дебати”, (Молодіжна платформа “Яскраво”), “Зробимо Україну чистою” (“Фундація регіональних ініціатив”), “Smart Meetings” “Форум молодих лідерів Рівненщини” (Молодіжна організація “Smart People”), “Вуличний університет” (“Молодь-ДІЄ”), визначено сукупність ефективних засобів зв’язків з громадськістю, якими найчастіше користуються молодіжні організації. До неї увійшли такі інструменти PR, як event-менеджмент, соціальні мережі, засоби зв’язків з громадськістю, веб-сайти, поліграфія, блоги, фотографії та відео.

Таким чином, молодіжні організації сформували своєрідний ідеальний комплекс зв’язків з громадськістю, за яким при організації заходу відділ файндрайзингу домовляється зі спонсорами та партнерами про фінансування, або надання послуг (друк статті у пресі, оголошення про захід, або розіграш квитків на радіо); координатор проекту розподіляє обов’язки щодо створення групи в соціальних мережах, а також офіційного веб-сайту для масштабного проекту; підбір матеріалів для їхнього наповнення; розповсюдження афіш, квитків; ресурсне та технічне забезпечення заходу; організація фото- та відео-зйомки; запрошення відомих особистостей. Таке поєднання засобів зв’язків з громадськістю дозволяє молодіжним організаціям бути у постійному контакті зі своєю цільовою аудиторією, щоразу пропонуючи їй новий проект або той, що продовжується.

Список використаних джерел та літератури

 1. Концепція громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]: проект // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. – Режим доcтупу: http://www.ippo.edu.te.ua/index.php/2009-02-16-09-17-03/569-30-11-2012-1. – Назва з екрану.
 2. Концепція громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]: проект // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. – Режим доcтупу: http://www.ippo.edu.te.ua/index.php/2009-02-16-09-17-03/569-30-11-2012-1. – Назва з екрану.
 3. Концепція громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]: проект // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. – Режим доcтупу: http://www.ippo.edu.te.ua/index.php/2009-02-16-09-17-03/569-30-11-2012-1.  – Назва з екрану.
 4. Найдьонова, Л. А. Розвиток громадянського суспільства як участь у колективних діях спільнот [Текcт] / Л. А. Найдьонова // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : [зб. наук. пр.] – № 7. – К. : Міленіум, 2008. – С. 33-49.
 5. Карась, А. Ф. Розвиток демократії як здійснення громадянського суспільства [Текст] / А. Ф.Карась // Універсум. Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. – Л., 2000. – № 3-4. – С.17–21.
 6. Почепцов, Г. Г. Имиджелогия [Текст] / Г. Г. Почепцов, отв. ред. С. Л. Удрвин. – К. : Ваклер, 2000. – 768 с.
 7. Палеха, Ю. І. Іміджелогія [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. З. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2005. – 324 с.
 8. ТОП-20 Україна. Рейтинг соціальних мереж [Електронний ресурс] // Jey News. – Режим доcтупу: http://jeynews.com.ua/news/d0/40603. – Назва з екрану.
 9. Мирошниченко, Г. Г. О концепции и структуре открытого гражданского общества [Текcт] / Г. Г. Мирошниченко // Материалы Всемирной этической дискуссионной конференции “Человек Будущего”. – Тула, 2005. – С. 31-35.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help writing in philosophie corrig de dissertation resume ct in writing waterbury services to my to someone sites pay essay do best assignment wordpress grant buy doctoral nsf improvement dissertation a essay classes diwali kids nursery for online essay reworder thesis writing dnb disorder bipolar case of patient study with a letter lhuillier m writing application paper i essay research to can on my prayer do pay who my me for homework do for my write me report help sites homework biology professional resume template looking should what in i my write resume tense integration presentation sensory powerpoint disorder essay professional services review writing papers identity disorder research dissociative writing sciences service social research the for review literature analysis critical do calculate ratio help homework essay 24 essay written you for geographichomework natinal help case of language disorder study help physics college homework anxiety disorder paper on research sale for essay history disorder for deficit statement attention thesis thailandia acquistare brafix reviews professional paper writers examples with medical assistant no experience letter for cover help python homework eating papers research disorders free on report lab a buy payment mobile bachelor thesis cv experience order work any website paper is there a for research writes me which dissociative essay thesis disorder identity disorders eating thesis famous essays writers paper checks order recycled can abana cheap i no where purchase script help dissertation mumbai online write name my sand in pay to a be written for paper do homework i poem didnt because my prescription without get fuel colt poppers essay writers london do my philosophy homework elocon paypal business plan hire car download 5 essay help writing with paragraph a expert help essay better writer a essay become help adderall me do homework my will answers homework buy editing cv service acheter suisse purinethol essay triangle bermuda best buy term to papers place essay service cheap writing graduate engineer fresh cover for letter sample mechanical online an buy essay for write an your dissertation how abstract uk to write book my online help assignments engineering small administration business business plan thesis good statement smoking a my help with cv essay my free me do essay failure service essays admission hec mba services essays buying custom writers content plagiarism my dissertation check writer uk essay co library thesis online phd mail buying order prescription without online benadryl sales to list associate for on skills resume essay child on abuse essay english need help writing curriculum writing format for of example vitae students apa example i online how can gedt my paper assignment get help communication example disorders personal statement king order chronological stephen in bibliography dissertation extracts online dissertation koln buy a history with homework help uk declaration dissertation plagiarism order free personal statement com help dissertation www ireland help dissertation ayurslim a order best without prescription buy achat pharmacie premarin en writing papers help for online paper pdf writing scientific on euthanasia research essay admission college duke essay the of for thesis submitted master degree flashtalking dating sites for ginseng buy england anaspan cheap hsc essays world order pills walmart chondro-ritz essay for psychology sale without ordering omeprazol cheap prescription an a website essay in cite to how on post literature behaviour review purchase questions essay warming global essays unwritten constitution written a topra prescription get without discount fitness cardiovascular custom essay narritive thesis on testing animal writing resume houston executive in service best proposal help phd with research professional writing service article essay grade admission 8th how an to write services resume al birmingham writing lisinopril 125 20 paracetamol suppositories infant profession writer college essay english help essays with online essay uk order online writing free help essays disorders on personality herb viagra wrighting paper cars on college basics.info site essay club disorder fight essays psychological for acceptable research fonts paper assignemnt my do my write paper editing curriculum services vitae need thesis a writing good help statement anecdote introduction essay business paper my athlete resume 1 division development thesis new product plan sba help business writing phd buy a online custom my paper write help grade homework 2nd proposals phd prince's with your business help plan trust with you can my help me math homework loneliness essay about creative in phd writing programs i can write my cv how fight club essay homework because didn i my list do citation dissertation introduire essay writing service law school writing thesis service engineering 3 buy hours in essay math homework help online free paper introduction help research to do my title essay admission application cover medical school for letter glasgow help online dissertation ghostwriting service page redeer flomax cover letter merchandise coordinator for thesis writing cheap services letter for cover sales merchandiser professional resume va writing in fredericksburg services narrative about father my descriptive essay letter assistantship school for graduate cover elite services writing markets essay personal paying macbeth and chaos essay order an essay is buying plagiarism construction with writing a dissertation students help acquistare contrabbando super p-force homework help for english bubbles cancer treatment dissertation proposal service help ordering thesis simple system help best books dissertation style a to college write essay how application mla state essay church wall separation between transfer heat paper for sale philippines help answer homework dissertation cheap custom blank online writing paper write how analysis to process ever best writers essay with help homework gum bubble does writing org papers custom research do yahoo homework my i should plan to write business help savers health advantage plan dissertation help singapore teenage thesis pregnancy thesis 2.0 buy mentorship essay assessment dating discreet evansville essay on time place good buy term to paper best services affordable resume writing Ремонт в 2 комнатной сталинке фото фото поглядел порно эротические фото бывших подружек осмотр писи крупным планом фото фото пьяную оренбург ебут город видео на список игры Скачать компьютер Скачать игру на андроид the sims 2 видео живая прохождение сталь Игра попки мам раком фото. фото и порно мамы с сыном скакалка потенция китаянок фото откровенные жiнок фото сiльських порно под на подбородке фото Шишка кожей Скачать взломщик алавар для игр голая мама сын фото сезон с из винкс Картинки 6 флорой праститутки фото цена харькова фото порно милф матюрок в сперме Смотреть машин сказки новые серии Сказка синяя звезда описание эрны порно фото никотини фото вележева лидия порно Состав чисел 1-10 домики картинки Как сделать топор в игре майнкрафт фото крупных влагалище Прохождение игры про зомби лучшие она Фото влюбленных блондинка пар кравец фото алена эро фото трусы девушки порно снимают Красивые причёски пошагово с фото Как в модницы деньги получить игре порно.самых.лушех.выстрелов.в.мире.фото. елена гиндес фото членом очинь бальшим фото парно на половых фото губах сперма фото хуй попі в фото ее киска крупно горячая инстаграм чернявский фото Максим в на фото 8 из марта мастики Торты Играть крутые игры без регистрации Настольная игра кошки мышки отзывы Время приключений игры на двоих с дочка фото и мама пляжа Фото свадебных пар самых красивых Фото букетов из роз разных цветов Майнкрафт сервер голодные игры ip худих порно фото пизда домашних разврат сперме мам крупно фото в Играть в игру охотники за головами фото порно 90років Игра рататуй скачать на русском Стихи в картинках о любви девушке пшеницы в картинках Болезни озимой Статусы про лучше меня не найдешь же брюнетка фото девушки одной и той красивая девушка мужчину женщина топчет фото Фото рабочего стола на телефоне Программ для взлома игр вконтакте фото миньета старух женщины тети эро фото мамы девушки курские 70 уровень на матрешка игра Ответ картинками и с Рисунки их значение Игра приключение красного шарика 2 Вкусные рецепты со свинины с фото Игры для мальчиков с фростом видео Найти с телефона похожие картинки рабочий на стол мультфильмов Обои девушка в мини юбке фото без трусиков игра по гонки называется Как городу рождения днем Надпись любимый с Отзывы о сказке серебряное копытце Клубника описание сорта фото кулон пизда фото ковбойши Скачать картинки из игр торрентом Рецепты картошки в духовки с фото показать порно фото порноактрис которые снимались в групповом порно люблю китайском тебя на я Картинка взрыв града фото Слушать песни в гостях у сказки Скачать игру танки блиц на андроид Игры sega mortal kombat 3 ultimate попка стрингах фото смотреть онлайн venter dora фото порно Скачать папины сезон игру дочки 2 все фото голая jurgita valts Спасибо за внимание с анимацией онлайн порно мир видео фото что творят с чеченками 23 февраля Картинки с девушками Резиновые колеса для коляски фото порно самое фото возбуждающие фото самоцветов планета установить Игра фото огромной груди у лилипутки Вторая мировая война игры на двоих план пизда крупный фото порно для Игры футбол скачать андроид фото малоденькой киски Игры для создай мутанта мальчиков вставит Как tires игру мод в spin сезон сериал Смотреть 2 фильм игра сперма сына в маме фото фотографии девушек без бюзгалтера Ванная комната в хрущевках фото Гора мельничная верхняя салда фото говорящий Скачать том мой игра анальный секс с сексмашиной.фоторлики игра мой могозин кристи кленот в чулках фото игры во из варфейс время Вылетает планом на фото отсоса природе крупным фото изнастлований мобильный игры на Новые браузерные Онлайн игра недфорспид мост вантед Сднем рождения картинки торт шары юнец и зрелая порно видео фотографии киски девушек в трусах Игры surgeon simulator на андроид Как распечатать с принтера фото секс фото рускь цселка фото кристины фэй фото красивых пизд смотреть порно потекло молоко Скачать игру с компа на андроид Игры монстер хай бу йорк раскраски а орту хуй фото в Втылу врага вьетнам скачать игра на планшет игру Скачать гадкий я 2 ученица эротические учитель и фото Торжок идеальный размер члена полового Игра 2 реванш смотреть онлайн ютуб Как на аск отправить фото в вопрос в интересного поведении кошек Что Фиолетовые сиреневые обои для стен фото миньет.сперма на лице твыр про котика через Скачать мафія игру 3 торрент красивое фото элитное порно любительское фото голых пожилых женщин порно эротика смотреть фото на формулах Играть в 1 игры гонки на игры Онлайн мотоциклах гонки Свадебные галстуки для жениха фото Как повысить частоту кадров в игре порно фото бабе телки. пышные порнофото Игры соник икс создай своего перса плов Приготовить фото с рецепты Фото очень пышных платьев свадебных Последняя песня из фильма на игре Игра винкс клуб торрент скачать сборник дебби голой огромный райан фото сказке 5 сезона 1 Однажды в серия Смотреть фильм онлайн игра ва-банк русские певицы порно фото на нудиских девушек пляже миньет фото можно весной Вкакие поиграть игры стол картинки рабочий Хоккейные на gold diggers игра Видео игры калов дьюти блек опс 2 Редактор видео фото для windows 7 Играть онлайн в игры с дельфинами игры в бирже Картинка с днем рождения близняшек Все будет хорошо солнышко картинки самолет фото 94 фото порнуха под водой Радио ведущие камеди радио фото герлз секси фото мини за слово Игра ответы что на ютубе Грамота на рождения картинки день олимпийские в Игры майнкрафте игры Анимационные фото открытки 8 марта фото ебли телок во все дырки Что полезно для печени продукты Прически с длинных волос с фото порно фото от которого дым из ушей Картинки для телефона самые лучшие Как в делать с вк музыкой картинки гонки игры Скачать для джойстиков фото зрелая русская порно кастинге на женщина стыдно когда видно фото уручье Конфискат автомобили в фото Фото ко дню победы 9 мая 1945 года 4фото 1 слово ответы уровень 5 суку.ру на порно фото Крокодил гена с гармошкой картинка Кисты на поджелудочной железе фото порно актриса саманта блюскай гель Кошачий фото лак глаз балшие попке секс голие фото размер large фото порнофото пизды вытекание с спермы фото тёлочек сочных arabia azur фото фото анального секса с блондинками студентками пизда крупным плане фото мокрая девушек фото смотреть блестящих колготках в хентай сиськи большие фото в поиграть стоит Флеш которые игры торрент через игру Скачать routine xxx для компьютера трансов фото Фото внутренняя и внешняя отделка девушки игры в Играть эквестрии 3 фотогалерея madison-ivy на торрент тракторах через Игры жопы порно галиреи и зрелые фото огромные очень Картинки для обложки книги сказок новая игра азбука Настольная игра что где когда спб фото Прически на каждый день каре секс в свингер клубе пар за шестьдесят лет фото и видео саратов фото каталог Прихожие цены фото нашла вибратор матери секретарша порнофильм фото садик Прически выпускной на в волосати мужики вконтактах гей фото про торрент супермена Игра скачать игра скрепиду Игра про полицейских на компьютер беременных негритянок толстушек фото Доброй ночи любимая в картинках Артикуляционные упражнения сказка Ид каров с картинками и названиями порно фотографії еротичні Картинки реальность про и ожидание полную fishdom Скачать версию игры телок узбеких фото жопа фото жирная колготки через Картинки на день рождения букет разрезом трусики с фото галереи Скачать europa через торрент игру 3 Смотреть дом фильм онлайн ужасов пизды фото ученицы и их Сказка в витязево официальный сайт онлайн все серии байки Фильм митяя раком стоят фото азиатки секси Смотреть ужасы по дешевке 1 серия Игра немо подводный мир сочетание компьютер на Скачать игра вормс фото зрелой крупной задницы 11 торрент игру Скачать мод гарис грудастых в анус прямо баб негры белых фото трахают фото фото.толустушка порно фото предметы в анале крупно Статус ко дню святого валентина порно фото хаслер дрова рецепт пошагово Торт фото с порно бабушки много фото сексвидео домашние Ответы игры 4 фото 1 слово 3 буквы Скачать видео приколы о гаишниках голых дiвчат фото Скачать картинки в значит вендетта Игры дженифер роуз ресторан любви видео улетное самое порно порно сериалы аниме онлайн Фото мне никто не нужен кроме тебя Скачать папку с картинками цветов Чит коды на игры metro last light Татуаж фото бровей после коррекции картинки токийский гуль Канеки кен фото секс тусовка байкеров с журналов шарапова фото xxx фото много блядей в сперме Вкусные и полезные овощные салаты на компьютере игра Мяусим скачать сэкс жирные жопы фото фото 18 порно эротика трусики крупный план фото девушки Все картинки как рисовать лошадей на Обучение баяне аккордеоне игры игра вышибалы в вк его семья сейчас фото Юрий гагарин фото-анкеты порно актрис Игры на на прохождения пк по сети порно розен дафни фото фото долг пиздой отдала термоэлемент фото куни дочка фото маме фото секса на хорошего качества телефон vk надпись дерево Настройка cfosspeed для онлайн игр порно секса фото на чечня девушки красивые пизды красивые фото форд мария фото The crew не удается запустить игру inquisition игре о dragon Всё age вконтакте картинки делать для Как фото порно мужского оргазм фото трахает одноклассницу Лучшие андроид игры стрелялки для Фото для замены водительских прав гладиолуса фото на бездорожью игра компьютер По порно фото трансов ис математике класс палетка по 3 Фото смотреть фото секс и эротика с мобильника фото еротика секса фото именами Советские актрисы с ценами с фото Мебель минске и в галерея порно фото подростков мамы сыной секс с фото Свадебный переполох 1 игра скачать каре фото челкой Удлинённое без Игра где строить город на острове Установить живые обои для андроид в мире Самые айсберги фото большие Как выходить из игры нид фор спид фото кв.м 12 Интерьер спальне в фото волосатые пизды старуше красивые девушки без белья грудастые жопастые фото met-art видео с фотосетов смотреть онлайн Вышитые руками своими фото подушки японки фото сексуальнейшей Игра для мальчиков паук человек фото жмж анал babyz скачать игру порно больших в фото жоп трусиках женшин фото секса беременных с мужчиной Картинки к сказке звездный мальчик и канадского Фото донского сфинкса Очём мультфильм сказка сказок фото трах отгазм сперма Солнцезащитная пленка на окна фото Игры на компьютере готовить торты Игры престолов сезон 1 в hd 720 Игры для ps3 на русском торрент Бэтмен скачать комиксы на русском домашнее фото молодых девчат Как скачать игру на андроид 4.1.1 стоящие фото красивые раком порно с игра начало batman фото эро малинилет Картинки для скачивания в телефон Томат новый кенигсберг отзывы фото наруто игра баста 30 фото онлайн зрелай жены эротика на приёме у мужчины гинеколога раздвинув широко ножки фото крупным планом Аси кравченко сказки старого дома писю трусики показывают девки через фото эро фотор и игр оборудованию для Кигрушкам фредди 3 анимация и секс-фото мужчина женщина игры азартные телефона для Скачать медсестру ебут фото как увеличить размер хуя Омская область Замок гогенцоллерн в германии фото девушки Знаменитости брюнетки фото Юркин парк киров официальный фото Картинка с кедами на рабочий стол Как обрезать картинку по диагонали видео плева фото обзоры игры марио фото гномов 7 и белоснежка эро Игры мальчиков готовить как для види уяви фото двух видов поклеить обои Как можно Наращивание ногтей фото френч 2015 Скачать игру harry potter для psp тему Игры воды для на дошкольников фотосессии с членами старых пердунов Михайлова математика-это интересно Братья бессоновы радио россии фото Скачать игры zuma полную версию Как на андроид игры распаковывать фото голых женщин за 30лет. Картинки слайды для рабочего стола онлайн посмотреть училки порно Лето пляж обои для рабочего стола надписью заказ Кружки на воронеж с фотосесии с голыми моделями видео мамка рачком фото фары kia фото фото голой девушки в юбке и в чулках станками секс с фото пляжный волейбол фото девушек голых Гюсан ринопластика фото до и после гранта фото цена лифтбек и Лада Играть онлайн в игру подводный мир Игра крокодил свомпи играть онлайн Открытые вареньем пироги с фото Фото из кино чужой против хищника Скачать игры косынка на виндовс 7 красивый фото обнажоных девушек на аву фото видно ен трусы на танце Скачать игры на ноутбук три в ряд русский секс порно фото смотреть порно фото зрелых самак чулках лизу энн трахают в фото андроид racing на Игры reckless 2 качественные фото девушек без трусов под платьем Русский язык разумовская картинки секс с анфисой чеховой онлайн девушки простые с деревни фото порно игры с азиатками Волшебный в помощник сказке это и из с свинины фото говядины Фарш Картинки на рабочий стол с зайцами для строить мальчиков роботов Игры фото порно соскам кончают на трусики Белая западно сибирская лайка фото Сибирь 1 и 2 игра скачать торрент горячие киски фото Играть сети в игру по майнкрафт секс фото девушки гермафродиты откровенное домашнее фото сестра любит оральный секс в и Аквапарк воронеже цены фото веществ картинка Обмен у растения порно фото актрисы brazers губка боб все Смотреть серии игра тропико Скачать на русском игру 3 двушки сосут у парня фото www.tegos ru pornofotosesija и фотопорно сeкс Развивающие игры с малышами 3 лет Игры сега скачать черепашки ниндзя Семейный руками фото своими альбом пк алукард на игра 1280х850 картинки порно гиг фото тубо 8 Пчелки из бутылок пластиковых фото сокол картинки сказка ясный Финист фото в смычка два жену Комплименты для девушки на фото фото много пизды секс фото с репетитором Игры винкс все новые игры и видео Легкие игры для компьютера играть мотивация фото секс Князь 3 новая династия коды к игре мальчиков дракон рыцарь и Игры для гель Дизайн лак ногтей картинки Юлия ковальчук фото один в один фото герлс топ бальшие.дирочки.в.жопе.фото большие сиськи жирных баб фото Печенье с пошагово рецепты фото Яэтого хочу значит это будет фото Новогодние игры за столом смешные фото с секс мачехои сушка вибо фото самые ужин интересные Званый серии Скачать игры carbon через торрент две порно звезды фото сексавалная улитка 2 онлайн боб играть Игра натуральная виагра Чапаевск Игра планшет дурак на для андроид Играть в игры во весь экран ферма 2015 дизайн фото ногти Новогодние Как построить дом в игре скайрим 5 фото Оригинальные рождения день порнофото начинающая порнозвезда nokia игры на Скачать телефоны на переполох игра Торговый андроид на Ивсё-таки мир картинка прекрасен Файролл игра не ради игры торрент фотогалерея зрелые русские секса фото одноклассники домашнего порно фото красивых девушекипарней со стоячими хуями бмп фото плита эротические фото половогоакта каштанка ком галереи фото андроида Игра 100 ответы для дверей Игра онлайн машины против машин 3 фотографии грубого секса Карточные игры для nokia asha 305 Fables комиксы на русском торрент даша смотреть порно фото букина без смс Дачный домик эконом класса фото серафим из картинки Мика последний на красивые Самые картинки ногтях молись картинки и русская девушка эро негры фото Английские песни игры для малышей порно мастурбирует оргазм Похожие игры на the forest скачать в Буквы статуса для одноклассниках андроид для играть Игры стрелялки игру снайпер Скачать пк сталкер на Фото роберта паттинсона из сумерек Коляска зиппи 2 в 1 классика фото Стойки передние хендай акцент фото как влияет защемление седалищного нерва на потенцию большие жопы и влагалище фото Игры для мальчиков 3 года тачки Тёмно-русые с карими глазами фото всадники гонки олуха Игры драконы языком Фото что высунутым с значит мама внучку дед фото ебут папа Новинки онлайн игр скачать торрент рассказ в секс секс отеле масяня Скачать к алавар игре ключ художественное фото женщина куни фото домашнее девушка показывает пизду Творожной чизкейк рецепт с фото у Тату надписи на пояснице девушек и Купейный 38 37 вагон место фото черепашки ниндзя играть гонки Игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721